Bättre läkemedelsanvändning. Årsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bättre läkemedelsanvändning. Årsberättelse 2010 2011"

Transkript

1 Foto: Omslag/Bruno Ehrs. Tryck: Elanders Sverige AB, 2011 approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information inspection laboratory analysis market surveillance medicinal products medical devices narcotics public health quality registration regulations reliability risk/benefit safety scientific standardisation transparency vigilance approvals authorisation clini- Bättre läkemedelsanvändning Årsberättelse approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information inspection laboratory analysis market surveillance medicinal products medical devices narcotics public health quality registration regulations reliability risk/benefit safety scientific standardisation transparency vigilance approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information inspection laboratory analysis market surveillance medicinal products medical Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE Uppsala, SWEDEN. Besöksadress/Visiting address: Dag Hammarskjölds väg 42, Uppsala Telefon/Phone: +46 (0) Fax +46 (0) Internet:

2

3 Innehåll Förord och bakgrund... 3 Introduktion och några resultat i urval Patientsäker läkemedelsanvändning Säkerhetsuppföljning En registerbaserad kohortstudie för säkerhetsuppföljning av neurologiska tillstånd och autoimmuna sjukdomar efter vaccinering med Pandemrix i Stockholms läns landsting En registerbaserad studie för beskrivning av metforminanvändare och uppföljning av acidos vid behandling med metformin En registerbaserad studie för beskrivning av användare av läkemedel med känd eller misstänkt beroendepotential DRUMS, Drug-related morbidity in Sweden prevalence, preventability and cost Läkemedelsrelaterade problem (LRP) identifierade hos apotekskunder Apotekens rådgivning vid expedition av receptförskrivna läkemedel God Apotekssed i Sverige Äldre och läkemedel Läkemedelsanvändning och njurfunktion Läkemedelsanvändning hos fallriskpatienter inlagda på ortopedavdelning Skånemodellen utvärdering av en modell för läkemedelsgenomgångar hos äldre med hjälp av apotekare i primärvården Barn och läkemedel Följsamhet och patientsäkerhet Generisk substitution och risk för felmedicinering Ordination av delade tabletter och risk för felmedicinering RARE Refill Adherence in Registers Jämförelse av två olika interaktionssystem Säker användning av receptfria läkemedel status efter apoteksmarknadsomregleringen Receptfria läkemedel i allmän handel Försäljningsstatistik

4 Innehåll Biverkningar och intoxikationer Butikspersonalens kundbemötande Allmänhetens frågor Marknadsföring av LMU Allmänhetens användning, hantering och destruktion av receptfria läkemedel Patientens läkemedelsinformation Delprojekt Avvikelser mellan patientens uppgifter om den aktuella medicineringen, Läkemedelslistan och Receptlistan Delprojekt Diskrepanser mellan Medicinlista, Receptlista och patientens aktuella ordinationer vid hjärtsvikt, osteoartros och diabetes Delprojekt Diskrepanser mellan Receptlista och patientens aktuella ordinationer Delprojekt Läkemedelsavstämning före läkarbesöket Delprojekt Patientens underlag för att hålla reda på den ordinerade läkemedelsbehandlingen Delprojekt Egenavstämning av Läkemedelslistan före läkarbesök Delprojekt Distriktsläkares inställning till att dela ut Läkemedelslistan till patienten IT-stödsystem, läkemedelanvändning och patientsäkerhet Stopp för utveckling och spridning av antibiotikaresistens Ökande antibiotikaresistens och global brist på nya effektiva antibiotika Tillämpning av psykologiska beteendeteorier för minskad förskrivning av luftvägsantibiotika Hållbar läkemedelsanvändning Hantering av allmänhetens överblivna läkemedel Utveckling och tillämpning av miljöklassificering Kassation och läkemedelsavfallshantering i sjukvården Water footprint standard Minskad ojämlikhet i läkemedelsanvändningen Delprojekt Ojämlik läkemedelsanvändning Särläkemedel

5 Förord och bakgrund Bättre läkemedelsanvändning en nationell angelägenhet och utvidgad roll för Läkemedelsverket Skälen till att felaktigheter, eller mindre lyckad läkemedelsanvändning, uppkommer varierar och kan uppstå i alla delar av vårdkedjan men speciellt i samband med förskrivningen. Grundproblemet är då ofta att förskrivaren saknar uppgifter om patientens totala läkemedelsanvändning eller att kunskaperna är begränsade för vissa patientgrupper. De mycket gamla och de allra yngsta är t.ex. av olika skäl ofta starkt underrepresenterade i kliniska studier. Problem kan även uppkomma vid beredning av läkemedel (dosering, spädning), utlämning via apotek eller annan detaljhandel. När de möjliga felkällorna är så många behöver också flera olika åtgärder genomföras. Sådana åtgärder måste utvecklas och genomförs i samarbete mellan olika aktörer och intressenter. Behovet av en ökad samverkan var också en av de viktigaste slutsatserna i förstudien till läkemedelsstrategin vilket ledde fram till att Läkemedelsverket den 1 juli 2010 fick regeringens uppdrag att bedriva utrednings- och utvecklingsverksamhet för att förbättra läkemedelsanvändningen samt verka för samordning och samverkan mellan olika aktörer inom området. Regeringens uppdrag till Läkemedelsverket baseras på Socialdepartementets promemoria, Bättre läkemedelsanvändning på en omreglerad apoteksmarknad 21 december 2009 och regeringens proposition Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning (2009/10:138) 11 mars Foto: Bruno Ehrs I förstudien till den nationella läkemedelsstrategin uppskattades kostnaderna för problem vid läkemedelsanvändning, i form av sjukhusinläggningar och/eller produktionsbortfall, till cirka 10 miljarder kronor årligen. Många bedömare anser att det är en konservativ uppskattning och att den verkliga kostnaden mycket väl kan vara betydligt högre. Som en jämförelse kan nämnas att den totala offentliga läkemedelskostnaden uppgår till cirka 35 miljarder, vilket utgör cirka 12 % av den totala offentliga hälso- och sjukvårdskostnaden. I samma förstudie angavs att kostnaderna till % beror på felaktig förskrivning eller administrering och cirka 50 % på dålig följsamhet till given ordination. Patienter har ofta begränsad kunskap om sina läkemedel och om bakgrunden till ordinationerna vilket försämrar förmåga, vilja och motivation till att använda läkemedlen så som är avsett. Högt tempo inom hälso- och sjukvård med kort tid för frågor och information, flera olika läkarkontakter och frekvent byte mellan generiska preparat med olika namn och utseende kan ytterligare försvåra situationen och leda till patientrelaterad felanvändning. Enligt promemorian och propositionen ska arbetet bedrivas i ett Centrum för bättre läkemedelsanvändning (CBL) eller annan organisatorisk funktion inom Läkemedelsverket och med hjälp av ett råd, Rådet för bättre läkemedelsanvändning, med representanter för berörda myndigheter, landsting och andra intressenter. I samband med beslutet fördes vissa resurser till Läkemedelsverket, bl. a. Apoteket ABs stab FoU. I ett tidigare skede hade Läkemedelsverket fått resurser för att erbjuda en utökad läkemedelsupplysning till allmänheten. Under hösten 2010 visade det sig nödvändigt att utveckla förstudien till den nationella läkemedelsstrategin ytterligare innan ett övergripande råd för bättre läkemedelsanvändning kunde bildas. Det senare är en förutsättning för att CBL ska kunna fylla en samordnande roll. Läkemedelsverket fick ett nytt uppdrag att precisera och konkretisera hur arbetet med att ta fram den slutgiltiga nationella läkemedelstrategin skulle kunna förverkligas. Detta arbete pågick under våren 2011 under ledning av Socialdepartementet. Det främsta skälet till att Läkemedelsverket fått ett samordnande ansvar är att Läkemedelsverket som expertmyndighet inom läkemedelsområdet, har en bred verksamhet genom läkemedelsgodkännanden och nytta-riskbedömningar, uppföljning av läkemedelssäkerhet, kontroll och tillsyn av läkemedel, information till andra myndigheter och enskilda samt ett utvidgat uppdrag att ge producentobunden information till allmänheten. Läkemedelsverkets arbete griper med andra ord in på olika sätt i ett läkeme- 3

6 Foto: Bruno Ehrs dels hela livscykel vilket gör att det finns både bred och djup kunskap inom kliniska, toxikologiska, farmacevtiska och regulatoriska områden. Förutsättningarna att ta ett större nationellt ansvar för förbättring av läkemedelsanvändningen bedöms därför som goda. Under hösten 2010 började grunden läggas för CBL. En ny enhet inom Läkemedelsverket bildades där grupperna Läkemedelsupplysningen, Medicinsk information, Epidemiologi samt Socialfarmaci ingår. t med den nya enheten för läkemedelsanvändning är att samla dels nya resurser, dels en stor del av de redan befintliga resurserna för bättre läkemedelsanvändning som finns på Läkemedelsverket, för att uppnå synergieffekter och en större samlad resursmassa. Enheten ska fungera som ett nav för arbetet att förbättra läkemedelsanvändningen. Grundläggande är att arbetet ska drivas i projektliknande former vilket underlättar god planering, transparens, prioritering och tydliga leveranser. Grundläggande är också att ingående grupperingar i Enheten för läkemedelsanvändning tillsammans har god förmåga att både skapa och förmedla kunskap. Båda delarna behövs för att bidra till positiva förändringar till hälso- och sjukvården och allmänheten. Läkemedelsverkets olika kanaler (Läkemedelsverkets periodiska informationsskrift Information från Läkemedelsverket, myndighetens webbplats och Läkemedelsboken), kan utnyttjas för att sprida ny kunskap. I förstudien till den nationella läkemedelsstrategin identifierades fem olika prioriterade områden, varav fyra; patientsäker läkemedelsanvändning, stopp för utveckling och spridning av antibiotikaresistens, hållbar utveckling samt minskad ojämlikhet i läkemedelsanvändning (socioekonomiska, genusrelaterade och regionala skillnader) också utgör grunden för det initierade CBL-arbetet. Under hösten 2010 och första kvartalet 2011 har CBLkonceptet presenterats ett 20-tal gånger vid olika seminarier, konferenser och möten med intressenter. Responsen har varit mycket positiv. Många ser det som en möjlighet att lyfta fram och testa goda idéer och få ett samlande forum för ett mycket angeläget arbete som ofta sker splittrat över landet och med begränsade förutsättningar för utvärdering och bred tillämpning. Arbete så här långt har i huvudsak varit förberedande eftersom den övergripande nationella läkemedelsstrategin varit under utarbetande. Baserat på grundförutsättningarna från förstudien och i en nära dialog med Socialdepartementet, med andra myndigheter, expertgrupperingar och olika intressenter har det dock varit möjligt för Läkemedelsverket att initiera, driva eller stödja ett antal viktiga aktiviteter och projekt för förbättrad läkemedelsanvändning. Aktiviteterna och projekten syftar till att använda en bred kompetensbas inom Läkemedelsverket för att förbättra kunskapsläget inom läkemedelsanvändning. Projekten rör bland annat patientsäkerhet med koppling till receptfria läkemedel, förbättrad läkemedelsanvändning för barn, utredningar kring expertstöd för ordination och expediering av läkemedel samt aktiviteter för att minska miljöpåverkan vid tillverkning av läkemedelssubstanser i tredje världen. Aktiviteterna och projekten har olika löptid från någon månad till två till tre år. Resultaten av dessa arbeten presenteras fortlöpande via Läkemedelsverkets egna kanaler, som publikationer eller som redovisningar av uppdrag till regeringen, inom som utanför ramen för den nationella läkemedelsstrategin. t med den här Årsberättelsen är att visa hur Läkemedelsverket förberett för ett långsiktigt fördjupat arbete för bättre läkemedelsanvändning samt att stimulera till diskussion och fortsatt nätverksbyggande. Den 25 augusti antogs den nationella läkemedelsstrategin och Läkemedelsverket fick ansvaret att bilda ett CBL-kansli för samordning av arbetet. Uppsala den 1 september 2011 Gert Ragnarsson Direktör, Tillsyn och vetenskaplig information Christina Åkerman Generaldirektör 4

7 Introduktion och några resultat i urval Innehållet i den här skriften är uppdelat i huvudrubrikerna Patientsäker användning, Stopp för spridning av antibiotikaresistens, Hållbar läkemedelsanvändning och Minskad ojämlikhet i läkemedelsanvändningen i enlighet med prioriterade områdena i förstudien till nationella läkemedelsstrategin (se även Förord och Bakgrund). I innehållsförteckningen framgår vilka aktiviteter och projekt som pågår, avslutats, initierats eller planerats sedan 1 juli 2010 då Läkemedelsverket fick uppdraget att bilda ett Centrum för bättre läkemedelsanvändning och tillfördes nya resurser för ändamålet. På de närmaste sidorna ges en överblick och några resultat i urval och därefter följer en mer detaljerad beskrivning av samtliga aktiviteter och projekt. patienter än det ursprungligen var avsett och testat för. Kunskapen om och hur ett läkemedel kan användas för de allra yngsta och de allra äldsta kan vara begränsad. Läkemedel kan interagera med varandra så att effekt förstärks eller försvagas med potentiellt farliga biverkningar eller utebliven effekt som följd. Sjukvårdspersonalens, och då i första hand den förskrivande läkarens, kunskaper om sådana effekter är viktiga lika väl som patientens förmåga och motivation att använda läkemedlen på ett korrekt sätt. Äldre och läkemedel (1.2) Säkerhetsuppföljning (1.1) Större delen av aktiviteterna och projekten rör patientsäker läkemedelsanvändning. Läkemedel är en omistlig del av hälso- och sjukvården och av avgörande betydelse för såväl den enskildes hälsa som folkhälsan i stort. Det hindrar inte att felaktig eller olämplig läkemedelsanvändning kan leda till sjukdom och lidande hos patienten och stora kostnader för samhället. Läkemedelsmyndigheterna i Europa lägger ner ett mycket omfattande arbete för säker läkemedelsanvändning via granskning av kliniska studieplaner, bedömning av nytta-riskbalans för nya läkemedel inför marknadsföringsgodkännande och tillsyn av många led i läkemedelshanteringen under ett läkemedels hela livscykel. En viktig del av arbetet är t.ex. biverkningsuppföljning (se Patientsäker läkemedelsanvändning 1). Foto: Sjöberg Bild Många äldre är multisjuka storkonsumenter av läkemedel. Det medför speciella problem. Ju fler läkemedel en patient har, desto svårare blir det att undvika läkemedelsinteraktioner som hotar ge biverkningar eller försämrad terapi. Med ökat antal läkemedel så ökar också svårigheterna för patienten att använda läkemedlen på lämpligt sätt glömda doser eller dubbelmedicinering kan leda till terapisvikt eller problematiska biverkningar (Följsamhet och patientsäkerhet 1.4.). Med ökande ålder så kan vissa organ påverkas så att läkemedlets effekt förändras. Försämrad lever- eller njurfunktion kan medföra att läkemedelsdosen behöver justeras. Ofta saknas kliniska studier som visar hur läkemedlen fungerar för den växande gruppen av mycket gamla patienter. Foto: Gert Ragnarsson För att uppnå en patientsäker läkemedelsanvändning så är det en mängd andra aspekter som också behöver beaktas. Trots omfattande kliniska studier under ett läkemedels utveckling så finns det behov av att studera hur läkemedlet fungerar i klinisk praxis över tid. Sällsynta biverkningar kan förbli okända under läkemedlets utvecklingsfas eftersom det behövs ett mycket stort patientunderlag för att upptäcka dessa biverkningar. Läkemedlet kan efterhand komma att förskrivas till en vidare krets av Barn och läkemedel (1.3) Många av dagens barnläkemedel är ofullständigt dokumenterade vad gäller dosering, effekt och säkerhet. Det kan betyda att läkemedel ges i för hög eller för låg dos, eller till barn som är betydligt yngre än de som deltagit i prövning av läkemedlet. Ibland måste läkemedel avsedda för vuxna delas i små bitar eller spädas i flera omgångar för att motsvara förväntad dos till ett litet barn. Att detta kraftigt ökar risken för feldosering och felanvändning behöver knappast påpekas. 5

8 Kartläggning av läkemedel på sjukhusens barnkliniker Andelen ordinationer av odokumenterade * läkemedel i olika åldrar. Ålder % Off-label Nyfödda 70 Spädbarn 57 Barn 47 Ungdom 38 *Odokumenterade: off-label, ex tempore- och licensläkemedel. Foto: Katarina Odlind Sedan 2006 finns en EU-lagstiftning som syftar till att förbättra tillgången på säkra och väldokumenterade läkemedel till barn och som innebär att alla nya läkemedel måste ha en plan för klinisk utveckling på barn innan ansökan om godkännande för vuxna får lämnas in. En sådan plan omfattar kliniska prövningar på barn i relevanta åldrar och ofta ställs dessutom krav på prekliniska studier på unga djur, kinetiska studier på barn i olika åldrar samt barnanpassning vad gäller läkemedelsform och smak. Det finns mer än läkemedel som funnits så länge att patentet gått ut och som brukar förskrivas till barn trots att produktresuméerna ofta saknar information om barnanvändning. Den nya lagstiftningen kräver att företagen tar fram och skickar in till myndigheten alla studier på dessa läkemedel som kan ha gjorts men vars resultat aldrig tidigare bedömts av någon läkemedelsmyndighet. Speciellt bekymmersamt är bristen på kunskap när det gäller läkemedel till de riktigt små och prematura barnen. I syfte att förbättra situationen och fylla kunskapsluckor avseende barns läkemedel har Läkemedelsverket 2010 inrättat ett särskilt fokusområde för Barn och läkemedel. Nyligen genomförda, pågående och planerade aktiviteter inom fokusområdet Barn och läkemedel framgår under 1.3. Jämförelse mellan två interaktionssystem (1.5) Som hjälp för läkare och farmacevter så har så kallat expertsystem utvecklats (förskrivarstöd eller expeditionsstöd). Dessa elektroniska hjälpmedel kan bland annat användas av den förskrivande läkaren eller av apotekspersonal för att identifiera läkemedelsinteraktioner av olika allvarlighetsgrad. För bedömning av läkemedelsinteraktioner har främst interaktionsmodulen i EES (Elektroniskt Expertstöd) och SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing) använts i Sverige. Under våren 2011 fick Läkemedelsverket regeringens uppdrag att jämföra dessa interaktionsmoduler med avseende på vilka informationskällor som används, med vilka kriterier informationen inkluderas i respektive system, hur interaktionerna klassificeras och hur informationen presenteras för användaren av systemen. Utredningen som är en teoretisk jämförelse visar fördelar för interaktionsmodulen SFINX jämfört med den i EES. Dessa fördelar bygger i huvudsak på att SFINX arbetar med ett helt svenskt läkemedelssortiment på substansnivå och att det finns en lång erfarenhet och en väl beprövad metod att bedöma interaktioner enligt svenska förhållanden. Betydelsen av dessa skillnader i praktisk klinisk användning skulle kunna prövas genom en riktad studie där de två systemen testas mot varandra på ett representativt patientmaterial. Ett förslag till en sådan studie presenteras i utredningen. Säker användning av receptfria läkemedel (1.6) Under våren 2011 har Läkemedelsverket startat ett större projektprogram under benämningen Säker användnig av receptfria läkemedel status efter apoteksmarknadsomregleringen, för att studera försäljningsutvecklingen för receptfria läkemedel (1.6.2), biverkningar och intoxikationer (1.6.3), butikspersonalens kundbemötande (1.6.4), allmänhetens frågor (1.6.5) och allmänhetens användning, hantering och destruktion av receptfria läkemedel (1.6.6). Foto: Gert Ragnarsson 6

9 Volymen av försåld paracetamol ligger tämligen konstant under perioden Det säljs cirka 110 ton per kvartal, alltså cirka 440 ton av den aktiva substansen per år. Utslaget på hela befolkningen innebär försäljningsvolymen att varje svensk köper i genomsnitt cirka 90 tabletter à 0,5 gram per år. Fördelning av försäljningsvolym för tabletter paracetamol i gram uppdelat på försäljningsställen (både OTC och receptbelagt) framgår nedan. Foto: Gert Ragnarsson Som ett tidigt första led i detta arbete så genomfördes en undersökning av försäljningsstatistiken för paracetamol (som finns i Alvedon och andra smärtstillande produkter) efter massmedial uppmärksamhet kring intervjuer med ungdomar och kliniker som tydde på ökad försäljning, ökad felanvändning samt ökat antal självmordsförsök med paracetamol bland framför allt tonårsflickor. I den efterföljande debatten gjordes antagandet att det skett en förändring i dessa avseenden som en följd av ökad tillgänglighet via försäljning i dagligvaruhandeln (idag finns cirka försäljningsställen registrerade). Läkemedelsverket analyserade försäljningsstatistiken för paracetamolpreparat för att se om den ökade tillgängligheten sedan omregleringen av apoteksmarknaden lett till en ökad försäljning. Paracetamol är ett storsäljande läkemedel, men någon ökning sedan omregleringen trädde ikraft kunde inte ses. Försäljningsstatistik för paracetamol togs fram med hjälp av Apotekets Service ABs försäljningsstatistik för åren för att se om den ökade tillgängligheten under år 2010 påverkat försäljningen. Läkemedelsverket undersökte även hur mycket paracetamol som sålts mot recept respektive som OTC (receptfritt) och även var produkterna sålts: på apotek eller i dagligvaruhandeln. Statistiken innefattar enbart försäljning av tabletter; övriga beredningsformer som mixtur, suppositorier och injektionsvätska, är inte inkluderade men utgör en mindre del. För dagligvaruhandeln saknas uppgifter för fjärde kvartalet Den totala försäljningen av paracetamol uttryckt i gram kvartalsvis åren 2008, 2009 och 2010 framgår av stapeldiagrammet kv kv kv kv kv kv kv kv kv1 2010* kv2 2010* kv3 2010* kv ej... Egenvård (apotek) Dagligvaruhandel (2010 dagligvaruhandel endast kv1+kv2+kv3) Förskrivning Slutenvård Öppenvård-rekvisition 4 % 2% Den största andelen sålt paracetamol expedierades mot recept på apotek. År 2010 var denna andel 68 %. Samma år stod OTC för 26 %, varav apoteken bidrog med 20 % och dagligvaruhandeln med 6 %. Därtill kommer en mindre del till sluten och öppen vård. Foto: Gert Ragnarsson 68 % 20 % 6 % Resultaten tyder inte på någon ökad frekvens av förgiftningar eller fall av självmordsförsök hos ungdomar efter att tillgängligheten ökat. Rapporten finns i sin helhet under och på Läkemedelsverkets hemsida. Allmänhetens frågor (1.6.5) Läkemedelsupplysning till allmänheten Läkmedelsupplysningen (LMU) är Läkemedelsverkets producentoberoende upplysningstjänst som riktar sig till allmänheten. Till LMU kan allmänheten ringa på och ställa frågor om läkemedel, t.ex. hur de fungerar, ska förvaras eller hanteras. Vanligast är frågor om läkemedelskrockar (interaktioner), biverkningar och 7

10 vad olika läkemedel används emot. Mellan 1 juli 2010 och 1 juli 2011 besvarade LMU samtal. LMU strävar efter korta kötider och hade under denna period en kötid på endast 51 sekunder i medeltal. Till en början var öppettiderna helgfria vardagar mellan 08 17, men den 1 december 2010 utökades öppettiderna till Foto: Helena Mohlin LMU ger inte individuella behandlingsråd och besvarar inte frågor om sjukdomar och symtom. Dessa frågor ska hanteras av sjukvården. Ett projekt pågår för att kartlägga allmänheten frågor om receptfria läkemedel, se avsnittet Allmänhetens frågor (1.6.5). Många av frågorna till LMU kommer via hänvisning från apotek eller sjukvårdsrådgivningen. Under vecka 12 och genomfördes ett pilotförsök för att upplysa om LMUs telefontjänst i detaljhandel där receptfria läkemedel försäljs. Än så länge har inte kampanjen med rivlappar i 600 butiker genererat fler samtal till läkemedelsupplysningen. Läs mer i avsnittet Marknadsföring av LMU ( ). Antal besvarade samtal av LMU 1 juli juli Ökade öppettider Vecka 51, 52, 1, 16, 17, 22, 23, 25 hade läkemedelsupplysningen endast öppet 4 dagar pga. helg. Reklam i butik Besvarade samtal (antal) Besvarade samtal i medeltal per dag under vecka (antal) Vecka: Patienternas läkemedelsinformation (1.7) En korrekt, entydig och tillräcklig information om vad/ vilka läkemedel som ska användas; varför läkemedlen ska tas; hur de ska tas (dosering, administrering); samt hur länge behandlingen ska pågå, är en förutsättning för att patienten ska kunna genomföra receptordinerad läkemedelsbehandling på avsett sätt. Patienterna kan få olika dokument, t.ex. Läkemedelslistan och Receptlistan, om den ordinerade läkemedelsbehandlingen. Läkemedelslistan är en utskrift från den elektroniska patientjournalen med de aktuella receptordinationerna medan Receptlistan (Mina sparade recept på apotek) är en förteckning över de recept som finns sparade elektroniskt i den nationella Receptdepån. Ett syfte med Läkemedelslistan är att vara patientens information och dokumentation på den aktuella ordinerade behandlingen. Om det inträffar något som medför att patienten behöver söka akut vård, utgör dessutom Läkemedelslistan vårdens information om patientens aktuella ordinerade behandling. Inom gruppen Socialfarmaci drivs ett stort antal delprojekt, ofta i form av examensarbeten för farmacistuderande, för att belysa patienternas läkemedelsinformation och -användning. För patienter med 5 ordinationer har studier hittills visat: att två av tre intervjuade patienter uppger att de inte känner till eller har fått Läkemedelslistan av sin läkare (n = 777); att bara knappt 10 % av patienterna använder Läkemedelslistan som underlag för att hålla reda den ordinerade läkemedelsbehandlingen (n = 777); att > 99 % av patienterna känner till och har fått Receptlistan (n = 777); att åtta av tio patienter med 5 läkemedelsordinationer har minst en ( l) avvikelse mellan Läkemedelslistan och vad patienterna uppger är den aktuella receptordinerade behandlingen (n = 223); att överensstämmelsen är bara cirka 70 % mellan vad patienten uppger är den aktuella ordinerade behandlingen och ordinationerna i Läkemedelslistan och är bara marginellt bättre vid enheter/landsting med sammanhållen journal med gemensam läkemedelslista jämfört med de som enbart har lokal journal (n = 223); att patienterna uppger att det vanligaste problemet med att hålla reda på den ordinerade läkemedelsbehandlingen är det generiska utbytet på apotek namnen och utseendet på de expedierade förpackningarna stämmer inte med något underlag (n = 777); att 40 % av patienterna med egen erfarenhet av generiskt utbyte rapporterar minst ett upplevt problem och 7 % (motsvarande cirka patienter) uppger att de felmedicinerat på grund av substitutionen (n = 7 291); att en kort läkemedelsavstämning (5 10 min) av ordinationerna i Läkemedelslistan mellan en farmacevt och patienten omedelbart före återbesök hos läkare medförde att 70 % av patienterna hade en full överensstämmelse efter besöket alla avvikelser eliminerades om patienten hade med Läkemedelslistan med anteckningar till doktorn och höggradigt signifikant bättre resultat än om patienten inte hade med listan vid läkarebesöket (n = 98). Ofullständig kunskap om patientens hela läkemedelsanvändning kan leda till att patienten använder läkemedel 8

11 som inte bör ges tillsammans eller som bara bör användas samtidigt efter dosjusteringar. Studierna tyder på att det finns stora förbättringspotentialer och därmed möjligheter att uppnå en säkrare och bättre läkemedelsanvändning för patienter som använder många läkemedel. Hållbar läkemedelsanvändning ( ) Tillgången till och användningen av läkemedel är av stor betydelse för samhälle och individ genom förmågan att bota, lindra eller diagnostisera. Samtidigt har läkemedel visat sig nå vår miljö i en sådan omfattning att det inger viss oro. Hållbar utveckling har därför gradvis fått alltmer fokus även inom läkemedelsområdet och förutom miljöhänsyn innefattas även en hänsyn till sociala och ekonomiska aspekter. Synsättet innebär att läkemedel skall tillverkas, distribueras och användas på ett sådant sätt att vi får en långsiktig hållbar utveckling genom att alla tre aspekterna beaktas och sammanvägs i samhällsperspektivet. Foto: Gert Ragnarsson Hälsorisk är ett begrepp som vi brukar förbehålla vår egen art människan, medan det vidare begreppet miljörisk omfattar alla arter. Begreppet hälsorisk sätts ofta i samband med vårt viktigaste livsmedel vatten som är en ändlig resurs. Foto: Gert Ragnarsson Hälsorisker med att vi via vår omgivning under lång tid, kanske en livstid, utsätts för subterapeutiska koncentrationer av läkemedel, koncentrationer som dessutom förväntas öka, ger ett behov av att skapa bättre kontroll över i vilken omfattning vattenresursen påverkas av tillverkning och användning av läkemedel. Avsnittet Water footprint standard (3.4) beskriver ett utvecklingsarbete med syftet att för läkemedelsområdet söka utveckla en beskrivningsmodell för den miljöpåverkan tillverkning och användning av läkemedel medför på vatten. Grunden för modellen är det gemensamma internationella arbetet med att ta fram en ny standard ISO Water footprint requirements and guidelines. Denna baseras på ett livscykelperspektiv och är modulär dvs. all vattenanvändning i varje del av den kedja av händelser/aktiviteter/ processteg som en produkt genomgår kan summeras till det totala vattenfotavtrycket för produkten. Vattenfotavtryck kan räknas ut för en person, ett land, en produkt eller ett företag. Läkemedelsverket utreder på uppdrag av regeringen möjligheterna att via lagstiftning eller andra lämpliga sätt minska miljöriskerna vid läkemedelstillverkning och -användning. Det mest genomgripande förslaget är att endast läkemedelssubstanser som tillverkas på ett miljömässigt acceptabelt sätt ska kunna ingå i produkter med marknadsföringstillstånd i Europa. Om ett sådant förslag får gehör så innebär det att det får effekt oberoende av var i världen läkemedelssubstansen/läkemedlet tillverkas. Förslaget har diskuterats på europeisk ministernivå och fått stöd från flera länder. 9

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning

Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Utvidga kunskapen om barns läkemedel och dess användning Status 2012-06-30 Rapport från Läkemedelsverket Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Information från. Läkemedelsverket

Information från. Läkemedelsverket Information från Läkemedelsverket Årgång 23 nummer 3 maj 2012 sid 4 Ny europeisk biverkningslagstiftning I juli träder nya EU-lagar om farmakovigilans i kraft. Ökad öppenhet är det övergripande målet.

Läs mer

Information från från

Information från från Information från från Läkemedelsverket Årgång 24 supplement Årgång 25 september nummer 52013 oktober 2014 sid 20 Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel behandlingsrekommendation

Läs mer

Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen

Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen Ytterligare åtgärder som kan vidtas på nationell nivå för att minska kassationen av läkemedel och begränsa miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen Läkemedelsverket 2012-09-27 Postadress/Postal address:

Läs mer

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag

Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende. Slutsatser och förslag Läkemedelsassisterad behandling vid opiatberoende Slutsatser och förslag Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården

Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel. en vägledning för hälso- och sjukvården Läkemedelsgenomgångar för äldre ordinerade fem eller fler läkemedel en vägledning för hälso- och sjukvården Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Låt den rätte komma in

Låt den rätte komma in Rapport 2014:3 Låt den rätte komma in Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden? Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen

Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD. ett steg på vägen Öppna jämförelser och utvärdering 2010 PSYKIATRISK VÅRD ett steg på vägen Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. ISBN 978-91-86585-26-6 Artikelnr 2010-6-6 Omslagsfoto

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården

Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Jämställd vård? Könsperspektiv på hälso- och sjukvården Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Uppföljning och utvärdering. Det innebär att den innehåller uppföljningar

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden

Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek. - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden Det offentligas behov av läkemedel och service på apotek - Krav och förväntningar på apoteksmarknaden 2 (60) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa:

Läs mer

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel?

Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? Dnr: 2731/2009 Ska TLV genomföra hälsoekonomiska bedömningar av rekvisitionsläkemedel? TLV:s slutrapport med anledning av regeringens uppdrag att utreda förutsättningarna att genomföra hälsoekonomiska

Läs mer

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag

Läkemedel. När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög. SNS Förlag Läkemedel När är det rimligt att betala själv? Per Carlsson och Gustav Tinghög SNS Förlag Läkemedel när är det rimligt att betala själv? Läkemedel när är det rimligt att betala själv? per carlsson och

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Två år med en ny apoteksmarknad

Två år med en ny apoteksmarknad Branschrapport 2011 Två år med en ny apoteksmarknad Foto: Benjamin Earwicker, Jakub Krechowicz, Maria Kaloudi, Michael Lorenzo och Christian Svensson TVÅ ÅR MED EN NY APOTEKSMARKNAD ETT KÄMPIGT BOKSLUT

Läs mer

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre

Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre Äldrecentrums slutrapport Projektledare: Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:6 ISSN 1401-5129 FÖRORD Våren 2010

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården

Innehållet i den psykiatriska tvångsvården Innehållet i den psykiatriska tvångsvården ISBN 978-91-86301-06-4 Artikelnr 2009-126-81 Publicerad www.socialstyrelsen.se, februari 2009 2 Förord Vården av människor som har berövats sin frihet på grund

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför läkemedelsförmånerna 2 (124) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn, år och Tandvårds-

Läs mer

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna

Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna Delrapport om receptbelagda läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna September 2014 2 (52) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge källa: Rapportens

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede. Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede Vägledning, rekommendationer och indikatorer Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Bengt Jönsson och Nils Wilking

Bengt Jönsson och Nils Wilking Bengt Jönsson och Nils Wilking Maj 2013 Rapport från SNS forskningsprogram SNS är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, möten och bokutgivning bidrar till att beslutsfattare i politik,

Läs mer

Värdefullt men inte fullvärdigt

Värdefullt men inte fullvärdigt Rapport 2014:4 Värdefullt men inte fullvärdigt Om nyttan med hälsoekonomiska bedömningar av klinikläkemedel Värdefullt men inte fullvärdigt Citera gärna ur Vårdanalys rapporter, men ange alltid källa.

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 28 april 2009 66 96 Kent Ögren (s), ordförande Birgitta Gidblom (s), ersättare Kenneth Backgård (ns) Leif Bogren (s) Hans Swedell (m) Anders Öberg (s), ersättare

Läs mer

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin

TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin TILLVÄXTMEDICIN FÖR KLINISKA STUDIER Slutrapport från Prövningar för svensk medicin ORDLISTA AT Allmäntjänstgöring är en tidsbegränsad anställning under handledning för den som fullgjort läkarutbildning

Läs mer