Varudistributionssystemet som direkt och indirekt utomordentligt ekonomiskt lönsamt nästan helt ersätter bilen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varudistributionssystemet som direkt och indirekt utomordentligt ekonomiskt lönsamt nästan helt ersätter bilen"

Transkript

1 Version Stella 18 Varudistributionssystemet som direkt och indirekt utomordentligt ekonomiskt lönsamt nästan helt ersätter bilen 1. Under lång tid var jag förundrad över att ingen forskare eller organisation tycktes vara intresserad av ett mycket logiskt koncept för transporter av varor varför jag som privatperson beslutade att undersöka området Lång tid innan arbetet med det system för transporter av varor som beskrivs i detta dokument påbörjades hade jag identifierat ett sådant system som potentiellt intressant. Min bedömning var nämligen att en liten automatisk vagn, men tillräckligt stor för att ersätta flertalet varutransporter med lätt lastbil i tjänsten borde vara intressant att studera. Därför förvånades jag under mina 15 år vid Styrelsen för teknisk utveckling (inom en funktion som idag närmast motsvarar Vinnova) över att ingen aktör vad jag kunde se tycktes vara intresserad av det logiska konceptet. Kombinationen av potentiellt intressant och avsaknaden av intresse väcktes min nyfikenhet tillräckligt för att jag närmare skulle granska området. 1.1 Redan min översiktliga granskning inför projektstart visade att ett system för att ersätta lätta varutransporter i tjänsten mycket väl borde kunna motiveras av fördelar ekonomiskt och miljömässigt För det första var min utgångspunkt inför projektstart att ett sådant system borde vara tekniskt och i alla andra avseenden möjligt realisera. För det andra borde rörliga transportkostnader för en liten helautomatisk vagn driven med direktverkande el uppenbarligen bli extremt mycket lägre än för en bil med chaufför i tjänsten, varför konkurrensförmågan bör bli extremt god. Rörliga transportkostnader är ju enligt grundkurs i företagsekonomi avgörande för konkurrensförhållandena mellan olika transportslag. Det transportslag som har lägst sådana kostnader kommer också att utföra en transport eftersom detta transportslag kan utföra en transport när den rörliga avgiften är lägre än rörlig kostnad för ett konkurrerande transportslag så att transporten direkt medför en förlust för sistnämnda transportslag. Transportslaget med lägre rörliga kostnader kan vid denna låga avgift ändå få ett s.k. täckningsbidrag för täckande av fasta kostnader. Täckningsbidraget är högre för transportslaget med de lägre rörliga kostnaderna vilket medför att detta transportslag får ett högre ekonomiskt överskott om den genomför en transport och är mer angelägen om att så sker. Inbesparingar vid dessa transporter bör för det tredje enligt mitt då förda resonemang bli höga dels för att volymen transporter med lätta lastbilar i tjänsten med en titt på alla firmabilar på gator och vägar uppenbarligen är omfattande, dels för att kostnaderna per transport är mycket höga inte minst beroende av höga kostnader för chauffören. Den sistnämnde står som regel för 80 procent av kostnaderna för en varutransport med lätt lastbil i tjänsten (inklusive chaufförens tid för på- och avlastning samt väntetider ). Inbesparingarna i förartid är dynamit med inbesparingar som är kanske

2 tio- till tjugofalt så stora för transportköparen som den enskilde kollektivresenären betalar för en kollektivtransport. Inbesparingarna hamnar hos transportköparna, vilka därigenom får starka ekonomiska motiv köpa transporterna om avgifterna för transporterna är lägre än kostnaderna för bil. För det fjärde bedömde jag att en stor del av de lätta lastbilstransporterna i tjänsten avser så små varukvantiteter att de bör kunna rymmas i en förhållandevis liten vagn. Senare fann jag en studie i Göteborg (relaterad av Storstadstrafikkommittén i SOU 1989:15, Bakgrundsmaterial, kapitel 6), som visar att medianvikten sannolikt uppgår till ca 85 kg. Då hade jag ännu inte insett att gigantiska volymer varutransporter i tjänsten sker i personbilar, med rimligen mycket små varulaster. För det femte borde därför en vagnsstorlek tillräcklig för att kunna transportera flertalet varor vid dagens lätta varutransporter med bil endast kräva en infrastruktur med begränsade dimensioner och därigenom till begränsade kostnader. För det sjätte borde postdistribution kunna ske med vagnar som automatiskt rullar från hus till hus med stora inbesparingar som följd. För det sjunde borde sopor från bl.a. hushållen kunna sändas i mer differentierade fraktioner än idag direkt till platser där återvinning sker av fraktionerna. Också här bör stora inbesparingar uppkomma. För det åttonde borde stora energimängder kunna sparas eftersom egenvikten för fordonen bör kunna hållas mycket lägre än för bil med chaufför samt genom drift med direktverkande el, låga hastigheter m.m. Som följd bör energikostnaderna för framdrivning samt emissioner och oljeberoende minska. För det nionde borde övriga miljöfördelar bli omfattande. Bl.a. borde stadsmiljöerna kraftigt gynnas och hälsoproblem som följd av biltrafik minska. Miljöfördelarna borde kunna motivera vissa kostnader om ett ekonomiskt underskott skulle uppkomma. För det tionde såg jag det som möjligt att kunna direktansluta åtminstone vissa arbetsplatser med ett slingsystem även inomhus med rimligen viktiga fördelar. Om även ovedersägliga miljöfördelar inkluderas i bedömningen kunde kostnaderna kanske motiveras resonerade jag. Dessa faktorer skulle således enligt min bedömning inför projektstart kunna göra ett automatiskt system för varutransporter av detta slag (varudistributionssystem) intressant att förverkliga. Åtminstone borde det inte kunna uteslutas att fördelarna motiverade kostnaderna. Mina inledande beräkningar över lätta lastbilstransporter i tjänsten visade också att gigantiska inbesparingar bör uppkomma och att kulvertkostnaderna borde bli förhållandevis låga. Därtill insåg jag tidigt i projektarbetet att behovet av hela handelsled bör bortfalla när bl.a. hushållen kan inhandla mat och andra varor direkt från grossister eller direkt från tillverkare. De enorma inbesparingar inom handeln som därigenom uppkommer bör rimligen i sig lätt kunna täcka de förhållandevis begränsade kostnaderna för systemet, vilket mina överslag absolut också understödde. Av tillfälligheter kom jag sedan i kontakt med uppgifter om den gigantiska volymen varutransporter med personbilar i tjänsten. Inbesparingar av lätta varutransporter i tjänsten och inom handel bör därigenom var för sig lätt finansiera systemets samtliga kostnader! Dubbla garantier således för ett gott ekonomiskt utfall! Sakligt sett kunde jag inte ha fel i denna bedömning! De astronomiska inbesparingarna gentemot kostnader samt gigantiska miljöfördelar har medfört att jag sedan dess efter bästa förmåga verkat för systemet trots avståndstaganden från många kontaktade aktörer. Efterhand insåg jag därefter att gigantiska andra inbesparingar och miljöfördelar bör uppkomma som ytterligare ökade säkerheten i bedömningen.

3 Min ursprungliga bedömning var att ett kulvertnät av detta slag främst skulle kunna anläggas mellan mindre grupper företag inom enskilda tätorter, men systemets egen inneboende logik har således dramatiskt ökat dess omfattning. Naturligtvis inser jag att det är helt absurt att en idé av det slag som beskrivs i detta dokument kommer från en enskild person. Som framgår av dokumentet är dock bromskrafterna alltför starka för att de aktörer som borde verka för ett system av ungefär beskrivet slag ska ta sådana initiativ. 1.2 Ett varudistributionssystem av detta slag borde rimligen visa god konkurrenskraft gentemot ett spårtaxisystem för persontransporter Vidare insåg jag att automatiska system för persontransporter var konkurrenter om ekonomiska medel mot varudistributionssystemet (dessa system benämns av mig nedan spårtaxisystem för persontransporter om vagnarna rullar på spår vanligen några meter ovan mark och passagerarantalet uppgår till maximalt sex personer). Som modell för detta använder jag SIKAs system från 2008, se avsnitt 53.1 nedan. Därför jämförde jag innan projektstart ett tänkt varudistributionssystem med ett spårtaxisystem för persontransporter med den vetskap jag då hade. Min bedömning var för det första att inbesparingarna borde bli mycket större för ett system för varutransporter eftersom sysselsatta vid varutransporter borde vara många flera än sysselsatta som yrkesmässigt arbetar med persontransporter i bussar, pendeltåg, spårvägar, tunnelbanor och taxi. Sedan tidigare hade jag vetskap om att personalkostnader brukar dominera bland kostnader och borde göra det även vid dagens varu- respektive persontransporter i tjänsten. Större kostnader borde därför kunna inbesparas med ett varutransporterande system än ett spårtaxisystem. Vidare visste jag naturligtvis att dagens kollektiva persontransporterande system har svårt att finansiera sina kostnader med avgifter. En insikt jag också hade var att betalningsviljan för dagens kollektiva transporter, och därigenom rimligen även för ett persontransporterande automatiskt system, är sämre än vid varutransporter. Persontransporterna utförs ju till helt dominerande del under fritid där den enskilde resenären idag vanligen betalar ca en tiondel till en tjugondel av vad arbetsgivaren betalar för en varutransport i tjänsten. Vidare insåg jag att överföring av persontransporter till ett spårtaxisystem från bilar när chaufförer transporterar sig själva till olika uppdrag med tjänstebilar eller egna bilar i tjänsten, endast borde inbespara begränsade penningmedel. Persontransporterna ska ju ändå genomföras och tar i vilket fall tid. Eventuella tidsinbesparingar blir begränsade. Därtill kommer att dessa relativt fåtaliga personer som i tjänsten skulle åka med ett spårtaxisystem inte kan avkrävas högre taxor än andra passagerare, vilket bidrar till låga intäkter för ett spårtaxisystem för persontransporter. För det andra borde kostnaderna för infrastrukturen bli mycket lägre för ett varutransporterande system än ett persontransporterande dels eftersom jag bedömde att varor transporterade med främst lätta lastbilar omfattar små varukvantiteter och borde kunna lastas på vagnar med mycket mindre lastutrymmen än som krävs vid persontransporter. Därför borde infrastrukturen kunna byggas med begränsade dimensioner. Dels bedömde jag redan tidigt att transporterna bäst sker i kulvertar nedgrävda med ovansidan ungefär i nivå med mark. Det borde bli mycket billigare än att bygga en infrastruktur ovan mark. Det är ju ett välkänt faktum att det är dyrt bygga broar. För det tredje bedömde jag att miljöfördelar borde bli större när transporterna kan ske i mindre vagnar och lägre hastigheter än som krävs eller är önskvärt vid persontransporter i ett spårtaxisystem. Senare fann jag nämnda uppgifter som tyder på att medianvikten vid (lätta) varutransporter med lätt lastbil i tjänsten uppgår till ca 85 kg. Därför borde en stor del av varutransporterna kunna ske i en enda vagn med den valda lastkapaciteten om 250 liter (yttermått 0,5 x 0,5 x 1,2 meter) eller 300 kg.

4 Varutransporterna bör vidare utan större olägenhet kunna ske vid lägre hastighet än önskvärt vid persontransporter. Mycket mindre totala transporterade vikter och lägre transporthastigheter borde möjliggöra större energiinbesparingar per körd km. Förhållandet att ingen aktör föreföll vara intresserad studera ett varudistributionssystem av detta slag var en viktig anledning varför jag ett par år efter byte av anställning beslutade mig för att som privatperson undersöka om det är intressant att ersätta lätta lastbilstransporter med små vagnar mellan ett mindre antal företag på korta avstånd sinsemellan. Om området redan undersökts hade jag naturligtvis inte startat min studie. Ganska snart fann jag dock att det kunde bli svårt som privatperson att intressera företag för ett sådant system. Då hade jag emellertid börjat granska bl.a. statistiska data inom området och funnit att det kanske var möjligt utföra en makrostudie av transportflöden av det slag som finns nedan i detta dokument för att se hur långt det kunde föra. Under arbetets gång har jag gjort vad jag vissa upptäckter, vilka oerhört kraftfullt ökar värdet av varudistributionssystemet. Vidare har jag fått insikter varför ett logiskt projekt av detta slag inte tidigare är förverkligat och kanske inte ens diskuterat bland forskare eller andra aktörer inom området. 2. Central i min motivering är en trafikräkning inför en trafikplan för Stockholm Central i min motivering är en trafikräkning framtagen inför en trafikplan för Stockholm. Uppgifter om trafikräkningen relaterades i en svensk statlig utredning, Storstadstrafikkommitténs betänkande, SOU 1989:15 (: Bakgrundsmaterial, avdelning 6, sidan 63 ; bör finnas på Kungliga biblioteket i Stockholm eller berört departement och kanske på Internet). Frågor ställdes vid sju infarter och fem huvudgator till och inne i Stockholm till chaufförer av vilka besvarades. Enligt trafikräkningen är 29 procent av tjänsteresorna i personbil rena varutransporter, 21 procent kombinerade person- och varutransporter, 40 procent rena persontransporter och 10 procent annat. Motsvarande information finns så vitt jag kan se inte i officiell periodisk statistik från Statistiska centralbyrån (SCB)/Trafikanalys. Statistiken är visserligen mycket gammal, från 1988, men gäller förhållanden som sannolikt endast långsamt förändras. Min bedömning är att andelen varutransporter med personbilar i tjänsten åtminstone i storstäder förhållandevis riktigt återges i denna trafikräkning. Snarast har andelen varutransporter med personbilar i tjänsten ökat p.g.a. tilltagande restriktioner mot biltransporter som mer kan ha träffat persontransporter än varutransporter. Skäl härtill är att varutransporter vanligen måste fram i bil medan alternativ ofta finns för persontransporter (gäller storstäder som Stockholm). De sistnämndas andel kan särskilt i storstäder ha minskat bl.a. som följd av ökad trängsel, färre parkeringsplatser för bilar, utbyggnad av kollektivtrafiken, trafiktullar, cykling och annat, allt påeldat av den allmänna debatten. Parkering vid varutransporter för på- och avlastning tillåts på flera ställen än parkering för persontransporter. Vid varutransporter behöver fordonen sannolikt i lägre grad än vid persontransporter parkera under längre tid, vilket särskilt är fallet vid angöringar för på- och avlastningar som ofta innebär korta stopp. Ökade restriktioner mot parkeringar kan således ha bidragit till ökad andel varutransporter i tjänsten i bl.a. Stockholms innerstad. Min bedömning är att medianvikten för lastade varor vid dessa personbilstransporter i tjänsten uppgår till 5 à 10 kg. Det är tänkbart att andra trafikräkningar finns som kan kasta mer ljus över personbilstransporter av varor i tjänsten. Om sådana dock mot nedan inte existerar är det kanske tills vidare, trots åldern, motiverat betrakta denna trafikräkning som en klenod.

5 3. Officiell statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och Trafikanalys indikerar endast en bråkdel av arbetsvolymen vid lätta varutransporter i tjänsten varför den enligt min uppfattning är starkt vilseledande 3.1 Antalet lastbilar i trafik uppgår till enheter, varav lätta och antalet personbilar ägda av juridiska personer uppgår till enheter Antalet lastbilar i trafik uppgick enligt SCB i Sverige till enheter i slutet av 2011, varav var lätta med en totalvikt om högst 3,5 ton (lastvikt max ca 2 ton). År 2013 fanns tunga lastbilar över 3,5 ton. Total körsträcka för lätta lastbilar uppgick år 2010 till miljoner km, för tunga och för personbilar till miljoner km. Total körsträcka med bil uppgick som följd till miljoner km. Körsträckor vid varutransporter med lätta lastbilar i tjänsten anges inte i nyare statistik, men uppgick år 1999/2000 till miljoner km (Inrikes godstransporter med lätta lastbilar). Min utgångspunkt är att de gäller både rena varutransporter samt kombinerade varu- och persontransporter. Om körsträckan och antalet bilar ökat på samma sätt som reala BNP från 1999/2000 till 2012, motsvarande 30,6 procent, uppgick de under sistnämnda år till miljoner km i bilar (3 188 x 1,306 respektive x 1,306). De uppskrivna siffrorna används nedan i mina kalkyler. Totala körsträckor för lätta lastbilar (inklusive persontransporter i tjänsten samt transporter i privatägda) har ökat mycket kraftigare än så. Under perioden 1999 till 2013 ökade nämligen antalet lätta lastbilar (totalvikt < 3,5 ton) enligt officiell statistik från till och total körsträcka från ( km per bil och år) till km ( km per bil och år), dvs. med 80 respektive 92 procent. Tunga lastbilar ökade under samma period endast från till enheter och körsträckan från km till km eller med 6 respektive 4 procent (SCB). Personbilstransporter ökade från år 1999 till km år 2012, dvs. med endast 11 procent. Min bedömning är dock att en betydande del av ökningen för de lätta lastbilstransporterna gäller hushållens transporter, vilket är anledningen till den försiktigare ökningen om 30,6 procent för lätta lastbilstransporter i tjänsten. I Sverige var personbilar år 2012 enligt officiell statistik ägda av juridiska personer. Av miljoner körda km i personbilar, utfördes miljoner km eller 28 procent av dessa bilar. Körsträckan per personbil i tjänsten uppgick därigenom till km per år ( / ). Mitt antagande är att medelhastigheten vid såväl lätta lastbilstransporter som personbilstransporter av varor i tjänsten uppgår till 21 km per timme inklusive chaufförens tid för påoch avlastning samt väntetider, se avsnitt 3.5 nedan. Vid denna medelhastighet uppgår tiden för chaufförer i personbilar i tjänsten till 848 miljoner timmar (17 802/21). Vid en årsarbetstid om timmar för heltid motsvarar det sysselsatta omräknade till heltid ( /1 600). Förmånsbilar är tjänstebilar som också får användas för privat bruk. Deras körmönster kan avvika från andra tjänstebilars. Under år 2013 körde personer förmånsbilar enligt konsultbolaget Ynnor (DN ). Merparten var enligt min bedömning personbilar och utgjorde därigenom en del av nämnda Den helt dominerande delen tunga lastbilstransporter gäller rimligen gods (inklusive tomlastade vid returresor), men sannolikt förekommer även här vissa person- samt kombinerade person- och

6 varutransporter. Transportsträckan uppgår som nämnts till miljoner km i bilar. Mitt antagande är dock att hela körsträckan och totalantalet bilar gäller varutransporter i tjänsten. Av körsträckan för tunga lastbilar stod lastbilar med totalvikt under 26 ton för miljoner km och således med totalvikt över denna nivå för miljoner km. De lättare tunga lastbilarna står således för 38 procent av total transportsträcka (1 758/4 620). Körsträckan med lastbilar domineras således av lätta lastbilar. Inräknar man även de minsta tunga lastbilarna, vilka har hög koncentration till de lägsta totalvikterna just över 3,5 ton och sannolikt förhållandevis ofta har ungefär samma körmönster som lätta lastbilar, är dominansen stor. Betydande del av körsträckorna med lätta lastbilar gäller dock persontransporter. Därtill kommer lätta varutransporter i tjänsten med personbilar ägda av juridiska personer vilka har mycket stor omfattning, varför de lätta varutransporterna helt dominerar när det gäller totala körsträckor. Körsträckorna ovan är svåra att mentalt greppa. Därför kan det vara motiverat nämna att total körsträcka med bil enligt ovan om miljoner km vid den medelhastighet som enligt nedan är antagen för lätta varutransporter i tjänsten om 21,0 km per timme inklusive chaufförens tid för på- och avlastning samt väntetider motsvarar en tid om miljoner timmar för chaufförer (75 145/21,0). Om denna tid hypotetiskt omräknas till heltidssysselsatta vid en årsarbetstid om timmar motsvarar det sysselsatta ( /1 600). Det motsvarar arbetstiden för ca hälften av alla sysselsatta i riket. 3.2 Transporter av varor eller av varor och personer med bil i tjänsten uppgår enligt min analys baserat på körsträckor och medelhastighet till miljoner km i bilar Statistiken från SCB visar inte transportsträckor för personbilstransporter av varor i tjänsten. Baserat på nämnda trafikräkning (gäller förhållanden i Stockholm) antar jag att 29 procent av total körsträcka om miljoner km eller miljoner km per år är rena varutransporter i tjänsten och 21 procent eller miljoner km kombinerade varu- och persontransporter. De utfördes i respektive personbilar, hela körsträckan för dem (0,29 x respektive 0,21 x ). Transporter med personbil i tjänsten som i någon form omfattar varor uppgår således till miljoner km i bilar, hela körsträckan för dem ( miljoner km i bilar). Som ovan nämnts uppgår total körsträcka vid varutransporter med lätta lastbilar i tjänsten till beräknat miljoner km, dvs. sträckan uppgår till mindre än hälften av motsvarande vid personbilstransporter av varor i tjänsten. Transporterna utfördes i nämnda lätta lastbilar (hela körsträckan för dem). Av sträckan och antalet antar jag i brist på säkrare uppgifter att samma relation som vid personbilstransporter gäller mellan rena varutransporter samt kombinerade varu- och persontransporter, dvs. att 58 procent är rena varutransporter [29/( )] samt 42 procent kombinerade varu- och persontransporter [21/( )]. Det innebär att miljoner km är rena varutransporter (0,58 x 4 165) och miljoner km kombinerade varu- och persontransporter (0,42 x 4 165). Av de lätta lastbilarna användes som följd vid rena varutransporter (0,58 x ) och vid kombinerade varu- och persontransporter (0,42 x ). SCB noterar inte hur stor andel av de tunga lastbilstransporterna som gäller varor, men andelen dominerar rimligen helt (inklusive tomlastade vid bl.a. returresor). Sannolikt förekommer dock även här som berörts vissa person- samt kombinerade person- och varutransporter. Transportsträckan uppgår som nämnts totalt till miljoner km i bilar. Min approximation är dock att hela körsträckan och totalantalet bilar gäller varutransporter i tjänsten. Summerat omfattar rena varutransporterna i tjänsten enligt denna analys miljoner km i bilar, hela körsträckan för dem ( respektive ).

7 Kombinerade transporter varor och personer omfattar miljoner km i bilar ( respektive ). Transporter med bil i tjänsten som i någon form omfattar varor uppgår således till miljoner km i bilar, hela körsträckan för dem ( respektive ). 3.3 Gruppen övrigt innefattar bl.a. overhead som kan hänföras till varutransporter Gruppen övrigt vid personbilstransporter i tjänsten innefattar enligt min bedömning till del bilen i sig bl.a. till och från service. I den mån så är fallet och till den del bilarna används till varutransporter kan de betraktas som overhead till dessa transporter. Denna grupp omfattade enligt trafikräkningen 10 procent av körsträckorna med personbil i tjänsten. Under förutsättning av samma medelhastighet motsvarar detta årssysselsatta chaufförer (0,10 x /21/1 600) till en årskostnad av 41 miljarder ( x ). Sistnämnda summa är bidraget per sysselsatt till BNP ( / där förstnämnda tal är BNP år 2012 och sistnämnda antalet sysselsatta i riket), varav således en del rimligen är overhead till varutransporterna. Utgångspunkten är här att personalkostnaderna är ungefär desamma vid varutransporter i tjänsten som för arbetsmarknaden i stort (chaufförer har bl.a. betydande del övertid). Företagen tar betalt även för förslitning av kapital, varför också kapitalkostnader ingår i BNP och därigenom även i summan kr. En annan utgångspunkt är därvid att förslitningen av kapital vid varutransporter med bil i tjänsten (bilar, gator och vägar, garage m.m.) är ungefär densamma som för näringslivet i stort. Summan kr per år innefattar även övertidsersättning (förhållandevis omfattande vid varutransporter med bil i tjänsten enligt min bedömning). Årskostnaden kr motsvarar 481 kr per timme ( /1 600). Min bedömning är att denna beräkningsmetod för inbesparingar ger ett mer rättvisande utfall samhällsekonomiskt än beräkningar i företagsekonomiska termer, vilket i föreliggande beräkning är eftersträvansvärt. Ca 80 procent av kostnaderna för en lätt lastbilsbiltransport i tjänsten är som nämnts kostnaderna för chaufför. Den höga kostnadsandelen för chaufförtid är viktig orsak till att jag utgår från arbetstiden för förare i de ekonomiska kalkylerna nedan, en annan att sådana uppgifter varit möjliga att ta fram. Även vid lätta lastbilstransporter i tjänsten förekommer overhead av detta slag. Min bedömning är att de inte är inräknade i SCBs statistik över varutransporter. De ingår inte i beräkningarna i detta dokument. 3.4 Totalt sysselsätter varutransporter med bil i tjänsten i någon form enligt mina beräkningar personer omräknade till heltid Totaltid för chaufförer vid rena varutransporter med personbilar i tjänsten uppgår mot ovan enligt mina beräkningar baserade på körsträckor och beräknad/bedömd medelhastighet till 246 miljoner timmar per år ( /21,0). Vid en årsarbetstid om timmar för heltidssysselsatta motsvarar det chaufförer omräknade till heltid ( /1 600). Kombinerade transporter av varor och personer med personbilar i tjänsten omfattar analogt beräknat 178 miljoner timmar per år ( /21) motsvarande chaufförer omräknade till heltid ( /1 600). Kostnaderna för arbetstid antar jag som nämnts vara densamma för chaufförer som för arbetsmarknaden i stort med en kostnad per chaufför och år om kr. Den innefattar enligt mitt antagande även kostnaderna för bilen. Kostnaderna för bilar och chaufförer vid personbilstransporter av varor i tjänsten uppgår som följd till 118 respektive 85 miljarder per år ( x respektive x ).

8 Totalt antal chaufförer vid personbilstransporter av varor i tjänsten i någon form uppgår till till en kostnad av 203 miljarder kr per år ( respektive ). Vid lätta lastbilstransporter av varor i tjänsten uppgår chaufförtiden till beräknat 198 miljoner timmar per år ( /21) motsvarande sysselsatta omräknade till heltid ( /1 600). Statistiken över lätta lastbilstransporter i tjänsten är, som framgår ovan, inte uppdelad på rena varutransporter samt kombinerade varu- och persontransporter. Mitt antagande är att fördelningen dem emellan är densamma som vid personbilstransporter av varor i tjänsten. Det innebär att 58 procent är rena varutransporter i tjänsten eller 115 miljoner timmar (0,58 x 198), vilket motsvarar chaufförer omräknade till heltid ( /1 600). Kombinerade varu- och persontransporter vid lätta lastbilstransporter i tjänsten gäller analogt beräknade 83 miljoner timmar för chaufförer (0,42 x 198) motsvarande chaufförer omräknade till heltid ( /1 600). Transporterna sker som nämnts i respektive lätta lastbilar, hela körsträckan för dem (0,58 x respektive 0,42 x ). Kostnaderna för bilar och chaufförer vid lätta lastbilstransporter i tjänsten uppgår till 55 respektive 40 miljarder kr per år ( x respektive x ) och således till totalt 95 miljarder per år ( ). För tunga lastbilstransporter uppgår chaufförtiden vid nedannämnda medelhastighet om 27,1 km per timme till 170 miljoner timmar per år ( /27,1), vilket motsvarar chaufförer omräknade till heltid ( /1 600). Min approximation är som nämnts att hela denna tid tillägnas varutransporter. Transporterna är fördelade på samtliga tunga lastbilar. Totalt uppgår antalet chaufförer vid rena varutransporter med bil omräknade till heltidssysselsatta till personer ( ) och vid kombinerade transporter av varor och personer till ( ). Transporterna sker i respektive bilar, hela körsträckan för dem ( respektive ). Totalt antal chaufförer som ägnar sig åt varutransporter samt kombinerade varu- och persontransporter med bil i tjänsten uppgår således till omräknade till heltid ( ). Transporterna sker i bilar, hela körsträckan för dem ( ). Totala kostnader för bilar och chaufförer m.m. vid rena varutransporter med bil i tjänsten uppgår därigenom till 256 miljarder kr per år ( x ). Kostnaderna för bilar och chaufförer vid kombinerade transporter av varor och personer uppgår därutöver till 125 miljarder kr per år ( x ). Sammanlagt uppgår kostnaderna för bilar och chaufförer vid varutransporter med bil i tjänsten i någon form till 381 miljarder per år i Sverige ( ). 3.5 Kostnaderna per körsträcka är enligt min bedömning ungefär lika höga vid lätta varutransporter i tjänsten som vid tunga beroende på att lägre medelhastighet för de förstnämnda ungefär bör motsvara högre kostnader för bil och bilbränslen för de sistnämnda Eftersom ca 80 procent av kostnaderna för en lätt lastbilstransport i tjänsten enligt tumregel avser kostnaderna för chaufför (inklusive chaufförens tid för på- och avlastning samt väntetider ) är arbetstiden vid varutransporter viktiga. Medelhastigheten vid varutransporter med lätta lastbilar i tjänsten anges så vitt jag kan se inte i statistik från SCB/Trafikanalys. Denna uppgift skulle i sig ha varit av värde även eftersom den bör möjliggöra någorlunda säkra analogier till personbilstransporter av varor i tjänsten. Inte heller för tunga lastbilstransporter anges så vitt jag kan se medelhastigheten i ny statistik, men kan räknas fram från äldre. År 1990 uppgick total körsträcka för tunga lastbilar enligt SCB till miljoner km. De krävde inklusive chaufförernas tid för på- och avlastningar samt väntetider 89,3 miljoner timmar. Medelhastigheten inklusive dessa tider i terminaler uppgick därigenom till 27,1 km

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman

Jobbchansens utveckling. WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Jobbchansens utveckling WORKING PAPER 2014:1 Anders Harkman Innehåll 1 Inledning... 2 2 Jobbchansens utveckling... 3 3 Arbetsmarknadsläget som förklaring... 5 4 Jämförelse med AKU... 6 5 En ny arbetsmarknadspolitik...

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6

En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel. Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 En känslighetsanalys av transportpolitiska styrmedel Rapport 2013:6 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010

Läs mer

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport

2005:5. Den samhällsekonomiska kalkylen. en introduktion för den nyfikne. SIKA Rapport SIKA Rapport 2005:5 Den samhällsekonomiska kalkylen en introduktion för den nyfikne Den samhällsekonomiska kalkylen En introduktion för den nyfikne Innehåll 5 Inledning 6 Introduktion till samhällsekonomiska

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro

SVERIGE VERSUS USA. Fredrik Bergström & Robert Gidehag. En analys av tillväxtens betydelse. Timbro SVERIGE VERSUS USA SVERIGE VERSUS USA En analys av tillväxtens betydelse Fredrik Bergström & Robert Gidehag Timbro FÖRFATTARNA OCH TIMBRO FÖRLAG 2003 OMSLAG: VERA SÖDERSTRÖM SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET

Läs mer

Bilföreningens ekonomi

Bilföreningens ekonomi Att dela bil Det går att dela bil på många sätt. Några exempel på att dela bil är samåkning, att åka taxi, att hyra bil, att låna bil av vänner eller att samäga bil. I denna skrift beskrivs hur en grupp

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN

LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN LASTBILARNA - MYCKET KOLDIOXID I LASTEN NÅGRA ORDFÖRKLARINGAR I transportsektorn används flera begrepp för att beskriva transporternas omfattning. Varje begrepp har sin egen betydelse och det är viktigt

Läs mer

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet

2010:26. Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet 2010:26 Kostnads- och konsekvensanalys av lagförslaget om bristande tillgänglighet MISSIV DATUM DIARIENR 2010-11-15 2010/105-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-06-03 IJ2010/1005/DISK Regeringen Integrations-

Läs mer

Det åländska skatteundantaget inom EU

Det åländska skatteundantaget inom EU ÅSUB Rapport 1999:1 Det åländska skatteundantaget inom EU Effekter för företag, branscher och samhällsekonomi Förord 1995 blev Åland tillsammans med Finland medlem i Europeiska Unionen. För Ålands del

Läs mer

Markpriser, markbrist och byggande

Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport Mars 2015 Markpriser, markbrist och byggande Titel: Markpriser, markbrist och byggande Marknadsrapport, mars 2015 Utgiven av: Boverket Författare: Olle Netzell Övriga projektmedlemmar:

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand

En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand En prognostiserande SROI analys av Ideell Second Hand Erik Jannesson & Ellen Nilsson SERUS December, 2014 Sammanfattning Second hand verksamheten inom Ideell Second Hand (ISH) under ett års tid utgör analysobjektet

Läs mer

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner

Rättvisa skatter. om beskattning av arbetsinkomster och pensioner Rättvisa skatter om beskattning av arbetsinkomster och pensioner PRO 2009 12 11 En rapport av Lars Olof Pettersson, Unionkonsult i Rådhusgruppen AB, på uppdrag av PRO Skillnaden mellan pensionärer och

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19

4. Hushållens utgifter för elektronisk kommunikation 18 4.1 Hushållens inkomstförhållanden 18 4.2 Sammanfattning och slutsatser 19 Innehåll Sammanfattning 3 1. Utgångspunkter 6 1.1 Bakgrund och uppdrag 6 1.2 Syfte 6 1.3 Metod och genomförande 6. 2. Telemarknaden i Sverige 8 2.1 Antal operatörer år 2003 8 2.2 Operatörernas intäkter

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer

Konsulter inom samhällsutveckling

Konsulter inom samhällsutveckling RAPPORT 2010-06-30 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer för att bidra

Läs mer

Offentlig upphandling av möbler

Offentlig upphandling av möbler Offentlig upphandling av möbler en analys av befintliga problem och förslag till förbättringar Mattias Lundbäck, Ek dr, nationalekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Den svenska

Läs mer

Boverket. Någonstans att bo

Boverket. Någonstans att bo Boverket Någonstans att bo Någonstans att bo Boverket december 2007 Titel: Någonstans att bo Utgivare: Boverket december 2007 Upplaga: 1 Antal ex: 300 Tryck: Boverket internt ISBN: 978-91-85751-71-6 Sökord:

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

samhällsekonomiskt perspektiv

samhällsekonomiskt perspektiv n Kort- och kontantbetalningar ett samhällsekonomiskt perspektiv Mats Bergman, Gabriela Guibourg och Björn Segendorf Mats Bergman är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Under perioderna

Läs mer

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen

Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Vad innebär det att bli coachad? En utvärdering av jobbcoachningen vid Arbetsförmedlingen Linus Liljeberg Sara Martinson Jonas Thelander RAPPORT 2012:24 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk

Läs mer

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF

Kurs. litteratur. läsvanor och utvecklingsmöjligheter. Johan Rindevall. Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurs litteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska Förläggareföreningen, SvF Kurslitteratur läsvanor och utvecklingsmöjligheter Johan Rindevall Rapport från Svenska

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer