Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda"

Transkript

1 Dokumentnamn Sida Samrådsredogörelse 1(21) Från Datum D-nr V E.ON Vind Sverige AB Författare Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Tillhörande Tillståndsansökan Palsbo Vindkraftpark Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Samrådsredogörelsen beskriver genomfört samråd med myndigheter, organisationer, föreningar, enskilda berörda och allmänheten för vindkraftprojekt Palsbo i Vaggeryds och Gislaveds kommuner. Samrådsredogörelsen ingår i tillståndsansökan för projektet. E.ON Vind avser att söka tillstånd för upp till 37 vindkraftverk. Under februari-mars 2011 genomfördes samråd med allmänheten, närboende, myndigheter och organisationer. Ett kompletterande samråd genomfördes med allmänheten och närboende under maj-juni Inledning Följande samrådsaktiviteter har hållits i projektet: Myndighetssamråd E.ON Vind hade ett myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Vaggeryds och Gislaveds kommun den 29 mars Se bilaga A1 för minnesanteckningar. Länsstyrelsen informerade om förfarandet vid en samrådsprocess samt vad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och tillståndsansökan bör innehålla. Därutöver har underhandskontakter tagits med länsstyrelsen och kommunen angående projektets fortskridande Efter att antalet verk utökats hölls ett uppdaterat myndighetssamråd den 22 mars 2011 med Länsstyrelsen i Jönköpings län samt Vaggeryds och Gislaveds kommun. Mötet följdes av syn av området. Se bilaga A2 för minnesanteckningar.

2 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 2 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Samråd med myndigheter, organisationer, enskilda berörda och allmänheten Den 31 januari skickade E.ON Vind ut brev med inbjudan till samråd, enligt 6 kap. 4 miljöbalken den 17 februari 2011, i Bondstorp, Ekbacken. Sammanlagt skickades det ut 101 brev till enskilda berörda och 60 brev/e-post till berörda kommuner, myndigheter och organisationer. Brev skickades på engelska vid behov. Se bilaga B1 och B2 för sändlistor. Sista datum för synpunkter var från början satt till den 7 mars men förlängdes till den 28 mars. Samrådskretsen upprättades utifrån ett avstånd om ca 2000 m från varje vindkraftverk. I förteckningen ingick inte namn på delägare till samfälligheter, varför dessa enbart kallades genom annonsering i lokala dagstidningar, se nedan. Till inbjudan bifogades en kortfattad projektbeskrivning som översiktligt beskrev projektets utformning och miljöpåverkan, se bilaga C1 och C2. Utförligare samrådsunderlag fanns tillgängligt på E.ON Vinds hemsida under Vindkraftprojekt, och gick även att beställa av E.ON Vind, se bilaga D Den 10 februari 2011 infördes en annons i Värnamo Nyheter samt Jönköpingsposten, där även allmänheten bjöds in till mötet. Se bilaga E. Samrådsunderlaget fanns även tillgängligt för allmänheten på E.ONs hemsida under Vindkraftprojekt, se bilaga D Till mötet kom totalt ca 100 personer. Deltagarna ombads att skriva upp sig på en deltagarlista, men alla gjorde det inte. I bilaga F redovisas de personer som skrev upp sig. Minnesanteckningar har sammanställts, se bilaga G. I bilaga H redovisas samtliga yttranden från allmänheten och närboende, och i bilaga I redovisas yttranden från myndigheter och organisationer som inkommit under samrådsprocessen. Kompletterande samråd med närboende och allmänheten Den 19 april 2011 skickade E.ON Vind ut brev med inbjudan till ett kompletterande samrådsmöte eftersom synpunkter framkommit på att mötet den 17 februari hölls som ett Öppet Hus och många efterfrågade ett traditionellt samrådsmöte med gemensam genomgång och frågestund. Samrådsversion av miljökonsekvensbeskrivning fanns

3 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 3 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken tillgängligt på E.ONs hemsida under Vindkraftprojekt. Sammanlagt skickades det ut 101 brev till enskilda berörda och 28 brev till lokala föreningar. Se bilaga J Den 2 maj infördes en annons i Jönköpingsposten och Värnamo Nyheter, där även allmänheten bjöds in till mötet. Se bilaga K Samrådsmöte i Folkets Hus i Vaggeryd. Till mötet kom totalt ca 50 personer. Se närvarolista i bilaga L. Materialet i bilaga M presenterades, tillsammans med en animation av hindersbelysning för 190 m höga verk. Minnesanteckningar har sammanställts, se bilaga N. I bilaga O redovisas samtliga yttranden som inkommit under den kompletterande samrådsprocessen. Tabell 1 Samrådsaktiviteter Samråd Datum Minnesanteckningalista Underlag Sändlista Närvaro- Synpunkter Myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vaggeryds och Gislaveds kommun Bilaga A Myndighetssamråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Vaggeryds och Gislaveds kommun Kallelse till samråd - närboende Kallelse till samråd - myndigheter o organisationer Bilaga A Bilaga C1 Bilaga D Bilaga C2 Bilaga D Bilaga B1 - Bilaga H Bilaga B2 - Bilaga I Kallelse till samråd (annons) Bilaga E - - Bilaga H Samrådsmöte med enskilda Samrådsmöte med kommun, myndigheter och organisationer Kallelse till kompletterande samråd med enskilda Kallelse till kompletterande samråd (annons) Kompletterande samråd enskilda Bilaga G Bilaga C1 Bilaga C Bilaga J Bilaga B1 och B2 - Bilaga F - Bilaga O Bilaga K - - Bilaga O Bilaga N Bilaga M Bilaga L

4 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 4 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Synpunkter från myndigheter, kommuner, organisationer och företag Synpunkterna har sammanfattats och kortats ned av utrymmesskäl. De kan läsas i sin helhet i bilaga G och bilaga M. Bondstorps hembygdsförening ser med stor oro på att vindkraftverk placeras så nära hembygdsgården Braskabo. Några av de projekterade verken ligger inom ett Natura2000-område. De understryker att det i hela området är av största vikt att inga fornlämningar eller andra kulturhistoriska spår fördärvas vid eventuell exploatering. De vädjar att inga verk byggs i första hand öster om vägen mellan Palsbo och Mosshult, eftersom de bedöms störa den unika miljön i och kring Braskabo. De inbjuder E.ON till en dialog ute på plats i berört område. Kommentar: Avståndet till Braskabo har ökats från 600 m till 1000 m. E.ON Vind träffade representanter från hembygdsföreningen ute på plats i Braskabo den 20 juni 2011, för ett fördjupat samråd. Inget av verken ligger inom något Natura 2000-område. Särskild hänsyn kommer att tas till fornlämningar och andra kulturhistoriska spår. Bondstorp idrottsförening skriver att de äger och driver aktivitetshuset Ekbacken i Bondstorp. De betalar ca kr/år för uppvärmning och är intresserade av alla sätt som förnyelsebar energi kan erbjuda för att få ned den summan. De vill betona vikten av att Bondstorp får en byapeng, som kommer alla till del, oavsett föreningstillhörighet. Kommentar: E.ON Vind betalar i regel inte ut någon ekonomisk ersättning till vare sig organisationer, närboende eller andra intressenter såvida det inte står helt klart att en etablering medför inskränkningar i fastighetsanvändning, mycket stora miljökonsekvenser eller liknande. E.ON Vind är dock positiva till någon form av samarbete och välkomnar en dialog med Bondstorps idrottsförening och andra föreningar kring detta. Bondstorps samhällsförening påpekar att vindkraft marknadsförs av bl a E.ON som ett synnerligen miljövänligt alternativ, men hur miljövänligt är det egentligen när man planerar att förstöra ett av traktens sista tysta och någorlunda opåverkade naturområden? Det har synts kungsörn i området, vilket borde leda till stor eftertänksamhet. De är emot luftledning för anslutning till elnätet och kräver att ledningen måste grävas ned. De är för bättre vägar, men tror att de vägar som behövs byggas skulle medföra oönskat intrång för många fastighetsägare samt innebära en motorväg genom det tidigare tysta området samt kraftig ökning av tung trafik. Antalet lokala arbetstillfällen blir förmodligen både marginellt och kortvarigt. Projektet kommer förmodligen att innebära minskat fastighetsvärde. Fotomontagen visar att det kommer att se förfärligt ut. Deras minimikrav är att projektet halveras och att de verk som står närmast bebyggelse stryks. Det skulle innebära väsentligt mindre påverkan på naturen och visa ett visst hänsynstagande mot de närboende.

5 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 5 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kommentar: Vindkraft (liksom de flesta typer av elproduktion) har en regional, nationell och global nytta medan påverkan uppstår lokalt. Till skillnad mot flera andra energislag så är den dock förnybar och helt utan utsläpp under driften vilket även är en fördel ur ett lokalt perspektiv. Eftersom vindkraftverk kräver relativt stor yta och långt avstånd till bebyggelse planeras den ofta i trakter som upplevs som opåverkade. Så är också fallet här, även om det aktuella området ett skogsbruksområde och naturvärden och andra värden främst är förlagda utanför området. Fågellivet i området har utretts och behandlas i MKB samt separat rapport i bilaga till MKB. Ett antal försiktighetsåtgärder föreslås för att minimera påverkan på fågellivet. Det är ännu ej bestämt vilken sorts ledning (mark eller luft) som kommer att användas vid anslutning till det allmänna elnätet. Oavsett vilken lösning E.ON Vind förespråkar så är det i slutänden nätägaren som väljer den mest lämpliga. E.ON Vind bedömer inte att nya vägar kommer utgöra någon olägenhet i sig. Tung trafik kommer endast att frekventera vägarna under byggfasen (och i viss mån nedmonteringsfasen). I övrigt begränsar sig trafiken till anläggningen till några enstaka servicebesök per år till varje vindkraftverk. Anläggningen har minskats med 8 vindkraftverk sedan skrivelsen inkom. Boverket har inte lämnat några synpunkter. E.ON Elnät konstaterar att det inte finns några luftledningar inom det område som redovisas i remisshandlingarna, varför E.ON Elnät inte har något att erinra i ärendet. Kommentar: Kontinuerlig kontakt kommer att hållas med E.ON Elnät för att planera elanslutningen. Energimyndigheten har inte lämnat några synpunkter. Fiskeriverket skriver att om det byggs nya vägar med kulvertar som korsar vattendrag så kan dessa utgöra hinder för lokalt vandrande fisk och andra vandrande akvatiska organismer. De vill att Trummorna ska ha tillräcklig diameter så att fiskar kan upptäcka passagemöjligheten Trummorna ska sänkas så att nivåskillnaden blir minimal Botten i trummorna ska förses med naturligt bottenmaterial såsom grus Tvinnade och skärmade växelströmskablar bör användas vid passage över vattendrag, helst ska avståndet mellan kabeln och passerande fisk överstiga 1 m. Kommentar: Inga vattendrag bedöms bli berörda av ny väg. Om vattendrag mot förmodan behöver korsas kommer Fiskeriverkets önskemål att beaktas. Försvarsmakten har för tillfället inget att erinra angående uppförandet av vindkraftverk.

6 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 6 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Gislaveds kommun, bygg- och miljönämnden hänvisar i protokoll den 7 september 2011 till ett yttrande från stadsarkitekt Magnus Runesson, som de beslutat att ta som sitt eget. De påpekar att yttrandet ej är att anse som ett yttrande om veto (enligt 16 kap. 4 miljöbalken). Yttrandet anger sammanfattningsvis att vindkraftverkens mängd (45 st) och möjd (200 m) kommer att visuellt påverka ett stort område. Verkens höjd kan jämföras med Turning Torso i Malmö. Området kring Stengårdshult är unikt eftersom det är tyst och oexploaterat. Stengårdshultasjön och Lillesjön bildar ett vackert landskapsrum. Två känsliga platser med imponerande utsikt finns också i området; Stengårdshult kyrka och Sandsebo. Intresset att etablera vindkraft i ett område med goda förutsättningar står mot intresset att värna naturvärden, turism, friluftsliv och inte minst landskapsbild. Stor hänsyn bör tas till landskapsbilden i området vid etablering av anläggningen verk i anläggningens sydvästra del bör strykas eller omlokaliseras. Lägre verk ( meter) är att föredra. Kommentar: Yttrandet har inkommit i samband med färdigställandet av ansökan och MKB, långt efter det att de formella samråden hölls. Därmed har E.ON Vind ej haft möjlighet att förhålla sig till den landskapskaraktärisering som framställs i yttrandet. Det kan påpekas att 7 vindkraftverk redan strukits i samband med MKB-utredningarna. De har emellertid strukits i en annan del av anläggningen och i första hand av andra, enligt E.ON Vind tyngre vägande orsaker, än landskapsbilden vilken alltid påverkas vid vindkraftetableringar (även om det som yttrandet påpekar är möjligt att ta hänsyn till den i viss utsträckning). E.ON Vind överväger att ta fram en landskapsanalys för området som kompletteras ärendet efter det att ansökan lämnas in. Att reducera den maximala tillåtna höjden på verken ser dock E.ON Vind som uteslutet eftersom det krävs högre verk än 150 meter för att utnyttja vindpotentialen i området. Intresseföreningen för Palsbobygdens bevarande (lokalförening till Föreningen Svenskt Landskapsskydd) motsätter sig planerna för en vindkraftpark i Palsbo med omnejd. Andra stora värden och möjligheter går förlorade under överskådlig framtid. Området är ett gammalt kulturlandskap med levande jordbruk och samtidigt ett vildmarksområde som är tillgängligt för friluftsliv och ekoturism. De emotser ytterligare en personlig kallelse till ett samrådsmöte med alla registrerade markägare inom ett visuellt område från parken. Samrådsmötet ska erbjuda möjlighet för debatt, frågor, synpunkter och argumentation. Det tidigare samrådsmötet den 17 februari 2011 erbjöd inte detta och kan därför inte kallas för samrådsmöte. Kommentar: Vad gäller lokaliseringen, se svar till Bondstorps samhällsförening ovan. Ytterligare ett samrådsmöte för närboende och allmänhet hölls i Vaggeryd den 10 maj. Mötet omfattade en presentation av projektet med gemensam frågestund och diskussion efteråt. Jordbruksverket har inte lämnat några synpunkter. Jönköpings kommun skriver att eftersom den planerade etableringen ligger så pass långt från kommungränsen så bör Jönköping inte beröras. Skulle det vara så att det uppstår frågor som kan beröra kommunen får E.ON återkomma.

7 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 7 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kommentar: Noteras. LFV har som sakägare av ANS Infrastrukturutrustning avseende CNS inget att invända mot beskriven etablering. Etableringen ligger inom Jönköpings flygplats MSA men påverkar inte höjdmässigt. Däremot påverkas i nuläget primärytan intermediate NDB OJ 01. Kommentar: Kontakt har tagits med Jönköpings flygplats med anledning av LFV:s yttrande. LRF har inte lämnat några synpunkter. Naturvårdsverket har inte lämnat några synpunkter. Post- och telestyrelsen har sammanställt information angående de tillståndshavare med radiolänkstråk som i dagsläget förekommer inom 2 kilometer från något av de planerade vindkraftverken; 3G Infrastructure services AB samt Tele2 Sverige AB Tranmission. Kommentar: Samråd har hållits med 3GIS samt Tele2. Rasjöns och Rakalvens fiskevårdsområdesförening protesterar mot den tilltänkta vindkraftparken. Vaggeryds kommun säger sig värna om tysta miljöer. Området i fråga är ett stort, tyst, vildmarksliknande område. Att bebygga området med en eller flera vindkraftparker strider därför mot gällande översiktsplan. Förmodade sjunkande turismintäkter ger sämre fiskevård. Vid byggnationen kommer humusämnen, kvävenäring, mangan, metylkvicksilver och andra tungmetaller att frigöras. Erosion av slam kommer att grumla vattentillflödena och påverka det biologiska livet i sjöar och vattendrag. Rasjön är källsjö till ett av kommunens värdefulla vattendrag, Radan. Rasjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten. En omfattande MKB måste göras hos alla berörda kommuner vid en eventuell vindkraftetablering. Föreningen har gjort stora investeringar i fiskevård. En ny laxtrappa planeras i Sandsebo. De känner en djup oro för påverkan på miljön om vindkraftparken byggs. Bland häckande sjöfågel märks bland annat fiskgjuse, storlom, lärkfalk och häger. De anser att fiskgjusen är en skyddsvärd fågel som bör skyddas och ej utsättas för de problem som vindkraftparken vållar. De anser att Sverige har råd att behålla detta orörda område för kommande generationer. Tysta områden kommer att bli en bristvara. Kommentar: Vindkraftanläggningens förenlighet med kommunala planer behandlas i ansökan och MKB. Angående lokaliseringen se även svar till Bondstorps samhällsförening ovan. Påverkan på mark och vatten behandlas också i MKB (kapitel 5.1) liksom fågellivet (kapitel 5.3). Där redovisas även de förebyggande åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att minimera påverkan på sådana värden i området. Kommunerna ansvarar för att göra övergripande MKB:ar i samband med upprättandet av planer. Det är däremot projektörens ansvar att upprätta MKB för det specifika projektet och så har också gjorts.

8 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 8 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Riksantikvarieämbetet hänvisar till länsstyrelsen som företrädare för de statliga kulturmiljöintressena samt till Vindkraftshandboken samt skriften Vindkraften och landskapet som tagits fram av Boverket och Riksantikvarieämbetet m.fl. myndigheter. Riksantikvarieämbetet rekommenderar ett tidigt samråd med länsstyrelsen angående eventuella förekomster av fornlämningar och andra kulturlämningar inom exploateringsområdet samt om behov finns av arkeologisk utredning enligt 2 kap. 11 Kulturminneslagen (KML). Kommentar: Samråd har hållits med länsstyrelsen. Utredning avseende kulturmiljö, kulturhistoria och fornlämningar har genomförts och resultatet redovisas i MKB:n. Sjöfartsverket har inget att erinra. Sveriges geologiska undersökning (SGU) noterar inledningsvis att det inte finns några undersökningstillstånd och ej heller några kända mineralfyndigheter inom det berörda området. Området för den planerade utbyggnaden täcks huvudsakligen av morän och tunna jordtäcken. I den centrala delen finns dock en isälvsavlagring som i SGUs regionala grundvattenkartering betraktas som en grundvattentillgång och därmed har ett visst skyddsvärde. I Vkv_1 är placeringen av verk 13 och 17 olämplig med hänsyn till grundvattensresursen och i Vkv_ex2 gäller detta för verken 9,14 och 18. Alternativa placeringar bör utredas och här kan SGU bistå med information om bättre alternativ. I kommande utredningar bör även underlag för materialförsörjningen tas fram då vindkraftverks anlägganden kräver försörjning av betongballast och material till vägbyggnad. Kommentar: Parkutformningskraven har setts över med anledning av yttrandet och nya exempellayouter har tagits fram. Vindkraftverk kommer ej att placeras inom grundvattenförekomsten. Svenska Kraftnät har inga anläggningar i närheten av den planerade anläggningen och har därmed inga synpunkter i ärendet. De vill dock påminna om de driftsäkerhetstekniska krav som omfattar vindkraftverk och vindkraftsparker större än 1,5 MW i deras föreskrift SvKFS 2005:2. Kommentar: E.ON Vind kommer att beakta föreskrift SvKFS 2005:2. Trafikverket skriver att avståndet till allmän väg 638 måste vara minst 200 m, eller totalhöjd för vindkraftverken. Inga järnvägsintressen berörs. Projektområdet ligger inom Jönköpings flygplats MSA-yta. Flygplatsen ska kontaktas i egenskap av sakägare Kommentar: Dialog förs med Jönköpings flygplats och E.ON Vind har goda förhoppningar om att hitta en lösning som gör att verksamheterna kan samexistera. Vindkraftverken kommer att placeras på minst totalhöjds avstånd från allmän väg, inklusive väg 638. Vaggeryds Energi AB har inget att erinra angående föreslagen etablering. Förutsatt att länsstyrelsen i Jönköpings län ger miljötillstånd för etableringen och vindläget bedöms lämpligt hoppas bolaget kunna medverka till etableringen. Kommentar: Noteras. E.ON Vind avser att hålla en löpande dialog med Vaggeryds Energi AB om etableringen.

9 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 9 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Vaggeryds Elverk har inget att erinra angående föreslagen etablering. Om etableringen kommer till stånd ser Elverket fram emot en diskussion om möjliga former för samverkan. Kommentar: Noteras. E.ON Vind avser att hålla en löpande dialog med Vaggeryds Elverk om etableringen. Vaggeryds kommun, miljö- och byggnämnden anser generellt att vindkraft ska stimuleras. Det utpekade området sammanfaller med det enligt översiktplanen 2002 vildmarksliknande området i skogarna söder om Bondstorp. De anser att detta är ett värde som delvis kommer att gå förlorat om vindkraftutbyggnad sker. Vindkraftverken måste placeras med stor hänsyn till områdets olika naturvärden. Mycket stor omsorg måste läggas vid utformning av tillfartsvägar, monteringsytor och kraftledningar. Infrastrukturens påverkan på miljön ska redovisas ingående i MKB:n. Områdets kvalitet med avseende på tystnad i ett stort område kommer att gå förlorad. De förutsätter att förekomst och effekter för kungsörn redovisas i MKB:n. De anser att Braskabo ska respekteras bättre vid placering av verken. Inget verk ska placeras närmare än 900 m. Mer landskapsbildshänsyn ska visas för byarna Södra Palsbo och Norra Palsbo. Kommentar: E.ON Vind har föreslagit ett antal parkutformningskrav som kommer att följas vid en etablering, vilka bl.a. innebär att områden med naturvärden kommer att undantas etablering av vindkraftverk och vägar m.m. kommer endast förläggas i sådana i undantagsfall. Vidare har ett skyddsavstånd till Braskabo hembygdsgård om 1 km, samt ett skyddsavstånd om 1,2 km till Södra Palsbo, fastställts. Norra Palsbo ligger ännu längre bort. Kungsörn är en av de arter som beskrivs i MKB och de fågelinventeringsrapporter som framtagits (bilaga 5a och 5b till MKB) och ett antal försiktighetsåtgärder föreslås för att minimera påverkan på arten. Avseende områdets karaktär se kapitel 2 i MKB samt svar till Bondstorps samhällsförening ovan. Vaggeryds kommuns hembygdsråd förväntar sig att inget verk placeras öster om vägen Palsbo- Mosshult, för att bevara den unika och tysta miljön vid Braskabo. Kommentar: E.ON Vind kommer att tillämpa ett skyddsavstånd till Braskabo hembygdsgård om 1 km. Längre skyddsavstånd än så skulle göra att en relativt stor del av det totala verksamhetsområdet ej kan utnyttjas. Det är inte rimligt med tanke på områdets lämplighet för vindkraft och det faktum att det är av riksintresse för vindbruk. Vaggeryds/Skillingaryds ornitologiska förening skriver att ett av tre kungsörnsrevir i Jönköpings län sammanfaller med projektområdet. Under vinterinventeringen 2010 räknades sju kungsörnar, och kungsörnen finns i området året runt. Området har en stark betydelse för kungsörn. Revirets kärna ligger i centrum av vindkraftparken och de bedömer att reviret skulle utraderas om vindkraftparken byggs. De vill att E.on som företag, i enlighet med Bernkonventionen, bidrar till att uppnå förvaltningsmålet för kungsörn och omprövar vindkraft i det aktuella området. Kommentar: En fågelutredning har genomförts under maj Konsekvenser för fåglar behandlas i MKB:n. En fördjupad fågelinventering har utförts under våren 2011.

10 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 10 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Teleoperatörer: Telenor har inga invändningar. Tele2 har inte lämnat några synpunkter. TeliaSonera har inga invändningar. Radiolänkstråk eller mobilnät berörs inte av den föreslagna etableringen. Teracom har inget att erinra. Tre hänvisar till remissvar från 3GIS. 3GIS har inget att erinra. Synpunkter från enskilda, samråd februari-mars Synpunkterna har sammanfattats och kortats ned av utrymmesskäl. Ann-Britt Weinerling (Palsbo 2:13) skriver att E.ON Vind bör tänka till angående placering och antal verk. Sonen bedriver hästutbildning på gården och har mycket problemhästar som är mycket känsliga. Hon tror även att det kommer att bli mycket mer trafik genom byn. Kommentar: E.ON Vind har ställt upp ett antal parkutformningskrav i syfte att tillgodose så många intressen som möjligt i samband med etableringen, där ingår bl.a. respektavstånd med hänsyn till bebyggelse i området. Vad gäller hästar så är forskningen om vindkraftens påverkan på dem knapphändig men det finns en tysk studie ( Gutachten Windenergieanlagen und Pferde, Seddig, 2008) som sammanfattningsvis konstaterar att hästar i allmänhet vänjer sig vid vindkraftverken och även vid skuggor från dem. I rapporten vande sig hästar vid skuggor från vindkraftverk efter 3-4 upprepningar (wost case 11 ggr). Majoriteten av hästarna i studien (424 minus 11) reagerade inte alls. Angående trafik till och från anläggningen, se svar till Carolina Håkansson nedan samt avsnitt 3.8 och 5.12 i MKB:n. Annette och Sten Friis (Tunnabo 2:2) är emot vindkraftprojektet och vill protestera mot planerna. De köpte fastigheten 2006 på grund av naturen, stillheten och djurlivet, och de menar att detta blir ödelagt om vindkraftparken byggs. Fastighetens värde kommer att minska, och det vill de i s f bli kompenserade för.

11 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 11 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kommentar: Påverkan på djur och natur beskrivs utförligt i den MKB som tagits fram för projektet. Beträffande fastighetsvärdet så har Svensk Vindenergi tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det, med nuvarande statistik, inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. Carina och Anders Svensson (Käshult 1:3) har angränsande mark till vindkraftprojektet. De kan tänka sig enstaka verk men tycker att det är för många och för höga verk här. Verken bör ligga längre från bebyggelse. I nuvarande förslag påverkas omgivningen för mycket. Kommentar: Avståndet till bebyggelse har sedan samrådet ökat och är som minst 1000 m. Carolina Håkansson tycker att projektet skulle förstöra ett landskap som är känt för sin fina natur, läget och en stor bebyggelse. Det går redan idag tung trafik med timmerbilar genom området. Projektet skulle innebära en ökning av trafiken och en fara för barnen. Fastighetsvärdet skulle sjunka drastiskt. Kommentar: Den tunga trafiken till och från anläggningen är främst kopplad till byggfasen (och i viss mån avvecklingsfasen). Under driften begränsas antalet transporter till enstaka servicebesök med personbil. För att minska påverkan kommer försiktighetsåtgärder att vidtas. För mer information, se avsnitt 5.12 i MKB:n. Angående fastighetsvärdet, se svar till Anette och Sten Friis ovan. Charlotta Svenstedt Friberg m familj (Sandsebo 3:10) framför sitt motstånd till vindkraftsprojektet i Palsbo p.g.a. att det kommer att påverka och generera en betydande olägenhet för dem och deras närmiljö. Hon anser att vindkraftsparkens etablering strider mot miljöbalken eftersom EON inte har tagit hänsyn till och påvisat hur man uppfyller kraven i miljöbalkens 2 kap 1,2,3 och 4. Hon anser bl.a. hänsynsreglerna avseende att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet inte har helt utretts i samrådsunderlaget. Hon frågar hur människors hälsa och djurlivet påverkas av att utsättas av hindersbelysningen nattetid samt hur E.ON säkerställer allmänhetens tillträde och vistelse till skogsområdet med vindkraftspark enligt allemansrätten så att det rörliga friluftslivet inte motverkas. De kräver ersättning enligt miljöbalkens 32 kap 9,10,11? Kommentar: Hur projektet förhåller sig till miljöbalkens hänsynsregler behandlas i ansökan och MKB:n. I korthet anser E.ON Vind att etableringen är i linje med hänsynsreglerna och att anläggningens miljönytta i ett större perspektiv överväger de konsekvenser som uppstår lokalt. Påverkan från anläggningens hinderbelysning beskrivs i MKB:n och illustreras även med bilagda fotomontage och animering. Hinderbelysningen kommer att avskärmas mot markytan i närområdet och sammantaget bedöms påverkan bli måttlig. Ersättning enligt 32 kap miljöbalken förutsätter att en konkret skada uppkommit till följd av etableringen. Så länge verksamheten planeras och prövas noggrant och att driften sker inom

12 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 12 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken ramen för gängse villkor och bestämmelser så bedömer inte E.ON Vind att någon sådan skada kommer att uppstå. Claus Meyer (Norra Mosshult) motsätter sig att det sätts upp stora vindkraftverk vid Palsbo. Han tror att bullret blir olidligt och tror inte att riktvärdet om maximalt 40 db(a) kommer att innehållas. Etableringen kommer att gå ut över djurlivet. Visuellt blir det förfärligt, både utsikten och hinderbelysningen med blinkande röda lyktor. Han anser att vindkraftverken hör hemma ute i havet. Kommentar: Undersökningar (t.ex. de som gjorts av Eja Pedersen, Göteborgs Universitet) visar att relativt få störs av ljud från vindkraftverk. E.ON Vind kommer givetvis att följa de villkor som meddelas för verksamheten, inte minst vad gäller högsta tillåtna ljudnivå. Att bryta mot tillståndsvillkoren kan medföra straffsanktioner och inskränkningar i verksamheten. Påverkan på djurlivet liksom påverkan på landskapsbilden redovisas i MKB:n. I MKB:n beskrivs även effekterna av hindersbelysningen och illustreras med bilagda fotomontage och animering. Då verkens totalhöjd kommer att bli över 150 m kommer hindersbelysningen att utgöras att vitt blinkande ljus, inte rött. Belysningen kommer att avskärmas mot markytan i närområdet och sammantaget bedöms påverkan bli måttlig. Erik Davidsson (Palsbo 2:8) tycker att det måste vara något fel i regelsystemet och enskilda sommarstugeägare inte kompenseras för värdeminskning. Kommentar: Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten behandlar vindkraftens påverkan på fastighets- och huspriser och slutsatsen är att det, med nuvarande statistik, inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. Även om det inte heller helt går att utesluta att faktorer som påverkar fastigheters värde kan förändras i samband med en vindkraftetablering (t.ex. förändrad utsikt) så måste vindkraften betraktas som ett led i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att de bästa platserna tas tillvara men i likhet med exempelvis andra energi-, hus- och infrastrukturetableringar så är det nästintill omöjligt att undvika att bebyggelse berörs på ett eller annat sätt. Frederik Hall (Norra Mosshult, Berget) med familj är emot vindkraftparken. De trivs fantastiskt bra i Vaggeryds kommun och vill fortsätta att göra det. De är mycket oroliga för hur deras framtid kommer att påverkas. För närområdet innebär det att ett fantastiskt naturområde i princip upphör att vara just det, lugn och ro försvinner, de turister som uppskattar svensk natur väljer andra mål, jakt och fiske påverkas negativt, samt att djurlivet påverkas. De oroar sig också för fastighetsvärdet. Kommentar: Vindkraftanläggningens påverkan på djur, natur och friluftsliv behandlas utförligt i MKB:n. Sammanfattningsvis så bedöms konsekvenserna bli ringa till måttliga och det är E.ON Vinds uppfattning att området, även om det förändras, ska kunna fortsätta vara ett område där människor och djur trivs.

13 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 13 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Beträffande fastighetsvärdet, se föregående svar till Erik Davidsson ovan. Hans och Jennie Adolfsson (Sandsebo Backa) anser att samrådsmötet den 17 februari inte medgav samråd i ordets rätta bemärkelse, att det var ostrukturerat och att ett nytt möte bör ordnas. De efterfrågar en utredning av långtgående effekter på människors hälsa. De ifrågasätter att parken från början omfattade 25 verk, nu upp till 45 verk och blir det ännu fler vid nästa informationstillfälle? De befarar stora förluster avseende natur- och miljövärden samt ekonomiska förluster. Om staten/samhället är av den uppfattningen att vindkraften skall byggas ut i de områden där människor blir nära grannar borde det vara självklart att fastighetsägarna kompenseras för den förmögenhetsförstöring som blir följden. Hur agerar EON i denna fråga? Kommentar: Anledningen till att parken utökades efter första samrådet var att fler markägare anmält sitt intresse för vindkraft sedan projektet inleddes. Ytterligare ett samrådsmöte hölls på allmän begäran den 10 maj. Därefter reducerades antalet vindkraftverk igen, och avståndet till bostäder ökades. Påverkan på miljön behandlas i den MKB som inges tillsammans med ansökan. Vad gäller värdet på fastigheter så har Svensk Vindenergi tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. Eftersom ingen generellt samband finns, så har inte heller E.ON Vind någon generell policy i frågan. Som påpekats tidigare så är det nästintill omöjligt att helt undvika att bebyggelse berörs på ett eller annat sätt vid uppförande av vindkraftverk, liksom vid andra energi-, hus- och infrastrukturetableringar. Johansson, familjen (Sandsebo 2:5 och 2:8) har valt att flytta till landet för att de älskar att bo på landet. De vill inte bo bredvid en industri. De tyckte att ljuddemonstationen som gjordes på samrådsmötet den 17 februari var irrelevant, att den inte visade korrekt hur mycket det låter. De anser också att E.ON inte nämner risker med lågfrekvent ljud. Kommentar: Ljuddemonstrationen genomfördes av konsultbolaget WSP Acoustics, som har gedigen erfarenhet av sådana demonstrationer. Syftet är att så korrekt som möjligt efterlikna verkliga förhållanden. En teoretisk beräkning av lågfrekvent ljud har utförts av konsultbolaget ÅF-Infrastruktur AB och denna visar på att Socialstyrelsens krav på lågfrekvent buller inomhus vid bostäder uppfylls. För ytterligare information rekommenderas Karolinska Institutets kunskapssammanställning över infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar och hälsoeffekter (rapport den 22 maj 2011 på uppdrag av Naturvårdsverket). Kenneth Bergqvist skriver att vindkraftparken planeras inom ett område som Vaggeryds kommun tidigare utpekat som vildmarksområde och tyst zon. Han lyfter fram ett antal argument

14 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 14 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken mot vindkraftsetableringen. Buller från verken kommer att störa i bygden, och träden kommer inte att kunna dämpa ljudet eftersom verken planeras till 200 m höjd. Bullerberäkningarna som E.ON redovisat är gjorda för låga vindhastigheter, med högre vindhastighet blir bullret högre. I underlaget saknas flera hus för boende. Verken kommer att synas mycket långt och störa ut naturvärdet. Skuggorna kommer att vara enerverande. I området finns bl a grusåsar, Natura2000- område, fågelområde som är värt att bevara. Åtskilliga nya vägar måste breddas vilket tar mark i anspråk. Vaggeryds kommun har planerat ett campingområde söder om Bondstorp. Hembygdgården Braskabo och övrig kulturmiljö kommer att påverkas negativt. Jakten i området kommer att förstöras. Kommentar: Bullerberäkningen genomförs enligt vedertagen praxis och ljudpåverkan redovisas i MKB:n. De hus som ligger närmast projektet har tagits med i underlaget, hus på lite längre avstånd redovisas ej. Genom att jämföra med värdet för närmast belägna redovisade hus, samt karta med ljudlinjer, går det att bilda sig en uppfattning om var de hus som ej redovisas i underlaget ligger i förhållande till högsta teoretiska ljudnivå. Jakt kommer fortfarande att kunna bedrivas i området, och bör med visst undantag för byggfasen kunna ske tämligen opåverkat. Synpunkter på kommunala planförhållanden, påverkan på naturoch kulturmiljö m.m. har tagits i beaktande och ämnena behandlas utförligt i MKB:n. Kerstin och Sebastian Grafenauer (Sandsebo 2:14) har skickat ett antal e-postmeddelanden som bifogas i sin helhet i bilaga I, tillsammans med E.ON Vinds svar på dessa. Lena Lövgen med familj (Palsbo 2:14) skriver den 24 mars att Vaggeryds kommun bör följa sin egen översiktplan som säger att området ska bevaras som ett tyst område. Vidare skriver hon att kommunen skriver att de har för avsikt bevara naturvärdena, vilket hon inte anser förenligt med vindkraftparken eftersom stora ingrepp kommer att göras i naturen för överskådlig tid. Skador i området kommer att frigöra kväve, järn, metylkvicksilver, mangan och andra tungmetaller. Erosion och slam kommer att grumla vattentillflödena. I området finns ett flertal fåglar med hög skyddstatus, kungsörn och fiskgjuse. I översiktplanen stöder kommunen byggandet av en camping i Bondstorp. Campingområdet skulle anslutas till det allmänna VA-nätet och förbättra föresättning att få fram VA även till andra områden, detta måste kommunen stå fast vid. Vidare skriver hon att Gislaveds vindkraftpolicy inte uppföljs på flertalet aspekter med den föreslagna etableringen. De skriver också att det finns många frågetecken kring projektet. Vägar och infrastruktur måste presenteras. Miljökonsekvensbeskrivningen måste presenteras öppet. Samlade ljud- och skuggberäkningar måste göras för alla projektörer. Hon efterfrågar ett fotomontage från sin egen fastighet, samt ett nytt samrådsmöte med paneldebatt. I ett mail daterat den 17 mars efterfrågar familjerna Lövgren-Sandberg (Palsbo 2:14), Friis (Tunabo 2:2) och Leutemann (Tunabo 1:3) ett riktigt samrådsmöte med paneldebatt, och de anser att mötet den 17 februari inte kunde kallas samrådsmöte överhuvudtaget; lokalen var olämplig, det var svårt att ställa frågor, och omöjligt att få en djupare inblick. Kommentar: Hur projektet förhåller sig till kommunala planförhållanden och policys finns beskrivet ansökan och MKB.

15 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 15 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken I området finns värden knutna till fågelliv och hydrologi. Dessa beskrivs utförligt i MKB:n, liksom de förebyggande åtgärder som kommer att vidtas för att minimera negativ påverkan på värdena. Det finns ingenting som tyder på att skador ska uppkomma i miljön som frigör kväve och tungmetaller. Inom ramen för MKB:n har E.ON Vind gjort ljud- och skuggberäkningar för det närliggande projekt som vid inlämnandet av ansökan om miljötillstånd var känt för E.ON Vind och tillståndsgivande myndighet. Om något nytt projekt skulle tillkomma vid ett senare tillfälle är det i första hand upp till den projektören att redovisa de kumulativa effekter som uppstår. Oavsett antalet projektörer och vindkraftverk i området så får buller vid bostäder inte överstiga 40 db. Ett översiktligt förslag på tillfartsvägar presenteras i MKB:n. Elkablar kommer företrädelsevis att dras längs med eller i tillfartsvägarna. Kabelsträckning utanför parken kommer att redovisas i separat tillståndsansökan om koncession av nätägaren. Ett fotomontage har tagits fram från fastigheten Palsbo 2:14. Ett kompletterande samrådsmöte för närboende och allmänheten hölls i Vaggeryd den 10 maj. Mötet omfattade en presentation av projektet med gemensam frågestund och diskussion efteråt. Marion Pokath (Sandsebo 3:6) är generellt positiv till vindkraft men inte var som helst i världen. Området för den aktuella parken är ett lugnt skogsområde med många sommarstugeägare, som använder området för avkoppling. Påverkan av ljud och blinkande ljus blir stor. Hon är tveksam till hur bullret beräknas och uppmäts, med tanke på att området är skogsbeklätt med många sjöar där ljudet reflekteras. Hur mäts infraljud? Hur påverkas djur? Fastighetsvärdet kommer att minska. Hon saknar information om transporter och elanslutning. Kommentar: Påverkan från ljud och hinderljus redovisas i MKB:n. En ljudberäkning har genomförts enligt den vedertagna beräkningsmodellen Nord2000, som tar hänsyn till bl.a. markyta, terräng och meteorologi. Även lågfrekvent ljud har beräknats och utretts. Infraljud anses dock generellt inte utgöra någon fara vid vindkraftetableringar, se t.ex. Karolinska Institutets kunskapssammanställning över infra- och lågfrekvent ljud från vindkraftanläggningar och hälsoeffekter (rapport den 22 maj 2011 på uppdrag av Naturvårdsverket). När det gäller fastighetsvärdet så hänvisas till Svensk Vindenergi och ÅF:s rapport som nämnts i svar till bl.a. Erik Davidsson ovan. En utredning som visar lämpliga transportvägar redovisas i MKB:n. Alla elkablar inom vindkraftparken kommer att anläggas i eller längs med vägar, under mark. Var elkablar mellan vindkraftparken och anslutningspunkten till 130 kv-ledningen ska gå kommer att redovisas i separat tillståndsansökan om koncession. Det är ännu inte avgjort om det kommer att bli luftkabel eller markkabel. Michael och Ute Seidel (Sandsebo) är välbekanta med vindkraft från sitt hem i norra Tyskland, men där är vindkraftverken upp till en tredjedel så stora. De är positiva till vindkraft i allmänhet

16 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 16 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken men inte till varje pris. Priset som omgivningen får betala är i det här fallet för högt. De vägar som måste byggas kommer att ödelägga området. Buller och belysning kommer att medföra känslan av att bo i ett industriområde. Folk kommer att flytta och kommunen kommer att förlora pengar. Djur och fåglar kan ta skada. Kommentar: En utredning som visar lämpliga transportvägar samt påverkan på området i samband med etablering och förstärkning/breddning av vägar redovisas i MKB:n. Ljudpåverkan och visuell påverkan, liksom påverkan på djur och natur, behandlas också i MKB:n. Det är E.ON Vinds uppfattning att vindkraftprojektet kommer att kunna bidra till bygden genom arbetstillfällen och ökad aktivitet genom exempelvis handel och övernattningar i närområdet. Sammantaget så anser E.ON Vind att vindkraftanläggningens miljönytta i ett större perspektiv överväger de konsekvenser som uppstår lokalt, vilka enligt MKB:n bedöms bli ringa till måttliga. Sandell, familjen (Palsbo 2:11) skriver att de varit djupt bedrövade sedan de fått höra om planerna på vindkraft i området. Vindkraftparken kommer att påverka fågellivet och naturen negativt. Fastigheten kommer att minska i värde och barnen kommer inte att kunna bygga nya hus på grund av den höga bullernivån. Ljudnivån riskerar att överskridas på grund av mycket höjder i området. Lågfrekvent buller kan orsaka trötthet och tinnitus. Hinderbelysningen medför att man aldrig kommer att kunna se en vacker stjärnhimmel. Om verken hägnas in kommer de inte att kunna röra sig fritt i området. Avslutningsvis tycker de - Vindkraftverk ska ligga vid befintliga vägar och nära elnät. - Fotona är felaktigt tagna och missvisande. - Leta efter bättre lämpade platser som inte drabbar boende! Kommentar: Påverkan på fågelliv och naturvärden behandlas utförligt i MKB:n. Angående påverkan på fastighetsvärdet så har detta behandlats i en rapport som Svensk Vindenergi tagit fram tillsammans med teknikkonsulten ÅF och delfinansierats energimyndigheten. Rapporten visar att det inte går att hitta något generellt samband mellan etableringar av vindkraft och värdet på närliggande fastigheter i Sverige. De ljudberäkningar som tagits fram tar bl.a. hänsyn till höjder i området och de bedöms redovisa ett tillförlitligt värsta fallet -värde. Beräkning av lågfrekvent ljud har också utförts och slutsatsen är att Socialstyrelsens krav på lågfrekvent buller inomhus vid bostäder uppfylls. Vindkraftverken kommer ej att hägnas in. Avståndet till familjen Sandells fastighet är i huvudlayouten som minst ca 200 m. Inom en radie av 450 m från varje slutgiltig position fördelar E.ON Vind arrendet till angränsande fastighetsägare, för att kompensera för påverkan på fastigheten. Påverkan av hinderbelysningen behandlas i MKB och sammanfattningsvis förväntas den bli måttlig. Närhet till befintliga vägar och elnät har, tillsammans med ett flertal andra parametrar, eftersträvats vid placering av vindkraftverken.

17 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 17 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken Kompletterande fotomontage har tagits fram och vissa av de tidigare framtagna fotomontagen har rättats till efter de synpunkter som har kommit in. Samtliga fotomontage har tagits fram enligt vedertagna metoder ska återspegla verkligheten även om exakthet inte kan garanteras. E.ON Vind har som målsättning att hitta de bästa platserna för vindkraftetableringar och Palsbo har mycket goda förutsättningar jämfört med andra platser som utvärderats. För närmare information se kapitel 4 i MKB:n. Sune Johansson och Lena Gustafsson (Månsarp) skriver att det föreslagna vindkraftprojektet är en nödvändig investering för att utveckla landsbygden i Bondstorpsområdet. De menar att övergången till förnyelsebara energislag är nödvändig för att minska belastningen av surt nedfall och klimatpåverkan. Det gäller bl.a. de närbelägna sjöarna Rasjön och Rakalven, som är starkt beroende av kontinuerlig kalkning. De förordar exemplet med 45 vindkraftverk, med någon justering nedåt om det visar sig vara mindre lämpliga placeringar. Kommentar: Synpunkterna noteras. Antalet vindkraftverk har dock reducerats sedan samrådet hölls. Sönke och Helga Leutemann (Tunnabo 1:6) motsätter sig vindkraftplanerna och kräver ett samrådsmöte för endast de närmaste grannarna. De köpte sin stuga 1992, och hyr ofta ut den till tyska sommargäster som inte kommer att vilja ha en vindkraftpark i närheten. Naturen kommer att förstöras med buller, rörelse och utseende och de oroar sig för fågellivet. Samrådsmötet i Bondstorp den 17 februari tyckte de inte var något riktigt samrådsmöte utan möjlighet till diskussion. De efterfrågar ett fotomontage från sin fastighet söder ut över Rakalven. Kommentar: Ett kompletterande samrådsmöte hölls den 10 maj. Mötet omfattade en presentation av projektet med gemensam frågestund och diskussion efteråt. Ljudpåverkan och påverkan på natur, landskapsbild och fågelliv behandlas i MKB:n. Ett fotomontage, baserat på bild från Tunnabo 1:6, har framtagits. Ulf Pettersson (Styrshult 1:9) äger en skogsfastighet med en sommarstuga på, med vidunderlig utsikt över Stengårdshultasjön. Vindkraftverken skulle helt förändra utsikten. Fotomontagen som gjorts är tagna i för E.ON fördelaktiga vinklar och han efterfrågar fler fotomontage. Han skriver vidare att projektet inte uppfyller kriterier om bra grundförhållanden, bra vindförhållanden och att naturen ska påverkas så lite som möjligt. Naturen är ett av de sista orörda vildmarksområdena som finns kvar i Jönköpings län. Han påpekar att ett mer lämpligt område hade varit norr om Stengårdshults kyrka, där ovanstående kriterier skulle uppfyllas. Kommentar: Området har god vindpotential, både enligt övergripande vindkarteringar och fysisk vindmätning på plats, och E.ON Vind bedömer även grundförhållandena som bra. Påverkan på naturmiljön bedöms bli ringa och ska ställas i proportion till det positiva bidrag till miljön och samhällsnyttan som vindkraftanläggningen medför i ett större perspektiv. Fler fotomontage har tagits fram och redovisas i MKB:n. Dessa presenterades även på samrådsmötet den 10 maj. Diskussion kring alternativa placeringar redovisas i MKB:n.

18 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 18 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken E.ON Vind bedömer det aktuella området som mycket lämpat för vindkraft. För närmare information se kapitel 4 i MKB:n. Synpunkter från kompletterande samråd maj-juni Backa samfällighetsförening hemställer att E.ON utrustar vindkraftsverken (masterna) med OCAS (Obstacle Collision Avoidance System) för att undvika högintensiv hinderbelysning om verkens totalhöjd överstiger 150 m. De påpekar att tekniken finns och har godkänts av Transportstyrelsen. Kommentar: OCAS godkändes av Transportstyrelsen i början av 2011 för användning i Sverige. Dock finns ingen längre erfarenhet av systemet, det är än så länge godkänt i ett fåtal länder och det var alldeles nyligen (juni 2011) som den första OCAS-utrustade anläggningen i USA togs i kommersiellt bruk. I Sverige pågår ännu endast testverksamhet med OCAS. E.ON Vind anser att OCAS är intressant men att det än så länge inte kan anses utgöra beprövad teknik och E.ON Vind avser därför inte utrusta Palsbo-anläggningen med OCAS från start. Längre fram kan det bli aktuellt att göra ett förnyat ställningstagande. Christer Adamsson (Södra Mosshult 2:2) vill belysa de omistliga naturvärden som finns i området och i dess närhet. Tystnaden är unik och det finns mycket tjäder i området, många viktiga tjäderspelplatser. Han vistas på grannfastigheten dagar om året och ser kungsörn. Kommentar: Påverkan på naturmiljön redovisas i MKB:n. En fågelinventering har gjorts och redovisas i MKB:n. Ett antal förebyggande åtgärder föreslås för att minimera påverkan på värden knutna till naturmiljö och fågelliv. Kerstin och Ove Alexandersson (Palsbo 2:12) anser att den planerade vindkraftparken kommer att vara störande. De skriver att de kommer att se minst 16 av verken. De avstyrker hela parken och i andra hand de 16 närmaste verken. Kommentar: Påverkan från vindkraftanläggningen behandlas utförligt i den MKB som framtagits. Sammanlagt bedöms anläggningens fördelar överväga den störning som uppkommer i samband med etablering och drift av den. Att vindkraftverken syns på olika håll i landskapet är i allmänhet den mest påtagliga effekten och tyvärr oundvikligt. Lena Lövgren med familj (Palsbo 2:14) kvarstår vid tidigare lämnade synpunkter samt tillägger att de anser att området bör bevaras som ett tyst område. De beräknar den ekonomiska livslängden till 15 år eftersom de statliga subventionerna sedan tas bort. Den tekniska livslängden är år, och då är det inte försvarbart att ödelägga området. Vindkraft bör byggas i industriområden där ingen bor. De skriver att det finns många frågetecken kring projektet. Väg och övrig infrastruktur måste presenteras för myndigheterna. De underkänner nuvarande MKB och efterlyser öppen bedömning av djur, natur, fornlämningar o s v. Det fotomontage som är taget från deras fastighet är missvisande. De skriver att mötesformen den 10 maj var enligt vad de

19 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 19 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken efterfrågat men att många frågor inte kunde besvaras av E.ON, och att de måste besvaras samt att brister i MKB:n måste åtgärdas innan ansökan lämnas in. Slutligen skriver de att de anser att hela projektet bör avbrytas, de vill ha ett friluftsrike, inte ett vindkraftrike. Kommentar: Vindkraftanläggningar åtnjuter i regel inga statliga subventioner dock finns ett stödsystem med s.k. elcertifikat som innebär att en viss del av den el som säljs på marknaden måste vara producerad av förnybara alternativ, och merkostnaden för detta hamnar på slutkundens elräkning. Denna kostnad delar vindkraften med andra förnybara energikällor såsom solenergi och vissa biobränslen. För en genomsnittskonsument utgjorde vindkraften endast 1 procent av det totala elpriset under En vindkraftanläggnings ekonomiska livslängd är dock beroende av fler faktorer än elcertifikaten. E.ON Vind anser att det inte behöver vara någon nackdel att den tekniska livslängden är begränsad, åtminstone inte ur miljö- och landskapsbildssynpunkt, eftersom området relativt lätt kan återställas efter att driften avslutats. Detta regleras normalt i vindkraftanläggningens tillståndsvillkor. Vindkraften är så att säga en gäst i landskapet i ett längre perspektiv. En utredning som visar lämpliga transportvägar samt påverkan på området redovisas i MKB:n. Påverkan på natur- och kulturmiljö redovisas likaså. Separata utredningar har dessutom gjorts för fåglar, fladdermöss, kulturmiljö och naturvärden. Det är E.ON Vinds förhoppning att eventuella utestående frågor besvaras genom detta material. Roger och Anette Nygren (Käshult 1:2 och 1:4) menar att Palsbo-projektet med nuvarande utformning kommer att begränsa deras framtida möjligheter att utveckla sin fastighet. De anser att de är en av de fast boende som kommer att påverkas mest eftersom deras fastighet ligger i direkt anslutning till vindkraft parken. De föreslår att följande verk styrks: Pal 38, Pal 42, Pal 44, Pal 45 och Pal 43. Kommentar: De verk som hade beteckningen 38 och i samrådslayouten har flyttats så att avståndet till Käshult 1:2 som minst är ca 240 m mot tidigare ca 175 m. Sönke och Helga Leutemann (Tunnabo 1:6) lämnar sina synpunkter i form av 14 punkter. 1. E.ON kommer att förstöra orörd natur. Fundamenten belasta naturen med syra och kalk. Ny väg tar mark i anspråk, så även kabeldragning för elanslutning. 2. I Tyskland läggs elkablar ovan jord, och de tror att de kommer att bli så även här. 3. Stora vindkraftverk (150 meter och uppåt) är en teknik som är obeprövad. 4. De förstår inte varför E.ON väljer att bygga vindkraft i ett område långt borta från alla platser där ström används. Vindförhållandena kan inte vara optimala mitt i skogen på småländska höglandet. Har inte E.ON ett ansvar för omvärld och natur? 5. Det finns tillräcklig strömproduktion i Sverige. Är det rätt att förstöra det viktigaste kapital som finns i Sverige för att exportera ström? 6. Om det blåser för mkt eller för lite måste vindkraftverken stängas av, men för att säkerställa elproduktionen måste då någon alternativ produktionskälla användas. De undrar var den ska finnas och vad det ska vara för sorts produktion. 7. Vem kommer att stå för förluster i fastighetsvärde?

20 E.ON Vind Sverige AB Dokumentnamn 20 (21) Samrådsredogörelse Författare Datum Dnr: V Camilla Rasmusson och Arvid Lökken De anser att fotomontagen är missvisande och medvetet tagna där hus och träd skymmer utsikten. De föreslår att markägarna själva får ta bilder och skicka in till E.ON för att göra fotomontage av. 9. De misstänker att ljudberäkningarna som har gjorts inte visar hur det kommer att bli i verkligheten. Det finns inga vindkraftanläggningar idag som är lika stora, så beräkningarna är gissningar. Vem ansvarar för om det blivit fel i beräkningarna? 10. Området där parken planeras är ett friluftsområde, inget industriområde, och då gäller hårdare regler för buller. 11. Vad gäller angående lågfrekvent buller? Forskning visar att det gör människor och djur sjuka. 12. Vem ansvarar för anläggningen när den inte är ekonomiskt lönsam för E.ON längre? 13. Det skulle vara mycket mer effektivt att investera och bygga solkraft i stället för vindkraft. 14. Sverige har en oerhörd rikedom i orörd natur. I Tyskland är redan alla trevliga platser utsålda. Kommentar: 1. De betongfundament som används för att grundlägga vindkraftverk består av samma material som används till grunder och fundament för byggnadsverk i allmänhet. De betraktas generellt inte som miljöfarliga. Elkablar inom vindkraftparken kommer företrädelsevis att anläggas i eller längs med vägar, under mark. Var elkablar mellan vindkraftparken och anslutningspunkten till 130 kv-ledningen ska gå kommer att redovisas i separat tillståndsansökan om koncession. Det är ännu inte avgjort om det kommer att bli luftkabel eller markkabel. 2. Se föregående svar. 3. Den teknik och konstruktion som används i större vindkraftverk av idag har prövats under åtminstone 10 års tid (ett generationsskifte kan sägas ha skett strax efter 2000-talet inleddes) och bakom dem ligger ett par decenniers erfarenheter från drift av både större och mindre vindkraftverk. De vindkraftverk som idag finns på marknaden är i allmänhet både högpresterande och driftsäkra. 4. I södra Sverige finns idag både ett underskott av el och väl utbyggd infrastruktur för elöverföring vilket gör produktion i södra Sverige lämpligt. Enligt vindkarteringar så är det goda vindförhållanden i Palsbo-området och fysiska mätningar pågår för att utreda vinden ytterligare. E.ON Vind lägger stor vikt vid omvärld och natur de utredningar som gjorts inför den aktuella ansökan, och de förebyggande åtgärder som föreslås, är ett exempel på detta. Den sammanlagda påverkan på omgivningen bedöms bli ringa till måttlig och ska ställas i proportion till det positiva bidrag till miljön och samhällsnyttan som vindkraftanläggningen medför i ett större perspektiv. 5. Elproduktionen i Sverige varierar över säsong och år. Den gängse uppfattningen är att förnybar energi behövs, även i Sverige, för att elproduktionen ska bli mer miljövänlig överlag och för att sämre alternativ (såsom importerad kolkraftsel) ej ska behöva bli aktuella under perioder av elunderskott. 6. I Sverige finns god tillgång på vattenkraft som regler- och balanskälla till vindkraften. En debatt pågår för närvarande om huruvida vattenkraften kommer att räcka till i detta avseende. Oavsett lösningen på denna fråga så finns det dock i dagsläget tillräckligt med reglerkraft för en relativt stor vindkraftsutbyggnad. 7. Svensk Vindenergi har tillsammans med teknikkonsulten ÅF nyligen tagit fram en rapport som har delfinansierats av energimyndigheten. Rapporten visar att det, med nuvarande

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10

Vindkraftprojekt Palsbo, Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-05-10 Agenda: Bakgrund Tillstånd och samråd Tidplan Vägar och markarbeten Elanslutning Natur-, kultur- och

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering

Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Protokoll informationsmöte Söderhamns kommun angående vindkraftetablering Vindkraftprojekt: Gullberg Kommun: Söderhamns kommun Län: Gävleborgs län Datum: 2008-12-15 Plats: Kommunhuset Deltagare: Söderhamns

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda

Samrådsredogörelse 2011-12-19. Vindpark Östra Frölunda Samrådsredogörelse 2011-12-19 Vindpark Östra Frölunda Innehåll INNEHÅLL... 1 1. INLEDNING... 2 1.1. SAMMANFATTNING AV SAMRÅDSPROCESSEN... 2 2. TIDIGA REMISSFÖRFRÅGNINGAR... 3 3. SAMRÅD MED SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa.

S: Vi utgår från riktvärdena som är satta av Boverket kring maximal skuggtid och håller oss till dessa. Mötesanteckningar informationsmöte Vindkraftprojekt Örserum Smålandsgården, Örserum 2011 12 06 Klockan 18:00 22:00 Innan mötet inleds har deltagarna möjlighet att lyssna på en ljuddemonstration av Johan

Läs mer

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00

Uppgifter i denna broschyr kan inte åberopas i enskilda fall. G:\Mbn\Arkiv\Vindkraft\Vindkraft, broschyr.doc TEL VÄXEL 0512-310 00 Bygga vindkraftverk I den här broschyren finns kortfattad information om hur Vara kommun handlägger vindkraftverksärenden och vilka uppgifter som krävs för prövningen. Uppgifter i denna broschyr kan inte

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun

Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Vindkraftprojekt Palsbo, Vaggeryds och Gislaveds kommun Samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken 2011-02-17 Varför bygga ut vindkraft? Ca 80 procent av världens produktion är fossil. Klimatproblemet är globalt.

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO

SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER ÅBY-ALEBO OCH KÄRNEBO www.statkraftsodra.com Bilaga C8 SAMRÅDSREDOGÖRELSE VINDPARKER Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Statkraft Södra Vindkraft AB 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 3 2 SAMRÅDETS GENOMFÖRANDE 3 2.1

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009

Vindkraftspolicy. Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Oktober 2009 Vindkraftspolicy Miljö- och stadsbyggnadskontoret Oktober 2009 Kommunens inställning till vindkraft Inom Värnamo kommun har det under de senaste åren uppstått ett stort intresse för att bygga vindkraftverk.

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter

Rosenholm, Uppvidinge kommun - fotopunkter Tillståndsprocessen Miljötillstånd av länsstyrelsen krävs om vindparken består av minst sju vindkraftverk, eller om total- höjden överstiger 150 m Miljöanmälan till kommunen krävs om vindparken består

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida 1(15) Från Datum D-nr V-1010-07 E.ON Vind Sverige AB 2010-10-08 Författare Camilla Rasmusson BILAGA 12 Tillhörande Tillståndsansökan Jonsbo Vindkraftpark från samråd med myndigheter,

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar

Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar 1/5 2015-01-20 Länsstyrelsen Stockholm Box 22067 104 22 STOCKHOLM Ert dnr: 5511-10704-2013 Överklagan av tillstånd enligt miljöbalken - Vindkraftpark Forsvidar Naturskyddsföreningen Gotland överklagar

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S)

Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders Sundberg (S) Lennart Nygren (S) 2014-02-13 1 (6) Plats och sammanträdestid Sessionssalen, Hultsfred, torsdagen den 13 februari 2014, kl. 10.00-10.30 Beslutare Bo Svensson (C), ordf. Lars-Inge Green (S, vice ordf. Johan Blomberg (M) Anders

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 8 störningar och risker del 8 störningar och risker 63 8 STÖRNINGAR OCH RISKER Etablering av vindkraftverk kan medföra störningar och risker. Många problem kan begränsas tack vare ny teknik och ökad kunskap om vindkraftens påverkan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

02322-000754 NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 SE- 411 04 Göteborg T +46 (0)313 395 960 F +46 (0)313 395 969 E info@nordiskvindkraft.se www.nordiskvindkraft.se Anders Bjerkhoel (för fastighetsägare

Läs mer

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen

Bilaga 1.8. Protokoll från samråd med kommunen Bilaga 1.8 Protokoll från samråd med kommunen Samrådsmöte projekt Gunbjörbyn, Alltorp, Liane och Tisselskogs- heden Tid: 22 februari 2012 kl 14.00 Plats: Medborgarkontoret Mellerud Närvarande: Björn Hermansson

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län

Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Bilaga 1 Ombyggnation av 145 kv ledning Grycksbo-Stångtjärn, Faluns kommun, Dalarnas län Samrådsredogörelse Ellevio AB. 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org nr 556037 7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1:

Vindkraftsutredning. Planeringsunderlag till översiktsplan för Marks kommun. Buffertzoner 1: HÄRRYDA BOLLEBYGDS MÖLNDALS BORÅS SVENLJUNGA KUNGSBACKA VARBERGS Buffertzoner Buffertzon för samhällsutveckling 1000 m Buffertzon infrastruktur 200 m Buffertzon bostäder och kyrkor 500 m FALKENBERGS Vindkraftsutredning

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län

STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län Samråd enligt miljöbalken med anledning av utbyggnad av vindkraft vid STORHÖGEN Östersunds kommun, Jämtlands län STATKRAFT SCA VIND AB 2011-10-11 Dagordning Statkraft SCA Vind AB Samråd Lokalisering och

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden.

Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Minnesanteckningar från samrådsmöte med allmänheten i Bygdsiljum den 14 april kl 18-21, gällande vindkraftsprojekt Högaliden 2 och Blisterliden. Vid samrådet medverkade följande personer. Ola Fängmark

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård

Ett utställningssamråd genomfördes med närboende och allmänhet i Torsås bygdegård 1(5) 1 Samrådsredogörelse 1.1 Samrådsprocessen Den planerade vindkraftparken består av fler än två vindkraftverk som står tillsammans och med en totalhöjd som överstiger 150 meter, vilket medför att en

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav.

Figur 1. Översiktskarta med områdesavgränsning vindpark Ödmården, riksintresseområde för vindbruk samt Bergvik Skog ABs markinnehav. 2012-06-07 1(14) Samrådsunderlag enligt 6 kap 4 miljöbalken inför Bergvik Skog AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av vindkraftpark Ödmården inom Söderhamns kommun. Inledning Bergvik Skog

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla

Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla Vad en anmälan enligt Miljöbalken samt ansökan om bygglov för vindkraftverk bör innehålla En anmälan/ansökan som är så komplett som möjligt kan förkorta handläggningstiden om miljökontoret/plan- och byggkontoret

Läs mer

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården

Gråtanliden vindkraftsprojekt. Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken , Järjagården Gråtanliden vindkraftsprojekt Samrådsmöte enligt 6 kap 4 miljöbalken 2016-04-21, Järjagården 1 Välkomna! till GHGs samråd för vindkraftsprojektet Gråtanliden! Viktigt: Samrådet ikväll är en del av den

Läs mer

Frågor och synpunkter under presentationen

Frågor och synpunkter under presentationen Samrådsmöte 23 september 2010 Frågor och synpunkter under presentationen Kommer vindkraften och vattenkraften att samordnas? Svar: Vind- och vattenkraft kommer inte att samordnas av sökanden. Det är Svenska

Läs mer

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat:

Översiktsplanen anger (kursivt nedan) för vindkraftsexploateringar bland annat: 2013-01-25 Mi 2010-816 Kenneth Kallin 0413-62085 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över tillståndsansökan om att uppföra två eller tre vindkraftverk norr om Högseröd, inom fastigheterna Högseröd

Läs mer

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning

VINDKRAFT NORR. Omgivningsbeskrivning. Miljökonsekvensbeskrivning Omgivningsbeskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Områdesbeskrivning Jämförelse mellan föreslagna vindkraftsparker och riksintresseområden utpekade 2008 av Energimyndigheten Parken: Mörttjärnberget Bräcke

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell

vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell Bliekevare vindkraftspark i Dorotea kommun. Foto: Åsa Laurell Fallgropar i MKB vid tillståndsansökan för vindkraft Sammanställt av Åsa Laurell FÖRST BERÖM! --- Rundringning g bland länen (Jämtland, Skåne,

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 40 kv luftledning mellan Bredestad och Aneby i Aneby kommun Februari 2017

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse

Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Bilaga 3 till MKB Hälsingeskogens Vindkraftpark - Samrådsredogörelse Enligt 6 kap 4 miljöbalken ska den som avser söka ett miljötillstånd samråda med allmänhet, särskilt berörda och myndigheter. Här följer

Läs mer

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3

1 INLEDNING...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 SYFTE...3 2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE...3 2.1 MYNDIGHETER...4 2.1.1 Länsstyrelsen Västra Götalands län...4 2.1.2 Munkedals kommun...4 2.1.3 Skogsstyrelsen...4

Läs mer

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande.

Med anledning av föreläggandet och inkomna yttranden justerar Bergvik sitt yrkande och yrkar nu enligt följande. Till Länsstyrelsen i Dalarnas län Miljöprövningsdelegationen 791 84 Falun Vindkraftprojekt Hälsingeskogen: komplettering Dnr 551-7900-2013 Bergvik Skog AB (nedan Sökanden eller Bergvik) får inkomma med

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Plan antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27, 44 Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Plan Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Planförslag Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga 2: Områdesbeskrivningar

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND

ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Till Länsstyrelsen i Västernorrlands län Miljöprövningsdelegationen ANSÖKAN OM ÄNDRINGSTILLSTÅND Sökande: Sandtjärnberget Vindkraft AB, 556849-7035 c/o NV Nordisk Vindkraft AB Lilla Bommen 1 411 04 Göteborg

Läs mer

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun

Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsredogörelse Förlängning av tillstånd för befintlig 130 kv kraftledning mellan Ängdalen och Ängsgården, Åstorps kommun September

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4

Innehållsförteckning. 1 Samråd 4 Innehållsförteckning 1 Samråd 4 2 Inkomna synpunkter och bemötanden 5 2.1 Länsstyrelsen i Blekinge län 5 2.2 Ronneby kommun 5 2.3 Försvarsmakten 5 2.4 Skanova 5 2.5 Riksantikvarieämbetet 5 2.6 Sveriges

Läs mer

Vindkraft vid Högabjär

Vindkraft vid Högabjär Bolag Org Dokument Dok.nr. i Captia Version Vattenfall Vindkraft Sverige AB RO-S Rapport 0 Projekt Författare Status Högabjär vindkraftpark Sophia Trenkle Nyberg, Pöyry Titel Datum Granskad av Samrådsredogörelse

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3E, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR ÅMÅLS KOMMUN Planhandlingen består

Läs mer

Frågor och svar från informationsmöte

Frågor och svar från informationsmöte Frågor och svar från informationsmöte Nedan listas de frågor som har dokumenterats från informationsmötet den 12 juni. Svaren har i vissa fall utvecklats med mer information än vad som gavs muntligt på

Läs mer

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo

Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 27, Växjö-Borås, Rastplats Vandalorum vid E4 i Värnamo Värnamo Kommun, Jönköpings Län Vägplan, 2016-01-26 Projektnummer: 108764 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket

Läs mer

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan.

Allmänhet. Ca 50 personer deltog på mötet, varav 41 skrev upp sig på deltagarlistan. Vindkraftprojekt Fjällbohög Samrådsmöte med allmänheten Tid och plats: Edsele bygdegård, måndag den 8 juni 2015, kl. 18.00. Deltagare: Markus Nordén, projektledare, Kraftö AB Johan Granlöf, vice projektledare,

Läs mer

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun

Utställningsutlåtande Vindbruk Dalsland, områdesvis Färgelanda kommun Färgelanda F1 Länsstyrelsen påpekar att norra delen av området bör utgå till förmån de mycket höga naturvärden som området representerar Den norra delen av område som Länsstyrelsen har synpunkter på ligger

Läs mer

2 Kompletterande samrådsredogörelse

2 Kompletterande samrådsredogörelse Bilaga M4.b - Kompletterande samråd sida 2/17 1.2 Syfte Syftet med den nya ledningen mellan Dotorp och Täppan är att förstärka elnätet i området, samt att möjliggöra anslutning av vindkraftsanläggningar

Läs mer

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01

Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 1 Frågeställningar angående vindbruksplan i Ale kommun. Av Fredrik Johansson, Röbacka 1:8. Nära område D. 2011-04-01 Svar sammanställda av arbetsgruppen för vindbruksplanen 2011-05-03. 1. I Ale kommun

Läs mer

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning

Åmot-Lingbo vindpark. Projektbeskrivning Åmot-Lingbo vindpark Projektbeskrivning 2 projektbeskrivning tönsen projektbeskrivning åmot-lingbo 3 Åmot - Lingbo Om projektet Åmot - Lingbo OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena.

Lokalisering. figuren till höger syns förväntade vindförhållanden i de olika områdena. Lokalisering Bergvik Skog AB avser att ansökan om tillstånd att uppföra vindkraftverk i södra delen av Vansbro kommun. Projektet går under namnet Kajsberget och består av flera möjliga vindkraftsområden

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun

Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Protokoll Samrådsmöte med Länsstyrelsen i Dalarnas län angående koncession för 130 kv ledning mellan Lannaberget och Broboberget i Rättviks kommun Datum: 2014 06 18 Plats: Länsstyrelsen Dalarnas län, Falun

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom

Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av vindkraft norr därom 1/5 Wickman Vind AB Öja Gisle 220 623 33 Burgsvik andreas@wickmanwind.se Samrådsyttrande över Näsudden Öst, Gotland. Förnyelse av befintliga vindkraftverk på Näsuddens östra sida, samt nyetablering av

Läs mer

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande:

Kommunens yta delas in i tre typer av områden vad gäller kommunens vision om vindbrukets lokalisering. De tre kategorierna är enligt följande: 7. PLANFÖRSLAG 7.1 Planförslagets huvuddrag Planförslaget anger vilka områden i kommunen som är lämpliga och olämpliga för vindbruk i den större skalan. Med vindbruk i den större skalan menas verk i grupper

Läs mer

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02

Minnesanteckningar från Brännö Folkets park 2011-02-02 Från Dokumentnamn Sida Minnesanteckningar 1(7) Datum E.ON Vind Sverige AB 2011-02-09 Författare Anna Svensson, Norconsult Informationsmöte angående vindkraftspark i Jonsbo Minnesanteckningar från Brännö

Läs mer

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010

Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 Vindkraftsplaner i Abild. Hallands Nyheter 29 juni 2010 ABILD. Vattenfall planerar för en vindkraftspark i skogarna sydost om Abilds kyrkby. Men kommunen vill ha en samlad bild innan man har någon åsikt

Läs mer

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda

Samrådsredogörelse från samråd med myndigheter, organisationer, enskilda, allmänheten m.fl. berörda Dokumentnamn Sida 1(26) Från Datum D-nr V-1112-08 E.ON Vind Sverige AB 2011-12-15 Författare Stina Albing Till Länsstyrelsen i Jönköping, Jönköpings kommun Ärende för vindkraftprojektet Örserum från samråd

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14)

Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) 2014-12-01 Överklagan av kammarrätten i Sundsvalls beslut i ärende (1982-14) Vi yrkar att prövningstillstånd ska beviljas av. Vi anser att villkoren i 34 a andra stycket förvaltningsprocesslagen (1971:291)

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2010-12-06 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3A, OMRÅDESBESKRIVNINGAR FÖR BENGTSFORS KOMMUN Planhandlingen

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län

Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Gruppstation för vindkraft vid Hornmyran i Lycksele kommun, Västerbottens län Samrådsredogörelse 20-0-4 Om samrådsredogörelsen Samrådsredogörelsen har sammanställts under augusti 200 till oktober 20 efter

Läs mer