Malmö Stad, Fastighetskontoret Norra Sorgenfri. Markmiljöutredning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Stad, Fastighetskontoret Norra Sorgenfri. Markmiljöutredning"

Transkript

1 Malmö Stad, Fastighetskontoret Norra Sorgenfri November 2007

2 Innehåll Inledning... 2 Uppdraget... 2 Geologi och hydrogeologi... 3 Geologi... 3 Hydrogeologi... 3 Norra Sorgenfris verksamhetshistoria... 5 Kvarteret Verket... 5 Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteret Tangenten Kvarteren Grytan och Ugnen Kvarteret Ugnen Kvarteret Degeln Utförda miljötekniska markundersökningar Allmänt Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteret Spiralen Kvarteren Tangenten Kvarteret Grytan Kvarteret Ugnen Kvarteret Degeln Föroreningssituationen förenklad riskbedömning och riskklassning MIFO - metodik för inventering av förorenade områden Tidigare riskklassningar Riskbedömning och riskklassning av Norra Sorgenfri Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteren Grytan och Ugnen Kvarteret Degeln

3 Bedömning av saneringsbehov och kostnader för efterbehandling Metodik Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteret Grytan Kvarteret Ugnen Kvarteret Degeln Bedömning av ansvarsförhållanden Ansvar för förorenade områden enligt miljöbalken (MB) Bedömning av ansvarsförhållanden inom Norra Sorgenfri Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteren Grytan och Ugnen Kvarteret Degeln Bedömd föroreningssituation och planerad markanvändning Rekommendationer för de fortsatta arbetena Rekommendationer på kvarters- och fastighetsnivå Generella rekommendationer Referenser Bilagor Tidigare markanvändning och resultat från miljötekniska markundersökningar. Bilaga 1 Kartor över respektive kvarter 1

4 Inledning På uppdrag av Fastighetskontoret i Malmö kommun har utfört en markmiljöutredning för Norra Sorgenfri området. Uppdraget har utförts i enlighet med beställarens förfrågningsunderlag. Arbetet har genomförts under perioden maj till och med oktober Uppdragets syfte är bl.a. att utifrån befintligt material sammanfatta verksamhetshistoriken och utförda miljötekniska markundersökningar, utreda och riskklassa föroreningssituationen, bedöma efterbehandlingsbehovet och kostnader för detta, belysa ansvarsförhållanden samt att utarbeta rekommendationer för de fortsatta arbetena. Arbetet har utförts av Åsa Granath (uppdragsledare/utredare), Stefan Bydén (kartor, layout) och Jan Schmidtbauer Crona (granskning). Uppdraget Uppdraget har omfattat följande delar: - Inledande startmöte med beställaren och representanter från miljökontoret. I anslutning till startmötet gjordes ett besök på plats. - Flertalet fastighetsägare/verksamhetsutövare har kontaktats via e-post och telefon. Ytterligare information om tidigare markanvändning samt utförda undersökningar har erhållits för vissa fastigheter. - Inventeringar, miljötekniska undersökningar och andra utredningar av intresse för uppdraget, som erhållits av beställaren samt fastighetsägare, har gåtts igenom och sammanfattas i rapporten. - Äldre planer och flygbilder har, som underlag för beskrivning av områdets verksamhetshistoria, studerats. - En riskbedömning och riskklassning av föroreningssituation har utförts för varje fastighet. naturvårdsverkets MIFO-metod (metodik för förorenade områden) har använts för riskklassningen. - En översiktlig bedömning av kostnader för efterbehandling har gjorts för alla fastigheter. - En översiktlig beskrivning och bedömning av ansvarsförhållandena har gjorts för varje fastighet. - Uppgifter från kommunens geoatlas avseende geologi och hydrogeologi har studerats för att bedöma grundvattnets strömningsriktning. Kontakt har även tagits med Gatukontoret avseende uppgifter om områdets geologi-hydrogeologi. - Fyra arbetsmöten har hållits vid Fastighetskontoret i Malmö. Vid mötena har beställaren och representanter från Miljöförvaltningen deltagit. - Möte med K-G Möller. Möller var tidigare anställd av Miljöförvaltningen i Malmö och inventerade och riskklassade tidigare markanvändning inom Norra Sorgenfri under

5 talet. Mötet hölls för att få en bättre uppfattning om hur inventeringarna genomfördes, osäkerheter i bedömningar och att erhålla ytterligare information av Möller. - En bedömning av föroreningssituationens påverkan på markanvändningen har gjorts. - Rekommendationer för de fortsatta arbetena har tagits fram. Geologi och hydrogeologi Geologi Enligt undersökningar utförda inom Norra Sorgenfri finns det inom stora delar av området fyllnadsmassor med en mäktighet upp till 3 meter. Fyllnadsmassorna består av makadam, sand, lera, mull samt byggnadsrester (tegel, asfalt m.m.). Fyllnadsmassorna underlagras ställvis av ett tunt matjordsskikt (tidigare markytan) samt av sand, silt och grus. Moränlera och lermorän med skiftande inblandning av sand och silt påträffas från ca 1 till 3 meter under markytan. Under lermoränen finns kalkberggrund. Bergytan (Danienkalksten) finns generellt ca 10 meter under markytan (WSP, 2007). Hydrogeologi Inom området kan det finnas åtminstone tre akviferer (grundvattenmagasin). Grundvattenakviferen i jordlagren består troligen av minst två grundvattenmagasin; en övre akvifer i fyllnadsmaterialet /övre sandlager och en i lermoränen där vattenföring sker i sandlager/ sandlinser. Akvifererna i jord och berggrunden skiljs normalt åt av ett semi-impermeabelt (halvgenomsläppligt) lager av lermorän. Grundvattenakviferen i kalkberget kan enligt WSP (2007) delas upp i tre huvudsakliga akviferer (allmänt benämnda zon I, zon II och zon III). En viss kommunikation mellan jordakviferen och kalkbergsakviferen genom inducerat läckage genom lermoränen samt eventuellt via sprickor i lermoränen bedöms finnas. Jordakviferernas horisontella utbredning är troligen relativt begränsade p.g.a. geologiska bildningsbetingelser och att det finns avskärande dräneringar för infrastruktur (ledningar) och byggnader. Grundvattnets huvudsakliga och generella strömningsriktning bedöms ske mot nordväst och väst mot Öresund. Grundvattenytan i jordlagren bedöms i stort sett följa topografin samt lokalt styras av ledningsgravar och dräneringar. Undersökningar inom Verket 3 (WSP, 2007) indikerar exempelvis ett lokalt grundvattenflöde mot söder i den övre jordakviferen. Undersökningar utförda inom Kvarteret Ugnen (SWECO VIAK, 2003) visar att grundvattenflödets huvudsakliga riktning är nordostlig, beroende på att vägtrafiktunneln i Industrigatan dränerar grundvattnet i denna riktning. Grundvattennivåerna i jord bedöms ligga mellan 1,5 och 3,5 meter under markytan. Simulerad medeltrycknivå i kalkstenen redovisas på karta på nästa sida. Uppgifterna är hämtade från den regionala modell som tagits fram av VBB Viak (1998) i samband med konsekvensanalyser av Citytunnelns påverkan på grundvattenströmning och grundvattennivåer. På kartan redovisas även en tolkad strömningsriktning. En karta över bedömd grundvattenströmningsriktning i jordlagren redovisas på den nedre kartan. 3

6 4

7 Norra Sorgenfris verksamhetshistoria Kvarteret Verket Kvarteret är ca m 2. Kvarteret avgränsas i norr av Industrigatan, i söder av St Pauli mellersta kyrkogård, i öster av Nobelvägen och i väster av Sankt Knuts väg. Kvarteret omfattar tre fastigheter; 3, 4 och 5. E.ON. (f.d. Sydgas) har bl.a. sin verksamhet inom kvarteret. Uppgifter om kvarterets verksamhetshistoria har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, K-G Möller, Malmö Stad Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport /94 (MF94). - VBB Viak, Verket 2, Malmö. Undersökningar av föroreningar i mark och grundvatten. (VBB) - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) - E.ON Angående markföroreningar inom kv verket, Malmö. Skrivelse (E.ON) - WSP Verket 3, Malmö. Fas 2 Miljöteknisk markundersökning Verket 3, Malmö. (WSP) I texten nedan refereras till dessa enligt MF94, BA o.s.v. Kvarterets verksamhetshistoria, Malmö stadsgasverk Det har funnits industriell verksamhet inom området sedan i slutet av 1800-talet. I slutet av 1890-talet flyttade Malmös gasverk sin verksamhet hit. För tillverkning av gas gick det åt tusentals ton kol årligen (BA). Kvarterets industriella historia motsvaras i stort av gasverkets historia. Stadsgasverket i Malmö var det tredje största i landet. Mellan producerades här över en miljard m 3 stadsgas. Mellan var produktionen kolgas, spaltgas och från och med 1986 naturgas. (VBB) 5

8 På karta i bilaga 1 redovisas omfattning av byggnader och gasanläggningar 1965 (stadsplan 1965) samt flygbilder från 1970 och På kartan på nästa sida redovisas uppgifter från situationsplan från Numrering inom parentes är hänvisningar till kartan. Verket byggdes och var då i huvudsak beläget inom den nordvästra delen av kvarteret. Verksamheten har därefter successivt expanderat inom delar av kvarteret. Vattengasverket byggdes 1904 söder om gasverket. (E.ON). Från 1898 och fram till 1969 användes kol som råvara för stadsgasframställningen. Vid processen erhölls biprodukter som koks, tjärprodukter och bensol (=bensen). För att vidareförädla den s.k. råtjäran fanns för detta ändamål ett tjärdestillationsverk (13). Bensolkolväte från stadsgasen avskiljdes i en annan process där man erhöll råbensol (4). Den producerade koksen förvarades, efter att den behandlats i en kokssorteringsanläggning, i ett öppet lager på tomten med en lagringskapacitet på ca m 3 (4). På området fanns tre gasbehållare med en sammanlagd volym på m 3 (15, 16, 23). Stenkolet lagrades i kolcisterner på 2000 ton och i mindre kvantiteter på marken intill kolberedningsanläggningen. För gasens kylning och rening fanns olika gasapparater som elektriska tjäravskiljare, ammoniaktvättare (6), gaskylare, gaspumpar och anläggningar för svavelrening (9). (VBB) Vid spaltgastillverkningen (27) från 1969 till 1986 var råvaran lättbensin som förvarades i två invallade 1000 m 3 cisterner. Spaltgasanläggningen var en termisk processanläggning med betydligt mindre miljöpåverkan och mindre biprodukter erhölls vid denna process. Spaltgasverket togs ur drift i maj 1986 varvid övergång till naturgas genomfördes i det gamla stadgasnätet. (VBB) I samband med ny- och ombyggnadsarbete som gjordes vid uppförandet av spaltgasverket och vid övergången till naturgas genomfördes omfattande rivningsoch saneringsarbeten inom gasverkstomten. (VBB) Bensolfabriken var i kontinuerlig drift under åren Produktionen var sporadisk fram till 1957 och upphörde därefter helt. Anläggningen revs 1967 i samband med att lättbensincisternerna byggdes för spaltgasveket. (VBB) Omkring m 3 jordmassor schaktades bort inför byggnationen av det nya kontorshuset (inom Verket 3). Sammanlagt klassades ca m 3 som lindrigt förorenade massor och behandlades. Efter behandlingen deponerades jordmassorna enligt anvisning från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. (VBB) Markområdet där den gamla tjärfabriken fanns i det nordöstra hörnet har inte berörts av någon sanering. (MF94) Nuvarande fastighetsägare och exempel på tidigare verksamheter. Fastighet Ägare Verksamheter - historik Verket 3,4,5 E.ON. Sydkraft Fastigheter AB var produktionen kolgas, spaltgasverk naturgas. Lättare industri, kontor m.m. 6

9 Kvarteret Verket. Tidigare verksamheter-potentiella föroreningskällor. Fastighetsnummer, röda siffror. 7

10 8

11 Verket 3 Nuvarande ägare/verksamhet Inom fastigheten finns E.ONs kontorsbyggnad. Verksamheten utgörs av kontor, restaurang och en station för fordonsgas. Obebyggda ytor är till stor del belagd med asfalt (parkeringsplatser) eller betong med undantag av mindre gräsbevuxna och planterade områden. (WSP) Tidigare verksamheter Mellan åren 1927 till omkring 1969 var en tjärfabrik belägen i norra delen av Verket 3. Söder om tjärfabriken fanns en bensolfabrik, vilken var i drift mellan åren Två större gascisterner var belägna väster om gasolfabriken, varav åtminstone den en ena var belägen inom Verket 3. Den sydöstra delen av fastigheten har inhyst bland annat ett trädgårdsmästeri och den sydvästra av ett kollager. (WSP) 1990 påbörjades arbeten för att uppföra nuvarande kontorsbyggnad som idag är belägen inom fastighetens södra och centrala del. I samband med dessa arbeten genomfördes en bortschaktning av stora mängder jordmassor (WSP). Verket 3, nordvästra delen. E.ONs kontorsbyggnad och i förgrunden tidigare läge för tjärfabrik. Verket 4 Nuvarande ägare/verksamhet Nuvarande verksamhet utgörs främst av gasdistribution (E.ON). Naturgas hanteras i pipelines längs Industrigatan, på en tankstation och i två gasklockor. En större byggnad, med bl.a. kontor, finns i nordvästra delen av fastigheten. Inom fastigheten finns även verkstäder, garage och lager samt en energicentral. Obebyggda ytor är till stor del hårdgjorda (asfalt/betong). 9

12 Tidigare verksamheter Stora delar av Malmö stadsgasverk var belägen inom fastigheten Verket 4. I nordvästra delen av fastigheten fanns ugnshus med kolberedningsanläggning och kolcisterner (1), ugnshus med centralgeneratoranläggning (2) och kokssorteringsverk med transportanläggningar (3). Förråd, kontor och verkstad fanns i sydvästra delen av fastigheten (nr 29-36). En spaltgasanläggning anlades centralt på fastigheten (27). Söder om spaltgasanläggningen fanns gasbehållare (23) och oljecisterner (24, 25). I nordöstra delen fanns bl.a. en mekanisk verkstad (8), förråd och regenereringsanläggning för myrmalm (9), svavelreningsanläggning (10), laboratorium (19), vattenreningsverk och gasbehållare (16). I sydöstra delen fanns tjänstebostäder. De redovisade lägena avser år Malmö stadsgasverk bedrev verksamhet från slutet av 1800-talet, vilket innebär att verksamheter sannolikt kan ha flyttats under denna tid. Verket 5 Nuvarande ägare/verksamhet Inom fastigheten finns en mindre byggnad och en mast. Tidigare verksamheter Enligt plankarta från 1967 ska det funnits tjänstebostäder inom fastigheten. (VBB) Kvarteret Spårvägen Kvarteret Spårvägen avgränsas i norr av Celsiusgatan. I söder av Industrigatan, i väster av Zenithgatan och slutligen i öster av Nobelvägen. Kvarteret består av en fastighet, Spårvägen 3. Kvarteret Spårvägen är mest känt för sin spårvagns- och bussverksamhet. 10

13 Uppgifter om områdenas industriella historia har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, K-G Möller, Malmö Stad Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport 8/94 (MF 94). - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) - Marksanering i Sverige AB Översiktlig markundersökning avseende förekomst av föroreningar i kvarteret Spårvägen, Malmö. (MS) I texten nedan refereras till dessa enligt (MF94), (BA) o.s.v. Vissa uppgifter har även erhållits av fastighetsägaren och verksamhetsutövare. På karta i bilaga 1 redovisas omfattning av byggnader 1939 (stadsplan 1939) samt flygbilder från 1970 och Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Malmö kommun. I kvarterets nordvästra del, mot Zenithgatan, i de gamla spårvagnsbyggnaderna ligger Rörsjöskolan Zenith. Bussgaraget som uppfördes 1932 och verkstads- och kontorsbyggnaden finns kvar. I byggnaden finns kontor och bussverkstäder. Bussgaraget som uppfördes 1955 finns kvar. Lokalerna nyttjas för kontor, bussgarage och lager. Veolia (f.d. Connex) bedriver bussverksamhet inom stora delar av fastigheten med uppställning och tankställen för bussarna längs Industrigatan. Bussarna drivs med diesel och naturgas. Tidigare verksamheter Spårvagnsstationen etablerades här år 1906 i västra delen av fastigheten mot Zenithgatan. Där fanns reparationsverkstad, kontor, portvaktsbostad, stall, gjuteri, smedja m.m. Inåt kvarteret låg spårvagnshallarna. Spårvagnarna rullade i Malmö fram till 1970-talet. På talet revs en stor del av spårvagnshallarna. Byggnaderna utmed Zenithgatan bevarades dock liksom tre skepp av själva spårvagnshallarna. Dessa byggdes senare om till bland annat skola. (BA) 1932 uppfördes ett bussgarage öster om spårvagnshallarna, i östra delen av fastigheten byggdes en verkstads- och kontorsbyggnad mellan spårvagnshallarna och bussgaraget. Den innehöll verkstäder för både bussar och spårvagnar, samt förråd, snickeri, smedja, plåtslageri, hjulsvarvar m.m. (BA) En annan kommunal verksamhet i kvarteret var stadens materialgård som låg här från talet och sannolikt fram till mitten av 1900-talet. Innan spårvagnsstation och materialgård anlades i kvarteret fanns här ett antal gårdar. (BA) Enligt Möller (MF94) ska Gatukontoret, VA-verket samt ett åkeri ha funnits inom fastigheten. Möller bedömer även att förorening av kreosoter och bensen kan ha spridits till östra delen av fastigheten. 11

14 Potentiella föroreningskällor inventerades i samband med att en översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes inom fastigheten (Marksanering i Sverige AB, 2000). Dessa redovisas på kartan på sedan 13. De potentiella föroreningskällorna omfattar lägen för verkstäder, tankningsställen, oljetankar, dieselcisterner, målarverkstäder m.m. Enligt anställd vid VEOLIA (pers. kom. Per-Arne Jönsson) har det funnits dieseltankar i mark i området mellan de större byggnaderna. De slutade användas på 1980-talet. Läget motsvarar det som redovisas av Marksanering i Sverige AB (område N, O). Inga olyckor med stora utsläpp av föroreningar har vad Jönsson vet skett sedan han började där (år 1976). Nuvarande fastighetsägare samt exempel på tidigare verksamheter inom Kvarteret Spårvägen Fastighet Ågare Verksamheter - historik Spårvägen 3 Malmö kommun Spårvägsetablissemanget förvaltare är Stadsfastigheter Materialgård 1910-tal mitten av 1900-talet (sedan 1998) Bussgarage/bussverksamhet 1932 Skola Kvarteret Spårvägen, nordvästra delen. Rörsjöskolan Zenith finns i de gamla spårvagnsbyggnaderna. 12

15 Kvarteret Spårvägen. Potentiella föroreningskällor (Marksanering i Sverige, 2002) 13

16 14

17 Kvarteret Smedjan Kvarteret Smedjan avgränsas i norr av Celsiusgatan, i söder av Industrigatan, i väster av Nobelvägen och i öster av östra Farmvägen. Kvarteret omfattar 7 fastigheter. Uppgifter om kvarterets industriella historia har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, K-G Möller. Malmö Stad Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport 8/94. (MF 94) - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) - SWECO VIAK, Bedömning av fastighetens Smedjan 14 status med avseende på föroreningar. (SWECO) - PQ Geoteknik & Miljö UBA, del av kv Smedjan 8. Markmiljöundersökning. PM markmiljö. (PQ) - CAT. april Smedjan 12. Celsiusgatan 29 Malmö. Environmental Review (Phase 1). (CAT) I texten nedan refereras till dessa enligt MF94, BA o.s.v. På kartor i bilaga 1 redovisas omfattning av byggnader 1939 och 1965 (stadsplan 1939 och 1965) samt flygbilder från 1970 och Inom kvarteret Smedjan har det funnits verksamheter sedan i början av 1900-talet. AB S Barnekows teknisk-kemiska laboratorium var en av de tidigare industrierna att etablera sig i Norra Sorgenfri, någon gång mellan sekelskiftet och Det låg i hörnan Industrigatan- Nobelvägen i byggnader som numera nyttjas av UBA Växthusspecialisten m.fl. (BA). På tomten öster om Barnekows laboratorium grundades 1917 Läderfabriken Skandia. Byggnaden brann ner (BA). I slutet av 1930-talet tillkom i norra delen av kvarteret industrier och verksamheter av varierade slag exempelvis Thure B Wibergs kappfabrik och den farmaceutiska industrin, Ferrosan. (BA) 15

18 Kvarteret Smedjan. Tidigare verksamheter-misstänkta föroreningskällor. 16

19 Nuvarande fastighetsägare och exempel på tidigare verksamheter inom Smedjan Fastighet Nuvarande ägare Verksamheter Historik Smedjan 2 Kommanditbolaget Smedjan 2 Thure Wibergs kappfabrik 1939? Bengtssons Trädgårdsanläggning AB Cewilko AB talet SDS Kontor m.m. Smedjan 8 Malmö stenhus AB Ytbehandling, batteri- och skrothantering. Läder- och garveriprodukter. Bensinstation, Shell 1950-talet pågående Smedjan 9 UBA Fastighets AB AB S Barnekows Tekniskt Kemiska Laboratorium ca talet. Färgfabrik på 1930-talet? UBA Växthusspecialisten Smedjan 12 Sweden Properties Corporation AB Sedan 1930-talet färgtillverkning och ytbehandling för tryckeribranschen. Tryckeri Smedjan 13 Vasakronan Malmöfastigheter AB Kaffe&Kolonial AB 1930-talet Kemiska AB Pas 1950-talet Ferrosan 1930-talet Du Pont Smedjan 14 avst. från Smedjan 8 Lundagrossisten AB Smedjan 15 Vasakronan Malmöfastigheter AB Stenhuggeri parkeringsplats Smedjan 2 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Kommanditbolaget Smedjan 2. Läderfabriken Skandia/ Läder-fabriken Öresund På fastigheten finns en byggnad vars äldsta delar är från 1939 (fastighetsregistret). Inom byggnaden finns kontor m.m. Tidigare verksamheter Thure B. Wibergs flyttade kappfabriken till Smedjan 2, med adress Celsiusgatan gjordes en stor tillbyggnad mot väster. Konfektionsindustri, under namnet Cewilko AB, bedrevs fram till 1980-talet (BA). Sydsvenska Dagbladet (SDS) hade lokalerna från 1988 fram till dess att nuvarande ägare köpte fastigheten. Enligt Kaj Svensson, SDS, använde SDS byggnaden som kontor och ej som tryckeri. I byggnaden fanns det en stor sysal, sannolikt byggd på eller 1950-talet. Smedjan 8 Smedjan 8 omfattade tidigare adresserna avstyckad; Smedjan 14. Nuvarande ägare/verksamhet Industrigatan Den västligaste delen är Fastigheten har ägts av Fastighets AB Lukta gott sedan Enligt uppgifter från Malmö stenhus AB (pers. kom. Karolina Norell) ska det utförts en undersökning vid förvärvet. Några ytterligare uppgifter om denna har ej erhållits. 17

20 Inom fastigheten finns en stor kontors- och lagerbyggnad med bl.a. försäljning av köksutrustning. Stora delar av fastigheten är obebyggd, delvis med hårdgjorda ytor. I den sydöstligaste delen finns en bensinstation (Shell). Den har funnits på platsen sedan talet. (BA) Tidigare verksamheter Inom Industrigatan (d.v.s. Smedjan 8 och 14) har det funnits ett antal verksamheter. I MF 1994 redovisar Möller beträffande Smedjan 8 att ytbehandling, batteri- och skrothantering m.m. förekommit. Även läder- och garveriprodukter har framställts och hanterats i stor omfattning här. Den stora lagerbyggnaden uppfördes ca 1977 (uppgifter från fastighetsregistret). Flygbild över området från ca 1970 visar en sammanhängande byggnad i den norra delen av fastigheten. Södra delen av fastigheten ger på flygbilden ett skräpigt intryck med en blandning av baracker och uppställning av skrot m.m. Smedjan 8. Bensinstation har funnits inom fastigheten sedan 1950-talet Smedjan 9 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av UBA Fastighets AB. Inom fastigheten finns ett antal byggnader som finns kvar sedan AB S Barnekows Tekniskt Kemiska Laboratorium. Byggnaderna nyttjas idag av bl.a. UBA Växthusspecialisten. Från sent 1950-tal har Uno Borgstrand AB (UBA) huserat i Barnekows gamla lokaler. Inom tomten bedrivs lättare industriell verksamhet. Byggnaderna byggdes ut I anslutning till det område som byggdes till utfördes en sanering. De föroreningar som påträffades var i första hand PAH (se Utförda undersökningar ). 18

21 Tidigare verksamheter Med adress Industrigatan 9 (motsvarar Smedjan 9) fanns AB S Barnekows Tekniskt Kemiska Laboratorium från 1930 till 1950-talet. Enligt den byggnadsantikvariska utredningen etablerades företaget någon gång mellan sekelskiftet och Barnekows laboratorium tillverkade mejeripreparat. Under 1930-talet ska enligt Möller (MF94) en färgfirma etablerats inom området som skall ha förorenat fastigheten. Efterbehandlingsåtgärder ska ha utförts men Möller (MF94) utesluter inte att det finns kvar tungmetaller och lösningsmedelsrester. Cisterner skall ha grävts upp och även sandfyllda cisterner ska finnas i området (MF94). Smedjan 12 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Sweden Properties Corporation AB. Inom befintlig byggnad finns lättare industri; tryckeri och förlag samt kontor. Tidigare verksamheter I slutet av 1930-talet tillkom industrier och verksamheter inom fastigheten (BA). Fastigheten bebyggdes 1936 när den nu befintliga byggnaden uppfördes som boktryckeri/bokbinderi. I den äldre trycktekniken användes bly. (CAT) Inom fastigheten har det enligt Möller (MF 94) bedrivits färgtillverkning och ytbehandling för tryckeribranschen. Vid färgtillverkningen har lösningsmedel och metallhaltiga pigment, innehållande bly- och kromföreningar, hanterats under flera årtionden (MF94). Enligt Möller (MF 94) lagrades fat utomhus och spill har inträffat. Ett tiotal tankar skall ha grävts upp här år Enligt Möller kan det även finnas ytterligare tankar kvar i marken. Ytbehandling inom tryckeribranschen har även förekommit under många år. Smedjan 13 Nuvarande ägar e/verksamhet Fastigheterna Smedjan 13 och 15 ägs av Vasakronan Malmöfastigheter AB På fastigheten finns två sammanbyggda byggnader. Den västra byggnaden uppfördes och den östliga under 1980-talet. (BA) Enligt uppgifter från fastighetsägaren (förvaltare Lina Ohlsson, Vasakronan) har Migrationsverket lokaler i de norra byggnaderna, i Ferrosans gamla kontorsbyggnader. I gårdsbyggnaden har läkemedelsföretaget DuPont verksamhet. Västra delen av fastigheten är obebyggd/parkeringsytor. Tidigare verksamheter 1957 Inom ytan för Smedjan 13 fanns från slutet av 1930-talet Kaffe & Kolonial AB (Celsiusgatan 33), samt farmaceutiska industrin Ferrosan (Celsiusgatan 35). På 1940-talet etablerades AB Skocement inom Celsiusgatan

22 Kaffe & Kolonial AB, sedermera KåKå, låg öster om Wibergs Kappfabrik fram till 1970-talet. De var importörer av kaffe, frukt och konserver, och tillverkade även marsipan. (BA) På 1950-talet övertog läkemedelsföretaget, då under namnet Kemiska AB Pas, även Cesiusgatan 37. På Celsiusgatan 33 ska en färgfabrik ha haft ett fatlager. I MF94 skriver Möller att det kan ha funnits brännoljetankar kvar i marken. När det gäller Celsiusgatan 35 och 37, östra delen av fastigheten, finns inga säkra uppgifter om spill eller utsläpp (MF94). Uppgifter från tidigare anställd (pers. kom. Per Axelsson) har erhållits angående den tidigare verksamheten. Axelsson var anställd av Synteslab (Ferrosans forskningslab). Enligt Axelsson hade Synteslab en avancerad pilotanläggning inom fastigheten Smedjan 13. Inom kvarteret Degeln kördes storskalig produktion. I processerna användes exempelvis kvicksilver för produktion av slembekämpningsmedel till cellulosaindustrin. Lösningsmedel användes även i stor skala (bensen, toluen, klorerade lösningsmedel). Enligt Axelsson skedde fatlagring utomhus både inom Smedjan 13 och produktionsenheten på Degeln. Axelsson känner ej till att det skett några olyckor, men tror att det kan ha läckt från fatlager och varit utsläpp till avlopp. Smedjan 14 Fastigheten har bildats genom avstyckning från stamfastigheten Smedjan 8. Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Lundagrossisten AB. Fastigheten är idag obebyggd och marken avjämnad med fyllnads- och rivningsmassor. Tidigare asfalterade ytor är bevarade. En tydlig nivåskillnad mot de norr om liggande fastigheterna kan noteras i norra delen av fastigheten. T idigare verksamheter Läderfabriken Skandia grundades 1917 inom fastigheten. Under första världskriget gick företaget i konkurs. Verksamheten återupptogs dock 1921 i samma lokaler av ett nytt företag, Läderfabriken Öresund, men denna lades ner redan Byggnaden brann ner i juni (BA) Inom Industrigatan (d.v.s. Smedjan 8 och 14) har det funnits ett antal verksamheter. I MF 1994 redovisar Möller beträffande Smedjan 8 har ytbehandling, batteri- och skrothantering m.m. förekommit. Även läder- och garveriprodukter har framställts och hanterats i stor omfattning här, se vidare Smedjan 8. Sweco ( ) har granskat en planriktning från På ritningarna finns två byggnader som upptar huvuddelen av fastigheten Smedjan 14 samt Smedjan 9. De har tolkat att en stålmöbelfabrik och en kartongfabrik har disponerat den södra av byggnaderna på Smedjan 14. Vid stålmöbelfabriken bedrevs bl.a. galvanisering och målning. Sweco är mer tveksamma till vilken verksamhet som bedrevs i den norra byggnaden. Byggnaden omfattade stora fabrikshallar, som möjligtvis kan ha inrymt en textilfabrik. I anslutning till fabrikshallarna fanns färgerier och torkrum. I byggnaden bedrev också viss verkstadsverksamhet med en mindre galvaniseringsavdelning (belägen inom Smedjan 14). De redovisar vidare att uppvärmningen sannolikt har skett genom en stor panncentral, belägen inom Smedjan 9. Kol användes som energikälla vid denna tidpunkt (1935). 20

23 Sweco anser att kunskapen om vilka verksamheter som bedrivits inom fastigheten är fragmentarisk. Sannolikt har flera olika typer av verksamheter bedrivits inom fastigheten under årens lopp. Det är således inte möjligt att med utgångspunkt från tillgänglig information göra en säkrare bedömning av vilka typer av kemiska produkter som hanterats samt i vilken omfattning det har skett. Smedjan 15 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Vasakronan. Större delen av fastigheten är hårdgjorda ytor som nyttjas som parkeringsytor. Tidigare verksamheter Ut mot Östra Farmvägen, låg fr ån 1930-talet och framåt dels ett stenhuggeri, dels AB Malmö Wienerkorvfabrik (BA). På flygbilder från ca 1970 kan man urskilja ett antal byggnader som nu ej längre fin ns kvar, se Undersökningar. Kvarteret Brännaren Kvarteret avgränsas i norr av Industrigatan. I söder av Agneslundsvägen, i väster av Nobelvägen och i öster av Östra Farmvägen. Kvarteret består av 8 fastigheter. Uppgifter om områdenas industriella historia har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, Malmö Stad. K-G Möller Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport 7/93 (MF93). - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) 21

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg

KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen, rotel ll DOM Målnr 1(10) 2006-04-21 M1501-05 Meddelad i Växjö KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg MOTPART

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Datum 2013-09-28 PM Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Följande PM behandlar några aspekter som Länsstyrelsen i Jönköpings län anser kan komma till

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT

DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA GÅRÖ 1:334 M.FL. I GNOSJÖ TÄTORT UTSTÄLLNINGSHANDLING 2 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Upprättat

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Storstadsprojektet Norra Sorgenfri. Grupp 3 Fp04 BTH ht07

Storstadsprojektet Norra Sorgenfri. Grupp 3 Fp04 BTH ht07 Storstadsprojektet Norra Sorgenfri Grupp 3 Fp04 BTH ht07 Gruppmedlemmar Philip Cedergren Emma Larsson Johan Nilsson Hanna Roxhage Anna Steinwandt 2 Innehållsförteckning Bakgrund 4 Introduktion till uppgiften

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Markundersökning Emilstorps industriområde

Markundersökning Emilstorps industriområde Markundersökning Emilstorps industriområde Miljöförvaltningen Malmö stad Bergsgatan 17 205 80 Malmö tel 040-34 20 66 fax 040-34 20 60 Materialet är hämtat från hemsidan http://www.miljo.malmo.se M A R

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler

TALJA FÖRETAGSPARK. Kontors-, industri- och förrådslokaler TALJA FÖRETAGSPARK Uthyres: Kontors-, industri- och förrådslokaler innehåll Sammanfattning 05 Fastighetens fördelar 06 Fastighetsbeskrivning 08-09 Ritningar över de olika husen och planen 13-15 03 04

Läs mer

JM AB / Skanska Nya Hem AB Täby Kommun / Viggbyholms gård fastighet AB Täby Galopp Inventering inför markmiljöundersökning Bakgrund och nulägesanalys

JM AB / Skanska Nya Hem AB Täby Kommun / Viggbyholms gård fastighet AB Täby Galopp Inventering inför markmiljöundersökning Bakgrund och nulägesanalys Handläggare Sofie Hansson Tel +46 (0)10 505 13 23 Mobil +46 (0)72 531 49 12 Fax +46 (0)10 505 00 10 sofie.hansson@afconsult.com Datum 2011-11-08 Uppdragsnr 564936 1 (7) Lars Fränne, JM Mats Wickman, Skanska

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik

Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Vårt datum 2014-10-06 Vår referens Carl Hellblom Uppdragsnummer 10015412 Stallet 8, Odensala PM Geoteknik Beställare: Skanska Sverige AB Objekt: Geoteknisk undersökning vid kvarteret Stallet 8 Uppdragsnummer:

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet

Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet Maj 2010 Stadsbyggnadskontoret Sara Kopparberg, planchef BESKRIVNING AV MILJÖKONSEKVENSER OCH BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Bäverbäcken, område för flerbostadshus och golfverksamhet BESKRIVNING

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Renare Marks Vårmöte, Arlanda, 25-26 mars 2015 DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Torleif Dahlin 1, Esben Auken 2, Håkan Rosqvist 3 1 Teknisk geologi,

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling

Sveriges geologiska undersöknings författningssamling Sveriges geologiska undersöknings författningssamling ISSN 1653-7300 Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten; beslutade den 8 augusti 2013. SGU-FS 2013:1

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö

DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2013-01-10 meddelad i Växjö Mål nr M 2065-12 KLAGANDE Bolagsstiftarna Förvaltning Sverige AB Box 12086 402 41 Göteborg Ombud: E.A. c/o MAQS Law Firm Advoktabyrå

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Fördjupad översiktsplan 14.1 Miljö- och riskfaktorer

Fördjupad översiktsplan 14.1 Miljö- och riskfaktorer Avsnittet redovisar områden eller objekt i vilka en plötslig händelse (olycka) kan medföra negativ påverkan på miljön, människor och egendom. Aktörer Med anledning av skredet i Vagnhärad i maj 1997 har

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka

Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Schaktningar i kvarteret Banken i Kungsbacka Halland, Kungsbacka stad, kvarteret Banken 7 och 8, RAÄ 10 Carina Bramstång UV VÄST RAPPORT 2001:23 ARKEOLOGISK

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK

RISKINVENTERING OCH RISKANALYS, ROSSÖN VATTENVERK Dokumentnamn: Bilaga 2 - Förslag vattenskyddsområde Dokumentet gäller för: VA-försörjning, dricksvatten Strömsund kommun Framtaget av: Ansvarig för dokumentet: Anna Norman, ProVAb VA-chef, Strömsund kommun

Läs mer

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel

2013-02-07 577-842-13. Inventering av anläggningar för tillverkning av tvätt- och rengöringsmedel Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas.

Infiltration av dagvatten från hårt trafikerade ytor bör undvikas. Länsstyrelsen Länsstyrelsens röreskrifter om fastställelse av vattenskyddsområde med skyddsröreskrifter rör grundvattentillgången vid Frösundavik, Solna kommun; 01FS 1993:86 01-06:8 Utkom från trycket

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist

Ansvarsutredningar. Sara Lundquist Ansvarsutredningar Sara Lundquist 10 kapitlet miljöbalken Tillämpligt om föroreningsskada finns Huvudregeln är att den som förorenat också ska avhjälpa. (10:2 MB) Vad är avhjälpande? Utredning, efterbehandling

Läs mer

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län

PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län PLANPROGRAM för Lomma 30:29 (Solberga) Lomma, Lomma kommun Skåne län BAKGRUND Fastigheten Lomma 30:29 är idag i sin helhet detaljplanelagd för bostäder i en våning med möjlighet till kontor i det nordöstra

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13

Arkeologisk schaktningsövervakning. Kvarteret Rosenberg. RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland. Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala Uppland Bent Syse 2003:13 Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Rosenberg RAÄ 88 Kvarteret Rosenberg Uppsala

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS

BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS VIKINGATIDEN 2 BRANTHOVDAGATAN 27, VÄSTERÅS 31425.doc Vikingatiden 2, beskrivning.pdf VLMT Näringsfastigheter AB Tel 021-30 92 50 Box 2064 Mobil 070-212 92 50 720 02 VÄSTERÅS E-mail johnny@vlmt.se Hemsida

Läs mer

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara.

Guide till ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. av brandfarlig vara. För att öka säkerheten vid av brandfarliga varor och minska olycksrisken krävs tillstånd för att hantera brandfarliga varor över vissa mängder. Här är en guide för att avgöra ifall

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION

TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION TOLLEREDS ÖFVRE KRAFTSTATION Skrifter avseende ENERGIFRAMSTÄLLNING vid Nääs Fabriker i Tollered Utgåva nr. ett (1) 2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Förord 2. Förteckning över skrifter 3. Planerade skrifter

Läs mer

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län

Lilla Nygatan. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007. Malmö stad RAÄ 20 Skåne län Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2007 Lilla Nygatan Schaktningsövervakning i samband med VA-arbeten Malmö stad RAÄ 20 Skåne län # Malmö Kulturmiljö Enheten för Arkeologi Rapport

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun

Storängens industriområde inom Huddinge Kommun inom Huddinge Kommun PM - Geoteknisk inventering Stockholm 2006-05-31 Uppdragsnummer: 211900 Karin Wenander 2 (6) Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 1.1 Uppdrag, syfte och omfattning... 3 2 GEOTEKNISKA

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396

Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49 och Tröinge 6:75. KS 2014-396 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-11 328 Byte av mark med ägare till Carlsson & Co rörande fastigheterna Reparatören 9 och 10, Skogstorp 3:49

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer