FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

2 Årsredovisning Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamhetens inriktning och målsättning Bolagets syfte är att äga och förvalta en lägenhet i Comunidaderna Andalucia del Mar, Marbella, Spanien och mot ersättning upplåta nyttjanderätten till lägenheten åt aktieägarna. Bolaget äger tillsammans med 27 andra suveräna svenska aktiebolag ett spanskt servicebolag, Nordic Andalucia Management SL, NAM, med säte i Marbella som, via anställd personal, tillhandahåller service i Spanien. Målsättningen med verksamheten är att lägenheten skall bibehålla standard och kvalité, samt att med varsamhet utveckla boendemiljön. Inledning Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen fortsatt sitt arbete med att upprätthålla lägenhetens totala standard och fräschör. De extra tvätt- och städprogrammen har bibehållits. Information till ägarna sker kontinuerligt genom Ordförandebrev och via bolagets hemsida, Servicebolaget NAM har ytterligare utvecklat sin verksamhet och service till ägarna. Samtliga dekorationer har genomförts innan årets slut och reparationsarbeterna ligger väl i fas med styrelsens ambitioner. Comunidaden installerade bredband, WiFi, under Täckningen var dock inte tillräckligt god nog i hela lägenheten varför Comunidaden uppgraderade täckningen för bredbandet under Ytterligare signalförstärkningar behövs vilket är framfört till Comunidaderna. Under 2013 har NAM, tyvärr med negativt utfall, undersökt om en egen WiFi-lösning varit möjlig att installera i våra lägenheter. Den svenska kronan har sjunkit mot euron under Budgeterad eurokurs för år 2013 var 8,90 kr. Eurokursen per den var 8,94 varför budgetkursen för 2014 har höjts till 9,00 kr. Mycket stora extrakostnader har under åren 2010 till 2013 debiterats från båda Comunidaderna vilket påverkat resepektive års veckoavgifter negativt. I Comunidad 1 (Hus 1 och 2 mot Avenida Lola Flores) är det extrakostnader för hissar och takarbeten samt delar av det omfattande trädgårdsarbete som genomförs av Comunidad 2 (Hus 3, 4 och 5) innebärande att hela trädgården grävdes upp och återställdes efter att man lagt dränering och tätat mot det underliggande garaget där vatten från trädgården läcker in. Arbetet med att täta mellan trädgården, markterrasser och garaget i Comunidad 2 fortsätter under 2014 då läckor fortsatt kvarstår att åtgärda. Comunidaden stämde den förste trädgårdsentreprenören men förlorade målet vilket kostade Comunidaden ca Euro vilket vi andelsägare sedan år 2010 betalat in i extra inbetalningar. Likviditeten är därefter mycket ansträngd i Comunidad 2. Under 2012 har även läckage uppstått mellan trädgården och garaget i Comunidad 1 vilket skall åtgärdas under år Båda Comunidaderna har under 2014 hållit sina budgetar och minskat de utetående kundfordringarna.

3 3 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Comunidad 1 sänker sina debiteringar under 2014 med 1,7% mot år 2013 medan Comunidad 2 höjer sina debiteringar med hela 45,5% enligt stämmobesluten från den 1 mars FAMs styrelse ställer sin inte fullt bakom stämmobesluten i Comunidad 2. I Comunidad 2 är planerna att under 2014 täta samtliga markterrasser, renovera hela garaget, måla om Block 5 samt bygga upp kassan vilket ger dessa höga kostnadsökningar för år Styrelsens arbetssätt Styrelsen är utsedd att för aktieägarnas räkning förvalta lägenheten. Styrelsen beslutar därför om bolagets och servicebolagets strategi, organisation, förvaltning och ekonomi enligt aktiebolagslagen. Bolaget har ingen VD eller annan anställd personal varför Ordföranden arbetar i en ledande roll. Styrelsens ledamöter har under året arbetat utifrån olika beslutande ansvarsdelar. Ordföranden, Peter Klerell, har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet, verksamhetens administration, ekonomi och planering. Ann-Katrin Malmström ansvarar för den spanska veksamheten innebärande bl.a att som Ordförande i NAM driva samtliga spanska frågor, inventera lägenheternas status, framlägga och genomföra förslag gällande förnyelse, investeringar, renoveringar, svara för byggnadstekniska frågor, samt följa upp och granska gjorda beställningar och betalningar inom detta område. Elisabeth Micucci ansvarar för förmedling i samband med försäljningar samt information, i första hand till de engelska aktieägarna. Bolagets hemsida, uppdateras i huvudsak av Peter Klerell, Ann Katrin Malmström och Elisabeth Micucci samt av servicebolget NAM. Lars Eklund ansvarar för indrivning av kundfordringar. Erik Westin är styrelsens sekreterare. Katarina Wiberg och Anders Göransson är aktiva suppleanter som löpande delges all information och deltar i alla styrelsesammanträden. Styrelsen har under 2013 sammanträtt 7 gånger. Nomineringskommitté För förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämman en Nomineringskommitté. Ordförande i Nomineringskommittéen är Jan-Olof Mark med Anders Alvemo och Svante Lundberg som ledamöter. Händelser och förändringar under året samt efter årets utgång * Rutinerna i servicebolaget NAM i Spanien har vidareutvecklats och servicenivån har ökat. Vi har nu ett väl intrimmat serviceteam i NAM * Lägenheterna har kompletterats med mindre inventarier * Listan över ej utförda reparationer är historiskt kort. * Beläggningsgraden och uthyrningsnivåerna är fortsatt höga. * Bilpoolen har under 2013 ytterligare förnyats med 4 helt nya bilar, Hundai ix 20 som snabbt blev populära hos ägarna. * Comunidaderna har debiterat höga extraavgifter under 2013 och fortsatt under 2014 * Styrelsen har beslutat om att använda bolagets kassa för att sänka såväl veckoavgifter som investeringskostnader * Bolaget har den 1 januari 2013 bytt bank till SWEDBANK * Styrelsen arbetar med att förnya hemsidan * Antalet veckor som bytt ägare uppgår till 4 st.

4 4 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Investeringar Styrelsen har under året arbetat efter de beslut som fattades på årsstämman den 1 juni I båda badrummen har spegellamporna bytts ut. Avloppsförbättringen i master badrum och byte av duschkabin har skett. Den tidigare beslutade kaklingen mellan kök och salong är nu utförd. Uppgradering av elen är gjord. Linne, porslin och övrigt husgeråd har kompletterats efter behov. Mindre reparationer och underhåll har skett löpande. Samtliga planerade åtgärder är utförda. Svar på enkät avseende investeringar i budget 2014 Andelen svar som inkommit per sista svarsdagen uppgår till 17 veckor (33 %). Svar från 7 ägare. Samtliga ägare som svarat på enkäten föreslår att styrelsen arbetar efter Förslag 1, Grundavgift, återanskaffning av linne och husgeråd för totalt kr. Inga investeringar kommer att göras under året förutom vissa mindre kompletteringar i inredningen. Ekonomi Flerårsöversikt Avgift per vecka inkl bil tvätt städ Ovillkorat aktieägartillskott / vecka Rörelsens intäkter Rörelsen kostnader Rörelsen resultat Årets resultat Bolagets ekonomi och avgifter Den spanska ekonomiska krisen har under ett antal år negativt påverkat våra veckoavgifter vilka vi trots detta lyckats hålla på en rimlig nivå. Spanien har t ex höjt ett antal skatter som på el, fastigheter och inte minst momsen som de senaste åren ökat från 16% till 21%. Allting som vi köper in som betalas från Sverige såsom NAM-kontorets drift, lägenhetsreparationer och investeringar mm drabbas av denna momsökning. Här är det viktigt för veckoavgifterna att NAM-bolaget infriar sin budet vilket man med råge gjorde under år Tyvärr har stora extradebiteringar också drabbat oss från Comunidaderna - inte minst från Comunidad 2:s trädgårds- och garageprojekt som ännu inte är slutfört. Samtliga FAM-bolag har idag byggt upp en bra ekonomi och en god kassa. Styrelsen har beslutat att även under år 2013 och 2014, så långt möjligt, ge aktieägarna reveny av detta och inte överkapitalisera bolaget. Idag har bolaget ett starkt eget kapital efter de tillkommande ovillkorade aktieägartillskott som skett varför styrelsen idag medvetet kan driva bolaget med förlust men med koncentration på "cash-flow" så att bolaget utan problem kan betala sina åtaganden men ändå bygga upp kassan något för framtida investeringar. Avskrivningarna (som genererar cash-flow och ingår i veckoavgiften) uppgår år 2014 till ca kr.

5 5 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen beslutade att år 2013 använda upp till halva bolagets avskrivning till att sänka veckoavgiften 2013 i det veckoavgiftsförslag, som presenterades och godkändes av årsstämman. För år 2014 förslår styrelsen åter att halva avskrivningen reducerar veckoavgiften samt att, i de fall detta är möjligt, att veckoavgiften ytterligare reduceras. Det ovillkorade aktieägartillskottet ges år 2013 ett fribelopp om kr för investeringar i inventarier och för år 2014 föreslås ett fribelopp om kr. Belopp utöver detta debiteras likt tidigare år. Förslagen kommer att tillställas årsstämman för beslut. Veckoavgifter och ovillkorade aktieägartillskott Den preliminära veckoavgiften för år 2013 inklusive bil, tvätt och städavgifter var kr. Styrelsen föreslår att den slutliga veckoavgiften för 2013 fastställes till kr samt att det ovillkorade aktieägaretillskottet fastställes till 0 kr per vecka. För 2014 föreslår styrelsen en veckoavgift om preliminärt kr. Då aktieägarna enligt investeringsenkäten önskar investeringar år 2014 inom fribeloppet föreslås ett ovillkorat aktieägartillskott om 0 kr per vecka för att finansiera investeringarna i enlighet med investeringsenkätsvaren. Styrelsen föreslår vidare att beslut fattas om första fakturering av veckoavgiften för år Beloppet som föreslås uppgår till kr per vecka. Styrelsen kommer noga att följa den ekonomiska utvecklingen i bolaget med inriktning på att antagen budget ska hållas. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres samt att från föregående år balanserat aktieägartillskott samt under året erhållit aktieägartillskott 0 balanseras i ny räkning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 RESULTATRÄKNING NOT Veckoavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

7 7 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Lägenhet Inventarier 3, 4, 5, Finansiella anläggningstillgångar Aktier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristig fordran Förskott leverantör Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Ovillkorat Aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. I Bolagets veckoavgifter ingår årets debiterade veckoavgifter med tillägg för indrivna och avdrag för nedskrivna fordringar. Även regleringen av de slutliga veckoavgifterna för föregående år som fastställts av årsstämman ingår. Uthyrningar, ägarregistreringar mm är övriga rörelseintäkter. NOTER Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter förekommer ej. Kostnader för styrelsens arbete inklusive arvoden, resor, traktamenten, telefoni, it och övriga utlägg uppgår till Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Lägenhet 0,50% Inventarier 12,50% Air Condition se nedan Bad och Kök 3,33% Från räkenskapsåret 2006 reduceras de fullt avskrivna inventariernas anskaffningsvärden genom att motsvarande belopp kvittas mot de ackumulerade avskrivningarna. Detta för att, på ett korrektare sätt, visa de gällande värdena av de anskaffade inventarierna. Bad och kök avskrivs på en period av 25 år. Första året gjordes avskrivningar på 20 %, resterande 80 % delas upp på de kommande 24 åren.

10 10 Det har under 2010 konstaterats att den verkliga realistiska livslängden av en Air Condition-anläggning trots årlig service, är ca 10 år. Avskrivningstiden för Air Condition-anläggningen har därför ändrats från år 2010 från tidigare 15 år, 6,67% till att inför framtiden utgöra 10 år, 10%. För att anpassa bolaget till den nya avskrivningsplanen avskrivs restvärdet år med ca en tredjedel per år. Vid byte av Air Condition-anläggningen utrangeras restvärdet direkt och den nya anläggningen skrivs av enligt den nyantagna avskrivningsplanen på 10 år. 2 Lägenhet Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Försäljningar / utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 11 4 Kök Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Air Condition Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 12 7 Aktier Aktier: 1/28 -del (296 aktier) i Nordic Andalucia Management S.L. med ett aktiekapital på EURO Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Övriga kortfristiga fordringar Likvidavräkning (Kassa) Förändring av eget kapital Antal aktier. 150 st Ovillkorat Aktiekapital Reservfond aktieägar- Balanserat Årets tillskott resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt årsstämmans beslut Aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Reservfond avser av aktieägarna tillskjutna medel utöver inbetalt aktiekapital.

13 13 Stockholm den 23 april 2014 Peter Klerell Ordförande Ann-Katrin Malmström Erik Westin Lars Eklund Elisabeth Micucci REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2014 Anne Lengholt Auktoriserad revisor

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, YNGVE. Org nr 556231-0184 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, YNGVE. Org nr 556231-0184 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, YNGVE Org nr 556231-0184 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Yngve Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÅKE. Org nr 556245-6599 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÅKE. Org nr 556245-6599 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÅKE Org nr 556245-6599 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Åke Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, DAVID. Org nr 556201-3945 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, DAVID. Org nr 556201-3945 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, DAVID Org nr 556201-3945 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, David Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, OLLE. Org nr 556218-3839 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, OLLE. Org nr 556218-3839 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, OLLE Org nr 556218-3839 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, IVAR. Org nr 556208-6297 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, IVAR. Org nr 556208-6297 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, IVAR Org nr 556208-6297 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Ivar Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, JOHAN. Org nr 556207-4269 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, JOHAN. Org nr 556207-4269 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, JOHAN Org nr 556207-4269 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Årsredovisning 2013 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013.

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÄRLIG. Org nr 556245-6615 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÄRLIG. Org nr 556245-6615 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ÄRLIG Org nr 556245-6615 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Ärlig Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK. Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ERIK Org nr 556201-9819 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Erik Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, KNUT. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, KNUT. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, KNUT Org nr 556207-4251 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Knut Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar,

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, MARTIN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, MARTIN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, MARTIN Org nr 556218-7731 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, NIKLAS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, NIKLAS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, NIKLAS Org nr 556218-3789 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN Org nr 556218-5560 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Torsten Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, TORSTEN Org nr 556218-5560 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Torsten Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, HARALD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, HARALD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, HARALD Org nr 556207-4285 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Harald Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, LENNART. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, LENNART. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, LENNART Org nr 556207-4244 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, QVINTUS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, QVINTUS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2015 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, QVINTUS Org nr 556245-6607 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2015 Årsredovisning 2015 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Qvintus Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, RICHARD Org nr 556218-3722 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Richard Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, WILHELM. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014

FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, WILHELM. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2014 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, WILHELM Org nr 556231-0200 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 2 Fastighets AB Andalucia del Mar, Wilhelm Styrelsen för Fastighets AB Andalucia

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Brf Mälarglimt

Årsredovisning. Brf Mälarglimt Årsredovisning för Brf Mälarglimt Räkenskapsåret 2010 Brf Mälarglimt 1(9) Styrelsen för Brf Mälarglimt får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Fastighet Raderkniven

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1

Årsredovisning. Brf Hilltorp Södra 1 Årsredovisning för Brf Hilltorp Södra 1 Räkenskapsåret 2007 Brf Hilltorp Södra 1 1(8) Brf Hilltorp Södra 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Styrelsen för Brf Hilltorp Södra 1 får

Läs mer

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9)

Årsredovisning 717904-4727. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 1(9) 1(9) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9

Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Årsredovisning för Brf. Föreläsningen 9 Räkenskapsåret 2009 Brf. Föreläsningen 9 1(10) Styrelsen för Brf. Föreläsningen 9 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF S:t Olof

Årsredovisning. BRF S:t Olof Årsredovisning för BRF S:t Olof Räkenskapsåret 2011 BRF S:t Olof 1(9) Styrelsen för BRF S:t Olof får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf S:t Olof Organisations

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3

Årsredovisning. Brf Nattsländan 3 Årsredovisning för Brf Nattsländan 3 Räkenskapsåret 2007 Brf Nattsländan 3 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Brf Nattsländan 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Årsredovisning. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Årsredovisning för Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257 Räkenskapsåret 2008 Legevind Ekonomis Förening, 769601-6257 2 (6) Styrelsen för Legevind Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr

Balansrapport. TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar. Belopp i kr Skalsvyn Fritid II Ekonomisk Förening Period:2014-05-01-2015-04-30 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2015-09-10 Belopp i kr 2015-04-30 2014-04-30 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening

Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Å R S R E D O V I S N I N G för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening Org. nr. 716445-1440 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 716445-1440 2 (8) Styrelsen för Göteborgsvind nr 1 ekonomisk förening får härmed avge

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr

Årsbokslut. Gymnastikförbundet Syd. Org.nr Årsbokslut Gymnastikförbundet Syd Org.nr. 838200 3757 20100101 20101231 GymnastikFörbundet Syd (fd Skånes Gymnastikförbund) 1 Styrelsen för GymnastikFörbundet Syd får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011

BRF HUNNEBERG NR 6. Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2011 BRF HUNNEBERG NR 6 Org nr 757200-9533 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 2 ( 8 ) BRF Hunneberg nr 6 757200-9533 Styrelsen för BRF Hunneberg nr 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer