Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (162) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll Närvarande: (markerade med, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med ): Ledamöter Ersättare Sven-Åke Svensson, ordf (S) Tobias Folkesson (S) Christel Friskopp, l v ordf (S XX Leif Håkansson (S) Marco Paulsson, 2 v ordf (M) Britt Kilsäter (M) Jan Bremberg (S) Lena Sandgren (S) Anders Englesson (MP) Ingrid Ågård (MP) Jan-Åke Berg (S) Ethel Duvskog (S) Bärthil Ottosson (M) Irene Ahlstrand-Mårlind (M) Viviarme Andersson (S) Göran Svensson (S) Henrik Gustafsson (SD) Karin Lange (SD) Kenneth Hake (S) Andreas Saleskog (S) Paul Hedlund (FP) Lennarth Malm (FP) Magnus Gärdebring (M) Emanuel Noren (M) J ens Henningsson (V) Eva Olsson-Bengtsson (V) Marco Gustafsson (C) Gert Åkesson (C) Laila Johansson (KD) Lars Bergenvass (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Hans Hyllstedt, ekonomichef( ) Jens Odevall, adm chef Marika Wennberg, utvecklingsstrateg ( 114,117) Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter sekreterare ~~ Sven-Åke Svensson :f'-v?'/7 Jan-Åke Berg <~ ~ /',- :./ -~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset J'r. I tjänsten C1L;IJ. ~#"L-- ~'irendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteclrning KS 113 KS 114 KS 115 KS 116 KS 117 Godkännande av dagordning Yttrande ang Blekinges nya klimat- och energistrategi Information om UP-företagen Information om Nyföretagarcentrum V A-plan för Karlshamns kommun KS 118 KS 119 KS 120 KS 121 KS 122 KS 123 KS 124 KS 125 KS 126 KS 127 KS 128 KS 129 KS 130 KS 131 KS 132 KS 133 Yttrande över samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för torvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Ekonomisk månadsrapport Finansrapport Omfördelning av investeringsmedel avseende spontanidrottsplatser Karlshanms Skärgårdsprogram- finansiering av kommunalt V A till Tärnö Omfördelning av pengar inom VA-enhetens investeringsbudget 2013 för Inköp av servicebil Omfördelning av investeringsmedel inom V A- ombyggnad av pumpstation i Strömma Investeringsprojekt Mörrums avloppsreningsverk-överföringsledning till Stemö avloppsreningsverk Upphävande av investeringspolicy samt förslag på nya riktlinjer för Investeringar och leasing i Karlshamns kommun Detaljplan för Samariten 2 och 3 m fl, Sjukhusområdet Förfrågan om övertagande av arrende och klubblokal- Sportfiskeklubben Iden Framtida driftsformer för kommunens camping- och turismanläggningar Ägardirektiv för Energikontor Sydost AB- förslag till ändring Motion angående äldreomsorg Samtal om hållbar utveckling- HUT, avrapportering Kommunalt partistöd för tomma platser KS 134 KS 135 KS 136 KS 137 KS 138 KS 139 KS 140 KS 141 KS 142 Personal- och organisationsutskottets beslut i enskilda individärenden Personalstrategier för Karlshanms kommun Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Val av ombud till föreningsstårruna Energikontor Sydost AB V al av ombud till föreningsstämma i Företagshälsovård Internkontroll2012- reseräkningar samt utbetald km-ersättning Beslutslogg Kommunstyrelsen maj Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 113 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen. PROTOKOLL KS /29 131

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /203 Yttrande angående Blekinges nya klimat- och energistrategi Kommunstyrelsens beslut att avge yttrande i enlighet med utvecklingsstrategens förslag att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Regeringen har tagit fram en vision om ett klimatneutralt Sverige 2050 och länsstyrelsen har utfrån denna vision tagit fram en strategi för arbetet med klimat och energi i länet med fyra fokusområden: Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Ä ven minskade väthusgasutsläpp ingår som ett fokusområde. Arbetet med strategin omfattar alla samhällets sektorer. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som gäller med utblick Karlshamns kommun har möjlighet att lämna svar på remissen senast 22 maj Utvecklingsstrateg Marika Wennberg, strategiska enheten föreslår i yttrande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till den klimat- och energistrategi som har tagits fram samt att även ställa sig bakom den gradering av strategins åtgärder som har bedömts av strategiska enheten. I övrigt är det viktigt att tidplanen och prioriteringen av åtgärderna som ska utarbetas med hänsyn till remissvaren framöver är realistiska. Det är också av stor vikt att klimat- och energistrategin samordnas med det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen för att få en helhetssyn och röd tråd i arbetet mot ett hållbart Blekinge. Beslutsunderlag Utvecklingsstrategens yttrande Remisshandlingarna films tillgängliga på Protokollet ska skickas till Länsstyrelsen Blekinge län Justeras

5 Dnr. Kommunstyrelsen Yttrande angående Blekinges nya klimat- och energistrategi Sammanfattning Förslag på kommtmstyrelsens yttrande på remiss från Länsstyrelsen angående Klimat- och energistrategi Regeringen har tagit fram en vision om ett klimatnetutralt Sverige 2050 och Länsstyrelsen har utifrån detrna vision tagit fram en strategi for arbetet med klimat och energi i länet med fyra fokusområden: Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Även Minskade väthusgasutsläpp ingår som ett fokusområde. Arbetet med strategin omfattar alla samhiilkts sektorer. Enligt strategin är transporter den sektor som står for störst klimatpåverkan och personbilar står får huvuddelen av utsläppen. Det krävs därmed särskilt stora insatser for att minska utsläppen från transporter. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som gäller med utblick Det bygger på foljande övergripande mål for Blekinge: Till år 2020 ska utsläppen av väthusgaser minska med 50 % jmf med år Till år 2020 ska energianvändning minska med 20 % jmf med år Till år 2020 ska andelen fomybar energi utgöra 80 % av energianvändningen Till år 2020 ska andelen fomybara drivmedel utgöra minst 15 % Till år 2020 ska medborgarna vara väl medvetna om konsumtionens påverkan på klimatet Yttrande Kommunstyrelsen bör ställa sig positiv till den klimat- och energistrategi som har tagits fram och bör även ställa sig bakom den gradering av strategins åtgärder som har bedömts av strategiska enheten. Karlshamns kommun strategiska enheten Rådhuset SE Karlshamn Tel +46 (0) Fa +46 (0) E-post: Hemsida: Org.nr postgiro Bankgiro Sida 1 av 2

6 /MR I övrigt är det mycket viktigt att tidplanen och prioriteringen av åtgärderna som ska utarbetas med hänsyn till remissvaren framöver är realistiska. Det är också av stor vikt att klimat- och energistrategin samordnas med det regionala åtgärdsprogrammet for miljömålen får att få en helhetssyn och röd tråd i arbetet mot ett hållbart Blekinge. Det finns en uppsjö av aktiviteter som borde göras. En tydlig prioritering av dessa med beaktande av konsekvenser är helt nödvändig for att få genomslagskraft ute i verkligheten där det händer. Beslut Kommunstyrelsen fareslås besluta att anta ovanstående yttrande som sitt eget. Karlshamn som ovan Marika W ennberg Utvecklingsstrateg Sidan 2 av 2

7 Åtgärdsprogrammet med involverade aktörer presenteras i sin helhet i Klimat och energistrategi n. Nedan listas samtliga föreslagna åtgärder. Gradera hur viktiga ni bedömer att de olika åtgärderna är genom kryssmarkering. Vi önskar helst att ni graderar samtliga åtgärder oavsett om ni är särskilt berörd som aktör eller ej, men det går också gradera ett valfritt urval av åtgärder. Synpunkter kopplade till de föreslagna åtgärderna kan läggas in i ~::,:..,,..,..,.,, :,'' ::'I H:, i :. F,:;:,,',i'l''':,'i'',!,'"i :''.~iii' ~~mi~~r~~~~~t~i~~{g,~:,,/ il ~9"JT~~t~r,,. ; >:'!;:,. '., i,..,. :;_;, '., );,,,,, ;,;:;t:':' :t:':: ;, 1 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 Gradering av åtgärder och kommentarer till åtgärderna kommentarsfältet för respektive åtgärd, kommentarsfältet kan utvidgas efter behov. Ange här vilken remissinstans som yttrar sig: Karlshamns kommun ME 1.11nformation och utbildning om energibesparing och hållbar utveckling i industrin ME 1.2 Genomföra kampanjer för en,, ME 1.3 Arbeta för att skapa möjligheter till stöd för genomförande av åtgärder efter ME 1.4 Anordna visningar hos företag som har lyckats bra, lyft fram goda ME 1.5 Utreda potentialen för rest /spillvärme och vilka presumtiva are som finns. ME 1.6 Ökad samverkan för bättre utnyttjande av rest-/spillvärme (ökat samarbete mellan företag och mellan och bostadsbolag m.fl.)

8 isf ~ ;! :'l ;3'.. 2 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 Hushåll ME 2.1 Erbjuda energi- och klimatrådgivning till alla nybyggare och uppmuntra till byggnation av hus. ME 2.2 Individuell varmvatten- och Pfmåt:ning i lägenheter. ME 2.3 Informations- och utbildningsinsatser samt goda eempel l gällande solfångare och solceller Offentlig verksamhet ME 3.1 Anordna årliga aktiviteter för att stödja energieffektiviseringsarbetet i kommunerna och landstinget inom ramen för ancrniaffol-+i\ficn.-i ME 3.2 Utbilda om livscykelkostnader l (LCC) och tillämpa det vid upphandling. ME 3.3 Energieffektivisering sport- och fritidshallar etc. ME 3.4 Kommunerna inför målsättning att öka renoveringstakten inkl. energieffektiviseringsåtgärder i lokaler och bostäder. ME 3.5 Vattenbesparingsprojekt. ME 3.6 Uppmuntra kommunala bolag till byggnation av fler ~";"hllc;/nli J<;;PnProihJJc::. ME 3.7 Delta i nationella program kring energianvändning, t.e. Uthållig kommun.

9 3 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 ',~f~~~~~~~~:~r~~1!1f~:::!~.:s(i ME 4.1 Sprida information och anordna utbildning för jord- och skoe:sbn L- ME 4.2 Utarbeta åtgärder som syftar till att minska energianvändningen inom jord- och l Övriga tjänster ME 5.1 Förstärka kommunal energirådgivning till företagare (t.e. Övrigt ME 6.1 Beräkna slutanvändningen av energi i Blekinge som primärenergi samt anpassa målen inom fokusområde Minskad Energianvändning till detta. ME 6.2 Kartläggning av möjlighet till värme- och/eller kvllagring i mark. ME 6.3 Främja användningen och öka ktmc:k;mpn om smarta el nät.? Förstår inte åtgärden l Fö~N~~A~E~E~~~ ~ 1 -~: 1: ~ l Solel och Solvärme FNE 1.1 Planera för etablering av en FNE 1.2 Främja installation av solel och solvärme inom industri, handet offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder m.m.

10 4 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 l;:o FNE 1.3 Verka för översyn av stödsystemen för sol el och solvärme n....,,., ;...,.,.,..... t-;.;rl ROT-avdrag, m.m.). Vindkraft FNE 2.1 Utbilda beslutsfattare om elcertifikatsystemet och dess koppling till bl.a. vindkraft samt andra förnybara FNE 2.2 Rapportera in vilka verk som finns i kommunerna till Vindbrukskoll en. FN E 2.3 Föra dialog med Försvarsmakten för att möjliggöra J av vindkraft. Biobränsle FNE 3.1 Aktiviteter för att påverka användarna att välja biobränslen, med fokus på industri- och FNE 3.2 Analysera vilka användare som är i behov av olika typer av biobränslen, samt FNE 3.3 Stötta förädling av skogsbränslen i regionen, till eempel genom att identifiera råvaror och knyta ihop möi~ga När- och IJdll vdllllt::: FNE 4.1 Verka för utbyggnad av ett gemensamt sammankopplat fjärrvärmenät för alla kommuner i Dl,''

11 5 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 FNE 4.2 Utveckla närvärme av flis och pellets i länet. FNE 4.3 Arbeta för att öka andelen återvunnen energi, t.e. restvärme i väthusodlingar. FNE 4.4 Arbeta för att öka andelen förnybar energi i när-/och fjärrvärmeverk. FNE 4.5 Titta på potentialen och möjligheterna att samproducera kyla och värme. Biogas l FNE 5.1 Verka för att öka produktionen av biogas i länet, dels med länets matavfall som substrat och dels med gödsel från lantbruket som substrat. Övriga förnybara energisjag FNE 6.1 Genomföra förstudier kring alternativa förnybara ene FNE 6.2 Ta fram en utredning om Akvifärlager (lagring av solenergi från sommar till vinter i berggrunden) i länet. Övrigt- Förnybar Energi FNE 7.1 Verka för införande av enklare regler för leverans av el till de allmänna elnäten. FNE 7.2 Genomföra informationsinsatser angående leverans av el till de allmänna elnäten.

12 . Kry~srp~f8ef<! at~ätd~r~a:.. :;~.~~~~[~y~~~f ~~i'~~i~~{.: :i. _,:hf.~s~((il'~i~ect4:1~'~~[.ri.~.~er:,g~ter ~r~?'p~:q~c?'~;~~r~t~~ 6 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 FN E 7.3 Information till företag och industrin om möjligheterna kring förnybar energi. J\.:2\H!:~H\: TRAN~.~ORTER ~ ~ l / > Övergripande T 1.1 Gemensam digital mötesplattform för länets offentliga aktörer. Ta fram policy för att öka möjligheterna till distansarbete och främja webbmöten och telefonmöten. T 1.2 Verka för att företag, verksamheter och andra arbetsplatser stimulerar och underlättar för resor till och från jobbet och tjänsteresor med kollektivtrafik, cykel eller gång. T 1.3 Stimulera samåkning genom att utveckla system för att hitta andra som färdas samma väg. Belöna samåkare. T 1.4 Påverkansprojekt för att få fler att åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen. T 1.5 Trafikverkets fyrstegsprincip tillämpas i all infrastrukturplanering. Hellre belöna cyklister än samåkare. Kollektivtrafiken T 2.1 Använd mindre fordon och utveckla den anropsstyrda trafiken inom kollektivtrafiken.

13 7 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till , "' "'"'.... _ T 2.2 Smidigare bytespunkter och bättre koordinering mellan olika trafikslag, så det blir enklare och går snabbare att byta. T 2.3 Verka för att Sydostlänken byggs (Karlshamn- Olofström- Älmhult) både för gods- och persontransporter. T 2.4 Verka för fler mötesstationer för att skapa förutsättningar för halvtimmestrafik på Blekinge kustban a. Utred nya tågstopp i t.e. Kallinge. T 2.5 Utveckla tågtrafiken norrut på Kust-till-kustbanan till Emmaboda, Alvesta och Göteborg. T 2.6 Utred vad som krävs och gör riktade insatser för att få fler bilresenärer att åka kollektivt- Mobility management. T 2. 7 Utveckla och förbättra servicen, bekvämligheten och priset för att få fler att åka kollektivt. Godstransporter.~~f~M~~K~~~~~~ilrder~a.~ern~eota.r =,..,..., >,,._.,..,-,, S,,, f.. ii<,,,- 0,_,,_,,.,_.,_.,,.,..., 'ft.år i'i!;,ti!15,:'~-~r:? starför,.,.., :Be~knveventuef/(]hlnder, aktö(er:som,sok!]os;forslag pq ba~tre-utformnll)g av a,tggr~efj:, viätiga!;i:/ij)~st:ailg~läge\1!,...., i,,..,],... l''ih r::i-..., r:3: - ta. l.s... l :.... T 3.1 Samordning av inköp och transporter genom att bygga logistikcentraler intill järnvägen, utanför städerna eller mitt i länet. T 3.2 Främja intermodala transporter (transport som sker med fler än ett transportmedel) t.e. genom att förbättra spårförbindelserna till hamnar och industrier.

14 8 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 : j.krys~ri\~f~~l"aåtgärde.rna. l Kommentar,,... (..... "... ' '"''" ~. ~,.. "' ""~.c. ~":c. Brtsk~Neventuel/ahinde'"' :aktöiersomsdknas,/örslagpg hi:i~trejh[o/[l:inihd:liv~tgä~~~it/ <::;:rh::~.':;: -. -,_....,.., ~o,-.._. -- ' _, ''',''-;.;:: "' '., ",(:,,:,::.; --: : ;.~:",-- --,-,_-,-,-, ''..,- 1"''>]/:~~i!!/': i ;:'.t q,.:,);'' r,;\,:i Ji!,:: 1 :'[-ij::i'1''" :i f:; :..... :: i:.,, :)....:y : (.i \:: ). T 3.3 ökade möjligheter för,,,,l.,,..,cl.. +nin~ av fartyg i hamn. Persontransporter ' " T 4.1 Förbättra möjligheterna till båtpendling mellan olika större befolkade öar. Utökad båttrafik gynnar också T 4.2 Bättre cykelintrastruktur som ""--"r cykling till jobb, skola etc. T 4.3 stimulera cykling, t.e. genom att anordna omklädningsrum på arbetsplatser, genomföra kampanjer till föräldrar och skolor för att få barnen att l gå och cykla mer till skolan l T 4.4 Ta fram strategi för utveckling av k. T 4.5 Bättre möjligheter att ta med l cykeln på tåget. T 4.6 Bättre cykelparkeringar vid och större bl T 4.7 Cykelpooler för tjansteresor, ink!. ~ T 4.8 Utveckla bilpooler i varje kommun som drivs på förnybara bränslen och som kan utnyttjas av allmänheten under kvällar och helger. Kommunala bostadsbolag kan ordna bilpooler för sina hyresgäster. l Fysisk planering Trafikverket är också högst delaktig i denna fråga. Och bagage! Satsa hellre på pendlingscyklar eller bättre övervakning. Parkeringsplatser finns.

15 9 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 :::Kiyssll'larl<!!ra åtgä d:lerna :,,,? ''''i'! :~'. :;;,_:!:,::,,:r : -=;:::,,:,,_!':~:,i: '~<: -,:,,:,'(--:_;::;. ' '::.-::: 'från'l :tiit:s,>:därs: stårför ' (:-~,::, ' 1 ){':;:,;;:~, 1 :1:\',;i!:,'i:i:O;.:_-. :,:,!.r,::;!:!''! '.>,;,:;;;./:;; ;,:-,:,:.,viktigast?r:nest,~ngejäget: : ' T 5.2 Lokalisera ny bebyggelse utmed kollektivtrafikstråk så att behovet av biltrafik minskar. Byggandet av eterna bör T 5.3 Öka andelen grönska i tätbebyggelse. Detta har en positiv inverkan ur ett kolb'1ndr Bränslen T 6.1 Verka för att öka användningen av biogas i länet och installera en l : hino::~c.:m::~rk i varje kommun. T 6.2 Installera laddstolpar till elfordon i l varje kommun. T 6.3 Ställ krav på förnybara bränslen vid upphandlingar av fordon eller Varför bara en? Snabb laddning viktigt. T 6.4 Busstrafiken skall i huvudsak, efter genomförd upphandling år 2014, drivas med ett icke fossilt T 6.5 Ökad information och verka för fler tankställen med alkylatbensin för tvåtaktsmotorer. Styrmedel T 7.1 Verka för översyn av prissättningen, inklusive statliga " 1, mellan flyg, järnväg och väg. T 7.2 Verka för beskattning av tunga

16 10 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 och törstiga fordon samt utökade subventioner/premier till fordon med förnybart drivmedel. T 7.3 Verka för införande av styrmedel för att styra över till förnybara bränslen för lastbilar, liknande de styrmedel som finns för miljöbilar. T 7.4 Verka för införande av skrotningspremie för båtmotorer av 2- taktsmodell. T 7.5 Verka för höjda skatter på fossila bränslen. T 7.6 Verka för att priserna på förnybara bränslen frigörs från priserna på olja/bensin (om priset på diesel stiger så ska inte priset på RME stiga).. ~N(;Ä~E'~F;LEM. ~ i ~ l /l J l Övergripande EF 1.1 Gemensam energi- och klimatrådgivning i länet för att ge utökad service till medborgarna. Kunskap EF 2.1 ökade och gemensamma insatserför att höja den allmänna kunskapsnivån om energi- och klimatfrågor hos politiker, tjänstemän och allmänhet. Kunskap OCH handling är viktigt. Bara kunskap i sig leder inte till förändringar. Hur överför man kunskap till handling? Det är förmodligen utmaningen.

17 - 11 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till Krissrhärker:~ åig~rderri\l. : l:~,-~.; :~:;oi!: :''':;;,-,;: <~; '\;: ;<" \~! : i> :1: ";,::., :; :1-i:;:: :;!;):~: :frf!n,:j;pn:?~,ctars;star;fo~.,..,..,. '..\irl<t\il~s~/m'esi':~l1g~tag~t' :,. EF 2.2 Samordna insatser och resurser för att genomföra evenemang och gemensamma kampanjer, t.e. Europeiska trafikantvecka n, Testresenärsprojekt, Kollektiv resdag för sjätteklassare och Earth Hour. EF 2.3 Främja fler regionala forskningsoch utvecklingsprojekt i länet genom ökat samarbete mellan högskolor, statliga verk och Institutioner, näringsliv och andra offentliga organisationer. EF 2.4 Anordna utställningar om klimatsmart teknik och klimatsmart beteende. skola EF 3.1 Miljö och klimat som "grön" tråd genom hela skolutbildningen i alla ämnen. EF 3.2 Främja miljödiplomering och dyl. av skolor. EF 3.3 Genomföra kampanjer med vandrande skolbussar. Små- och medelstora företag EF 4.1 ökade insatser inom energi- och klimatrådgivning för att höja kunskapsnivån i näringslivet. EF 4.2 Riktade utbildningar, kurser eller andra insatser för att minska energianvändningen. EF 4.3 Utarbeta åtgärder för att minska

18 12 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 markanvändning inom jord- och skogsbruk. Offentlig upphandling EF 5.11nformera om möjligheten att dela upp förfrågningsunderlag vid upphandlingar i mindre delar som möjliggör för lokala aktörer att lämna anbud. EF 5.2 Arbeta för hårdare miljö- och klimatkrav i upphandlingar via Miljöstyrningsrådets referensgrupper, både för framtagandet av produkt, produkt i sig och för transport, samt avfallshantering. EF 5.3 Alltid beakta LCC i upphandlingar och verka för att LCC tas fram för fler produkter. EF 5.4 Öka antalet upphandlingar där ställda kriterier följs upp. Konsumtion EF 6.1 Öka medvetenheten om den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan genom ett eller flera länsvisa evenemang samt riktad information till hushåll. EF 6.2 Information om livsmedels klimatpåverkan och riktade insatser för att minska matsvinnet, både i handelsledet och i konsumtionsledet

19 13 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till EF 6.3 Uppmuntra användandet av mer närproducerad och mer säsongsberoende mat, samt minska konsumtion av kött. EF 6.4 Lyfta fram/efterfråga statliga styrmedel för att minska "förpackni ngshysterin".

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 Kommunstyrelsen /144 Information om Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning 133 Lotta Roth, Mikaela Spogardh och Jennifer Stenfelt från Ung Företagsamhet i B lekinge/bromölla informerar om verksamheten.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /169 Information om Nyföretagarcentrum i Carlshamn Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Gunilla Strömgren informerar om verksamheten.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /178 V A-plan för Karlshamns kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa framtagen VA-plan för Karlshamns kommun. Sammanfattning V A-planen i Karlshamns kommun är den tredje delen av V A-plansarbetet innan den fjärde och sista delen, implementering och uppföljning tar vid. V A-planen baseras dels på den V A-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som fårdigställdes i början av VA-översikten beskriver Karlshamns nuläge, behov och utmaningar gällande vatten och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeriktning kring vatten och avlopp. V A-planen i Karlshamn består av två delar, en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redovisar för hur Karlshanros kommun ska arbeta med vatten och avlopp i redan eisterande allmänna och enskilda V A-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör för hur utbyggnad av allmänt V A kommer att ske framöver. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa framtagen V A-plan för Karlshamns kommun. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Anders Englesson (MP) föreslår en protokollsanteckning om att Miljöförbundet uppmanas att informera om att de fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala avloppssystemet har möjlighet att installera separationstank Kenneth Hake (S) yrkar avslag på detta. Proposition Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förslaget till protokollsanteckning och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Forts 117 Votering Votering begärs. Kommunstyrelsen godkärmer voteringsproposition enligt vilken den som vill avslå förslaget till protokollsanteckning röstar ja, den som vill bifalla det röstar nej. Med 9 ja-röster och 2 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget till protokollsanteckning. 4 ledamöter har avstått från att utöva sin rösträtt. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår Sven-Åke Svensson (S) Christel Friskopp (S) Marco Paulsson (M) Jan Bremberg (S) Anders Englesson (MP) Jan-Åke Berg (S) Bärthil Ottosson (M) Leif Håkansson (S) Henrik Gustafsson (SD) Kenneth Hake (S) Paul Hedlund (FP) Magnus Gärdebring (S) Jens Henningsson (V) Marco Gustafsson (C) Laila Johansson (KD)

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /530 Yttrande över samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrild Kommunstyrelsens beslut att lämna yttrande i enlighet med förslaget. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat arbetsprogram för vattenförvaltning i Södra Östers j öns vattendistrikt samt behovsbedömning av milj ö konsekvens bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen för detta program och begär att Karlshamns kommun som samrådsinstans yttrar sig om de två dokumenten. Miljöingenjören har upprättat ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Miljöingenjörens yttrande Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till V atterunvndigheten. kalmar(a),lansstytel sen. se Samhällsbyggnadschefen Miljöingenjören

25 REMISSVAR 2012/530 Beslutsstöd kansli Rådhuset Karlshamn Remiss -samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Er referens: , Bakgrund Vattemnyndigheten får Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat ett arbetsprogram får vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt samt behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning får detta program. Begäran om att Karlshamns kommun som samrådsinstans yttrar sig. Yttrandet sker framfårallt via svar på väsentliga frågor som berör specifika avsnitt i arbetspro gram respektive behovsbedömning. Detaljerad infonnation om bakgrund och framtagande hittas i Vattenmyndighetens skrivelse, arbetsprogram respektive behovsbedömning men syftet är att uppdatera vattendistriktets nya förvaltningscykel får åren [, Karlshamns kommun anser att samhället står infår stora utmaningar avseende eempelvis levande landsbygd, hållbart skogsbruk, dricksvattenfårsörjning, rikt fiske i våra vattenfårekomster, bekämpning av algblomning samt friluftsliv och turism. Karlshamn kommuns attraktivitet och livskvalitet får medborgama beror till stor del på att miljö- och vattenförekomster är av fortsatt hög kvalitet. T. e. Mörrumsån, Mieån samt längs hela kusten. Kommunen avser vara en viktig part i detta arbete och hoppas på fleibla instrument och incitament från Vattenmyndigheten att prioritera vattenfrågor i nästa förvaltningscykel Detta remissvar avses vara ett bidrag till en optimerat och fårbättrad förvaltningsplan och åtgärdsprogram som genom fleibilitet och ambition realiserar och storsatsar på delaktighet i vattenfrågor får hela samhället. Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledning/kansli Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Tfn (v) Fa E-post: Hemsida:

26 Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor (VF) i Södra Östersjöns vattendistrikt Avsnitt Inledning Ord som arbetsprogram, arbetsmoment, åtgärdsprogram och förvaltningsplan används på ett konsekvent sätt men det krävs en hel del kunskaper om hur framtagandet och genomförandet av de gamla och kommande planerna går till. Utskick av denna remiss till en stor grupp aktörer och berörda organisationer kan då, inte minst på den lokala nivån som kanske inte har varit inblandad i detta tidigare, vara ganska ineffektiv. Troligtvis kommer alla samrådsmöten runt om i landet att lösa en del av detta problem. Avsnitt Arbetsprogram med tidtabell VF l: Det är tydligt när och hur man kan tycka till om arbetet med vattenf<irvaltningen. VF2: Det är tydligt vilka arbetsmoment som finns i en förvaltningscykel men det är inte lika tydligt hur samverkan på olika nivåer ska leda till en ekonomisk analys, klassificering, övervakning, påverkansanalys, risk- och åtgärdsanalys. Det är oklart på vilken nivå en ekonomisk analys utvecklas och i vilken utsträckning det befintliga samarbetet leder till bättre underlag, liksom för klassificering, påverkansanalys, riskanalys och åtgärdsanalys. Kopplingen med de svenska miljökvalitetsmålen kan i första hand anses vara naturligt men kan i praktiken också anses vara problematisk när de på olika sätt utvecklas i olika län medan vattendrag och deras avrinningsområde inte följer administrativa gränser. Det är oklart om till eempellänsövergripande avstämning av vattenrelaterade miljökvalitetsmål sker samt hur olika myndigheter kommer att kräva återkoppling och inrapportering av till eempel åtgärdsgenomförandet och uppföljning. Avsnitt väsentligafrågor inför arbetet medförvaltningsplanen Det är svårt att koppla ihop, å ena sidan, påståendet i inledningen att andra förvaltningscykeln har haft genomförandet av åtgärder i centrum medan, å andra sidan, detta avsnitt beskriver att väsentligafrågor denna gång ska svara på frågor hur åtgärderna ska kunna genomföras på bästa sätt. Avsnitt Särskilda utmaningar i vattendistriktet VF l: Troligtvis är respektive utmaningar som presenteras i detta avsnitt de viktigaste för vattenförvaltningen i distriktet och inte minst Blekingekustens delområde. Det är dock också viktigt att påpeka att, allt hänger ihop. Brist på förståelse kan försvåra åtgärdsarbetet E. övergödning hänger ihop med flödesförändringar, miljögifter och övergödning är en aspekt i säker dricksvattenförsörjning och framtida klimatförändringar kräver integrerad riskhantering och förebyggande åtgärder. 2

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

2013-12-19. Sidan 1 av 24

2013-12-19. Sidan 1 av 24 Sidan 1 av 24 Klimat- och energistrategi 2013-2016 Sidan 2 av 24 Förord Kommunfullmäktige antog år 2007 en klimatstrategi för Ronneby kommun. Klimatstrategin gällde 2007-2012 och har därför nu reviderats.

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt

Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Ej namngiven organisation gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Bottenvikens vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog

Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete. Vetlanda 21 maj. Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Dialogmöten i kommunerna om klimatarbete Vetlanda 21 maj Info om Eksjö kommuns klimatarbete Sven-Åke Svensson Kommunekolog Sankey-diagrammet Energiplan/klimatstrategi - övergripande mål Förbrukning av

Läs mer

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021

Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 2015-04-28 SID 1/7 Yttrande Vattenförvaltningen för Norra Östersjöns vattendistrikt 2015-2021 Samlad bedömning Vallentuna kommun har beretts tillfälle att yttra sig över remiss från Vattenmyndigheten i

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens miljöutskott

Kommunstyrelsens miljöutskott Sidan 1 av 13 Plats och tid Rotebrorummet 9:00-11:00 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Ordförande Carina

Läs mer

Miljöarbete i Eskilstuna

Miljöarbete i Eskilstuna Miljöarbete i Eskilstuna SKL ledningssystem för hållbar utveckling Magnus Johansson (MP) Kommunalråd Eskilstuna Eskilstuna - en ekokommun Översikt Industristad med anor Nedgång 1970-1998 Svealandsbanan

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse.

Tjänsteskrivelse. Förslag till beslut Miljöutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta om yttrande i enlighet med kommunekologens tjänsteskrivelse. Tjänsteskrivelse Handläggare: Andrea Nowag Telefonnummer: 0411-57 73 53 E-postadress: andrea.nowag@ystad.se Datum 2015-03-18 2015/87 Kommunstyrelsen Diarienummer Yttrande angående samråd inom vattenförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Nyköping kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll

Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll TVL-info 2015:8 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Tillsynsvägledning inför kommande tillsynsinsatser inom jordbruksföretags recipientkontroll Myndigheter och kommuner har en skyldighet att söka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Vaxholm kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt

Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för Norra Östersjöns vattendistrikt Länsstyrelsen Västmanlands län Samrådssvar dnr 537-5058-14 Att: Vattenmyndigheten 721 86 Västerås Yttrande över Förvaltningsplan, Miljökvalitetsnormer, Åtgärdsprogram och miljökonsekvensbeskrivning för

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP)

Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00. Kristina Strömbeck Kardoud Projektledare. Ordförande... Nicklas Ljungström (MP) Miljöutskottet Datum 2013-11-27 Plats och tid Sessionssalen Nya Rådhuset Kl. 15:00-16:00 Beslutande Nicklas Ljungström (MP) Ordförande Stefan Malmberg (S) Vice ordförande Sune Mårtensson (M) Ledamot Övriga

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Upplands-Bro kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen

Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Välkommen till kick-off för Skånska åtgärder för miljömålen Skånska åtgärder för miljömålen Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2012-2015 Tommy Persson, miljöstrateg Miljö- och vattenstrategiska

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Åre kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal

Miljöbokslut 2006. Höörs kommuns gröna nyckeltal Miljöbokslut 26 Miljöbokslutet är en redovisning av miljötillståndet i kommunen. Det är också ett sätt att följa upp kommunens eget miljöarbete. Miljöbokslutet med de gröna nyckeltalen ska fungera som

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram och information i VISS Camilla Vesterlund Vattenmyndigheten, Bottenvikens vattendistrikt Foto: Lars Björkelid Vattenförvaltningen 2015-2021 Samråd 1 november 2014 30

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi

Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Bilaga 3 - Handlingsplan med åtgärder för Älmhults kommun som geografi Älmhult Målen för kommunen som geografi Borgmästaråtagande - Älmhults kommun ska minska CO2-emissioner med minst 20% till 2020 och

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-02-25 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justerare Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kl 09.00- Örjan Lid (M), ordförande Elisabeth Rydström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt Nr. 2009/022 2009-08-05 Agneta Christensen 0501-60 53 85 till Vattenmyndigheten för Västerhavets distrikt via webbenkät Frågor till webbenkät Förslag till förvaltningsplan för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (8) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 10.45 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Birgit Landquist (C), v. ordf. Agneta Sörensson

Läs mer

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05

MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 2014-02-05 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-9 Plats och tid Koppången, G:a brandstationen, Orsa kommun kl 08.00 11.00 ande Hans Nahlbom (S) Ordförande Christina Bröms (C) Karin Finnpers-Wahlund (C) Barbara Sundberg

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 (9) Återrapportering från Helsingborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram webbenkäten Ystad Österlens MF Sammanfattning av frågor Kommunernas återrapportering av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik

Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 0800-10.50 ande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen (M), vice ordf Renée Sylvan

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss

Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Eva Carlsson Sidan 1 av 4 Diariekod: 149 Kommunstyrelsen Svar på motion väckt av Bengt Cedrenius (MP) om ersättning för resa med cykel och elcykel - återremiss Förslag till beslut Kommunledningskontoret

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-09-13 1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-09-13 1 Innehållsförteckning Trafikplan Skövde... 3 Motion om ungdomsperspektiv i Skövde kommuns nämnder... 4 Energi och klimatstrategi 2011 för Skövde kommun...

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson

Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson Att skapa ett hållbart transportsystem visioner för framtiden, Svante Axelsson IPCC: Vi har ett vägval! Källa: IPCC, 2014, AR5 5 Transporter är en (relativt) enkel sektor 6 Åtgärder = det som händer Styrmedel

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-10-27 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15. 2008-10-27 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 27 oktober 2008, klockan 13.00 15.25 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson (S)

Läs mer

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD

Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Mellström 2015-01-05 KS 2014/0465 50029 Kommunfullmäktige Motion från Anna Thore (MP) om gratis dagvatten för gröna tak och LOD Förslag till beslut

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Tjörn kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen

Kort bakgrund om vattenförvaltningen Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför en särskild vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på

Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Vattenmyndighetens remiss, hur man hittar allt och vad Vattenmyndigheten vill ha synpunkter på Remissens 3 huvudsakliga delar Förvaltningsplanen Tillsammans med ÅP ger planen inriktningen för fortsatta

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer