YH Sydväst/Åbo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YH Sydväst/Åbo 18.4.2006"

Transkript

1 !" #%$&(')$+*,.-+!- YH Sydväst/Åbo Tove Forslund 1 /10 243% :57<; = 79AC= 6 hör under studieförvaltningen Ledningsgrupp för ÅA:s virtualisering och Lärcentret samarbetsorganisatio n mellan Datacentralen AV-centralen Fortbildningscentralen Åbo Akademis bibliotek studieförvaltningen Personal lärcenterchefen (heltid) Studierådgivare (heltid) Blackboard- och Moodleadministrator (heltid) Kursproducenter (deltid) planerare för personalutbildningen och utvecklingen av stödtjänster för lärare och studerande (deltid) Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och studerande i effektiva studier 2

2 Min virtualiseringshistoria Fortbildningscentralens kvalitetsprojekt , utvecklingen av nätkurser inom Öppna universitetet började 1999 (projektledare för teamet för pedagogisk utveckling) Producerade och handledde nätkurser i interkulturell kommunikation (ÅA/ÖPU och YH på Åland) Projektledare för ÅA:s virtualiseringprojekt och Lärcenterchef Utöver administrativa ledarskapet Handleder personalen i att utveckla nätkurser (främst kursplanering och pedagogik) Utvecklar skriftligt stödmaterial för nätkursproduktion Undervisar ÅA-personalen i kursuppläggning, aktivering och examination, samt handledning på nätkurser Samlar best practices från ÅA:s nätkurser och nationellt Utöver personalutbildning vid ÅA: Hållit utbildningar i nätkursproduktion för högstadie- och gymnasielärare, yrkesinstitut, yrkeshögskolor 3 D EGF4H E:I J%KLINM HPO E mycket erfarenhet som studerande mycket erfarenhet som lärare ingen erfarenhet som lärare ingen erfarenhet som studerande 4

3 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Mervärdet med nätet Analys av studerande Pedagogisk utgångspunkt Kursens målsättningar Beskrivning av kursens inlärningsprocess Planeringsunderlag Pedagogiska metoder/angreppssätt Meningsfullt lärande Medieval Materialproduktion Webblänkar 5 XZY([ \^][_[.` a]byc\[.`d\ efahgi\jk][e planering byråkrati pedagogisk planering planering av kursmaterial val av medium uppgörande av övningsuppgifter planering av handledning tekniskt genomförande undervisning ev. närstudier handledning och feedback uppdatering och vidareutveckling 6

4 Ä ³ Á º À n wo ƒ~por~ƒ}p~p q ~ u yœš trt or~ oœuw fuwo Œ wo mpoœq ~p ~ } u p nq uw ƒ~po ª«~ƒ}n ~ y up Œ wo œu t w mpoœq ~p ÇÉÈËÊÍÌ<ÎÐÏÒÑÔÓwÊÖÕW :Ø8ÕÒÙÐÑCÏÐÎÐÈÛÚ Ä ÀŸ¼nÂÅ Æpµs ¼ž or }nm t œuƒy mpoœq fuƒtz~po uw up ƒ~wov ƒ u y u t yp~po ƒ uƒy qstšmƒ}p~porup ƒ}w~ up ƒ~wov ƒ u y ˆƒuw }n ~ } ƒ ˆ! Œ~ƒ~ }n u Š p {po p pq ˆ uƒš mƒt xntzy {por}p~po ƒ ˆ tv~ƒqstš p ƒ u y mpoœq ~p à µÿá À µ h p œ{p uw f ƒˆ up tzu p Bu y qst mƒ} ~woœu ƒ}p~ t m orq Š Œ oœuw ƒ} ~ u y }p~p tzu pupor~ mporqs~ ~ƒqst u y m t oœšw B f~w ƒ m t o m q t p ƒ ˆB poœ noœuw!y uporu h y {p ƒ}pupo ƒup B th}p~w tzuƒ puwov u lnmporqsqstvuwo t ¹»º ¼h½ ¾ ÀŠÁ  º up ƒ}n ~ƒ}n p ƒ Buƒy q t mƒ}p~poru }p~b {wov p ƒ pq Ž ÿ {woœq t mƒ}n~po up ƒ}n ~ƒ}n p ƒ Ž up B ƒuƒt ±n²p³ µs ž lnmporqsu y q m tš p ƒ ƒˆ mporq m tzy {por}p~po ž mp œ~p tzu tÿ w mp ƒ}pu tv~po ˆfyw}pupor~wm tryp~ƒ 7 Ä ³ Á º À n Ü«Ý ÞwßËà Þ àëá à âœã«àðäëå æ!ç ç Þ à Þ ä è4ä Þ é Ý Þ êûë Þ ã«à ì ~ } u p nq uw ƒ~po ª«~ƒ}n ~ y up Œ wo œu t w mpoœq ~p Utgångspunkt för kursen / Kursens synopsis Praktiska frågor finansiering upphovsrätt arbetsfördelning tidsplan för projektet stöd teknik&programvara Vilket mervärde ger nätet? Analys av deltagarna 8

5 "#$&%('&)+*%(,! þ ù û ó ÿpð ÿnõø ö ý ówîƒùpñ õ î ÿ ú«ùƒûnõ ù ü ópý í î ïœðwñ òœó ô õ ð îfð ò öƒ ñœø ùpî Vilket mervärde ger nätet? Vad vill vi uppnå med nätkurs? Vad bör vi beakta eftersom vi använder IT/nätet? 9 -.0/ : AB1C;D: EGFH1IEHJHKL/ M2? Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare Förbättra förutsättningarna för inlärning aktivera studerande bättre åskådliggöra moment i kursen förändra examinationsformerna öka handledningen Effektivera kursadministrationen kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser underlättar uppdateringen av kursmaterialet mm 10

6 NIOQPPSRGT RVU dq\gc Flexibilitet Tid och plats Valmöjligheter Typ av övningsuppgift Innehåll/tema Material (form, innehåll) Effektiv informationsdistribution Kostnadsinbesparing för studerande (och för ämnet om små grupper) Alternativ enligt tekniska förutsättningar När-/distansstudier Tekniken som stöd för tänkandet/ kunskapskonstruktion Konstruktion av kunskap i grupp Tid att tänka innan svarar Repetition Åskådliggöra svåra saker gm ljud&bild Kontextanknytning (autentiskt, tillämpning) 11 RjU TjZ[PS\`P^] à Tjib\Gc!Ù ]djtm] Hela kursen avläggs via Efter annan aktivitet nätet Efter föreläsning: Möjlighet/Krav att Nätet används för visst fråga/diskutera föreläsningens syfte: teman distribution av material Efter tent: Möjlighet/Krav att och/eller fråga/diskutera tentens teman övningar (ex. HotPot, Före annan aktivitet inlämningsuppgifter i Moodle mm) och/eller Material att läsa före ljud och bild för att närstudieföreläsning/videokonf åskådliggöra och/eller erens handledning av (dvs. + instuderingsfrågor + diskussion anvisningar för) (ge personliga åsikter, plocka studiegången och/eller ut det intressanta / ställ frågor till läraren Interaktion/kommunikation med andra (studerande, experter) 12

7 Exempel Hela kursen via nätet (möjliggör distansstudier) Instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs Fördjupning (tillämpning, frågor, egna tankar) i nätdiskussion mellan föreläsningarna på föreläsningskurs Proseminarium/slutarbeten (presentation av plan, litteraturstudier och färdigt arbete + kommentarer) Kontakt under praktiktid (handledning av lärare och övr.studerande, inlämning av praktikrapporter) Tent (hemtent under en vecka/fyra timmar el.dyl.) Tilläggsmaterial/ nice-to-know (webblänkar till artiklar, extra övningar mm) Grupparbete (för att se att alla i gruppen jobbar): presenterar läst material för varandra och diskuterar det, distribuerar slutprodukt Distribution av studerandes produktioner i ppt-format, videon mm. Processkrivning etc 13 žÿ& ( & + ( Œ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ˆ x Š s Š({ ~ š Ž!œ x p uw{pš ƒ ({ x oqprts uwvyxzq{s p}s v ~ ut + p Analys av deltagarna 14

8 Bedömning, feedback Interaktion och aktivitet Studerande - tekniska förutsättningar tillgång till hård-/mjukvara möjlighet att träffas var studerar de? personliga förutsättningar inlärningsstilar självstyrning tekniska färdigheter motivation attityder livsituation förkunskaper (innehållet) Målsättningar Innehåll Läroplan Examination Material 15 8 ª S «± 4²³ µḱ 4 ¹»º½¼ 4 ¹ planerar sin tid bokar arbetstid i kalendern även för nätstudierna! följer upp sin tidsanvändning följer deadlines loggar in regelbundet följer god netikett tänker på språk, symboler, versaler och hur man bemöter andra i text svarar på frågor och tilltal tänker igenom vad man skall säga (skriva) innan man deltar i diskussionen förhåller sig öppet till att dela med sig av livs-, studie- arbetserfarenheter är beredd att kommunicera skriftligt är motiverad och tar ansvar för det egna lärande ber om hjälp i problemsituationer accepterar kritiskt tänkande som del av den lärande processen är beredd att söka fram material själv Att studera på nätet: 16

9 á+â ÂwãË ÂäËÍ Ë ÏÊ+Ë æçè&é(ê&ë+ìé(í ÄÎyåÅäÅqÂäË ÂtÄ Ã}Ä ÂÀtâ  ÇÉ ÂtÊ+Ë ÖÔ ÔÖÙØÛÚÜ ÐyÑ}ÒÔÓyÕ Ì ËÍ(ÆËÎÄ Ï ÝÔÞÓß}Ñà Øß Ö Á ÃÈÇÉ ÂtÊ+Ë ¾q ÀtÁ ÂwÃyÄÅqÆÁ Planera den studrandes inlärningsprocess Kursens mål och innehåll Vad är kursens mål? Vilka kunskaper och färdigheter får den studerande? 17 î ïðï ñòïðïódôöõø òù ú ûýüþ ÿ ïðï ùøó D. Rowntree De studerandes aktiviteter borde kunna observeras undvik kunna förstå har bekantat sig med har en bra bild av förstår betydelsen blir medveten om lär sig grunderna i använd beskriva ge exempel föreslå orsaker varför förklara urskilja analysera sammanfatta jämföra demonstrera 18

10 1. Kunskap: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper som han memorerat. 2. Förståelse: Den studerande visar att han förstår relationer och samband i det kunskapsstoff han lärt sig. 3. Tillämpning: Den studerande kan tillämpa sina kunskaper på nya, för honom relativt okända tillämpningsområden. 4. Analys: Den studerande kan analysera fram beståndsdelar i en helhet av data och företeelser. 5. Syntes: Den studerande kan producera och skapa något eget och relativt unikt. 6. Värdering: Den studerande förmår ge mer sakligt grundade värdeomdömen kring det han kan. Ex 19 "!$#%'&)(+*-,.( /0123,4#/ /5657 )8489/ *-)(:#%';)<=&0&)( Erno Lehtinen, TY, TieVie-seminarium IT och informationskompetens Från enklare till mer komplicerade IT-färdigheter Från bok till angivna elektroniska artiklar till självständigt söka fram material Producera vetenskapliga texter/expertdokument Tekniskt olika, producera tillsammans, processarbete Nätverkande Sociala färdigheter Måste extra noga fundera på hur kommunicerar effektivt/ väl då teknik involverad Projektledning Teamarbete: ledarskap, utvärdering av egna/andras arbete Studieteknik och färdigheter för livslångt lärande bl.a. självständigt arbete 20 Förmåga att stå ut med förändring och osäkerhet

11 ~} D b Dƒ] b x]yonqzz\^n{\za^\^e[]\urzc NMROPWRON}JMyON T{TIN{\ XZY NM[]\^H fhgji khl m nhm-oipwq r skftugwv o t m _`\ZabU\KcdR^e GIHKJMLONQPSRKTIULVHWLVP XZY NM[]\^H Beskrivning av inlärningsprocessen hjälper studerande att se kursen som helhet att se vilka arbetsskeden som ingår i kursen att se vilket stöd han/hon får att uppskatta arbetsmängden att se kursen som en del av övriga studier Via vilka arbetsskeden, uppgifter, arbetssätt och med vilken tidtabell går studerande framåt Hur, när och av vem handleds den studerande på nätet Hur och när bedöms den studerandes lärande, vem bedömer och ger feedback, vilka bedömningskriterier används 21 Beskrivning av studieprocessen 1. allmänt instruerande material exempel: innehåll, t.ex.: välkommen och hur göra för att logga in på kursen kursens innehåll och målsättning i konkreta ord/verb kursens uppläggning och arbetsformer inkl. var i plattformen hittar studerande infon och var lämnar in uppgifter mm vilka kommunikationskanalser används på kursen examination: vad baserar sig antalet sp och vitsordet på konkret om att studera på nätet mottagning för handledning + hur och när ges feedback hur gå tillväga för att avlägga kursen, hur disponera tiden kontaktuppgifter till relevanta handledare 22

12 Innehållet i allmänna instruktioner (ÅA) Kontaktpersoner Kurs- och ämnesbeskrivning Kurslitteratur och material Om Printning av material Biblioteksinformation VPN-tunnel Kursens uppbyggnad/schema Länk till översiktsbild av kursen Terminologi som används i kursen Bedömning och examination Kursens examination Bedömning av uppgifter Vitsords-betygsboken Allmänna krav på uppgifterna Handledning och feedback Kommunikation i kursen Feedback Planering av studierna och arbetsmängd Förslag på tidsschema för kursen Att arbeta i grupp Tekniskt stöd och tekniska guider Blackboardguide för studerande / Studentmanual i Moodle Att ladda ned programvara Datorklasser vid ÅA Att lämna in uppgifter Klippa och klistra från textbeh.program till IE Att skriva dokument som skickas in bia Blackboard Att läsa Ppt-dokument på nätet Att printa dokument i nätkurs Skrivtekniska instruktioner Skrivråd Referensteknik Skrivguider Skrivhandledning ÖPU-information Länk till ÖPU:s webbsida Kursens avgifter och registrering Information om avklarad kurs och intyg Närmare information Studievägledningssidorna på webben 23 Beskrivning av studieprocessen 2. bild på innehåll studiegången ˆŠ u ŒWŽ se exempel på schematiska översikter: gar/kursoversikt.htm och se bilaga 3. webbkarta 24

13 Översikt av kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare Modul /Tema / Typ av övningsuppgift el.dyl. Material Vad ska studerande göra / Typ av övningsuppgift Tidsintervall då jobbar med kursen deadline omfattning (antal ord, antal sidor) Gruppuppgift/ Paruppgift / Individuell uppgift Modul 1: Introduktion interkulturella grundbegrepp Övningsuppgift 1: Presentation vecka I GK GK i betygsboken Diskussion 1 Reflektion i dagbok Vitsord/ GK Bok x: Kapitel y Nätdiskussion vecka G GK Reflektion i slutvitsord dagbok I Feedback Inlägg i diskussionsforumet Individuell feedback i slutet av kursen Rekommenderat antal arbetstimmar Antal arbetstimmar för läraren Stöder inlärningsstil Modul 2: Stereotypier, rasism, fördomar Övningsuppgift 2: X Analys (inlämningsuppgift) Gruppfeedback Närstudieträff etc etc 25 š œž Ÿ š Ÿ ª«Handboken för nätkursutveckling (anpassad till åa-miljön) Checklista för kursutvecklingsprocessen Planeringsunderlag Checklistan och kursplaneringsunderlagen finns på (se Kursplanering) Moodle Kronologiska moduler Tematiska moduler Modul enligt funktioner 26

14 Kursuppläggning Planeringsunderlag Modul/ Helhet/ Tema 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 etc Innehåll Målsättningar Litteratur/ Material Aktivering/ Övningsuppgift 1 (typ, indiv./grupp) Övningsuppgift 2 (typ, indiv./grupp) etc Teknik 27 Ñ}ÒÓDÔbÕDÖ] ÔbØ Ð Í]ÎO²QÏZº^²{ºZ¼^º^¾¹]ºuŹ½ ²MÓ³WÓ²} MÎO² µ{µi²{º Z ²M¹]º^ hàjá ÂhÃ Ä ÅhÄ-ÆIÇWÈ É ÊÂFËuÀwÌ Æ Ë Ä»`ºZ¼b ºK½d ^¾ Formulera pedogiska idén, välj pedagogisk metod/angreppssätt med hurudan pedagogik främjas inlärandet på nätet? I K M±O²Q³SḰµI ±V W±V³ Z ²M¹]º^ 28

15 ... en kurs uppbyggd enligt en viss pedagogisk modell, såsom ex. Kolb, PBL, kollaborativt lärande, garanterar att många av de pedagogiska nyckelorden beaktas... inlärnarna tvingas gå igenom vissa skeden i tankearbetet grund för hur övningsuppgifterna utförs steg för steg 29 Kvalitet i nätundervisning Reflektion Aktivitet Kommunikation Individualisering Målinriktat ÙÛÚÝÜßÞKÜFàßá âäãßåkåçæ åéè3êdëýüfìßú Konstruktivism Kontextanknytning Överföring Samarbete Meningsfullt lärande/mielekäs oppiminen, se t.ex n.htm 30

16 aktivering allt material/innehåll bör aktiveras (studerande bör göra ngt med materialet) svårt åka snålskjuts tränar att uttrycka sig i skrift nätet möjliggör många övningsuppgifter av olika slag (jfr Bloom) i olika form och med olika verktyg kommunikation diskussionsforum & chat mer kommunikation än i traditionell kurs även tysta hörs tid att tänka innan skriver kontextanknytning autentiska övningsuppgifter och problem autentiskt material uppgifter som utgår från deltagarnas behov verklig kommunikation med experter, med andra studerande i gruppen (lär av varandra) virtuella exkursioner överföring av kunskap tillämpningsuppgifter simulationer 31 samarbete (kollaboration) studerande kan läsa och kommentera varandras övningsuppgifter chat & diskussion studerande jobbar med samma projektarbete/ övningsuppgift på nätet (wiki) konstruktivism jämför och kombinerar ny information med gammal kunskap hyperlänkar till tidigare kursers material studerande skapar frågorna själva vilka de diskuterar / löser i diskussionsforum måste skriva ned sina tankar som övriga kan kommentera > ny kunskap uppgifter som stöder reflektion och kombination gammal-ny info klar struktur som stöder kunskapsbyggande 32

17 målinriktat målsättningarna klart uttryckta i kursen och för varje uppgift Uppgiftstyper som stöder att deltagarna ställer upp mål för och reflekterar över egna lärande planering av egna studier (inom ramen för kursens schema) uppföljning i betygsboken individualisering olika inlärningsstilar (multimediala inslag) flexibilitet i tid och rum olika slags övningar i materialet (valbara övninar) reflektion portfolio dagbok på webben (bakom lösenord) skriftlig diskussion ger tid för eftertanke (diskussionsforum) handledning 33! " OñZú^ñ{ú ^ú ódô{ôiñ{ú ù]ú ñmóoòwóoñ}ïoñ özø^ñmù]ú^î ú dó ^ð bõùkö óoîzú^ñqõî ûýüuþ-ÿiü ðoò özø^ñmù]ú^î íiîkïmðoñqòsókôiõðvî Vilka tekniker finns tillgängliga att användas? Hurudant stöd för produktionen finns det? Val av lämpligaste medier för olika syften/aktiviteter Närstudier/nätstudier Text vs ljud/bild/video/animationer Vad skall slutresultatet innehålla Hurudant material? Hurudana övningar? 34

18 Exempel på tekniker/programvara i undervisning (åa) #%$'&(&()+*-, #/.+01,2$3* 4 diskussionsforum Hot Potatoes interaktiva övningar chat telefonkonferens (Lotus Learning Space) Blackboard Moodle ljudfiler personlig videokonferens MS Producer < 5%# < närstudier videokonferens video MM Flash PowerPoint 4+C, ,:-)/0;,2$3* webbsidor 35 Varför nätföreläsningar eller animationer? 1/2 variation i textbaserade nätkurser levandegör läraren på en nätkurs stöder flera inlärningsstilar Auditiva: ljud- och videomaterial Visuella/icke-verbala: bild- och videomaterial; grafer, tabeller och kartor; animationer Visuella/verbala: välstrukturerad text Kinestetiska: egen aktivitet - animationer möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara sparar in föreläsartid ej upprepning av samma föreläsning i många grupper ej resor till kursorten (t.ex. gästföreläsare, ÖPUkurser) 36

19 Varför nätföreläsningar eller animationer? 2/2 dokumentation av gästföreläsning/specialist obs, upphovsrätt möjlighet att åskådliggöra processer eller demonstrera något de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt föreläsningen kan användas på olika sätt/återanvändas situationer där social interaktion inte är helt nödvändig 37 Ljud (+ stödtext) Fördelar med nätföreläsning i form av ljudfil Enkelt att producera (mikrofon, minidiskspelare och programvara för att få in ljudet på nätet) Filen är liten och kan lätt öppnas via webben Nackdelar Tråkigt att lyssna på en röst utan att se den som talar Kan sätta med ett foto av föreläsaren Om ingen stödtext finns till en ljudföreläsning kan det vara svårt att hänga med Nätföreläsning Video (+ stödtext) Fördelar med nätföreläsning i form av video framom ljud Mer mångsidigt att både kunna se och lyssna på föreläsaren Föreläsaren kan även samtidigt rita upp en process, visa bilder, demonstrera en färdighet, aktivitet eller teknik Nackdelar Filerna blir större Teknik: Digital videokamera + mikrofon + programvara för att editera videomaterialet 38

20 Typer av nätföreläsningar Inbandning av autentisk föreläsning i auditoriet alt. föreläsning för kamera i studio eller annat utvalt utrymme Föreläsaren gör ngt som åskådliggör samtidigt som talar Diskussion mellan flera lärare Intervju Studerandeproduktioner Musik obs upphovsrätt! m.fl. 39 W ƒ Vˆ Š kmlnmoqpertsunev w;x r;pely{z }w s~_lju we d ] XJOLJIbN OPeXF X Y EWNFLJIbN OP XFjUVE Z KMLMIGXMOKJL d ] XJOLJIbN OPeXF SXJOKf] L KOMN OP Q RShgL LKiẌ R Y [\OM] HMIOMN OPU^_N ]`ba Q RS ]Xc Q Z E DEGF HJIKMLMIN OP QRS ETLUVEWOMN OP Ẍ F YZ IULMO Upphovsrätt Tredje parts material (inkl. studerandes material) Informationssökning Vem väljer materialet: läraren eller studerande? Portioneras materialet ut? eller Tränas studerande i viktiga färdigheten att kunna sålla och hitta information Källkritik (webbmaterial) erial/hjalpmedel.htm 40

21 qœj ŽŒj - Resurser (pengar, utrustning, tid, kunskap) - Målgruppsanalys - Upphovsrätt - Användningsområde - Pedagogisk utgångspunkt j ; j Œ ; m -Manuskript -Mediaproduktion -Visuellt ½7¾e ÀŠÁ ÂÄÃÆÅ ÇÈ\Éƾ ÊfÁ 9 h j ; j m±w ;² -Tekniskt stöd åt studerande šœ œž Ÿœ žt œ ª{«%Ÿ9žt Ÿœ Gž œ -Innehållet -Teknisk -Pedagogisk -Mediaelement -Visuellt Materialproduktion (av läroobjekt) ³µḿ Œm ±W ;²_ ¹ ; m º;»j¼W¼W -Utvärdering -Uppdatering -Uppbevaring Blankett för materialproduktion material/materialplan.htm 41! "$#%&(')*+-,. /0--12) óéö ú óéö ú ÿ6 öšøéò éóéö ú õìõ íôîjùfõøjõñõñ Ö ØÙâ ÕMïMÕäqÌMÕãfÌMç ÌfÑÎJÔÞß2ÓVÖ ÎØfÕÑ ÎJÜÍ ä çã Ð2ÒÓÓ ØÖ ØJÙfÚÑ Ý{çã ÙÑWÞÌfÌ Ý{ÚØÞJÐßMÑ Ö ÌMÐmàTáÑ ÌMÕJÔfÚJÙÎJÙŠÖ Ð ßâ Ó\ÕßMØÖ Ðß_ÎJÜÍ ÙÑÚà\Ö ÐßqÌã ÚØfÕÑ Ö ØÙ Ð2ÚäÓ ÑÕJÐÞÑÐÌã ÚØfÕÑ Ö ØJÙ ËBÌÌÍJÎMÏfÐÑÒÓÓ ÿvû ô fõ6 ûbö åñîjôþßóvö ÎØ êtømïjòøjôfúñ\ë ÙÞÖ ÔÕÑ ÎJÜÍ ÐÓ\áJÔéä ÚÓ\ÕÑìÖ Úã æõjðó ØÖ ØfÙ ô Bó ú ÿ6 öšø åþûã Ö Ü2ÕÑ Ö ØfÙ ÌMç ØJÒÓWÕÓ ù1ú öšû üäýwþbÿ éö ú èéúøfôã ÕfÔØÖ ØJÙÆçÓ ÚØJÏJÒØJÔfÚÑWØfÚ åñîjùñúšäjïjúñúeàtáñ ÚØJÏJÒØJÔfÚÑWØfÚ ð{ñšòfóôšõ6öé GöŠø ËÓ\ÏJÒÑÔfÕÑ Ö ØÙÆÚMÏ ä ÚÓWÕÑ Ö Úã ÕÓ Uppdatering och underhåll ËÓ\ÏJÒÑÔfÕÑ Ö ØÙÆÚMÏ ÚÑWÛMÕÓWÐÌfÑÎJÜ2ÕfÐ2Ð2ÕØ 42

22 Blanketten för materialproduktion, se bilaga 43 wyxpzn{ y}i~rz g`vs^`jndo fpw^+s9b7itò ZFb7fvhVAWbT dvsy u bo fpwiih+v]ws7x g`tb+s=h+v]ws7x;b=i b=iqyrfpd7jhvsbs7j+h g`tb+s=h+v]ws7x;b=i ^`_=acklh`h7jnm7b`_=o a=b+s7jeth`jlsws=x RMSTUVASWS7XIY=Z*WT[]\(^`_=a Tb=c`^ed=f DFEHG N Utvärderingsfrågor för testning av kursens kvalitet 44

23 ƒ ƒ " ˆ Š Œ Lärcentrets material: Handbok för utveckling av nätkurser Pedagogiska guider, inkl. webblänkar till nätpedagogik Anvisningar, bl.a. studieguider, bilder av kursstruktur mm. Litteraturtips och webblänkar Finlands virtuella universitet > Tjänster för undervisning TieVie-projektets material: Verkko-opetuksen suunnittelu Digitaaliset aineistot Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. 45 Learning and Teaching Support Network on=generic&id=329 Learning: Oliver,C.M: 7. Integrating online learning into your course. Irene Hein: Oppiminen verkossa omaksi: nomaksi%20.pdf Soila, S & Tervola, T (toim.): Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väylä ja karikoita. HAMK Koli, H & Silander, P: Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. HAMK

24 Pedagogiken som grund: ATHERTON J S (2005) Learning and Teaching: Angles on learning, particularly after the schooling years [On-line] UK: Available: Accessed: 6 February 2006 Väisänen, P: Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa. [online] (Läst ) Blooms taxonomi Meningsfullt lärande/mielekäs oppiminen, se t.ex

Tritonia, LIN Tove Forslund. Innehåll

Tritonia, LIN Tove Forslund.  Innehåll Tritonia, LIN3 13.10.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ 1 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Planering och beskrivning av studerandes inlärningsprocess Planering av aktivering

Läs mer

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA

Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA "! #$&% '( )(*++, Tove Forslund, Lärcenterchef/ÅA www.abo.fi/lc/, tove.forslund@abo.fi 1 Startade som virtuellt lärcenter 1.9.2003 nya webbsidor www.abo.fi/lc/ all service från ett ställe: en konktaktperson,

Läs mer

Handbok för nätkursproduktion

Handbok för nätkursproduktion Lärcentret Handbok för nätkursproduktion 1. Planering 2. Produktion 3. Start och genomförande 4. Avslutning Förberedelse & yttre ramar Produktion av kursmaterial Uppdatering av nätkurs som skapats tidigare

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Moodle2

Studieguide och användarhandbok för Moodle2 Uppdaterad i maj 2012/NKallio Studieguide och användarhandbok för Moodle2 för kursen PF:s studieorientering, 2 sp 1. Introduktion till kursen Studieperioden PF:s studieorientering (2 sp) är en obligatorisk

Läs mer

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp

Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Studieguide och användarhandbok för Blackboard för kursen HF:s studieorientering 2 sp Bekanta dig med sidorna 1-2 av den här studieguiden inför studiestarten v. 35! Kontaktuppgifter: Matias Dahlbäck (till

Läs mer

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten

Ledande tjänsteman: Byråchefen för studieärenden. Samordningsgrupp för virtualiseringsverksamheten Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/lc/, www.abo.fi/virtuellauniversitetet/ Start på virtualiseringen av delprojekt 2004 2.2.2004 Samordningsgrupp för

Läs mer

Handledning på nätkurser

Handledning på nätkurser Lärcentret i Åbo Handledning på nätkurser Texterna baserar sig på praktiska erfarenheter av handledning på nätkurser vid ÅA samt på föreläsningar och seminarier som undertecknad deltagit i. Den här guiden

Läs mer

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank

Uppdatering och underhåll av nätkurser. Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Uppdatering och underhåll av nätkurser Moodle för dokumentation och som material- och aktivitetsbank Johanna Quiroz-Schauman, FC/ÅA VII Minikonferens, ÅA 4.5.2007 Uppdatering av nätkurser 1/3 Arkivkopia

Läs mer

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi

Att undervisa och examinera på nätet. Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Att undervisa och examinera på nätet Utvecklingsdagar för virtuell undervisning, 26.11.2008 Linda Mannila, IT-avdelningen, Åbo Akademi Webbaserad undervisning hos oss? Virtuella appron Fem IB-kurser helt

Läs mer

Aktivering, examination, utvärdering och handledning YH Sydväst, Ekenäs 22.4.2006

Aktivering, examination, utvärdering och handledning YH Sydväst, Ekenäs 22.4.2006 Aktivering, examination, utvärdering och handledning YH Sydväst, Ekenäs 22.4.2006 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ Utgångspunkten för aktivering Före-handledning: instruktioner Aktiverande

Läs mer

Nätpedagogik del 1: Planering av nätstödda kurser Tove Forslund

Nätpedagogik del 1: Planering av nätstödda kurser Tove Forslund Nätpedagogik del 1: Planering av nätstödda kurser 18.9.2014 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/larandestod 1 Lärandemål Efter avslutad kortkurs ska du kunna definiera vad du vill uppnå med

Läs mer

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia

Bästa lärare, VerMit-projektgruppen projektkoordinator Sari Tervonen, Kuopio universitet projektkoordinator Maija Suhonen, yrkeshögskolan Savonia Bästa lärare, Dimensioneringsramen för nätbaserade studier är ett verktyg för planeringen av nätbaserad undervisning. Med hjälp av dimensioneringsramen kan du planera din nätbaserade undervisning så att

Läs mer

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter"

Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro erfarenheter från nätkursen Akademiska studiefärdigheter Deltagarpresentationer och handledning via desktopvideokonferens ConnectPro - erfarenheter från nätkursen "Akademiska studiefärdigheter" Minikonferensen om kursutveckling 4 maj 2007 Tove Forslund tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Lärcentret och Finlands virtuella universitet

Lärcentret och Finlands virtuella universitet ! "#! %$&$(' ) *,+.-0/21 %$435* ) 6 +789:?@A9@ BDC6E:FHG%IAJLKNMOENP6JLK Q6RSFTGUK!PWVYXSXZ Tove Forslund/Maria Söderbacka, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, maria soderbacka@abo.fi Materialet finns

Läs mer

Allmän teologi inom öppna universitetet

Allmän teologi inom öppna universitetet Uppsatsskrivning och seminarier via nätet: instruktioner och handledning i Blackboard och Moodle Maria Söderbacka Fortbildningscentralen/Teologiska fakulteten 4.5.2007 Allmän teologi inom öppna universitetet

Läs mer

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp

MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan, studierådgivning, och studieorientering, 2 sp MinPlan ett studieplaneringsverktyg Alla studerande vid ÅA ska göra en personlig studieplan MinPlan: ett verktyg Studiechef Sanna Westerlund Studierådgivare

Läs mer

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi

I den här h r presentationen. Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi Införande av obligatorisk plagiatgranskning och ibruktagnng av programvara för f r plagiatdetektion vid Åbo Akademi NU2010, 15.10.2010 Tove Forslund Lärcenterchef vid Lärcentret i Åbo/Åbo Akademi tove.forslund@abo.fi,

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform?

Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Hur kan en distanskurs se ut i en lärplattform? Annika Åström, Malin Seeger Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006

PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 PROJEKTRAPPORT TILL UVM FÖR PROJEKT 2006 Projekt: För virtuella undervisningsprojekt som prioriteras av universitetet samt för personalutbildning i anknytning till dem samt för nationell virtualuniversitetsverksamhet

Läs mer

Tycker du att kursens uppläggning och innehåll stämmer överens med målbeskrivningen i kursplanen?

Tycker du att kursens uppläggning och innehåll stämmer överens med målbeskrivningen i kursplanen? Page 1 of 9 Enkätresultat Enkät: Kursvärdering Kemi Status: öppen Datum: 14:15:46 Grupp: Aktiverade deltagare (KEM915 V11 Självständigt arbete) Besvarad av: 8(18) (44%) 1.1 Helhetsintryck Vilket är ditt

Läs mer

EN UTVÄRDERING AV ARBETSPROCESSER KRING SKAPANDET AV MATERIAL (NÄTMATERIAL OCH AV-LÖSNINGAR)

EN UTVÄRDERING AV ARBETSPROCESSER KRING SKAPANDET AV MATERIAL (NÄTMATERIAL OCH AV-LÖSNINGAR) EN UTVÄRDERING AV ARBETSPROCESSER KRING SKAPANDET AV MATERIAL (NÄTMATERIAL OCH AV-LÖSNINGAR) GRUNDER I FÖRETAGANDE NÄTMATERIAL OCH AV-MEDEL - STYRKA/MÖJLIGHETER Det finns möjligheter att göra upp ett varierande

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER. Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Kursguide: TY1114 Modern tyska i tal och skrift, 7,5 hp Att studera via nätet När man läser en nätkurs i ämnet tyska vid GU innebär det att det inte förekommer

Läs mer

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs!

STUDIEGUIDE. Nya testamentet I, 5 sp. Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten Välkommen på kurs! STUDIEGUIDE Nya testamentet I, 5 sp Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi, hösten 2007 Välkommen på kurs! Denna studieguide ger dig en kort introduktion till hur man studerar på denna nätkurs. I guiden

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Uppsala LearningLab

Uppsala LearningLab Uppsala LearningLab 19.6.2007 Tove Forslund, Lärcentret tove.forslund@abo.fi, www.abo.fi/lc/ ÅBO AKADEMI Grundades 1640, flyttas till Helsingfors 1828 och blir Helsingfors universitet; ÅA grundad på nytt

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Period 3-4, VT2006 Distans, nät

Period 3-4, VT2006 Distans, nät SAMMANSTÄLLNING 1 (10) DESIGN OCH KONSTRUKTION AV ANVÄNDARGRÄNSSNITT 5P Period 3-4, VT2006 Distans, nät Sammanfattning: Engagerade och engagerande lärare. föreläsningar och bra med projekt för att tillämpa

Läs mer

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom

Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet. Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Utvärdering av samarbetet inom Åbo Akademis öppna universitet Seminarium för samarbetsparter 7 april 2005 Tina Engblom Vem har svarat? 22 enheter (67%) av 33 har svarat/pågående samarbete under läsåret

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

ATT STUDERA MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING:

ATT STUDERA MED EN FUNKTIONSNEDSÄTTNING: ATT STUDERA MED EN : PROBLEM, STRATEGIER OCH LÖSNINGAR Elisabeth Raddock och Hanna Zipernovszky Slutrapport 2015 09 01 2016 12 21 Foto: Kata Major, Regnbåge, 2015-09-13 1 Innehåll PROJEKTMÅL... 3 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010

Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 Strategi för nätstödd undervisning vid Åbo Akademi åren 2007-2010 25.5.2007 Utskick till fakulteterna för utlåtande Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Beskrivning av hur strategin har utarbetats...3

Läs mer

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta

STÖDMATERIAL Kunskaper som understiger vitsordet åtta 1 SVENSKA OCH LITTERATUR Stödmaterial till bedömningskriterierna för vitsordet 8 i slutbedömningen i svenska och litteratur Mål för undervisningen Innehåll Föremål för bedömningen i läroämnet Att kommunicera

Läs mer

Studieteknik för vuxenstuderande

Studieteknik för vuxenstuderande Studieteknik för vuxenstuderande Vuxnas inlärning Tidsplanering Tentförberedelser, tentsvar, essäer, hemtent etc. Studier för examen; öpu-leden Studievägledningsservice INLÄRNING = ATTITYD + MOTIVATION

Läs mer

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling

Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Förstår studenter vad jag säger? Svar på minuten. Att använda mobiltelefoner för direkt studentåterkoppling Annika Andersson, Kalle Räisänen, Anders Avdic - Informatik, Handelshögskolan 2012-10-25 1 Agenda

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder

Projektledning - Avancerad Fördjupade modeller och metoder Projektledning - "Avancerad" Fördjupade modeller och metoder Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring x 150804 Frisläppt 1 Välkommen till kursen! 1 Vi som jobbar med kursen... 3 2 Beskrivning

Läs mer

Kort om Moodle baskurs 1

Kort om Moodle baskurs 1 Kort om Moodle baskurs 1 Adress: https://moodle.hanken.fi/ Moodle instruktioner för Hanken lärare sommaren 2014 1 Inloggning: Shibboleth Du kan välja kurs och sedan logga in, eller logga in först och sedan

Läs mer

Introduktion till Fronter för lärare

Introduktion till Fronter för lärare Introduktion till Fronter för lärare Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och vilka verktyg det finns i kursrum och programrum. För mer information om de specifika verktygen hänvisas till

Läs mer

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering

Laurea Julkaisut I Laurea Publications. Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty. LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING Utvärdering Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014 Publikationen har fått Europeiska

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle 1. GUIDER... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR... 2 3.1 VÄLJ SPRÅK OCH AKTIVERA REDIGERING-KNAPPEN...

Läs mer

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa

UniNet. Ronneby 10-12/5.2004. Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Ronneby 10-12/5.2004 Maria Byholm och Peter Ahlroos, Lärocenter vid Tritonia i Vasa Innehåll Tillbakablick (UniNet I) - Bakgrund, syfte - Verksamhet -Resultat UniNet II - Medverkande -Aktiviteter - Varför

Läs mer

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV

Kickoff. för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff för den andra (bästa) halvan av VVV Kickoff 24 mars 2015 Sanna Gunnarsson & Malin Andersson Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner Detta har vi gjort Varför finns dagens hållbarhetsproblem?

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter Anu Ojaranta , Tammerfors BIBLIOTEKS- PEDAGOGIK

Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter Anu Ojaranta , Tammerfors BIBLIOTEKS- PEDAGOGIK Behöver man pedagogik i bibliotek? Funderingar och erfarenheter Anu Ojaranta 11.5.2017, Tammerfors BIBLIOTEKS- PEDAGOGIK OM PRESENTATIONEN Allmänna bibliotek, kundgrupper och aktiviteter Vad är pedagogik?

Läs mer

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs

PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs PBL-som pedagogisk metod på en nätkurs Hur är kursen uppbyggd? Kursens mål, innehåll och arbetsformer Utvärdering Hur är kursen uppbyggd? Innan närstudieträffen bör den studerande ha klart för sig kursens

Läs mer

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier!

Guide Studieteknik. Tips för lättare studier! Guide Studieteknik Tips för lättare studier! 1 Läs- och anteckningsteknik Att läsa och att anteckna Det finns goda skäl till att göra anteckningar när du läser en text, lyssnar på en föreläsning, förbereder

Läs mer

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo

Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo REVIDERAD IKT-STRATEGI LÄROPLAN FÖR DEN GRUNDLÄGGANDE UTBILDNINGEN SDU Läroplan för informations- och kommunikationsteknik i de svenska skolorna i Esbo Informations- och kommunikationsteknik integreras

Läs mer

Tove Forslund, Fortbildningscentralen/ÅA 1

Tove Forslund, Fortbildningscentralen/ÅA 1 Utbildning Material Stödtjänster Handledning Kursutveckling Utrymmen Utrustning ehops Stöd för studerande Stödkurser Tove Forslund Projektledare för ÅA:s virtualisering, Åbo tove.forslund@abo.fi www.abo.fi/virtuellauniversitetet

Läs mer

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola.

Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Förskollärarprogrammet på distans. Att studera förskollärarprogrammet på distans vid Mälardalens högskola. 1 Innehåll INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR I

Läs mer

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt

Lärarhandledning. Modularbetet. Modulöversikt Lärarhandledning Behovet av flexibel och individualiserad undervisning ökar hela tiden. Vi har arbetat fram en lättillgänglig, användarvänlig och tydlig resurs för svenska som andraspråk baserad på formativ

Läs mer

Lärar/vägledarinformation

Lärar/vägledarinformation Lärar/vägledarinformation Portfolio - Personlig utvecklingsplan Syfte att utveckla och stödja självstyrt lärande genom att fokusera på det egna ansvaret för kunskapsinhämtning och personlig utveckling.

Läs mer

Tove Forslund/ÅA Högskolan i Gävle 15.10.2002

Tove Forslund/ÅA Högskolan i Gävle 15.10.2002 Tove Forslund/ÅA Högskolan i Gävle 15.10.2002 1 lexibilitet i tid & rum ÅA på yra orter geograiskt utspritt 1000 km kustremsa lesta vetenskapliga ämnen representerade Nätkurser vid Åbo Akademi minoritetsspråk

Läs mer

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng

Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Kursbeskrivning med betygskriterier Svenska som främmande språk Förberedande kurs 30 högskolepoäng Vårterminen 2015 Innehåll Välkommen till Svenska som främmande språk förberedande kurs, 30 högskolepoäng...

Läs mer

Moodle2 STUDENTMANUAL

Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle2 STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För

Läs mer

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska

Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och. inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska Högskoledidaktik: IT eller face-to-face? Medier och informationsteknologi (IT) kan underlätta undervisningen och inlärningen i den högre utbildningen. Men var och när dessa hjälpmedel ska användas borde

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

Introduktion till Fronter för studenter

Introduktion till Fronter för studenter Introduktion till Fronter för studenter Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är. Skapad: 2010-06-09 1 Innehåll Vad är Fronter?... 3 Rättigheter... 6 Idagsidan innehåller... 7 Undre menyraden...

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi

Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi Nytt system för kursutvärdering vid Åbo Akademi ÅAS utbildning för studentrepresentanter 19.1.2017 Tove Forslund, FUS/Lärandestödet tove.forslund@abo.fi 1 Åbo Akademi förbättrar uppföljningen och utvecklingen

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

LÄRARSTUDERANDE OCH IT

LÄRARSTUDERANDE OCH IT LÄRARSTUDERANDE OCH IT Enkät med svar Rapport 1a 1 OBS denna redovisning är en punktskattning i procent inom 95%-iga konfidensintervall utan variation samt antal uppgift saknas. Totalsiffror hämtade från

Läs mer

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn

Inledande praktik. v vid Vasa Övningsskola. namn Inledande praktik vid Vasa Övningsskola v. 33-35 2009 namn ÅA i Vasa/PF Rose Heir Tel. 3247127 e-post: rose.heir@abo.fi http://www.vasa.abo.fi/users/rheir/default.htm Ämneslärarutbildningen vid Pedagogiska

Läs mer

M atematiska cirklar. Studiehandledning

M atematiska cirklar. Studiehandledning M atematiska cirklar Studiehandledning Innehåll Introduktion Vem är vi? Arbetsformer Arbetsinsatser Examination Teknik och utrustning Tidschema Teman för hösten Introduktion Denna studiehandledning innehåller

Läs mer

Specialpedagogik 1, 100 poäng

Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Kurskod: SPCSPE01 Kurslitteratur: Specialpedagogik 1, Larsson Iréne, Gleerups Utbildning ISBN:978-91-40-68213-0 Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande

Läs mer

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande

Tidshantering. Effektiva studievanor och aktivt lärande Tidshantering Effektiva studievanor och aktivt lärande Effektiva studier/aktivt lärande Planering Terminsplanering Läsperiodplanering Veckoplanering Att göra-listor Resurser 50 h/vecka = 25 h/kurs Tidshantering

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Snabbguide till Moodle

Snabbguide till Moodle Snabbguide till Moodle Moodle 3.0, Forslund, Lärandestöd 12.4.2016 1. GUIDER OCH HJÄLP... 1 2. BÖRJA ANVÄNDA MOODLE: LOGGA IN I OCH GRUNDA EN KURS I MOODLE... 1 3. KURSSIDANS STRUKTUR OCH INSTÄLLNINGAR...

Läs mer

CASE FOREST-PEDAGOGIK

CASE FOREST-PEDAGOGIK CASE FOREST-PEDAGOGIK INTRODUKTION Skogen är viktig för oss alla. Skogen har stora ekonomiska, ekologiska och sociala värden, som ska bevaras och utvecklas. Skogen är också bra för vår hälsa. Frågor kring

Läs mer

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009)

BILAGA 1 Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007-2010 åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.2009) Strategi för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- åtgärdsplan (ver. 2, 14.11.2007, uppföljning 29.1.) Åtgärdsförslag i strategin för nätstödd undervisning vid ÅA åren 2007- Allmänt Information om strategin

Läs mer

Välkommen till JENSEN online!

Välkommen till JENSEN online! Välkommen till JENSEN online! Logga in! Den här guiden ger en kort introduktion till hur dina distansstudier på JENSEN vuxenutbildning går till. Om det är första gången du studerar via JENSEN online, behöver

Läs mer

Välkommen till 16.11.2015 1

Välkommen till 16.11.2015 1 Välkommen till 16.11.2015 1 Öppna universitet vid ÅA Grundat 1981 Målet är utbildningsmässig och regional jämlikhet 2014 3062 studerande 26779 avlagda studiepoäng 300 arrangerade kurser varav 33 % nätkurser

Läs mer

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå

IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO. 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå IT-STRATEGI FÖR DE SVENSKSPRÅKIGA SKOLORNA I ESBO 39 1. Strategiska riktlinjer på riksnivå Statsrådet har fastställt planen för utveckling av utbildning och forskning åren 1999-2004. I utvecklingsplanen

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs: Barndomens villkor. vt 15 Riktlinjer för VFU 141212 Yvonne P Hildingsson Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs: Barndomens villkor vt 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se 035 167522, 0735

Läs mer

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson

PBL på distans. Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006. Arne Rehnsfeldt Christine Persson PBL på distans Hälsouniversitetets erfarenheter av basgruppsarbete över nät. Presentation på Netlearning 2006 Arne Rehnsfeldt Christine Persson Anne- Problembaserat lärande Information Kommunikation Kunskap

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK

CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK CENTRALA BEGREPP I VÅRDPEDAGOGIK UNIVERSITY OF SKÖVDE HANIFE.REXHEPI@HIS.SE Bild 1 AGENDA Vad är kunskap? De fyra F:n Förståelse och lärande i relation till kunskap Vad är kompetens och vad finns det för

Läs mer

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church

Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church 580200.0 (2012-2013 version Religiös fostran med övningar (2 sp) Practices for Education in Church - beredskap att i praktiken omsätta kyrkans plan för konfirmandundervisning - beredskap att didaktiskt

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

Videokonferens VIDEOKONFERENS - Tekniken i inlärningens tjänst. Tekniken i inlärningens tjänst

Videokonferens VIDEOKONFERENS - Tekniken i inlärningens tjänst. Tekniken i inlärningens tjänst Videokonferens Tekniken i Uffe Wikström, FC/ÅA Vad är videokonferens? Diskussionsforum med likvärdiga möjligheter Realtidskommunikation över dator- eller telefontrådar Gäller både ljud och bild Interaktiv

Läs mer

Studieteknik Språkhandledningen. Britt Klintenberg

Studieteknik Språkhandledningen. Britt Klintenberg Studieteknik Språkhandledningen Britt Klintenberg britt.klintenberg@gu.se 1 Öppna föreläsningar Torsdagar 16.15 17.45 i C362 3/10 Akademiskt skrivande 1 10/10 Oral Presentation 17/10 Akademiskt skrivande

Läs mer

STUDIEGUIDE. Kristen sexualetik, 10 sp. Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Välkommen på kurs!

STUDIEGUIDE. Kristen sexualetik, 10 sp. Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Välkommen på kurs! STUDIEGUIDE Kristen sexualetik, 10 sp Teologiska fakulteten vid Åbo Akademi i samarbete med Teologiska institutionen vid Uppsala universitet, hösten 2005 Välkommen på kurs! Det är vår förhoppning att du

Läs mer

LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen

LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen Laurea Julkaisut I Laurea Publications Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Mänty LBD4ALL-BRUKSANVISNING E-lärande i LbD4All-verksamhetsmodellen Copyright Skribenter och Yrkeshögskolan Laurea 2014

Läs mer

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide

Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide 31.3.2014/ Quiroz-Schauman & Forslund Skapa blogg i ÅA:s bloggverktyg komplett guide Skapa en blogg - i korthet!... 2 1 Logga in och beställa en bogg... 2 2 Panel... 3 3 Panel-menyn... 4 4 Inlägg... 4

Läs mer

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart

GIT L0005B. ArcGis. Information inför kursstart GIT L0005B ArcGis Information inför kursstart Innehåll Registrering 2 Kursplan 2 Schema 2 Examination 2 Litteratur 3 Förkunskaper 4 Citrix Metaframe 4 Programvaror 4 Mail 4 Skype 4 Kontakt 4 D enna information

Läs mer

Inlämningsuppgift/Assignments och forum

Inlämningsuppgift/Assignments och forum Inlämningsuppgift/Assignments och forum 1 TYDLIGA INSTRUKTIONER FÖR UPPGIFTER... 1 2 INLÄMNINGSUPPGIFTER... 2 2.1 INSTÄLLNINGAR FÖR INLÄMNINGSUPPGIFT... 2 2.1.1 Rekommendationer för inställningarna för

Läs mer

Frontermanual för Rektorsprogrammet

Frontermanual för Rektorsprogrammet Frontermanual för Rektorsprogrammet Denna manual beskriver övergripande vad Fronter är och hur det kan användas. Skapad: 2010-04-27 Version: 1.0 1 Innehållsförteckning Vad är Fronter?... 3 Vilka behörigheter

Läs mer

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering)

AEC 7 Ch 1-3. 1 av 10. Detta ska du kunna (= konkretisering) AEC 7 Ch 1-3 Nu är det dags att repetera en del av det du lärde dig i franska under år 6 - och så går vi förstås vidare så att du utvecklar din språkliga förmåga i franska. Detta ska du kunna (= konkretisering)

Läs mer

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp

Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Anvisningar och schema Personalvetenskaplig integration och praktik 15 hp Integrating Human Resource Management with Internship 15 ECTS 20 januari 2015 20 mars 2015 Viktiga datum 150105 17:00 Undertecknad

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Moodle STUDENTMANUAL

Moodle STUDENTMANUAL Moodle STUDENTMANUAL Moodle är en lärplattform med hjälp av vilket du kan kommunicera, dela med dig av information och upprätthålla kontakten med lärarna, handledarna och de andra kursdeltagarna. För de

Läs mer

Instruktioner för kursutvärdering vid HF

Instruktioner för kursutvärdering vid HF Instruktioner för kursutvärdering vid HF Fr.o.m. läsåret 2012-2013 kommer varje ämne inom HF att utvärdera sex utvalda kurser på olika nivåer. Beslut om kursutvärdering och kurser som utvärderas finns

Läs mer

Hur kan en distanskurs se ut?

Hur kan en distanskurs se ut? Linköpings universitet, 2004 En distanskurs i trafiksäkerhet I detta dokument beskrivs ett exempel på hur man kan utforma en distanskurs i en lärplattform. Syftet är att läsaren ska få en inblick i hur

Läs mer

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo

Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Distanspedagogik bland folkbildare DiFo Eva Andersson Bengt Petersson Sandra Riomar 1 Syfte Att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger

Läs mer

Studieteknik. Britt Klintenberg Dagens föreläsning hittar du på Språkhandledningens hemsida

Studieteknik. Britt Klintenberg Dagens föreläsning hittar du på Språkhandledningens hemsida Studieteknik Britt Klintenberg britt.klintenberg@gu.se Dagens föreläsning hittar du på Språkhandledningens hemsida http://www.utbildning.gu.se/student/ sprakhandledning/handelshogskolan/ 1 Öppna föreläsningar

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Lyckas med digitala verktyg i skolan Pedagogik, struktur, ledarskap Checklistor från boken, Gothia Fortbildning 2014 Kapitel 2. Pedagogisk grundsyn På en skala från 1 10 (där tio är bäst), hur långt tycker

Läs mer

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00

Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Kurskompendium Distansutbildning 5p Ht-00 Välkommen! Välkommen till kursen Distansutbildning 5p. Under hösten kommer vi att träffas vid ett tillfälle och detta tillfälle är obligatoriskt. Tidpunkt: Fredag

Läs mer

Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner du information om kursen.

Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner du information om kursen. Institutionen för medicinsk cellbiologi, avdelningen för integrativ fysiologi Hej! Vi vill börja och hälsa dig välkommen till kursen i Medicinsk introduktion 30hp, vid Uppsala Universitet. Nedan finner

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer