Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS (162) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll Närvarande: (markerade med, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med ): Ledamöter Ersättare Sven-Åke Svensson, ordf (S) Tobias Folkesson (S) Christel Friskopp, l v ordf (S XX Leif Håkansson (S) Marco Paulsson, 2 v ordf (M) Britt Kilsäter (M) Jan Bremberg (S) Lena Sandgren (S) Anders Englesson (MP) Ingrid Ågård (MP) Jan-Åke Berg (S) Ethel Duvskog (S) Bärthil Ottosson (M) Irene Ahlstrand-Mårlind (M) Viviarme Andersson (S) Göran Svensson (S) Henrik Gustafsson (SD) Karin Lange (SD) Kenneth Hake (S) Andreas Saleskog (S) Paul Hedlund (FP) Lennarth Malm (FP) Magnus Gärdebring (M) Emanuel Noren (M) J ens Henningsson (V) Eva Olsson-Bengtsson (V) Marco Gustafsson (C) Gert Åkesson (C) Laila Johansson (KD) Lars Bergenvass (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Hans Hyllstedt, ekonomichef( ) Jens Odevall, adm chef Marika Wennberg, utvecklingsstrateg ( 114,117) Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter sekreterare ~~ Sven-Åke Svensson :f'-v?'/7 Jan-Åke Berg <~ ~ /',- :./ -~ Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset J'r. I tjänsten C1L;IJ. ~#"L-- ~'irendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Innehållsförteclrning KS 113 KS 114 KS 115 KS 116 KS 117 Godkännande av dagordning Yttrande ang Blekinges nya klimat- och energistrategi Information om UP-företagen Information om Nyföretagarcentrum V A-plan för Karlshamns kommun KS 118 KS 119 KS 120 KS 121 KS 122 KS 123 KS 124 KS 125 KS 126 KS 127 KS 128 KS 129 KS 130 KS 131 KS 132 KS 133 Yttrande över samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för torvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Ekonomisk månadsrapport Finansrapport Omfördelning av investeringsmedel avseende spontanidrottsplatser Karlshanms Skärgårdsprogram- finansiering av kommunalt V A till Tärnö Omfördelning av pengar inom VA-enhetens investeringsbudget 2013 för Inköp av servicebil Omfördelning av investeringsmedel inom V A- ombyggnad av pumpstation i Strömma Investeringsprojekt Mörrums avloppsreningsverk-överföringsledning till Stemö avloppsreningsverk Upphävande av investeringspolicy samt förslag på nya riktlinjer för Investeringar och leasing i Karlshamns kommun Detaljplan för Samariten 2 och 3 m fl, Sjukhusområdet Förfrågan om övertagande av arrende och klubblokal- Sportfiskeklubben Iden Framtida driftsformer för kommunens camping- och turismanläggningar Ägardirektiv för Energikontor Sydost AB- förslag till ändring Motion angående äldreomsorg Samtal om hållbar utveckling- HUT, avrapportering Kommunalt partistöd för tomma platser KS 134 KS 135 KS 136 KS 137 KS 138 KS 139 KS 140 KS 141 KS 142 Personal- och organisationsutskottets beslut i enskilda individärenden Personalstrategier för Karlshanms kommun Val av ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott Val av ombud till föreningsstårruna Energikontor Sydost AB V al av ombud till föreningsstämma i Företagshälsovård Internkontroll2012- reseräkningar samt utbetald km-ersättning Beslutslogg Kommunstyrelsen maj Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom

3 KARLSHAMNS KOMMUN Kommunstyrelsen 113 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen. PROTOKOLL KS /29 131

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /203 Yttrande angående Blekinges nya klimat- och energistrategi Kommunstyrelsens beslut att avge yttrande i enlighet med utvecklingsstrategens förslag att denna paragraf förklaras för omedelbart justerad. Sammanfattning Regeringen har tagit fram en vision om ett klimatneutralt Sverige 2050 och länsstyrelsen har utfrån denna vision tagit fram en strategi för arbetet med klimat och energi i länet med fyra fokusområden: Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Ä ven minskade väthusgasutsläpp ingår som ett fokusområde. Arbetet med strategin omfattar alla samhällets sektorer. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som gäller med utblick Karlshamns kommun har möjlighet att lämna svar på remissen senast 22 maj Utvecklingsstrateg Marika Wennberg, strategiska enheten föreslår i yttrande att kommunstyrelsen ställer sig positiv till den klimat- och energistrategi som har tagits fram samt att även ställa sig bakom den gradering av strategins åtgärder som har bedömts av strategiska enheten. I övrigt är det viktigt att tidplanen och prioriteringen av åtgärderna som ska utarbetas med hänsyn till remissvaren framöver är realistiska. Det är också av stor vikt att klimat- och energistrategin samordnas med det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen för att få en helhetssyn och röd tråd i arbetet mot ett hållbart Blekinge. Beslutsunderlag Utvecklingsstrategens yttrande Remisshandlingarna films tillgängliga på Protokollet ska skickas till Länsstyrelsen Blekinge län Justeras

5 Dnr. Kommunstyrelsen Yttrande angående Blekinges nya klimat- och energistrategi Sammanfattning Förslag på kommtmstyrelsens yttrande på remiss från Länsstyrelsen angående Klimat- och energistrategi Regeringen har tagit fram en vision om ett klimatnetutralt Sverige 2050 och Länsstyrelsen har utifrån detrna vision tagit fram en strategi for arbetet med klimat och energi i länet med fyra fokusområden: Minskad energianvändning, Förnybar energi, Transporter och Engagera flera. Även Minskade väthusgasutsläpp ingår som ett fokusområde. Arbetet med strategin omfattar alla samhiilkts sektorer. Enligt strategin är transporter den sektor som står for störst klimatpåverkan och personbilar står får huvuddelen av utsläppen. Det krävs därmed särskilt stora insatser for att minska utsläppen från transporter. Ett åtgärdsprogram har tagits fram som gäller med utblick Det bygger på foljande övergripande mål for Blekinge: Till år 2020 ska utsläppen av väthusgaser minska med 50 % jmf med år Till år 2020 ska energianvändning minska med 20 % jmf med år Till år 2020 ska andelen fomybar energi utgöra 80 % av energianvändningen Till år 2020 ska andelen fomybara drivmedel utgöra minst 15 % Till år 2020 ska medborgarna vara väl medvetna om konsumtionens påverkan på klimatet Yttrande Kommunstyrelsen bör ställa sig positiv till den klimat- och energistrategi som har tagits fram och bör även ställa sig bakom den gradering av strategins åtgärder som har bedömts av strategiska enheten. Karlshamns kommun strategiska enheten Rådhuset SE Karlshamn Tel +46 (0) Fa +46 (0) E-post: Hemsida: Org.nr postgiro Bankgiro Sida 1 av 2

6 /MR I övrigt är det mycket viktigt att tidplanen och prioriteringen av åtgärderna som ska utarbetas med hänsyn till remissvaren framöver är realistiska. Det är också av stor vikt att klimat- och energistrategin samordnas med det regionala åtgärdsprogrammet for miljömålen får att få en helhetssyn och röd tråd i arbetet mot ett hållbart Blekinge. Det finns en uppsjö av aktiviteter som borde göras. En tydlig prioritering av dessa med beaktande av konsekvenser är helt nödvändig for att få genomslagskraft ute i verkligheten där det händer. Beslut Kommunstyrelsen fareslås besluta att anta ovanstående yttrande som sitt eget. Karlshamn som ovan Marika W ennberg Utvecklingsstrateg Sidan 2 av 2

7 Åtgärdsprogrammet med involverade aktörer presenteras i sin helhet i Klimat och energistrategi n. Nedan listas samtliga föreslagna åtgärder. Gradera hur viktiga ni bedömer att de olika åtgärderna är genom kryssmarkering. Vi önskar helst att ni graderar samtliga åtgärder oavsett om ni är särskilt berörd som aktör eller ej, men det går också gradera ett valfritt urval av åtgärder. Synpunkter kopplade till de föreslagna åtgärderna kan läggas in i ~::,:..,,..,..,.,, :,'' ::'I H:, i :. F,:;:,,',i'l''':,'i'',!,'"i :''.~iii' ~~mi~~r~~~~~t~i~~{g,~:,,/ il ~9"JT~~t~r,,. ; >:'!;:,. '., i,..,. :;_;, '., );,,,,, ;,;:;t:':' :t:':: ;, 1 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 Gradering av åtgärder och kommentarer till åtgärderna kommentarsfältet för respektive åtgärd, kommentarsfältet kan utvidgas efter behov. Ange här vilken remissinstans som yttrar sig: Karlshamns kommun ME 1.11nformation och utbildning om energibesparing och hållbar utveckling i industrin ME 1.2 Genomföra kampanjer för en,, ME 1.3 Arbeta för att skapa möjligheter till stöd för genomförande av åtgärder efter ME 1.4 Anordna visningar hos företag som har lyckats bra, lyft fram goda ME 1.5 Utreda potentialen för rest /spillvärme och vilka presumtiva are som finns. ME 1.6 Ökad samverkan för bättre utnyttjande av rest-/spillvärme (ökat samarbete mellan företag och mellan och bostadsbolag m.fl.)

8 isf ~ ;! :'l ;3'.. 2 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 Hushåll ME 2.1 Erbjuda energi- och klimatrådgivning till alla nybyggare och uppmuntra till byggnation av hus. ME 2.2 Individuell varmvatten- och Pfmåt:ning i lägenheter. ME 2.3 Informations- och utbildningsinsatser samt goda eempel l gällande solfångare och solceller Offentlig verksamhet ME 3.1 Anordna årliga aktiviteter för att stödja energieffektiviseringsarbetet i kommunerna och landstinget inom ramen för ancrniaffol-+i\ficn.-i ME 3.2 Utbilda om livscykelkostnader l (LCC) och tillämpa det vid upphandling. ME 3.3 Energieffektivisering sport- och fritidshallar etc. ME 3.4 Kommunerna inför målsättning att öka renoveringstakten inkl. energieffektiviseringsåtgärder i lokaler och bostäder. ME 3.5 Vattenbesparingsprojekt. ME 3.6 Uppmuntra kommunala bolag till byggnation av fler ~";"hllc;/nli J<;;PnProihJJc::. ME 3.7 Delta i nationella program kring energianvändning, t.e. Uthållig kommun.

9 3 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 ',~f~~~~~~~~:~r~~1!1f~:::!~.:s(i ME 4.1 Sprida information och anordna utbildning för jord- och skoe:sbn L- ME 4.2 Utarbeta åtgärder som syftar till att minska energianvändningen inom jord- och l Övriga tjänster ME 5.1 Förstärka kommunal energirådgivning till företagare (t.e. Övrigt ME 6.1 Beräkna slutanvändningen av energi i Blekinge som primärenergi samt anpassa målen inom fokusområde Minskad Energianvändning till detta. ME 6.2 Kartläggning av möjlighet till värme- och/eller kvllagring i mark. ME 6.3 Främja användningen och öka ktmc:k;mpn om smarta el nät.? Förstår inte åtgärden l Fö~N~~A~E~E~~~ ~ 1 -~: 1: ~ l Solel och Solvärme FNE 1.1 Planera för etablering av en FNE 1.2 Främja installation av solel och solvärme inom industri, handet offentlig verksamhet, lantbruk och bostäder m.m.

10 4 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 l;:o FNE 1.3 Verka för översyn av stödsystemen för sol el och solvärme n....,,., ;...,.,.,..... t-;.;rl ROT-avdrag, m.m.). Vindkraft FNE 2.1 Utbilda beslutsfattare om elcertifikatsystemet och dess koppling till bl.a. vindkraft samt andra förnybara FNE 2.2 Rapportera in vilka verk som finns i kommunerna till Vindbrukskoll en. FN E 2.3 Föra dialog med Försvarsmakten för att möjliggöra J av vindkraft. Biobränsle FNE 3.1 Aktiviteter för att påverka användarna att välja biobränslen, med fokus på industri- och FNE 3.2 Analysera vilka användare som är i behov av olika typer av biobränslen, samt FNE 3.3 Stötta förädling av skogsbränslen i regionen, till eempel genom att identifiera råvaror och knyta ihop möi~ga När- och IJdll vdllllt::: FNE 4.1 Verka för utbyggnad av ett gemensamt sammankopplat fjärrvärmenät för alla kommuner i Dl,''

11 5 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 FNE 4.2 Utveckla närvärme av flis och pellets i länet. FNE 4.3 Arbeta för att öka andelen återvunnen energi, t.e. restvärme i väthusodlingar. FNE 4.4 Arbeta för att öka andelen förnybar energi i när-/och fjärrvärmeverk. FNE 4.5 Titta på potentialen och möjligheterna att samproducera kyla och värme. Biogas l FNE 5.1 Verka för att öka produktionen av biogas i länet, dels med länets matavfall som substrat och dels med gödsel från lantbruket som substrat. Övriga förnybara energisjag FNE 6.1 Genomföra förstudier kring alternativa förnybara ene FNE 6.2 Ta fram en utredning om Akvifärlager (lagring av solenergi från sommar till vinter i berggrunden) i länet. Övrigt- Förnybar Energi FNE 7.1 Verka för införande av enklare regler för leverans av el till de allmänna elnäten. FNE 7.2 Genomföra informationsinsatser angående leverans av el till de allmänna elnäten.

12 . Kry~srp~f8ef<! at~ätd~r~a:.. :;~.~~~~[~y~~~f ~~i'~~i~~{.: :i. _,:hf.~s~((il'~i~ect4:1~'~~[.ri.~.~er:,g~ter ~r~?'p~:q~c?'~;~~r~t~~ 6 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 FN E 7.3 Information till företag och industrin om möjligheterna kring förnybar energi. J\.:2\H!:~H\: TRAN~.~ORTER ~ ~ l / > Övergripande T 1.1 Gemensam digital mötesplattform för länets offentliga aktörer. Ta fram policy för att öka möjligheterna till distansarbete och främja webbmöten och telefonmöten. T 1.2 Verka för att företag, verksamheter och andra arbetsplatser stimulerar och underlättar för resor till och från jobbet och tjänsteresor med kollektivtrafik, cykel eller gång. T 1.3 Stimulera samåkning genom att utveckla system för att hitta andra som färdas samma väg. Belöna samåkare. T 1.4 Påverkansprojekt för att få fler att åka kollektivt, gå eller cykla istället för att ta bilen. T 1.5 Trafikverkets fyrstegsprincip tillämpas i all infrastrukturplanering. Hellre belöna cyklister än samåkare. Kollektivtrafiken T 2.1 Använd mindre fordon och utveckla den anropsstyrda trafiken inom kollektivtrafiken.

13 7 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till , "' "'"'.... _ T 2.2 Smidigare bytespunkter och bättre koordinering mellan olika trafikslag, så det blir enklare och går snabbare att byta. T 2.3 Verka för att Sydostlänken byggs (Karlshamn- Olofström- Älmhult) både för gods- och persontransporter. T 2.4 Verka för fler mötesstationer för att skapa förutsättningar för halvtimmestrafik på Blekinge kustban a. Utred nya tågstopp i t.e. Kallinge. T 2.5 Utveckla tågtrafiken norrut på Kust-till-kustbanan till Emmaboda, Alvesta och Göteborg. T 2.6 Utred vad som krävs och gör riktade insatser för att få fler bilresenärer att åka kollektivt- Mobility management. T 2. 7 Utveckla och förbättra servicen, bekvämligheten och priset för att få fler att åka kollektivt. Godstransporter.~~f~M~~K~~~~~~ilrder~a.~ern~eota.r =,..,..., >,,._.,..,-,, S,,, f.. ii<,,,- 0,_,,_,,.,_.,_.,,.,..., 'ft.år i'i!;,ti!15,:'~-~r:? starför,.,.., :Be~knveventuef/(]hlnder, aktö(er:som,sok!]os;forslag pq ba~tre-utformnll)g av a,tggr~efj:, viätiga!;i:/ij)~st:ailg~läge\1!,...., i,,..,],... l''ih r::i-..., r:3: - ta. l.s... l :.... T 3.1 Samordning av inköp och transporter genom att bygga logistikcentraler intill järnvägen, utanför städerna eller mitt i länet. T 3.2 Främja intermodala transporter (transport som sker med fler än ett transportmedel) t.e. genom att förbättra spårförbindelserna till hamnar och industrier.

14 8 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 : j.krys~ri\~f~~l"aåtgärde.rna. l Kommentar,,... (..... "... ' '"''" ~. ~,.. "' ""~.c. ~":c. Brtsk~Neventuel/ahinde'"' :aktöiersomsdknas,/örslagpg hi:i~trejh[o/[l:inihd:liv~tgä~~~it/ <::;:rh::~.':;: -. -,_....,.., ~o,-.._. -- ' _, ''',''-;.;:: "' '., ",(:,,:,::.; --: : ;.~:",-- --,-,_-,-,-, ''..,- 1"''>]/:~~i!!/': i ;:'.t q,.:,);'' r,;\,:i Ji!,:: 1 :'[-ij::i'1''" :i f:; :..... :: i:.,, :)....:y : (.i \:: ). T 3.3 ökade möjligheter för,,,,l.,,..,cl.. +nin~ av fartyg i hamn. Persontransporter ' " T 4.1 Förbättra möjligheterna till båtpendling mellan olika större befolkade öar. Utökad båttrafik gynnar också T 4.2 Bättre cykelintrastruktur som ""--"r cykling till jobb, skola etc. T 4.3 stimulera cykling, t.e. genom att anordna omklädningsrum på arbetsplatser, genomföra kampanjer till föräldrar och skolor för att få barnen att l gå och cykla mer till skolan l T 4.4 Ta fram strategi för utveckling av k. T 4.5 Bättre möjligheter att ta med l cykeln på tåget. T 4.6 Bättre cykelparkeringar vid och större bl T 4.7 Cykelpooler för tjansteresor, ink!. ~ T 4.8 Utveckla bilpooler i varje kommun som drivs på förnybara bränslen och som kan utnyttjas av allmänheten under kvällar och helger. Kommunala bostadsbolag kan ordna bilpooler för sina hyresgäster. l Fysisk planering Trafikverket är också högst delaktig i denna fråga. Och bagage! Satsa hellre på pendlingscyklar eller bättre övervakning. Parkeringsplatser finns.

15 9 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 :::Kiyssll'larl<!!ra åtgä d:lerna :,,,? ''''i'! :~'. :;;,_:!:,::,,:r : -=;:::,,:,,_!':~:,i: '~<: -,:,,:,'(--:_;::;. ' '::.-::: 'från'l :tiit:s,>:därs: stårför ' (:-~,::, ' 1 ){':;:,;;:~, 1 :1:\',;i!:,'i:i:O;.:_-. :,:,!.r,::;!:!''! '.>,;,:;;;./:;; ;,:-,:,:.,viktigast?r:nest,~ngejäget: : ' T 5.2 Lokalisera ny bebyggelse utmed kollektivtrafikstråk så att behovet av biltrafik minskar. Byggandet av eterna bör T 5.3 Öka andelen grönska i tätbebyggelse. Detta har en positiv inverkan ur ett kolb'1ndr Bränslen T 6.1 Verka för att öka användningen av biogas i länet och installera en l : hino::~c.:m::~rk i varje kommun. T 6.2 Installera laddstolpar till elfordon i l varje kommun. T 6.3 Ställ krav på förnybara bränslen vid upphandlingar av fordon eller Varför bara en? Snabb laddning viktigt. T 6.4 Busstrafiken skall i huvudsak, efter genomförd upphandling år 2014, drivas med ett icke fossilt T 6.5 Ökad information och verka för fler tankställen med alkylatbensin för tvåtaktsmotorer. Styrmedel T 7.1 Verka för översyn av prissättningen, inklusive statliga " 1, mellan flyg, järnväg och väg. T 7.2 Verka för beskattning av tunga

16 10 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 och törstiga fordon samt utökade subventioner/premier till fordon med förnybart drivmedel. T 7.3 Verka för införande av styrmedel för att styra över till förnybara bränslen för lastbilar, liknande de styrmedel som finns för miljöbilar. T 7.4 Verka för införande av skrotningspremie för båtmotorer av 2- taktsmodell. T 7.5 Verka för höjda skatter på fossila bränslen. T 7.6 Verka för att priserna på förnybara bränslen frigörs från priserna på olja/bensin (om priset på diesel stiger så ska inte priset på RME stiga).. ~N(;Ä~E'~F;LEM. ~ i ~ l /l J l Övergripande EF 1.1 Gemensam energi- och klimatrådgivning i länet för att ge utökad service till medborgarna. Kunskap EF 2.1 ökade och gemensamma insatserför att höja den allmänna kunskapsnivån om energi- och klimatfrågor hos politiker, tjänstemän och allmänhet. Kunskap OCH handling är viktigt. Bara kunskap i sig leder inte till förändringar. Hur överför man kunskap till handling? Det är förmodligen utmaningen.

17 - 11 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till Krissrhärker:~ åig~rderri\l. : l:~,-~.; :~:;oi!: :''':;;,-,;: <~; '\;: ;<" \~! : i> :1: ";,::., :; :1-i:;:: :;!;):~: :frf!n,:j;pn:?~,ctars;star;fo~.,..,..,. '..\irl<t\il~s~/m'esi':~l1g~tag~t' :,. EF 2.2 Samordna insatser och resurser för att genomföra evenemang och gemensamma kampanjer, t.e. Europeiska trafikantvecka n, Testresenärsprojekt, Kollektiv resdag för sjätteklassare och Earth Hour. EF 2.3 Främja fler regionala forskningsoch utvecklingsprojekt i länet genom ökat samarbete mellan högskolor, statliga verk och Institutioner, näringsliv och andra offentliga organisationer. EF 2.4 Anordna utställningar om klimatsmart teknik och klimatsmart beteende. skola EF 3.1 Miljö och klimat som "grön" tråd genom hela skolutbildningen i alla ämnen. EF 3.2 Främja miljödiplomering och dyl. av skolor. EF 3.3 Genomföra kampanjer med vandrande skolbussar. Små- och medelstora företag EF 4.1 ökade insatser inom energi- och klimatrådgivning för att höja kunskapsnivån i näringslivet. EF 4.2 Riktade utbildningar, kurser eller andra insatser för att minska energianvändningen. EF 4.3 Utarbeta åtgärder för att minska

18 12 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till 2020 markanvändning inom jord- och skogsbruk. Offentlig upphandling EF 5.11nformera om möjligheten att dela upp förfrågningsunderlag vid upphandlingar i mindre delar som möjliggör för lokala aktörer att lämna anbud. EF 5.2 Arbeta för hårdare miljö- och klimatkrav i upphandlingar via Miljöstyrningsrådets referensgrupper, både för framtagandet av produkt, produkt i sig och för transport, samt avfallshantering. EF 5.3 Alltid beakta LCC i upphandlingar och verka för att LCC tas fram för fler produkter. EF 5.4 Öka antalet upphandlingar där ställda kriterier följs upp. Konsumtion EF 6.1 Öka medvetenheten om den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan genom ett eller flera länsvisa evenemang samt riktad information till hushåll. EF 6.2 Information om livsmedels klimatpåverkan och riktade insatser för att minska matsvinnet, både i handelsledet och i konsumtionsledet

19 13 Bilaga till remiss: Klimat och energistrategi för Blekinge- Åtgärder med utblick till EF 6.3 Uppmuntra användandet av mer närproducerad och mer säsongsberoende mat, samt minska konsumtion av kött. EF 6.4 Lyfta fram/efterfråga statliga styrmedel för att minska "förpackni ngshysterin".

20 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 Kommunstyrelsen /144 Information om Ung Företagsamhet i Blekinge/Bromölla Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning 133 Lotta Roth, Mikaela Spogardh och Jennifer Stenfelt från Ung Företagsamhet i B lekinge/bromölla informerar om verksamheten.

21 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /169 Information om Nyföretagarcentrum i Carlshamn Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Gunilla Strömgren informerar om verksamheten.

22 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /178 V A-plan för Karlshamns kommun Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa framtagen VA-plan för Karlshamns kommun. Sammanfattning V A-planen i Karlshamns kommun är den tredje delen av V A-plansarbetet innan den fjärde och sista delen, implementering och uppföljning tar vid. V A-planen baseras dels på den V A-översikt som togs fram under 2012 samt på VA-policyn som fårdigställdes i början av VA-översikten beskriver Karlshamns nuläge, behov och utmaningar gällande vatten och avlopp. VA-policyn redogör för kommunens viljeriktning kring vatten och avlopp. V A-planen i Karlshamn består av två delar, en åtgärdsplan och en utbyggnadsplan. Åtgärdsplanen redovisar för hur Karlshanros kommun ska arbeta med vatten och avlopp i redan eisterande allmänna och enskilda V A-anläggningar. Utbyggnadsplanen redogör för hur utbyggnad av allmänt V A kommer att ske framöver. Tekniska nämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa framtagen V A-plan för Karlshamns kommun. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Anders Englesson (MP) föreslår en protokollsanteckning om att Miljöförbundet uppmanas att informera om att de fastigheter som inte kan anslutas till det kommunala avloppssystemet har möjlighet att installera separationstank Kenneth Hake (S) yrkar avslag på detta. Proposition Ordföranden ställer proposition om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förslaget till protokollsanteckning och finner att kommunstyrelsen har avslagit det.

23 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen Forts 117 Votering Votering begärs. Kommunstyrelsen godkärmer voteringsproposition enligt vilken den som vill avslå förslaget till protokollsanteckning röstar ja, den som vill bifalla det röstar nej. Med 9 ja-röster och 2 nej-röster har kommunstyrelsen beslutat att avslå förslaget till protokollsanteckning. 4 ledamöter har avstått från att utöva sin rösträtt. Ledamot/tjänstgörande ersättare Ja-röst Nej-röst avstår Sven-Åke Svensson (S) Christel Friskopp (S) Marco Paulsson (M) Jan Bremberg (S) Anders Englesson (MP) Jan-Åke Berg (S) Bärthil Ottosson (M) Leif Håkansson (S) Henrik Gustafsson (SD) Kenneth Hake (S) Paul Hedlund (FP) Magnus Gärdebring (S) Jens Henningsson (V) Marco Gustafsson (C) Laila Johansson (KD)

24 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS Kommunstyrelsen /530 Yttrande över samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrild Kommunstyrelsens beslut att lämna yttrande i enlighet med förslaget. Sammanfattning Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat arbetsprogram för vattenförvaltning i Södra Östers j öns vattendistrikt samt behovsbedömning av milj ö konsekvens bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen för detta program och begär att Karlshamns kommun som samrådsinstans yttrar sig om de två dokumenten. Miljöingenjören har upprättat ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Miljöingenjörens yttrande Samrådshandlingarna finns tillgängliga på Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till V atterunvndigheten. kalmar(a),lansstytel sen. se Samhällsbyggnadschefen Miljöingenjören

25 REMISSVAR 2012/530 Beslutsstöd kansli Rådhuset Karlshamn Remiss -samråd om arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för förvaltningsplan samt samråd med anledning av miljöbedömning av åtgärdsprogram för Södra Östersjöns vattendistrikt Er referens: , Bakgrund Vattemnyndigheten får Södra Östersjöns vattendistrikt har upprättat ett arbetsprogram får vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt samt behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning får detta program. Begäran om att Karlshamns kommun som samrådsinstans yttrar sig. Yttrandet sker framfårallt via svar på väsentliga frågor som berör specifika avsnitt i arbetspro gram respektive behovsbedömning. Detaljerad infonnation om bakgrund och framtagande hittas i Vattenmyndighetens skrivelse, arbetsprogram respektive behovsbedömning men syftet är att uppdatera vattendistriktets nya förvaltningscykel får åren [, Karlshamns kommun anser att samhället står infår stora utmaningar avseende eempelvis levande landsbygd, hållbart skogsbruk, dricksvattenfårsörjning, rikt fiske i våra vattenfårekomster, bekämpning av algblomning samt friluftsliv och turism. Karlshamn kommuns attraktivitet och livskvalitet får medborgama beror till stor del på att miljö- och vattenförekomster är av fortsatt hög kvalitet. T. e. Mörrumsån, Mieån samt längs hela kusten. Kommunen avser vara en viktig part i detta arbete och hoppas på fleibla instrument och incitament från Vattenmyndigheten att prioritera vattenfrågor i nästa förvaltningscykel Detta remissvar avses vara ett bidrag till en optimerat och fårbättrad förvaltningsplan och åtgärdsprogram som genom fleibilitet och ambition realiserar och storsatsar på delaktighet i vattenfrågor får hela samhället. Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Förvaltningsledning/kansli Karlshamns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Karlshamn Tfn (v) Fa E-post: Hemsida:

26 Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor (VF) i Södra Östersjöns vattendistrikt Avsnitt Inledning Ord som arbetsprogram, arbetsmoment, åtgärdsprogram och förvaltningsplan används på ett konsekvent sätt men det krävs en hel del kunskaper om hur framtagandet och genomförandet av de gamla och kommande planerna går till. Utskick av denna remiss till en stor grupp aktörer och berörda organisationer kan då, inte minst på den lokala nivån som kanske inte har varit inblandad i detta tidigare, vara ganska ineffektiv. Troligtvis kommer alla samrådsmöten runt om i landet att lösa en del av detta problem. Avsnitt Arbetsprogram med tidtabell VF l: Det är tydligt när och hur man kan tycka till om arbetet med vattenf<irvaltningen. VF2: Det är tydligt vilka arbetsmoment som finns i en förvaltningscykel men det är inte lika tydligt hur samverkan på olika nivåer ska leda till en ekonomisk analys, klassificering, övervakning, påverkansanalys, risk- och åtgärdsanalys. Det är oklart på vilken nivå en ekonomisk analys utvecklas och i vilken utsträckning det befintliga samarbetet leder till bättre underlag, liksom för klassificering, påverkansanalys, riskanalys och åtgärdsanalys. Kopplingen med de svenska miljökvalitetsmålen kan i första hand anses vara naturligt men kan i praktiken också anses vara problematisk när de på olika sätt utvecklas i olika län medan vattendrag och deras avrinningsområde inte följer administrativa gränser. Det är oklart om till eempellänsövergripande avstämning av vattenrelaterade miljökvalitetsmål sker samt hur olika myndigheter kommer att kräva återkoppling och inrapportering av till eempel åtgärdsgenomförandet och uppföljning. Avsnitt väsentligafrågor inför arbetet medförvaltningsplanen Det är svårt att koppla ihop, å ena sidan, påståendet i inledningen att andra förvaltningscykeln har haft genomförandet av åtgärder i centrum medan, å andra sidan, detta avsnitt beskriver att väsentligafrågor denna gång ska svara på frågor hur åtgärderna ska kunna genomföras på bästa sätt. Avsnitt Särskilda utmaningar i vattendistriktet VF l: Troligtvis är respektive utmaningar som presenteras i detta avsnitt de viktigaste för vattenförvaltningen i distriktet och inte minst Blekingekustens delområde. Det är dock också viktigt att påpeka att, allt hänger ihop. Brist på förståelse kan försvåra åtgärdsarbetet E. övergödning hänger ihop med flödesförändringar, miljögifter och övergödning är en aspekt i säker dricksvattenförsörjning och framtida klimatförändringar kräver integrerad riskhantering och förebyggande åtgärder. 2

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Helsingborgs stad/miljönämnden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Vattenrådet - Vänerns sydöstra tillflöden gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd

Läs mer

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndalsåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser

Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser Arbetsprogram med tidtabell och översikt av väsentliga frågor sammanställning av frågor att besvara för samrådsinstanser För mer information hänvisas till respektive avsnitt i samrådsdokumentet. Arbetsprogram

Läs mer

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(7) Samrådssvar från Örebro kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i

Läs mer

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet.

Generellt anser Länsstyrelsen att det saknas en prioritering mellan de väsentliga frågor som tas upp i arbetsprogrammet. YTTRANDE 1 (6) Miljöenheten Ann-Louise Haglund Direktnr. 023-812 24 Fax nr. 023-813 86 ann-louise.haglund@lansstyrelsen.se Länsstyrelsen Västernorrland, Vattenmyndigheten i Bottenhavets distrikt Yttrande

Läs mer

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Mölndals stad gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från Malmö Stad, miljöförvaltningen gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Södertälje kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Nyköpings kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(6) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Kronobergs län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, den 4 juni. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 7-10 Mikael Forssander 2014-06-04 1(8) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, kl. 13.15-14.15 Beslutande Ledamöter Åsa Wärlinder (C), ordförande Sören Forslund (M) Kristian Krassman (S) Sten Arrhenius (M), ersättare

Läs mer

Fossilbränslefri kommun 2025

Fossilbränslefri kommun 2025 4131 eller 12 år, 3 mån, 3 veckor Fossilbränslefri kommun 2025 20130917 Elvira Laneborg, miljö- och klimatstrateg Övergripande mål Mörbylånga är en fossilbränslefri kommun som är självförsörjande med trygg

Läs mer

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se

Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv. 2015-02-25 www.torsas.se Vattenmyndighetens förslag på åtgärdsprogram för Södra Östersjön 2015-2021 -ett kommunalt perspektiv Förslag åtgärdsprogram för södra östersjön Just nu pågår samråd inom EU Ramdirektivet för vatten -2021-2027

Läs mer

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten

Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Förvaltning av vårt gemensamma arv - vatten Ekologisk status i kilaåns avrinningsområde Remissvar samråd 2009 Antal remissinstanser via brev, e-post och webbenkäter Bottenviken Bottenhavet Norra Östersjön

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 36/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-02-09 Klockan: 09:00-10:15, ajournering 09.40-10.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Örebro län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Norra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Miljöenkät inför kommunvalet 2014

Miljöenkät inför kommunvalet 2014 1 Ängelholm Miljöenkät inför kommunvalet 2014 Tillståndet i miljön påverkas i stor grad av beslut i politiska församlingar. Det gäller även lokalt i Ängelholms kommun, där beslut i kommunfullmäktige kommunstyrelsen

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2014-11-05. Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-11-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2014/188 Ingen övergödning, strategi för Stockholms län- svar på remiss Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt

Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Länsstyrelsen i Gotlands län gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Södra Östersjöns vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät.

Läs mer

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Halmstad kommun gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren i turkos.

Läs mer

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt 1(5) Samrådssvar från Statkraft Sverige AB gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt Nedanstående svar är lämnade via avsedd webbenkät. Svaren

Läs mer

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post:

Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner. Skapad av: Vattenmyndigheterna. Publicerad: :38:01. Namn / E-post: Undersökning: Återrapportering 2015 kommuner Skapad av: Vattenmyndigheterna Publicerad: 2015-11-30 13:38:01 Namn / E-post: Skövde kommun / kommunstyrelsen@skovde.se Påbörjade undersökningar: 2015-12-02

Läs mer

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt

Bilaga 1 Version 2012-02-09. Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt Bilaga 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Arbetsplan för samverkan inom Västerhavets vattendistrikt 1 Syfte Syftet med arbetsplanen är att gynna samverkan kring vattenförvaltningsarbetet

Läs mer

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön

Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön LJUNGBY KOMMUN Kommunstyrelsen Saminnnir-Moaku,sEN 2015-C-4-14KALMAF1 LAN Iiik. 2015-05 0 1111111111111111 Ks 52 2015/0115 340 Vattenförvaltning för Västerhavet och Södra Östersjön Svar på remiss Beslut

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117

Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-12-01 298 Motion om utökat antal solcellspanelladdare för elbil. (AU 299) KS 2014-117 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten

Innehåll. Framtiden. Vattendirektivets portal. Vad är vattenförvaltning. Vattenmyndigheten Innehåll Åtgärder krävs på enskilda avlopp för att nå God ekologisk status Avlopp och Kretslopp 2010 Helena Segervall Vattenmyndigheten har tagit fram åtgärdsprogram för att behålla och uppnå God vattenstatus

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet

TJÄNSTESKRIVELSE. Remissvar angående åtgärdsprogram vattendirektivet Öckerö 2015-03-30, rev. 2015-04-10 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Anna Skrapste, Lisette Larsson, Susanne Härenstam Ärende: Samråd åtgärdsplaner 2015-2021, vattendirektivet Diarienummer:

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun?

Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljö energi natur Strategiskt och långsiktigt arbete & vardagens pågående arbete Vad gör vi på miljöområdet i Olofströms kommun? miljöfrågor energifrågor naturvård energirådgivning (diversearbetare )

Läs mer

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval.

Under 2014 har styrelsen valt att göra en avstämning inför framtiden och kommer att föra strategiska diskussioner under temat Vägval. SKRÄBEÅNS VATTENRÅD ARBETSPLAN 2014 Foto: Brodde Almer INLEDNING Skräbeåns vattenråd ökar successivt sin kunskap om avrinningsområdet och om vattenförvaltning i allmänhet. Ett utbyte med andra vattenråd

Läs mer

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön

Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer. Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Från ord till handling! Åtgärdsprogram, vattenförvaltning och normer Mats Wallin Vattenmyndigheten Norra Östersjön Länsstyrelser i samverkan 5 Vattendistrikt utifrån avrinningsområdens gränser 5 Vattenmyndigheter

Läs mer

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi

2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64. Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 2011-03-25 Bilaga 1 Kommunfullmäktige 2011-04-27 64 Handlingsplan till Alvesta kommuns energi- och klimatstrategi 1 Effektmål för kommunorganisationen Mål att uppnå till och med år 2014 År 2014 skall energiförbrukningen

Läs mer

Med miljömålen i fokus

Med miljömålen i fokus Bilaga 2 Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten Delbetänkande av Miljömålsberedningen Stockholm 2014 SOU 2014:50 Begrepp som rör miljömålssystemet Miljömålssystemet Generationsmålet

Läs mer

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013

Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Välkomna till vattensamverkansdag! Västerås, 17 okt 2013 Vision Tillsammans värnar vi vattnets värden Verksamhetsidé Vi inspirerar till och banar väg för rätt vattenkvalitet Aktuellt inom vattenförvaltningen

Läs mer

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2

Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 PROTOKOLLSUTDRAG Nämnden för hållbart samhälle NHS 110 Sammanträdesdatum 2014-12-10 1/2 NHS/2014:63-432 Mälaren - en sjö för miljoner etapp 2 Förslag till beslut Nämnden för hållbart samhälle beslutar

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor

Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Arbetsprogram & Översikt väsentliga frågor Kombinerat samråd: 1 dec 2012 1 juni 2013 Skellefteå 30/11 2012 Peter Wihlborg Varför tar vi fram AP/ÖVF? Enligt vattenförvaltningsförordningen: tre år innan

Läs mer

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537)

196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (2) 2016-12-05 196 Svar på motion av Signe Levin (S) angående att rena dagvattnet (KS/2015:537) Sammanfattning Rubricerad motion anmäldes vid kommunfullmäktiges sammanträde

Läs mer

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt

Samråd om miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för Bottenvikens vattendistrikt YTTRANDE Cecilia Engman, 2015-04-30 Vårt Dnr: 2015-00537 Ert dnr: 537-9859-2014 Länsstyrelsen i Norrbottens län Samrådssvar dnr 537-9859-2014 Att: Vattenmyndigheten vattenmyndigheten.norrbotten@lansstyrelsen.se

Läs mer

Summering av gruppdiskussionerna

Summering av gruppdiskussionerna 2008-03-19 Summering av gruppdiskussionerna Energiseminarium 5 mars Temagrupper: Energieffektivisering Förnybar Energi Planering, kunskap, forskning och näringsliv 1-1 Energieffektivisering 1(6) Vad ser

Läs mer

Ramdirektivet för f r Vatten

Ramdirektivet för f r Vatten Ramdirektivet för f r Vatten Näringsbelastning till vattenmiljöerna, erna, reningsverkens bidrag och möjliga m styrmedel Föreningen Vatten 20100317 Anders Finnson Svenskt Vatten Vattenpoesi Ramdirektivet

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00

Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 2016-08-30 1 (19) Plats och tid Hörby sportcenter, Byggmästareg 6 Tisdagen den 30 augusti 2016 kl 13:00 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande, 182-190 Göran Dahlgren

Läs mer

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling

Eskilstunas klimatplan. Så skapar vi en hållbar utveckling Eskilstunas klimatplan Så skapar vi en hållbar utveckling Vi tar ansvar för framtiden I Eskilstuna är vi överens om att göra vad vi kan för att bidra till en ekologiskt hållbar utveckling. Eskilstuna är

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14

Ärenden Sida 13 (21) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-14 Ärenden Sida 13 (21) 2013-03-14 Au 23 KS/2011-0299, TN/2011-0205 KS 24 KF Svar på motion från Anita Rylander och Bengt Bivrin (MP) om uppsättande av laddstolpar för elbilar grönare trafik föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Protokoll Ks 565/2010 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 2010-06-15 Klockan: 09:00-10:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Murad Artin (V) fr.o.m. 28 Lena Baastad (S) Gabriella Blomgren

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen

Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Stockholm 2015-08-28 Referens: dnr M2015/2144/Ee Remissvar avseende Ö versyn av den kommunala energi- och klimatra dgivningen Föreningen EnergiRådgivarna tackar för förfrågan angående remiss av Översyn

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. Akko Karlsson (MP) Vice Ordf. Regionförbundet Kalmar län Fossilbränslefritt 2030 (inte 2050) Fossila bränslen, Kalmar län 2008 GWh Drivmedel Eldningsolja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Samverkan och samråd

Samverkan och samråd Samverkan och samråd Länsstyrelsens beredningssekretariat samverkat med ett stort antal aktörer under hela förvaltningscykeln Vattenmyndighetens FP ÅP MKN MKB dokument för samråd i 6 månader Samverkan

Läs mer

Finansiering, lån och statliga bidrag

Finansiering, lån och statliga bidrag Finansiering, lån och statliga bidrag - Hur kan vi finansiera klimatarbetet? Ylva Gjetrang, Länsstyrelsen Örebro län STATLIGA STÖD FÖR ENERGI OCH KLIMATÅTGÄRDER 1 Investeringar för mer förnybar energi

Läs mer

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten?

Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Vattenförvaltningen, åtgärdsprogrammen och vattenplanering vad gör vattenmyndigheten? Mats Wallin Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt Vattenförvaltningscykeln 1 Tidplan 2013 Långsiktig

Läs mer

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo

Gjennomföring av tiltak i Sverige. Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo Gjennomföring av tiltak i Sverige Bo Sundström Nasjonal vannmiljökonferanse Oslo 100311 SE WFD-organisation Naturgiven indelning fem havsbassänger huvudavrinningsområden Nationellt samarbete regionalt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(9) Plats och tid Thon Hotel kl 18.30 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer

Läs mer

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030.

TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. TILLVÄXTFAKTOR ENERGIEFFEKTIVT FOSSILBRÄNSLE- FRITT 2030. 2002 Hållbar utveckling i Kalmar län 2003 Hållbarhet in i RUPen Första regionala miljömål (lst) 2004 Första läns KLIMP (2004, 2005,2006, 2007,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige.

BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing. Upphandling och skydd av klimatet. D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige. BUY SMART Green Procurement for Smart Purchasing Upphandling och skydd av klimatet D6.3 Nationell skrift om grön upphandling - Sverige Lighting www.buy-smart.info Det här dokumentet har tagits fram inom

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3

Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 PROTOKOLL Nummer 64 4.12.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Social- och miljöavdelningen Miljöbyrån, S3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Vattenbiolog

Läs mer

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd

ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Anders Lindgren Telefon: Till Östermalms stadsdelsnämnd ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PARKMILJÖGRUPPEN NOR RA INNERSTADEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-26 Handläggare: Anders Lindgren Telefon: 08 508 09 306 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2009-06-11 Samråd

Läs mer

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans?

Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatarbete-Miljömål-Transporter Kristianstadsregionens Klimatallians 20 november 2012 Vad kan vi göra tillsammans? Klimatvision Sverige ska ha en hållbar och resurseffektiv energiförsörjning och inga

Läs mer

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt

Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram. Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Den praktiska nyttan med åtgärdsprogram Åke Bengtsson Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt Att gå från byråkrati till handling Kartläggning och analys Identifiera vattenförekomster, bedöma

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18

Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 Österåker Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens planarbetsutskott 2015-03-18 PLAU 2:14 Dnr. KS 2015/0077-422 Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Planarbetsutskottets

Läs mer

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken

Klicka här för att ändra format. bakgrundsrubriken på Vattenmyndigheten bakgrundsrubriken för Södra Östersjöns vattendistrikt Reinhold Castensson professor Tema Vatten Linköpings universitet och Vattendelegationen för Södra Östersjöns Vattendistrikt (SÖVD),

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge

Blekinges nya energi- och klimatstrategi. Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Blekinges nya energi och klimatstrategi Cecilia Näslund, Länsstyrelsen Blekinge Jenny Rydquist, Region Blekinge Klimatsamverkan Blekinge Bildandemöte 23 november 2011 på Residenset Varför behövs Klimatsamverkan?

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org. nr Box 45 ARB2000, v2.1, 2014-01-30 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Tekniska förvaltningen Plan- och trafikavdelningen Planeringschef, Mimmi Öberg 0589-871 60, 073-765 71 60 mimmi.oberg@arboga.se Datum 2015-04-08 Yttrande

Läs mer

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt Tjänsteutlåtande 0 Östen Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2015-03-09 Dnr KS 2015/0077-422 Till Kommunstyrelsen Samråd åtgärdsprogram för vattenförvaltningen i norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Detta är en populärversion av den första kombinerade energi- och klimatstrategin för Västerviks kommun.

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Va-policy Emmaboda kommun

Va-policy Emmaboda kommun Va-policy Emmaboda kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-16, 76, registernr. 54.4 Va-policy Emmaboda kommun Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade

Läs mer

LUND REMISSVAR

LUND REMISSVAR LUND 2015-05-04 REMISSVAR Kävlingeåns vattenråd lämnar härmed sina synpunkter på Vattenmyndighetens samråd beträffande Åtgärdsprogram, Miljökvalitetsnormer och Förvaltningsplan för 2015-2021 Vattenrådets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

Dags för uppföljning av Smart Energi

Dags för uppföljning av Smart Energi Sida 1(5) Miljönämnden Datum 2013-04-02 Diarienummer MN 38-2013 Smart energi 2013 Kommunstyrelsen Dags för uppföljning av Smart Energi Ni är en av de 67 aktörer som skrivit under Klimatstrategin för Västra

Läs mer

Vatten en del av vårt varumärke - vårt viktigaste miljömål en utmaning!

Vatten en del av vårt varumärke - vårt viktigaste miljömål en utmaning! Vatten en del av vårt varumärke - vårt viktigaste miljömål en utmaning! Värmdöspecifikt Modifierat kustvatten Gula havet 10 000 öar och 300 mil stränder 40 000 100 000 boende/besökande 14 000 enskilda

Läs mer

Bilaga 4 Mall för årsredovisning

Bilaga 4 Mall för årsredovisning Bilaga 4 Mall för årsredovisning Rapportering och ansökan av verksamhets bidrag för vattenråd Alla vattenråd som har en överenskommelse med Vattenmyndigheten för Västerhavet får ett årligt ekonomiskt bidrag

Läs mer

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18

Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Projektplan KK08/317 Anneli Carlén Utmaning Rädda Östersjön Projektstart Projektavslut Avslutat Sign. Anneli Carlén 2009-01-21 Handlingsprogram Rädda Östersjön 2009-02-18 Innehåll 1. Mål... 3 2. Östersjön...

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) Tekniska nämnden 2011-08-31 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 165(184) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED TEKNISKA NÄMNDEN Plats och tid: Mörrumssalen, Rådhuset kl 13:00-15:15. Á journering kl 14:20-14:45. Deltagande: Närvarande ledamot och

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version

Reviderade kommentarer till Vaxholms stad. mål och budget 2015 2017, ny version Vaxholm 2014-11-13 Reviderade kommentarer till Vaxholms stad mål och budget 2015 2017, ny version Miljöpartiets yrkanden och tillägg i kursiv, grön text. Övergripande yrkanden: Bostäder Vaxholm har alltför

Läs mer

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera.

Är det tydligt hur och när det går att delta och tycka till om arbetet med vattenförvaltningen under denna cykel? Om inte, motivera. 1(5) Samrådssvar från LRF-s kommungrupp Vårgårda, genom Lennart Larsson ledamot av Säveåns vattenråd gällande Arbetsprogram med tidtabell samt översikt väsentliga frågor för Västerhavets vattendistrikt

Läs mer