Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)

2 Innehållsförteckning OM EMISSIONEN Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 7 Inbjudan Bakgrund och motiv Nyemissionen och användning av emissionslikviden Konverteringen Köpoptioner Villkor och anvisningar Skattefrågor OM ROTTNEROS VD har ordet Rottneros tar nya tag Affärsidé, mål och strategier En värdeskapande massaproducent Koncernstruktur Historik Verksamhetsbeskrivning Medarbetare Miljö FINANSIELL INFORMATION Finansiell information i sammandrag samt kommentarer till den finansiella utvecklingen Övrig finansiell information Aktien och aktieägare LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER PROFORMAREDOVISNING Efter omstruktureringen stärkt finansiell ställning Revisors rapport avseende proformaredovisning STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER BOLAGSSTYRNING BOLAGSORDNING... 88

3 1 OM EMISSIONEN Detta Prospekt har upprättats av Rottneros i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet i Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Varken Teckningsrätterna, BTA, Köpoptionerna eller de Nya Aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, distribueras, publiceras, erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Rottneros och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Rottneros är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Rottneros uppmanas därför att noggrant studera Prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Vissa siffror i Prospektet har avrundats, medan beräkningar har genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tvist rörande Erbjudandet enligt Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Rottneros (www.rottneros.com) och Swedbank Markets (www.swedbank.se/prospekt) hemsidor, samt i tryckt form på Rottneros och Swedbank Markets huvudkontor. Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Rottneros och Swedbank Markets. VILLKOR I SAMMANDRAG FÖRETRÄDESRÄTT De som på avstämningsdagen den 18 november 2009 är registrerade som aktieägare har företrädesrätt i Nyemissionen. En befintlig aktie i Rottneros berättigar till fem Teckningsrätter. En Teckningsrätt ger rätt att teckna en Ny Aktie. KÖPOPTIONER Köpoptioner kommer att tilldelas tecknare av Nya Aktier vederlagsfritt i proportion till antalet tilldelade Nya Aktier, varvid varje tilldelad Ny Aktie berättigar till cirka 0,27 Köpoptioner. Tilldelat antal Köpoptioner avrundas nedåt till närmaste heltal. TECKNINGSKURS 0,25 kronor per Ny Aktie. TOTALT EMISSIONSBELOPP kronor. AVSTÄMNINGSDAG FÖR RÄTT TILL DELTAGANDE I NYEMISSIONEN 18 november TECKNINGSTID 23 november 7 december HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 23 november 2 december TECKNING OCH BETALNING MED FÖ- RETRÄDESRÄTT Teckning med stöd av Teckningsrätter sker under teckningstiden genom kontant betalning. Observera att Teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast den 2 december 2009 för att inte bli värdelösa. TECKNING OCH BETALNING UTAN FÖ- RETRÄDESRÄTT Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Swedbank senast den 7 december 2009 på särskild anmälningssedel, vilken kan erhållas från Bolaget eller Swedbank Markets. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisning på avräkningsnotan. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och i enlighet med instruktion från, sin förvaltare.

4 2 OM EMISSIONEN DEFINITIONER BANKSYNDIKATET Banksyndikat bestående av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, Nordea Bank AB (publ) och BBVA Ireland p.l.c. ERBJUDANDET Inbjudan till teckning av stamaktier i Rottneros AB (publ) i enlighet med villkoren i Prospektet. EUROCLEAR SWEDEN Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB. GARANTERNA Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III samt Yggdrasil AB som enligt respektive garantiavtal förbundit sig att teckna aktier. KONVERTERINGEN Den kvittningsemission om 200 MSEK till Banksyndikatet som beskrivs i avsnittet Konverteringen på sidan 18 i Prospektet. NY AKTIE Stamaktie i Rottneros som emitteras i Nyemissionen. PROSPEKTET Rottneros Prospekt i samband med Nyemissionen. ROTTNEROS, BOLAGET ELLER KON- CERNEN Rottneros AB (publ), organisationsnummer eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Rottneros AB (publ) är moderbolag. SWEDBANK Swedbank AB (publ), organisationsnummer TECKNAREN Den som tecknar sig i Nyemissionen. TECKNINGSRÄTTER De rätter att teckna stamaktier i Bolaget som aktieägarna i Rottneros erhåller för varje aktie som aktieägarna enligt Bolagets aktiebok innehar på avstämningsdagen den 18 november KÖPOPTIONER De köpoptioner som de som tilldelas Nya Aktier i Nyemissionen erhåller vederlagsfritt och som beskrivs i avsnittet Köpoptioner på sidan 19 i Prospektet. NASDAQ OMX STOCKHOLM NASDAQ OMX Stockholm AB, handelsplatsen för Bolagets stamaktier. NYEMISSIONEN Föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i Prospektet. ÖVRIG INFORMATION Kortnamn: ISIN-kod aktie: ISIN-kod Teckningsrätt: ISIN-kod BTA 1: ISIN-kod BTA 2: ISIN-kod BTA 3: ISIN-kod Köpoption: RROS SE SE SE SE SE SE

5 3 OM EMISSIONEN Sammanfattning Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds enligt Prospektet ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person kan åläggas civilrättsligt ansvar för sammanfattningen enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV För att möta de ändrade marknadsförutsättningarna initierade Rottneros under 2008 en operationell omstrukturering för att fortsätta vara en global och trovärdig leverantör av massa. Detta har inneburit att produktionsanläggningar har stängts och avyttrats. Koncernen består efter detta i huvudsak av Vallviks Bruk, Rottneros Bruk, projektet i Sydafrika samt den mindre förpackningsverksamheten SilviPak. Bolaget hade så sent som 2008 fem bruk i drift och således tillgångar och skulder motsvarande detta. Genom den operationella omstrukturering som Bolaget slutfört under 2009 har det blivit nödvändigt att justera Bolagets skuldsättningsnivå till den nya koncernstrukturen för att möjliggöra de nödvändiga och lönsamma investeringar som krävs för att kunna möta framtiden som en attraktivare leverantör av avsalumassa. Därför genomförs Nyemissionen samtidigt som Banksyndikatet genom Konverteringen åtagit sig konvertera räntebärande skulder till stamaktier. NYEMISSIONEN I KORTHET Nyemissionen innebär att de som på avstämningsdagen den 18 november 2009 är registrerade som aktieägare i Rottneros får teckna fem (5) Nya Aktier för en (1) befintlig aktie. Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka Bolagets aktiekapital med högst kronor. Teckningskursen har fastställts till 0,25 kronor per Ny Aktie, vilket innebär att Nyemissionen om totalt 225 MSEK vid full teckning kommer att tillföra Rottneros cirka 205 MSEK i likvida medel före kostnader hänförliga till Nyemissionen. Resterande 20 MSEK utgörs av Nemus Holding AB:s fordran som avses kvittas i Nyemissionen. För varje tilldelad aktie erhålls dessutom vederlagsfritt cirka 0,27 Köpoptioner avrundat nedåt till närmaste heltal. Emissionslikviden avses användas till att genomföra de nödvändiga investeringar som syftar till att höja produktionen i Vallviks Bruk och samtidigt uppfylla ställda miljökrav. Därutöver ska del av emissionslikviden användas till förtida återbetalning av utestående skuld till Banksyndikatet med 60 MSEK. Teckning av Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 23 november 2009 till och med den 7 december Rottneros har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från vissa befintliga aktieägare om teckning av Nya Aktier motsvarande cirka 23 procent av samtliga Nya Aktier, dels erhållit skriftliga emissionsgarantier från Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB om teckning av resterande Nya Aktier. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet för Nyemissionen. Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. KONVERTERINGEN OCH KÖPOPTIO- NERNA I KORTHET Konverteringen är en till Banksyndikatet riktad kvittningsemission som innebär att räntebärande skulder motsvarande 200 MSEK konverteras till stamaktier vilket motsvarar en teckningskurs i kvittningsemissionen om 0,45 kronor per aktie. Anledningen till att Bolaget, gemensamt med Banksyndikatet, funnit Konverteringen nödvändig är för att nå en nivå av räntebärande skulder som Bolaget kan bära, givet nu aktuella förutsättningar. De nya stamaktier som emitteras med anledning av Konverteringen avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Konverteringen är bland annat villkorad av att minst 200 MSEK inflyter i Nyemissionen, att Rottneros i samband med Nyemissionen i förtid återbetalar 60 MSEK av de lån som återstår till Banksyndikatet, att Nemus Holding AB delbetalar i Nyemissionen tecknade aktier genom kvittning av sin fordran om 20 MSEK och att Nemus Holding AB gör vissa åtaganden gentemot Banksyndikatet, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer Banksyndikatet att tillsammans inneha en ägarandel om 29,1 procent efter Nyemissionen och Konverteringen. Banksyndikatet har åtagit sig att till Swedbank sälja totalt 55 procent av de stamaktier som de erhåller genom Konverteringen motsvarande totalt stamaktier, för att Swedbank ska kunna fullgöra sina åtaganden med anledning av de utställda Köpoptionerna. Swedbank kommer att vederlagsfritt ställa ut Köpoptioner till de som tilldelats Nya Aktier i Nyemissionen. Varje Köpoption

6 4 OM EMISSIONEN ger innehavaren en rätt, men inte en skyldighet, att köpa en (1) stamaktie i Rottneros för 0,82 kronor per aktie. Köpoptionerna kommer att tilldelas Tecknarna i proportion till antalet tilldelade Nya Aktier, varvid varje Ny Aktie berättigar till cirka 0,27 Köpoptioner avrundat nedåt till närmaste heltal. Avsikten är att Köpoptionerna ska upptas till handel på NGM Nordic MTF eller annan handelsplats. Om alla utställda Köpoptioner utnyttjas samt Banksyndikatets ägande i övrigt är oförändrat kommer Banksyndikatets ägarandel minska från 29,1 procent till 13,1 procent. ROTTNEROS I KORTHET Rottneros producerar avsalumassa, det vill säga pappersmassa som säljs på den öppna marknaden, till skillnad mot massa som produceras vid fabriker med integrerad pappersproduktion. Rottneros inledde under 2006 produktion av livsmedelsförpackningar tillverkade av massafibrer under varumärket SilviPak. Rottneros har en produktionskapacitet på knappt ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Rottneros är en global leverantör av blekt och oblekt massa inkluderande både så kallade kemiska och mekaniska massor. Marknaden för avsalumassa omfattar en volym om cirka 50 miljoner ton i världen varav cirka 17 miljoner ton i Europa. Avsalumassa kännetecknas av att den produceras, torkas, emballeras och skeppas för att säljas på marknaden, i motsats till den avsevärt större volymen massa, som produceras vid fabriker med integrerad pappersproduktion. Priserna på avsalumassa sätts till största delen i USD. För de svenska bruken är det därmed en kombination av prisutvecklingen på avsalumassa och USD-kursen som avgör vilket pris som erhålls i SEK. Vallviks Bruk, med tillstånd att producera ton per år, producerar enbart sulfatmassa, vilket är en långfibrig kemisk massa som tillverkas av tall och gran. Den största delen av sulfatmassan utgörs av så kallad ECF-massa (det vill säga klorfri), vars styrka gör att den framförallt används som armeringsmassa vid mjuk-, skriv- och tryckpapperstillverkning. Övrig produktion av sulfatmassa utgörs av UKP, som är en oblekt massa med mycket hög renhet. Vallviks Bruks UKP-massa har utvecklats under många år och har en kvalitet som gör att bruket är en ledande leverantör av massa till producenter av transformatorer och kablar. Koncernen tillverkar mekaniska massor vid bruket i Rottneros som har en produktionskapacitet på cirka ton per år. De mekaniska massor som Rottneros tillverkar är CTMP och slipmassa. Massan finns både i blekta och oblekta kvaliteter och gran, tall och asp är de huvudsakliga vedråvaror som används, där kombinationer av dessa ger olika massakvaliteter. CTMP av asp används främst till skriv- och tryckpapper, medan CTMP av tall och gran i stor omfattning används av kartongtillverkare. Rottneros Packaging är ett dotterbolag inom Koncernen som producerar livsmedelsförpackningar av massafibrer under varumärket SilviPak. Verksamheten startades under våren Produkten som tagits fram har väckt stort intresse hos stora och krävande kunder. Dock kan konstateras att Rottneros inte har finansiella förutsättningar att ensamt driva det fortsatta utvecklingsarbetet i det tempo Rottneros önskar. Huvudinriktningen är därför att finna en partner som kan bidra till att göra projektet till en kommersiell framgång. Våren 2007 träffades en avsiktsförklaring mellan Rottneros och det sydafrikanska skogsföretaget NCT Forestry Co-Operative Limited om att utreda möjligheten att bygga en fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Richards Bay i Sydafrika. Avsikten är att den CTMP-anläggning som togs ur drift under början av sommaren 2008 vid nu nedlagda Utansjö Bruk säljs till ett gemensamt ägt bolag och flyttas till Richards Bay i Sydafrika. Den planerade verksamheten avses drivas av ett gemensamt ägt företag, Pulp United (Pty) Ltd, i vilket Rottneros och NCT Forestry Co-Operative Limited ska fungera som partners, men där även finansiella investerare erbjuds delta. Massan, som i första hand ska exporteras till Sydostasien och Europa, avses säljas genom Rottneros marknadsorganisation. Avsikten är att Rottneros ska gå in som största delägare. Om projektet realiseras i enlighet med nuvarande plan kommer det redan från start medföra en väsentlig realisationsvinst. Koncernen har en organisation för vedförsörjning i Sverige samt ett bolag för vedanskaffning i Lettland. Under de senaste åren har Rottneros av kostnadsskäl strävat efter att minska andelen importerad ved. Rottneros har som målsättning att ha anpassade små lager av massaved för att optimera tillgången till färskt virke vilket är kostnadseffektivt av flera skäl. Medelantalet anställda i Koncernen uppgick under januari-september 2009 till 429 varav 367 i Sverige. Under 2008 uppgick löner och andra ersättningar till personalen exklusive sociala kostnader till 286 MSEK.

7 5 OM EMISSIONEN RISKFAKTORER Rottneros verksamhet är förenad med risker av olika slag. Risker relaterade till rörelsen innefattar bland annat massapris och konjunktur, konkurrens, kapitalinvesteringar, vedråvaru- och vedpriser, energipriser, miljörisker, produktionsstörningar, Bolagets beroende av nyckelpersoner, tvister och skatterisker. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till massaprissäkring, valutaexponering, elderivat, ränterisk, likviditetsrisk och finansieringsrisk, kreditrisk samt särskild risk kring Rottneros Miranda. Vidare finns risker relaterade till Nyemissionen och de Nya Aktierna innefattande bland annat att teckningsåtaganden och emissionsgarantier inte är säkerställda, att Bolagets aktiekurs kan förändras, att huvudägare kan påverka verksamheten samt att eventuell försäljning av aktier från huvudägare kan påverka aktiekursen. Dessutom finns risker rörande framtida utdelning och Konvertering. Ovannämnda risker är endast en sammanfattning. För en utförlig beskrivning av riskfaktorer hänvisas till avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet eller införandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. FÖREVISADE DOKUMENT Rottneros bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredovisningar och delårsrapporter från 2006 och framåt) finns tillgängliga i elektroniskt format på ÖVRIGT STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, KON- CERNLEDNING OCH REVISORER Styrelsen består av Rune Ingvarsson (ordförande), Bengt Åke Andersson, Roger Asserståhl, Mikael Lilja, Kjell Ormegard, Tord Strömberg, Thomas Wasberg och Ingrid Westin Wallinder. Ledande befattningshavare är Ole Terland (VD), Olle Dahlin, Ingemar Eliasson, Karl Ove Grönqvist, Jan Holm, Robert Jensen, Mikael Krook, Ragnar Lundberg, Ann Olhede och Tomas Wiklund. Rottneros revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Magnus Brändström som huvudansvarig. För mer information om styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisorer, se avsnittet Styrelse, ledning och revisorer. STÖRRE AKTIEÄGARE OCH TRANSAK- TIONER MED NÄRSTÅENDE Rottneros största aktieägare är Nemus Holding AB vars innehav per den 30 september 2009 uppgick till 28,5 procent av kapital och röster (exkluderat av Bolaget återköpta aktier), följt av Evli Bank Plc filial Stockholm med 4,7 procent och Skagen Vekst med 3,9 procent. I samband med Konverteringen kommer Banksyndikatet att bli betydande aktieägare med innehav om totalt 29,1 procent och per bank mellan 2,8 procent och 7,7 procent vilket leder till en utspädning av befintliga aktieägare. För mer information, se avsnittet Aktien och aktieägare. För information rörande transaktioner med närstående, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. RÅDGIVARE Vid Nyemissionen bistår Swedbank Markets som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

8 6 OM EMISSIONEN FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Nedan presenteras Rottneros finansiella utveckling i sammandrag. Belopp i MSEK 2009 Jan sep 2008 Jan sep 2008 Helår 2007 Helår 2006 Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Anläggningstillgångar Likvida medel Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,8 1,0 0,6 0,3 Ränteteckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Neg Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,38 0,85 1,84 1,67 0,05 Utdelning per aktie, SEK 0,10 Investeringar, MSEK Medelantal anställda, st Proformabalansräkning nedan baseras på Koncernens balansräkning per den 30 september Denna har justerats för Nyemissionen om 225 MSEK inklusive betalning genom kvittning om 20 MSEK samt transaktionsrelaterade kostnader, Konverteringen om 200 MSEK samt amortering av syndikeringskrediten om 60 MSEK. Mer information finns i avsnittet Efter omstruktureringen stärkt finansiell ställning. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick per den 30 september 2009 till 70 MSEK. Rottneros presenterar en proformabalansräkning för att illustrera de effekter som Nyemissionen, Konverteringen samt amortering ger och ska inte förväxlas med Bolagets verkliga balansräkning per den 30 september Proformabalansräkningen bör läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. Koncernens balansräkning proforma efter nyemission och skuldreduktion, Belopp i MSEK 30 sep 2009 Tillgångar Nyemission och skuldkonvertering¹ Proforma 30 sep 2009 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Nettoskuldsättning Soliditet 50% 73% ¹ Räkenskaper vid fullt tecknad nyemission, före eventuella redovisningstekniska effekter.

9 7 OM EMISSIONEN Riskfaktorer Ägande av aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och som kan komma att påverka verksamheten i Koncernen i positiv och negativ riktning. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har direkt anknytning till Rottneros och sådana som saknar specifik anknytning till Rottneros. Nedan lämnas en kortfattad och översiktlig redogörelse för vissa riskfaktorer som Rottneros styrelse bedömt kan ha betydelse för Bolagets framtida utveckling eller för en investering i Rottnerosaktien. Riskfaktorerna beskrivs utan inbördes rangordning och redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär att det kan finnas ytterligare risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Rottneros verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer samt andra förekommande risker, bör läsaren även noggrant beakta övrig information i detta Prospekt. RÖRELSERELATERADE RISKER MASSAPRIS OCH KONJUNKTUREN Under de senaste 30 åren har massacyklerna varit tämligen regelbundna där massakonjunkturen ofta har legat tidigt i den globala konjunkturfasen. Utvecklingen under 2000-talet har inte riktigt följt de historiska femårscyklerna. Stora kapacitetstillskott i främst Sydamerika har orsakat överkapacitet på världsmarknaden. Massapriset sätts i USD medan tillverkningskostnaderna till stor del är i lokala valutor. Efterfrågevariationerna är främst hänförliga till den allmänna konjunkturutvecklingen där viktiga kundsegment såsom det annonsdrivna tryckta mediets fluktuation slår igenom i massakonsumtionen. Dessutom förstärks och förskjuts efterfrågan av ett oregelbundet inköpsbeteende från köpare som försöker optimera sin lagerhållning. Konjunkturberoendet medför att förhållandena i den allmänna ekonomin påverkar Rottneros verksamhet. Det finns därför en betydande risk att Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt under en ekonomisk nedgång i den allmänna ekonomin. KONKURRENS Rottneros verksamhet bedrivs inom en konkurrensutsatt bransch som karaktäriseras av en stark priskonkurrens samt av andra konkurrensfaktorer som exempelvis kvalitet och service. Massamarknaden påverkas även av förändringar i produktionskapacitet som emellanåt skapar skillnader mellan utbud och efterfrågan, vilket tenderar att ge en volatil prissättning av massa. Det kan inte uteslutas att de stora pris- och volymsvängningar som historiskt har kännetecknat massamarknaden, även kan uppstå i framtiden, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat. KUNDER Koncernen har flera stora kunder med geografisk spridning. Huvuddelen av koncernens försäljning sker i Europa där Norden, Italien och Tyskland utgör de största marknaderna. Sammantaget har Koncernen cirka 100 kunder, varav de tio största tillsammans representerar cirka 50 procent av omsättningen. Emellertid bör noteras att slipmassaproduktionen vid Rottneros Bruk är starkt beroende av en stor kund med flera mottagande pappersbruk. Skulle affärsrelationen med denna kund försämras kan det få en väsentligt negativ effekt på Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat. Slipmassan vid Rottneros Bruk svarar för drygt 20 procent av Koncernens omsättning. KAPITALINVESTERINGAR Ledningen gör årligen en översyn av samtliga bruks investeringsbehov för de närmaste åren. I detta ingår löpande årliga investeringar, expansionsinvesteringar för att undanröja flaskhalsar samt investeringar som syftar till att höja kvaliteten. Rottneros strävar efter att ha en kostnadseffektiv investeringsstrategi och införskaffar begagnad utrustning i den omfattning det passar Koncernens behov. I framtiden är det inte osannolikt att Rottneros kommer att behöva genomföra betydande investeringar för att behålla och förbättra sin konkurrenskraft. Sådana investeringar kan innebära ett betydande negativt kassaflöde vid investeringstidpunkten samt högre avskrivningar och en högre kapitalkostnad framöver, vilket i sin tur skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Rottneros finansiella ställning och resultat. Enligt planerna

10 8 OM EMISSIONEN som redovisas närmare under avsnittet Verksamhetsbeskrivning står Vallviks Bruk inför ett större investeringsprogram som syftar till att höja produktionskapaciteten vid bruket samtidigt som miljöoch energiförbättrande åtgärder uppnås. VEDRÅVARA OCH VEDPRISER Rottneros målsättning är att ha flerårsavtal med de största ved- och flisleverantörerna för att minska beroendet av spotmarknaden. Även där inte formella flerårsavtal tecknats är målsättningen att upprätthålla långsiktiga affärsrelationer. Avtalen avser främst kvalitet och kvantitet, medan pris regelbundet förhandlas och anpassas efter marknadsutvecklingen. Det finns en risk att leveransproblem skulle kunna uppstå om överenskommelse om pris inte kan träffas eller om de avtal som ingåtts skulle upphöra och inte kan förlängas. Allvarliga leveransproblem skulle även kunna uppstå till exempel på grund av arbetskonflikter, svåra väderförhållanden eller andra händelser utanför Rottneros kontroll. Samtliga leveransproblem riskerar att innebära en väsentligt negativ effekt på Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat. Ett ökat pris på vedråvaran skulle även kunna innebära en negativ effekt på Rottneros finansiella ställning och resultat om Rottneros inte skulle kunna kompensera sig för detta genom ökade priser på sina produkter. Eftersom vedpriserna till stor del påverkas av efterfrågan från massaindustrin finns det en risk för att en ökad produktionsnivå av massa i Rottneros geografiska verksamhetsområde kan leda till ökade priser för vedråvara i framtiden och därmed ökade kostnader för Rottneros. Ökad efterfrågan på vedråvara inom andra användningsområden, till exempel för energi, kan också innebära ökade priser. Dessutom kan ökade tullavgifter påverka priset för importved på ett för Rottneros ogynnsamt sätt. ENERGIPRISER De höga elpriserna har under flera år orsakat den mekaniska massaindustrin, och därigenom även Rottneros, avsevärda problem. Mot den bakgrunden har åtgärder för att minska elförbrukningen per producerat ton massa haft hög prioritet under en följd av år. Detta har inneburit förfinade processer och trimning av befintliga anläggningar, samt investeringar i nya metoder. Elmarknaden är dock mycket volatil präglades inledningsvis av en högkonjunktur där efterfrågan på energi var stor och ledde till höga priser under tredje kvartalet. Därefter har efterfrågan mattats av med den allmänna konjunkturen och priserna fallit väsentligt, dock till en fortfarande historiskt sett hög nivå. Det finns risk att energipriserna i framtiden utvecklas på ett för Rottneros ogynnsamt sätt, vilket kan få en väsentligt negativ effekt på Rottneros finansiella ställning och resultat. MILJÖRISKER Rottneros verksamhet som producent av pappersmassa har betydande påverkan på miljön, både vad gäller utsläpp till vatten och luft. Vidare måste en del avfallsprodukter hanteras. Miljölagstiftningen inom Bolagets verksamhetsområde är omfattande och verksamheten kräver tillstånd som förnyas från tid till annan. Tillstånden reglerar produktionsvolym, utsläpp, bullernivåer och hur avfalls- och kemikaliehantering ska ske. I samråd med övervakande myndigheter sker en kontinuerlig dialog kring hur förbättringar kan åstadkommas, vilket också måste gå i takt med att miljölagstiftningen ständigt går mot strängare regler. Ett överskridande av givna tillstånd innebär en risk för produktionsbegränsningar eller att andra åtgärder måste vidtas, till exempel att investeringar måste genomföras, för att möta de allt högre ställda kraven. Kraven på förbättrad teknik medför också ett investeringsbehov. Vidare finns även en risk att straffansvar kan utkrävas eller att tillstånd återkallas. Det åligger även ett saneringsansvar på varje enskilt bolag inom Koncernen som verksamhetsutövare eller fastighetsägare i den händelse att en miljöskada konstateras. I dom från 2007 har Miljödomstolen i Östersund ålagt Vallviks Bruk att den 1 januari 2010 ta i drift en bioreningsanläggning eller motsvarande reningsanläggning för att uppfylla reningsvillkoren av fabrikens vattenavlopp. Efter överklagande har Miljööverdomstolen fastställt domen. Bolaget har överklagat Miljööverdomstolens dom till Högsta domstolen och begärt prövningstillstånd. Högsta domstolen har i början av november 2009 beslutat att avslå Rottneros begäran om prövningstillstånd. Domen i Miljööverdomstolen har därmed vunnit laga kraft. Rottneros har hos Miljödomstolen begärt att Miljödomstolen förskjuter den tidpunkt vid vilken en reningsanläggning skall tas i drift. En sådan förskjutning bedöms, baserat på den fastställda domen och de remissyttranden som lämnats, med största sannolikhet erhållas, men det kan inte uteslutas att Miljödomstolen avslår Rottneros begäran. Den som bedriver en verksamhet och är verksamhetsutövare är den som enligt miljöbalken har ett strikt ansvar om miljöskada påvisas. Detta innebär

11 9 OM EMISSIONEN att ansvar föreligger även om skadan inte har uppkommit uppsåtligen. Ersättningsanspråk eller krav om efterbehandling till följd av eventuella skador som orsakats av den verksamhet som bolag inom Koncernen bedriver idag eller har bedrivit tidigare, kan uppgå till betydande belopp. Det kan därför inte uteslutas att något bolag inom Koncernen blir ålagt att utreda, åtgärda och bekosta efterbehandling av områden där verksamheten bedrivs eller har bedrivits. Sådana kostnader kan även uppstå för fastigheter som bolag inom Koncernen äger eller tidigare har ägt. Ansvaret är i Sverige begränsat till det bolag som bedriver eller bedrivit verksamheten eller äger eller har ägt fastigheten. Detta gäller även i Spanien även om där också i undantagsfall finns möjlighet att föra ett eventuellt ansvar vidare till ägande bolag. Denna risk bedöms dock av juridisk expertis i Spanien som liten i sig. För ytterligare information om miljöansvar se avsnittet Miljö samt avsnittet Legala frågor och kompletterande information. PRODUKTIONSSTÖRNINGAR Rottneros produktionsverksamhet är en processindustri där avbrott eller störningar i något led, till exempel haveri, väderförhållanden, arbetskonflikter, terroraktiviteter och naturkatastrofer, kan medföra att produktionen vid en eller flera fabriker stoppas, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser på Bolagets verksamhet, intäkter, finansiella ställning och resultat. Rottneros har tecknat en avbrottsförsäkring som skydd vid eventuella haverier eller andra produktionsproblem. Även om Rottneros anser att Koncernen är försäkrad till tillräckliga belopp är det osäkert om förlorade belopp helt eller delvis kan återfås eller om belopp som återfås täcker alla uppkomna kostnader. BEROENDE AV NYCKELPERSONER Nyckelpersoner har betydelse för Bolagets framtida framgång. För Rottneros är det viktigt att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal och ledning. Om nyckelpersoner lämnar Rottneros eller om Rottneros inte kan rekrytera kompetent och kvalificerad personal kan detta få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. TVISTER Rottneros är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten. Större och komplicerade tvister kan vara kostsamma, tids- och resurskrävande samt kan komma att störa den normala affärsverksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av tvister kan ha negativ inverkan på Rottneros resultat och finansiella ställning. För ytterligare information om de tvister och andra ansvarsfrågor som Rottneros för närvarande är inblandat i, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. SKATTERISKER Rottneros bedriver sin verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, i enlighet med gällande skattelagar och bestämmelser i berörda länder, skatteavtal samt skattemyndigheters krav. Det kan dock inte uteslutas att Rottneros tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis inte är helt korrekt, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndigheters beslut kan Rottneros tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. FINANSIELLA RISKER MASSAPRISSÄKRING Rottneros har under den senaste femårsperioden gjort massaprissäkringar, men dessa har trappats av och per september 2009 finns inga massaprissäkringar. Bolaget har dock för avsikt att fortsätta säkra massapriset om attraktiva nivåer kan erhållas. Det finns en risk att ingångna massaprissäkringar i efterhand kan visa sig vara olönsamma och leda till ett försämrat resultat och finansiell ställning för Bolaget jämfört med om dessa inte hade ingåtts. VALUTAEXPONERING (HUVUDSAKLIGEN INTÄKTERNA) Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat är kraftigt beroende av valutakurser för svenska kronor (SEK) i förhållande till amerikanska dollar (USD) och euro (EUR). Utvecklas valutakurserna på ett för Rottneros ogynnsamt sätt kan detta därför få en väsentligt negativ effekt på Bolagets omsättning, finansiella ställning och resultat. Transaktionsexponering Realflödet i USD, som beräknas uppgå till drygt 40 procent av det totala inflödet, kan säkras. Visserligen fakturerar Rottneros i olika valutor, men den underliggande valutan för handel med pappersmassa är till största delen USD. Cirka 20 procent av omsättningen är kontrakterad i EUR. Denna försäljning har till viss del säkrats för Det innebär att den underliggande exponeringen mot USD är mycket hög, men att det direkta inflödet av USD (realflödet) endast motsvarar drygt 40 procent av omsättningen. Genomslaget av kursförändringar för den indirekta exponeringen fördröjs dock av att kontraktens löptid normalt är 1 3 månader, vilket medför att förändringar i massapriser i lokala valu-

12 10 OM EMISSIONEN tor till följd av en ändrad USD-kurs påverkar resultatet först efter en tid. Balansriskexponering Försäljningspriset på massa baseras oftast på aktuellt massapris noterat i USD omräknat till en faktureringsvaluta. Fakturering sker till största delen i USD, EUR och SEK. Den balansriskexponering som uppstår på utestående kundfordringar i EUR och USD säkras och balanseras genom att Koncernen har upptagit lån i motsvarande valuta. Omräkningsexponering Bolaget har valt att inte säkra de utländska dotterbolagens egna kapital. Motpartsrisker avseende valutasäkringarna är gjorda med större banker och är uteslutande valutaterminer. ELDERIVAT All fysisk el till de svenska bruken handlas direkt över elbörsen Nord Pool. Elpriserna noteras i EUR. Avseende 2009 har 18 procent av normalkapacitet säkrats till 25 öre per kwh. Motpartsrisker avseende de finansiella säkringarna finns, men är måttliga i och med ISDA-avtal med Nord Pool. Motparts eventuella oförmåga att möta ingångna avtal kan dock ha en väsentlig negativ påverkan på Rottneros finansiella ställning och resultat. RÄNTERISK Räntekostnaden, för Koncernens upplåning, är beroende av ränteläget, vilket medför att en förändring av ränteläget kan påverka Koncernens resultat negativt. LIKVIDITETSRISK OCH REFINANSIE- RING Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen strävar efter att inneha tillräckligt med likvida medel och kortfristiga placeringar på en likvid marknad samt erforderlig finansiering genom kreditfaciliteter. Koncernens likviditetsrisk består i att kortfristiga placeringar inte går att avyttra inom erforderlig tidsram till marknadsmässig värdering. Vidare finns risken att en försämrad finansiell utveckling av Rottneros verksamhet kan leda till att likviditeten försämras. Försämrad likviditet kan i sin tur få flera följdeffekter som påverkar Bolaget negativt, bland annat försämrade kreditvillkor och leveransvillkor. Rottneros finansieringsrisker omfattar eventuella ökade kostnader för, och eventuella förseningar i samband med, finansieringen av verksamhetens kapitalbehov samt refinansieringen av Bolagets utestående lån. Om Bolagets utveckling avviker från Bolagets planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kommer att behövas och det finns en risk i att sådant kapital inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för Rottneros. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan Bolagets fortsatta verksamhet väsentligt påverkas negativt. KREDITRISK Med kreditrisk avses bland annat att en kund eller annan affärspartner inte kan reglera sina mellanhavanden till Bolaget. Kreditrisken i kundfordringar minimeras genom kreditförsäkringar. Om Rottneros åtgärder för att minimera kreditrisk inte är tillräckliga kan detta få en negativ effekt på Rottneros finansiella ställning och resultat. SÄRSKILD RISK KRING MIRANDA Rottneros dotterbolag Rottneros Miranda S.A. försattes, på egen begäran, under spanskt insolvensförfarande i april Anledningen till ansökan var att kostnaderna för massabruket stigit kraftigt samtidigt som såväl försäljningspris som volym dramatiskt fallit. Insolvensförfarandet pågår och utfallet är svårbedömt, men skulle kunna leda till att Rottneros Miranda S.A. rekonstrueras eller likvideras i ett konkursliknande förfarande. Såväl rekonstruktörerna som Rottneros bedömer att värdet av tillgångarna i Bolaget kan överstiga skulderna, men ett utfall som innebär att Rottneros måste skriva ner sitt bokförda värde på tillgångarna på 45 MSEK kan inte uteslutas. Det föreligger därutöver osäkerhet kring bedömningen av mellanhavandena mellan dotter- och moderbolag vilket skulle kunna leda till att Rottneros tvingas betala upp till 3,5 MEUR till Rottneros Miranda S.A. trots att Rottneros innehar fordringar som vida överstiger nämnda belopp. Frågan är föremål för prövning. Huruvida eventuella miljösaneringskostnader skulle kunna överföras från Rottneros Miranda S.A. till Rottneros är oklart. Juridisk expertis i Spanien betvivlar att det är möjligt att påföra Rottneros ett sådant ansvar. För närvarande finns inga framförda krav. Bolaget har under innehavstiden sedan 1999 följt de miljökrav som myndigheterna ställt och inför förvärvet gjorde säljaren Kimberly Clark en genomgång av miljösituationen i fabriken och den mark som tillhör fabriken. Undersökningen påvisade inte några föroreningar och de förslag till förbättringar som framfördes har åtgärdats under Rottneros ägartid. RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCH ERBJUDANDET AKTIERELATERADE RISKER Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att

13 11 OM EMISSIONEN en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Rottneros aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen samt övrig nödvändig information. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning, utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE Bolagets huvudaktieägare, Nemus Holding AB, förväntas kvarstå som större aktieägare efter Nyemissionen och inneha ett betydande ägande i Bolaget. Även de fem banker som ingår i Banksyndikatet kommer genom Konverteringen att få betydande ägande i Rottneros. Således kan Nemus Holding AB respektive varje enskild bank, komma att påverka Bolaget väsentligt avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, inklusive beslut om utdelning, kapitalökning, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändring av bolagsordningen. OMFATTANDE FÖRSÄLJNING AV ROTT- NEROS AKTIE AV DESS HUVUDÄGARE KAN FÅ NEGATIVA EFFEKTER PÅ AKTIE- KURSEN Om Rottneros huvudaktieägare säljer ett betydande antal Rottnerosaktier på aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att ske, kan Rottneros aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Bolagets aktieägare har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och därmed finns inga garantier för att större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i Bolaget efter Nyemissionen. Bolaget har kännedom om att det mellan Banksyndikatet och Nemus Holding AB finns en avsikt att ingå avtal om bland annat restriktioner avseende vidareförsäljning av aktier utöver vad som anges i Prospektet. Bolaget har dock ingen information om sådan överenskommelse ingåtts. FRAMTIDA UTDELNING Tidpunkten för, och storleken på, eventuell framtida utdelning föreslås av styrelsen för Rottneros. Styrelsen kommer i sin bedömning att väga in ett flertal faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiella ställning, expansionsplaner och andra faktorer. Det finns många risker som kan komma att påverka Bolagets resultat negativt och det finns inga garantier för att Rottneros kommer att kunna presentera resultat som möjliggör utdelning till aktieägarna i framtiden. Vidare ska noteras att avtalet med Banksyndikatet innebär att utdelningen under ett enskilt år inte får överstiga 50 procent av vinst efter skatt. TECKNINGSÅTAGANDE OCH EMIS- SIONSGARANTIER Rottneros har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om teckning av Nya Aktier motsvarande cirka 23 procent av de Nya Aktierna, dels ingått skriftligt avtal om emissionsgaranti med Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB avseende teckning av resterande Nya Aktier, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantin är säkerställda genom bankgaranti, pant, likvida medel eller på annat sätt än skriftliga avtal, bortsett från en mindre del av emissionsgarantin. Bolaget kan mot bakgrund av detta inte garantera att teckningsåtagandena eller emissionsgarantin kommer att infrias. VILLKOR I TECKNINGSÅTAGANDE Nemus Holding AB:s åtagande att teckna Nya Aktier är villkorat av att Konverteringen genomförs samt att Nemus Holding AB som delbetalning för tecknade Nya Aktier får kvitta en fordran på Bolaget om 20 MSEK. Det är styrelsens bedömning att en sådan kvittning är lämplig och kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Det kan dock inte uteslutas att, innan Nemus Holding AB tecknar de Nya Aktierna, någon händelse inträffar som ändrar Bolagets bedömning. Detta skulle kunna leda till att Nemus Holding AB inte är skyldigt att teckna de Nya Aktierna som åtagandet avser, vilket skulle kunna inverka negativt på Rottneros möjligheter att genomföra Nyemissionen. För ytterligare information, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. KONVERTERINGEN Banksyndikatets åtagande att teckna stamaktier i Konverteringen är bland annat villkorat av att Nyemissionen inbringar 200 MSEK, att Nemus Holding AB kvittar sin fordran om 20 MSEK i Nyemissionen, att Nemus Holding AB åtar sig i förhållande till Banksyndikatet att dels stödja av Banksyndikatet nominerad ledamot till Rottneros styrelse och nomineringskommitté, dels underkasta sig restriktioner avseende minst aktier, motsvarande 11,5 procent av sitt totala innehav i Rottneros (efter genomförd Nyemission vid fullt utnyttjande av sin företrädesrätt). Om Banksyndikatet inte tecknar stamaktier i Konverteringen kan

14 12 OM EMISSIONEN detta inverka negativt på Bolagets möjlighet att genomföra Nyemissionen. VILLKOR I GARANTIAVTAL Garantiåtagandena från Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB är villkorade av att Konverteringen fulltecknas. För ytterligare information, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information.

15 13 OM EMISSIONEN Inbjudan Vid extra bolagsstämma i Rottneros AB (publ) den 11 november 2009 fattades beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission av högst stamaktier. Härmed inbjuds aktieägarna i Rottneros att med företrädesrätt teckna Nya Aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Aktieägarna erbjuds att för en (1) befintlig aktie i Bolaget teckna fem (5) Nya Aktier i Bolaget till kursen 0,25 kronor per Ny Aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de Nya Aktierna är den 18 november Teckning ska ske under perioden från och med den 23 november 2009 till och med den 7 december 2009, i enlighet med vad som anges i avsnittet Villkor och anvisningar. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Fulltecknad Nyemission innebär att Bolaget tillförs cirka 225 MSEK, varav 205 MSEK i likvida medel och 20 MSEK i kvittad fordran, före avdrag för emissionskostnader 1. I samband med Nyemissionen avser Bolaget att genomföra en kvittningsemission riktad till Banksyndikatet. Genom Konverteringen kvittas skulder om totalt 200 MSEK till stamaktier i Bolaget. Banksyndikatets åtagande att teckna stamaktier i Konverteringen är bland annat villkorat av att minst 200 MSEK tillförs Bolaget i Nyemissionen, att Nemus Holding AB tecknar Nya Aktier och delbetalar tecknade Nya Aktier genom kvittning av sin fordran om 20 MSEK och att Nemus Holding AB gör vissa åtaganden gentemot Banksyndikatet, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Bolaget äger rätt att avbryta Nyemissionen för det fall anslutningen i Nyemissionen inte uppgår till 200 MSEK och/eller Konverteringen inte fulltecknas. Aktiekapitalet kommer genom Nyemissionen och Konverteringen att kunna öka med högst ,40 kronor. Aktieägare som inte deltar i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd, men har möjlighet att, helt eller delvis beroende på marknadens prissättning av Teckningsrätter, kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten från Nyemissionen genom att sälja sina Teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske senast den 2 december Den utspädningseffekt som tillkommer från Banksyndikatets konvertering av räntebärande skulder till aktier är inte möjlig att kompensera sig för inom ramen för Nyemissionen. Utspädningen genom Nyemissionen uppgår till cirka 83 procent. 2 Utspädningen genom Konverteringen blir därefter cirka 29 procent. 3 Den totala utspädningen genom Nyemissionen och Konverteringen tillsammans blir cirka 88 procent. 4 Tecknaren kommer även, vederlagsfritt, för ett visst antal tilldelade aktier i Nyemissionen erhålla ett visst antal Köpoptioner. För varje Ny Aktie erhålls cirka 0,27 Köpoptioner avrundat nedåt till närmaste heltal. 5 En (1) Köpoption berättigar till köp av en (1) stamaktie i Rottneros för 0,82 kronor per aktie Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 20 MSEK, varav cirka 10,3 MSEK utgör garantiprovisioner. Utspädningen genom Nyemissionen beräknas som maximala antalet nyemitterade aktier till följd av Nyemissionen dividerat med summan av nuvarande antalet aktier (inklusive av Bolaget återköpta) och maximala antalet nyemitterade aktier till följd av Nyemissionen. Utspädningen genom Konverteringen beräknas som antalet nyemitterade aktier till följd av Konverteringen dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad Nyemission samt Konverteringen (inklusive av Bolaget återköpta). Utspädningen genom Nyemissionen och Konverteringen tillsammans beräknas som antalet nyemitterade aktier till följd av Nyemissionen och Konverteringen dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad Nyemission samt Konverteringen (inklusive av Bolaget återköpta). Det exakta antalet Köpoptioner som tilldelas beräknas som antalet tilldelade Nya Aktier i Nyemissionen multiplicerat med dividerat med avrundat nedåt till närmaste heltal. Exempelvis erhåller den som tilldelas Nya Aktier 271 Köpoptioner.

16 14 OM EMISSIONEN Rottneros har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från vissa befintliga aktieägare om teckning på vissa villkor av Nya Aktier motsvarande cirka 23 procent av samtliga Nya Aktier i Nyemissionen 1, dels erhållit skriftliga emissionsgarantier från Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB om teckning av resterande Nya Aktier, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet för Nyemissionen. Styrelsen ansvarar för detta Prospekt och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen vill samtidigt göra aktieägare och andra intressenter uppmärksamma på att all form av investering i aktier är förknippad med risk och vill särskilt uppmana potentiella investerare att läsa avsnitten om risker. Upplands Väsby den 12 november 2009 Rottneros AB (publ) Styrelsen 1 De befintliga aktieägare som garanterat att teckna hela eller delar av sin företrädsrättsliga andel är CA Fastigheter AB (0,3 procent av emissionslikviden), Nemus Holding AB (17,8 procent av emissionslikviden), Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB, (1,4 procent av emissionslikviden), Skagen Vekst (3,9 procent av emissionslikviden) och Skagen Vekst III (0,2 procent av emissionslikviden), genom avtal skrivna den 28 oktober 2009, 9 juli 2009, 6 november 2009, 28 oktober 2009 respektive 28 oktober 2009.

17 15 OM EMISSIONEN Bakgrund och motiv ROTTNEROS NYA STRATEGI Rottneros har anor tillbaka till 1600-talet. Under det senaste decenniet har massamarknaden förändrats i ett mycket högre tempo än vad som tidigare varit fallet. Under mitten av 1900-talet fanns massabruk primärt i Europa och Nordamerika. Med en stark utvecklingstakt i Sydamerika och Asien har dock flertalet nya konkurrenter tillkommit vilket medfört större krav på aktörer som Rottneros att fokusera på sin kärnkompetens. De asiatiska och sydamerikanska bruken har satt press på konkurrenterna på det norra halvklotet, främst genom billig produktion av högkvalitativ kortfibrig massa såsom blekt eukalyptussulfat. Vedråvaran på södra halvklotet består till stor del av plantageodlad akacia och eukalyptus, till skillnad från de kortfibriga naturligt växande vedråvarorna, framförallt asp, björk, bok och lönn, som används på norra halvklotet. De konkurrenskraftiga sydliga vedråvarorna gynnas av mycket högre tillväxttakt i lättillgänglig terräng belägen i massafabrikernas närhet. Rottneros är således av uppfattningen att det långsiktigt är betydligt mer fördelaktigt med tillverkning av kortfibrig massa på södra halvklotet. Däremot är norra halvklotet och inte minst Sverige konkurrenskraftigt för produktion av kemiska och mekaniska massor baserade på långfiber. Tillgången på vedråvara från tall och gran är tämligen god och den långsamma växttakten i vårt klimat tillsammans med fibergenetiken ger en utmärkt råvara för såväl sågade trävaror som starka cellulosamassor. Denna råvara används för massatillverkningen vid både Vallviks Bruk och Rottneros Bruk. OPERATIONELL OMSTRUKTURERING För att möta de ändrade marknadsförutsättningarna initierade Rottneros under 2008 en operationell omstrukturering för att fortsätta vara en trovärdig, global leverantör av massa. Detta har inneburit att produktionsanläggningar med förlustverksamhet och kortfiberproduktion har stängts Utansjö Bruk under 2008 och Rottneros Miranda under Vidare har Rockhammars Bruk, som också tillverkade massor till stor del baserade på kortfiber, avyttrats under Således består nu Koncernen i huvudsak av Vallviks Bruk samt Rottneros Bruk, projektet i Sydafrika som, om det realiseras, syftar till att upprätta en ny massaanläggning baserad på kortfibrig vedråvara med anläggningstillgångar från Utansjö Bruk samt den mindre förpackningsverksamheten SilviPak. Vallviks Bruk med vattenreningsbassängen i förgrunden.

18 16 OM EMISSIONEN Med denna nya koncernstruktur allokeras produktionsresurserna till de geografiska platser med god lönsamhetspotential. Med anledning av detta är Rottneros strategiska inriktning att i framtiden primärt ha produktion av pappersmassa baserat på långfiber på norra halvklotet och produktion baserat på kortfiber på södra halvklotet. MARKNADSPRISSÄTTNING OCH ROTT- NEROS FINANSIELLA STÄLLNING Prissättningsmekanismerna styrs av kortsiktig tillgångs- och efterfrågebalans samt av att både tillverkare och kunder försöker motverka effekter av prisförändringar genom lageranpassningar. Prisvariationerna på massa har över tiden varit mycket stora och återkommit med viss periodicitet. För närvarande är trenden ökande priser efter att bottennivån i denna konjunkturcykel förmodligen passerades under våren Lönsamheten inom massatillverkning beror till största delen på försäljningspriset. Då detta varierar kraftigt är det oundvikligt att helt massaprisberoende bolag, såsom Rottneros, kommer att få se varierande lönsamhet. Även tillverkningskostnaderna varierar, framförallt orsakat av vedprisfluktuationer. Dessa varierar vanligtvis så att vedpriserna tenderar att vara höga under perioder av starka massapriser. Andra tyngre kostnadsslag såsom energi, personal, transporter och kapital följer helt andra mönster. Rottneros lönsamhet har följaktligen varierat kraftigt under de senaste åren. Då Rottneros såg världskonjunkturen helt kollapsa under fjärde kvartalet 2008 blev den ekonomiska situationen prekär och Bolaget har under 2008 och 2009 dramatiskt omstrukturerats operationellt, bantats och förberetts för nya marknadsförutsättningar för att på så sätt kunna möta marknaden som en betydligt starkare aktör. FINANSIELL OMSTRUKTURERING Bolaget hade så sent som 2008 fem bruk i drift och således tillgångar och skulder motsvarande detta. Genom den operationella omstrukturering som Bolaget slutfört under 2009 har det blivit nödvändigt att justera Bolagets skuldsättningsnivå till den nya koncernstrukturen för att möjliggöra de nödvändiga och lönsamma investeringar som krävs för att kunna möta framtiden som en attraktivare leverantör av avsalumassa. Det är styrelsens och ledningens uppfattning att tidpunkten nu är fördelaktig för att genomföra denna finansiella omstrukturering, i synnerhet när marknaden ser en positiv utveckling av massapriset samtidigt som den operationella omstruktureringen i många delar är slutförd. För att skapa en attraktiv finansiell ställning och möjliggöra nödvändiga och lönsamma investeringar, primärt i Vallviks Bruk, genomförs Nyemissionen samtidigt som Banksyndikatet åtagit sig konvertera räntebärande skulder till aktier.

19 17 OM EMISSIONEN Nyemissionen och användning av emissionslikviden Nyemissionen om totalt cirka 225 MSEK kommer att tillföra Bolaget cirka 205 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Resterande 20 MSEK utgörs av Nemus Holding AB:s fordran som avses kvittas i Nyemissionen, se nedan. Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Kapitaltillskottet från Nyemissionen kommer att medföra att Bolaget får möjlighet att genomföra de nödvändiga investeringar som syftar till att höja produktionen i Vallviks Bruk och samtidigt uppfylla ställda miljökrav. Rottneros högst prioriterade förbättringsprojekt finns i Vallviks Bruk. Detta syftar till att förbättra konkurrenskraften genom en höjd produktion av både massa och grön energi samtidigt som frågeställningen, som diskuterats i flera år, avseende utsläpp av syreförbrukande substans med avloppsvattnet får en kostnadseffektiv lösning. Enligt en lagakraftvunnen dom från Miljööverdomstolen ska en biologisk rening eller motsvarande reningsanläggning installeras. Vallviks Bruk har lagt fram ett alternativt och lönsamt förslag på processförändringar. Enligt förslaget skulle den totala investeringen bli minst lika stor som den som följer av Miljööverdomstolens dom att enbart investera i en stor bioreningsanläggning. Det alternativa förslaget skulle däremot vara lönsamt och förstärka Vallviks Bruks konkurrenskraft. Även för Rottneros Bruk finns attraktiva förbättringsmöjligheter som kan komma att genomföras, men som i så fall primärt finansieras genom eget kassaflöde snarare än genom likvid erhållen i Nyemissionen. Av den totala emissionslikviden från Nyemissionen har Rottneros förbundit sig att till Banksyndikatet i förtid återbetala utestående skuld med 60 MSEK, se ytterligare information i avsnittet Konverteringen. Ett ur framtida lönsamhet och tillväxtpotential önskvärt projekt är det som Rottneros under ett par år har förberett i Sydafrika. Rottneros behöver en stark balansräkning för att vara den trovärdiga delägare och projektansvariga partner alla förutsätter. Däremot behövs inte likviditeten i sig genom att Rottneros avser att finansiera projektet genom att sälja anläggnings- och kompetenstillgångar från framförallt den avvecklade Utansjöfabriken till det delägda projektbolaget. Rottneros löste i juli 2009 hela det obligationslån om 150 MSEK som Bolaget emitterade i oktober Detta skedde efter förhandlingar med obligationsinnehavaren, Banksyndikatet samt Nemus Holding AB. Överenskommelsen innebar att Rottneros amorterade 20 MSEK till obligationsinnehavaren samtidigt som Nemus Holding AB förvärvade del av lånet genom att betala 20 MSEK till obligationsinnehavaren och obligationsinnehavaren skrev av resterande del av lånet. Effekten för Rottneros innebar en bortskrivning av, och minskad skuldsättning med, 110 MSEK som resultatfördes under tredje kvartalet Till följd av att Nemus Holding AB förvärvade del av lånet har Nemus Holding AB idag en fordran på Rottneros om 20 MSEK. Nemus Holding AB:s åtagande att teckna aktier i Nyemissionen är villkorat av att Nemus Holding AB som delbetalning för tecknade aktier får kvitta sin fordran om 20 MSEK. Det är styrelsens bedömning att en sådan kvittning är lämplig och kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Förutsatt att detta även är gällande i samband med att Nemus Holding AB tecknar Nya Aktier kommer styrelsen att besluta att del av Nemus Holding AB:s tecknade Nya Aktier ska betalas genom kvittning.

20 18 OM EMISSIONEN Konverteringen Den operationella omstruktureringen av Rottneros ställer krav på att Bolaget har en anpassad kapitalstruktur som är justerad för Bolagets nya situation. I kombination med den mycket svaga massamarknaden under 2009 har detta medfört krav på att Bolagets skuldnivå måste minska kraftigt för att trygga Bolagets framtida möjligheter och överlevnadsförmåga. Med anledning av detta har en överenskommelse slutits mellan Bolaget och Banksyndikatet om bland annat en konvertering av utestående räntebärande skulder motsvarande 200 MSEK till aktier i form av en kvittningsemission. Anledningen till att Bolaget, gemensamt med Banksyndikatet, funnit Konverteringen nödvändig är för att nå en nivå av utestående skulder som Bolaget kan bära givet nu aktuella förutsättningar. Vid extra bolagsstämma i Rottneros den 11 november 2009 beslutades att genomföra Konverteringen, vilket innebär en till Banksyndikatet riktad kvittningsemission. Banksyndikatet har under förutsättning att vissa villkor uppfylls åtagit sig att teckna aktier i Konverteringen. Sådana villkor innefattar bland annat att minst 200 MSEK inflyter i Nyemissionen, att Rottneros i förtid återbetalar 60 MSEK av de lån som återstår till Banksyndikatet, att Nemus Holding AB delbetalar i Nyemissionen tecknade aktier genom kvittning av sin fordran om 20 MSEK och att Nemus Holding AB åtar sig i förhållande till Banksyndikatet att dels stödja av Banksyndikatet nominerad ledamot till Rottneros styrelse och nomineringskommitté, dels underkasta sig restriktioner avseende minst aktier av sitt innehav i Rottneros (motsvarande cirka 11,5 procent av Nemus Holding AB:s totala innehav efter Nyemissionen förutsatt fullt utnyttjande av sin företrädesrätt). Banksyndikatet har åtagit sig att till Swedbank sälja 55 procent av i Konverteringen tecknade stamaktier, för att Swedbank ska kunna fullgöra sina åtaganden med anledning av de utställda Köpoptionerna, se vidare avsnittet Köpoptioner. Konverteringen innebär att skulder motsvarande 200 MSEK konverteras till stamaktier, vilket motsvarar en teckningskurs i kvittningsemissionen om 0,45 kronor per aktie. Efter Konverteringen kommer de fem banker som ingår i Banksyndikatet att vara betydande aktieägare i Rottneros. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer Banksyndikatet att tillsammans inneha en ägarandel om cirka 29,1 procent efter Nyemissionen och Konverteringen. De nya stamaktier som emitteras med anledning av Konverteringen avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, vilket är samma handelsplats som redan utgivna stamaktier i Rottneros är upptagna till handel på. De nya stamaktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Samtliga stamaktier som emitteras i Konverteringen har samma rättigheter som befintliga aktier i Rottneros. För ytterligare information om de stamaktier som emitteras med anledning av Konverteringen, se avsnittet Aktien och aktieägare. För det fall Nyemissionen fulltecknas kommer Konverteringen att innebära en utspädning som uppgår till cirka 29 procent 1. 1 Utspädningen genom Konverteringen beräknas som antalet nyemitterade aktier till följd av Konverteringen dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad Nyemission samt Konverteringen (inklusive av Bolaget återköpta aktier).

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA

VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA VILLKOREN FÖR KARO PHARMAS FULLT SÄKERSTÄLLDA FÖRETRÄDESEMISSION FASTSTÄLLDA STOCKHOLM den 5 december 2017 Styrelsen för Karo Pharma AB ( Karo Pharma eller Bolaget ) har fastställt villkoren för Bolagets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT ENLIGT DAGORDNINGENS PUNKT 16 (I) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för Trelleborg AB förslag till

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017

PRESSMEDDELANDE 8 maj 2017 DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2016

Delårsrapport januari - juni 2016 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I Januari Juni Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick till Resultatet efter

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ)

Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Entertainment AB (publ) Innehåll Tillägg till prospekt i anledning av inbjudan till teckning av aktier i Forestlight

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission

Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Pressmeddelande 2013-06-17 Bong stärker sin finansiella ställning; genomför fullt garanterad nyemission av aktier samt kvittningsemissioner och konvertibelemission Fullt garanterad nyemission om cirka

Läs mer

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, samt (B) säkringsåtgärder för programmet inklusive ändring av bolagsordningen,

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016)

Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2016) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Rottneros genomför garanterad nyemission om 225 MSEK och skuldkonvertering om 200 MSEK

Rottneros genomför garanterad nyemission om 225 MSEK och skuldkonvertering om 200 MSEK PRESS RELEASE Rottneros AB (publ) Box 600, 194 26 Upplands Väsby Tel. 08-590 010 00 www.rottneros.com Upplands Väsby, måndagen den 12 oktober 2009 Rottneros genomför garanterad nyemission om 225 MSEK och

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor

KappAhl genomför garanterad nyemission om cirka 600 miljoner kronor PRESSMEDDELANDE 2011-10-10 kl. 14:00 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hong Kong eller Japan. KappAhl genomför

Läs mer

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen

AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen Pressmeddelande, tisdag den 21 november 2017 AcadeMedia offentliggör de slutliga villkoren för företrädesemissionen AcadeMedia offentliggjorde den 24 oktober 2017 att styrelsen beslutat att genomföra en

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission

Nordic Mines fattar beslut om Företrädesemission om 51 miljoner kronor samt riktad nyemission Pressmeddelande, 15 Mars 2017 Detta pressmeddelande får inte publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller till någon

Läs mer

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I)

I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet (punkt 7 I) STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITAL, FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNING, BESLUT OM EMISSION AV UNITS SAMT FÖRSLAG TILL BESLUT OM FONDEMISSION

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2016

Delårsrapport januari - mars 2016 Delårsrapport januari - 2016 Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari Mars 2016 Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (-) MSEK Bruttoresultatet för

Läs mer

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M.

STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. STYRELSENS FÖR KOPY GOLDFIELDS AB (PUBL) FÖRSLAG RÖRANDE ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN, MINSKNING AV AKTIEKAPITALET OCH EMISSION AV NYA AKTIER M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor.

Bakgrund. Bilaga 1. fordran på bolaget om 20.000.000 norska kronor till 24.462.000 kronor. Bilaga 1 Styrelsens för Venue Retail Group Aktiebolag, org nr 556540-1493, förslag till beslut om (A.) emission av konvertibler; dels genom företrädesemission, dels genom riktad kvittningsemission, (B.)

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010.

Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010. Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 7 9 i förslaget till dagordning vid extra bolagsstämma den 26 november 2010 Ärende 7 Styrelsens förslag till beslut i samband med nyemission av aktier med

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2016/2019 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner Styrelsen för Fingerprint Cards AB

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2013:1) riktat till ledande befattningshavare och andra anställda

Läs mer

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen

SSAB offentliggör villkoren för nyemissionen SSAB offentliggör villkoren för SSAB AB (publ) ( SSAB eller Bolaget ) offentliggjorde den 22 april 2016 att styrelsen beslutat att, under förutsättning av godkännande av den extra bolagsstämman den 27

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:29 2011-10-16 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av NBK:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2009:18 2009-09-22 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2009-10-13.

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Hexatronic Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman ska besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare och vissa

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ)

Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) Tillägg till prospekt med anledning av inbjudan till teckning av preferensaktier och stamaktier i Victoria Park (publ) innehållsförteckning Tillägg till prospekt 3 Pressmeddelande från Victoria Park den

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2011:26 2011-10-09 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2011-10-12.

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2015

Delårsrapport januari - september 2015 Delårsrapport januari - Provinsfastigheter II AB (publ) Stående obligationslån 8,0 % Allokton II 2016 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till Bruttoresultatet för perioden uppgick

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016

PRESSMEDDELANDE 11 maj 2016 Zenergy AB genomför företrädesemission om cirka 23 MSEK för satsning på egen uthyrningsverksamhet Styrelsen för Zenergy AB (publ) ( Zenergy eller Bolaget ) har den 11 maj 2016, baserat på bemyndigande

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M.

STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. STYRELSENS FÖR ENDOMINES AB (PUBL) BESLUT OCH FÖRSLAG RÖRANDE MINSKNING AV AKTIEKAPITAL OCH EMISSION AV UNITS M.M. I. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen samt minskning av aktiekapitalet

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:35 2015-11-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2015-11-18.

Läs mer

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier)

Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Förslag till beslut om ändring av bolagsordning Styrelsen föreslår att bolagets bolagsordning ändras enligt följande: Punkt 4 (Antalet aktier) Aktiekapitalet ska utgöra lägst 868 000 kronor och högst 3

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB

Godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB Styrelsens för Biovitrum AB (publ) (A) förslag till beslut om godkännande av förvärv av Swedish Orphan International Holding AB, (B) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen, (C) beslut om nyemission

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport januari mars 2013 Västerås Gävle Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2013 Nettoomsättning för perioden uppgick till 21,0 (33,2) MSEK Bruttoresultat för perioden uppgick till 5,9 (9,5)

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2013:29 2013-06-12 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av delegation från Finansinspektionen (se FFFS 2007:17). Uttalandet offentliggjordes 2013-06-18.

Läs mer

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission

Kungsleden offentliggör villkor för företrädesemission Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, USA eller någon annan jurisdiktion där sådan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611

DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014. Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 DELÅRSRAPPORT 1 april 2014-30 juni 2014 Caucasus Oil AB (PUBL) 556756-4611 Periodens siffror i korthet Perioden Föregående år Periodens omsättning 127 ksek 169 ksek Periodens bruttoresultat -46 ksek -150

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13)

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2014/2017 och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner mm (punkt 13) Styrelsen för Cherry AB (publ), org. nr 556210-9909

Läs mer

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor

Midsona beslutar om nyemission om ca 400 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ENIRO AB (PUBL) Extra bolagsstämma i Eniro AB måndagen den 9 mars 2015, klockan 8.00 Dagordningspunkterna 2 och 7 Styrelsens förslag till beslut enligt punkt 2 i förslaget till dagordning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Endomines AB (publ) Aktieägarna i Endomines AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 17 december 2015 kl. 17.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige)

Handlingar inför extra bolagsstämma i. ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012. Formaterat: Svenska (Sverige) Handlingar inför extra bolagsstämma i ALPCOT AGRO AB (publ) Måndagen den 9 januari 2012 DAGORDNING för extra bolagsstämma med aktieägarna i ALPCOT AGRO AB (publ) 1. Stämmans öppnade 2. Val av ordförande

Läs mer

Villkor och Anvisningar

Villkor och Anvisningar Villkor och Anvisningar Nyemission riktad till befintliga ägare samt allmänhet Syftet med emissionen, förutom att stärka balansräkningen är att främja likviditeten i instrumentet inför listning på AktieTorget.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2006-09-01 2007-05-31 (9 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2016

Halvårsrapport januari juni 2016 Stockholm 2016-08-23 Halvårsrapport januari juni 2016 1 januari 30 juni 2016 Nettoomsättningen ökade till 16,7 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 2,7 (-0,1) MSEK Resultatet efter skatt uppgick för

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ)

ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) ÅRSSTÄMMA I ENIRO AB (publ) onsdagen den 7 maj 2008, klockan 15.00 STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG Dagordningspunkterna 10b, 17 och 18 Vinstutdelning (punkt 10b) Styrelsen föreslår att 5,20 kronor per

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016

Bokslutskommuniké 2016 Pressmeddelande Stockholm 2017-01-17 Bokslutskommuniké 2016 Dividend Sweden publicerar sin bokslutskommuniké tidigare än planerat, med anledning av den kallelse till årsstämma som sker idag. Styrelsen

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ) Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller offentliggöras i USA, Australien, Japan, Kanada, Schweiz eller Sydafrika. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vars deltagande

Läs mer

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet.

Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-09-30 Omsättningen uppgick till 1701 tkr (662 tkr) under de tre första kvartalen, varav 424 tkr (342 tkr ) under det tredje kvartalet. Resultat efter skatt

Läs mer

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ)

Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) Tillägg till inbjudan till teckning av stamaktier i Zenterio AB (publ) November 2016 Innehåll Tillägg till prospekt... 3 Kompletteringar och ändringar av Prospektet... 4 Adresser... 5 2 Tillägg till prospekt

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010

Rottneros AB. Presentation 2 februari 2010 Rottneros AB Presentation 2 februari 2010 Analytikerträff 2 februari 2010 1. Året som gick 2. Marknad 3. Resultat, balansräkning och kassaflöde 4. Amorteringar 5. Aktiviteter 2010 Året som gick Den operativa

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari 2012 Kvartalet oktober - 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till 126,2 (146,9) MSEK Bruttoresultat

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK PRESSMEDDELANDE 2017-06-12 Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK Uppsala, 12 juni, 2017 - Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ( Oasmia eller

Läs mer