Kallelse Kårstyrelsemöte 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse Kårstyrelsemöte 7"

Transkript

1 KALLELSE VO Kallelse Kårstyrelsemöte 7 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 2 december klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande formalia 1. Mötets öppnande 2. Preliminärer a. Mötets behörighet b. Val av mötessekreterare och justeringsperson Justerare: David Ådvall c. Godkännande av föredragningslistan d. Adjungeringar 3. Uppföljning av beslut Rapporter 4. Ekonomiska rapporter (Oktober) 5. Enhetsrapporter (P, H, U, S, A) 6. Övriga rapporter (Statusrapport Verksamhetsplan, Reserapport SFS Medlemsmöte) Organisation 7. Beslutsunderlag: Riktlinjer för äskning för att underlätta arrangemang på campus Lindholmen 8. Beslutsunderlag: Arbetsgrupp för ekonomiska riktlinjer för representations- och personalkostander 9. Beslutsunderlag: Stadgeändring Iranian Students Association of Chalmers (ISAC) 10. Beslutsunderlag: Lokalavtal C.S. 11. Beslutsunderlag: Fastställande av Samordningsplan för Likabehandling 12. Val av representation a. CIRC 14/15 i. Ordförande (nominering föreligger) Konstantina Elmpasidou, f14 b. JämK 14/15 i. Ordförande (nominering föreligger) Gina Bjelkenstedt, m13 c. LoB 14/15 i. Ledamot Viktor Palmqvist Berntsson, z11 1 av 3

2 KALLELSE VO Politik 13. FuM d. Design- och implementeringsprojektet inom Departementsfördelningsmodellen 1415 i. Ledamot David Ådvall, d Nationell politik 15. SFS 16. GFS Samarbeten 17. Reftec a. Remissanmodanden Fastställande av Per Capsulam 18. Fastställande av Per Capsulam Avge propositioner till fullmäktigemöte 3 (-11-12) 19. Fastställande av Per Capsulam Inval AB Ölbrukets styrelse (-11-18) Avslutande formalia 20. Meddelanden a. Kommande födelsedagar b. Övriga i. 7/12: Nils Bernhard Jonsson, Hedersledamot, 88 år KO ii. 13/12: Lucia 21. Föregående mötesprotokoll iii. 19/12: Lina Schäfer, SO 09/10, 29 år iv. 22/12: Anna Åhlund, vao 08/09, 30 år AO SO vao v. 23/12: Markus Kvist, VO 03/04, 40 år VO vi. 24/12: Anna Jansson, vao 14/15, 22 år vii. 24/12: Marie Dahlgren, IntU 96/97, 40 år viii. 27/12: Birgitta Hansson, 65 år ix. 27/12: Johanna Svensson, vao 12 AO 13 KO 13/14, 26 år AO SO/vUO x. 30/12: Dan Paulin, Proinspektor, 43 år KO xi. 31/12: Birgitta Hagelin, Hedersledamot, 74 år xii. 31/12: Svenn Floer, Hedersledamot, 58 år xiii. 8/1: Triinu Helena Laks, vao 11/12, 27 år xiv. 19/1: Alexander Westerling, KO 09/10, 29 år xv. 23/1: Fredrik Axelsson, vso 11/12, 27 år VO KO KO KO vao KO vso 2 av 3

3 KALLELSE VO 22. Övriga frågor 23. Nästa möte KS08 den 27 januari klockan 09: Månadens viktigaste händelser 25. Rykten, skvaller och dementier 26. Mötets avslutande På uppdrag av styrelsens ordförande, Lena Mårtensson Vice kårordförande 3 av 3

4 Chalmers Studentkår Sida: 1(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 10:21 Räkenskapsår: Senaste vernr: U Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Ing saldo Period Utg balans TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 1110 Byggnader 2 500, ,00 0, , Inventarier , ,00 0, , Ack avskrivning inventarier , ,00 0, ,00 S:a Materiella anläggningstillgångar 2 500, ,00 0, ,00 Finansiella anläggningstillgångar 1311 Aktier i Företagsgruppen , ,89 0, , Aktier i andra företag 819,00 819,00 0,00 819, Derivat långfri värdepappersinneh , , , ,81 S:a Finansiella anläggningstillgångar , , , ,70 S:a Anläggningstillgångar , , , ,70 Omsättningstillgångar Fordringar 1510 Kundfordringar, externa , , , , Kortfristig fordran hos anställda o arvoderade 1 608,00 352, , , Kortfristig fordran hos kommittéer 0, , , , Skattekonto , , , , Kortfristig fordran hos företagsgruppen , , , , Övriga kortfristiga fordringar , , , , Utlägg som skall faktureras 0, , , , Upplupna ränteintäkter , ,75 0, , Övriga förutbet kostnader o uppl intäkter , , , ,84 S:a Fordringar , , , ,59 Kassa och bank 1912 Kassa 2 (Johanneberg) , , , , Kassa 3 (Gasquen) , ,00 0, , Kontanter på väg 0, , , , Bankkonto , , , , Kortförsäljning 420, , , , Notariatkonto , ,02 0, , Placeringskonto , ,00 0, ,00 S:a Kassa och bank , , , ,60 S:a Omsättningstillgångar , , , ,19 S:A TILLGÅNGAR , , , ,89 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 2061 Byggnadsfonden , ,45 0, , Avancez-fonden Kårens Framtid , ,12 0, , Cortègefonden , ,93 0, , Follinfonden , ,83 0, , Investeringsfonden LoB , ,20 0, , Teknologföreningens PS fond -529,65-529,65 0,00-529, Gasque-fonden , , , , Spexfonden , ,37 0, , PU och LoBs Filmfond , ,35 0, , Kollekten , ,39 0, , Tofsen-fonden , ,47 0, , CFFCs Exponeringsfond , ,87 0, , Balanserat resultat , ,12 0, , Resultat föregående år , ,12 0, , Årets resultat , ,27 0, ,27 S:a Eget kapital , , , ,92 Kortfristiga skulder 2401 Sekt.avg CH28, Affärsutveckl.& Entrep. -40, ,00-400, , Sekt.avg 19, Informationsteknik -120, , , , Sekt.avg 22,24,25,27 H-Ingenjörsteknologerna -320, , , ,00

5 Chalmers Studentkår Sida: 2(2) Balansrapport Utskrivet: Preliminär 10:21 Räkenskapsår: Senaste vernr: U Resultatenhet: Hela företaget Period: Ing balans Ing saldo Period Utg balans 2404 Sekt.avg F01, Fysikteknologerna -80, , , , Sekt.avg M02, Maskinteknologerna -240, , , , Sekt.avg E04, Elektroteknologerna -200, , , , Sekt.avg V05, Väg-o Vattenteknologerna -600, , , , Sekt.avg K06, Kemiteknologerna 0, , , , Sekt.avg A07, Arkitektur -260, , , , Sekt.avg A08, Data -330, , , , Sekt.avg I09, Industriell Ekonomi -400, , , , Sekt.avg Dokt 16, Doktorandsekt -930, , , , Sekt.avg Sjö 20, 23, S03 Skepps -120, , , , Sekt.avg CH10, Z- Automation & Mek. -80, , , , Sekt.avg KF11, Kf/Kb -40, , , , Sekt.avg CH18, Teknisk Design -40, ,00-640, , Leverantörsskulder, kommittéer , , , , Avgift SFS 0,00-88,00-39,00-127, Avgift GFS 0,00-177,00-106,00-283, Differens Kåravgifter -255, , , , Leverantörsskulder, externa , , , , Leverantörsskulder, företagsgruppen , , , , Skatteskuld , , , , Personalens källskatt , , , , Sociala avgifter , , , , Deposition lokalhyra stuga & bastu , , , , Deposition lokalhyra Järnvägsvagn , , , , Deposition hyra nycklar , ,00 600, , Elmbergs fond (Klädbidrag en KS beslut) , ,00 0, , Heymans fond (klädbidrag, enl. inspekt) , , , , Samlingsfonden , ,97 0, , Övriga kortfristiga skulder, kommittéer , ,91 0, , Övriga kortfristiga skulder, företagsgruppen 0, , , , Upplupna semlöner , , , , Upplupna sociala avgifter , , , , Upplupen särskild löneskatt , , , , Övr upplupna kostn, förutbet intäkter , , , , OBS-konto , , , ,00 S:a Kortfristiga skulder , , , ,08 S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER , , , ,00 BERÄKNAT RESULTAT*** , , , ,89

6 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 1 (3) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Kåravgifter Medel från Chalmers Administrationsbidrag Utdelning fonder Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Intäkter kårhusbidrag Sponsring Annonsintäkter Uthyrningsintäkter Biluthyrning kårbilar Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Partistöd Valomkostnader Övriga direkta kostnader Övriga kostnader

7 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 2 (3) okt 2013 /2015 Drift Reparation Underhåll Hyra och leasing Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Efterdonationskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

8 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget 3 (3) okt 2013 /2015 Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

9 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter 0 1 Intäkter kårhusbidrag Sponsring Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Information Personalomkostnader Administrativa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster

10 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 01 Kårhuset 2 (2) okt 2013 /2015 Fonduttag Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

11 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Kåravgifter Övriga ersättningar och intäkter Arrangemangsintäkter Uthyrningsintäkter Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Reparation Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader Personalkostnader

12 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 02 Gasquen 2 (2) okt 2013 /2015 Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter 5 Rörelseresultat efter fin poster Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

13 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Utdelning fonder Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Underhåll Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Administrativa kostnader Projekt Personalkostnader Lönekostnader Internutbildning Summa kostnader

14 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 03 Härryda 2 (2) okt 2013 /2015 Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Fondavsättningar Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

15 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 04 Järnvägsvagnen 1 (1) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Uthyrningsintäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Underhåll Nyinköp inventarier Administrativa kostnader Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

16 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Kåravgifter Medel från Chalmers Administrationsbidrag Övriga ersättningar och intäkter Uthyrningsintäkter Övriga försäljningsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Direkta medlemskostnader Övriga direkta kostnader Övriga kostnader Drift Reparation Hyra och leasing Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Administrativa kostnader

17 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 05 Centr administrat 2 (2) okt 2013 Övriga externa kostnader / Personalkostnader Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Finansiella intäkter Finansiella kostnader Rörelseresultat efter fin poster Fonduttag Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

18 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Nyinköp inventarier Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Projekt Personalkostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

19 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 06 Information 2 (2) okt 2013 /2015 Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

20 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Medel från Chalmers Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Drift Nyinköp inventarier Resekostnader Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Projekt Personalkostnader Resekostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning

21 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 07 KS Gemensamt 2 (2) okt 2013 /2015 Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

22 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Rörelsens kostnader Direkta kostnader Partistöd Valomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster

23 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 08 Fullmäktige 2 (2) okt 2013 /2015 Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

24 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Medel från Chalmers Övriga ersättningar och intäkter Rörelsens kostnader Övriga kostnader Resekostnader Möteskostnader Representation och gåvor Personalomkostnader Projekt Efterdonationskostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

25 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 09 Presidiet 2 (2) okt 2013 /2015 Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

26 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Övriga ersättningar och intäkter Uthyrningsintäkter Biluthyrning kårbilar Rörelsens kostnader Övriga kostnader Reparation Nyinköp inventarier Drift och underhåll kårbilar Resekostnader Personalomkostnader Personalkostnader Arvodering Lönekostnader Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

27 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 10 Husansvarig 2 (2) okt 2013 /2015 Finansiella kostnader -653 Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

28 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Medel från Chalmers Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster

29 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 11 Utbildningsenhete 2 (2) okt 2013 /2015 Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

30 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Medel från Chalmers Administrationsbidrag Utdelning fonder Övriga ersättningar och intäkter 1 1 Arrangemangsintäkter Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning

31 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 12 Sociala enheten 2 (2) okt 2013 /2015 Summa kostnader Rörelseresultat före fin poster Rörelseresultat efter fin poster Årets resultat * = Kontouppsättningen har förändrats mellan åren Vid beräkning av nyckeltal används följande saldon för balanskonton: - Utgående saldo för perioden.

32 Chalmers Studentkår Resultatrapport, ram-budget Resultatenhet - 13 Arbetsmarknadsenh 1 (2) Rörelsens intäkter okt 2013 /2015 Arrangemangsintäkter Sponsring Rörelsens kostnader Direkta kostnader Arrangemangskostnader Intäktsomkostnader Övriga kostnader Resekostnader Information Möteskostnader Personalomkostnader Personalkostnader Resekostnader Arvodering Arbetsgivaravgifter Internutbildning Summa kostnader

Kallelse Kårstyrelsemöte 11

Kallelse Kårstyrelsemöte 11 KALLELSE 2015-04-04 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 11 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 9 april 2015 klockan 9:00 12:00 Föredragningslista Inledande

Läs mer

Kallelse Kårstyrelsemöte 13

Kallelse Kårstyrelsemöte 13 KALLELSE -05-22 VO Kallelse Kårstyrelsemöte 13 Härmed kallas ledamöterna i Chalmers Studentkårs styrelse till beslutsmöte. Plats: Emilia Tid: 26 maj klockan 10:00 17:00 Föredragningslista Inledande formalia

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

,~~Ct2 CHALMERS STUDENTKAR. PROTOKOLL 2 2009-10-07 Fullmaktige. Narvarande. Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof

,~~Ct2 CHALMERS STUDENTKAR. PROTOKOLL 2 2009-10-07 Fullmaktige. Narvarande. Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof CHALMERS STUDENTKAR PROTOKOLL 2 2009-10-07 Fullmaktige Narvarande Monica Lundin Jakob Andersson Carl Arvid Dablof Alexander Westerling Oskar Luvo Fredrik Matar Clara Tholin fr.o.m. 52 Erik Salvén Lina

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen

Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Godkänd av M- Styret: 2014-11- 10 Ekonomisk policy Maskinteknologsektionen Innehållsförteckning Introduktion... 3 Allmänt... 4 Startkapital och nollnivå... 4 Budget... 4 Äskning... 4 Kontanthantering...

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 6: Ekonomi Innehåll Möteshandlingarna som berör Medicine Studerandes Förbunds (MSF:s) ekonomi består av den ekonomiska redovisningen för kalenderåret 2012 och

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20

Förbundsstyrelsesammanträde 2001-05-20 PROTOKOLL 1 2001-05-20 Innehåll Förbundsstyrelsemöte Sverok 2001-05-20 43 Rapporter Rapport angående ekonomin Kommentarer till rapport angeående ekonomin Ordförandes arbete Distriktsrapport Om Sverox Boken

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer