Våra transportsystem är otillräckliga för ett långsiktigt hållbart samhälle. Bilismen och kollektivtrafiken tävlar om nya investeringar men båda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Våra transportsystem är otillräckliga för ett långsiktigt hållbart samhälle. Bilismen och kollektivtrafiken tävlar om nya investeringar men båda"

Transkript

1 svenska

2 2 Våratransportsystemärotillräckligaförettlångsiktigthållbartsamhälle. Bilismenochkollektivtrafikentävlaromnyainvesteringarmenbådagrundaspå tekniskaförutsättningarfrån1800 och1900 talenssamhälle. Vibehöverettnyttsystemsomärlångsiktigtbättreänväg ochjärnvägstrafik samtidigtsomdetkansamverkameddeäldresystemen. Idagförutsättsmänniskoranpassasigtilldegamlatransportmedlen. Vibehöveriställetettgenerellttransportsystem GTS medframtidsinriktad tekniksomäranpassattillmänniskornasbehov.därmedkanviuppnåenhögre livskvalitetochlönsamhetförbådeindivider,kollektiv,företagochsamhälle.vivet ännuinteidetaljhurdettanyatransportsystemkommerattseut.vitrorattdet kommerattliknaaktuellaspårbilsförslagmenvarameraallmäntutvecklat. ViharbildatStiftelsenförettgenerellttransportsystem(GTSStiftelsen). Stiftelsensändamålärattbedrivaochfrämjavetenskapligforskning,utveckling, tillämpning,standardiseringochlicensieringsamtutbildning. VivälkomnardonationertillGTSStiftelsensverksamhet. Upplandiseptember2010 KjellDahlströmochJan ErikNowacki stiftarna 2

3 3 Enkortbeskrivningavettgenerellttransportsystem 1Detgenerellatransportsystemet GTS GTS liknar spårbilsystem men har en betydligt merutveckladallmängiltighetimångaavseenden tekniskt, funktionellt, socialt och industriellt. GTS löser hela resan oavsett om den är lokal, regional eller en långfärdsresa. Den kan göras privat eller tillsammans med andra. Även rena godstransporterklarasmedgts.gtskonkurrerar med alla kända trafikslag utom gång och cykeltrafik, långdistansflyg och skrymmande godstransporter. GTSteknikbyggerpåmagnetiskbärning,drivning, styrning,växlingochtågkoppling.bromsningsker med återmatning av energi. Allt görs automatiserat. En drivsläde svävar fram i en uppochnedvänd U balk. Vagnar, i många olika utföranden, kan kopplas under drivslädarna och svävar då på fri höjd ovanför markplanet. Vagnarna har standardiserade yttermått med en dörr på höger sida och ståhöjd vid dörren inne i vagnen.vagnarkanävenvaratillverkadesombil förkörningpåvanligavägar( dualmode ). 3 Denpersonbilsstoravagnenbedömsoptimalför att klaralejonpartenavallaresbehovochgodstransporter. 2GTSteknik,utvecklingavstandard Den generella transportsystemtekniken utvecklas på beställning av GTS stiftelsen. Stiftelsen överväger att bilda ett separat utvecklingsbolagfördettauppdrag.utvecklingen kan ske även i andra företag. Målet är att stiftelsen ska kunna upprätta en internationell GTS standardvilketärdetbästasättetattskapa ett industriellt momentum som kan driva fram hög kvalitet till rimliga kostnader (jämför utvecklingenavbilindustrinochmobiltelefonin). 3Dengenerellafunktionaliteten GTS suddar ut skillnaderna mellan publika och privata transportsystem. Bannätet tillåter en blandning av vitt skilda personresor och transporter. GTS vagnar kan både kopplas samman till tåg och kopplas isär. Detta sker automatisktochkanävengörasifarten.

4 4 Tågbildningstekniken ger hög kapacitet, lågt luftmotståndochdärmedocksålågenergianvändning. Närbannätetärutbyggtmedlokala,regionalaoch interregionala banor kan resor och transporter görasnärsomhelst,direktutanbytemellanlokala hållplatser, stationer och terminaler i alla anknutnastäderochregioner. 4Dengenerellatekniken GTSteknikkanindelasitrehuvuddelar: Mekaniskakomponenter; Styrsysteminklusivetrafikdebiteringmm; Kringsystem,stationerochunderhållssystem. Mekaniskt består systemet av balkar som bärs uppavstöd.idessabalkargårendrivslädesom bärenhängandekabin. Balkarna består av två delar, balkbanan där drivsläden går och den bärande strukturen vars uppgift är att bära balkbanan. Genom denna uppdelning kan olika bärande strukturer användas. 4 Förspännvidderupptill30meterkanenlådbalk vara lämplig. Ett fackverk kan användas för spännvidder upp till 100 meter och pyloner och kabelupphängning för ännu större spännvidder. Bandelens storlek minimeras och den bärande strukturen anpassas arkitektoniskt till den omgivningdärbanangårfram. Stöden för balken kan göras T formade för dubbelriktad trafik eller galgformade för enkelriktad trafik. De utformas så att de blir påkörningssäkra för vägtrafik och så att man enkelt kan justera dem om marken skulle sätta sig. Seismiskt aktiva regioner kräver stötupptagande fundament. Både stöden och balkarna utformasiövrigtsåattdekräverminstamöjliga underhåll. Alla drivslädar har minst fyra funktioner: drivning, bärning, växling och tågbildning. Drivningen utförs med direktel uppbackad av batteri för extremsituationer. Bärningen sker på ett sådant sätt att friktionskrafterna minimeras samtidigt som drivsläden alltid har betryggande bärning. Drivsläden bromsar i första hand regenerativtgenomattåterföraelenergitillnätet. Iandrahandbromsasdendirektmotbalkenom el eller informationsflöde skulle försvinna eller omdetprimärabromssystemetärotillräckligt. Växelfunktionen görs bivalent, så att vagnen antingenmåstegåtillvänsterellertillhögerien växelochaldrigkanhamnaiettmellanläge.slutligen konstrueras tågbildningsfunktionen så att vagnarnakankopplasihopochseparerasifarten (såkalladplatooning).

5 5 För de drivslädar som ska hämta eller lämna kabiner, vägfordon eller gods på markplanet finnsocksåenhissmekanisminbyggd.ensådan mekanismmedförattstationerimarkplanettar mindre plats och volym. Barriäreffekter i gatuutrymmetminimeraspåsåsätt. Kabinerna är standardiserade så att de och drivslädarna kan bilda sammanhängande tåg. Det ger stor transportkapacitet och lågt luftmotstånd.kabinernakanrymmaupptillåtta personer, ett ton gods eller en liten bil. Vi är medvetna om att dagens regler knappast skulle tillåta tågbildning eller tågupplösning i farten. Till att börja med kanske det måste göras på stationer. Med en teknisk och säkerhetsmässig utveckling bör dock detta regelverk kunna övervinnasochanpassastillnyamöjligheter. Det är naturligtvis olika kabiner för olika uppgifter.endelkabinerskakunnalösgörasoch lastas på andra fordon eller köras på egna hjul den sista biten till målet. Personkabinerna är gjorda för hög trafiksäkerhet. De är också utrustademedlarmsomdirigerarvagnentill 5 närmaste station eller annan plats beroende på typavlarm.kabinernakanutrymmastillmark, exempelvisvidlängreström ellerinformationsavbrott. Styrsystemet har flera nivåer. Den lägsta nivån ska förhindra att fordon krockar med varandra eller omgivningen. Varje fordon rapporterar kontinuerligt position och hastighet. Bakomvarandefordonkanläsaavdettaochbestämma hastigheten för att hålla en lämplig lucka. Parallellt med detta system finns ett oberoende systemsommäteravståndochhastighettillalla föremål framåt. Skulle något okänt objekt dyka uppaktiverasbromsen. Iförgreningspunkterbehövsingenstyrning.Fordonen styr själva till höger eller vänster. I föreningspunkterdäremot,därtvåflödenskagå ihop, behövs styrning. Fordonen bokar då en tidpunkt när de ska passera föreningspunkten. Föreningspunktensdatormeddelarvarjefordon hur hög hastighet de ska hålla för att komma genom vid rätt tidpunkt. Fordonen kontrollerar också med varandra att de inte kommer att krocka i föreningspunkten. Varje fordonsdator har en digital karta över hela nätet och kan bestämmavägentilldestinationen. En högre nivå i styrsystemet håller reda på trafikenpåallalänkarirealtidochspriderdenna information till alla fordon i nätet. Om någon länk blir överbelastad kommer fordonen automatiskt ta andra vägar. Samma sak händer om en station blir blockerad då rekommenderas fordonen att gå till närmaste station i stället. Samtidigt förhindras påstigning för alla resortilldendestinationen.

6 6 Pådenhögstanivånhållerstyrsystemetredapå statistik och bestämmer bland annat tomvagnsdirigering. Ett stort stadion som ska tömmas behöver exempelvis många tomma vagnar. Systemet bestämmer också tid för schemalagd service för fordonen och kallar in dem. Det är också på denna högsta nivå som information till allmänhetenochtrafikdebiteringadministreras. Underhåll sker i största möjliga mån automatiserat. Vagnarna går automatiskt till underhåll och städning varje dag. Genom självdiagnos kan detocksåavgörasomvibrationerellervarmgång kräver annat underhåll utöver det schemalagda. Detfrekventaunderhålletinnebärattunderhållsverkstädermåsteliggarelativttätt. Hållplatsernaärvanligenförseddaenbartmedett sidospårförlastningochlossning.vidstörrestationerochterminalerkanfordonsbäddarnaäven varaarrangeradesomett fiskbensmönster,som en parallellstation ellerpåannatsätt.sefigur. Allatyperavhållplatser,stationerochterminaler innehållerocksåbeställningsautomaterförresor. Vissa stationer är bemannade med ordningsvakter.allahållplatserärkameraövervakade. 5GTSmiljöaspekter GTS har avgörande miljöfördelar. I huvudsak drivssystemetmeddirektel.detkommerattvara dubbelt så energieffektivt som ett system drivet med elbilar och batterier. Inladdning av ström i ettbatteriskertypisktmed70%verkningsgrad och urladdningen med ungefär samma verkningsgrad,således49%totalt.direkteldrift bör däremot kunna nå85%verkningsgrad. Dessutom blir luft och rullmotståndet mycket lägreförgts fordonänförmotsvarandeelbilar,i synnerhetkoppladeitåg.trafikentaridagcirka 85 TWh bensin och diesel. Det resulterar i 20 miljonertonco 2 utsläpp.merpartenavdessa85 TWh kan också ersättas med långsiktigt hållbart produceradelenergitillgts. För stationer, som är integrerade med järnväg, fyller man upp ett sidospår bredvid järnvägsspåret med GTS kabiner innan tåget kommer in. Vagnarna startar efterhand som de ianspråktas avolikaresesällskaptillolikamål. 6

7 7 Förutom denna energimässiga fördel blir ljudet lägre, olyckorna betydligt färre och markplanet kanåterlämnastillmänniskor,djurochnatur. Den mest påtagliga nackdelen är nog ett ökat visuelltintrång.menbanoravdettaslagblirofta älskadeavstadsbornaefterentid.ettexempelär SchwebebahniWuppertalsomfunnitsimerän hundra år. Eiffeltornet i Paris är ett annat visuelltintrång somblivitenomistligsymbol. Sammanläggningavflerabalkbanortillknippen är exempel på en åtgärd som kan minska det totalaintrångetavgts nätet.närdetärlämpligt kan man även bygga banor under jord, över taken eller inne i byggnader. När GTS tar över alltmeravmotorvägstrafikenminskarävendet totala bullret från trafiken. Ljusstörningar i mörkret minskar också GTS vagnar behöver intestrålkastareellerupplystabanor. 6GTSgersamhällsekonomisklönsamhet Samhällsekonomiska beräkningar kan göras av vinsternamedgts.detgällervinsteravminskad restid, ökad säkerhet, mindre miljöbelastning, minskad energianvändning och ökad tillgänglighetförallaresandeochgods.vifårävenöverföringskonsekvensermellandegamlatransportslagenochgts:reduceradeinvesteringarivägar ochjärnvägar,minskadbilism,minskadlastbilstrafik,ökadframkomlighetpåjärnvägenförlångväga och tung godstrafik, minskad flygtrafik på korta sträckor, minskat trafikbuller, minskad oljeimport, minskad traditionell kollektivtrafik och därmed minskade subventioner; GTS ska inte vara beroende av skattefinansiering. Lägg därtill ökad cykling och hälsa samt minskad kostnadförfärdtjänst. 7 7Praktiskochsäkerdesign Enhissfunktionbyggsiniendeldrivslädar.Den väger drygt 100 kg och innebär tyvärr att vagnens lastförmåga minskar i motsvarande grad. Hissen sänker och lyfter vagnen mellan bananochmarkplanet. Vagnens volym och det plana insteget gör det möjligtattenkelttamedbådecyklar,barnvagnar, rollatorer, varuvagnar, manuella och elektriska rullstolarmedmera.gts vagnarkanpådetsättet öka tillgängligheten i samhället för många människor och minskar behovet av färdtjänst. Kombinationen cykel GTS är också intressant; den kommer troligen att leda till ökad cykling totalt sett. En elbil i en lastkorg kan få radikalt ökadaktionsradie.dagensbatterierräckerbra. Vagnens pendelupphängning under balkbanan germångafördelar.denmöjliggörsnävarekurvradier och ger en naturlig komfort eftersom vagnenkanpendlautikurvorna.balkbananblir smalare och kommer dessutom drygt 2 meter högreuppiluftengenomdenhängandevagn

8 8 konstruktionen.därmedminskardetvisuellaintrångetigatubilden.enannanviktigfördeläratt balkbanan blir naturligt väderskyddad eftersom all känslig teknik ligger inne i balken. När snö och is stoppar trafiken på vägar och järnvägar, flygplatserochpåsjön,dågårgts. 8Dualmode,publikt,privat/specielltresande Vagnarutrustadeförkörningävenpåväg(dual mode) tar resenären från eller till avsides belägnastart ochmålpunkter;dåkrävskörkort. Ett alternativ till dual mode är att vanliga kompaktabilarkantransporterasibillastarepå GTSbannät. Publiktresandeinnebärattmandelarvagnenmed andra.detförbilligarresanochkanskemedstor personlig säkerhet genom att larmcentraler kan kontaktaspåolikasätt.irusningstidochrestunga stråkkangts vagnarkörassammankoppladesom pendeltåg. Resenärer som accepterar mellanliggande stopp får lägre kostnad. Publika vagnar kan vara utformade antingen som ekonomi eller komfortklass;jämförtågensandraochförstaklass ellerflygets economy och business. 8 Privat resa för en eller flera personer kan beställasmenkostarnaturligtvismeränenresa medpublikvagn.särskildalångfärdsvagnarkan också hyras. De kan vara utrustade med WC, pentryochbäddarellerbäddbarafåtöljer.många avdessavagnarärkanskeprivatägdaochbyggda ävenförbilkörning(dualmode).tvåvagnarkan ävenvarasammankopplade(jämförbilochsläp). OlikaspecialvagnarkantasframiGTS.EnGTSambulanskangådirekttillakutintag.Äveninom ettsjukhusområdeellermellanolikasjukhuskan patienter transporteras snabbt. Ambulans och polisvagnarbyggsnormaltmeddualmode. 9GTSbannätiSverige GTS banorna kanaliseras i en bestämd nätstruktur. Man börjar naturligtvis försiktigt med några mindre banor i ett område där den nuvarande infrastrukturen är otillräcklig. Vi bedömer att dessa förutsättningar finns i landskapet Uppland, det vill säga norra Stockholms län och Uppsala län, samt stråket söderut för FörbifartStockholm tillsödertäljeochvästerut

9 9 mot Västerås/Eskilstuna. Här finns exempel på såväl lokalbanenät, regionbanor och fjärrbanor som kan ställas mot vanliga väg och järnvägsinvesteringar. Fjärrbanor, med hastighet upp till 240 km/tim, anläggsmedfördelovanförmotorvägar,europavägar och riksvägar. Samma pelare kan ibland bära knippen avbanbalkarförolikahastigheter. Fjärrbanornabindersammanlandetsstora GTSterminalermedderegionalaochlokalabannäten, utantvingandebytenellerstopp. Regionalbanor,medhastighetupptill120km/tim, byggssomspindelnätivarjelän/regionochknyts till de regionala huvudstäderna. De binds även samman med lokalbanor vid stationer. Regionala gränsmurar motverkasgenomattregionalbanor ocksåkanbindassammanöverregiongränser. Lokalbanor, med hastighet upp till 60 km/tim, binder samman alla lokala hållplatser, ofta i enkelriktadebanslingorsomtillåterattmangår ininågotträngregaturum.enkelriktningunderlättar även att banan går ned i markplanet, särskilt där det finns en barriär av något slag. I störregaturumsomalléer,esplanaderochstadsmotorleder, kan dubbelriktade lokala banstråk byggas.låghastighetikänsligamiljöersörjerför att vagnarnas rörelse i luftrummet inte upplevs störandeutanbidrarpositivttillstadsmiljön. 10Hållplatser,stationerochterminaler Lokala hållplatser kommer att bli mycket användaochbyggsivarjegrannskapochby,en per cirka 2000 boende/arbetsplatser, som en inledande beräkningsgrund. De är enkelt utrustademenautomatiskaochfjärrövervakade. 9 Man är då på promenadavstånd. Vagnarna cirkulerartommaochautomatiskt,tilldeplatser där man förväntar sig ett behov; privatägda vagnar kan man ta hem eller låta systemet parkera.dettainnebärattvagnarnadistribueras så effektivt som möjligt i bannätet. När efterfrågan på vagnar är låg, går vagnarna till automatisk kompaktparkering i särskilda magasin. Dessa magasin rymmer dubbelt så många GTS vagnar som det ryms personbilar i vanliga garage. När man vill åka igen, beställer man en publik, privat eller sin ägda vagn till vilken hållplats som helst. Det kan till exempel ske med mobiltelefon. Observera att den automatiska kompaktparkeringen även kan användasförprivatavagnar. På cirka 20 hållplatser planeras en station, en per cirka boende/arbetsplatser (inledandeberäkningsgrund),ochservicedagtid.här finnskiosker,butikerochmöjlighetattparkera, körapåochavsinabilarochdualmode vagnar samtkompaktparkeringavgts vagnar.

10 10 På cirka 10 stationer planeras en stor terminal med full service dygnet runt, en per boende/arbetsplatser (inledande beräkningsgrund). Här finns både kompaktmagasin, bilparkering, GTS depå med tillsyn, underhåll och reparation av GTS vagnar, god tillgång till väg och järnvägsnät, godsterminal och även större affärer,restauranger,hotellochannanservice. Med ledning av dessa inledande beräkningsgrunderskullemankunnaplanera5000hållplatser,250stationeroch35terminalerisverige. Hållplatser, stationer och terminaler får en viss standarddisposition som gör det lätt att orientera sig även på främmande orter. De måste naturligtvis anpassas till de lokala förutsättningarna vad gäller platsens beskaffenhet och gestaltning. GTS vagnarna stannar normalt vid inbyggda hållplatser. Hållplatser är inte så utrymmeskrävande men bör anpassas till lägen ovanför markplan, med hissar och trappor till markplanet. Där utrymme finns kan hållplatsen anordnasimarkplanet SnabbGTS trafikinorraeuropa En resa mellan exempelvis universiteten i UppsalaochÖrebrotarmindreänentimme.En resa mellan vilka hållplatser som helst i Stor Stockholm tar i genomsnitt cirka 15 minuter. Arlandaflygplatsfårettupptagningsområdemed 4miljonerinvånareinomentimmeutanbyteoch stopp från vilket arbets, bostads eller centrumområde som helst, direkt till rätt flygplatsterminal. Inomdenskandinaviskahuvudstadstriangelnkan resormedgtsvarasnabbareänflyget,någrafå meter över marken i 240 km/tim utan byte mellanstart ochmålpunkter. Genomdenförhållandevislättavagn ochbankonstruktionenkanbredavattendragöverbryggaspå ett kostnadseffektivt sätt, exempelvis Mälaren mellan Västerås och Eskilstuna, Öresund mellan Helsingborg och Helsingör, Ålands hav och skärgård mellan Hargshamn och Nådendal, och NorraKvarkenmellanUmeåochVasa.ÖresundsbronkananpassasförGTS.

11 11 Om Förbifart Stockholm byggs kan man även överväga en anpassning av denna för GTS. Med möjlig banlutning omkring 10 procent kan större bergsmassiv överbryggas utan dyra tunnlar, exempelvisrakavägenmellanosloochvestlandet (Bergen Stavanger) genom Telemark. Skulle man ändåviljabyggatunnlarblirtvärsnittetfördessa mycketmindreänförenväg ellerjärnvägstunnel. Av dessa exempel framgår att GTS kan bli ett effektivtalternativtilltraditionellahöghastighetsjärnvägar. De nordiska länderna kan knytas samman utan flygtrafik på relativt korta avstånd. Med GTS blir restiden omkring 2 timmar från Stockholm till Göteborg, Oslo och Helsingfors, 3 timmar till Köpenhamn,4timmartillS:tPetersburg och 5 timmartillhamburg Ordpåvägen Transportsektornharvaritmärkligtfrifrånbanbrytande förändringar under de senaste decennierna. Den har således varit fängslad i gamla synsättientiddåexempelvisinformationsteknik och biomedicin har gjort anmärkningsvärda framsteg. Nugörviettförsökattinympaförändringskrafti transportsektornmedenutvecklingsomlämnar dengamlateknikenlångtbakomoss. Anmärkning BildernasomhärillustrerarGTShar,medtillståndfrån SIKA,hämtatsfrånfilmenBubblesandBeams,aconvenientfuture,somproduceradesavHansKylberg2007.

12 12 Donationer och bidrag DonationsandContributions Om du vill stödja GTS Stiftelsens utveckling och If you wish to support progress of the GTS framsteg Foundation,pleasefeelfreetocontactus. är du välkommen att kontakta oss. Stiftarnas TheFounders,CVandContactDetails och kontaktuppgifter Kjell KjellDahlström Dahlström arkitekt Architect 71,PhD 78,researcheratLTH71 85, -71, tekn dr -78, forskare 71-85; partisekreterare Party Secretary 85-99, 85 99, kommunstyrelsen/fullmäktige municipal/council in i Lund 82-87, 82 87, i Stockholm in Stockholm 91-96, 91 96, riksdagsledamot MP 88 91; 88-91; Director generaldirektör General of Rikstrafiken 99-04, (National SIKA Public och Transport i Näringsdepartementet Agency) 99 04, SIKA -09; styrelseledamot (Swedish Institute i for World Transport Society and for Communications Ekistics, WSE Analysis)04 09,andin (the Science of Human Settlements), theministryofenterprise 09;boardmemberof och Gröna Bilister. World Society for Ekistics WSE (Science of Human TEL Settlements)andGrönaBilister(SwedishAssociationof GreenMotorists). Contacttel ; Jan-Erik E Nowacki civ. ing. -72, forskare vid Studsvik 71-81; konstruktions- Jan ErikNowacki och utvecklingschef AGA Thermia 81-85; MSc eget 72, företag researcher Nowab at sedan Studsvik -85; 71 81, forskare design på KTH and - tillämpad development termodynamik manager sedan AGA Thermia -95, tekn 81 85, lic -98, lärare Nowab i termodynamik; own business VD för since SwedeTrack 85, researcher System, at som KTH på olika (Royal sätt verkat Institute för of spårbilsidén, Technology Applied Thermodynamics) TEL since 95, Licentiate of Engineering 98, teacher of thermodynamics; CEO of SwedeTrack System, which in various wayshaspromotedtheprtconcept, Contacttel ; E mailjan Thefounderstrappedbetweentrafficlightsfor Stiftarna tramsandcarsinstockholm fångade mellan spårvagnarnas och (Dahlströmleft,Nowackiright) bilarnas trafikljus i Stockholm (Dahlström till vänster och Nowacki till höger)

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007.

Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. Pressrelease 2008-01-14 Bilaga 1. Samtliga frågor, tabeller och nationell överblick Kollektivtrafikbarometern 2007. (både resenärer och icke resenärer) respektive resenärer/kunder (reser minst en gång

Läs mer

Kabinbana i Västra Götalands region

Kabinbana i Västra Götalands region H Backa, 28/3 14 MPM Techno.HB/Mem Kabinbana i Västra Götalands region Kabinbana (K bana) under balk mellan Drottningtorget/Gbg C och Lindholmen löser vårt mest akuta transportbehov på ett ytterst miljösmart

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana!

Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Hej och välkommen till ännu mer Tvärbana! Fram till 2030 växer Stockholm med runt 500 000 invånare. Det ställer krav, bland annat på möjligheterna att resa smart, både för människor och miljön. En viktig

Läs mer

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras

Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Bo-Lennart Nelldal, adj prof RAILWAY GROUP KTH Center for Research and Education In Railway Engineering Framtidens Materiel och trafikering hur kan persontrafikens lönsamhet förbättras Sammanfatting av

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken

Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken Lundalänken en genväg för kollektivtrafiken 109 000 invånare i kommunen (12:a i landet efter folkmängd) tillväxt i befolkning ca 1% per år tillväxt i arbetsplatser ca 2% per år (5 nya jobb varje arbetsdag)

Läs mer

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft

Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft Gröna tåget för bättre ekonomi och konkurrenskraft 9 januari 2008 Transportforum 08-790 83 79 Session 4 1 Varför Gröna tåget? Tågresandet ökar nya attraktiva tåg behövs Kortare restider är lönsamt och

Läs mer

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1

Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Lektion på Gröna Lund, Grupp 1 Jetline Tåget är 9,2m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Om du har

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem

Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Alternativa system BRT, trådbuss Landskrona, gummihjulssystem Nya urbana transportsystem Stockholm 4 dec 2008 PG Andersson Trivector Traffic, Lund Behov av BRT i Sverige? Bus Rapid Transit = tänk tunnelbana

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Sveriges bästa stadsbusslinje

Sveriges bästa stadsbusslinje Sveriges bästa stadsbusslinje Mattias Schiöth, Skånetrafiken Syften Att följa strategin från Framtidens kollektivtrafik om att utveckla dagens kollektivtrafik Att bidra till branschens mål om fördubbling

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

Elcyklar och cykelinfrastrukturen

Elcyklar och cykelinfrastrukturen Elcyklar och cykelinfrastrukturen Kräver elcyklar en förändring i hur vi planerar för cykel? Hanna Ljungblad, Michael Koucky & Upplägg Bakgrund Frågeställning Metod Resultat Slutsatser Bakgrund Elcyklar

Läs mer

Unga tankar om framtidens resor

Unga tankar om framtidens resor 2011-03-24 Unga tankar om framtidens resor Specialutgåva kring gångtrafik! Idéer och illustrationer: Elever vid Thorildsplans gymnasium Stefan Myhrberg, Fariba Daryani Stockholms stad, Trafikkontoret Så

Läs mer

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79

Marknad och trafik. Forskningsprojektet Gröna tåget. Oskar Fröidh. 14 februari 2007. oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 Marknad och trafik Forskningsprojektet Gröna tåget Oskar Fröidh oskar@infra.kth.se 08-790 83 79 14 februari 2007 1 Delprojektet Marknad och trafik Mål: Att ta fram ett attraktivt tågkoncept i form av en

Läs mer

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1

INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET. ISA ISA-presentation OH nr 1 INTELLIGENT STÖD FÖR ANPASSNING AV HASTIGHET -presentation OH nr 1 BEHÖVS? -presentation OH nr 2 FARTEN DÖDAR Risk att dö (%) Kollisionshastighet (km/tim) -presentation OH nr 3 STORSKALIGT FÖRSÖK Fyra

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1

LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 LEKTION PÅ GRÖNA LUND, GRUPP 1 JETLINE Tåget är 9,2 m långt. Hur lång tid tar det för tåget att passera en stolpe? Hur fort går tåget? Var under turen tror du att känner man sig tyngst? Lättast? Två gånger

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet)

GRUPP 1 JETLINE. Åk, känn efter och undersök: a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) GRUPP 1 JETLINE a) Hur låter det när tåget dras uppför första backen? Vad beror det på? (Tips finns vid teknikbordet) b) Var under turen känner du dig tyngst? Lättast? Spelar det någon roll var i tåget

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län

Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd. Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län Utmaningar och möjligheter i lands- och glesbygd Anna-Karin Malm Jönköpings Länstrafik Landstinget i Jönköpings län JLT Serviceresor - kort bakgrund 2002 - start för samordning av färdtjänst- och sjukresor

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

Ett kassaskåp för bilen

Ett kassaskåp för bilen Ett kassaskåp för bilen Lindfjällsvägen 18 S-439 31 Onsala bjorn.johanssonl@compactstoring.se Nat Tfn 0300-622 09 Mobil 070-516 97 16 Parkeringshus för personbilar Parkering av bilar kräver, förutom den

Läs mer

Rätt spår 2 FULL TRIM!

Rätt spår 2 FULL TRIM! Rätt spår 2 FULL TRIM! Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro Februari 2009 Sammanfattning av rapport om trimning av befintlig bansträckning Karlstad-Örebro 1

Läs mer

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö

Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Så kan effektivare järnvägstransporter bidra till tillväxt och miljö Logistikforum i Jönköping 2008 Bo-Lennart Nelldal Adj. professor Järnvägsgruppen KTH 2008-08-20 1 KTH Järnvägsgruppen - Systemsyn Intäkt

Läs mer

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik

Tåg i tid. Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Tåg i tid Nu tar vi första steget mot framtidens tågtrafik Sedan våren 2011 har Region Värmland och Karlstads kommun tillsammans med Trafikverket drivit projektet Tåg i tid. Aktörerna har arbetat fram

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Seminarium Översiktlig landskapskaraktärsanalys Trafikverket Peter Uneklint Andreas

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Trafikslag: Karlstad - Kongsvinger Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Tåg Karlstad - Kongsvinger Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö

En ny generation järnväg. Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö TMALL 0141 Presentation v 1.0 En ny generation järnväg Sverigeförhandlingen och nya höghastighetsjärnvägar i Sverige Åtgärdsvalsstudier Linköping-Borås, Jönköping-Malmö Översiktlig landskapskaraktärsanalys

Läs mer

Synen på att pendla kollektivt. December 2014

Synen på att pendla kollektivt. December 2014 Synen på att pendla kollektivt December 2014 2 Undersökning om synen på att pendla kollektivt Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Projektledare: Markus Lagerqvist Datum: 2014-12-19

Läs mer

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK

MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK MILJÖPARTIETS SATSNINGAR FÖR EN MODERN TÅGTRAFIK Miljöpartiets satsningar för en modern tågtrafik 2011-12-09 Sammanfattning Miljöpartiet presenterar här ett paket med våra förslag för en modernisering

Läs mer

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se

Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION. www.sollentuna.se Cykelplan för Sollentuna kommun KORTVERSION www.sollentuna.se Cykla är lycka Undersökningar visar att cyklister är lyckligare än bilister. Hela tre gånger lyckligare faktiskt. Majoriteten av alla bilresor

Läs mer

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren.

Gunnar Sibbmark och Göran Johansson, VD respektive ordförande i Europakorridoren. Diskussionen om Europakorridoren stannar ofta vid höga hastigheter och korta restider. Då glömmer vi något viktigt: Den utbyggda korridoren frigör också kapacitet för en kraftigt utökad spårbunden godstrafik.

Läs mer

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika

Tillgänglighet är ett sätt att tänka. Alla reser olika Alla reser olika Kollektivtrafiken ska vara ett tillgäng ligt och naturligt val för människor med funktions ned sättning. Alla som själva eller med ledsagare kan ta sig till station eller hållplats ska

Läs mer

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen!

17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! 17 augusti kommer trafikrevolutionen till Älvdalen! Så här blir det Det var över 30 år sedan sist. Nu är det äntligen dags för en ny busstrafik i hela Dalarna, anpassad efter hur resbehovet ser ut idag.

Läs mer

Manual Förflytta defekt fordon

Manual Förflytta defekt fordon Manual Förflytta defekt fordon Fordon 360 Plus Författarna och Liber AB Version 1.0 Får kopieras 1 Anledning till förflyttning Arbetar du i eller med fordon kommer du troligtvis att behöva förflytta defekta

Läs mer

Bilaga 5 Samlad effektbedömning

Bilaga 5 Samlad effektbedömning Bilaga 5 Samlad effektbedömning Åtgärdsvalsstudie E södra infarten Örnsköldsvik 1 TMALL 000 Rapport generell v 1.0 Trafikverket E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-91 91 Dokumenttitel: Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021

Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan. Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 RAPPORT 1(6) Datum: Bilaga 3 Exempel funktioner ur förslag till Nationell plan Funktioner i Förslag till Nationell plan för transportsystemet 2010-2021 Nedan beskrivs de identifierade önskvärda funktionerna

Läs mer

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen

Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås. Den perfekta cykelparkeringen Inspiration, idéer och fakta för dig som planerar och bygger cykelparkeringar i Västerås Den perfekta cykelparkeringen Cykelparkeringar Ja, tack! Många cyklar i Västerås. Det är bra för miljön, för hälsan

Läs mer

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo.

Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. TWö i9 (x /r FGÖTEBORGS s p å r v ä g a r Trafiksäkerhetsföreskrifter för linje 8 t Ange redsbanan, sträckanpolhemsplatsen - Hjällbo. 5t.a PJE>.Ai Utöver tjänsteföreskrifter för spårvagnsförare gäller

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013

ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 ÖstgötaTrafikens undersökningar 2013 Kundundersökning Målgrupp: ca 36.000 Mina sidor medlemmar Svar: ca 7.600 (21%) Datainsamling: 4 maj 1 juni 2012 Marknadsundersökning Målgrupp: 4.000 medlemmar i CMA

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Pendlarråd april 2014

Pendlarråd april 2014 Pendlarråd april Tack till dig som deltog här följer frågor och svar Flexibiliteten försvinner med platsbokning. Vad gör man som pendlare om man missar sitt tåg för att jobbet krävde några extra minuter?

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Hemavan - Vilhelmina - Arlanda Operatör: Trafikslag: Sträcka: Next Jet Flyg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida

Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Kulturbussbokning Manual för bokning via Dalatrafiks hemsida Bokningssystem för kulturbuss Den här manualen beskriver hur du ska göra för att boka din kulturbussbiljett. Om din skola inte redan har inloggningsuppgifter

Läs mer

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen).

Ansökan om behörighet görs på en särskild blankett som kan hämtas på Banverkets webbplats Banportalen (http://www.banverket.se/banportalen). 1.7 Publicering Järnvägsnätsbeskrivningen, inklusive avvikelsemeddelanden, publiceras på Banverkets webbplats Banportalen. Där finns också ytterligare information som hör till respektive utgåva av järnvägsnätsbeskrivningen.

Läs mer

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon

Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Final i UEFA Women s Champions League 2014 Estádio do Restelo, Lissabon Tillgänglighetsinformation för supportrar med funktionsnedsättning Med stöd av Centrumet för tillgång till fotboll i Europa www.cafefootball.eu

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung

Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i. morgon. Urban Wästljung Lastbilar och bussar från Scania -fossilfria transporter idag och i morgon Urban Wästljung Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Av utredningen för fossilfri fordonstrafik

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid

De flesta känner otrygghet i storstäder och nattetid Forfatter(e): Ingunn Stangeby Oslo 2004, 34 sider Sammanfattning: Trygg kollektivtrafik Trafikanters upplevelse av kollektivtrafikresor och åtgärder for att öka tryggheten. Sammanfattningsrapport Om man

Läs mer

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10

Ostlänken och trafikutvecklingen. Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 Ostlänken och trafikutvecklingen Jan Forsberg Vd SJ AB 2006-03-10 1 SJ AB:s resultat 2005 +566 Mkr Snabbtåg 2 SJ:s goda resultat beror på Kraftigt minskade kostnader Ökade intäkter trots Kraftigt ökad

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare

Götalandsbanan. Miljoner människor kommer varandra närmare Götalandsbanan Miljoner människor kommer varandra närmare 1 Födelsedagskalas i Jönköping år 2030. Klara firar sin femårsdag med morfar från Göteborg, farmor från Stockholm och kusinerna från Linköping.

Läs mer

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun

Rese- och trafiksäkerhetspolicy för anställda i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anders Alin POLICY Antagen av Fullmäktige Paragraf 60 1(5) Rese- och trafiksäkerhetspolicy för 2 Omfattning Denna policy gäller samtliga medarbetare i Bengtsfors koncern. Policyn

Läs mer

Trafikförvaltningen Analyssektionen

Trafikförvaltningen Analyssektionen Trafikförvaltningen Analyssektionen Upplevd kvalitet i SL-trafiken Våren 13 1 2 Sammanfattning Den 1 januari 13 omorganiserades verksamheten i AB SL till den nyinrättade Trafikförvaltningen inom Stockholms

Läs mer

Resledaren Användarguide iphone Innehåll

Resledaren Användarguide iphone Innehåll Resledaren Användarguide iphone Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 15 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa... 20

Läs mer

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal.

Vi föreslår istället ett nytt koncept som man kan kombinera med dagens system så att övergången från gårdagen till morgondagen inte blir så radikal. Förbränningsmotorns utsläpp av koldioxid, CO2, påverkar klimatet negativt. Vi försöker minska användandet av våra bilar för att komma bort från problemet. Vi föreslår istället ett nytt koncept som man

Läs mer

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft

ISA. för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft ISA för ett ökat samhällsansvar och ökad konkurrenskraft Det finns många skäl till att trafiken på våra vägar ska vara trygg och säker. Skälen kan vara allt från att barnen ska färdas tryggt till och från

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid

BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm 2010-08-05 BARN OCH UNGA ska spela en större roll i SLs framtid Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Stockholm T: 08-737 44 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm

Läs mer

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE

INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN. Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE INFOTAINMENT FÖRHÖJ KUNDUPPLEVELSEN UNDER RESAN Optimera butiksmiljön efter kundernas behov LEADING DIGITAL SIGNAGE Annika Molin är projektledare för Västtrafiks satsning på digitala skärmar. Infotainmentsystemet

Läs mer

Kundundersökning mars 2014

Kundundersökning mars 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Veolia Transport Sverige Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta

Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Prediktiva analyser i digitala kanaler främjar innovation och samhällsnytta Digitaliseringen skapar nya förutsättningar men också nya förväntningar. Människans beteende och livsstil har förändrats, digitaliseringen

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis

Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Nutidens flygplan Leonardo Da Vincis Flygplanens utveckling Det första uppgifter om ritningar och flygförsök var av Ibn Firnasi det islamska Spanien år 875. I Europa skissade Leonardo Da Vinci på de första

Läs mer

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan!

Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011. Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Mötes- och resepolicy Kick-off 8 november 2011 Trafikverket och Hålllbar Mobilitet Skåne i samverkan! Snabba fakta om Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm Huvudkontoret ligger i Borlänge Regionkontor

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Resledaren Användarguide Android Innehåll

Resledaren Användarguide Android Innehåll Resledaren Användarguide Android Innehåll Planera Ny Resa... 3 Visa Mina Resor... 13 Ta bort sparad resa... 14 Ändra planerad resa... 15 Påminnelser... 16 Under Resan... 17 Inaktivera Pågående Resa...

Läs mer

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING

Här börjar framtiden. Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING Här börjar framtiden Ostlänken den nya tidens järnväg JÄRNA VAGNHÄRAD SKAVSTA NYKÖPING NORRKÖPING LINKÖPING En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Sverige växer, storstadsregionerna expanderar

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING

MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING MAJ 2013: RAPPORT FRÅN STUDIERESA MADRID OCH BARCELONA 2013 ÅRS STOCKHOLMS FÖRHANDLING 1 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Madrid, måndag 2013-05-20... 2 3. Höghastighetståg Madrid-Barcelona, måndag 2013-05-20...

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Sundsvall - Trondheim Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Casper Jul Nielsen Systemansvarig

Casper Jul Nielsen Systemansvarig TÖF 2015-10-01 Casper Jul Nielsen Systemansvarig Oversigt - Hvem er Samres - Hvad sker der udenfor Danmark - Sammenhängende trafik, et eksempel fra Dalarna - Opläg til diskussion Vår affärsidé Att leverera

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Utveckling Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! OKQ8 ska koncentrera sig på bensin och inte

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

För varje barns rätt att upptäcka världen

För varje barns rätt att upptäcka världen För varje barns rätt att upptäcka världen Lär dig använda din GPS 1 Vad är GPS? GPS står för Global Positioning System (Global Positions System). GPS använder sig av 27 satelliter som cirkulerar runt jordklotet,

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake

ITS Arlanda 2011-03-29. Catherine Kotake ITS Arlanda 2011-03-29 Catherine Kotake Vision Alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt 2 2011-03-30 Smidigt för alla Välinformerande trafikanter och transportörer Samordnad information mellan trafikslagen

Läs mer