Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2"

Transkript

1 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Revisionshistorik Organisation Kontaktuppgifter Bakgrund f d Scharins industriområde Föroreningssituationen Områdesindelning Syfte Övergripande mål 8 2. Juridiska krav och ansvarsfördelning 9 3. Allmänna delar Platsspecifika riktvärden Buller Kemiska produkter Nya föroreningar Riskhantering Styrande beslut och lagstiftning Dokumentation Allmän genomförandeplan för miljökontrollen Områdesspecifikt för cisternområdet Mätbara Åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Grundvatten Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Klassificeringsmetod Övergripande tidplan Områdesspecifikt för A-området Mätbara Åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Grundvatten Övergripande saneringsmetodik Klassificeringsmetod Klassificering och åtgärd Hantering av vatten i schakten Övergripande tidplan Områdesspecifikt för Sågverksområdet Mätbara åtgärdsmål Friklassningsvärden Åtgärdskrav Föroreningssituationen Markförhållanden 24 2

3 Klassificeringsprovtagning Grundvatten Ytvatten Hantering av vatten i schakten Övergripande tidplan Områdesspecifikt för grävande av ny dagvattenledning Mätbara åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Övergripande tidplan Områdesspecifikt för arbeten i strandlinjen Mätbara åtgärdsmål Åtgärdskrav Föroreningssituationen längs stranden Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Planerade kontrollfunktioner under genomförande Övergripande tidplan Områdesspecifikt för Härvelträskområdet Utvärdering och rapportering 37 3

4 1. Inledning 1.1. Revisionshistorik Namn/version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Färdig plan för synpunkter. Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson/Anders Lättström Christer Svensson/Anders Lättström Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Ändring, rättning och utökad förklaring av text. Uppdatering och korrigering av text/bilder. Uppdatering och inlägg av kontrollfunktioner för strandjobb och utsläpp till älven. Nytt kapitel om riskhantering. Layout. Reviderad efter synpunkter från miljönämnden. Ny kapitelindelning. Revideringar och uppdatering av sågområdet 4

5 1.2. Organisation STYRGRUPP Lars Hedqvist, planeringschef - Göran Åström, bygg- och miljökontorets chef Jan Sundbom, fastighetskontoret Christer Norberg, fastighetskontoret - Hans Andersson, teknisk chef - Susanne Aidanpää, ekonomichef Karin Söderström, länsstyrelsen - Rolf Edlund, kommunjurist Christer Svensson, projektledare PROJEKTGRUPP Christer Svensson, projektledare Eskil Burlin, administration ek - konsultstöd Kvalitets- och miljökontroll Christer Svensson Entreprenader Figur 2.1. Organisationsschema på Scharinsprojektet 1.3. Kontaktuppgifter Kontaktpersoner vid kommunen: Kontaktperson vid länsstyrelsen: Kontaktperson vid länsstyrelsen: Christer Svensson, projektledare Kommunledningskontoret Tel: Fax: Mail: Karin Söderström Tel: Fax: Mail: Johanna Melin Tel: Fax: Mail: 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde På Scharins industriområde har det bedrivits verksamheter i omgångar sedan sent 1800-tal. Idag är all verksamhet nedlagd. Skellefteå kommun har beslutat att gå in som huvudman för att sanera området som i nuläget är starkt förorenat. Sedan år 2000 har 5

6 kommunen i samarbete med konsulter genomfört undersökningar för att samla in nödvändig information till en slutsanering av området. I december 2005 så beslutade Naturvårdsverket att tilldela ramanslag för åtgärder Fas 1) gällande sanering och rivning av byggnader samt fortsatta undersökningar. Under 2008 sammanställdes en ny huvudstudie Geo Innova, maj 2008) från samtliga undersökningar. Med denna huvudstudie som underlag har även bidrag till Fas 2, marksanering av f d Scharins industriområde, ansökts. Fas 2 tilldelades pengar i slutet av 2008 och innebär att cirka halva området kommer att saneras och återstående del markundersöks ytterligare Föroreningssituationen Beskriver situationen före sanering) Arsenik As) och dioxin är två huvudföroreningar som är återkommande på området. Arsenik har sitt ursprung i de fyllnadsmaterial slaggsand) som använts på A-området se Figur 1.1) och kemikaliehantering ZMA-board) i boardfabrikens process. Totala mängden arsenik beräknas uppgå till ca 24 ton. Även andra tungmetaller, t ex Hg Härvlträskområdet) och Pb A-området) förekommer i höga halter men dessa har en mindre utbredning än övriga föroreningar. På grund av doppning av virke i PCP pentaklorfenol) finns dioxinföroreningar i marken runt Sågverksområdet f d sågverket) och under den brädgård som fanns på s k Härvelträsk-området. Den totala mängden dioxin uppskattas till ca 130 gram fördelat på hela området, en del är lokaliserad i Sågverksområdet ca 80g) och en del på Härvelträskområdet ca 50 g). Kring de oljecisterner som är belägna i de västra delarna av området har oljeföroreningar påträffats i marken. Dessa sanerades bort under hösten Föroreningarna innebär risker främst vid en vistelse på området som innebär att man exponeras för jordpartiklar. Riskerna är störst för små barn0-6 år) som dels är mest exponeringskänsliga och kan stoppa jord i munnen. Den största miljöpåverkan har dioxin genom spridningsrisken till Skellefteälven som är belägen bara några meter från de förorenade jordmassorna. 6

7 1.6. Områdesindelning Oljeområdet A-området Sågområdet Härvelträskområdet Figur 1.1. Överblicksbild som översiktligt visar de avgränsade områdena som är aktuella för marksanering i Fas 2 och området Härvelträsket där fortsatta undersökningar pågår. Dessutom är sträckningen för dagvattenledningen blå tjock linje) och sträckan för ny strandlinje med funktion som invallningorange linje) markerade. Rensning och erosionsskyddande åtgärder av stranden görs från udden till bortersta delen av området i bilden. Då markförhållanden varierar och det finns karaktärsföroreningar för olika områden är Scharinsområdet uppdelat i mindre delområden för att underlätta förståelse och undvika missförstånd. Se Figur 1.1 för uppdelning och avgränsningar. Cisternområdet var förorenat av olja genom den oljehantering som skett på området A-området är förorenat av slaggsand och innehåller höga koncentrationer av arsenik och metaller Sågverksområdet är ett område med kraftigt förhöjda halter av dioxin och några mindre områden förorenade av As Härvelträskområdet består delvis av produktionsrester som använts till utfyllnad mellan 50- och 70-talet samt den brädgård lagringsplats) som användes under tiden sågverket var i drift. Härvelträsket återspeglar också hela verksamheten som bedrivits på området vilket gör att det finns en mängd olika föroreningar inom detta område. De allvarligaste föroreningarna utgörs dock av dioxin och arsenik samt kvicksilver 1.7. Syfte Syftet med detta miljökontrollprogram är att kontrollera att saneringarna får avsedd effekt samt att säkerställa att omgivningen påverkas så lite som möjligt under 7

8 projektets genomförande. Kontrollprogrammet ska också styra så att projektet följer MB:s allmänna hänsynsregler, samt leva upp till förordning 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kontrollprogrammet skall även se till att de riktvärden som är upprättade inte överstigs för specifika områden under något skede efter att slutsanering genomförts. Programmet ska också eftersträva att ge ett tänkande som leder till kvalitativa resultat. Slutgiltiga målet är att f d Scharins industriområde ej skall utgöra en fara för hälsa och miljö vid given markanvändning enligt kapitel 3, Figur Övergripande mål Sammanfattningsvis innebär dessa övergripande mål att marken efter sanering skall kunna användas av barn och vuxna i enlighet med planerad markanvändning utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till älven från eventuell restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller hälsorisker för fiske, fåglar, båtliv etc. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de föreslagna markanvändningarna. Risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge. Följande åtgärdsmål har fastställts av styrgruppen: 1. Både barn och vuxna skall kunna delta i äventyrsverksamheten och kunna komma i direkt kontakt med jorden på området utan att detta leder till negativa hälsoeffekter. 2. Inom ramen för sportverksamheten och båthamnen skall hus café), bollplaner, mm kunna anläggas och utnyttjas av vuxna och barn utan hälsorisker. 3. Området som avsätts för fritid/rekreation ska kunna anläggas och användas utan att barn och vuxna utsätts för hälsorisker. 4. Den norra delen av området skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller miljö. Odling skall kunna ske. 5. På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan risk för exponering från markföroreningar. 6. Kraven på att växtlighet och biota skall kunna etableras är höga inom området för bostäder, men något lägre inom övriga delar. 7. Läckage av föroreningar från området till Skellefteälven skall ej orsaka miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad. 8. Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras. Följande restriktioner för markanvändningen finns: Inget uttag av grundvatten skall ske från området. 8

9 2. Juridiska krav och ansvarsfördelning Version 6 Enligt MB 26 kap 19 skall miljökontroll genomföras för all verksamhet som kan medföra miljöpåverkan. Det är i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för efterbehandlingen och om ingen verksamhetsutövare kan hållas ansvarig är det fastighetsägarens ansvar att genomföra efterbehandling. Den tidigare fastighetsägaren gick i konkurs och konkursen avslutades utan ny fastighetsägare. Skellefteå kommun har beslutat att gå in som huvudman för att sanera detta starkt kontaminerade område och är därmed ansvarig för verksamheten. Kommunen har upprättat en styrgrupp med i huvudsak verksamhetschefer samt med personer med kompetens som är relaterade till projektet. Projektet leds av en projektledare som har hjälp av en operativ projektgrupp som vid behov tar in extern kompetens via konsulter eller internt inom kommunen. Se vidare projektplanen där projektdriften beskrivs utförligt. Ansvaret för att projektet genomförs enligt miljöbalken har huvudmannen. Genomförandeansvaret kan juridiskt fördelas genom avtal men det straffrättsliga ansvaret kvarstår normalt på huvudmannen. I MB ingår efterbehandling i begreppet avhjälpande. Med detta menas: utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en miljöskada. Det finns inga konkreta krav på hur miljökontrollen ska utformas och den är upp till verksamhetsutövaren att utforma. Tillsynsmyndigheten granskar kontrollen och följer i regel de riktlinjer som Naturvårdsverket har satt upp. I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden 2006), hänvisas utformning av miljökontroll allmänt till NV:s allmänna råd för miljökontroll AR92:1). För huvudstudier betonas att miljökontrollen ska utgå från riskbedömningen och att det ska anges vilka mål som ska gälla för miljökontrollen före, under och efter åtgärden och vilka huvudsakliga moment som ska ingå. Det betonas även att referensundersökningar bör genomföras innan åtgärd. 9

10 3. Allmänna delar 3.1. Platsspecifika riktvärden De platsspecifika riktvärden som beräknats har sin grund i den markanvändning som presenteras i figur 3.1. Tabell 3.1 visar värden som räknats fram och den exponeringsväg som styrt det slutliga värdet. Riktvärden har beräknats för två olika markdjup. Figur 3.1. Planerade användningsområdena efter genomförd sanering. Tabell 3.1. Beräknade platsspecifika riktvärden GeoInnova 2008) och styrande exponeringsväg. Notera att riktvärdena inte är synonyma med tillämpade åtgärdsmål. Platsspecifika riktvärden As mg/kg TS) Styrande för riktvärdet Dioxin ng/kg TS) Styrande för riktvärdet Intag av jord samt Bostäder/arbetsplatser exponering från 0-1,5m 20 Bakgrundshalt 18 Bostäder/arbetsplatser Effekter i > 1,5 m 20 markmiljön 250 Äventyr/sport/rekreation 0-1 m 35 Intag av jord 150 Äventyr/sport/rekreation > 1 m 40 andra källor Effekter i markmiljön Intag av jord samt exponering från andra källor Effekter i markmiljön 600 Skydd av ytvatten 10

11 3.2. Buller Denna punkt gäller för allt arbete på området. Buller under saneringsperioden saknar specifikt uppsatta mål. Buller ska i möjligaste mån begränsas till arbetstid vardagar mellan 07:00-18:00. Skulle klagomål uppstå med avseende på buller så kommer mätningar att ske enligt Naturvårdsverkets rekommendationer för buller och jämföras mot utomhusriktvärden för industribuller respektive buller vid transport 65 dba ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller) Kemiska produkter Kemiska produkter ska förtecknas med följande uppgifter: 1. Produktens namn 2. Omfattning och användning av produkten 3. Säkerhetsdatablad ska finnas De huvudsakliga kemiska produkter som kommer att hanteras är drivmedel till fordon och utrustning som hanteras av anlitade entreprenörer. Följande krav kommer att ställas vid hantering av dessa produkter: 1. Saneringsutrustning för oljeläckage ska finnas i alla arbetsmaskiner och arbetsfordon. Saneringsutrustningen ska vara anpassad till den mängd olja som kan läcka ut från respektive maskin. 2. Vid ett större oförutsett utsläpp som inte kan hanteras ska räddningstjänst kallas ut för akut åtgärd Nya föroreningar Om man under arbetets gång orsakar utsläpp eller påträffar tidigare okända ledningar, cisterner eller andra typer av lämningar som kan ha påverkat eller påverkar föroreningssituationen skall fyndplatsen dokumenteras med fotografier, anteckningar, eventuell provtagning och mätas in med GPS. I samband med upptäckt ska tillsynsmyndigheten omgående informeras, se nedan. Kontaktperson på miljöavdelning är Agneta Gustafsson eller Om hon inte kan nås görs anmälan via kundtjänst på Riskhantering Riskbedömningar genomförs i flera skeden i projektet. Den första genomförs i huvudstudiefasen då riskerna med föroreningarna tas upp och även risker med själva genomförandet vägs in. En övergripande riskbedömning görs kontinuerligt och bildar underlag till eventuella styrfunktioner och krav i upphandlingsunderlagen. Vid denna riskbedömning gås alla moment som ska genomföras igenom. Alla risker som kan definieras bedöms avseende på sannolikhet och konsekvens i ett poängsystem 1-5. För risker med en sammanlagd poängsumma över 6 tas ett åtgärdsprogram fram. I samband med saneringsanmälan görs ytterligare en riskgenomgång tillsammans med den entreprenör som ska genomföra arbetet. Under själva genomförandet ansvarar 11

12 entreprenören för att riskerna bedöms löpande och att revideringar av angreppssätt genomförs. Under genomförandet är det främst spridnings och exponeringsrisker som måste bedömas utifrån förändrade förhållanden. Dokumentationen av riskhanteringen sker i rapporter, riskbedömningsmatriser, protokoll och dagböcker Styrande beslut och lagstiftning I listorna nedan följer en sammanställning av beslut som hittills beslutats om och lagstiftning som är särskilt definierad för projektets genomförande. Ansvarig för att bevaka att dessa följs är kommunens projektledare. BESLUT Miljönämnden Beslut efter anmälan om testkörning av dioxinförorenad jord. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om krossning av betong, tegel och murblock. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om sanering av olja. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om testkörning av dioxinförorenad jord. Beslutsdatum är Genomfördes aldrig) Beslut efter anmälan om efterbehandling i samband med nedläggning av ny dagvattenledning. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om efterbehandling av A-området. Beslutsdatum är Miljödomstolen Tillstånd för rivning av kaj och byggande av ny strand samt bortledande vatten från saneringsschakter till Skellefteälven. Mål nr M daterad LAGSTIFTNING Miljöbalken främst kap 1, 2, 9, 10, 11 och 15. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1998:899. Förordning om vattenverksamhet mm, 1998:1388. Avfallsförordningen, 2001:1063 Förordning om verksamhetsutövares miljökontroll, 1998:901. Kvarstående myndighetsärenden Saneringsanmälan inför testkörningar under upphandligen av saneringsentreprenör för sågområdet. Planeras till vintern Saneringsanmälan av marksanering av sågområdet. Planeras till hösten Saneringsanmälan av Härvelträskområdet. Pengar saknas men kan eventuellt ske under

13 3.7. Dokumentation Datainsamling dokumenteras löpande och bildar underlag till slutrapportering som görs när arbetet avslutats på ett delområde. Data som samlas in bedöms sytematiskt för om nödvändigt revidera riskerna och vidtagna skyddsåtgärder för verksamheten. Vid dokumentation i fält skall noggrann GPS användas för att ange exakta positioner på den aktuella platsen som undersöks eller behandlas. GPS koordinater anges med X- och Y-koordinater med minst 1 meters noggrannhet. Vid inmätning används mätssystem RT90 2,5 gon väst. För att underlätta återkoppling placeras vid behov märkta stakkäppar ut med provpunktsnamn. Fotodokumentation i kombination med anteckningar över arbetets gång skall ske och kommer sedan utgöra underlag till rapporter. Borr och provtagningsprotokoll ska upprättas och sedan föras över digitalt. Klassificerade massor och schaktbottnar ska dokumenteras sedan föras över digitalt för bearbetning och slutlagring. För alla jordmassor som går ut från området ska det finnas ett transportdokument som uppfyller de krav som tas upp i avfallsförordning 2001:1063). Exempel på mall för transportdokument finns i bilaga Allmän genomförandeplan för miljökontrollen Prover kommer att tas fram i tre steg: 1. Före sanering, detta genom analyser av prover hämtade före åtgärder. Dessa prover kommer få anses vara representativa för hur området såg ut innan åtgärder. Om möjligt så används analysresultat från tidigare genomförda undersökningar. 2. Under sanering, genom kontroll av de massor som tas upp, detta kommer att ge ett ungefärligt svar på hur stora mängder av föroreningarna som tas bort jämfört med tidigare uppskattade mängder från huvudstudien 2008). Det ska också kontrolleras att markskikten som lämnas kvar uppfyller de uppsatta riktvärdena. Viktigt är också att säkra att inget ökat läckage till grundvatten och eller ytvatten sker under saneringsfasen. 3. Efter sanering, genomförs analyser och kontroller mot bakgrundshalter från steg 1 och de uppsatta riktvärdena. 5. Områdesspecifikt för cisternområdet Området är numera sanerat och avrapporteras i en särskild rapport. Texten i kapitlet är därför inaktuell men står kvar för att visa hur det jobbatsmed miljökontroll i detta delområde. Området som kallas Cisternområdet är belägen i det sydvästra hörnet av Scharinsområdet. Två mindre markområden är förorenade, se figur 5.1. Det mindre var ytligt förorenat av tallolja som använts boardtillverkningen och har efter fördjupade 13

14 markundersökningar kunnat avskrivas som saneringsområde. Det andra området, som också är större, är förorenat av den f d hantering eldningsoljeprodukter. Totalt fanns det 6 st cisterner på området, alla är tömda och bortforslade från området Mätbara Åtgärdsmål Maxhalten i kvarlämnad jord invid oljecisterner får inte överstiga 1000 mg/kg TS alifater C15-C36), 10 mg/kg TS cancerogena PAH) respektive 40 mg/kg TS övriga PAH). Samma riktvärde tillämpas för hela saneringen på alla djup då området planeras som marina och därmed kan djupa schakter förväntas i området Åtgärdskrav Den olje- och PAH-förorenade jorden i anslutning till oljecisterner ska åtgärdas genom bortschaktning och kompostering Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Vid markundersökningarna på det större området har man hittat fri fas av olja och halten av opolära alifater, varierar mellan 42 och mg/kg TS. I en analys som genomfördes med avseende på aromater konstaterades 400 mg/kg TS. Slutliga avgränsningar mot öster och mot älven har inte kunnat genomföras. Två oklarheter som behöver följas upp finns i underlaget. Det är att förhöjda halter av arsenik konstaterats i grundvattenröret som tidigare fanns vid det mindre området och att det fanns tydlig lukt av olja på en nivå vid installation av samma rör Grundvatten Vid analys av 8.0-GV1se figur 5.1) så påträffades höga halter o-polära alifater, 6,2 mg/l vilket skulle ge den högsta klassen, mycket allvarligt i Naturvårdsverkets mifoklassning för förorenat grundvatten av förorenade bensinstationer. Inga gamla grundvattenrör finns kvar och därför sattes ett nytt rör ut under juni 2009 mellan älven och konstaterad förorening. Föroreningen ligger här förhållandevis djupt och fri produkt har konstaterats på grundvattenytan. Tidigare har höga halter arsenik i grundvattenrör 2.3-SGV1 se Figur 5.1) vilket indikerar att det kan finnas en arsenik källa i närheten av rörets avrinningsområde som bör undersökas närmare. Inga grundvattenrör finns kvar. Ett nytt rör har därför placerats strax nedströms det gamla röret. Inga analyser är ännu gjorda. 14

15 Figur 5.1. Borrpunkter som anlagts i cisternområdet fram till Övergripande planering för komplettering av underlaget Markprover ska tas för att avgränsa oljeföroreningen och ytterligare ett antal prover på arsenik i anslutning till punkten 2.3-SGV1se Figur 5.1) behövs för att kunna klarlägga saneringsbehov. Särskilda provtagningsplaner kommer tas fram för kompletterande undersökningar för uppföljning av arsenik vid punkten 2.3-SGV1 se Figur 5.1). Förhoppningsvis ska det nya grundvattenröret vid älven gå att använda för uppföljning av saneringens resultat. Någon referensmätning bedöms dock inte relevant då olja går att observera på grundvattenytan. Ett försök att mäta mäktigheten av oljeskiktet med vattenföringspasta ska dock genomföras. I grundvattenrör 21 som satts nära punkten 2.3-SGV1se figur 5.1) ska vattnet under hösten 2009 analyseras för kontroll av arsenikhalter och oljehalter i grundvattnet. Några andra särskilda referensmått bedöms inte nödvändiga att ta fram Övergripande saneringsmetodik All oljeförorenad jord kommer att schaktas upp och transporteras bort för kompostering vid extern anläggning. Den olja som påträffas i fri fas kommer pumpas eller samlas upp med absorbent direkt från grundvattenytan i schaktgropen. Den beräknade mängden oljeskadad jord som ska tas om hand baserat på tidigare undersökningar uppgår till ca 2000 ton. 15

16 Klassificeringsmetod På grund av oljeföroreningars starka lukt och visuella spår så kommer det vara möjligt att följa föroreningsutbredningen i schakten. Det går även uppskatta hur vida det finns kvar olja eller ej genom att okulärbesikta gropens väggar och botten. Ett problem är att vid satt riktvärde luktar jorden betydande. Fältanalysmetoder måste sannolikt användas för att kunna styra det löpande saneringsarbetet. Förslagsvis använder man Petroflag i fält. Efter urschaktning skall man i botten och schaktvägg säkerställa att det inte finns resthalter som överstiger uppsatta riktvärden, Tabell 5.1. Slutlig friklassning kan bara ske med laboratorieanalys. Överstiger halten riktvärdet i botten skall ytterligare urschaktning göras och därefter upprepas kontrollmätning. Tabell 5.1. Redovisning av gränsvärden samt vilken åtgärd som är aktuell för jordens hantering. Halt Alifater C16- C35 Canerogena PAH Övriga PAH Åtgärd <1000 mg/kg TS <10 mg/kg TS <40 mg/kg TS Återfyllnad >1000 mg/kg TS >10 mg/kg TS <40 mg/kg TS Kompostering 5.6. Övergripande tidplan 2009 Projektering Nya grundvattenrör har satt under juni månad och utökad jordprovtagning görs under slutet av augusti. Saneringsanmälan och upphandling av entreprenör under vintern 2009/ Schaktsanering Under schaktsanering så kommer det behövas utrustning för att ta hand om den olja som kommer framträda i fri fas i det grundvatten som förväntas tränga in i schaktet Uppföljning Halter och oljeskikt i grundvatten kontrolleras. 6. Områdesspecifikt för A-området Området är beläget i den norra delen av det mittcentrala partiet av scharinsområdet längs den norra sidan av området löper också den genomfartsväg som angränsar till området utanför fastighetsgränsen. A-området skiljer sig från de andra områdena i den meningen att föroreningarna som mätts upp i området inte härstammar från verksamheter på Scharins, istället finns föroreningarna i granulerad slaggsand som tros härstamma från Rönnskärsverken. Slaggsanden innehåller mycket höga metallhalter där arseniken har varit styrande. Sanden är i huvudsak koncentrerad under och i närområdet av lackeringsbyggnaden, den har också använts som fyllnadsmaterial för de vägar som var upprättade till byggnaden. 16

17 6.1. Mätbara Åtgärdsmål Maxhalten av arsenik i kvarlämnad slaggsandpåverkad mineraljord inom A-området får inte överstiga det platsspecifika riktvärdet 20 mg/kg TS på nivån 0-1,5 m under markytan. På större djup än 1,5 m skall riktvärdet 35 mg/kg TS användas. Målet innebär att jord som på något sätt innehåller slaggsand kommer att tas bort ner till 1,5 m. Inom delområdet finns även en hel del järnsand som inte berörs av saneringen. Medelvärdet för järnsand ligger så högt som nära 200 mg/kg TS Åtgärdskrav Den förorenade jorden inom det avgränsande A-området ska åtgärdas genom bortschaktning. Schaktning sker till 2 m under markyta för omrörda områden samt 0.8m i övrigt. I samband med åtgärd görs en förnyad bedömning av avgränsning och föroreningsutbredningen genom okulär bedömning och mätning med XRF-instrument. Uppföljningen av åtgärdsmål fastställs genom laboratorieanalyser och klassning av föroreningsursprung Undersökningsresultat fram till sommaren Mark I A-området så är föroreningarna koncentrerade till slaggsanden, tack vare detta så är avgränsningen för saneringen relativt säker, Arsenik har som tidigare nämnts varit styrande men det har också konstaterats andra metaller i sanden, koppar, zink och bly har alla påträffats Grundvatten Laktester har gjorts direkt på materialet. Resultaten visar på relativt hög lakningsbenägenhet men att den inte är så hög att särskilda stabiliseringsåtgärder behöver göras vid en eventuell deponering på en klass 1 deponi. De analyser som gjorts på grundvattnet vid tre tillfällen indikerar en ökning av halten för arsenik med 3-10 ggr vid jämfört uppströms mot nedströms området. Medelhalten nedströms ligger på 12,5 µg/l. Parametrar som referensanalyserats undersökts är As, Pb, Zn, konduktivitet, ph och suspenderade ämnen. Främst GV-20 och GV-18, se figur 6.1, kommer att användas som uppföljning och några ytterligare referensundersökningar bedöms inte behövas. 17

18 GV-18 GV-19 GV-20 Figur 6.1. Sammanställning av borrpunkter med konstaterad eller sannolik slaggsand fram till och med Vit/svartprickig del av stapel utgörs av ren jord ovan slaggsand, brun del visar på mäktigheten av slaggsanden eller jord med inslag av slaggsand. Grundvattenrörens lägen är markerade och har nummer 18, 19 och Övergripande saneringsmetodik Det stora problemet i området kommer att vara att hitta en metod för att effektivt skilja den förorenade slaggsanden med den helt ofarliga järnsanden som också använts som fyllnadsmaterial. De båda materialen är till utseendet näst intill identiska och därför kommer det krävas stor noggrannhet innan man kan klassa jorden och vid hantering så att de ej blandas eller förväxlas. Det är också stor risk att man kommer påträffa blandade massor med de olika materialen. Slaggsanden kommer att schaktas bort och efter klassificering kommer den läggas på en deponi av klass 1, eventuella blandfraktioner kommer att läggas på klass 2 deponi. Av de lakförsök som gjorts har det konstaterats att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder av jorden kommer att vara nödvändig. Schaktandet kommer bitvis att genomföras under grundvattennivå, det kommer att krävas omhändertagande av grundvatten under arbetets gång. Efter genomförd schaktning kommer ett skyddstäcke på minst 30 cm upprättas, det är till för att skydda mot osäkerheter och med anledning av närhet till befintliga bostäder. Beräknad mängd jord som ska tas om hand uppgår till ca 7100 ton Klassificeringsmetod På grund av ojämnheten i fyllningsmassornas mäktighet så kommer det avgränsade området delas upp i lämpliga delområden 10-50m 2 ) och varje delområde kommer försiktigt skiktschaktas tills man nått slaggsanden. All jord som schaktas ihop innan slaggsand kommer att hanteras separat och analyseras innan vidare hantering. 18

19 På grund av den stora likheten mellan den förorenade slaggprodukten och den såkallade järnsanden så kommer det med stor sannolikhet uppstå situationer där det blir nödvändigt att ta tätare provpunkter för att lokalisera avgränsningarna. Förhoppning är att avgränsningarna skall framgå tydligare efter komplettering av underlagen. På grund av sitt tydliga karaktärsutseende är det däremot lätt att avgöra okulärt när man schaktat bort ett helt skikt av fyllningsmaterial i botten och på schaktväggarna. När naturlig markyta nåtts skall man ej uppmäta resthalter som överstiger uppsatta riktvärden i botten eller schaktvägg. Överstiger halten riktvärdet i vid naturlig markyta skall ytterligare ett skikt0,05-0,1m) tas upp och ny mätning göras. Missfärgade eller starkt luktande jordmassor skall särbehandlas. Påträffas jordmassor som har missfärgning eller stark lukt kommer detta område behandlas separat då slaggsanden ej framkallar detta, därför bör ett stickprov tas och skickas på analys av de parametrar som bedöms som aktuella för området. Eftersom det ej finns några platsspecifika riktvärden upprättade så kommer naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark att tillämpas Klassificering och åtgärd I Tabell 6.1 visas de haltintervall som styr hur jorden kommer att hanteras. Tabell 6.1. Tabellen visar hur jorden kommer att hanteras med avseende på arsenik innehåll. Arsenik Åtgärd <20 mg/kg TS Återfyllnad mg/kg TS Används som återfyll på område med riktvärde 35 mg/kg TS mg/kg TS Deponeraskan eventuellt delas i ytterligare klasser) >1000 mg/kg TS Deponeras som FA 19

20 6.5. Hantering av vatten i schakten Vattenutsläpp kommer att ske av grundvatten från pumpgropar/brunnar eller avskärande diken utanför avgränsade förorenade områden. Detta vatten kommer alltså inte att vara förorenat. Detta ska dock kontrolleras med analyser av metaller enligt Tabell 6.2. Vatten som länshålls vid saneringsschakter kan ledas till och mellanlagras i den befintliga sedimenteringsbassängen innan det pumpas vidare ut i älven. Koncentrationen av föroreningar i vattnet är svår att förutse. De halter som idag kan analyseras i grundvattnet är förhållandevis låga. Partikelavskiljningen i schaktgropen blir sannolikt viktig för att hålla nere behovet av reningsåtgärder. Minsta reningsåtgärd på utgående vatten kommer att vara partikelavskiljning. Ytterligare behov av reningsåtgärder ska bestämmas genom direktkontroll av halter i vattnet som renats. Miljödomstolen har fastställt riktvärden för enskild mätning för utgående vatten till Skellefteälven, Tabell 6.2. Tabell 6.2. Riktvärden för utgående vatten till Skellefteälven. Ämne Halt mg/l) Arsenik 1,5 Bly 1,5 Koppar 1,5 Krom 1,5 Zink 3 Utgående halter på vatten kontrolleras inledningsvis genom två stickprov under en dags drift med maxflöden. Klarar anläggningen riktvärden sätts anläggningen i kontinuerlig drift med så låga flöden som möjligt. Ett stickprov tas ut under startdagen och sedan tas ett stickprov för var 100:e m 3 som pumpas ut i älven. Alternativt tas ett samlingsprov under en tidsperiod. Slutligt ställningstagande till provtagningsförfarande bestäms i samråd med tillsynsmyndigheten. Alla kontroller görs på vattenprover som inte filtrerats Övergripande tidplan Projektering Utplacering av grundvattenrör har genomförts under juni månad. Kompletterande jordprovtagning kommer att genomföras under september månad. Tillstånd för avledning av grundvatten söks under hösten Saneringsanmälan och upphandlingsunderlag tas fram för upphandling av entreprenörer så snart tillståndet är klart Schaktsanering Saneringen genomförs och kontrolleras mot satta åtgärdsmål. 20

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden

Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden Svalövs kommun BT KEMI EFTERBEHANDLING UPPDRAGSNUMMER 1270092700 Beskrivning av geologiska och hydrologiska förhållanden samt föroreningsförhållanden MALMÖ Sweco Environment AB Förorenade områden och avfall

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet

Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet SGU-rapport 2004:13 Vägsalt användning och påverkan på grundvattnet Lena Ojala & Elin Mellqvist SGU-rapport 2004:13 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845

Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning Fastigheterna Klacken 1:17 och 1:25 Norbergs kommun Geotekniskt utredning inom Detaljplan för del av Klacken 1:25 m.fl. 10186845 Bilden visar vy norrut mot

Läs mer

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram

Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram RAPPORT 5551 MARS 2006 Guide för upprättande och översyn av limniska och marina kontrollprogram NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil.

Myndigheternas frågeställning anges nedan med fet kursiv stil, medan bolagets svar har skrivits med vanlig stil. Kompletteringar till ansökan om tillstånd enligt miljöbalken SSAB Tunnplåt AB har beretts möjlighet att lämna in kompletteringar i mål M 2350-08 i enlighet med önskemål från Fiskeriverket, Naturvårdsverket,

Läs mer

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA

UNDERLAG FÖR SAMRÅD ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA NORRKÖPINGS HAMN & STUVERI AB ENLIGT 6 KAP. MILJÖBALKEN AVSEENDE DEPONI FÖR MUDDERMASSOR PÅ HÄLLA UPPDRAGSNUMMER 2180757000 SWECO NYKÖPING/NORRKÖPING YVONNE STIGLUND repo001.docx 2012-03-2914 1 2 3 4

Läs mer

Riktvärden för förorenad mark

Riktvärden för förorenad mark Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning 1 2 3 RAPPORT 5976 september 2009 Riktvärden för förorenad mark Modellbeskrivning och vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel:

Läs mer

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö

Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö VTI notat 45 2002 VTI notat 45-2002 Kall och halvvarm återvinning av tjärhaltiga beläggningsmassor påverkan på omgivningsmiljö Uppföljning av provvägar och kontrollsträckor 2002 Författare FoU-enhet Projektnummer

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson

Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark. Helga Ahl och Leif Nilsson C-uppsats 1 Institutionen för tematisk utbildning och forskning - ITUF Campus Norrköping. Förorenad mark Förekomst och spridning av koppar och zink i Gräsdalenanläggningens närområde, Gusum, Östergötland

Läs mer

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe

Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe September 2005 Reviderad december 2013 Handledning för tillsyn av avloppsanläggningar >25 pe Miljösamverkan Västra Götaland 2005 reviderad december

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV BÖLJAN 3 M FL HELSINGBORGS STAD 2014-04-24 Uppdrag: Nummer 240687 Titel på rapport: Miljökonsekvensbeskrivning Detaljplan för Kv Böljan 3 m fl Helsingborgs

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport

MILJÖRAPPORT 2010. Åre Östersund Airport RAPPORT 2011-03-24 01.00 D 2011-000480 1(34) MILJÖRAPPORT 2010 Åre Östersund Airport Verksamhetsutövare: Swedavia Organisationsnummer: 556797-0818 Enligt miljöbalken 26:19 och Naturvårdsverkets föreskrifter

Läs mer

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015

Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Miljömålsprogram för Perstorps kommun 2010-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-24 100 Innehållsförteckning Inledning...Fel! Bokmärket är inte definierat. De nationella miljömålen...4 Skånes miljömål

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan:

Sammanfattning. och Stockholms södra byggs längre betongtunnlar. Se kap 3.2. Några nyckeltal för Citybanan: Sammanfattning Bristen på spårkapacitet genom centrala Stockholm är ett hinder för att utveckla tågtrafiken i Stockholm-Mälardalsregionen. Banverket fick i december 2000 av regeringen uppdraget att planera

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 510 Nedanstående är en annons från Abetong nr 5 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 5 B 2010 nr 5 B 2010 husbyggaren 3 4 husbyggaren

Läs mer