Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda"

Transkript

1 Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V E.ON Vind Sverige AB Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Samrådsredogörelsen beskriver genomfört samråd med myndigheter, organisationer, föreningar, enskilda berörda och allmänheten för vindkraftprojekt Palsbo i Vaggeryds och Gislaveds kommuner. Samrådsredogörelsen ingår i tillståndsansökan för projektet. E.ON Vind avser att söka tillstånd för upp till 37 vindkraftverk. Under februari-mars 2011 genomfördes samråd med allmänheten, närboende, myndigheter och organisationer. Ett kompletterande samråd genomfördes med allmänheten och närboende under maj-juni Inledning Följande samrådsaktiviteter har hållits i projektet: Myndighetssamråd E.ON Vind hade ett myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Vaggeryds och Gislaveds kommun den 29 mars Se bilaga A1 för minnesanteckningar. Länsstyrelsen informerade om förfarandet vid en samrådsprocess samt vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan bör innehålla. Därutöver har underhandskontakter tagits med länsstyrelsen och kommunen angående projektets fortskridande Efter att antalet verk utökats hölls ett uppdaterat myndighetssamråd den 22 mars 2011 med Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Vaggeryds och Gislaveds kommun. Mötet följdes av syn av området. Se bilaga A2 för minnesanteckningar.

2 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 2 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Samråd med myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten Den 31 januari skickade E.ON Vind ut brev med inbjudan till samråd, enligt 6 kap. 4 miljöbalken den 17 februari 2011, i Bondstorp, Ekbacken. Sammanlagt skickades det ut 101 brev till enskilda berörda och 60 brev/e-post till berörda kommuner, myndigheter och organisationer. Brev skickades på engelska vid behov. Se bilaga B1 och B2 för sändlistor. Sista datum för synpunkter var från början satt till den 7 mars men förlängdes till den 28 mars. Samrådskretsen upprättades utifrån ett avstånd om ca 2000 m från varje vindkraftverk. I förteckningen ingick inte namn på delägare till samfälligheter, varför dessa enbart kallades genom annonsering i lokala dagstidningar, se nedan. Till inbjudan bifogades en kortfattad projektbeskrivning som översiktligt beskrev projektets utformning och miljöpåverkan, se bilaga C1 och C2. Utförligare samrådsunderlag fanns tillgängligt på E.ON Vinds hemsida under Vindkraftprojekt, och gick även att beställa av E.ON Vind, se bilaga D Den 10 februari 2011 infördes en annons i Värnamo Nyheter samt Jönköpingsposten, där även allmänheten bjöds in till mötet. Se bilaga E. Samrådsunderlaget fanns även tillgängligt för allmänheten på E.ONs hemsida under Vindkraftprojekt, se bilaga D Till mötet kom totalt ca 100 personer. Deltagarna ombads att skriva upp sig på en deltagarlista, men alla gjorde det inte. I bilaga F redovisas de personer som skrev upp sig. Minnesanteckningar har sammanställts, se bilaga G. I bilaga H redovisas samtliga yttranden från allmänheten och närboende, och i bilaga I redovisas yttranden från myndigheter och organisationer som inkommit under samrådsprocessen. Kompletterande samråd med närboende och allmänheten Den 19 april 2011 skickade E.ON Vind ut brev med inbjudan till ett kompletterande samrådsmöte eftersom synpunkter framkommit på att mötet den 17 februari hölls som ett Öppet Hus och många efterfrågade ett traditionellt samrådsmöte med gemensam genomgång och frågestund. Samrådsversion av miljökonsekvensbeskrivning fanns

3 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 3 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken tillgängligt på E.ONs hemsida under Vindkraftprojekt. Sammanlagt skickades det ut 101 brev till enskilda berörda och 28 brev till lokala föreningar. Se bilaga J Den 2 maj infördes en annons i Jönköpingsposten och Värnamo Nyheter, där även allmänheten bjöds in till mötet. Se bilaga K Samrådsmöte i Folkets Hus i Vaggeryd. Till mötet kom totalt ca 50 personer. Se närvarolista i bilaga L. Materialet i bilaga M presenterades, tillsammans med en animation av hindersbelysning för 190 m höga verk. Minnesanteckningar har sammanställts, se bilaga N. I bilaga O redovisas samtliga yttranden som inkommit under den kompletterande samrådsprocessen. Tabell 1 Samrådsaktiviteter Samråd Datum Minnesanteckningalista Underlag Sändlista Närvaro- Synpunkter Myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vaggeryds och Gislaveds kommun Bilaga A Myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vaggeryds och Gislaveds kommun Kallelse till samråd - närboende Kallelse till samråd - myndigheter o organisationer Bilaga A Bilaga C1 Bilaga D Bilaga C2 Bilaga D Bilaga B1 - Bilaga H Bilaga B2 - Bilaga I Kallelse till samråd (annons) Bilaga E - - Bilaga H Samrådsmöte med enskilda Samrådsmöte med kommun, myndigheter och organisationer Kallelse till kompletterande samråd med enskilda Kallelse till kompletterande samråd (annons) Kompletterande samråd enskilda Bilaga G Bilaga C1 Bilaga C Bilaga J Bilaga B1 och B2 - Bilaga F - Bilaga O Bilaga K - - Bilaga O Bilaga N Bilaga M Bilaga L

4 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 4 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Synpunkter från myndigheter, kommuner, organisationer och företag Synpunkterna har sammanfattats och kortats ned av utrymmesskäl. De kan läsas i sin helhet i bilaga G och bilaga M. Bondstorps hembygdsförening ser med stor oro på att vindkraftverk placeras så nära hembygdsgården Braskabo. Några av de projekterade verken ligger inom ett Natura2000-område. De understryker att det i hela området är av största vikt att inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska spår fördärvas vid eventuell exploatering. De vädjar att inga verk byggs i första hand öster om vägen mellan Palsbo och Mosshult, eftersom de bedöms störa den unika miljön i och kring Braskabo. De inbjuder E.ON till en dialog ute på plats i berört område. Kommentar: Avståndet till Braskabo har ökats från 600 m till 1000 m. E.ON Vind träffade representanter från hembygdsföreningen ute på plats i Braskabo den 20 juni 2011, för ett fördjupat samråd. Inget av verken ligger inom något Natura 2000-område. Särskild hänsyn kommer att tas till fornlämningar och andra kulturhistoriska spår. Bondstorp idrottsförening skriver att de äger och driver aktivitetshuset Ekbacken i Bondstorp. De betalar ca kr/år för uppvärmning och är intresserade av alla sätt som förnyelsebar energi kan erbjuda för att få ned den summan. De vill betona vikten av att Bondstorp får en byapeng, som kommer alla till del, oavsett föreningstillhörighet. Kommentar: E.ON Vind betalar i regel inte ut någon ekonomisk ersättning till vare sig organisationer, närboende eller andra intressenter såvida det inte står helt klart att en etablering medför inskränkningar i fastighetsanvändning, mycket stora miljökonsekvenser eller liknande. E.ON Vind är dock positiva till någon form av samarbete och välkomnar en dialog med Bondstorps idrottsförening och andra föreningar kring detta. Bondstorps samhällsförening påpekar att vindkraft marknadsförs av bl a E.ON som ett synnerligen miljövänligt alternativ, men hur miljövänligt är det egentligen när man planerar att förstöra ett av traktens sista tysta och någorlunda opåverkade naturområden? Det har synts kungsörn i området, vilket borde leda till stor eftertänksamhet. De är emot luftledning för anslutning till elnätet och kräver att ledningen måste grävas ned. De är för bättre vägar, men tror att de vägar som behövs byggas skulle medföra oönskat intrång för många fastighetsägare samt innebära en motorväg genom det tidigare tysta området samt kraftig ökning av tung trafik. Antalet lokala arbetstillfällen blir förmodligen både marginellt och kortvarigt. Projektet kommer förmodligen att innebära minskat fastighetsvärde. Fotomontagen visar att det kommer att se förfärligt ut. Deras minimikrav är att projektet halveras och att de verk som står närmast bebyggelse stryks. Det skulle innebära väsentligt mindre påverkan på naturen och visa ett visst hänsynstagande mot de närboende.

5 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 5 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kommentar: Vindkraft (liksom de flesta typer av elproduktion) har en regional, nationell och global nytta medan påverkan uppstår lokalt. Till skillnad mot flera andra energislag så är den dock förnybar och helt utan utsläpp under driften vilket även är en fördel ur ett lokalt perspektiv. Eftersom vindkraftverk kräver relativt stor yta och långt avstånd till bebyggelse planeras den ofta i trakter som upplevs som opåverkade. Så är också fallet här, även om det aktuella området ett skogsbruksområde och naturvärden och andra värden främst är förlagda utanför området. Fågellivet i området har utretts och behandlas i MKB samt separat rapport i bilaga till MKB. Ett antal försiktighetsåtgärder föreslås för att minimera påverkan på fågellivet. Det är ännu ej bestämt vilken sorts ledning (mark eller luft) som kommer att användas vid anslutning till det allmänna elnätet. Oavsett vilken lösning E.ON Vind förespråkar så är det i slutänden nätägaren som väljer den mest lämpliga. E.ON Vind bedömer inte att nya vägar kommer utgöra någon olägenhet i sig. Tung trafik kommer endast att frekventera vägarna under byggfasen (och i viss mån nedmonteringsfasen). I övrigt begränsar sig trafiken till anläggningen till några enstaka servicebesök per år till varje vindkraftverk. Anläggningen har minskats med 8 vindkraftverk sedan skrivelsen inkom. Boverket har inte lämnat några synpunkter. E.ON Elnät konstaterar att det inte finns några luftledningar inom det område som redovisas i remisshandlingarna, varför E.ON Elnät inte har något att erinra i ärendet. Kommentar: Kontinuerlig kontakt kommer att hållas med E.ON Elnät för att planera elanslutningen. Energimyndigheten har inte lämnat några synpunkter. Fiskeriverket skriver att om det byggs nya vägar med kulvertar som korsar vattendrag så kan dessa utgöra hinder för lokalt vandrande fisk och andra vandrande akvatiska organismer. De vill att Trummorna ska ha tillräcklig diameter så att fiskar kan upptäcka passagemöjligheten Trummorna ska sänkas så att nivåskillnaden blir minimal Botten i trummorna ska förses med naturligt bottenmaterial såsom grus Tvinnade och skärmade växelströmskablar bör användas vid passage över vattendrag, helst ska avståndet mellan kabeln och passerande fisk överstiga 1 m. Kommentar: Inga vattendrag bedöms bli berörda av ny väg. Om vattendrag mot förmodan behöver korsas kommer Fiskeriverkets önskemål att beaktas. Försvarsmakten har för tillfället inget att erinra angående uppförandet av vindkraftverk.

6 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 6 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Gislaveds kommun, bygg- och miljönämnden hänvisar i protokoll den 7 september 2011 till ett yttrande från stadsarkitekt Magnus Runesson, som de beslutat att ta som sitt eget. De påpekar att yttrandet ej är att anse som ett yttrande om veto (enligt 16 kap. 4 miljöbalken). Yttrandet anger sammanfattningsvis att vindkraftverkens mängd (45 st) och möjd (200 m) kommer att visuellt påverka ett stort område. Verkens höjd kan jämföras med Turning Torso i Malmö. Området kring Stengårdshult är unikt eftersom det är tyst och oexploaterat. Stengårdshultasjön och Lillesjön bildar ett vackert landskapsrum. Två känsliga platser med imponerande utsikt finns också i området; Stengårdshult kyrka och Sandsebo. Intresset att etablera vindkraft i ett område med goda förutsättningar står mot intresset att värna naturvärden, turism, friluftsliv och inte minst landskapsbild. Stor hänsyn bör tas till landskapsbilden i området vid etablering av anläggningen verk i anläggningens sydvästra del bör strykas eller omlokaliseras. Lägre verk ( meter) är att föredra. Kommentar: Yttrandet har inkommit i samband med färdigställandet av ansökan och MKB, långt efter det att de formella samråden hölls. Därmed har E.ON Vind ej haft möjlighet att förhålla sig till den landskapskaraktärisering som framställs i yttrandet. Det kan påpekas att 7 vindkraftverk redan strukits i samband med MKB-utredningarna. De har emellertid strukits i en annan del av anläggningen och i första hand av andra, enligt E.ON Vind tyngre vägande orsaker, än landskapsbilden vilken alltid påverkas vid vindkraftetableringar (även om det som yttrandet påpekar är möjligt att ta hänsyn till den i viss utsträckning). E.ON Vind överväger att ta fram en landskapsanalys för området som kompletteras ärendet efter det att ansökan lämnas in. Att reducera den maximala tillåtna höjden på verken ser dock E.ON Vind som uteslutet eftersom det krävs högre verk än 150 meter för att utnyttja vindpotentialen i området. Intresseföreningen för Palsbobygdens bevarande (lokalförening till Föreningen Svenskt Landskapsskydd) motsätter sig planerna för en vindkraftpark i Palsbo med omnejd. Andra stora värden och möjligheter går förlorade under överskådlig framtid. Området är ett gammalt kulturlandskap med levande jordbruk och samtidigt ett vildmarksområde som är tillgängligt för friluftsliv och ekoturism. De emotser ytterligare en personlig kallelse till ett samrådsmöte med alla registrerade markägare inom ett visuellt område från parken. Samrådsmötet ska erbjuda möjlighet för debatt, frågor, synpunkter och argumentation. Det tidigare samrådsmötet den 17 februari 2011 erbjöd inte detta och kan därför inte kallas för samrådsmöte. Kommentar: Vad gäller lokaliseringen, se svar till Bondstorps samhällsförening ovan. Ytterligare ett samrådsmöte för närboende och allmänhet hölls i Vaggeryd den 10 maj. Mötet omfattade en presentation av projektet med gemensam frågestund och diskussion efteråt. Jordbruksverket har inte lämnat några synpunkter. Jönköpings kommun skriver att eftersom den planerade etableringen ligger så pass långt från kommungränsen så bör Jönköping inte beröras. Skulle det vara så att det uppstår frågor som kan beröra kommunen får E.ON återkomma.

7 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 7 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kommentar: Noteras. LFV har som sakägare av ANS Infrastrukturutrustning avseende CNS inget att invända mot beskriven etablering. Etableringen ligger inom Jönköpings flygplats MSA men påverkar inte höjdmässigt. Däremot påverkas i nuläget primärytan intermediate NDB OJ 01. Kommentar: Kontakt har tagits med Jönköpings flygplats med anledning av LFV:s yttrande. LRF har inte lämnat några synpunkter. Naturvårdsverket har inte lämnat några synpunkter. Post- och telestyrelsen har sammanställt information angående de tillståndshavare med radiolänkstråk som i dagsläget förekommer inom 2 kilometer från något av de planerade vindkraftverken; 3G Infrastructure services AB samt Tele2 Sverige AB Tranmission. Kommentar: Samråd har hållits med 3GIS samt Tele2. Rasjöns och Rakalvens fiskevårdsområdesförening protesterar mot den tilltänkta vindkraftparken. Vaggeryds kommun säger sig värna om tysta miljöer. Området i fråga är ett stort, tyst, vildmarksliknande område. Att bebygga området med en eller flera vindkraftparker strider därför mot gällande översiktsplan. Förmodade sjunkande turismintäkter ger sämre fiskevård. Vid byggnationen kommer humusämnen, kvävenäring, mangan, metylkvicksilver och andra tungmetaller att frigöras. Erosion av slam kommer att grumla vattentillflödena och påverka det biologiska livet i sjöar och vattendrag. Rasjön är källsjö till ett av kommunens värdefulla vattendrag, Radan. Rasjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten. En omfattande MKB måste göras hos alla berörda kommuner vid en eventuell vindkraftetablering. Föreningen har gjort stora investeringar i fiskevård. En ny laxtrappa planeras i Sandsebo. De känner en djup oro för påverkan på miljön om vindkraftparken byggs. Bland häckande sjöfågel märks bland annat fiskgjuse, storlom, lärkfalk och häger. De anser att fiskgjusen är en skyddsvärd fågel som bör skyddas och ej utsättas för de problem som vindkraftparken vållar. De anser att Sverige har råd att behålla detta orörda område för kommande generationer. Tysta områden kommer att bli en bristvara. Kommentar: Vindkraftanläggningens förenlighet med kommunala planer behandlas i ansökan och MKB. Angående lokaliseringen se även svar till Bondstorps samhällsförening ovan. Påverkan på mark och vatten behandlas också i MKB (kapitel 5.1) liksom fågellivet (kapitel 5.3). Där redovisas även de förebyggande åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att minimera påverkan på sådana värden i området. Kommunerna ansvarar för att göra övergripande MKB:ar i samband med upprättandet av planer. Det är däremot projektörens ansvar att upprätta MKB för det specifika projektet och så har också gjorts.

8 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 8 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Riksantikvarieämbetet hänvisar till länsstyrelsen som företrädare för de statliga kulturmiljöintressena samt till Vindkraftshandboken samt skriften Vindkraften och landskapet som tagits fram av Boverket och Riksantikvarieämbetet m.fl. myndigheter. Riksantikvarieämbetet rekommenderar ett tidigt samråd med länsstyrelsen angående eventuella förekomster av fornlämningar och andra kulturlämningar inom exploateringsområdet samt om behov finns av arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 Kulturminneslagen (KML). Kommentar: Samråd har hållits med länsstyrelsen. Utredning avseende kulturmiljö, kulturhistoria och fornlämningar har genomförts och resultatet redovisas i MKB:n. Sjöfartsverket har inget att erinra. Sveriges geologiska undersökning (SGU) noterar inledningsvis att det inte finns några undersökningstillstånd och ej heller några kända mineralfyndigheter inom det berörda området. Området för den planerade utbyggnaden täcks huvudsakligen av morän och tunna jordtäcken. I den centrala delen finns dock en isälvsavlagring som i SGUs regionala grundvattenkartering betraktas som en grundvattentillgång och därmed har ett visst skyddsvärde. I Vkv_1 är placeringen av verk 13 och 17 olämplig med hänsyn till grundvattensresursen och i Vkv_ex2 gäller detta för verken 9,14 och 18. Alternativa placeringar bör utredas och här kan SGU bistå med information om bättre alternativ. I kommande utredningar bör även underlag för materialförsörjningen tas fram då vindkraftverks anlägganden kräver försörjning av betongballast och material till vägbyggnad. Kommentar: Parkutformningskraven har setts över med anledning av yttrandet och nya exempellayouter har tagits fram. Vindkraftverk kommer ej att placeras inom grundvattenförekomsten. Svenska Kraftnät har inga anläggningar i närheten av den planerade anläggningen och har därmed inga synpunkter i ärendet. De vill dock påminna om de driftsäkerhetstekniska krav som omfattar vindkraftverk och vindkraftsparker större än 1,5 MW i deras föreskrift SvKFS 2005:2. Kommentar: E.ON Vind kommer att beakta föreskrift SvKFS 2005:2. Trafikverket skriver att avståndet till allmän väg 638 måste vara minst 200 m, eller totalhöjd för vindkraftverken. Inga järnvägsintressen berörs. Projektområdet ligger inom Jönköpings flygplats MSA-yta. Flygplatsen ska kontaktas i egenskap av sakägare Kommentar: Dialog förs med Jönköpings flygplats och E.ON Vind har goda förhoppningar om att hitta en lösning som gör att verksamheterna kan samexistera. Vindkraftverken kommer att placeras på minst totalhöjds avstånd från allmän väg, inklusive väg 638. Vaggeryds Energi AB har inget att erinra angående föreslagen etablering. Förutsatt att länsstyrelsen i Jönköpings län ger miljötillstånd för etableringen och vindläget bedöms lämpligt hoppas bolaget kunna medverka till etableringen. Kommentar: Noteras. E.ON Vind avser att hålla en löpande dialog med Vaggeryds Energi AB om etableringen.

9 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 9 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Vaggeryds Elverk har inget att erinra angående föreslagen etablering. Om etableringen kommer till stånd ser Elverket fram emot en diskussion om möjliga former för samverkan. Kommentar: Noteras. E.ON Vind avser att hålla en löpande dialog med Vaggeryds Elverk om etableringen. Vaggeryds kommun, miljö- och byggnämnden anser generellt att vindkraft ska stimuleras. Det utpekade området sammanfaller med det enligt översiktplanen 2002 vildmarksliknande området i skogarna söder om Bondstorp. De anser att detta är ett värde som delvis kommer att gå förlorat om vindkraftutbyggnad sker. Vindkraftverken måste placeras med stor hänsyn till områdets olika naturvärden. Mycket stor omsorg måste läggas vid utformning av tillfartsvägar, monteringsytor och kraftledningar. Infrastrukturens påverkan på miljön ska redovisas ingående i MKB:n. Områdets kvalitet med avseende på tystnad i ett stort område kommer att gå förlorad. De förutsätter att förekomst och effekter för kungsörn redovisas i MKB:n. De anser att Braskabo ska respekteras bättre vid placering av verken. Inget verk ska placeras närmare än 900 m. Mer landskapsbildshänsyn ska visas för byarna Södra Palsbo och Norra Palsbo. Kommentar: E.ON Vind har föreslagit ett antal parkutformningskrav som kommer att följas vid en etablering, vilka bl.a. innebär att områden med naturvärden kommer att undantas etablering av vindkraftverk och vägar m.m. kommer endast förläggas i sådana i undantagsfall. Vidare har ett skyddsavstånd till Braskabo hembygdsgård om 1 km, samt ett skyddsavstånd om 1,2 km till Södra Palsbo, fastställts. Norra Palsbo ligger ännu längre bort. Kungsörn är en av de arter som beskrivs i MKB och de fågelinventeringsrapporter som framtagits (bilaga 5a och 5b till MKB) och ett antal försiktighetsåtgärder föreslås för att minimera påverkan på arten. Avseende områdets karaktär se kapitel 2 i MKB samt svar till Bondstorps samhällsförening ovan. Vaggeryds kommuns hembygdsråd förväntar sig att inget verk placeras öster om vägen Palsbo- Mosshult, för att bevara den unika och tysta miljön vid Braskabo. Kommentar: E.ON Vind kommer att tillämpa ett skyddsavstånd till Braskabo hembygdsgård om 1 km. Längre skyddsavstånd än så skulle göra att en relativt stor del av det totala verksamhetsområdet ej kan utnyttjas. Det är inte rimligt med tanke på områdets lämplighet för vindkraft och det faktum att det är av riksintresse för vindbruk. Vaggeryds/Skillingaryds ornitologiska förening skriver att ett av tre kungsörnsrevir i Jönköpings län sammanfaller med projektområdet. Under vinterinventeringen 2010 räknades sju kungsörnar, och kungsörnen finns i området året runt. Området har en stark betydelse för kungsörn. Revirets kärna ligger i centrum av vindkraftparken och de bedömer att reviret skulle utraderas om vindkraftparken byggs. De vill att E.on som företag, i enlighet med Bernkonventionen, bidrar till att uppnå förvaltningsmålet för kungsörn och omprövar vindkraft i det aktuella området. Kommentar: En fågelutredning har genomförts under maj Konsekvenser för fåglar behandlas i MKB:n. En fördjupad fågelinventering har utförts under våren 2011.

10 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 10 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Teleoperatörer: Telenor har inga invändningar. Tele2 har inte lämnat några synpunkter. TeliaSonera har inga invändningar. Radiolänkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen. Teracom har inget att erinra. Tre hänvisar till remissvar från 3GIS. 3GIS har inget att erinra. Synpunkter från enskilda, samråd februari-mars Synpunkterna har sammanfattats och kortats ned av utrymmesskäl. Ann-Britt Weinerling (Palsbo 2:13) skriver att E.ON Vind bör tänka till angående placering och antal verk. Sonen bedriver hästutbildning på gården och har mycket problemhästar som är mycket känsliga. Hon tror även att det kommer att bli mycket mer trafik genom byn. Kommentar: E.ON Vind har ställt upp ett antal parkutformningskrav i syfte att tillgodose så många intressen som möjligt i samband med etableringen, där ingår bl.a. respektavstånd med hänsyn till bebyggelse i området. Vad gäller hästar så är forskningen om vindkraftens påverkan på dem knapphändig men det finns en tysk studie ( Gutachten Windenergieanlagen und Pferde, Seddig, 2008) som sammanfattningsvis konstaterar att hästar i allmänhet vänjer sig vid vindkraftverken och även vid skuggor från dem. I rapporten vande sig hästar vid skuggor från vindkraftverk efter 3-4 upprepningar (wost case 11 ggr). Majoriteten av hästarna i studien (424 minus 11) reagerade inte alls. Angående trafik till och från anläggningen, se svar till Carolina Håkansson nedan samt avsnitt 3.8 och 5.12 i MKB:n. Annette och Sten Friis (Tunnabo 2:2) är emot vindkraftprojektet och vill protestera mot planerna. De köpte fastigheten 2006 på grund av naturen, stillheten och djurlivet, och de menar att detta blir ödelagt om vindkraftparken byggs. Fastighetens värde kommer att minska, och det vill de i s f bli kompenserade för.

11 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 11 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kommentar: Påverkan på djur och natur beskrivs utförligt i den MKB som tagits fram för projektet. Beträffande fastighetsvärdet så har Svensk Vindenergi tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det, med nuvarande statistik, inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. Carina och Anders Svensson (Käshult 1:3) har angränsande mark till vindkraftprojektet. De kan tänka sig enstaka verk men tycker att det är för många och för höga verk här. Verken bör ligga längre från bebyggelse. I nuvarande förslag påverkas omgivningen för mycket. Kommentar: Avståndet till bebyggelse har sedan samrådet ökat och är som minst 1000 m. Carolina Håkansson tycker att projektet skulle förstöra ett landskap som är känt för sin fina natur, läget och en stor bebyggelse. Det går redan idag tung trafik med timmerbilar genom området. Projektet skulle innebära en ökning av trafiken och en fara för barnen. Fastighetsvärdet skulle sjunka drastiskt. Kommentar: Den tunga trafiken till och från anläggningen är främst kopplad till byggfasen (och i viss mån avvecklingsfasen). Under driften begränsas antalet transporter till enstaka servicebesök med personbil. För att minska påverkan kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. För mer information, se avsnitt 5.12 i MKB:n. Angående fastighetsvärdet, se svar till Anette och Sten Friis ovan. Charlotta Svenstedt Friberg m familj (Sandsebo 3:10) framför sitt motstånd till vindkraftsprojektet i Palsbo p.g.a. att det kommer att påverka och generera en betydande olägenhet för dem och deras närmiljö. Hon anser att vindkraftsparkens etablering strider mot miljöbalken eftersom EON inte har tagit hänsyn till och påvisat hur man uppfyller kraven i miljöbalkens 2 kap 1,2,3 och 4. Hon anser bl.a. hänsynsreglerna avseende att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet inte har helt utretts i samrådsunderlaget. Hon frågar hur människors hälsa och djurlivet påverkas av att utsättas av hindersbelysningen nattetid samt hur E.ON säkerställer allmänhetens tillträde och vistelse till skogsområdet med vindkraftspark enligt allemansrätten så att det rörliga friluftslivet inte motverkas. De kräver ersättning enligt miljöbalkens 32 kap 9,10,11? Kommentar: Hur projektet förhåller sig till miljöbalkens hänsynsregler behandlas i ansökan och MKB:n. I korthet anser E.ON Vind att etableringen är i linje med hänsynsreglerna och att anläggningens miljönytta i ett större perspektiv överväger de konsekvenser som uppstår lokalt. Påverkan från anläggningens hinderbelysning beskrivs i MKB:n och illustreras även med bilagda fotomontage och animering. Hinderbelysningen kommer att avskärmas mot markytan i närområdet och sammantaget bedöms påverkan bli måttlig. Ersättning enligt 32 kap miljöbalken förutsätter att en konkret skada uppkommit till följd av etableringen. Så länge verksamheten planeras och prövas noggrant och att driften sker inom

12 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 12 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken ramen för gängse villkor och bestämmelser så bedömer inte E.ON Vind att någon sådan skada kommer att uppstå. Claus Meyer (Norra Mosshult) motsätter sig att det sätts upp stora vindkraftverk vid Palsbo. Han tror att bullret blir olidligt och tror inte att riktvärdet om maximalt 40 db(a) kommer att innehållas. Etableringen kommer att gå ut över djurlivet. Visuellt blir det förfärligt, både utsikten och hinderbelysningen med blinkande röda lyktor. Han anser att vindkraftverken hör hemma ute i havet. Kommentar: Undersökningar (t.ex. de som gjorts av Eja Pedersen, Göteborgs Universitet) visar att relativt få störs av ljud från vindkraftverk. E.ON Vind kommer givetvis att följa de villkor som meddelas för verksamheten, inte minst vad gäller högsta tillåtna ljudnivå. Att bryta mot tillståndsvillkoren kan medföra straffsanktioner och inskränkningar i verksamheten. Påverkan på djurlivet liksom påverkan på landskapsbilden redovisas i MKB:n. I MKB:n beskrivs även effekterna av hindersbelysningen och illustreras med bilagda fotomontage och animering. Då verkens totalhöjd kommer att bli över 150 m kommer hindersbelysningen att utgöras att vitt blinkande ljus, inte rött. Belysningen kommer att avskärmas mot markytan i närområdet och sammantaget bedöms påverkan bli måttlig. Erik Davidsson (Palsbo 2:8) tycker att det måste vara något fel i regelsystemet och enskilda sommarstugeägare inte kompenseras för värdeminskning. Kommentar: Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten behandlar vindkraftens påverkan på fastighets- och huspriser och slutsatsen är att det, med nuvarande statistik, inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. Även om det inte heller helt går att utesluta att faktorer som påverkar fastigheters värde kan förändras i samband med en vindkraftetablering (t.ex. förändrad utsikt) så måste vindkraften betraktas som ett led i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att de bästa platserna tas tillvara men i likhet med exempelvis andra energi-, hus- och infrastrukturetableringar så är det nästintill omöjligt att undvika att bebyggelse berörs på ett eller annat sätt. Frederik Hall (Norra Mosshult, Berget) med familj är emot vindkraftparken. De trivs fantastiskt bra i Vaggeryds kommun och vill fortsätta att göra det. De är mycket oroliga för hur deras framtid kommer att påverkas. För närområdet innebär det att ett fantastiskt naturområde i princip upphör att vara just det, lugn och ro försvinner, de turister som uppskattar svensk natur väljer andra mål, jakt och fiske påverkas negativt, samt att djurlivet påverkas. De oroar sig också för fastighetsvärdet. Kommentar: Vindkraftanläggningens påverkan på djur, natur och friluftsliv behandlas utförligt i MKB:n. Sammanfattningsvis så bedöms konsekvenserna bli ringa till måttliga och det är E.ON Vinds uppfattning att området, även om det förändras, ska kunna fortsätta vara ett område där människor och djur trivs.

13 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 13 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Beträffande fastighetsvärdet, se föregående svar till Erik Davidsson ovan. Hans och Jennie Adolfsson (Sandsebo Backa) anser att samrådsmötet den 17 februari inte medgav samråd i ordets rätta bemärkelse, att det var ostrukturerat och att ett nytt möte bör ordnas. De efterfrågar en utredning av långtgående effekter på människors hälsa. De ifrågasätter att parken från början omfattade 25 verk, nu upp till 45 verk och blir det ännu fler vid nästa informationstillfälle? De befarar stora förluster avseende natur- och miljövärden samt ekonomiska förluster. Om staten/samhället är av den uppfattningen att vindkraften skall byggas ut i de områden där människor blir nära grannar borde det vara självklart att fastighetsägarna kompenseras för den förmögenhetsförstöring som blir följden. Hur agerar EON i denna fråga? Kommentar: Anledningen till att parken utökades efter första samrådet var att fler markägare anmält sitt intresse för vindkraft sedan projektet inleddes. Ytterligare ett samrådsmöte hölls på allmän begäran den 10 maj. Därefter reducerades antalet vindkraftverk igen, och avståndet till bostäder ökades. Påverkan på miljön behandlas i den MKB som inges tillsammans med ansökan. Vad gäller värdet på fastigheter så har Svensk Vindenergi tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. Eftersom ingen generellt samband finns, så har inte heller E.ON Vind någon generell policy i frågan. Som påpekats tidigare så är det nästintill omöjligt att helt undvika att bebyggelse berörs på ett eller annat sätt vid uppförande av vindkraftverk, liksom vid andra energi-, hus- och infrastrukturetableringar. Johansson, familjen (Sandsebo 2:5 och 2:8) har valt att flytta till landet för att de älskar att bo på landet. De vill inte bo bredvid en industri. De tyckte att ljuddemonstationen som gjordes på samrådsmötet den 17 februari var irrelevant, att den inte visade korrekt hur mycket det låter. De anser också att E.ON inte nämner risker med lågfrekvent ljud. Kommentar: Ljuddemonstrationen genomfördes av konsultbolaget WSP Acoustics, som har gedigen erfarenhet av sådana demonstrationer. Syftet är att så korrekt som möjligt efterlikna verkliga förhållanden. En teoretisk beräkning av lågfrekvent ljud har utförts av konsultbolaget ÅF-Infrastruktur AB och denna visar på att Socialstyrelsens krav på lågfrekvent buller inomhus vid bostäder uppfylls. För ytterligare information rekommenderas Karolinska Institutets kunskapssammanställning över infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar och hälsoeffekter (rapport den 22 maj 2011 på uppdrag av Naturvårdsverket). Kenneth Bergqvist skriver att vindkraftparken planeras inom ett område som Vaggeryds kommun tidigare utpekat som vildmarksområde och tyst zon. Han lyfter fram ett antal argument

14 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 14 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken mot vindkraftsetableringen. Buller från verken kommer att störa i bygden, och träden kommer inte att kunna dämpa ljudet eftersom verken planeras till 200 m höjd. Bullerberäkningarna som E.ON redovisat är gjorda för låga vindhastigheter, med högre vindhastighet blir bullret högre. I underlaget saknas flera hus för boende. Verken kommer att synas mycket långt och störa ut naturvärdet. Skuggorna kommer att vara enerverande. I området finns bl a grusåsar, Natura2000- område, fågelområde som är värt att bevara. Åtskilliga nya vägar måste breddas vilket tar mark i anspråk. Vaggeryds kommun har planerat ett campingområde söder om Bondstorp. Hembygdgården Braskabo och övrig kulturmiljö kommer att påverkas negativt. Jakten i området kommer att förstöras. Kommentar: Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. De hus som ligger närmast projektet har tagits med i underlaget, hus på lite längre avstånd redovisas ej. Genom att jämföra med värdet för närmast belägna redovisade hus, samt karta med ljudlinjer, går det att bilda sig en uppfattning om var de hus som ej redovisas i underlaget ligger i förhållande till högsta teoretiska ljudnivå. Jakt kommer fortfarande att kunna bedrivas i området, och bör med visst undantag för byggfasen kunna ske tämligen opåverkat. Synpunkter på kommunala planförhållanden, påverkan på naturoch kulturmiljö m.m. har tagits i beaktande och ämnena behandlas utförligt i MKB:n. Kerstin och Sebastian Grafenauer (Sandsebo 2:14) har skickat ett antal e-postmeddelanden som bifogas i sin helhet i bilaga I, tillsammans med E.ON Vinds svar på dessa. Lena Lövgen med familj (Palsbo 2:14) skriver den 24 mars att Vaggeryds kommun bör följa sin egen översiktplan som säger att området ska bevaras som ett tyst område. Vidare skriver hon att kommunen skriver att de har för avsikt bevara naturvärdena, vilket hon inte anser förenligt med vindkraftparken eftersom stora ingrepp kommer att göras i naturen för överskådlig tid. Skador i området kommer att frigöra kväve, järn, metylkvicksilver, mangan och andra tungmetaller. Erosion och slam kommer att grumla vattentillflödena. I området finns ett flertal fåglar med hög skyddstatus, kungsörn och fiskgjuse. I översiktplanen stöder kommunen byggandet av en camping i Bondstorp. Campingområdet skulle anslutas till det allmänna VA-nätet och förbättra föresättning att få fram VA även till andra områden, detta måste kommunen stå fast vid. Vidare skriver hon att Gislaveds vindkraftpolicy inte uppföljs på flertalet aspekter med den föreslagna etableringen. De skriver också att det finns många frågetecken kring projektet. Vägar och infrastruktur måste presenteras. Miljökonsekvensbeskrivningen måste presenteras öppet. Samlade ljud- och skuggberäkningar måste göras för alla projektörer. Hon efterfrågar ett fotomontage från sin egen fastighet, samt ett nytt samrådsmöte med paneldebatt. I ett mail daterat den 17 mars efterfrågar familjerna Lövgren-Sandberg (Palsbo 2:14), Friis (Tunabo 2:2) och Leutemann (Tunabo 1:3) ett riktigt samrådsmöte med paneldebatt, och de anser att mötet den 17 februari inte kunde kallas samrådsmöte överhuvudtaget; lokalen var olämplig, det var svårt att ställa frågor, och omöjligt att få en djupare inblick. Kommentar: Hur projektet förhåller sig till kommunala planförhållanden och policys finns beskrivet ansökan och MKB.

15 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 15 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken I området finns värden knutna till fågelliv och hydrologi. Dessa beskrivs utförligt i MKB:n, liksom de förebyggande åtgärder som kommer att vidtas för att minimera negativ påverkan på värdena. Det finns ingenting som tyder på att skador ska uppkomma i miljön som frigör kväve och tungmetaller. Inom ramen för MKB:n har E.ON Vind gjort ljud- och skuggberäkningar för det närliggande projekt som vid inlämnandet av ansökan om miljötillstånd var känt för E.ON Vind och tillståndsgivande myndighet. Om något nytt projekt skulle tillkomma vid ett senare tillfälle är det i första hand upp till den projektören att redovisa de kumulativa effekter som uppstår. Oavsett antalet projektörer och vindkraftverk i området så får buller vid bostäder inte överstiga 40 db. Ett översiktligt förslag på tillfartsvägar presenteras i MKB:n. Elkablar kommer företrädelsevis att dras längs med eller i tillfartsvägarna. Kabelsträckning utanför parken kommer att redovisas i separat tillståndsansökan om koncession av nätägaren. Ett fotomontage har tagits fram från fastigheten Palsbo 2:14. Ett kompletterande samrådsmöte för närboende och allmänheten hölls i Vaggeryd den 10 maj. Mötet omfattade en presentation av projektet med gemensam frågestund och diskussion efteråt. Marion Pokath (Sandsebo 3:6) är generellt positiv till vindkraft men inte var som helst i världen. Området för den aktuella parken är ett lugnt skogsområde med många sommarstugeägare, som använder området för avkoppling. Påverkan av ljud och blinkande ljus blir stor. Hon är tveksam till hur bullret beräknas och uppmäts, med tanke på att området är skogsbeklätt med många sjöar där ljudet reflekteras. Hur mäts infraljud? Hur påverkas djur? Fastighetsvärdet kommer att minska. Hon saknar information om transporter och elanslutning. Kommentar: Påverkan från ljud och hinderljus redovisas i MKB:n. En ljudberäkning har genomförts enligt den vedertagna beräkningsmodellen Nord2000, som tar hänsyn till bl.a. markyta, terräng och meteorologi. Även lågfrekvent ljud har beräknats och utretts. Infraljud anses dock generellt inte utgöra någon fara vid vindkraftetableringar, se t.ex. Karolinska Institutets kunskapssammanställning över infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar och hälsoeffekter (rapport den 22 maj 2011 på uppdrag av Naturvårdsverket). När det gäller fastighetsvärdet så hänvisas till Svensk Vindenergi och ÅF:s rapport som nämnts i svar till bl.a. Erik Davidsson ovan. En utredning som visar lämpliga transportvägar redovisas i MKB:n. Alla elkablar inom vindkraftparken kommer att anläggas i eller längs med vägar, under mark. Var elkablar mellan vindkraftparken och anslutningspunkten till 130 kv-ledningen ska gå kommer att redovisas i separat tillståndsansökan om koncession. Det är ännu inte avgjort om det kommer att bli luftkabel eller markkabel. Michael och Ute Seidel (Sandsebo) är välbekanta med vindkraft från sitt hem i norra Tyskland, men där är vindkraftverken upp till en tredjedel så stora. De är positiva till vindkraft i allmänhet

16 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 16 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken men inte till varje pris. Priset som omgivningen får betala är i det här fallet för högt. De vägar som måste byggas kommer att ödelägga området. Buller och belysning kommer att medföra känslan av att bo i ett industriområde. Folk kommer att flytta och kommunen kommer att förlora pengar. Djur och fåglar kan ta skada. Kommentar: En utredning som visar lämpliga transportvägar samt påverkan på området i samband med etablering och förstärkning/breddning av vägar redovisas i MKB:n. Ljudpåverkan och visuell påverkan, liksom påverkan på djur och natur, behandlas också i MKB:n. Det är E.ON Vinds uppfattning att vindkraftprojektet kommer att kunna bidra till bygden genom arbetstillfällen och ökad aktivitet genom exempelvis handel och övernattningar i närområdet. Sammantaget så anser E.ON Vind att vindkraftanläggningens miljönytta i ett större perspektiv överväger de konsekvenser som uppstår lokalt, vilka enligt MKB:n bedöms bli ringa till måttliga. Sandell, familjen (Palsbo 2:11) skriver att de varit djupt bedrövade sedan de fått höra om planerna på vindkraft i området. Vindkraftparken kommer att påverka fågellivet och naturen negativt. Fastigheten kommer att minska i värde och barnen kommer inte att kunna bygga nya hus på grund av den höga bullernivån. Ljudnivån riskerar att överskridas på grund av mycket höjder i området. Lågfrekvent buller kan orsaka trötthet och tinnitus. Hinderbelysningen medför att man aldrig kommer att kunna se en vacker stjärnhimmel. Om verken hägnas in kommer de inte att kunna röra sig fritt i området. Avslutningsvis tycker de - Vindkraftverk ska ligga vid befintliga vägar och nära elnät. - Fotona är felaktigt tagna och missvisande. - Leta efter bättre lämpade platser som inte drabbar boende! Kommentar: Påverkan på fågelliv och naturvärden behandlas utförligt i MKB:n. Angående påverkan på fastighetsvärdet så har detta behandlats i en rapport som Svensk Vindenergi tagit fram tillsammans med teknikkonsulten ÅF och delfinansierats energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. De ljudberäkningar som tagits fram tar bl.a. hänsyn till höjder i området och de bedöms redovisa ett tillförlitligt värsta fallet -värde. Beräkning av lågfrekvent ljud har också utförts och slutsatsen är att Socialstyrelsens krav på lågfrekvent buller inomhus vid bostäder uppfylls. Vindkraftverken kommer ej att hägnas in. Avståndet till familjen Sandells fastighet är i huvudlayouten som minst ca 200 m. Inom en radie av 450 m från varje slutgiltig position fördelar E.ON Vind arrendet till angränsande fastighetsägare, för att kompensera för påverkan på fastigheten. Påverkan av hinderbelysningen behandlas i MKB och sammanfattningsvis förväntas den bli måttlig. Närhet till befintliga vägar och elnät har, tillsammans med ett flertal andra parametrar, eftersträvats vid placering av vindkraftverken.

17 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 17 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kompletterande fotomontage har tagits fram och vissa av de tidigare framtagna fotomontagen har rättats till efter de synpunkter som har kommit in. Samtliga fotomontage har tagits fram enligt vedertagna metoder ska återspegla verkligheten även om exakthet inte kan garanteras. E.ON Vind har som målsättning att hitta de bästa platserna för vindkraftetableringar och Palsbo har mycket goda förutsättningar jämfört med andra platser som utvärderats. För närmare information se kapitel 4 i MKB:n. Sune Johansson och Lena Gustafsson (Månsarp) skriver att det föreslagna vindkraftprojektet är en nödvändig investering för att utveckla landsbygden i Bondstorpsområdet. De menar att övergången till förnyelsebara energislag är nödvändig för att minska belastningen av surt nedfall och klimatpåverkan. Det gäller bl.a. de närbelägna sjöarna Rasjön och Rakalven, som är starkt beroende av kontinuerlig kalkning. De förordar exemplet med 45 vindkraftverk, med någon justering nedåt om det visar sig vara mindre lämpliga placeringar. Kommentar: Synpunkterna noteras. Antalet vindkraftverk har dock reducerats sedan samrådet hölls. Sönke och Helga Leutemann (Tunnabo 1:6) motsätter sig vindkraftplanerna och kräver ett samrådsmöte för endast de närmaste grannarna. De köpte sin stuga 1992, och hyr ofta ut den till tyska sommargäster som inte kommer att vilja ha en vindkraftpark i närheten. Naturen kommer att förstöras med buller, rörelse och utseende och de oroar sig för fågellivet. Samrådsmötet i Bondstorp den 17 februari tyckte de inte var något riktigt samrådsmöte utan möjlighet till diskussion. De efterfrågar ett fotomontage från sin fastighet söder ut över Rakalven. Kommentar: Ett kompletterande samrådsmöte hölls den 10 maj. Mötet omfattade en presentation av projektet med gemensam frågestund och diskussion efteråt. Ljudpåverkan och påverkan på natur, landskapsbild och fågelliv behandlas i MKB:n. Ett fotomontage, baserat på bild från Tunnabo 1:6, har framtagits. Ulf Pettersson (Styrshult 1:9) äger en skogsfastighet med en sommarstuga på, med vidunderlig utsikt över Stengårdshultasjön. Vindkraftverken skulle helt förändra utsikten. Fotomontagen som gjorts är tagna i för E.ON fördelaktiga vinklar och han efterfrågar fler fotomontage. Han skriver vidare att projektet inte uppfyller kriterier om bra grundförhållanden, bra vindförhållanden och att naturen ska påverkas så lite som möjligt. Naturen är ett av de sista orörda vildmarksområdena som finns kvar i Jönköpings län. Han påpekar att ett mer lämpligt område hade varit norr om Stengårdshults kyrka, där ovanstående kriterier skulle uppfyllas. Kommentar: Området har god vindpotential, både enligt övergripande vindkarteringar och fysisk vindmätning på plats, och E.ON Vind bedömer även grundförhållandena som bra. Påverkan på naturmiljön bedöms bli ringa och ska ställas i proportion till det positiva bidrag till miljön och samhällsnyttan som vindkraftanläggningen medför i ett större perspektiv. Fler fotomontage har tagits fram och redovisas i MKB:n. Dessa presenterades även på samrådsmötet den 10 maj. Diskussion kring alternativa placeringar redovisas i MKB:n.

18 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 18 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken E.ON Vind bedömer det aktuella området som mycket lämpat för vindkraft. För närmare information se kapitel 4 i MKB:n. Synpunkter från kompletterande samråd maj-juni Backa samfällighetsförening hemställer att E.ON utrustar vindkraftsverken (masterna) med OCAS (Obstacle Collision Avoidance System) för att undvika högintensiv hinderbelysning om verkens totalhöjd överstiger 150 m. De påpekar att tekniken finns och har godkänts av Transportstyrelsen. Kommentar: OCAS godkändes av Transportstyrelsen i början av 2011 för användning i Sverige. Dock finns ingen längre erfarenhet av systemet, det är än så länge godkänt i ett fåtal länder och det var alldeles nyligen (juni 2011) som den första OCAS-utrustade anläggningen i USA togs i kommersiellt bruk. I Sverige pågår ännu endast testverksamhet med OCAS. E.ON Vind anser att OCAS är intressant men att det än så länge inte kan anses utgöra beprövad teknik och E.ON Vind avser därför inte utrusta Palsbo-anläggningen med OCAS från start. Längre fram kan det bli aktuellt att göra ett förnyat ställningstagande. Christer Adamsson (Södra Mosshult 2:2) vill belysa de omistliga naturvärden som finns i området och i dess närhet. Tystnaden är unik och det finns mycket tjäder i området, många viktiga tjäderspelplatser. Han vistas på grannfastigheten dagar om året och ser kungsörn. Kommentar: Påverkan på naturmiljön redovisas i MKB:n. En fågelinventering har gjorts och redovisas i MKB:n. Ett antal förebyggande åtgärder föreslås för att minimera påverkan på värden knutna till naturmiljö och fågelliv. Kerstin och Ove Alexandersson (Palsbo 2:12) anser att den planerade vindkraftparken kommer att vara störande. De skriver att de kommer att se minst 16 av verken. De avstyrker hela parken och i andra hand de 16 närmaste verken. Kommentar: Påverkan från vindkraftanläggningen behandlas utförligt i den MKB som framtagits. Sammanlagt bedöms anläggningens fördelar överväga den störning som uppkommer i samband med etablering och drift av den. Att vindkraftverken syns på olika håll i landskapet är i allmänhet den mest påtagliga effekten och tyvärr oundvikligt. Lena Lövgren med familj (Palsbo 2:14) kvarstår vid tidigare lämnade synpunkter samt tillägger att de anser att området bör bevaras som ett tyst område. De beräknar den ekonomiska livslängden till 15 år eftersom de statliga subventionerna sedan tas bort. Den tekniska livslängden är år, och då är det inte försvarbart att ödelägga området. Vindkraft bör byggas i industriområden där ingen bor. De skriver att det finns många frågetecken kring projektet. Väg och övrig infrastruktur måste presenteras för myndigheterna. De underkänner nuvarande MKB och efterlyser öppen bedömning av djur, natur, fornlämningar o s v. Det fotomontage som är taget från deras fastighet är missvisande. De skriver att mötesformen den 10 maj var enligt vad de

19 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 19 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken efterfrågat men att många frågor inte kunde besvaras av E.ON, och att de måste besvaras samt att brister i MKB:n måste åtgärdas innan ansökan lämnas in. Slutligen skriver de att de anser att hela projektet bör avbrytas, de vill ha ett friluftsrike, inte ett vindkraftrike. Kommentar: Vindkraftanläggningar åtnjuter i regel inga statliga subventioner dock finns ett stödsystem med s.k. elcertifikat som innebär att en viss del av den el som säljs på marknaden måste vara producerad av förnybara alternativ, och merkostnaden för detta hamnar på slutkundens elräkning. Denna kostnad delar vindkraften med andra förnybara energikällor såsom solenergi och vissa biobränslen. För en genomsnittskonsument utgjorde vindkraften endast 1 procent av det totala elpriset under En vindkraftanläggnings ekonomiska livslängd är dock beroende av fler faktorer än elcertifikaten. E.ON Vind anser att det inte behöver vara någon nackdel att den tekniska livslängden är begränsad, åtminstone inte ur miljö- och landskapsbildssynpunkt, eftersom området relativt lätt kan återställas efter att driften avslutats. Detta regleras normalt i vindkraftanläggningens tillståndsvillkor. Vindkraften är så att säga en gäst i landskapet i ett längre perspektiv. En utredning som visar lämpliga transportvägar samt påverkan på området redovisas i MKB:n. Påverkan på natur- och kulturmiljö redovisas likaså. Separata utredningar har dessutom gjorts för fåglar, fladdermöss, kulturmiljö och naturvärden. Det är E.ON Vinds förhoppning att eventuella utestående frågor besvaras genom detta material. Roger och Anette Nygren (Käshult 1:2 och 1:4) menar att Palsbo-projektet med nuvarande utformning kommer att begränsa deras framtida möjligheter att utveckla sin fastighet. De anser att de är en av de fast boende som kommer att påverkas mest eftersom deras fastighet ligger i direkt anslutning till vindkraft parken. De föreslår att följande verk styrks: Pal 38, Pal 42, Pal 44, Pal 45 och Pal 43. Kommentar: De verk som hade beteckningen 38 och i samrådslayouten har flyttats så att avståndet till Käshult 1:2 som minst är ca 240 m mot tidigare ca 175 m. Sönke och Helga Leutemann (Tunnabo 1:6) lämnar sina synpunkter i form av 14 punkter. 1. E.ON kommer att förstöra orörd natur. Fundamenten belasta naturen med syra och kalk. Ny väg tar mark i anspråk, så även kabeldragning för elanslutning. 2. I Tyskland läggs elkablar ovan jord, och de tror att de kommer att bli så även här. 3. Stora vindkraftverk (150 meter och uppåt) är en teknik som är obeprövad. 4. De förstår inte varför E.ON väljer att bygga vindkraft i ett område långt borta från alla platser där ström används. Vindförhållandena kan inte vara optimala mitt i skogen på småländska höglandet. Har inte E.ON ett ansvar för omvärld och natur? 5. Det finns tillräcklig strömproduktion i Sverige. Är det rätt att förstöra det viktigaste kapital som finns i Sverige för att exportera ström? 6. Om det blåser för mkt eller för lite måste vindkraftverken stängas av, men för att säkerställa elproduktionen måste då någon alternativ produktionskälla användas. De undrar var den ska finnas och vad det ska vara för sorts produktion. 7. Vem kommer att stå för förluster i fastighetsvärde?

20 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 20 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken De anser att fotomontagen är missvisande och medvetet tagna där hus och träd skymmer utsikten. De föreslår att markägarna själva får ta bilder och skicka in till E.ON för att göra fotomontage av. 9. De misstänker att ljudberäkningarna som har gjorts inte visar hur det kommer att bli i verkligheten. Det finns inga vindkraftanläggningar idag som är lika stora, så beräkningarna är gissningar. Vem ansvarar för om det blivit fel i beräkningarna? 10. Området där parken planeras är ett friluftsområde, inget industriområde, och då gäller hårdare regler för buller. 11. Vad gäller angående lågfrekvent buller? Forskning visar att det gör människor och djur sjuka. 12. Vem ansvarar för anläggningen när den inte är ekonomiskt lönsam för E.ON längre? 13. Det skulle vara mycket mer effektivt att investera och bygga solkraft i stället för vindkraft. 14. Sverige har en oerhörd rikedom i orörd natur. I Tyskland är redan alla trevliga platser utsålda. Kommentar: 1. De betongfundament som används för att grundlägga vindkraftverk består av samma material som används till grunder och fundament för byggnadsverk i allmänhet. De betraktas generellt inte som miljöfarliga. Elkablar inom vindkraftparken kommer företrädelsevis att anläggas i eller längs med vägar, under mark. Var elkablar mellan vindkraftparken och anslutningspunkten till 130 kv-ledningen ska gå kommer att redovisas i separat tillståndsansökan om koncession. Det är ännu inte avgjort om det kommer att bli luftkabel eller markkabel. 2. Se föregående svar. 3. Den teknik och konstruktion som används i större vindkraftverk av idag har prövats under åtminstone 10 års tid (ett generationsskifte kan sägas ha skett strax efter 2000-talet inleddes) och bakom dem ligger ett par decenniers erfarenheter från drift av både större och mindre vindkraftverk. De vindkraftverk som idag finns på marknaden är i allmänhet både högpresterande och driftsäkra. 4. I södra Sverige finns idag både ett underskott av el och väl utbyggd infrastruktur för elöverföring vilket gör produktion i södra Sverige lämpligt. Enligt vindkarteringar så är det goda vindförhållanden i Palsbo-området och fysiska mätningar pågår för att utreda vinden ytterligare. E.ON Vind lägger stor vikt vid omvärld och natur de utredningar som gjorts inför den aktuella ansökan, och de förebyggande åtgärder som föreslås, är ett exempel på detta. Den sammanlagda påverkan på omgivningen bedöms bli ringa till måttlig och ska ställas i proportion till det positiva bidrag till miljön och samhällsnyttan som vindkraftanläggningen medför i ett större perspektiv. 5. Elproduktionen i Sverige varierar över säsong och år. Den gängse uppfattningen är att förnybar energi behövs, även i Sverige, för att elproduktionen ska bli mer miljövänlig överlag och för att sämre alternativ (såsom importerad kolkraftsel) ej ska behöva bli aktuella under perioder av elunderskott. 6. I Sverige finns god tillgång på vattenkraft som regler- och balanskälla till vindkraften. En debatt pågår för närvarande om huruvida vattenkraften kommer att räcka till i detta avseende. Oavsett lösningen på denna fråga så finns det dock i dagsläget tillräckligt med reglerkraft för en relativt stor vindkraftsutbyggnad. 7. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det, med nuvarande

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida 1(15) Från Datum D-nr V-1010-07 E.ON Vind Sverige AB 2010-10-08 Författare Camilla Rasmusson BILAGA 12 Tillhörande Tillståndsansökan Jonsbo Vindkraftpark från samråd med myndigheter,

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida 1(26) Från Datum D-nr V-1112-08 E.ON Vind Sverige AB 2011-12-15 Författare Stina Albing Till Länsstyrelsen i Jönköping, Jönköpings kommun Ärende för vindkraftprojektet Örserum från samråd

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

1. Nybyggnadskarta och situationsritning

1. Nybyggnadskarta och situationsritning Tidaholms kommun Miljö- och byggkontoret 522 83 Tidaholm Dnr 2011-0336-4 Datum: 2011-11-04 KOMPLETTERING AV ANSÖKAN OM BYGGLOV OCH ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN Miljö- och byggkontoret har den 24 oktober

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft.

I denna inbjudan ges en kortare beskrivning av projektet. En samråds-mkb med bilagor finns tillgänglig på HS Kraft AB:s webbplats www.hskraft. Malmö den 12 februari 2015 Furuby Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet, sakägare och andra

Läs mer

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009

Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Samrådsmöte Vindbruksplan tillägg till Översiktsplan 2009 Mötesanteckningar Tegneby församlingshem 2014-05-05 Närvarande från kommunen Bertil Olsson (s), vice ordförande utskottet för samhällsutveckling

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB

Närvarande. Agenda för mötet presenterades. Presentation av konsult: Triventus Consulting AB Bror Norberg, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommunn (BN) Ida Dahl, Miljö- och byggkontoret, Härjedalens kommun (ID) Cecilia Danebäck, Triventus Consulting AB (CD) (För anteckningar) Sven Levin,

Läs mer

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2

Vindkraft Bäcken. Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 AGENDA. Bild 1. Bild 2 Bild 1 Vindkraft Bäcken Samråd enligt 6 kap 4 MB 2011-03-08 Bild 2 AGENDA Kort om Eolus Vind AB Behov av förnybar energi Samrådsprocessen Projektet Delägarskap Frågor Bild 3 EOLUS VIND AB Bildat 1990 Har

Läs mer

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner

Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark vid Fjällberg, Lycksele och Åsele kommuner Yttrande Datum 2012-09-19 Ärendebeteckning 551-3619-2012 Arkivbeteckning 2400-51-128 1(4) Nordisk Vindkraft AB Sanna Lindqvist Sanna.Lindqvist@nordiskvindkraft.se Samrådsyttrande angående planerad vindkraftspark

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vattenfalls vindkraftprojekt

Vattenfalls vindkraftprojekt Vattenfalls vindkraftprojekt Kort om Vattenfall Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största producenten av fjärrvärme. Netto försäljning 2011: 181,040 miljarder kronor 7.7 miljoner

Läs mer

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19

vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 vindkraftspolicy FÖR GISLAVEDS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2008-03-19 Gislaveds kommun är positiv till vindkraftverk. Gislaveds kommun arbetar för att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt

Läs mer

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson

MKB och alternativredovisning. Börje Andersson MKB och alternativredovisning Börje Andersson 1 Syfte med MKB Syftet med att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning är att ge ett bättre underlag för ett beslut. (Prop. 1997/98:45, sid 271, 6 kap,3 MB)

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Per Lidström Siw Lidström, sekreterare Lennart Lindelöf Peder Ljungqvist Tomas Öman Sammanträdesdatum Sida 2008-05-22 89 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 22 maj 2008, kl. 13:00-14:30 Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman Lennart Björklund

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR MUNKFLOHÖGEN VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR VINDKRAFTPARK, ÖSTERSUNDS KOMMUN Munkflohögen AB 2013-10-10 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 3 3 TILLSTÅND

Läs mer

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-02-15 FALKENBERG 50 Yttrande över ansökan från Eolus Vind AB avseende miljöfarlig KS verksamhet gällande vindkraftverk

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt

Legal#3856584_1.PPT. Tillståndsprocessen en översikt Tillståndsprocessen en översikt Vad är en tillståndsprocess? Vindkraft miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken /anmälan A/B/C-verksamhet

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen

Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Vindkraftprojekt Midsommarberget och Högklippen Bilaga till inbjudan till samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 2011-05-31 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT MIDSOMMARBERGET

Läs mer

Vindkraftens affärshemligheter

Vindkraftens affärshemligheter Vindkraftens affärshemligheter Omställningen till ett förnybart energisystem och fokus på klimatsituationen har bidragit till en snabb utveckling av vindkraft i landet. Efterfrågan på förnybar energi ökar

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse

Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse Vindpark Älgkullen Samrådsredogörelse 2015-01-05 MEDVERKANDE BESTÄLLARE Stena Renewable AB Box 7123 402 33 Göteborg Besöksadress: Rosenlundsgatan 3 KONTAKTPERSONER Pia Hjalmarssom Tel: +46 31 85 53 96

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden

Bilaga 1.13. Inkomna yttranden Bilaga 1.13 Inkomna yttranden !sdag den 6 mars 2012 kl. 10.11.03 Sverige Ämne: Remissvar vindkraftsansökan 3567 Datum: tisdag den 6 mars 2012 kl. 10.09.16 Sverige Från: Till: no- reply@teracom.se

Läs mer

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Bygglovsansökan. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro Bygglovsansökan enligt Plan- och Bygglagen för uppförande och driften och avveckling av två vindkraftverk på fastigheten Skedom 3:10 i Härnösands kommun. Sökande bolag NordanVind vindkraft AB Rö Älandsbro

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012

Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 JP VIND AB Vindkraftprojektet Skyttmon Protokoll från samrådsmöte i Skyttmon, den 13 november 2012 Inbjudan Inbjudan till samrådsmöte (enligt miljöbalken 6 kap 4 ) har offentliggjorts genom annonsering

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila

Tillståndsprocessen. Allmänt om vindkraft 2009-11-02. Vindkraft Sätila Vindkraft Sätila - samråd enligt Miljöbalken med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:31, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10,

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14

Vindkraftprojekt Högklippen. Samrådsunderlag 2009-10-14 Vindkraftprojekt Högklippen Samrådsunderlag 2009-10-14 Innehåll 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund... 3 2 BESKRIVNING AV VINDKRAFTPROJEKT HÖGKLIPPEN...4 2.1 Lokalisering... 4 2.2 Utformning... 5 2.3 Byggnation...

Läs mer

Bilaga 1 Samrådsredogörelse

Bilaga 1 Samrådsredogörelse Bilaga 1 Samrådsredogörelse Informations/samrådsmöte med Kiruna kommun angående vindkraftanläggning i Luongastunturi-området, Kiruna kommun. Tid: 2007-03-14, 13:00-14:30 Plats: Partiberedningens möte i

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013

Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 Upprättad: 20131220 Projekt: Markbygden etapp 2 Reviderad: Ärende: Byggnader Bilaga: Sammanställning av frågor och synpunkter under möten med Bänkerträsk/Bänkerudden samt Manjärvträsk 4-5 dec 2013 1. Vad

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN

BYGGNADSNÄMNDEN MILJÖNÄMNDEN BYGGNASNÄMNN MILJÖNÄMNN Antagen i resp. nämnd i maj 2004 Vindkraftsverkens utveckling: 1995 2000 2005 ffekt (kw) 150-225 900 1,5-2 MW Navhöjd (m) 30 70 90 100 150 Rotordiam (m) 30 50 60 70-90 1) Buller

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Lyngsåsa Vindbrukspark

Lyngsåsa Vindbrukspark Malmö den 21 januari 2015, reviderad den 2 februari 2015 Lyngsåsa Vindbrukspark Inbjudan till samråd enligt Miljöbalken Denna information går ut till fastighetsägare inom ca 1,5 km från det aktuella projektområdet,

Läs mer

Vindpark Äskås-Harshult

Vindpark Äskås-Harshult Vindpark Äskås-Harshult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar Klavreström: 2009-01-22 Observera att tiden för inlämnande av synpunkter är förbi. 2 (18)

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01

SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 SAMRÅDSMÖTE ENLIGT MILJÖBALKEN 6 KAP 4 AVSEENDE DE PLANERADE VINDKRAFTSPARKERNA I JÄMTLANDS OCH VÄSTERNORRLANDS LÄN STATKRAFT SCA VIND AB 2008-07-01 Agenda Vindkraft som energikälla Statkraft SCA Vind

Läs mer

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk

Samrådsunderlag - allmänheten. Hössna Vindkraftverk Samrådsunderlag - allmänheten Hössna Vindkraftverk December 2010 2 Greenextreme AB planerar att bygga ett vindkraftverk vid Hössna i Ulricehamns kommun. Greenextreme AB kommer i den här informationsbroschyren

Läs mer

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008

Göteborg Energi. Sökande. - Ett framsynt energibolag med omtanke. Göteborg Energi 2008 Samråd 17 april 2009 enligt MB med anledning av planerad vindkraftpark på fastigheterna Lygnersvider 1:30 2, 1:30 3, Svansjökulle 1:9, 1:5, Ryda 1:32, Sätila 3:3, 4:2, 5:1 och Sätila Hede 1:5, 1:10, 2:9,

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län

Ava Vindkraft AB. Samrådsunderlag. Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län 1 (13) Ava Vindkraft AB Samrådsunderlag Vindkraftpark Ava Örnsköldsviks och Nordmalings kommuner Västernorrlands och Västerbottens län Foto: Ava Vindkraftpark från Rödvikens Camping Fotoverkstan, Örnsköldsvik

Läs mer

Remissvar Förslag till föreskrifter om markering av byggnader, master, och andra föremål utanför en flygplats

Remissvar Förslag till föreskrifter om markering av byggnader, master, och andra föremål utanför en flygplats 2006-08-30 Luftfartsstyrelsen Via E-post Er beteckning LS 2006-3408 Remissvar Förslag till föreskrifter om markering av byggnader, master, och andra föremål utanför en flygplats Generellt Vi vill inleda

Läs mer

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn

Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Gotlands Ornitolgiska Förening c/o Måns Hjernquist Sproge Snoder 806 623 44 Klintehamn Stadsarkitektkontoret 621 81 VISBY Dnr 62039 Synpunkter på detaljplan för Stjups vindkraftspark Hablingbo Stjups 1:27

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25:

Följande skriftliga synpunkter har inkommit till och med 2010-01-25: !"#$% &$#''% Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-14 127 att genomföra en utställning gällande rubricerat ärende. Planhandlingarna har varit utsända för samråd under tiden 2009-10-31 till 2010-01-08. Annonsering

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ÄNDRINGS- TILLSTÅND FÖR GÅXSJÖ-RAFTSJÖHÖJDEN VINDKRAFTPARK, STRÖMSUNDS KOMMUN Raftsjö Vind AB 2013-10-17 1 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING OCH BAKGRUND 3 2 ADMINISTRATIVA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Vindkraftprojektet Stora Uvberget

Vindkraftprojektet Stora Uvberget Vindkraftprojektet Stora Uvberget Projektpresentation, september 2010 1 Projektets bakgrund Vindkraftprojektet Stora Uvberget initierades under 2007 av Ekoklimat Sverige AB. För projektets fortsatta utveckling

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi

Vindkraft i Markbygden ett regionalt industriprojekt inom förnyelsebar energi Det är nu klart att börja bygga vindkraftverk på Gabrielsberget. Svevind har fått bygglov, miljötillståndet är klart och regeringens beslut kring detaljplanen står fast. Under hösten planerar bolaget påbörja

Läs mer

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN

VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN BYGDEPENG VÄXTKRAFT FRÅN VINDEN Glötesvålens Vindpark TILLKOMST REGLER & FÖRVALTNING Glöte Byalag Version 2.4 INNEHÅLL Glötesvålens Vindkraftspark - Bakgrund... 3 Bygdepengens tillkomst... 3 Förvaltning

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda

Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider. Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Välkommen! Utredning om vindkraft på Lygnersvider Jonas Cognell Per Carlson Anne Kodeda Göteborg Energi 2007 Ägare Antal kunder Antal anställda Rörelsens intäkter Investeringar Göteborg Stad Ca 300 000

Läs mer

God Livsmiljö Halmstad

God Livsmiljö Halmstad Informationsstatus 2012-01-30 God Livsmiljö Halmstad Vi verkar för en god livsmiljö inom Halmstad kommun för alla VINDKRAFTROJEKTET SKEDALA - ENSLÖV Korta fakta om anläggningen Vindkraftverket Navhöjd

Läs mer

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter.

Kontaktpersoner. Verksamhetskod 40.90 (B) Fler än 1-2 verk. Minst ett verk högre än 150 meter. Samrådsunderlag Svenska Vindbolaget projektutvecklar ett område för vindkraft i Hässleholms kommun. Projektet heter Ballingslöv och omfattar 9 vindkraftverk vilket motsvarar hushållsel för ungefär 14 500

Läs mer