Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg. Margaretha Hedmark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg. Margaretha Hedmark"

Transkript

1 Specialarbete inom -et bibliotekskunskap vid bibliotekshögskolan. Marianne Age berg Margaretha Hedmark

2 VEM GOR VA3 OCH NAR... sid 8.. l. PORSLAG *.**sid 17 2' 2. UTXEDNIMGme......e..ee**e...-..,si d PINANSIERING...*.m...*.. sid PROJEKTLEDNING... sid BY GGIJAIISIROGRAM... sid RL'flNINGAR...e...OC,+.. sid IBPOR OPE?ANDET,..,sid 40 LITTERATUR...e...*... *.si 44

3 Hur kommer ett bibliotek till? Har en bibliotekarie nagon möjlighet att paverka dess planering? Vi har försökt finna svar på n%gra f ragor inom d et t a problemkomplex. Var Iörho ppning Z,r at t dema lilla skrift skall inuaa bli till hjälp för bibliotekarier, som för första gången har att medverka vid planeringen av ett nytt bibliotek. Vi har begränsat arbetet till att galla planering a~ ett mindre komunbibliotek eller en stadsdelsfilial. Detta hindrar emellertid inte att vissa delar kan vara tillämpligt aven på större folkbibliotek., Att planera ett nytt bibliotek, det må vara stort eller litet, tlr inte en mans verk, utan ett samarbete mellan ett flertal personer, som tillsamma~s utgör ett arbetslag. I ett sadant arbetslag spelar bibliotekarien sin speciella roll. Sasom sakkunnig i biblioteksfrågor maste hon ta ansvar för en mängd beslut* För att kunna komma ned kloka, val underbyggda argument rnåste hon ha hela planeringsprocessen klar for sig och veta vilken roll hon själv spelar och bör spela i den. Vårt arbete gör inte anspråk p% att vara en fullständig redogörelse för hur det i allmanhet g%r till- nar nya bibliotek planeras. Därtill har vi själva alltför liten erfarenhet. Dessutom har vi av ekonomiska och tidsmässiga skal inte haft möjlighet att studera tillkomsten av mer än ett bibliotek, Vi redogör för varje planeringsstadium fr& det att förslaget on e-tt nytt bibliotek har väckts till själva öppawdet av det färdiga biblioteket. Dema redogörelse har vi valt att göra p% tv% satt. Dels ger vi en allmkgiltig beskrimiing och förklaring av en sådan planeringsprocess. Dels beskriver vi den faktiska planeringen och tillkomsten av ett integrerat folk- och skolbibliotek, Vail&sfilialen. i Halmstad. Under vara studiebesölc i Halms?;ad har vi intervjuat ett flertal personer, som varit engagerade i planeringen av Vall&sbibliot.eket. Vi har tagit kontctkt med fijl5ade personer.: ko~rmrnrarlen Gösta G.ustavsson och Gösta Ylaldobrand, bibliotekschef Inga Brita Sjögren, arkitekt Lise Höstrup, skoldirektör John Mattsson, rektor Sten Lager vid Vall2isskolan sant biblio-kekariema Karin Kofoed och Ulf Eliasson vid Vall%sfilialen, Till srrm-bliga vill vi ha^ framföra stt varnit tack fcr all den bjsly vi har IAtL under v%ra besök6 Bibliot ekslzögskolan Boras 1 Janu3;ri Marianne Ageberg Idargaretha Hedmark

4

5 Vallas ar en ny stadsdel F östra delen EV centrslcrten Balnstad. I utbyggt skick skall detta omrade rymma bostäder för ca invånare. Bebyggelsen ar varierad med s&~al enfmiljshus som flerfamiljshus. Nagon höghusbebyggelse finns inte. Samtliga bustadshns nar byggts av det alln5myttiga bostadsbolaget Halmstae Fastighets AB. I januari 1970, då hiilften av bostäderna s-tod inslytln5-ngsitlaxa9 fick Böstrups arkitektkontor AB i uppdrag av dretselkmaren att rita Iörslag till ett kinltur- och köpcentrum i Vall&s.med bler, affärer, mellan- och högstadieskolaq bibliotek cc8 tritidsg%rd. En arbetsgrupp Lillsat-l;; rzv drätsulkammarens beredningsutskot-t hade aret innan lagt fram en rapport med förslag um en driven integration i det nya centrumet. ArkitekAerna hade dasför Överläggningar ned representanter för olika r,%nder och s.l;yrelaer i komunen, bl... a fritidsn~..mnden, skols-l-yrelsen och biblioteksstyrelseq för att ind der söka möjligheterna t111 ett samnyttjande av lokalernz. Man tog ocksa kont&$ med intresseföreningen i Vell%s för att höra invanunas önskern%l och synpunkter p& sitt centrwi1. Eft,er studier av redan byggda anlaggni.zgar skre.i arkitekterna Lise och Hugo Höstrup ett. m3ls~ttningsprograa f ör att visa idhi? med ett integrerat centrum. Malsattningen var att göra ett attraktivt, levande centrw, dar människorna kikmer gemenskap och aktivitetslust. Dessutom ville man skapa förutsztiminngar för ett gemensamt; utnytt jmde av?ersolal och lokaler gerom att bygga en M+H-skola, som samtidig3 skulle hmna fungesa som ett allaktivitetshus för invånarria i Vallase Skolan borde vara öpper, även kvällar och p& löi- och söndagar, d$ fritidsnänmdeix och bildningsorgaaisationerna kunde disponera lokalerna för sin fritids- och hobbyverksarohet, I skolbyggnades ville a3-l:itekterrra placera ett stadsdelsbl.blioteb, som kunde fungera b&de som s$koloch folkbiblietek. Halmstad. komun godkände f örslage% och vid höatt erminens böi. j a 1974 stod- Vallåsskolsbn klar att tas i b~ak, Eiblio-teket ö~paedes i november. Ii.citidsverksamheten hade stgrta% redm tidigare. - ;~~~~rs;fi---,t.gg.gggis.-~~,~ < ~ ~ * ' 7 ~ p : x ~ PT,,Tp,-~t-Y---?:,* *i* -* -m- 15.-, - -/- -'"" 1

6 .--~. :==J EE2 7,T-q j.:.i,- z:- r:-:- 15SJ = L= i:,:':;:! --- ~s~ k; c.; w

7 ~ ~ ,,.... e,.' , i 1-.. I '.....

8 j 6 -i bibliotek fikals i :600

9 skala i : 200 STADSDET.SBIBLIOF%~;I~~~

10

11 KOWNU&FULLHAKT IGE - beslutar i ärendet och beviljar anslag KOHNUNSTYRELSEN - granskar och bereder ärendet CENTRALA BYGGNADSKOMM I TTEN - har att verkställa fullmäktiges bosiut i byggnadsfragor KULTURNAMNDEN SKOLSTYRELSEN FR I T IDSN~~~NDEN bi trädd av bitriidd av bitradd av bibliotekschefen skoldirektören fri tidsintendenten - tjänstemännen är radgivare och experter inom sitt verkszmhetso~r2de; gör underlag till byggnadsprogram. Nämndl edamöterna diskuterar och godkänner bygynadsprogran och ri tningsförslag, BIBLIOTEKET SKOLAN FRI T IDSGARDEN IMTRESSEFOREN I NGEN bibl iotekspersonal en rektor, lärare fri tidspersonalen stadsdel sinvanarna - radgivare, experter, - radgivwe, - radgivare, ex- för~edlare av ininsatta i stt biblio- experter, in- perter p3 fri- v3narnas Önskningar och teks verksamheter satta i skolans tidsverksaahet behov i fråga os och funktioner förhallanden konmunal service ARK I TEKTEM - utarbetar byggnadsprogram, ritar förslag till lösningar och gör kostncdsberzkninqar Skissen ovan ar en översikt över de Personer, n&-nder cch för-- eningar, som p& ett eller annat satt kan bli inkopplade vi.d planeringen av et$ nytt bibliotek, Vi har har tänkt oss att det gäller ett integrerat bibliotek av sma typ som det, F Vallas, ' dvs ett kombinerat folk- och skolbibliotek, som komit till genom en samverkan mella~ skol-, fritids- ~ck~k~ltursektorn. - = I det följande ger vi en mer detaljerad beskrivniug av själva planeri.ngsprocessen, såsom vi tycker att den bör genonf 5r.z.i.s för att man skall uppna ett gott resultat. V i börjar med att beskriva arbetslaget och vilken roll varje person spelar, vem som gör vad och nar. Arbetslaget bestar av komcnens förtroendevalda, bibliotekarien och arkitekten. D% vi försöker se det hela ur bibliotekets synvinkel och vill- koncentrera oss framför allt p% bibliotekariens roll i planeringen, har vi i det följande schenat ut eliirnnat represenvant er för skolan, fritidsnämaen och intresseföreniiigen. Som skissen ovan visar ar dessa grupyer ocks& inkopplade under planeringens g%ng, men det skulle leds al:+för ls~qgt ztt gå in aven p% deras spciella roller. I de kapitel om planeringsprocessen som följer komer vi emellertid att behanula avex skolan, fritidsaannden o ch intressef örcningen och deras betydelse f ör bibliotekets utformning.

12 VAR OCE EX %R SIW ROLL I PLANERLWGEM - ALLA' DELAR PA ANSVARET BIBLIOrnIL4RIEN biblioteket ARKITEKTEN arkitektkontoret Bibliotekarien ber kulturnämnden om ett nytt hiblfotek Kul %il-rnamnden gör en frarns tallning hos lcommns tyrelsen, som behandl-ar ä,re~.det on den f i ~ncr detta angelaget, Ev. tillsiitter nan en titredning för att undersöka behovet av biblio- Kan d.islaterar alternativa lösningar, som -$.ex. att göra on- och tillbyggningar eiler att bygga beht nytt.?,lan undersölcer möjligheten av ett samaskek med annan ko~munal namad, ex.. skolstyrelsen, son1 lraliske just ar i färd me8?.tf -lanera en ny skola, samt studerar nya bibliot,ek i andra konniti~e r. EiblFo-lxk-rien gör i samr%d med sin narmd ett första förslag till byggnadsprogsam samt en grov ko~tnsdsberakning, som skall Iiggn till grund för kom- i)i mu~~f~rllnial~-$i~cs besl-ut,. O

13 ARKITEKTEN Komrmnfullmakt ige be slutar i ärende t och bcvil jar anslag. Kommnens centrala byggnadskommitté, C3K, Egr uppdraget at t verks tä,l.la beslutet, Den kallar representanter for berörda nämnder oc?~ styrelser, CSIC intervji~ar arkitelcten och ger honom/henne uppdrage t att rita biblioteket. BiblioteEarien förklarar byggnadsprogrammet för arkitekten och berattar om mglsuttningen med biblioteksverksamheten. Arkitekten kompletterar programmet, Ev. rekommenderar hon sedan andras konsulter sasom inredningsarkitekt, konstnar etc. Arkitekten gör flera. preliminära skissf örslag efter programmets föi~tsättningar samt kostnadsberäkningar. P,rki.teelci;m?recenteras forslagen för CBS och bibliotekarien. CBB ocf '~iblio~~ekarien godkänner, gör vissa ändringar eller avslår fbr~.k?,g(?yl_.

14 a 8 E.: m k o F: cd k :a 24 d s a, a -P.d k O 'P rd *d $>d k P cd A.d $>on 4 b. e7 L-Y 4: 'a, 3: I +' 4, h t f. o o2 d4: d u2 o % a 2 d e k '3 a r-l k r1 O 0) rl rj -P aj r( bl r? a k *d F?+ k.rl ha - 2 ~ 3 :r3 o k F: :o 6.d a m vi b2 $4 4.d c3 $0; w G k k.rl :o Q, k b9t-l a -G 3 k A al FIdk d c8 k :d E :o, -r d* u3 0 -C' Urd cd r'. F.l r? r! a d c3.d 6.4 &+'h cd :o 2 & P e, e, += m 2 0 B.r1 ~ rim 0 4 C> Ci.a o k - a, F: O ffi P * G -i> tro c; d F: 6: k Uo:(U c2,y gdcz pq.d.c( u d f? G *c vi W F: ii Pi "yr u &i r3 c, L?. s -i= m cd Gi

15 B R W E- 5 4 :-s I. 4 m m L E= d rl b0 3 a ME F: he 6 P OFI 24 d k cdd?- -Prl r cu -4 d.k+ i! dk *(da g 2 -!= Q3 C!,Y c a a) cd F3 v: m +A d.r( 24 * M k O X -4dP z5 H 5 B O H d H Fr: -P d 33 a.d k -P :a rik.r( a, to P -P r rl rl cn.d -P -v 2 Gi 2 W c4 O E ffi :o k m k E B s O W

16 ffi ed.;i Q, cd -d rok 2 3.rl F: a a, k d o ri d rl.d.d m -P.d -P E c! c3 a, -I>.r( h c *d rd k a a k 4 a 4 3 a e C3 ffi :o F.i

17 .z W H ffi 8 W O H A F2 H.. ffi

18 I de följande %tta kapitlen ges er närmare beskrivning av planeringsprocessen, dels efter vart allnkgiltiga scheria, dels med exempel f sån BallBsplaneringen.

19 Förslag on byggande av ett nytt bibliotek kommer vanligtvis från bibliotekarien och kulturnwden. Deras znhgllan kan vara motiverad p& olika satt: det gamla biblioteket har kanske blivit för trångt eller lokalerna är inte längre ändamalsenliga. Kommunen har kanske expanderat och nya stadsdelar v2xt fram, som kräver sina serviceinrattningar - däribland ett bibliotek. NAgra bindande normer för hur stort befolkningsunderlag som kravs för ett nytt bibliotek finns inte. I Sverige finns overhuvudtaget inte nagra lagstadgade normer för bibliotek. Antalet bibliotek och deras standard beror helt p& den enskilda kommunens ambitionsnivii ars rationaliseringsutredning vid folkbiblioteken (NRU) Iöreslar att befolkningsunderlaget för en filial i ett stadsomr%de med koncentrerad bebyggelse av flerfamiljshus i normala fall bör omfatta minst 8-10,000 personer inom 2 km radie fr& filialen. At-k avståndet till biblioteket har avgörande betydelse för bibliotekets utnyttjandegrad har flera undersökningar visst. Anvä,ndningsfrekvensen avtar. markat efter 500 m frår? Siblioteket. 1) Bibliotek som har ett centralt läge intill bostäder och köpcentr-m utnytt jas mångdu-bbeit. Vallas Stadsdelen Vallas beräknas vid full utbyggnad ha invånare. Biblioteksfilialen där har f%tt ett centralt läge - mitt i köpcentrat, Alla Vall%sinvhare bor inom 1,5 km radie fr%n sitt bibliotek. Tidigare utnyttjade Vall%sborna bib1ioteket.i stadsdelen Snöstorp strax intill. Trycket p% Snöstorpsfilia7en öka,de emellertid &r fr& &r. Frk 1970 till 1973 hade utlhingen ner än fördubblats. Den lilla filialen i Snöstorp skulle i franiiden inte klara av att betjäna hele Vallas vid full utbyggnad, Man hade naturligtvis fiarna sett att Snöstorpsfilinlen fatt vara kvar, men kommunen tvingades av ekonomiska skb1 att lagga ned Genna, d% VdLiisbibliot eket stod klart, Biblioteket i Vallas fungerar ocksa son skolbibliotek. Har uppfyller man alltsa sanitidigt skolstadgans krav om att ett bibliotek skall finnas p& varje skola. (se 5 24 i skolstadgan. ) Behovet ay en' biblioteksfilial i var alltca lätt att p%- visa. Pien i samband med beslut om ett byggande kaa det ocksa vara befogat med en utredning rörande biblioteksverksamheten i komalen. m o c h bokvanor i fem svenska samhällen. Litteraturutredningens Ikisvanestudier. (SOU 1972 : 20. ) s, 537 e

20 UTRED NING För hela bibliotekssystenie t p%g3r en stanclig planering av verksamheten. Bibliotekschefen mhte varje år Överväga nya Öppethållandetider, nya distrieutionsnöjlighe$er, bätfre inredning, persoualtldni m.n. ' För att underlatta denna planering kan en stor och övergripande utredning gjord av förtroendene2 samt tjänsteman från berörda förvaltningar ( fritidsförvaltningen, kulturnämnd en sociala förvaltningar) vara till stor nytta.för kommunens bibliotekspla~ering för flura %r frambt, En sadan utredning kunde ha som uppgift att definiera bibl,ioteksverksam,'?etens målsëttning. Den blir då ett underlag för beslut om ev nedläggning av vissa utlånimgsst.iillen, införande av bokbuss och planering av nya stadsdelsbibliotek. Vallås Pr%n har man 5 Ralmstad gjort en sådan biblioleksutredning; en för kärnkommunen och en för kranskomnerna, soiii sedan årsskiftet 73/74 genom kornmunreformen kom att ingå i Halmstad ko~mn, Arbetsgruppen för biblio teksutrediin~en i kärnkomminen representerade olika nämder och st-yrelser : dratselkau'mare~, lönenämnden, biblioteksstyrelsen och skolstyrelsen. Till sitt förf ogande hade också grupyen n5pa sak1anniga t jansteman, b1.a. skoldirektören och bisliotekschefen. Självz. utredningsarbetet innefattade besök p& f lertalet kornmun%iblistek. I anslutning därtill har mzn sam~anträffat med representanter för de lokale biblioteken och ned den diskuterat biblioteksproblem. Dessut03 kar ar'retsgruppen avgivit yttranden över framstiillnin~ar fran biblioteksstyrelsen, sant företagit nagrs studieresor. Utredningsrapporten inleds med en allnan målszttning, dar man i första hand hiinvisar till Uli2SCD:s manifest on foikbibliotek fran år Vidare har Pan tagil intryck a,v litterzturutredningen o ch avslutar iale dningen sal-unda : "Arbe tsgmppen vill sari allmän nals?,ttning framlz8ll8, angelägenheten av att I;oa?iunens inv&nz?,re i alla 82drar från skiftande f5lxts$,%tningar, miljö5r och 3oeniiepla-hser ges tilxfalle att för s-budier, inforn?.-lion och förssxöelse utnytlja de.media soa ett bibliotrk sv god standard kan erb jutie. Rappo~ten innek51 lcr en nuliigecbs skrivniag av Ealns tzd stadsbibliotek och sedan f6l.jer ett :ivs*ll.tt om samverkan rnellan folkbibllosel: och skola. Ear redogörs fö2 grundskolans biblbgtek och dess funktfo~r, g~,nvlasisskolan och

21 det inofficiella s2,mrbetet som redan äger rum mellan skolan och folkbiblioteket. Vidare behandlas folkbibliotekea och nöjligheten av att integrera dessa med skolbiblioteken. Har understryker arbe tsgmppen vikten av en central placering för det integrera,do filialbiblioteket och man sager också att regler f ö arbets- ~ och kompetensfördelning bör iappra-itas. Arbetsgrupper, anger son: den viktigas te fördelen med sarmerkan skola/folk'~iblio tek, a%t eleverna p$ ett tidigt stadium Lär sig utnyttja folkbiblioteke-ks resurser. Filialbibliotek anser man i priccip bör inra-tta,~ i stadsdelar med omkring inv3nere och me& utbyggd service i övrigt samt i sadana -tätorter, son kanske inte uppfyller kravet ifraga om invånara~tal, men som har ett större avstånd till huvudorten. Rar has man alltsa följt 1.SRIT:s norriier. Arbetsgruppen ger rekommendationer för biblioteksverksanhetens onfattning och inriktning vu6 galler den allmänkulturella verksznheten, filialbiblioteken, bokbussen, hijgskoleutbil&ningei~s. biblioteksbellov, \~i.xe-ilutbildningen, inv~ndrarservicen, lii.nsbi'olfateken, den inpsökande bi.blioteksverksamleten, inrormationsfr&gcr, an&ra media an böckar m.m. Sedan redogör gruppen för bibliote2csl-okalerna och personalbehovet i den framtida organisationen. Rurpporien a.vslutas med ekonomiska spörsn%i, dar schablonmiissiga kostnadsberakningar utförts, Kalla: Utredning rörenc?.e biblioteksverksamhetens m&,'lsättning. RslnsLad komcmn, 197 j.

22 .. - Tänkbart tidsschemô, för anslsgs~skande. Planeringstid: ca 3 ar. Bib1,io tekarien Initiativet till byggande av ett nytt gör en fram- biolio+ek komer vanihgtvis från 3j.bställning till liotekariec. Kon börjar mzd att göra kulturnämnden en franslallnin~ till kulturnämnden. on ett nytt Samtidigt bifo:;zr bibliotekarien en bibliotek grov kostnadsberäkning, I denna kostnad innefattas ka;25yafkos tnader, driftskostnader, vissa engangsansleg f6r upobyggande av bolrsestån.det och för extraf ers on al. Bidragsberattigade kostnader kan också anges. Dessutom bifogas förslag till organisation. Som uniierlag för sina beräkningar kan Sibliotekarien ha siffror från andra. bibliotek, 7G3U:sI SO:S norner samt B t j :s berkikningar for imedningskost - nader och d3 ha aktuella kostnsdshöjningar i 5i;rurlre. Framstallningeri_ kan ocksg ha en egen gjord unders6kni::g till grund, son klart pavisas behovet av det önskade binliotekel. Kulturnamnden handlägger Srendet och ansöker hos kow.v-nen om medel ör inrättande t av 'ciblio teket..'il1 a.nsökan bifogas bibliotekariens skxi~?elser, Kommuns tyrelsen bifaller ku1tu.rnzmdens ansökan Kor,cu~unf~~llmaktige beslutar j. arendet ei'ser kos-lnadsf8rslaget fran koriir~v.-,- styrelsen C3R begsr anslag för pro:ektet Sedan kormnst~~e7sen tagit st5llmisig till ansskun, zörs ett kostm&sförslag, Detta I5rslzg iacgs sedan frun till komnnfulin5i:ti~e f$r beslu-t. Kommnfv-lLni2ctige avger pri~ci~beslut, varvid byggandet av det nya 'biblioteket tas med. i ILJL? (~rona~nens ckonorniska l&~lg kidsplaiiering), Fullmäktige anger varifrån 2en::crls skall tas och upsdrar åt CRK (centrala b ygenadakomi t t h) a-t t utföra upgdraget... CBK inleder EU ett sana.rbete red bl,a. arkitekten och bi b:j.otclcarien, on sk,iss- ' ritningarria till biblio tcke t, Sedzn nizn genensa~t kormit frrzm tij.1 en 3.ösni.~~gör I C3K en f raas i;s.llning l:omnv.nfi12~i.m;ik- ii tige om ansia;; för projck.te<;, 1 t...i,.. L' t i b E 5

23 fillmaktige teviljar medel hllmaktige godkänner kostnadsförslaget 2r.h 233:. Bitlio tekarien askar om bokanslag Uppk yggaiide.t. au bokbes +andet f ör de t nya brbllote!:et ar den först,a %-kgaraen fran bibliotekariens sida, I sin budget askar hon om anslag för bokinköp, fördelat på flera. Zr före bibliotekets ö-pnande. Idealiskt vore att ha %t- ninstone 5 ar på sig för att hrna bygga upp referensbestzndet och det skön- litterära bestandet i första hand. För att klara a~r -den extra, arbetsbörda som då drabbar humdbibiiotekets ink0psavd-elning, kzn det vara lanpligt att ocks% äska om snslag för timanste77d personal for iordningsta1.lande av 7 oockerna... Derrm tfaanstall4a personal kan sedan försln-gsvis få tjänst p& det nya biblioteket, Biblio tekarien äskat- om t janster Tv% år före bibliotekets beräknade ö?>nande askar bibliotekarien om tjiinster; biblioteksriet jcnster, kontoristt janster och eventuellt om extra personal på timtjznstgörinz, Personalen bör anstgllas senast i/2 gr före bibl5otckets öppnande. Blbliokekarien 8.sliar om medel 'för hredning, xtrustnir~g och drift 2's&el fgr inzedning, utrustning och drift av det nya SibSioteket asksr bibliotekerien i sr före beraknat öppnarids, Under Oibliote!rs~l~neriagens gans, samarbetar bib3.iotekarien hels tiden med CBK och de öv~i.gz i arbetslaset, Slmlle det visa sig att man inte kan halla sig incm de av fu:i.lri,iik tige givna, ranarnct, 8,liggcr &et CBK att hos PdllxZkti~e anhalla om till5.ggsansl:rg för tiickande av dc öiiade Ircs tnl,derna, Detta sker vanli.gvvis endast d& kostnaderna --- vida?ivars t igt. r den urs~jrurrgliga sun~rnzn. PLI.- niikklge kan (1% tc CBK ett omforx2 förslagel eller godk2,nna CJI(:s znha3.?.ax om extra anslag, Bibli~Lekvt en~nas, Rihl i o-keksrie~ g6r en vanlig bn6ge-t för nas%a år,

24 Vallås Vall%sskolan beraknsfies st3 fardig hzsten Då tänkte man sig ocksa att biblieteket skulle öppnas samtidigt. Darför beggrde bibliotekschefen nedel för biblioteksverksamhet i Vallas i 1374 ZLLS budget, Detta anslagsäskande beviljades emellertid inte. Vid Arsskif tei 77/74 meddelade ekonomichefen p-cöts3.isi;, att man inte hzde rgd raed nagot bibliotek i Vallas Enda möjligheten att starta bi~li0- teksveiksamhet i Vallgs, var att f?~tta över personalen frbostergardsfilfa1en och darmed liiggs ner denna; I detta. - lzge anhöll kuiturnzmnilen ~a3ro...hos k ~r~~~yrebsen om. medel för inrättandet av filialcsa i VallAsskolan, så att denna? kunde öppna samtidigt som skolan, hösten Nan fann det oekonomiskt och ett f3ga överjc5nkt sparande att låta den då färdigställda lokalen st& outnyttjad ett helt år. Till skrivelsen var Sifocat en FE,? Tran 'sibliotekschei"on? som påvisade att det var omotiverat att överflytta verksalnheten vid Osterg&rasfilialen till VaZl%s. Ssterg&xdsfilialen fungerar aven son skolbibliotek, varför en flyttning av folkbiblioteket skulle tvinga skolstyselcen at t p% annat satt ordna sin biblioteksservice, Dessu-kon ha.r utlaningen vid bib1iof;eke-b starkt ökat under den tid det v2ri-t i bruk. Kulturnkimnden begsrde stt ps rsonalen slalle azs tallas allra senast från halvårsskif te%.?.!a? ScrZS;nsC?e kost;mderna ic*c;x till följande : persona.1 bokinköp inventarier 100 tkr (2 heltidsanställdz bibliotekarier, 2,s kontoristsr sant ti3tjanstgörande ) 200 -Ilnr..' 200 tkr Detta askande beviljade komunfullaaktige. Beslut on inrattandet av filialen i Vallas kom alltsa mycket sent, Inköp av böcker för filialens rakning kunde man pabörja först ett halvar före berälriat Zpp~ctizde. PS. 'huvudlci.bliotekets inköpsavdelning fick man ingen personaliörstarkning. Eibliotekspersonalen i Vallbs anställdes 4 ugnader innan man öppnade det nya bibljoteket! Största delen av bokinköpet, iordningstiillande-b av kortkatal.ogen samt gallring av gada boklestand. m.m. fick nan försöka klara av p% denna 'korta tid. Kon~munfull.mKlctige har för bildgethet 1975 beuiljôt e$% driftsanslag p& 405,1 tkr för biblioteket i Vall&. Se bil.2ga 1 *

25 d Centrala byggnadskormittesn Zr ett komunalt organ, med en nämndlikande sammansättning soa är parlamentariskt samansatt. Ordförande, ledzmö ter och sup-leanter ar valda av kommunfullmäktige. CSK fungerar som kommunens samordnande och verkstallaade organ ifraga on kom~inens husbyggnadsverksamhet eller korrnunens an15glgnin~sverksamhe t avseende nybyggnad, samt större on- och tillbyggnader. DR en ánh%llan om' bygganae av ett nytt biblïotek har godkänts av fullm5ktige, inlcds ett sanzrbete nelian CBK, kulturnämnden, arkitekten och bibliotekarien, Andya namnder och förvaltningstjjansteman kan också vara med i vissa fall, om de - helt eller delvis - kormer att utnyttjá; byggnaden. I Vallås var b1.a skolst3rrelsen och skoldirektören inkopplade. Det åligger nu kulturnamnden att svara för ett lokalprogram. Men innan slutgiitigt förslag till lokslbahovsprogram framlägges, skall samrsd ske ned CBK, Vidare skall kulturna~i~nden svara för en resovisnl3g av kom~letterande förutsattninger för utrednings- och >rojekteringsarbete utöver vad som framgår av iietaljplan och lokal'cehovsprograni. Sedan man geniensamt komrit fram till skissritningarna till de5 nya biblioteket, gör CBK en frcs:stzllning till komriixnfullmäktige 0% anslag för projektet, C3R skall tillse att projektet hgller sig inom de av fizlj-ni2ktige givna ranams. 11å.s te kos tnr,dcre,zarna överskrii?as slic?ll CSK hos fullmzktige anh5lla om ökat anslag, CBK skall ocksa handha alla 5tt5,rder i saxband ned eventuella stzksbidrag. Eftersom Vall&sbihlioteket santidigt iir skolbi2liotek var det till viss del statsbidragsber5ttigat t.es, CBK ansvarar sedan för alla Btgaxder i sazband me6 genoixförandet av projektet, sssoa framt5llningar till olika myndigheter, infordran av fast och 10s inredning etc. He lz tiden informeras kul-turnzmnden on arbetets ghg, Avslutriir,gsvis sksll C3?,R komma med er, slutredogörelse för b3-i;~~ t till komm~xns-kyrelson. Det er självklart att n5,nndordföranden. i berörd namd deltar i planeringen med CX, nen det Er därenot inte lika s jslvklart att berörd chefst jacstenzn nr ad jungerad. I vissa konzuner htivdar r;,= n3zligen, n%t tlla deltagare sksll vara förtroendevalda. I reglemsnts för C3K, utfor- nat av Svenska korrmunf örburide t, s tsr de t i $5 : "~omfiit-tén.. ager EïYn kommclnstjrelsen och övriga ngimder sant beredningar och tjanstemsn info18dra de yttranden och uppl-ys-, ningnr som ar erforcizillgz för zt9 kiocaittdn skal! b-rulz fullgörs sina åliggn~~den."

26 BYGGNADS PROGRAM S edan kommuiifullic&ikt ige har f attat et.t; principbeslut om att Sygga ett bibliotek och arkitekt har utsetts av CBK, börjar samarbetet mellan bibliot ekarie och arkitekt. Tillsammans med övrig bibliotekspersonal och i saurad ned sin närmd utarbetar bibliotekarien undexle& till et% byggna4s~rogra?ke Det ar viktigt att, ett s&dmt byglgaadsprog~&a knte blir er,- bart ett lokalprogram, som för arkitekten presenterar de olika logaler som bös fimas i biblioteket och d-eras ungefärliga storlek. Det ska aven beskriva själva m%lsättningera med biblioteksverkssrmheten. Dessutom bör i byggnadsprogramn;et frang% de olika funktionernas inbordes relationer och beroende av varandra. Ett fullständigt byggnadsprogram bör alltsa besta av tre komponeilter: 1, Idéprogram 2 Lokal pr ograni 3. Sambandsschema Man skulle kunna saga, att byggnadsprogrammet ar det styrmedel son st%r till bibliotekariens förbfogartds. Det ar viktigt, eftersom det bestämmer u-tformiingen av biblioteket och hur det komer at' fungera. Det.är nödvändigt om man skall 25 den byggnad man vill hae Id6progra.m Mar man forinulerar idégrogrammet maste m m ha klart f ör si g, vad man vill med det nya bibl-ioteket, dvs vilka verksamheter man vill skall -a beorivas i de nya lokalerna. Olika VC~Usamhete-s stp,ller sina speciella krav p% lokalernas utfo-mriing. För att kma konstrue~a en byggnad son uppfyller de Ev&- tionskrav son stalls, rn&ste arkitekten informesas on vilka verksamheter man tänkt sig. I boken Ett nytt folkbiblio~tek i 'Stenungsund, författad av tv& arkitvktstude~ande& films p& se 36 ff exempel p& just det vi menar med iddprogrm. Lokalprogram Pör att kunna skriva ett lokalprogra ned uppgifter om lokalytor'för olika funktioner, bokbe~t~dets omfattning, antal Iasplatser, persocalutryamenas storlek etc. m&ste bibliotekarien som underlag ha gjort en ~z-ia1.y~ av komunens/stadsde1en.s stri&tiar. Uppgifter om rluvaxaride och fram-lida bef oiknings~m~derl.ag, &ldersf ördelning men, k= planeringzkontoret i komamen h; 5lpa till med, Om kammrneri inte h;zr nggot ~Zrskil-~ plaeringskontol-, vänder mm sig ti.ll kom~u?- kansliet. Vid planering av integrerade tolk- och skolbibliotek behövs ocksa uppgift p& det sinta1 elever som skola skall dimen- -bioneras Tör, eftersoni elevantalet bestairmez* hux. stor yta i biblioteket son ar statsbidragsberättigade Uppgifter rör~~de

27 den obligatoriska skolan finns p3 skolkontoret eller hus länsskolnämnden. Sapband.sschema I ett saabandsschema anger man krav p% närhet och avskildhe-t mellan Ge olika lokalerna. Man km diir t. ex tala om vilka lokal-er och Pmktioner son bör ligga nars entr&n, vilka rum som skall exponeras mot gclngstr& e.dyl och vilka som bör placeras lugnt och avskilt. NOISY Normer för folkbibliotek Det finns :'i Sverige inga fastatalida normer för bib!.iotekslokater. Skolöverstyrvelsens Dibliotekssek-i;ion har emel.1erbi.d aigivit vissa 7:ikilrLa J e* för i~~ri. eul foliebi b1i.s-lek bör vaya beskaffat : 2 "Yta för huvcldbibliotekz 1QO z effelcti-v lokalyts per 1C00 in-. vanare i Ba~rïnuablocket, I den yten ska ock38 iii~g& en nin3re sardingssal och arrrlra y tvr som in-be ilar di~skt med lamverksaakizten at'" göra, DarViXi komix~iei 20-40% I;cnt;c;~~il;ation~~~'ca,

28 2 Yta för filialer: m effektiv lokailyta per 1000 inv&nare i riaronr%deu. Bokbeståndet raknas totalt för varje ko~nmw?block. Riktvärde ar 3 band per invihare i kommunblocket. Personalbehovet beraknas med hksyn till lheverksmheten. Erfarenheten visar att det går &% 1 ans4~iilld per utlh. Eikt~arde ar 8 utlån per invhare och %r, vilkef Incebar 1 ~nst alld per 1,250 invanare i kommtil?blocket o Pördelnifigen. av personal sker enligt foxmoln: 1 bibliotekarie per 1,6 ovrig an~tiilld.~~ 2) NRU räknar med att det behövs en heltidsanställd tj2nsteman per Iån on Aret. Proportionerna mellan bibliotekarier och annan personal bör vara 1 : 1,7. För övrigt anser NRU (med ratta) att i vissa fall bör befolkningsunderlaget ay.,v&~clas som grund för beräkningen av persona1behove.t. Förutom dessa svenska normer tillämpas i Sver%ge ocksa de daska utgitma 1967 i Polkebibliot Xormer och typeplaner for biblioteks7okaler i o~lr&der med 5,033 til indbyggere. Bagra arnerikmska normer iiruier man i The design of the; sma,ll public library av arkitekten Rolf XyLler. Normer f ör skolbi bliot ek Beträffande skolbibliotek finns i Sverige bostiimelser, scn komuaerna maste följa för att statsbidrag skall utga, Enligt SO: s skriftserie Skolbyggnader, aven kallad "Gröna bokenu, skall skolsiblioteket i en högstadieskol~z omfatta Zöl jande lokaler r bokrvia (utlh5.ngsavdelning) 75 hm oberoende av axtalel paralleller (?j uppehålls- och studiem 2 P 5.P 4 P 5 P G P km 30 km 35 hm 40 MM for skolbibliotekarie 15 kvtu obwonae av an-klet paralleller tiggra bes-bzmaelser nar det galler beharighet och mbeystid för skolbibliotekarier vtd grundskolor finns jnte, En arbcts-- grupp p5 SO iitreder emellertid för nárvarmde Gexi personella crgtx:isatior:en krir,g larornedlen i grzmdskol~a, 3ei~ har bi,a föreslagit &-t s-tatcbidrag bör ut& för bibliotekspersonal vid integrerade folk- ock skolbibliotek, Int egre~iade folk- och sko1bibl:~otelr, Det ar idag vanligt att man bygger integrerade Solk.- 0~311 skolbibliotek,?ör ~rii-t.arxxde ar ca 4.95 S0nkhibli3-L~h: i~2egrcrade ned. grunds?.r,oloib, blm riiena att er1 sadm s-tmmr~isllr~niria ger '~6d~ sociala och eko~uxislca 'P;CrdelarU iilan i&r -~TTO äaitre rnr;,ir%ijasde av de szi~lzdc rel;v.~:serna, man c>cks8 r'crs5t-trnd bibl.iote2rs- 5mnseeii <Pe 3:ili,biiigp E%% nytt foll;k41 blioiek i SLe~a~s.i~id, Göteborg s. 170-

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil

Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Synliggör biblioteket - Identitet, image, profil Eskilstuna 25 sep 2012 Eiler Jansson och Lena Angviken Vad ville vi med projektet? Öka medvetenheten hos allmänheten om bibliotekens utbud Öka användningen

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum

sektion genom förskoleterrass ovan kapprum sektion genom förskole ovan kapprum EN PLATS FÖR ALLA en skola för mig Vår uppgift är främst att utforma en skola för stora som för små med en flexibilitet som skall kunna följa med stadens behov och skiftningar

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND

HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND HYR STUDENTBOSTAD I CENTRALA LUND 124 NYA STUDENTLÄENHETER Unikt boende i centrala Lund Lagom till höstterminen 2014 sker den första inflyttningen i de helt nya studentlägenheterna i kvarteret Arkivet

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU

GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN SMARTAKONTOR.NU Malmö C Caroli City Drottningtorget Göteborg/ Stockholm Entré Lilla torg Stortorget Rörsjöparken Värnhemstorget Köpenhamn Gustav Adolfs torg St Pauli kyrka St Pauli kyrkogård Triangeln 954 GRANNE MED RÖRSJÖPARKEN

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda

FNs standardregler. För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda FNs standardregler För att människor med funktionshinder ska kunna leva som andra och vara lika mycket värda LÄTTLÄST en lättläst version av FNs standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå

I verkstad 3 btg puts/brunockrn P/grå STOCKHOLMS STADSMUSEUM 328 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fas t ighet Falken 2 Stadsdel Ostermalm Adress Riddargatan 40 Fastighetsäg ~~~~e~i$.hamar- ~öretag/verks/anst/ Robert Sandberg snickeri,

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR

FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR FLYTTBARA LOKALER FÖRSKOLOR OCH SKOLOR MAKING ROOM FOR THE FUTURE Får alla plats hos er? Eller har ni många barn och alldeles för lite utrymme? Behöver ni en ny cafeteria, fler klassrum eller en hel skolbyggnad?

Läs mer

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4

VILLA SADELTAK AREA: 160m² SOVRUM: 4 ALLRUM PLA 2 Exteriör perspektiv VILLA SADELTAK AREA: 160m² RUM: 4 WC TT TV Jag kommer hem med matkassarna och ser mig omkring i området där vi bor. Här finns både nya och gamla byggnader. Vi ville att

Läs mer

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort

2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort 2013-05- 2013-05-20 Lokalutredning grundskola/grundsärskola i Hallstahammars tätort Tekniska förvaltningen har från Kommunstyrelsen fått i uppdrag att utreda vilka ytor som friställs i de olika alternativen,

Läs mer

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet

En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Lilla Edet 2015-06-02 En biblioteksflytt ger sämre verksamhet Med anledning av majoritetens förslag till biblioteksflytt till Folkets Hus vill oppositionen lämna följande yttrande. Barn och ungdomsverksamhet

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc. " 'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ").- j "i '',' ':i.

-;,# ');p* ^ 'r' :::ffi. W$Ei-l*milli,i.,a*, @* Fmro-*lJeemr-Iix. *dc.  'rll b. 'i', ;'. o. t;':i.ilr. is{ ry6&ees B!1. EHgEE ).- j i '',' ':i. a ':i..* -;,# j "i,.,: ^ 'r' ');p* 'i', ;'. o ' ").-,,i'lii t;':i.ilr. '',' ry6&ees B!1. EHgEE -J s,* il is{ /f,* tr) Fmro-*lJeemr-ix ' s(t!,i: *dc W$Ei-l*milli,i.,a*, @* " 'rll b... 'lul,' r&h t:e!, :::ffi

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET

ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET ENA- projekt År 2, Fria Emilia HUSET Hemuppdrag Efter jullovet kommer vi att jobba med ett tema som vi kallar Huset. Det kommer att pågå under hela vårterminen. Det första hemuppdraget kring detta kommer

Läs mer

Förstudie - delrapport 2012-12-21

Förstudie - delrapport 2012-12-21 - delrapport 2012-12-21 Sammanställning av befintliga ytor i Häggviksskolans skolbyggnader samt ytbehov för Kulturskolan, Häggviksskolan och Sollentuna musikklasser. Prisindikation för tre olika om- och

Läs mer

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas.

REGEL 7. Det får inte finnas lagar och regler som säger att personer med funktionshinder inte kan anställas. REGEL 7 A r b e t e Staterna bör se till att personer med funktionshinder får arbeta. De måste ha lika stora möjligheter till arbete både i stan och på landet. Det får inte finnas lagar och regler som

Läs mer

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19

Svar på motion angående reseersättning för cykel, el -cykel och eventuellt andra fordon: kf 19 rn W/ffJo ~..~..( f;!1". SAMh~NTRÄOESPROT O KOLL ~ Sam manträdesdatum ".~~ TRA.NAS KOMMUN 2011 05 18 Sida 31 (45).- "-' KOMMUNSTRYRELSENS AU Dilf 51/~ 1 Svar på motion angående reseersättning för cykel,

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

STOPPAR TJUVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN DIMKANON

STOPPAR TJUVEN PÅ FÅ SEKUNDER MED EN DIMKANON STOPPA TJUVEN PÅ FÅ SEKUNDE MED EN DIMKANON POTECT dimkanoner är utvecklade med tanke på design och funktionalitet för att passa i de flesta miljöer. Och kan monteras synligt eller dolt. Ett mera effektivt

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~

L/1 0ö~e/f t7;<3-:r~o~ ~ Oft::J -66'/7cJ1/-t Postadress /' ST~~~S~ LANDSTINGET DALARNA INK. 2009-01- 29 DNA.. fi?{?..g(/. ~:.:'?:Y... ~~~~~~~crreja~ R ~A... K D...~/.a..:~/.. 23 2008-11-20 3(5) Sökande 0-.. Namn /mobil Planerat start/slut datum ~7."cJ7 ~Ja4 41 L/1 0ö~e/f

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

Beställningslista för Kongress

Beställningslista för Kongress CONVENTUM ÖREBRO Fabriksgatan 17-19 702 23 ÖREBRO Tel 019-766 45 00 E-post: anna.fransson@conventum.se www.conventum.se Beställningslista för Kongress Beställningslistan skall vara Conventum tillhanda

Läs mer

Sommarstuga med alla reglar

Sommarstuga med alla reglar Sommarstuga med alla reglar Planlösning och mått Golvreglar och plintar D=200 200x200 45x220 Golvreglarna har två funktioner. 1) att bära upp huset 2) att vara utrymme för golvisolering I vårt hus har

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kulturnämnden 2012-09-12 1 Plats och tid Beslutande Biblioteket, Malung Kl. 13.00-15.30 Åsa Hedlöf (S), ordförande Gun Byttner (M), vice ordförande Bente Mellqvist-Danielsson (V) Martina Henriksson (FP)

Läs mer

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby

Våra idéer till ett nytt. Stadsbibliotek. av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Våra idéer till ett nytt Stadsbibliotek av 5a, Knutbyskolan, Rinkeby Stockholms Stadsbibliotek är för litet. Det världsberömda biblioteket vid Odenplan i Stockholm ritades av Gunnar Asplund för 80 år sedan.

Läs mer

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN

#15 TÄNK ATT JAG LYSSNA PÅ DEN KARLN #15 TÄNK ATT AG LYSSNA PÅ DEN KARLN, SKATTBERG, ROBBAN, MAGNUM,, IPP SKATTBERG GULDNER: Till Urinetown med honom! Och det ska gå fort konstapel Magnum! ort! ROBERT: Du ljög för oss Guldner! GULDNER! 5

Läs mer

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia

Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Reservation mot kommunstyrelsens yttrande till förvaltningsrätten gällande Mörby Centrum Genomförandeavtal med Diligentia Det är inte kommunen som tagit initiativ till att utveckla centrumområdet. Tvärtom

Läs mer

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM

KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM nya N y lo ka möjl l ighe ter! KUNGSHOLMEN PONTONJÄRGATAN 37 432 KVM Sida 1 av 19 BESKRIVNING Pontonjärgatan 37, 432 kvm Spännande arkitektdesignat kontor med maximalt utnyttjad yta. Högt i tak och stora

Läs mer

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan

Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-17 Dnr: 2013/2540-BaUN- 285 Barn- och ungdomsnämnden Information Ombyggnation av Tillbergaskolan Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnad Gävle. Om- och tillbyggnad av bostadshus

Samhällsbyggnad Gävle. Om- och tillbyggnad av bostadshus Samhällsbyggnad Gävle Om- och tillbyggnad av bostadshus Exempelritningar med förklaringar Vill du veta mer? Telefon: 026-17 80 00 (växel) Fax: 026-10 67 78 E-post: samhallsbyggnad@gavle.se www.gavle.se/bygga-bo-miljo

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag

Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Beslut Datum 2015-07-02 Diarienummer 3961/2014 Process 3.5.1 Sundsvalls kommun, stadsbyggnadskontoret 851 85 Sundsvall Tillsynsbeslut enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag Slutsatser 1.

Läs mer

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- ""O",. 1-7

_~f.~ g&::---bevis. ar~h;l)çò'- O,. 1-7 ?T.Jltll7 ~rj in. 'if I ; IZatrineholn1s kon11tiun '- TI LLGÄNG L1G HETSUTSKOTTET 2011-02-21 i Plats och tid Beslutande KTS-salen, Vita huset kl 13.30-15.30 Gunilla Magnusson (s), Bengt Andersson (m),

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist

Catarina Törnqvist, sekreterare Karl-Göran Lindbäck, fritids- och kulturchef. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9 20 Catarina Törnqvist Sidan 1 av 14 Plats och tid Fritids- och kulturförvaltningen, onsdagen den 27 mars 2013, kl 08.15 11.15 Beslutande Britt-Inger Nordström (S) ordförande Håkan Nyman (S) Susanne Enstedt Lund (MP) Övriga

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28

Reglemente. Tekniska nämnden. Mariestad Töreboda Gullspång. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Reglemente Tekniska nämnden Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-05-28 Töreboda 2007-05-28 Gullspång 2007-05-28 Datum: 2012-01-13 Dnr: TN2007/0261 Sida: 2 (9) Reglemente

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 3 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Sanna designer/konstnär /Sanna slipar en möbel, köper blommor, visar upp sina konstverk, målar i en studio./ SANNA designer & konstnär.

Läs mer

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper

klassisk vinterskrud villa i belysning heta kaxigt i färg lys upp din trädgård arkitektritat på landet renoveringstips skapa egna grupper FÖR DIG SOM SKA BYGGA om OCH RENOVERA! VÅRT NYA HUS Nr.12 2012 belysning lys upp din trädgård teveprofilen Andrea engsäll inreder med detaljer vinterväxter skapa egna grupper 14 heta kaminer GÖR om köket

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs.

Att välja Sveriges framtid. Rösta om jobben. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Att välja Sveriges framtid. Ro sta fo r ett Sverige da r Alla beho vs. Fo r fler jobb, för ordning i ekonomin och för en baẗtre skola. Rösta om jobben. Sverige ska snart välja politik. Ska jobben bli fler

Läs mer

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE VÄLKOMMEN TILL KG 55 PRESENTATION KUNGSGAT 55 AXFAST STUCKATUR & ARMATUR KLASSISKT Varsam renovering lyfter fram sekelskiftesarkitekturen. PERSONLIGT Omtanke och engagemang skapar långsiktiga relationer.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är Man 17 19,5 Kvinna 63 72,4 Annan 7 8 Min ålder yngre än 25 år 19 21,8 26 45 år 25 28,7 46 65 år 23 26,4 äldre än 65 20 23 Tid för mitt besök 8 13 9 10,3 13 17

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Den enkla guiden till ert nya kontor

Den enkla guiden till ert nya kontor Den enkla guiden till ert nya kontor Följande punkter har tagits fram för att hjälpa dig när du byter kontor eller gör förändringar på ditt kontor. När det gäller att möblera en arbetsmiljö har de flesta

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3)

Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) I II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet 000015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-03-03 Sida 1 (3) Dnr LD13/03336 Uppdnr 705 2014-01-20 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

- --I Energimarknadsinspektionen

- --I Energimarknadsinspektionen Swedish Energy Markets lnspectorate BESLUT 1 (4) Sökande wpd Storgrundet Nät AB Ferkens gränd 3 111 30 Stockholm 55 6873-1722 Ombud: Motpart Affärsverket svenska kraftnät Box 1200 172 24 Sundbyberg 202100-4284

Läs mer

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro

Rumstyp Funktion/aktivitet Inredning Teknik InTibro InTibro Mottagande av besökare Yta för försäljning Receptionsdisk, öppen miljö, ergonomiskt utformad arbetsplats. Konstnärlig utsmyckning och växter som stämmer överens med övrig inredning. Besöksstolar,

Läs mer

2011 w w w. s c h e r l i n. s e

2011 w w w. s c h e r l i n. s e 2011 www.scherlin.se Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2013-05-13. Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 33 (39) Sammanträdesdatum 2013-05-13 144 D nr 2012/380 Medborgarförslag om avtal mellan Ticnet och Sala Turistbyrå INLEDNING Gunnel E dl und inkom den16 november 2012

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016

LÄSÅRET 2015/2016. Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 LÄSÅRET 2015/2016 Terminsindelning Ht: 24 augusti 21 december 2015 Vt. 6 januari 10 juni 2016 Lovdagar Lov v. 44 Vinterlov v.10 Påsklov v. 13 Lovdag 6/5 Skolans postadress: HÄRNÖSANDS GYMNASIUM Box 54

Läs mer

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess

Välkommen hem. Din guide i din byggprocess Välkommen hem Din guide i din byggprocess l J f H Välkommen till Berg! Varmt välkommen till oss på miljö- och byggenheten i Bergs kommun. Vi finns här för att hjälpa dej i ditt byggprojekt. En del av vårt

Läs mer

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN

KV RYSSLAND ÖSTRA 1 SKISS 140218 GA SKOLAN IN / UT TRANSPORTER KÖK FRAMTIDA STUDENTHEM PARKERING MILJÖHUS HISS PARKERING FURUTORPSPARKEN GA SKOL HOUSE IN / UT TRSPORTER i n u n i v e r s e T GA LFS AR DO ER K VA STA N TV MILJÖHUS R VÄ AT R SÖD arkitekter FRAMTIDA STUDENTHEM GU HA PARKERING. GUSTAV ADOLFS FÖRSAMLINGSHEM: PARKERING - BYGGNAD

Läs mer

sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke 040-103340 www.snovit.nu

sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke 040-103340 www.snovit.nu sju arkitekter sju små hus glader Ritad av: Tina Francke FRANCKE Arkitektkontor www.franckearkitekt.se 040-103340 www.snovit.nu glader Tina Francke Glader står så stolt i trädgården. En paviljong som är

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN

ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN ELFTE K A P I T L E T OM VAD SOM H A N D E UTE I S K O G E N MEDAN B R U M M E L M A N SATT I N S T A N G D I VISTHUSBODEN olycklig: - Oj oj oj, var bar min egen lilla snalla bjornpojke tagit vagen, sa

Läs mer

10 w w w. s c h e r l i n. s e

10 w w w. s c h e r l i n. s e www.scherlin.se 10 Det började en gång med en hallbänk till min egna bostad, som jag ritade och lät tillverka i Småland. Sedan har det med åren blivit fler bänkar, hallförvaring i olika former, mat- och

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek

Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Svensk Biblioteksförening Promemoria 2012-06- 15 Positionspapper E- böcker på svenska bibliotek Låntagare ska även i framtiden ha tillgång till kultur och kunskap i olika publiceringsformer och format,

Läs mer