ÖVERSIKTSPLAN Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN 2002. Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002"

Transkript

1 ÖVERSIKTSPLAN 2002 Sigtuna kommun Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2002

2 INNEHÅLL UTGÅNGSPUNKTER Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision MARK- OCH VATTENANVÄNDNING Planens huvuddrag 18 Rekommendationer för områden 20 Bygglovprövning utanför detaljplan 31 Arlanda flygplats 35 PLANENS KONSEKVENSER Ekologisk, ekonomisk och social 42 konsekvensbedömning Barnkonsekvensbeskrivning 46 ALLMÄNNA INTRESSEN Befolkning 50 Service 53 Bostäder och byggande 59 Arbete och näringsliv 62 Bebyggelse struktur och gestaltning 65 Grönstruktur 72 Naturmiljö 75 Kulturmiljö 79 Rekreation och turism 85 Vatten 90 Trafik 95 Försörjningssystem 103 Resurshushållning 109 Miljöfaktorer 111 Riskhänsyn 117 Riksintressen 120 Försvarsmakten 123 Mellankommunala och regionala intressen 126 Förordnanden 128 TÄTORTER Märsta 136 Sigtuna stad 140 Rosersberg 144 Arlandastad 147 Länsstyrelsens granskningsyttrande 152 Kommunfullmäktiges beslut om antagande 160 Rekommendationskartan för Mark- och vattenanvändning samt Illustrationskartan bifogas även separat i större format. 1

3 Översiktsplanearbetets organisation Översiktsplanearbetet har letts av en parlamentariskt tillsatt politisk styrgrupp. På tjänstemannanivå har en styrgrupp och en arbetsgrupp funnits. Framtagandet av samrådsversionen utfördes i nära samarbete med en konsultgrupp. Efter samrådet begränsades konsultgruppens insatser huvudsakligen till konsekvensbedömningen. Översiktsplaneberedningen - politisk styrgrupp: Peter Kockum (m), ordförande, Monica Berglöf (m), Ewa Westman (fp), Karl-Arne Fredriksson (c) till och med den 5 september 2001, Owe Karlsson (c) från och med den 6 september 2001, Gun Eriksson (s) till och med 21 oktober 2001, Anders Johansson (s) från och med den 22 oktober 2001, Helén Johansson (s) och Jan-Eric Jansson (s) till och med den 19 november Ove Åslund (s) från och med den 20 november. Dessutom har kommundirektör Marie Pernebring deltagit. Styrgrupp av tjänstemän: stadsbyggnadschef Anna-Karin Bergvall, plan- och bygglovchef Greger Garnvall, teknisk chef William Viklund, miljö- och hälsoskyddschef Greger Svensson, planerare Lars Sundblad samt park- och gatuchef Michael Eriksson. Arbetsgrupp på Stadsbyggnadskontoret: Greger Garnvall, samordningsansvarig, Stig Nordahl, Petter Jonegård, Helena Andersson, bebyggelse med mera och Eija Österberg, kartredovisning samt Madelene Broberg, plansekreterare. De flesta av kommunens förvaltningar har deltagit i arbetet och lämnat värdefulla bidrag, kunskaper och synpunkter. Särskilt tack till Sigtuna Museum, Elisabet Claesson. Konsultgrupp under Arne Forssén Plangruppen AB: Anne-Marie Nyström, projektledare, Nyström Plankontor/AIX Arkitekter AB, Arne Forssén, Arne Forssén Plangruppen AB, Claes Breitholtz, Claes Breitholtz AB, Peter Fors, Vägverket Konsult, Anders Haglund, Ekologigruppen AB, Johan Rittsel, Arksam/AIX Arkitekter AB, Esbjörn Adamsson, Berg Arkitektkontor AB, Bengt Simonsson, KM Miljöteknik AB och Lars Örtenholm, Trafikplanering AB. Grafisk formgivning: PQ Layout, Ulla-Britt Palmquist. Tryck: Adebe Miljötryck AB. 2

4 Förord Kommunfullmäktige har enats om att göra en översyn av Sigtuna kommuns första översiktsplan, som antogs 1991, då mycket har hänt under 90-talet som gör en översyn nödvändig. Det är viktigt att uppmärksamma att översiktsplaneringen genom lagändringar och internationella åtaganden fått en vidgad uppgift. Plan- och bygglagen stadgar nu att natur- och kulturlandskapet och den byggda miljön ska förvaltas och utvecklas så att miljöproblem förebyggs och hushållning med mark, vatten, energi och råvaror främjas. Inom kommunen har också mycket hänt som ger förändrade förutsättningar. Sigtunas läge i den mest expansiva delen av vårt land innebär särskilda problem och möjligheter. Bland annat har 90-talets andra hälft kännetecknats av infrastrukturutbyggnad medan bostadsbyggandet varit väldigt lågt. Men nu kan jag med förvissning säga att bostadsbyggandet är igång igen i kommunen. Sigtuna är också de rika kontrasternas kommun, och det ska vi värna om. Det gör kommunen till en unik plats och ger många möjligheter för den enskilde. Sigtuna kommun alla tiders mötesplats! Målet med översynen har varit att med utgångspunkt från gällande plan aktualisera de olika frågeställningarna och hitta en långsiktig strategi för att hantera dem. Särskilt viktigt att sätta fokus på i vår andra generation av översiktsplan är följande områden: bebyggelseutveckling, företagens möjligheter, vattenfrågorna, kultur, friluftsliv och natur samt Arlanda flygplats. Planprocessen har väckt stort intresse och engagemang från många kommuninvånare. I synnerhet samrådsförslaget föranledde många yttranden. Utställningsförslaget föranledde färre yttranden, vilket jag tolkar som att flertalet var nöjda med de revideringar som gjorts mellan samråd och utställning. Att göra samtliga myndigheter, organisationer och enskilda helt nöjda är en omöjlig uppgift i en kommun med det expansionstryck och förändringsvilja som råder samtidigt som vi har så många värden av olika slag att värna om. Det stora engagemanget från bland annat kommuninvånarna har bidragit till kunskapsfördjupning och har gjort planen brett förankrad. Detta har faktiskt varit möjligt trots att vår nya Översiktsplan 2002 har tagits fram på den relativt korta tiden 18 månader. Jag vill passa på att tacka alla som har velat vara med och formulera förutsättningarna för vår framtida Sigtuna kommun. Den kommun som vi vill leva och verka i och som vi med gott samvete kan överlåta till nästa generation. Peter Kockum Kommunstyrelsens ordförande 3

5 Läsanvisning Översiktsplanen kan delas in i fem huvuddelar. Det första kapitlet Utgångspunkter berättar allmänt om vad en översiktsplan är och varför den ska upprättas. Där framgår de nya förutsättningar som finns idag jämfört med när föregående översiktsplan hanterades. Kapitlet avslutas med en vision en framtidsbild av Sigtuna kommun om tio år. Det andra kapitlet Mark- och vattenanvändning utgör förslaget till markanvändning i kommunen. Här ges rekommendationer för områden, det ges riktlinjer för bygglovprövning utanför detaljplanelagt område, samt här hanteras utvecklingen av Arlanda flygplats. Allt summeras på kartan Rekommendationer för mark- och vattenanvändning. För att lättare förstå vad som föreslås finns även en Illustrationskarta upprättad och bifogad i planen. Förslaget till markanvändning har tagits fram mot bakgrund av de allmänna intressena. De väsentligaste avvägningarna som gjorts gentemot olika intressen och restriktioner redovisas. Tredje kapitlet Planens konsekvenser innehåller dels en bedömning av vilka konsekvenser planens större förändringsförslag medför ur olika perspektiv, dels en bedömning av planens konsekvenser för barn och ungdomar i en så kallad barnkonsekvensbeskrivning. Planens fjärde kapitel Allmänna intressen utgör en redovisning av de allmänna intressen som hävdas av Sigtuna kommun, landsting och stat. För respektive intresse görs en beskrivning av dagens situation samt i särskilda inriktningsrutor redovisas kommunens inriktning inför kommande hantering och beslut. Det femte och sista kapitlet Tätorter innehåller en beskrivning av kommunens tätorter Märsta, Sigtuna stad, Rosersberg och Arlandastad. Redovisningen gör det lätt att snabbt få en bild av tätorten och dess historik, fakta och viktiga framtidsfrågor. Varje kapitel är markerad med en färg för att underlätta och tydliggöra läsningen. Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas i sin helhet. I de frågor där länsstyrelsen anser att till exempel ett riksintresse inte är tillfredsställande behandlat har i översiktsplanens textdel lagts in en hänvisning. Sist i dokumentet återfinns kommunfullmäktiges beslut om antagande av översiktsplanen. Av beslutet framgår vilka delar i översiktsplanen som det politiska ställningstagandet omfattar. 4

6 Utgångspunkter Översiktsplanen 6 Nya förutsättningar 8 Vision

7 Översiktsplanen Översiktsplanen är ett vägledande dokument för kommunens långsiktiga planering och för kommande beslut. Den ska peka ut möjligheter till lokalisering och visa hur strukturen för kommunens fysiska utveckling bör se ut. Därvid ska olika allmänna intressen på en översiktlig nivå ha vägts mot varandra. Beträffande vissa intressen som har betydelse utanför kommunen utpekade som riksintressen har staten enligt plan- och bygglagen möjlighet att ingripa i kommunens planering. Avvägning mellan enskilda och allmänna intressen sker i detaljplane-, områdesbestämmelseeller bygglovsprocesser, vilka leder till juridiskt bindande beslut. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men avses ge stöd för bygglovhantering och detaljplaneläggning samt ge rekommendationer för hur den fortsatta planeringen ska gå till. Tidsperspektiv Sigtuna kommuns första översiktsplan enligt planoch bygglagen antogs År 2000 beslöts att en revidering och uppdatering av översiktsplanen skulle göras, enligt de förhållanden som råder och mot de framtidsbilder vi ser. Översiktsplanen avser i första hand behandla de närmaste tio åren men med utblick ytterligare tio år framåt. I många fall behöver dock översiktsplaneringen ses ur ett ännu större tidsperspektiv för att uppfylla kravet på långsiktig hållbarhet. Processen Översiktsplaneprocessen enligt plan- och bygglagen är omfattande. När ett samrådsförslag har upprättats ska länsstyrelsen, regionplaneorgan och kommuner som berörs samt myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget beredas tillfälle till samråd. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan. Resultatet av samrådet och förslag med ledning av de synpunkter som har framförts ska kommunen redovisa i en samrådsredogörelse. När planförslaget omarbetats ska kommunen ställa ut planförslaget under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen under utställningstiden. Kommunen ska därefter göra en remissammanställning samt redovisa sina förslag med anledning av denna. Om förslaget ändras väsentligt efter utställningen ska ny utställning ske. Kommunfullmäktige antar planen och den vinner laga kraft tre veckor därefter. Tidplan för översiktsplanearbetet SAMRÅD 8 maj 9 augusti 2001 Remissammanställning och politiska direktiv Bearbetning av förslaget Kommunstyrelsen 3 december 2001 UTSTÄLLNING 10 januari 15 mars 2002 Remissammanställning samt mindre justeringar Kommunstyrelsen 3 juni 2002 Antagen av kommunfullmäktige 13 juni Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun 6

8 Ny lagstiftning och ett vidgat miljötänkande Sedan den förra kommuntäckande planen antogs 1991 har nya synsätt, lagar och regler tillkommit som gäller den fysiska planeringen. Sveriges inträde i EU har bland annat medfört nya direktiv, till exempel vattendirektivet och Natura 2000-planeringen. Vidare har många premisser ändrats som påverkar planeringen på ett indirekt sätt. Frågan om en långsiktigt hållbar utveckling har under 1990-talet uppmärksammats internationellt. Agenda 21-arbetet med Rio-konferensen 1992 som startskott har utgjort bas och arbetsmetod och medverkat till ett allt bredare medvetande om människans beroende av jordens resurser samt behovet av att fördela resurserna mellan länder och generationer. Vikten av långsiktiga överväganden även vid lokala beslut liksom betydelsen av demokratiska processer och en fungerande ekonomi har framhållits. Den svenska miljölagstiftningen har setts över och lagarna samlats i en särskild miljöbalk. Dess syfte är att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god livsmiljö. Riksdagen har antagit femton övergripande miljömål, vilka bryts ner i delmål av respektive myndigheter för att kunna användas praktiskt vid bland annat fysisk planering. I plan- och bygglagen (PBL) har översiktsplaneringen på grund av sin möjlighet till helhetssyn och lagstadgade demokratiska process givits ökad status som ett samlat handlingsprogram för kommunerna. Samrådets tyngd har ökat liksom krav på tydlighet och konsekvensanalys. Aktualitetskravet har tillkommit, det vill säga numera ska översiktsplanens aktualitet bedömas varje mandatperiod. Nya krav på översiktsplanens innehåll Enligt plan- och bygglagen ska översiktsplanen: bidra till en långsiktigt hållbar utveckling lyfta fram grönstruktur och kulturvärden redovisa vattenplanering och andra vattenfrågor redovisa miljö- och riskfaktorer visa på miljömässiga, ekonomiska och sociala konsekvenser av planen. Den fysiska miljön förändras långsamt Samhällsutvecklingen går snabbt. Vilka förändringar i det framskridande 2000-decenniet som kommer att få avgörande betydelse för våra livsvillkor är svårt att förutse. Klart är dock att förvaltning av den fysiska miljön är något av det viktigaste kommunen har att ansvara för. Infrastrukturen och bebyggelseutvecklingen har en relativt långsam och trög omloppstid jämfört med övrig utveckling, eftersom dess kostnader är så stora. Då jungfruliga markområden tas i anspråk för bebyggelse är vanligen förändringen bestående, åtminstone för sekler framåt. All ovisshet om framtiden till trots måste därför dagens planering präglas av ett sökande efter värden som framstår som långsiktigt hållbara. Plan- och bygglagen (PBL) I översiktsplanen ska redovisas de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användningen av markoch vattenområden. (4 kap. 1 ) Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter ska särskilt beaktas. (3 kap. 6 ) Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. (3 kap. 8 ) Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås. (Miljöbalken 1 kap. ) 7

9 Nya förutsättningar Omvärlden Stora förändringar under det senaste decenniet Övergången från industri- till tjänste- och informationssamhälle tillsammans med globaliseringen, den nya ekonomin, privatisering och konkurrensutsättning med mera har inneburit så starka förändringar för ekonomi och arbetsliv att de närmast kan betecknas som ett paradigmskifte. Östblockets fall har givit nya villkor för handel och politik. Nya sätt att kommunicera har fått genomslag i hela samhället. Starka konjunktursvängningar har dessutom under perioden starkt påverkat ekonomin och tillgången till bostäder och lokaler. Regionen växer och integreras alltmer Stockholmsregionens befolkning har under talet ökat mycket starkt; på bekostnad av många andra av landets regioner. Denna takt väntas i princip fortsätta. I Stockholms län bor idag cirka 1,8 miljoner människor. Även kommunerna i de övriga länen runt Mälardalen har med förbättrade kommunikationer påbörjat en utveckling mot starkt växande befolkning och med arbete och näringsliv i symbios med Stockholm och Uppsala. En regions tillväxt är beroende av dess ekonomiska utveckling. Vår region konkurrerar numera med andra regioner i världen vad gäller attraktiva företag, specialutbildad arbetskraft med mera. Stockholm Mälarregionen har dock goda förutsättningar genom bland annat: hög kompetens och hög andel företag inom framtidsinriktade branscher strategiskt läge i förhållande till bland annat Östersjöländerna höga miljövärden Sigtuna kommun goda kommunikationer välfungerande samhällssystem. Med ökande internationalisering och stigande levnadsstandard ökar resandet. Flyget står för en stor del av ökningen; Stockholms och Mälarregionens trafikströmmar riktas därför alltmer mot porten Arlanda i Sigtuna kommun. Samverkan och helhetssyn I ny regionplan för Stockholmsregionen (RUFS 2001) redovisas att regionen långsiktigt har goda möjligheter till ekonomisk tillväxt med social och ekologisk balans. Men för att regionens utvecklingspotential ska utnyttjas till fullo krävs en aktiv regional planeringsprocess. Den övergripande visionen för regionen är internationell konkurrenskraft goda och jämlika levnadsvillkor långsiktigt hållbar livsmiljö. Regionplanen redovisar en långsiktig utveckling i två scenarier med en fortsatt god tillväxt i regionen med en växande befolkning. Enligt det högre tillväxtalternativet beräknas regionen fram till år 2030 ha cirka nya invånare. En tillväxt som förväntas ske inom ramen för en utvecklad flerkärnig region med en vidgad och gemensam bostads- och arbetsmarknad. Den nya regionplanen för Stockholmsregionen (RUFS 2001) bygger på följande fem strategier för regionens förändrings- och utvecklingsinsatser. 1. Öka regionens kapacitet 2. Skapa attraktiva kärnor och stärk innovationsmiljön 3. Vidga och håll ihop regionen 4. Utveckla effektiva system och strukturer 5. Internationalisera regionen I ett regionplaneperspektiv med fokus på Sigtuna kommun redovisas som aktuella frågor i RUFS 2001 bland annat: Antaganden om ett bostadsbyggande i Sigtuna kommun på 350 lägenheter per år och en högre tillväxt som sammantaget till år 2030 genererar en folkmängd i kommunen på omkring invånare. Förslag om infrastrukturinvesteringar i form av E4, Rotebro Arlandaavfarten, sex körfält E4, trafikplats norr om Måby Länsväg 273 (väg 905), Arlanda Måby trafikplats, ombyggnad 8

10 Länsväg 263, E18 Draget E4 Arlanda, ny förbindelse Pendeltågsstation Märsta, flyttning mot centrum Märsta Arlanda, ny spårförbindelse Fortsatt utbyggnad av Arlanda flygplats med en tredje och på sikt en fjärde parallell rullbana. Sedan fyrbanesystemet är fullt utbyggt kan den befintliga tvärbanan eventuellt utgöra en reserv. Av miljöskäl är det viktigt att öka andelen resande som använder kollektiva färdmedel till och från flygplatsen. Reservation av mark för nya godsterminaler i anslutning till Arlanda. Återgivande av den tolkning om innebörden av riksintresset Arlanda flygplats och dess influensområde som Luftfartsverket gemensamt med Länsstyrelserna i Stockholms och Uppsala län redovisat. Utvecklingen mot tystare flygplan och ny teknik för flygledning och flygvägar anges på sikt komma att innebära att området med restriktioner minskar, så att det inte är större än vad som är motiverat med hänsyn till flygplatsens intresse. Fokus på gemensamma planeringsområden där behov av samarbete mellan län och/eller kommuner föreligger (bland annat Knivsta/Uppsala). Behov av regionalt cykelnät där sträckan Märsta Rosersberg Upplands Väsby redovisas som överordnat cykelstråk och sträckorna Märsta Sigtuna stad respektive Märsta Arlanda flygplats redovisas som underordnade stråk. Upprätthållande av reservat för regionalt naturgasnät (markförlagd genom Sigtuna kommun). Reservation av mark för biokraftvärmeverk såväl vid Brista som i Rosersberg. Planeringsunderlag för regionens gröna och blå struktur som dels i värdekärnor och kilområden berör Sigtuna kommun i form av Järvakilen, Rösjökilen och Angarnkilen, dels berör kommunen kring gemensamma avrinningsområden och skyddet av Mälaren. I den regionala grönstrukturen som enligt gjorda beräkningar kan antas ha en ekvivalent ljudnivå som understiger 45 db(a) anges tysta områden. I Sigtuna kommun utpekas som sådant område hela landsbygdsområdet norr och väster om Sigtuna stad jämte ett område omedelbart öster om Garnsvikens norra del (Lövstaholm). Det yttersta syftet med den regionala planeringsprocessen är att uppnå samstämmighet och beslutskraft kring viktiga åtgärder i regionen. En fortsatt process behöver därför präglas av nytänkande och att gemensamma intressen görs tydliga. Delregional planering kan i fortsatt sådant arbete ge underlag för beslut och överenskommelser. Sigtuna kommun biträder synen om att Stockholmsregionens tillväxt är viktig för att konkurrera med andra storstadsregioner och för att därmed även bidra till att sprida tillväxt till övriga delar av landet. Samtidigt medför en växande befolkning med ett ökande transportbehov samt högt bebyggelsetryck att utmaningar uppkommer i regionen om en långsiktigt hållbar utveckling. Stockholmsregionen behöver därför utvecklas till att bli en mer flerkärnig region. Förbättrade kommunikationer leder på sikt fram till ett vidgat regionperspektiv för hela Stockholm Mälarregionen. Med framväxandet av en gemensam bostads- och arbetsmarknad blir också regionen i allt högre grad till en funktionell region, som för en framgångsrik utveckling kräver samsyn och gemensam beslutskraft från alla regionala och kommunala aktörers sida. Nya utmaningar och mål Bostads- och stadsbyggande Premisserna för bostadsbyggandet har förändrats. Många människor efterfrågar hyreslägenheter men dessa är för närvarande svåra att finansiera. Tidigare möjliggjorde en stark statlig styrning genom bostadssubventioner en hög produktionstakt, stora volymer och reglerad hyressättning ofta bortsåg man dock då från betydelsen av en väl utformad yttre miljö. Idag är bostadsmarknaden avreglerad och styrs av konsumenternas efterfrågan, önskemål och betalningsmöjligheter. För en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av kommunen är det viktigt med strategier för hur bebyggelsen ska expandera på ett hållbart sätt. I de mest attraktiva lägena för bostäder finns ofta konkurrerande markanspråk. Här kan det hända att privata och allmänna intressen skiljer sig åt. Närmast centrum och station är det ett allmänt intresse att en rik stadsmiljö långsiktigt kan växa sig stark för kommunens invånare och för näringslivsutvecklingen; tät, intensiv och mångfaldig, med bland annat arbetsplatser, mötesplatser, butiker och restauranger. För de naturskönaste och vattennära lägena finns också andra allmänna intressen; naturoch kulturintressen, grönstruktur- och friluftslivsintressen med mera. Nya samverkansformer behövs mellan näringsliv och offentlighet. Mer kunskap behövs om hur bostäder och arbetsplatser kan samlokaliseras, vad som krävs av en god stadsmiljö och hur den med moderna verktyg kan utformas. En strategi behövs också i kommunen för hur landsbygdens värden ska kunna bestå även i ett långt perspektiv. 9

11 Ekokommunen Sedan 1995 är Sigtuna en ekokommun. Detta innebär att kommunen ska främja utvecklingen mot ett mer kretsloppanpassat samhälle byggt på en ekologisk grundsyn där livsmiljön ger människor möjlighet att uppnå en hög livskvalitet och god hälsa. I april 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver det tillstånd som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. Enligt riksdagens riktlinjer för samhällsplanering ska miljömålen, tillsammans med övriga nationella mål, vara vägledande för fysisk planering och samhällsbyggande. Genom samverkan över sektorsgränserna i samhällsplaneringen ska statliga och kommunala myndigheter främja en ekologiskt hållbar utveckling med en god livsmiljö för alla. Som stöd för en miljöanpassad samhällsplanering bör de lokala miljömålen åskådliggöras i kommunens översiktsplan. Dels för att illustrera geografiska aspekter på miljömålen och dels för att åskådliggöra kommunens intentioner på miljöområdet. De femton nationella miljömålen 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vattendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans samt levande kust och skärgård 6. Ingen övergödning 7. Bara naturlig försurning 8. Levande skogar 9. Ett rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt 15. Begränsad klimatpåverkan Lokala miljömål och miljöpolicy Förutsättningarna för miljöarbetet har förändrats markant den senaste tiden bland annat genom att miljöbalken har trätt i kraft och de nya nationella miljökvalitetsmålen har antagits. De nationella målen har brutits ned till regionala mål för Stockholms län, vilka i sin tur utgör underlag för de lokala målformuleringarna. En övergripande kartläggning av miljösituationen har genomförts i kommunen. Utifrån den och de nationella och de regionala miljömålen har lokala miljömål samt en policy arbetats fram, vilka antogs i kommunfullmäktige maj Miljöpolicy för Sigtuna kommun Ett framgångsrikt miljöarbete kräver att medborgare, företag, organisationer och myndigheter tar sitt ansvar för en god miljö och för hushållning med naturresurser. Miljöproblemen överskrider våra gränser och genomskär våra organisationer. Det ställer höga krav på gemensamma insatser på alla nivåer i samhället. I Sigtuna kommun ska vi förbättra miljön så att vi får ett friskare samhälle både för nuvarande och för kommande generationer. Hur vi lyckas med detta beror i slutänden på varje enskild människas ansvarstagande och engagemang. Ytterst hänger det på varje människas livsstil. Kännetecknande för miljösituationen i Sigtuna kommun är den miljöpåverkan och de markanspråk som kommunikationssektorn för med sig, inte minst genom Arlanda flygplats. Vattenfrågorna är viktiga i kommunen, bland annat för att större delen av allt vatten som lämnar kommunen via vattendrag rinner ut i Mälaren. Sigtuna kommun är en ekokommun och vi ska vara föregångare i vårt eget miljöarbete. Vi ska vägleda och underlätta för övriga inom kommunen i deras miljöarbete, detta gäller såväl de enskilda kommuninvånarna som företag och organisationer. Miljöpolicyn är utgångspunkten och anger inriktningen för oss i detta arbete. All kommunal verksamhet ska genomsyras av en ekologisk helhetssyn och utgå från ett kretsloppsperspektiv. Vid all planering och i alla kommunala beslut ska vi ta hänsyn till de hälso- och miljökonsekvenser som de ger upphov till. Kan ett beslut antas leda till skador på miljö och hälsa ska vi tillämpa försiktighetsprincipen och vidta åtgärder för att minimera skadorna. I detta arbete ska övergripande folkhälsoaspekter ska vägas in. Kommunen ska arbeta aktivt med utbildning och information om miljöfrågor. Kommunen ska använda sin position i samhället till att påverka myndigheter, företag, organisationer med flera att arbeta i en ekologiskt hållbar riktning. Vi ska utveckla dialogen och samarbetet med dessa aktörer. Kommunen ska ställa miljökrav vid all upphandling. Samtliga anställda inom kommunens verksamheter har ett personligt miljöansvar i sitt dagliga arbete. Tillsammans delar vi på ansvaret för att arbeta utifrån miljöpolicyns intentioner. Krav och förväntningar på samma förhållningssätt ska även ställas på verksamheter som finansieras med kommunala resurser. 10

12 Näringslivsutveckling En näringslivsstrategi antogs av kommunfullmäktige Den innehåller bland annat en vision för år 2010 samt mål med olika tidsperspektiv och aktivitetsplan. Mål och aktiviteter följs upp årligen. Strategin bygger på ett omfattande samråd och en kartläggning av näringslivsklimatet i kommunen. I visionen framhålls sex områden: 1. Besöksnäring 2. Utbildning 3. Kommunikation/transport/logistik 4. Ekokommunens miljöarbete syns i näringslivet 5. Östersjöregionen upplevs som en del av kommunens närområde 6. Den mångkulturella kompetensen tillvaratas. Sigtuna i regionperspektiv Sedd ur Stockholmsperspektiv ligger Sigtuna kommun i länets periferi. Men kommunen är också belägen i det expansiva stråket Stockholm Uppsala i den Stockholm Mälarregion som har landets kraftigaste tillväxt i både näringsliv och befolkning. Sigtuna är värdkommun för regionens och landets storflygplats Arlanda. Övriga kommuner vänder sina blickar hit och de utvecklingsbenägna företagen lokaliseras med tanke på belägenhet i förhållande till Arlanda. Uppsala arbetar för regional- och pendeltågstrafik till Stockholm med stationer i ett pärlband av samhällen utefter banan. Sigtunas förutsättningar att spela en viktig roll i utvecklingsstråket Stockholm Uppsala är dels en följd av näringslivets utveckling och dels beroende på kommunens egna önskemål. Att näringslivet kommer att utvecklas starkt i närheten av E4 och Arlanda är givet. Efterfrågan på bostäder nära Arlanda men utanför bullerstört område väntas i framtiden öka, men expansionen på och kring Arlanda leder till en fortsatt hög arbetsinpendling. Regionala planerings- och utvecklingsfrågor av betydelse för Sigtuna kommun är också: Regionplanering med betoning på utveckling av bland annat infrastrukturens kapacitet och att miljön för nyskapande stärks, att marknader som driver på utvecklingen skapas och att Stockholmsregionen som internationell mötesplats stärks. Mälardalsrådets arbete som fokuserar på visioner om en gemensam bostads- och arbetsmarknadsregion och att sprida tillväxten så att Stockholm Mälarregionen blir flerkärnig. Arbetet inom den särskilda Stockholmsberedningen som har att lämna förslag till förbättringar av trafik- situationen och transportmöjligheterna inom regionen och mellan regionen och omvärlden. Beredningen har haft ett särskilt uppdrag att finna en god hantering av det civilrättsliga avtal om framtida utbyggnad av Arlanda flygplats som ingåtts mellan Sigtuna kommun och staten. Parterna är efter avslutade överläggningar 2002 överens om hur avtalet fortsättningsvis ska hanteras inför kommande beslut vad gäller utökningen av Arlanda flygplats bankapacitet. Samarbetet om utveckling av stråket Uppsala Arlanda Stockholm, (ABC-projektet). Syftet är att bidra till en interregional planering som överskrider traditionella regiongränser. Nordens största flygplats Stockholmsregionen konkurrerar med andra regioner i världen om de expansiva företagen och den attraktiva arbetskraften. Med Stockholms relativt EU perifera läge har välfungerande flygtransporter särskilt stor betydelse för regionens konkurrenskraft. Att inom sina gränser innehålla det utvecklingsnav som storflygplatsen utgör är en utmaning både på gott och ont för Sigtuna kommun. Närheten till Arlanda kan visa sig vara mycket attraktiv för många företag och medföra en stor utvecklingspotential med starka markanspråk. Attraktivt boende nära arbetet kan då komma att efterfrågas av många och markpriserna därigenom öka. För fastighetsägare och befolkning kan detta få både positiva och negativa konsekvenser. Ambitionen från Luftfartsverket och Arlandastad att utveckla en flygplatsstad (Airport City) kräver en kommunal strategi och ett utvecklat samarbete även med andra aktörer ett lämpligt forum behövs för detta. Ett ökat bebyggelsetryck medför även krav på investeringar i infrastruktur. Konkurrerande markanspråk bör samordnas/avvägas effektivt. Miljöeffekter i form av störningar från vägtrafik med mera samt intrång i värdefulla natur- och kulturmiljöer måste bemästras för att få en hållbar livsmiljö även på lång sikt. Till detta kommer de störningar som själva flyget ger och som ger begränsningar för markanvändning och bebyggelseutveckling. Sammanfattningsvis gäller det att medverka i och att påverka flygplatsens utveckling i en för kommunen positiv riktning och samtidigt begränsa flygets miljöstörningar. 11

13 Kommunens identitet Sigtuna är de rika kontrasternas kommun. Här finns Nordens största flygplats, en regionens port och metropol av internationellt snitt. Här finns den tusenåriga staden Sigtuna, en av landets mest välbevarade och värdefulla. Här finns en vidsträckt, vacker och välbevarad landsbygd; med skogar, värdefulla kulturlandskap och biotoper i rik variation. Här bor människorna i trivsamma lokalsamhällen med bra service och kommunikationer, med identitet och hemkänsla. De många besökarna ska mötas av attraktiva miljöer och mötesplatser med tillgång till moderna verksamheter intressanta utbildningar förnämliga kommunikationer unika sevärdheter. Den fortsatta utvecklingen bör betona kommunens egen identitet; invånarna ska med stolthet befinna sig närmast ingången till stora världen, i en kommun som präglas av sin rika kulturhistoria och sin rena och vackra natur. Arlanda flygplats. Foto: Keith Samuelson 12

14 Vision för Sigtuna kommun år 2012 Denna vision beskriver en önskad framtidsbild av Sigtuna kommun år Kommunens identitet Invid Mälarregionens mest attraktiva natur- och kulturmiljöer har en regional kärna utvecklats innehållande bland annat Nordens storflygplats. Den tredje staden på axeln Stockholm Uppsala; med landets starkaste tillväxt. Arlanda Märsta Sigtuna har gjort sig känt som ett attraktivt bebyggelsestråk med hög kvalitet vad gäller innehåll och utformning. På bara en dryg mils avstånd ryms den tusenåriga stadens kulturarv, högklassiga nutida bebyggelsemiljöer och regionens port mot yttervärlden/framtiden. Sigtuna kommun alla tiders mötesplats! Individen står i centrum och kan här finna stora valmöjligheter för sin tillvaro; i såväl arbete och boende som fritid. intill centrum, den nya bussterminalen tvärs över spåren binder samman centrum med bebyggelsen på andra sidan, där staden fortsatt med en rutnätsstruktur av bostads- och verksamhetskvarter. Märsta och Arlandastad har äntligen vuxit ihop till en stadsbygd; utbytet dem emellan har utvecklats längs ett tvärgående huvudstråk med bland annat kollektivtrafik. Rosersberg har bevarat sin karaktär; en flygplatsnära villastad med närservice. Sedan den nya trafikplatsen byggdes har arbetsplatstillväxten ökat starkt. En del bostäder har också tillkommit och Rosersberg utgör liksom tidigare ett levande och trivsamt lokalsamhälle. Fysisk struktur Det vackra kulturlandskapet dominerar fortfarande i Sigtuna kommun. Tydliga gränser finns mellan landsbygd och bebyggelse. Bebyggelsen bildar väl avvägda lokalsamhällen. Dessa är sinsemellan urskiljbara men bildar nätverk eller pärlband för en välfungerande infrastruktur. Foto: Keith Samuelson Grönstrukturen bildar vackra, livgivande och väl använda stråk som leder mot stränder och kulturbygd. Märsta, som under flera decennier saknade en del viktiga stadskännetecken har nu utvecklats till en fullständig stad; med genomgående, trädplanterade gator, tät och väl avgränsad bebyggelse med en blandning av verksamheter, service och bostäder. Stationen med pendel- och snabbtåg ligger bekvämt Strandpromenaden, Sigtuna stad. Foto: Keith Samuelson Sigtuna har vuxit eftersom nya bostäder och en del utbildnings- och konferensanläggningar tillkommit. Stadens speciella karaktär och skönhet har ytterligare förstärkts. Begreppen strandskydd och allemansrätt omhuldas av invånarna i kommunen. Stränder och Mälarnära lägen mellan Märsta och Sigtuna har tillvaratagits på bästa sätt för attraktivt friluftsliv och promenadstråk med inslag av bad- och båtliv. De bostäder som finns utgör trevliga och medvetet miljöskapande inslag längs strandpromenaden. Invid väg 263 väster om Valsta finns nu en hel del bebyggelse; här har en del service kunnat utvecklas på ett stadsmässigt sätt genom det goda köpunderlag som vägen ger i korsningspunkterna. Söder om vägen har flera bebyggelsegrupper utvecklats och sträcker sig ner mot vattnet. Verksamheter med annonsläge närmast vägen skyddar bakomliggande bostäder mot störningar från trafiken. 13

15 Befolkning och service Kommunens medvetna strategi med samordnad närservice av olika slag har gett en stor mångfald i handelsutbudet. Detta har bidragit till att vidmakthålla ett bra serviceutbud i kommunens stadsdelscentra. Valmöjligheterna vad gäller service är stora. Det går bra att bilhandla i ett supermodernt flygplatsanknutet storcentrum. Till vardags kan man promenadåka, cykla eller gå på trivsamma stadsgator med möjlighet till service, boende och verksamheter; den bästa servicen finns i Märsta centrum. Här finns plats för möten och lokal kultur, man kan träffa på bekanta, uppleva nyheter, arrangemang, föreställningar och mycket annat. I Sigtuna kan man vandra bland turister på den tusenåriga Stora Gatan och göra sina inköp i småbutiker och lokala livsmedelsbutiker. De flesta bostäder i kommunen ligger nära kollektivtrafik så att jämställdhet främjas och unga och gamla har goda rörelsemöjligheter. Drygt invånare bor nu i kommunen. Befolkningen har en allsidig ålderssammansättning. Människor känner stark lokal förankring och engagerar sig därför i sin närmiljö. Brottsligheten har minskat ordentligt, dels har en medveten brottsförebyggande bebyggelseplanering givit resultat, dels gör den kommunala närpolisen ett fint arbete som innebär trygghet för medborgarna. Barnen har nära till förskolor och skolor. Skolgårdarna är spännande och omväxlande. Det märks att barnen trivs i sin skolmiljö. Genom att pedagogikens betydelse lyfts fram har skolans arbete genomgått en medveten kvalitetshöjning. Deras många gånger stressande förhållanden under början av 2000-talet har identifierats och bemästrats; barnen känner sedan länge lugn och trygghet och kan därför ta ett rimligt ansvar för sitt lärande. Detta märks på att en större andel än tidigare nu går vidare till högre utbildning. Bostäder och byggande Det finns bostäder för familjer med barn... för unga som vill bo kvar i kommunen... för gamla som behöver hemservice och god tillgänglighet... för olika typer av hushåll av skiftande storlek och sammansättning så att bland annat skilda föräldrar med barn kan fortsätta bo i samma område, så att flera generationer kan bo nära varandra. Arbete och näringsliv Näringslivet i kommunen har utvecklats på ett differentierat sätt. Här finns många internationella företag, men även mer lokalt förankrade verksamheter. Särskilt har många företag inom logistik, utbildning och turism etablerats och vuxit. Många småföretag inom tjänste- och servicesektorn har valt att etablera sig i anslutning till huvudvägnätet i kontakt med bostadsbebyggelse, väl synliga och nåbara från till exempel väg 263 mellan Sigtuna och Märsta. Närhet till och god tillgänglighet till attraktiva naturoch kulturområden, stränder och skogar gör att människor trivs och gärna bosätter sig i kommunen. Här finner företagen arbetskraft med hög kompetens och attraktivitet. Stadsmiljö, gestaltning Bebyggelse som tillkommit under decenniet har präglats av variation mellan olika hussorter och upplåtelseformer. Stadsmiljöns utformning är genomtänkt, med stort utrymme för variationer, med växling mellan täthet och rymd, med intensiv trädplantering och grönska. Varje bebyggelsegrupp har sin egen röda tråd, sin egen karaktär vad gäller husens utformning och samspel samt deras förhållande till gemensamma ytor. Denna har erhållits genom analys av platsens egna förutsättningar och den har formulerats i gemenskap mellan intressenter och kommun. En brottsförebyggande bebyggelseplanering har bidragit till att bebyggelsemiljöer nu hänger samman längs gatorna och är tätare och mer livfulla än vad som tidigare ofta var fallet. Bebyggelsen har sin egen ryggrad och sin mötesplats. Ofta är bebyggelsen tätare och intensivare närmast busshållplatser och andra viktiga målpunkter. Här har ibland även närservice etablerats. Att förflytta sig utan bil är trevligt och tryggt, mestadels längs de trädplanterade och väl upplysta gatornas trottoarer mörka och obefolkade partier behöver man inte passera om man inte vill. Det finns även vackra och avkopplande parkstråk som leder till naturen och till olika målpunkter. Kulturmiljö Sigtuna stad finns nu på UNESCO:s världsarvslista. Kulturmiljöer ingår i och berikar en del bebyggelsemiljöer. Genom ett aktivt informationsarbete har människor kommit att intressera sig för kulturmiljön och vari dess värden består. De förstår därför sitt ansvar för 14

16 att vidmakthålla dessa värden vid byggnation och andra åtgärder. På så sätt erbjuder den levande landsbygden fortfarande attraktiva upplevelser för alla, vilket gynnar bland annat turism, friluftsliv och kommunens identitet. De värdefullaste kulturmiljöerna har vårdats extra väl och skyddats från påverkan. Museet i Sigtuna Anno 1000 har blivit ett unikt och mycket välbesökt utflyktsmål. Naturmiljö Kommunens höga naturvärden har utvecklats och förstärkts, vilket ger möjlighet till rika upplevelser och bidrar till sigtunabygdens karaktär. Bland annat har skogsbryn och hagmarker tillvaratagits så att kulturlandskapets karaktär bibehållits. Värdefulla naturområden som Rävsta och Garnsviken har bidragit till att göra kommunen känt som utflyktsmål. Friluftsliv och turism Besöksnäringen har ytterligare utvecklats eftersom den tusenåriga staden Sigtuna och de för Mälardalen unika natur- och kulturmiljöerna, belägna nära flygplatsen, är så välbevarade. Märstaborna tycker sig nu ha allt ; en trivsam stadsmiljö, god service och nära till naturen. Sedan en passage över/under väg 263 med en gen gång- och cykelförbindelse byggdes kan man enkelt ta sig till fots eller med cykel till den underbara Mälarmiljön. Växlingarna i kommunen är tydliga mellan folk-, trafik- och intrycksrika miljöer å ena sidan och tysta, avkopplande och naturrika miljöer å den andra. Arena Tingvalla med kommunens huvudidrottsplats samt regionens största inomhusarena för fotboll har bidragit både till Märstas goda image och att idrottsintresset ökat på bredden. Trafik På grund av en välfungerande kollektivtrafik i en genomtänkt bebyggelsestruktur behöver de flesta människor inte använda bilen så mycket i vardagslag. Trevliga och livfulla gångvägar gör att många väljer en välgörande promenad till bussen. Därför har folkhälsan liksom miljön förbättrats. Den spårbundna trafiken har en stark lokal och regional ankytning. Förbindelserna till Stockholm och Uppsala samt i tvärstråket Märsta Arlandastad Arlanda är mycket goda. Ett välfungerande vägnät har byggts ut. Det tillgodoser både regionala och lokala behov. Även från sydost och nordost finns goda förbindelser mot Arlanda; E4 har byggts ut för att klara Arlandatrafiken. Vatten Vattenkvalitén i sjöar och vattendrag har vidmakthållits och förbättrats trots en ökad befolkning. Trafikens föroreningar har kunnat omhändertas så att de ej försämrat vattentillgångarna. Nya upplevelsevärden har tillskapats genom att vattnet använts som miljöskapande element. Miljö Miljöstrategi och långsiktig hållbarhet präglar kommunens alla verksamheter och invånarnas vardagsliv. Foto: Pekka Widergren 15

17 Mark- och vattenanvändning Planens huvuddrag 18 Rekommendationer för områden 20 Bygglovprövning utanför detaljplan 31 Arlanda flygplats 35 17

18 Planens huvuddrag Översiktsplanen visar hur kommunen tänker sig övergripande fysiska förutsättningar och möjligheter till framtida utveckling. Planens innebörd: Nuvarande tätbebyggda delar utvecklas, förtätas och kompletteras utifrån sina olika förutsättningar. Ny tätbebyggelse tillkommer på ett sådant sätt att möjligheter till goda samband och bebyggelse-. miljöer vägs samman med ambitionen att minimera intrång i bevarandevärda områden. Planen dimensioneras för ett maximalt bostadsbyggande på 350 lägenheter per år. Arlanda utvecklas som mötesplats med service för resande och anställda. Arlandastad utvecklas med arbetsplatser och kommersiell service. Möjligheter ges till ny bebyggelse i några lägen nära Mälaren. Landsbygdens rika natur- och kulturvärden tas tillvara och strändernas värden respekteras. Strategi för kommunens fysiska utveckling Den fysiska miljön är föremål för mängder av önskemål och behov. Människor söker bostad, markägare och intressenter vill exploatera, bättre och genare kommunikationer behövs, den tekniska försörjningen ställer nya krav med mera. Propåer ställs till kommunen om att använda mark- och vattenområden för olika ändamål. Samtidigt vet vi att till exempel människors sociala behov, den biologiska mångfalden, kulturarvet med mera också ställer krav på den fysiska miljön nu och i framtiden, krav som kommunen enligt lag ska bevaka. Allt ska samverka till en god helhet detta utgör översiktsplaneringens uppgift. Långsiktig hållbarhet Kommande generationer har rätt att ställa krav på en god miljö i vår kommun. Landsbygdens natur och kultur ska finnas kvar i meningsfulla helheter, de ekologiska sambanden ska fungera, samhället ska kunna försörjas av teknik och kollektivtrafik till rimliga kostnader, resursförbrukningen ska vara effektiv och dessutom ska bebyggelsen understödja en positiv utveckling av det sociala livet. Ingen vet vilka resurser som i framtiden står till buds för att försörja bebyggelse med till exempel energi eller varor eller hur mycket vi i framtiden kan vara beroende av biltransporter. Redan idag är det förenat med stora kostnader att bygga vägar och va-ledningar som inte utnyttjas till fullo. Att skjutsa barn till skolan samt att ge gamla nödvändig service och skötsel innebär extra påfrestningar på den kommunala budgeten om avstånden är långa. För jämlikhet och social integration är det viktigt att god service och kollektivtrafik kan utvecklas. Bebyggelse bör därför koncentreras utefter huvudstråk som utnyttjas väl och som kan förbindas med varandra. Verka för funktionsblandning, utveckla trygga och livfulla bebyggelsemiljöer Utvecklingen mot en alltför utspridd och zonindelad bebyggelse behöver motverkas. En god stadsmiljö innebär att olika funktioner blandas, att arbetsplatser, verksamheter och bostäder är integrerade. Här finns förutsättningar för mångsidiga miljöer som bidrar till befolkade gaturum och socialt liv en stor del av dygnets timmar. Befolkade gaturum ger större trygghetskänsla och är hämmande för brottsligheten. Hur vi upplever och trivs i den fysiska miljön har också betydelse för hållbarhet och resurssnålhet; då minskar till exempel lusten till åverkan eller behoven att riva ner och byta ut. Svårigheterna med störningar från verksamheter och trafik i en sådan planering finns, det gäller att i varje läge jämka, optimera och anpassa. Alltför miljöstörande verksamheter måste självklart ligga avskilt från bostäder, större trafikleder måste avskärmas. Men att i mycket högre grad integrera, bygga staden/tätorten med förebilder i stadslivet, det som människan sökt sig till i årtusenden, där konflikter inte helt kan undvikas och där helheten är något mycket mer än de ingående delarna den uppgiften är en utmaning. Eftersträva förtätning och utbyggnad av befintliga tätorter I tätorterna finns utbyggd infrastruktur, kollektivtrafik och service, här finns redan olika boendekategorier och ett socialt liv. Förtätning ger möjlighet att minska resandet och mindre ytor behövs för vägar. Drift- och investeringskostnader kan relativt 18

19 sett minskas och större naturområden utanför bebyggelsen skonas. Underlaget för kollektivtrafik och service ökar. Stadsmiljökvaliteter kan tillföras om förtätning innebär att torftiga miljöer, överblivna och slitna markområden, buller med mera kan åtgärdas. Bostadsutbudet kan kompletteras så att till exempel ungdomar och äldre kan erbjudas en bostad inom sitt bostadsområde. Förtätning kan dock riskera att viktiga eller närbelägna grönområden bebyggs, att trafikbelastningen ökar för mycket, att lokala särdrag, kulturhistoriska element eller särdrag skadas samt att kringboende får minskad boendekvalitet. Därför är det viktigt att bedöma effekterna av en förtätning så att fördelarna kan vägas mot nackdelarna i både det korta och långa perspektivet. PBL 2 kap. 1 Mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning som från allmän synpunkt medför god hushållning. Planläggning ska, med beaktande av naturoch kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas. Kommunen kan påverka inriktning och kvalitet i byggandet på flera sätt: Genom fysisk planering. Översiktsplaner, detaljplaner och bygglov är instrument att förverkliga kommunens avsikter med markanvändning och bebyggelseutveckling. Genom avtal med markägare. I exploateringsavtal vid markförsäljning och i andra överenskommelser kan kommunen avtala med fastighetsägare om ambitioner utöver planlagstiftningens krav. Genom pedagogiska exempel och information. Hur fastighetsägarna vårdar sina hus och tomter är avgörande för hur stadsmiljön utvecklas. Genom att informera om värden i bebyggelsen och stadsmiljön kan kommunen ge kunskap och väcka intresse för dessa frågor. Behåll skillnad mellan stad och land Begreppet Stad och land berör en problematik av särskild betydelse för hela kommunens identitet, med dess tillgång till en stor och värdefull landsbygd kontra prognoser om ett starkt ökande bebyggelsetryck. Att det vackra kulturlandskapet även fortsättningsvis ska dominera i Sigtuna kommun och att tydliga gränser ska finnas mellan landsbygd och bebyggelse ter sig som en önskvärd utveckling. Det är inget förortslandskap vi vill se växa fram; landsbygden ska ha kvar sina kvaliteter, tätorterna sina. Huvudsakliga förändringar gentemot Översiktsplan 1991 Tydligare indelning av översiktsplanen olika ämnesområden redovisas var för sig under Allmänna intressen och de översiktliga sammanvägningar som gjorts redovisas i delen Mark- och vattenanvändning medan tätorterna presenteras samlat i en egen del. Tätortsområdena anges mer tydligt med inriktning också mot förtätning, komplettering och omvandling för att tillvarata, förbättra och berika tätorternas utformning och innehåll. Ekokommunen Sigtuna betonas. Mer uttalad inriktning mot långsiktig hållbarhet. Vattenområden och vattenanvändning anges. Skydd för vatten och va-frågan har utvecklats. Grönstrukturplaneringen med redovisning av tillgänglighet och gröna samband har införts under Allmänna intressen. Bebyggelsens struktur och gestaltning anges som ett allmänt intresse. Kulturmiljö, rekreation och turism betonas ytterligare. Miljöfaktorer inklusive miljökvalitetsnormer har införts. Prövning av ny bostadsbebyggelse med avseende på buller anges mer entydigt ske utifrån flygbullernormen FBN 55 db(a). Förändrings- och utredningsområden för huvudsakligen bostäder har utökats nordväst om Märsta och på västra Sigtunahalvön. Odensala finns med som strategisk markreserv. Rosersbergs övningsområde anges nu på Markoch vattenanvändningskartan som bibehållet speciellt verksamhetsområde. Reservat för vägarna 263 och 273 från Översiktsplan 1991 utgår. Nytt kollektivtrafikstråk föreslås mellan Märsta Arlandastad Arlanda flygplats. Gasledningsreservatet har förlagts i Mälaren. Planens konsekvenser belyses översiktligt vad gäller positiva och negativa effekter. 19

20 Rekommendationer för områden Inledning På Mark- och vattenanvändningskartan, markeras de olika områdestyper (betecknade med bokstav) som detta kapitel redovisar. En överblick av de föreslagna förändringarna samt de littrerade områdena (markerade med bokstav och siffra) finns på Illustrationskartan. Båda kartorna bifogas lösa i större format. Vad gäller områden för utbyggnad av huvudsakligen bostäder finns dels sådana som kan bli aktuella inom en tioårsperiod (F), dels sådana där fråga väckts om utbyggnad men där ytterligare studier fordras innan bestämda förslag kan läggas (U). Arlandas utveckling beskrivs enbart i ett eget kapitel: Arlanda flygplats. I översiktsplanens avslutande del, Tätorter, ges en helhetssyn på utvecklingen i Märsta, Sigtuna stad, Rosersberg samt Arlandastad. T Tätortsområden Med T betecknade områden i översiktsplanen utgör de befintliga tätortsområdena inklusive mark för expansion i dessa tätorters periferi. Dessa utgörs av Märsta med Arlandastad (inklusive Brista), Sigtuna stad och Rosersberg. Områdena innehåller utöver bebyggelse, kommunikationer och anläggningar även naturmark av betydelse för närrekreation. Vidare finns idag i de betecknade tätortsområdenas periferi åker- och skogsmark som förutsätts brukas tills annan markanvändning blir aktuell. För stora delar av de bebyggda tätortsområdena gäller detaljplan. För Pilsbo finns antagen fördjupning av översiktsplanen, vilken avses gälla även fortsättningsvis som en detaljerad del av den nya översiktsplanen. I tätortsområdena ingår smärre delar som omfattas av förordnanden, se kapitel Förordnanden. Delen nordost om Sigtuna vid väg 263 väster om Garnsviken är av riksintresse för kulturminnesvården liksom själva Sigtuna stad. Inriktning T-områden: Prövning av markens användning sker genom detaljplan. När planeringsförutsättningarna behöver belysas i ett större sammanhang skall fördjupning av översiktsplan (FÖP) eller program till en eller flera detaljplaner inkluderande översiktliga frågor upprättas. Tätortsområdena avses planeras vidare för bebyggelse i form av bostäder, service och arbetsplatser med tillhörande infrastruktur på det sätt som är lämpligt för samhällenas utveckling och de lokala förutsättningarna. Härvid ska också inbegripas förtätning, komplettering och omvandling för att tillvarata, förbättra och berika de befintliga tätorternas utformning och innehåll. Natur- och kulturmiljövärden ska beaktas, tillgång på nära håll till friytor, natur- och parkmark liksom service ska finnas. Förutsättningar avseende god boendemiljö ska uppfyllas varvid särskilda avvägningar görs med hänsyn till den speciella situation avseende flygbuller som råder för i huvudsak bebyggt tätortsområde Rosersberg. Tb Tätortsområden bevarande Med Tb betecknat område i översiktsplanen utgör den som riksintresse angivna delen av Sigtuna centrala stad. Området finns redovisat som AB 65 i Sigtuna stad, se kapitel Riksintressen. Inriktning Tb-områden: Syftet med detta område är bevarande varför inriktningen är att det ska skyddas mot förändringar som kan äventyra befintliga värden. Endast åtgärder som anpassas till riksintresset bör återhållsamt få komma till utförande. Vid prövning av bygglov ska lämpligheten av föreslagen förändring bedömas med utgångspunkt från gällande detaljplaner och Bevarande- och förnyelseplan för Sigtuna stad (1986). F Förändringsområden Med F betecknade områden på översiktsplanens karta för Mark- och vattenanvändning, avses på relativt kort till medellång sikt tas i anspråk för annan markanvändning: exempelvis bostäder, arbetsplatser, service eller trafikleder. Till förändringsområde kan också hänföras omgivande mark som påverkas av den planerade förändringen. Områdena ligger strategiskt där samband med tätorterna, ny service och kommunalteknisk försörjning kan skapas. I förändringsområdena ingår ett föreslaget nordsydligt bebyggelseband väster om Märsta Valsta från Ölsta i norr ner till Vitberget i söder. Vidare ett nordsydligt bebyggelseband Tilskogen från Norrtil i norr ner mot Mälaren i sydväst där delar idag är ett glest bebyggt fritidshusområde. 20

Översiktsplan Arboga kommun

Översiktsplan Arboga kommun Översiktsplan Arboga kommun Antagandehandling, 2009-10-26 www.arboga.se/oversiktsplan 2 Att bygga Arbogas framtid mitt i en spännande historia är en utmaning Arboga kommun är en plats med en rik och intressant

Läs mer

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1

INLEDNING. NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING NOVEMBER 2013 UTSTÄLLNINGSHANDLING Järfälla - nu till 2030 ÖVERSIKTSPLAN 1 INLEDNING Järfälla kommun, kommunstyrelseförvaltningen Projektledning Fotografier Kommunstyrelsförvaltningen Peter Lindroos

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN

FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN FRAMTIDSPLAN 2030 SAMHÄLLSBYGGNADS- KONTORET STRATEGISK ÖVERSIKTSPLAN FÖR HALMSTADS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING 2013-02-26 Politisk styrgrupp Kommunstyrelsen Projektledare Martina Pihl Fritsi, planarkitekt,

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2

Trafik för en Attraktiv Stad. Utgåva 2 Trafik för en Attraktiv Stad Utgåva 2 2 Medverkande Projektledare: Sari Wallberg, Tyréns (representant för Sveriges Kommuner och Landsting) och Mathias Wärnhjelm, Vägverket Arbetsgrupp: Lars Nilsson, Helsingborg,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Konsekvensbeskrivning av Huvuddokumentet Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Bakgrund En översiktsplan antas alltid

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling

Dags att handla nu. Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Dags att handla nu Detaljhandeln och en hållbar samhällsutveckling Stellan Svedström och Helena Holm Boverket Titel: Dags att handla nu

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20

ÖVERSIKTSPLAN. för Ljusdals kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 ÖVERSIKTSPLAN för Ljusdals kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-02-22 41 Lagakraftvunnen 2010-09-20 Omslagsbild Per Andersson, Järvsö Foto s. 5 Färila kyrka, Harry Högberg s. 8 Studenten, Frida Sundell

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010 Förslag till miljökonsekvensbeskrivning REMISSHANDLING 13 juni 28 november 2008 1 Regionplane- och trafikkontoret (RTK) ansvarar för regionplanering,

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19)

ÖVERSIKTSPLAN för utveckling av Ånge kommun 1 (19) för utveckling av Ånge kommun 1 (19) Spångbrogården, Ånge Hallstaborgs servicehus i Hallsta Framsteget, Ljungaverks hemtjänst Foton: Ånge kommun för utveckling av Ånge kommun 2 (19) Se även temahäfte 2

Läs mer

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning

Bostadsnära natur. inspiration & vägledning Bostadsnära natur inspiration & vägledning Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Boverket augusti 2007 Titel: Bostadsnära natur - inspiration & vägledning Utgivare: Boverket augusti 2007 Upplaga:

Läs mer

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten

Stock holm. region i till växt. Planering och ut veck ling 1993-2003. Göran Johns on Bo Malm sten Stock holm region i till växt Planering och ut veck ling 1993-2003 Göran Johns on Bo Malm sten Stockholm region i tillväxt Stockholm region i tillväxt Planering och utveckling 1993-2003 Göran Johnson

Läs mer

Dnr.nr. KS.2012.765/212

Dnr.nr. KS.2012.765/212 Kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN Samrådsförslag 2015-03-26 Dnr.nr. KS.2012.765/212 Sista dag för att tycka till om samrådsförslaget till översiktsplan är den 31 maj 2015. Era synpunkter ska vara skriftliga

Läs mer

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner

Juli 2004. Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket Rapport Juli 2004 Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Erfarenheter från kommunomfattande översiktsplaner i sex kommuner Boverket 2004 Titel: Erfarenheter från kommunomfattande

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN FÖR TYRESÖ KOMMUN Antagen den 17 april 2008 INNEHÅLL: FÖLJANDE HAR VARIT MED I ARBETET: STADSBYGGNADSKONTORET Stadsbyggnadschef Peter Hellsten Projektledare, redaktör Henrik Svensson Kartunderlag

Läs mer

Arbete med regionförstoring

Arbete med regionförstoring Boverket Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg Arbete med regionförstoring Exempel från översiktlig planering i Ånge, Vallentuna och Helsingborg

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5

Kumla 25 000. Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer. Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Kumla 25 000 Översiktsplan för Kumla kommun Del 2 - Planeringsförutsättningar och riktlinjer Antagen av kommunfullmäktige den 14 februari 2011, 5 Förord Kumla 25 000 är namnet på Kumlas översiktsplan.

Läs mer