for ~3020 Räke^kap såret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "for 76 9604~3020 Räke^kap såret"

Transkript

1 for ~32 1 Räke^kap såret 27

2 Rrf Fyrtornet 1 1(11) Styrelsen for Rrf Fyrtornet 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 27. FörvaltMingslierätteise Styrelse och revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning: Roger Mörtvik Kari Larsson Lena Lundin Fredrik Maartmann Dragoslav Avramovic * Hanna Kristiansson Anna Josefsson Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Suppleant Hanna Kristiansson frånträdde uppdraget som suppleant i samband med utträde ur föreningen i december 27. Anna Josefsson frånträdde uppdraget som suppleant i samband med utträde ur föreningen i november 27. Ordinarie revisor har varit Jan-Ove Brandt, KPMG och revisorssuppleant Ralf Toresson., Toressons revision AB Föreaingsfrågor Ordinarie föreningsstämma hölls den 26 april 27. Styrelsen har haft kontinuerlig kontakt i föreningsangelägenheter och hållit 9 protokollförda möten. Av föreningens 74 medlemslägenheter har under året 16 st överlåtits. Föreningen upplåter 14 lägenheter med hyresrätt. Löner och arvoden Föreningen har under året inte haft någon anställd personal. Under året har utbetalats 7 25 kronor som arvoden till styrelsen. Förvaltningen Den ekonomiska förvaltningen har skötts av Rådrum Mäkleri 8i Förvaltning AB. Fastighetsskötseln har skötts av Åkerlunds Fastighetsservice AB. Den tekniska förvaltningen har skötts av styrelsen.

3 Brf Fyrtomet 1 2(11) 76964^32 Fastigheten Under verksamhetsåret har fastighetens ventilationssystem uppgraderats. De flesta trapphus har fått nya fläktar. 1 samband med detta har en kontroll av ventilationsflödena gjorts. Avsikten är att detta skall följas av en s.k. obligatorisk ventilationskontroll. Under hösten byttes den gamla sopsugsanlaggningen ut mot en ny. Arbetet ledde till viss åverkan på gården. Med anledning av ett lägenhetsbyte föranlett av ett dödsfall i föreningen, renoverades en hyresrätterna på Sågargatan. I samband med detta påbörjades en viss renovering av byfeslägenheten på Åsogatan med avsikt att denna skall säljas under våren 28. Under året har styrelsen påbörjat arbetet med att upphandla stöd for att identifiera renoveringsbehov i övriga hyresrätter. Systemet för värmestyrning har setts över för att uppnå en effektivare styrning av fj arrvärmeri/värmepiimpen. Upprepat klotter föranledde ett visst förbättringsarbete av fasaden mot Sågargatan» I några lägenheter upptäcktes fuktskador i badrum. Föreningen har därför uppmanat samtliga boende att se över ytskikt och vid behov renovera badrummen. Den standard som den ursprungliga renoveringen av Familjebostäder från 9-talet innebär motsvarar inte längre standard för badrum. Årligt slitage snabbar på åldrandet av fuktspärrama, vilket föranleder styrelsen att återkomma med en kontroll av föreningens våtutrymmen. Försikringsaiisprålc i samband med upptäckta fuktskador har belastat föreningens ekonomi under året Verksamhetsåret 2 8 Under 28 planerar styreisen för att påbörja en översyn av gårdsutrymmena. Formerna för detta kommer den nya styrelsen att återkomma till Under året kan det dessutom komma att bli aktuellt att se över renoveringsbehov avseende föreningens hissutrymmen och tvättstugor. Ekonomi Taxeringsvärdet för fastigheten är 9 kr varav 38 kr avser mark. Fastigheten är fullvärdesförsakrad genom Allians Försäkringsmäklare AB. Föreningens ekonomi är stabil och det blev ett positivt nettoresultat 27. För 28 beräknas ett positiv resultat Detta är dels en effekt av styrelsens arbete med att se över löpande kostnader? men i hög grad också en effekt av förändringar av fastighetsskatten. Investeringsbehoven i samband med hyresrätter, gårds- och hissutrymmen i kombination med osäkerheten kring ränteutvecklingen gör att styrelsen inte bedömer att det positiva resultat som beräknas för året bör föranleda någon fast avgiftssänkning i dagsläget. En viktig uppgift för den nya styrelsen blir att överväga hur en förbättrad likviditet i föreningen skall förvaltas och hur framtida investeringsbehov skall vägas mot möjligheten att långsiktigt minska föreningens kostnader 5 tex. genom amorteringar på lån.

4 Brf Fyrtomet 1 3(11) Förslag til behandling av ansamlad förlust Till föreningsstämmans förfogande står följande medel (kronor): Balanserat resultat Avsättning fond yttre underhåll -27 Årets resultat Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

5 Brf Fyrtomet (11) Resulta träkning Not Rörelsens intakter Årsavgifter 5 hyror mm I Rörelsens kostnader Fastighetskötsel/städning Reparationer och underhål! Taxebundna kostaader övriga driftskostnader övrigaförvaltnings-och rörelsekostaader Löner, andra ersättningar/personalkostnader Fastighetsskatt Rörelseresultat före avskrivttliigar » = Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnad Maskiner och inventarier Rörelseresultat » i gs m Resultat fråi finansiella poster Ränteintäkter Skatteränta ej skattepliktig Räntekostnader och liknande resultatposter Kapitalkostnader g4g » Resultat efter finansiella poster Boksliiteåispositioner Statlig skatt Årets resultat I

6 Brf Fyrtomet (11) BaiaÄsräSoiiiig Not =31 Tillgångar AnlåggaiMgstilgåiigar Materiella anläggningstillgångar Byggnad Mark Inventarier och maskiner 9, Finansiella anläggningstillgångar Insats SBC Summa anliggnittgstillgåiigar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordran avgifter/hyror Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa, hank och värdepapper Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tiigåagar Ö3 42

7 Brf Pyrforxiet (11) Balansräkning Not 2 7= tl6»12~31 Eget kapital^ och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre underhåll Ansamlad förlust Balanserat resultat Årets resultat Stimma eget kapital = = Ö43 g Skulder Långftistiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Skatteskulder Leverantörsskul der övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intakter 15 Summa eget kapital^ och skulder Ställda säkerheter Övriga ställda panter och säkerheter Ställda säkerheter^ fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

8 Brf Fyrtomet 1 7(11) Tiläggsiipplysnimgar ReåovisniÄgs- och väråeriägsprlnciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört medföregåendeår. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta- Avskrivning på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffiiingskostnader och beräknad ekonomiska livslängd. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffiiingsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter Åvskrivniagar i procent Ingen avskrivning har gjorts på ventilation, arbetet är ej avslutad. Byggnad Fastighetsförbättringar Fönsterrenovering 27? 2 % % 1,% 26? 2 % 2? 5 % 1, % 1 Årsavgifter., hyror mm Årsavgifter Hyror bostäder Hyror lokaler Överlåtelse-/pantsättningsavgift Återbetalning all framtid Diverse intäkter Ersättning underhåll 2 F&stighetsskötse! och städning Snöröjning Grovsopor Hiss Serviceavtal Entremattor Fastighetsskötsel entreprenad Städning entreprenad Gård Förbnikningsmaterial

9 BrfFyrtometl 8(11) Reparationer och underhåll 2 7 2i 6 Hyreslägenhet Fasad Trapphus Vind/källare 425 Gården WS Varmeaniäggning Tvättstuga Elinstallatloner 4 Hiss Forsakringsskador 1 58 Vattenskada Tak 3 5 Ventilation Fönster Portar S opium/sophus Lås Taxebiiaåiia kostnader Vattenkostnader V arffiekostnader El-och gasköstaader Sophämtning M övriga driftskostnader Försäkringskostnader Kabel-TV 2Ö gg övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Revisionsarvode Förvaltningsarvode Konsultarvode Administration Trivselkostnader Telefon Bredband Avgift organisation Möteskostnader 2 Ö

10 Brf Fyrtomet 1 9(11) Löner 9 andra ersättningar och personalkostnader Arbetsgivaravgifter Styrelsearvode Fastighetsskatt Fastighetsskatt Skattereduktion Avskrivningar byggnad Ingen avskrivning har skett på Ventilation, arbetet ej avslutat. Byggnad Fastighetsförbättrktgar Fönsterrenovering Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark

11 Brf Fyrtomet (11) 11 Inventarier Åcknmiileraåe anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskriviiiägar 2 i7-12» = i Utgåenåe reåovisat varåe i 12 Fönitbetalda kostnader och iipplttpaa intakter Förutbetald försäkring Fönitbetald kabel-tv Förutbetald mattor Förutbetald hiss Förändring av eget kapital Belopp vid årets ingång Förändring under axet Årets resultat Belopp vid årets utgång Inbetalda Insatser Upplåtelseavgifter Fond yttre Unierhåi Balanserat resultat _ » ~ Årets resultat Skulder till fcreditiastltht Kreditgivare SBAB SBAB SBAB SBAB SBAB Räntesats 3,27% 4,7% 4 5 7% 3,58% 4 5 7% Anånåag rörligt rörligt rörligt

12 Brf Fyrtoraet 1 11(11) Upplupna kostnader och förutbetalda iatäkter Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader Förutbetalda avgifter och hyror Upplupet revisorsarvode Upplupet styrelsearvode Upplupen arbetsgivareavgift Ö Stockholm den 7% 28 ^ctu Äavw <V\ Roger Mörtvik Kari Larsson Ordförande Sekreterare ^-"' éna Lundin Kassör <$ $vww v O Dragoslav Avramovic Ledamot Fredrik Maartmann Ledamot Revisorspåteckaiag Min revisionsberättelse har lämnats den 28. Jan-Ove Brandt Auktoriserad revisor

13 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Fyrtomet 1 Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Brf Fyrtomet 1 för år 27. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen» Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna, I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen 3 års» redovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar förlusten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 7 april 28 Jan-Ove Brandt Auktoriserad revisor

14

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen

Årsredovisning. Brf Lilla Korpen Årsredovisning för Brf Lilla Korpen Räkenskapsåret 2006 Brf Lilla Korpen 1(11) Styrelsen för Brf Lilla Korpen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Verksamhetsberättelse Fastighet: Korpen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Brf Stenslottet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros.

Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Brf Alphyddans Ros 1(10) Årsredovisning 2003 för Brf Alphyddans Ros. Styrelsen för Brf Alphyddans Ros får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE rg.nr: 716401-2317 Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening 61 Annerstedt i Uppsala får hänned avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2008-01-01 till och med 2008-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31.

Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 769607-9701 1 (12) Styrelsen för BRF LARSBODASKOLAN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322

2133 HSB brf Idrottstränaren 1 org.nr 716425-9322 2133 HSB brf Idrottstränaren 1 Styrelsen för HSB bostadsrättsförening Idrottstränaren i Linköping,, får härmed avge redovisning för 21-1-1--12-31, föreningens 21:e verksamhetsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161

För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 ÅRSREDOVISNING För HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm Organisationsnummer: 70 20 00-3161 Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Bävern i Stockholm far härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653

Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 716419-3653 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Turbinen 18 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse.

Årsredovisning. Fastighetsbeteckning Förvärv Fredensborg 4 2007. Bosta ds rättsfören i n ge n. Förva ltn i n gsberättelse. 76961 5-1 3 Årsredovisning Bosta ds rättsfören i n ge n G uldborgen S relsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 3i december 21. Förva ltn i n gsberättelse Föreningens ändamål

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2064 HSB brf Fölet 1 Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening Fölet i Motala,, får härmed avge redovisning för 2006-07-01--2007-06-30, föreningens 36:e verksamhetsår. Bostadsrättsföreningen FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING

BRF KADETTEN 3. Org nr 716425-8126 ÅRSREDOVISNING BRF KADETTEN 3 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2004 Brf Kadetten 3 1(12) Styrelsen för Brf Kadetten 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE STYRELSEN Styrelsen

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden

Årsredovisning. Brf Apelsinlunden Toffelbacken 33 126 39 Hägersten Telefon: E-post: Årsredovisning för Brf Apelsinlunden 769617-0062 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3

Årsredovisning. ftir. Brf Ekudden I 769606-3119. Räkenskapsåret. 20t3 Årsredovisning ftir Brf Ekudden I 769606-3119 Räkenskapsåret 20t3 Brf Ekudden 1 1 (10) Styrelsen fiir Brf Ekudden I får härmed avge årsredovisning ftr räkenskapsåret 2013. Förvaltn in gsberättelse Allmänt

Läs mer

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning

Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Arsredovisning 2010 - BRF Degeln 1 Innehållsförteckning Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelsen och revisorer '" 2 2010-0 1-0 1-2010-03-23 2 2010-03 -23-2010-12-31 2

Läs mer

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355

Brf Haren i Krokslätt Org.nr. 769614-9355 Org.nr. 769614-9355 Ársredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Sid 1-4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8-11 Sid 12 F örvaltningsberättelse Res ultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar / Noter Underskrifter

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34

ÅRSREDOVISNING. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LOKET 34 LKET 34 ÅRSREDVISNING för BSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LKET 34 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Loket 34 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009. STYRELSE Johan Lundgren

Läs mer