FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS. Org nr 556200-2385 ÅRSREDOVISNING. för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 1 FASTIGHETS AB ANDALUCIA DEL MAR, ANDERS Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013

2 Årsredovisning Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen för Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders får härmed avge årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december Förvaltningsberättelse Verksamhetens inriktning och målsättning Bolagets syfte är att äga och förvalta en lägenhet i Comunidaderna Andalucia del Mar, Marbella, Spanien och mot ersättning upplåta nyttjanderätten till lägenheten åt aktieägarna. Bolaget äger tillsammans med 27 andra suveräna svenska aktiebolag ett spanskt servicebolag, Nordic Andalucia Management SL, NAM, med säte i Marbella som, via anställd personal, tillhandahåller service i Spanien. Målsättningen med verksamheten är att lägenheten skall bibehålla standard och kvalité, samt att med varsamhet utveckla boendemiljön. Inledning Under verksamhetsåret 2013 har styrelsen fortsatt sitt arbete med att upprätthålla lägenhetens totala standard och fräschör. De extra tvätt- och städprogrammen har bibehållits. Information till ägarna sker kontinuerligt genom Ordförandebrev och via bolagets hemsida, Servicebolaget NAM har ytterligare utvecklat sin verksamhet och service till ägarna. Samtliga dekorationer har genomförts innan årets slut och reparationsarbeterna ligger väl i fas med styrelsens ambitioner. Comunidaden installerade bredband, WiFi, under Täckningen var dock inte tillräckligt god nog i hela lägenheten varför Comunidaden uppgraderade täckningen för bredbandet under Ytterligare signalförstärkningar behövs vilket är framfört till Comunidaderna. Under 2013 har NAM, tyvärr med negativt utfall, undersökt om en egen WiFi-lösning varit möjlig att installera i våra lägenheter. Den svenska kronan har sjunkit mot euron under Budgeterad eurokurs för år 2013 var 8,90 kr. Eurokursen per den var 8,94 varför budgetkursen för 2014 har höjts till 9,00 kr. Mycket stora extrakostnader har under åren 2010 till 2013 debiterats från båda Comunidaderna vilket påverkat resepektive års veckoavgifter negativt. I Comunidad 1 (Hus 1 och 2 mot Avenida Lola Flores) är det extrakostnader för hissar och takarbeten samt delar av det omfattande trädgårdsarbete som genomförs av Comunidad 2 (Hus 3, 4 och 5) innebärande att hela trädgården grävdes upp och återställdes efter att man lagt dränering och tätat mot det underliggande garaget där vatten från trädgården läcker in. Arbetet med att täta mellan trädgården, markterrasser och garaget i Comunidad 2 fortsätter under 2014 då läckor fortsatt kvarstår att åtgärda. Comunidaden stämde den förste trädgårdsentreprenören men förlorade målet vilket kostade Comunidaden ca Euro vilket vi andelsägare sedan år 2010 betalat in i extra inbetalningar. Likviditeten är därefter mycket ansträngd i Comunidad 2. Under 2012 har även läckage uppstått mellan trädgården och garaget i Comunidad 1 vilket skall åtgärdas under år Båda Comunidaderna har under 2014 hållit sina budgetar och minskat de utetående kundfordringarna.

3 3 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Comunidad 1 sänker sina debiteringar under 2014 med 1,7% mot år 2013 medan Comunidad 2 höjer sina debiteringar med hela 45,5% enligt stämmobesluten från den 1 mars FAMs styrelse ställer sin inte fullt bakom stämmobesluten i Comunidad 2. I Comunidad 2 är planerna att under 2014 täta samtliga markterrasser, renovera hela garaget, måla om Block 5 samt bygga upp kassan vilket ger dessa höga kostnadsökningar för år Styrelsens arbetssätt Styrelsen är utsedd att för aktieägarnas räkning förvalta lägenheten. Styrelsen beslutar därför om bolagets och servicebolagets strategi, organisation, förvaltning och ekonomi enligt aktiebolagslagen. Bolaget har ingen VD eller annan anställd personal varför Ordföranden arbetar i en ledande roll. Styrelsens ledamöter har under året arbetat utifrån olika beslutande ansvarsdelar. Ordföranden, Peter Klerell, har det övergripande ansvaret för styrelsearbetet, verksamhetens administration, ekonomi och planering. Ann-Katrin Malmström ansvarar för den spanska veksamheten innebärande bl.a att som Ordförande i NAM driva samtliga spanska frågor, inventera lägenheternas status, framlägga och genomföra förslag gällande förnyelse, investeringar, renoveringar, svara för byggnadstekniska frågor, samt följa upp och granska gjorda beställningar och betalningar inom detta område. Elisabeth Micucci ansvarar för förmedling i samband med försäljningar samt information, i första hand till de engelska aktieägarna. Bolagets hemsida, uppdateras i huvudsak av Peter Klerell, Ann Katrin Malmström och Elisabeth Micucci samt av servicebolget NAM. Lars Eklund ansvarar för indrivning av kundfordringar. Erik Westin är styrelsens sekreterare. Katarina Wiberg och Anders Göransson är aktiva suppleanter som löpande delges all information och deltar i alla styrelsesammanträden. Styrelsen har under 2013 sammanträtt 7 gånger. Nomineringskommitté För förslag till val av styrelseledamöter och suppleanter utses årligen på årsstämman en Nomineringskommitté. Ordförande i Nomineringskommittéen är Jan-Olof Mark med Anders Alvemo och Svante Lundberg som ledamöter. Händelser och förändringar under året samt efter årets utgång * Rutinerna i servicebolaget NAM i Spanien har vidareutvecklats och servicenivån har ökat. Vi har nu ett väl intrimmat serviceteam i NAM * Lägenheterna har kompletterats med mindre inventarier * Listan över ej utförda reparationer är historiskt kort. * Beläggningsgraden och uthyrningsnivåerna är fortsatt höga. * Bilpoolen har under 2013 ytterligare förnyats med 4 helt nya bilar, Hundai ix 20 som snabbt blev populära hos ägarna. * Comunidaderna har debiterat höga extraavgifter under 2013 och fortsatt under 2014 * Styrelsen har beslutat om att använda bolagets kassa för att sänka såväl veckoavgifter som investeringskostnader * Bolaget har den 1 januari 2013 bytt bank till SWEDBANK * Styrelsen arbetar med att förnya hemsidan * Antalet veckor som bytt ägare uppgår till 4 st.

4 4 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Investeringar Styrelsen har under året arbetat efter de beslut som fattades på årsstämman den 1 juni I båda badrummen har spegellamporna bytts ut. Avloppsförbättringen i master badrum och byte av duschkabin har skett. Den tidigare beslutade kaklingen mellan kök och salong är nu utförd. Uppgradering av elen är gjord. Linne, porslin och övrigt husgeråd har kompletterats efter behov. Mindre reparationer och underhåll har skett löpande. Samtliga planerade åtgärder är utförda. Svar på enkät avseende investeringar i budget 2014 Andelen svar som inkommit per sista svarsdagen uppgår till 17 veckor (33 %). Svar från 7 ägare. Samtliga ägare som svarat på enkäten föreslår att styrelsen arbetar efter Förslag 1, Grundavgift, återanskaffning av linne och husgeråd för totalt kr. Inga investeringar kommer att göras under året förutom vissa mindre kompletteringar i inredningen. Ekonomi Flerårsöversikt Avgift per vecka inkl bil tvätt städ Ovillkorat aktieägartillskott / vecka Rörelsens intäkter Rörelsen kostnader Rörelsen resultat Årets resultat Bolagets ekonomi och avgifter Den spanska ekonomiska krisen har under ett antal år negativt påverkat våra veckoavgifter vilka vi trots detta lyckats hålla på en rimlig nivå. Spanien har t ex höjt ett antal skatter som på el, fastigheter och inte minst momsen som de senaste åren ökat från 16% till 21%. Allting som vi köper in som betalas från Sverige såsom NAM-kontorets drift, lägenhetsreparationer och investeringar mm drabbas av denna momsökning. Här är det viktigt för veckoavgifterna att NAM-bolaget infriar sin budet vilket man med råge gjorde under år Tyvärr har stora extradebiteringar också drabbat oss från Comunidaderna - inte minst från Comunidad 2:s trädgårds- och garageprojekt som ännu inte är slutfört. Samtliga FAM-bolag har idag byggt upp en bra ekonomi och en god kassa. Styrelsen har beslutat att även under år 2013 och 2014, så långt möjligt, ge aktieägarna reveny av detta och inte överkapitalisera bolaget. Idag har bolaget ett starkt eget kapital efter de tillkommande ovillkorade aktieägartillskott som skett varför styrelsen idag medvetet kan driva bolaget med förlust men med koncentration på "cash-flow" så att bolaget utan problem kan betala sina åtaganden men ändå bygga upp kassan något för framtida investeringar. Avskrivningarna (som genererar cash-flow och ingår i veckoavgiften) uppgår år 2014 till ca kr.

5 5 Fastighets AB Andalucia del Mar, Anders Styrelsen beslutade att år 2013 använda upp till halva bolagets avskrivning till att sänka veckoavgiften 2013 i det veckoavgiftsförslag, som presenterades och godkändes av årsstämman. För år 2014 förslår styrelsen åter att halva avskrivningen reducerar veckoavgiften samt att, i de fall detta är möjligt, att veckoavgiften ytterligare reduceras. Det ovillkorade aktieägartillskottet ges år 2013 ett fribelopp om kr för investeringar i inventarier och för år 2014 föreslås ett fribelopp om kr. Belopp utöver detta debiteras likt tidigare år. Förslagen kommer att tillställas årsstämman för beslut. Veckoavgifter och ovillkorade aktieägartillskott Den preliminära veckoavgiften för år 2013 inklusive bil, tvätt och städavgifter var kr. Styrelsen föreslår att den slutliga veckoavgiften för 2013 fastställes till kr samt att det ovillkorade aktieägaretillskottet fastställes till 0 kr per vecka. För 2014 föreslår styrelsen en veckoavgift om preliminärt kr. Då aktieägarna enligt investeringsenkäten önskar investeringar år 2014 inom fribeloppet föreslås ett ovillkorat aktieägartillskott om 0 kr per vecka för att finansiera investeringarna i enlighet med investeringsenkätsvaren. Styrelsen föreslår vidare att beslut fattas om första fakturering av veckoavgiften för år Beloppet som föreslås uppgår till kr per vecka. Styrelsen kommer noga att följa den ekonomiska utvecklingen i bolaget med inriktning på att antagen budget ska hållas. Förslag till resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: balanserad förlust årets förlust behandlas så att i ny räkning överföres samt att från föregående år balanserat aktieägartillskott samt under året erhållit aktieägartillskott 0 balanseras i ny räkning Bolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

6 RESULTATRÄKNING NOT Veckoavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt 0 0 Årets resultat

7 7 BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Lägenhet Inventarier 3, 4, 5, Finansiella anläggningstillgångar Aktier Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Kortfristig fordran Förskott leverantör Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 8 EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital 9 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Ovillkorat Aktieägartillskott Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 9 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. I Bolagets veckoavgifter ingår årets debiterade veckoavgifter med tillägg för indrivna och avdrag för nedskrivna fordringar. Även regleringen av de slutliga veckoavgifterna för föregående år som fastställts av årsstämman ingår. Uthyrningar, ägarregistreringar mm är övriga rörelseintäkter. NOTER Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner och ersättningar har inte utbetalats. Några förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till nuvarande eller tidigare styrelseledamöter och deras suppleanter förekommer ej. Kostnader för styrelsens arbete inklusive arvoden, resor, traktamenten, telefoni, it och övriga utlägg uppgår till Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Lägenhet 0,50% Inventarier 12,50% Air Condition se nedan Bad och Kök 3,33% Från räkenskapsåret 2006 reduceras de fullt avskrivna inventariernas anskaffningsvärden genom att motsvarande belopp kvittas mot de ackumulerade avskrivningarna. Detta för att, på ett korrektare sätt, visa de gällande värdena av de anskaffade inventarierna. Bad och kök avskrivs på en period av 25 år. Första året gjordes avskrivningar på 20 %, resterande 80 % delas upp på de kommande 24 åren.

10 10 Det har under 2010 konstaterats att den verkliga realistiska livslängden av en Air Condition-anläggning trots årlig service, är ca 10 år. Avskrivningstiden för Air Condition-anläggningen har därför ändrats från år 2010 från tidigare 15 år, 6,67% till att inför framtiden utgöra 10 år, 10%. För att anpassa bolaget till den nya avskrivningsplanen avskrivs restvärdet år med ca en tredjedel per år. Vid byte av Air Condition-anläggningen utrangeras restvärdet direkt och den nya anläggningen skrivs av enligt den nyantagna avskrivningsplanen på 10 år. 2 Lägenhet Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Försäljningar / utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar Försäljningar / utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

11 11 4 Kök Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Bad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Air Condition Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

12 12 7 Aktier Aktier: 1/28 -del (296 aktier) i Nordic Andalucia Management S.L. med ett aktiekapital på EURO Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Övriga kortfristiga fordringar Likvidavräkning (Kassa) Förändring av eget kapital Antal aktier. 150 st Ovillkorat Aktiekapital Reservfond aktieägar- Balanserat Årets tillskott resultat resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisposition enligt årsstämmans beslut Aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Reservfond avser av aktieägarna tillskjutna medel utöver inbetalt aktiekapital.

13 13 Stockholm den 23 april 2014 Peter Klerell Ordförande Ann-Katrin Malmström Erik Westin Lars Eklund Elisabeth Micucci REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits den 23 april 2014 Anne Lengholt Auktoriserad revisor

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Brf Stadsparken Org nr 745000-0687 Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är

Läs mer

Årsredovisning för 2009

Årsredovisning för 2009 Årsredovisning för 2009 HSB Bostadsrättsförening Taffelberget Stockholm Organisationsnummer 716418-6921 ÅR-Brf_Taffelberget2009 Sidan 1 av 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE för 2009 Styrelsen lämnar härmed redovisning

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder

Årsredovisning 2001. Gårdstensbostäder Årsredovisning 2001 Gårdstensbostäder Bostads AB Gårdsten Org. nr. 556536-0277 Årsredovisning för räkenskapsåret 2001 Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning. Redovisningen

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011.

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 769605-9570 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2011. Bostadsrattsforernngen Ekoxen Nacka Org.nr. 76965-957 ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKOXEN NACKA, ORG.NR. 76965-957 FÖR RÄKENSKAPSÅRET 211. Ekuddsvägen 27 styrelsen@brfekoxen.se Sida 1 (21)

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (13) Styrelsen och verkställande direktören för Älvsborgsvind AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Verksamhet Bolagets

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012

ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 ÅRSREDOVISNING 1/9 2011 31/8 2012 HSB BRF ALMHÖG I MALMÖ Org Nr: 746000-5437 8HSB Brf Almhög i Malmö KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Alrnhög kallas härmed till ordinarie fdreningsstämma

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret

Brf Lagmanstinget 5. Årsredovisning 769606-5320. För räkenskapsåret Brf Lagmanstinget 5 Årsredovisning För räkenskapsåret 2009 Brf Lagmanstinget 5 1(12) Årsredovisning Styrelsen för Brf Lagmanstinget 5 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse

Läs mer