YH Sydväst/Åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YH Sydväst/Åbo 18.4.2006"

Transkript

1 !" #%$&(')$+*,.-+!- YH Sydväst/Åbo Tove Forslund 1 /10 243% :57<; = 79AC= 6 hör under studieförvaltningen Ledningsgrupp för ÅA:s virtualisering och Lärcentret samarbetsorganisatio n mellan Datacentralen AV-centralen Fortbildningscentralen Åbo Akademis bibliotek studieförvaltningen Personal lärcenterchefen (heltid) Studierådgivare (heltid) Blackboard- och Moodleadministrator (heltid) Kursproducenter (deltid) planerare för personalutbildningen och utvecklingen av stödtjänster för lärare och studerande (deltid) Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och studerande i effektiva studier 2

2 Min virtualiseringshistoria Fortbildningscentralens kvalitetsprojekt , utvecklingen av nätkurser inom Öppna universitetet började 1999 (projektledare för teamet för pedagogisk utveckling) Producerade och handledde nätkurser i interkulturell kommunikation (ÅA/ÖPU och YH på Åland) Projektledare för ÅA:s virtualiseringprojekt och Lärcenterchef Utöver administrativa ledarskapet Handleder personalen i att utveckla nätkurser (främst kursplanering och pedagogik) Utvecklar skriftligt stödmaterial för nätkursproduktion Undervisar ÅA-personalen i kursuppläggning, aktivering och examination, samt handledning på nätkurser Samlar best practices från ÅA:s nätkurser och nationellt Utöver personalutbildning vid ÅA: Hållit utbildningar i nätkursproduktion för högstadie- och gymnasielärare, yrkesinstitut, yrkeshögskolor 3 D EGF4H E:I J%KLINM HPO E mycket erfarenhet som studerande mycket erfarenhet som lärare ingen erfarenhet som lärare ingen erfarenhet som studerande 4

3 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Mervärdet med nätet Analys av studerande Pedagogisk utgångspunkt Kursens målsättningar Beskrivning av kursens inlärningsprocess Planeringsunderlag Pedagogiska metoder/angreppssätt Meningsfullt lärande Medieval Materialproduktion Webblänkar 5 XZY([ \^][_[.` a]byc\[.`d\ efahgi\jk][e planering byråkrati pedagogisk planering planering av kursmaterial val av medium uppgörande av övningsuppgifter planering av handledning tekniskt genomförande undervisning ev. närstudier handledning och feedback uppdatering och vidareutveckling 6

4 Ä ³ Á º À n wo ƒ~por~ƒ}p~p q ~ u yœš trt or~ oœuw fuwo Œ wo mpoœq ~p ~ } u p nq uw ƒ~po ª«~ƒ}n ~ y up Œ wo œu t w mpoœq ~p ÇÉÈËÊÍÌ<ÎÐÏÒÑÔÓwÊÖÕW :Ø8ÕÒÙÐÑCÏÐÎÐÈÛÚ Ä ÀŸ¼nÂÅ Æpµs ¼ž or }nm t œuƒy mpoœq fuƒtz~po uw up ƒ~wov ƒ u y u t yp~po ƒ uƒy qstšmƒ}p~porup ƒ}w~ up ƒ~wov ƒ u y ˆƒuw }n ~ } ƒ ˆ! Œ~ƒ~ }n u Š p {po p pq ˆ uƒš mƒt xntzy {por}p~po ƒ ˆ tv~ƒqstš p ƒ u y mpoœq ~p à µÿá À µ h p œ{p uw f ƒˆ up tzu p Bu y qst mƒ} ~woœu ƒ}p~ t m orq Š Œ oœuw ƒ} ~ u y }p~p tzu pupor~ mporqs~ ~ƒqst u y m t oœšw B f~w ƒ m t o m q t p ƒ ˆB poœ noœuw!y uporu h y {p ƒ}pupo ƒup B th}p~w tzuƒ puwov u lnmporqsqstvuwo t ¹»º ¼h½ ¾ ÀŠÁ  º up ƒ}n ~ƒ}n p ƒ Buƒy q t mƒ}p~poru }p~b {wov p ƒ pq Ž ÿ {woœq t mƒ}n~po up ƒ}n ~ƒ}n p ƒ Ž up B ƒuƒt ±n²p³ µs ž lnmporqsu y q m tš p ƒ ƒˆ mporq m tzy {por}p~po ž mp œ~p tzu tÿ w mp ƒ}pu tv~po ˆfyw}pupor~wm tryp~ƒ 7 Ä ³ Á º À n Ü«Ý ÞwßËà Þ àëá à âœã«àðäëå æ!ç ç Þ à Þ ä è4ä Þ é Ý Þ êûë Þ ã«à ì ~ } u p nq uw ƒ~po ª«~ƒ}n ~ y up Œ wo œu t w mpoœq ~p Utgångspunkt för kursen / Kursens synopsis Praktiska frågor finansiering upphovsrätt arbetsfördelning tidsplan för projektet stöd teknik&programvara Vilket mervärde ger nätet? Analys av deltagarna 8

5 "#$&%('&)+*%(,! þ ù û ó ÿpð ÿnõø ö ý ówîƒùpñ õ î ÿ ú«ùƒûnõ ù ü ópý í î ïœðwñ òœó ô õ ð îfð ò öƒ ñœø ùpî Vilket mervärde ger nätet? Vad vill vi uppnå med nätkurs? Vad bör vi beakta eftersom vi använder IT/nätet? 9 -.0/ : AB1C;D: EGFH1IEHJHKL/ M2? Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare Förbättra förutsättningarna för inlärning aktivera studerande bättre åskådliggöra moment i kursen förändra examinationsformerna öka handledningen Effektivera kursadministrationen kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser underlättar uppdateringen av kursmaterialet mm 10

6 NIOQPPSRGT RVU dq\gc Flexibilitet Tid och plats Valmöjligheter Typ av övningsuppgift Innehåll/tema Material (form, innehåll) Effektiv informationsdistribution Kostnadsinbesparing för studerande (och för ämnet om små grupper) Alternativ enligt tekniska förutsättningar När-/distansstudier Tekniken som stöd för tänkandet/ kunskapskonstruktion Konstruktion av kunskap i grupp Tid att tänka innan svarar Repetition Åskådliggöra svåra saker gm ljud&bild Kontextanknytning (autentiskt, tillämpning) 11 RjU TjZ[PS\`P^] à Tjib\Gc!Ù ]djtm] Hela kursen avläggs via Efter annan aktivitet nätet Efter föreläsning: Möjlighet/Krav att Nätet används för visst fråga/diskutera föreläsningens syfte: teman distribution av material Efter tent: Möjlighet/Krav att och/eller fråga/diskutera tentens teman övningar (ex. HotPot, Före annan aktivitet inlämningsuppgifter i Moodle mm) och/eller Material att läsa före ljud och bild för att närstudieföreläsning/videokonf åskådliggöra och/eller erens handledning av (dvs. + instuderingsfrågor + diskussion anvisningar för) (ge personliga åsikter, plocka studiegången och/eller ut det intressanta / ställ frågor till läraren Interaktion/kommunikation med andra (studerande, experter) 12

7 Exempel Hela kursen via nätet (möjliggör distansstudier) Instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs Fördjupning (tillämpning, frågor, egna tankar) i nätdiskussion mellan föreläsningarna på föreläsningskurs Proseminarium/slutarbeten (presentation av plan, litteraturstudier och färdigt arbete + kommentarer) Kontakt under praktiktid (handledning av lärare och övr.studerande, inlämning av praktikrapporter) Tent (hemtent under en vecka/fyra timmar el.dyl.) Tilläggsmaterial/ nice-to-know (webblänkar till artiklar, extra övningar mm) Grupparbete (för att se att alla i gruppen jobbar): presenterar läst material för varandra och diskuterar det, distribuerar slutprodukt Distribution av studerandes produktioner i ppt-format, videon mm. Processkrivning etc 13 žÿ& ( & + ( Œ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ˆ x Š s Š({ ~ š Ž!œ x p uw{pš ƒ ({ x oqprts uwvyxzq{s p}s v ~ ut + p Analys av deltagarna 14

8 Bedömning, feedback Interaktion och aktivitet Studerande - tekniska förutsättningar tillgång till hård-/mjukvara möjlighet att träffas var studerar de? personliga förutsättningar inlärningsstilar självstyrning tekniska färdigheter motivation attityder livsituation förkunskaper (innehållet) Målsättningar Innehåll Läroplan Examination Material 15 8 ª S «± 4²³ µḱ 4 ¹»º½¼ 4 ¹ planerar sin tid bokar arbetstid i kalendern även för nätstudierna! följer upp sin tidsanvändning följer deadlines loggar in regelbundet följer god netikett tänker på språk, symboler, versaler och hur man bemöter andra i text svarar på frågor och tilltal tänker igenom vad man skall säga (skriva) innan man deltar i diskussionen förhåller sig öppet till att dela med sig av livs-, studie- arbetserfarenheter är beredd att kommunicera skriftligt är motiverad och tar ansvar för det egna lärande ber om hjälp i problemsituationer accepterar kritiskt tänkande som del av den lärande processen är beredd att söka fram material själv Att studera på nätet: 16

9 á+â ÂwãË ÂäËÍ Ë ÏÊ+Ë æçè&é(ê&ë+ìé(í ÄÎyåÅäÅqÂäË ÂtÄ Ã}Ä ÂÀtâ  ÇÉ ÂtÊ+Ë ÖÔ ÔÖÙØÛÚÜ ÐyÑ}ÒÔÓyÕ Ì ËÍ(ÆËÎÄ Ï ÝÔÞÓß}Ñà Øß Ö Á ÃÈÇÉ ÂtÊ+Ë ¾q ÀtÁ ÂwÃyÄÅqÆÁ Planera den studrandes inlärningsprocess Kursens mål och innehåll Vad är kursens mål? Vilka kunskaper och färdigheter får den studerande? 17 î ïðï ñòïðïódôöõø òù ú ûýüþ ÿ ïðï ùøó D. Rowntree De studerandes aktiviteter borde kunna observeras undvik kunna förstå har bekantat sig med har en bra bild av förstår betydelsen blir medveten om lär sig grunderna i använd beskriva ge exempel föreslå orsaker varför förklara urskilja analysera sammanfatta jämföra demonstrera 18

10 1. Kunskap: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper som han memorerat. 2. Förståelse: Den studerande visar att han förstår relationer och samband i det kunskapsstoff han lärt sig. 3. Tillämpning: Den studerande kan tillämpa sina kunskaper på nya, för honom relativt okända tillämpningsområden. 4. Analys: Den studerande kan analysera fram beståndsdelar i en helhet av data och företeelser. 5. Syntes: Den studerande kan producera och skapa något eget och relativt unikt. 6. Värdering: Den studerande förmår ge mer sakligt grundade värdeomdömen kring det han kan. Ex 19 "!$#%'&)(+*-,.( /0123,4#/ /5657 )8489/ *-)(:#%';)<=&0&)( Erno Lehtinen, TY, TieVie-seminarium IT och informationskompetens Från enklare till mer komplicerade IT-färdigheter Från bok till angivna elektroniska artiklar till självständigt söka fram material Producera vetenskapliga texter/expertdokument Tekniskt olika, producera tillsammans, processarbete Nätverkande Sociala färdigheter Måste extra noga fundera på hur kommunicerar effektivt/ väl då teknik involverad Projektledning Teamarbete: ledarskap, utvärdering av egna/andras arbete Studieteknik och färdigheter för livslångt lärande bl.a. självständigt arbete 20 Förmåga att stå ut med förändring och osäkerhet

11 ~} D b Dƒ] b x]yonqzz\^n{\za^\^e[]\urzc NMROPWRON}JMyON T{TIN{\ XZY NM[]\^H fhgji khl m nhm-oipwq r skftugwv o t m _`\ZabU\KcdR^e GIHKJMLONQPSRKTIULVHWLVP XZY NM[]\^H Beskrivning av inlärningsprocessen hjälper studerande att se kursen som helhet att se vilka arbetsskeden som ingår i kursen att se vilket stöd han/hon får att uppskatta arbetsmängden att se kursen som en del av övriga studier Via vilka arbetsskeden, uppgifter, arbetssätt och med vilken tidtabell går studerande framåt Hur, när och av vem handleds den studerande på nätet Hur och när bedöms den studerandes lärande, vem bedömer och ger feedback, vilka bedömningskriterier används 21 Beskrivning av studieprocessen 1. allmänt instruerande material exempel: innehåll, t.ex.: välkommen och hur göra för att logga in på kursen kursens innehåll och målsättning i konkreta ord/verb kursens uppläggning och arbetsformer inkl. var i plattformen hittar studerande infon och var lämnar in uppgifter mm vilka kommunikationskanalser används på kursen examination: vad baserar sig antalet sp och vitsordet på konkret om att studera på nätet mottagning för handledning + hur och när ges feedback hur gå tillväga för att avlägga kursen, hur disponera tiden kontaktuppgifter till relevanta handledare 22

12 Innehållet i allmänna instruktioner (ÅA) Kontaktpersoner Kurs- och ämnesbeskrivning Kurslitteratur och material Om Printning av material Biblioteksinformation VPN-tunnel Kursens uppbyggnad/schema Länk till översiktsbild av kursen Terminologi som används i kursen Bedömning och examination Kursens examination Bedömning av uppgifter Vitsords-betygsboken Allmänna krav på uppgifterna Handledning och feedback Kommunikation i kursen Feedback Planering av studierna och arbetsmängd Förslag på tidsschema för kursen Att arbeta i grupp Tekniskt stöd och tekniska guider Blackboardguide för studerande / Studentmanual i Moodle Att ladda ned programvara Datorklasser vid ÅA Att lämna in uppgifter Klippa och klistra från textbeh.program till IE Att skriva dokument som skickas in bia Blackboard Att läsa Ppt-dokument på nätet Att printa dokument i nätkurs Skrivtekniska instruktioner Skrivråd Referensteknik Skrivguider Skrivhandledning ÖPU-information Länk till ÖPU:s webbsida Kursens avgifter och registrering Information om avklarad kurs och intyg Närmare information Studievägledningssidorna på webben 23 Beskrivning av studieprocessen 2. bild på innehåll studiegången ˆŠ u ŒWŽ se exempel på schematiska översikter: gar/kursoversikt.htm och se bilaga 3. webbkarta 24

13 Översikt av kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare Modul /Tema / Typ av övningsuppgift el.dyl. Material Vad ska studerande göra / Typ av övningsuppgift Tidsintervall då jobbar med kursen deadline omfattning (antal ord, antal sidor) Gruppuppgift/ Paruppgift / Individuell uppgift Modul 1: Introduktion interkulturella grundbegrepp Övningsuppgift 1: Presentation vecka I GK GK i betygsboken Diskussion 1 Reflektion i dagbok Vitsord/ GK Bok x: Kapitel y Nätdiskussion vecka G GK Reflektion i slutvitsord dagbok I Feedback Inlägg i diskussionsforumet Individuell feedback i slutet av kursen Rekommenderat antal arbetstimmar Antal arbetstimmar för läraren Stöder inlärningsstil Modul 2: Stereotypier, rasism, fördomar Övningsuppgift 2: X Analys (inlämningsuppgift) Gruppfeedback Närstudieträff etc etc 25 š œž Ÿ š Ÿ ª«Handboken för nätkursutveckling (anpassad till åa-miljön) Checklista för kursutvecklingsprocessen Planeringsunderlag Checklistan och kursplaneringsunderlagen finns på (se Kursplanering) Moodle Kronologiska moduler Tematiska moduler Modul enligt funktioner 26

14 Kursuppläggning Planeringsunderlag Modul/ Helhet/ Tema 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 etc Innehåll Målsättningar Litteratur/ Material Aktivering/ Övningsuppgift 1 (typ, indiv./grupp) Övningsuppgift 2 (typ, indiv./grupp) etc Teknik 27 Ñ}ÒÓDÔbÕDÖ] ÔbØ Ð Í]ÎO²QÏZº^²{ºZ¼^º^¾¹]ºuŹ½ ²MÓ³WÓ²} MÎO² µ{µi²{º Z ²M¹]º^ hàjá ÂhÃ Ä ÅhÄ-ÆIÇWÈ É ÊÂFËuÀwÌ Æ Ë Ä»`ºZ¼b ºK½d ^¾ Formulera pedogiska idén, välj pedagogisk metod/angreppssätt med hurudan pedagogik främjas inlärandet på nätet? I K M±O²Q³SḰµI ±V W±V³ Z ²M¹]º^ 28

15 ... en kurs uppbyggd enligt en viss pedagogisk modell, såsom ex. Kolb, PBL, kollaborativt lärande, garanterar att många av de pedagogiska nyckelorden beaktas... inlärnarna tvingas gå igenom vissa skeden i tankearbetet grund för hur övningsuppgifterna utförs steg för steg 29 Kvalitet i nätundervisning Reflektion Aktivitet Kommunikation Individualisering Målinriktat ÙÛÚÝÜßÞKÜFàßá âäãßåkåçæ åéè3êdëýüfìßú Konstruktivism Kontextanknytning Överföring Samarbete Meningsfullt lärande/mielekäs oppiminen, se t.ex. n.htm 30

16 aktivering allt material/innehåll bör aktiveras (studerande bör göra ngt med materialet) svårt åka snålskjuts tränar att uttrycka sig i skrift nätet möjliggör många övningsuppgifter av olika slag (jfr Bloom) i olika form och med olika verktyg kommunikation diskussionsforum & chat mer kommunikation än i traditionell kurs även tysta hörs tid att tänka innan skriver kontextanknytning autentiska övningsuppgifter och problem autentiskt material uppgifter som utgår från deltagarnas behov verklig kommunikation med experter, med andra studerande i gruppen (lär av varandra) virtuella exkursioner överföring av kunskap tillämpningsuppgifter simulationer 31 samarbete (kollaboration) studerande kan läsa och kommentera varandras övningsuppgifter chat & diskussion studerande jobbar med samma projektarbete/ övningsuppgift på nätet (wiki) konstruktivism jämför och kombinerar ny information med gammal kunskap hyperlänkar till tidigare kursers material studerande skapar frågorna själva vilka de diskuterar / löser i diskussionsforum måste skriva ned sina tankar som övriga kan kommentera > ny kunskap uppgifter som stöder reflektion och kombination gammal-ny info klar struktur som stöder kunskapsbyggande 32

17 målinriktat målsättningarna klart uttryckta i kursen och för varje uppgift Uppgiftstyper som stöder att deltagarna ställer upp mål för och reflekterar över egna lärande planering av egna studier (inom ramen för kursens schema) uppföljning i betygsboken individualisering olika inlärningsstilar (multimediala inslag) flexibilitet i tid och rum olika slags övningar i materialet (valbara övninar) reflektion portfolio dagbok på webben (bakom lösenord) skriftlig diskussion ger tid för eftertanke (diskussionsforum) handledning 33! " OñZú^ñ{ú ^ú ódô{ôiñ{ú ù]ú ñmóoòwóoñ}ïoñ özø^ñmù]ú^î ú dó ^ð bõùkö óoîzú^ñqõî ûýüuþ-ÿiü ðoò özø^ñmù]ú^î íiîkïmðoñqòsókôiõðvî Vilka tekniker finns tillgängliga att användas? Hurudant stöd för produktionen finns det? Val av lämpligaste medier för olika syften/aktiviteter Närstudier/nätstudier Text vs ljud/bild/video/animationer Vad skall slutresultatet innehålla Hurudant material? Hurudana övningar? 34

18 Exempel på tekniker/programvara i undervisning (åa) #%$'&(&()+*-, #/.+01,2$3* 4 diskussionsforum Hot Potatoes interaktiva övningar chat telefonkonferens (Lotus Learning Space) Blackboard Moodle ljudfiler personlig videokonferens MS Producer < 5%# < närstudier videokonferens video MM Flash PowerPoint 4+C, ,:-)/0;,2$3* webbsidor 35 Varför nätföreläsningar eller animationer? 1/2 variation i textbaserade nätkurser levandegör läraren på en nätkurs stöder flera inlärningsstilar Auditiva: ljud- och videomaterial Visuella/icke-verbala: bild- och videomaterial; grafer, tabeller och kartor; animationer Visuella/verbala: välstrukturerad text Kinestetiska: egen aktivitet - animationer möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara sparar in föreläsartid ej upprepning av samma föreläsning i många grupper ej resor till kursorten (t.ex. gästföreläsare, ÖPUkurser) 36

19 Varför nätföreläsningar eller animationer? 2/2 dokumentation av gästföreläsning/specialist obs, upphovsrätt möjlighet att åskådliggöra processer eller demonstrera något de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt föreläsningen kan användas på olika sätt/återanvändas situationer där social interaktion inte är helt nödvändig 37 Ljud (+ stödtext) Fördelar med nätföreläsning i form av ljudfil Enkelt att producera (mikrofon, minidiskspelare och programvara för att få in ljudet på nätet) Filen är liten och kan lätt öppnas via webben Nackdelar Tråkigt att lyssna på en röst utan att se den som talar Kan sätta med ett foto av föreläsaren Om ingen stödtext finns till en ljudföreläsning kan det vara svårt att hänga med Nätföreläsning Video (+ stödtext) Fördelar med nätföreläsning i form av video framom ljud Mer mångsidigt att både kunna se och lyssna på föreläsaren Föreläsaren kan även samtidigt rita upp en process, visa bilder, demonstrera en färdighet, aktivitet eller teknik Nackdelar Filerna blir större Teknik: Digital videokamera + mikrofon + programvara för att editera videomaterialet 38

20 Typer av nätföreläsningar Inbandning av autentisk föreläsning i auditoriet alt. föreläsning för kamera i studio eller annat utvalt utrymme Föreläsaren gör ngt som åskådliggör samtidigt som talar Diskussion mellan flera lärare Intervju Studerandeproduktioner Musik obs upphovsrätt! m.fl. 39 W ƒ Vˆ Š kmlnmoqpertsunev w;x r;pely{z }w s~_lju we d ] XJOLJIbN OPeXF X Y EWNFLJIbN OP XFjUVE Z KMLMIGXMOKJL d ] XJOLJIbN OPeXF SXJOKf] L KOMN OP Q RShgL LKiẌ R Y [\OM] HMIOMN OPU^_N ]`ba Q RS ]Xc Q Z E DEGF HJIKMLMIN OP QRS ETLUVEWOMN OP Ẍ F YZ IULMO Upphovsrätt Tredje parts material (inkl. studerandes material) Informationssökning Vem väljer materialet: läraren eller studerande? Portioneras materialet ut? eller Tränas studerande i viktiga färdigheten att kunna sålla och hitta information Källkritik (webbmaterial) erial/hjalpmedel.htm 40

21 qœj ŽŒj - Resurser (pengar, utrustning, tid, kunskap) - Målgruppsanalys - Upphovsrätt - Användningsområde - Pedagogisk utgångspunkt j ; j Œ ; m -Manuskript -Mediaproduktion -Visuellt ½7¾e ÀŠÁ ÂÄÃÆÅ ÇÈ\Éƾ ÊfÁ 9 h j ; j m±w ;² -Tekniskt stöd åt studerande šœ œž Ÿœ žt œ ª{«%Ÿ9žt Ÿœ Gž œ -Innehållet -Teknisk -Pedagogisk -Mediaelement -Visuellt Materialproduktion (av läroobjekt) ³µḿ Œm ±W ;²_ ¹ ; m º;»j¼W¼W -Utvärdering -Uppdatering -Uppbevaring Blankett för materialproduktion material/materialplan.htm 41! "$#%&(')*+-,. /0--12) óéö ú óéö ú ÿ6 öšøéò éóéö ú õìõ íôîjùfõøjõñõñ Ö ØÙâ ÕMïMÕäqÌMÕãfÌMç ÌfÑÎJÔÞß2ÓVÖ ÎØfÕÑ ÎJÜÍ ä çã Ð2ÒÓÓ ØÖ ØJÙfÚÑ Ý{çã ÙÑWÞÌfÌ Ý{ÚØÞJÐßMÑ Ö ÌMÐmàTáÑ ÌMÕJÔfÚJÙÎJÙŠÖ Ð ßâ Ó\ÕßMØÖ Ðß_ÎJÜÍ ÙÑÚà\Ö ÐßqÌã ÚØfÕÑ Ö ØÙ Ð2ÚäÓ ÑÕJÐÞÑÐÌã ÚØfÕÑ Ö ØJÙ ËBÌÌÍJÎMÏfÐÑÒÓÓ ÿvû ô fõ6 ûbö åñîjôþßóvö ÎØ êtømïjòøjôfúñ\ë ÙÞÖ ÔÕÑ ÎJÜÍ ÐÓ\áJÔéä ÚÓ\ÕÑìÖ Úã æõjðó ØÖ ØfÙ ô Bó ú ÿ6 öšø åþûã Ö Ü2ÕÑ Ö ØfÙ ÌMç ØJÒÓWÕÓ ù1ú öšû üäýwþbÿ éö ú èéúøfôã ÕfÔØÖ ØJÙÆçÓ ÚØJÏJÒØJÔfÚÑWØfÚ åñîjùñúšäjïjúñúeàtáñ ÚØJÏJÒØJÔfÚÑWØfÚ ð{ñšòfóôšõ6öé GöŠø ËÓ\ÏJÒÑÔfÕÑ Ö ØÙÆÚMÏ ä ÚÓWÕÑ Ö Úã ÕÓ Uppdatering och underhåll ËÓ\ÏJÒÑÔfÕÑ Ö ØÙÆÚMÏ ÚÑWÛMÕÓWÐÌfÑÎJÜ2ÕfÐ2Ð2ÕØ 42

22 Blanketten för materialproduktion, se bilaga 43 wyxpzn{ y}i~rz g`vs^`jndo fpw^+s9b7itò ZFb7fvhVAWbT dvsy u bo fpwiih+v]ws7x g`tb+s=h+v]ws7x;b=i b=iqyrfpd7jhvsbs7j+h g`tb+s=h+v]ws7x;b=i ^`_=acklh`h7jnm7b`_=o a=b+s7jeth`jlsws=x RMSTUVASWS7XIY=Z*WT[]\(^`_=a Tb=c`^ed=f DFEHG N Utvärderingsfrågor för testning av kursens kvalitet 44

23 ƒ ƒ " ˆ Š Œ Lärcentrets material: Handbok för utveckling av nätkurser Pedagogiska guider, inkl. webblänkar till nätpedagogik Anvisningar, bl.a. studieguider, bilder av kursstruktur mm. Litteraturtips och webblänkar Finlands virtuella universitet > Tjänster för undervisning TieVie-projektets material: Verkko-opetuksen suunnittelu Digitaaliset aineistot Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. 45 Learning and Teaching Support Network on=generic&id=329 Learning: Oliver,C.M: 7. Integrating online learning into your course. Irene Hein: Oppiminen verkossa omaksi: nomaksi%20.pdf Soila, S & Tervola, T (toim.): Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väylä ja karikoita. HAMK Koli, H & Silander, P: Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. HAMK

24 Pedagogiken som grund: ATHERTON J S (2005) Learning and Teaching: Angles on learning, particularly after the schooling years [On-line] UK: Available: Accessed: 6 February 2006 Väisänen, P: Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa. [online] (Läst ) Blooms taxonomi Meningsfullt lärande/mielekäs oppiminen, se t.ex. 47

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Handledning på nätkurser

Handledning på nätkurser Lärcentret i Åbo Handledning på nätkurser Texterna baserar sig på praktiska erfarenheter av handledning på nätkurser vid ÅA samt på föreläsningar och seminarier som undertecknad deltagit i. Den här guiden

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

Tove Forslund/ÅA Högskolan i Gävle 15.10.2002

Tove Forslund/ÅA Högskolan i Gävle 15.10.2002 Tove Forslund/ÅA Högskolan i Gävle 15.10.2002 1 lexibilitet i tid & rum ÅA på yra orter geograiskt utspritt 1000 km kustremsa lesta vetenskapliga ämnen representerade Nätkurser vid Åbo Akademi minoritetsspråk

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

Kårkulla samkommun. Moodle

Kårkulla samkommun. Moodle Kårkulla samkommun Moodle Manual 1 Vad är Moodle?...2 1.1Användarnamn och lösenord...3 1.2Programvara för att ta del av t.ex. nätföreläsningar...3 2.1Logga in på kursen...3 3 BLI BEKANT MED SYSTEMET...4

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Kort om Moodle baskurs 1

Kort om Moodle baskurs 1 Kort om Moodle baskurs 1 Adress: https://moodle.hanken.fi/ Moodle instruktioner för Hanken lärare sommaren 2014 1 Inloggning: Shibboleth Du kan välja kurs och sedan logga in, eller logga in först och sedan

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET

MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET MODELL: KOMPETENSUTVECKLING FÖR VUXENSTUDERANDE MED HJÄLP AV IKT. HANDLEDNING ÖVER NÄTET Eeva Dahlberg Novia, Formgivning, Åbo 2014 METODEN; HANDLEDNING ÖVER NÄTET Beskrivning av metoden för nätundervisning,

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

Lärcentrets verksamhetshandbok

Lärcentrets verksamhetshandbok Lärcentrets verksamhetshandbok Version 1.1 Uppgjord av Lärcentrets personal Ansvarsperson: lärcenterchef Tove Forslund Version 1.0 behandlad av Lärcentrets ledningsgrupp 26.5.2008 Version 1.1 godkänd av

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Uppdragsgivare. Behov

Uppdragsgivare. Behov Uppdragsgivare Vi har fått i uppdrag av ett utbildningsföretag att utveckla ett program för att lärare på bästa sätt ska kunna undervisa och utbilda gymnasieelever i presentationsteknik. Utbildningsföretaget

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09

Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Schema för Webbdesign för lärandemiljöer, TIA033, VT09 Tidsplan Vecka Datum Innehåll Huvuduppgift 4 19/1 Kursstart, introduktion Introduktionsseminarium 5 26/1 Moment 1, Introduktion till Flash 7 9/2 9

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION!

Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! Välkommen på kurs hos RIGHT EDUCATION! När du startar på en ny kurs, börja med att orientera dig i kursupplägget så att du får en uppfattning om vad kursen innehåller. Du har full översikt över kursens

Läs mer

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP

ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP ARBETSGÅNG OCH SCHEMA FÖR KURS 1PE502, PEDAGOGISKT OCH PROFESSIONELLT LEDARSKAP Träff 1 Lördagen den 22 september, klockan 1015 1600 Sal Homeros fm. Wägner och Moberg på em. Vecka 36 38, 3 september 22

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014

Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Teknologi som en del av helhetstänkande i språkundervisningen FLIN IKT og flerspråklighet i Norden Oslo 20.10.2014 Peppi Taalas, docent Språkcentret Jyväskylä universitet peppi.taalas@jyu.fi Teman i dag

Läs mer

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se

Studentmanual. 2013-08-09 (Bb Learn 9.1.13) iktsupport@oru.se Studentmanual Inledning... 1 Krav på dator och rekommenderade webbläsare... 1 Support och stöd... 1 Översikt... 1 Logga in i Blackboard... 1 Navigeringsmenyn... 2 Fliken Min Blackboard... 2 Struktur inne

Läs mer

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1

FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 H. Linke, FAFA55, HT 2014 FAFA55 Kvantfysikaliska koncept PROJEKT UNDER LÄSPERIOD 1 Välkommen till FAFA55: Kvantfysikaliska koncept (HT 2014). Huvuddelen av denna kurs kommer att äga rum under Läsperiod

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer

Request For Information, LearnConnection

Request For Information, LearnConnection Dokumentet är ställt till: Högskolan i Gävle Att: Mats Brenner Stockholm 23 September 2003 Request For Information, LearnConnection Open Training Sweden AB (OT) har nöjet att för Högskolan i Gävle (HiG)

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2008-06-24 Version: 1.2 1 Vad är Fronter?... 3 Hur fungerar Fronter?... 6 Rättigheter...

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner

Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner Användarguide för Adobe Connect, avancerade funktioner 1 Back- End... 2 Två olika vyer över mötesrum... 2 Skapa nytt mötesrum... 3 Ändra rummets inställningar... 4 Uppladdat material... 4 Inspelningar...

Läs mer

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev

Glocal Classroom Workshop 2014 webbaserat lärande. Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserat lärande Erfarenheter från comdev Webbaserad undervisning Information och instruktion via LMS Asynkron kommunikation Kommunikation via diskussionsforum Synkron kommunikation via videokonferens

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik

Fallbeskrivning Utbildning: Biogastekniker, 400 YH-poäng. Drift- och Underhållsteknik Drift- och Underhållsteknik Bakgrund Anläggningar för produktion av biogas är övervakade och reglerade av datoriserade system. Det är mycket viktigt att personalen som driver anläggningar för produktion

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 150506 150707 Smärre fix

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Användarguide itslearning

Användarguide itslearning Användarguide itslearning - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 5 2.1 Kursens ingångssida... 7 2.2 Diskussionsforum... 9 2.3 Lämna in uppgift...

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING

PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING 1 PRAKTIK YRKESMÄSSIG PROFILERING Praktiken ingår som en central del i studierna för pedagogie magisterexamen vid Enheten för pedagogik och vuxenpedagogik. Dessa studier har historiskt byggts upp kring

Läs mer

GIT L0006B. C# och Windowsbaserad applikationsutveckling. Information inför kursstart

GIT L0006B. C# och Windowsbaserad applikationsutveckling. Information inför kursstart GIT L0006B C# och Windowsbaserad applikationsutveckling Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Föreläsningar 2 Laborationer 2 Examination 2 Litteratur 3 Referenslitteratur

Läs mer

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete

ut arbetet över hela kvällen. Ett barn behöver också totalt ledig tid under kvällen, då allt arbete LÄXOR OCH INLÄRNING Läxorna är en viktig del av skolarbetet. Här har du som förälder en viktig roll i att hjälpa ditt barn att skapa goda rutiner. Målet är att ge barnet de verktyg som behövs för självständig

Läs mer

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent

VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR. Grundexamen i audiovisuell kommunikation Medieassistent VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL KULTUR Medieassistent Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundexamen i audiovisuell kommunikation USB:s föreskrift 38/011/2014, 28.10.2014

Läs mer

Välkommen till edwise - Elev

Välkommen till edwise - Elev Välkommen till edwise - Elev 2011 Tieto Corporation Inloggning Skriv www.edwise.se i webbläsarens adressfönster. Ditt användarnamn samt lösenord får du av edwiseansvarige på skolan. Har du haft ett konto

Läs mer

Användarguide itslearning 3.3 för studenter

Användarguide itslearning 3.3 för studenter Användarguide itslearning 3.3 för studenter - 1 Innehållsförteckning Vad är itslearning... 3 Logga in på itslearning... 4 1. Infopanel... 7 2.1 Kursens ingångssida... 9 2.2 Diskussionsforum... 11 2.3 Lämna

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Kurs i Dokumenthantering. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier en halvdag. Studietid:

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING

UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING UTVÄRDERING AV KURSEN 1SJ012 LEDARSKAP, PEDAGOGIK OCH SAMVERKAN I SJUKSKÖTERSKANS YRKESUTÖVNING OMGÅNG 1 & 2 HT -12 OM UTVÄRDERINGEN Antal svar omgång 1: 30 Campus (av 37=81,1%), 8 Distans (av 8=100%)

Läs mer

Riktlinjer för itunes U

Riktlinjer för itunes U Innehåll Översikt 1 Komma igång 2 Kursinställningar 3 Redigera och ordna innehåll 5 Lägga till inlägg, uppgifter och material 6 Hantera och samarbeta 8 Hantera registrering 9 Bästa metoder 10 Översikt

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare

Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare Förtydligande om avsnitt 4. Pedagogiska meriter i KTH:s CVmall för anställning av lärare 4.1. Beskriv kort din profil som lärare (högst en halv sida). Berätta kort (cirka en halv sida) om dig själv, ditt

Läs mer

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision

Kursinformation. IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Kursinformation IEK 353 Miljö- och kvalitetsrevision Ämne Miljö- och kvalitetsrevision, 5.0 p. Miljö- och kvalitetsrevision är ett verktyg för att kontrollera att miljö- och kvalitetsledningssystemet fungerar

Läs mer

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2

Interaktionsdesign som profession. Föreläsning Del 2 Interaktionsdesign som profession Föreläsning Del 2 Vikten av att göra research Varför behöver vi göra research? En produkt blir aldrig bättre än den data som denna baseras på Men Vi har redan gjort en

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET

NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL NATURVETENSKAPLIGA OMRÅDET Datanom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen i informations- och kommunikationsteknik USB:s föreskrift

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Projektledning - grund. Begrepp och metoder

Projektledning - grund. Begrepp och metoder Projektledning - grund. Begrepp och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150420 Isärslagning för att möjliggöra kursdeltagande utan MsProject 150427 Smärre fix 1 Välkommen till

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION

SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION VASA YRKESINSTITUT LÄROPLANENS EXAMENS- INRIKTADE DEL SAMHÄLLSVETENSKAP, FÖRETAGSEKONOMI OCH ADMINISTRATION Merkonom Dokumentuppgifter Dokumentets namn Läroplan för grundeamen inom företagsekonomi UBS:s

Läs mer

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet.

DOTPROJECT Manual. Projektledare och administratör har tillgång till fler funktioner och mer information än andra roller i det webbaserade systemet. Projektarbeta med DOTPROJECT Projektplattformen Dotproject kan användas direkt via webben med en vanlig webbläsare. Systemet är framförallt lämpligt om du snabbt och enkelt vill dela all projektinformation,

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

www.grade.com LUVIT Quick Guide LUVIT som författarverktyg

www.grade.com LUVIT Quick Guide LUVIT som författarverktyg www.grade.com LUVIT Quick Guide LUVIT som författarverktyg LUVIT som fo rfattarverktyg Guiden beskriver inbyggda funktioner för att skapa webbsidor och presentationer direkt i LUVIT. 1. Kursinnehåll Allt

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Puff. en knuff i rätt riktning

Puff. en knuff i rätt riktning Puff en knuff i rätt riktning Pedagogisk utveckling för framtiden Vuxenutbildningarna i Skellefteå och Umeå i samarbete med Umeå universitet Vilka är vi? och hur började det? Målformulering Bättre redskap

Läs mer

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet

Inledning Väcker intresse och introducerar ämnet En muntlig informerande presentation presenterar något eller illustrerar hur något fungerar. Huvudsyftet är alltid att informera, till skillnad från en argumenterande presentation där huvudsyftet är att

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen).

Lägg till aktiviteten enkät/feedback eller öppna den existerande enkäten (ex. färdiga kursutvärderingen i kursbottnen). Enkät (på eng: feedback) 1. Skapa en ny enkät/editera en existerande enkät... 1 1.1 Redigera inställningarna för enkäten... 2 1.2 Skapa frågor... 3 1.3 Använda en mall... 4 1.4 Importera en enkät från

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

VFU-pärmen - Handledare

VFU-pärmen - Handledare VFU-pärmen - Handledare November 2008 Barn- och utbildningsförvaltningen Telefon 0583-810 00 (vx) Box 61 Telefax 0583-810 61 696 22 ASKERSUND Bankgiro 5822-6515 CHECKLISTA FÖR HANDLEDARE STUDENTMAPPEN

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309

Öppna universitetet. Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Bekanta dig med Öppna universitetet 3 augusti kl 16.30 i sal 309 Allmän information» Inga formella krav på tidigare utbildning» Undervisningen motsvarar Hankens examensfordringar, det är dock inte möjligt

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014

Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kursplan Webbutveckling 2, 100p Läsår 2013-2014 Kurswebb: www.creativerooms.se/edu, välj Webbutveckling 2 Lärare: Aino-Maria Kumpulainen, aino-maria.kumpulainen@it-gymnasiet.se Hösttermin 2013 Vecka Tema

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Vitsord och lärarnas feedback

Vitsord och lärarnas feedback Vitsord och lärarnas feedback 1 ALLMÄNT... 2 2 VAD GÖRA MED VITSORD INNAN KURSEN BÖRJAR... 2 2.1 SKAPA VITSORDSSKALOR (VALFRITT!)... 3 2.2 SKAPA BETYGSKATEGORIER (VALFRITT!)... 3 2.3 BETYGSBOKENS UTSEENDE...

Läs mer

Riktlinjer för itunes U-kurser

Riktlinjer för itunes U-kurser Riktlinjer för itunes U-kurser Innehåll Vad är nytt i itunes U 1 Översikt 2 Komma igång 3 Kursinställningar 4 Redigera och ordna innehåll 6 Lägga till inlägg, uppgifter och material 7 Hantera registrering

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. ht-15 Riktlinjer för VFU 150921 Yvonne P-Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor ht-15 Yvonne P-Hildingsson yvhi@hh.se 035-167522, 0735-251836

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org

Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Teachers Lifelong Learning Network http://www.tellnet.eun.org Läraryrket 2025 hur ser framtiden ut? Den här modulen har som mål att bidra till lärares kontinuerliga

Läs mer