Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)"

Transkript

1 Inbjudan till teckning, upptagande till handel samt förvärv av aktier i Rottneros AB (publ)

2 Innehållsförteckning OM EMISSIONEN Sammanfattning... 3 Riskfaktorer... 7 Inbjudan Bakgrund och motiv Nyemissionen och användning av emissionslikviden Konverteringen Köpoptioner Villkor och anvisningar Skattefrågor OM ROTTNEROS VD har ordet Rottneros tar nya tag Affärsidé, mål och strategier En värdeskapande massaproducent Koncernstruktur Historik Verksamhetsbeskrivning Medarbetare Miljö FINANSIELL INFORMATION Finansiell information i sammandrag samt kommentarer till den finansiella utvecklingen Övrig finansiell information Aktien och aktieägare LEGALA FRÅGOR OCH KOMPLETTERANDE INFORMATION DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER PROFORMAREDOVISNING Efter omstruktureringen stärkt finansiell ställning Revisors rapport avseende proformaredovisning STYRELSE, LEDNING OCH REVISORER BOLAGSSTYRNING BOLAGSORDNING... 88

3 1 OM EMISSIONEN Detta Prospekt har upprättats av Rottneros i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt Kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG. Prospektet har godkänts av och registrerats hos Finansinspektionen i enlighet med 2 kap 25 och 26 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande av och registrering hos Finansinspektionen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen för att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Erbjudandet i Prospektet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till personer vars deltagande kräver ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får inte distribueras i något land där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver åtgärder som anges i föregående mening eller där de skulle strida mot regler i sådant land. Varken Teckningsrätterna, BTA, Köpoptionerna eller de Nya Aktierna har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i gällande lydelse, någon provinslag i Kanada, eller enligt tillämplig lag i Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland och får ej, med vissa undantag, distribueras, publiceras, erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom Amerikas Förenta Stater, Kanada, Australien, Japan, Hong Kong, Sydafrika eller Nya Zeeland eller till personer med hemvist där. Anmälan om teckning av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Prospektet innehåller uttalanden om framtidsutsikter vilka är lämnade av styrelsen i Rottneros och är baserade på styrelsens kännedom om nuvarande förhållanden avseende Bolaget, marknadsförhållanden och i övrigt rådande omvärldsfaktorer. Läsaren bör vara uppmärksam på att uttalanden om framtidsutsikter alltid är förenade med osäkerhet. En investering i aktier i Rottneros är förenad med risk och risktagande. Den som överväger att investera i Rottneros uppmanas därför att noggrant studera Prospektet, speciellt avsnittet Riskfaktorer. Vissa siffror i Prospektet har avrundats, medan beräkningar har genomförts utan avrundning. Detta medför att vissa tabeller till synes inte summerar korrekt. Tvist rörande Erbjudandet enligt Prospektet eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras med tillämpning av svensk materiell rätt och av svensk domstol exklusivt. Prospektet hålls tillgängligt elektroniskt via Rottneros (www.rottneros.com) och Swedbank Markets (www.swedbank.se/prospekt) hemsidor, samt i tryckt form på Rottneros och Swedbank Markets huvudkontor. Papperskopior av Prospektet kan på begäran erhållas kostnadsfritt från Rottneros och Swedbank Markets. VILLKOR I SAMMANDRAG FÖRETRÄDESRÄTT De som på avstämningsdagen den 18 november 2009 är registrerade som aktieägare har företrädesrätt i Nyemissionen. En befintlig aktie i Rottneros berättigar till fem Teckningsrätter. En Teckningsrätt ger rätt att teckna en Ny Aktie. KÖPOPTIONER Köpoptioner kommer att tilldelas tecknare av Nya Aktier vederlagsfritt i proportion till antalet tilldelade Nya Aktier, varvid varje tilldelad Ny Aktie berättigar till cirka 0,27 Köpoptioner. Tilldelat antal Köpoptioner avrundas nedåt till närmaste heltal. TECKNINGSKURS 0,25 kronor per Ny Aktie. TOTALT EMISSIONSBELOPP kronor. AVSTÄMNINGSDAG FÖR RÄTT TILL DELTAGANDE I NYEMISSIONEN 18 november TECKNINGSTID 23 november 7 december HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER 23 november 2 december TECKNING OCH BETALNING MED FÖ- RETRÄDESRÄTT Teckning med stöd av Teckningsrätter sker under teckningstiden genom kontant betalning. Observera att Teckningsrätter som inte avses utnyttjas måste säljas senast den 2 december 2009 för att inte bli värdelösa. TECKNING OCH BETALNING UTAN FÖ- RETRÄDESRÄTT Anmälan om teckning utan företrädesrätt ska ske till Swedbank senast den 7 december 2009 på särskild anmälningssedel, vilken kan erhållas från Bolaget eller Swedbank Markets. Tilldelade aktier ska betalas kontant enligt anvisning på avräkningsnotan. Depåkunder hos förvaltare ska istället anmäla sig till, och i enlighet med instruktion från, sin förvaltare.

4 2 OM EMISSIONEN DEFINITIONER BANKSYNDIKATET Banksyndikat bestående av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, DnB NOR Bank ASA, Norge, filial Sverige, HSH Nordbank AG, Copenhagen Branch, Nordea Bank AB (publ) och BBVA Ireland p.l.c. ERBJUDANDET Inbjudan till teckning av stamaktier i Rottneros AB (publ) i enlighet med villkoren i Prospektet. EUROCLEAR SWEDEN Euroclear Sweden AB, tidigare VPC AB. GARANTERNA Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III samt Yggdrasil AB som enligt respektive garantiavtal förbundit sig att teckna aktier. KONVERTERINGEN Den kvittningsemission om 200 MSEK till Banksyndikatet som beskrivs i avsnittet Konverteringen på sidan 18 i Prospektet. NY AKTIE Stamaktie i Rottneros som emitteras i Nyemissionen. PROSPEKTET Rottneros Prospekt i samband med Nyemissionen. ROTTNEROS, BOLAGET ELLER KON- CERNEN Rottneros AB (publ), organisationsnummer eller, beroende på sammanhang, den koncern i vilken Rottneros AB (publ) är moderbolag. SWEDBANK Swedbank AB (publ), organisationsnummer TECKNAREN Den som tecknar sig i Nyemissionen. TECKNINGSRÄTTER De rätter att teckna stamaktier i Bolaget som aktieägarna i Rottneros erhåller för varje aktie som aktieägarna enligt Bolagets aktiebok innehar på avstämningsdagen den 18 november KÖPOPTIONER De köpoptioner som de som tilldelas Nya Aktier i Nyemissionen erhåller vederlagsfritt och som beskrivs i avsnittet Köpoptioner på sidan 19 i Prospektet. NASDAQ OMX STOCKHOLM NASDAQ OMX Stockholm AB, handelsplatsen för Bolagets stamaktier. NYEMISSIONEN Föreliggande nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i enlighet med villkoren i Prospektet. ÖVRIG INFORMATION Kortnamn: ISIN-kod aktie: ISIN-kod Teckningsrätt: ISIN-kod BTA 1: ISIN-kod BTA 2: ISIN-kod BTA 3: ISIN-kod Köpoption: RROS SE SE SE SE SE SE

5 3 OM EMISSIONEN Sammanfattning Denna sammanfattning ska ses som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i de aktier som erbjuds enligt Prospektet ska baseras på en bedömning av Prospektet i sin helhet. En investerare som väcker talan vid domstol med anledning av uppgifterna i Prospektet kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet. En person kan åläggas civilrättsligt ansvar för sammanfattningen enbart om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet. BAKGRUND OCH MOTIV För att möta de ändrade marknadsförutsättningarna initierade Rottneros under 2008 en operationell omstrukturering för att fortsätta vara en global och trovärdig leverantör av massa. Detta har inneburit att produktionsanläggningar har stängts och avyttrats. Koncernen består efter detta i huvudsak av Vallviks Bruk, Rottneros Bruk, projektet i Sydafrika samt den mindre förpackningsverksamheten SilviPak. Bolaget hade så sent som 2008 fem bruk i drift och således tillgångar och skulder motsvarande detta. Genom den operationella omstrukturering som Bolaget slutfört under 2009 har det blivit nödvändigt att justera Bolagets skuldsättningsnivå till den nya koncernstrukturen för att möjliggöra de nödvändiga och lönsamma investeringar som krävs för att kunna möta framtiden som en attraktivare leverantör av avsalumassa. Därför genomförs Nyemissionen samtidigt som Banksyndikatet genom Konverteringen åtagit sig konvertera räntebärande skulder till stamaktier. NYEMISSIONEN I KORTHET Nyemissionen innebär att de som på avstämningsdagen den 18 november 2009 är registrerade som aktieägare i Rottneros får teckna fem (5) Nya Aktier för en (1) befintlig aktie. Nyemissionen kommer, om den fulltecknas, att öka Bolagets aktiekapital med högst kronor. Teckningskursen har fastställts till 0,25 kronor per Ny Aktie, vilket innebär att Nyemissionen om totalt 225 MSEK vid full teckning kommer att tillföra Rottneros cirka 205 MSEK i likvida medel före kostnader hänförliga till Nyemissionen. Resterande 20 MSEK utgörs av Nemus Holding AB:s fordran som avses kvittas i Nyemissionen. För varje tilldelad aktie erhålls dessutom vederlagsfritt cirka 0,27 Köpoptioner avrundat nedåt till närmaste heltal. Emissionslikviden avses användas till att genomföra de nödvändiga investeringar som syftar till att höja produktionen i Vallviks Bruk och samtidigt uppfylla ställda miljökrav. Därutöver ska del av emissionslikviden användas till förtida återbetalning av utestående skuld till Banksyndikatet med 60 MSEK. Teckning av Nya Aktier med stöd av Teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning under tiden från och med den 23 november 2009 till och med den 7 december Rottneros har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från vissa befintliga aktieägare om teckning av Nya Aktier motsvarande cirka 23 procent av samtliga Nya Aktier, dels erhållit skriftliga emissionsgarantier från Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB om teckning av resterande Nya Aktier. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet för Nyemissionen. Se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. KONVERTERINGEN OCH KÖPOPTIO- NERNA I KORTHET Konverteringen är en till Banksyndikatet riktad kvittningsemission som innebär att räntebärande skulder motsvarande 200 MSEK konverteras till stamaktier vilket motsvarar en teckningskurs i kvittningsemissionen om 0,45 kronor per aktie. Anledningen till att Bolaget, gemensamt med Banksyndikatet, funnit Konverteringen nödvändig är för att nå en nivå av räntebärande skulder som Bolaget kan bära, givet nu aktuella förutsättningar. De nya stamaktier som emitteras med anledning av Konverteringen avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm. Konverteringen är bland annat villkorad av att minst 200 MSEK inflyter i Nyemissionen, att Rottneros i samband med Nyemissionen i förtid återbetalar 60 MSEK av de lån som återstår till Banksyndikatet, att Nemus Holding AB delbetalar i Nyemissionen tecknade aktier genom kvittning av sin fordran om 20 MSEK och att Nemus Holding AB gör vissa åtaganden gentemot Banksyndikatet, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer Banksyndikatet att tillsammans inneha en ägarandel om 29,1 procent efter Nyemissionen och Konverteringen. Banksyndikatet har åtagit sig att till Swedbank sälja totalt 55 procent av de stamaktier som de erhåller genom Konverteringen motsvarande totalt stamaktier, för att Swedbank ska kunna fullgöra sina åtaganden med anledning av de utställda Köpoptionerna. Swedbank kommer att vederlagsfritt ställa ut Köpoptioner till de som tilldelats Nya Aktier i Nyemissionen. Varje Köpoption

6 4 OM EMISSIONEN ger innehavaren en rätt, men inte en skyldighet, att köpa en (1) stamaktie i Rottneros för 0,82 kronor per aktie. Köpoptionerna kommer att tilldelas Tecknarna i proportion till antalet tilldelade Nya Aktier, varvid varje Ny Aktie berättigar till cirka 0,27 Köpoptioner avrundat nedåt till närmaste heltal. Avsikten är att Köpoptionerna ska upptas till handel på NGM Nordic MTF eller annan handelsplats. Om alla utställda Köpoptioner utnyttjas samt Banksyndikatets ägande i övrigt är oförändrat kommer Banksyndikatets ägarandel minska från 29,1 procent till 13,1 procent. ROTTNEROS I KORTHET Rottneros producerar avsalumassa, det vill säga pappersmassa som säljs på den öppna marknaden, till skillnad mot massa som produceras vid fabriker med integrerad pappersproduktion. Rottneros inledde under 2006 produktion av livsmedelsförpackningar tillverkade av massafibrer under varumärket SilviPak. Rottneros har en produktionskapacitet på knappt ton massa per år vid två fabriker i Sverige. Rottneros är en global leverantör av blekt och oblekt massa inkluderande både så kallade kemiska och mekaniska massor. Marknaden för avsalumassa omfattar en volym om cirka 50 miljoner ton i världen varav cirka 17 miljoner ton i Europa. Avsalumassa kännetecknas av att den produceras, torkas, emballeras och skeppas för att säljas på marknaden, i motsats till den avsevärt större volymen massa, som produceras vid fabriker med integrerad pappersproduktion. Priserna på avsalumassa sätts till största delen i USD. För de svenska bruken är det därmed en kombination av prisutvecklingen på avsalumassa och USD-kursen som avgör vilket pris som erhålls i SEK. Vallviks Bruk, med tillstånd att producera ton per år, producerar enbart sulfatmassa, vilket är en långfibrig kemisk massa som tillverkas av tall och gran. Den största delen av sulfatmassan utgörs av så kallad ECF-massa (det vill säga klorfri), vars styrka gör att den framförallt används som armeringsmassa vid mjuk-, skriv- och tryckpapperstillverkning. Övrig produktion av sulfatmassa utgörs av UKP, som är en oblekt massa med mycket hög renhet. Vallviks Bruks UKP-massa har utvecklats under många år och har en kvalitet som gör att bruket är en ledande leverantör av massa till producenter av transformatorer och kablar. Koncernen tillverkar mekaniska massor vid bruket i Rottneros som har en produktionskapacitet på cirka ton per år. De mekaniska massor som Rottneros tillverkar är CTMP och slipmassa. Massan finns både i blekta och oblekta kvaliteter och gran, tall och asp är de huvudsakliga vedråvaror som används, där kombinationer av dessa ger olika massakvaliteter. CTMP av asp används främst till skriv- och tryckpapper, medan CTMP av tall och gran i stor omfattning används av kartongtillverkare. Rottneros Packaging är ett dotterbolag inom Koncernen som producerar livsmedelsförpackningar av massafibrer under varumärket SilviPak. Verksamheten startades under våren Produkten som tagits fram har väckt stort intresse hos stora och krävande kunder. Dock kan konstateras att Rottneros inte har finansiella förutsättningar att ensamt driva det fortsatta utvecklingsarbetet i det tempo Rottneros önskar. Huvudinriktningen är därför att finna en partner som kan bidra till att göra projektet till en kommersiell framgång. Våren 2007 träffades en avsiktsförklaring mellan Rottneros och det sydafrikanska skogsföretaget NCT Forestry Co-Operative Limited om att utreda möjligheten att bygga en fabrik för produktion av mekanisk pappersmassa av CTMP-typ i Richards Bay i Sydafrika. Avsikten är att den CTMP-anläggning som togs ur drift under början av sommaren 2008 vid nu nedlagda Utansjö Bruk säljs till ett gemensamt ägt bolag och flyttas till Richards Bay i Sydafrika. Den planerade verksamheten avses drivas av ett gemensamt ägt företag, Pulp United (Pty) Ltd, i vilket Rottneros och NCT Forestry Co-Operative Limited ska fungera som partners, men där även finansiella investerare erbjuds delta. Massan, som i första hand ska exporteras till Sydostasien och Europa, avses säljas genom Rottneros marknadsorganisation. Avsikten är att Rottneros ska gå in som största delägare. Om projektet realiseras i enlighet med nuvarande plan kommer det redan från start medföra en väsentlig realisationsvinst. Koncernen har en organisation för vedförsörjning i Sverige samt ett bolag för vedanskaffning i Lettland. Under de senaste åren har Rottneros av kostnadsskäl strävat efter att minska andelen importerad ved. Rottneros har som målsättning att ha anpassade små lager av massaved för att optimera tillgången till färskt virke vilket är kostnadseffektivt av flera skäl. Medelantalet anställda i Koncernen uppgick under januari-september 2009 till 429 varav 367 i Sverige. Under 2008 uppgick löner och andra ersättningar till personalen exklusive sociala kostnader till 286 MSEK.

7 5 OM EMISSIONEN RISKFAKTORER Rottneros verksamhet är förenad med risker av olika slag. Risker relaterade till rörelsen innefattar bland annat massapris och konjunktur, konkurrens, kapitalinvesteringar, vedråvaru- och vedpriser, energipriser, miljörisker, produktionsstörningar, Bolagets beroende av nyckelpersoner, tvister och skatterisker. De finansiella riskerna innefattar bland annat risker relaterade till massaprissäkring, valutaexponering, elderivat, ränterisk, likviditetsrisk och finansieringsrisk, kreditrisk samt särskild risk kring Rottneros Miranda. Vidare finns risker relaterade till Nyemissionen och de Nya Aktierna innefattande bland annat att teckningsåtaganden och emissionsgarantier inte är säkerställda, att Bolagets aktiekurs kan förändras, att huvudägare kan påverka verksamheten samt att eventuell försäljning av aktier från huvudägare kan påverka aktiekursen. Dessutom finns risker rörande framtida utdelning och Konvertering. Ovannämnda risker är endast en sammanfattning. För en utförlig beskrivning av riskfaktorer hänvisas till avsnittet Riskfaktorer. Utelämnandet eller införandet av en risk i denna sammanfattning är inte en indikation på dess betydelse. FÖREVISADE DOKUMENT Rottneros bolagsordning och finansiell information för Koncernen (årsredovisningar och delårsrapporter från 2006 och framåt) finns tillgängliga i elektroniskt format på ÖVRIGT STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, KON- CERNLEDNING OCH REVISORER Styrelsen består av Rune Ingvarsson (ordförande), Bengt Åke Andersson, Roger Asserståhl, Mikael Lilja, Kjell Ormegard, Tord Strömberg, Thomas Wasberg och Ingrid Westin Wallinder. Ledande befattningshavare är Ole Terland (VD), Olle Dahlin, Ingemar Eliasson, Karl Ove Grönqvist, Jan Holm, Robert Jensen, Mikael Krook, Ragnar Lundberg, Ann Olhede och Tomas Wiklund. Rottneros revisor är Öhrlings PricewaterhouseCoopers med Magnus Brändström som huvudansvarig. För mer information om styrelsens ledamöter, ledande befattningshavare samt Bolagets revisorer, se avsnittet Styrelse, ledning och revisorer. STÖRRE AKTIEÄGARE OCH TRANSAK- TIONER MED NÄRSTÅENDE Rottneros största aktieägare är Nemus Holding AB vars innehav per den 30 september 2009 uppgick till 28,5 procent av kapital och röster (exkluderat av Bolaget återköpta aktier), följt av Evli Bank Plc filial Stockholm med 4,7 procent och Skagen Vekst med 3,9 procent. I samband med Konverteringen kommer Banksyndikatet att bli betydande aktieägare med innehav om totalt 29,1 procent och per bank mellan 2,8 procent och 7,7 procent vilket leder till en utspädning av befintliga aktieägare. För mer information, se avsnittet Aktien och aktieägare. För information rörande transaktioner med närstående, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. RÅDGIVARE Vid Nyemissionen bistår Swedbank Markets som finansiell rådgivare och emissionsinstitut samt Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.

8 6 OM EMISSIONEN FINANSIELL UTVECKLING I SAMMANDRAG Nedan presenteras Rottneros finansiella utveckling i sammandrag. Belopp i MSEK 2009 Jan sep 2008 Jan sep 2008 Helår 2007 Helår 2006 Helår Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Anläggningstillgångar Likvida medel Eget kapital Räntebärande skulder Balansomslutning Räntebärande nettoskuld Skuldsättningsgrad, ggr 0,6 0,8 1,0 0,6 0,3 Ränteteckningsgrad, ggr Neg Neg Neg Neg Neg Resultat efter skatt per aktie, SEK 0,38 0,85 1,84 1,67 0,05 Utdelning per aktie, SEK 0,10 Investeringar, MSEK Medelantal anställda, st Proformabalansräkning nedan baseras på Koncernens balansräkning per den 30 september Denna har justerats för Nyemissionen om 225 MSEK inklusive betalning genom kvittning om 20 MSEK samt transaktionsrelaterade kostnader, Konverteringen om 200 MSEK samt amortering av syndikeringskrediten om 60 MSEK. Mer information finns i avsnittet Efter omstruktureringen stärkt finansiell ställning. Beviljade men outnyttjade krediter uppgick per den 30 september 2009 till 70 MSEK. Rottneros presenterar en proformabalansräkning för att illustrera de effekter som Nyemissionen, Konverteringen samt amortering ger och ska inte förväxlas med Bolagets verkliga balansräkning per den 30 september Proformabalansräkningen bör läsas tillsammans med övrig information i Prospektet. Koncernens balansräkning proforma efter nyemission och skuldreduktion, Belopp i MSEK 30 sep 2009 Tillgångar Nyemission och skuldkonvertering¹ Proforma 30 sep 2009 Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar exklusive likvida medel Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder Summa eget kapital och skulder Nettoskuldsättning Soliditet 50% 73% ¹ Räkenskaper vid fullt tecknad nyemission, före eventuella redovisningstekniska effekter.

9 7 OM EMISSIONEN Riskfaktorer Ägande av aktier är förenat med risktagande. Det finns ett antal faktorer som påverkar och som kan komma att påverka verksamheten i Koncernen i positiv och negativ riktning. Risker finns beträffande både sådana förhållanden som har direkt anknytning till Rottneros och sådana som saknar specifik anknytning till Rottneros. Nedan lämnas en kortfattad och översiktlig redogörelse för vissa riskfaktorer som Rottneros styrelse bedömt kan ha betydelse för Bolagets framtida utveckling eller för en investering i Rottnerosaktien. Riskfaktorerna beskrivs utan inbördes rangordning och redogörelsen gör inte anspråk på att vara heltäckande. Det innebär att det kan finnas ytterligare risker som i större eller mindre grad kan ha betydelse för Rottneros verksamhet. Utöver nedan angivna riskfaktorer samt andra förekommande risker, bör läsaren även noggrant beakta övrig information i detta Prospekt. RÖRELSERELATERADE RISKER MASSAPRIS OCH KONJUNKTUREN Under de senaste 30 åren har massacyklerna varit tämligen regelbundna där massakonjunkturen ofta har legat tidigt i den globala konjunkturfasen. Utvecklingen under 2000-talet har inte riktigt följt de historiska femårscyklerna. Stora kapacitetstillskott i främst Sydamerika har orsakat överkapacitet på världsmarknaden. Massapriset sätts i USD medan tillverkningskostnaderna till stor del är i lokala valutor. Efterfrågevariationerna är främst hänförliga till den allmänna konjunkturutvecklingen där viktiga kundsegment såsom det annonsdrivna tryckta mediets fluktuation slår igenom i massakonsumtionen. Dessutom förstärks och förskjuts efterfrågan av ett oregelbundet inköpsbeteende från köpare som försöker optimera sin lagerhållning. Konjunkturberoendet medför att förhållandena i den allmänna ekonomin påverkar Rottneros verksamhet. Det finns därför en betydande risk att Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat kan påverkas negativt under en ekonomisk nedgång i den allmänna ekonomin. KONKURRENS Rottneros verksamhet bedrivs inom en konkurrensutsatt bransch som karaktäriseras av en stark priskonkurrens samt av andra konkurrensfaktorer som exempelvis kvalitet och service. Massamarknaden påverkas även av förändringar i produktionskapacitet som emellanåt skapar skillnader mellan utbud och efterfrågan, vilket tenderar att ge en volatil prissättning av massa. Det kan inte uteslutas att de stora pris- och volymsvängningar som historiskt har kännetecknat massamarknaden, även kan uppstå i framtiden, vilket kan ha väsentlig negativ effekt på Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat. KUNDER Koncernen har flera stora kunder med geografisk spridning. Huvuddelen av koncernens försäljning sker i Europa där Norden, Italien och Tyskland utgör de största marknaderna. Sammantaget har Koncernen cirka 100 kunder, varav de tio största tillsammans representerar cirka 50 procent av omsättningen. Emellertid bör noteras att slipmassaproduktionen vid Rottneros Bruk är starkt beroende av en stor kund med flera mottagande pappersbruk. Skulle affärsrelationen med denna kund försämras kan det få en väsentligt negativ effekt på Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat. Slipmassan vid Rottneros Bruk svarar för drygt 20 procent av Koncernens omsättning. KAPITALINVESTERINGAR Ledningen gör årligen en översyn av samtliga bruks investeringsbehov för de närmaste åren. I detta ingår löpande årliga investeringar, expansionsinvesteringar för att undanröja flaskhalsar samt investeringar som syftar till att höja kvaliteten. Rottneros strävar efter att ha en kostnadseffektiv investeringsstrategi och införskaffar begagnad utrustning i den omfattning det passar Koncernens behov. I framtiden är det inte osannolikt att Rottneros kommer att behöva genomföra betydande investeringar för att behålla och förbättra sin konkurrenskraft. Sådana investeringar kan innebära ett betydande negativt kassaflöde vid investeringstidpunkten samt högre avskrivningar och en högre kapitalkostnad framöver, vilket i sin tur skulle kunna ha en väsentlig negativ påverkan på Rottneros finansiella ställning och resultat. Enligt planerna

10 8 OM EMISSIONEN som redovisas närmare under avsnittet Verksamhetsbeskrivning står Vallviks Bruk inför ett större investeringsprogram som syftar till att höja produktionskapaciteten vid bruket samtidigt som miljöoch energiförbättrande åtgärder uppnås. VEDRÅVARA OCH VEDPRISER Rottneros målsättning är att ha flerårsavtal med de största ved- och flisleverantörerna för att minska beroendet av spotmarknaden. Även där inte formella flerårsavtal tecknats är målsättningen att upprätthålla långsiktiga affärsrelationer. Avtalen avser främst kvalitet och kvantitet, medan pris regelbundet förhandlas och anpassas efter marknadsutvecklingen. Det finns en risk att leveransproblem skulle kunna uppstå om överenskommelse om pris inte kan träffas eller om de avtal som ingåtts skulle upphöra och inte kan förlängas. Allvarliga leveransproblem skulle även kunna uppstå till exempel på grund av arbetskonflikter, svåra väderförhållanden eller andra händelser utanför Rottneros kontroll. Samtliga leveransproblem riskerar att innebära en väsentligt negativ effekt på Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat. Ett ökat pris på vedråvaran skulle även kunna innebära en negativ effekt på Rottneros finansiella ställning och resultat om Rottneros inte skulle kunna kompensera sig för detta genom ökade priser på sina produkter. Eftersom vedpriserna till stor del påverkas av efterfrågan från massaindustrin finns det en risk för att en ökad produktionsnivå av massa i Rottneros geografiska verksamhetsområde kan leda till ökade priser för vedråvara i framtiden och därmed ökade kostnader för Rottneros. Ökad efterfrågan på vedråvara inom andra användningsområden, till exempel för energi, kan också innebära ökade priser. Dessutom kan ökade tullavgifter påverka priset för importved på ett för Rottneros ogynnsamt sätt. ENERGIPRISER De höga elpriserna har under flera år orsakat den mekaniska massaindustrin, och därigenom även Rottneros, avsevärda problem. Mot den bakgrunden har åtgärder för att minska elförbrukningen per producerat ton massa haft hög prioritet under en följd av år. Detta har inneburit förfinade processer och trimning av befintliga anläggningar, samt investeringar i nya metoder. Elmarknaden är dock mycket volatil präglades inledningsvis av en högkonjunktur där efterfrågan på energi var stor och ledde till höga priser under tredje kvartalet. Därefter har efterfrågan mattats av med den allmänna konjunkturen och priserna fallit väsentligt, dock till en fortfarande historiskt sett hög nivå. Det finns risk att energipriserna i framtiden utvecklas på ett för Rottneros ogynnsamt sätt, vilket kan få en väsentligt negativ effekt på Rottneros finansiella ställning och resultat. MILJÖRISKER Rottneros verksamhet som producent av pappersmassa har betydande påverkan på miljön, både vad gäller utsläpp till vatten och luft. Vidare måste en del avfallsprodukter hanteras. Miljölagstiftningen inom Bolagets verksamhetsområde är omfattande och verksamheten kräver tillstånd som förnyas från tid till annan. Tillstånden reglerar produktionsvolym, utsläpp, bullernivåer och hur avfalls- och kemikaliehantering ska ske. I samråd med övervakande myndigheter sker en kontinuerlig dialog kring hur förbättringar kan åstadkommas, vilket också måste gå i takt med att miljölagstiftningen ständigt går mot strängare regler. Ett överskridande av givna tillstånd innebär en risk för produktionsbegränsningar eller att andra åtgärder måste vidtas, till exempel att investeringar måste genomföras, för att möta de allt högre ställda kraven. Kraven på förbättrad teknik medför också ett investeringsbehov. Vidare finns även en risk att straffansvar kan utkrävas eller att tillstånd återkallas. Det åligger även ett saneringsansvar på varje enskilt bolag inom Koncernen som verksamhetsutövare eller fastighetsägare i den händelse att en miljöskada konstateras. I dom från 2007 har Miljödomstolen i Östersund ålagt Vallviks Bruk att den 1 januari 2010 ta i drift en bioreningsanläggning eller motsvarande reningsanläggning för att uppfylla reningsvillkoren av fabrikens vattenavlopp. Efter överklagande har Miljööverdomstolen fastställt domen. Bolaget har överklagat Miljööverdomstolens dom till Högsta domstolen och begärt prövningstillstånd. Högsta domstolen har i början av november 2009 beslutat att avslå Rottneros begäran om prövningstillstånd. Domen i Miljööverdomstolen har därmed vunnit laga kraft. Rottneros har hos Miljödomstolen begärt att Miljödomstolen förskjuter den tidpunkt vid vilken en reningsanläggning skall tas i drift. En sådan förskjutning bedöms, baserat på den fastställda domen och de remissyttranden som lämnats, med största sannolikhet erhållas, men det kan inte uteslutas att Miljödomstolen avslår Rottneros begäran. Den som bedriver en verksamhet och är verksamhetsutövare är den som enligt miljöbalken har ett strikt ansvar om miljöskada påvisas. Detta innebär

11 9 OM EMISSIONEN att ansvar föreligger även om skadan inte har uppkommit uppsåtligen. Ersättningsanspråk eller krav om efterbehandling till följd av eventuella skador som orsakats av den verksamhet som bolag inom Koncernen bedriver idag eller har bedrivit tidigare, kan uppgå till betydande belopp. Det kan därför inte uteslutas att något bolag inom Koncernen blir ålagt att utreda, åtgärda och bekosta efterbehandling av områden där verksamheten bedrivs eller har bedrivits. Sådana kostnader kan även uppstå för fastigheter som bolag inom Koncernen äger eller tidigare har ägt. Ansvaret är i Sverige begränsat till det bolag som bedriver eller bedrivit verksamheten eller äger eller har ägt fastigheten. Detta gäller även i Spanien även om där också i undantagsfall finns möjlighet att föra ett eventuellt ansvar vidare till ägande bolag. Denna risk bedöms dock av juridisk expertis i Spanien som liten i sig. För ytterligare information om miljöansvar se avsnittet Miljö samt avsnittet Legala frågor och kompletterande information. PRODUKTIONSSTÖRNINGAR Rottneros produktionsverksamhet är en processindustri där avbrott eller störningar i något led, till exempel haveri, väderförhållanden, arbetskonflikter, terroraktiviteter och naturkatastrofer, kan medföra att produktionen vid en eller flera fabriker stoppas, vilket kan medföra stora negativa konsekvenser på Bolagets verksamhet, intäkter, finansiella ställning och resultat. Rottneros har tecknat en avbrottsförsäkring som skydd vid eventuella haverier eller andra produktionsproblem. Även om Rottneros anser att Koncernen är försäkrad till tillräckliga belopp är det osäkert om förlorade belopp helt eller delvis kan återfås eller om belopp som återfås täcker alla uppkomna kostnader. BEROENDE AV NYCKELPERSONER Nyckelpersoner har betydelse för Bolagets framtida framgång. För Rottneros är det viktigt att kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal och ledning. Om nyckelpersoner lämnar Rottneros eller om Rottneros inte kan rekrytera kompetent och kvalificerad personal kan detta få negativ inverkan på Bolagets verksamhet, finansiella ställning och resultat. TVISTER Rottneros är från tid till annan inblandat i tvister inom ramen för den normala affärsverksamheten. Större och komplicerade tvister kan vara kostsamma, tids- och resurskrävande samt kan komma att störa den normala affärsverksamheten. Det kan inte heller uteslutas att resultatet av tvister kan ha negativ inverkan på Rottneros resultat och finansiella ställning. För ytterligare information om de tvister och andra ansvarsfrågor som Rottneros för närvarande är inblandat i, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. SKATTERISKER Rottneros bedriver sin verksamhet, inklusive transaktioner mellan koncernbolag, i enlighet med gällande skattelagar och bestämmelser i berörda länder, skatteavtal samt skattemyndigheters krav. Det kan dock inte uteslutas att Rottneros tolkning av tillämpliga regler och administrativ praxis inte är helt korrekt, eller att regler och praxis kan komma att ändras, eventuellt med retroaktiv verkan. Genom skattemyndigheters beslut kan Rottneros tidigare eller nuvarande skattesituation komma att försämras. FINANSIELLA RISKER MASSAPRISSÄKRING Rottneros har under den senaste femårsperioden gjort massaprissäkringar, men dessa har trappats av och per september 2009 finns inga massaprissäkringar. Bolaget har dock för avsikt att fortsätta säkra massapriset om attraktiva nivåer kan erhållas. Det finns en risk att ingångna massaprissäkringar i efterhand kan visa sig vara olönsamma och leda till ett försämrat resultat och finansiell ställning för Bolaget jämfört med om dessa inte hade ingåtts. VALUTAEXPONERING (HUVUDSAKLIGEN INTÄKTERNA) Rottneros omsättning, finansiella ställning och resultat är kraftigt beroende av valutakurser för svenska kronor (SEK) i förhållande till amerikanska dollar (USD) och euro (EUR). Utvecklas valutakurserna på ett för Rottneros ogynnsamt sätt kan detta därför få en väsentligt negativ effekt på Bolagets omsättning, finansiella ställning och resultat. Transaktionsexponering Realflödet i USD, som beräknas uppgå till drygt 40 procent av det totala inflödet, kan säkras. Visserligen fakturerar Rottneros i olika valutor, men den underliggande valutan för handel med pappersmassa är till största delen USD. Cirka 20 procent av omsättningen är kontrakterad i EUR. Denna försäljning har till viss del säkrats för Det innebär att den underliggande exponeringen mot USD är mycket hög, men att det direkta inflödet av USD (realflödet) endast motsvarar drygt 40 procent av omsättningen. Genomslaget av kursförändringar för den indirekta exponeringen fördröjs dock av att kontraktens löptid normalt är 1 3 månader, vilket medför att förändringar i massapriser i lokala valu-

12 10 OM EMISSIONEN tor till följd av en ändrad USD-kurs påverkar resultatet först efter en tid. Balansriskexponering Försäljningspriset på massa baseras oftast på aktuellt massapris noterat i USD omräknat till en faktureringsvaluta. Fakturering sker till största delen i USD, EUR och SEK. Den balansriskexponering som uppstår på utestående kundfordringar i EUR och USD säkras och balanseras genom att Koncernen har upptagit lån i motsvarande valuta. Omräkningsexponering Bolaget har valt att inte säkra de utländska dotterbolagens egna kapital. Motpartsrisker avseende valutasäkringarna är gjorda med större banker och är uteslutande valutaterminer. ELDERIVAT All fysisk el till de svenska bruken handlas direkt över elbörsen Nord Pool. Elpriserna noteras i EUR. Avseende 2009 har 18 procent av normalkapacitet säkrats till 25 öre per kwh. Motpartsrisker avseende de finansiella säkringarna finns, men är måttliga i och med ISDA-avtal med Nord Pool. Motparts eventuella oförmåga att möta ingångna avtal kan dock ha en väsentlig negativ påverkan på Rottneros finansiella ställning och resultat. RÄNTERISK Räntekostnaden, för Koncernens upplåning, är beroende av ränteläget, vilket medför att en förändring av ränteläget kan påverka Koncernens resultat negativt. LIKVIDITETSRISK OCH REFINANSIE- RING Likviditetsrisk hanteras genom att Koncernen strävar efter att inneha tillräckligt med likvida medel och kortfristiga placeringar på en likvid marknad samt erforderlig finansiering genom kreditfaciliteter. Koncernens likviditetsrisk består i att kortfristiga placeringar inte går att avyttra inom erforderlig tidsram till marknadsmässig värdering. Vidare finns risken att en försämrad finansiell utveckling av Rottneros verksamhet kan leda till att likviditeten försämras. Försämrad likviditet kan i sin tur få flera följdeffekter som påverkar Bolaget negativt, bland annat försämrade kreditvillkor och leveransvillkor. Rottneros finansieringsrisker omfattar eventuella ökade kostnader för, och eventuella förseningar i samband med, finansieringen av verksamhetens kapitalbehov samt refinansieringen av Bolagets utestående lån. Om Bolagets utveckling avviker från Bolagets planer kan det inte uteslutas att ytterligare kapital kommer att behövas och det finns en risk i att sådant kapital inte kan anskaffas på villkor som är godtagbara för Rottneros. Om Bolaget misslyckas med att anskaffa nödvändigt kapital i framtiden kan Bolagets fortsatta verksamhet väsentligt påverkas negativt. KREDITRISK Med kreditrisk avses bland annat att en kund eller annan affärspartner inte kan reglera sina mellanhavanden till Bolaget. Kreditrisken i kundfordringar minimeras genom kreditförsäkringar. Om Rottneros åtgärder för att minimera kreditrisk inte är tillräckliga kan detta få en negativ effekt på Rottneros finansiella ställning och resultat. SÄRSKILD RISK KRING MIRANDA Rottneros dotterbolag Rottneros Miranda S.A. försattes, på egen begäran, under spanskt insolvensförfarande i april Anledningen till ansökan var att kostnaderna för massabruket stigit kraftigt samtidigt som såväl försäljningspris som volym dramatiskt fallit. Insolvensförfarandet pågår och utfallet är svårbedömt, men skulle kunna leda till att Rottneros Miranda S.A. rekonstrueras eller likvideras i ett konkursliknande förfarande. Såväl rekonstruktörerna som Rottneros bedömer att värdet av tillgångarna i Bolaget kan överstiga skulderna, men ett utfall som innebär att Rottneros måste skriva ner sitt bokförda värde på tillgångarna på 45 MSEK kan inte uteslutas. Det föreligger därutöver osäkerhet kring bedömningen av mellanhavandena mellan dotter- och moderbolag vilket skulle kunna leda till att Rottneros tvingas betala upp till 3,5 MEUR till Rottneros Miranda S.A. trots att Rottneros innehar fordringar som vida överstiger nämnda belopp. Frågan är föremål för prövning. Huruvida eventuella miljösaneringskostnader skulle kunna överföras från Rottneros Miranda S.A. till Rottneros är oklart. Juridisk expertis i Spanien betvivlar att det är möjligt att påföra Rottneros ett sådant ansvar. För närvarande finns inga framförda krav. Bolaget har under innehavstiden sedan 1999 följt de miljökrav som myndigheterna ställt och inför förvärvet gjorde säljaren Kimberly Clark en genomgång av miljösituationen i fabriken och den mark som tillhör fabriken. Undersökningen påvisade inte några föroreningar och de förslag till förbättringar som framfördes har åtgärdats under Rottneros ägartid. RISKER RELATERADE TILL AKTIERNA OCH ERBJUDANDET AKTIERELATERADE RISKER Värdepappershandel är alltid förknippad med risk och risktagande. Eftersom en aktieinvestering både kan stiga och sjunka i värde är det inte säkert att

13 11 OM EMISSIONEN en investerare kan komma att få tillbaka satsat kapital. Investeringar i Rottneros aktier bör därför föregås av en noggrann analys av Bolaget, dess konkurrenter och omvärld, generell information om branschen samt övrig nödvändig information. En investering i aktier bör aldrig ses som ett snabbt sätt att generera avkastning, utan snarare som en investering man gör på lång sikt med kapital man kan undvara. ÄGARE MED BETYDANDE INFLYTANDE Bolagets huvudaktieägare, Nemus Holding AB, förväntas kvarstå som större aktieägare efter Nyemissionen och inneha ett betydande ägande i Bolaget. Även de fem banker som ingår i Banksyndikatet kommer genom Konverteringen att få betydande ägande i Rottneros. Således kan Nemus Holding AB respektive varje enskild bank, komma att påverka Bolaget väsentligt avseende bland annat sådana angelägenheter som är föremål för omröstning på bolagsstämma, inklusive beslut om utdelning, kapitalökning, tillsättande och entledigande av styrelseledamöter samt ändring av bolagsordningen. OMFATTANDE FÖRSÄLJNING AV ROTT- NEROS AKTIE AV DESS HUVUDÄGARE KAN FÅ NEGATIVA EFFEKTER PÅ AKTIE- KURSEN Om Rottneros huvudaktieägare säljer ett betydande antal Rottnerosaktier på aktiemarknaden, eller om marknaden tror att en sådan försäljning kan komma att ske, kan Rottneros aktiekurs påverkas negativt. Ingen av Bolagets aktieägare har någon förpliktelse att bibehålla sin ägarandel, och därmed finns inga garantier för att större aktieägare kommer att bibehålla sin nuvarande ägarandel i Bolaget efter Nyemissionen. Bolaget har kännedom om att det mellan Banksyndikatet och Nemus Holding AB finns en avsikt att ingå avtal om bland annat restriktioner avseende vidareförsäljning av aktier utöver vad som anges i Prospektet. Bolaget har dock ingen information om sådan överenskommelse ingåtts. FRAMTIDA UTDELNING Tidpunkten för, och storleken på, eventuell framtida utdelning föreslås av styrelsen för Rottneros. Styrelsen kommer i sin bedömning att väga in ett flertal faktorer, bland annat verksamhetens utveckling, resultat, kassaflöden, finansiella ställning, expansionsplaner och andra faktorer. Det finns många risker som kan komma att påverka Bolagets resultat negativt och det finns inga garantier för att Rottneros kommer att kunna presentera resultat som möjliggör utdelning till aktieägarna i framtiden. Vidare ska noteras att avtalet med Banksyndikatet innebär att utdelningen under ett enskilt år inte får överstiga 50 procent av vinst efter skatt. TECKNINGSÅTAGANDE OCH EMIS- SIONSGARANTIER Rottneros har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare om teckning av Nya Aktier motsvarande cirka 23 procent av de Nya Aktierna, dels ingått skriftligt avtal om emissionsgaranti med Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB avseende teckning av resterande Nya Aktier, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Varken teckningsåtagandena eller emissionsgarantin är säkerställda genom bankgaranti, pant, likvida medel eller på annat sätt än skriftliga avtal, bortsett från en mindre del av emissionsgarantin. Bolaget kan mot bakgrund av detta inte garantera att teckningsåtagandena eller emissionsgarantin kommer att infrias. VILLKOR I TECKNINGSÅTAGANDE Nemus Holding AB:s åtagande att teckna Nya Aktier är villkorat av att Konverteringen genomförs samt att Nemus Holding AB som delbetalning för tecknade Nya Aktier får kvitta en fordran på Bolaget om 20 MSEK. Det är styrelsens bedömning att en sådan kvittning är lämplig och kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Det kan dock inte uteslutas att, innan Nemus Holding AB tecknar de Nya Aktierna, någon händelse inträffar som ändrar Bolagets bedömning. Detta skulle kunna leda till att Nemus Holding AB inte är skyldigt att teckna de Nya Aktierna som åtagandet avser, vilket skulle kunna inverka negativt på Rottneros möjligheter att genomföra Nyemissionen. För ytterligare information, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information. KONVERTERINGEN Banksyndikatets åtagande att teckna stamaktier i Konverteringen är bland annat villkorat av att Nyemissionen inbringar 200 MSEK, att Nemus Holding AB kvittar sin fordran om 20 MSEK i Nyemissionen, att Nemus Holding AB åtar sig i förhållande till Banksyndikatet att dels stödja av Banksyndikatet nominerad ledamot till Rottneros styrelse och nomineringskommitté, dels underkasta sig restriktioner avseende minst aktier, motsvarande 11,5 procent av sitt totala innehav i Rottneros (efter genomförd Nyemission vid fullt utnyttjande av sin företrädesrätt). Om Banksyndikatet inte tecknar stamaktier i Konverteringen kan

14 12 OM EMISSIONEN detta inverka negativt på Bolagets möjlighet att genomföra Nyemissionen. VILLKOR I GARANTIAVTAL Garantiåtagandena från Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB är villkorade av att Konverteringen fulltecknas. För ytterligare information, se avsnittet Legala frågor och kompletterande information.

15 13 OM EMISSIONEN Inbjudan Vid extra bolagsstämma i Rottneros AB (publ) den 11 november 2009 fattades beslut om att öka Bolagets aktiekapital med högst kronor genom nyemission av högst stamaktier. Härmed inbjuds aktieägarna i Rottneros att med företrädesrätt teckna Nya Aktier i Bolaget i enlighet med villkoren i detta Prospekt. Aktieägarna erbjuds att för en (1) befintlig aktie i Bolaget teckna fem (5) Nya Aktier i Bolaget till kursen 0,25 kronor per Ny Aktie. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna de Nya Aktierna är den 18 november Teckning ska ske under perioden från och med den 23 november 2009 till och med den 7 december 2009, i enlighet med vad som anges i avsnittet Villkor och anvisningar. Styrelsen äger dock rätt att förlänga teckningstiden. Fulltecknad Nyemission innebär att Bolaget tillförs cirka 225 MSEK, varav 205 MSEK i likvida medel och 20 MSEK i kvittad fordran, före avdrag för emissionskostnader 1. I samband med Nyemissionen avser Bolaget att genomföra en kvittningsemission riktad till Banksyndikatet. Genom Konverteringen kvittas skulder om totalt 200 MSEK till stamaktier i Bolaget. Banksyndikatets åtagande att teckna stamaktier i Konverteringen är bland annat villkorat av att minst 200 MSEK tillförs Bolaget i Nyemissionen, att Nemus Holding AB tecknar Nya Aktier och delbetalar tecknade Nya Aktier genom kvittning av sin fordran om 20 MSEK och att Nemus Holding AB gör vissa åtaganden gentemot Banksyndikatet, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Bolaget äger rätt att avbryta Nyemissionen för det fall anslutningen i Nyemissionen inte uppgår till 200 MSEK och/eller Konverteringen inte fulltecknas. Aktiekapitalet kommer genom Nyemissionen och Konverteringen att kunna öka med högst ,40 kronor. Aktieägare som inte deltar i Nyemissionen kommer att få sin ägarandel utspädd, men har möjlighet att, helt eller delvis beroende på marknadens prissättning av Teckningsrätter, kompensera sig ekonomiskt för utspädningseffekten från Nyemissionen genom att sälja sina Teckningsrätter. Sådan försäljning måste ske senast den 2 december Den utspädningseffekt som tillkommer från Banksyndikatets konvertering av räntebärande skulder till aktier är inte möjlig att kompensera sig för inom ramen för Nyemissionen. Utspädningen genom Nyemissionen uppgår till cirka 83 procent. 2 Utspädningen genom Konverteringen blir därefter cirka 29 procent. 3 Den totala utspädningen genom Nyemissionen och Konverteringen tillsammans blir cirka 88 procent. 4 Tecknaren kommer även, vederlagsfritt, för ett visst antal tilldelade aktier i Nyemissionen erhålla ett visst antal Köpoptioner. För varje Ny Aktie erhålls cirka 0,27 Köpoptioner avrundat nedåt till närmaste heltal. 5 En (1) Köpoption berättigar till köp av en (1) stamaktie i Rottneros för 0,82 kronor per aktie Emissionskostnader beräknas uppgå till cirka 20 MSEK, varav cirka 10,3 MSEK utgör garantiprovisioner. Utspädningen genom Nyemissionen beräknas som maximala antalet nyemitterade aktier till följd av Nyemissionen dividerat med summan av nuvarande antalet aktier (inklusive av Bolaget återköpta) och maximala antalet nyemitterade aktier till följd av Nyemissionen. Utspädningen genom Konverteringen beräknas som antalet nyemitterade aktier till följd av Konverteringen dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad Nyemission samt Konverteringen (inklusive av Bolaget återköpta). Utspädningen genom Nyemissionen och Konverteringen tillsammans beräknas som antalet nyemitterade aktier till följd av Nyemissionen och Konverteringen dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad Nyemission samt Konverteringen (inklusive av Bolaget återköpta). Det exakta antalet Köpoptioner som tilldelas beräknas som antalet tilldelade Nya Aktier i Nyemissionen multiplicerat med dividerat med avrundat nedåt till närmaste heltal. Exempelvis erhåller den som tilldelas Nya Aktier 271 Köpoptioner.

16 14 OM EMISSIONEN Rottneros har dels erhållit skriftliga teckningsåtaganden från vissa befintliga aktieägare om teckning på vissa villkor av Nya Aktier motsvarande cirka 23 procent av samtliga Nya Aktier i Nyemissionen 1, dels erhållit skriftliga emissionsgarantier från Case Investment AB, CA Fastigheter AB, Lotsa Holding SA, Prior & Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB, Skagen Vekst, Skagen Vekst III och Yggdrasil AB om teckning av resterande Nya Aktier, se vidare avsnittet Legala frågor och kompletterande information. Teckningsåtagandena och emissionsgarantierna motsvarar sammanlagt det totala emissionsbeloppet för Nyemissionen. Styrelsen ansvarar för detta Prospekt och försäkrar att alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet, såvitt styrelsen vet, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att inget är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Styrelsen vill samtidigt göra aktieägare och andra intressenter uppmärksamma på att all form av investering i aktier är förknippad med risk och vill särskilt uppmana potentiella investerare att läsa avsnitten om risker. Upplands Väsby den 12 november 2009 Rottneros AB (publ) Styrelsen 1 De befintliga aktieägare som garanterat att teckna hela eller delar av sin företrädsrättsliga andel är CA Fastigheter AB (0,3 procent av emissionslikviden), Nemus Holding AB (17,8 procent av emissionslikviden), Prior & Nilsson Fond- och Kapitalförvaltning AB, (1,4 procent av emissionslikviden), Skagen Vekst (3,9 procent av emissionslikviden) och Skagen Vekst III (0,2 procent av emissionslikviden), genom avtal skrivna den 28 oktober 2009, 9 juli 2009, 6 november 2009, 28 oktober 2009 respektive 28 oktober 2009.

17 15 OM EMISSIONEN Bakgrund och motiv ROTTNEROS NYA STRATEGI Rottneros har anor tillbaka till 1600-talet. Under det senaste decenniet har massamarknaden förändrats i ett mycket högre tempo än vad som tidigare varit fallet. Under mitten av 1900-talet fanns massabruk primärt i Europa och Nordamerika. Med en stark utvecklingstakt i Sydamerika och Asien har dock flertalet nya konkurrenter tillkommit vilket medfört större krav på aktörer som Rottneros att fokusera på sin kärnkompetens. De asiatiska och sydamerikanska bruken har satt press på konkurrenterna på det norra halvklotet, främst genom billig produktion av högkvalitativ kortfibrig massa såsom blekt eukalyptussulfat. Vedråvaran på södra halvklotet består till stor del av plantageodlad akacia och eukalyptus, till skillnad från de kortfibriga naturligt växande vedråvarorna, framförallt asp, björk, bok och lönn, som används på norra halvklotet. De konkurrenskraftiga sydliga vedråvarorna gynnas av mycket högre tillväxttakt i lättillgänglig terräng belägen i massafabrikernas närhet. Rottneros är således av uppfattningen att det långsiktigt är betydligt mer fördelaktigt med tillverkning av kortfibrig massa på södra halvklotet. Däremot är norra halvklotet och inte minst Sverige konkurrenskraftigt för produktion av kemiska och mekaniska massor baserade på långfiber. Tillgången på vedråvara från tall och gran är tämligen god och den långsamma växttakten i vårt klimat tillsammans med fibergenetiken ger en utmärkt råvara för såväl sågade trävaror som starka cellulosamassor. Denna råvara används för massatillverkningen vid både Vallviks Bruk och Rottneros Bruk. OPERATIONELL OMSTRUKTURERING För att möta de ändrade marknadsförutsättningarna initierade Rottneros under 2008 en operationell omstrukturering för att fortsätta vara en trovärdig, global leverantör av massa. Detta har inneburit att produktionsanläggningar med förlustverksamhet och kortfiberproduktion har stängts Utansjö Bruk under 2008 och Rottneros Miranda under Vidare har Rockhammars Bruk, som också tillverkade massor till stor del baserade på kortfiber, avyttrats under Således består nu Koncernen i huvudsak av Vallviks Bruk samt Rottneros Bruk, projektet i Sydafrika som, om det realiseras, syftar till att upprätta en ny massaanläggning baserad på kortfibrig vedråvara med anläggningstillgångar från Utansjö Bruk samt den mindre förpackningsverksamheten SilviPak. Vallviks Bruk med vattenreningsbassängen i förgrunden.

18 16 OM EMISSIONEN Med denna nya koncernstruktur allokeras produktionsresurserna till de geografiska platser med god lönsamhetspotential. Med anledning av detta är Rottneros strategiska inriktning att i framtiden primärt ha produktion av pappersmassa baserat på långfiber på norra halvklotet och produktion baserat på kortfiber på södra halvklotet. MARKNADSPRISSÄTTNING OCH ROTT- NEROS FINANSIELLA STÄLLNING Prissättningsmekanismerna styrs av kortsiktig tillgångs- och efterfrågebalans samt av att både tillverkare och kunder försöker motverka effekter av prisförändringar genom lageranpassningar. Prisvariationerna på massa har över tiden varit mycket stora och återkommit med viss periodicitet. För närvarande är trenden ökande priser efter att bottennivån i denna konjunkturcykel förmodligen passerades under våren Lönsamheten inom massatillverkning beror till största delen på försäljningspriset. Då detta varierar kraftigt är det oundvikligt att helt massaprisberoende bolag, såsom Rottneros, kommer att få se varierande lönsamhet. Även tillverkningskostnaderna varierar, framförallt orsakat av vedprisfluktuationer. Dessa varierar vanligtvis så att vedpriserna tenderar att vara höga under perioder av starka massapriser. Andra tyngre kostnadsslag såsom energi, personal, transporter och kapital följer helt andra mönster. Rottneros lönsamhet har följaktligen varierat kraftigt under de senaste åren. Då Rottneros såg världskonjunkturen helt kollapsa under fjärde kvartalet 2008 blev den ekonomiska situationen prekär och Bolaget har under 2008 och 2009 dramatiskt omstrukturerats operationellt, bantats och förberetts för nya marknadsförutsättningar för att på så sätt kunna möta marknaden som en betydligt starkare aktör. FINANSIELL OMSTRUKTURERING Bolaget hade så sent som 2008 fem bruk i drift och således tillgångar och skulder motsvarande detta. Genom den operationella omstrukturering som Bolaget slutfört under 2009 har det blivit nödvändigt att justera Bolagets skuldsättningsnivå till den nya koncernstrukturen för att möjliggöra de nödvändiga och lönsamma investeringar som krävs för att kunna möta framtiden som en attraktivare leverantör av avsalumassa. Det är styrelsens och ledningens uppfattning att tidpunkten nu är fördelaktig för att genomföra denna finansiella omstrukturering, i synnerhet när marknaden ser en positiv utveckling av massapriset samtidigt som den operationella omstruktureringen i många delar är slutförd. För att skapa en attraktiv finansiell ställning och möjliggöra nödvändiga och lönsamma investeringar, primärt i Vallviks Bruk, genomförs Nyemissionen samtidigt som Banksyndikatet åtagit sig konvertera räntebärande skulder till aktier.

19 17 OM EMISSIONEN Nyemissionen och användning av emissionslikviden Nyemissionen om totalt cirka 225 MSEK kommer att tillföra Bolaget cirka 205 MSEK i likvida medel före emissionskostnader. Resterande 20 MSEK utgörs av Nemus Holding AB:s fordran som avses kvittas i Nyemissionen, se nedan. Nyemissionen är garanterad i sin helhet genom garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Kapitaltillskottet från Nyemissionen kommer att medföra att Bolaget får möjlighet att genomföra de nödvändiga investeringar som syftar till att höja produktionen i Vallviks Bruk och samtidigt uppfylla ställda miljökrav. Rottneros högst prioriterade förbättringsprojekt finns i Vallviks Bruk. Detta syftar till att förbättra konkurrenskraften genom en höjd produktion av både massa och grön energi samtidigt som frågeställningen, som diskuterats i flera år, avseende utsläpp av syreförbrukande substans med avloppsvattnet får en kostnadseffektiv lösning. Enligt en lagakraftvunnen dom från Miljööverdomstolen ska en biologisk rening eller motsvarande reningsanläggning installeras. Vallviks Bruk har lagt fram ett alternativt och lönsamt förslag på processförändringar. Enligt förslaget skulle den totala investeringen bli minst lika stor som den som följer av Miljööverdomstolens dom att enbart investera i en stor bioreningsanläggning. Det alternativa förslaget skulle däremot vara lönsamt och förstärka Vallviks Bruks konkurrenskraft. Även för Rottneros Bruk finns attraktiva förbättringsmöjligheter som kan komma att genomföras, men som i så fall primärt finansieras genom eget kassaflöde snarare än genom likvid erhållen i Nyemissionen. Av den totala emissionslikviden från Nyemissionen har Rottneros förbundit sig att till Banksyndikatet i förtid återbetala utestående skuld med 60 MSEK, se ytterligare information i avsnittet Konverteringen. Ett ur framtida lönsamhet och tillväxtpotential önskvärt projekt är det som Rottneros under ett par år har förberett i Sydafrika. Rottneros behöver en stark balansräkning för att vara den trovärdiga delägare och projektansvariga partner alla förutsätter. Däremot behövs inte likviditeten i sig genom att Rottneros avser att finansiera projektet genom att sälja anläggnings- och kompetenstillgångar från framförallt den avvecklade Utansjöfabriken till det delägda projektbolaget. Rottneros löste i juli 2009 hela det obligationslån om 150 MSEK som Bolaget emitterade i oktober Detta skedde efter förhandlingar med obligationsinnehavaren, Banksyndikatet samt Nemus Holding AB. Överenskommelsen innebar att Rottneros amorterade 20 MSEK till obligationsinnehavaren samtidigt som Nemus Holding AB förvärvade del av lånet genom att betala 20 MSEK till obligationsinnehavaren och obligationsinnehavaren skrev av resterande del av lånet. Effekten för Rottneros innebar en bortskrivning av, och minskad skuldsättning med, 110 MSEK som resultatfördes under tredje kvartalet Till följd av att Nemus Holding AB förvärvade del av lånet har Nemus Holding AB idag en fordran på Rottneros om 20 MSEK. Nemus Holding AB:s åtagande att teckna aktier i Nyemissionen är villkorat av att Nemus Holding AB som delbetalning för tecknade aktier får kvitta sin fordran om 20 MSEK. Det är styrelsens bedömning att en sådan kvittning är lämplig och kan ske utan skada för Bolaget eller dess borgenärer. Förutsatt att detta även är gällande i samband med att Nemus Holding AB tecknar Nya Aktier kommer styrelsen att besluta att del av Nemus Holding AB:s tecknade Nya Aktier ska betalas genom kvittning.

20 18 OM EMISSIONEN Konverteringen Den operationella omstruktureringen av Rottneros ställer krav på att Bolaget har en anpassad kapitalstruktur som är justerad för Bolagets nya situation. I kombination med den mycket svaga massamarknaden under 2009 har detta medfört krav på att Bolagets skuldnivå måste minska kraftigt för att trygga Bolagets framtida möjligheter och överlevnadsförmåga. Med anledning av detta har en överenskommelse slutits mellan Bolaget och Banksyndikatet om bland annat en konvertering av utestående räntebärande skulder motsvarande 200 MSEK till aktier i form av en kvittningsemission. Anledningen till att Bolaget, gemensamt med Banksyndikatet, funnit Konverteringen nödvändig är för att nå en nivå av utestående skulder som Bolaget kan bära givet nu aktuella förutsättningar. Vid extra bolagsstämma i Rottneros den 11 november 2009 beslutades att genomföra Konverteringen, vilket innebär en till Banksyndikatet riktad kvittningsemission. Banksyndikatet har under förutsättning att vissa villkor uppfylls åtagit sig att teckna aktier i Konverteringen. Sådana villkor innefattar bland annat att minst 200 MSEK inflyter i Nyemissionen, att Rottneros i förtid återbetalar 60 MSEK av de lån som återstår till Banksyndikatet, att Nemus Holding AB delbetalar i Nyemissionen tecknade aktier genom kvittning av sin fordran om 20 MSEK och att Nemus Holding AB åtar sig i förhållande till Banksyndikatet att dels stödja av Banksyndikatet nominerad ledamot till Rottneros styrelse och nomineringskommitté, dels underkasta sig restriktioner avseende minst aktier av sitt innehav i Rottneros (motsvarande cirka 11,5 procent av Nemus Holding AB:s totala innehav efter Nyemissionen förutsatt fullt utnyttjande av sin företrädesrätt). Banksyndikatet har åtagit sig att till Swedbank sälja 55 procent av i Konverteringen tecknade stamaktier, för att Swedbank ska kunna fullgöra sina åtaganden med anledning av de utställda Köpoptionerna, se vidare avsnittet Köpoptioner. Konverteringen innebär att skulder motsvarande 200 MSEK konverteras till stamaktier, vilket motsvarar en teckningskurs i kvittningsemissionen om 0,45 kronor per aktie. Efter Konverteringen kommer de fem banker som ingår i Banksyndikatet att vara betydande aktieägare i Rottneros. Under förutsättning att Nyemissionen fulltecknas kommer Banksyndikatet att tillsammans inneha en ägarandel om cirka 29,1 procent efter Nyemissionen och Konverteringen. De nya stamaktier som emitteras med anledning av Konverteringen avses bli föremål för handel på NASDAQ OMX Stockholm, vilket är samma handelsplats som redan utgivna stamaktier i Rottneros är upptagna till handel på. De nya stamaktierna ger rätt till utdelning från och med den första avstämningsdagen avseende utdelning som inträffar efter det att aktierna registrerats hos Bolagsverket. Samtliga stamaktier som emitteras i Konverteringen har samma rättigheter som befintliga aktier i Rottneros. För ytterligare information om de stamaktier som emitteras med anledning av Konverteringen, se avsnittet Aktien och aktieägare. För det fall Nyemissionen fulltecknas kommer Konverteringen att innebära en utspädning som uppgår till cirka 29 procent 1. 1 Utspädningen genom Konverteringen beräknas som antalet nyemitterade aktier till följd av Konverteringen dividerat med det totala antalet aktier efter fulltecknad Nyemission samt Konverteringen (inklusive av Bolaget återköpta aktier).

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Kilsta Metallvärden AB (publ) Emissionen i sammandrag Nyemission med företrädesrätt för samtliga aktieägare. Villkor Innehav av två (2) befintliga aktier i Kilsta Metallvärden

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Starbreeze, Koncernen eller Bolaget avses i det följande Starbreeze AB (publ), org.nr 556551-8932, inklusive dotterbolag.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1

ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 ProfilGruppen AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier 1 Definitioner Med ProfilGruppen eller Bolaget avses i Prospektet, beroende på sammanhang, ProfilGruppen AB (publ), org. nr 556277-8943 eller koncernen

Läs mer

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent

Inbjudan till. Lead manager and bookrunner. Retail selling agent Inbjudan till teckning av B-aktier i D. Carnegie & Co AB (publ) Lead manager and bookrunner Retail selling agent Retail selling agent VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av

Läs mer

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009

Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2009 Ticket Travel Group villkor i sammandrag villkor i sammandrag Företrädesrätt De som på avstämningsdagen den 23 november

Läs mer

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital

Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007. Libertas Capital Benchmark Oil & Gas AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier Företrädesemission 2007 Libertas Capital ERBJUDANDET I SAMMANDRAG Företrädesrätt: Teckningskurs: De som på avstämningsdagen den 12 april 2007

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i 2010 års nyemission i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hemfosa Fastigheter AB (publ) VIKTIG INFORMATION Erbjudandet enligt Prospektet riktar sig inte till allmänheten i något annat land än Sverige. Erbjudandet riktar sig ej

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I BENCHMARK OIL & GAS AB (PUBL) Benchmark Oil & Gas AB (publ) Foto: Benchmark där inget annat är angivet. 2006 Benchmark Oil & Gas AB (publ). Alla rättigheter förbehållna.

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I GETINGE AB (PUBL):s NYEMISSION 2008 II VILLKOR I SAMMANDRAG Företrädesrätt Varje befintlig aktie av serie A i Getinge berättigar till en (1) teckningsrätt av serie A

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Hansa Medical AB (publ) NOTERA ATT TECKNINGSRÄTTERNA FÖRVÄNTAS HA ETT EKONOMISKT VÄRDE För att inte värdet av teckningsrätterna ska gå förlorat måste innehavaren antingen:

Läs mer

BillerudKorsnäs AB (publ)

BillerudKorsnäs AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 11 september 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. BillerudKorsnäs AB (publ) MTN-program Ledarbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Moretime Professional Services AB (publ) Företrädesemission 14 november - 28 november 2014 Viktig information Detta prospekt har upprättats av styrelsen för Moretime

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010

REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 REALFOND SKOG 1 AB (PUBL) TECKNING AV AKTIER AV SERIE B TECKNINGSPERIOD 3 SEPTEMBER 2010 TILL 8 OKTOBER 2010 1 PROSPEKT DEL 1 SAMMANFATTNING Detta är ej en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

Läs mer

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ)

inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) inbjudan till förvärv av aktier I Recipharm AB (publ) Joint Lead Managers och JOINT Bookrunners Co-Lead Manager VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i anledning av erbjudandet

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION

Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Inbjudan till teckning av aktier i Biolight AB (publ) Januari Februari 2014 FONDKOMMISSION Viktig information Detta memorandum ( Memorandumet ) även kallat investeringsmemorandum följer så långt det är

Läs mer

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i

att teckna Kapitalandelsbevis Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i FASTIGHETER ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III Prospekt Estea Sverigefastigheter 3 AB (publ) Inbjudan att teckna Kapitalandelsbevis i Inbjudan Estea Sverigefastigheter att teckna

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV OBLIGATIONER I SIG INVEST AB (PUBL) VIKTIG INFORMATION Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats av SIG Invest AB (publ), organisationsnummer 556984-0456, ( SIG Invest eller

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i

Inbjudan till teckning av aktier i Inbjudan till teckning av aktier i Eco Supplies Europe AB företrädesemission i november 2010 Eco Supplies utvecklar och kommersialiserar innovativa tjänster och produkter som bidrar till en bättre miljö.

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV STAMAKTIER I ENIRO AB (publ) VIKTIG INFORMATION Med Eniro, Bolaget eller Koncernen avses häri Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) och dess dotterbolag, såvida inte

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer