Planbeskrivning Antagandehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planbeskrivning Antagandehandling"

Transkript

1 Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling

2 Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN STOR- TORGET STADS- HUSET SPÅR- OMRÅDE RÖNNE Å SÖDRA SJUKHUSET PLAN- OMRÅDE LINDHAGA N SÖDRA UTMARKEN m 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 4 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 4 PLANFÖRFARANDE 4 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 4 PLANDATA 5 LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL 5 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 5 ÖVERSIKTSPLAN 5 DETALJPLAN 6 FÖRORDNANDEN 7 STRANDSKYDD 7 KOMMUNALT BEVARANDEPROGRAM 7 KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT 9 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 9 MILJÖKVALITETSNORMER 9 SLUTSATS 11 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 12 NATUR 12 BEBYGGELSEOMRÅDE 16 FRIYTOR 19 GATOR OCH TRAFIK 20 STÖRNINGAR 26 TEKNISK FÖRSÖRJNING 30 ADMINISTRATIVA FRÅGOR 31 PLANENS GENOMFÖRANDE 31 ORGANISATORISKA FRÅGOR 31 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 31 EKONOMISKA FRÅGOR 31 TEKNISKA FRÅGOR 31 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 33 3

4 HANDLINGAR Planhandlingarna består av följande: denna planbeskrivning med illustrationer detaljplanekarta med planbestämmelser, skala 1:1 000 samt illustrationskarta Samrådsredogörelse Granskningsutlåtande fastighetsförteckning (ej bilagd) Planeringsunderlag (ej bilagt): Översiktlig analys av översvämningsrisk och erosion utmed Rönne å i Ängelholms kommun (Sweco, ) Översiktlig miljöteknisk undersökning (PQ Geoteknik och Miljö, ) Inventering av parkeringsplatser (YIT ) Riskutredning - Riskhänsyn avseende transport av farligt gods på järnväg, område i södra Ängelholm (Tyréns ) Vibrationsutredning (Tyréns ) Trafikutredning (Tyréns ) Trädutredning (www.trädkonsult.nu ) Översiktlig geoteknisk undersökning (Geoinvent, ) Hälsostadens Gestaltningsprogram för en hälsofrämjande yttre miljö (Maj, 2014) södra sjukhusområdet till det norra. En sammanslagning av sjukhusets verksamhet inom samma område gör att ytorna kan effektiviseras och moderniseras. Målet är att integrera sjukhusområdet med de centrala delarna av staden samt fungera som en länk ut mot södra Ängelholm, detaljplanen skall därför säkerställa gång- och cykelstråk genom hela området. Gällande detaljplan tillåter allmänt ändamål så detta förändras till att bli kvartersmark. PLANFÖRFARANDE Detaljplanen för fastigheten Ängelholm 3:139 m.fl. handläggs med normalt planförfarande. Förfarandet illustreras i figuren nedan. Detaljplanen förväntas kunna antas av Kommunfullmäktige andra kvartalet FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN Avvägningen mot 3, 4 och 5 kap Miljöbalken är gjord i ÖP 2004, se s. 5 under rubriken Tidigare ställningstagande; Översiktsplan. Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. Se s. 9 under rubriken Behovsbedömning av miljöbedömning; Miljökvalitetsnormer. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och fortlevnad av det norra sjukhusområdet. Genom nybyggnation och modernisering av befintliga lokaler skapas förutsättningarna för att flytta verksamheten i RIKSINTRESSEN För Rönne å som utgör en mindre del av planområdet i nordost gäller riksintresse för naturvård enl. 3 kap 6 MB och friluftsliv enl. 3 kap 6 MB. ÖP SAMRÅD GRANSKNING PRÖVNING LAGA KRAFT 4

5 Riksintresset för friluftsliv gäller områden som har särskilda natur- och kulturkvaliteter som dessutom utmärks av variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Riksintresset för naturvård är områden som representerar regionens karaktäristiska eller sällsynta naturtyper och geologiska former, skyddsvärda arter kan bidra till att området betraktas som riksintressant. Riksintresse naturvård för Rönne å syftar till dess limnologiska 1 värden, där den övre delen av ån, som finns i Ängelholm, är snabbflytande. Havsöring och lax vandrar upp i vattendraget och dess biflöden, det förekommer även sandkrypare. Planförslaget bedöms inte påverka riksintressena negativt. Gång- och cykelbron som föreslås i planförslaget kommer delvis ha sitt brofäste i vattenområdet när det råder högsta högvatten, huruvida denna åtgärd kräver anmälan om vattenverksamhet bedöms av Länsstyrelsen. Detaljplanen hanterar inte denna frågan utan det löses separat i projektet för gång- och cykelbron. PLANDATA LÄGESBESTÄMNING OCH AREAL Planområdet är beläget vid Rönne å direkt söder om de centrala delarna av Ängelholm. Planområdet omfattar del av fastigheten Ängelholm 3:139, Syrsan 1, Lasarettet 3 samt delar av Ängelholm 3:52; 3:117; 3:125 och 3:122 samt gemensamhetsanläggingen GA:11. Planområdet avgränsas i norr/nordöst av Rönne å stråket och Lasarettet 2 med undantag för fliken som går över Rönne å. I väster gränsar planområdet till kvarteret Doppingen, i söder av järnvägen samt delar av Ängelholm 3:139, i öster av kvarteren Östre Skans, Strömslund, Myran och Gamla station. Planområdets areal uppgår till ca 7,5 ha. MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN Fastigheten Ängelholm 3:139 ägs av Hälsostaden Ängelholm AB och övriga av kommunen. TIDIGARE STÄLLNINGS- TAGANDEN ÖVERSIKTSPLAN I kommunens översiktsplan (ÖP 2004), ges riktlinjer och vägledning för planering och byggande. Planområdet är i ÖP 2004 utpekat som befintlig blandad bebyggelse med bostäder, service och arbetsplatser, där områden som är lämpliga för förtätning ska inventeras samt trygghetsstudier göras av den offentliga miljön. Visionen är att effektivisera sjukhusområdet och slå samman den södra och norra delen genom att flytta all verksamhet till det norra området. Bebyggelsen för vård och omsorg utgör viktiga målpunkter både för vårdtagare och personal och därför är god tillgänglighet av stor betydelse till sådan bebyggelse. ÖP 2004 nämner även vikten av grönska i närheten av vårdlokaler då utsikt över grönska har en positiv effekt som kan bidra till att man tillfrisknar fortare. Träd och grönska är därför viktigt kring bebyggelse för vård och omsorg. 1 Limnologi är läran om inlandsvatten, det vill säga vanligen sötvatten men även salt och bräckt vatten. Ämnet tar upp de kemiska, fysikaliska, geologiska, hydrologiska, biologiska och ekologiska aspekterna av inlandsvatten. 5

6 Diarienummer DETALJPLANER Större delen av planområdet omfattas av stadsplan B 81 från Planen tillåter allmänt ändamål, sjukhusändamål, där en del av planen tillåter tre våningar med inredd vind och en annan fyra våningar. En del av marken är prickmark som inte får lov att bebyggas. Dock gäller även planbestämmelserna för B 40 för denna detaljplan vilket är den tidigare stadsplanen som bland annat har en del undantagsbestämmelser. Ett exempel är att där byggnadsnämnden prövar lämpligt Bild 1. Detaljplaner inom området. 6 kan det för vissa byggnadspartier medges mindre avvikelser beträffande gränser mellan olika bestämmelseområden samt för hushöjd och våningsantal. Detaljplan B 81 har idag ersatts på ett ställe, DP 1001 på kartan. Delen som har ersatts av en ny detaljplan vann laga kraft 2008 och medger bostadsbebyggelse. Inom det området har fyra nya punkthus på 6-8 våningar uppförts. Den södra delen av planområdet omfattas delvis av byggnadsplan B 61 från

7 1945 samt del av B 189. För delen som ligger inom planområdet gäller dels allmänt ändamål samt bostad om två våningar jämte vind. Inom stadsplan B 189 gäller allmänt ändamål med byggnadshöjd 7,6 meter. Inom stadsplan B 83 gäller bostads- och affärsändamål med tre våningar dock max meter i byggnadshöjd utmed Södra vägen. Inom stadsplan B 231 gäller för det aktuella området vattenområde med mindre bryggor, båthus och dylikt samt park/plantering. Ingen av ovan nämnda planer som planområdet omfattas av har någon kvarvarande genomförandetid. FÖRORDNANDEN Området ingår i samrådsområde hinderfria ytor för flygplatsen. Kravet på hinderfria ytor infaller dock först över ca +120 meter över havet för det aktuella planområdet. Så hög bebyggelse är inte aktuell i förslaget. STRANDSKYDD Intill planområdet och inom en liten del löper Rönne å och fastigheten Ängelholm 3:139 berörs därmed av strandskydd. Strandskyddet är upphävt inom området men återinträder i och med upprättandet av en ny detaljplan. Det återinträdda strandskyddet föreslås upphävas för de berörda delarna av planen. Särskilda skäl för upphävandet föreligger då området redan är ianspråktaget genom befintlig bebyggelse. KOMMUNALT BEVARANDEPROGRAM I det kommunala bevarandeprogrammet finns två byggnader inom planområdet utpe- Klass II Bild 2. Byggnader som omfattas av kommunens bevarandeprogram. 7

8 Diarienummer kade med klass II (se bild föregående sida). Av de två byggnaderna med klass II är det enbart den ena, markerad med en ring, som finns kvar idag. Den andra, byggnad 10, revs år 2009 och har markerats med ett kryss. Hälsorisken och brister i konstruktionen var orsaken till att byggnad 10 revs trots att den bar klass II. Byggnad 10 hade byggts om och till i omgångar och försetts med burspråk, balkonger, kupor av olika typer och samtliga dörrar och fönster var utbytta. Arkitektoniskt hade byggnaden därför ett tveksamt värde då den förvanskats genom dessa om - och tillbyggnader. Ursprungsbyggnaden var troligen uppförd kring sekelskiftet och i tidstypiskt mönstermurat tegel. På grund av att bärande träkon- Bild 3. Byggnad 09, som uppfördes på slutet av 1930-talet. 8 struktioner i byggnaden vid något tillfälle behandlats med kreosot, en cancerogen oljeprodukt, blev inomhusmiljön otjänlig. Saneringar gjordes, men avbröts då man konstaterade att även mycket stora åtgärder inte kunde garantera ett tillfredsställande resultat. Byggnaden hade även så stora brister vad gällde konstruktion och funktion att en ombyggnad inte var ekonomiskt försvarbar. Byggnaden stod inom fornlämningsområde, betecknat fästning/skans vilket gjorde att tillstånd från Länsstyrelsen gavs för att gräva i marken, dvs ingrepp i under mark dolda fasta fornlämningar. Byggnad 09, är den andra byggnaden som är klassad enligt klass II vilket innebär ett stort kulturhistoriskt eller miljömässigt värde. Byggnaden uppfördes under slutet av

9 1930-talet och användes som portvaktsbyggnad. Idag står byggnaden oanvänd vilket den har gjort under ett par års tid. Anledningen är att man har haft återkommande problem med fukt i källaren som har lett till problem med svartmögel. Byggnaden består av ett par arbetsrum men är på grund av sin begränsade yta ingen effektiv lokal, den saknar dessutom anslutning till kulvert och är ur säkerhetssynpunkt inte heller speciellt lämplig eftersom det är en liten fristående byggnad. I samband med arbetet med detaljplanen har en bedömning kring bevarandet av byggnaden gjorts och slutsatsen är att på grund av fukt och mögelskadan så är byggnaden svår att återställa till ett användbart skick och föreslås därför inte få några bevarandebestämmelser i detaljplanen. Ängelholm stad ingår tillsammans med andra delar i kommunen som en särskilt värdefull kulturmiljö i Skåne, det finns utpekat i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram. Planområdet ingår i den särskilt värdefulla kulturmiljön för Ängelholms stad beslutade byggnadsnämnden att godkänna det upprättade förslaget för granskning samt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget för granskning. Detaljplanen var sedan utställd för granskning mellan den 19 december 2014 och den 2 februari BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖ- BEDÖMNING Stadsarkitektkontoret bedömer att detaljplanens genomförande inte antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i Planoch bygglagen 4 kap 34 eller i Miljöbalken 6 kap 11, med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 2 och 4 till MKB-förordningen (1998:905). En miljöbedömning enligt miljöbalken bedöms därför inte behöva upprättas. MILJÖKVALITETSNORMER I dag finns fyra förordningar om miljökvalitetsnormer; en för föroreningar i utomhusluft, en för vattenförekomst, en för olika parametrar i fisk- och musselvatten och en för omgivningsbuller. KOMMUNALA BESLUT I ÖVRIGT Byggnadsnämnden beslutade att uppdra åt stadsarkitektkontoret att pröva de föreslagna ändringarna i detaljplan. Byggnadsnämnden beslutade att godkänna det upprättade förslaget för samråd samt att uppdra åt stadsarkitektkontoret att ställa ut förslaget på samråd. Byggnadsnämnden beslutade även att genomförandetiden ändrades till 5 år samt att detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i plan- och bygglagen 4 kap 34 eller miljöbalken 6 kap 11. LUFTFÖRORENINGAR Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger normer för ämnena kvävedioxid/kväveoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM10 och PM2,5), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren i utomhusluft. I luftkvalitetsmätningarna som genomförts i Ängelholms kommun vid årsskiftena 2002/2003 och 2008/2009 låg samtliga värden långt under gränsvärdena och värdena från 2002/2003 hade knappt förändrats i mätningarna 2008/2009. Luftkvaliteten bedöms inte påverkas negativt av planförslaget och miljökvalitetsnormerna riskerar inte att överskridas på grund av förslaget. 9

10 Bild 4. Vy över Rönne å från Carl XV:s bro. VATTENFÖREKOMST Vattenförekomster inom planområdet utgörs av Ängelholm-Ljungbyhed för grundvatten och Rönne å som avrinningsområde. Båda vattenförekomsterna ingår i Västerhavets vattendistrikt som omfattas av föreskrifter gällande kvalitetskrav beslutade av Vattenmyndigheten för Västerhavet, Västra Götalands län. Grundvattnets kemiska och kvantitativa status bedöms som god enligt Vattenmyndighetens databas VISS (Vatteninformationssystem Sverige). Det bedöms inte vara någon risk för att den kvantitativa statusen inte uppnås 2015 men däremot föreligger det en risk för den kemiska statusen. Bekämpningsmedel från jordbruket anges som det främsta problemet till att en kemisk god status eventuellt inte uppnås. Avrinningsområdet Rönne å bedöms ha en god kemisk status men en otillfredsställande ekologisk status. För Rönne å bedöms det finnas risk för att både den kemiska och ekologiska statusen inte uppnås Den ekologiska statusens risk beror till största del av övergödning. Den kemiska statusens risk beror på att vattenförekomsten riskerar att vara lokalt negativt påverkad av miljögifter. Både Ängelholms avloppsreningsverk och före detta AB Ängelholms Kromläderfabrik har/hade utsläpp som mynnar i vattenförekomsten. Från reningsverket släpps bland annat ut kadmium, krom, koppar, kvicksilver, nickel, bly och zink. AB Ängelholms Krom- 10

11 läderfabrik är en nedlagd fabrik men fastigheten där fabriken har legat är förorenad och ett klass 1 objekt vilket innebär att föroreningarna har en mycket stor risk för att påverka hälsa och miljö negativt. Den förorenade marken ligger inom 200 meter från ytvattenförekomsten. Planförslagets genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan på grundvattnet eller avrinningsområdet att miljökvalitetsnormerna inte kan hållas. -DAGVATTEN (MKN) På grund av områdets närhet och höjdförhållande till Rönne å är det inte anslutet till kommunalt dagvattennät. Området har därför egna dagvattenutlopp till Rönne å. Dagvattnet från området kommer fortsättningsvis ledas till Rönne å och då det inte anses vara något förorenat vatten kommer det inte påverka recipienten. SPILLVATTEN (MKN) Området är anslutet och nya byggnader kommer att anslutas till Ängelholms kommunala reningsverk vilket innebär att påverkan på grund- eller ytvatten av spillvatten lokalt blir obefintlig. FISK- OCH MUSSELVATTEN En liten del av Rönne å omfattas av planområdet och enligt Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten som ska skyddas enligt förordningen (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk - och musselvatten är Rönne å (sträckan från mynningen till Herrevadskloster) klassad som laxvatten och vattendrag som behöver skyddas eller förbättras för att upprätthålla livskraftiga fiskbestånd i enlighet med fiskvattendirektivet (78/659/EEG). Planförslagets genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan på vattenområdet att miljökvalitetsnormerna för fisk- och musselvatten inte kan hållas. OMGIVNINGSBULLER I förordningen om omgivningsbuller (2004:675) uppges att skyldighet att kartlägga buller och upprätta åtgärdsprogram finns för kommuner med över invånare. Ängelholms kommun har invånare. SLUTSATS Konsekvenserna av planen förväntas inte ge upphov till överskridande av gällande miljökvalitetsnormer. RENVATTEN (MKN) Området är anslutet och nya byggnader kommer anslutas till Ängelholms kommunala dricksvatten vilket innebär att uttag av grundvatten inte kommer att ske. Därmed blir påverkan på grundvattenkvantiteten obefintlig. 11

12 FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER NATUR MARK OCH VEGETATION Planområdet gränsar till Rönneåstråket som ligger ca 2 meter över havet medan större delen av själva planområdet ligger på ca meter över havet. Höjdskillnaden ligger längs planområdets nordöstra sida där sluttningen ner mot Rönneåstråket är bevuxet med vegetation. På grund av nivåskillnaderna blir det lite av en barriär ner mot stråket som endast nås via en trappa vid Carl XV:s bro, samt norr om planområdet via en gångväg i anslutning till bostadsområdet. I förslaget till detaljplan möjliggörs det för en gång- och cykelbro som går mellan södra änden på Storgatan och över Rönne å med anslutningspunkt uppe vid badhus och sjukhusområdet. I anslutning till gång- och cykelbron bör det även finnas en koppling ner till Rönneåstråket för att underlätta tillgängligheten i området. Planområdet har sin högsta punkt i söder på 13 meter över havet och lutar sedan lätt neråt i nordlig riktning mot den brantare delen ner mot Rönneåstråket. Större delen av planområdet är redan bebyggt idag men det finns några grönytor med gräsmatta utmed Landshövdingevägen. Längs Landshövdingevägen finns träd planterade på rad utmed vägens södra del. Längs Södra vägen finns en gammal lindallé. I planområdet nordliga delar, mot Rönneåstråket, ökar vegetationen med många större träd. Bild 5. Ytorna framför sjukhuset samt lindallén längs Södra vägen till vänster i bild. 12

13 Diarienummer Längs Södra vägen står en allé med flera stora lindar som har ett mycket högt bevarandevärde, dels på grund av deras storlek men även för att de bildar en allé. Södra vägen var, innan den ersattes av andra vägar, den stora vägen in till Ängelholm. De stora och bevaransvärda träden inom planområdet ges bestämmelse om utökad marklovplikt vilket innebär att träden inte får fällas utan marklov. Mellan det kommande badhuset och sjukhusets nya byggnad finns flera ekar med ett stort bevarandevärde. Alla individerna kommer inte bevaras på grund av etableringen av de nya byggnaderna men några som hamnar på stråket däremellan ges marklov. Genom att vidta ett antal åtgärder i byggskedet skapas förutsättningar för att bevara träden. För de träd som plockas bort i samband med utbyggnaden av området så bör förslagsvis kompensationsåtgärder genomföras. Kompensationsåtgärder innebär att det planteras nya träd på andra platser inom området. I gestaltningsprogrammet framtaget av Hälsostaden AB beskrivs även en återplanteringspolicy som innebär att träd som tas bort återplanteras med nya. Värdefulla träd ska även beläggas med vite. Vid en överträdelse av förbudet att fälla trädet vidtas påföljder. Förbudet mot att fälla trädet kan prövas i en ansökan om marklov då det görs ett ställningstagande i samband med ansökan. LANDSKAPSBILD De flesta byggnader inom planområdet har cirka fyra våningar och ligger under trädtop- TRÄD Bild 6. Parkering inom området idag. 13

14 parnas höjd. De nybyggda bostadshusen intill planområdet är mellan 6-8 våningar och ligger också under trädtopparna. Sjukhusets bebyggelse utmed Södra vägen är uppförd under 1950-talet och har likartad karaktär. Den byggnad som skiljer sig mest från de andra är byggnad 08 som uppfördes på 1970-talet i brunt tegel. I förslaget till detaljplan möjliggörs för byggnader med mellan 1 till 4 våningar, och för en begränsad del av byggnadsarean tillåts det även upp till 6 våningar. GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN En översiktlig geoteknisk undersökning har tagits fram i samband med arbetet för ett badhus inom planområdet (Geoinvent, Roger Elofsson, ). Det har även tagits fram en översiktlig undersökning för området där den nya sjukhusbyggnaden ska ligga. Resultaten från dessa geotekniska undersökningar ger en bild över de geotekniska förhållandena i området. I undersökningen för badhuset framkom följande; Marknivån varierar inom det undersökta området och det övre jordlagret består av varierande fyllning av mullhaltig lera, sand och siltig finsand. Fyllningen vilar på ett naturligt lagrat silt/finsand sediment som varierar i mäktighet mellan 1,5-5,0 m. Grundvattennivån uppskattas till ca 3-4 m under marknivån. Kommande badhusbyggnad bedöms kunna grundläggas på utbredda plattor eller en jämn bottenplan. Den översiktliga geotekniska undersökningen (Geoinvent, ) för området mittemot badhuset där det planeras för en ny sjukhusbyggnad, visade följande. Marknivån varierar mellan ca +10,3 och +11,0. Den översta jordlagerprofilen består av en varierande fyllning. Fyllningen varierar i mäktighet mellan någon decimeter till ca 6,0 m. I enstaka punkt har byggrester såsom kol, trä och tegel påträffats. I övrigt består fyllningen av sand, silt och lera. Under fyllningen övergår jorden till en naturligt lagrad lerig silt med inslag av finsand och sand. Under nivån, mellan ca, +3,0 - +6,0 övergår jorden till en relativt fast siltig lera. Lerans odränerade skjuvhållfasthet varierar något mot djupet mellan ca kpa. Jordlagrets mäktighet har inte fastställts. Sonderingar avbröts ca m under marknivån. Projektering av grundläggning och geokonstruktioner kan utföras enligt geoteknisk kategori 2 (GK2). Säkerhetsklass med hänsyn till laster och bärande konstruktion tas fram av konstruktör. Utifrån resultaten från de ovan nämnda geotekniska undersökningar som har genomförts inom och i anslutning till området skapas en god bild över de geotekniska förhållandena i området. Vidare krävs dock kompletterande undersökningar i samband med detaljprojekteringsskedet. MARKRADON Det har visat sig att inom vissa områden i Ängelholms kommun som tidigare är bedömda som lågriskområden har det uppmätts förhöjda värden. Därav bör man alltid kontrollera markradonet vid uppförande av en ny detaljplan. Inom planområdet finns många befintliga byggnader men i samband med en översiktlig geoteknisk undersökning så gjordes även radonmätning på platsen för den nya sjukhusbyggnaden. Resultatet av den mätningen visade att marken klassificeras 14

15 som lågradonmark vilket innebär att det inte krävs några radonskyddande åtgärder vid nybyggnad. FORNLÄMNINGAR Det finns en känd fornlämning inom planområdet som idag är borttagen (se bild 7). Enligt information från Riksantikvarieämbetet var lämningen av typen fästning/skans. Efter en inventering 1995 påträffades inga lämningar av en skans. Traditionen säger enligt Enghoff att när danskarna ska ha intagit Ängelholm 1709 byggde de upp skansar och pallisader som sedan raserades kort därefter när danskarna hastigt övergav staden. Bortsett från ovan nämnda borttagna fornlämning så finns inga andra kända fornlämningar inom planområdet. Kulturminneslagen gäller och om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Förhållandet skall omedelbart anmälas hos länsstyrelsen. RISK FÖR SKRED OCH HÖGA VATTENSTÅND Inom ramen för projektet Rönne å Ängelholms kommuns livsnerv har Sweco tagit fram rapporten Översiktlig analys av översvämningsrisk och erosion utmed Rönne å i Ängelholms kommun. Målet med projektet var att ta fram en åtgärdsplan för att öka Rönneåns inflytande över stadsbilden samt ta tillvara de värden som Rönne å utgör. En översiktlig analys av översvämnings- och erosionssituationen i ån var en del i åtgärdspaketet. Rapporten baseras enbart på tidigare utförda studier och utredningar där syftet var att analysera och sammanställa informationen som redan fanns om situationen i Rönne å. Bild 7. Fornlämningens placering innan den togs bort. 15

16 Rapporten beskriver Rönne å utifrån olika delsträckor där den delsträcka som berör planområdet rinner genom de centrala delarna i Ängelholm. Längs denna sträcka har det redan gjorts en del åtgärder för att stabilisera åfåran och slänterna som har förstärkts med sprängsten för att motverka erosion. Rönne å drabbas, precis som alla andra vattendrag, av översvämningar med jämna mellanrum. Översvämningar uppstår oftast på grund av kraftig snösmältning eller när det har regnat mycket under en period och det därefter kommer ett kraftigt regn. Då är oftast de naturliga fördröjningsmagasinen belastade till max vilket leder till att vattnet rinner direkt ut till ån. En översvämningskartering utifrån 100-årsflödet samt beräknat högsta flöde redovisas för Rönne å i rapporten. Vid 100-årsflöde beräknas havsnivån stiga med +1,84 m och vid beräknat högsta flöde +2,06 m. Planområdets norra del utgörs av en nivåskillnad som går från ca 3 meter över havet till ca 10 meter över havet. Enligt Länsstyrelsens rekommendationer med avseende på höga flöden Översvämningsrisker i fysisk planering rekommendationer för markanvändning vid nybebyggelse bör samhällsfunktioner som exempelvis sjukhus, vårdhem och skolor endast lokaliseras i områden som inte hotas av 100-års flöden eller högsta dimensionerade flöde. Då majoriteten av planområdet ligger på ca +10 meter får det anses ligga inom ett område med väldigt låg sannolikhet för översvämning. Dessutom är sjukhuset en befintlig verksamhet sedan många år tillbaka. Störst risk finns längs slänten ner mot Rönne å där marken sluttar från ca + 10 meter till + 3 meter som är lägsta punkten inom planområdet. Lägsta punkten är dock enligt översvämningskarteringen över beräknat högsta flöde. BEBYGGELSEOMRÅDEN Den del av sjukhusområdet som planområdet omfattar avgränsas både i öster, nordväst och söder av bostadsområden och i sydväst av järnvägen och delar av sjukhuset. Genom planområdet går Landshövdingevägen från sydost till nordväst samt Södra vägen norrut mot centrala Ängelholm där den södra änden blir en återvändsgata vid järnvägen. Den norra delen av planområdet gränsar ut mot Rönne å och promenadstråket som går längs Rönne ås gröna dalgång. Inom planområdet finns idag ett flertal olika byggnader som tillkommit under olika tidsperioder. Under 1900-talet har sjukhusområdet byggts ut i olika etapper med Lindhaga precis utanför planområdet som uppfördes 1925 och vidare under början på 1930-talet. Byggnaderna utmed Södra vägen tillkom under 1950-talet och byggnad 08, den bruna tegelbyggnaden, byggdes på 1970-talet. De senaste åren har det skett en utveckling då det har tillkommit ett parkeringshus utmed Landshövdingevägen och intill det ett nytt bårhus. Det har även påbörjats byggnation av ett nytt teknikhus längs Landshövdingevägen. Det har även givits bygglov för ett nytt badhus utmed Rönneåstråket samt ett bygglov för en ny vårdbyggnad mittemot badhuset, som är det första steget för att delar av södra sjukhusets verksamhet ska kunna flytta till det norra. BOSTÄDER Planförslaget innebär främst en utveckling av sjukhuset och tillhörande verksamheter samt bekräftelse av pågående markanvändning. Några nya bostäder tillkommer inte, dock 16

17 ersätts delar av en befintlig detaljplan som medger bostadsändamål men får genom det nya planförslaget fortsatt möjlighet att användas som bostadsändamål. Kvarteren runt omkring sjukhusområdet består till största del av bostäder i flerbostadshus och villaområden som bild 8 nedan visar. ÄNGELHOLMS SJUKHUS Första delen av Ängelholms sjukhus stod färdigt 1870 och Lindhaga, som byggnaden kallas, har idag en klass I status enligt det kommunala bevarandeprogrammet vilket innebär att det är en omistlig byggnad. Under 1900-talet växte sjukhuset till ett centrallasarett som innehöll de flesta vårddisciplinerna. Både medicinsk och teknisk utveckling har sedan påverkat utformningen av vårdlokalerna. Idag är sjukhusområdet uppdelat mellan det södra och norra området där visionen är att genom om- och nybyggnad möjliggöra en flytt för delar av det södra området till det norra. Ett sjukhus är en viktig samhällsfunktion, det cykliska förloppet inom fastigheten kräver att byggnader utvecklas och ersätts över tid. Sjukhuset består idag av många byggnader utspridda på området. Den medicinska utvecklingen ställer höga krav på moderna vårdbyggnader, en del befintliga byggnader kommer därför att rivas för att ge plats åt nya effektivare byggnader. Genom att riva utvalda byggnader och bygga nytt ges också möjlighet att skapa generella och flexibla lokaler, vilket också skapar större möjlighet till samutnyttjande och samband mellan verksamheter. Samordningsvinster inom och mellan verksamheter ger bättre vårdflöden och effektivare vård. Flytten av södra sjukhu- Äldreboende Bild 8. Markanvändningen vid området kring sjukhuset. 17

18 set innebär också att ett stort centralt område i Ängelholm frigörs där det finns möjlighet för utveckling av staden genom exempelvis nya bostäder. Genom förslaget till detaljplan möjliggörs en utveckling av sjukhusområdet. Området kommer fortsatt ha användningen vård men ges även möjlighet till fler användningsområden genom användningen centrumändamål. Ändamålet centrum omfattar all verksamhet som bör ligga centralt eller på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Det kan exempelvis vara butiker, service, gym, kontor, restaurang, hotell, samlingslokaler med mera. Inom vissa delar av detaljplanen specificeras användningen. Detta är bland annat för att styra vilken typ av vård som tillåts inom området eftersom bestämmelsen vård annars omfattar all slags vård och då även kriminalvård. På några delar bekräftas den användning som finns idag men det tillåts inga nya användningsområden där hänsyn till riskaspekterna krävs. Dispositionen och utformningen av sjukhusområdet är av stor vikt för att skapa en god stadsmiljö och underlätta för allmänheten att lokalisera sig i området. Busshållsplatsen för all kollektivtrafik ligger i dagsläget utmed Södra vägen vilket gör det viktigt att skapa en tydlig länk genom området så det blir lätt att hitta även badhuset. I avsnittet gång- och cykeltrafik går det att läsa mer om hur orienteringen ska ske genom området. Mellan badhuset och sjukhuset bildas en öppen allmän yta som blir entrén till både badhuset och sjukhuset. I bottenvåningen på den nya vårdbyggnaden ska det ges möjlighet för olika aktörer att verka som är kopplat till hälsovård, exempelvis sjukgymnastik. Hälsostaden som driver, förvaltar och utvecklar sjukhusområdet har i samband med arbetet med detaljplanen även tagit fram ett gestaltningsprogram för utvecklingen av området. Gestaltningsprogrammet är ett hjälpmedel med riktlinjer och principer för att förtydliga och säkerställa kvaliteter i gestaltningen av byggnader och den yttre miljön. I gestaltningsprogrammet ges exempel på materialval, formspråk och färgsättning. Till plankartan finns det också en illustration som inte enbart ger en bild av hur området ser ut och kommer se ut. Där beskrivs även några gestaltningsprinciper för området tillsammans med några exempelbilder. Planområdet ligger i nära anslutning till de centrala delarna av Ängelholm och i planförslaget ingår en gång- och cykelbro över Bild 9. Illustration på den föreslagna nya vårdbyggnaden mittemot badhuset. 18

19 Rönne å som ansluter direkt till Storgatan som leder upp till torget. Därmed kopplas planområdet samman med de centrala delarna vilket ger nära tillgång till all kommersiell service som centrala Ängelholm har att erbjuda. Inom sjukhusområdet erbjuds även enklare service i form av café/kiosk även om de flesta verksamheterna ligger inom hälsooch sjukvårdsområdet. OFFENTLIG OCH KOMMERSIELL SERVICE Planförslaget innebär en utveckling av sjukhusområdet som utgör en viktig offentlig service för hela Ängelholms kommun. För att kunna förbättra och utveckla sjukhusets verksamheter krävs det att befintliga byggnader moderniseras och i vissa fall ersätts av nya byggnader. Flytten av det södra sjukhusområdet till det norra är en del i utvecklingen av området. Ängelholms kommun har ett pågående projekt med att bygga ett nytt badhus. Uppdraget var ute för upphandling och bolaget Kunskapsporten vann upphandlingen om ett nytt badhus i Ängelholms kommun där ÅWL arkitekter på uppdrag av Kunskapsporten har utformat förslaget på badhusbyggnad. Badhusets byggnad består i stort sett av tre rektangulära delar som skär in i varandra. Byggnaden föreslås få fasader med ett yttre raster av lärkträ och sedumtak, materialvalen är gjorda för att byggnaden ska smälta väl in i de gröna omgivningarna. Badhuset har fått bygglov inom det aktuella planområdet. Planförslaget omfattar även badhuset vilket därmed bekräftas av detaljplanen. Etableringen av badhuset medför att en del befintliga byggnader kommer att rivas till fördel för badhuset. TILLGÄNGLIGHET Byggnader inom planområdet ska utformas på ett sådant sätt att de blir tillgängliga även för personer med nedsatt rörelseförmåga. Parkeringsplatser och angöring för bilar ska skapas i anslutning till entréerna för att skapa god tillgänglighet. FRIYTOR (LEK OCH REKREATION) Planområdet erbjuder idag en del öppna gröna ytor och genom planförslaget fastställs allmänt tillgängliga ytor och grönytor inom området. Rekreationsstråket längs Rönne å påverkas inte av förslaget till detaljplan. Bild 10. Illustration på det nya teknikhuset med det tänkta badhuset i bakgrunden. 19

20 GATOR OCH TRAFIK GÅNG- OCH CYKELTRAFIK Landshövdingevägen och Södra vägen är de två huvudgator som omgärdar sjukhusområdet idag. Som gångtrafikant kan man även nå sjukhusområdet via åpromenaden, men på grund av höjdskillnaderna måste man ta sig upp via en trappa. Sjukhusområdet kan idag upplevas som stängt för allmänheten då det inte finns några genomgående gångstråk, det är dessutom lite svårorienterat med otydliga entréer (se bild 11, nästa sida). I samband med utvecklingen av sjukhusområdet så skapas det möjligheter att göra området mer lättillgängligt och öppet för allmänheten. Bild 12 på nästa sida illustrerar förslaget på det framtida gångnätet runt sjukhusområdet. Ytan som benämns stråket är en större torgyta mellan det framtida badhuset och den nya sjukhusbyggnaden som delvis kopplar samman alla gång- och cykelvägar inom området. Det föreslås ett nytt gångstråk längs den norra sidan om sjukhuset för att förbättra tillgängligheten, detta kan göra denna baksida till en aktiverad framsida mot ån. Dessutom blir det stråket mer gent för de som kommer med bussen som stannar utmed Södra vägen om målpunkten är exempelvis badhuset. Utöver det bör dessutom ett internt gångstråk genom sjukhusets byggnader skapas. En viktig del för att koppla samman sjukhusområdet med centrum är den gångoch cykelbro som kommunen planerar i samband med utbyggnaden av sjukhuset och badhuset. Gång- och cykelbron är tänkt som en förlängning av Storgatan över Rönne å som sedan landar i stråket intill badhuset och sjukhuset. I framtiden kan det även bli aktuellt att skapa ytterligare en koppling söderut över järnvägen mellan det befintliga parkeringshuset och bårhuset, vilket är illustrerat på bild 12. För cykeltrafikanter finns idag inga separata cykelvägar utan cyklisterna hänvisas främst till Landshövdingevägen och Södra vägen. I Ängelholms kommuns cykelplan föreslås olika åtgärder för att förbättra cykelvägnätet. Föreslagna åtgärder som berör planområdet är en gång- och cykelväg längs Landshövdingevägen och längs Södra vägen över Carl XV:s bro och vidare längs Östergatan. Båda dessa förslag innebär att gång- och cykelvägnätet kopplas samman och underlättar för framförallt cyklister att ta sig trafiksäkrare till och från sjukhusområdet. Då sjukhuset även är en av Ängelholms största arbetsplatser där hälsoaspekterna är i fokus är ett utbyggt gång- och cykelvägnät en viktig aspekt vid utbyggnaden av området. Även Ängelholms trafikplan har som mål att gående och cyklister ska prioriteras i staden vilket visar vikten av att skapa goda förbindelser för gång- och cykel inom planområdet som är en stor målpunkt i Ängelholms stad. Den föreslagna gång- och cykelbron över Rönne å som kopplar samman med stråket skapar en ny och viktig koppling för cykeltrafiken. Utöver denna finns det även möjligheter att skapa ytterligare länkar söderut för gång- och cykeltrafiken. Dels finns det i framtiden möjlighet att göra en koppling över järnvägen mellan parkeringshuset och bårhuset. Sedan finns det även föreslaget i detaljplanen för Ängelholm 5:3, direkt söder om järnvägen, att bygga om den gång- och cykeltunnel som finns i Södra vägens förlängning till en bredare passage under järnvägen för bussar samt en gång- och cykelväg. 20

21 Bild 11 (Tyréns). Gångnätet kring Ängelholms sjukhus idag. Bild 13 (Tyréns). Befintliga cykelnätet i Ängelholm. Bild 12 (Tyréns). Förslag till utveckling av gångnätet i samband med utvecklingen av sjukhusområdet. Diarienummer Bild 14 (Tyréns). Förslag på åtgärder i gång- och cykelnätet efter Ängelholms gång- och cykelplan. 21

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning Samråd 2014-09-01 till 2014-09-30

Planbeskrivning Samråd 2014-09-01 till 2014-09-30 Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Samråd 2014-09-01 till 2014-09-30 Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp

Läs mer

Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun. Planbeskrivning

Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun. Planbeskrivning Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning DP 1087 Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN STOR- TORGET

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT

Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län. Planområde ÖP SAMRÅD ANTAGANDE PRÖVNING LAGA KRAFT Diarienummer Detaljplan för kvarteret Ankan 12 m fl. (Rönnegymnasiet) Centrum, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2013-09-19 T.O.M. 2013-10-10 Enkelt planförfarande Planområde ÖP SAMRÅD

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

DP 1084. Detaljplan för fastigheten Tallen 8, Villa så kul, Nybroområdet, Ängelholms kommun, Skåne län. Planbeskrivning

DP 1084. Detaljplan för fastigheten Tallen 8, Villa så kul, Nybroområdet, Ängelholms kommun, Skåne län. Planbeskrivning , Nybroområdet, Ängelholms kommun, Skåne län Planbeskrivning Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp HEMBYGDSPARKEN PLANOMRÅDE RÖNNE Å HAVSBADSVÄGEN IDROTTSGATAN

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planbeskrivning Granskning 2014-03-31 till 2014-04-28

Planbeskrivning Granskning 2014-03-31 till 2014-04-28 , Nybroområdet, Ängelholms kommun, Skåne län Planbeskrivning Granskning 2014-03-31 till 2014-04-28 Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp HEMBYGDSPARKEN

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planbeskrivning Samråd 2014-09-03 till 2014-10-01

Planbeskrivning Samråd 2014-09-03 till 2014-10-01 Magnarp 58:56 m.fl, Magnarp, Ängelholms kommun Planbeskrivning Samråd 2014-09-03 till 2014-10-01 Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp MAGNARPS BYAVÄG

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl.

Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2010/43.318 Dp 7-A-3-II:1 Planbeskrivning ANTAGANDEHANDLING Planområdet (markerat på ortofoto från 2009) Tillägg till detaljplan för Ålen 1 m.fl. Kommundel:

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet P L AN- OCH GENOMFÖR AN DEBE S KRIVNII NG 2010-11-09 Antagen: 2011-01-26 Revideringsdatum: 2011-01-03 Laga kraft: 2011-02-24 Dnr: 10BMN341 Handläggare: Emma Svedberg Hedesunda Prästbord 4:17, Gamleområdet

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 rev. 2015-03-04 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för BOGESUND 1:230 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 5 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1

Detaljplan för del av fastigheten BROMSREGULATORN 1 Plan 7/16 2016-11-10 Detaljplan för del av fastigheten 2016-11-10 GRANSKNING Stadsbyggnadsförvaltningen 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 sb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning

Antagandehandling. Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning DIARIENR SBN 2012-001482 1 (8) Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Planområdet markerat i orange färg. Tillägg till

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholms stad, Ängelholms kommun, Skåne län

Detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholms stad, Ängelholms kommun, Skåne län Diarienummer Detaljplan för del av fastigheten Ängelholm 3:37, Repslagarbanan, Kronotorp, Ängelholms stad, Ängelholms kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING SAMRÅD 2012-11-01-2012-11-22 Kyrkogården vid Heliga

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Planbeskrivning Samråd 2014-04-08 till 2014-05-06

Planbeskrivning Samråd 2014-04-08 till 2014-05-06 , Munka Ljungby Ängelholms kommun Planbeskrivning Samråd 2014-04-08 till 2014-05-06 Svenstorp Hjärnarp Vejbystrand Magnarp Barkåkra Munka Ljungby Ängelholm Höja Strövelstorp gen vä nga ellju n så rk la

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214

fril DP 537 Planenheten i aug 2011, rev. jan 2012 Kvartersmark UTNYTTJANDEGRAD/FASTIGHETSINDELNING Utformning Utseende MSN 2010/78-214 PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela planområdet. Underliggande

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

DP Dnr MSN 2011/

DP Dnr MSN 2011/ 1 (5) DP 532 2012-09-02 Dnr MSN 2011/135-214 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER PLANBESKRIVNING PLANKARTA och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till Detaljplan 19, del av Kummelnäs (Kummelnäs III),

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214

Detaljplan för BERGHEM 16:2. Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING. ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 ANTAGANDEHANDLING Diarienummer PBN 2010/0291 214 Detaljplan för BERGHEM 16:2 Berghem, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättat 2010-11-01, reviderad 2011-04-04 Planarkitekt Åsa Svensson 1 (8) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING

Del av Östra Eklanda. Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl. Mölndals stad Västra Götalands län. Bostäder PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING Dnr 152/08 Stadsbyggnadskontoret Handläggare Jan Kristoferson Tel: 031 315 14 21 Mailadress: jan.kristoferson@molndal.se Detaljplan för fastigheten Tamburinen 1 m fl Del av Östra Eklanda

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN FREGATTEN 16 M FL RÅÅ, HELSINGBORGS STAD 1(7) Dnr 1504/2013 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsavdelningen har ansökt om planändring för fastigheterna Fregatten 16, Råå

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NYBRO KOMMUN PLANBESKRIVNING 1(7) Detaljplan för Kv Stinsen i Nybro, Nybro kommun P L A N B E S K R I V N I N G HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: plankarta med bestämmelser

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän

DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM. Planbeskrivning. Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-04-22 DNR: 12BMN80 HANDLÄGGARE: SARI SVEDJEHOLM Planbeskrivning Brynäs 32:3, kv Smedjan Detaljplan för skola m.m. Gävle kommun, Gävleborgslän Granskningstid:

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Tidigare ställningstagande

Tidigare ställningstagande 2(5) Tidigare ställningstagande Översiktsplan I översiktsplan 1990 redovisas aktuellt område som planerat bostadsområde. Motiv anges här för att pröva ekologiskt byggande. För Kullön har en fördjupad översiktsplan

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning Samråd till

Planbeskrivning Samråd till , Skörpabäcken, Ängelholm, Ängelholms kommun Planbeskrivning Samråd 2014-06-04 till 2014-07-31 ÖSTRA VÄGEN Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp COOP

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2014/01458 Datum: 2015-06-08 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Revisorn 3-8 inom stadsdelen Teg i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås

Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås Elisabeth Lindblad 021-39 15 09 DP 1660 2010-02-16 Dnr 07:10058-BN 540 Detaljplan för kv. Krankroken 6 m.fl., Erikslund, Västerås PLANBESKRIVNING INLEDNING Handlingar Detaljplanen består av plankarta med

Läs mer