Brandskyddsinventering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brandskyddsinventering"

Transkript

1 Våxtorp 9:80 Solgårdens äldreboende Laholmshem AB Laholms kommun Brandskyddsinventering Status Slutgiltig Utgåva 1 Datum Uppdragsbeteckning 2049,09 Handlingsbeteckning FT8-01 Skapad Sidor 11 Handläggare e-post Telefon Leif-Inge Karlsson SINVENTERING VÅXTORP 90 (SOLGÅRDEN).DOCX

2 2049,09 FT (11) 1 ALLMÄNT Tillgängliga underlag Kvalitetssäkring Kvarstående frågor kompletterande utredningar Bilagor 3 2 BYGGNADSBESKRIVNING Byggnad 4 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING Boendeform Personal bemanning 6 4 BRANDTEKNISKA INSTALLATIONER 6 5 UTRYMNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 7 6 SPECIELLA RISKER 8 7 RÄDDNINGSTJÄNST 8 8 SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE 8 9 PÅTRÄFFADE BRISTER FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER Förslag till åtgärder - alternativ 10

3 Uppdragsbeteckning Dokumentbeteckning 2049,09 FT8-01 Status Skapad Sida Slutgiltig (11) Dokumentet upprättat av Datum Utgåva Leif-Inge Karlsson Innehåll Brandskyddsinventering - Solgårdens äldreboende. 1 Allmänt En inventering har genomförts med syfte att presentera brandskyddets utformning samt att ge förslag/underlag till förbättringar då det gäller utrymning och personsäkerhet. Objektets tekniska brandskydd sammanfattas i detta dokument samt på brandskyddsritningar, bilaga 1. Uppdragsgivare för inventering samt tillhörande dokumentation är Laholmshem AB. Det är FireTech:s ansvar att redovisa skäliga åtgärder för påträffade brister. Det skall dock observeras att för brister som är dolda och därför inte upptäcks vid inventeringar ansvarar inte FireTech. 1.1 Tillgängliga underlag Underlag för inventeringen har utgjorts av platsbesök samt av Laholmshem tillhandahållna ritningsunderlag. 1.2 Kvalitetssäkring Denna beskrivning kvalitetssäkras med hjälp av granskning av från projektet fristående brandingenjörskompetens. Ola Håkansson har granskat. 1.3 Kvarstående frågor kompletterande utredningar Nedanstående frågor står under utredning. Brand- och brandgasspridning via ventilationsystem. Hissinstallation, utförande med avseende på personsäkerhet. Brandteknisk klass avseende vindsbjälklag. Utrymningsförutsättningar källarplanet (personalrum) 1.4 Bilagor Till detta dokument hör följande bilagor: Bilaga 1, 5 st. brandritning (plan) upprättade av FireTech Engineering AB, daterad Bilaga 2, Kostnadsanalys åtgärdsalternativ. 2 Byggnadsbeskrivning Solgårdens äldreboende är beläget inom Våxtorps tätort ca 13 km från Laholms centralort. SINVENTERING VÅXTORP 90 (SOLGÅRDEN).DOCX

4 2049,09 FT (11) 2.1 Byggnad Byggnaden omfattar ett våningsplan och källare. Den totala byggnadsytan uppgår till ca 3400 m Brandteknisk byggnadsklass Byggnaden bedöms utförd som byggnad i brandteknisk byggnadsklass Br Brandbelastning Brandbelastning bedöms inte överstiga 200 MJ/m Brandcellsindelning Brandcellsindelning framgår av brandritningar, bilaga 1. Källarplanet är avskiljt från entréplanet i brandteknisk klass EI 30. Källarplan Pannrum, avskilt i EI 60 Fläktrum Hissmaskinrum Trapphus Personalutrymmen Förråd Brandcellsskiljande konstruktioner mot outgrävda utrymmen i källarplanet bedöms utförda i lägst brandtekniks klass EI 30. Entréplan - serviceboende Respektive avdelning är brandteknisk avskiljd i klass EI 30. Boenderum är avskiljda från korridor och dagrum i brandteknisk klass EI 30. Korridorer samt dagrum står i öppen förbindelse och utgör gemensam brandcell inom respektive avdelning. Kök samt matsal med tillhörande ekonomiutrymmen utgör gemsam brandcell. Entréplan - eget boende Inom anläggningen inryms även äldreboendet i form av eget boende, lägenheter. Denna del av byggnaden är brandteknisk avskiljd från övriga delar av byggnaden som omfattar serviceboende i brandteknisk klass EI 30. Avskiljning mellan lägenheter bedöms lägst uppfylla brandteknisk klass EI 30. Lägenheter var dock inte besiktningsbara vid besiktningstillfället. Vind Vind är utförd med brandsektionering i nivå med avdelningars brandcellsgränser inom entréplanet Brandcellsskiljande byggnadsdelar Brandcellsskiljande byggnadsdelar bedöms utförda i lägst brandteknisk klass EI 30 respektive EI 60 enligt ritningar Dörrar i brandcellsgränser Dörrars brandtekniska klass är enligt befintliga handlingar utförda i

5 2049,09 FT (11) nedanstående brandtekniska klasser: Dörrar till avdelningar EI 30-C. Dörrar till boenderum EI 30-C. Dörrpartier mot eget boende (lägenheter) F 15 Dörrar till boenderum är utförda i EI 30. Dörrar saknar självstängande funktion Schakt Schakt är inte fullt besiktningsbara Takfot Takfot utgörs av träkonstruktion med öppen luftspalt mot vind Bärande konstruktioner De befintliga bärverkens klass utreds ej då dessa ej är fullt besiktningsbara. Dock förutsätts bärande konstruktioner utförda enligt gällande krav då byggnaden uppfördes, R 30. Inom del av byggnaden redovisas avskiljande konstruktioner i brandteknisk klass EI 60. Bärverk som ingår i eller krävs för att stabilsera dessa konstruktioner skall då vara utfört i motsvarande klass i bärande avseende, R 60. Utreds vidare Ytskikt inom avdelningar och boenderum Ytskikt avseende tak och väggytor bedöms utförda i brandteknisk ytskiktsklass B-s1,d0. (f.d. ytskiktsklass I). Ytskikt är fäst på underlag av obrännbart material (tak) eller tändskyddande beklädnad (väggar) Ventilations- och uppvärmningssystem Ventilationssystem utgörs av FTX-system med fläktar placerade inom vind samt i teknikrum inom källarplanet. Respektive fläktaggregat betjänar en avdelning. Skydd mot brandgasspridning mellan brandceller bedöms utfört med tryckavlastningssystem dimensionerat enligt 5:1 metoden Hissar Hisschakt bryter brandcellsgräns mellan källarplanet samt entréplanet. Hisschakt är inom entréplanet utfört i brandteknisk klass EI 60. Brandteknisk klass på hissdörrar är inte fastställd. Dörr är utförd med överfalsning som ger ett visst skydd mot brandgasspridning. En brand får inte samtidigt kunna ge upphov till kritiska förhållanden i hisskorg och strömbortfall för hissmaskineri. För att uppfylla kravet skall försörjande elkablage vara utfört brandhärdigt alternativt förläggt brandsäkert i den brandcell hissen är placerad i (dock ej i hisschaktet). Alternativt kan hissen automatiskt gå till närmsta stannplan vid strömbortfall. Hissar får inte användas vid utrymning och skall därför förses med skyltning som påvisar detta.

6 2049,09 FT (11) 3 Verksamhetsbeskrivning 3.1 Boendeform Boendet omfattar 31 platser fördelat på fyra avdelningar. Utöver detta tillkommer 7 servicelägenheter inom byggnaden. Förutom huvudbyggnaden omfattar anläggningen egna boende i lägenheter som ligger i anslutning till huvudbyggnaden. Flertalet av de boende bedöms inte självständigt kunna fatta beslut om eller genomföra utrymning. 3.2 Personal bemanning Personalstyrka uppgår under dagtid till personer, kvällstid 5 samt under nattetid 2 personer. Personalstyrka under dagtid omfattar administrativ personal samt kökspersonal. Under nattetid kan personalen under kortare tid begränsas till 1 person då en person kan upptas av uppdrag utanför anläggningen. 4 Brandtekniska installationer Automatiskt brand- och utrymningslarm Automatiskt brand- och utrymningslarm finns installerat. Larmet är vidarekopplat till räddningstjänsten via övervakad förbindelse. Omfattning Med undantag från att larmdon ej finns installerade inom boenderum bedöms anläggningen motsvara SBF 110:6 bilaga A samt SBF:s rekommendation Utrymningslarm Med hänsyn till verksamheten kan utförande utan larmdon inom respektive verksamhet accepteras. Positionering av larm. Larmet är adresserbart med larmöverföring till personal i telefon. Omfattning av information kontrolleras Automatisk vattensprinkler Förekommer inte Brandgasventilation Inga installationer för brandventilation förekommer. Brandventilation sker manuellt via dörrar och fönster Släckutrustning Släckutrustning utgörs huvudsakligen av inomhusbrandposter placerade i korridorer inom boendedelar. Handbrandsläckare utgör komplement inom vissa lokaler Nödbelysning Nödbelysning finns installerat inom korridorer Vägledande markering Vägledande markering är utfört med genomlysta skyltar med lokal

7 2049,09 FT (11) batteribackup för 60 minuters nöddrift vid spänningsbortfall. Kompletterande skyltning förekommer inom korridorer med så kallade efterlysande skyltar. 5 Utrymningsförutsättningar Tillgång till utrymningsvägar Utrymning sker via dörrar till det fria alternativt till annan brandcell. Horisontell utrymningen kan ske i en riktning från respektive avdelning inom entréplanet till gemensamma utrymmen (dagrum, matsal) eller annan avdelning. Samtliga boenderum har även dörrar direkt till det fria. Dock är dessa inte öppningsbara utifrån för personalen. Befintliga utrymningsvägar framgår av brandritningar, bilaga 1. Entréplan - lägenheter (flygelbyggnad) Dörrar till det fria från respektive lägenhet. Korridor varifrån dörrar till det fria nås Entréplan - äldreboende Utrymning till närliggande avdelning (annan brandcell). Dörrar till det fria som nås via entréer och korridorer inom avdelningar. Dörr till det fria från dagrum. Samtliga boenderum har dörr direkt till det fria. Dock har denna utrymningsmöjlighet inte beaktats i nuläget då dörrar inte kan öppnas utifrån av personalen Framkomlighet i utrymningsväg Gångstråk, korridorer, som leder till utrymningsväg är utförda med en fri bredd som överstiger 0,9 meter samt en fri höjd om 2,1 meter. Dörrar i utrymningsvägar är utförda med en fri bredd om 0,9 meter samt en fri höjd om 2,0 meter Låsning/beslagning av utrymningsvägar Dörrar från avdelningar som vetter mot det fria är beslagna med vred och handtag. Dörrar från avdelningar är försedda med kodlås där låskod finns anslagen i anslutning till dörr Utrymningsorganisation Bemanning Vid bedömning av personalens möjligheter till utrymning utgår detta från sämsta fallet då lägst bemanning råder dvs. under nattetid då bemanningen i sämsta fall kan utgöras av en person. Personalens insatstid Med personalens insatstid avses den tid från aktiverat utrymningslarm tills personal når drabbat utrymme. Följande antagande har gjorts: Brand i boenderum Med utgångspunkt från simuleringar av brandförlopp i boenderum har ett riktvärde för tid då personal måste nått det drabbade boenderummet uppskattats. Mot bakgrund från resultat av utförda beräkningar bör tiden från

8 2049,09 FT (11) aktiverat utrymnings-/brandlarm tills personal når aktuellt boenderum inte överstiga 2-4 minuter. Vid bedömning av den tid personal har till förfogande har 3 minuter använts som riktvärde. Beräkningar redovisas i separat bilaga FT4-01 Personalens insatstid. Nedanstående bedömning utgår från ett sämsta fall vilket innebär en minibemanning under nattetid samt den mest ofördelaktiga uppehållsplatsen för personal i förhållande till drabbat boenderum valts. Besluts- och reaktionstid: 60 sek Förflyttning till brandlarmscentral/larmtablå (86 m) 54 sek Positionering av larm (avläsning centralapparat) 60 sek Förflyttning till drabbat utrymme (95 m) 60 sek Totaltid för insats mot drabbat boenderum (äldreboende) 234 sek Mot bakgrund till ovanstående uppskattning av tider bedöms det i ett sämsta fall risken för att kritiska förhållande enligt angivna förutsättningar uppnås innan personal hinner till aktuellt boenderum. Förbättringar kan ske genom ett adresserbart larm med positionering i sökare eller telefon. 6 Speciella risker Trinetter spisar inom boenderum Inom respektive boenderum är så kallade trinetter installerade. Dessa bör vara försedda med timer eller värmevakt Eldstäder Öppen spis finns i matsal. Det förutsätts att denna, om den brukas, besiktigas av kommunens skorstensfejarmästare enligt fastställda tidsintervall Laddningsplatser för eldrivna rullstolar/permobiler. Laddning av permobiler eller liknande förekommer endast i begränsad omfattning. Laddning förutsätts ske inom respektive boenderum Rökning - 7 Räddningstjänst Räddningstjänstens insatstid bedöms ligga inom ett intervall av minuter baserat på insatstid från Laholms brandstation. 8 Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete bedrivs i samverkan mellan fastighetsägare och verksamhet. Vid samtal med personalen konstaterades att detta bedrivs på ett medvetet sätt och efter de rutiner som fastställts. Dock har ingen värdering av omfattningen av det systematiska brandskyddsarbete gjorts i samband med inventeringen.

9 2049,09 FT (11) 9 Påträffade brister förslag till åtgärder Bristerna som uppdagats vid inventeringen delas upp i två kategorier. Den ena kategorin utgör brister som i allmänhet är direkt relaterade till personsäkerhets och som kräver omedelbara åtgärder enligt Lagen om skydd mot olyckor och arbetsmiljölagstiftningen (lagstiftningar med retroaktiva krav). Denna typ av brister beror i allmänhet på felaktigt utförande men ofta även på slitage, bristande underhåll samt förändringar av verksamheten eller byggnaden som föranleder ny syn på brandskyddsnivån. Den andra kategorin av brister utgör i allmänhet skillnader mellan dagens byggnadsregler och de som gällde vid byggnadens uppförande (eller vid senaste bygganmälan/bygglov). Dessa brister ställer i allmänhet inte krav på omedelbara åtgärder de skall dock åtgärdas i samband med större ombyggnader. Baserat på tillhandahållna underlag är byggnaden uppförd 1961 samt ombyggd Gällande byggregler vid uppförandet (1961) var BABS 60 samt vid ombyggnader (1996), BBR 3. Vid ombyggnaden som utförts 1996 bedöms anläggningen betraktad som så kallat alternativt boende. Alternativt boende medgav 8 boende inom samma brandcell och ni ett våningsplan. Dock med förbehåll att de boende självständigt klarar att genomföra en utrymning. Med nuvarande verksamhet bedöms det inte sannolikt att boende självständigt klarar en utrymning. Krav som ställs med utgångspunkt från Lagen om skydd mot olyckor, LSO (SFS 2003:778) kan omfatta ytterligare krav än de som ställts då byggnaden uppförts. Detta gäller i huvudsak enbart brister som härleds till person- och utrymningssäkerhet. Nedanstående brister baseras på en bedömning med utgångspunkt från Lagen om skydd mot olyckor i syfte att person- och utrymningssäkerheten skall vara tillgodosedd. Avskiljning av korridorer inom avdelningar: Dagrum saknar avskiljning mot korridor. Ett brandtillbud inom dagrum/pentry innebär att korridor som utgör den huvudsakliga utrymningsvägen från boenderum kan blockeras och därmed försvåra utrymningen. Samtliga boenderum inom entréplanet har dörrar direkt ut till det fria. Dock kan dessa inte öppnas utifrån av personal. Utrymning via dessa dörrar kan inte inräknas. Dörrstängare boenderum: Dörrar mellan boenderum och korridor/dagrum saknar självstängare. Skydd mot brand- och brandgasspridning mellan brandceller: Ventilationsanläggningen är dimensionerad enligt tryckfallsmetoden (5:1 metoden). En verifiering av ventilationssystemet bör ske i syfte att kontrollera att skyddsnivån är uppfylld. Anläggning för automatiskt brandlarm: Utformning av larm till personal bör kontrolleras med avseende på möjlighet till positionering av larm. Oskyddad öppen takfot: Risk för brandspridning till vind via fönster i bör beaktas. Släckutrustning: Befintlig släckutrustning, inomhusbrandposter,

10 2049,09 FT (11) kompletteras med handbrandsläckare i syfte att erhålla en snabbare första släckinsats för personalen. 9.1 Förslag till åtgärder - alternativ Nedanstående förslag till åtgärder baseras på två åtgärdsalternativ. Alternativen utgörs av installation av boendesprinkler respektive ett åtgärds förslag utan sprinklerinstallation. Åtgärder utan sprinklerinstallation Dörrar till boenderum förses med dörrstängare. Dagrum avskiljs i lägst brandteknisk klass E 30 från korridorer. Möjligheter till avskiljning av dagrum/gemensamhetslokaler bedöms ytterst omfattande. Boenderum utförs som egna brandceller. En viss brandteknisk avskiljning bedöms finnas (EI 30). Brandspridning till vindar via öppen takfot beaktas. Trinetter/spisar förses med timer alternativt s.k. värmevakt Verifiering av ventilationsanläggningen utförs. Åtgärder vid installation av boendesprinkler Verifiering av ventilationsanläggningen utförs. Riskanalys utförs med avseende på att dörrar till boenderum behålls utan krav på dörrstängare samt att korridorer bibehålls i öppen förbindelse dagrum. Trinetter/spisar förses med timer alternativt s.k. värmevakt alternativt timer. Kommentar: Baserat på den inventering som utförts samt det faktum att boende inom anläggningen inte självständigt kan förutsättas självständigt kunna utrymma samt att personalstyrka under nattetid endast kan förväntas klara en begränsad utrymning rekommenderas åtgärdsalternativet med installation av så kallad boendesprinkler inom entréplanet (äldreboendet). Alternativet anses motiverat av följande: Förutsättningen att genomföra utrymning förbättras genom att enbart ett boenderum kan förutsättas i direkt behov av utrymning. Förutsättningen för att personalen skall klara den boende i drabbat boenderum bedöms betydligt större vid sprinklerinstallation. Risk för brandspridning till vind begränsas. En brandspridning till vind via takfot föranleder sannolikt att en mer omfattande utrymning kommer att krävs i ett tidigt skede. Dagrum i öppen förbindelse med korridor samt att dörrar till boenderum är utförda utan dörrstängare kan accepteras vid en sprinklerinstallation. Dock skall en riskanalys utföras som visar att denna lösning ger en skyddsnivå i motsvarande en brandteknisk avskiljning. Sprinklerinstallation ger en lägre temperaturpåverkan avseende ventilationsanläggningen. (kanalsystem).

11 2049,09 FT (11) Kostnader En överslagsmässigt kostnadsbedömning har utförts mellan de båda alternativen. Baserat på denna är bedömning att alternativen med sprinkler av äldreboendet ger den bästa skyddsnivån och den lägsta kostnaden. Sprinkleralternativet ger även en betydligt mindre påverkan på den befintliga planlösningen. Observera att kostnadsanalysen enbart avser en jämförelse mellan angivna alternativ och får inte användas som ett kalkylerbart underlag. Aktuella kostnader skall inhämtas från entreprenörer som är aktuella. Kostnadsjämförelse framgår av bilaga 2. Oaktat val av alternativ bedöms anläggningen efter åtgärder uppfylla de krav som kan ställas mot bakgrund till Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och ett skäligt brandskydd. Falkenberg FireTech Engineering AB Granskad av: Leif-Inge Karlsson, Brandingenjör Ola Håkansson, Brandingenjör

12 Kostnadsjämförelse Solgården Post Ej sprinkler Sprinkler Antal Kostnad Summa Antal Kostnad Summa Dörrstängare, FreeSwing Avskiljning dagrum (4 avd) Avskiljing förråd (lägenheter) Öppningsbara dörrar (boenderum mot dagrum?) Utredning ventilation Personsäkerhet hiss Åtgärder ventialtion (ny brandcellsindelning) Skydd av takfot (m) Riskanalys, sprinkler Sprinklerinstallation (3500 m2) Tank och pump Åtgärder brandlamsanläggning (positionering?) Summa totalt Observera att dessa kostnader enbart avser en jämförelse mellan de två brandskyddslösningar som är aktuella och får inte användas som underlag för forsatt kalkylering/budgetering. Aktuella kostnader skall inhämtas från berörd entreprenör beroende på vald lösning. Kostnader är exkl moms.

13

14

15

16

17

Brandskyddsinventering

Brandskyddsinventering www.firetech.se Ränneslöv 44:10 Randerslunds äldreboende Laholmshem AB Laholms kommun Brandskyddsinventering Status Slutgiltig Utgåva 1 Datum 2011-09-05 Uppdragsbeteckning 2049,07 Handlingsbeteckning FT8-01

Läs mer

Brandskyddsinventering

Brandskyddsinventering www.firetech.se Lingården 7 Lingårdens äldreboende Laholmshem AB Laholms kommun Brandskyddsinventering Status Slutlig Utgåva 1 Datum 2011-09-10 Uppdragsbeteckning 2049,06 Handlingsbeteckning FT8-01 Skapad

Läs mer

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor

Vetab kontor Upplandavägen 16 Tillbyggnad av kontor Handling 07.2 Sidantal 7 07.2 Brandskyddsbeskrivning Upprättad av Mikael Nimmersjö Byggnadsbyrån AB BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM INNEHÅLLFÖRTECKNING INNEHÅLLFÖRTECKNING 2 0 Inledning 3 1 Byggnadsbeskrivning

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 1/9 LEXUS Kv. Hjulet / Olaus Petri 3:84 BETTORP, ÖREBRO BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 2009-08-06 Rev 2010-11-29 W2009-215 LEXUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION BD 2/9 Innehållsförteckning

Läs mer

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS ELEKTRO OCH DATATEKNIK 07:18 GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 14 : Roman Marciniak Göteborg 2004-05-18 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering

KV HÄGERN 11, LULEÅ OMBYGGNAD AV KONTORSLOKALER 2012. BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2012-02-15. WSP Byggprojektering Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\HÄGERN\HÄGERN 2012\BD1\Hägern 2012 bdf1doc.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2012-02-15 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER KONTOR/UTBILDNINGSLOKAL (DEL AV PLAN 5) GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG KORTFATTADE BRANDTEKNISKA PROJEKTERINGSANVISNINGAR Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24 02 Författare:

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG

CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG CHALMERSFASTIGHETER TANDVÅRDSKLINIK, GIBRALTARGATAN 1C JOHANNEBERG 31:10 GÖTEBORG BRANDSKYDDSDOKUMENTATION RELATIONSHANDLING Antal sidor: 7 Projektnr: 845 24-01 Thomas Natanaelsson Göteborg 2004-11-15

Läs mer

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185

Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9185 1(7) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - 2006 Objekt:

Läs mer

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag

Brandtekniska projekteringsanvisningar. Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå. Preliminärt beslutsunderlag Brandtekniska projekteringsanvisningar Galären i Luleå AB Tillbyggnad galären kontor Kv Vargen 2 Luleå Preliminärt beslutsunderlag Datum 2012-04-10 Rev. datum Upprättad av Granskad av Godkänd av Niclas

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun

Brandskyddsbeskrivning. Gruppbostad Kv. Folkskolan 1, Nässjö kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION sid 1 HANDLÄGGARE DIREKTTELEFON 0380-51 8192 MOBIL 070-8828499 E-postadress lars.rosander@nassjo.se Brandskyddsbeskrivning Kv. Kompletterad 2014-10-20 Upprättat av: Beställare:

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL ELKRAFT, AKADEMISKA HUS I GÖTEBORG AB CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA, BYGGNAD O7:12 JOHANNEBERG 31:5, GÖTEBORG ÄNDRING (OM- & TILLBYGGNAD) BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors

Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen. Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalen Tillsyn av vårdboenden i Kramfors Information angående tillsynsbesöken Under 2012 har 26 vårdboenden i Kramfors besökts av räddningstjänsten. Anledningen till valet

Läs mer

Checklista för kontrollrond

Checklista för kontrollrond Checklista för kontrollrond Dessa listor är allmänt framtagna Komplettera dessa listor med flera kontrollpunkter och överlämna till handläggaren för uppdatering Notera vilka av uppgifterna som ej är relevanta

Läs mer

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök

Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök P&B Brandtekniskt utlåtande Brandtekniskt utlåtande vid ombyggnation av storkök Objekt: Borgvalla Vårdboende, Storkök Kv Borgvalla 1 Handlingsnr: 13.2 Brandskyddsbeskrivning Projektnr: 93559 Projektet

Läs mer

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats

Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR. 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar. Betydelse av räddningstjänstens insats Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR 5 Brandskydd Allmänna förutsättningar Byggnader ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande. Utformningen av brandskyddet ska

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2010-05-04

Förfrågningsunderlag 2010-05-04 BRANDSKYDDSBESKRIVNING Snyggatorpsskolan, Klippans Kommun Ombyggnad Snyggatorpsskolan Förfrågningsunderlag 2010-05-04 www.lenningkonsult.se Östraby 2760, 268 90 Svalöv, telefon 0418-45 78 58 2010-05-04

Läs mer

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie

Stockholm: Projekt: Inventering av det byggnadstekniska brandskyddet på Stocksundsskolan, Danderyds kommun Status: Förstudie Sida: 1 (5) Mobil: 070 694 01 09 E-post: mikael.lovgren@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandtekniskt yttrande Boris Juric Danderyds kommun Stockholm: Projekt: Inventering

Läs mer

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION 21.1 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION IMEGO VASA SJUKHUSOMRÅDE REV: 2002 12 17 GÖTEBORG 2001 11 09 RELATIONSHANDLING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 Inledning sid 3 1 Byggnadsbeskrivning sid 3 2 Dimensionerande förutsättningar

Läs mer

Brandskydd i asylboende

Brandskydd i asylboende Brandskydd i asylboende FSD -praktisk tillämpning vid ombyggnad Maria Ovesson maria.ovesson@fsd.se Disposition Tillfälligt boende? Bakgrund till Vk3B Utmaningar bef. byggnader Praktiska exempel Funderingar

Läs mer

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD

KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 1 (6) KV RADIOMASTEN, LULEÅ NYTT RADHUSOMRÅDE FÖRUTSÄTTNINGAR BRANDSKYDD 0. INLEDNING I kv Radiomasten i Luleå planeras ett större radhusområde. I detta dokument redovisas översiktligt förutsättningar

Läs mer

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt

Uppdragsansvarig Daniel Rydholm Kontaktperson hos beställare Jenny Skagstedt Bilaga 1: Analytisk dimensionering av tillfredsställande brandskydd Denna bilaga redovisar den analytiska dimensioneringen som gjorts för att verifiera tillfredsställande brandskydd i Ör förskola. Verifieringen

Läs mer

INVENTERING BRANDSKYDD

INVENTERING BRANDSKYDD IRM CONTRACTING I KRISTINEHAMN AB INVENTERING SOMMARVIK AB SOMMARVIK- ÅRJÄNG CAMPING & STUGOR INFORMATIONSHANDLING PATRIK ROSLUND SÄSONGSPLATSER HUSVAGN Antal sidor: 15 Kristinehamn Uppdragsnr: PR 16052

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering

KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 1, förfrågningsskede. Luleå 2011-10-17. WSP Byggprojektering KV TORSKEN 5, LULEÅ OM& OCH TILLBYGGNAD HUS A OCH A1 6.4 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Luleå 2011-10-17 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot

Läs mer

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL

BENGT DAHLGREN AB VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL VVS, ENERGITEKNIK, BRANDSKYDD, DRIFT & UNDERHÅLL Akademiska Hus i Göteborg AB CTH, SEKTIONERNA FÖR E, D OCH IT Byggnader O7:10, O7:11, O7:11B, O7:20 OCH O7:24 Kv Johanneberg 31:5 Göteborgs kommun BRANDSKYDDSDOKUMENTATION

Läs mer

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN AKADEMISKA HUS VÄST AB OMBYGGNATION CHALMERS M6 DEL AV JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN BRANDSKYDDSBESKRIVNING Antal sidor: 7 + 2 skisser Projektnr: 824 24 Martin Möller: Göteborg 2006-12-06 BENGT DAHLGREN

Läs mer

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21.

Datum 2015-02-04. Denna brandskyddsbeskrivning, förhandskopia, upprättas i enlighet med kapitel 5:12 i BBR21. Carl Johan Herbst Brandingenjör LTH/Civilingenjör riskhantering ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Tel: 010-505 38 89 carljohan.herbst@afconsult.com Internkontroll: Tobias Karlsson Brandingenjör LTU Brandskyddsbeskrivning

Läs mer

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se

Herrhagen 1:1, Karlstad BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09. Nybyggnad av båtskjul. www.brandskyddslaget.se Herrhagen 1:1, Karlstad Nybyggnad av båtskjul BRANDSKYDDSBESKRIVNING 2007-05-09 www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax: 08 442 42 62 Karlstad Box 187 651 05

Läs mer

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede

6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE, ETAPP 1, HUS B TOM HUS E 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 3, förfrågningsskede H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS B, C, D 2012\BD\BD3\bdf3.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR BUTIK OCH LAGER BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, projekteringsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN 5 2014\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-02-14 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Box 918 971 27 Luleå Besök:

Läs mer

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm

Nybyggnad. Bygglovshandling 2014-08-22. Brandkonsulten Kjell Fallqvist AB Gävlegatan 12 B 113 30 Stockholm Barents Center Nybyggnad Övergripande brandskyddsbeskrivning Bygglovshandling Magnus Lindström Brandingenjör Handläggare Kjell Fallqvist Brandingenjör Internkontrollerande Brandkonsulten Kjell Fallqvist

Läs mer

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund

13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01 13.07.01. Innehåll i SBA. Bohus Räddningstjänstförbund Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 A Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA-HUS BIBLIOTEK 07:17 JOHANNEBERG GÖTEBORGS KOMMUN INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 17 : Roman Marciniak Göteborg 2004-06-15 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB BENGT

Läs mer

Utredning brandsäkerhet

Utredning brandsäkerhet Uppdragsgivare: Mathias Lund, Brandsäkra Objekt: Brf Sobeln 1, Källängsvägen 7,9 & 11 Uppdrag: Brandskyddsrådgivning Datum: 2016-01-08 Upprättad av: Joakim Ohldén, Presto brandsäkerhet Funktion: Brandskyddskonsult

Läs mer

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4

Ombyggnad av föreningslokal, Umeå 7:4 1 (6) Mobil: 070-694 75 72 E-post: jlm@sakerhetspartner.se Org nr: 556419-4057 Web: www.sakerhetspartner.se Brandskyddsbeskrivning Tobias Westerlund Umeå kulturhus Skickas per e-post Ombyggnad av föreningslokal,

Läs mer

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund:

Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: Räddningstjänstens syn på lämplig brandskyddsnivå för hotell utifrån skälighetsprincipen. Bakgrund: På Öland finns 52 (kända) hotell/pensionat/vandrarhem med mer än 4 rum eller fler än 8 bäddar för korttidsuthyrning.

Läs mer

Reviderad: 2012-04-05 /AP

Reviderad: 2012-04-05 /AP Internt nr: 04 Upprättad: 2011-05-18 / AR, EN Antagen: 2012-02-01 Reviderad: 2012-04-05 /AP Version 1.0 Externt PM Skäligt brandskydd vid tillfällig övernattning Dokument giltigt t.o.m. 2013-12-31 Detta

Läs mer

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal

Byggherre: Mölndalsbostäder, Häradsgatan 1, 431 22 Mölndal 1(12) Av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION - Projektering

Läs mer

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING Skriv ut och fyll i under vilken tidsperiod den tillfälliga övernattningen kommer ske. Datum från Datum till Var: Adress: (Exempelvis skolans namn.) Antal person som

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD

RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD RÄDDNINGSTJÄNSTEN STRÖMSTAD Upprättad av: BE Datum: 2002-04-26 Rev 2008-05-28 Godkänd av: BE 1. Bakgrund 2. Ansvarsförhållanden PM: 7 Lokalers personkapacitet Det finns många aktörer som behöver veta vilket

Läs mer

UTRYMNING BROMMASALEN

UTRYMNING BROMMASALEN Projekt Projektnummer Kv. Biografen 2 Medborgarhuset, Alvik 105654 Handläggare Datum Johan Andersson 2012-09-03 Internkontroll Datum Björn Andersson 2012-09-10 UTRYMNING BROMMASALEN 1 INLEDNING Brandskyddslaget

Läs mer

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter I skälig omfattning utdrag av erfarenheter Sjukhem i Ånäset, Robertsfors kommun Bakgrund Byggnaden uppfördes 1979 och är i ett våningsplan. Ärendet omfattar två avdelningar inom sjukhemmet för äldreboende

Läs mer

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 7 Bilaga 1 till Teknisk anvisning BRAND Beskrivning brandtekniska system och utrymningsstrategi Version 2 Datum 2015-10-01 Landstingsservice i Uppsala Län Bakgrund Detta dokument syftar till att

Läs mer

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson

Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Boverket Kävlinge 2013-09-26 Att: Anders Johansson Underlag till konsekvensutredning för Vk3B gemensamhetsboende Wuz risk consultancy AB har på uppdrag av Boverket tagit fram en konsekvensutredning för

Läs mer

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL

Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL 1(8) Kv GYMNASIET 2, KLIPPANS KOMMUN ÅBYSKOLAN KLIPPAN OM- OCH TILLBYGGNAD AV KÖK/MATSAL BRANDSKYDDSDOKUMENTATION FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Uppdragsnummer : 10116227 Handlingsnummer: 13.6 Nr 03-31 enligt SBF

Läs mer

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson

BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson BBR 19 frågor och svar? Anders Johansson Hur vet man vad Boverket har svarat på för frågor? Finns webdiarium http://www.boverket.se/om-boverket/diarium/ Nackdel måste beställa ärenden på grund av PUL Finns

Läs mer

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND

Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Sidantal 5 Bilaga 5 till Teknisk anvisning BRAND Version 2 iderat datum 2013-01-25 Landstingsservice i Uppsala Län 751 35 UPPSALA Tfn 018-611 00 00 Fax 018-69 58 18 2(5).dat er Enligt BBR (Boverkets byggregler)

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA

JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Sven-Åke Persson Diligentia Sven-ake.persson@diligentia.se 2015-01-29 JAKOBSBERG 2:1992 M.FL., JÄRFÄLLA Brandskyddstekniskt utlåtande nybyggnad bostäder Underlag detaljplan Syfte Detta utlåtande redovisar

Läs mer

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 2, förfrågningsskede.

KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 2, förfrågningsskede. KV TORSKEN 5, LULEÅ TRYGGHETSBOENDE ETAPP 2, HUS A OCH A1 6.5 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 2, förfrågningsskede Luleå 2012-06-27 H:\LULEÅ\CENTRUM\TORSKEN\HUS A,A1\BD2\bdf2.docx Mall: Allmän - Stående

Läs mer

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDSARBETE HAPARANDA STAD 1(7) 1. ANLÄGGNING Objektnamn: Adress: Ort: Fastighetsbeteckning: Byggår: Ägare: Nyttjanderättshavare: Dokumentationen upprättad av: Ägare Nyttjanderättshavare Datum: 2.BYGGNADEN Brandtekninsk byggnadsklass:

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder

BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Dokumenttyp Uppdragsnamn BRANDSKYDDSBESKRIVNING Båten, fd Dagcentral Heden, Gagnef Behovsprövat boende för barn med funktionshinder Datum 2014-11-11 Status SYSTEMHANDLING Handläggare Kamilla Lundgren Tel:

Läs mer

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. utdrag av erfarenheter I skälig omfattning utdrag av erfarenheter Serviceboende i kv. Skruven, Ronneby kommun Bakgrund I Ronneby finns ett serviceboende i kv. Skruven som består av två separata byggnader i tre hela våningsplan

Läs mer

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20.

Välkommen. 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog. 20.15 Sammanfattning 20. Välkommen 18.30 Inledning bakgrund 18.35 Hur ansöka 2014? 18.40 SBA krav, tips och råd 19.30 Fika 19.45 Dialog» Hur arbetar vår förening med SBA?» Tips och lärdomar för att skapa en säker och trygg anläggning

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, Forshaga kommun Bakgrund HVB-hemmet för ensamkommande flyktingbarn inryms i en enplansbyggnad i Deje i Forshaga kommun.

Läs mer

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra

VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: Bakkantsutrymmning i köpcentra VFA 5.3: BAKKANTSUTRYMNING I KÖPCENTRA Syfte: Indata: Resultat: Att uppfylla BBR 5:332 föreskrift trots att längre gångavstånd än de angivna i BBR tabell 5:332 i

Läs mer

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare.

Det är också viktigt att tydliggöra ansvar mellan ägare och nyttjanderättshavare. Avser Ingående delar i systematiskt brandskyddsarbete Framtaget av Mats Balder Fastställt av Anders Finn Nr F/02 B Avdelning Förebyggande Datum 13.07.01 Ersätter nr Datum 13.01.10 Gäller fr.o.m. 15.01.01

Läs mer

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se

Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Verifiering av utrymning Analys eller förenklad? Norge 2009 Tomas Rantatalo www.fsd.se Kontorshus med kantine för 100 personer Tre etager 75-100 kontorsplatser / etage Konferensrum för 75 personer i 1

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö

LKF AB Nybyggnad av modulbostäder. Linero 2:1 LUND Brandskyddsbeskrivning FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG RAMHANDLING. Antal sidor: 9 Malmö Linero 2:1 LUND FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Antal sidor: 9 Malmö Bengt Dahlgren AB Per Boström Joakim Sender Bengt Dahlgren Brand & Risk AB Telefon 040-635 17 00 Org.nr. 556726-7488 Adresser till våra övriga

Läs mer

Förslag till beslut om föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor på fastigheten ENSKIFTET 3, Eslövs Kommun

Förslag till beslut om föreläggande enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor på fastigheten ENSKIFTET 3, Eslövs Kommun Sida 1 (7) Trollsjögården Remmarlövsvägen 21 241 35 Eslöv Objektnamn: Trollsjögården Äldreboende Handläggare: Sebastian Thuns Objektnummer: 4854 Telefonnr: 046-540 46 91 Objektadress: Remmarlövsvägen 21

Läs mer

Gränsdragningslista avseende brandskydd

Gränsdragningslista avseende brandskydd Gränsdragningslista avseende brandskydd Senaste revidering: Utrymning vid brand Utrymningsvägar Avskiljning mot utrymningsväg Dörrar i Utrymningsbeslag Vägledande markering Allmän belysning i gemensamma

Läs mer

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04

Brandkonsulterna AB. Brandskyddsbeskrivning. Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Brandkonsulterna AB Brandskyddsbeskrivning Nybyggnad 43 st. radhus Kv. Rymdattacken 3 Linköping Bygghandling Revidering 1 2012-06-04 Tel 08 51 51 25 50 Fax 08 51 51 25 50 info@brandkonsulterna.se Org.

Läs mer

Regler för tillfällig förläggning

Regler för tillfällig förläggning Sidan 1 av 5 2010-03-02 Regler för tillfällig förläggning Inom Borlänge, Falun, Gagnef och Säters kommuner 1. Bakgrund och syfte Sedan slutet av 1970-talet har skolor och liknande lokaler, barnstugor,

Läs mer

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄR FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN NYBYGGNAD AV VÅRD &

Läs mer

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS

Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS 1(10) Kv THALIA 17, HELSINGBORGS STAD OMBYGGNAD AV FLERBOSTADSHUS BRANDSKYDDSDOKUMENTATION PRELIMINÄRHANDLING Uppdragsnummer : 10130141 Nr 03-31 enligt SBF norm 1998:1 Helsingborg 2009-12-15 Anders Bengtsson

Läs mer

ANSVAR OCH ORGANISATION

ANSVAR OCH ORGANISATION ANSVAR OCH ORGANISATION Ansvar Ansvaret för brandskydd i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad samt nyttjanderättshavare. Om ägare och nyttjanderättshavare inte är densamme är det viktigt

Läs mer

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun

Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd. Österåkers Kommun Råd för att arbeta systematiskt med ditt brandskydd Österåkers Kommun 2016-05-25 Systematiskt brandskyddsarbete innebär att man på ett organiserat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar

Läs mer

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten.

Upprättad av 2012-08-20. Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. 1 (5) Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Om du planerar en övernattning i en lokal som inte är avsedd för det ska du informera räddningstjänsten. Inledning Det är vanligt att personer övernattar

Läs mer

Brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Uddeäng AB Nybyggnad industri/lagerlokaler Eggen 1- Holmängen Vänersborgs kommun Brandskyddsbeskrivning Bygglovhandling 2016-03-29 FAST Engineering AB/ Brandingenjör Anders Wallin anders@brandanders.se

Läs mer

Konsekvenserna av genomförd inventering enligt systematiskt brandskyddsarbete avseende servicehusen i Huddinge kommun

Konsekvenserna av genomförd inventering enligt systematiskt brandskyddsarbete avseende servicehusen i Huddinge kommun SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-10-15 AN-2015/550.732 1 (7) HANDLÄGGARE Elisabet Bern Öberg 08-535 378 70 Elisabet.Bern-Oberg@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Konsekvenserna av genomförd inventering

Läs mer

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN

AKADEMISKA HUS ARKITEKTUR CTH 07:26 JOHANNEBERG 31:9 GÖTEBORGS KOMMUN 9 INVENTERING BEFINTLIGT Antal sidor: 20 : Roman Marciniak Göteborg 2005-07-12 BENGT DAHLGREN AB GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN MALMÖ AB

Läs mer

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611

Objekt: Chalmerska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg. Carl-Mikael Siljedahl, AlbaCon AB, på uppdrag av byggherren. Objekt: 9611 1(10) Av Svensk Brand och Säkerhetscertifiering certifierat besiktningsföretag Konsulterande ingenjörer och certifierade besiktningsmän inom förebyggande brandskydd BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Beskrivning

Läs mer

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar

Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Upprättad av 2005 01 07/Rt, Sea Beslutad 2014 06 23 BoC Giltig t.o.m. 2016 12 31 Revideringsdatum 2014 06 16, Sea, Aln Råd och anvisning nr: 106 Brandskydd vid tillfälliga övernattningar Räddningstjänsten

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR)

BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) BrandWilly AB Brandingenjör Willy Eriksson Gävle 2012-04-12 Rev. 2012-10-19 BRANDSKYDDSBESKRIVNING (BRANDSKYDDSDOKUMENTATION) (PRELIMINÄR) ÖSTHAMMAR VÅRD & OMSORGSBOENDE GAMMELBYN 76:1 ÖSTHAMMARS KOMMUN

Läs mer

RAMBESKRIVNING BRAND

RAMBESKRIVNING BRAND RAMBESKRIVNING BRAND FO KAROLINSKA 2009-12-01 Dokumentnamn: 15 Rambesk Brand.docx Dokumentägare: Mauri Lindell Författare: Johanna Ek Dokumentidentifikation Process Dok.typ Region Förvaltning Rambeskr.

Läs mer

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas

VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: Byte av EI-glas mot E-glas VFA 7.1: BYTE AV EI-GLAS MOT E-GLAS Syfte: Indata: Resultat: Att möjliggöra byte av EI-klassat glas mot E-glas i brandcellsgräns mot utrymningsväg. Presentera beräkningsmetodik

Läs mer

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar

Försäkring. Tillfälligt boende för flyktingar Försäkring Tillfälligt boende för flyktingar Enorma mängder människor är på flykt i världen och många söker sig till Sverige i hopp om att finna en tryggare tillvaro. Detta skapar ett akut behov av boende

Läs mer

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan

INTEGRA. Melleruds Kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen. UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Samhällsbyggnadsförvaltningen UTLÅTANDE BRANDSKYDD SUNNANÅ HAMN Utredning inför ändrad detaljplan Uppdragsnummer: Uppdragsansvarig: Jan-Erik Andersson Jan-Erik Andersson INTEGRA Engineering AB INTEGRA

Läs mer

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst.

svenskbyggtjänst AB Svensk Byggtjänst, 113 87 Stockholm. Besöksadress S:t Eriksgatan 117, 9 tr. Tel 08-457 10 00, fax 08-457 11 99. www.byggtjanst. Stockholm 2014-01-28 Kompletteringar av Brandskydd Byggvägledning 6 (ISBN 978-91-7333-552-2) till följd av BBR 20 (BFS 2013:14) Bakgrund Utgåva 5 av Brandskydd. En handbok i anslutning till Boverkets byggregler.

Läs mer

Tillfällig förläggning

Tillfällig förläggning Riktlinjer utfärdade av 2010-10-19 Tillfällig förläggning Detta dokument är framtaget av och innehåller de riktlinjer om skäligt brandskydd som ska följas vid tillfällig förläggning inom skol-, fritids-

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN

CHALMERSFASTIGHETER FRISKIS & SVETTIS, JOHANNEBERG KV. TALLTITAN GÖTEBORGS KOMMUN RELATIONSHANDLING Antal sidor: 20 : David Forsander Göteborg 2006-02-23 BENGT DAHLGREN AB Per-Anders Marberg GÖTEBORG LINKÖPING MALMÖ STOCKHOLM BENGT DAHLGREN AB BENGT DAHLGREN LINKÖPING AB BENGT DAHLGREN

Läs mer

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede

VÄNDSKIVAN 5, LULEÅ OMBYGGNAD FÖR IMTECH BRANDSKYDDSDOKUMENTATION Utgåva 1, förfrågningsskede Utgåva 1, förfrågningsskede H:\LULEÅ\NOTVIKEN\VÄNDSKIVAN\VÄNDSKIVAN IMTECH 2014\BD1\bdf1.docx Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2014-03-26 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering

Läs mer

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö

Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Upprättad av Miranda Larsson Beslutad Bo Carlsson Giltig t.o.m. 2016-06-30 Revideringsdatum 2014-12-22 Råd och anvisning nr: 115 Ombyggnad av vindsutrymmen till boendemiljö Räddningstjänsten Storgöteborgs

Läs mer

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort?

Öppen eld. När skall det vara klart? Vad behöver göras? Behövs hjälp? Vem ansvarar för att det blir gjort? CHECKLISTA BRAND ORGANISATION (BBR 5:12, BFS 1995:17, 1993:57) BBR, AFS, SÄIF, SBF - REKOMMENDATIONER Finns brandskyddsdokumentation? Finns drift- och underhållsinstruktioner anpassade till den egna verksamheten?

Läs mer

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering.

GALÄREN KV ORMEN 7, LULEÅ HUS A BRANDSKYDDSDOKUMENTATION. Utgåva 4, ombyggnad 2013. Luleå 2013-10-29. WSP Byggprojektering. HUS A H:\LULEÅ\SKUTVIKEN\ORMEN 7 HUS A\BD\BD4\ORMEN et 1 bdf4.doc Mall: Allmän - Stående - 2003.dot ver 1.0 Luleå 2013-10-29 WSP Byggprojektering Håkan Lantz WSP Byggprojektering Skeppsbrogatan 39 SE-972

Läs mer

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter

I skälig omfattning. Utdrag av erfarenheter I skälig omfattning Utdrag av erfarenheter Flerbostadshus Lunden, Göteborgs Stad Bakgrund Föreläggandet avser ett flerbostadshus i de centrala delarna av Göteborg. Byggnaden är uppförd 1958 i 5 plan ovan

Läs mer

Brandskydd i behovsprövade boenden. En undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige

Brandskydd i behovsprövade boenden. En undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige Brandskydd i behovsprövade boenden En undersökning av 75 behovsprövade boenden i Sverige 2 Författare: Björn Johansson, Räddningstjänsten Karlstadsregionen MSB:s kontaktpersoner: Patrik Perbeck, 010-240

Läs mer

PM 1 Tillfällig övernattning

PM 1 Tillfällig övernattning 1 (8) PM 1 Tillfällig övernattning Avser Nyttjande av skolor, fritidsgårdar, föreningslokaler eller liknande för övernattning Gäller fr.o.m. 2014-09-05 STEG 1 STEG 2 STEG 3 Kontrollera att lokalerna uppfyller

Läs mer

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund

Gränsdragningslista. Mall för hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandförsvarsförbund Gränsdragningslista Mall hur en gränsdragningslista kan se ut [2011-10-21] Södertörns brandsvarsbund Gränsdragningslista ansvar, skötsel och underhåll fastighetens brandskydd Detta dokument är upprättat

Läs mer

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning PM RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN AG Förebyggande F 2 Beslutad 2001-12-12, Bilaga 1 och 2 reviderade 2004-08-19 Sid 1(6) Brandskydd vid användning av skolor, daghem eller andra lokaler för övernattning

Läs mer

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet

TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Curt Ahnström Emeli Ljunghusen Tellusborgsvägen 73-78 Holding AB 2014-09-30 TIMOTEJEN 19 OCH 28, STOCKHOLM Underlag för genomförandebeskrivning avseende brandsäkerhet Detta utlåtande redovisar den övergripande

Läs mer

Befintligt brandskydd

Befintligt brandskydd Blombacka Byggnaden 6 våningar. 35 lägenheter. Restaurang för boende i bottenplan. Centralt trapphus. På varje våningsplan leder två korridorer ut från trapphuset till lägenheterna. Uppfördes 1992 som

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB Pärmen förvaras i receptionen Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Verksamheten AB 1. Ansvar 2. Organisation 3. Utbildning 4. Instruktioner och rutiner 5. Brandskyddsbeskrivning 6. Teknisk kontroll 7. Uppföljning av SBA Pärmen förvaras

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en större vårdanläggning. Informationen under

Läs mer

BRANDSKYDDSBESKRIVNING

BRANDSKYDDSBESKRIVNING BRF. HEIMDALL 10 NORRTULLSGATAN 41-43 Brandbeskr_v4 s:\uppdrag\, heimdall 10\rapp\, heimdall 11, bsb, 081021.doc Upprättad: Reviderad: --- Uppdragsledare: Fredrik Skarander - Brandingenjör : Civilingenjör/Brandingenjör

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning

Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Systematiskt brandskyddsarbete Risknivå 1: Hög Vårdanläggning Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och dokumenteras för en vårdanläggning. Exemplet är

Läs mer

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05

12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Avser Tillfällig övernattning Framtaget av Anders Finn Fastställt av Håkan Lundgren Nr F/04 Avdelning Förebyggande Ersätter nr Datum Rev 12.10.30 Gäller fr.o.m. 12.11.05 Inledning Bakgrund Syfte Ansvar

Läs mer

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20)

Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Brandskyddshandboken korrigeringar och kompletterande förtydliganden med anledning av ny utgåva av BBR (20) Hittar du fel i handboken som bör korrigeras, skicka ett meddelande till nils.olsson@bengtdahlgren.se

Läs mer

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Råd och anvisningar angående Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO), har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för

Läs mer