foto Micke Fransson idéskrift transportplanering vid evenemang transportplanering vid evenemang 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "foto Micke Fransson idéskrift transportplanering vid evenemang transportplanering vid evenemang 1"

Transkript

1 foto Micke Fransson idéskrift transportplanering vid evenemang transportplanering vid evenemang 1

2 Vid stora evenemang utgör resor en betydande utmaning, miljömässigt, logistiskt och när det gäller utrymme. Ett stort antal människor ska resa till och från evenemanget samtidigt, och infrastrukturen är ofta inte förberedd för så stora flöden. Resandet har för det mesta en betydande miljöpåverkan. genom att påverka resandet till miljövänliga alternativ har evenemang stora möjligheter att minska sin miljöpåverkan. Att fler människor väljer alternativ till den egna bilen minskar även behovet av parkeringsplatser. Transportplanering handlar inte enbart om färdmedel och antal kilometer utan kan även ses i ett vidare perspektiv. Det vill vi visa i den här skriften. Låt dig inspireras! 2 transportplanering vid evenemang

3 foto Ulf Palm foto Peter Backman Frågan växer! I takt med att miljö- och hållbarhetsfrågor uppmärksammats i allt större utsträckning de senaste 20 åren har också eventbranschen börjat lyfta in dessa aspekter i sin verksamhet. Begrepp som hållbara evenemang och gröna events har funnits sedan mitten av 1990-talet men har sedan dess utvecklats väsentligt vad gäller innehåll och betydelse. Ett exempel på det är de olympiska spelen. I OS i Lillehammer 1994 var hållbarhetsarbetet begränsat till att handla om att minska miljöpåverkan från förberedelserna av evenemanget, medan OS i London 2012 kännetecknas av ett hållbarhetsarbete som är genomgående i alla stadier före, under och efter evenemanget. läs mer på Viktigt att veta... Transporter är ofta en av aspekterna vid stora evenemang som har störst miljöpåverkan. Förbränning av fossila bränslen i samband med transporter orsakar utsläpp av bland annat koldioxid, kväveoxider, partiklar och kolväten som har negativ inverkan på både människors hälsa och miljö. Klimatförändringar, försurning och övergödning är exempel på miljöproblem som väg- och flygtrafiken bidrar till. Stora mängder biltrafik vid evenemang orsakar också lokala problem med buller och trängsel. För den som planerar och genomför stora evenemang finns det all anledning att försöka minska det totala antalet transporter och att öka andelen transporter med mer hållbara färdmedel som gång, cykel och kollektivtrafik. Förutom minskad miljöpåverkan finns det stora fördelar för arrangören om behovet av bilparkeringsytor minskar och belastningen på den lokala orten i form av trängsel och köer kan minimeras. För varutransporter till och från evenemanget finns det också stor ekonomisk vinning med att samlasta och samordna transporterna i dialog med leverantörerna. transportplanering vid evenemang 3

4 bra åtgärder För transporter av deltagare/besökare Välj plats för evenemanget som har goda förbindelser med kollektivtrafik och goda möjligheter att gå eller cykla till Informera och uppmuntra deltagare/besökare att åka kollektivt till och från evenemanget (i media, på hemsida, på skyltar och i foldrar på evenemangsplatsen etc.) Informera och uppmana föreläsare/artister etc. att åka kollektivt till och från evenemanget Tillhandahåll kollektiva transporter för deltagare/besökare, funktionärer etc. Erbjud kollektiva transporter från större bilparkeringar längre bort från evenemangsplatsen (park & ride) Uppmuntra deltagare/besökare att samåka till och från evenemanget Låna ut cyklar till deltagare/besökare För evenemangets egna transporter Använd tåg när så är möjligt för transport av varor och personer (gärna tåg märkta med Bra Miljöval) Se till att de fordon som används är miljöfordon och/eller drivs med förnyelsebara bränslen Minska transporterna så långt det är möjligt genom samordning och samlastning Köp varor från lokala och närliggande leverantörer Utbilda funktionärer i sparsam körning Anslut organisationen till en bilpool Låna ut cyklar till funktionärer Åtgärderna är i första hand hämtade från Miljömärkt Event (www.hsr.se) och rekommendationer från det EU-finansierade projektet SMASH-EVENTS (www.smash-events.net) som tagit fram riktlinjer för mobility management vid gröna evenemang. Erbjud bevakade cykelparkeringar i nära anslutning till evenemangsplatsen Skylta vägen till evenemanget tydligt för de som färdas med gång och cykel eller ska promenera från kollektivtrafikknutpunkt Inkludera biljett för kollektivtrafik i biljetten till evenemanget Arrangera speciella bussar eller tåg som innehåller en försmak av evenemanget, till exempel musik, en föreläsning etc. för att locka deltagare/besökare att åka kollektivt. 4 transportplanering vid evenemang

5 Goda exempel Var kreativ! Nyckeln i många fall är att tänka i vidare termer och hitta lösningar anpassade för respektive evenemang. Låt dig inspireras av de goda exemplen! Samarbeten för ökade kollektivtrafikresor Lidingöloppet testade under 2011 att ihop med en bussleverantör erbjuda busstransport från Uppsala, Örebro och Eskilstuna. De fyllde fyra bussar, totalt 200 personer, som åkte från respektive centralstation till arenan och tillbaka igen. Testet föll mycket väl ut och kommer att utökas med betydligt fler orter under 2012, bl.a. med buss från Oslo. Lidingöloppet har också ett samarbete med SJ Event där det går X2000-tåg från Göteborg respektive Malmö till Stockholm. Ombord på tågen finns värdar från Lidingöloppet som delar ut nummerlappar och svarar på frågor om tävlingen. Från tågens slutdestination, Stockholms central respektive Värtahamnen, tar sedan transferbussar vid och kör deltagarna till Lidingö. Under Vätternrundan uppmuntras resande med kollektivtrafik genom att kommunen låter resor med stadsbussar i Motala tätort vara gratis för alla. Detta oavsett om du är tävlande, publik eller någon annan. foto Eddie Granlund Vi hoppas att så många som möjligt kan komma hit till Motala med buss och tåg. Det ser vi som en jättestor vinst, både när det gäller miljön och parkeringsproblematiken men även för trafiksäkerheten, eftersom folk är trötta efter genomfört lopp Eva-Lena Frick, Vätternrundan transportplanering vid evenemang 5

6 foto Micke Fransson foto Nisse Schmidt foto Maria Johansson Smarta lösningar för interna transporter Ibland kan lösningar som inte är direkta transportåtgärder ändå ha stor betydelse för minskat transportbehov. Vätternrundan har en komprimator på torget i Motala som komprimerar soporna från evenemanget. Det har inneburit att de minskat transportbehovet från 3-4 lastbilar per dag under de fyra dagar som evenemanget pågår, till 1-2 lastbilar totalt. Vasaloppet har grävt ner fiberkabel hela vägen längs spåret från Sälen till Mora. Detta har gjort att antalet tv-bussar minskat. Tidigare stod även lastbilar med paraboler vid varje station utmed spåret, dessa behövs inte längre. I år producerades hela tjejvasan från Stockholm tack vare den nedgrävda fiberkabeln. Sweden Rock införde för tre år sedan ett system som innebar att de funktionärer som jobbar under festivalen endast får ett bilpass per fyra personer. Detta stimulerar samåkning, minskar antalet bilar som behöver parkeringsplats på området samt minskar det totala antalet bilresor till och från evenemanget. Cykelparkering istället för bilparkering Musikfestivalen Way Out West har valt att inte ha någon bilparkering. Anledningen är att deltagare inte ska ta bilen till festivalen ur miljöhänseende och ur trängselsynpunkt, men även för att minimera risken för rattonykterhet. Way Out West har istället en bevakad cykelparkering där det vissa år även har gått att få enklare reparationer utförda. Vi anser att vi har en miljömedveten och upplyst publik som uppskattar och i vissa fall förutsätter en hållbar festival Niklas Lundell, Way Out West 6 transportplanering vid evenemang

7 Att förvara alla dessa bilar och ha dem i omlopp i arrangemanget är svårt. Det blir enklare ju fler som åker buss. Då kan vi planera på ett annat sätt och behöver inte så mycket P-platser Mark Baljeu, O-ringen Miljödiplomering och donationer Att skänka pengar till miljöåtgärder kan vara ett utmärkt sätt att involvera deltagare och kommunicera evenemangets miljöåtaganden. Det är Vätternrundan och O-ringen tydliga exempel på. Vätternrundan uppmanade 2011 sina deltagare att bli miljödiplomerade. De skulle visa att de tog ställning bl.a. genom att inte slänga skräp i naturen. För varje deltagare som skrev under skänkte Vätternrundan pengar till Östergötlands Naturskyddsförening. Genom att delta i Vätternrundans kampanj Miljödiplomerad Deltagare ger Du som deltagare oss möjlighet att fokusera på trafikfrågor runt Vättern och projekt Bilfri cykelled Vättern runt. Cykelleder, separerade från övrig trafik, är efterlängtade av många Naturskyddsföreningen Östergötland på Vätternrundans hemsida. O-ringen skänker pengar varje år till Vi-skogen för att kompensera för sina interna transporter och de busstransporter som sker under veckan. Dessutom har arrangören ett samarbete med Returpack som innebär att deltagarna bidrar till att klimatkompensera genom att summan från allt de pantar i O-ringens anläggningar går till Vi-skogen. Valet att stödja Vi-skogen var givet eftersom skogen är orienterarnas arena. Ingen skog ingen orientering! Önskar evenemanget klimatkompensera finns bra information och råd hos Energimyndigheten. läs mer på foto Mikael Fritzon foto Micke Fransson transportplanering vid evenemang 7

8 vägen till ett hållbart evenemang För de evenemang som önskar arbeta systematiskt med hållbara evenemang i allmänhet och transportplanering i synnerhet rekommenderas följande: Strukturera arbetet med hjälp av en eller flera standarder för hållbara evenemang Samla in data om evenemangets transporter för att möjliggöra analys och uppföljning enligt nedan. Analysen kan med fördel göras i Beräkningsmodell för transportplanering Genomför åtgärder t.ex. enligt åtgärdslistan på sid 4 Följ upp effekten av genomförda åtgärder Kommunicera intentioner och resultat internt och externt Se möjligheter och hitta nya infallsvinklar Dela erfarenheter och ta intryck av andra evenemangs transportplaneringsarbete Följande data bör samlas in för att möjliggöra analys och uppföljning av transportåtgärder: Antal resande (deltagare, funktionärer, publik) Andelen som går respektive reser med bil, tåg, cykel, fjärrbuss, kollektivtrafik (buss, spårvagn, tunnelbana) eller flyg (%) Hur många som åker i varje bil i snitt Genomsnittlig reslängd för fjärresor (km) Börja här foto Romme Bild 8 transportplanering vid evenemang

9 Det finns hjälp att få Standarder och märkningar Tydliga definitioner och verktyg underlättar arbetet för hållbara evenemang. För detta finns ett antal frivilliga standarder och märkningar både nationellt och internationellt. Den ideella organisationen Green Meeting Industry Council (www.gmicglobal.org) lyfter fram fyra internationellt erkända standarder som kommer att finnas tillgängliga under I Sverige erbjuder dessutom Håll Sverige Rent märkning av evenemang enligt Miljömärkt Event. Nedan ges en kort beskrivning av de olika initiativen. För mer detaljerad information hänvisas till respektive standards hemsida. Miljömärkt Event (Håll Sverige Rent) Den svenska stiftelsen Håll Sverige Rent har sedan 1999 erbjudit miljömärkning av event. Miljömärkt Event bygger på 40 kriterier inom olika områden som exempelvis Avfall, Transporter och Vattenanvändning som ett märkt evenemang måste uppfylla. För att ett event ska miljömärkas krävs också ett kontinuerligt arbete som följer den vedertagna arbetsgången för ledningssystem. läs mer på BS 8901:2009 Specification for a sustainability management system for events BS 8901 var den första frivilliga standarden för ledningssystem för hållbara evenemang. Standarden appliceras på själva organisationen av ett evenemang och innehåller riktlinjer för strategier, planering och styrning för att skapa ett så hållbart evenemang som möjligt. läs mer på ISO20121 Sustainability in event management ISO20121 förväntas vara klart till sommaren 2012 för att sammanfalla med OS i London. Standarden ger riktlinjer för ett ledningssystem som innefattar både miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. För att nå upp till standardens krav krävs bland annat uppsättning av specifika och mätbara mål, identifiering av mest betydande hållbarhetsaspekter, formulering av policy, krav på leverantörer och kommunikation med intressenter. APEX/ASTM Green Meeting Standards Standarden är väldigt konkret och består av ett antal minimum best practises för hållbara evenemang, det vill säga riktlinjer för lägsta godtagbara nivå på hållbarhetsarbetet. Dokumentet innehåller förslag på konkreta åtgärder som minskar miljöpåverkan hos både leverantörer och arrangörer av stora evenemang (Convention Industry Council, 2004). läs mer på GRI Sector Supplements for Events GRI står för Global Reporting Initiative och är en ideell internationell organisation som de senaste tio åren har utarbetat den i särklass mest använda och spridda standarden för företags och organisationers hållbarhetsredovisning. Numera finns ett tillägg till GRI:s generella riktlinjer för rapportering som är utformat specifikt för eventarrangörer. Utöver de generella riktlinjerna för transparant redovisning av hållbarhetsinformation innehåller tilllägget indikatorer för de aspekter som har störst betydelse för eventarrangörer, däribland transporter av deltagare/ besökare. läs mer på läs mer på transportplanering vid evenemang 9

10 insamling av data Rekommendationer Nedan redogörs för olika metoder beroende på evenemangets utformning. Det går inte att ge en allmän rekommendation för datainsamlingsmetod då olika evenemang har så olika förutsättningar. Evenemang som har insläpp och därmed kö kan enklast få in sitt underlag genom att ett antal funktionärer frågar slumpvis utvalda personer som står i kön. Enklast vore om de då använde en databas och inmatningarna görs på en läsplatta, så att data direkt lagras. På vis vis undviks arbete med manuell överföring i efterhand. Applikationer som kopplar databaser och läsplattor finns idag tillgängliga på marknaden. Utan läsplatta används ett enkelt formulär för intervjuaren att kryssa i respondentens svar. Dessa data matas sedan in i en databas för sammanställning och analys. Det finns evenemang där ovanstående metod inte är tilllämplig. Detta kan bero på att alla inte går in genom ett insläpp, för att de är koncentrerade på sin kommande prestation, eller att de förmodas vara för trötta efteråt för att vilja svara på frågor. För dessa evenemang får andra sätt att samla in data väljas. Vissa evenemang gör utskick efteråt med foto/mer infomation etc. Där kan ett frågeformulär bifogas med frankerat svarskuvert och en länk till ett webbformulär. Båda alternativen bör vara tillgängliga då respondenterna kan förväntas ha olika benägenhet till de olika medierna (brev/webb). Ett annat alternativ är att det vid biljettkassan/registreringen/nummerlappsutlämningen ställs frågor till ett slumpvis urval i samband med biljettköpet. Där kan samma typ av metod med läsplatta användas som i köexemplet ovan. För de evenemang som säljer biljetter på nätet finns möjligheten att göra enkäten där i samband med biljettköpet. Det är inte optimalt att fråga om resan innan den gjorts men kan vara ett alternativ om de ovan beskrivna lösningarna inte är möjliga. Sammanfattningsvis: Fråga i kön Gör utskick Fråga vid biljettköp (fysiskt eller på nätet) foto Micke Fransson foto Nisse Schmidt 10 transportplanering vid evenemang

11 Om frågorna Det är viktigt att ställa så få frågor som möjligt, för att öka chansen att få hög svarsfrekvens. De frågor som behöver besvaras är: Hur långt respondenten har rest? Med vilket huvudsakligt färdmedel respondenten rest? Om resan var med bil, hur många var de i bilen? Ovan listade frågor är minimikrav att få in svar på. Om evenemangsarrangören vill få in en kvalitetsfaktor kan en fråga läggas till. Viktigt är dock fortfarande att inte lägga till många frågor utan hålla sig till det man måste veta. Hur lätt tycker du det var att resa till evenemanget? (På en skala 1-5 där 1= mycket svårt och 5=mycket lätt) Om urvalet och dess omfattning För att kunna dra rimliga slutsatser av insamlad data är det viktigt att stickprovet, det vill säga andelen av besökarna/ deltagarna som svarar, är tillräckligt stort. Oavsett om evenemanget har 2000 eller besökare/deltagare bör urvalet bestå av minst några hundra respondenter. Mellan stycken kan vara ett rimligt antal. Stickprovet ger en fingervisning om resandet och kan användas för att jämföra skillnader efter åtgärder. För att få ett säkert statistiskt underlag är det lämpligt att ta hjälp av specialistkompetens inom området eftersom det är komplext. Resultatet av enkätundersökningar har alltid ett visst mått av osäkerhet. Om svar inkommer från 1000 av 2000 och ger ett resultat på t.ex. 50% så är det svaret behäftat med en osäkerhet på +/- 2%. Denna felprocent ökar med minskande antal svar. Om en fjärdedel har svarat blir felprocenten +/- 4%. Osäkerheten är viktig att beakta när resultaten hanteras. Det intressanta är inte absolutbeloppet, utan den procentuella skillnaden mellan olika transportåtgärder som kan fås fram vid användning av beräkningsmodellen. Val av respondent Vid den typ av datainsamling där funktionärer/intervjuare frågar personer som står i kö eller de som köper biljetter, är det viktigt att urvalskriteriet är uppgjort på förhand. Det gäller att konsekvent fråga t.ex. var femte person i kön, och följa detta så strikt det bara är möjligt. Annars finns risken att intervjuaren skapar sig andra kriterier som t.ex. att fråga dem som ser snälla och hjälpsamma ut och det gör att undersökningen riskerar att inte bli representativ. Vidare är det viktigt att göra urvalet så slumpmässigt som möjligt och inte ledas av yttre parametrar. Intervjuaren bör till exempel inte stå varken vid bussterminalen eller bilparkeringen och fråga hur de rest till evenemanget, även om det är enkelt ur den aspekten att det är mycket folk där. Lämpligast är att skicka ut frågan till deltagarna i samband med andra utskick. Hjälp med genomförandet Det finns ett antal företag som säljer tjänsten att planera och genomföra enkäter av olika slag, t.ex. bygga upp dem på internet och även ta hand om och bearbeta resultatet. Läsa mer... För fördjupning i frågor om enkäter och urval finns ett antal publikationer på SCB:s hemsida att läsa. Urval från teori till praktik Pages/PublishingCalendarViewInfo aspx?publobjid=8482&lang=sv foto Stefan Johansson Fråga rätt! ViewInfo aspx?PublObjId=2048 transportplanering vid evenemang 11

12 foto Lina Axelsson Berg Kontaktpersoner vid de medverkande evenemangen Lidingöloppet Tomas Hoszek O-ringen Mark Baljeu Peace & Love Dan Sonesson Smaka på Stockholm Johan Turesson Sweden Rock Mark Frostenäs Vasaloppet Tommy Höglund Way Out West Niklas Lundell Vätternrundan Eva-Lena Frick datum författare medarbetare uppdragsgivare kontaktpersoner formgivning Karin Löwing, Torunn Renhammar michael Koucky, Kristin Hagström Energikontoret Regionförbundet Örebro Pelle Boberg, Energikontoret Regionförbundet Örebro Karin Löwing, Koucky & Partners AB Ulrika Wågelöf, remarc communication ab 12 transportplanering vid evenemang

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel

Transportplanering. bättre evenemang till lägre kostnad. Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel Transportplanering bättre evenemang till lägre kostnad foto Thomas Sättermann Idéskrift för arrangörer med smarta tips, inspiration & goda exempel transportplanering vid evenemang 1 foto Lina Axelsson

Läs mer

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1

värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 värm upp på vägen föräldrainformation om smartare resor till och från träningen1 Alla vinner på smartare idrottsresor kontakt Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se Energikontoret Regionförbundet

Läs mer

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang

Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang Användarhandledning till Beräkningsmodell för effekter av transportplanering vid evenemang reviderad 2014 Juni 2014 Koucky & Partners AB på uppdrag av Energikontoret Regionförbundet Örebro Titel: Författare:

Läs mer

Malmö Europas Green Room

Malmö Europas Green Room Malmö Europas Green Room Varför arbeta med hållbara evenemang? Hållbar stadsutveckling Var fjärde resa i Malmö görs med cykel! Snart sorterar alla matavfall och äppelskruttarna blir biogas i bussen Vindkraft

Läs mer

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar Vägledning för energi- och transporteffektivisering i föreningar För en förening som bedriver verksamhet på både senior och ungdomsnivå är ofta rese- och transportkostnader en stor del av verksamhetsbudgeten.

Läs mer

Kungsträdgården 1-6 juni 2011

Kungsträdgården 1-6 juni 2011 20 år! Kungsträdgården 1-6 juni 2011 Miljöutbildning 3 maj, 2011 Presentation 11-05-05 1 20 år med smakprover! År 1991 startades Restaurangernas Dag som ett evenemang för att inspirera stockholmarna att

Läs mer

Policy för resor och transporter i tjänsten

Policy för resor och transporter i tjänsten Styrdokument Policy för resor och transporter i tjänsten Giltighetstid 2012-02-01 2015-06-30 2 (6) Beslutshistorik Gäller från 2012-02-01 till och med 2015-06-30 Antagen av kommunstyrelsen 2002-10-30,

Läs mer

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN

HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN MILJÖFÖRVALTNINGEN RÅDRUMMET Karlstad 2014 CHECKLISTA HÅLLBARA EVENEMANG I KARLSTADS KOMMUN Hej! Vi vill hjälpa dig att göra ditt evenemang så hållbart som möjligt: miljömässigt, socialt och ekonomiskt.

Läs mer

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar

Guideline för energi- och transporteffektivisering i föreningar Transportrådgivning Jamtland Cheer den 10 mars 2011 Närvarande; Jenny Jernström, Marina Gregorsson Allmänt Jamtland Cheer bildades 2009 då Östersund Cheerleading och Jamtland Cougars gick samman till en

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt.

Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå, cykla, samåka eller resa kollektivt. Klimatmatchen 2014 Priser - detta kan man vinna Nationella priser Alla lag/grupper är med och tävlar om följande nationella priser: Resetävlingen Vinns av det lag som samlat flest resepoäng genom att gå,

Läs mer

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013

ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 ATTITYDER TILL MILJÖ OCH ARBETSPENDLING FÖR PROJEKTET PENDLA GRÖNT AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Genomförande... 3 Statistikbeskrivning...

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3

Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Energibesparing och hållbara transporter Stödpapper 3 Fördelar med hållbara transportmedel Del 1 / Övning 3 Hållbara transporter är snabba och flexibla Nästan hälften av alla bilresor i Europa är kortare

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1

FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 1 (5) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 040.1 RESEPOLICY FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2004-11-25, 156 Denna policy gäller alla resor som sker inom tjänsten och betalas av Västerviks

Läs mer

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt.

Ink 2012 08. MÄL Medarbetare och förtroendevalda ska vid resor orsaka så lite miljöpåverkan som det är möjligt. ~SAlA lt01 KOMMUN Bilaga KS 2012/106/1 SALA KOMMUN Ink 2012 08 2012 05 08 DIARIENR: 2012/ POLICY KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Kommunfullmäktige Resepolicy för Sala kommun MÄL Medarbetare och förtroendevalda

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 14 RESEPOLICY FÖR ESLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2003-03-31 Denna policy gäller för medarbetare, inhyrd medarbetare, och förtroendevalda inom Eslöv kommun

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar

Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsstyrelsen Yttrande över motion 2008:5 av Vivianne Gunnarsson (MP) om landstingets förmånsbilar Ärendet I motionen föreslås att Stockholms läns landsting

Läs mer

tokiga transporter SPN-uppdrag

tokiga transporter SPN-uppdrag HUVUDUPPGIFT: Hur reser vuxna egentligen? 1. Hur reser vuxna egentligen? Välj ut en vuxen i din närhet som du litar på och träffar ofta. Välj ut tre dagar under arbetsveckan (måndag till fredag) då du

Läs mer

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik

November 2013. September 2013. Medborgarpanel 6. Kollektivtrafik November 2013 September 2013 Medborgarpanel 6 Kollektivtrafik 1 Inledning Landstinget Kronoberg har utöver det huvudsakliga uppdraget att bedriva hälso- och sjukvård även uppdrag inom andra områden, som

Läs mer

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika?

Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Globala resurser Vad är orsakerna till att levnadsvillkoren på jorden är så olika? Ojämnt fördelade naturresurser (t ex vatten). Orättvist utvinnande (vinstindrivande) av naturresurser (t ex olja). Pga.

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande.

Res lönsamt. Med kunskap om alternativa kommunikationer kan företag och individer förändra invanda resmönster och nå ett mer hållbart resande. Res lönsamt Tjäna tid, pengar och hälsa Hållbara resor är lönsamma resor. Lönsamt för alla; samhälle, företag, organisationer och privatpersoner. Färre och snabbare arbetsresor, minskat behov av parkeringsplatser

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

tokiga transporter Fakta

tokiga transporter Fakta Inför briefingmötet Inför briefingmötet behöver alla grupper inom er SPN-avdelning göra en noggrann undersökning. Ta reda på mer om transporter: hur vi reser, om utsläpp, om våra ekologiska fotavtryck

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE?

VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? VAD ÄR HÅLLBART VARDAGSRESANDE? Raul Carlson Viktoria Swedish ICT HÅLLBARHET OCH VARDAGSRESANDE Försurande ämnen Gödande ämnen Koldioxid Resurser Relativt stor inverkan på ekonomisk aktivitet BNP-skala

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer

Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Beviset! Undersökningen från IVL Svenska Miljöinstitutet som visar att det är miljösmart att bygga nära stationer Är det verkligen smartare att förtäta storstäder nära kollektivtrafiken? Ja! Vi på Jernhusen

Läs mer

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten

SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz. Det är klokt att ta tåget i tjänsten 2267 SJ Biz Det är klokt att ta tåget i jobbet SJ Biz Det är klokt att ta tåget i tjänsten Res smart med SJ Det går som tåget brukar man säga när det går bra. Och det finns så klart en sanning bakom det.

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön

Mål: Lära oss vilken sorts energi som människor, växter, djur och fordon behöver. Mål: Förstå att resor och transporter påverkar klimatet och miljön 2011-06-30 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Grön flagg Grön Flagg är en miljöcertifiering och ett verktyg som många skolor i Örebro använder för att arbeta med miljö och hållbar utveckling. Skolans arbete

Läs mer

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken.

Klicka här för Utsläpp att ändra format på. Klicka här för att ändra format på. bakgrundsrubriken. bakgrundsrubriken. Miljöfordon och förnybara drivmedel Vad kan vi göra här och nu? Klicka Möjligheter här för att ändra och format begränsningar på Upplägg Utmaningar och mål Möjligheter och begränsningar Vad kan vi göra

Läs mer

Regeringens motorväg mot klimatförändringar

Regeringens motorväg mot klimatförändringar Regeringens motorväg mot klimatförändringar Inledning Vår tids stora utmaning är att komma tillrätta med klimatförändringarna. Gör vi ingenting nu så kommer våra barn och kommande generationer att få betala

Läs mer

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010

Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet. Enkätundersökning december 2010 Resvanor hos studenter på Pedagogen vid Göteborgs universitet Enkätundersökning december 2010 Utbildningsvetenskap vid Göteborgs universitet Trafikkontoret Göteborgs Stad 1 Enkät resvanor studenter på

Läs mer

Ansökan Miljömärkt Event

Ansökan Miljömärkt Event Ansökan Miljömärkt Event Kriterierna gäller från 2013-01-01 till 2015-12-31 1. Planering och kommunikation 2. Varor och tjänster 3. Mat och dryck 4. Avfall och nedskräpning 5. Energi och klimat 8. Särskilda

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara)

2. Är bilen du har tillgång till en miljöbil (enligt Skatteverkets definition)? (ja/nej/kan ej svara) Webbenkät resvanor Frågor som alla svarar på är numrerade. Större delen av frågorna är följdfrågor som ställs utifrån hur man har svarat på de numrerade frågorna. Gulmarkerat är särskilt intressant för

Läs mer

Bilen och miljön Våren 2013

Bilen och miljön Våren 2013 Bilen och miljön Våren 2013 OM SBM Bilägarpanel SBM Bilägarpanel är en konsument- och användarpanel sammansatt av ett stort antal bilägare med varierande ålder, kön, social bakgrund, trafikvana och bilerfarenhet.

Läs mer

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de

Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de Greenbook är tjänsten som vill inspirera och utmana skeptiska bil användare att åka kollektivt, de ska inte se det som ett måste utan något som de verkligen vill göra. Kollektiv åkning kommer nu att bli

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies

Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies OMSLAGSFOTO:DIGITALSTUDION Göteborgs Stads riktlinjer för resepolicies Stadens nämnder och bolag skall upprätta riktlinjer för resande omfattande såväl resande

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2

Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2 1 Slutrapport Transportplanering vid evenemang i praktiken projekt 34493-2 Katarina Bååth Energikontoret Regionförbundet Örebro 2014-12-29 2 Bakgrund Evenemang har en stor energianvändning och klimatpåverkan

Läs mer

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel

Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel Spårtaxis ekonomi, ett räkneexempel När man debatterar för spårtaxi är det vanligaste motargumentet man hör att det blir för dyrt. Detta är helt fel. I stället kan spårtaxisystem vara självfinansierande

Läs mer

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap

Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap Resvaneundersökning bland studenter vid Göteborgs Universitet Utbildningsvetenskap KORTVERSION Resultat av enkät genomförd 1-15 juni 27 Göteborg 27-9-27 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning

Läs mer

Teknisk rapport från NFO Infratest AB

Teknisk rapport från NFO Infratest AB Bilaga 1 Teknisk rapport från NFO Infratest AB Page 1 Riksskatteverket Regionenkät - Företag Projekt nr 14356 Göteborg 2003-12-18 Kundansvarig: Jonas Persson Dataansvarig: Jan Lundmark Information om undersökningen

Läs mer

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010

Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Uppföljning av mentorskap vid universitet och högskola 2010 Joakim Grausne 2011-03-03 ALL 2011/11 Innehållsförteckning Inledning... 2 Genomförande... 2 Frågor och urval... 2 Insamling... 3 Resultat...

Läs mer

Centerpartiets miljöpolicy

Centerpartiets miljöpolicy Centerpartiets miljöpolicy - för en hållbar utveckling juni 2008 www.centerpartiet.se Centerpartiets miljöpolicy För en hållbar, ekologisk och tillväxtfrämjande utveckling Centerpartiet ska vara ett föredöme

Läs mer

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder

Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Sammanställning av enkät om umebornas kännedom om luft och deras attityder kring olika åtgärder Bakgrund Under maj 6 skickade Miljö- och hälsoskydd ut en enkät till umebor för att ta reda på vad de känner

Läs mer

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan

Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan 1(7) Tips om hur man motiverar föräldrar att inte skjutsa sina barn i bil till skolan Introduktion Flera projekt, i en lång rad länder, har genomförts för att se på hur barns skolvägar kan bli säkrare,

Läs mer

Riktlinjer för fordon och resor

Riktlinjer för fordon och resor Riktlinjer för fordon och resor Detta styrdokument är antaget av kommunstyrelsen och ska följas av alla anställda och förtroendevalda i Skövde kommuns nämnder och förvaltningar. Dokumentet syftar till

Läs mer

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik

Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik Resenärer ger förslag till bättre kollektivtrafik 1 av 5 resenärer tycker att det är svårt att förstå vilken biljett de behöver och hur de ska köpa biljetterna. Hälften av resenärerna anser att meddelanden

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer

Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Kundundersökning, intervjuer Cybercom GRI-Bilaga Bakgrundsinformation, metoder och antaganden för hållbarhetsinformation presenterad i Cybercoms årsredovisning. Rapporteringen av Cybercoms hållbarhetsarbete följer sedan 2011 riktlinjerna

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik R Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Inledning Kommunens verksamhet medför att ett stort antal resor och transporter genomförs varje år. Det är viktigt att dessa resor och transporter sker kostnadseffektivt, trafiksäkert

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Faurecia Exhaust Systems i Torsås April 2007 och maj 2008 Växjö 30 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö

Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö Aktivitetsbeskrivning Trafikantveckan i Växjö AKTIVITETENS NAMN Namn på aktiviteten/projektet: Trafik och klimatdag 22/9 KONTAKTPERSON Ansvarig kontaktperson Pär Wallin; Lennart Lundberg Organisationstillhörighet

Läs mer

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning

Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resvaneundersökning Göteborgs Universitet - Gemensam förvaltning Resultat av enkät genomförd 2 27 oktober 2006 Göteborg 2006-11-20 Göteborgs Stad Trafikkontoret Resvaneundersökning Göteborgs Universitet

Läs mer

Med tåget i tjänsten

Med tåget i tjänsten Med tåget i tjänsten Få ut maximalt av din resa Tåget tar dig från city till city, ofta fortare än du kanske tror. Du får dessutom en sammanhållen arbetstid utan avbrott. Du kan med andra ord kliva av

Läs mer

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy

policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy policy Riksidrottsförbundets miljö- och klimatpolicy Vision och övergripande mål Idrottsrörelsens vision för en hållbar utveckling är: en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra

Läs mer

Föränding av resevanor

Föränding av resevanor Föränding av resevanor NVF Transport i städer Reykjavik 22. september 2014 Albert Skarphéðinsson Travel Demand Management (TDM)/ Gröna transportpolicier Myndigheterna Mannvits gröna transportpolicy 6 år

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

PARKERINGSKÖP Köpa parkering i stället för att bygga i egen regi Parkeringslösning till en lägre kostnad Samlade anläggningar inga fasta platser ökat samnyttjande Umeå har arbetat med parkeringsköp sedan

Läs mer

Miljöbladet. en informationskampanj

Miljöbladet. en informationskampanj Miljöbladet en informationskampanj Miljöbladet ska vara en informationskampanj med målet att informera de flesta människor om trafikens inverkan på miljön och att påverka dem att resa och färdas miljövänligare.

Läs mer

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö

Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Är cyklisten konkurrenskraftig? Stadsbyggnadsdagarna i Västerås 4-5 februari 2014 Maria Sundell Isling - Teknisk chef Växjö Platsen vid sjöarna där vägarna möts Växjös ursprungliga betydelse. Där vägar

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun

Sammanträdesdatum 2012-05-15. Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 7 (14) Sammanträdesdatum 2012-05-15 134 Dnr 2009/154 Resepolicy samt Riktlinje för resor och trafiksäkerhet för Sala kommun INLEDNING Förslag till resepolicy

Läs mer

Trafikdiplomerad skola

Trafikdiplomerad skola 2012-09-21 Miljö - Hälsa - Trafiksäkerhet Trafikdiplomerad skola Att arbeta långsiktigt med trafiksäkerhet är avgörande för vilken effekt trafikundervisningen har. Det är det lilla arbetet i vardagen som

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Logistikutredning Södermalm

Logistikutredning Södermalm Logistikutredning Södermalm Går det att effektivisera distributionen av livsmedel i stadsdelen genom samlastning? 2011-12-02 Idé: Kortare transporter, färre bilar och mindre utsläpp Utan samlastning: Många

Läs mer

Resvaneundersökning i Falköpings kommun

Resvaneundersökning i Falköpings kommun Resvaneundersökning i Falköpings kommun Hösten 2014 2015 Koucky & Partners AB På uppdrag av Falköpings kommun Titel: Författare: Uppdragsgivare: Kontaktpersoner: Projektnr 14039 Resvaneundersökning i Falköpings

Läs mer

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun

Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Rese- och transportpolicy för Åmåls kommun Detta dokument Rese- och transportpolicy Dnr KS 2014/191 Ersätter tidigare dokument Kommunens resepolicy dnr KF 105/2008 Rese- och transportpolicy tillämpning

Läs mer

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012

Bästa hållbarhetsredovisning 2011. Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 Bästa hållbarhetsredovisning 2011 Dan Brännström & Åse Bäckström, Finforum 4 december 2012 2 En bra hållbarhetsredovisning har kännetecken Tydlig målsättning Rättvisande bild Väsentlig information Transparent

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20

Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Programhandling för miljöarbetet i Östra Göinge Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-20 Medverkande Miljöprogramberedningen Sofia Nilsson (C), ordförande Magnus Nilsson (KD), 1:e vice ordförande Mikael

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson

Skatteverket. Regionenkät Allmänheten 2004. Projekt nr 15687. Göteborg 2004-11-23. Kundansvarig: Jonas Persson. Projektledare: Matz Johansson Skatteverket Regionenkät Allmänheten 2004 Projekt nr 15687 Göteborg 2004-11-23 Kundansvarig: Jonas Persson Projektledare: Matz Johansson Dataansvarig: Jan Lundmark 1 Information om undersökningen Skatteverket

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer