;- * */- - - * * /, .*-.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ";- * */- - - * * /, .*-."

Transkript

1 RAPPORT AVSEENDE FRAMTAGNING, TILLVERKNING OCH UTPROVNING AV FOKUSERANDE SÖKARE TILL IMMERSIONS- PROVNING I KÄRNKRAFTVERK SKI-projektnr B84/81 (G. 2.1/1471/81) ;- * */- - - *.*-. * /,

2 RAPPORT AVSEENDE FRAMTAGNING, TILLVERKNING OCH UTPROVNING AV FOKUSERANDE SÖKARE TILL IMMERSIONS PROVNING I KÄRNKRAFTVERK SKI-projektnr B84/81 (G.2.1/1471/81)

3 Abstract Mncomputorprogrammes have been developed to calculate the shape of acoustcaj lenses necessary for nozzle-tovessel weld examnaton wth ultrasound.testruns were made on the lenses attached to plane probes mmersed n water. The lenses were tested aganst a block wth concal entrance surface by beamng the sound both drectely and va a concal mrror. The results are examned for sound-felds at a depth of approxmately 250 mm. The wdth of that porton of the soundbeam whch s bounded by the 6 db-sobars n the plane of ncdence shows good agreement wth theoretcal predctons.

4 Projektledare: Sven Dahlgren RAPPORT AVSEENDE FRAMTAGNING, TILLVERKNING OCH UTPROVNING AV FOKUSERANDE SÖKARE TILL IMMERSIONSPROVNING I KÄRNKRAFT- VERK. Innehållsförtecknng Bakgrund Modell Teknk Projektbeskrvnng Provnng Använd utrustnng Dokumentaton Resultat fall 3 och 4 Noggrannhet A-scan Resultat fall 5 Sammanfattnng Referenser Blagor

5 Bakgrund För att kunna storleksbestämma defekter materal med ultraljudteknk, måste man känna tll det ljudfält som använd ljudkälla, ultraljudsökaren, alstrar materalet. Stoleksbestämnngen underlättas väsentlgt om defekten kan undersökas med ett ljudfält som är starkt avgränsat och av en enkel form. Specellt för fokuserande sökare gäller att fältet har cylnderform med axeln ljudutbrednngsrktnngen den materalvolym som den är avsedd för. Som ett led för fördjupad förståelse av ljudets utbrednng startades hösten 1978 ett projekt på TRC med målsättnng att förstå ljudets utbrednng genom materal med välvd yta. En naturlg utvdgnng blev att studera ljudutbrednngen genom två materal, lns och provmateral. Ett datorprogram utvecklades Modell I datorn bestäms ljudstrålarnas väg genom lnsen,transportmedlet och provobjektet. Vd övergångarna lns-vatten, vatten-testobjekt bryts strålarnas utbrednngsrktnng överensstämmelse mad Snells lag ( tre dmensoner). Med hjälp av datorprogrammet bestäms den lnsform, (htlls bestämd av fem parametrar) som mnmerar strålarnas sprdnng krng önskat fokus. Som mått på sprdnngen används raden på den mnsta sfär, med centrum fokuspunkten som samtlga strålar träffar. För lnserna använda nom projektet är denna rade ca 1 mm ( datorberäknng).

6 Programmets värde kunde bekräftas genom att lnsformen hos en fokuserande mmersonssökare tllverkad av det franska företaget Intercontrole, kunde verferas med hjälp av programmet. Sedan detta program kompletterats med program för tllverknng av lnser, kunde praktska försök utföras med syfte att kontrollera programmet och déerna bakom detta. Teknk Genom att på en standardsökare med plan frontyta fxera lnser med kontaktmedel emellan, erhölls fokuserande sökare, som testats nom detta projekt. För att modfera sökarnas ljudfält har avskärmande underreden placerats mellan lns och ultraljudsökare (se fg 1). Dessa låter ljudet enbart passera genom företrädesvs centrala delar av lnsen. lns underrede Pg. 1 ultraljudsökare De undersökta objekten har vart testblock med form som reaktortankstutsar vlka flatbottenhål med varerande storlek fått tjänstgöra som referensdefekter. Storleken på flatbottenhålen har varerat från (I 2 mm tll 0 15 mm, och placerngen blocken har gvt ljudvägar omkrng 250 mm. Den yta som ljudet har fallt n mot har haft representatva rader och välvd form. Fyra huvudfall har studerats.

7 I fall 1 var centralstrålens rktnng normal mot stutsblockets yta, se fgur 2. I fall 2 var centralstrålen vnklad u;** normalen tll stutsens yta, se fgur 3. Inträdesytan var cylnderformad båda - Ilen. Dessa fall utfördes nnan detta projekt startades, nen redovsas ändå nedan. Pg. 2 Pg. 3 Fg. 4 Fg. 5 Schematsk beskrvnng av använda ljudvägar. Projektbeskrvnng Detta projekt nnefattar fall nfallsyta är konformad. 3, se fg 4, där stutsens

8 Fall 4, se fgur 5 f som sker mot samma stuts som fall 3, men där strålgången nu kompletterats med en konformad spegel. Fall 5 som vsar hur den smala ljudstrålen som erhållts fallen 1-4 på ett kontrollerat sätt kan göras bredare och därmed kan tllämpas vd konventonell provnng. Provnng Vd provnng av de fokuserande sökarna bestämdes ljudfältets utseende krng bestämd fokuspunkt med 6 db drop-metoden: Ultraljudsökaren avsöker referensblocket två mot varandra vnkelräta plan, dels axell led genom att förflytta sökaren längs nträdesytans symmetraxel, dels rotatonsrörelse runt symmetraxeln. Sökaren tjänstgör både som sändare och mottagare av ultraljud. Genom att låta sökarens ljudfält svepa över en känd tllräcklgt lten defekt planen ovan och studera sgnalsvaret, kan ljudfältets utbrednng vnkelrätt mot ljudutbrednngsrktnngen bestämmas. Se fg 6 och 7. u Fg. 6 Rotatonsrörelse ger ljudfältets längd fokus. Fg. 7 Rörelsen längs symmetraxeln ger ljudfältets höjd fokus.

9 Först bestäms det läge, som ger maxmalt sgnalsvar från defekten, maxläge. Sedan bestäms den nödvändga vrdnngen av sökaren för att sgnalsvaret skall sjunka tll hälften. Detta motsvarar 6 db gränsen och utföres åt båda hållen. Den åstadkomna vnkeln samt fokus läge relatvt symmetraxeln gav längden. Sökaren återställdes därefter maxläget. Den sträcka som sökaren måste förflyttas parallellt med symmetraxeln krng maxläget för att sgnalsvaret skall sjunka tll hälften ger ljudfältets höjd vd normalnfall. Vd vnklat ljudnfall måste detta värde korrgeras med cosnus för brytnngsvnkeln. Se tabell 1. Provnngarna skedde TRC:s mmersonsprovnngsanläggnng med testblock och ultraljudsökare nedsänkta vatten. Med hjälp av anläggnngen kunde sökaren förflyttas höjdled längs stutsens symmetraxel steg om 0,1 mm. Sökaren kunde roteras krng lodlnjen steg om 0,1 grad, och vnklas mot lodlnjen med samma upplösnng. Använd utrustnng Ultraljudapparat.Krautkrämer "SE 1 med nställnngen: Impulsstyrka 1 Upplösnng 3 Frekvens 2 Anslutnngskabel tll sökaren 2,5 m RG 58. XY-skrvare Hewlett-Packard Ultraljudsökare Panametrcs med krstalldameter och frekvens: 0 76 mm 3,5 MHz 0 51 mm 3,5 MHz 0 33 mm 2,25 MHz Ultragel, kontaktmedel Sökarhus, som fxerar lns vd sökare.

10 nw s Dokumentaton Sgnalampltuden som funkton av sökarens vrdnng runt symmetraxeln, har regstrerats med hjälp av skrvaren. Regstrerng har skett - 5 krng maxläget med upplösnngen tondels grader per mllmeter. Kurvan har upptagts med sökaren -3 mm och - 5 mm från maxläget längs tänkt lnje parallell med symmetraxeln. Maxmutslaget har normerats tll fyra centmeters höjd vd regstrerngen på skrvaren. I dagrammen lgger 6 db-nvån 17 mm-rutor ovanför o-nvån. Vdare har skärmbldsfoto tagts vd varje försök. Dessa redovsar sgnalsvarets ampltud som funkton av tder efter startpulsens utsändande, ultraljudapparatens osclloskop. Skalans O-ställe motsvarar första nträdesekot. Resultat fall 3 och 4 För fall 3, lksom för fall 1 och 2, är framtagna lnsen tjockast centrum med medeltjocklek ca 10 mm. Lnsytans kröknng har fall 3 olka tecken sntt nfallsplanet och planet vnkelrätt mot detta. För fall 4 gäller däremot att lnsen är tunnast centrum, ca 4 mm. Skälen för olka kröknng fnns angvna exempelvs SArapporten "Fokuserade sökare vd mmersonsprovnngslutrapport", ref 1. I denna anges även hur kröknngsraden krng lnsens centrum de två planen ovan kan bestämmas med enkla optska lagar. Man har ekvatonerna: v s V w * I COM! (cos Leos «a w (7) 1 E n - n-1 R + a w (14)

11 t- I f 7 't och lkheten n-1 där V s = ljudhastgheten stål vatten vnkeln som ljudstrålen bldar med ytnormalen vatten stål a b n R = ljudväg vatten = fokusavstånd från ytan, mätt vnkelrätt mot ytan.» förhållandet mellan ljudhastgheterna efter och före brytnng = nträdesytans kröknngsrade R 1 = lnsens kröknngsrade F» fokusavstånd vatten De angvna lagarna förutsätter dock att sökarlnsen är crkelformg och specellt planet vnkelrätt mot nfallsplanet att centrala strålar behandlas. Bestämnngen ovan ger en lns två plan, vars ljudstrålar faller nom den tdgare nämnda 1 nun's sfären, som gäller för den framtagna lnsen fall 3, under förutsättnng att nfallsplanet lnsens utbrednng är begränsad tll - 25 mm från centrum och planet vnkelrätt mot nfallsplanet är begränsad tll knappt - 10 mm från centrum.

12 10 I SA-rapporten anges också att ljudfältets höjd kan beräknas enlgt (8) där Vt* och har samma nnebörd som på föregående sda 0 = ljudfrekvens D, * svängarens dameter nfallsplanet F^ * fokusavstånd Bestämnng av ljudfältets höjd enlgt denna lkhet de aktuella fallen redovsas tabell 2 under höjd teoretskt. Pelet uppskattnngen av höjden enlgt (8) är för mg okänt. Det måste dock vara större än 3 % av framräknat värde, se referens 2. Noggrannhet En uppfattnng om felet uppmätta värden erhölls genom tre mätnngar av ljudfältets höjd och längd. Mellan mätnngarna kördes utrustnngen tllbaka tll ett utgångsläge, sökarhuset togs upp ur bassängen, togs sär, och lnsen torkades från kontaktmedlet. Resultaten framgår av tabell 1. Tabell 1: Höjd (mm) Höjd (korr) Vrdnng Längd ( mm) 8,2 8,0 8,2 7, 7 7, 5 7, 7 1,3 1,4 1,5 8,8 9,5 10,2

13 Nätseren är för lten för att kunna ange felgränser. Som framgår är varatonerna dock större än 0,1 mm hos höjdsffrorna och större än 0,5 mm längduppskattnngen. Mätseren kan dock nnehålla systematskt fel. Exempelvs toleransfel vd tllverknng av blocket och svårgheter att placera blocket rktgt förhållande tll sökaren. Med angvna toleranser för mmersonsutrustnngen bör dock felet höjd- led nte överstga några tondelsmllmeter, och felet längsled lgga krng mllmetern. De senare anges därför tabellen nedan hela mllmetrar. - Genomgående fall 3 och 4 användes crkulär ljudkälla med I dameter 76 mm. Med underrede gjordes dock sandarje ytan mndre. I För båda fallen gäller nämlgen att endast om sökarkrstallen är ellptsk blr ljudfältet crkulärt (-6 db ytan). Detta vsas bland annat nämnda SA-rapport. Försök gjordes med den sändande ytan, ellpsformad. Förhållandet mellan lll- och storaxeln bestämdes av det förhållande SOM fall 3 gäller mellan ljudstrålarnas utsträcknng på nträdesytan nfallsplanet och utsträcknngen planet vnkelrätt mot detta. Förhållandet gavs av datorberäknngar tll 3:8. Härgenom sjönk den sändande ytan med 60 %, då underrede användes. I tabellen anges också den nödvändga förstärknng ( db) av sgnalsvaret från defekten för att detta skulle anta samma höjd på ultraljudapparatens bldskärm samtlga försök. Resultaten se tabell 2 och blaga 8-12.

14 12 I Tabell 2, F ö R S ö K utan blän- dare Med bländare utan blän- dare Med bländare Inträdesytans rade (mm) Ljudväg/stuts tll FBH (mm) Flatbottenhålets dameter (mm) Centralstrålens nfallsvnkel 2,4,6 10, ,8 2 A O 4,8 2 4,8 Centralstrålens brytnngsvnkel 0 23,8 19,7 19,7 Ljudfältets längd (mm) Ljudfältets höjd (mm) 7,5 8,5 7,8 6,7 6,7 7,0 Ljudfältets höjd teoretskt (mm) 6,6 7,4 6,0 6,0 6,0 6,0 Vattensträckan (mm) Förstärknng (db)

15 13 Skllnaden mellan beräknad och genom experment bestämd ljudfältshöjd är 1 mm eller mndre utom ett fall, då felet knappt är 2 mm. Skllnaden längdbestämnng mellan fall 3 och 4 med underrede, respektve mellan fall 3 och 4 utan underrede, kan anses vara nom mätfelen. Med hjälp av underreden kan ljudfältet göras crkulärt. Observera nämlgen att förhållandet mellan ljudfältets längd och höjd båda fallen passerar värdet 1. Det använda underredet avskärmade och dämpade ljudet så, att ca 20 db förstärknng mste tll för att kompensera bortfallet. Fall 3 och 4 ger samma känslghet, möjlgen att spegelfallet är något känslgare. Sprdnngen är något större nfallsplanet fall 3 än fall 4. Längd- och höjdmätnngarna blr något beroende av varandra genom att defekten är två- dmensonen. Dessa orsaker antas vara förklarngen tll att höjdbestämnng fall 3, utan underrede nte avvker från den fall 4, medan fall 3 med underrede gör det. A-scan Båda ljudstrålarna, a och b, tankes starta vd tden t Q. Vd t.j regstreras första ytekot av sökaren. Samtdgt befnner sg då strålen, som reflekterats av defekten, vd A och skall snart lämna blocket. Vd tden t 2 regstreras defekten av sökaren. Andra ytekot behöver därefter tllryggalägga en sträcka kortare än a, nnan det regstreras av sökaren. A-scan blderna är kalbrerade så, att tden t*, sammanfaller med skalans nollstreck. Tden (t 2 " t f)/ 8om utgör strålen b:s gångtd blocket, blr proportonell mot defektens placerng (Y) på A-scan fotot (markerat med pl).

16 TRC 14 Transportmedum Schematsk beskrvnng av två förekommande ljudvägar, y= k 2a. s Specellt gäller Y ^ ^ = Y fal^ Y fall 3 a s fall 3 Numerskt: fall "34 = 275 fa 1 (se tabell 2 och blaga 4 och 8-12). Låt X vara andra ytekots placerng på A-scanblden. Man har:,- 2T X= k-uj-t.j) = Sambanden ger: Om strålen a skulle reflekteras mot lnsen stället för att passera den två gånger mtten av sn färd, skulle gångtden blvt 2T kortare, dvs Za a w, s #Y w s

17 TRC 15 För fall 1 gäller: a y = 100 mm V w = 1, m/s a e = 270 mm V = 5,920 * 10 3 m/s s s T = 10 mm V T = 2,730 * 10 3 m/s Y = 54 skaldelar X»85 skaldelar Z = 80 skaldelar Se blaga 4. Om v fortsätter att granska fall 1 fnner v en ndkaton 2-3 skaldelar tll höger om defektens. Den utgör regstrerng från blockets baksda. De två resterande topparna vd 5 och 90 skaldelar, antas vara vågor, som tllryggalägger sträckor genom lnsen ytterlgare en gång utöver vad vågorna, som utgör första och andra ytekot gör. Av blderna från fall 1 framgår också ljudfältets storlek. För fallen flatbottenhålen med dametrarna 15 mm och 10 mm saknas reflektoner från stutsens baksda. Ju mndre flatbottenhålets storlek är, desto bättre framträder blockets baksda. Vd provnng mot mnsta hålet (02) framträder baksdan mer än själva flatbottenhålet (observera små brytnngsvnklar). Fall 3 och 4 ' Analogt med tdgare erhålles andra ytekots placerng A-scanblden tll X * 99 skaldelar, då flatbottenhålet är placerat vd 46 skaldelar. För fall 3 gäller Z» 95. (Se blaga 9). Blockets baksda hamnar vd 52 skaldelar (blaga 9-12). Samma erhålles för fall 4. På grund av vnklat nfall fall 3 och 4 börjar andra ytekot redan vd 90 skaldelar.

18 16 Ytterlgare försök utfördes nom fall 4. Den optmala lnsen ersattes med en rotatonssymmetrsk lns. Skllnaden lten som framgår av blaga 12. En ändrng på 10 mm hos avståndet mellan den optmala lnsen och spegeln gav ngen märkbar förändrng hos sgnalsvaret. En vrdnng på någon grad på spegeln relatvt lnsen sökarhuset gav lten, men dock märkbar, effekt på sgnalsvaret. Sökaren rktades mot ett hål beläget på 60 mm längre ljudväg. A-scanblden vsar tydlgt defektens läge vd 58 skaldelar, som var att vänta. Däremot blev svaret från rotaton ej helt rent (se blaga 13). Resultat fall 5 När en plan 38 mm sökare används mot testblocket fall 2 erhölls svaret som framgår av blaga 17. Någon storleksbestämnng av felet analog med fallen fall 1-4 ovan är omöjlg att göra. Trots detta regstreras defekten på A-scanblden, se blaga 17. Tolknngen av A-scanblderna skulle underlättas om ljudfältet var mer sammanhållet än vad plana sökare kan åstadkomma, men utan att koncentreras som fallet är vd användnng av fokuserande sökare, vlket kräver tätare scannng. För att studera hur långt en breddnng av 6 db ytan kunde ske kontrollerat, försågs olka krstalldametrar med lnser avpassade för vsst avsöknngsdjup, mot FBH 0 4mm. Även hur frekvensändrngen hos ljudkällan påverkade ljudfältet undersöktes. Vd rakt nfall, fall 1, gäller att höjden hos ljudfältet kan tecknas: F-VD

19 TRC 17 Beräknade värden enlgt denna lkhet jämfördes med expermentell bestämnng. Av praktska skäl kunde mätnngar utföras enbart på en sda om maxmlaget. I fallet rakt nfall skall svaret dock vara helt symmetrskt, varför mätvärdena fördubblades. Resultaten är s ställda tabell 3, se även blaga Tabell 3: Försök A B 5: 1 C D 5:2 A 5:3 B Dameter (mm) Frekvens (MHz) 3,5 3,5 3, 5 3,5 3,5 2, 25 2,25 Höjd (mm) 6,4* 10, 2 11,2 12,6 10,5 20,5 27,0 Höjd (teoretsk) 6,6 9,8 11,2 13,0 9,8 20,5 25,8 Längd (mm) Fokaldstans Närfält 0,3 0,7 1, ,7 1, 3 2,0 * Anm. Värdet valt från manöverbordet stället för va dagram. I försök 5:1 användes ljudkälla med dametern 76 mm, och frekvensen 3,5 MHz. Denna avskärmades dock med crkulära underreden med dametrar, som framgår tabellen. I försök 5:2 användes ljudkälla med dametern 51 mm. Inget underrede användes. I försök 5:3 användes ljudkälla med frekvensen 2,25 MHz och dametern 38 mm.

20 Som synes är skllnaden mellan de teoretska höjdvärdena och expermentellt bestämda nte stora (utom fall 5:3:B, se nedan). Breddnngen av ljudfältets höjd kan alltså ske kontrollerat. Avskten med försök 5:2 var att kontrollera underredets nverkan. Resultatet överensstämmer med 5:1:B, som sg bör, även om fältets höjd är stor förhållande tll det teoretska. Frekvenspåverkan framgår genom att jämföra höjdbestämnngarna 5:1:D och 5:3:A med använda frekvenser. Nan har IL! ^ 2^25 jämför ekvaton sd 16 20,5 3,5 Avvkelsen försök 5:3:B mellan expermentell funnen ljudfältshöjd och den teoretskt bestämda kanske kan förklaras av att förhållandet mellan sökarens fokusdstans och närfältsstorlek blvt för stort. Avslutnngsvs redovsas resultatet som erhölls då den plana sökaren (51 mm's dameter) försågs med lns optmerad för fall 2, se blaga 18. Jämförelse med blaga 17 är slående och vsar att syftet med fall 5 är uppnått. I förbgående kan nämnas att v under provnngarna fann att lns avpassad för fall 3 även kunde användas mot stuts fall 1, se blaga 19. Specellt vktga nsatser nom projektet har utförts av Torsten Boström mekansk konstrukton Bo Pettersson mekansk tllverknng Carl-Gustaf öhnfeldt provnng och servce Åsbergs Mekanska Verkstad

21 TRC 19 Sammanfattnng I fallen 1-4 ovan har de vanlgaste stutsgeometrerna behandlats. Ljudvägarna godset tll smulerad defekt har vart omkrng 250 mm. Ljudfältets dameter fokus med den använda sökaren, 9 76 mm och 3,5 MHz, översteg aldrg 30% av teoretskt värde och var samtlga fall under 10 mm, uppmätt med 6 db-drop teknk. Den framtagna teknken möjlggör att ljudfältet ytterlgare kan koncentreras de redovsade fallen, exempelvs genom att använda större krstall, vargenom möjlgheten att än mer detaljerat studera eventuella defekter ökar. Värdet av att förse plana sökare, av storlek som dag används vd konventonell provnng, med lnser har också påvsats. Genom detta SKI-projekt har TRC erhållt kunskaper nödvändga för att beräkna och tllverka lämplga fokuserande sökare för analys av defekter reaktortankar. Referenser 1. Fokuserade sökare vd mmersonsprovnng - slutrapport SKI's projektnummer B 24/79 SA's uppdragsnummer , Schallfeldausbldung be ebenen Ultraschallquellen mt fokuserenden Lnsen U Schlengermann Acustca, vol 30 no 6, Abletung der Egenschaften von fokuserten Ultraschallprflfköpfen anhand der Phasenbezehung der Elementarwellen R Gerstner Mäteralprufung, vol 18 no 3, Evoluton actuelle des technques utlsée dans les controles non destructfs R Saglo Annales des Mnes, 184 no 12, dec 1978

22 20 Blaga: 1. Testuppgfter över ljudkällan 0 76, frekvens 3,5 MHz 2. Testuppgfter över ljudkällan 0 51, frekvens 3,5 MHz 3. Fall 1 testblock 4. Fall 1 Rakt nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta 5. Fall 1 Rakt nfall mot ångstutsblock R1 med cylnderformad nfallsyta. 6. Fall 2 Vnklat nfall mot ångstutsblock 01 med cylnderformad nfallsyta. 7. Fall 3 och 4 Testblocksrtnng SP Fall 3 Vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta 9. Fall 3 Lns + underrede, vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta 10. Fall 4 Lns + spegel,vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta 11. Fall 4 Lns + underrede + spegel,vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta 12. Fall 4 Rotatonssymmetrsk Lns + spegel, vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta 13. Fall 4 Rakt nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta 14. Fall 5:1 Varerande krstalldameter mot stutsblock fall 1

23 TRC 21 Forts Blaga: 15. Fall 5:2 och 5:3 sökare 0 51, f = 3,5 MHz och 0 38, f = 2,25 MHz. Rakt nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta (fall 1) 16. SkärmbIdsfoton fall Sökare 0 38 utan lns f = 2,25 MHz,vnklat nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta 18. Sökare 0 38 med lns f = 3,5 MHz, vnklat nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta 19. Sökare 0 76 f = 3,5 MHz med lns optmerad för fall 3 Rakt nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta

24 Blaga 1. Textuppgfter över ljudkällan 0 76 nun, frekvens 3,5 MHz PANAMETRICS» 1 CRf SCENT STREET. WAITHAM. MASSACHUSETTS 0?1W> TELEX IMMERSION TRANSDUCER ANALYSIS FORM Fart No. f32-/2 Seral No. /C7?ö. Frequency 2.S KHs. Sze:-.?.Ö " dameter; " by < ". Cable EG- S^C, length f :-. Water path S'.o ". Focused at ztö ". Desgn focal length ". Echo from front surface of A& " thck fused slca..? dameter steel ball. TEST INSTRUMENT ATI ON Panametrcs 5052(PR,G) Pulser and Gata # _ Panaaetrcs 5052UA or 5030A # Tektronx 7704A Osclloscope System wth 7A26 Dual Trace Amplfer 7B53A 7L12 Dual Tme Base Spectrum Analyzer Center frequency s determned by multplyng the horzontal scan wdth (4) by the number of dvsons to the spectrum peak. 1 3 * Waveform Pulser Recever Settngs : Energy Settng /. Recever Attenuaton &O d3. Recever Dampng Osclloscope Settngs: S~ chrrs. 1-Vertcal Senstvty/dv. 2-Horzontal Sweep Rate/dv. 3-Scale Format. Spectrum Analyss Osclloscope Settngs: ^-Horzontal Scan Wdth/dv. 5-Resoluton 6-Input Attenuaton Techncan Date to/

25 Blaga 2. Testuppgfter över ljudkällan 051 nun, frekvens 3,5 MHz PAN A M 11 RICS öt C«**CENT STREET. WALTHAM. MASSACHUSETTS 0*1*«<$» 7 tm-2719 TELEX 92340$ IMMERSION TRANSDUCER ANALYSIS FORM art No. fl'3å>3f-. Seral No. * T& ^CC. Frequency!2,^~ lahz. ze: p.q '" dameter; " by ' ". Cable RG- fjl-, length äter path I 0 w. Focused at ". Desgn focal length " ". cho from front surface of J.o w thck fused slca. H dameter steel ball. TEST INSTRUMENTATION _ PanaMerlcs 5052(FR t C) Pulser and Cats #. ^Panaaacrca 5052UA or 5O3OA #»ktronx 7704A Osclloscope System wth 7A26 Dual Trace Amplfer 7B53A 7L12 Dual Tme Base Spectrum Analyzer fnter frequency s determned by mplyng the horzontal scan wdth ) by the number of dvsons to the lectrum peak. Waveform Pulser Recever Settngs: Energy Settng / Recever Attenuaton ^*y db. Recever Dampng <p ohms. Osclloscope Settngs: 1-Vertcal Senstvty/dv. 2-Horzontal Sweep Rate/dv. Spectrum Analyss 3-Scale Format. l-horzontal Scan Wdth/dv. 5-Resoluton 6-Input Attenuaton Techncan Date

26 Blaga 3. II 7 z I It \ 1

27 Blaga 4 sd 1(2) Fall 1. Rakt nfall mot stutsblock med cylnderformad nfällsyta Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 270 mm Förstärknng 50 db Flatbottenhål 0 4 mm Ljudväg 270 mm Förstärknng 40 db Flatbottenhål 0 6 mm Ljudväg 270 mm Förstärknng 36 db

28 Blaga 4 sd 2 (2) Flatbottenhål 0 10 mm Ljudvåg 270 mm Förstärknng 32 db Flatbottenhål 0 15 mm Ljudväg 270 mm Förstärknng 32 db

29 Blaga 5 < < \< < ^<<: u JI, I

30 T6H

31

32 «Balga 8 ral J. Vnklat nfall root stutsblock med konformad nfallsyta I 1 : +3 jnn : : ; :; : un I t : \. : ;!..!/l\- 1 : 1 ; : /! / j \ j j_ / 1! : +5. I an v \ -S> nan / \, äde t. t / :N..- t :;. 1.. \.. l 1 Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 230 mm Förstärknng t db

33 ! : :! '. : :! Blaga 9 Pall 3. Las + underrede, vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta : [ ;! ; I! : : t : -^ : ' f V! ; M /! \ Mastläge :/ A j t - MIL ra! rt 1! / /! / r 1 A / \ V \ \ : 1 - t v ::: UD / /T \ rs no v- > V k- - : L Ma: t*» : 1! / 4 / t: J [ :: \ I:" [ X \ Y - r. : : : t Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 230 mm Förstärknng 68 db

34 - - : : -... " Fall 4. Lns + spegel, vnklat nfall mot stutsblock med.konformad nfallsyta Blaga 10 Ma c>. -3 lä rrc no - J : :. t t V \ \ w\ 1!/ :: :... \... \ tå mm : ;! ; : - / \ ' ':'.' s ;S:;:- m : :::f::: : \ \ " :. t - : : \ : ; :. - :.; _J e: Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 230 mm Förstärknng 42 db

35 ' ' ; " ".. ' ; Blaga 11 Fall 4. Lns + underrede + spegel, vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta Mast B.::. lätg«// : m ' -3 kn ;: : J _j t- "":; > ' ] ' X \ "V \ v \. : : - I..: ':.- : : t - ; ; : :;;J;:;: : : ; [ :::.[:::: : : [ : : : : I :. r :. [ - - "T: ]::': ::::.... t..,.: t.. : : T! ; / * : : : 4 : : :. : : : : :.r:: : : : : " w y-\-'-v..... V: -* OR r:, ] I.!,j -.::. ' ;, : : : - ]::: 1 \ \ j.....!. :. :! ; : : : :» 1 *? :..: :/r; If A \ y. : \ Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 230 mm Förstärknng 62 db

36 Fall 4. Rotatonssymmetrsk lns + spegel, vnklat nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 230 mm Förstärknng 48 db

37 Blaga 13 Fall 4. Rakt nfall mot stutsblock med konformad nfallsyta Mlast * b t p A / / 1M a II ---.: n / A r T 1 - A... j... t -,Max läge : [..::[ -. 1 [ / - : ; :. : : t Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 290 mm Förstärknng 74 db

38 : : ( : :! : \ Blaga 14 Fall 5:1. Varerande krstalidameter mot stutsblock fall 1. : t : : ;. ; 1 : * - * 1 - * ~ «t -. : 00 : t : ::!}" «J '. "t - t.. I»< «-. -as -; _ ^=; I :!.: m TSL :..: : ; j t I. f t - -f ī. > ** t. ' t : t.: V.. t.. : 1.:: j.i r^ - - f j : If)... I - - -V, : 1! I p 1. IT) 0) (8 +> P 0) (0 g H fl

39 . > Blaga 15 Fall 5:2 sökare 0 51 mm och 3,5 MHz 5:3 sökare 0 38 mm och 2,25 MHz Rakt nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta (fall 1). 1 / y / A ^- : \ : I -. t \ V j. s V N n : 1 : : ; \J j ; { : I /I \ 1 : j I "»- <^. m : : s : 1 f j. ;. - : < s* 1 * » «= - - p. -! ^ m : { : ; 1

40 Blaga 16 Fall 5 Skärmbldsfoton Underredets dameter 0! 31 mm 5:2 Krstalldameter Frekvens Förstärknng 0 51 mm 5:1B Krstalldameter 0 76 mm 3,5 MHz Frekvens 3,5 MHz 38 db Förstärknng 54 db Underredets dameter 0 38 mm 5:1D Krstalldameter 0 76 mm 5:3A Krstalldameter 0 33 mm Frekvens 3,5 MHz Frekvens 2,25 MHz Förstärknng 64 db Förstärknng 7C? B För samtlga blder gäller: Flatoottenhål 0 4 mm Ljudväg 270 mm

41 Mastläge B O rt W rt e C > D * tt rt n «O" L. O o 3 a B N 3 3 M, * Dl M I-. ft, M ft (A rt H- D 3 D> Skärnb Ids f<j>to vd roaxläge Flatbott.enh^l 0 6 mm \ ro D D Förstärknng 62 db

42 Blaga 18 Sökare 0 38 med lns, 3,5 MHz, vnklat nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta Mastläge 8 ram **D mn +6 nun -4 mm +4 mm Max Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 06 mr Ljudväg 285 mm Förstärknng 66 db

43 : : Blaga 19 Sökare 0 76, 3,5 MHz, med lns optmerat för fall 3, rakt nfall mot stutsblock med cylnderformad nfallsyta Mj + as t > nnt la [ / { \ t v U y + 5: [HB / I, t t 1" 1. J lät fe V. r - : Skärmbldsfoto vd maxläge Flatbottenhål 0 2 mm Ljudväg 270 mm Förstärknng 52 db Ändrad vattensträcka

44 . -, SS" «* TEKNISKA RÖNTGENCENTRALEN AB MAIN OFFICE P.O. Box 50100, S Stockholm, Sweden. Phone Telex Björnnäsvägen 21. TRC/BERGSTRAND KVALITETSKONTROLL AB P.O. Box 382, S Östersund, Sweden. Phone Telex Odenskogsvägen 36. w 1 1 Member of EURO MM KB I 8

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer

Beräkna standardavvikelser för efterfrågevariationer Handbok materalstyrnng - Del B Parametrar och varabler B 41 Beräkna standardavvkelser för efterfrågevaratoner och prognosfel En standardavvkelse är ett sprdnngsmått som anger hur mycket en storhet varerar.

Läs mer

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff

FÖRDJUPNINGS-PM. Nr 6. 2010. Kommunalt finansierad sysselsättning och arbetade timmar i privat sektor. Av Jenny von Greiff FÖRDJUPNINGS-PM Nr 6. 20 Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Av Jenny von Greff Dnr 13-15- Kommunalt fnanserad sysselsättnng och arbetade tmmar prvat sektor Inlednng Utförsäljnng

Läs mer

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00

2B1115 Ingenjörsmetodik för IT och ME, HT 2004 Omtentamen Måndagen den 23:e aug, 2005, kl. 9:00-14:00 (4) B Ingenjörsmetodk för IT och ME, HT 004 Omtentamen Måndagen den :e aug, 00, kl. 9:00-4:00 Namn: Personnummer: Skrv tydlgt! Skrv namn och personnummer på alla nlämnade papper! Ma ett tal per papper.

Läs mer

Beställningsintervall i periodbeställningssystem

Beställningsintervall i periodbeställningssystem Handbok materalstyrnng - Del D Bestämnng av orderkvantteter D 41 Beställnngsntervall perodbeställnngssystem Ett perodbeställnngssystem är ett med beställnngspunktssystem besläktat system för materalstyrnng.

Läs mer

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126

Projekt i transformetoder. Rikke Apelfröjd Signaler och System rikke.apelfrojd@signal.uu.se Rum 72126 Projekt transformetoder Rkke Apelfröjd Sgnaler och System rkke.apelfrojd@sgnal.uu.se Rum 72126 Målsättnng Ur kursplanen: För godkänt betyg på kursen skall studenten kunna använda transformmetoder nom något

Läs mer

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE

BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE SSI:1';74-O15 BEREDSKAP MOT ATOMOLYCKOR I SVERIGE John-Chrster Lndll Pack, 104 01 STOCKHOIJ! ;4 aprl 1974 BEREDSOP TJÖT ATOMOLYCKOR I SVERIGE Manuskrpt grundat på ett föredrag vd kärnkraftmötot Köpenhamn,

Läs mer

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm

Företagsrådgivning i form av Konsultcheckar. Working paper/pm Workng paper/pm 2012:02 Företagsrådgvnng form av Konsultcheckar En effektutvärderng av konsultcheckar nom ramen för regonalt bdrag för företgsutvecklng Tllväxtanalys har uppdrag att utvärdera effekterna

Läs mer

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö

Beryll Tävlingsförslag av Johan Johansson & Joakim Carlsson Modernisering av mineralutställningen vid SBN - ett steg mot bättre lärandemiljö Sda 1 eryll Joakm Carlsson eryll Tävlngsförslag av Johan Johansson & Joakm Carlsson Modernserng av mneralutställnngen vd SN - ett steg mot bättre lärandemljö Luleå teknska unverstet Sda 2 eryll Joakm Carlsson

Läs mer

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning

HR92. 2. Kort beskrivning. 1. Leveransomfattning 2. Kort beskrvnng HR92 Trådlös termostat. Leveransomfattnng I termostatens förpacknng httar du följande: 2 3 4 2443 Termostaten HR92 är eu.bac-certferad. Honeywell HR92 är en trådlös radatortermostat med

Läs mer

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN

BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAPPOR 2015:3 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING BERGVÄRME HOS KUNG JOHAN RAÄ 14 KV KUNG JOHAN 3 SÖDERKÖPINGS SAD OCH KOMMUN ÖSERGÖLANDS LÄN VIKORIA BJÖRKHAGER Bergvärme hos Kung Johan Innehåll Sammanfattnng.........................................................

Läs mer

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy

Mycket i kapitel 18 är r detsamma som i kapitel 6. Mer analys av policy Blanchard kaptel 18-19 19 Växelkurser, räntor r och BNP Mycket kaptel 18 är r detsamma som kaptel 6. Mer analys av polcy F11: sd. 1 Uppdaterad 2009-05-04 IS-LM den öppna ekonomn IS-LM den öppna ekonomn

Läs mer

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning

En studiecirkel om Stockholms katolska stifts församlingsordning En studecrkel om Stockholms katolska stfts församlngsordnng Studeplan STO CK HOLM S K AT O L S K A S T I F T 1234 D I OECE S I S HOL M I ENS IS En studecrkel om Stockholm katolska stfts församlngsordnng

Läs mer

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning

Laser Distancer LD 420. Bruksanvisning Laser Dstancer LD 40 sv Bruksanvsnng Innehåll Etablera nstrument - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introdukton- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Överskt - - - - - - -

Läs mer

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen

Undersökning av vissa försäkringsantaganden i efterlevandepension för anställda i kommuner och landstinget och dess påverkan på prissättningen Matematsk statstk Stockholms unverstet Undersöknng av vssa försäkrngsantaganden efterlevandepenson för anställda kommuner och landstnget och dess påverkan på prssättnngen Ilkay Gölcük Eamensarbete 7:5

Läs mer

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5

Experimentella metoder 2014, Räkneövning 5 Expermentella metoder 04, Räkneövnng 5 Problem : Två stokastska varabler, x och y, är defnerade som x = u + z y = v + z, där u, v och z är tre oberoende stokastska varabler med varanserna σ u, σ v och

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Lyckornas förskola 25 jun 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-04-02 09:44: Inskckad av msstag... 2013-06-25 12:09: N har på ett mycket kreatvt och varerat

Läs mer

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015

Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Berga förskola 2 jun 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-06-02 13:53: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss?

Att identifiera systemviktiga banker i Sverige vad kan kvantitativa indikatorer visa oss? Att dentfera systemvktga banker Sverge vad kan kvanttatva ndkatorer vsa oss? Elas Bengtsson, Ulf Holmberg och Krstan Jönsson* Författarna är verksamma vd Rksbankens avdelnng för fnansell stabltet. Elas

Läs mer

Kvalitetsjustering av ICT-produkter

Kvalitetsjustering av ICT-produkter Kvaltetsjusterng av ICT-produkter - Metoder och tllämpnngar svenska Prsndex Producent- och Importled - Enheten för prsstatstk, Makroekonom och prser, SCB December 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(55) Kontaktnformaton

Läs mer

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88

Balansering av vindkraft och vattenkraft i norra Sverige. Elforsk rapport 09:88 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport 09:88 Mkael Ameln, Calle Englund, Andreas Fagerberg September 2009 Balanserng av vndkraft och vattenkraft norra Sverge Elforsk rapport

Läs mer

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION

Förberedelse INSTALLATION INFORMATION Förberedelse 1 Materalet tll Pergo trägolv levereras med llustrerade anvsnngar. I texten nedan ger v förklarngar tll llustratonerna, som kan delas upp tre områden: Förberedelser, Läggnng och Rengörng.

Läs mer

Lönebildningen i Sverige 1966-2009

Lönebildningen i Sverige 1966-2009 Rapport tll Fnanspoltska rådet 2008/6 Lönebldnngen Sverge 1966-2009 Andreas Westermark Uppsala unverstet De åskter som uttrycks denna rapport är författarens egna och speglar nte nödvändgtvs Fnanspoltska

Läs mer

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering

Byggnadsstyrelsen $8. Tekniska byråns information 1987-01. Kylanläggningar. -vägledning för projektering Byggnadsstyrelsen $8 Teknska byråns nformaton 9870 Kylanläggnngar väglednng för projekterng r öl 2 Dokumentets utgvare Dokumentnamn och dokumentbetecknng Tnfo nr 88 Dokumentets datum Ärendebetecknng Y3BYGGNADSSTYRELSEN

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 01-06-5 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspektonen@f.se www.f.se

Läs mer

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17

Performansanalys LHS/Tvåspråkighet och andraspråksinlärning Madeleine Midenstrand 2004-04-17 1 Inlednng Jag undervsar tyskar på folkhögskolan Nürnberg med omgvnngar. Inför uppgften att utföra en perforsanalys av en elevtext lät mna mest avancerade elever skrva en uppsats om vad de tyckte var svårt

Läs mer

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Elteknik Svenska AB. FACI - trygghetslarm. Produktlista. Kontaktperson: Palle Wiklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46 Elteknk Svenska AB FACI - trygghetslarm Besöksadress: Postadress: Axvägen 10, 853 50 Sundsvall Box 6050, 850 06 Sundsvall Produktlsta Kontaktperson: Palle Wklund Telefon: 060-16 60 00 Fax: 060-17 42 46

Läs mer

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg

A2009:004. Regional utveckling i Sverige. Flerregional integration mellan modellerna STRAGO och raps. Christer Anderstig och Marcus Sundberg A2009:004 Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO och raps Chrster Anderstg och Marcus Sundberg Regonal utvecklng Sverge Flerregonal ntegraton mellan modellerna STRAGO

Läs mer

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI)

Dokumentation kring beräkningsmetoder använda för prisindex för elförsörjning (SPIN 35.1) inom hemmamarknadsprisindex (HMPI) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Dokumentaton (6) ES/PR-S 0-- artn Kullendorff arcus rdén Dokumentaton krng beräknngsmetoder använda för prsndex för elförsörjnng (SPIN 35.) nom hemmamarknadsprsndex (HPI) Indextalen

Läs mer

Dödlighetsundersökningar på KPA:s

Dödlighetsundersökningar på KPA:s Matematsk statstk Stockholms unverstet Dödlghetsundersöknngar på KPA:s bestånd av förmånsbestämda pensoner Sven-Erk Larsson Eamensarbete 6: Postal address: Matematsk statstk Dept. of Mathematcs Stockholms

Läs mer

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring

Stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom skadeförsäkring PROMEMORIA Datum 007-1-18 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspektonen Författare Bengt von Bahr, Younes Elonq och Erk Elvers P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35

Läs mer

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014

Scandinavian Organics AB (publ) 16 30 oktober 2014 l l t n a Inbjud r e t k a v a g n n teck Scandnavan Organcs AB (publ) 16 30 oktober 2014 Informatonen denna folder ( Foldern ) är endast en förenklad beskrvnng av den rktade nyemssonen (såsom defnerat

Läs mer

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation

Almedalsveckan 2011. Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 2011 2-3 6-7 8-9. Ungas ingångslöner. Stark som Pippi? Löner och inflation Almedalsveckan 11 Snabba fakta om aktuella ämnen under Almedalsveckan 11 Stark som Ppp? 2-3 Ungas ngångslöner Välfärdsföretagen 8-9 Löner och nflaton Närmare skattegenomsnttet 1 5 Studemotverade eller

Läs mer

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher

Beräkning av Sannolikheter för Utfall i Fotbollsmatcher Natonalekonomska Insttutonen Uppsala Unverstet Examensarbete D Författare: Phlp Jonsson Handledare: Johan Lyhagen VT 2006 Beräknng av Sannolkheter för Utfall Fotbollsmatcher Oddsen på dn sda Sammanfattnng

Läs mer

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform)

Radien r och vinkeln θ för komplexa tal i polär form och potensform: KOMPLEXA TAL. ) (polär form) (potensform) Armn Hallovc: EXTRA ÖVNINGAR KOMPLEXA TAL a + b, där a, b R (rektangulär form r(cosθ + snθ (polär form θ re (potensform Om a + b och a, b R då gäller: a kallas realdelen av och betecknas Re( b kallas magnärdelen

Läs mer

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag

Hjortdjurens inverkan på tillväxt av produktionsträd och rekrytering av betesbegärliga trädslag RAPPORT 9 2011 Hjortdjurens nverkan på tllväxt av produktonsträd och rekryterng av betesbegärlga trädslag - problembeskrvnng, orsaker och förslag tll åtgärder Jonas Bergqust, Chrster Kalén, Hasse Berglund

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Duvan 4 jun 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-06-04 12:54: Vad rolgt att ta del av era tankar och ert arbete med Grön Flagg! Det är härlgt

Läs mer

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn

VALUE AT RISK. En komparativ studie av beräkningsmetoder. VALUE AT RISK A comparative study of calculation methods. Fredrik Andersson, Petter Finn ISRN-nr: VALUE AT RISK En komparatv stude av beräknngsmetoder VALUE AT RISK A comparatve study of calculaton methods Fredrk Andersson, Petter Fnn & Wlhelm Johansson Handledare: Göran Hägg Magsteruppsats

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Borrby förskola 24 jan 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-01-24 16:36: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med ert tema. Vad kul att

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL

KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL KVALITETSKRITERIER FÖR NÄTBASERADE LÄROMEDEL Arbetsgruppsrapport 16.12.2005 Duplkat 3/2006 Utbldnngsstyrelsen och författarna Tm Eja Högman ISBN 952-13-2767-7 (nb.) ISBN 952-13-2768-5 (pdf) ISSN 1237-6590

Läs mer

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008

manual 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Driftanvisning Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 manual Drftanvsnng 1 03nov 06 1 Fre 03nov 06 11:25 0 12 24 Rumstempmp 20 C Värmeprogram rogram 1 Handenhet WCM-FS 83251142-1/2008 Innehåll 1 2 3 1 Allmänna anvsnngar 4 2 Säkerhetsanvsnngar 5 3 Manövrerng

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Skogsgläntan 13 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-13 09:11: N har jättefna aktvteter tll era utvecklngsområden. Det är en mycket bra

Läs mer

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun

VA-taxa 2014 för Karlsborgs kommun Blaga 81 KF 136 20131127 Karlsborgs kommun Vaenheten 1 (12) VAtaxa 2014 för Karlsborgs kommun TAXA för Karlsborgs kommuns allmänna vatten och avloppsanläggnng Antagen av kommunfullmäktge 20131127 Huvudman

Läs mer

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014

Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Vallaskolan 4 jul 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-07-04 13:38: Vlka jättebra flmer barnen har spelat n fantastskt bra och underhållande som samtdgt

Läs mer

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan

Handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck i skolan Fnspångs kommuns skolkuratorer 2014-08-22 Handlngsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck skolan Framtagen utfrån Länsstyrelsens publkatoner Om våld hederns namn & Våga göra skllnad För mer nformaton

Läs mer

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen

MULTIVAC kundportal din dörr till MULTIVAC-världen MULTIVAC kundportal dn dörr tll MULTIVAC-världen 2 Innehåll MULTIVAC kundportal Inlednng Åtkomst dygnet runt Dna uppgfter Enkel och ntutv Informatv och aktuell Dna Fördelar Dn Regstrerng 5 6 9 10 11 12

Läs mer

Är du lönsam lilla småhus?

Är du lönsam lilla småhus? Är du lönsam llla? Användarflexbltet och lönsamhet för fjärrvärme och, en tvärsnttsanalys Stefan Hellmer är docent ndustrell ekonom vd Högskolan Krstanstad. Hans forsknngsntresse omfattar främst studer

Läs mer

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364

Snabbguide. Kaba elolegic programmeringsenhet 1364 Snabbgude Kaba elolegc programmerngsenhet 1364 Innehåll Informaton Förpacknngsnnehåll 3 Textförklarng 3 Ansvar 3 Skydd av systemdata 3 Frmware 3 Programmera Starta och Stänga av 4 Mnneskort 4 Exportera

Läs mer

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning.

Fond-i-fonder. med global placeringsinriktning. Ett konkurrenskraftigt alternativ till globalfonder? En jämförelse med fokus på risk och avkastning. Uppsala Unverstet Företagsekonomska nsttutonen Magsteruppsats HT 2009 Fond--fonder med global placerngsnrktnng Ett konkurrenskraftgt alternatv tll globalfonder? En jämförelse med fokus på rsk och avkastnng.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015

Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Synteleje förskola 26 aug 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-08-26 09:46: Det har vart rolgt att läsa er rapport och se hur n har ntegrerat hållbar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014

Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums förskola 3 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-03 09:47: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.

Läs mer

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER

INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER KTH Byggvetenskap Samhällsbyggnad Kunglga Teknska Högskolan INVALLNINGSMODELLER FÖR PETROLEUMCISTERNER SECONDARY CONTAINMENT MODELS FOR PETROLEUM TANKS Examensarbete byggnadsteknk Nr 395 Byggvetenskap

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Ängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Ängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-10-02 09:58: Vlka rolga och spännande utvecklngsområden som n ska jobba med. Utmana gärna barnen med att ställa öppna frågor

Läs mer

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni

Utveckling av en optimeringsmodell för upphandlingar inom telefoni Utvecklng av en optmerngsmodell för upphandlngar nom telefon Examensarbete vd Insttutonen för teknsk ekonom och logstk, avdelnngen för produktonsekonom. Lunds Teknska Högskola, Lunds Unverstet Handledare:

Läs mer

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS

Riktlinjer för avgifter och ersättningar till kommunen vid insatser enligt LSS Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Beslutad av kommunfullmäktge 2013-03-27, 74 Rktlnjer för avgfter och ersättnngar tll kommunen vd nsatser enlgt LSS Fnspångs kommun

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Ekebacken 3 mar 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:01: N har vktga utvecklngsområden men v skckar tllbaka er rapport för att v önskar

Läs mer

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM

OBS! Dina högtalare (medföljer ej) kan skilja sig från de som visas på bild i denna bruksanvisning. modell RNV70 HIFI-SYSTEM OBS! Dna högtalare (medföljer ej) kan sklja sg från de som vsas på bld denna bruksanvsnng. modell RNV70 HIFI-SYSTEM Underhåll och specfkatoner Läs bruksanvsnngen nnan du börjar använda utrustnngen. Se

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Kalven 23 jan 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-01-23 11:26: Bra jobbat, förskolan Kalven! Det är nsprerande att läsa er rapport och se hur

Läs mer

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon

Steg 1 Arbeta med frågor till filmen Jespers glasögon k r b u R pers s e J n o g ö s gla ss man m o l b j a M 4 l 201 a r e t a m tude teg tre s g n n v En ö Steg 1 Arbeta med frågor tll flmen Jespers glasögon Börja med att se flmen Jespers glasögon på majblomman.se.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014

Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Pepparrotens förskola 15 aug 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-15 13:51: Det är fnt att få läsa om hur n har arbetat aktvt med nflytande och delaktghet

Läs mer

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014

Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björkö skola 9 sep 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-09-09 16:44: Vad rolgt att det blev ett enhällgt ja från eleverna att fortsätta med Grön Flagg,

Läs mer

för alla i Landskrona

för alla i Landskrona , den 3 september LANDSKRDlHLA 2015 STAD K015/[\flUf STYRELSEN 201509 0 7 Ank. Darenr. ldossenr. Moton: Utrymme för alla Regerngen beslutade antalet maj 2008 nleda ett urbant bostadråden männskor de mest

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Näckrosen 9 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-09 16:00: N har bra och spännande utvecklngsområden, och vad som är ännu bättre n gör

Läs mer

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Speldosans förskola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 12:45: Gratts tll er första certferng Grön Flagg! Vad rolgt att n känner att mljöarbetet

Läs mer

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker.

Ekonomihögskolan Lunds Universitet Vårterminen 2006. Priset på Poker. En studie av efterfrågeelasticiteten på Internetpoker. Natonalekonomska Insttutonen Kanddatuppsats Ekonomhögskolan Lunds Unverstet Vårtermnen 006 Prset på Poker En stude av efterfrågeelastcteten på Internetpoker Författare Tony Krstensson Dag Larsson Handledare

Läs mer

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~

MRKOMNO. kóíí=ñê=ç=ãw= pfabufp=ud. aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ kóíí=ñê=ç=ãw= MRKOMNO pfabufp=ud aáöáí~ä=ê åíöéålîáçéçjëçñíï~êé=j=sfabufp hçêí=äêìâë~åîáëåáåö= pîéåëâ~ 0123 Denna produkt bär CE-märket överensstämmelse med bestämmelserna drektv 93/42EEC från den 14:e

Läs mer

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter

D 45. Orderkvantiteter i kanbansystem. 1 Kanbansystem med två kort. Handbok i materialstyrning - Del D Bestämning av orderkvantiteter Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 45 Orderkvatteter kabasystem grupp av materalstyrgsmetoder karakterseras av att behov av materal som uppstår hos e förbrukade ehet mer eller mdre

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014

Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ås skola 15 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-15 09:54: N verkar ha ett mycket engagerat mljöråd som är påputtare (fnt ord). N har bra och spännande

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Tryserums friskola 20 feb 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Tryserums frskola 20 feb 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-02-20 10:39: Bra jobbat, Tryserums frskola! Det är nsprerande att läsa er rapport och se

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2014 SCB:s Medborgardersöknng Våren 2014 Vad tyker kommnvånare om sn komm? "D 00 mer än en gång. Ju fler kommer som deltar, desto större möjlgheter fnns *4J (Z det för jämförelser med andra kommer. 4-* (C C

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Björnligans förskola 28 maj 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Björnlgans förskola 28 maj 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-05-28 15:18: N har jättefna blder som avspeglar er verksamhet väl och n har genomfört

Läs mer

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk

f REKRYTERING, UTBILDNING OCH UPPFÖLJNINGSMETODER En sammanställning över aktuella förhållanden för driftpersonal vid landets kärnkraftverk f REKRYTERNG, UTBLDNNG OCH UPPFÖLJNNGSMETODER En sammanställnng över aktuella förhållanden för drftpersnal vd landets kärnkraftverk s av Bertl Flbert h Jan Wrstad Rapprt nr 5, januar 1979 Rapprt nm kmpetensuppföljnngsprjektet

Läs mer

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL

CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL PURE CYCLING CYKELHANDBOK LANDSVÄGSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vktgt! Monterngsanvsnng sdan 12. Läs sdorna 7-11 nnan första cykelturen.! Dn cykel och

Läs mer

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015

Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Parkskolan 29 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-27 10:15: Hej, Enlgt mal från er så skckade n n denna rapport av msstag, så därför får n tllbaka

Läs mer

OFP metoder. Inspecta Academy

OFP metoder. Inspecta Academy OFP metoder Inspecta Academy 1 Presentation av olika OFP-metoder Inspecta Sweden AB 2 Presentation av olika OFP-metoder 3 Vad är OFP? OFP - OFörstörande Provning Allmänt vedertagen förkortning Olika provningsmetoder

Läs mer

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-07-0 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring

Trafikljus utvidgat med stresstest för försäkrings- och driftskostnadsrisker inom livförsäkring PROMEMORIA Datum 007-03-01 FI Dnr 07-1171-30 Fnansnspetonen Författare Bengt von Bahr, Göran Ronge P.O. Box 6750 SE-113 85 Stocholm [Sveavägen 167] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 4 13 35 fnansnspetonen@f.se

Läs mer

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy

Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB. Inspecta Academy Oförstörande provning 2013-10-18 Jan Larsson, ansvarig nivå III:a på Inspecta Sweden AB Inspecta Academy Oförstörande provning Provningsutförande Acceptanskrav EN 13445-5 (Tryckkärl ej eldberörda-kontroll

Läs mer

Framtidens Bank & Försäkring

Framtidens Bank & Försäkring Denna tematdnng är en annons från NextMeda Framtdens Bank & Försäkrng trender nom t, betalnng och säkerhet Bankerna stabla och väl förberedda för nya kaptalregler Flodvåg av nya reglerngar utmanar försäkrngsbranschen

Läs mer

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014

Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Rots skola 30 dec 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-12-30 15:1: Vlken toppenrapport n har skckat n tll oss- trevlg läsnng. N har fna, tydlga utvecklngsområden

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Gällstads förskola 30 apr 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-04-30 15:59: Vad det var spännande och ntressant att läsa om alla era utmärkta aktvteter,

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige "!# " $ % &('*),+.-0/0%'&%3)5476 8 &(' 9;: +@),>BA % &C6D% &E>>):D4 F GIHJGLKMONQPRKTSVUXW Y[Z]\8 &4^>_\0%"à&b+ & c

Läs mer

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun

Analys av näringslivet i Nyköpings kommun Analys av nngslvet Nyköpngs kommun Anna Löfmarck Håkan Wolgast Syfte med nngslvsstuden Dokumentera utvecklngen det gäller tllväxt, konkurrenskraft, sysselsättnng olka nscher, storleksklasser ålderskategorer.

Läs mer

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015

Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Torsö förskola 9 jan 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-01-09 16:38: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era mål och aktvteter.det

Läs mer

Leg.vet. Rikke M Schultz

Leg.vet. Rikke M Schultz Leg.vet. Rkke M Schultz {ru ryoltr offekt v tohadungttm{trd, Text Stna Helmersson Foto Rkke M Schults och Stna Helmersson Kranosacral terap forbättrar kroppens självläkande formåga. Genom att lossa på

Läs mer

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år

Orderkvantiteter vid begränsningar av antal order per år Hadbok materalstyrg - Del D Bestämg av orderkvatteter D 64 Orderkvatteter vd begräsgar av atal order per år Olka så kallade partformgsmetoder aväds som uderlag för beslut rörade val av lämplg orderkvattet

Läs mer

2013-01-29 meddelad i Göteborg

2013-01-29 meddelad i Göteborg Mål nr meddelad Göteborg 1 PARTER (Antal tlltalade: 2) Åklagare Kammaråklagare Kennert Lundgren Ekobrottsmyndgheten Första ekobrottskammaren Göteborg Målsägande Arne Tlltalad Ragnar Demetr, 730201 Astronomgatan

Läs mer

Maskininlärningsbaserad koreferensbestämning för nominalfraser applicerat på svenska texter

Maskininlärningsbaserad koreferensbestämning för nominalfraser applicerat på svenska texter Masknnlärnngsbaserad koreferensbestämnng för nomnalfraser applcerat på svenska texter Magnus Danelsson Examensarbete för 0 p, Insttutonen för datavetenskap, Naturvetenskaplga fakulteten, Lunds unverstet

Läs mer

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din steg-för-steg guide till den nya Online Rapporten (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn steg-för-steg gude tll den nya Onlne Rapporten (OLR) Vktg nformaton tll alla kyrkor och organsatoner som har en CCLI-lcens Inga mer program som

Läs mer

aktuelt .SE ROCOOL 600 ROAIRVAC 1.5 Verktyg för VVS-installationer. Gäller t.o.m. den 30 Juni 2015. Nr. 1 2015

aktuelt .SE ROCOOL 600 ROAIRVAC 1.5 Verktyg för VVS-installationer. Gäller t.o.m. den 30 Juni 2015. Nr. 1 2015 Verktyg för VVS-nstallatoner. Gäller t.o.m. den 30 Jun 2015. ROCOOL 600 Komplett dgtalt manometerställ för kylnstallatoner. Stor bakgrundsbelyst dsplay Exakt avläsnng av all data 3-vägs funkton för tömnng

Läs mer

Göteborg i september 1980

Göteborg i september 1980 INNEHALLSFÖRTECKNING - FÖRKORTAD PTGÄVA Sd 0 INLEDNING I 1 STUDERADE TILLFÖRSELALTERNATIV 3 2 PROGNOSER OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KKLK1- LERINGEN 9 2.1 Ex- ocn värmetllrörsel 9 2.2 Bränsleprsutvecklng 11

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet

Handlingsplan. Grön Flagg. Förskolan Trollet Handlngsplan Grön Flagg Förskolan Trollet Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-06-24 14:09: N har fna och ntressanta utvecklngsområden med aktvteter som anpassas efter barnens förmågor - Bra jobbat. Låt

Läs mer

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014

Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Förskolan Stormhatten 8 okt 2014 Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-10-08 09:10: Det har vart rolgt att få ta del av er mycket bra rapport. N har jättefna

Läs mer

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013

rm o rs W e d n r: A e n tio stra Illu Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Kastanjegårdens förskola 20 feb 2013 Kommentar från Håll Sverge Rent 2013-02-20 16:51: N har på ett mycket kreatvt och varerat sätt jobbat med era utvecklngsområden.

Läs mer

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at

Minskning av färskvatten- och oljeförbrukning vid. Zetterströms Rostfria AB Molkom. Reducing of fresh water- and oil consuming at Avdelnngen för energ-, mljö- och byggteknk Mnsknng av färskvatten- och oljeförbruknng vd Zetterströms Rostfra AB Molkom Reducng of fresh water- and ol consumng at Zetterströms Rostfra AB Molkom Andreas

Läs mer

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare!

Råd och tips för dig som vill bli framgångsrik hästföretagare! HÄSTFÖRETAGARPRAKTIKAN Råd och tps för dg som vll bl framgångsrk hästföretagare! Inlednng Har du en hästverksamhet tankarna? Fundera på varför! Trolgen delar du med de flesta andra hästföretagare en passon

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2015 Ur KB:s samlngar Dgtalserad år 2015 EU-MOPEDEN Ålders- och behörghetskrav för två- och trehjulga motorfordon SMU 1996:11 Delbbetänkande L 1994 års körkortsutrednng m w 7% C11 Statens offentlga utrednngar

Läs mer

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015

Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Illustratoner: Anders Worm Grön Flagg-rapport Ängens förskola 16 apr 2015 Kommentar från Håll Sverge Rent 2015-04-16 15:17: Vlken jättebra rapport n skckat n tll oss. Det är härlgt att läsa hur n utvecklat

Läs mer

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE!

Ät aldrig mangon hel. fyra tumregler för god personlig struktur LÄS VIDARE! Ät aldrg mangon hel fyra tumregler för god personlg struktur LÄS VIDARE! Ha koll på läget och få mer td över! Vsst skulle det vara fnt med mer td över? Mer td över, tll det som verklgen utvecklar dn verksamhet?

Läs mer

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola

Handlingsplan. Grön Flagg. Saltängens förskola Handlngsplan Grön Flagg Saltängens förskola Kommentar från Håll Sverge Rent 2014-08-19 13:46: N har en mycket ambtös och välplanerad handlngsplan med många aktvteter som säkert kommer att skapa stort engagemang

Läs mer

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1

CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELHANDBOK MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel och bruksanvsnngen uppfyller säkerhetskraven den europeska

Läs mer