Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2"

Transkript

1 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Revisionshistorik Organisation Kontaktuppgifter Bakgrund f d Scharins industriområde Föroreningssituationen Områdesindelning Syfte Övergripande mål 8 2. Juridiska krav och ansvarsfördelning 9 3. Allmänna delar Platsspecifika riktvärden Buller Kemiska produkter Nya föroreningar Riskhantering Styrande beslut och lagstiftning Dokumentation Allmän genomförandeplan för miljökontrollen Områdesspecifikt för cisternområdet Mätbara Åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Grundvatten Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Klassificeringsmetod Övergripande tidplan Områdesspecifikt för A-området Mätbara Åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Grundvatten Övergripande saneringsmetodik Klassificeringsmetod Klassificering och åtgärd Hantering av vatten i schakten Övergripande tidplan Områdesspecifikt för Sågverksområdet Mätbara åtgärdsmål Friklassningsvärden Åtgärdskrav Föroreningssituationen Markförhållanden 24 2

3 Klassificeringsprovtagning Grundvatten Ytvatten Hantering av vatten i schakten Övergripande tidplan Områdesspecifikt för grävande av ny dagvattenledning Mätbara åtgärdsmål Åtgärdskrav Undersökningsresultat fram till sommaren Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Övergripande tidplan Områdesspecifikt för arbeten i strandlinjen Mätbara åtgärdsmål Åtgärdskrav Föroreningssituationen längs stranden Övergripande planering för komplettering av underlaget Övergripande saneringsmetodik Planerade kontrollfunktioner under genomförande Övergripande tidplan Områdesspecifikt för Härvelträskområdet Utvärdering och rapportering 37 3

4 1. Inledning 1.1. Revisionshistorik Namn/version Datum Framtagen/kompletterad av Beskrivning av ändring Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Färdig plan för synpunkter. Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson/Anders Lättström Christer Svensson/Anders Lättström Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Övergripande miljökontrollprogram Scharins fas 2/version Christer Svensson Ändring, rättning och utökad förklaring av text. Uppdatering och korrigering av text/bilder. Uppdatering och inlägg av kontrollfunktioner för strandjobb och utsläpp till älven. Nytt kapitel om riskhantering. Layout. Reviderad efter synpunkter från miljönämnden. Ny kapitelindelning. Revideringar och uppdatering av sågområdet 4

5 1.2. Organisation STYRGRUPP Lars Hedqvist, planeringschef - Göran Åström, bygg- och miljökontorets chef Jan Sundbom, fastighetskontoret Christer Norberg, fastighetskontoret - Hans Andersson, teknisk chef - Susanne Aidanpää, ekonomichef Karin Söderström, länsstyrelsen - Rolf Edlund, kommunjurist Christer Svensson, projektledare PROJEKTGRUPP Christer Svensson, projektledare Eskil Burlin, administration ek - konsultstöd Kvalitets- och miljökontroll Christer Svensson Entreprenader Figur 2.1. Organisationsschema på Scharinsprojektet 1.3. Kontaktuppgifter Kontaktpersoner vid kommunen: Kontaktperson vid länsstyrelsen: Kontaktperson vid länsstyrelsen: Christer Svensson, projektledare Kommunledningskontoret Tel: Fax: Mail: Karin Söderström Tel: Fax: Mail: Johanna Melin Tel: Fax: Mail: 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde På Scharins industriområde har det bedrivits verksamheter i omgångar sedan sent 1800-tal. Idag är all verksamhet nedlagd. Skellefteå kommun har beslutat att gå in som huvudman för att sanera området som i nuläget är starkt förorenat. Sedan år 2000 har 5

6 kommunen i samarbete med konsulter genomfört undersökningar för att samla in nödvändig information till en slutsanering av området. I december 2005 så beslutade Naturvårdsverket att tilldela ramanslag för åtgärder Fas 1) gällande sanering och rivning av byggnader samt fortsatta undersökningar. Under 2008 sammanställdes en ny huvudstudie Geo Innova, maj 2008) från samtliga undersökningar. Med denna huvudstudie som underlag har även bidrag till Fas 2, marksanering av f d Scharins industriområde, ansökts. Fas 2 tilldelades pengar i slutet av 2008 och innebär att cirka halva området kommer att saneras och återstående del markundersöks ytterligare Föroreningssituationen Beskriver situationen före sanering) Arsenik As) och dioxin är två huvudföroreningar som är återkommande på området. Arsenik har sitt ursprung i de fyllnadsmaterial slaggsand) som använts på A-området se Figur 1.1) och kemikaliehantering ZMA-board) i boardfabrikens process. Totala mängden arsenik beräknas uppgå till ca 24 ton. Även andra tungmetaller, t ex Hg Härvlträskområdet) och Pb A-området) förekommer i höga halter men dessa har en mindre utbredning än övriga föroreningar. På grund av doppning av virke i PCP pentaklorfenol) finns dioxinföroreningar i marken runt Sågverksområdet f d sågverket) och under den brädgård som fanns på s k Härvelträsk-området. Den totala mängden dioxin uppskattas till ca 130 gram fördelat på hela området, en del är lokaliserad i Sågverksområdet ca 80g) och en del på Härvelträskområdet ca 50 g). Kring de oljecisterner som är belägna i de västra delarna av området har oljeföroreningar påträffats i marken. Dessa sanerades bort under hösten Föroreningarna innebär risker främst vid en vistelse på området som innebär att man exponeras för jordpartiklar. Riskerna är störst för små barn0-6 år) som dels är mest exponeringskänsliga och kan stoppa jord i munnen. Den största miljöpåverkan har dioxin genom spridningsrisken till Skellefteälven som är belägen bara några meter från de förorenade jordmassorna. 6

7 1.6. Områdesindelning Oljeområdet A-området Sågområdet Härvelträskområdet Figur 1.1. Överblicksbild som översiktligt visar de avgränsade områdena som är aktuella för marksanering i Fas 2 och området Härvelträsket där fortsatta undersökningar pågår. Dessutom är sträckningen för dagvattenledningen blå tjock linje) och sträckan för ny strandlinje med funktion som invallningorange linje) markerade. Rensning och erosionsskyddande åtgärder av stranden görs från udden till bortersta delen av området i bilden. Då markförhållanden varierar och det finns karaktärsföroreningar för olika områden är Scharinsområdet uppdelat i mindre delområden för att underlätta förståelse och undvika missförstånd. Se Figur 1.1 för uppdelning och avgränsningar. Cisternområdet var förorenat av olja genom den oljehantering som skett på området A-området är förorenat av slaggsand och innehåller höga koncentrationer av arsenik och metaller Sågverksområdet är ett område med kraftigt förhöjda halter av dioxin och några mindre områden förorenade av As Härvelträskområdet består delvis av produktionsrester som använts till utfyllnad mellan 50- och 70-talet samt den brädgård lagringsplats) som användes under tiden sågverket var i drift. Härvelträsket återspeglar också hela verksamheten som bedrivits på området vilket gör att det finns en mängd olika föroreningar inom detta område. De allvarligaste föroreningarna utgörs dock av dioxin och arsenik samt kvicksilver 1.7. Syfte Syftet med detta miljökontrollprogram är att kontrollera att saneringarna får avsedd effekt samt att säkerställa att omgivningen påverkas så lite som möjligt under 7

8 projektets genomförande. Kontrollprogrammet ska också styra så att projektet följer MB:s allmänna hänsynsregler, samt leva upp till förordning 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Kontrollprogrammet skall även se till att de riktvärden som är upprättade inte överstigs för specifika områden under något skede efter att slutsanering genomförts. Programmet ska också eftersträva att ge ett tänkande som leder till kvalitativa resultat. Slutgiltiga målet är att f d Scharins industriområde ej skall utgöra en fara för hälsa och miljö vid given markanvändning enligt kapitel 3, Figur Övergripande mål Sammanfattningsvis innebär dessa övergripande mål att marken efter sanering skall kunna användas av barn och vuxna i enlighet med planerad markanvändning utan risker för hälsa och miljö från markföroreningar. Dessutom skall läckaget till älven från eventuell restförorenad mark inom området inte medföra negativa miljöeffekter eller hälsorisker för fiske, fåglar, båtliv etc. Övergripande åtgärdsmål vid en eventuell sanering utgår från de föreslagna markanvändningarna. Risker ska bedömas utifrån aktuellt kunskapsläge. Följande åtgärdsmål har fastställts av styrgruppen: 1. Både barn och vuxna skall kunna delta i äventyrsverksamheten och kunna komma i direkt kontakt med jorden på området utan att detta leder till negativa hälsoeffekter. 2. Inom ramen för sportverksamheten och båthamnen skall hus café), bollplaner, mm kunna anläggas och utnyttjas av vuxna och barn utan hälsorisker. 3. Området som avsätts för fritid/rekreation ska kunna anläggas och användas utan att barn och vuxna utsätts för hälsorisker. 4. Den norra delen av området skall kunna bebyggas och användas för bostäder utan risker för människa eller miljö. Odling skall kunna ske. 5. På området där arbetsplatser planeras skall personal kunna vistas under arbetstid utan risk för exponering från markföroreningar. 6. Kraven på att växtlighet och biota skall kunna etableras är höga inom området för bostäder, men något lägre inom övriga delar. 7. Läckage av föroreningar från området till Skellefteälven skall ej orsaka miljöstörningar eller störningar i samband med friluftsliv, t ex fiske och bad. 8. Spridning av föroreningar till omgivningen genom damning skall minimeras. Följande restriktioner för markanvändningen finns: Inget uttag av grundvatten skall ske från området. 8

9 2. Juridiska krav och ansvarsfördelning Version 6 Enligt MB 26 kap 19 skall miljökontroll genomföras för all verksamhet som kan medföra miljöpåverkan. Det är i första hand verksamhetsutövaren som är ansvarig för efterbehandlingen och om ingen verksamhetsutövare kan hållas ansvarig är det fastighetsägarens ansvar att genomföra efterbehandling. Den tidigare fastighetsägaren gick i konkurs och konkursen avslutades utan ny fastighetsägare. Skellefteå kommun har beslutat att gå in som huvudman för att sanera detta starkt kontaminerade område och är därmed ansvarig för verksamheten. Kommunen har upprättat en styrgrupp med i huvudsak verksamhetschefer samt med personer med kompetens som är relaterade till projektet. Projektet leds av en projektledare som har hjälp av en operativ projektgrupp som vid behov tar in extern kompetens via konsulter eller internt inom kommunen. Se vidare projektplanen där projektdriften beskrivs utförligt. Ansvaret för att projektet genomförs enligt miljöbalken har huvudmannen. Genomförandeansvaret kan juridiskt fördelas genom avtal men det straffrättsliga ansvaret kvarstår normalt på huvudmannen. I MB ingår efterbehandling i begreppet avhjälpande. Med detta menas: utredning, efterbehandling och andra åtgärder för att avhjälpa en miljöskada. Det finns inga konkreta krav på hur miljökontrollen ska utformas och den är upp till verksamhetsutövaren att utforma. Tillsynsmyndigheten granskar kontrollen och följer i regel de riktlinjer som Naturvårdsverket har satt upp. I Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling av förorenade områden 2006), hänvisas utformning av miljökontroll allmänt till NV:s allmänna råd för miljökontroll AR92:1). För huvudstudier betonas att miljökontrollen ska utgå från riskbedömningen och att det ska anges vilka mål som ska gälla för miljökontrollen före, under och efter åtgärden och vilka huvudsakliga moment som ska ingå. Det betonas även att referensundersökningar bör genomföras innan åtgärd. 9

10 3. Allmänna delar 3.1. Platsspecifika riktvärden De platsspecifika riktvärden som beräknats har sin grund i den markanvändning som presenteras i figur 3.1. Tabell 3.1 visar värden som räknats fram och den exponeringsväg som styrt det slutliga värdet. Riktvärden har beräknats för två olika markdjup. Figur 3.1. Planerade användningsområdena efter genomförd sanering. Tabell 3.1. Beräknade platsspecifika riktvärden GeoInnova 2008) och styrande exponeringsväg. Notera att riktvärdena inte är synonyma med tillämpade åtgärdsmål. Platsspecifika riktvärden As mg/kg TS) Styrande för riktvärdet Dioxin ng/kg TS) Styrande för riktvärdet Intag av jord samt Bostäder/arbetsplatser exponering från 0-1,5m 20 Bakgrundshalt 18 Bostäder/arbetsplatser Effekter i > 1,5 m 20 markmiljön 250 Äventyr/sport/rekreation 0-1 m 35 Intag av jord 150 Äventyr/sport/rekreation > 1 m 40 andra källor Effekter i markmiljön Intag av jord samt exponering från andra källor Effekter i markmiljön 600 Skydd av ytvatten 10

11 3.2. Buller Denna punkt gäller för allt arbete på området. Buller under saneringsperioden saknar specifikt uppsatta mål. Buller ska i möjligaste mån begränsas till arbetstid vardagar mellan 07:00-18:00. Skulle klagomål uppstå med avseende på buller så kommer mätningar att ske enligt Naturvårdsverkets rekommendationer för buller och jämföras mot utomhusriktvärden för industribuller respektive buller vid transport 65 dba ekvivalentnivå utomhus för vägtrafikbuller) Kemiska produkter Kemiska produkter ska förtecknas med följande uppgifter: 1. Produktens namn 2. Omfattning och användning av produkten 3. Säkerhetsdatablad ska finnas De huvudsakliga kemiska produkter som kommer att hanteras är drivmedel till fordon och utrustning som hanteras av anlitade entreprenörer. Följande krav kommer att ställas vid hantering av dessa produkter: 1. Saneringsutrustning för oljeläckage ska finnas i alla arbetsmaskiner och arbetsfordon. Saneringsutrustningen ska vara anpassad till den mängd olja som kan läcka ut från respektive maskin. 2. Vid ett större oförutsett utsläpp som inte kan hanteras ska räddningstjänst kallas ut för akut åtgärd Nya föroreningar Om man under arbetets gång orsakar utsläpp eller påträffar tidigare okända ledningar, cisterner eller andra typer av lämningar som kan ha påverkat eller påverkar föroreningssituationen skall fyndplatsen dokumenteras med fotografier, anteckningar, eventuell provtagning och mätas in med GPS. I samband med upptäckt ska tillsynsmyndigheten omgående informeras, se nedan. Kontaktperson på miljöavdelning är Agneta Gustafsson eller Om hon inte kan nås görs anmälan via kundtjänst på Riskhantering Riskbedömningar genomförs i flera skeden i projektet. Den första genomförs i huvudstudiefasen då riskerna med föroreningarna tas upp och även risker med själva genomförandet vägs in. En övergripande riskbedömning görs kontinuerligt och bildar underlag till eventuella styrfunktioner och krav i upphandlingsunderlagen. Vid denna riskbedömning gås alla moment som ska genomföras igenom. Alla risker som kan definieras bedöms avseende på sannolikhet och konsekvens i ett poängsystem 1-5. För risker med en sammanlagd poängsumma över 6 tas ett åtgärdsprogram fram. I samband med saneringsanmälan görs ytterligare en riskgenomgång tillsammans med den entreprenör som ska genomföra arbetet. Under själva genomförandet ansvarar 11

12 entreprenören för att riskerna bedöms löpande och att revideringar av angreppssätt genomförs. Under genomförandet är det främst spridnings och exponeringsrisker som måste bedömas utifrån förändrade förhållanden. Dokumentationen av riskhanteringen sker i rapporter, riskbedömningsmatriser, protokoll och dagböcker Styrande beslut och lagstiftning I listorna nedan följer en sammanställning av beslut som hittills beslutats om och lagstiftning som är särskilt definierad för projektets genomförande. Ansvarig för att bevaka att dessa följs är kommunens projektledare. BESLUT Miljönämnden Beslut efter anmälan om testkörning av dioxinförorenad jord. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om uppläggning av inert avfall för anläggningsändamål. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om krossning av betong, tegel och murblock. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om sanering av olja. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om testkörning av dioxinförorenad jord. Beslutsdatum är Genomfördes aldrig) Beslut efter anmälan om efterbehandling i samband med nedläggning av ny dagvattenledning. Beslutsdatum är Beslut efter anmälan om efterbehandling av A-området. Beslutsdatum är Miljödomstolen Tillstånd för rivning av kaj och byggande av ny strand samt bortledande vatten från saneringsschakter till Skellefteälven. Mål nr M daterad LAGSTIFTNING Miljöbalken främst kap 1, 2, 9, 10, 11 och 15. Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 1998:899. Förordning om vattenverksamhet mm, 1998:1388. Avfallsförordningen, 2001:1063 Förordning om verksamhetsutövares miljökontroll, 1998:901. Kvarstående myndighetsärenden Saneringsanmälan inför testkörningar under upphandligen av saneringsentreprenör för sågområdet. Planeras till vintern Saneringsanmälan av marksanering av sågområdet. Planeras till hösten Saneringsanmälan av Härvelträskområdet. Pengar saknas men kan eventuellt ske under

13 3.7. Dokumentation Datainsamling dokumenteras löpande och bildar underlag till slutrapportering som görs när arbetet avslutats på ett delområde. Data som samlas in bedöms sytematiskt för om nödvändigt revidera riskerna och vidtagna skyddsåtgärder för verksamheten. Vid dokumentation i fält skall noggrann GPS användas för att ange exakta positioner på den aktuella platsen som undersöks eller behandlas. GPS koordinater anges med X- och Y-koordinater med minst 1 meters noggrannhet. Vid inmätning används mätssystem RT90 2,5 gon väst. För att underlätta återkoppling placeras vid behov märkta stakkäppar ut med provpunktsnamn. Fotodokumentation i kombination med anteckningar över arbetets gång skall ske och kommer sedan utgöra underlag till rapporter. Borr och provtagningsprotokoll ska upprättas och sedan föras över digitalt. Klassificerade massor och schaktbottnar ska dokumenteras sedan föras över digitalt för bearbetning och slutlagring. För alla jordmassor som går ut från området ska det finnas ett transportdokument som uppfyller de krav som tas upp i avfallsförordning 2001:1063). Exempel på mall för transportdokument finns i bilaga Allmän genomförandeplan för miljökontrollen Prover kommer att tas fram i tre steg: 1. Före sanering, detta genom analyser av prover hämtade före åtgärder. Dessa prover kommer få anses vara representativa för hur området såg ut innan åtgärder. Om möjligt så används analysresultat från tidigare genomförda undersökningar. 2. Under sanering, genom kontroll av de massor som tas upp, detta kommer att ge ett ungefärligt svar på hur stora mängder av föroreningarna som tas bort jämfört med tidigare uppskattade mängder från huvudstudien 2008). Det ska också kontrolleras att markskikten som lämnas kvar uppfyller de uppsatta riktvärdena. Viktigt är också att säkra att inget ökat läckage till grundvatten och eller ytvatten sker under saneringsfasen. 3. Efter sanering, genomförs analyser och kontroller mot bakgrundshalter från steg 1 och de uppsatta riktvärdena. 5. Områdesspecifikt för cisternområdet Området är numera sanerat och avrapporteras i en särskild rapport. Texten i kapitlet är därför inaktuell men står kvar för att visa hur det jobbatsmed miljökontroll i detta delområde. Området som kallas Cisternområdet är belägen i det sydvästra hörnet av Scharinsområdet. Två mindre markområden är förorenade, se figur 5.1. Det mindre var ytligt förorenat av tallolja som använts boardtillverkningen och har efter fördjupade 13

14 markundersökningar kunnat avskrivas som saneringsområde. Det andra området, som också är större, är förorenat av den f d hantering eldningsoljeprodukter. Totalt fanns det 6 st cisterner på området, alla är tömda och bortforslade från området Mätbara Åtgärdsmål Maxhalten i kvarlämnad jord invid oljecisterner får inte överstiga 1000 mg/kg TS alifater C15-C36), 10 mg/kg TS cancerogena PAH) respektive 40 mg/kg TS övriga PAH). Samma riktvärde tillämpas för hela saneringen på alla djup då området planeras som marina och därmed kan djupa schakter förväntas i området Åtgärdskrav Den olje- och PAH-förorenade jorden i anslutning till oljecisterner ska åtgärdas genom bortschaktning och kompostering Undersökningsresultat fram till sommaren Mark Vid markundersökningarna på det större området har man hittat fri fas av olja och halten av opolära alifater, varierar mellan 42 och mg/kg TS. I en analys som genomfördes med avseende på aromater konstaterades 400 mg/kg TS. Slutliga avgränsningar mot öster och mot älven har inte kunnat genomföras. Två oklarheter som behöver följas upp finns i underlaget. Det är att förhöjda halter av arsenik konstaterats i grundvattenröret som tidigare fanns vid det mindre området och att det fanns tydlig lukt av olja på en nivå vid installation av samma rör Grundvatten Vid analys av 8.0-GV1se figur 5.1) så påträffades höga halter o-polära alifater, 6,2 mg/l vilket skulle ge den högsta klassen, mycket allvarligt i Naturvårdsverkets mifoklassning för förorenat grundvatten av förorenade bensinstationer. Inga gamla grundvattenrör finns kvar och därför sattes ett nytt rör ut under juni 2009 mellan älven och konstaterad förorening. Föroreningen ligger här förhållandevis djupt och fri produkt har konstaterats på grundvattenytan. Tidigare har höga halter arsenik i grundvattenrör 2.3-SGV1 se Figur 5.1) vilket indikerar att det kan finnas en arsenik källa i närheten av rörets avrinningsområde som bör undersökas närmare. Inga grundvattenrör finns kvar. Ett nytt rör har därför placerats strax nedströms det gamla röret. Inga analyser är ännu gjorda. 14

15 Figur 5.1. Borrpunkter som anlagts i cisternområdet fram till Övergripande planering för komplettering av underlaget Markprover ska tas för att avgränsa oljeföroreningen och ytterligare ett antal prover på arsenik i anslutning till punkten 2.3-SGV1se Figur 5.1) behövs för att kunna klarlägga saneringsbehov. Särskilda provtagningsplaner kommer tas fram för kompletterande undersökningar för uppföljning av arsenik vid punkten 2.3-SGV1 se Figur 5.1). Förhoppningsvis ska det nya grundvattenröret vid älven gå att använda för uppföljning av saneringens resultat. Någon referensmätning bedöms dock inte relevant då olja går att observera på grundvattenytan. Ett försök att mäta mäktigheten av oljeskiktet med vattenföringspasta ska dock genomföras. I grundvattenrör 21 som satts nära punkten 2.3-SGV1se figur 5.1) ska vattnet under hösten 2009 analyseras för kontroll av arsenikhalter och oljehalter i grundvattnet. Några andra särskilda referensmått bedöms inte nödvändiga att ta fram Övergripande saneringsmetodik All oljeförorenad jord kommer att schaktas upp och transporteras bort för kompostering vid extern anläggning. Den olja som påträffas i fri fas kommer pumpas eller samlas upp med absorbent direkt från grundvattenytan i schaktgropen. Den beräknade mängden oljeskadad jord som ska tas om hand baserat på tidigare undersökningar uppgår till ca 2000 ton. 15

16 Klassificeringsmetod På grund av oljeföroreningars starka lukt och visuella spår så kommer det vara möjligt att följa föroreningsutbredningen i schakten. Det går även uppskatta hur vida det finns kvar olja eller ej genom att okulärbesikta gropens väggar och botten. Ett problem är att vid satt riktvärde luktar jorden betydande. Fältanalysmetoder måste sannolikt användas för att kunna styra det löpande saneringsarbetet. Förslagsvis använder man Petroflag i fält. Efter urschaktning skall man i botten och schaktvägg säkerställa att det inte finns resthalter som överstiger uppsatta riktvärden, Tabell 5.1. Slutlig friklassning kan bara ske med laboratorieanalys. Överstiger halten riktvärdet i botten skall ytterligare urschaktning göras och därefter upprepas kontrollmätning. Tabell 5.1. Redovisning av gränsvärden samt vilken åtgärd som är aktuell för jordens hantering. Halt Alifater C16- C35 Canerogena PAH Övriga PAH Åtgärd <1000 mg/kg TS <10 mg/kg TS <40 mg/kg TS Återfyllnad >1000 mg/kg TS >10 mg/kg TS <40 mg/kg TS Kompostering 5.6. Övergripande tidplan 2009 Projektering Nya grundvattenrör har satt under juni månad och utökad jordprovtagning görs under slutet av augusti. Saneringsanmälan och upphandling av entreprenör under vintern 2009/ Schaktsanering Under schaktsanering så kommer det behövas utrustning för att ta hand om den olja som kommer framträda i fri fas i det grundvatten som förväntas tränga in i schaktet Uppföljning Halter och oljeskikt i grundvatten kontrolleras. 6. Områdesspecifikt för A-området Området är beläget i den norra delen av det mittcentrala partiet av scharinsområdet längs den norra sidan av området löper också den genomfartsväg som angränsar till området utanför fastighetsgränsen. A-området skiljer sig från de andra områdena i den meningen att föroreningarna som mätts upp i området inte härstammar från verksamheter på Scharins, istället finns föroreningarna i granulerad slaggsand som tros härstamma från Rönnskärsverken. Slaggsanden innehåller mycket höga metallhalter där arseniken har varit styrande. Sanden är i huvudsak koncentrerad under och i närområdet av lackeringsbyggnaden, den har också använts som fyllnadsmaterial för de vägar som var upprättade till byggnaden. 16

17 6.1. Mätbara Åtgärdsmål Maxhalten av arsenik i kvarlämnad slaggsandpåverkad mineraljord inom A-området får inte överstiga det platsspecifika riktvärdet 20 mg/kg TS på nivån 0-1,5 m under markytan. På större djup än 1,5 m skall riktvärdet 35 mg/kg TS användas. Målet innebär att jord som på något sätt innehåller slaggsand kommer att tas bort ner till 1,5 m. Inom delområdet finns även en hel del järnsand som inte berörs av saneringen. Medelvärdet för järnsand ligger så högt som nära 200 mg/kg TS Åtgärdskrav Den förorenade jorden inom det avgränsande A-området ska åtgärdas genom bortschaktning. Schaktning sker till 2 m under markyta för omrörda områden samt 0.8m i övrigt. I samband med åtgärd görs en förnyad bedömning av avgränsning och föroreningsutbredningen genom okulär bedömning och mätning med XRF-instrument. Uppföljningen av åtgärdsmål fastställs genom laboratorieanalyser och klassning av föroreningsursprung Undersökningsresultat fram till sommaren Mark I A-området så är föroreningarna koncentrerade till slaggsanden, tack vare detta så är avgränsningen för saneringen relativt säker, Arsenik har som tidigare nämnts varit styrande men det har också konstaterats andra metaller i sanden, koppar, zink och bly har alla påträffats Grundvatten Laktester har gjorts direkt på materialet. Resultaten visar på relativt hög lakningsbenägenhet men att den inte är så hög att särskilda stabiliseringsåtgärder behöver göras vid en eventuell deponering på en klass 1 deponi. De analyser som gjorts på grundvattnet vid tre tillfällen indikerar en ökning av halten för arsenik med 3-10 ggr vid jämfört uppströms mot nedströms området. Medelhalten nedströms ligger på 12,5 µg/l. Parametrar som referensanalyserats undersökts är As, Pb, Zn, konduktivitet, ph och suspenderade ämnen. Främst GV-20 och GV-18, se figur 6.1, kommer att användas som uppföljning och några ytterligare referensundersökningar bedöms inte behövas. 17

18 GV-18 GV-19 GV-20 Figur 6.1. Sammanställning av borrpunkter med konstaterad eller sannolik slaggsand fram till och med Vit/svartprickig del av stapel utgörs av ren jord ovan slaggsand, brun del visar på mäktigheten av slaggsanden eller jord med inslag av slaggsand. Grundvattenrörens lägen är markerade och har nummer 18, 19 och Övergripande saneringsmetodik Det stora problemet i området kommer att vara att hitta en metod för att effektivt skilja den förorenade slaggsanden med den helt ofarliga järnsanden som också använts som fyllnadsmaterial. De båda materialen är till utseendet näst intill identiska och därför kommer det krävas stor noggrannhet innan man kan klassa jorden och vid hantering så att de ej blandas eller förväxlas. Det är också stor risk att man kommer påträffa blandade massor med de olika materialen. Slaggsanden kommer att schaktas bort och efter klassificering kommer den läggas på en deponi av klass 1, eventuella blandfraktioner kommer att läggas på klass 2 deponi. Av de lakförsök som gjorts har det konstaterats att inga ytterligare stabiliseringsåtgärder av jorden kommer att vara nödvändig. Schaktandet kommer bitvis att genomföras under grundvattennivå, det kommer att krävas omhändertagande av grundvatten under arbetets gång. Efter genomförd schaktning kommer ett skyddstäcke på minst 30 cm upprättas, det är till för att skydda mot osäkerheter och med anledning av närhet till befintliga bostäder. Beräknad mängd jord som ska tas om hand uppgår till ca 7100 ton Klassificeringsmetod På grund av ojämnheten i fyllningsmassornas mäktighet så kommer det avgränsade området delas upp i lämpliga delområden 10-50m 2 ) och varje delområde kommer försiktigt skiktschaktas tills man nått slaggsanden. All jord som schaktas ihop innan slaggsand kommer att hanteras separat och analyseras innan vidare hantering. 18

19 På grund av den stora likheten mellan den förorenade slaggprodukten och den såkallade järnsanden så kommer det med stor sannolikhet uppstå situationer där det blir nödvändigt att ta tätare provpunkter för att lokalisera avgränsningarna. Förhoppning är att avgränsningarna skall framgå tydligare efter komplettering av underlagen. På grund av sitt tydliga karaktärsutseende är det däremot lätt att avgöra okulärt när man schaktat bort ett helt skikt av fyllningsmaterial i botten och på schaktväggarna. När naturlig markyta nåtts skall man ej uppmäta resthalter som överstiger uppsatta riktvärden i botten eller schaktvägg. Överstiger halten riktvärdet i vid naturlig markyta skall ytterligare ett skikt0,05-0,1m) tas upp och ny mätning göras. Missfärgade eller starkt luktande jordmassor skall särbehandlas. Påträffas jordmassor som har missfärgning eller stark lukt kommer detta område behandlas separat då slaggsanden ej framkallar detta, därför bör ett stickprov tas och skickas på analys av de parametrar som bedöms som aktuella för området. Eftersom det ej finns några platsspecifika riktvärden upprättade så kommer naturvårdsverkets riktvärden för känslig mark att tillämpas Klassificering och åtgärd I Tabell 6.1 visas de haltintervall som styr hur jorden kommer att hanteras. Tabell 6.1. Tabellen visar hur jorden kommer att hanteras med avseende på arsenik innehåll. Arsenik Åtgärd <20 mg/kg TS Återfyllnad mg/kg TS Används som återfyll på område med riktvärde 35 mg/kg TS mg/kg TS Deponeraskan eventuellt delas i ytterligare klasser) >1000 mg/kg TS Deponeras som FA 19

20 6.5. Hantering av vatten i schakten Vattenutsläpp kommer att ske av grundvatten från pumpgropar/brunnar eller avskärande diken utanför avgränsade förorenade områden. Detta vatten kommer alltså inte att vara förorenat. Detta ska dock kontrolleras med analyser av metaller enligt Tabell 6.2. Vatten som länshålls vid saneringsschakter kan ledas till och mellanlagras i den befintliga sedimenteringsbassängen innan det pumpas vidare ut i älven. Koncentrationen av föroreningar i vattnet är svår att förutse. De halter som idag kan analyseras i grundvattnet är förhållandevis låga. Partikelavskiljningen i schaktgropen blir sannolikt viktig för att hålla nere behovet av reningsåtgärder. Minsta reningsåtgärd på utgående vatten kommer att vara partikelavskiljning. Ytterligare behov av reningsåtgärder ska bestämmas genom direktkontroll av halter i vattnet som renats. Miljödomstolen har fastställt riktvärden för enskild mätning för utgående vatten till Skellefteälven, Tabell 6.2. Tabell 6.2. Riktvärden för utgående vatten till Skellefteälven. Ämne Halt mg/l) Arsenik 1,5 Bly 1,5 Koppar 1,5 Krom 1,5 Zink 3 Utgående halter på vatten kontrolleras inledningsvis genom två stickprov under en dags drift med maxflöden. Klarar anläggningen riktvärden sätts anläggningen i kontinuerlig drift med så låga flöden som möjligt. Ett stickprov tas ut under startdagen och sedan tas ett stickprov för var 100:e m 3 som pumpas ut i älven. Alternativt tas ett samlingsprov under en tidsperiod. Slutligt ställningstagande till provtagningsförfarande bestäms i samråd med tillsynsmyndigheten. Alla kontroller görs på vattenprover som inte filtrerats Övergripande tidplan Projektering Utplacering av grundvattenrör har genomförts under juni månad. Kompletterande jordprovtagning kommer att genomföras under september månad. Tillstånd för avledning av grundvatten söks under hösten Saneringsanmälan och upphandlingsunderlag tas fram för upphandling av entreprenörer så snart tillståndet är klart Schaktsanering Saneringen genomförs och kontrolleras mot satta åtgärdsmål. 20

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter

Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Del 2: Hantering och bedömning av data och osäkerheter Praktikfall: Kv. Verkstaden 14 Teori: Representativ halt, referenshalt, stickprov & beskrivande statistik, konfidensintervall & UCLM95 Diskussion:

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se

Kontrollprogram. Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Linköpings kommun linkoping.se Kontrollprogram Vad ska ett kontrollprogram innehålla? Denna information är tänkt att underlätta framtagandet av kontrollprogram för er verksamhet. Tänk på att ett kontrollprogram enbart är en del av egenkontrollen

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning

Vatten från Spillepengs avfallsanläggning Vatten från Spillepengs avfallsanläggning en beskrivning av systemens uppbyggnad och lakvattnets sammansättning INTERREG IIIA Källsamarbetet Sysav delprojekt: Lakvattenkarakterisering Mars 2007 Projektet

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (8) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-08-12 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58

REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 REVIDERING DAGVATTENUTREDNING TILL DP FÖR DEL AV ÅKARP 7:58 SLUTRAPPORT 2013-10-22 Uppdrag: 250188, revidering Dagvattenutredning Åkarp Titel på rapport: Revidering dagvattenutredning till dp för del av

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö

Kompletterande provtagning f.d. Rudboda Skjutbanor, Lidingö RAPPORT 1 (17) Handläggare Alejandra Silva Parra Tel +46 10 505 20 13 Mobil +46 72 704 83 44 Fax +46 10 505 00 10 alejandra.silvaparra@afconsult.com Datum 2014-06-18 Uppdragsnr 590908 Kompletterande provtagning

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT

Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Miljöprojekt Gusum Förnyad miljöteknisk undersökning på fd Gusums bruk, område 4-6 SLUTRAPPORT Hifabs uppdragsnummer: 318607 Upprättad: 2011-07-11 Reviderad: Uppdragsnamn Miljöprojekt Gusum Beställare

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden

Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Arbets-och miljömedicinska perspektiv på förorenade områden Lars Barregård, professor, överläkare, Arbets- och miljömedicin Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sanera mera? Ett

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden

Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Miljögifter i fisk från Västeråsfjärden Anna Kruger, Västerås stad Magnus Karlsson, IVL Svenska Miljöinstitutet Tomas Victor, IVL Svenska Miljöinstitutet Syfte att i en gradient från Västerås inrefjärd

Läs mer

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673

Projekterings PM Geoteknisk undersökning Detaljplan för Del av Kyrkostaden 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 1:1, Storumans kommun Projektnummer: 10192673 2014-04-09 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström 2014-04-09 Kund Storumans kommun Blå vägen 242 923 81 Storuman Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun.

Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Grap 11179 Översiktlig geoteknisk utredning inför nyetablering av hotell i Hallunda, Botkyrka kommun. Teknisk PM, Geoteknik Geosigma AB Göteborg 2011-09-22 Rev 2011-10-14 Lars Nilsson Uppdragsnr 602478

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping

Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping 1 (10) MÅNADSREDOVISNING Farledsavdelningen Handläggare, direkttelefon 2010-06-17 : 0903-10-01180 Åsa Jansson, 011-19 15 19 Månadsredovisning för projektet Säkrare Farleder - Insegling Norrköping Avser

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering

HANDELSOMRÅDE SÄLEN. Malung Sälens kommun. Geoteknisk kartering, Planeringsunderlag. Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering HANDELSOMRÅDE SÄLEN Geoteknisk kartering, Rättvik 2014-09-30 Peab Anläggning / Turner Markprojektering Uppdragsnummer 40446 Turner Markprojektering AB Vasagatan 6 795 30 Rättvik Telefon 023-220 21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad

Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad RAPPORT Miljöteknisk markundersökning på fastigheten Geijer 4 i Ystad Beställare: Najdovski Invest AB Att: Tome Najdovski Knut Lavards väg 5 271 53 Ystad Datum 214-11-17 Författad av: Granskad av: Lisbet

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning

Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Uppdragsnummer: 6301-005 Antal sidor: 19 Antal bilagor: 5 Husherren Fastigheter AB Översiktlig miljöteknisk markundersökning samt förenklad riskbedömning Örebro 2013-11-14 STRUCTOR MILJÖTEKNIK AB Ingvar

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten

Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Svenskt Vatten Utveckling - Rapport Nr 2010-06 Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten Henrik Alm, Agata Banach, Thomas Larm 1 Motiven bakom vattenpolitiken

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18

PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN. Lövudden. Version 1. Sundsvall 2013-06-18 PM - Kompletterande riskkartering Lövudden HÄRNÖSANDS KOMMUN Lövudden Version 1 Sundsvall 2013-06-18 Lövudden PM Kompletterande riskkartering Lövudden Datum 2013-06-18 Uppdragsnummer 61811253480-03 Utgåva/Status

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:205 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö

Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö För kännedom Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Anders Rubin (S) Rose-Marie Carlsson (S) Stefan Lindhe (M) Södra innerstadens stadsdelsförvaltning Milan Obradovic (S)

Läs mer

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras

Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras MÅS 3.5.3 1 (5) Referens nr. Avfallstyp Datum Grundläggande karakterisering av avfall som ska deponeras 1. Avfallsproducent och avfallets ursprung (5 1 punkten) Datum Platsnummer Företag Org.nummer Postadress

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Vem gör vad och när? - Översiktsplan

Vem gör vad och när? - Översiktsplan Vem gör vad och när? - Översiktsplan Enligt Plan- och bygglagen ska översiktsplanen () ge vägledning för beslut om användning av mark- och vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192

RAPPORT. Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 HÄLLBACKEN ETAPP 3. 2014-07-01, rev 2014-10-28. Uppdragsnummer: 13512320192 HÄLLBACKEN ETAPP 3 Geoteknisk deklaration Fastighet 1:199 Framställd för: Luleå kommun RAPPORT Uppdragsnummer: 13512320192 Innehållsförteckning 1.0 ALLMÄNT... 1 2.0 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... 1 3.0 GEOTEKNISKA

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm

NORRA TYRESÖ CENTRUM. Kv 2 -Tyresö kommun. PM Geoteknik 2015-05-05. Upprättad av: Astrid Lindgren. Granskad av: Robert Hjelm NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2 -Tyresö kommun 2015-05-05 Upprättad av: Astrid Lindgren Granskad av: Robert Hjelm PM GEOTEKNIK NORRA TYRESÖ CENTRUM Kv 2-Tyresö kommun KUND Tyresö kommun Ref. Pia Björnhård Box

Läs mer

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Kemakta AR 2010-13 Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Karin Jonsson, Gabriella Fanger, Celia Jones och

Läs mer

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun.

Datum 2015-02-16. Projekt ID 580450. Riskbedömning och platsspecifika riktvärden för Svarvaren 14, Karlstad kommun. Författare: Björn Oscarsson Gardbring Telefon: +46 10 505 32 25 Mobil: +46 70 995 02 54 Bjorn.o.Gardbring@afconsult.com Datum 2015-02-16 Projekt ID 580450 Beställare Statoil Fuel & Retail Sverige AB Riskbedömning

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer