Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (162) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll Närvarande: (markerade med, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med ): Ledamöter Ersättare Sven-Åke Svensson, ordf (S) Tobias Folkesson (S) Christel Friskopp, l v ordf (S XX Leif Håkansson (S) Marco Paulsson, 2 v ordf (M) Britt Kilsäter (M) Jan Bremberg (S) Lena Sandgren (S) Anders Englesson (MP) Ingrid Ågård (MP) Jan-Åke Berg (S) Ethel Duvskog (S) Bärthil Ottosson (M) Irene Ahlstrand-Mårlind (M) Viviarme Andersson (S) Göran Svensson (S) Henrik Gustafsson (SD) Karin Lange (SD) Kenneth Hake (S) Andreas Saleskog (S) Paul Hedlund (FP) Lennarth Malm (FP) Magnus Gärdebring (M) Emanuel Noren (M) J ens Henningsson (V) Eva Olsson-Bengtsson (V) Marco Gustafsson (C) Gert Åkesson (C) Laila Johansson (KD) Lars Bergenvass (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Hans Hyllstedt, ekonomichef( ) Jens Odevall, adm chef Marika Wennberg, utvecklingsstrateg ( 114,117) Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter sekreterare ~~ Sven-Åke Svensson :f'-v?'/7 Jan-Åke Berg <~ ~ /',- :./ -~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset J'r. I tjänsten C1L;IJ. ~#"L-- ~'irendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteclrning KS 113 KS 114 KS 115 KS 116 KS 117 Godkännande av dagordning Yttrande ang Blekinges nya klimat- och energistrategi Information om UP-företagen Information om Nyföretagarcentrum V A-plan för Karlshamns kommun KS 118 KS 119 KS 120 KS 121 KS 122 KS 123 KS 124 KS 125 KS 126 KS 127 KS 128 KS 129 KS 130 KS 131 KS 132 KS 133 Yttrande över samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för torvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Ekonomisk månadsrapport Finansrapport Omfördelning av investeringsmedel avseende spontanidrottsplatser Karlshanms Skärgårdsprogram- finansiering av kommunalt V A till Tärnö Omfördelning av pengar inom VA-enhetens investeringsbudget 2013 för Inköp av servicebil Omfördelning av investeringsmedel inom V A- ombyggnad av pumpstation i Strömma Investeringsprojekt Mörrums avloppsreningsverk-överföringsledning till Stemö avloppsreningsverk Upphävande av investeringspolicy samt förslag på nya riktlinjer för Investeringar och leasing i Karlshamns kommun Detaljplan för Samariten 2 och 3 m fl, Sjukhusområdet Förfrågan om övertagande av arrende och klubblokal- Sportfiskeklubben Iden Framtida driftsformer för kommunens camping- och turismanläggningar Ägardirektiv för Energikontor Sydost AB- förslag till ändring Motion angående äldreomsorg Samtal om hållbar utveckling- HUT, avrapportering Kommunalt partistöd för tomma platser KS 134 KS 135 KS 136 KS 137 KS 138 KS 139 KS 140 KS 141 KS 142 Personal- och organisationsutskottets beslut i enskilda individärenden Personalstrategier för Karlshanms kommun Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Val av ombud till föreningsstårruna Energikontor Sydost AB V al av ombud till föreningsstämma i Företagshälsovård Internkontroll2012- reseräkningar samt utbetald km-ersättning Beslutslogg Kommunstyrelsen maj Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 113 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen. PROTOKOLL KS /29 131

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /203 Yttrande angående Blekinges nya klimat- och energistrategi Kommunstyrelsens beslut att avge yttrande i enlighet med utvecklingsstrategens förslag att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Regeringen har tagit fram en vision om ett klimatneutralt Sverige 2050 och länsstyrelsen har utfrån denna vision tagit fram en strategi för arbetet med klimat och energi i länet med fyra fokusområden: Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Ä ven minskade väthusgasutsläpp ingår som ett fokusområde. Arbetet med strategin omfattar alla samhällets sektorer. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som gäller med utblick Karlshamns kommun har möjlighet att lämna svar på remissen senast 22 maj Utvecklingsstrateg Marika Wennberg, strategiska enheten föreslår i yttrande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till den klimat- och energistrategi som har tagits fram samt att även ställa sig bakom den gradering av strategins åtgärder som har bedömts av strategiska enheten. I övrigt är det viktigt att tidplanen och prioriteringen av åtgärderna som ska utarbetas med hänsyn till remissvaren framöver är realistiska. Det är också av stor vikt att klimat- och energistrategin samordnas med det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen för att få en helhetssyn och röd tråd i arbetet mot ett hållbart Blekinge. Beslutsunderlag Utvecklingsstrategens yttrande Remisshandlingarna films tillgängliga på Protokollet ska skickas till Länsstyrelsen Blekinge län Justeras

5 Dnr. Kommunstyrelsen Yttrande angående Blekinges nya klimat- och energistrategi Sammanfattning Förslag på kommtmstyrelsens yttrande på remiss från Länsstyrelsen angående Klimat- och energistrategi Regeringen har tagit fram en vision om ett klimatnetutralt Sverige 2050 och Länsstyrelsen har utifrån detrna vision tagit fram en strategi for arbetet med klimat och energi i länet med fyra fokusområden: Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Även Minskade väthusgasutsläpp ingår som ett fokusområde. Arbetet med strategin omfattar alla samhiilkts sektorer. Enligt strategin är transporter den sektor som står for störst klimatpåverkan och personbilar står får huvuddelen av utsläppen. Det krävs därmed särskilt stora insatser for att minska utsläppen från transporter. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som gäller med utblick Det bygger på foljande övergripande mål for Blekinge: Till år 2020 ska utsläppen av väthusgaser minska med 50 % jmf med år Till år 2020 ska energianvändning minska med 20 % jmf med år Till år 2020 ska andelen fomybar energi utgöra 80 % av energianvändningen Till år 2020 ska andelen fomybara drivmedel utgöra minst 15 % Till år 2020 ska medborgarna vara väl medvetna om konsumtionens påverkan på klimatet Yttrande Kommunstyrelsen bör ställa sig positiv till den klimat- och energistrategi som har tagits fram och bör även ställa sig bakom den gradering av strategins åtgärder som har bedömts av strategiska enheten. Karlshamns kommun strategiska enheten Rådhuset SE Karlshamn Tel +46 (0) Fa +46 (0) E-post: Hemsida: Org.nr postgiro Bankgiro Sida 1 av 2

6 /MR I övrigt är det mycket viktigt att tidplanen och prioriteringen av åtgärderna som ska utarbetas med hänsyn till remissvaren framöver är realistiska. Det är också av stor vikt att klimat- och energistrategin samordnas med det regionala åtgärdsprogrammet for miljömålen får att få en helhetssyn och röd tråd i arbetet mot ett hållbart Blekinge. Det finns en uppsjö av aktiviteter som borde göras. En tydlig prioritering av dessa med beaktande av konsekvenser är helt nödvändig for att få genomslagskraft ute i verkligheten där det händer. Beslut Kommunstyrelsen fareslås besluta att anta ovanstående yttrande som sitt eget. Karlshamn som ovan Marika W ennberg Utvecklingsstrateg Sidan 2 av 2

7 Åtgärdsprogrammet med involverade aktörer presenteras i sin helhet i Klimat och energistrategi n. Nedan listas samtliga föreslagna åtgärder. Gradera hur viktiga ni bedömer att de olika åtgärderna är genom kryssmarkering. Vi önskar helst att ni graderar samtliga åtgärder oavsett om ni är särskilt berörd som aktör eller ej, men det går också gradera ett valfritt urval av åtgärder. Synpunkter kopplade till de föreslagna åtgärderna kan läggas in i ~::,:..,,..,..,.,, :,'' ::'I H:, i :. F,:;:,,',i'l''':,'i'',!,'"i :''.~iii' ~~mi~~r~~~~~t~i~~{g,~:,,/ il ~9"JT~~t~r,,. ; >:'!;:,. '., i,..,. :;_;, '., );,,,,, ;,;:;t:':' :t:':: ;, 1 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 Gradering av åtgärder och kommentarer till åtgärderna kommentarsfältet för respektive åtgärd, kommentarsfältet kan utvidgas efter behov. Ange här vilken remissinstans som yttrar sig: Karlshamns kommun ME 1.11nformation och utbildning om energibesparing och hållbar utveckling i industrin ME 1.2 Genomföra kampanjer för en,, ME 1.3 Arbeta för att skapa möjligheter till stöd för genomförande av åtgärder efter ME 1.4 Anordna visningar hos företag som har lyckats bra, lyft fram goda ME 1.5 Utreda potentialen för rest /spillvärme och vilka presumtiva are som finns. ME 1.6 Ökad samverkan för bättre utnyttjande av rest-/spillvärme (ökat samarbete mellan företag och mellan och bostadsbolag m.fl.)

8 isf ~ ;! :'l ;3'.. 2 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 Hushåll ME 2.1 Erbjuda energi- och klimatrådgivning till alla nybyggare och uppmuntra till byggnation av hus. ME 2.2 Individuell varmvatten- och Pfmåt:ning i lägenheter. ME 2.3 Informations- och utbildningsinsatser samt goda eempel l gällande solfångare och solceller Offentlig verksamhet ME 3.1 Anordna årliga aktiviteter för att stödja energieffektiviseringsarbetet i kommunerna och landstinget inom ramen för ancrniaffol-+i\ficn.-i ME 3.2 Utbilda om livscykelkostnader l (LCC) och tillämpa det vid upphandling. ME 3.3 Energieffektivisering sport- och fritidshallar etc. ME 3.4 Kommunerna inför målsättning att öka renoveringstakten inkl. energieffektiviseringsåtgärder i lokaler och bostäder. ME 3.5 Vattenbesparingsprojekt. ME 3.6 Uppmuntra kommunala bolag till byggnation av fler ~";"hllc;/nli J<;;PnProihJJc::. ME 3.7 Delta i nationella program kring energianvändning, t.e. Uthållig kommun.

9 3 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 ',~f~~~~~~~~:~r~~1!1f~:::!~.:s(i ME 4.1 Sprida information och anordna utbildning för jord- och skoe:sbn L- ME 4.2 Utarbeta åtgärder som syftar till att minska energianvändningen inom jord- och l Övriga tjänster ME 5.1 Förstärka kommunal energirådgivning till företagare (t.e. Övrigt ME 6.1 Beräkna slutanvändningen av energi i Blekinge som primärenergi samt anpassa målen inom fokusområde Minskad Energianvändning till detta. ME 6.2 Kartläggning av möjlighet till värme- och/eller kvllagring i mark. ME 6.3 Främja användningen och öka ktmc:k;mpn om smarta el nät.? Förstår inte åtgärden l Fö~N~~A~E~E~~~ ~ 1 -~: 1: ~ l Solel och Solvärme FNE 1.1 Planera för etablering av en FNE 1.2 Främja installation av solel och solvärme inom industri, handet offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder m.m.

10 4 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 l;:o FNE 1.3 Verka för översyn av stödsystemen för sol el och solvärme n....,,., ;...,.,.,..... t-;.;rl ROT-avdrag, m.m.). Vindkraft FNE 2.1 Utbilda beslutsfattare om elcertifikatsystemet och dess koppling till bl.a. vindkraft samt andra förnybara FNE 2.2 Rapportera in vilka verk som finns i kommunerna till Vindbrukskoll en. FN E 2.3 Föra dialog med Försvarsmakten för att möjliggöra J av vindkraft. Biobränsle FNE 3.1 Aktiviteter för att påverka användarna att välja biobränslen, med fokus på industri- och FNE 3.2 Analysera vilka användare som är i behov av olika typer av biobränslen, samt FNE 3.3 Stötta förädling av skogsbränslen i regionen, till eempel genom att identifiera råvaror och knyta ihop möi~ga När- och IJdll vdllllt::: FNE 4.1 Verka för utbyggnad av ett gemensamt sammankopplat fjärrvärmenät för alla kommuner i Dl,''

11 5 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 FNE 4.2 Utveckla närvärme av flis och pellets i länet. FNE 4.3 Arbeta för att öka andelen återvunnen energi, t.e. restvärme i väthusodlingar. FNE 4.4 Arbeta för att öka andelen förnybar energi i när-/och fjärrvärmeverk. FNE 4.5 Titta på potentialen och möjligheterna att samproducera kyla och värme. Biogas l FNE 5.1 Verka för att öka produktionen av biogas i länet, dels med länets matavfall som substrat och dels med gödsel från lantbruket som substrat. Övriga förnybara energisjag FNE 6.1 Genomföra förstudier kring alternativa förnybara ene FNE 6.2 Ta fram en utredning om Akvifärlager (lagring av solenergi från sommar till vinter i berggrunden) i länet. Övrigt- Förnybar Energi FNE 7.1 Verka för införande av enklare regler för leverans av el till de allmänna elnäten. FNE 7.2 Genomföra informationsinsatser angående leverans av el till de allmänna elnäten.

12 . Kry~srp~f8ef<! at~ätd~r~a:.. :;~.~~~~[~y~~~f ~~i'~~i~~{.: :i. _,:hf.~s~((il'~i~ect4:1~'~~[.ri.~.~er:,g~ter ~r~?'p~:q~c?'~;~~r~t~~ 6 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 FN E 7.3 Information till företag och industrin om möjligheterna kring förnybar energi. J\.:2\H!:~H\: TRAN~.~ORTER ~ ~ l / > Övergripande T 1.1 Gemensam digital mötesplattform för länets offentliga aktörer. Ta fram policy för att öka möjligheterna till distansarbete och främja webbmöten och telefonmöten. T 1.2 Verka för att företag, verksamheter och andra arbetsplatser stimulerar och underlättar för resor till och från jobbet och tjänsteresor med kollektivtrafik, cykel eller gång. T 1.3 Stimulera samåkning genom att utveckla system för att hitta andra som färdas samma väg. Belöna samåkare. T 1.4 Påverkansprojekt för att få fler att åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen. T 1.5 Trafikverkets fyrstegsprincip tillämpas i all infrastrukturplanering. Hellre belöna cyklister än samåkare. Kollektivtrafiken T 2.1 Använd mindre fordon och utveckla den anropsstyrda trafiken inom kollektivtrafiken.

13 7 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till , "' "'"'.... _ T 2.2 Smidigare bytespunkter och bättre koordinering mellan olika trafikslag, så det blir enklare och går snabbare att byta. T 2.3 Verka för att Sydostlänken byggs (Karlshamn- Olofström- Älmhult) både för gods- och persontransporter. T 2.4 Verka för fler mötesstationer för att skapa förutsättningar för halvtimmestrafik på Blekinge kustban a. Utred nya tågstopp i t.e. Kallinge. T 2.5 Utveckla tågtrafiken norrut på Kust-till-kustbanan till Emmaboda, Alvesta och Göteborg. T 2.6 Utred vad som krävs och gör riktade insatser för att få fler bilresenärer att åka kollektivt- Mobility management. T 2. 7 Utveckla och förbättra servicen, bekvämligheten och priset för att få fler att åka kollektivt. Godstransporter.~~f~M~~K~~~~~~ilrder~a.~ern~eota.r =,..,..., >,,._.,..,-,, S,,, f.. ii<,,,- 0,_,,_,,.,_.,_.,,.,..., 'ft.år i'i!;,ti!15,:'~-~r:? starför,.,.., :Be~knveventuef/(]hlnder, aktö(er:som,sok!]os;forslag pq ba~tre-utformnll)g av a,tggr~efj:, viätiga!;i:/ij)~st:ailg~läge\1!,...., i,,..,],... l''ih r::i-..., r:3: - ta. l.s... l :.... T 3.1 Samordning av inköp och transporter genom att bygga logistikcentraler intill järnvägen, utanför städerna eller mitt i länet. T 3.2 Främja intermodala transporter (transport som sker med fler än ett transportmedel) t.e. genom att förbättra spårförbindelserna till hamnar och industrier.

14 8 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 : j.krys~ri\~f~~l"aåtgärde.rna. l Kommentar,,... (..... "... ' '"''" ~. ~,.. "' ""~.c. ~":c. Brtsk~Neventuel/ahinde'"' :aktöiersomsdknas,/örslagpg hi:i~trejh[o/[l:inihd:liv~tgä~~~it/ <::;:rh::~.':;: -. -,_....,.., ~o,-.._. -- ' _, ''',''-;.;:: "' '., ",(:,,:,::.; --: : ;.~:",-- --,-,_-,-,-, ''..,- 1"''>]/:~~i!!/': i ;:'.t q,.:,);'' r,;\,:i Ji!,:: 1 :'[-ij::i'1''" :i f:; :..... :: i:.,, :)....:y : (.i \:: ). T 3.3 ökade möjligheter för,,,,l.,,..,cl.. +nin~ av fartyg i hamn. Persontransporter ' " T 4.1 Förbättra möjligheterna till båtpendling mellan olika större befolkade öar. Utökad båttrafik gynnar också T 4.2 Bättre cykelintrastruktur som ""--"r cykling till jobb, skola etc. T 4.3 stimulera cykling, t.e. genom att anordna omklädningsrum på arbetsplatser, genomföra kampanjer till föräldrar och skolor för att få barnen att l gå och cykla mer till skolan l T 4.4 Ta fram strategi för utveckling av k. T 4.5 Bättre möjligheter att ta med l cykeln på tåget. T 4.6 Bättre cykelparkeringar vid och större bl T 4.7 Cykelpooler för tjansteresor, ink!. ~ T 4.8 Utveckla bilpooler i varje kommun som drivs på förnybara bränslen och som kan utnyttjas av allmänheten under kvällar och helger. Kommunala bostadsbolag kan ordna bilpooler för sina hyresgäster. l Fysisk planering Trafikverket är också högst delaktig i denna fråga. Och bagage! Satsa hellre på pendlingscyklar eller bättre övervakning. Parkeringsplatser finns.

15 9 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 :::Kiyssll'larl<!!ra åtgä d:lerna :,,,? ''''i'! :~'. :;;,_:!:,::,,:r : -=;:::,,:,,_!':~:,i: '~<: -,:,,:,'(--:_;::;. ' '::.-::: 'från'l :tiit:s,>:därs: stårför ' (:-~,::, ' 1 ){':;:,;;:~, 1 :1:\',;i!:,'i:i:O;.:_-. :,:,!.r,::;!:!''! '.>,;,:;;;./:;; ;,:-,:,:.,viktigast?r:nest,~ngejäget: : ' T 5.2 Lokalisera ny bebyggelse utmed kollektivtrafikstråk så att behovet av biltrafik minskar. Byggandet av eterna bör T 5.3 Öka andelen grönska i tätbebyggelse. Detta har en positiv inverkan ur ett kolb'1ndr Bränslen T 6.1 Verka för att öka användningen av biogas i länet och installera en l : hino::~c.:m::~rk i varje kommun. T 6.2 Installera laddstolpar till elfordon i l varje kommun. T 6.3 Ställ krav på förnybara bränslen vid upphandlingar av fordon eller Varför bara en? Snabb laddning viktigt. T 6.4 Busstrafiken skall i huvudsak, efter genomförd upphandling år 2014, drivas med ett icke fossilt T 6.5 Ökad information och verka för fler tankställen med alkylatbensin för tvåtaktsmotorer. Styrmedel T 7.1 Verka för översyn av prissättningen, inklusive statliga " 1, mellan flyg, järnväg och väg. T 7.2 Verka för beskattning av tunga

16 10 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 och törstiga fordon samt utökade subventioner/premier till fordon med förnybart drivmedel. T 7.3 Verka för införande av styrmedel för att styra över till förnybara bränslen för lastbilar, liknande de styrmedel som finns för miljöbilar. T 7.4 Verka för införande av skrotningspremie för båtmotorer av 2- taktsmodell. T 7.5 Verka för höjda skatter på fossila bränslen. T 7.6 Verka för att priserna på förnybara bränslen frigörs från priserna på olja/bensin (om priset på diesel stiger så ska inte priset på RME stiga).. ~N(;Ä~E'~F;LEM. ~ i ~ l /l J l Övergripande EF 1.1 Gemensam energi- och klimatrådgivning i länet för att ge utökad service till medborgarna. Kunskap EF 2.1 ökade och gemensamma insatserför att höja den allmänna kunskapsnivån om energi- och klimatfrågor hos politiker, tjänstemän och allmänhet. Kunskap OCH handling är viktigt. Bara kunskap i sig leder inte till förändringar. Hur överför man kunskap till handling? Det är förmodligen utmaningen.

17 - 11 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till Krissrhärker:~ åig~rderri\l. : l:~,-~.; :~:;oi!: :''':;;,-,;: <~; '\;: ;<" \~! : i> :1: ";,::., :; :1-i:;:: :;!;):~: :frf!n,:j;pn:?~,ctars;star;fo~.,..,..,. '..\irl<t\il~s~/m'esi':~l1g~tag~t' :,. EF 2.2 Samordna insatser och resurser för att genomföra evenemang och gemensamma kampanjer, t.e. Europeiska trafikantvecka n, Testresenärsprojekt, Kollektiv resdag för sjätteklassare och Earth Hour. EF 2.3 Främja fler regionala forskningsoch utvecklingsprojekt i länet genom ökat samarbete mellan högskolor, statliga verk och Institutioner, näringsliv och andra offentliga organisationer. EF 2.4 Anordna utställningar om klimatsmart teknik och klimatsmart beteende. skola EF 3.1 Miljö och klimat som "grön" tråd genom hela skolutbildningen i alla ämnen. EF 3.2 Främja miljödiplomering och dyl. av skolor. EF 3.3 Genomföra kampanjer med vandrande skolbussar. Små- och medelstora företag EF 4.1 ökade insatser inom energi- och klimatrådgivning för att höja kunskapsnivån i näringslivet. EF 4.2 Riktade utbildningar, kurser eller andra insatser för att minska energianvändningen. EF 4.3 Utarbeta åtgärder för att minska

18 12 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 markanvändning inom jord- och skogsbruk. Offentlig upphandling EF 5.11nformera om möjligheten att dela upp förfrågningsunderlag vid upphandlingar i mindre delar som möjliggör för lokala aktörer att lämna anbud. EF 5.2 Arbeta för hårdare miljö- och klimatkrav i upphandlingar via Miljöstyrningsrådets referensgrupper, både för framtagandet av produkt, produkt i sig och för transport, samt avfallshantering. EF 5.3 Alltid beakta LCC i upphandlingar och verka för att LCC tas fram för fler produkter. EF 5.4 Öka antalet upphandlingar där ställda kriterier följs upp. Konsumtion EF 6.1 Öka medvetenheten om den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan genom ett eller flera länsvisa evenemang samt riktad information till hushåll. EF 6.2 Information om livsmedels klimatpåverkan och riktade insatser för att minska matsvinnet, både i handelsledet och i konsumtionsledet

19 13 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till EF 6.3 Uppmuntra användandet av mer närproducerad och mer säsongsberoende mat, samt minska konsumtion av kött. EF 6.4 Lyfta fram/efterfråga statliga styrmedel för att minska "förpackni ngshysterin".

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 Kommunstyrelsen /144 Information om Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning 133 Lotta Roth, Mikaela Spogardh och Jennifer Stenfelt från Ung Företagsamhet i B lekinge/bromölla informerar om verksamheten.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /169 Information om Nyföretagarcentrum i Carlshamn Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Gunilla Strömgren informerar om verksamheten.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /178 V A-plan för Karlshamns kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa framtagen VA-plan för Karlshamns kommun. Sammanfattning V A-planen i Karlshamns kommun är den tredje delen av V A-plansarbetet innan den fjärde och sista delen, implementering och uppföljning tar vid. V A-planen baseras dels på den V A-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som fårdigställdes i början av VA-översikten beskriver Karlshamns nuläge, behov och utmaningar gällande vatten och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeriktning kring vatten och avlopp. V A-planen i Karlshamn består av två delar, en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redovisar för hur Karlshanros kommun ska arbeta med vatten och avlopp i redan eisterande allmänna och enskilda V A-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör för hur utbyggnad av allmänt V A kommer att ske framöver. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa framtagen V A-plan för Karlshamns kommun. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Anders Englesson (MP) föreslår en protokollsanteckning om att Miljöförbundet uppmanas att informera om att de fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala avloppssystemet har möjlighet att installera separationstank Kenneth Hake (S) yrkar avslag på detta. Proposition Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förslaget till protokollsanteckning och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Forts 117 Votering Votering begärs. Kommunstyrelsen godkärmer voteringsproposition enligt vilken den som vill avslå förslaget till protokollsanteckning röstar ja, den som vill bifalla det röstar nej. Med 9 ja-röster och 2 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget till protokollsanteckning. 4 ledamöter har avstått från att utöva sin rösträtt. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår Sven-Åke Svensson (S) Christel Friskopp (S) Marco Paulsson (M) Jan Bremberg (S) Anders Englesson (MP) Jan-Åke Berg (S) Bärthil Ottosson (M) Leif Håkansson (S) Henrik Gustafsson (SD) Kenneth Hake (S) Paul Hedlund (FP) Magnus Gärdebring (S) Jens Henningsson (V) Marco Gustafsson (C) Laila Johansson (KD)

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /530 Yttrande över samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrild Kommunstyrelsens beslut att lämna yttrande i enlighet med förslaget. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat arbetsprogram för vattenförvaltning i Södra Östers j öns vattendistrikt samt behovsbedömning av milj ö konsekvens bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen för detta program och begär att Karlshamns kommun som samrådsinstans yttrar sig om de två dokumenten. Miljöingenjören har upprättat ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Miljöingenjörens yttrande Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till V atterunvndigheten. kalmar(a),lansstytel sen. se Samhällsbyggnadschefen Miljöingenjören

25 REMISSVAR 2012/530 Beslutsstöd kansli Rådhuset Karlshamn Remiss -samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Er referens: , Bakgrund Vattemnyndigheten får Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat ett arbetsprogram får vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt samt behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning får detta program. Begäran om att Karlshamns kommun som samrådsinstans yttrar sig. Yttrandet sker framfårallt via svar på väsentliga frågor som berör specifika avsnitt i arbetspro gram respektive behovsbedömning. Detaljerad infonnation om bakgrund och framtagande hittas i Vattenmyndighetens skrivelse, arbetsprogram respektive behovsbedömning men syftet är att uppdatera vattendistriktets nya förvaltningscykel får åren [, Karlshamns kommun anser att samhället står infår stora utmaningar avseende eempelvis levande landsbygd, hållbart skogsbruk, dricksvattenfårsörjning, rikt fiske i våra vattenfårekomster, bekämpning av algblomning samt friluftsliv och turism. Karlshamn kommuns attraktivitet och livskvalitet får medborgama beror till stor del på att miljö- och vattenförekomster är av fortsatt hög kvalitet. T. e. Mörrumsån, Mieån samt längs hela kusten. Kommunen avser vara en viktig part i detta arbete och hoppas på fleibla instrument och incitament från Vattenmyndigheten att prioritera vattenfrågor i nästa förvaltningscykel Detta remissvar avses vara ett bidrag till en optimerat och fårbättrad förvaltningsplan och åtgärdsprogram som genom fleibilitet och ambition realiserar och storsatsar på delaktighet i vattenfrågor får hela samhället. Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledning/kansli Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Tfn (v) Fa E-post: Hemsida:

26 Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor (VF) i Södra Östersjöns vattendistrikt Avsnitt Inledning Ord som arbetsprogram, arbetsmoment, åtgärdsprogram och förvaltningsplan används på ett konsekvent sätt men det krävs en hel del kunskaper om hur framtagandet och genomförandet av de gamla och kommande planerna går till. Utskick av denna remiss till en stor grupp aktörer och berörda organisationer kan då, inte minst på den lokala nivån som kanske inte har varit inblandad i detta tidigare, vara ganska ineffektiv. Troligtvis kommer alla samrådsmöten runt om i landet att lösa en del av detta problem. Avsnitt Arbetsprogram med tidtabell VF l: Det är tydligt när och hur man kan tycka till om arbetet med vattenf<irvaltningen. VF2: Det är tydligt vilka arbetsmoment som finns i en förvaltningscykel men det är inte lika tydligt hur samverkan på olika nivåer ska leda till en ekonomisk analys, klassificering, övervakning, påverkansanalys, risk- och åtgärdsanalys. Det är oklart på vilken nivå en ekonomisk analys utvecklas och i vilken utsträckning det befintliga samarbetet leder till bättre underlag, liksom för klassificering, påverkansanalys, riskanalys och åtgärdsanalys. Kopplingen med de svenska miljökvalitetsmålen kan i första hand anses vara naturligt men kan i praktiken också anses vara problematisk när de på olika sätt utvecklas i olika län medan vattendrag och deras avrinningsområde inte följer administrativa gränser. Det är oklart om till eempellänsövergripande avstämning av vattenrelaterade miljökvalitetsmål sker samt hur olika myndigheter kommer att kräva återkoppling och inrapportering av till eempel åtgärdsgenomförandet och uppföljning. Avsnitt väsentligafrågor inför arbetet medförvaltningsplanen Det är svårt att koppla ihop, å ena sidan, påståendet i inledningen att andra förvaltningscykeln har haft genomförandet av åtgärder i centrum medan, å andra sidan, detta avsnitt beskriver att väsentligafrågor denna gång ska svara på frågor hur åtgärderna ska kunna genomföras på bästa sätt. Avsnitt Särskilda utmaningar i vattendistriktet VF l: Troligtvis är respektive utmaningar som presenteras i detta avsnitt de viktigaste för vattenförvaltningen i distriktet och inte minst Blekingekustens delområde. Det är dock också viktigt att påpeka att, allt hänger ihop. Brist på förståelse kan försvåra åtgärdsarbetet E. övergödning hänger ihop med flödesförändringar, miljögifter och övergödning är en aspekt i säker dricksvattenförsörjning och framtida klimatförändringar kräver integrerad riskhantering och förebyggande åtgärder. 2

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014

Kommunstyrelsens kontor Miljöbokslut 2014 s kontor Miljöbokslut 2014 UPPFÖLJNING AV SÖDERTÄLJE KOMMUNS LOKALA MILJÖMÅL Foto, omslag: Sam Murad/Crisp film De största utmaningarna för Södertälje kommun som organisation och kommun är, i likhet med

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss

Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål. Remiss Åtgärdsprogram för Luftens och hälsans miljömål Remiss Luftens och hälsans år - Remiss Utgivare: Länsstyrelsen i Jönköpings län Redaktörer: Stefan Lundvall, Jens Mattsson Text: Stefan Lundvall, Anna Lindholm,

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING

HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING Internationella miljöinstitutet vid Lunds universitet HÅLLBAR LOKAL UTVECKLING - I TJÖRNS KOMMUN - Andreas Bjäre Maria Cassel Helena Ensegård Agneta Green David Harnesk Filip Jönsson Liisa Larsson Frida

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REGIONFÖRBUNDET I DALARNA REMISSYTTRANDE Länsstyrelsen Västernorrlands län Samrådsvar dnr 537-7197-14 Att: Vattenmyndigheten 871 86 Härnösand Yttrande över förslag till förvaltningsplan,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND REMISSYTTRANDE Vattenmyndigheten för s. Östersjön dnr 537-5346-2014 Vattenmyndigheten för Västerhavet, dnr 537-34925-2014 Vattenmyndigheten för n. Östersjön, dnr 537-5058-14 Vattenmyndigheten

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten

Samverkansplan för BSPA. Höga Kusten Samverkansplan för BSPA FRAMSIDA Höga Kusten -Remissversion- 1 Titel: Samverkansplan för BSPA Höga Kusten Huvudförfattare: Charlotta Nygård, Pia Renström, Bernt Persson, Andreas Gylling, Babette Marklund,

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT!

RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! RÄTTVISA MÅL - SÅ NÅR VI DIT! en rapport av Göran Eklöf Innehåll Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som arbetar för miljö och solidaritet. Föreningen

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI

MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI UPPDATERAD JUNI 2013 MILJÖ- OCH KLIMATSTRATEGI EN AV TRE HÅLLBARHETSSTRATEGIER I KOMMUNENS STRATEGISKA PLAN KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNENS STYRMODELL STRATEGISK PLAN... 4 Miljö- och klimatstrategi...

Läs mer