Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg. Margaretha Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg. Margaretha Hedmark"

Transkript

1 Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg Margaretha Hedmark

2 VEM GOR VA3 OCH NAR... sid 8.. l. PORSLAG *.**sid 17 2' 2. UTXEDNIMGme......e..ee**e...-..,si d PINANSIERING...*.m...*.. sid PROJEKTLEDNING... sid BY GGIJAIISIROGRAM... sid RL'flNINGAR...e...OC,+.. sid IBPOR OPE?ANDET,..,sid 40 LITTERATUR...e...*... *.si 44

3 Hur kommer ett bibliotek till? Har en bibliotekarie nagon möjlighet att paverka dess planering? Vi har försökt finna svar på n%gra f ragor inom d et t a problemkomplex. Var Iörho ppning Z,r at t dema lilla skrift skall inuaa bli till hjälp för bibliotekarier, som för första gången har att medverka vid planeringen av ett nytt bibliotek. Vi har begränsat arbetet till att galla planering a~ ett mindre komunbibliotek eller en stadsdelsfilial. Detta hindrar emellertid inte att vissa delar kan vara tillämpligt aven på större folkbibliotek., Att planera ett nytt bibliotek, det må vara stort eller litet, tlr inte en mans verk, utan ett samarbete mellan ett flertal personer, som tillsamma~s utgör ett arbetslag. I ett sadant arbetslag spelar bibliotekarien sin speciella roll. Sasom sakkunnig i biblioteksfrågor maste hon ta ansvar för en mängd beslut* För att kunna komma ned kloka, val underbyggda argument rnåste hon ha hela planeringsprocessen klar for sig och veta vilken roll hon själv spelar och bör spela i den. Vårt arbete gör inte anspråk p% att vara en fullständig redogörelse för hur det i allmanhet g%r till- nar nya bibliotek planeras. Därtill har vi själva alltför liten erfarenhet. Dessutom har vi av ekonomiska och tidsmässiga skal inte haft möjlighet att studera tillkomsten av mer än ett bibliotek, Vi redogör för varje planeringsstadium fr& det att förslaget on e-tt nytt bibliotek har väckts till själva öppawdet av det färdiga biblioteket. Dema redogörelse har vi valt att göra p% tv% satt. Dels ger vi en allmkgiltig beskrimiing och förklaring av en sådan planeringsprocess. Dels beskriver vi den faktiska planeringen och tillkomsten av ett integrerat folk- och skolbibliotek, Vail&sfilialen. i Halmstad. Under vara studiebesölc i Halms?;ad har vi intervjuat ett flertal personer, som varit engagerade i planeringen av Vall&sbibliot.eket. Vi har tagit kontctkt med fijl5ade personer.: ko~rmrnrarlen Gösta G.ustavsson och Gösta Ylaldobrand, bibliotekschef Inga Brita Sjögren, arkitekt Lise Höstrup, skoldirektör John Mattsson, rektor Sten Lager vid Vall2isskolan sant biblio-kekariema Karin Kofoed och Ulf Eliasson vid Vall%sfilialen, Till srrm-bliga vill vi ha^ framföra stt varnit tack fcr all den bjsly vi har IAtL under v%ra besök6 Bibliot ekslzögskolan Boras 1 Janu3;ri Marianne Ageberg Idargaretha Hedmark

4

5 Vallas ar en ny stadsdel F östra delen EV centrslcrten Balnstad. I utbyggt skick skall detta omrade rymma bostäder för ca invånare. Bebyggelsen ar varierad med s&~al enfmiljshus som flerfamiljshus. Nagon höghusbebyggelse finns inte. Samtliga bustadshns nar byggts av det alln5myttiga bostadsbolaget Halmstae Fastighets AB. I januari 1970, då hiilften av bostäderna s-tod inslytln5-ngsitlaxa9 fick Böstrups arkitektkontor AB i uppdrag av dretselkmaren att rita Iörslag till ett kinltur- och köpcentrum i Vall&s.med bler, affärer, mellan- och högstadieskolaq bibliotek cc8 tritidsg%rd. En arbetsgrupp Lillsat-l;; rzv drätsulkammarens beredningsutskot-t hade aret innan lagt fram en rapport med förslag um en driven integration i det nya centrumet. ArkitekAerna hade dasför Överläggningar ned representanter för olika r,%nder och s.l;yrelaer i komunen, bl... a fritidsn~..mnden, skols-l-yrelsen och biblioteksstyrelseq för att ind der söka möjligheterna t111 ett samnyttjande av lokalernz. Man tog ocksa kont&$ med intresseföreningen i Vell%s för att höra invanunas önskern%l och synpunkter p& sitt centrwi1. Eft,er studier av redan byggda anlaggni.zgar skre.i arkitekterna Lise och Hugo Höstrup ett. m3ls~ttningsprograa f ör att visa idhi? med ett integrerat centrum. Malsattningen var att göra ett attraktivt, levande centrw, dar människorna kikmer gemenskap och aktivitetslust. Dessutom ville man skapa förutsztiminngar för ett gemensamt; utnytt jmde av?ersolal och lokaler gerom att bygga en M+H-skola, som samtidig3 skulle hmna fungesa som ett allaktivitetshus för invånarria i Vallase Skolan borde vara öpper, även kvällar och p& löi- och söndagar, d$ fritidsnänmdeix och bildningsorgaaisationerna kunde disponera lokalerna för sin fritids- och hobbyverksarohet, I skolbyggnades ville a3-l:itekterrra placera ett stadsdelsbl.blioteb, som kunde fungera b&de som s$koloch folkbiblietek. Halmstad. komun godkände f örslage% och vid höatt erminens böi. j a 1974 stod- Vallåsskolsbn klar att tas i b~ak, Eiblio-teket ö~paedes i november. Ii.citidsverksamheten hade stgrta% redm tidigare. - ;~~~~rs;fi---,t.gg.gggis.-~~,~ < ~ ~ * ' 7 ~ p : x ~ PT,,Tp,-~t-Y---?:,* *i* -* -m- 15.-, - -/- -'"" 1

6 .--~. :==J EE2 7,T-q j.:.i,- z:- r:-:- 15SJ = L= i:,:':;:! --- ~s~ k; c.; w

7 ~ ~ ,,.... e,.' , i 1-.. I '.....

8 j 6 -i bibliotek fikals i :600

9 skala i : 200 STADSDET.SBIBLIOF%~;I~~~

10

11 KOWNU&FULLHAKT IGE - beslutar i ärendet och beviljar anslag KOHNUNSTYRELSEN - granskar och bereder ärendet CENTRALA BYGGNADSKOMM I TTEN - har att verkställa fullmäktiges bosiut i byggnadsfragor KULTURNAMNDEN SKOLSTYRELSEN FR I T IDSN~~~NDEN bi trädd av bitriidd av bitradd av bibliotekschefen skoldirektören fri tidsintendenten - tjänstemännen är radgivare och experter inom sitt verkszmhetso~r2de; gör underlag till byggnadsprogram. Nämndl edamöterna diskuterar och godkänner bygynadsprogran och ri tningsförslag, BIBLIOTEKET SKOLAN FRI T IDSGARDEN IMTRESSEFOREN I NGEN bibl iotekspersonal en rektor, lärare fri tidspersonalen stadsdel sinvanarna - radgivare, experter, - radgivwe, - radgivare, ex- för~edlare av ininsatta i stt biblio- experter, in- perter p3 fri- v3narnas Önskningar och teks verksamheter satta i skolans tidsverksaahet behov i fråga os och funktioner förhallanden konmunal service ARK I TEKTEM - utarbetar byggnadsprogram, ritar förslag till lösningar och gör kostncdsberzkninqar Skissen ovan ar en översikt över de Personer, n&-nder cch för-- eningar, som p& ett eller annat satt kan bli inkopplade vi.d planeringen av et$ nytt bibliotek, Vi har har tänkt oss att det gäller ett integrerat bibliotek av sma typ som det, F Vallas, ' dvs ett kombinerat folk- och skolbibliotek, som komit till genom en samverkan mella~ skol-, fritids- ~ck~k~ltursektorn. - = I det följande ger vi en mer detaljerad beskrivniug av själva planeri.ngsprocessen, såsom vi tycker att den bör genonf 5r.z.i.s för att man skall uppna ett gott resultat. V i börjar med att beskriva arbetslaget och vilken roll varje person spelar, vem som gör vad och nar. Arbetslaget bestar av komcnens förtroendevalda, bibliotekarien och arkitekten. D% vi försöker se det hela ur bibliotekets synvinkel och vill- koncentrera oss framför allt p% bibliotekariens roll i planeringen, har vi i det följande schenat ut eliirnnat represenvant er för skolan, fritidsnämaen och intresseföreniiigen. Som skissen ovan visar ar dessa grupyer ocks& inkopplade under planeringens g%ng, men det skulle leds al:+för ls~qgt ztt gå in aven p% deras spciella roller. I de kapitel om planeringsprocessen som följer komer vi emellertid att behanula avex skolan, fritidsaannden o ch intressef örcningen och deras betydelse f ör bibliotekets utformning.

12 VAR OCE EX %R SIW ROLL I PLANERLWGEM - ALLA' DELAR PA ANSVARET BIBLIOrnIL4RIEN biblioteket ARKITEKTEN arkitektkontoret Bibliotekarien ber kulturnämnden om ett nytt hiblfotek Kul %il-rnamnden gör en frarns tallning hos lcommns tyrelsen, som behandl-ar ä,re~.det on den f i ~ncr detta angelaget, Ev. tillsiitter nan en titredning för att undersöka behovet av biblio- Kan d.islaterar alternativa lösningar, som -$.ex. att göra on- och tillbyggningar eiler att bygga beht nytt.?,lan undersölcer möjligheten av ett samaskek med annan ko~munal namad, ex.. skolstyrelsen, son1 lraliske just ar i färd me8?.tf -lanera en ny skola, samt studerar nya bibliot,ek i andra konniti~e r. EiblFo-lxk-rien gör i samr%d med sin narmd ett första förslag till byggnadsprogsam samt en grov ko~tnsdsberakning, som skall Iiggn till grund för kom- i)i mu~~f~rllnial~-$i~cs besl-ut,. O

13 ARKITEKTEN Komrmnfullmakt ige be slutar i ärende t och bcvil jar anslag. Kommnens centrala byggnadskommitté, C3K, Egr uppdraget at t verks tä,l.la beslutet, Den kallar representanter for berörda nämnder oc?~ styrelser, CSIC intervji~ar arkitelcten och ger honom/henne uppdrage t att rita biblioteket. BiblioteEarien förklarar byggnadsprogrammet för arkitekten och berattar om mglsuttningen med biblioteksverksamheten. Arkitekten kompletterar programmet, Ev. rekommenderar hon sedan andras konsulter sasom inredningsarkitekt, konstnar etc. Arkitekten gör flera. preliminära skissf örslag efter programmets föi~tsättningar samt kostnadsberäkningar. P,rki.teelci;m?recenteras forslagen för CBS och bibliotekarien. CBB ocf '~iblio~~ekarien godkänner, gör vissa ändringar eller avslår fbr~.k?,g(?yl_.

14 a 8 E.: m k o F: cd k :a 24 d s a, a -P.d k O 'P rd *d $>d k P cd A.d $>on 4 b. e7 L-Y 4: 'a, 3: I +' 4, h t f. o o2 d4: d u2 o % a 2 d e k '3 a r-l k r1 O 0) rl rj -P aj r( bl r? a k *d F?+ k.rl ha - 2 ~ 3 :r3 o k F: :o 6.d a m vi b2 $4 4.d c3 $0; w G k k.rl :o Q, k b9t-l a -G 3 k A al FIdk d c8 k :d E :o, -r d* u3 0 -C' Urd cd r'. F.l r? r! a d c3.d 6.4 &+'h cd :o 2 & P e, e, += m 2 0 B.r1 ~ rim 0 4 C> Ci.a o k - a, F: O ffi P * G -i> tro c; d F: 6: k Uo:(U c2,y gdcz pq.d.c( u d f? G *c vi W F: ii Pi "yr u &i r3 c, L?. s -i= m cd Gi

15 B R W E- 5 4 :-s I. 4 m m L E= d rl b0 3 a ME F: he 6 P OFI 24 d k cdd?- -Prl r cu -4 d.k+ i! dk *(da g 2 -!= Q3 C!,Y c a a) cd F3 v: m +A d.r( 24 * M k O X -4dP z5 H 5 B O H d H Fr: -P d 33 a.d k -P :a rik.r( a, to P -P r rl rl cn.d -P -v 2 Gi 2 W c4 O E ffi :o k m k E B s O W

16 ffi ed.;i Q, cd -d rok 2 3.rl F: a a, k d o ri d rl.d.d m -P.d -P E c! c3 a, -I>.r( h c *d rd k a a k 4 a 4 3 a e C3 ffi :o F.i

17 .z W H ffi 8 W O H A F2 H.. ffi

18 I de följande %tta kapitlen ges er närmare beskrivning av planeringsprocessen, dels efter vart allnkgiltiga scheria, dels med exempel f sån BallBsplaneringen.

19 Förslag on byggande av ett nytt bibliotek kommer vanligtvis från bibliotekarien och kulturnwden. Deras znhgllan kan vara motiverad p& olika satt: det gamla biblioteket har kanske blivit för trångt eller lokalerna är inte längre ändamalsenliga. Kommunen har kanske expanderat och nya stadsdelar v2xt fram, som kräver sina serviceinrattningar - däribland ett bibliotek. NAgra bindande normer för hur stort befolkningsunderlag som kravs för ett nytt bibliotek finns inte. I Sverige finns overhuvudtaget inte nagra lagstadgade normer för bibliotek. Antalet bibliotek och deras standard beror helt p& den enskilda kommunens ambitionsnivii ars rationaliseringsutredning vid folkbiblioteken (NRU) Iöreslar att befolkningsunderlaget för en filial i ett stadsomr%de med koncentrerad bebyggelse av flerfamiljshus i normala fall bör omfatta minst 8-10,000 personer inom 2 km radie fr& filialen. At-k avståndet till biblioteket har avgörande betydelse för bibliotekets utnyttjandegrad har flera undersökningar visst. Anvä,ndningsfrekvensen avtar. markat efter 500 m frår? Siblioteket. 1) Bibliotek som har ett centralt läge intill bostäder och köpcentr-m utnytt jas mångdu-bbeit. Vallas Stadsdelen Vallas beräknas vid full utbyggnad ha invånare. Biblioteksfilialen där har f%tt ett centralt läge - mitt i köpcentrat, Alla Vall%sinvhare bor inom 1,5 km radie fr%n sitt bibliotek. Tidigare utnyttjade Vall%sborna bib1ioteket.i stadsdelen Snöstorp strax intill. Trycket p% Snöstorpsfilia7en öka,de emellertid &r fr& &r. Frk 1970 till 1973 hade utlhingen ner än fördubblats. Den lilla filialen i Snöstorp skulle i franiiden inte klara av att betjäna hele Vallas vid full utbyggnad, Man hade naturligtvis fiarna sett att Snöstorpsfilinlen fatt vara kvar, men kommunen tvingades av ekonomiska skb1 att lagga ned Genna, d% VdLiisbibliot eket stod klart, Biblioteket i Vallas fungerar ocksa son skolbibliotek. Har uppfyller man alltsa sanitidigt skolstadgans krav om att ett bibliotek skall finnas p& varje skola. (se 5 24 i skolstadgan. ) Behovet ay en' biblioteksfilial i var alltca lätt att p%- visa. Pien i samband med beslut om ett byggande kaa det ocksa vara befogat med en utredning rörande biblioteksverksamheten i komalen. m o c h bokvanor i fem svenska samhällen. Litteraturutredningens Ikisvanestudier. (SOU 1972 : 20. ) s, 537 e

20 UTRED NING För hela bibliotekssystenie t p%g3r en stanclig planering av verksamheten. Bibliotekschefen mhte varje år Överväga nya Öppethållandetider, nya distrieutionsnöjlighe$er, bätfre inredning, persoualtldni m.n. ' För att underlatta denna planering kan en stor och övergripande utredning gjord av förtroendene2 samt tjänsteman från berörda förvaltningar ( fritidsförvaltningen, kulturnämnd en sociala förvaltningar) vara till stor nytta.för kommunens bibliotekspla~ering för flura %r frambt, En sadan utredning kunde ha som uppgift att definiera bibl,ioteksverksam,'?etens målsëttning. Den blir då ett underlag för beslut om ev nedläggning av vissa utlånimgsst.iillen, införande av bokbuss och planering av nya stadsdelsbibliotek. Vallås Pr%n har man 5 Ralmstad gjort en sådan biblioleksutredning; en för kärnkommunen och en för kranskomnerna, soiii sedan årsskiftet 73/74 genom kornmunreformen kom att ingå i Halmstad ko~mn, Arbetsgruppen för biblio teksutrediin~en i kärnkomminen representerade olika nämder och st-yrelser : dratselkau'mare~, lönenämnden, biblioteksstyrelsen och skolstyrelsen. Till sitt förf ogande hade också grupyen n5pa sak1anniga t jansteman, b1.a. skoldirektören och bisliotekschefen. Självz. utredningsarbetet innefattade besök p& f lertalet kornmun%iblistek. I anslutning därtill har mzn sam~anträffat med representanter för de lokale biblioteken och ned den diskuterat biblioteksproblem. Dessut03 kar ar'retsgruppen avgivit yttranden över framstiillnin~ar fran biblioteksstyrelsen, sant företagit nagrs studieresor. Utredningsrapporten inleds med en allnan målszttning, dar man i första hand hiinvisar till Uli2SCD:s manifest on foikbibliotek fran år Vidare har Pan tagil intryck a,v litterzturutredningen o ch avslutar iale dningen sal-unda : "Arbe tsgmppen vill sari allmän nals?,ttning framlz8ll8, angelägenheten av att I;oa?iunens inv&nz?,re i alla 82drar från skiftande f5lxts$,%tningar, miljö5r och 3oeniiepla-hser ges tilxfalle att för s-budier, inforn?.-lion och förssxöelse utnytlja de.media soa ett bibliotrk sv god standard kan erb jutie. Rappo~ten innek51 lcr en nuliigecbs skrivniag av Ealns tzd stadsbibliotek och sedan f6l.jer ett :ivs*ll.tt om samverkan rnellan folkbibllosel: och skola. Ear redogörs fö2 grundskolans biblbgtek och dess funktfo~r, g~,nvlasisskolan och

21 det inofficiella s2,mrbetet som redan äger rum mellan skolan och folkbiblioteket. Vidare behandlas folkbibliotekea och nöjligheten av att integrera dessa med skolbiblioteken. Har understryker arbe tsgmppen vikten av en central placering för det integrera,do filialbiblioteket och man sager också att regler f ö arbets- ~ och kompetensfördelning bör iappra-itas. Arbetsgrupper, anger son: den viktigas te fördelen med sarmerkan skola/folk'~iblio tek, a%t eleverna p$ ett tidigt stadium Lär sig utnyttja folkbiblioteke-ks resurser. Filialbibliotek anser man i priccip bör inra-tta,~ i stadsdelar med omkring inv3nere och me& utbyggd service i övrigt samt i sadana -tätorter, son kanske inte uppfyller kravet ifraga om invånara~tal, men som har ett större avstånd till huvudorten. Rar has man alltsa följt 1.SRIT:s norriier. Arbetsgruppen ger rekommendationer för biblioteksverksanhetens onfattning och inriktning vu6 galler den allmänkulturella verksznheten, filialbiblioteken, bokbussen, hijgskoleutbil&ningei~s. biblioteksbellov, \~i.xe-ilutbildningen, inv~ndrarservicen, lii.nsbi'olfateken, den inpsökande bi.blioteksverksamleten, inrormationsfr&gcr, an&ra media an böckar m.m. Sedan redogör gruppen för bibliote2csl-okalerna och personalbehovet i den framtida organisationen. Rurpporien a.vslutas med ekonomiska spörsn%i, dar schablonmiissiga kostnadsberakningar utförts, Kalla: Utredning rörenc?.e biblioteksverksamhetens m&,'lsättning. RslnsLad komcmn, 197 j.

22 .. - Tänkbart tidsschemô, för anslsgs~skande. Planeringstid: ca 3 ar. Bib1,io tekarien Initiativet till byggande av ett nytt gör en fram- biolio+ek komer vanihgtvis från 3j.bställning till liotekariec. Kon börjar mzd att göra kulturnämnden en franslallnin~ till kulturnämnden. on ett nytt Samtidigt bifo:;zr bibliotekarien en bibliotek grov kostnadsberäkning, I denna kostnad innefattas ka;25yafkos tnader, driftskostnader, vissa engangsansleg f6r upobyggande av bolrsestån.det och för extraf ers on al. Bidragsberattigade kostnader kan också anges. Dessutom bifogas förslag till organisation. Som uniierlag för sina beräkningar kan Sibliotekarien ha siffror från andra. bibliotek, 7G3U:sI SO:S norner samt B t j :s berkikningar for imedningskost - nader och d3 ha aktuella kostnsdshöjningar i 5i;rurlre. Framstallningeri_ kan ocksg ha en egen gjord unders6kni::g till grund, son klart pavisas behovet av det önskade binliotekel. Kulturnamnden handlägger Srendet och ansöker hos kow.v-nen om medel ör inrättande t av 'ciblio teket..'il1 a.nsökan bifogas bibliotekariens skxi~?elser, Kommuns tyrelsen bifaller ku1tu.rnzmdens ansökan Kor,cu~unf~~llmaktige beslutar j. arendet ei'ser kos-lnadsf8rslaget fran koriir~v.-,- styrelsen C3R begsr anslag för pro:ektet Sedan kormnst~~e7sen tagit st5llmisig till ansskun, zörs ett kostm&sförslag, Detta I5rslzg iacgs sedan frun till komnnfulin5i:ti~e f$r beslu-t. Kommnfv-lLni2ctige avger pri~ci~beslut, varvid byggandet av det nya 'biblioteket tas med. i ILJL? (~rona~nens ckonorniska l&~lg kidsplaiiering), Fullmäktige anger varifrån 2en::crls skall tas och upsdrar åt CRK (centrala b ygenadakomi t t h) a-t t utföra upgdraget... CBK inleder EU ett sana.rbete red bl,a. arkitekten och bi b:j.otclcarien, on sk,iss- ' ritningarria till biblio tcke t, Sedzn nizn genensa~t kormit frrzm tij.1 en 3.ösni.~~gör I C3K en f raas i;s.llning l:omnv.nfi12~i.m;ik- ii tige om ansia;; för projck.te<;, 1 t...i,.. L' t i b E 5

23 fillmaktige teviljar medel hllmaktige godkänner kostnadsförslaget 2r.h 233:. Bitlio tekarien askar om bokanslag Uppk yggaiide.t. au bokbes +andet f ör de t nya brbllote!:et ar den först,a %-kgaraen fran bibliotekariens sida, I sin budget askar hon om anslag för bokinköp, fördelat på flera. Zr före bibliotekets ö-pnande. Idealiskt vore att ha %t- ninstone 5 ar på sig för att hrna bygga upp referensbestzndet och det skön- litterära bestandet i första hand. För att klara a~r -den extra, arbetsbörda som då drabbar humdbibiiotekets ink0psavd-elning, kzn det vara lanpligt att ocks% äska om snslag för timanste77d personal for iordningsta1.lande av 7 oockerna... Derrm tfaanstall4a personal kan sedan försln-gsvis få tjänst p& det nya biblioteket, Biblio tekarien äskat- om t janster Tv% år före bibliotekets beräknade ö?>nande askar bibliotekarien om tjiinster; biblioteksriet jcnster, kontoristt janster och eventuellt om extra personal på timtjznstgörinz, Personalen bör anstgllas senast i/2 gr före bibl5otckets öppnande. Blbliokekarien 8.sliar om medel 'för hredning, xtrustnir~g och drift 2's&el fgr inzedning, utrustning och drift av det nya SibSioteket asksr bibliotekerien i sr före beraknat öppnarids, Under Oibliote!rs~l~neriagens gans, samarbetar bib3.iotekarien hels tiden med CBK och de öv~i.gz i arbetslaset, Slmlle det visa sig att man inte kan halla sig incm de av fu:i.lri,iik tige givna, ranarnct, 8,liggcr &et CBK att hos PdllxZkti~e anhalla om till5.ggsansl:rg för tiickande av dc öiiade Ircs tnl,derna, Detta sker vanli.gvvis endast d& kostnaderna --- vida?ivars t igt. r den urs~jrurrgliga sun~rnzn. PLI.- niikklge kan (1% tc CBK ett omforx2 förslagel eller godk2,nna CJI(:s znha3.?.ax om extra anslag, Bibli~Lekvt en~nas, Rihl i o-keksrie~ g6r en vanlig bn6ge-t för nas%a år,

24 Vallås Vall%sskolan beraknsfies st3 fardig hzsten Då tänkte man sig ocksa att biblieteket skulle öppnas samtidigt. Darför beggrde bibliotekschefen nedel för biblioteksverksamhet i Vallas i 1374 ZLLS budget, Detta anslagsäskande beviljades emellertid inte. Vid Arsskif tei 77/74 meddelade ekonomichefen p-cöts3.isi;, att man inte hzde rgd raed nagot bibliotek i Vallas Enda möjligheten att starta bi~li0- teksveiksamhet i Vallgs, var att f?~tta över personalen frbostergardsfilfa1en och darmed liiggs ner denna; I detta. - lzge anhöll kuiturnzmnilen ~a3ro...hos k ~r~~~yrebsen om. medel för inrättandet av filialcsa i VallAsskolan, så att denna? kunde öppna samtidigt som skolan, hösten Nan fann det oekonomiskt och ett f3ga överjc5nkt sparande att låta den då färdigställda lokalen st& outnyttjad ett helt år. Till skrivelsen var Sifocat en FE,? Tran 'sibliotekschei"on? som påvisade att det var omotiverat att överflytta verksalnheten vid Osterg&rasfilialen till VaZl%s. Ssterg&xdsfilialen fungerar aven son skolbibliotek, varför en flyttning av folkbiblioteket skulle tvinga skolstyselcen at t p% annat satt ordna sin biblioteksservice, Dessu-kon ha.r utlaningen vid bib1iof;eke-b starkt ökat under den tid det v2ri-t i bruk. Kulturnkimnden begsrde stt ps rsonalen slalle azs tallas allra senast från halvårsskif te%.?.!a? ScrZS;nsC?e kost;mderna ic*c;x till följande : persona.1 bokinköp inventarier 100 tkr (2 heltidsanställdz bibliotekarier, 2,s kontoristsr sant ti3tjanstgörande ) 200 -Ilnr..' 200 tkr Detta askande beviljade komunfullaaktige. Beslut on inrattandet av filialen i Vallas kom alltsa mycket sent, Inköp av böcker för filialens rakning kunde man pabörja först ett halvar före berälriat Zpp~ctizde. PS. 'huvudlci.bliotekets inköpsavdelning fick man ingen personaliörstarkning. Eibliotekspersonalen i Vallbs anställdes 4 ugnader innan man öppnade det nya bibljoteket! Största delen av bokinköpet, iordningstiillande-b av kortkatal.ogen samt gallring av gada boklestand. m.m. fick nan försöka klara av p% denna 'korta tid. Kon~munfull.mKlctige har för bildgethet 1975 beuiljôt e$% driftsanslag p& 405,1 tkr för biblioteket i Vall&. Se bil.2ga 1 *

25 d Centrala byggnadskormittesn Zr ett komunalt organ, med en nämndlikande sammansättning soa är parlamentariskt samansatt. Ordförande, ledzmö ter och sup-leanter ar valda av kommunfullmäktige. CSK fungerar som kommunens samordnande och verkstallaade organ ifraga on kom~inens husbyggnadsverksamhet eller korrnunens an15glgnin~sverksamhe t avseende nybyggnad, samt större on- och tillbyggnader. DR en ánh%llan om' bygganae av ett nytt biblïotek har godkänts av fullm5ktige, inlcds ett sanzrbete nelian CBK, kulturnämnden, arkitekten och bibliotekarien, Andya namnder och förvaltningstjjansteman kan också vara med i vissa fall, om de - helt eller delvis - kormer att utnyttjá; byggnaden. I Vallås var b1.a skolst3rrelsen och skoldirektören inkopplade. Det åligger nu kulturnamnden att svara för ett lokalprogram. Men innan slutgiitigt förslag till lokslbahovsprogram framlägges, skall samrsd ske ned CBK, Vidare skall kulturna~i~nden svara för en resovisnl3g av kom~letterande förutsattninger för utrednings- och >rojekteringsarbete utöver vad som framgår av iietaljplan och lokal'cehovsprograni. Sedan man geniensamt komrit fram till skissritningarna till de5 nya biblioteket, gör CBK en frcs:stzllning till komriixnfullmäktige 0% anslag för projektet, C3R skall tillse att projektet hgller sig inom de av fizlj-ni2ktige givna ranams. 11å.s te kos tnr,dcre,zarna överskrii?as slic?ll CSK hos fullmzktige anh5lla om ökat anslag, CBK skall ocksa handha alla 5tt5,rder i saxband ned eventuella stzksbidrag. Eftersom Vall&sbihlioteket santidigt iir skolbi2liotek var det till viss del statsbidragsber5ttigat t.es, CBK ansvarar sedan för alla Btgaxder i sazband me6 genoixförandet av projektet, sssoa framt5llningar till olika myndigheter, infordran av fast och 10s inredning etc. He lz tiden informeras kul-turnzmnden on arbetets ghg, Avslutriir,gsvis sksll C3?,R komma med er, slutredogörelse för b3-i;~~ t till komm~xns-kyrelson. Det er självklart att n5,nndordföranden. i berörd namd deltar i planeringen med CX, nen det Er därenot inte lika s jslvklart att berörd chefst jacstenzn nr ad jungerad. I vissa konzuner htivdar r;,= n3zligen, n%t tlla deltagare sksll vara förtroendevalda. I reglemsnts för C3K, utfor- nat av Svenska korrmunf örburide t, s tsr de t i $5 : "~omfiit-tén.. ager EïYn kommclnstjrelsen och övriga ngimder sant beredningar och tjanstemsn info18dra de yttranden och uppl-ys-, ningnr som ar erforcizillgz för zt9 kiocaittdn skal! b-rulz fullgörs sina åliggn~~den."

26 BYGGNADS PROGRAM S edan kommuiifullic&ikt ige har f attat et.t; principbeslut om att Sygga ett bibliotek och arkitekt har utsetts av CBK, börjar samarbetet mellan bibliot ekarie och arkitekt. Tillsammans med övrig bibliotekspersonal och i saurad ned sin närmd utarbetar bibliotekarien undexle& till et% byggna4s~rogra?ke Det ar viktigt att, ett s&dmt byglgaadsprog~&a knte blir er,- bart ett lokalprogram, som för arkitekten presenterar de olika logaler som bös fimas i biblioteket och d-eras ungefärliga storlek. Det ska aven beskriva själva m%lsättningera med biblioteksverkssrmheten. Dessutom bör i byggnadsprogramn;et frang% de olika funktionernas inbordes relationer och beroende av varandra. Ett fullständigt byggnadsprogram bör alltsa besta av tre komponeilter: 1, Idéprogram 2 Lokal pr ograni 3. Sambandsschema Man skulle kunna saga, att byggnadsprogrammet ar det styrmedel son st%r till bibliotekariens förbfogartds. Det ar viktigt, eftersom det bestämmer u-tformiingen av biblioteket och hur det komer at' fungera. Det.är nödvändigt om man skall 25 den byggnad man vill hae Id6progra.m Mar man forinulerar idégrogrammet maste m m ha klart f ör si g, vad man vill med det nya bibl-ioteket, dvs vilka verksamheter man vill skall -a beorivas i de nya lokalerna. Olika VC~Usamhete-s stp,ller sina speciella krav p% lokalernas utfo-mriing. För att kma konstrue~a en byggnad son uppfyller de Ev&- tionskrav son stalls, rn&ste arkitekten informesas on vilka verksamheter man tänkt sig. I boken Ett nytt folkbiblio~tek i 'Stenungsund, författad av tv& arkitvktstude~ande& films p& se 36 ff exempel p& just det vi menar med iddprogrm. Lokalprogram Pör att kunna skriva ett lokalprogra ned uppgifter om lokalytor'för olika funktioner, bokbe~t~dets omfattning, antal Iasplatser, persocalutryamenas storlek etc. m&ste bibliotekarien som underlag ha gjort en ~z-ia1.y~ av komunens/stadsde1en.s stri&tiar. Uppgifter om rluvaxaride och fram-lida bef oiknings~m~derl.ag, &ldersf ördelning men, k= planeringzkontoret i komamen h; 5lpa till med, Om kammrneri inte h;zr nggot ~Zrskil-~ plaeringskontol-, vänder mm sig ti.ll kom~u?- kansliet. Vid planering av integrerade tolk- och skolbibliotek behövs ocksa uppgift p& det sinta1 elever som skola skall dimen- -bioneras Tör, eftersoni elevantalet bestairmez* hux. stor yta i biblioteket son ar statsbidragsberättigade Uppgifter rör~~de

27 den obligatoriska skolan finns p3 skolkontoret eller hus länsskolnämnden. Sapband.sschema I ett saabandsschema anger man krav p% närhet och avskildhe-t mellan Ge olika lokalerna. Man km diir t. ex tala om vilka lokal-er och Pmktioner son bör ligga nars entr&n, vilka rum som skall exponeras mot gclngstr& e.dyl och vilka som bör placeras lugnt och avskilt. NOISY Normer för folkbibliotek Det finns :'i Sverige inga fastatalida normer för bib!.iotekslokater. Skolöverstyrvelsens Dibliotekssek-i;ion har emel.1erbi.d aigivit vissa 7:ikilrLa J e* för i~~ri. eul foliebi b1i.s-lek bör vaya beskaffat : 2 "Yta för huvcldbibliotekz 1QO z effelcti-v lokalyts per 1C00 in-. vanare i Ba~rïnuablocket, I den yten ska ock38 iii~g& en nin3re sardingssal och arrrlra y tvr som in-be ilar di~skt med lamverksaakizten at'" göra, DarViXi komix~iei 20-40% I;cnt;c;~~il;ation~~~'ca,

28 2 Yta för filialer: m effektiv lokailyta per 1000 inv&nare i riaronr%deu. Bokbeståndet raknas totalt för varje ko~nmw?block. Riktvärde ar 3 band per invihare i kommunblocket. Personalbehovet beraknas med hksyn till lheverksmheten. Erfarenheten visar att det går &% 1 ans4~iilld per utlh. Eikt~arde ar 8 utlån per invhare och %r, vilkef Incebar 1 ~nst alld per 1,250 invanare i kommtil?blocket o Pördelnifigen. av personal sker enligt foxmoln: 1 bibliotekarie per 1,6 ovrig an~tiilld.~~ 2) NRU räknar med att det behövs en heltidsanställd tj2nsteman per Iån on Aret. Proportionerna mellan bibliotekarier och annan personal bör vara 1 : 1,7. För övrigt anser NRU (med ratta) att i vissa fall bör befolkningsunderlaget ay.,v&~clas som grund för beräkningen av persona1behove.t. Förutom dessa svenska normer tillämpas i Sver%ge ocksa de daska utgitma 1967 i Polkebibliot Xormer och typeplaner for biblioteks7okaler i o~lr&der med 5,033 til indbyggere. Bagra arnerikmska normer iiruier man i The design of the; sma,ll public library av arkitekten Rolf XyLler. Normer f ör skolbi bliot ek Beträffande skolbibliotek finns i Sverige bostiimelser, scn komuaerna maste följa för att statsbidrag skall utga, Enligt SO: s skriftserie Skolbyggnader, aven kallad "Gröna bokenu, skall skolsiblioteket i en högstadieskol~z omfatta Zöl jande lokaler r bokrvia (utlh5.ngsavdelning) 75 hm oberoende av axtalel paralleller (?j uppehålls- och studiem 2 P 5.P 4 P 5 P G P km 30 km 35 hm 40 MM for skolbibliotekarie 15 kvtu obwonae av an-klet paralleller tiggra bes-bzmaelser nar det galler beharighet och mbeystid för skolbibliotekarier vtd grundskolor finns jnte, En arbcts-- grupp p5 SO iitreder emellertid för nárvarmde Gexi personella crgtx:isatior:en krir,g larornedlen i grzmdskol~a, 3ei~ har bi,a föreslagit &-t s-tatcbidrag bör ut& för bibliotekspersonal vid integrerade folk- ock skolbibliotek, Int egre~iade folk- och sko1bibl:~otelr, Det ar idag vanligt att man bygger integrerade Solk.- 0~311 skolbibliotek,?ör ~rii-t.arxxde ar ca 4.95 S0nkhibli3-L~h: i~2egrcrade ned. grunds?.r,oloib, blm riiena att er1 sadm s-tmmr~isllr~niria ger '~6d~ sociala och eko~uxislca 'P;CrdelarU iilan i&r -~TTO äaitre rnr;,ir%ijasde av de szi~lzdc rel;v.~:serna, man c>cks8 r'crs5t-trnd bibl.iote2rs- 5mnseeii <Pe 3:ili,biiigp E%% nytt foll;k41 blioiek i SLe~a~s.i~id, Göteborg s. 170-

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013

Lidköping kommun. sammanställning biblioteksundersökning 2013 Lidköping kommun sammanställning biblioteksundersökning 2013 1 Sammanfattning Nya ökade möjligheter ger nya utmaningar I det stora hela är Lidköpingsborna nöjda med sitt nya bibliotek. Resultatet indikerar

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1

Övning. Praktikfall - Arbetsmiljö. Praktikfall 1 Övning Praktikfall - Arbetsmiljö Praktikfall 1 Du är skyddsombud på administrativa funktionen. En dag kommer Stina till dig och berättar att hon utsätts för sexuella närmanden från Kenneth, som är biträdande

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22

Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22 Tumregler för skolbibliotek 2008-10-22 Nya skolor byggs och gamla skolor byggs om. Skolbiblioteket har självklart en plats i skolan. Men hur stort ska det vara? Vilka funktioner ska det ha? Vilka resurser

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2

Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Kemisk bindning I, Chemical bonds A&J kap. 2 Dagens Olika bindningstyper - Jonbindning - Kovalent bindning - Polär kovalent bindning - Metallbindning Elektronegativitet - Jonbindning eller kovalent bindning?

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

TJÄNSTEUTLATANDE. El-ljusspår runt hästhagarna i Vista- medborgarförslag. Beskrivning av lirendet. Kultur- och fritidsnämnden

TJÄNSTEUTLATANDE. El-ljusspår runt hästhagarna i Vista- medborgarförslag. Beskrivning av lirendet. Kultur- och fritidsnämnden HUDDINGE KUL TUR- OCH FRITIDSNAMNDEN TJÄNSTEUTLATANDE DATUM DIARIENR 2015-05-07 KFN-2015/1 00.382 SIDA 1 (2) HANDLAGGARE Johansson, Kicki 08-535 31730 kicki.johansson@huddinge.se El-ljusspår runt hästhagarna

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt

SEI LABORATORIET RAPPORT. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping, telefon 013-20 18 00, telefax 013-20 19 14. Totalhalt I SEI LABORATORIET RAPPORT Sida 1(1) Beställare: Uppdrag: Provbeteckning: Maria Carling, SGI, 581 93 Linköping KIlfaIlsfäItet 1401A Registrerad Lab. undersökning Datum Datum Av 20 13-05-08 2013-06-17 Totalhalt

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Nybyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Nybyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/2015-101

ARBOGA KOMMUN. Blad 18. Ksau 214 Dnr 152/2015-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 18 Ksau 214 Dnr 152/2015-101 Svar på motion om hen-romaner på skolbibliotek Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns

Europeiska gemenskapernas officiella tidning. RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns L 203/53 RÅDETS DIREKTIV 1999/74/EG av den 19 juli 1999 om att fastställa miniminormer för skyddet av värphöns EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV med beaktande av Fördraget om upprättandet

Läs mer

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och roligare centrum

Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och roligare centrum Ordförandeförslag u Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Till Kommunstyrelsen Datum 2015-12-17 Dnr 2015/0121-100 Svar på motion nr 7/2015 från Kristina Embäck (S) - Ett snyggare och

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

~:;--.~ 7, PI ~N- :i.~ ,7~-:~ :~~ (¼ fe ¼

~:;--.~ 7, PI ~N- :i.~ ,7~-:~ :~~ (¼ fe ¼ ?Z :;., 7, PI 4 N,7: : /.s 1 ¼ /,, % /. (¼ fe ¼ ¼ :i. fl ¼ / 1. 1 e JUNIPER HOUSE, GOTLAND Juniper house är en väl genomförd scenografi i Kattkammarsvik. En tran sparent nätvinyl med fotografier av enar

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

kaxiga detaljer Micaela Nordberg Fredrik Hedén Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Exteriört har familjen målat huset i en vit bruten kulör. För ett modernt uttryck har man valt att ta in silver som accentfärg, på bland annat vindskivor och stuprör funkis med kaxiga detaljer Det var

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna

15-03-03. hem ETT. sammanställning Homeparty hos Hanna 15-03-03 hem ETT sammanställning Homeparty hos Hanna innehåll Homeparty hos Hanna Sammanfattning av workshopen Slutsatser resultat 3 6-10 11 Homeparty hos Hanna Bostadens upplägg och innehåll Vi hade bjudit

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder: 8. Livets atom Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av

Läs mer

Varför är det fysiska biblioteket viktigt när media och bibliotekarier finns på internet? Det är viktigt: Det är viktigt att det här får!

Varför är det fysiska biblioteket viktigt när media och bibliotekarier finns på internet? Det är viktigt: Det är viktigt att det här får! TILLBYGGNAD AV GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK TILLBYGGNAD AV GÖTEBORGS STADSBIBLIOTEK Examensarbete Piamaria Sundin vt 2O11 Critical Studies Design Studio, KTH Arkitektur Handledare: Katarina Bonnevier & brady

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~

L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2009-01- 29 DNA.. fi?{?..g(/. ~:.:'?:Y... ~~~~~~~crreja~ R ~A... K D...~/.a..:~/.. 23 2008-11-20 3(5) Sökande 0-.. Namn /mobil Planerat start/slut datum ~7."cJ7 ~Ja4 41 L/1 0ö~e/f

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

Presentation av kontoret

Presentation av kontoret H U S Presentation av kontoret är arkitekt SAR/MSA och började som snickare på ett litet byggföretag i Småland. Detta har påverkat inriktningen på kontoret mycket. En bra idé skall vara genomförbar och

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Den kidnapade sångerskan. Anna, Camille och Axel

Den kidnapade sångerskan. Anna, Camille och Axel Den kidnapade sångerskan Anna, Camille och Axel kapitel 1 Här får ni träffa Fru Gurka Kapitel 2 Fru Gurka får ett bråt Hej, jag heter fru Gurka och är dektektiv på fritiden. Jag är på jobbet och sitter

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Storyline och matematik

Storyline och matematik Storyline och matematik Av Eva Marsh och Ylva Lundin I ett storylinearbete om energi fick eleverna i årskurs åtta vid många tillfällen diskutera och lösa matematiska problem som karaktärerna ställdes inför.

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012

Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Riktlinjer för Stallarholmsskolan gällande förhållningssätt, värdegrund och arbetsinriktning 2012 Skollagen (2010:800) 1 kap. 5 Utformning av utbildningen Var och en som verkar inom utbildningen ska främja

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer N /11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-04-11 Diarienummer N138-0027/11 Sektor Kultur och fritid Michael Göransson Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@xxxxxx.goteborg.se Mötesplats Amhult

Läs mer

fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ).

fgr S-vr,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). & Verksamhet sberät te 1 * fgr S-v"r,Jsö Södl]a pgq.tsbg,qeå?rqni.ng- år Iq60 { avs*r tirlsn L?.5,1959-22.5.1960 ). tq 7 * {tao Sorn styrelse har fungo3s;: ordf. B. Lundblarl toilt Si-irsetrrr.P;'r Unze1l

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer