The old way of doing things doesn t work...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The old way of doing things doesn t work..."

Transkript

1 The old way of doing things doesn t work... ÅRSREDOVISNING 2007

2 ...the new way of doing things does. Affärsidé NovaCast Technologies erbjuder fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och system som effektiviserar produktionsprocesser och sänker deras kostnader Vision Koncernens långsiktiga mål på fem till tio års sikt är att: ta 30 procent av den globala marknaden för Camitoverktyg, vilket motsvarar 4,5 7 miljarder kronor per år inom en tioårsperiod. ta 30 procent av den globala CGI-marknaden, vilket motsvarar miljoner kronor i licensintäkter inom en femårsperiod. nå en omsättning på cirka 50 miljoner kronor inom gjuteriteknik. Strategi Genom en konsekvent satsning på produkter och processer med högt teknikinnehåll och stor besparingspotential ska vi eftersträva att nå en status som standard inom de viktigaste fordonsgrupperna. Camito och Graphyte har förutsättningar att nå dit. 2

3 NovaCast Technologies i korthet Koncernen har två verksamhetsområden: Automotive och Gjuteriteknik. Inom verksamhetsområde Automotive utvecklar och marknadsför koncernen produkter och programvaror som effektiviserar tillverkningsprocessen inom fordonsindustrin. Via dotterbolaget Camito AB marknadsförs en helt ny typ av verktygsgjutgods tillverkade i ett stycke. Detta förädlade halvfabrikat används som stomme vid tillverkning av pressverktyg för fordonskarosser. Tekniken är patenterad och innebär, om Camitokonceptet är fullt implementerat i tillverkningskedjan, att fordonstillverkarna kan korta sina ledtider och sänka totalkostnaden för verktyg. På enskilda verktyg har Camito hittills noterat en ledtidsförkortning på procent. Inledande produktion med Camitoprodukter pågår hos Volvo, Saab och Audi. Via dotterbolaget Graphyte AB erbjuder koncernen avancerade processtyrningsprogram för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn. Genom att följa programvarans rekommendationer blir CGI-materialets kvalitet och bearbetningsegenskaper bättre och den totala produktionsekonomin förbättras. Inom verksamhetsområde Gjuteriteknik erbjuder dotterbolaget NovaCast Foundry Solutions AB kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processoch kvalitetskontroll. NovaCast Foundry Solutions har marknadens bredaste produktutbud och antalet kunder uppgick i december 2007 till 399 fördelade på 42 länder. KOMMANDE Rapporttillfällen Q1 22 april 2008 Q2 12 augusti 2008 Q3 21 oktober 2008 Bokslutskommuniké 17 februari 2009 Inbjudan till ÅRSstämma Årstämma i Novacast Technologies AB kommer att äga rum tisdagen den 22 april 2008, kl i Näringslivetshus, lokal Solen, Storgatan 19 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av NCSD (f.d.vpc AB) förda i aktieboken onsda gen den 16 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 18 april 2008, till adress Novacast Technologies AB, Soft Center, Ronneby, per telefon: eller via e-post: Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget Innehåll Viktiga händelser under året och Nyckeltal 4 Detta är NovaCast Technologies 5 VD-ord 6 Ägare och aktien 8 Affärsområde Automotive 10 Affärsområde Gjuteriteknik 16 Risk 18 Varumärken och patent 19 Miljö 20 Medarbetare och Rådgivare 21 Bolagsordning 22 Förvaltningsberättelse 24 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning 29 Förändringar av eget kapital koncernen 30 Koncernens kassaflödesanalys 31 Moderbolagets resultaträkning 32 Moderbolagets balansräkning 33 Förändringar av eget kapital 34 Moderbolags kassaflödesanalys 35 Redovisnings- och värderingsprinciper 36 Noter 36 Revisionsberättelse 59 Styrelsen och VD 60 Ledande befattningshavare och revisorer 61 Definitioner 62 namn hos NCSD (f.d. VPC AB) för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 16 april Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 16 april 2008 få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträtts registrering. Aktieägare som företräds genom ombud skall skriftligen utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget.

4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Viktiga händelser under året KONCERNEN Koncernen är i slutfasen att färdigställa sin största investering någonsin i och med driftstagandet av Camito Technology Center. Den 11 april 2007 bytte NovaCast Technologies AB noteringsplats till Stockholmsbörsen. CAMITO AB Audi i Inglostadt godkänner efter noggrann utvärdering ett klippverktyg byggt på Camitos förädlade halvfabrikat. Verktyget sätts i produktion till Audi A3 cab. Camitos förädlade gjutgods testas av Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström med mycket gott resultat. Vid bänktest efter slag visade bindningszonen mellan järn och stål inga som helst negativa tendenser och utvärderingen av klippstålen var fullt godkända. En ny funktionell matrisorganisation skapas med inriktning på försäljning och leverans till fordonsindustrin och dess underleverantörer. CAMITO TECHNOLOGY CENTER AB Nettoomsättning ökade med 18 procent till 46,9 Msek, vilket är omsättningsrekord. Världens första specialgjuteri för den nya Camitotekniken står färdigt för invigning. Det nya gjuteriet innebär en tredubbling av produktionskapaciteten. GRAPHYTE AB Den tredje generationen CGI-produkter Graphyte Flow och Graphyte Batch lanseras. Graphyte Flow beviljas patent på den viktiga USA-marknaden. NOVACAST FOUNDRY SOLUTIONS AB Antalet sålda licenser har ökat med 51 till 606. I februari 2007 fick NovaCast Foundry Solutions en order från den japanska biltillverkaren Toyota på ATAS-systemet för metallurgisk processtyrning. Toyota är i kraft av sin marknadsposition och sin extrema produktionseffektivitet, tekniskt ledande för många andra fordonstillverkare i Japan och övriga världen. Toyota tecknade också ett TPA-avtal med NovaCast Foundry Solutions. Nyckeltal Nettoomsättning, Tsek Rörelseresultat, Tsek Resultat e. finansiella poster, Tsek Balansomslutning, Tsek Soliditet 1) 72,37% 73,40% 48,90% 37,10% Avkastning på eget kapital 2) -6,09% -8,20% -31,50% 5,50% Avkastning på totalt kapital 3) -3,82% -3,90% -14,10% 2,10% Medelantal anställda ) Justerat eget kapital / Balansomslutning 2) Nettoresultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital 3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning 4

5 DETTA ÄR NOVACAST TECHNOLOGIES Detta är NovaCast Technologies NovaCast Technologies utvecklar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin med underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare. Koncernen har två affärsområden: Automotive med dotterbolagen Camito AB, Camito Technology Center AB och Graphyte AB, och Gjuteriteknik med dotterbolaget NovaCast Foundry Solutions AB. NovaCast Technologies AB AUTOMOTIVE (75% av koncernens omsättning) GJUTERITEKNIK (25% av koncernens omsättning) CGI PROMOTION AB CAMITO AB CAMITO Technology Center AB GRAPHYTE AB NOVACAST FOUNDRY SOLUTIONS AB MKM LtD Marknadsför och säljer verktygsstommar tillverkade med egenutvecklad och patenterad gjutteknik. Stommarna utgör ett förädlat halvfabrikat för tillverkning av pressverktyg. Camito har valt att inrikta sig på marknaden för pressverktyg inom fordonsindustrin. Utvecklings- och certifieringscenter för den patenterade Camitotekniken. Tillverkar också tyngre gjutgods i gråoch segjärn framför allt till den fordonsrelaterade industrin. Utvecklar och marknadsför avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn till bland annat motorblock och cylinderfoder i dieselmotorer. Erbjuder teknologi och programvaror som i stort sett täcker ett gjuteris hela behov, från planering till process-, miljö- och kvalitetskontroll. Marknad Global Global Kunder Fordonsindustrin med underleverantörer Gjuterier 5

6 VD-ORD VD ger sin syn på 2007 samt blickar framåt När man tittar i backspegeln kan vi summera 2007 som en transportsträcka. Med detta menar jag att ett stort internt arbete har lagts ned, utan att det för den skull har synts någon större dramatik utåt. Jag vill därför tacka alla medarbetare, personal, styrelse och rådgivare, som bidragit till att ge koncernen en bättre utgångsposition inför de specialsträckor vi har framför oss. Till de stora händelserna under året hör byggandet av världens första specialgjuteri för Camitotekniken. Det nya gjuteriet ger en tredubbling av vår tidigare kapacitet. Hela gjuteriet drivs dessutom med förnyelsebar energi, något vi är mycket stolta över. Medarbetarna inom Camito Technology Center har genomfört en i det närmaste omöjlig uppgift genom att öka faktureringen med 18 procent samtidigt som bygget har pågått! För Graphyte och Camito har året präglats av ett mycket viktigt inre arbete, och även om aktieägarna inte kunnat notera några nya order under året är förutsättningarna inom Automotive bättre än någonsin. Inom båda dessa bolag har flera värdefulla testprojekt hos kunder genomförts. För Camito har det bland annat resulterat i att tekniken och produktionen av verktygsstommar för klippverktyg har kunnat verifieras och godkännas hos några av våra prioriterade kunder. Detta är extremt viktigt för framtiden. Inom NovaCast Foundry Solutions gläds vi alla åt ett rekordresultat efter ett väl genomfört år. Det visar att en förhållandevis liten volymökning får stora effekter på lönsamheten när brake even passeras. Ytterligare en höjdpunkt under året var bytet av lista och noteringen på Stockholmsbörsen den 11 april. Alla som har varit med om en noteringsprocess vet vilket stort internt arbete det ligger bakom. Detta tar tid och kraft, främst från ekonomifunktionen och koncernledningen, men processen har även gett en hel del nyttig erfarenhet. Marknad Den underliggande marknaden för Automotive är den globala fordonsindustrin. Produktionen av lätta fordon ökade under 2007 från ca 63 miljoner fordon till ca 65 miljoner fordon. Av dessa tillverkades närmare 16 miljoner i Europa, vår initiala hemmamarknad för Camito, och cirka 16 miljoner i USA. Produktionen av tunga Följer vi denna plan, där det viktigaste är att leverera rätt kvalitet i rätt tid, kommer vi att nå målen. fordon ligger på cirka 10 miljoner per år. Trenden med täta modellbyten håller i sig. Under de senaste tre åren har till exempel Audi lanserat 19 nya modeller och under 2008 planerar Toyota 16 (!) nya modeller. Oavsett drivmedel måste varje fordon ha minst en motor, och vi kan notera en fortsatt ökad dieselandel, vilket är viktigt för vår CGI-teknik inom Graphyte. Alla fordon har även en kaross där kraven på höghållfast stål som är självbärande ökar. Intrycket från årets bilmässa i Detroit är, förutom en högre andel gröna konceptbilar, att designen förblir ett av de främsta konkurrensmedlen. Vi kan således konstatera att vi inte behöver bekymra oss över att vår marknad kommer att minska den kommer att öka stadigt. Vår utmaning ligger nu i att etablera oss kommersiellt inom Graphyte och Camito, samtidigt som vår programvarubas inom Novacast Foundry Solutions ökar under god lönsamhet. Utsikt 2008 Tillväxt Året blir mycket spännande och jag ser framför mig ett avstamp mot nästa steg i vår långsiktiga plan för både Camito och Graphyte. För Camito innebär detta att vi under året räknar med att komma in i fas tre med några av våra prioriterade kunder, det vill säga leverera grupper om 5 till 20 verktyg för utvärdering under mer industriella former. Vi talar alltså inte om någon stor volymproduktion detta år branschen är alldeles för konservativ för att ta sådana kliv utan en utveckling helt i linje med vår strategi som via steg fyra och fem leder till standard. Följer vi denna plan, där det viktigaste är att leverera rätt kvalitet i rätt tid, kommer vi att nå målen. Ett viktigt steg i denna utveckling för Camitos del kan vara att etablera ett fastare grepp om den totala tillverkningskedjan. Efter alla de kontakter vi haft med fordonskunder under senaste halvåret 6

7 VD-ORD ser vi att det kan finnas ett window of opportunity och förutsatt att vi känner kundernas stöd kan vi vara beredda att leda en sådan utveckling. Detta kan innebära starkare allianser eller förvärv som stärker vårt totala Camitokoncept. Vår marknadsutmaning är att paketera kundnyttan och budskapet. Vi måste även välja rätt försäljningstaktik för att inte fastna på beslutsnivåer där kunden inte ser den övergripande ekonomiska nyttan av att byta teknik, jag talar här både om Graphyte och Camito. Produktion Vår tillverknings- och utbildningsenhet i Hästveda skall trimmas in och från halvårsskiftet vara både ISO-certifierad och Camitocertifierad samt i full drift. Samtidigt skall vi förbereda för ytterligare certifieringar av underleverantörer för att möta den förväntade volymökningen kommande år. Detta är ytterligare en utmaning för våra duktiga gjuteritekniker. Medarbetare Vår organisation är under ständig tillväxt och förstärkning. Under 2008 kommer den att förändras och förstärkas ytterligare. Detta ligger i ett tillväxtbolags natur, och det ställer även större krav på de medarbetare vi skall ha med oss på resan. Kunskap, vilja, energi och flexibilitet är egenskaper som är nödvändiga inom NovaCast Technologies och det är en organisation med sådana medarbetare vi bygger. Hans Svensson ringer i den traditionella börsklockan tillsammans med Jukka Ruuska, President, Nordic Marketplaces Business Area at OMX i samband med NovaCast Technologies AB noteringsbyte den 11 april Olofström den 26 mars 2008 Hans Svensson 7

8 ÄGARE OCH AKTIEN Ägare och aktien Aktiekursens utveckling NovaCast Technologies B aktie är sedan den 11 April 2007 noterad på Stockholmsbörsens small cap lista. Antalet B aktier uppgår, efter konvertering av förlagslån till Därtill kommer A-aktier som ej är noterade. Omsättningen i aktien från den 11 april 2007 till den 31 december var stycken och antal avslut var stycken. Aktier och aktiekapital Aktiekapitalet i NovaCast Technologies uppgår till kronor fördelat på aktier, varav aktier av serie A (om tio röster) och aktier av serie B (om en röst), vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Aktiekapitalet är bestämt i svenska kronor. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i NovaCasts Technologies tillgångar och vinst. NovaCast Technologies lyder under svensk rätt och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). NovaCast Technologies aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. VPC AB, Box 7822, Stockholm har hand om detta register och kontoföringen av aktierna. Beslut om vinstutdelning fattas av årsstämma. Rätt till utdelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret. Avstämningsdag för utdelning och den dag utdelning skall utbetalas fastställs av årsstämman eller av styrelsen efter bemyndigande av årsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men kan även utbetalas i annan form. Utbetalning av kontant utdelning sker genom NSCD (f.d. VPC). Efter en preskriptionstid på tio år återgår denna till bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Aktieägarna har företrädesrätt vid teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger, såvida inte årsstämman, eller styrelsen efter årsstämmans bemyndigande, beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller detta följer av villkor som meddelats vid en tidigare emission av teckningsoptioner eller konvertibler. NovaCasts Technologies AB s bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden under innevarande eller förevarande räkenskapsår. Utdelningspolitik NovaCast Technologies är fortfarande under utveckling och expansion. Hittills har det inte varit aktuellt för styrelsen att fastställa någon utdelningspolitik. När verksamheten expanderat ytterligare, och lönsamheten i koncernen nått en acceptabel nivå, är det styrelsens avsikt att formulera en långsiktig aktieägarvänlig utdelningspolitik. Det kan noteras att i koncernen finns outnyttjade underskottsavdrag om ca 37,4 Msek. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i NovaCast Technologies AB uppgår till 6,5 Msek fördelat på aktier. Aktierna är uppdelade i A-aktier och B-aktier. A-aktien berättigar till 10 röster mot B-aktiens en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 80 NovaCast Technologies AB B Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000 tal (inkl.efteramn.) APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR OMX AB 8

9 ÄGARE OCH AKTIEN Aktiekapitalets utveckling Antal nya aktier Summa aktier Kvotvärde per aktie Ökning aktiekapital Summa aktiekapital 1981 Bildande av NovaCast , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Teckning av optioner , Fondemission 50: , Nyemission , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Nedsättning nom.värde , Apportemission , Konv. av förlagslån , Split 2: , Apportemission , Nyemission , Nyemisson , Konvertering av förlagslån , NovaCast Technologies största aktieägare ) A-aktier B-aktier Kapitalandel Röstandel Svensson Hans inkl hustru och bolag ,7% 52,0% Mariegården Investment AB ,7% 10,8% Sillén Rudolf ,9% 6,0% Capital Group Companies Inc ,5% 2,3% Poly Print AB ,7% 2,0% Turban Kenneth ,7% 1,6% Kinge Lars Inge ,5% 1,5% Östersjöstiftelsen ,3% 1,4% Gustavia fonder ,7% 1,2% Henriksson Stefan ,6% 0,7% Övriga ,7% 20,5% Totalt % 100% , 82 1) Efter konvertering av förlagslån 9

10 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Affärsområde Automotive I affärsområde Automotive ingår bolagen Camito AB, Camito Technology Center AB och Graphyte AB, alla med kundbas hos världens fordonstillverkare och deras underleverantörer. Camito AB Camito AB utvecklar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av pressverktyg till bilindustrins tillverkning av karosskomponenter. Med koncernens egenutvecklade och patenterade teknik att gjuta samman järn och verktygsstål i samma smälta med mycket hög hållfasthet i bindningszonen kan verktygstillverkningen industrialiseras, med betydande rationaliseringsvinster för fordonstillverkarna som följd. Camitos verktygsstommar är ett så kallat förädlat halvfabrikat. Tillsammans med teknikpartners som Sandvik med flera har Camito inlett utvecklingen av ett totalkoncept, Camitokonceptet, som omfattar allt från design till bearbetning och färdigställning. Det är ett helt nytt sätt att konstruera, tillverka och bearbeta pressverktyg. Camitokonceptet innebär ett paradigmskifte i en bransch som i slutanvändarledet värderas till cirka 150 miljarder sek räknat på de färdiga verktygen. Marknad Marknaden för Camito utgörs ytterst av den globala fordonsindustrin. På personbilssidan finns idag 85 varumärken med tillsammans cirka 485 modeller. Antalet helt nya bilmodeller per år uppgår till cirka 120, och trenden är fortsatt ökande. Produktionsprognoserna för de elva största personbilsgrupperna fram till 2014 är entydig. Med undantag för Chrysler, som planerar en produktionsminskning på 6 procent, spås ökningar på mellan 8 (PSA) och 42 (Hyundai) procent. Prognosen summerar att marknaden kommer att öka från ca 65 miljoner bilar 2006 till ca 77 miljoner (Källa: PWC Automotive Institute 2007.) För produktion av en ny bilmodell behövs ett stort antal pressverktyg av varierande storlek. Verktygen utsätts för ett enormt tryck och slitage och de aktiva ytorna, de som klipper, flänsar och formar, behöver oftast vara av stål medan själva fundamentet är av gråjärn. Till en ny bilmodell behövs cirka 750 verktyg, varav Camito räknar med att cirka 300 är av den typ där Camitos teknologi kommer bäst till sin rätt. Av dessa 300 är cirka en tredjedel så kallade klippverktyg, medan resten utgörs av fläns- och formverktyg. Förädlat halvfabrikat Camito levererar förädlat halvfabrikat till klipp, fläns- och formverktyg. Idag är tekniken för klippverktyg verifierad och godkänd för produktion medan utvecklingsarbetet för fläns- och formverktyg beräknas vara klart under Med förädlat halvfabrikat menas att gråjärnsstommen inklusive de nödvändiga stålsegmenten levereras i ett enda stycke. Kund är verktygstillverkare, inhouse hos bilföretaget eller fristående, som sedan bygger det färdiga verktyget. Baserat på den nya kunskap som Camito har inhämtat under 2007 uppskattas idag den potentiella marknaden för bolaget till mellan 15 och 25 miljarder sek. Denna potential gäller när samtliga tre segment Camitogods är färdigutvecklade. Traditionell Verktyg tillverkat med verktygstillverkning Camitometoden KOSTNAD Färdigställande Handarbete Bearbetning Gjutning Färdigställande Handarbete Bearbetning Camitos förädlade halvfabrikat I det traditionella sättet att tillverka pressverktyg ingår en stor del handarbete. Verktygstillverkaren köper in gråjärnsfundamentet och bearbetar sedan verktyget själv. Bland annat måste verktygens aktiva ytor bekläs med stål för att de ska hålla för det enorma tryck och slitage de utsätts för. Camitos förädlade halvfabrikat kan däremot levereras i ett enda stycke med de nödvändiga stålsegmenten redan på plats. Det betyder att verktygstillverkaren genom att använda Camitoverktyg kan minska ledtiden med upp till procent, dessutom till 5 procent lägre totalkostnad. Ett Camitoverktyg medför också lägre underhållskostnader. TID 10

11 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Varumärke Årsvolym personbilar tusental Antal varumärken GM Toyota Ford VW Daimler Chrysler Nissan Honda PSA Renault Hyundai BMW Mitzubishi Mazda Fiat Kunder och volymer Under 2007 såldes globalt cirka 485 bilmodeller fördelade på 85 varumärken. De 14 största varumärkena, som alla har en försäljning på över en miljon enheter, står för ca 84 procent av den globala marknaden. Camitos sex prioriterade grupper står för ca 45 procent av världsmarknaden. Minskade kostnader och kortare ledtid Idag finns ett stort inslag av handarbete i tillverkningen av stommar till pressverktyg. Att ta fram en hel verktygsserie med dagens tillverkningsmetod tar mellan tio och tolv månader. Enligt Camitos beräkningar kan fordonstillverkarna med Camitokonceptet korta ledtiden för ett helt nybilsprojekt. Detta kräver dock att fordonstillverkarna gör en aktiv omställning av sättet att färdigställa verktyg, samt av planering och logistik. På de enskilda verktyg som Camito hittills medverkat i att producera har man kunnat kalkylera tidsbesparingar på mellan 25 och 35 procent. Detta ligger helt i linje med branschens egen strävan där flera av de större bilkoncernerna satt upp som långsiktigt mål att minska ledtiden för verktyg med tre till fem månader. Affärsmodell Camitos affärsmodell bygger dels på en certifieringsstrategi, dels en partnerstrategi. Camitos vision är att ta 30 procent av marknaden för Camitolämpligt gods motsvarande 4,5 7 miljarder sek på fem till tio års sikt. Målsättningen i global marknadsandel har höjts under Utbyggnad av certifierade underleverantörer Förutom egen tillverkning av cirka verktygsstommar per år kommer produktionen att läggas ut på certifierade gjuterier i Europa, USA och Asien. Uppbyggnaden av certifierade underleverantörer pågår. Under den kommande femårsperioden planerar Camito att certifiera ett begränsat antal gjuterier runt om i världen där koncernen eftersträvar ett mindre antal specialgjuterier, snarare än ett stort antal gjuterier. I december 2007 erhöll AKDAS gjuteri i Turkiet som första gjuteri i världen ett Camitocertifikat. Det skedde efter en omfattande utbildnings- och testperiod. I takt med utbyggnaden av certifierade underleverantörer sker också en expansion av våra säljresurser i gjuteriernas geografiska närhet. Lovande partnersamarbeten Det gjutgods som Camito utvecklat och marknadsför är ett förädlat halvfabrikat. Innan verktygen kan tas i produktion måste de anpassas efter kundens önskemål. För produktion och slutbearbetningen av verktygen har NovaCast Technologies tecknat partnerskapsavtal med ledande aktörer som Sandvik Coromant, Uddeholm Tooling, Gemco och Swepart Verktyg och tillsammans med dem utvecklat Camitokonceptet. Camitokonceptet stärker det totala erbjudandet till kunden, nämligen kortare ledtid vid framställningen av nya bilmodeller. I samarbetet med Sandvik och Uddeholm ingår också marknadsföring av Camitokonceptet till fordonsindustrin. AFFÄRSMODELL/LOVANDE PARTNERSAMARBETEN Affärsmodell/lovande partner Samarbeten CAMITO AB CamitoSoft, Forskning och utveckling, Camito gjuteri, Produktion Partners Marknad/Kunder K UNDER BMW Volvo Audi SAAB Toyota Ford VW Daimler Chrysler Nissan Fiat Certifierade gjuterier Asien, Europa, USA 11

12 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Prioriterade kundgrupper Under 2007 har ett omfattande arbete lagts ned på analys av marknad och potentiella kundgrupper. Detta har bland annat lett till att kontaktytan breddats till verktygstillverkarna, de som färdigställer Camitogjutgodset till kompletta pressverktyg. Camito har idag sex prioriterade kundgrupper inom det lätta fordonssegementet. Dessa grupper står tillsammans för 45 procent av personbilproduktionen. Därtill kommer tre tillverkare inom det tunga segmentet. Bolaget har också hittills prioriterat några få marknader och verktygstillverkare främst i Sverige, Spanien, Tyskland och Turkiet. Fram till dags dato har Camito levererat verktygsstommar till Volvo, Saab och Audi (enskilt verktyg), och förhandlingarna fortsätter med ytterligare fordonskunder. Under 2008 räknar vi med att komma igång med mindre serier hos befintliga kunder samt producera enstaka testverktyg till helt nya kunder. Småserieproduktion Camitos långsiktiga mål är att bli standard inom de viktigaste fordonsgrupperna. Vägen dit kan delas in i fem faser: Idag befinner sig Camito i inledningen av fas 3 hos tre av företagets prioriterade fordonskunder. Bearbetning av övriga högprioriterade kunder inför fas 1 pågår. I nästa prioriteringsgrupp ingår cirka tio fordonsgrupper, inklusive tre inom det tunga segmentet. Här räknar vi med att erhålla en del order på utvärderingsverktyg under året. Hos vår svenska verktygspartner är vi i fas 3 beträffande konventionella stommar och på väg in i fas 1 för Camitotekniken. Organisation Under senare tid har en ny funktionell matrisorganisation skapats tillsammans med resurser från vår produktionsenhet CTC. Organisationen är inriktad på försäljning och leverans till fordonsindustrin och dess underleverantörer. Framtida utveckling Det finns ett stort och växande intresse hos fordonstillverkarna för Steg 2 Teknisk verifiering och utvärdering Steg 3 Småserieproduktion av 5 30 verktyg Steg 4 Camito används vid produktion av större verktyg för hela plattformar (cirka verktyg) Steg 5 Standard, det vill säga Camitotekniken specificeras vid upphandling av verktygsstommar. Camitokonceptet. Inom branschen pågår flera ledtidsförkortningsprojekt där fordonsgrupperna samarbetar och delar information. Camito deltar i flera av dessa projekt. Det övergripande målet för Camito under 2008 är att få igång leveranser med Camitogods, producerat hos certifierade leverantörer och i eget gjuteri, med en kvalitet och ekonomi som är bättre än vad de gamla produktionsmetoderna kan erbjuda. Lyckas vi med detta kan en volymupp- Steg 1 Test av enstaka 1) verktyg 1) med verktyg avses färdiga verktyg byggda på Camitos förädlade halvfabrikat. byggnad därefter ske i takt med utökade produktionsresurser. Tester, utvärdering och produktion Inom Ford Automotive-koncernen har Camito levererat fyra Camitostommar till Volvo Car i Olofström. Inom GM var Saab i Sverige först att testa Camitotekniken. Till Saabs produktionsenhet i Trollhättan har ett klippverktyg levererats som producerar nedre vindrutebalk till Saab 9-3. Detta projekt, som varit framgångsrikt, har lett till att kontakterna nu har flyttats till GM i Tyskland. Under senare delen av 2007 godkände Audi i Inglostadt efter noggrann utvärdering det klippverktyg byggt på Camitos förädlade halvfabrikat som levererades Verktyget sätts nu i produktion till Audi A3 Cabriolet som ska introduceras på marknaden under Volym STEG TILL STANDARD Steg 1 Test av enstaka verktyg 1) Steg 2 Teknisk verifiering och utvärdering Steg 3 Småserieproduktion av 5 30 verktyg Steg 4 Camito används vid produktion av större verktyg för hela plattformar (cirka verktyg) 1) med verktyg avses färdiga verktyg byggda på Camitos förädlade halvfabrikat. Steg 5 Standard, det vill säga Camito tekniken specificeras vid upphandling av verktygs stommar. Tid ORGanisation VD Camito AB Kent Bengtsson, adm./platschef Olfstr. Försäljning Styrelse Camito AB Peter Augustsson, Hans Svensson, Kent Bengtsson Arbetande ordförande Peter Augustsson, affärsansvarig Marknadsteam ansvarig Peter Augustsson Marknad VD CTC Bengt Karsten, produktionschef GjuteriTeknik Teknisk försäljning Projektledning Beredning/Teknik/Konstruktion Leverans/logistik R&D 12

13 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Därutöver har Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström under året utfört omfattande tester på Camitos förädlade gjutgods för verktygsproduktion. Syftet var att testa godset under extra hård belastning på bindningszonen mellan järn och stål. Vid bänktest efter slag visade bindningszonen inga som helst negativa tendenser och utvärderingen av klippstålen var fullt godkända slag är dubbelt så mycket som det antal som godset normalt testas för. Konkurrenter Det finns inga direkt konkurrerande system i produktion på marknaden. I tex Japan arbetar underleverantörer till Toyota med ett specialhärdat segjärn som i viss utsträckning kan användas i stället för verktygsstål, som Camito använder. Men i konstruktioner med särskilt utsatta segment samt i och med att fordonsplåten blir alltmer hållfast ökar även kraven på den aktiva ytan i ett verktyg, och stålet blir nödvändigt. Camito har sökt patent genom PCT (28 länder) plus de sju stora utanför PCT samt i Sverige. Hittills har patent beviljats i Sverige, Sydafrika och Indien. Det finns gjuterier som har experimenterat med att gjuta samman järn och stål, men ingen har lyckats styra processen tillräckligt bra för en industrialisering. Camito Technology Center AB Den 8 april 2008 invigs Camito Technology Center. Den nya anläggningen, som har en kapacitet på ton per år i ett skift, blir världens första gjuteri med inriktning på Camitoteknologin. Koncernen har investerat cirka 84 Msek i den nya anläggningen som också ska bli utvecklings- och certifieringscentrum för Camito. Det nya gjuteriet är inte bara supermodernt vad gäller design och kapacitet utan också vad gäller miljöpåverkan. Till exempel har nya moderna elugnar installerats som avger be- tydligt minde stoft och buller än traditionella ugnar. CTC är även ett av de allra första kända gjuterierna som drivs helt av miljövänlig energi. Rekordstor produktion Trots det pågående bygget av det nya gjuteriet har årets produktion varit rekordstor i den gamla anläggningen. Produktionen uppgick till cirka ton och faktureringen nådde 46,9 Msek. Denna volym bildar initialt basen för det nya gjuteriet när produktionen nu successivt flyttas över. I takt med en ökande orderingång från marknadsbolaget Camito AB kommer produktionen av Camitogods att öka parallellt med befintlig gråjärnsvolym och vi eftersträvar en balanserad produktmix av gråjärn, segjärn och Camitogods för att jämna ut svängningar i efterfrågan. Genom denna produktmix kommer förädlingsvärdet, och därmed lönsamheten, successivt att förbättras i gjuteriet. Graphyte AB Graphyte utvecklar och marknadsför avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn, CGI (Compacted Graphite Iron). CGI ligger mellan segjärn och gråjärn vad gäller materialegenskaper och ska klara ett cylindertryck på 250 bar jämfört med högst cirka 200 bar för gråjärn. Det gör det särskilt lämpligt att använda i den nya generationens dieselmotorer med krav på högre prestanda och minskad drivmedelsförbrukning. Med CGI kan vikten hos ett motorblock minskas med cirka 20 procent. I takt med att kraven på minskade utsläpp och lägre bränsleförbrukning skärps, ökar efterfrågan på dieseldrivna fordon. Detta skapar goda möjligheter för Graphytes CGI-teknik. Graphyte är ett av endast två specialföretag i världen som marknadsför avancerade processtyrningsprogram för CGI-tillverkning. Igår I 50 år har verktygen till fordonsindustrin tillverkats på samma sätt: på ett gjutjärnsfundament skruvas bitar av verktygsstål (stångstål) fast för att sedan efterbearbetas med fräsning, borrning och slipning. I processen arbetas cirka procent av stålet bort igen för att forma den slutliga strukturen. Arbetet är tidskrävande och sker till största delen för hand. Idag Camitometoden innebär att man i samma smälta gjuter verktygsstål tillsammans med gråjärn. Det hårdare verktygsstålet placeras på slitage- och funktionsytor. På så vis kan verktyg konstrueras med en lägre andel stål, vilket förenklar både konstruktion och tillverkning. Med Camitometoden sker efterarbete och ytbehandling helt maskinellt, vilket annars kräver mycket manuellt arbete. 13

14 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Teknik Graphyte har utvecklat tre olika system för storskalig industriell serieproduktion av komponenter i CGI. Grundpatentet är avsett för traditionell behandling i skänkar, på motsvarande sätt som sker idag med gråjärn. Under 2007 lanserade Graphyte den tredje generationen CGIprodukter, Graphyte Flow och Graphyte Batch. Det nya Graphyte Flow -systemet är lämpligt vid produktion av mycket stora serier där automatiska avgjutningsugnar används. Detta ger stora ekonomiska fördelar jämfört med konkurrerande metoder. Graphytesystemen ger även en bättre inre miljö än tidigare system, då processen sker utan skadlig rökutveckling. Dessa miljöaspekter blir alltmer viktiga för miljömedvetna fordonskunder som ställer lika höga miljökrav på sina underleverantörer som på sin egen process. Expanderande marknad Efter att de flesta större tillverkarna av dieselmotorer de senaste åren med goda resultat har utvärderat materialet förväntas marknaden för Graphyte-systemen att expandera de kommande åren. Takten i övergången till CGI som motormaterial har dock inte varit så hög som vi förväntat. Det huvudsakliga skälet är att branschen försökt att klara utsläppskraven utan CGI så länge som möjligt. CGI som material är nämligen svårare att efterbearbeta än gråjärn, som används idag. Under de senaste åren har dock bearbetningsteknikerna förfinats och speciella verktygsstål har tagits fram vilket i någon mån minskat skillnaden i bearbetningskostnad. Stora konkurrensfördelar Graphyteteknikens stora fördel är att den ger ett CGI-material med betydligt bättre bearbetningsegenskaper än konkurrerande CGImaterial. Genom den patenterade processteknik som används blir den metallurgiska kompositionen i materialet unik, vilket bland annat innebär att CGI tillverkat med Graphyte-patenten inte innehåller carbider, ett ämne som sliter hårt på bearbetande verktyg. Graphyte Flow är patentsökt i ett flertal länder (PCT m fl) och patent har under året beviljats för den viktiga USA-marknaden. Graphyte vänder sig framför allt till gjuterier specialiserade på gjutning av komponenter till bilindustrin, till exempel motorblock och cylinderfoder. Marknad I kölvattnet av dagens miljödebatt och stigande oljepriser har bilarnas bränsleförbrukning kommit alltmer i fokus. I Europa har det lett till en markant ökning av andelen sålda dieselbilar. Idag är varannan bil som rullar på de europeiska vägarna en diesel. I USA utgör andelen dieselbilar cirka 5 procent men förväntas fram till 2015 ha ökat till 15 till 20 procent. För att minska dieselmotorernas utsläpp av kolväten och kväveoxider är de flesta moderna dieslar utrustade med partikelfilter. Men reglerna för hur mycket koldioxid bilarna ska få släppa ut kommer med största sannolikhet att skärpas globalt. Inom EU har till exempel beslutats att år 2012 ska utsläppen minska till 120 gram CO 2 per kilometer. NO CARBIDES Carbidfritt material jämfört med vanligt CGI. Den övre bilden visar den andra generationen CGI-material. De vita fälten är carbid, som är ett mycket hårt material och gör järnet svårbebarbetat, förutom att det sliter på bearbetningsverktygen. Den undre bilden visar den carbidfria tredje generationen CGI, Graphyte Flow. I och med att materialet är fritt från carbid har det betydigt bättre bearbetningsegenskaper. 14

15 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE För att möta dessa krav kan industrin antingen försöka effektivisera avgasreningen ytterligare eller åstadkomma en effektivare förbränning i motorerna. CGI ger mindre utsläpp och högre verkningsgrad Det senare alternativet kräver ökat laddtryck vilket i sin tur ställer högre krav på motormaterialets hållfasthet. Man talar nu om motorblock som ska klara upp till 250 bar tryck, en nivå som gör aluminium olämpligt. Idag är kompaktgrafitjärnet (CGI) ett mycket lämpligt material som klarar dessa krav. Detta innebär att många fordonstillverkare nu går över till motorblock och topplock i CGI, vilket följs av andra detaljer i CGI som cylinderfoder och grenrör. Den andra drivkraften i marknaden är det höga oljepriset. Motorer tillverkade i CGI innebär inte bara lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen, utan även högre verkningsgrad och lägre vikt på motorblocket. Med Graphytes teknik och produkter kan vikten på ett motorblock, förutsatt att det designas för CGI-materialet, reduceras med upp till 20 procent jämfört med motsvarande prestanda för ett gråjärnsblock. Konkurrenter Det finns två kommersiella CGI-system på marknaden förutom Graphytes system. Det ena kallas tvåstegsmetoden och utvecklades av professor Lennart Bäckerud i början av 80-talet. Detta system har placerats på ett antal gjuterier, främst för småskalig testproduktion, men har på senare tid kunnat notera stigande produk- tionsvolym, vilket bekräftar CGI-marknadens ökade tillväxttakt I jämförelse med tvåstegsmetoden har Graphyte Flow ett betydligt snabbare processförlopp och är specialdesignat för massproduktion samt framförallt bättre bearbetningsegenskaper. Det andra systemet på marknaden har utvecklats i Belgien, men har inte nått någon framgång och marknadsföringen har i princip upphört. Kunder och mål Graphyte vänder sig till ett begränsat antal stora gjuterier i världen. Det är antingen fristående gjuterier eller så ingår de i någon fordonsgrupp. Gjuterierna är i de allra flesta fall redan idag specialiserade på produktion av motorblock, topplock, cylinderfoder med mera. I och med den starka utvecklingen av försäljningen av dieseldrivna fordon har marknadspotentialen för Graphytes CGI-system ökat. Enligt våra bedömningar kommer inom fem år 50 procent av alla sålda personbilar att vara dieseldrivna. Motsvarande siffra för tunga fordon tror vi kommer att vara 70 procent. Om halva produktionen av dessa dieselmotorer görs i CGI innebär det en potential för årliga licensavgifter på Msek inom fem till tio år. NovaCast Technologies målsättning är att ta 30 procent av denna marknad. Så ger tekniken lättare motorblock Graphyte tillsätter lagom mycket magnesium för att tvinga fram en produkt som både har gråjärnets förmåga att leda värme och segjärnets hållfasthet. Att med en tillsats av magnesium skapa kompaktgrafitjärn upptäcktes på 1940-talet. Men det var först när den svenska professorn Lennart Bäckerud på 1970-talet utvecklade en processtyrningsmetod baserad på så kallad termisk industriell analys som materialet blev möjligt att producera i industriell miljö. Det första industriella systemet lanserades via Lennart Bäckeruds första bolag Sintercast i början av 80-talet. Fördelarna med tredje generationens CGI-stystem från Graphyte är att de är specialdesignade för massproduktion och har ett betydligt snabbare processförlopp än de konkurrerande systemen. Graphytes teknologi Tillverkningen av CGI kräver en mycket noggrann mät- och analysteknik. Det processfönster som rent metallurgiskt finns tillgängligt för att erhålla ett bra CGI-material är endast 0,003 procent. Graphyte har genom en kombination av kemisk och avancerad terminsk analys skapat ett system som möjliggör en processtabil metod för produktion av långa serier i ett snabbt tempo. Graphyte-teknologin leder till: Bättre produktionsekonomi Bättre motorprestanda Bättre miljö vid produktion Bättre bearbetningsegenskaper Mindre utsläpp 15

16 AFFÄRSOMRÅDE GJUTERITEKNIK Affärsområde Gjuteriteknik NovaCast Foundry Solutions AB Affärsområde Gjuteriteknik består av bolaget NovaCast Foundry Solutions. NovaCast Foundry Solutions bedriver utveckling av programvaror som i stort täcker behovet hos ett gjuteri, från planering till process- och kvalitetskontroll. NovaCast Foundry Solutions har fem dominerande programvaror i sin portfölj. Dessa utgör basen för verksamheten och leder till stora effektiviseringsvinster för gjuterierna. NovaFlow & Solid (simulering och optimering av gjutningsförlopp) ATAS (processtyrningssystem för grå- och segjärn) PQ-DIT för framställning av segjärn Foundry Technology III (beredning och planering inför gjutning) MetalMaster (beredning och planering inför gjutning) NovaCast Foundry Solutions kunder är järn- och processgjuterier på en global marknad. Under 2007 ökade antalet installerade licenser med 51 stycken till 606. I NovaCast Foundry Solutions totalerbjudande till kunderna ingår också rådgivning och successiv förmedling av processteknologi via ett så kallat Technology Partner Agreement (TPA). Dessa avtal genererar repetitiva årliga intäkter. Under senare år har andelen TPA ökat för de viktiga programvarorna och vid årsskiftet hade 208 kunder tecknat sådana teknikavtal. levererar gjutgods till bilindustrin och har kunder som Toyota, Kia, Hyundai och Daewoo och GM. Därutöver har det koreanska teknikinstitutet Kitech beslutat införa NovaCast-tekniken i sin utbildning och forskning med inriktning mot mindre gjuterier i Korea. Marknad Den globala marknaden består idag av cirka gjuterier. Dessa kan delas upp i järn-, stål- respektive icke järngjuterier (aluminium, magnesium m m). Länge ansågs tekniken att gjuta samman järn och stål omöjlig att klara med fullgott resultat. Med hjälp av gediget gjuteritekniskt kunnande och avancerade programvaror från NovaCast Foundry Solutions kunde Camito utveckla en metod som ger full kontroll över bindningsprocessen. Inom kategorin järngjuterier finns ungefär gjuterier. Enligt NovaCast Foundry Solutions beräkningar har cirka av dessa ekonomiska förutsättningar för att investera i företagets teknologi. Därutöver finns det globalt cirka stål- och ickejärngjuterier. Uppskattningsvis cirka av dessa bedöms kunna dra nytta av NovaCast Foundry Solutions system. Baserat på dessa beräkningar skulle alltså NovaCast Foundry Solutions produktområden ha en marknadspotential på uppskattningsvis licenser. Idag är den marknaden endast täckt till cirka 15 procent, det vill säga licenser. Av dessa står NovaCast Foundry Solutions för 606 licenser. 85 procent av marknadspotentialen är alltså fortfarande obearbetad. Fortsatt ökande intresse från asiatiska gjuterier I februari 2007 fick NovaCast Foundry Solutions en order från den japanska biltillverkaren Toyota på ATAS-systemet för metallurgisk processtyrning. Toyota är i kraft av sin marknadsposition och sin extrema produktionseffektivitet, tekniskt ledande för många andra fordonstillverkare i Japan och övriga världen. Toyota tecknade också ett TPA-avtal med NovaCast Foundry Solutions. NovaCast Foundry Solutions har också fått en order från den japanska gjuterikoncernen KOGI Corporation på ett ATASprocesstyrsystem. KOGI är medlem i Japan Die & Mold Industry Association, vilket i framtiden kan komma att skapa möjligheter även för dotterbolaget Camitos verktygsteknik. Även andra stora asiatiska gjuterier har under året beställt system från NovaCast Foundry Solutions, bland andra Pusan Cast Iron Co Ltd och Nam Yang Metal Co Ltd i Korea. Dessa tre gjuterier Antal gjuterier Europa Nord- och Sydamerika Asien 16

17 AFFÄRSOMRÅDE GJUTERITEKNIK Konkurrenter Inom processtyrning finns ett flertal så kallade termiska system. Dessa system kan dock inte ge information om processtyrning, utan är mer en ersättning till enklare spectometeranalyser. Sådana system marknadsförs av ett tiotal företag. Huvudkonkurrenterna till NovaCast Foundry Solutions system ATAS utgörs av det tyska bolaget OCC samt av det italienska systemet Itaka. PQ-DIT är NovaCast Foundry Solutions programvara för framställning av segjärn och har inga egentliga konkurrenter. Indirekta konkurrenter utgörs emellertid av metoder baserade på traditionella system. Foundry Technology är NovaCast Foundry programvara med olika verktyg för gjuteriingenjörer och inga konkurrerande system finns som erbjuder ett komplett system. Däremot finns delsystem och flera gjuterier har själva utvecklat system för ingjuts- och matarberäkningar i excel. NovaCast Foundry Solutions simuleringssystem Novaflow & Solid har ett tiotal konkurrenter. Den dominerande konkurrenten är Magma soft. Konkurrentöversikt Viktigaste konkurrenterna Magma Finite Solutions ESI Group Uppskattat antal Simulering Processkontroll sålda licenser (1) Beredning Marknadsvärde Kommentarer Global Nordamerika Frankrike Marknadens första, men tekniskt inte särskilt avancerade, mjukvara för simulering Finite Solution s SolidCastprodukt är den enklaste typen av mjukvara ESI-gruppens ProCast lämpar sig bäst för simulering av högtrycksformgjutning Flow Science OCC Itaka NovaCast Foundry Solutions Därutöver finns många andra mindre system (som ofta, men inte alltid, utvecklas i samarbete med de tekniska universiteten). Men dessa system blir sällan kommersialiserade i någon större utsträckning. (1)Inklusive universitet licenser. USA Tyskland Italien Västeuropa, Nordamerika och Asien Flow Sience s fflow-3d är en flödessimuleringsmjukvara OCC är ett konkurreeande system till Foundry Solutions ATAS-system Itaka är baserat på ett liknande koncept som ATAS Generellt är NovaCast Foundry Solutions produkter enklare att använda än konkurrenternas 17

18 RISK Risk Teknisk utveckling Teknisk utveckling går ofta i steg och företag riskerar att erbjuda produkter som inte längre uppfattas som konkurrenskraftiga. Större teknikskiften som innebär att nya material och tillverkningsmetoder efterfrågas är alltid närvarande men svåra att förutse. För NovaCast Technologies är problemet dock snarast det omvända eftersom våra produkter i sig innebär ett steg framåt i utvecklingen är trögheten i marknadens benägenhet att ta till sig ny, tidigare oprövad, teknologi ett större problem än hotet från nya material och tillverkningsmetoder. Tillverkning och affärsmodell Den affärsmodellen som valts för Camito är inte fullt ut beprövad då antalet kunder fortfarande är begränsat, vilket innebär en osäkerhet. Camito har vidare valt att lägga ut större delen av sin produktion på underleverantörer. Camito har därigenom inte full kontroll över tillverkningsprocessen utan är beroende av att underleverantörerna följer uppställda krav på kvalitet och leveranssäkerhet. För att minska dessa risker arbetar Camito endast med underleverantörer som man själv certifierar och utbildar. För att ytterligare säkra kvaliteten genom utbildning och skapa viss egen produktionskapacitet har koncernen investerat i en egen referensanläggning som nu står klar. Denna anläggning kommer att möjliggöra en snabbare kunskapsöverföring till nya underleverantörer. Även den egna anläggningen kommer dock att inledningsvis bemannas av personer med begränsad erfarenhet av Camitogjutning varför denna investering är förknippad med högre risk än bolagets övriga verksamhet. Patent och licenser NovaCast Technologies komparativa fördelar baserar sig mycket på tekniskt överlägsna lösningar. Det är därför viktigt att skydda rättigheterna till dessa lösningar via patent. NovaCast Technologies har valt att främst skydda tekniken kring Camito och Graphyte. För Camitometoden finns ett så kallat metodpatent. Metodpatent är något svagare än tekniska patent men som av externa patentexperter i samband med NovaCast Technologies förvärv av Camito 2005 bedömts som relativt starkt. Det kan dock inte uteslutas att någon aktör finner en metod att lyckas med detta som inte inkräktar på NovaCast Technologies patent. Beroende av nyckelmedarbetare NovaCast Technologies framgångar baseras i stor utsträckning på ett antal personers kunskaper och kreativitet. Verksamheten är fortfarande liten och beroendet av nyckelpersoner därför relativt stort. Koncernen är medvetet om riskerna detta medför och arbetar aktivt för att nedbringa beroendet. Beroende av strategiska samarbetspartners NovaCast Technologies är genom sitt strategival beroende av ett antal strategiska samarbetspartners, såsom Sandvik Coromant och Uddeholm Tooling. Det finns inga garantier för att dessa samarbeten kan upprätthållas eller ersättas av andra partners. Det är dock koncernens bedömning att nuvarande strategiska samarbeten är långsiktiga. Beroende av stora kunder Den globala fordonsindustrin är relativt koncentrerad och trots att det idag finns 85 varumärken i branschen förekommer ett omfattande korsägande samt olika typer av tekniska allianser. Skulle till exempel någon eller några av de stora fordonsgrupperna välja att avstå från Camitotekniken minskar koncernens marknadspotential med relativt omfattande belopp. Konkurrenter Inom CGI-verksamheten finns konkurrenter som har längre verksamhetshistorik än Graphyte. Här konkurrerar man även med alternativ äldre teknik och material där kunderna byggt upp sin nuvarande produktion och kompetens kring den gamla tekniken. Risken finns även att gjuterier, enskilda eller ägda av fordonsindustrin, lyckas utveckla egna lösningar som kan konkurrera med, och därmed minska marknadsandelarna, för Graphytes produkter. Avseende Camitometoden har koncernen en komparativ fördel i form av en unik produkt, varför den stora utmaningen ligger i att övertyga kunderna att fasa ut den konkurrerande äldre teknologin. Lyckas detta finns för dagen egentligen ingen direkt teknikkonkurrens inom området. Inom övriga verksamhetsområden finns hård konkurrens där koncernen måste övertyga kunderna om mervärdet i produkterna. 18

19 VARUMÄRKEN OCH PATENT Varumärken och patent En viktig del av vår strategi är att söka patentskydd för de av våra produkter som förutom teknikhöjd och innovationsgrad även bedöms ha en stor försäljningspotential på den internationella marknaden. Dessa kriterier uppfylls främst av Camitotekniken, Graphyte-systemen och ATAS. Patentskydd, starka varumärken och trade marks bidrar till att stärka vårt konkurrensläge och göra NovaCast Technologies och dess dotterbolag till betydelsefulla leverantörer. NovaCast Technologies innehar eller har ansökt om följande patent: A method to produce compacted graphite iron (Graphyte Batch) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Mexiko, Brasilien och USA. PCT-ansökan fortgår i flera industriländer bland annat Japan och Sydkorea. Metod för magnesiumbehandling i gjutformar (Graphyte Flow) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i Sverige och USA. Ansökan har inlämnats för Brasilien. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Treatment of iron alloys in a vessel (PQ-CGI X-InMold) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Anordning och förfarande för termisk analys av metallsmältor Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige, USA. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Metod för beröringsfri temperaturmätning av legeringars stelningsförlopp Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige, USA, Japan, Storbritannien, Tyskland. Verktyg och förfarande för dess framställning (Camito) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i Sverige, Sydafrika och Indien. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Process for production of compacted graphite iron Svensk patentansökan inlämnad REGISTRERADE VARUMÄRKEN : ATAS, ATASCUP, GRAPHYTE BATCH, GRAPHYTE FLOW, INTELLICAST, NOVACAST FTECH II, NOVACUP, NOVAFLOW, NOVAPOWER, NOVASO- LID, PQ-CGI, PQ-DIT, QUICKCAST, Camito TRADE MARKS TM : PQ-CGI LADLE, PQ-CGI InMold, PQ-CGI X-InMold, Sonoperoxone, MetalMaster, NOVAStress, NOVAFlow&Solid 19

20 MILJÖ Miljö Miljö Gjuteribranschen är en hårt kontrollerad bransch vad gäller miljöpåverkan. Gjuterier måste enligt miljöbalken söka tillstånd och redovisa produktionsvolym, användande av kemikalier och utsläpp av förorenat vatten och andra farliga ämnen. I samband med att NovaCast Technologies förvärvade Hästveda Gjuteri AB genomfördes noggranna kontroller av tillstånd och dess efterlevnad. Externa konsulter genomförde miljötekniska markundersökningar för att förvissa oss om att de lämnade uppgifterna stämde och att inga oroväckande ämnen eller värden fanns dolda. Vid uppförandet av det nya gjuteriet som invigs den 8 april 2008 har vi på samma sätt lagt ner mycket arbete på att så långt det bara går minimera verksamhetens miljöpåverkan. Resultatet har blivit att vi idag vågar hävda att vi har ett av världens mest miljövänliga gjuteri. Produkterna i ett miljöperspektiv Generellt kan sägas att alla NovaCast Technologies produkter leder till minskad miljöpåverkan. Att tillverka pressverktyg med Camitometoden innebär till exempel en minskad stålförbrukning med allt vad det innebär i resursekonomi. Och genom NovaCast Foundry Solutions processtyrningsprodukter kan tillsatsen av legeringar optimeras i gjutningsprocessen. Att tillverka legeringar är en mycket energikrävande process, vilket indirekt utgör en miljöbelastning. Sist men inte minst kan nämnas att Graphyte Flow inte ger någon rökutveckling i gjuteriet och därigenom bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och mindre utsläpp, förutom att en dieselmotor tillverkad i Graphytes CGI-material ger en väsentligt lägre bränsleförbrukning genom sin högre verkningsgrad och lägre vikt. Utsläpp För att bland annat begränsa utsläppen av växthusgaser och förbättra arbetsmiljön i gjuteriet har vi ersatt befintlig koksdrivna kupolugn med en elugn i den nya byggnaden. Därmed försvinner koksanvändningen helt i gjuteriet. Vi har också tecknat avtal med Jämtkraft om leverans av grön el vindkraftel (se certifikat här intill). För att kraftigt minska gjuteriets utsläpp av processgaser som stoft, fenol och formaldehyd från gjutningsprocessen har vi investerat i en ny stoftfilteranläggning, cyklon och slangfilter, enligt senaste teknik (BAT). Filterstoftet tas tillvara och återvinns vid en miljöanläggning i Landskrona. Buller och kemiska produkter Buller från verksamheten bedöms ligga under Naturvårdverkets riktvärden. Vad gäller vibrationer har det nya gjuteriet försetts med omfattande buller- och vibrationsdämpare. Detta för att säkerställa att störningarna i omgivningen blir minimala. Vid val av kemiska produkter tillämpar vi i första hand miljöbalkens produktvalsprincip. I verksamhetens ledningssystem finns inköpsrutiner som ska se till att detta sker fortlöpande. Förbrukningen av råvaror och energi är förutom miljöaspekten också en viktig del och drivkraft i företagets driftsekonomi, Därför har vi satt som övergripande miljömål att ytterligare minska förbrukningen av insatsvaror råmaterial, kemikalier, energi och vatten bland annat genom reducerat spill. Under våren 2008 genomförs certifiering av vårt verksamhetsledningssystem enligt ISO 9 000:2000 och ISO :

NovaCast AB (publ) halvårsrapport Januari - juni 2004

NovaCast AB (publ) halvårsrapport Januari - juni 2004 NovaCast AB (publ) halvårsrapport Januari - juni 2004 Försäljningen för första halvåret ökade med 44% och uppgår till 8,5 MSEK ( 5,9 ) Resultatet förbättrades till 0,0 MSEK ( -0,7) Förstärkt kapitalbas

Läs mer

NovaCast Technologies AB (publ), halvårsrapport Januari - juni 2007

NovaCast Technologies AB (publ), halvårsrapport Januari - juni 2007 NovaCast Technologies AB (publ), 556211-0790 halvårsrapport Januari - juni 2007 * Försäljningen ökade med 72% till 34,3 MSEK (19,9) * Resultatet förbättrades med 0,1 MSEK till 2,6 MSEK (-2,7) * Rörelseresultatet

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016

PRESSMEDDELANDE 27 april 2016 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ZENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Zenergy AB (publ), org. nr 556796-2260, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 17.00, på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 april 2014 klockan 11.00 på

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Pressmeddelande 26 maj 2015 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (PUBL) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juni 2015 klockan

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

NovaCast. Innehåll. Fem år i sammandrag (konc.)

NovaCast. Innehåll. Fem år i sammandrag (konc.) Årsredovisning 2005 NovaCast NovaCast utvecklar och säljer produkter och programvaror som effektiviserar tillverkningen inom fordons- och gjuteriindsutrin. Marknadspotentialen uppgår till drygt 30 miljarder

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013.

Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Bokslutskommuniké avseende COT-koncernen för perioden januari december 2013. Rörelseintäkterna uppgick till 659 tkr (1.618 tkr) Rörelsens kostnader uppgick till 7.569 1 tkr (12.810 2 tkr) Årets resultat

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET LIFEASSAYS AB (PUBL) LIFEASSAYS: LIFEASSAYS KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA MED FÖRSLAG TILL FÖRETRÄDESEMISSION AV UNITS OCH MINSKNING AV AKTIEKAPITALET För omedelbar publicering [2016-02-16] Styrelsen

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I PAYNOVA AB (publ) Aktieägarna i Paynova AB (publ), org. nr 556584-5889, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 13 oktober 2015 klockan 16.00 i bolagets lokaler,

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter

6. Beslut om antal styrelseledamöter och val av nya styrelseledamöter 1 KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I REALTID MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Realtid Media AB (publ), org.nr 556872-9916 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 14

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016

Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 Handlingar inför årsstämma i MYFC HOLDING AB (publ) Torsdagen den 26 maj 2016 myfc Holding AB Aktieägarna i myfc Holding AB (publ), org. nr 556942-1612, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02

Deltagande. Om Mavshack AB (publ) Stockholm 2015-07-02 Stockholm 2015-07-02 Aktieägarna i Mavshack AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 16 juli 2015 kl. 10.00 på bolagets lokaler på Karlavägen 58 i Stockholm. Deltagande Aktieägare

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BONG AB (publ) Aktieägarna i Bong AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 17 juli 2013 kl. 13.00 på Comfort Hotel, Carlsgatan 10 C i Malmö. A. Rätt att

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet. MIRIS HOLDING AB (publ) - Delårsrapport per 2008-03-31 Omsättningen uppgick till 472 tkr (910 tkr ) under det första kvartalet. Resultat efter skatt var -1026 tkr (-1139 tkr) under det första kvartalet.

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Lund, 3 november - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 25 november 2016 kl. 13.00 i bolagets

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014

Halvårsrapport 1 januari -30 juni 2014 Halvårsrapport 1 januari -30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,1 MSEK (2,3) Rörelseresultatet blev -3,1 MSEK (-3,7) Rörelsemarginalen blev -102% (-154%) Periodens resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ), kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 19 februari 2013 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Krokslätts

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Kallelse till årsstämma i Pegroco Invest AB (publ) Pressmeddelande den 25 april 2016 Aktieägarna i Pegroco Invest AB (publ), org. nr 556727-5168, kallas till årsstämma onsdagen den 25 maj 2016 kl. 10 i

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016

PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 PRESSMEDDELANDE Solna, 18 januari 2016 Eurocine Vaccines kallar till extra bolagsstämma Aktieägarna i Eurocine Vaccines AB (publ), 556566 4298, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 16 februari

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr

Delårsrapport. Fortnox AB (publ), org nr Delårsrapport Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291 Januari september 2007 >> Stark tillväxt av antalet kunder >> Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr >> Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (-2

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Kallelse till årsstämma Kallelse till årsstämma i (publ) Aktieägarna i (publ), org.nr 556767-9625, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 21 maj 2015 kl. 17.00, i Bolagets lokaler på Norra

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl

SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl SOTKAMO SILVER AB Pressmeddelande 2016-05-06 (NGM: SOSI; NASDAQ: SOSI1) Stockholm kl. 08.45 SOTKAMO SILVER AB: KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I SOTKAMO SILVER AKTIEBOLAG (PUBL.) Aktieägarna i Sotkamo

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013.

BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr ) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. BOLAGSORDNING för Oscar Properties Holding AB (publ) (org.nr 556870-4521) Antagen på extra bolagsstämma den 9 december 2013. 1 Firma Bolagets firma är Oscar Properties Holding AB (publ). 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet

Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet Till Aktieägare i A Com AB (publ) registrerade i norska VPS Stockholm den 29 september 2010 Extra bolagsstämma i A Com AB utövande av rösträtt för aktier registrerade i det norska VPS systemet A Com AB

Läs mer

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5)

Stormfågeln AB (publ) org.nr. 556609-2762 1(5) org.nr. 556609-2762 1(5) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2009 Sammanfattning - första halvåret 2009 Under perioden har investeringar gjorts i patent. Bolagets kostnader består huvudsakligen av kostnader

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation

Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Kallelse till extra bolagsstämma i Netrevelation Aktieägarna i Netrevelation AB (publ.) (556513-5869) ( Netrevelation ) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 13 april 2011 klockan 15.00, Quality

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25

Pressmeddelande Dignitana AB (publ) Lund 2015-03-25 Kallelse till årsstämma i Dignitana AB (publ) Aktieägarna i Dignitana AB (publ), 556730-5346, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 kl. 13.00 i Bolagets lokaler, Traktorgränden

Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30

Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 1 Halvårsrapport 2015-01-01 2015-06-30 IVISYS AB 556998-4981 Med Bolaget eller IVISYS avses IVISYS AB med organisationsnummer 556998-4981. Sammanfattning av halvårsrapport Första halvåret (2015-01-01 2015-06-30)

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMPACT COATINGS AB (PUBL) Aktieägarna i Impact Coatings AB (publ), org.nr 556544-5318, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 23 november 2017 kl. 15.00

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr)

Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -1040 tkr (-991 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Januari mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till 4 tkr

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma Kallelse till extra bolagsstämma Aktieägarna i KappAhl AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma i Mölndal på Idrottsvägen 14, tisdagen den 8 november 2011 kl. 10.00 Lokalen är öppen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31

APTAHEM 556970-5782. Delårsrapport 2015-01- 01 till 2015-03- 31 55697-5782 Delårsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 55697-5782 Aptahem kvartalsrapport 215-1- 1 till 215-3- 31 Sammanfattning av kvartalsrapport Tre månader (215-1- 1 215-3- 31)! Rörelsens intäkter uppgick

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL)

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA I SCANDIDOS AB (PUBL) 2016-08-23 Aktieägarna i ScandiDos AB (publ), org.nr 556613-0927 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 20 september 2016 klockan 18:00,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) 19 JULI 2013 PRESS RELEASE Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 19 augusti 2013 kl. 10.00 på bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017

Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Akelius Residential Property AB (publ) Kallelse till årsstämma 2017 Aktieägarna i Akelius Residential Property AB (publ), kallas till årsstämma den 11 april 2017 klockan 10.00, Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK

Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK AGELLIS Group AB (publ.) Delårsrapport januari-mars 2008 Koncernens nettoomsättning för första kvartalet uppgick till 4,0 (3,0) Resultatet för första kvartalet uppgick till -1,9 (-4,2) MSEK Resultatet

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Volati AB (publ), org nr 556555-4317, kallas till extra bolagsstämma torsdagen den 14 januari 2016 klockan 16.00 på Summit T House, Engelbrektsplan 1, 114

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer