Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2"

Transkript

1 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Revisionshistorik Organisation Kontaktuppgifter Bakgrund f d Scharins industriområde Föroreningssituationen Områdesindelning Syfte Övergripande mål 8 2. Juridiska krav och ansvarsfördelning 9 3. Allmänna delar Platsspecifika riktvärden Buller Kemiska produkter Nya föroreningar Riskhantering Styrande beslut och lagstiftning Dokumentation Allmän genomförandeplan för miljökontrollen Områdesspecifikt för cisternområdet Mätbara Åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Grundvatten Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Klassificeringsmetod Övergripande tidplan Områdesspecifikt för A-området Mätbara Åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Grundvatten Övergripande saneringsmetodik Klassificeringsmetod Klassificering och åtgärd Hantering av vatten i schakten Övergripande tidplan Områdesspecifikt för Sågverksområdet Mätbara åtgärdsmål Friklassningsvärden Åtgärdskrav Föroreningssituationen Markförhållanden 24 2

3 Klassificeringsprovtagning Grundvatten Ytvatten Hantering av vatten i schakten Övergripande tidplan Områdesspecifikt för grävande av ny dagvattenledning Mätbara åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Övergripande tidplan Områdesspecifikt för arbeten i strandlinjen Mätbara åtgärdsmål Åtgärdskrav Föroreningssituationen längs stranden Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Planerade kontrollfunktioner under genomförande Övergripande tidplan Områdesspecifikt för Härvelträskområdet Utvärdering och rapportering 37 3

4 1. Inledning 1.1. Revisionshistorik Namn/version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Färdig plan för synpunkter. Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson/Anders Lättström Christer Svensson/Anders Lättström Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Ändring, rättning och utökad förklaring av text. Uppdatering och korrigering av text/bilder. Uppdatering och inlägg av kontrollfunktioner för strandjobb och utsläpp till älven. Nytt kapitel om riskhantering. Layout. Reviderad efter synpunkter från miljönämnden. Ny kapitelindelning. Revideringar och uppdatering av sågområdet 4

5 1.2. Organisation STYRGRUPP Lars Hedqvist, planeringschef - Göran Åström, bygg- och miljökontorets chef Jan Sundbom, fastighetskontoret Christer Norberg, fastighetskontoret - Hans Andersson, teknisk chef - Susanne Aidanpää, ekonomichef Karin Söderström, länsstyrelsen - Rolf Edlund, kommunjurist Christer Svensson, projektledare PROJEKTGRUPP Christer Svensson, projektledare Eskil Burlin, administration ek - konsultstöd Kvalitets- och miljökontroll Christer Svensson Entreprenader Figur 2.1. Organisationsschema på Scharinsprojektet 1.3. Kontaktuppgifter Kontaktpersoner vid kommunen: Kontaktperson vid länsstyrelsen: Kontaktperson vid länsstyrelsen: Christer Svensson, projektledare Kommunledningskontoret Tel: Fax: Mail: Karin Söderström Tel: Fax: Mail: Johanna Melin Tel: Fax: Mail: 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde På Scharins industriområde har det bedrivits verksamheter i omgångar sedan sent 1800-tal. Idag är all verksamhet nedlagd. Skellefteå kommun har beslutat att gå in som huvudman för att sanera området som i nuläget är starkt förorenat. Sedan år 2000 har 5

6 kommunen i samarbete med konsulter genomfört undersökningar för att samla in nödvändig information till en slutsanering av området. I december 2005 så beslutade Naturvårdsverket att tilldela ramanslag för åtgärder Fas 1) gällande sanering och rivning av byggnader samt fortsatta undersökningar. Under 2008 sammanställdes en ny huvudstudie Geo Innova, maj 2008) från samtliga undersökningar. Med denna huvudstudie som underlag har även bidrag till Fas 2, marksanering av f d Scharins industriområde, ansökts. Fas 2 tilldelades pengar i slutet av 2008 och innebär att cirka halva området kommer att saneras och återstående del markundersöks ytterligare Föroreningssituationen Beskriver situationen före sanering) Arsenik As) och dioxin är två huvudföroreningar som är återkommande på området. Arsenik har sitt ursprung i de fyllnadsmaterial slaggsand) som använts på A-området se Figur 1.1) och kemikaliehantering ZMA-board) i boardfabrikens process. Totala mängden arsenik beräknas uppgå till ca 24 ton. Även andra tungmetaller, t ex Hg Härvlträskområdet) och Pb A-området) förekommer i höga halter men dessa har en mindre utbredning än övriga föroreningar. På grund av doppning av virke i PCP pentaklorfenol) finns dioxinföroreningar i marken runt Sågverksområdet f d sågverket) och under den brädgård som fanns på s k Härvelträsk-området. Den totala mängden dioxin uppskattas till ca 130 gram fördelat på hela området, en del är lokaliserad i Sågverksområdet ca 80g) och en del på Härvelträskområdet ca 50 g). Kring de oljecisterner som är belägna i de västra delarna av området har oljeföroreningar påträffats i marken. Dessa sanerades bort under hösten Föroreningarna innebär risker främst vid en vistelse på området som innebär att man exponeras för jordpartiklar. Riskerna är störst för små barn0-6 år) som dels är mest exponeringskänsliga och kan stoppa jord i munnen. Den största miljöpåverkan har dioxin genom spridningsrisken till Skellefteälven som är belägen bara några meter från de förorenade jordmassorna. 6

7 1.6. Områdesindelning Oljeområdet A-området Sågområdet Härvelträskområdet Figur 1.1. Överblicksbild som översiktligt visar de avgränsade områdena som är aktuella för marksanering i Fas 2 och området Härvelträsket där fortsatta undersökningar pågår. Dessutom är sträckningen för dagvattenledningen blå tjock linje) och sträckan för ny strandlinje med funktion som invallningorange linje) markerade. Rensning och erosionsskyddande åtgärder av stranden görs från udden till bortersta delen av området i bilden. Då markförhållanden varierar och det finns karaktärsföroreningar för olika områden är Scharinsområdet uppdelat i mindre delområden för att underlätta förståelse och undvika missförstånd. Se Figur 1.1 för uppdelning och avgränsningar. Cisternområdet var förorenat av olja genom den oljehantering som skett på området A-området är förorenat av slaggsand och innehåller höga koncentrationer av arsenik och metaller Sågverksområdet är ett område med kraftigt förhöjda halter av dioxin och några mindre områden förorenade av As Härvelträskområdet består delvis av produktionsrester som använts till utfyllnad mellan 50- och 70-talet samt den brädgård lagringsplats) som användes under tiden sågverket var i drift. Härvelträsket återspeglar också hela verksamheten som bedrivits på området vilket gör att det finns en mängd olika föroreningar inom detta område. De allvarligaste föroreningarna utgörs dock av dioxin och arsenik samt kvicksilver 1.7. Syfte Syftet med detta miljökontrollprogram är att kontrollera att saneringarna får avsedd effekt samt att säkerställa att omgivningen påverkas så lite som möjligt under 7

8 projektets genomförande. Kontrollprogrammet ska också styra så att projektet följer MB:s allmänna hänsynsregler, samt leva upp till förordning 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kontrollprogrammet skall även se till att de riktvärden som är upprättade inte överstigs för specifika områden under något skede efter att slutsanering genomförts. Programmet ska också eftersträva att ge ett tänkande som leder till kvalitativa resultat. Slutgiltiga målet är att f d Scharins industriområde ej skall utgöra en fara för hälsa och miljö vid given markanvändning enligt kapitel 3, Figur Övergripande mål Sammanfattningsvis innebär dessa övergripande mål att marken efter sanering skall kunna användas av barn och vuxna i enlighet med planerad markanvändning utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till älven från eventuell restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller hälsorisker för fiske, fåglar, båtliv etc. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de föreslagna markanvändningarna. Risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge. Följande åtgärdsmål har fastställts av styrgruppen: 1. Både barn och vuxna skall kunna delta i äventyrsverksamheten och kunna komma i direkt kontakt med jorden på området utan att detta leder till negativa hälsoeffekter. 2. Inom ramen för sportverksamheten och båthamnen skall hus café), bollplaner, mm kunna anläggas och utnyttjas av vuxna och barn utan hälsorisker. 3. Området som avsätts för fritid/rekreation ska kunna anläggas och användas utan att barn och vuxna utsätts för hälsorisker. 4. Den norra delen av området skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller miljö. Odling skall kunna ske. 5. På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan risk för exponering från markföroreningar. 6. Kraven på att växtlighet och biota skall kunna etableras är höga inom området för bostäder, men något lägre inom övriga delar. 7. Läckage av föroreningar från området till Skellefteälven skall ej orsaka miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad. 8. Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras. Följande restriktioner för markanvändningen finns: Inget uttag av grundvatten skall ske från området. 8

9 2. Juridiska krav och ansvarsfördelning Version 6 Enligt MB 26 kap 19 skall miljökontroll genomföras för all verksamhet som kan medföra miljöpåverkan. Det är i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för efterbehandlingen och om ingen verksamhetsutövare kan hållas ansvarig är det fastighetsägarens ansvar att genomföra efterbehandling. Den tidigare fastighetsägaren gick i konkurs och konkursen avslutades utan ny fastighetsägare. Skellefteå kommun har beslutat att gå in som huvudman för att sanera detta starkt kontaminerade område och är därmed ansvarig för verksamheten. Kommunen har upprättat en styrgrupp med i huvudsak verksamhetschefer samt med personer med kompetens som är relaterade till projektet. Projektet leds av en projektledare som har hjälp av en operativ projektgrupp som vid behov tar in extern kompetens via konsulter eller internt inom kommunen. Se vidare projektplanen där projektdriften beskrivs utförligt. Ansvaret för att projektet genomförs enligt miljöbalken har huvudmannen. Genomförandeansvaret kan juridiskt fördelas genom avtal men det straffrättsliga ansvaret kvarstår normalt på huvudmannen. I MB ingår efterbehandling i begreppet avhjälpande. Med detta menas: utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en miljöskada. Det finns inga konkreta krav på hur miljökontrollen ska utformas och den är upp till verksamhetsutövaren att utforma. Tillsynsmyndigheten granskar kontrollen och följer i regel de riktlinjer som Naturvårdsverket har satt upp. I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden 2006), hänvisas utformning av miljökontroll allmänt till NV:s allmänna råd för miljökontroll AR92:1). För huvudstudier betonas att miljökontrollen ska utgå från riskbedömningen och att det ska anges vilka mål som ska gälla för miljökontrollen före, under och efter åtgärden och vilka huvudsakliga moment som ska ingå. Det betonas även att referensundersökningar bör genomföras innan åtgärd. 9

10 3. Allmänna delar 3.1. Platsspecifika riktvärden De platsspecifika riktvärden som beräknats har sin grund i den markanvändning som presenteras i figur 3.1. Tabell 3.1 visar värden som räknats fram och den exponeringsväg som styrt det slutliga värdet. Riktvärden har beräknats för två olika markdjup. Figur 3.1. Planerade användningsområdena efter genomförd sanering. Tabell 3.1. Beräknade platsspecifika riktvärden GeoInnova 2008) och styrande exponeringsväg. Notera att riktvärdena inte är synonyma med tillämpade åtgärdsmål. Platsspecifika riktvärden As mg/kg TS) Styrande för riktvärdet Dioxin ng/kg TS) Styrande för riktvärdet Intag av jord samt Bostäder/arbetsplatser exponering från 0-1,5m 20 Bakgrundshalt 18 Bostäder/arbetsplatser Effekter i > 1,5 m 20 markmiljön 250 Äventyr/sport/rekreation 0-1 m 35 Intag av jord 150 Äventyr/sport/rekreation > 1 m 40 andra källor Effekter i markmiljön Intag av jord samt exponering från andra källor Effekter i markmiljön 600 Skydd av ytvatten 10

11 3.2. Buller Denna punkt gäller för allt arbete på området. Buller under saneringsperioden saknar specifikt uppsatta mål. Buller ska i möjligaste mån begränsas till arbetstid vardagar mellan 07:00-18:00. Skulle klagomål uppstå med avseende på buller så kommer mätningar att ske enligt Naturvårdsverkets rekommendationer för buller och jämföras mot utomhusriktvärden för industribuller respektive buller vid transport 65 dba ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller) Kemiska produkter Kemiska produkter ska förtecknas med följande uppgifter: 1. Produktens namn 2. Omfattning och användning av produkten 3. Säkerhetsdatablad ska finnas De huvudsakliga kemiska produkter som kommer att hanteras är drivmedel till fordon och utrustning som hanteras av anlitade entreprenörer. Följande krav kommer att ställas vid hantering av dessa produkter: 1. Saneringsutrustning för oljeläckage ska finnas i alla arbetsmaskiner och arbetsfordon. Saneringsutrustningen ska vara anpassad till den mängd olja som kan läcka ut från respektive maskin. 2. Vid ett större oförutsett utsläpp som inte kan hanteras ska räddningstjänst kallas ut för akut åtgärd Nya föroreningar Om man under arbetets gång orsakar utsläpp eller påträffar tidigare okända ledningar, cisterner eller andra typer av lämningar som kan ha påverkat eller påverkar föroreningssituationen skall fyndplatsen dokumenteras med fotografier, anteckningar, eventuell provtagning och mätas in med GPS. I samband med upptäckt ska tillsynsmyndigheten omgående informeras, se nedan. Kontaktperson på miljöavdelning är Agneta Gustafsson eller Om hon inte kan nås görs anmälan via kundtjänst på Riskhantering Riskbedömningar genomförs i flera skeden i projektet. Den första genomförs i huvudstudiefasen då riskerna med föroreningarna tas upp och även risker med själva genomförandet vägs in. En övergripande riskbedömning görs kontinuerligt och bildar underlag till eventuella styrfunktioner och krav i upphandlingsunderlagen. Vid denna riskbedömning gås alla moment som ska genomföras igenom. Alla risker som kan definieras bedöms avseende på sannolikhet och konsekvens i ett poängsystem 1-5. För risker med en sammanlagd poängsumma över 6 tas ett åtgärdsprogram fram. I samband med saneringsanmälan görs ytterligare en riskgenomgång tillsammans med den entreprenör som ska genomföra arbetet. Under själva genomförandet ansvarar 11

12 entreprenören för att riskerna bedöms löpande och att revideringar av angreppssätt genomförs. Under genomförandet är det främst spridnings och exponeringsrisker som måste bedömas utifrån förändrade förhållanden. Dokumentationen av riskhanteringen sker i rapporter, riskbedömningsmatriser, protokoll och dagböcker Styrande beslut och lagstiftning I listorna nedan följer en sammanställning av beslut som hittills beslutats om och lagstiftning som är särskilt definierad för projektets genomförande. Ansvarig för att bevaka att dessa följs är kommunens projektledare. BESLUT Miljönämnden Beslut efter anmälan om testkörning av dioxinförorenad jord. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om krossning av betong, tegel och murblock. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om sanering av olja. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om testkörning av dioxinförorenad jord. Beslutsdatum är Genomfördes aldrig) Beslut efter anmälan om efterbehandling i samband med nedläggning av ny dagvattenledning. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om efterbehandling av A-området. Beslutsdatum är Miljödomstolen Tillstånd för rivning av kaj och byggande av ny strand samt bortledande vatten från saneringsschakter till Skellefteälven. Mål nr M daterad LAGSTIFTNING Miljöbalken främst kap 1, 2, 9, 10, 11 och 15. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1998:899. Förordning om vattenverksamhet mm, 1998:1388. Avfallsförordningen, 2001:1063 Förordning om verksamhetsutövares miljökontroll, 1998:901. Kvarstående myndighetsärenden Saneringsanmälan inför testkörningar under upphandligen av saneringsentreprenör för sågområdet. Planeras till vintern Saneringsanmälan av marksanering av sågområdet. Planeras till hösten Saneringsanmälan av Härvelträskområdet. Pengar saknas men kan eventuellt ske under

13 3.7. Dokumentation Datainsamling dokumenteras löpande och bildar underlag till slutrapportering som görs när arbetet avslutats på ett delområde. Data som samlas in bedöms sytematiskt för om nödvändigt revidera riskerna och vidtagna skyddsåtgärder för verksamheten. Vid dokumentation i fält skall noggrann GPS användas för att ange exakta positioner på den aktuella platsen som undersöks eller behandlas. GPS koordinater anges med X- och Y-koordinater med minst 1 meters noggrannhet. Vid inmätning används mätssystem RT90 2,5 gon väst. För att underlätta återkoppling placeras vid behov märkta stakkäppar ut med provpunktsnamn. Fotodokumentation i kombination med anteckningar över arbetets gång skall ske och kommer sedan utgöra underlag till rapporter. Borr och provtagningsprotokoll ska upprättas och sedan föras över digitalt. Klassificerade massor och schaktbottnar ska dokumenteras sedan föras över digitalt för bearbetning och slutlagring. För alla jordmassor som går ut från området ska det finnas ett transportdokument som uppfyller de krav som tas upp i avfallsförordning 2001:1063). Exempel på mall för transportdokument finns i bilaga Allmän genomförandeplan för miljökontrollen Prover kommer att tas fram i tre steg: 1. Före sanering, detta genom analyser av prover hämtade före åtgärder. Dessa prover kommer få anses vara representativa för hur området såg ut innan åtgärder. Om möjligt så används analysresultat från tidigare genomförda undersökningar. 2. Under sanering, genom kontroll av de massor som tas upp, detta kommer att ge ett ungefärligt svar på hur stora mängder av föroreningarna som tas bort jämfört med tidigare uppskattade mängder från huvudstudien 2008). Det ska också kontrolleras att markskikten som lämnas kvar uppfyller de uppsatta riktvärdena. Viktigt är också att säkra att inget ökat läckage till grundvatten och eller ytvatten sker under saneringsfasen. 3. Efter sanering, genomförs analyser och kontroller mot bakgrundshalter från steg 1 och de uppsatta riktvärdena. 5. Områdesspecifikt för cisternområdet Området är numera sanerat och avrapporteras i en särskild rapport. Texten i kapitlet är därför inaktuell men står kvar för att visa hur det jobbatsmed miljökontroll i detta delområde. Området som kallas Cisternområdet är belägen i det sydvästra hörnet av Scharinsområdet. Två mindre markområden är förorenade, se figur 5.1. Det mindre var ytligt förorenat av tallolja som använts boardtillverkningen och har efter fördjupade 13

14 markundersökningar kunnat avskrivas som saneringsområde. Det andra området, som också är större, är förorenat av den f d hantering eldningsoljeprodukter. Totalt fanns det 6 st cisterner på området, alla är tömda och bortforslade från området Mätbara Åtgärdsmål Maxhalten i kvarlämnad jord invid oljecisterner får inte överstiga 1000 mg/kg TS alifater C15-C36), 10 mg/kg TS cancerogena PAH) respektive 40 mg/kg TS övriga PAH). Samma riktvärde tillämpas för hela saneringen på alla djup då området planeras som marina och därmed kan djupa schakter förväntas i området Åtgärdskrav Den olje- och PAH-förorenade jorden i anslutning till oljecisterner ska åtgärdas genom bortschaktning och kompostering Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Vid markundersökningarna på det större området har man hittat fri fas av olja och halten av opolära alifater, varierar mellan 42 och mg/kg TS. I en analys som genomfördes med avseende på aromater konstaterades 400 mg/kg TS. Slutliga avgränsningar mot öster och mot älven har inte kunnat genomföras. Två oklarheter som behöver följas upp finns i underlaget. Det är att förhöjda halter av arsenik konstaterats i grundvattenröret som tidigare fanns vid det mindre området och att det fanns tydlig lukt av olja på en nivå vid installation av samma rör Grundvatten Vid analys av 8.0-GV1se figur 5.1) så påträffades höga halter o-polära alifater, 6,2 mg/l vilket skulle ge den högsta klassen, mycket allvarligt i Naturvårdsverkets mifoklassning för förorenat grundvatten av förorenade bensinstationer. Inga gamla grundvattenrör finns kvar och därför sattes ett nytt rör ut under juni 2009 mellan älven och konstaterad förorening. Föroreningen ligger här förhållandevis djupt och fri produkt har konstaterats på grundvattenytan. Tidigare har höga halter arsenik i grundvattenrör 2.3-SGV1 se Figur 5.1) vilket indikerar att det kan finnas en arsenik källa i närheten av rörets avrinningsområde som bör undersökas närmare. Inga grundvattenrör finns kvar. Ett nytt rör har därför placerats strax nedströms det gamla röret. Inga analyser är ännu gjorda. 14

15 Figur 5.1. Borrpunkter som anlagts i cisternområdet fram till Övergripande planering för komplettering av underlaget Markprover ska tas för att avgränsa oljeföroreningen och ytterligare ett antal prover på arsenik i anslutning till punkten 2.3-SGV1se Figur 5.1) behövs för att kunna klarlägga saneringsbehov. Särskilda provtagningsplaner kommer tas fram för kompletterande undersökningar för uppföljning av arsenik vid punkten 2.3-SGV1 se Figur 5.1). Förhoppningsvis ska det nya grundvattenröret vid älven gå att använda för uppföljning av saneringens resultat. Någon referensmätning bedöms dock inte relevant då olja går att observera på grundvattenytan. Ett försök att mäta mäktigheten av oljeskiktet med vattenföringspasta ska dock genomföras. I grundvattenrör 21 som satts nära punkten 2.3-SGV1se figur 5.1) ska vattnet under hösten 2009 analyseras för kontroll av arsenikhalter och oljehalter i grundvattnet. Några andra särskilda referensmått bedöms inte nödvändiga att ta fram Övergripande saneringsmetodik All oljeförorenad jord kommer att schaktas upp och transporteras bort för kompostering vid extern anläggning. Den olja som påträffas i fri fas kommer pumpas eller samlas upp med absorbent direkt från grundvattenytan i schaktgropen. Den beräknade mängden oljeskadad jord som ska tas om hand baserat på tidigare undersökningar uppgår till ca 2000 ton. 15

16 Klassificeringsmetod På grund av oljeföroreningars starka lukt och visuella spår så kommer det vara möjligt att följa föroreningsutbredningen i schakten. Det går även uppskatta hur vida det finns kvar olja eller ej genom att okulärbesikta gropens väggar och botten. Ett problem är att vid satt riktvärde luktar jorden betydande. Fältanalysmetoder måste sannolikt användas för att kunna styra det löpande saneringsarbetet. Förslagsvis använder man Petroflag i fält. Efter urschaktning skall man i botten och schaktvägg säkerställa att det inte finns resthalter som överstiger uppsatta riktvärden, Tabell 5.1. Slutlig friklassning kan bara ske med laboratorieanalys. Överstiger halten riktvärdet i botten skall ytterligare urschaktning göras och därefter upprepas kontrollmätning. Tabell 5.1. Redovisning av gränsvärden samt vilken åtgärd som är aktuell för jordens hantering. Halt Alifater C16- C35 Canerogena PAH Övriga PAH Åtgärd <1000 mg/kg TS <10 mg/kg TS <40 mg/kg TS Återfyllnad >1000 mg/kg TS >10 mg/kg TS <40 mg/kg TS Kompostering 5.6. Övergripande tidplan 2009 Projektering Nya grundvattenrör har satt under juni månad och utökad jordprovtagning görs under slutet av augusti. Saneringsanmälan och upphandling av entreprenör under vintern 2009/ Schaktsanering Under schaktsanering så kommer det behövas utrustning för att ta hand om den olja som kommer framträda i fri fas i det grundvatten som förväntas tränga in i schaktet Uppföljning Halter och oljeskikt i grundvatten kontrolleras. 6. Områdesspecifikt för A-området Området är beläget i den norra delen av det mittcentrala partiet av scharinsområdet längs den norra sidan av området löper också den genomfartsväg som angränsar till området utanför fastighetsgränsen. A-området skiljer sig från de andra områdena i den meningen att föroreningarna som mätts upp i området inte härstammar från verksamheter på Scharins, istället finns föroreningarna i granulerad slaggsand som tros härstamma från Rönnskärsverken. Slaggsanden innehåller mycket höga metallhalter där arseniken har varit styrande. Sanden är i huvudsak koncentrerad under och i närområdet av lackeringsbyggnaden, den har också använts som fyllnadsmaterial för de vägar som var upprättade till byggnaden. 16

17 6.1. Mätbara Åtgärdsmål Maxhalten av arsenik i kvarlämnad slaggsandpåverkad mineraljord inom A-området får inte överstiga det platsspecifika riktvärdet 20 mg/kg TS på nivån 0-1,5 m under markytan. På större djup än 1,5 m skall riktvärdet 35 mg/kg TS användas. Målet innebär att jord som på något sätt innehåller slaggsand kommer att tas bort ner till 1,5 m. Inom delområdet finns även en hel del järnsand som inte berörs av saneringen. Medelvärdet för järnsand ligger så högt som nära 200 mg/kg TS Åtgärdskrav Den förorenade jorden inom det avgränsande A-området ska åtgärdas genom bortschaktning. Schaktning sker till 2 m under markyta för omrörda områden samt 0.8m i övrigt. I samband med åtgärd görs en förnyad bedömning av avgränsning och föroreningsutbredningen genom okulär bedömning och mätning med XRF-instrument. Uppföljningen av åtgärdsmål fastställs genom laboratorieanalyser och klassning av föroreningsursprung Undersökningsresultat fram till sommaren Mark I A-området så är föroreningarna koncentrerade till slaggsanden, tack vare detta så är avgränsningen för saneringen relativt säker, Arsenik har som tidigare nämnts varit styrande men det har också konstaterats andra metaller i sanden, koppar, zink och bly har alla påträffats Grundvatten Laktester har gjorts direkt på materialet. Resultaten visar på relativt hög lakningsbenägenhet men att den inte är så hög att särskilda stabiliseringsåtgärder behöver göras vid en eventuell deponering på en klass 1 deponi. De analyser som gjorts på grundvattnet vid tre tillfällen indikerar en ökning av halten för arsenik med 3-10 ggr vid jämfört uppströms mot nedströms området. Medelhalten nedströms ligger på 12,5 µg/l. Parametrar som referensanalyserats undersökts är As, Pb, Zn, konduktivitet, ph och suspenderade ämnen. Främst GV-20 och GV-18, se figur 6.1, kommer att användas som uppföljning och några ytterligare referensundersökningar bedöms inte behövas. 17

18 GV-18 GV-19 GV-20 Figur 6.1. Sammanställning av borrpunkter med konstaterad eller sannolik slaggsand fram till och med Vit/svartprickig del av stapel utgörs av ren jord ovan slaggsand, brun del visar på mäktigheten av slaggsanden eller jord med inslag av slaggsand. Grundvattenrörens lägen är markerade och har nummer 18, 19 och Övergripande saneringsmetodik Det stora problemet i området kommer att vara att hitta en metod för att effektivt skilja den förorenade slaggsanden med den helt ofarliga järnsanden som också använts som fyllnadsmaterial. De båda materialen är till utseendet näst intill identiska och därför kommer det krävas stor noggrannhet innan man kan klassa jorden och vid hantering så att de ej blandas eller förväxlas. Det är också stor risk att man kommer påträffa blandade massor med de olika materialen. Slaggsanden kommer att schaktas bort och efter klassificering kommer den läggas på en deponi av klass 1, eventuella blandfraktioner kommer att läggas på klass 2 deponi. Av de lakförsök som gjorts har det konstaterats att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder av jorden kommer att vara nödvändig. Schaktandet kommer bitvis att genomföras under grundvattennivå, det kommer att krävas omhändertagande av grundvatten under arbetets gång. Efter genomförd schaktning kommer ett skyddstäcke på minst 30 cm upprättas, det är till för att skydda mot osäkerheter och med anledning av närhet till befintliga bostäder. Beräknad mängd jord som ska tas om hand uppgår till ca 7100 ton Klassificeringsmetod På grund av ojämnheten i fyllningsmassornas mäktighet så kommer det avgränsade området delas upp i lämpliga delområden 10-50m 2 ) och varje delområde kommer försiktigt skiktschaktas tills man nått slaggsanden. All jord som schaktas ihop innan slaggsand kommer att hanteras separat och analyseras innan vidare hantering. 18

19 På grund av den stora likheten mellan den förorenade slaggprodukten och den såkallade järnsanden så kommer det med stor sannolikhet uppstå situationer där det blir nödvändigt att ta tätare provpunkter för att lokalisera avgränsningarna. Förhoppning är att avgränsningarna skall framgå tydligare efter komplettering av underlagen. På grund av sitt tydliga karaktärsutseende är det däremot lätt att avgöra okulärt när man schaktat bort ett helt skikt av fyllningsmaterial i botten och på schaktväggarna. När naturlig markyta nåtts skall man ej uppmäta resthalter som överstiger uppsatta riktvärden i botten eller schaktvägg. Överstiger halten riktvärdet i vid naturlig markyta skall ytterligare ett skikt0,05-0,1m) tas upp och ny mätning göras. Missfärgade eller starkt luktande jordmassor skall särbehandlas. Påträffas jordmassor som har missfärgning eller stark lukt kommer detta område behandlas separat då slaggsanden ej framkallar detta, därför bör ett stickprov tas och skickas på analys av de parametrar som bedöms som aktuella för området. Eftersom det ej finns några platsspecifika riktvärden upprättade så kommer naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark att tillämpas Klassificering och åtgärd I Tabell 6.1 visas de haltintervall som styr hur jorden kommer att hanteras. Tabell 6.1. Tabellen visar hur jorden kommer att hanteras med avseende på arsenik innehåll. Arsenik Åtgärd <20 mg/kg TS Återfyllnad mg/kg TS Används som återfyll på område med riktvärde 35 mg/kg TS mg/kg TS Deponeraskan eventuellt delas i ytterligare klasser) >1000 mg/kg TS Deponeras som FA 19

20 6.5. Hantering av vatten i schakten Vattenutsläpp kommer att ske av grundvatten från pumpgropar/brunnar eller avskärande diken utanför avgränsade förorenade områden. Detta vatten kommer alltså inte att vara förorenat. Detta ska dock kontrolleras med analyser av metaller enligt Tabell 6.2. Vatten som länshålls vid saneringsschakter kan ledas till och mellanlagras i den befintliga sedimenteringsbassängen innan det pumpas vidare ut i älven. Koncentrationen av föroreningar i vattnet är svår att förutse. De halter som idag kan analyseras i grundvattnet är förhållandevis låga. Partikelavskiljningen i schaktgropen blir sannolikt viktig för att hålla nere behovet av reningsåtgärder. Minsta reningsåtgärd på utgående vatten kommer att vara partikelavskiljning. Ytterligare behov av reningsåtgärder ska bestämmas genom direktkontroll av halter i vattnet som renats. Miljödomstolen har fastställt riktvärden för enskild mätning för utgående vatten till Skellefteälven, Tabell 6.2. Tabell 6.2. Riktvärden för utgående vatten till Skellefteälven. Ämne Halt mg/l) Arsenik 1,5 Bly 1,5 Koppar 1,5 Krom 1,5 Zink 3 Utgående halter på vatten kontrolleras inledningsvis genom två stickprov under en dags drift med maxflöden. Klarar anläggningen riktvärden sätts anläggningen i kontinuerlig drift med så låga flöden som möjligt. Ett stickprov tas ut under startdagen och sedan tas ett stickprov för var 100:e m 3 som pumpas ut i älven. Alternativt tas ett samlingsprov under en tidsperiod. Slutligt ställningstagande till provtagningsförfarande bestäms i samråd med tillsynsmyndigheten. Alla kontroller görs på vattenprover som inte filtrerats Övergripande tidplan Projektering Utplacering av grundvattenrör har genomförts under juni månad. Kompletterande jordprovtagning kommer att genomföras under september månad. Tillstånd för avledning av grundvatten söks under hösten Saneringsanmälan och upphandlingsunderlag tas fram för upphandling av entreprenörer så snart tillståndet är klart Schaktsanering Saneringen genomförs och kontrolleras mot satta åtgärdsmål. 20

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET

Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET Utvärdering av klassificering SÅGVERKSOMRÅDET 1 Bakgrund och syfte Vid utredningar av förorenade områden skall indelning i klasser av olika avfall göras enligt Avfallsförordningen (2001:1063). I förordningen

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa

Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt rekommendation av fortsatt arbetsgång inkl. kostnader för dessa PM Sida: 1 (5) Affärsområde Vårt datum Vår beteckning Miljö och Vatten 2012-10-17 602817 Handläggare Ert datum Er beteckning Sofie Lücke PM Övre Bangården, Östersund - sammanfattning av miljöstatus samt

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28

Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Kompletterande grundvattenprovtagning Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress, Sundsvik 7:28 Grontmij AB Karlstad Förstudie med riskbedömning för Sunne kemiska tvätt och kostympress,

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2009-05-04 Version 1 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 2 Sanering av mark Projektbeskrivning I projektet ingår följande uppräknade delarbeten; åtgärder för stora delar av strandkanten, ny

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet

Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet 2008-01-28 Rapport om slaggsand och järnsand på Scharinsområdet Rapporten är sammanställd av Christer Svensson, Skellefteå kommun 1 Inledning För ett område som i huvudstudien kallas för A-området gick

Läs mer

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Torgny Mellin, Fil.Dr, M.Sc Entreprenadansvarig och miljösakkunnig COWI AB (tidigare FB Engineering AB) F D BOHUS VARV Fyllnadsmassorna

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning

Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning PM Geoteknik och Miljö Projektledare Sören Westberg AB Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Sundsvall 2016-03-02 Kanaludden Härnösand Geoteknisk undersökning Datum 2016-03-02 Uppdragsnummer 1320018771

Läs mer

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan-enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Datum 2017-09-27 Ramböll Sverige AB Efterbehandling av förorenat område inom Hospitalsgatan 20 fastigheten Nikolai 3:311 m.fl., Örebro

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet

Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Rapport Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet Jönköpings kommun 2016-11-14 Översiktlig miljöteknisk markundersökning Kvarteret Önskemålet 2016-11-14 Önskemålet Miljötekn undersökn

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates.

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Renare Mark vårmöte 2016 Norra Djurgårdsstaden Centralt beläget

Läs mer

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet Åtgärd och uppföljning Granskning, bedömning och handläggning av anmälan enligt 28 FMH, beslut, sanering, slutrapport och uppföljning EBH-processen Sen då? Upplägg av passet Handläggning av anmälan -praktikfall

Läs mer

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning

VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning VÄG 25, KALMAR-HALMSTAD, ÖSTERLEDEN, TRAFIKPLATS FAGRABÄCK, VÄXJÖ Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2016-03-03 Upprättad av Granskad av: Matti Envall, Trafikverket Godkänd av ver 1.0 Uppdragsnr:

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3

Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3 Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3 Inledning För att erhålla bästa utbyte av steg 2 rekommenderas att du har gått igenom utbildningspaketets Steg 1 först. Steg 1 består av två bildspel med en

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM

Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Generellt scenario: KM 2015-05-31, kl. 20:18 Uttagsrapport Eget scenario: Bostäder 0-1 m Naturvårdsverket, version 1.00 Bostäder och blandad bebyggelse 0-1 m under markytan Beräknade riktvärden Ämne Riktvärde Styrande för riktvärde

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdragsnr: 10165793 1 (6) HANDLING 13.5 PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av VSBo gjort en anmälan om

Läs mer

Rapport Mellingeholm, Norrtälje

Rapport Mellingeholm, Norrtälje Mellingeholm Rapport Mellingeholm, Norrtälje Resultat och bedömning från miljötekniska markundersökningar Grontmij AB Västerås Vår referens Västerås Mark & Miljö, Anna Berg Rapport Namnteckning Granskad

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö 2010-12-08 Klippan Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Läs mer

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE

F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE F D BOHUS VARV, HUVUDSTUDIE Del 2 Åtgärdsutredning 232 137 161 2065 783 125 2061 104 2021615 507 1028 1655 223 233 960 4212 456 1309 3582 5448 6555 826 3932 6075 6473 3775 2013 15258 9150 6160 17479 10120

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

Kontroll av dikesmassor i Skåne

Kontroll av dikesmassor i Skåne Kontroll av dikesmassor i Skåne Vägverket Region Skåne 2004-12-15 Sammanfattning En provtagning på massor i vägdiken på 9 st. olika vägsträckor i Skåne har genomförts. Vägarna har valts ut med tanke på

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB.

RAPPORT. Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 KALMAR KOMMUN. Översiktlig geoteknisk undersökning. Sweco Infrastructure AB. KALMAR KOMMUN Majavallen, Lindsdal Uppdragsnummer 2292867000 Översiktlig geoteknisk undersökning Växjö 2011-09-19 Sweco Infrastructure AB Växjö Markbyggnad Anders Petersson Tommy Ivarsson 1 (5) Sweco Sweco

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Baserad på material från: - Structor Miljö Göteborg AB - Naturcentrum AB - Conviro AB Beställare: Klippans kommun Extern projektledare: Conviro AB Projektör: Structor

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

Föreläggande enligt miljöbalken med anledning av anmälan om avhjälpandeåtgärder avseende oljeförorening på fastigheterna Svarvaren 12 och 14, Karlstad

Föreläggande enligt miljöbalken med anledning av anmälan om avhjälpandeåtgärder avseende oljeförorening på fastigheterna Svarvaren 12 och 14, Karlstad Dnr MN-2015-2584 Dpl 531,2 Sid 1(6) MILJÖFÖRVALTNINGEN Delegeringsbeslut, 2016-03-18 D-2016-229 enligt punkt 4.5.3 Jan Andersson, 054-540 46 63 jan.andersson@karlstad.se Statoil Fuel & Retail Sverige AB

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10

Kompletterande markmiljöundersökning, område Å10 Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, Trumtorps f.d. skjutbana i Eskilstuna Kompletterande markmiljöundersökning, 1 Inledning Skjutbanan vid Trumtorp i Eskilstuna

Läs mer

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 MILJÖPROJEKT GUSUM Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 Bakgrund Strax innan jul förra året fick kommunen och länsstyrelsen besked från Naturvårdsverket att vi får ytterligare 5,5 miljoner kronor

Läs mer

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord

PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Uppdragsnr: 10209867 1 (5) 10209867 Tyresö centrum etapp 1 PM - Resultatsammanställning från kompletterande analyser av jord Forellen 15, Tyresö kommun 2015-05-18 Nina Andersson WSP Sverige AB Box 502

Läs mer

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län

Miljöaspekter inför och under saneringen. Ale kommun, Västra Götalands län Miljöaspekter inför och under saneringen Ale kommun, Västra Götalands län Orientering Nationella miljökvalitetsmålen innebär att områden som hotar betydelsefulla vattentäkter skall vara utredda och vid

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING

I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING Fältjägaren Fastigheter AB I5 KASERNOMRÅDE, MARKMILJÖBEDÖMNING 2007-03-05 SWECO VIAK AB Norra regionen Bild från www.ostersund.se ra01s 2005-11-11 Uppdragsnummer 1644211000 SWECO VIAK Ringvägen 2, 831

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun BESLUT 1(6) Kontaktperson Miljöavdelningen Mats Andersson 010-224 13 09 mats.andersson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket Samhällsavdelningen Kemikalieenheten Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder

Läs mer

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN

YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN YTTRE FJÄRDEN GÄVLE HAMN Översiktlig miljöteknisk sedimentundersökning längs planerad farledsyta WSP Sverige AB Gävle 2010-11-05 Uppdragsnummer: 10124632-05 Handläggare: Lisa Bergquist Granskning: Annika

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten

Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Riktvärden och riktlinjer för utsläpp till dagvatten Syfte, tillämpning och erfarenheter Egna riktvärden - Varför då? Riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten syfte: skydda vattendragen

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum

Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum Förslag på program för referenskontroll inom Miljöprojekt Gusum SLUTRAPPORT Henrik Eriksson och Pär Elander Hifab AB/Envipro Miljöteknik Göteborg och Linköping 2008-01-03 SAMMANFATTNING Envipro Miljöteknik

Läs mer

Slutrapport. Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB 2011-12-19

Slutrapport. Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB 2011-12-19 Slutrapport Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB Upprättad av: Granskad av: Krister Domander Ulrika Wievegg Sammanfattning Sanering av förorenad mark och rivning av ett antal bostadsbyggnader samt

Läs mer

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl

Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl LKAB Detaljplan för kv Hasseln 10 mfl Slutlig Kiruna 2016-12-05 Datum 2016-12-05 Uppdragsnummer 1320021273 Utgåva/Status Slutlig Anneli Jonsson Laila Olsson Kristin Stadling Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN

PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN RITAREN BLUE WALL CONSTRUCTION AB UPPDRAGSNUMMER 300006 PROVTAGNINGSPLAN INFÖR MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING INOM DEL AV FASTIGHETEN VERSION.0 205-02-03 SWECO ENVIRONMENT AB JÖNKÖPING VATTEN OCH MILJÖ ANDREAS

Läs mer

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering

Kv Rodga. PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden. Norrköpings kommun, mark och exploatering PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl platsspecifika riktvärden Norrköpings kommun, mark och exploatering Uppsala 2011-10-07 PM Markmiljöundersökning med fördjupad riskbedömning inkl.

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24

RAPPORT. Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 RAPPORT Översiktlig miljöteknisk markundersökning med fördjupad utvärdering Skomakarudden, Bovallstrand 2010-02-24 Upprättad av: Anna Vickman Granskad av: Ellen Samuelsson Uppdragsnr: 1013 2527 Daterad:

Läs mer

Utvärdering av Ekobackens deponi

Utvärdering av Ekobackens deponi Utvärdering av Ekobackens deponi Uppdraget Svensk Ekologikonsult har fått i uppdrag av Värmdö kommun att utvärdera vilka föroreningar som kan förknippas med utgående vatten från Ekobackens deponi. Utredningen

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun

G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING. Tingstorget, Botkyrka kommun G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING Tingstorget, Botkyrka kommun 2015-04-29 Upprättad av: Sanna Uimonen Granskad av: Inger Johansson Godkänd av: Maria Lindberg G-PM MILJÖTEKNISK PROVTAGNING, TINGSTORGET, BOTKYRKA

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG

SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Sanering av hamnbassängen i Oskarshamn SANERING AV OSKARSHAMNS HAMNBASSÄNG Beräkning av frigörelse av metaller och dioxiner i inre hamnen vid fartygsrörelser Rapport nr Oskarshamns hamn 2010:7 Oskarshamns

Läs mer

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm

PM Miljöteknisk undersökning. Lidingö Stad, Stadsledningskontoret. Mosstorpstippen. Stockholm Lidingö Stad, Stadsledningskontoret Stockholm Datum 2011-04-15 Uppdragsnummer 61151144478 Utgåva/Status Jeanette Winter Uppdragsledare/Handläggare Ola Lindstrand Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009,

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer