Malmö Stad, Fastighetskontoret Norra Sorgenfri. Markmiljöutredning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö Stad, Fastighetskontoret Norra Sorgenfri. Markmiljöutredning"

Transkript

1 Malmö Stad, Fastighetskontoret Norra Sorgenfri November 2007

2 Innehåll Inledning... 2 Uppdraget... 2 Geologi och hydrogeologi... 3 Geologi... 3 Hydrogeologi... 3 Norra Sorgenfris verksamhetshistoria... 5 Kvarteret Verket... 5 Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteret Tangenten Kvarteren Grytan och Ugnen Kvarteret Ugnen Kvarteret Degeln Utförda miljötekniska markundersökningar Allmänt Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteret Spiralen Kvarteren Tangenten Kvarteret Grytan Kvarteret Ugnen Kvarteret Degeln Föroreningssituationen förenklad riskbedömning och riskklassning MIFO - metodik för inventering av förorenade områden Tidigare riskklassningar Riskbedömning och riskklassning av Norra Sorgenfri Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteren Grytan och Ugnen Kvarteret Degeln

3 Bedömning av saneringsbehov och kostnader för efterbehandling Metodik Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteret Grytan Kvarteret Ugnen Kvarteret Degeln Bedömning av ansvarsförhållanden Ansvar för förorenade områden enligt miljöbalken (MB) Bedömning av ansvarsförhållanden inom Norra Sorgenfri Kvarteret Verket Kvarteret Spårvägen Kvarteret Smedjan Kvarteret Brännaren Kvarteren Spiralen och Tangenten Kvarteren Grytan och Ugnen Kvarteret Degeln Bedömd föroreningssituation och planerad markanvändning Rekommendationer för de fortsatta arbetena Rekommendationer på kvarters- och fastighetsnivå Generella rekommendationer Referenser Bilagor Tidigare markanvändning och resultat från miljötekniska markundersökningar. Bilaga 1 Kartor över respektive kvarter 1

4 Inledning På uppdrag av Fastighetskontoret i Malmö kommun har utfört en markmiljöutredning för Norra Sorgenfri området. Uppdraget har utförts i enlighet med beställarens förfrågningsunderlag. Arbetet har genomförts under perioden maj till och med oktober Uppdragets syfte är bl.a. att utifrån befintligt material sammanfatta verksamhetshistoriken och utförda miljötekniska markundersökningar, utreda och riskklassa föroreningssituationen, bedöma efterbehandlingsbehovet och kostnader för detta, belysa ansvarsförhållanden samt att utarbeta rekommendationer för de fortsatta arbetena. Arbetet har utförts av Åsa Granath (uppdragsledare/utredare), Stefan Bydén (kartor, layout) och Jan Schmidtbauer Crona (granskning). Uppdraget Uppdraget har omfattat följande delar: - Inledande startmöte med beställaren och representanter från miljökontoret. I anslutning till startmötet gjordes ett besök på plats. - Flertalet fastighetsägare/verksamhetsutövare har kontaktats via e-post och telefon. Ytterligare information om tidigare markanvändning samt utförda undersökningar har erhållits för vissa fastigheter. - Inventeringar, miljötekniska undersökningar och andra utredningar av intresse för uppdraget, som erhållits av beställaren samt fastighetsägare, har gåtts igenom och sammanfattas i rapporten. - Äldre planer och flygbilder har, som underlag för beskrivning av områdets verksamhetshistoria, studerats. - En riskbedömning och riskklassning av föroreningssituation har utförts för varje fastighet. naturvårdsverkets MIFO-metod (metodik för förorenade områden) har använts för riskklassningen. - En översiktlig bedömning av kostnader för efterbehandling har gjorts för alla fastigheter. - En översiktlig beskrivning och bedömning av ansvarsförhållandena har gjorts för varje fastighet. - Uppgifter från kommunens geoatlas avseende geologi och hydrogeologi har studerats för att bedöma grundvattnets strömningsriktning. Kontakt har även tagits med Gatukontoret avseende uppgifter om områdets geologi-hydrogeologi. - Fyra arbetsmöten har hållits vid Fastighetskontoret i Malmö. Vid mötena har beställaren och representanter från Miljöförvaltningen deltagit. - Möte med K-G Möller. Möller var tidigare anställd av Miljöförvaltningen i Malmö och inventerade och riskklassade tidigare markanvändning inom Norra Sorgenfri under

5 talet. Mötet hölls för att få en bättre uppfattning om hur inventeringarna genomfördes, osäkerheter i bedömningar och att erhålla ytterligare information av Möller. - En bedömning av föroreningssituationens påverkan på markanvändningen har gjorts. - Rekommendationer för de fortsatta arbetena har tagits fram. Geologi och hydrogeologi Geologi Enligt undersökningar utförda inom Norra Sorgenfri finns det inom stora delar av området fyllnadsmassor med en mäktighet upp till 3 meter. Fyllnadsmassorna består av makadam, sand, lera, mull samt byggnadsrester (tegel, asfalt m.m.). Fyllnadsmassorna underlagras ställvis av ett tunt matjordsskikt (tidigare markytan) samt av sand, silt och grus. Moränlera och lermorän med skiftande inblandning av sand och silt påträffas från ca 1 till 3 meter under markytan. Under lermoränen finns kalkberggrund. Bergytan (Danienkalksten) finns generellt ca 10 meter under markytan (WSP, 2007). Hydrogeologi Inom området kan det finnas åtminstone tre akviferer (grundvattenmagasin). Grundvattenakviferen i jordlagren består troligen av minst två grundvattenmagasin; en övre akvifer i fyllnadsmaterialet /övre sandlager och en i lermoränen där vattenföring sker i sandlager/ sandlinser. Akvifererna i jord och berggrunden skiljs normalt åt av ett semi-impermeabelt (halvgenomsläppligt) lager av lermorän. Grundvattenakviferen i kalkberget kan enligt WSP (2007) delas upp i tre huvudsakliga akviferer (allmänt benämnda zon I, zon II och zon III). En viss kommunikation mellan jordakviferen och kalkbergsakviferen genom inducerat läckage genom lermoränen samt eventuellt via sprickor i lermoränen bedöms finnas. Jordakviferernas horisontella utbredning är troligen relativt begränsade p.g.a. geologiska bildningsbetingelser och att det finns avskärande dräneringar för infrastruktur (ledningar) och byggnader. Grundvattnets huvudsakliga och generella strömningsriktning bedöms ske mot nordväst och väst mot Öresund. Grundvattenytan i jordlagren bedöms i stort sett följa topografin samt lokalt styras av ledningsgravar och dräneringar. Undersökningar inom Verket 3 (WSP, 2007) indikerar exempelvis ett lokalt grundvattenflöde mot söder i den övre jordakviferen. Undersökningar utförda inom Kvarteret Ugnen (SWECO VIAK, 2003) visar att grundvattenflödets huvudsakliga riktning är nordostlig, beroende på att vägtrafiktunneln i Industrigatan dränerar grundvattnet i denna riktning. Grundvattennivåerna i jord bedöms ligga mellan 1,5 och 3,5 meter under markytan. Simulerad medeltrycknivå i kalkstenen redovisas på karta på nästa sida. Uppgifterna är hämtade från den regionala modell som tagits fram av VBB Viak (1998) i samband med konsekvensanalyser av Citytunnelns påverkan på grundvattenströmning och grundvattennivåer. På kartan redovisas även en tolkad strömningsriktning. En karta över bedömd grundvattenströmningsriktning i jordlagren redovisas på den nedre kartan. 3

6 4

7 Norra Sorgenfris verksamhetshistoria Kvarteret Verket Kvarteret är ca m 2. Kvarteret avgränsas i norr av Industrigatan, i söder av St Pauli mellersta kyrkogård, i öster av Nobelvägen och i väster av Sankt Knuts väg. Kvarteret omfattar tre fastigheter; 3, 4 och 5. E.ON. (f.d. Sydgas) har bl.a. sin verksamhet inom kvarteret. Uppgifter om kvarterets verksamhetshistoria har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, K-G Möller, Malmö Stad Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport /94 (MF94). - VBB Viak, Verket 2, Malmö. Undersökningar av föroreningar i mark och grundvatten. (VBB) - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) - E.ON Angående markföroreningar inom kv verket, Malmö. Skrivelse (E.ON) - WSP Verket 3, Malmö. Fas 2 Miljöteknisk markundersökning Verket 3, Malmö. (WSP) I texten nedan refereras till dessa enligt MF94, BA o.s.v. Kvarterets verksamhetshistoria, Malmö stadsgasverk Det har funnits industriell verksamhet inom området sedan i slutet av 1800-talet. I slutet av 1890-talet flyttade Malmös gasverk sin verksamhet hit. För tillverkning av gas gick det åt tusentals ton kol årligen (BA). Kvarterets industriella historia motsvaras i stort av gasverkets historia. Stadsgasverket i Malmö var det tredje största i landet. Mellan producerades här över en miljard m 3 stadsgas. Mellan var produktionen kolgas, spaltgas och från och med 1986 naturgas. (VBB) 5

8 På karta i bilaga 1 redovisas omfattning av byggnader och gasanläggningar 1965 (stadsplan 1965) samt flygbilder från 1970 och På kartan på nästa sida redovisas uppgifter från situationsplan från Numrering inom parentes är hänvisningar till kartan. Verket byggdes och var då i huvudsak beläget inom den nordvästra delen av kvarteret. Verksamheten har därefter successivt expanderat inom delar av kvarteret. Vattengasverket byggdes 1904 söder om gasverket. (E.ON). Från 1898 och fram till 1969 användes kol som råvara för stadsgasframställningen. Vid processen erhölls biprodukter som koks, tjärprodukter och bensol (=bensen). För att vidareförädla den s.k. råtjäran fanns för detta ändamål ett tjärdestillationsverk (13). Bensolkolväte från stadsgasen avskiljdes i en annan process där man erhöll råbensol (4). Den producerade koksen förvarades, efter att den behandlats i en kokssorteringsanläggning, i ett öppet lager på tomten med en lagringskapacitet på ca m 3 (4). På området fanns tre gasbehållare med en sammanlagd volym på m 3 (15, 16, 23). Stenkolet lagrades i kolcisterner på 2000 ton och i mindre kvantiteter på marken intill kolberedningsanläggningen. För gasens kylning och rening fanns olika gasapparater som elektriska tjäravskiljare, ammoniaktvättare (6), gaskylare, gaspumpar och anläggningar för svavelrening (9). (VBB) Vid spaltgastillverkningen (27) från 1969 till 1986 var råvaran lättbensin som förvarades i två invallade 1000 m 3 cisterner. Spaltgasanläggningen var en termisk processanläggning med betydligt mindre miljöpåverkan och mindre biprodukter erhölls vid denna process. Spaltgasverket togs ur drift i maj 1986 varvid övergång till naturgas genomfördes i det gamla stadgasnätet. (VBB) I samband med ny- och ombyggnadsarbete som gjordes vid uppförandet av spaltgasverket och vid övergången till naturgas genomfördes omfattande rivningsoch saneringsarbeten inom gasverkstomten. (VBB) Bensolfabriken var i kontinuerlig drift under åren Produktionen var sporadisk fram till 1957 och upphörde därefter helt. Anläggningen revs 1967 i samband med att lättbensincisternerna byggdes för spaltgasveket. (VBB) Omkring m 3 jordmassor schaktades bort inför byggnationen av det nya kontorshuset (inom Verket 3). Sammanlagt klassades ca m 3 som lindrigt förorenade massor och behandlades. Efter behandlingen deponerades jordmassorna enligt anvisning från Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. (VBB) Markområdet där den gamla tjärfabriken fanns i det nordöstra hörnet har inte berörts av någon sanering. (MF94) Nuvarande fastighetsägare och exempel på tidigare verksamheter. Fastighet Ägare Verksamheter - historik Verket 3,4,5 E.ON. Sydkraft Fastigheter AB var produktionen kolgas, spaltgasverk naturgas. Lättare industri, kontor m.m. 6

9 Kvarteret Verket. Tidigare verksamheter-potentiella föroreningskällor. Fastighetsnummer, röda siffror. 7

10 8

11 Verket 3 Nuvarande ägare/verksamhet Inom fastigheten finns E.ONs kontorsbyggnad. Verksamheten utgörs av kontor, restaurang och en station för fordonsgas. Obebyggda ytor är till stor del belagd med asfalt (parkeringsplatser) eller betong med undantag av mindre gräsbevuxna och planterade områden. (WSP) Tidigare verksamheter Mellan åren 1927 till omkring 1969 var en tjärfabrik belägen i norra delen av Verket 3. Söder om tjärfabriken fanns en bensolfabrik, vilken var i drift mellan åren Två större gascisterner var belägna väster om gasolfabriken, varav åtminstone den en ena var belägen inom Verket 3. Den sydöstra delen av fastigheten har inhyst bland annat ett trädgårdsmästeri och den sydvästra av ett kollager. (WSP) 1990 påbörjades arbeten för att uppföra nuvarande kontorsbyggnad som idag är belägen inom fastighetens södra och centrala del. I samband med dessa arbeten genomfördes en bortschaktning av stora mängder jordmassor (WSP). Verket 3, nordvästra delen. E.ONs kontorsbyggnad och i förgrunden tidigare läge för tjärfabrik. Verket 4 Nuvarande ägare/verksamhet Nuvarande verksamhet utgörs främst av gasdistribution (E.ON). Naturgas hanteras i pipelines längs Industrigatan, på en tankstation och i två gasklockor. En större byggnad, med bl.a. kontor, finns i nordvästra delen av fastigheten. Inom fastigheten finns även verkstäder, garage och lager samt en energicentral. Obebyggda ytor är till stor del hårdgjorda (asfalt/betong). 9

12 Tidigare verksamheter Stora delar av Malmö stadsgasverk var belägen inom fastigheten Verket 4. I nordvästra delen av fastigheten fanns ugnshus med kolberedningsanläggning och kolcisterner (1), ugnshus med centralgeneratoranläggning (2) och kokssorteringsverk med transportanläggningar (3). Förråd, kontor och verkstad fanns i sydvästra delen av fastigheten (nr 29-36). En spaltgasanläggning anlades centralt på fastigheten (27). Söder om spaltgasanläggningen fanns gasbehållare (23) och oljecisterner (24, 25). I nordöstra delen fanns bl.a. en mekanisk verkstad (8), förråd och regenereringsanläggning för myrmalm (9), svavelreningsanläggning (10), laboratorium (19), vattenreningsverk och gasbehållare (16). I sydöstra delen fanns tjänstebostäder. De redovisade lägena avser år Malmö stadsgasverk bedrev verksamhet från slutet av 1800-talet, vilket innebär att verksamheter sannolikt kan ha flyttats under denna tid. Verket 5 Nuvarande ägare/verksamhet Inom fastigheten finns en mindre byggnad och en mast. Tidigare verksamheter Enligt plankarta från 1967 ska det funnits tjänstebostäder inom fastigheten. (VBB) Kvarteret Spårvägen Kvarteret Spårvägen avgränsas i norr av Celsiusgatan. I söder av Industrigatan, i väster av Zenithgatan och slutligen i öster av Nobelvägen. Kvarteret består av en fastighet, Spårvägen 3. Kvarteret Spårvägen är mest känt för sin spårvagns- och bussverksamhet. 10

13 Uppgifter om områdenas industriella historia har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, K-G Möller, Malmö Stad Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport 8/94 (MF 94). - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) - Marksanering i Sverige AB Översiktlig markundersökning avseende förekomst av föroreningar i kvarteret Spårvägen, Malmö. (MS) I texten nedan refereras till dessa enligt (MF94), (BA) o.s.v. Vissa uppgifter har även erhållits av fastighetsägaren och verksamhetsutövare. På karta i bilaga 1 redovisas omfattning av byggnader 1939 (stadsplan 1939) samt flygbilder från 1970 och Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Malmö kommun. I kvarterets nordvästra del, mot Zenithgatan, i de gamla spårvagnsbyggnaderna ligger Rörsjöskolan Zenith. Bussgaraget som uppfördes 1932 och verkstads- och kontorsbyggnaden finns kvar. I byggnaden finns kontor och bussverkstäder. Bussgaraget som uppfördes 1955 finns kvar. Lokalerna nyttjas för kontor, bussgarage och lager. Veolia (f.d. Connex) bedriver bussverksamhet inom stora delar av fastigheten med uppställning och tankställen för bussarna längs Industrigatan. Bussarna drivs med diesel och naturgas. Tidigare verksamheter Spårvagnsstationen etablerades här år 1906 i västra delen av fastigheten mot Zenithgatan. Där fanns reparationsverkstad, kontor, portvaktsbostad, stall, gjuteri, smedja m.m. Inåt kvarteret låg spårvagnshallarna. Spårvagnarna rullade i Malmö fram till 1970-talet. På talet revs en stor del av spårvagnshallarna. Byggnaderna utmed Zenithgatan bevarades dock liksom tre skepp av själva spårvagnshallarna. Dessa byggdes senare om till bland annat skola. (BA) 1932 uppfördes ett bussgarage öster om spårvagnshallarna, i östra delen av fastigheten byggdes en verkstads- och kontorsbyggnad mellan spårvagnshallarna och bussgaraget. Den innehöll verkstäder för både bussar och spårvagnar, samt förråd, snickeri, smedja, plåtslageri, hjulsvarvar m.m. (BA) En annan kommunal verksamhet i kvarteret var stadens materialgård som låg här från talet och sannolikt fram till mitten av 1900-talet. Innan spårvagnsstation och materialgård anlades i kvarteret fanns här ett antal gårdar. (BA) Enligt Möller (MF94) ska Gatukontoret, VA-verket samt ett åkeri ha funnits inom fastigheten. Möller bedömer även att förorening av kreosoter och bensen kan ha spridits till östra delen av fastigheten. 11

14 Potentiella föroreningskällor inventerades i samband med att en översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes inom fastigheten (Marksanering i Sverige AB, 2000). Dessa redovisas på kartan på sedan 13. De potentiella föroreningskällorna omfattar lägen för verkstäder, tankningsställen, oljetankar, dieselcisterner, målarverkstäder m.m. Enligt anställd vid VEOLIA (pers. kom. Per-Arne Jönsson) har det funnits dieseltankar i mark i området mellan de större byggnaderna. De slutade användas på 1980-talet. Läget motsvarar det som redovisas av Marksanering i Sverige AB (område N, O). Inga olyckor med stora utsläpp av föroreningar har vad Jönsson vet skett sedan han började där (år 1976). Nuvarande fastighetsägare samt exempel på tidigare verksamheter inom Kvarteret Spårvägen Fastighet Ågare Verksamheter - historik Spårvägen 3 Malmö kommun Spårvägsetablissemanget förvaltare är Stadsfastigheter Materialgård 1910-tal mitten av 1900-talet (sedan 1998) Bussgarage/bussverksamhet 1932 Skola Kvarteret Spårvägen, nordvästra delen. Rörsjöskolan Zenith finns i de gamla spårvagnsbyggnaderna. 12

15 Kvarteret Spårvägen. Potentiella föroreningskällor (Marksanering i Sverige, 2002) 13

16 14

17 Kvarteret Smedjan Kvarteret Smedjan avgränsas i norr av Celsiusgatan, i söder av Industrigatan, i väster av Nobelvägen och i öster av östra Farmvägen. Kvarteret omfattar 7 fastigheter. Uppgifter om kvarterets industriella historia har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, K-G Möller. Malmö Stad Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport 8/94. (MF 94) - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) - SWECO VIAK, Bedömning av fastighetens Smedjan 14 status med avseende på föroreningar. (SWECO) - PQ Geoteknik & Miljö UBA, del av kv Smedjan 8. Markmiljöundersökning. PM markmiljö. (PQ) - CAT. april Smedjan 12. Celsiusgatan 29 Malmö. Environmental Review (Phase 1). (CAT) I texten nedan refereras till dessa enligt MF94, BA o.s.v. På kartor i bilaga 1 redovisas omfattning av byggnader 1939 och 1965 (stadsplan 1939 och 1965) samt flygbilder från 1970 och Inom kvarteret Smedjan har det funnits verksamheter sedan i början av 1900-talet. AB S Barnekows teknisk-kemiska laboratorium var en av de tidigare industrierna att etablera sig i Norra Sorgenfri, någon gång mellan sekelskiftet och Det låg i hörnan Industrigatan- Nobelvägen i byggnader som numera nyttjas av UBA Växthusspecialisten m.fl. (BA). På tomten öster om Barnekows laboratorium grundades 1917 Läderfabriken Skandia. Byggnaden brann ner (BA). I slutet av 1930-talet tillkom i norra delen av kvarteret industrier och verksamheter av varierade slag exempelvis Thure B Wibergs kappfabrik och den farmaceutiska industrin, Ferrosan. (BA) 15

18 Kvarteret Smedjan. Tidigare verksamheter-misstänkta föroreningskällor. 16

19 Nuvarande fastighetsägare och exempel på tidigare verksamheter inom Smedjan Fastighet Nuvarande ägare Verksamheter Historik Smedjan 2 Kommanditbolaget Smedjan 2 Thure Wibergs kappfabrik 1939? Bengtssons Trädgårdsanläggning AB Cewilko AB talet SDS Kontor m.m. Smedjan 8 Malmö stenhus AB Ytbehandling, batteri- och skrothantering. Läder- och garveriprodukter. Bensinstation, Shell 1950-talet pågående Smedjan 9 UBA Fastighets AB AB S Barnekows Tekniskt Kemiska Laboratorium ca talet. Färgfabrik på 1930-talet? UBA Växthusspecialisten Smedjan 12 Sweden Properties Corporation AB Sedan 1930-talet färgtillverkning och ytbehandling för tryckeribranschen. Tryckeri Smedjan 13 Vasakronan Malmöfastigheter AB Kaffe&Kolonial AB 1930-talet Kemiska AB Pas 1950-talet Ferrosan 1930-talet Du Pont Smedjan 14 avst. från Smedjan 8 Lundagrossisten AB Smedjan 15 Vasakronan Malmöfastigheter AB Stenhuggeri parkeringsplats Smedjan 2 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Kommanditbolaget Smedjan 2. Läderfabriken Skandia/ Läder-fabriken Öresund På fastigheten finns en byggnad vars äldsta delar är från 1939 (fastighetsregistret). Inom byggnaden finns kontor m.m. Tidigare verksamheter Thure B. Wibergs flyttade kappfabriken till Smedjan 2, med adress Celsiusgatan gjordes en stor tillbyggnad mot väster. Konfektionsindustri, under namnet Cewilko AB, bedrevs fram till 1980-talet (BA). Sydsvenska Dagbladet (SDS) hade lokalerna från 1988 fram till dess att nuvarande ägare köpte fastigheten. Enligt Kaj Svensson, SDS, använde SDS byggnaden som kontor och ej som tryckeri. I byggnaden fanns det en stor sysal, sannolikt byggd på eller 1950-talet. Smedjan 8 Smedjan 8 omfattade tidigare adresserna avstyckad; Smedjan 14. Nuvarande ägare/verksamhet Industrigatan Den västligaste delen är Fastigheten har ägts av Fastighets AB Lukta gott sedan Enligt uppgifter från Malmö stenhus AB (pers. kom. Karolina Norell) ska det utförts en undersökning vid förvärvet. Några ytterligare uppgifter om denna har ej erhållits. 17

20 Inom fastigheten finns en stor kontors- och lagerbyggnad med bl.a. försäljning av köksutrustning. Stora delar av fastigheten är obebyggd, delvis med hårdgjorda ytor. I den sydöstligaste delen finns en bensinstation (Shell). Den har funnits på platsen sedan talet. (BA) Tidigare verksamheter Inom Industrigatan (d.v.s. Smedjan 8 och 14) har det funnits ett antal verksamheter. I MF 1994 redovisar Möller beträffande Smedjan 8 att ytbehandling, batteri- och skrothantering m.m. förekommit. Även läder- och garveriprodukter har framställts och hanterats i stor omfattning här. Den stora lagerbyggnaden uppfördes ca 1977 (uppgifter från fastighetsregistret). Flygbild över området från ca 1970 visar en sammanhängande byggnad i den norra delen av fastigheten. Södra delen av fastigheten ger på flygbilden ett skräpigt intryck med en blandning av baracker och uppställning av skrot m.m. Smedjan 8. Bensinstation har funnits inom fastigheten sedan 1950-talet Smedjan 9 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av UBA Fastighets AB. Inom fastigheten finns ett antal byggnader som finns kvar sedan AB S Barnekows Tekniskt Kemiska Laboratorium. Byggnaderna nyttjas idag av bl.a. UBA Växthusspecialisten. Från sent 1950-tal har Uno Borgstrand AB (UBA) huserat i Barnekows gamla lokaler. Inom tomten bedrivs lättare industriell verksamhet. Byggnaderna byggdes ut I anslutning till det område som byggdes till utfördes en sanering. De föroreningar som påträffades var i första hand PAH (se Utförda undersökningar ). 18

21 Tidigare verksamheter Med adress Industrigatan 9 (motsvarar Smedjan 9) fanns AB S Barnekows Tekniskt Kemiska Laboratorium från 1930 till 1950-talet. Enligt den byggnadsantikvariska utredningen etablerades företaget någon gång mellan sekelskiftet och Barnekows laboratorium tillverkade mejeripreparat. Under 1930-talet ska enligt Möller (MF94) en färgfirma etablerats inom området som skall ha förorenat fastigheten. Efterbehandlingsåtgärder ska ha utförts men Möller (MF94) utesluter inte att det finns kvar tungmetaller och lösningsmedelsrester. Cisterner skall ha grävts upp och även sandfyllda cisterner ska finnas i området (MF94). Smedjan 12 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Sweden Properties Corporation AB. Inom befintlig byggnad finns lättare industri; tryckeri och förlag samt kontor. Tidigare verksamheter I slutet av 1930-talet tillkom industrier och verksamheter inom fastigheten (BA). Fastigheten bebyggdes 1936 när den nu befintliga byggnaden uppfördes som boktryckeri/bokbinderi. I den äldre trycktekniken användes bly. (CAT) Inom fastigheten har det enligt Möller (MF 94) bedrivits färgtillverkning och ytbehandling för tryckeribranschen. Vid färgtillverkningen har lösningsmedel och metallhaltiga pigment, innehållande bly- och kromföreningar, hanterats under flera årtionden (MF94). Enligt Möller (MF 94) lagrades fat utomhus och spill har inträffat. Ett tiotal tankar skall ha grävts upp här år Enligt Möller kan det även finnas ytterligare tankar kvar i marken. Ytbehandling inom tryckeribranschen har även förekommit under många år. Smedjan 13 Nuvarande ägar e/verksamhet Fastigheterna Smedjan 13 och 15 ägs av Vasakronan Malmöfastigheter AB På fastigheten finns två sammanbyggda byggnader. Den västra byggnaden uppfördes och den östliga under 1980-talet. (BA) Enligt uppgifter från fastighetsägaren (förvaltare Lina Ohlsson, Vasakronan) har Migrationsverket lokaler i de norra byggnaderna, i Ferrosans gamla kontorsbyggnader. I gårdsbyggnaden har läkemedelsföretaget DuPont verksamhet. Västra delen av fastigheten är obebyggd/parkeringsytor. Tidigare verksamheter 1957 Inom ytan för Smedjan 13 fanns från slutet av 1930-talet Kaffe & Kolonial AB (Celsiusgatan 33), samt farmaceutiska industrin Ferrosan (Celsiusgatan 35). På 1940-talet etablerades AB Skocement inom Celsiusgatan

22 Kaffe & Kolonial AB, sedermera KåKå, låg öster om Wibergs Kappfabrik fram till 1970-talet. De var importörer av kaffe, frukt och konserver, och tillverkade även marsipan. (BA) På 1950-talet övertog läkemedelsföretaget, då under namnet Kemiska AB Pas, även Cesiusgatan 37. På Celsiusgatan 33 ska en färgfabrik ha haft ett fatlager. I MF94 skriver Möller att det kan ha funnits brännoljetankar kvar i marken. När det gäller Celsiusgatan 35 och 37, östra delen av fastigheten, finns inga säkra uppgifter om spill eller utsläpp (MF94). Uppgifter från tidigare anställd (pers. kom. Per Axelsson) har erhållits angående den tidigare verksamheten. Axelsson var anställd av Synteslab (Ferrosans forskningslab). Enligt Axelsson hade Synteslab en avancerad pilotanläggning inom fastigheten Smedjan 13. Inom kvarteret Degeln kördes storskalig produktion. I processerna användes exempelvis kvicksilver för produktion av slembekämpningsmedel till cellulosaindustrin. Lösningsmedel användes även i stor skala (bensen, toluen, klorerade lösningsmedel). Enligt Axelsson skedde fatlagring utomhus både inom Smedjan 13 och produktionsenheten på Degeln. Axelsson känner ej till att det skett några olyckor, men tror att det kan ha läckt från fatlager och varit utsläpp till avlopp. Smedjan 14 Fastigheten har bildats genom avstyckning från stamfastigheten Smedjan 8. Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Lundagrossisten AB. Fastigheten är idag obebyggd och marken avjämnad med fyllnads- och rivningsmassor. Tidigare asfalterade ytor är bevarade. En tydlig nivåskillnad mot de norr om liggande fastigheterna kan noteras i norra delen av fastigheten. T idigare verksamheter Läderfabriken Skandia grundades 1917 inom fastigheten. Under första världskriget gick företaget i konkurs. Verksamheten återupptogs dock 1921 i samma lokaler av ett nytt företag, Läderfabriken Öresund, men denna lades ner redan Byggnaden brann ner i juni (BA) Inom Industrigatan (d.v.s. Smedjan 8 och 14) har det funnits ett antal verksamheter. I MF 1994 redovisar Möller beträffande Smedjan 8 har ytbehandling, batteri- och skrothantering m.m. förekommit. Även läder- och garveriprodukter har framställts och hanterats i stor omfattning här, se vidare Smedjan 8. Sweco ( ) har granskat en planriktning från På ritningarna finns två byggnader som upptar huvuddelen av fastigheten Smedjan 14 samt Smedjan 9. De har tolkat att en stålmöbelfabrik och en kartongfabrik har disponerat den södra av byggnaderna på Smedjan 14. Vid stålmöbelfabriken bedrevs bl.a. galvanisering och målning. Sweco är mer tveksamma till vilken verksamhet som bedrevs i den norra byggnaden. Byggnaden omfattade stora fabrikshallar, som möjligtvis kan ha inrymt en textilfabrik. I anslutning till fabrikshallarna fanns färgerier och torkrum. I byggnaden bedrev också viss verkstadsverksamhet med en mindre galvaniseringsavdelning (belägen inom Smedjan 14). De redovisar vidare att uppvärmningen sannolikt har skett genom en stor panncentral, belägen inom Smedjan 9. Kol användes som energikälla vid denna tidpunkt (1935). 20

23 Sweco anser att kunskapen om vilka verksamheter som bedrivits inom fastigheten är fragmentarisk. Sannolikt har flera olika typer av verksamheter bedrivits inom fastigheten under årens lopp. Det är således inte möjligt att med utgångspunkt från tillgänglig information göra en säkrare bedömning av vilka typer av kemiska produkter som hanterats samt i vilken omfattning det har skett. Smedjan 15 Nuvarande ägare/verksamhet Fastigheten ägs av Vasakronan. Större delen av fastigheten är hårdgjorda ytor som nyttjas som parkeringsytor. Tidigare verksamheter Ut mot Östra Farmvägen, låg fr ån 1930-talet och framåt dels ett stenhuggeri, dels AB Malmö Wienerkorvfabrik (BA). På flygbilder från ca 1970 kan man urskilja ett antal byggnader som nu ej längre fin ns kvar, se Undersökningar. Kvarteret Brännaren Kvarteret avgränsas i norr av Industrigatan. I söder av Agneslundsvägen, i väster av Nobelvägen och i öster av Östra Farmvägen. Kvarteret består av 8 fastigheter. Uppgifter om områdenas industriella historia har i huvudsak hämtats från följande källor: - Miljöförvaltningen, Malmö Stad. K-G Möller Markundersökning i Sorgenfri industriområde. Rapport 7/93 (MF93). - Malmö Kulturmiljö Byggnadsantikvarisk utredning, Norra Sorgenfri, Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Rapport 2006:026. (BA) 21

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1

ÖSTRA HAMNEN. Bilaga 1 ÖSTRA HAMNEN Bilaga 1 Bilaga 2 KVARTER BRÄNSLET Kollagring ca. 1940-1970. Från 1970-talet har verksamheten bestått i Järn, plåt- och stålhantering. Färg- och lösningsmedelshantering inomhus. Dieseltankanläggning.

Läs mer

Schönborg Hus AB Historisk inventering

Schönborg Hus AB Historisk inventering Schönborg Hus AB Historisk inventering Skövde kommun Datum: Rev. Datum: Uppdragsnummer: 617-1316 Upprättad av: John Norman Granskad av: Rebecca Friberg INNEHÅLL 1 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER... 3 2 SYFTE

Läs mer

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning

FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP. Miljöbedömning FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning 2016-04-15 FÖRORENADE OMRÅDEN ARLANDA EUROSTOP Miljöbedömning KUND Unibail-Rodamco c/o Rodamco Sverige AB Box 7846 103 98 STOCKHOLM KONSULT WSP Environmental

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29

HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-06-29 HAMMARÖ KOMMUN ROSENLUND PLANOMRÅDE SAMT CIRKULATIONSPLATS ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 HAMMARÖ

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

PLANOMRÅDET ÖSTRA TORP

PLANOMRÅDET ÖSTRA TORP PLANOMRÅDET ÖSTRA TORP Översiktlig kartläggning av miljörisker i mark Foto : Del av planområdet, vy mot sydost. Vänersborg Sweco Environment AB Västra regionen Ulf Clevfors Uppdragsnummer 35625-206 SWECO

Läs mer

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.

FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal. ComLokal Mäklare FASTIGHET OCH FÖRETAGSMÄKLARE Frigångsgatan 10 413 01 Göteborg Telefon 031-134 135 Mobil: 0703 080815 E-post : stellan@comlokal.se www.comlokal.se TILL SALU INDUSTRIFASTIGHET, MARIEHOLMSGATAN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN

FRÅGEFORMULÄR ANGÅENDE INVENTERING AV EVENTUELLT FÖRORENADE OMRÅDEN FRÅGEFORMULÄR 1(11) Miljö- och hälsoskyddskontoret Detta är ett exempel på ifyllt frågeformulär. Filen finns att ladda hem från miljö- och hälsoskyddskontorets hemsida www.kristianstad.se/fororenadmark

Läs mer

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2014-03-11 603361 Handläggare Ert datum Er beteckning Kristoffer Gokall-Norman PM Bedömning av föroreningssituationen för programområdet Fredrikstrandsvägen,

Läs mer

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2006-06-22 Handläggare Miljöinspektör David Lalloo Direkttelefon 040-342019 Till Gullviksborna Ärende: 543:0636-2003 Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Norra Sorgenfri. Byggnadsantikvarisk utredning. Malmö stad Skåne län. Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Olga Schlyter

Norra Sorgenfri. Byggnadsantikvarisk utredning. Malmö stad Skåne län. Kulturhistoriskt underlag inför planprogram. Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk utredning Norra Sorgenfri Kulturhistoriskt underlag inför planprogram Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för Kulturmiljövård Rapport 2006:026 Olga Schlyter Byggnadsantikvarisk

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad Miljö Väst AB Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad 1978 För: 2010 Upprättad: Uppdrag: 1215-215 Kungsgatan 18 www.structor.se

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar

1. Objekt och uppdrag. 2. Underlag. 3. Utförda undersökningar Innehållsförteckning 1. Objekt och uppdrag... 3 2. Underlag... 3 3. Utförda undersökningar... 3 4. Befintliga förhållanden... 4 4.1. Allmänt... 4 4.2. Topografi... 4 4.3. Befintliga konstruktioner... 4

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm

Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala. Camilla Lindholm Förorenade områden- Tillsyn vid Miljökontoret i Uppsala Camilla Lindholm Föredragets innehåll Vad vi arbetar med i Uppsala Förutsättningarna i Uppsala Egeninitierad tillsyn Några exempel från tillsynen

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN. Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde (Blanketten registreras med diariepi. Vattenskydd)

VÄRMDÖ KOMMUN. Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde (Blanketten registreras med diariepi. Vattenskydd) VÄRMDÖ KOMMUN Ansökan om tillstånd för åtgärd inom vattenskyddsområde (Blanketten registreras med diariepi. Vattenskydd) För vissa åtgärder, som t.ex. schaktning, byggnation, borrning i berg, upplag krävs

Läs mer

Syftet med inventeringen

Syftet med inventeringen MIFO-metodiken Inventeringen görs enligt den s k MIFO-modellen= Metodik för Inventering av Förorenade Områden. Metodiken har tagits fram av Naturvårdsverket och finns beskriven i rapport 4918. Rapporten

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Tillsynsspåret. Malmö Miljöförvaltning Miljöinspektör David Lalloo. 14 feb 2007

Tillsynsspåret. Malmö Miljöförvaltning Miljöinspektör David Lalloo. 14 feb 2007 Tillsynsspåret Malmö Miljöförvaltning Miljöinspektör David Lalloo 14 feb 2007 Ärendet startar.. Ett ärende kan starta på flera sätt. Ett företag har på frivillig väg utfört en markundersökning Upplysningsplikten

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PM/GEO)

PM GEOTEKNIK (PM/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE GEOTEKNISKT UNDERLAG FÖR DETALJPLANELÄGGANDE AV MELLINGEHOLM 2:4, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(8) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721

Läs mer

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22

PM Geoteknik. Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer. Norra Rosendal, Uppsala 2014-05-22 Beskrivning av geotekniska förhållanden samt grundläggningsrekommendationer 2014-05-22 Kund Uppsala kommun UPK 5100 Ansvar 18011 Box 1023 751 40 UPPSALA Germund Landqvist Tel: 018 727 40 05 Konsult WSP

Läs mer

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK

PM Geoteknik. Sundbyberg kommun. Kv. Blåklockan, Ör. PM Geoteknik. Stockholm REV A PM GEOTEKNIK PM Geoteknik Sundbyberg kommun Kv. Blåklockan, Ör PM Geoteknik Stockholm 2012-03-27 REV A 2012-04-23 PM GEOTEKNIK Kv. Blåklockan, Ör Sundbyberg kommun PM Geoteknik Datum 2012-03-27 (REV A 2012-04-23) Uppdragsnummer

Läs mer

BILAGA 2. Miljöbelastning

BILAGA 2. Miljöbelastning BILAGA 2 PM Sida 1 (6) 2016-02-12 Miljöbelastning Vilket område bedöms vara miljöbelastat? Hela området som är eller har varit flygplatsområde riskerar att vara förorenat av flygplatsverksamhet. Det område

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

Förorenade områden i Gävle kommun

Förorenade områden i Gävle kommun Förorenade områden i Gävle kommun Inventering av Svedens industriområde 2007-02-22 BYGG & MILJÖ Gävle kommun Maria Olofsson Sammanfattning För närvarande pågår en rikstäckande inventering av förorenade

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun

Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Vegastaden Dpl 2 Haninge kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik Stockholm 2008-01-21 Uppdragsnummer: 215668 Stephan Hellgren Tyréns AB Vegastaden Dpl 2 PM GEOTEKNIK 2 (8) Stephan Hellgren 08-566 41

Läs mer

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun.

Planbeskrivning. Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun. Detaljplan för Kvarteret Brunnen samt upphävande av tomtindelning inom kvarteret Brunnen och del av Nybro 3:1 i Nybro, Nybro kommun Antagen av SBN 2011-09-14 Laga kraft 2011-10-12 Planbeskrivning Handlingar

Läs mer

Samrådshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014

Samrådshandling. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Närlunda 1:205 m.fl. Januari 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna och grannarna.

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif

Historien om ett kvarter. Av Anders Lif Historien om ett kvarter Av Anders Lif Rapphönsjakt och koppar Här är historien om ett kvarter nära Västra hamnen i Västerås. Gatan utanför heter Slakterigatan och många i Västerås kallar området för "gamla

Läs mer

Inventering av anläggningar för gummiproduktion

Inventering av anläggningar för gummiproduktion Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden.

Länsstyrelsen har haft i uppdrag från Naturvårdsverket att identifiera alla potentiellt förorenade områden. Observera att FAQn gäller både i det fall ett objekt har kommunicerats efter identifiering eller efter att inventering och riskklassning har gjorts. Vilket utskick som är det aktuella (identifiering eller

Läs mer

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02

NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel. PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 NACKA KOMMUN Neglinge 2:1, nybyggnad för handel PM Geoteknik UNDERLAG FÖR DETALJPLAN 2012-09-02 Upprättat av: Hakan Güner Granskad av: Erik Westerberg Godkänd av: Anders Rydberg NACKA KOMMUN Neglinge 2:1,

Läs mer

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus

PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken, Halmstad Nybyggnad flerbostadshus 2008-05-26 uppdr nr 10105575 Upprättad av: Sven-Åke Öhman Granskad av: Ulf Possfelt Godkänd av: Sven-Åke Öhman PM 1 GEOTEKNIK Kv Gråmunken,

Läs mer

KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg

KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen, rotel ll DOM Målnr 1(10) 2006-04-21 M1501-05 Meddelad i Växjö KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg MOTPART

Läs mer

PM E20 Förbifart Mariestad

PM E20 Förbifart Mariestad Structor Mark Göteborg 1215-224 2016-03-14 PM E20 Förbifart Mariestad Översiktlig inventering av potentiella förorenande verksamheter 1 Bakgrund och syfte Längs med E20 finns ett utredningsområde avseende

Läs mer

Efterbehandling vid Åvikenområdet

Efterbehandling vid Åvikenområdet Efterbehandling vid Åvikenområdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hälso- och miljömål 4 Projektering 5 Upphandling 6 Invändig sanering 7 Marksanering 8 Sanering av vatten 9 Resultat och uppföljning

Läs mer

1 (5) Inventering av förorenade områden Bilskrot och skrothandel

1 (5) Inventering av förorenade områden Bilskrot och skrothandel 1 (5) Inventering av förorenade områden Bilskrot och skrothandel Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför

Läs mer

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs

Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs Emma Nordstrand 0474 0474-470 68 emma.nordstrand@uppvidinge.se 2015-01-21 Dnr: 2014-0150 1(5) GRANSKNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Kv. Verkstaden 4 m.fl., Åseda samhälle, Uppvidinge kommun, Kronobergs län.

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter

Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Mifo-fas 1 Pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Mifo-fas 1 Pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Jeanette Häggroth tillsyn 785 41 80 Henning Persson

Läs mer

PLANERING Information från Malmö Stadsbyggnadskontor

PLANERING Information från Malmö Stadsbyggnadskontor PLANERING Information från Malmö Stadsbyggnadskontor Nr 1 2010 I MALMÖ Norra Sorgenfri från industriområde till central stadsdel Ny översiktsplan för Malmö Malmö växer inåt förtätning av staden Om att

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar. Växthuset 1 samt Växthuset 2. AR Pedagogen Park AB. GeoVerkstan

Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar. Växthuset 1 samt Växthuset 2. AR Pedagogen Park AB. GeoVerkstan Datum: 2015-09-10 Uppdrag: 15-1162 Teknisk PM Översiktliga geotekniska förutsättningar Växthuset 1 samt Växthuset 2 G-PM-15-1162-03 AR Pedagogen Park AB GeoVerkstan Håkan Garin Hällingsjövägen 322 434

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1.

Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun. - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1. Inventering av fem nedlagda deponier i Ängelholms kommun - En inventering enligt Naturvårdsverkets MIFO-metod, fas 1 Nina Heinesson 2013 Bilagor Bilaga 1. Analysprotokoll nedströms och uppströms Tåstarps

Läs mer

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB

REPORT. PM Miljöteknik. Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108 och Bua 10:248. Ändrad detaljplan 2014-11-19. ÅF-Infrastructure AB Author Elisabet Pennman Phone +46 10 505 31 63 Mobile +46725332561 E-mail elisabet.pennman@afconsult.com Date 2014-11-19 Project ID 701157 Client Varbergs kommun Del av fastigheterna Bua 4:94, Bua 10:108

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN

DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., Samhällsbyggnadsförvaltningen UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum 2010-02-15 Dnr SN 55/08 Samhällsbyggnadsförvaltningen DETALJPLAN DEL AV LJUSDALS-VIK 3:13 M.FL., UTVIDGNING AV BRÄNTA INDUSTRIOMRÅDE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN SAMRÅD UTSTÄLLNING GODKÄNNANDE/

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun

KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Uppdragsnr 1484 KV. Grindstolpen, Tyresö Kommun Byggnation av nya bostadshus Projekterings PM Projekteringsunderlag 2014 03 20 Beställare Svanberg & Sjögren Bygg AB Kenta Sjögren Upprättad av: Mattias

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Förorenad mark på bilskrotar

Förorenad mark på bilskrotar Förorenad mark på bilskrotar Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se 013-201826 På säker grund för hållbar utveckling Vad vill jag ha sagt? Miljötekniska markundersökningar Potentiella föroreningar

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Information om MIFO-inventering

Information om MIFO-inventering Information om MIFO-inventering I den här broschyren kan du läsa om hur inventeringen ska gå till och vad som förväntas av dig som verksamhetsutövare. Du får också kort information om vad MIFO innebär

Läs mer

Översiktligt geotekniskt PM

Översiktligt geotekniskt PM UPPDRAG Kalmar, Rinkabyholm Södra Staden UPPDRAGSNUMMER 2293205000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktligt geotekniskt -14 S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33 Växjö,

Läs mer

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö

Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 1(5) Teknisk PM RevA Resistivitetsundersökning - Bara Söder, Malmö 2011-12-06 Bara Söder Uppdragsnummer: 228683 Uppdragsansvarig: Anders Gustavsson Handläggare Kvalitetsgranskning Carl-Henrik Månsson 010-452

Läs mer

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3

1 Bakgrund/syfte Område Geologi Befintlig byggnation... 3 Geoteknik PM Handläggare Mikael Johansson Tel +46 10 505 04 42 Date 2016-02-19 Uppdragsnr 588965 Mobil +46 72 219 15 48 Albyberg Etapp 2 E-mail mikael.a.johansson@afconsult.com PM Geoteknik Innehåll 1

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar

PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Bilskrotsprojektet 2013 PM med råd inför översiktliga undersökningar vid bilskrotsanläggningar Inledning Miljökontoren i Västmanlands-, Stockholms-, Uppsala-, Örebro-, Södermanlands- och Dalarnas län bedriver

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ JARNUNG KONSULT AB 2012-03-17 Carola Jarnung Rev 2012-09-11 Civilingenjör MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB) TILL DETALJPLAN FÖR SMÖRBOLLEN 53 I MALMÖ Syfte med detaljplan och miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA

ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA OKTOBER 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB SICKLAÖN 346:1, NACKA ADRESS COWI AB Solna Strandväg 78 171 54 Solna Sverige TEL 010 850 23 00 FAX 010 850 23 10 WWW cowi.se PM GEOTEKNIK PLANERINGSUNDERLAG PROJEKTNR.

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Markinventering i Gullviks industriområde

Markinventering i Gullviks industriområde Malmö stad, Miljöförvaltningen. Rapport 28/2002. ISSN 1400-4690. Rapporten är anpassad för utskrift från Internet. Markinventering i Gullviks industriområde September 2002 Malmö stad, Miljöförvaltningen.

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark

Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenad mark 2016-10-24 575-22583-2016 1(5) Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se. Naturvårdsverkets uppdragsredovisning Nya finansieringsformer för efterbehandling av

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN

PM GEOTEKNIK TÅSTORP 7:7 M.FL FALKÖPINGS KOMMUN JÖNKÖPING GEOTEKNIK SWECO CIVIL ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN FALKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING INFÖR DETALJPLAN 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO CIVIL JOSEFINE LINDBERG BJÖRN PETTERSSON

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete

Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Översiktligt PM Geoteknik inför detaljplanearbete Kvarngärdet 60:1 m.fl. Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U26297 Sida 2 (6) Geoteknik PM Projektering Uppdragsnamn Besqab Projekt och Fastigheter

Läs mer