The old way of doing things doesn t work...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "The old way of doing things doesn t work..."

Transkript

1 The old way of doing things doesn t work... ÅRSREDOVISNING 2007

2 ...the new way of doing things does. Affärsidé NovaCast Technologies erbjuder fordonsindustrin och deras underleverantörer produkter och system som effektiviserar produktionsprocesser och sänker deras kostnader Vision Koncernens långsiktiga mål på fem till tio års sikt är att: ta 30 procent av den globala marknaden för Camitoverktyg, vilket motsvarar 4,5 7 miljarder kronor per år inom en tioårsperiod. ta 30 procent av den globala CGI-marknaden, vilket motsvarar miljoner kronor i licensintäkter inom en femårsperiod. nå en omsättning på cirka 50 miljoner kronor inom gjuteriteknik. Strategi Genom en konsekvent satsning på produkter och processer med högt teknikinnehåll och stor besparingspotential ska vi eftersträva att nå en status som standard inom de viktigaste fordonsgrupperna. Camito och Graphyte har förutsättningar att nå dit. 2

3 NovaCast Technologies i korthet Koncernen har två verksamhetsområden: Automotive och Gjuteriteknik. Inom verksamhetsområde Automotive utvecklar och marknadsför koncernen produkter och programvaror som effektiviserar tillverkningsprocessen inom fordonsindustrin. Via dotterbolaget Camito AB marknadsförs en helt ny typ av verktygsgjutgods tillverkade i ett stycke. Detta förädlade halvfabrikat används som stomme vid tillverkning av pressverktyg för fordonskarosser. Tekniken är patenterad och innebär, om Camitokonceptet är fullt implementerat i tillverkningskedjan, att fordonstillverkarna kan korta sina ledtider och sänka totalkostnaden för verktyg. På enskilda verktyg har Camito hittills noterat en ledtidsförkortning på procent. Inledande produktion med Camitoprodukter pågår hos Volvo, Saab och Audi. Via dotterbolaget Graphyte AB erbjuder koncernen avancerade processtyrningsprogram för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn. Genom att följa programvarans rekommendationer blir CGI-materialets kvalitet och bearbetningsegenskaper bättre och den totala produktionsekonomin förbättras. Inom verksamhetsområde Gjuteriteknik erbjuder dotterbolaget NovaCast Foundry Solutions AB kraftfulla programvaror som i stort sett täcker hela behovet hos ett gjuteri, från planering till processoch kvalitetskontroll. NovaCast Foundry Solutions har marknadens bredaste produktutbud och antalet kunder uppgick i december 2007 till 399 fördelade på 42 länder. KOMMANDE Rapporttillfällen Q1 22 april 2008 Q2 12 augusti 2008 Q3 21 oktober 2008 Bokslutskommuniké 17 februari 2009 Inbjudan till ÅRSstämma Årstämma i Novacast Technologies AB kommer att äga rum tisdagen den 22 april 2008, kl i Näringslivetshus, lokal Solen, Storgatan 19 i Stockholm. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: dels vara införd i den av NCSD (f.d.vpc AB) förda i aktieboken onsda gen den 16 april 2008, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast fredag den 18 april 2008, till adress Novacast Technologies AB, Soft Center, Ronneby, per telefon: eller via e-post: Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer samt registrerat aktieinnehav. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt registrera aktierna i eget Innehåll Viktiga händelser under året och Nyckeltal 4 Detta är NovaCast Technologies 5 VD-ord 6 Ägare och aktien 8 Affärsområde Automotive 10 Affärsområde Gjuteriteknik 16 Risk 18 Varumärken och patent 19 Miljö 20 Medarbetare och Rådgivare 21 Bolagsordning 22 Förvaltningsberättelse 24 Koncernens resultaträkning 28 Koncernens balansräkning 29 Förändringar av eget kapital koncernen 30 Koncernens kassaflödesanalys 31 Moderbolagets resultaträkning 32 Moderbolagets balansräkning 33 Förändringar av eget kapital 34 Moderbolags kassaflödesanalys 35 Redovisnings- och värderingsprinciper 36 Noter 36 Revisionsberättelse 59 Styrelsen och VD 60 Ledande befattningshavare och revisorer 61 Definitioner 62 namn hos NCSD (f.d. VPC AB) för att äga rätt att delta i årsstämman. Sådan omregistrering måste vara genomförd senast onsdagen den 16 april Förvaltaren (bank eller fondhandlare) måste i god tid före den 16 april 2008 få besked om att ombesörja sådan s.k. rösträtts registrering. Aktieägare som företräds genom ombud skall skriftligen utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än ett år före årsstämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget.

4 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Viktiga händelser under året KONCERNEN Koncernen är i slutfasen att färdigställa sin största investering någonsin i och med driftstagandet av Camito Technology Center. Den 11 april 2007 bytte NovaCast Technologies AB noteringsplats till Stockholmsbörsen. CAMITO AB Audi i Inglostadt godkänner efter noggrann utvärdering ett klippverktyg byggt på Camitos förädlade halvfabrikat. Verktyget sätts i produktion till Audi A3 cab. Camitos förädlade gjutgods testas av Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström med mycket gott resultat. Vid bänktest efter slag visade bindningszonen mellan järn och stål inga som helst negativa tendenser och utvärderingen av klippstålen var fullt godkända. En ny funktionell matrisorganisation skapas med inriktning på försäljning och leverans till fordonsindustrin och dess underleverantörer. CAMITO TECHNOLOGY CENTER AB Nettoomsättning ökade med 18 procent till 46,9 Msek, vilket är omsättningsrekord. Världens första specialgjuteri för den nya Camitotekniken står färdigt för invigning. Det nya gjuteriet innebär en tredubbling av produktionskapaciteten. GRAPHYTE AB Den tredje generationen CGI-produkter Graphyte Flow och Graphyte Batch lanseras. Graphyte Flow beviljas patent på den viktiga USA-marknaden. NOVACAST FOUNDRY SOLUTIONS AB Antalet sålda licenser har ökat med 51 till 606. I februari 2007 fick NovaCast Foundry Solutions en order från den japanska biltillverkaren Toyota på ATAS-systemet för metallurgisk processtyrning. Toyota är i kraft av sin marknadsposition och sin extrema produktionseffektivitet, tekniskt ledande för många andra fordonstillverkare i Japan och övriga världen. Toyota tecknade också ett TPA-avtal med NovaCast Foundry Solutions. Nyckeltal Nettoomsättning, Tsek Rörelseresultat, Tsek Resultat e. finansiella poster, Tsek Balansomslutning, Tsek Soliditet 1) 72,37% 73,40% 48,90% 37,10% Avkastning på eget kapital 2) -6,09% -8,20% -31,50% 5,50% Avkastning på totalt kapital 3) -3,82% -3,90% -14,10% 2,10% Medelantal anställda ) Justerat eget kapital / Balansomslutning 2) Nettoresultat / Genomsnittligt justerat Eget kapital 3) (Resultat efter finansiella intäkter och kostnader + räntekostnader) / Genomsnittlig balansomslutning 4

5 DETTA ÄR NOVACAST TECHNOLOGIES Detta är NovaCast Technologies NovaCast Technologies utvecklar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av verktyg till karosskomponenter samt programvaror för beredning, simulering och processkontroll för bättre och snabbare produktionsprocesser inom den fordonsrelaterade industrin med underleverantörer, i huvudsak gjuterier och verktygstillverkare. Koncernen har två affärsområden: Automotive med dotterbolagen Camito AB, Camito Technology Center AB och Graphyte AB, och Gjuteriteknik med dotterbolaget NovaCast Foundry Solutions AB. NovaCast Technologies AB AUTOMOTIVE (75% av koncernens omsättning) GJUTERITEKNIK (25% av koncernens omsättning) CGI PROMOTION AB CAMITO AB CAMITO Technology Center AB GRAPHYTE AB NOVACAST FOUNDRY SOLUTIONS AB MKM LtD Marknadsför och säljer verktygsstommar tillverkade med egenutvecklad och patenterad gjutteknik. Stommarna utgör ett förädlat halvfabrikat för tillverkning av pressverktyg. Camito har valt att inrikta sig på marknaden för pressverktyg inom fordonsindustrin. Utvecklings- och certifieringscenter för den patenterade Camitotekniken. Tillverkar också tyngre gjutgods i gråoch segjärn framför allt till den fordonsrelaterade industrin. Utvecklar och marknadsför avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn till bland annat motorblock och cylinderfoder i dieselmotorer. Erbjuder teknologi och programvaror som i stort sett täcker ett gjuteris hela behov, från planering till process-, miljö- och kvalitetskontroll. Marknad Global Global Kunder Fordonsindustrin med underleverantörer Gjuterier 5

6 VD-ORD VD ger sin syn på 2007 samt blickar framåt När man tittar i backspegeln kan vi summera 2007 som en transportsträcka. Med detta menar jag att ett stort internt arbete har lagts ned, utan att det för den skull har synts någon större dramatik utåt. Jag vill därför tacka alla medarbetare, personal, styrelse och rådgivare, som bidragit till att ge koncernen en bättre utgångsposition inför de specialsträckor vi har framför oss. Till de stora händelserna under året hör byggandet av världens första specialgjuteri för Camitotekniken. Det nya gjuteriet ger en tredubbling av vår tidigare kapacitet. Hela gjuteriet drivs dessutom med förnyelsebar energi, något vi är mycket stolta över. Medarbetarna inom Camito Technology Center har genomfört en i det närmaste omöjlig uppgift genom att öka faktureringen med 18 procent samtidigt som bygget har pågått! För Graphyte och Camito har året präglats av ett mycket viktigt inre arbete, och även om aktieägarna inte kunnat notera några nya order under året är förutsättningarna inom Automotive bättre än någonsin. Inom båda dessa bolag har flera värdefulla testprojekt hos kunder genomförts. För Camito har det bland annat resulterat i att tekniken och produktionen av verktygsstommar för klippverktyg har kunnat verifieras och godkännas hos några av våra prioriterade kunder. Detta är extremt viktigt för framtiden. Inom NovaCast Foundry Solutions gläds vi alla åt ett rekordresultat efter ett väl genomfört år. Det visar att en förhållandevis liten volymökning får stora effekter på lönsamheten när brake even passeras. Ytterligare en höjdpunkt under året var bytet av lista och noteringen på Stockholmsbörsen den 11 april. Alla som har varit med om en noteringsprocess vet vilket stort internt arbete det ligger bakom. Detta tar tid och kraft, främst från ekonomifunktionen och koncernledningen, men processen har även gett en hel del nyttig erfarenhet. Marknad Den underliggande marknaden för Automotive är den globala fordonsindustrin. Produktionen av lätta fordon ökade under 2007 från ca 63 miljoner fordon till ca 65 miljoner fordon. Av dessa tillverkades närmare 16 miljoner i Europa, vår initiala hemmamarknad för Camito, och cirka 16 miljoner i USA. Produktionen av tunga Följer vi denna plan, där det viktigaste är att leverera rätt kvalitet i rätt tid, kommer vi att nå målen. fordon ligger på cirka 10 miljoner per år. Trenden med täta modellbyten håller i sig. Under de senaste tre åren har till exempel Audi lanserat 19 nya modeller och under 2008 planerar Toyota 16 (!) nya modeller. Oavsett drivmedel måste varje fordon ha minst en motor, och vi kan notera en fortsatt ökad dieselandel, vilket är viktigt för vår CGI-teknik inom Graphyte. Alla fordon har även en kaross där kraven på höghållfast stål som är självbärande ökar. Intrycket från årets bilmässa i Detroit är, förutom en högre andel gröna konceptbilar, att designen förblir ett av de främsta konkurrensmedlen. Vi kan således konstatera att vi inte behöver bekymra oss över att vår marknad kommer att minska den kommer att öka stadigt. Vår utmaning ligger nu i att etablera oss kommersiellt inom Graphyte och Camito, samtidigt som vår programvarubas inom Novacast Foundry Solutions ökar under god lönsamhet. Utsikt 2008 Tillväxt Året blir mycket spännande och jag ser framför mig ett avstamp mot nästa steg i vår långsiktiga plan för både Camito och Graphyte. För Camito innebär detta att vi under året räknar med att komma in i fas tre med några av våra prioriterade kunder, det vill säga leverera grupper om 5 till 20 verktyg för utvärdering under mer industriella former. Vi talar alltså inte om någon stor volymproduktion detta år branschen är alldeles för konservativ för att ta sådana kliv utan en utveckling helt i linje med vår strategi som via steg fyra och fem leder till standard. Följer vi denna plan, där det viktigaste är att leverera rätt kvalitet i rätt tid, kommer vi att nå målen. Ett viktigt steg i denna utveckling för Camitos del kan vara att etablera ett fastare grepp om den totala tillverkningskedjan. Efter alla de kontakter vi haft med fordonskunder under senaste halvåret 6

7 VD-ORD ser vi att det kan finnas ett window of opportunity och förutsatt att vi känner kundernas stöd kan vi vara beredda att leda en sådan utveckling. Detta kan innebära starkare allianser eller förvärv som stärker vårt totala Camitokoncept. Vår marknadsutmaning är att paketera kundnyttan och budskapet. Vi måste även välja rätt försäljningstaktik för att inte fastna på beslutsnivåer där kunden inte ser den övergripande ekonomiska nyttan av att byta teknik, jag talar här både om Graphyte och Camito. Produktion Vår tillverknings- och utbildningsenhet i Hästveda skall trimmas in och från halvårsskiftet vara både ISO-certifierad och Camitocertifierad samt i full drift. Samtidigt skall vi förbereda för ytterligare certifieringar av underleverantörer för att möta den förväntade volymökningen kommande år. Detta är ytterligare en utmaning för våra duktiga gjuteritekniker. Medarbetare Vår organisation är under ständig tillväxt och förstärkning. Under 2008 kommer den att förändras och förstärkas ytterligare. Detta ligger i ett tillväxtbolags natur, och det ställer även större krav på de medarbetare vi skall ha med oss på resan. Kunskap, vilja, energi och flexibilitet är egenskaper som är nödvändiga inom NovaCast Technologies och det är en organisation med sådana medarbetare vi bygger. Hans Svensson ringer i den traditionella börsklockan tillsammans med Jukka Ruuska, President, Nordic Marketplaces Business Area at OMX i samband med NovaCast Technologies AB noteringsbyte den 11 april Olofström den 26 mars 2008 Hans Svensson 7

8 ÄGARE OCH AKTIEN Ägare och aktien Aktiekursens utveckling NovaCast Technologies B aktie är sedan den 11 April 2007 noterad på Stockholmsbörsens small cap lista. Antalet B aktier uppgår, efter konvertering av förlagslån till Därtill kommer A-aktier som ej är noterade. Omsättningen i aktien från den 11 april 2007 till den 31 december var stycken och antal avslut var stycken. Aktier och aktiekapital Aktiekapitalet i NovaCast Technologies uppgår till kronor fördelat på aktier, varav aktier av serie A (om tio röster) och aktier av serie B (om en röst), vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor. Aktiekapitalet är bestämt i svenska kronor. Samtliga aktier ger lika rätt till andel i NovaCasts Technologies tillgångar och vinst. NovaCast Technologies lyder under svensk rätt och regleras av Aktiebolagslagen (2005:551). NovaCast Technologies aktier är registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument. VPC AB, Box 7822, Stockholm har hand om detta register och kontoföringen av aktierna. Beslut om vinstutdelning fattas av årsstämma. Rätt till utdelning tillfaller den som på fastställd avstämningsdag är införd i aktieboken och antecknad i avstämningsregistret. Avstämningsdag för utdelning och den dag utdelning skall utbetalas fastställs av årsstämman eller av styrelsen efter bemyndigande av årsstämman. Utdelning utbetalas normalt som ett kontant belopp per aktie men kan även utbetalas i annan form. Utbetalning av kontant utdelning sker genom NSCD (f.d. VPC). Efter en preskriptionstid på tio år återgår denna till bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige. För aktieägare som inte är skatterättsligt hemmahörande i Sverige utgår dock normalt svensk kupongskatt. Aktieägarna har företrädesrätt vid teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier de äger, såvida inte årsstämman, eller styrelsen efter årsstämmans bemyndigande, beslutar om nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt eller detta följer av villkor som meddelats vid en tidigare emission av teckningsoptioner eller konvertibler. NovaCasts Technologies AB s bolagsordning föreskriver att aktiekapitalet skall vara lägst kronor och högst kronor. Aktierna är inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden under innevarande eller förevarande räkenskapsår. Utdelningspolitik NovaCast Technologies är fortfarande under utveckling och expansion. Hittills har det inte varit aktuellt för styrelsen att fastställa någon utdelningspolitik. När verksamheten expanderat ytterligare, och lönsamheten i koncernen nått en acceptabel nivå, är det styrelsens avsikt att formulera en långsiktig aktieägarvänlig utdelningspolitik. Det kan noteras att i koncernen finns outnyttjade underskottsavdrag om ca 37,4 Msek. Aktiekapitalets utveckling Aktiekapitalet i NovaCast Technologies AB uppgår till 6,5 Msek fördelat på aktier. Aktierna är uppdelade i A-aktier och B-aktier. A-aktien berättigar till 10 röster mot B-aktiens en röst. Samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. 80 NovaCast Technologies AB B Aktien OMX Stockholm_PI Omsatt antal aktier 1000 tal (inkl.efteramn.) APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC JAN FEB MAR OMX AB 8

9 ÄGARE OCH AKTIEN Aktiekapitalets utveckling Antal nya aktier Summa aktier Kvotvärde per aktie Ökning aktiekapital Summa aktiekapital 1981 Bildande av NovaCast , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Teckning av optioner , Fondemission 50: , Nyemission , Split 1: , Nyemission , Nyemission , Nedsättning nom.värde , Apportemission , Konv. av förlagslån , Split 2: , Apportemission , Nyemission , Nyemisson , Konvertering av förlagslån , NovaCast Technologies största aktieägare ) A-aktier B-aktier Kapitalandel Röstandel Svensson Hans inkl hustru och bolag ,7% 52,0% Mariegården Investment AB ,7% 10,8% Sillén Rudolf ,9% 6,0% Capital Group Companies Inc ,5% 2,3% Poly Print AB ,7% 2,0% Turban Kenneth ,7% 1,6% Kinge Lars Inge ,5% 1,5% Östersjöstiftelsen ,3% 1,4% Gustavia fonder ,7% 1,2% Henriksson Stefan ,6% 0,7% Övriga ,7% 20,5% Totalt % 100% , 82 1) Efter konvertering av förlagslån 9

10 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Affärsområde Automotive I affärsområde Automotive ingår bolagen Camito AB, Camito Technology Center AB och Graphyte AB, alla med kundbas hos världens fordonstillverkare och deras underleverantörer. Camito AB Camito AB utvecklar och marknadsför förädlat gjutgods för framställning av pressverktyg till bilindustrins tillverkning av karosskomponenter. Med koncernens egenutvecklade och patenterade teknik att gjuta samman järn och verktygsstål i samma smälta med mycket hög hållfasthet i bindningszonen kan verktygstillverkningen industrialiseras, med betydande rationaliseringsvinster för fordonstillverkarna som följd. Camitos verktygsstommar är ett så kallat förädlat halvfabrikat. Tillsammans med teknikpartners som Sandvik med flera har Camito inlett utvecklingen av ett totalkoncept, Camitokonceptet, som omfattar allt från design till bearbetning och färdigställning. Det är ett helt nytt sätt att konstruera, tillverka och bearbeta pressverktyg. Camitokonceptet innebär ett paradigmskifte i en bransch som i slutanvändarledet värderas till cirka 150 miljarder sek räknat på de färdiga verktygen. Marknad Marknaden för Camito utgörs ytterst av den globala fordonsindustrin. På personbilssidan finns idag 85 varumärken med tillsammans cirka 485 modeller. Antalet helt nya bilmodeller per år uppgår till cirka 120, och trenden är fortsatt ökande. Produktionsprognoserna för de elva största personbilsgrupperna fram till 2014 är entydig. Med undantag för Chrysler, som planerar en produktionsminskning på 6 procent, spås ökningar på mellan 8 (PSA) och 42 (Hyundai) procent. Prognosen summerar att marknaden kommer att öka från ca 65 miljoner bilar 2006 till ca 77 miljoner (Källa: PWC Automotive Institute 2007.) För produktion av en ny bilmodell behövs ett stort antal pressverktyg av varierande storlek. Verktygen utsätts för ett enormt tryck och slitage och de aktiva ytorna, de som klipper, flänsar och formar, behöver oftast vara av stål medan själva fundamentet är av gråjärn. Till en ny bilmodell behövs cirka 750 verktyg, varav Camito räknar med att cirka 300 är av den typ där Camitos teknologi kommer bäst till sin rätt. Av dessa 300 är cirka en tredjedel så kallade klippverktyg, medan resten utgörs av fläns- och formverktyg. Förädlat halvfabrikat Camito levererar förädlat halvfabrikat till klipp, fläns- och formverktyg. Idag är tekniken för klippverktyg verifierad och godkänd för produktion medan utvecklingsarbetet för fläns- och formverktyg beräknas vara klart under Med förädlat halvfabrikat menas att gråjärnsstommen inklusive de nödvändiga stålsegmenten levereras i ett enda stycke. Kund är verktygstillverkare, inhouse hos bilföretaget eller fristående, som sedan bygger det färdiga verktyget. Baserat på den nya kunskap som Camito har inhämtat under 2007 uppskattas idag den potentiella marknaden för bolaget till mellan 15 och 25 miljarder sek. Denna potential gäller när samtliga tre segment Camitogods är färdigutvecklade. Traditionell Verktyg tillverkat med verktygstillverkning Camitometoden KOSTNAD Färdigställande Handarbete Bearbetning Gjutning Färdigställande Handarbete Bearbetning Camitos förädlade halvfabrikat I det traditionella sättet att tillverka pressverktyg ingår en stor del handarbete. Verktygstillverkaren köper in gråjärnsfundamentet och bearbetar sedan verktyget själv. Bland annat måste verktygens aktiva ytor bekläs med stål för att de ska hålla för det enorma tryck och slitage de utsätts för. Camitos förädlade halvfabrikat kan däremot levereras i ett enda stycke med de nödvändiga stålsegmenten redan på plats. Det betyder att verktygstillverkaren genom att använda Camitoverktyg kan minska ledtiden med upp till procent, dessutom till 5 procent lägre totalkostnad. Ett Camitoverktyg medför också lägre underhållskostnader. TID 10

11 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Varumärke Årsvolym personbilar tusental Antal varumärken GM Toyota Ford VW Daimler Chrysler Nissan Honda PSA Renault Hyundai BMW Mitzubishi Mazda Fiat Kunder och volymer Under 2007 såldes globalt cirka 485 bilmodeller fördelade på 85 varumärken. De 14 största varumärkena, som alla har en försäljning på över en miljon enheter, står för ca 84 procent av den globala marknaden. Camitos sex prioriterade grupper står för ca 45 procent av världsmarknaden. Minskade kostnader och kortare ledtid Idag finns ett stort inslag av handarbete i tillverkningen av stommar till pressverktyg. Att ta fram en hel verktygsserie med dagens tillverkningsmetod tar mellan tio och tolv månader. Enligt Camitos beräkningar kan fordonstillverkarna med Camitokonceptet korta ledtiden för ett helt nybilsprojekt. Detta kräver dock att fordonstillverkarna gör en aktiv omställning av sättet att färdigställa verktyg, samt av planering och logistik. På de enskilda verktyg som Camito hittills medverkat i att producera har man kunnat kalkylera tidsbesparingar på mellan 25 och 35 procent. Detta ligger helt i linje med branschens egen strävan där flera av de större bilkoncernerna satt upp som långsiktigt mål att minska ledtiden för verktyg med tre till fem månader. Affärsmodell Camitos affärsmodell bygger dels på en certifieringsstrategi, dels en partnerstrategi. Camitos vision är att ta 30 procent av marknaden för Camitolämpligt gods motsvarande 4,5 7 miljarder sek på fem till tio års sikt. Målsättningen i global marknadsandel har höjts under Utbyggnad av certifierade underleverantörer Förutom egen tillverkning av cirka verktygsstommar per år kommer produktionen att läggas ut på certifierade gjuterier i Europa, USA och Asien. Uppbyggnaden av certifierade underleverantörer pågår. Under den kommande femårsperioden planerar Camito att certifiera ett begränsat antal gjuterier runt om i världen där koncernen eftersträvar ett mindre antal specialgjuterier, snarare än ett stort antal gjuterier. I december 2007 erhöll AKDAS gjuteri i Turkiet som första gjuteri i världen ett Camitocertifikat. Det skedde efter en omfattande utbildnings- och testperiod. I takt med utbyggnaden av certifierade underleverantörer sker också en expansion av våra säljresurser i gjuteriernas geografiska närhet. Lovande partnersamarbeten Det gjutgods som Camito utvecklat och marknadsför är ett förädlat halvfabrikat. Innan verktygen kan tas i produktion måste de anpassas efter kundens önskemål. För produktion och slutbearbetningen av verktygen har NovaCast Technologies tecknat partnerskapsavtal med ledande aktörer som Sandvik Coromant, Uddeholm Tooling, Gemco och Swepart Verktyg och tillsammans med dem utvecklat Camitokonceptet. Camitokonceptet stärker det totala erbjudandet till kunden, nämligen kortare ledtid vid framställningen av nya bilmodeller. I samarbetet med Sandvik och Uddeholm ingår också marknadsföring av Camitokonceptet till fordonsindustrin. AFFÄRSMODELL/LOVANDE PARTNERSAMARBETEN Affärsmodell/lovande partner Samarbeten CAMITO AB CamitoSoft, Forskning och utveckling, Camito gjuteri, Produktion Partners Marknad/Kunder K UNDER BMW Volvo Audi SAAB Toyota Ford VW Daimler Chrysler Nissan Fiat Certifierade gjuterier Asien, Europa, USA 11

12 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Prioriterade kundgrupper Under 2007 har ett omfattande arbete lagts ned på analys av marknad och potentiella kundgrupper. Detta har bland annat lett till att kontaktytan breddats till verktygstillverkarna, de som färdigställer Camitogjutgodset till kompletta pressverktyg. Camito har idag sex prioriterade kundgrupper inom det lätta fordonssegementet. Dessa grupper står tillsammans för 45 procent av personbilproduktionen. Därtill kommer tre tillverkare inom det tunga segmentet. Bolaget har också hittills prioriterat några få marknader och verktygstillverkare främst i Sverige, Spanien, Tyskland och Turkiet. Fram till dags dato har Camito levererat verktygsstommar till Volvo, Saab och Audi (enskilt verktyg), och förhandlingarna fortsätter med ytterligare fordonskunder. Under 2008 räknar vi med att komma igång med mindre serier hos befintliga kunder samt producera enstaka testverktyg till helt nya kunder. Småserieproduktion Camitos långsiktiga mål är att bli standard inom de viktigaste fordonsgrupperna. Vägen dit kan delas in i fem faser: Idag befinner sig Camito i inledningen av fas 3 hos tre av företagets prioriterade fordonskunder. Bearbetning av övriga högprioriterade kunder inför fas 1 pågår. I nästa prioriteringsgrupp ingår cirka tio fordonsgrupper, inklusive tre inom det tunga segmentet. Här räknar vi med att erhålla en del order på utvärderingsverktyg under året. Hos vår svenska verktygspartner är vi i fas 3 beträffande konventionella stommar och på väg in i fas 1 för Camitotekniken. Organisation Under senare tid har en ny funktionell matrisorganisation skapats tillsammans med resurser från vår produktionsenhet CTC. Organisationen är inriktad på försäljning och leverans till fordonsindustrin och dess underleverantörer. Framtida utveckling Det finns ett stort och växande intresse hos fordonstillverkarna för Steg 2 Teknisk verifiering och utvärdering Steg 3 Småserieproduktion av 5 30 verktyg Steg 4 Camito används vid produktion av större verktyg för hela plattformar (cirka verktyg) Steg 5 Standard, det vill säga Camitotekniken specificeras vid upphandling av verktygsstommar. Camitokonceptet. Inom branschen pågår flera ledtidsförkortningsprojekt där fordonsgrupperna samarbetar och delar information. Camito deltar i flera av dessa projekt. Det övergripande målet för Camito under 2008 är att få igång leveranser med Camitogods, producerat hos certifierade leverantörer och i eget gjuteri, med en kvalitet och ekonomi som är bättre än vad de gamla produktionsmetoderna kan erbjuda. Lyckas vi med detta kan en volymupp- Steg 1 Test av enstaka 1) verktyg 1) med verktyg avses färdiga verktyg byggda på Camitos förädlade halvfabrikat. byggnad därefter ske i takt med utökade produktionsresurser. Tester, utvärdering och produktion Inom Ford Automotive-koncernen har Camito levererat fyra Camitostommar till Volvo Car i Olofström. Inom GM var Saab i Sverige först att testa Camitotekniken. Till Saabs produktionsenhet i Trollhättan har ett klippverktyg levererats som producerar nedre vindrutebalk till Saab 9-3. Detta projekt, som varit framgångsrikt, har lett till att kontakterna nu har flyttats till GM i Tyskland. Under senare delen av 2007 godkände Audi i Inglostadt efter noggrann utvärdering det klippverktyg byggt på Camitos förädlade halvfabrikat som levererades Verktyget sätts nu i produktion till Audi A3 Cabriolet som ska introduceras på marknaden under Volym STEG TILL STANDARD Steg 1 Test av enstaka verktyg 1) Steg 2 Teknisk verifiering och utvärdering Steg 3 Småserieproduktion av 5 30 verktyg Steg 4 Camito används vid produktion av större verktyg för hela plattformar (cirka verktyg) 1) med verktyg avses färdiga verktyg byggda på Camitos förädlade halvfabrikat. Steg 5 Standard, det vill säga Camito tekniken specificeras vid upphandling av verktygs stommar. Tid ORGanisation VD Camito AB Kent Bengtsson, adm./platschef Olfstr. Försäljning Styrelse Camito AB Peter Augustsson, Hans Svensson, Kent Bengtsson Arbetande ordförande Peter Augustsson, affärsansvarig Marknadsteam ansvarig Peter Augustsson Marknad VD CTC Bengt Karsten, produktionschef GjuteriTeknik Teknisk försäljning Projektledning Beredning/Teknik/Konstruktion Leverans/logistik R&D 12

13 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Därutöver har Industriellt Utvecklingscentrum i Olofström under året utfört omfattande tester på Camitos förädlade gjutgods för verktygsproduktion. Syftet var att testa godset under extra hård belastning på bindningszonen mellan järn och stål. Vid bänktest efter slag visade bindningszonen inga som helst negativa tendenser och utvärderingen av klippstålen var fullt godkända slag är dubbelt så mycket som det antal som godset normalt testas för. Konkurrenter Det finns inga direkt konkurrerande system i produktion på marknaden. I tex Japan arbetar underleverantörer till Toyota med ett specialhärdat segjärn som i viss utsträckning kan användas i stället för verktygsstål, som Camito använder. Men i konstruktioner med särskilt utsatta segment samt i och med att fordonsplåten blir alltmer hållfast ökar även kraven på den aktiva ytan i ett verktyg, och stålet blir nödvändigt. Camito har sökt patent genom PCT (28 länder) plus de sju stora utanför PCT samt i Sverige. Hittills har patent beviljats i Sverige, Sydafrika och Indien. Det finns gjuterier som har experimenterat med att gjuta samman järn och stål, men ingen har lyckats styra processen tillräckligt bra för en industrialisering. Camito Technology Center AB Den 8 april 2008 invigs Camito Technology Center. Den nya anläggningen, som har en kapacitet på ton per år i ett skift, blir världens första gjuteri med inriktning på Camitoteknologin. Koncernen har investerat cirka 84 Msek i den nya anläggningen som också ska bli utvecklings- och certifieringscentrum för Camito. Det nya gjuteriet är inte bara supermodernt vad gäller design och kapacitet utan också vad gäller miljöpåverkan. Till exempel har nya moderna elugnar installerats som avger be- tydligt minde stoft och buller än traditionella ugnar. CTC är även ett av de allra första kända gjuterierna som drivs helt av miljövänlig energi. Rekordstor produktion Trots det pågående bygget av det nya gjuteriet har årets produktion varit rekordstor i den gamla anläggningen. Produktionen uppgick till cirka ton och faktureringen nådde 46,9 Msek. Denna volym bildar initialt basen för det nya gjuteriet när produktionen nu successivt flyttas över. I takt med en ökande orderingång från marknadsbolaget Camito AB kommer produktionen av Camitogods att öka parallellt med befintlig gråjärnsvolym och vi eftersträvar en balanserad produktmix av gråjärn, segjärn och Camitogods för att jämna ut svängningar i efterfrågan. Genom denna produktmix kommer förädlingsvärdet, och därmed lönsamheten, successivt att förbättras i gjuteriet. Graphyte AB Graphyte utvecklar och marknadsför avancerad processtyrning för serietillverkning av fordonsrelaterat gjutgods i kompaktgrafitjärn, CGI (Compacted Graphite Iron). CGI ligger mellan segjärn och gråjärn vad gäller materialegenskaper och ska klara ett cylindertryck på 250 bar jämfört med högst cirka 200 bar för gråjärn. Det gör det särskilt lämpligt att använda i den nya generationens dieselmotorer med krav på högre prestanda och minskad drivmedelsförbrukning. Med CGI kan vikten hos ett motorblock minskas med cirka 20 procent. I takt med att kraven på minskade utsläpp och lägre bränsleförbrukning skärps, ökar efterfrågan på dieseldrivna fordon. Detta skapar goda möjligheter för Graphytes CGI-teknik. Graphyte är ett av endast två specialföretag i världen som marknadsför avancerade processtyrningsprogram för CGI-tillverkning. Igår I 50 år har verktygen till fordonsindustrin tillverkats på samma sätt: på ett gjutjärnsfundament skruvas bitar av verktygsstål (stångstål) fast för att sedan efterbearbetas med fräsning, borrning och slipning. I processen arbetas cirka procent av stålet bort igen för att forma den slutliga strukturen. Arbetet är tidskrävande och sker till största delen för hand. Idag Camitometoden innebär att man i samma smälta gjuter verktygsstål tillsammans med gråjärn. Det hårdare verktygsstålet placeras på slitage- och funktionsytor. På så vis kan verktyg konstrueras med en lägre andel stål, vilket förenklar både konstruktion och tillverkning. Med Camitometoden sker efterarbete och ytbehandling helt maskinellt, vilket annars kräver mycket manuellt arbete. 13

14 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE Teknik Graphyte har utvecklat tre olika system för storskalig industriell serieproduktion av komponenter i CGI. Grundpatentet är avsett för traditionell behandling i skänkar, på motsvarande sätt som sker idag med gråjärn. Under 2007 lanserade Graphyte den tredje generationen CGIprodukter, Graphyte Flow och Graphyte Batch. Det nya Graphyte Flow -systemet är lämpligt vid produktion av mycket stora serier där automatiska avgjutningsugnar används. Detta ger stora ekonomiska fördelar jämfört med konkurrerande metoder. Graphytesystemen ger även en bättre inre miljö än tidigare system, då processen sker utan skadlig rökutveckling. Dessa miljöaspekter blir alltmer viktiga för miljömedvetna fordonskunder som ställer lika höga miljökrav på sina underleverantörer som på sin egen process. Expanderande marknad Efter att de flesta större tillverkarna av dieselmotorer de senaste åren med goda resultat har utvärderat materialet förväntas marknaden för Graphyte-systemen att expandera de kommande åren. Takten i övergången till CGI som motormaterial har dock inte varit så hög som vi förväntat. Det huvudsakliga skälet är att branschen försökt att klara utsläppskraven utan CGI så länge som möjligt. CGI som material är nämligen svårare att efterbearbeta än gråjärn, som används idag. Under de senaste åren har dock bearbetningsteknikerna förfinats och speciella verktygsstål har tagits fram vilket i någon mån minskat skillnaden i bearbetningskostnad. Stora konkurrensfördelar Graphyteteknikens stora fördel är att den ger ett CGI-material med betydligt bättre bearbetningsegenskaper än konkurrerande CGImaterial. Genom den patenterade processteknik som används blir den metallurgiska kompositionen i materialet unik, vilket bland annat innebär att CGI tillverkat med Graphyte-patenten inte innehåller carbider, ett ämne som sliter hårt på bearbetande verktyg. Graphyte Flow är patentsökt i ett flertal länder (PCT m fl) och patent har under året beviljats för den viktiga USA-marknaden. Graphyte vänder sig framför allt till gjuterier specialiserade på gjutning av komponenter till bilindustrin, till exempel motorblock och cylinderfoder. Marknad I kölvattnet av dagens miljödebatt och stigande oljepriser har bilarnas bränsleförbrukning kommit alltmer i fokus. I Europa har det lett till en markant ökning av andelen sålda dieselbilar. Idag är varannan bil som rullar på de europeiska vägarna en diesel. I USA utgör andelen dieselbilar cirka 5 procent men förväntas fram till 2015 ha ökat till 15 till 20 procent. För att minska dieselmotorernas utsläpp av kolväten och kväveoxider är de flesta moderna dieslar utrustade med partikelfilter. Men reglerna för hur mycket koldioxid bilarna ska få släppa ut kommer med största sannolikhet att skärpas globalt. Inom EU har till exempel beslutats att år 2012 ska utsläppen minska till 120 gram CO 2 per kilometer. NO CARBIDES Carbidfritt material jämfört med vanligt CGI. Den övre bilden visar den andra generationen CGI-material. De vita fälten är carbid, som är ett mycket hårt material och gör järnet svårbebarbetat, förutom att det sliter på bearbetningsverktygen. Den undre bilden visar den carbidfria tredje generationen CGI, Graphyte Flow. I och med att materialet är fritt från carbid har det betydigt bättre bearbetningsegenskaper. 14

15 AFFÄRSOMRÅDE AUTOMOTIVE För att möta dessa krav kan industrin antingen försöka effektivisera avgasreningen ytterligare eller åstadkomma en effektivare förbränning i motorerna. CGI ger mindre utsläpp och högre verkningsgrad Det senare alternativet kräver ökat laddtryck vilket i sin tur ställer högre krav på motormaterialets hållfasthet. Man talar nu om motorblock som ska klara upp till 250 bar tryck, en nivå som gör aluminium olämpligt. Idag är kompaktgrafitjärnet (CGI) ett mycket lämpligt material som klarar dessa krav. Detta innebär att många fordonstillverkare nu går över till motorblock och topplock i CGI, vilket följs av andra detaljer i CGI som cylinderfoder och grenrör. Den andra drivkraften i marknaden är det höga oljepriset. Motorer tillverkade i CGI innebär inte bara lägre utsläpp av miljöfarliga ämnen, utan även högre verkningsgrad och lägre vikt på motorblocket. Med Graphytes teknik och produkter kan vikten på ett motorblock, förutsatt att det designas för CGI-materialet, reduceras med upp till 20 procent jämfört med motsvarande prestanda för ett gråjärnsblock. Konkurrenter Det finns två kommersiella CGI-system på marknaden förutom Graphytes system. Det ena kallas tvåstegsmetoden och utvecklades av professor Lennart Bäckerud i början av 80-talet. Detta system har placerats på ett antal gjuterier, främst för småskalig testproduktion, men har på senare tid kunnat notera stigande produk- tionsvolym, vilket bekräftar CGI-marknadens ökade tillväxttakt I jämförelse med tvåstegsmetoden har Graphyte Flow ett betydligt snabbare processförlopp och är specialdesignat för massproduktion samt framförallt bättre bearbetningsegenskaper. Det andra systemet på marknaden har utvecklats i Belgien, men har inte nått någon framgång och marknadsföringen har i princip upphört. Kunder och mål Graphyte vänder sig till ett begränsat antal stora gjuterier i världen. Det är antingen fristående gjuterier eller så ingår de i någon fordonsgrupp. Gjuterierna är i de allra flesta fall redan idag specialiserade på produktion av motorblock, topplock, cylinderfoder med mera. I och med den starka utvecklingen av försäljningen av dieseldrivna fordon har marknadspotentialen för Graphytes CGI-system ökat. Enligt våra bedömningar kommer inom fem år 50 procent av alla sålda personbilar att vara dieseldrivna. Motsvarande siffra för tunga fordon tror vi kommer att vara 70 procent. Om halva produktionen av dessa dieselmotorer görs i CGI innebär det en potential för årliga licensavgifter på Msek inom fem till tio år. NovaCast Technologies målsättning är att ta 30 procent av denna marknad. Så ger tekniken lättare motorblock Graphyte tillsätter lagom mycket magnesium för att tvinga fram en produkt som både har gråjärnets förmåga att leda värme och segjärnets hållfasthet. Att med en tillsats av magnesium skapa kompaktgrafitjärn upptäcktes på 1940-talet. Men det var först när den svenska professorn Lennart Bäckerud på 1970-talet utvecklade en processtyrningsmetod baserad på så kallad termisk industriell analys som materialet blev möjligt att producera i industriell miljö. Det första industriella systemet lanserades via Lennart Bäckeruds första bolag Sintercast i början av 80-talet. Fördelarna med tredje generationens CGI-stystem från Graphyte är att de är specialdesignade för massproduktion och har ett betydligt snabbare processförlopp än de konkurrerande systemen. Graphytes teknologi Tillverkningen av CGI kräver en mycket noggrann mät- och analysteknik. Det processfönster som rent metallurgiskt finns tillgängligt för att erhålla ett bra CGI-material är endast 0,003 procent. Graphyte har genom en kombination av kemisk och avancerad terminsk analys skapat ett system som möjliggör en processtabil metod för produktion av långa serier i ett snabbt tempo. Graphyte-teknologin leder till: Bättre produktionsekonomi Bättre motorprestanda Bättre miljö vid produktion Bättre bearbetningsegenskaper Mindre utsläpp 15

16 AFFÄRSOMRÅDE GJUTERITEKNIK Affärsområde Gjuteriteknik NovaCast Foundry Solutions AB Affärsområde Gjuteriteknik består av bolaget NovaCast Foundry Solutions. NovaCast Foundry Solutions bedriver utveckling av programvaror som i stort täcker behovet hos ett gjuteri, från planering till process- och kvalitetskontroll. NovaCast Foundry Solutions har fem dominerande programvaror i sin portfölj. Dessa utgör basen för verksamheten och leder till stora effektiviseringsvinster för gjuterierna. NovaFlow & Solid (simulering och optimering av gjutningsförlopp) ATAS (processtyrningssystem för grå- och segjärn) PQ-DIT för framställning av segjärn Foundry Technology III (beredning och planering inför gjutning) MetalMaster (beredning och planering inför gjutning) NovaCast Foundry Solutions kunder är järn- och processgjuterier på en global marknad. Under 2007 ökade antalet installerade licenser med 51 stycken till 606. I NovaCast Foundry Solutions totalerbjudande till kunderna ingår också rådgivning och successiv förmedling av processteknologi via ett så kallat Technology Partner Agreement (TPA). Dessa avtal genererar repetitiva årliga intäkter. Under senare år har andelen TPA ökat för de viktiga programvarorna och vid årsskiftet hade 208 kunder tecknat sådana teknikavtal. levererar gjutgods till bilindustrin och har kunder som Toyota, Kia, Hyundai och Daewoo och GM. Därutöver har det koreanska teknikinstitutet Kitech beslutat införa NovaCast-tekniken i sin utbildning och forskning med inriktning mot mindre gjuterier i Korea. Marknad Den globala marknaden består idag av cirka gjuterier. Dessa kan delas upp i järn-, stål- respektive icke järngjuterier (aluminium, magnesium m m). Länge ansågs tekniken att gjuta samman järn och stål omöjlig att klara med fullgott resultat. Med hjälp av gediget gjuteritekniskt kunnande och avancerade programvaror från NovaCast Foundry Solutions kunde Camito utveckla en metod som ger full kontroll över bindningsprocessen. Inom kategorin järngjuterier finns ungefär gjuterier. Enligt NovaCast Foundry Solutions beräkningar har cirka av dessa ekonomiska förutsättningar för att investera i företagets teknologi. Därutöver finns det globalt cirka stål- och ickejärngjuterier. Uppskattningsvis cirka av dessa bedöms kunna dra nytta av NovaCast Foundry Solutions system. Baserat på dessa beräkningar skulle alltså NovaCast Foundry Solutions produktområden ha en marknadspotential på uppskattningsvis licenser. Idag är den marknaden endast täckt till cirka 15 procent, det vill säga licenser. Av dessa står NovaCast Foundry Solutions för 606 licenser. 85 procent av marknadspotentialen är alltså fortfarande obearbetad. Fortsatt ökande intresse från asiatiska gjuterier I februari 2007 fick NovaCast Foundry Solutions en order från den japanska biltillverkaren Toyota på ATAS-systemet för metallurgisk processtyrning. Toyota är i kraft av sin marknadsposition och sin extrema produktionseffektivitet, tekniskt ledande för många andra fordonstillverkare i Japan och övriga världen. Toyota tecknade också ett TPA-avtal med NovaCast Foundry Solutions. NovaCast Foundry Solutions har också fått en order från den japanska gjuterikoncernen KOGI Corporation på ett ATASprocesstyrsystem. KOGI är medlem i Japan Die & Mold Industry Association, vilket i framtiden kan komma att skapa möjligheter även för dotterbolaget Camitos verktygsteknik. Även andra stora asiatiska gjuterier har under året beställt system från NovaCast Foundry Solutions, bland andra Pusan Cast Iron Co Ltd och Nam Yang Metal Co Ltd i Korea. Dessa tre gjuterier Antal gjuterier Europa Nord- och Sydamerika Asien 16

17 AFFÄRSOMRÅDE GJUTERITEKNIK Konkurrenter Inom processtyrning finns ett flertal så kallade termiska system. Dessa system kan dock inte ge information om processtyrning, utan är mer en ersättning till enklare spectometeranalyser. Sådana system marknadsförs av ett tiotal företag. Huvudkonkurrenterna till NovaCast Foundry Solutions system ATAS utgörs av det tyska bolaget OCC samt av det italienska systemet Itaka. PQ-DIT är NovaCast Foundry Solutions programvara för framställning av segjärn och har inga egentliga konkurrenter. Indirekta konkurrenter utgörs emellertid av metoder baserade på traditionella system. Foundry Technology är NovaCast Foundry programvara med olika verktyg för gjuteriingenjörer och inga konkurrerande system finns som erbjuder ett komplett system. Däremot finns delsystem och flera gjuterier har själva utvecklat system för ingjuts- och matarberäkningar i excel. NovaCast Foundry Solutions simuleringssystem Novaflow & Solid har ett tiotal konkurrenter. Den dominerande konkurrenten är Magma soft. Konkurrentöversikt Viktigaste konkurrenterna Magma Finite Solutions ESI Group Uppskattat antal Simulering Processkontroll sålda licenser (1) Beredning Marknadsvärde Kommentarer Global Nordamerika Frankrike Marknadens första, men tekniskt inte särskilt avancerade, mjukvara för simulering Finite Solution s SolidCastprodukt är den enklaste typen av mjukvara ESI-gruppens ProCast lämpar sig bäst för simulering av högtrycksformgjutning Flow Science OCC Itaka NovaCast Foundry Solutions Därutöver finns många andra mindre system (som ofta, men inte alltid, utvecklas i samarbete med de tekniska universiteten). Men dessa system blir sällan kommersialiserade i någon större utsträckning. (1)Inklusive universitet licenser. USA Tyskland Italien Västeuropa, Nordamerika och Asien Flow Sience s fflow-3d är en flödessimuleringsmjukvara OCC är ett konkurreeande system till Foundry Solutions ATAS-system Itaka är baserat på ett liknande koncept som ATAS Generellt är NovaCast Foundry Solutions produkter enklare att använda än konkurrenternas 17

18 RISK Risk Teknisk utveckling Teknisk utveckling går ofta i steg och företag riskerar att erbjuda produkter som inte längre uppfattas som konkurrenskraftiga. Större teknikskiften som innebär att nya material och tillverkningsmetoder efterfrågas är alltid närvarande men svåra att förutse. För NovaCast Technologies är problemet dock snarast det omvända eftersom våra produkter i sig innebär ett steg framåt i utvecklingen är trögheten i marknadens benägenhet att ta till sig ny, tidigare oprövad, teknologi ett större problem än hotet från nya material och tillverkningsmetoder. Tillverkning och affärsmodell Den affärsmodellen som valts för Camito är inte fullt ut beprövad då antalet kunder fortfarande är begränsat, vilket innebär en osäkerhet. Camito har vidare valt att lägga ut större delen av sin produktion på underleverantörer. Camito har därigenom inte full kontroll över tillverkningsprocessen utan är beroende av att underleverantörerna följer uppställda krav på kvalitet och leveranssäkerhet. För att minska dessa risker arbetar Camito endast med underleverantörer som man själv certifierar och utbildar. För att ytterligare säkra kvaliteten genom utbildning och skapa viss egen produktionskapacitet har koncernen investerat i en egen referensanläggning som nu står klar. Denna anläggning kommer att möjliggöra en snabbare kunskapsöverföring till nya underleverantörer. Även den egna anläggningen kommer dock att inledningsvis bemannas av personer med begränsad erfarenhet av Camitogjutning varför denna investering är förknippad med högre risk än bolagets övriga verksamhet. Patent och licenser NovaCast Technologies komparativa fördelar baserar sig mycket på tekniskt överlägsna lösningar. Det är därför viktigt att skydda rättigheterna till dessa lösningar via patent. NovaCast Technologies har valt att främst skydda tekniken kring Camito och Graphyte. För Camitometoden finns ett så kallat metodpatent. Metodpatent är något svagare än tekniska patent men som av externa patentexperter i samband med NovaCast Technologies förvärv av Camito 2005 bedömts som relativt starkt. Det kan dock inte uteslutas att någon aktör finner en metod att lyckas med detta som inte inkräktar på NovaCast Technologies patent. Beroende av nyckelmedarbetare NovaCast Technologies framgångar baseras i stor utsträckning på ett antal personers kunskaper och kreativitet. Verksamheten är fortfarande liten och beroendet av nyckelpersoner därför relativt stort. Koncernen är medvetet om riskerna detta medför och arbetar aktivt för att nedbringa beroendet. Beroende av strategiska samarbetspartners NovaCast Technologies är genom sitt strategival beroende av ett antal strategiska samarbetspartners, såsom Sandvik Coromant och Uddeholm Tooling. Det finns inga garantier för att dessa samarbeten kan upprätthållas eller ersättas av andra partners. Det är dock koncernens bedömning att nuvarande strategiska samarbeten är långsiktiga. Beroende av stora kunder Den globala fordonsindustrin är relativt koncentrerad och trots att det idag finns 85 varumärken i branschen förekommer ett omfattande korsägande samt olika typer av tekniska allianser. Skulle till exempel någon eller några av de stora fordonsgrupperna välja att avstå från Camitotekniken minskar koncernens marknadspotential med relativt omfattande belopp. Konkurrenter Inom CGI-verksamheten finns konkurrenter som har längre verksamhetshistorik än Graphyte. Här konkurrerar man även med alternativ äldre teknik och material där kunderna byggt upp sin nuvarande produktion och kompetens kring den gamla tekniken. Risken finns även att gjuterier, enskilda eller ägda av fordonsindustrin, lyckas utveckla egna lösningar som kan konkurrera med, och därmed minska marknadsandelarna, för Graphytes produkter. Avseende Camitometoden har koncernen en komparativ fördel i form av en unik produkt, varför den stora utmaningen ligger i att övertyga kunderna att fasa ut den konkurrerande äldre teknologin. Lyckas detta finns för dagen egentligen ingen direkt teknikkonkurrens inom området. Inom övriga verksamhetsområden finns hård konkurrens där koncernen måste övertyga kunderna om mervärdet i produkterna. 18

19 VARUMÄRKEN OCH PATENT Varumärken och patent En viktig del av vår strategi är att söka patentskydd för de av våra produkter som förutom teknikhöjd och innovationsgrad även bedöms ha en stor försäljningspotential på den internationella marknaden. Dessa kriterier uppfylls främst av Camitotekniken, Graphyte-systemen och ATAS. Patentskydd, starka varumärken och trade marks bidrar till att stärka vårt konkurrensläge och göra NovaCast Technologies och dess dotterbolag till betydelsefulla leverantörer. NovaCast Technologies innehar eller har ansökt om följande patent: A method to produce compacted graphite iron (Graphyte Batch) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige, Tyskland, Spanien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Mexiko, Brasilien och USA. PCT-ansökan fortgår i flera industriländer bland annat Japan och Sydkorea. Metod för magnesiumbehandling i gjutformar (Graphyte Flow) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i Sverige och USA. Ansökan har inlämnats för Brasilien. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Treatment of iron alloys in a vessel (PQ-CGI X-InMold) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Anordning och förfarande för termisk analys av metallsmältor Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige, USA. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Metod för beröringsfri temperaturmätning av legeringars stelningsförlopp Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i följande länder: Sverige, USA, Japan, Storbritannien, Tyskland. Verktyg och förfarande för dess framställning (Camito) Internationell PCT-ansökan med prioritet från Patentet är hittills beviljat i Sverige, Sydafrika och Indien. PCT-ansökan fortgår i flera övriga industriländer. Process for production of compacted graphite iron Svensk patentansökan inlämnad REGISTRERADE VARUMÄRKEN : ATAS, ATASCUP, GRAPHYTE BATCH, GRAPHYTE FLOW, INTELLICAST, NOVACAST FTECH II, NOVACUP, NOVAFLOW, NOVAPOWER, NOVASO- LID, PQ-CGI, PQ-DIT, QUICKCAST, Camito TRADE MARKS TM : PQ-CGI LADLE, PQ-CGI InMold, PQ-CGI X-InMold, Sonoperoxone, MetalMaster, NOVAStress, NOVAFlow&Solid 19

20 MILJÖ Miljö Miljö Gjuteribranschen är en hårt kontrollerad bransch vad gäller miljöpåverkan. Gjuterier måste enligt miljöbalken söka tillstånd och redovisa produktionsvolym, användande av kemikalier och utsläpp av förorenat vatten och andra farliga ämnen. I samband med att NovaCast Technologies förvärvade Hästveda Gjuteri AB genomfördes noggranna kontroller av tillstånd och dess efterlevnad. Externa konsulter genomförde miljötekniska markundersökningar för att förvissa oss om att de lämnade uppgifterna stämde och att inga oroväckande ämnen eller värden fanns dolda. Vid uppförandet av det nya gjuteriet som invigs den 8 april 2008 har vi på samma sätt lagt ner mycket arbete på att så långt det bara går minimera verksamhetens miljöpåverkan. Resultatet har blivit att vi idag vågar hävda att vi har ett av världens mest miljövänliga gjuteri. Produkterna i ett miljöperspektiv Generellt kan sägas att alla NovaCast Technologies produkter leder till minskad miljöpåverkan. Att tillverka pressverktyg med Camitometoden innebär till exempel en minskad stålförbrukning med allt vad det innebär i resursekonomi. Och genom NovaCast Foundry Solutions processtyrningsprodukter kan tillsatsen av legeringar optimeras i gjutningsprocessen. Att tillverka legeringar är en mycket energikrävande process, vilket indirekt utgör en miljöbelastning. Sist men inte minst kan nämnas att Graphyte Flow inte ger någon rökutveckling i gjuteriet och därigenom bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och mindre utsläpp, förutom att en dieselmotor tillverkad i Graphytes CGI-material ger en väsentligt lägre bränsleförbrukning genom sin högre verkningsgrad och lägre vikt. Utsläpp För att bland annat begränsa utsläppen av växthusgaser och förbättra arbetsmiljön i gjuteriet har vi ersatt befintlig koksdrivna kupolugn med en elugn i den nya byggnaden. Därmed försvinner koksanvändningen helt i gjuteriet. Vi har också tecknat avtal med Jämtkraft om leverans av grön el vindkraftel (se certifikat här intill). För att kraftigt minska gjuteriets utsläpp av processgaser som stoft, fenol och formaldehyd från gjutningsprocessen har vi investerat i en ny stoftfilteranläggning, cyklon och slangfilter, enligt senaste teknik (BAT). Filterstoftet tas tillvara och återvinns vid en miljöanläggning i Landskrona. Buller och kemiska produkter Buller från verksamheten bedöms ligga under Naturvårdverkets riktvärden. Vad gäller vibrationer har det nya gjuteriet försetts med omfattande buller- och vibrationsdämpare. Detta för att säkerställa att störningarna i omgivningen blir minimala. Vid val av kemiska produkter tillämpar vi i första hand miljöbalkens produktvalsprincip. I verksamhetens ledningssystem finns inköpsrutiner som ska se till att detta sker fortlöpande. Förbrukningen av råvaror och energi är förutom miljöaspekten också en viktig del och drivkraft i företagets driftsekonomi, Därför har vi satt som övergripande miljömål att ytterligare minska förbrukningen av insatsvaror råmaterial, kemikalier, energi och vatten bland annat genom reducerat spill. Under våren 2008 genomförs certifiering av vårt verksamhetsledningssystem enligt ISO 9 000:2000 och ISO :

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

metacon METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER METACON INVESTERARMEMORANDUM - NYEMISSION AV AKTIER APRIL 2013 INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER Metacon är ett publikt energiteknikföretag som utvecklat och patenterat en unik teknik och process som effektivt

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq OMX First North Maj 2014 Innehåll Bakgrund och motiv... 3 VD har ordet... 4 Omvärld och marknad... 6 Verksamheten... 10 Nya produkter och kanaler... 12 Tekniken...

Läs mer

AB Novestra Årsredovisning

AB Novestra Årsredovisning AB Novestra Årsredovisning Sedan flera år tillbaka har Novestra av kostnads- och miljöskäl valt att endast trycka en begränsad upplaga av årsredovisningen som sänds till de som särskilt begärt en tryckt

Läs mer

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660

Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 Årsredovisning 2011 Seamless Distribution AB Org nr 556610-2660 0 INNEHÅLL Årsredovisningen omfattar Sida 2011 i sammandrag 2 VD har ordet 3 Affärsområden 5 Transaktionsväxeln Distribution Seamless tredje

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013

Visionen om en ljusare framtid. Årsredovisning 2013 Visionen om en ljusare framtid Årsredovisning 2013 Innehåll 3 OM ALFA LAVAL Alfa Laval i korthet 3 Året i korthet 5 Koncernchefen har ordet 6 Strukturella drivkrafter 8 Vision, affärsidé, mål och strategi

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I PRECISE BIOMETRICS AB (publ) INNEHÅLL Precise Biometrics i korthet 1 Inbjudan till teckning av aktier 4 Bakgrund och motiv 5 VD har ordet 6 Villkor och anvisningar 8

Läs mer

SCA Årsredovisning 2012

SCA Årsredovisning 2012 SCA Årsredovisning 2012 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik Vd-ord... 2 SCAs värdeskapande... 4 Drivkrafter... 6 Mål och strategi... 8 Innovation och varumärken... 10 SCA-aktien... 12 Information till

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer

Investeringsmemorandum

Investeringsmemorandum Inbjudan att teckna aktier i H1 Communication AB (publ) Investeringsmemorandum Emissionsmemorandum upprättat i samband med anslutning av Bolagets aktier till AktieTorget i maj 2008. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Inbjudan att teckna units i

Inbjudan att teckna units i Inbjudan att teckna units i INNEHÅLLSFÖRTECKNING Generell information... 3 VD har ordet... 6 Inbjudan till teckning av Units... 8 Bakgrund och motiv... 9 Villkor och anvisningar... 12 Taurus Energy AB...

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord

ÅRSREDOVISNING 2000. Del 1 SwitchCore i ord ÅRSREDOVISNING 2000 Del 1 SwitchCore i ord SÅ FUNKAR DITT NÄTVERK 3 ÅR 2000 I KORTHET 6 NYCKELTAL 7 KORT OM SWITCHCORE 8 AFFÄRSIDÉ, VISION OCH MÅL 9 VD HAR ORDET 10 MARKNAD OCH KUNDER 13 PRODUKTER OCH

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Securitas AB Årsredovisning 1998

Securitas AB Årsredovisning 1998 Securitas AB Årsredovisning 1998 I vår strävan att skydda hem, arbetsplatser och samhälle, lever vi efter våra ledord; Ärlighet, Vaksamhet och Hjälpsamhet. Ett varuhus ska vara öppet, välkomnande och en

Läs mer

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning

LJUS I ALLA RUM! Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning Parans lanserar hybridarmatur som kombinerar solljus och LED-belysning LJUS I ALLA RUM! 100-metersvisionen blir verklighet satsning mot nästa generation solljussystem INBJUDAN ATT TECKNA AKTIER I PARANS

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB

Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Inbjudan att teckna aktier i Tele5 Voice Services AB i Tele5 Voice Services AB Att växa tar tid. 5 minuter för att vara exakt. Röststyrda växlar, Mobil/pushmail, IPtelefoni, Serverbackup, Webhosting/mail, Exchange/Office. Allt. Genast! Innehåll Erbjudandet

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i FINT AB (publ) 27 november 11 december 2014 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning De som på avstämningsdagen den 25 november 2014 var registrerad som aktieägare

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda

Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda PRIVATE PLACEMENT I MOBILE BUSINESS CHALLENGER MBC AB (PUBL) Challenger Mobile representerar ett nytt sätt att använda mobiltelefonen innebärande kraftigt sänkta kostnader. Företag och privatpersoner ges

Läs mer