YH Sydväst/Åbo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "YH Sydväst/Åbo 18.4.2006"

Transkript

1 !" #%$&(')$+*,.-+!- YH Sydväst/Åbo Tove Forslund 1 /10 243% :57<; = 79AC= 6 hör under studieförvaltningen Ledningsgrupp för ÅA:s virtualisering och Lärcentret samarbetsorganisatio n mellan Datacentralen AV-centralen Fortbildningscentralen Åbo Akademis bibliotek studieförvaltningen Personal lärcenterchefen (heltid) Studierådgivare (heltid) Blackboard- och Moodleadministrator (heltid) Kursproducenter (deltid) planerare för personalutbildningen och utvecklingen av stödtjänster för lärare och studerande (deltid) Lärcentret stöder personalen i att utveckla undervisningen och studerande i effektiva studier 2

2 Min virtualiseringshistoria Fortbildningscentralens kvalitetsprojekt , utvecklingen av nätkurser inom Öppna universitetet började 1999 (projektledare för teamet för pedagogisk utveckling) Producerade och handledde nätkurser i interkulturell kommunikation (ÅA/ÖPU och YH på Åland) Projektledare för ÅA:s virtualiseringprojekt och Lärcenterchef Utöver administrativa ledarskapet Handleder personalen i att utveckla nätkurser (främst kursplanering och pedagogik) Utvecklar skriftligt stödmaterial för nätkursproduktion Undervisar ÅA-personalen i kursuppläggning, aktivering och examination, samt handledning på nätkurser Samlar best practices från ÅA:s nätkurser och nationellt Utöver personalutbildning vid ÅA: Hållit utbildningar i nätkursproduktion för högstadie- och gymnasielärare, yrkesinstitut, yrkeshögskolor 3 D EGF4H E:I J%KLINM HPO E mycket erfarenhet som studerande mycket erfarenhet som lärare ingen erfarenhet som lärare ingen erfarenhet som studerande 4

3 Innehåll Planeringsprocessen Yttre ramar Mervärdet med nätet Analys av studerande Pedagogisk utgångspunkt Kursens målsättningar Beskrivning av kursens inlärningsprocess Planeringsunderlag Pedagogiska metoder/angreppssätt Meningsfullt lärande Medieval Materialproduktion Webblänkar 5 XZY([ \^][_[.` a]byc\[.`d\ efahgi\jk][e planering byråkrati pedagogisk planering planering av kursmaterial val av medium uppgörande av övningsuppgifter planering av handledning tekniskt genomförande undervisning ev. närstudier handledning och feedback uppdatering och vidareutveckling 6

4 Ä ³ Á º À n wo ƒ~por~ƒ}p~p q ~ u yœš trt or~ oœuw fuwo Œ wo mpoœq ~p ~ } u p nq uw ƒ~po ª«~ƒ}n ~ y up Œ wo œu t w mpoœq ~p ÇÉÈËÊÍÌ<ÎÐÏÒÑÔÓwÊÖÕW :Ø8ÕÒÙÐÑCÏÐÎÐÈÛÚ Ä ÀŸ¼nÂÅ Æpµs ¼ž or }nm t œuƒy mpoœq fuƒtz~po uw up ƒ~wov ƒ u y u t yp~po ƒ uƒy qstšmƒ}p~porup ƒ}w~ up ƒ~wov ƒ u y ˆƒuw }n ~ } ƒ ˆ! Œ~ƒ~ }n u Š p {po p pq ˆ uƒš mƒt xntzy {por}p~po ƒ ˆ tv~ƒqstš p ƒ u y mpoœq ~p à µÿá À µ h p œ{p uw f ƒˆ up tzu p Bu y qst mƒ} ~woœu ƒ}p~ t m orq Š Œ oœuw ƒ} ~ u y }p~p tzu pupor~ mporqs~ ~ƒqst u y m t oœšw B f~w ƒ m t o m q t p ƒ ˆB poœ noœuw!y uporu h y {p ƒ}pupo ƒup B th}p~w tzuƒ puwov u lnmporqsqstvuwo t ¹»º ¼h½ ¾ ÀŠÁ  º up ƒ}n ~ƒ}n p ƒ Buƒy q t mƒ}p~poru }p~b {wov p ƒ pq Ž ÿ {woœq t mƒ}n~po up ƒ}n ~ƒ}n p ƒ Ž up B ƒuƒt ±n²p³ µs ž lnmporqsu y q m tš p ƒ ƒˆ mporq m tzy {por}p~po ž mp œ~p tzu tÿ w mp ƒ}pu tv~po ˆfyw}pupor~wm tryp~ƒ 7 Ä ³ Á º À n Ü«Ý ÞwßËà Þ àëá à âœã«àðäëå æ!ç ç Þ à Þ ä è4ä Þ é Ý Þ êûë Þ ã«à ì ~ } u p nq uw ƒ~po ª«~ƒ}n ~ y up Œ wo œu t w mpoœq ~p Utgångspunkt för kursen / Kursens synopsis Praktiska frågor finansiering upphovsrätt arbetsfördelning tidsplan för projektet stöd teknik&programvara Vilket mervärde ger nätet? Analys av deltagarna 8

5 "#$&%('&)+*%(,! þ ù û ó ÿpð ÿnõø ö ý ówîƒùpñ õ î ÿ ú«ùƒûnõ ù ü ópý í î ïœðwñ òœó ô õ ð îfð ò öƒ ñœø ùpî Vilket mervärde ger nätet? Vad vill vi uppnå med nätkurs? Vad bör vi beakta eftersom vi använder IT/nätet? 9 -.0/ : AB1C;D: EGFH1IEHJHKL/ M2? Göra kursen tillgänglig för studerande och lärare Förbättra förutsättningarna för inlärning aktivera studerande bättre åskådliggöra moment i kursen förändra examinationsformerna öka handledningen Effektivera kursadministrationen kursdokumentationen på nätet speciellt bra t.ex. om flera olika handledare och enheter involverade i genomförandet enklare/snabbare t.ex. distribuera och ta emot material, speciellt i masskurser underlättar uppdateringen av kursmaterialet mm 10

6 NIOQPPSRGT RVU dq\gc Flexibilitet Tid och plats Valmöjligheter Typ av övningsuppgift Innehåll/tema Material (form, innehåll) Effektiv informationsdistribution Kostnadsinbesparing för studerande (och för ämnet om små grupper) Alternativ enligt tekniska förutsättningar När-/distansstudier Tekniken som stöd för tänkandet/ kunskapskonstruktion Konstruktion av kunskap i grupp Tid att tänka innan svarar Repetition Åskådliggöra svåra saker gm ljud&bild Kontextanknytning (autentiskt, tillämpning) 11 RjU TjZ[PS\`P^] à Tjib\Gc!Ù ]djtm] Hela kursen avläggs via Efter annan aktivitet nätet Efter föreläsning: Möjlighet/Krav att Nätet används för visst fråga/diskutera föreläsningens syfte: teman distribution av material Efter tent: Möjlighet/Krav att och/eller fråga/diskutera tentens teman övningar (ex. HotPot, Före annan aktivitet inlämningsuppgifter i Moodle mm) och/eller Material att läsa före ljud och bild för att närstudieföreläsning/videokonf åskådliggöra och/eller erens handledning av (dvs. + instuderingsfrågor + diskussion anvisningar för) (ge personliga åsikter, plocka studiegången och/eller ut det intressanta / ställ frågor till läraren Interaktion/kommunikation med andra (studerande, experter) 12

7 Exempel Hela kursen via nätet (möjliggör distansstudier) Instuderingsfrågor/självrättande test/övningstenter etc. för läskurs Fördjupning (tillämpning, frågor, egna tankar) i nätdiskussion mellan föreläsningarna på föreläsningskurs Proseminarium/slutarbeten (presentation av plan, litteraturstudier och färdigt arbete + kommentarer) Kontakt under praktiktid (handledning av lärare och övr.studerande, inlämning av praktikrapporter) Tent (hemtent under en vecka/fyra timmar el.dyl.) Tilläggsmaterial/ nice-to-know (webblänkar till artiklar, extra övningar mm) Grupparbete (för att se att alla i gruppen jobbar): presenterar läst material för varandra och diskuterar det, distribuerar slutprodukt Distribution av studerandes produktioner i ppt-format, videon mm. Processkrivning etc 13 žÿ& ( & + ( Œ Ž Ž Ž Ž Ž Ž ˆ x Š s Š({ ~ š Ž!œ x p uw{pš ƒ ({ x oqprts uwvyxzq{s p}s v ~ ut + p Analys av deltagarna 14

8 Bedömning, feedback Interaktion och aktivitet Studerande - tekniska förutsättningar tillgång till hård-/mjukvara möjlighet att träffas var studerar de? personliga förutsättningar inlärningsstilar självstyrning tekniska färdigheter motivation attityder livsituation förkunskaper (innehållet) Målsättningar Innehåll Läroplan Examination Material 15 8 ª S «± 4²³ µḱ 4 ¹»º½¼ 4 ¹ planerar sin tid bokar arbetstid i kalendern även för nätstudierna! följer upp sin tidsanvändning följer deadlines loggar in regelbundet följer god netikett tänker på språk, symboler, versaler och hur man bemöter andra i text svarar på frågor och tilltal tänker igenom vad man skall säga (skriva) innan man deltar i diskussionen förhåller sig öppet till att dela med sig av livs-, studie- arbetserfarenheter är beredd att kommunicera skriftligt är motiverad och tar ansvar för det egna lärande ber om hjälp i problemsituationer accepterar kritiskt tänkande som del av den lärande processen är beredd att söka fram material själv Att studera på nätet: 16

9 á+â ÂwãË ÂäËÍ Ë ÏÊ+Ë æçè&é(ê&ë+ìé(í ÄÎyåÅäÅqÂäË ÂtÄ Ã}Ä ÂÀtâ  ÇÉ ÂtÊ+Ë ÖÔ ÔÖÙØÛÚÜ ÐyÑ}ÒÔÓyÕ Ì ËÍ(ÆËÎÄ Ï ÝÔÞÓß}Ñà Øß Ö Á ÃÈÇÉ ÂtÊ+Ë ¾q ÀtÁ ÂwÃyÄÅqÆÁ Planera den studrandes inlärningsprocess Kursens mål och innehåll Vad är kursens mål? Vilka kunskaper och färdigheter får den studerande? 17 î ïðï ñòïðïódôöõø òù ú ûýüþ ÿ ïðï ùøó D. Rowntree De studerandes aktiviteter borde kunna observeras undvik kunna förstå har bekantat sig med har en bra bild av förstår betydelsen blir medveten om lär sig grunderna i använd beskriva ge exempel föreslå orsaker varför förklara urskilja analysera sammanfatta jämföra demonstrera 18

10 1. Kunskap: Den studerande visar att han/hon kan återge faktakunskaper som han memorerat. 2. Förståelse: Den studerande visar att han förstår relationer och samband i det kunskapsstoff han lärt sig. 3. Tillämpning: Den studerande kan tillämpa sina kunskaper på nya, för honom relativt okända tillämpningsområden. 4. Analys: Den studerande kan analysera fram beståndsdelar i en helhet av data och företeelser. 5. Syntes: Den studerande kan producera och skapa något eget och relativt unikt. 6. Värdering: Den studerande förmår ge mer sakligt grundade värdeomdömen kring det han kan. Ex 19 "!$#%'&)(+*-,.( /0123,4#/ /5657 )8489/ *-)(:#%';)<=&0&)( Erno Lehtinen, TY, TieVie-seminarium IT och informationskompetens Från enklare till mer komplicerade IT-färdigheter Från bok till angivna elektroniska artiklar till självständigt söka fram material Producera vetenskapliga texter/expertdokument Tekniskt olika, producera tillsammans, processarbete Nätverkande Sociala färdigheter Måste extra noga fundera på hur kommunicerar effektivt/ väl då teknik involverad Projektledning Teamarbete: ledarskap, utvärdering av egna/andras arbete Studieteknik och färdigheter för livslångt lärande bl.a. självständigt arbete 20 Förmåga att stå ut med förändring och osäkerhet

11 ~} D b Dƒ] b x]yonqzz\^n{\za^\^e[]\urzc NMROPWRON}JMyON T{TIN{\ XZY NM[]\^H fhgji khl m nhm-oipwq r skftugwv o t m _`\ZabU\KcdR^e GIHKJMLONQPSRKTIULVHWLVP XZY NM[]\^H Beskrivning av inlärningsprocessen hjälper studerande att se kursen som helhet att se vilka arbetsskeden som ingår i kursen att se vilket stöd han/hon får att uppskatta arbetsmängden att se kursen som en del av övriga studier Via vilka arbetsskeden, uppgifter, arbetssätt och med vilken tidtabell går studerande framåt Hur, när och av vem handleds den studerande på nätet Hur och när bedöms den studerandes lärande, vem bedömer och ger feedback, vilka bedömningskriterier används 21 Beskrivning av studieprocessen 1. allmänt instruerande material exempel: innehåll, t.ex.: välkommen och hur göra för att logga in på kursen kursens innehåll och målsättning i konkreta ord/verb kursens uppläggning och arbetsformer inkl. var i plattformen hittar studerande infon och var lämnar in uppgifter mm vilka kommunikationskanalser används på kursen examination: vad baserar sig antalet sp och vitsordet på konkret om att studera på nätet mottagning för handledning + hur och när ges feedback hur gå tillväga för att avlägga kursen, hur disponera tiden kontaktuppgifter till relevanta handledare 22

12 Innehållet i allmänna instruktioner (ÅA) Kontaktpersoner Kurs- och ämnesbeskrivning Kurslitteratur och material Om Printning av material Biblioteksinformation VPN-tunnel Kursens uppbyggnad/schema Länk till översiktsbild av kursen Terminologi som används i kursen Bedömning och examination Kursens examination Bedömning av uppgifter Vitsords-betygsboken Allmänna krav på uppgifterna Handledning och feedback Kommunikation i kursen Feedback Planering av studierna och arbetsmängd Förslag på tidsschema för kursen Att arbeta i grupp Tekniskt stöd och tekniska guider Blackboardguide för studerande / Studentmanual i Moodle Att ladda ned programvara Datorklasser vid ÅA Att lämna in uppgifter Klippa och klistra från textbeh.program till IE Att skriva dokument som skickas in bia Blackboard Att läsa Ppt-dokument på nätet Att printa dokument i nätkurs Skrivtekniska instruktioner Skrivråd Referensteknik Skrivguider Skrivhandledning ÖPU-information Länk till ÖPU:s webbsida Kursens avgifter och registrering Information om avklarad kurs och intyg Närmare information Studievägledningssidorna på webben 23 Beskrivning av studieprocessen 2. bild på innehåll studiegången ˆŠ u ŒWŽ se exempel på schematiska översikter: gar/kursoversikt.htm och se bilaga 3. webbkarta 24

13 Översikt av kursen + arbetsbelastning för studerande och lärare Modul /Tema / Typ av övningsuppgift el.dyl. Material Vad ska studerande göra / Typ av övningsuppgift Tidsintervall då jobbar med kursen deadline omfattning (antal ord, antal sidor) Gruppuppgift/ Paruppgift / Individuell uppgift Modul 1: Introduktion interkulturella grundbegrepp Övningsuppgift 1: Presentation vecka I GK GK i betygsboken Diskussion 1 Reflektion i dagbok Vitsord/ GK Bok x: Kapitel y Nätdiskussion vecka G GK Reflektion i slutvitsord dagbok I Feedback Inlägg i diskussionsforumet Individuell feedback i slutet av kursen Rekommenderat antal arbetstimmar Antal arbetstimmar för läraren Stöder inlärningsstil Modul 2: Stereotypier, rasism, fördomar Övningsuppgift 2: X Analys (inlämningsuppgift) Gruppfeedback Närstudieträff etc etc 25 š œž Ÿ š Ÿ ª«Handboken för nätkursutveckling (anpassad till åa-miljön) Checklista för kursutvecklingsprocessen Planeringsunderlag Checklistan och kursplaneringsunderlagen finns på (se Kursplanering) Moodle Kronologiska moduler Tematiska moduler Modul enligt funktioner 26

14 Kursuppläggning Planeringsunderlag Modul/ Helhet/ Tema 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7 Modul 8 etc Innehåll Målsättningar Litteratur/ Material Aktivering/ Övningsuppgift 1 (typ, indiv./grupp) Övningsuppgift 2 (typ, indiv./grupp) etc Teknik 27 Ñ}ÒÓDÔbÕDÖ] ÔbØ Ð Í]ÎO²QÏZº^²{ºZ¼^º^¾¹]ºuŹ½ ²MÓ³WÓ²} MÎO² µ{µi²{º Z ²M¹]º^ hàjá ÂhÃ Ä ÅhÄ-ÆIÇWÈ É ÊÂFËuÀwÌ Æ Ë Ä»`ºZ¼b ºK½d ^¾ Formulera pedogiska idén, välj pedagogisk metod/angreppssätt med hurudan pedagogik främjas inlärandet på nätet? I K M±O²Q³SḰµI ±V W±V³ Z ²M¹]º^ 28

15 ... en kurs uppbyggd enligt en viss pedagogisk modell, såsom ex. Kolb, PBL, kollaborativt lärande, garanterar att många av de pedagogiska nyckelorden beaktas... inlärnarna tvingas gå igenom vissa skeden i tankearbetet grund för hur övningsuppgifterna utförs steg för steg 29 Kvalitet i nätundervisning Reflektion Aktivitet Kommunikation Individualisering Målinriktat ÙÛÚÝÜßÞKÜFàßá âäãßåkåçæ åéè3êdëýüfìßú Konstruktivism Kontextanknytning Överföring Samarbete Meningsfullt lärande/mielekäs oppiminen, se t.ex. n.htm 30

16 aktivering allt material/innehåll bör aktiveras (studerande bör göra ngt med materialet) svårt åka snålskjuts tränar att uttrycka sig i skrift nätet möjliggör många övningsuppgifter av olika slag (jfr Bloom) i olika form och med olika verktyg kommunikation diskussionsforum & chat mer kommunikation än i traditionell kurs även tysta hörs tid att tänka innan skriver kontextanknytning autentiska övningsuppgifter och problem autentiskt material uppgifter som utgår från deltagarnas behov verklig kommunikation med experter, med andra studerande i gruppen (lär av varandra) virtuella exkursioner överföring av kunskap tillämpningsuppgifter simulationer 31 samarbete (kollaboration) studerande kan läsa och kommentera varandras övningsuppgifter chat & diskussion studerande jobbar med samma projektarbete/ övningsuppgift på nätet (wiki) konstruktivism jämför och kombinerar ny information med gammal kunskap hyperlänkar till tidigare kursers material studerande skapar frågorna själva vilka de diskuterar / löser i diskussionsforum måste skriva ned sina tankar som övriga kan kommentera > ny kunskap uppgifter som stöder reflektion och kombination gammal-ny info klar struktur som stöder kunskapsbyggande 32

17 målinriktat målsättningarna klart uttryckta i kursen och för varje uppgift Uppgiftstyper som stöder att deltagarna ställer upp mål för och reflekterar över egna lärande planering av egna studier (inom ramen för kursens schema) uppföljning i betygsboken individualisering olika inlärningsstilar (multimediala inslag) flexibilitet i tid och rum olika slags övningar i materialet (valbara övninar) reflektion portfolio dagbok på webben (bakom lösenord) skriftlig diskussion ger tid för eftertanke (diskussionsforum) handledning 33! " OñZú^ñ{ú ^ú ódô{ôiñ{ú ù]ú ñmóoòwóoñ}ïoñ özø^ñmù]ú^î ú dó ^ð bõùkö óoîzú^ñqõî ûýüuþ-ÿiü ðoò özø^ñmù]ú^î íiîkïmðoñqòsókôiõðvî Vilka tekniker finns tillgängliga att användas? Hurudant stöd för produktionen finns det? Val av lämpligaste medier för olika syften/aktiviteter Närstudier/nätstudier Text vs ljud/bild/video/animationer Vad skall slutresultatet innehålla Hurudant material? Hurudana övningar? 34

18 Exempel på tekniker/programvara i undervisning (åa) #%$'&(&()+*-, #/.+01,2$3* 4 diskussionsforum Hot Potatoes interaktiva övningar chat telefonkonferens (Lotus Learning Space) Blackboard Moodle ljudfiler personlig videokonferens MS Producer < 5%# < närstudier videokonferens video MM Flash PowerPoint 4+C, ,:-)/0;,2$3* webbsidor 35 Varför nätföreläsningar eller animationer? 1/2 variation i textbaserade nätkurser levandegör läraren på en nätkurs stöder flera inlärningsstilar Auditiva: ljud- och videomaterial Visuella/icke-verbala: bild- och videomaterial; grafer, tabeller och kartor; animationer Visuella/verbala: välstrukturerad text Kinestetiska: egen aktivitet - animationer möjlighet för studerande att ta del av föreläsning fastän de inte kan närvara sparar in föreläsartid ej upprepning av samma föreläsning i många grupper ej resor till kursorten (t.ex. gästföreläsare, ÖPUkurser) 36

19 Varför nätföreläsningar eller animationer? 2/2 dokumentation av gästföreläsning/specialist obs, upphovsrätt möjlighet att åskådliggöra processer eller demonstrera något de studerande kan repetera, ta del av föreläsningen eller delar av den på nytt föreläsningen kan användas på olika sätt/återanvändas situationer där social interaktion inte är helt nödvändig 37 Ljud (+ stödtext) Fördelar med nätföreläsning i form av ljudfil Enkelt att producera (mikrofon, minidiskspelare och programvara för att få in ljudet på nätet) Filen är liten och kan lätt öppnas via webben Nackdelar Tråkigt att lyssna på en röst utan att se den som talar Kan sätta med ett foto av föreläsaren Om ingen stödtext finns till en ljudföreläsning kan det vara svårt att hänga med Nätföreläsning Video (+ stödtext) Fördelar med nätföreläsning i form av video framom ljud Mer mångsidigt att både kunna se och lyssna på föreläsaren Föreläsaren kan även samtidigt rita upp en process, visa bilder, demonstrera en färdighet, aktivitet eller teknik Nackdelar Filerna blir större Teknik: Digital videokamera + mikrofon + programvara för att editera videomaterialet 38

20 Typer av nätföreläsningar Inbandning av autentisk föreläsning i auditoriet alt. föreläsning för kamera i studio eller annat utvalt utrymme Föreläsaren gör ngt som åskådliggör samtidigt som talar Diskussion mellan flera lärare Intervju Studerandeproduktioner Musik obs upphovsrätt! m.fl. 39 W ƒ Vˆ Š kmlnmoqpertsunev w;x r;pely{z }w s~_lju we d ] XJOLJIbN OPeXF X Y EWNFLJIbN OP XFjUVE Z KMLMIGXMOKJL d ] XJOLJIbN OPeXF SXJOKf] L KOMN OP Q RShgL LKiẌ R Y [\OM] HMIOMN OPU^_N ]`ba Q RS ]Xc Q Z E DEGF HJIKMLMIN OP QRS ETLUVEWOMN OP Ẍ F YZ IULMO Upphovsrätt Tredje parts material (inkl. studerandes material) Informationssökning Vem väljer materialet: läraren eller studerande? Portioneras materialet ut? eller Tränas studerande i viktiga färdigheten att kunna sålla och hitta information Källkritik (webbmaterial) erial/hjalpmedel.htm 40

21 qœj ŽŒj - Resurser (pengar, utrustning, tid, kunskap) - Målgruppsanalys - Upphovsrätt - Användningsområde - Pedagogisk utgångspunkt j ; j Œ ; m -Manuskript -Mediaproduktion -Visuellt ½7¾e ÀŠÁ ÂÄÃÆÅ ÇÈ\Éƾ ÊfÁ 9 h j ; j m±w ;² -Tekniskt stöd åt studerande šœ œž Ÿœ žt œ ª{«%Ÿ9žt Ÿœ Gž œ -Innehållet -Teknisk -Pedagogisk -Mediaelement -Visuellt Materialproduktion (av läroobjekt) ³µḿ Œm ±W ;²_ ¹ ; m º;»j¼W¼W -Utvärdering -Uppdatering -Uppbevaring Blankett för materialproduktion material/materialplan.htm 41! "$#%&(')*+-,. /0--12) óéö ú óéö ú ÿ6 öšøéò éóéö ú õìõ íôîjùfõøjõñõñ Ö ØÙâ ÕMïMÕäqÌMÕãfÌMç ÌfÑÎJÔÞß2ÓVÖ ÎØfÕÑ ÎJÜÍ ä çã Ð2ÒÓÓ ØÖ ØJÙfÚÑ Ý{çã ÙÑWÞÌfÌ Ý{ÚØÞJÐßMÑ Ö ÌMÐmàTáÑ ÌMÕJÔfÚJÙÎJÙŠÖ Ð ßâ Ó\ÕßMØÖ Ðß_ÎJÜÍ ÙÑÚà\Ö ÐßqÌã ÚØfÕÑ Ö ØÙ Ð2ÚäÓ ÑÕJÐÞÑÐÌã ÚØfÕÑ Ö ØJÙ ËBÌÌÍJÎMÏfÐÑÒÓÓ ÿvû ô fõ6 ûbö åñîjôþßóvö ÎØ êtømïjòøjôfúñ\ë ÙÞÖ ÔÕÑ ÎJÜÍ ÐÓ\áJÔéä ÚÓ\ÕÑìÖ Úã æõjðó ØÖ ØfÙ ô Bó ú ÿ6 öšø åþûã Ö Ü2ÕÑ Ö ØfÙ ÌMç ØJÒÓWÕÓ ù1ú öšû üäýwþbÿ éö ú èéúøfôã ÕfÔØÖ ØJÙÆçÓ ÚØJÏJÒØJÔfÚÑWØfÚ åñîjùñúšäjïjúñúeàtáñ ÚØJÏJÒØJÔfÚÑWØfÚ ð{ñšòfóôšõ6öé GöŠø ËÓ\ÏJÒÑÔfÕÑ Ö ØÙÆÚMÏ ä ÚÓWÕÑ Ö Úã ÕÓ Uppdatering och underhåll ËÓ\ÏJÒÑÔfÕÑ Ö ØÙÆÚMÏ ÚÑWÛMÕÓWÐÌfÑÎJÜ2ÕfÐ2Ð2ÕØ 42

22 Blanketten för materialproduktion, se bilaga 43 wyxpzn{ y}i~rz g`vs^`jndo fpw^+s9b7itò ZFb7fvhVAWbT dvsy u bo fpwiih+v]ws7x g`tb+s=h+v]ws7x;b=i b=iqyrfpd7jhvsbs7j+h g`tb+s=h+v]ws7x;b=i ^`_=acklh`h7jnm7b`_=o a=b+s7jeth`jlsws=x RMSTUVASWS7XIY=Z*WT[]\(^`_=a Tb=c`^ed=f DFEHG N Utvärderingsfrågor för testning av kursens kvalitet 44

23 ƒ ƒ " ˆ Š Œ Lärcentrets material: Handbok för utveckling av nätkurser Pedagogiska guider, inkl. webblänkar till nätpedagogik Anvisningar, bl.a. studieguider, bilder av kursstruktur mm. Litteraturtips och webblänkar Finlands virtuella universitet > Tjänster för undervisning TieVie-projektets material: Verkko-opetuksen suunnittelu Digitaaliset aineistot Oppimisen teoriasta tukea tieto- ja viestintätekniikan pedagogiseen käyttöön. 45 Learning and Teaching Support Network on=generic&id=329 Learning: Oliver,C.M: 7. Integrating online learning into your course. Irene Hein: Oppiminen verkossa omaksi: nomaksi%20.pdf Soila, S & Tervola, T (toim.): Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön väylä ja karikoita. HAMK Koli, H & Silander, P: Verkko-oppiminen. Oppimisprosessin suunnittelu ja ohjaus. HAMK

24 Pedagogiken som grund: ATHERTON J S (2005) Learning and Teaching: Angles on learning, particularly after the schooling years [On-line] UK: Available: Accessed: 6 February 2006 Väisänen, P: Kohti oppimiskeskeistä pedagogiikkaa opettajankoulutuksessa. [online] (Läst ) Blooms taxonomi Meningsfullt lärande/mielekäs oppiminen, se t.ex. 47

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK)

Kurskompendium. Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Kurskompendium Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion 1-10 poäng Vt-99 (UDM ÅSK) Välkommen! Välkommen till kursen Datorer och multimedia i undervisning och läromedelsproduktion

Läs mer

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer!

I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Nummer 3 4 2010 I detta nummer: Lärarnas digitala kompetens, vad vi kan lära av Norge, Boldic Award 2010 och mycket, mycket mer! Ordföranden har ordet Ett bra distansutbildningsår Ordförande: Ulf Sandström

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP)

Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid. Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Pekplattorna är inte skolans framtid, utan dess nutid Lärares erfarenheter av projektet Pekplattans Pedagogiska Potential (PPP) Marie Håkans, 32098 Avhandling för pedagogie magisterexamen Pedagogiska fakulteten

Läs mer

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N

Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N Projektledning - grundläggande begrepp och metoder G1N AU129G HT 2014 distans Institutionen för ingenjörsvetenskap Dokumentversion Studieguide Revision Datum Förändring förhandsutgåva 140625 - Publicerad

Läs mer

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo

Få ut det mesta av studierna. Katja Ryti Annukka Uusitalo Få ut det mesta av studierna Katja Ryti Annukka Uusitalo Guiden Få ut det mesta av studierna Författare Katja Ryti Annukka Uusitalo Redaktion Riitta Heinsalo Saija Jokela Eeva Kaunismaa Ida Kåll Ari Lukkarinen

Läs mer

Projekt som arbetsform B, 5 p

Projekt som arbetsform B, 5 p Projekt som arbetsform B, 5 p Project as a Working Method B, 5 credits Kurskod Feb 018 Studiehandledning för Internetkurs inom Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning (SNH) Tomas Danborg Maria Fregidou-Malama

Läs mer

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov

Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Rapport över kartläggning av Akademins personals IToch ope.fi-färdigheter samt fortbildningsbehov Personalärenden Lärcentret i Åbo Lärocenter Tritonia 3.11.26 Innehållsförteckning 2 1. Introduktion...3

Läs mer

De behöver också hjälp!

De behöver också hjälp! Toni Valkeakari De behöver också hjälp! - Behov av hjälp och stöd i studierna bland studerande på tredje stadiet Kandidatarbete i specialpedagogik Handledare: Karin Linnanmäki Pedagogiska fakulteten Åbo

Läs mer

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010

Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Årsrapport över lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Åbo 31.1.2011 Tove Forslund Lärcentret Pärmbild: Första året i nya ASA. 2 Årsrapport om lärcenterverksamheten i Åbo år 2010 Rapporten och bilagor är

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner

Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete. Projektplan. Organisation Examination Placering/plats Dokumentation. Rutiner Projektplan Syfte/mål Planering Direktiv Projektarbete Organisation Examination Placering/plats Dokumentation Rutiner Innehåll Innehåll 2 Inledning 3 Bakgrund 3 Om projekt, allmänt 4 Projekt, vad är det?

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Om ämnet Moderna språk

Om ämnet Moderna språk Om ämnet Moderna språk Bakgrund och motiv Ämnet moderna språk har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena engelska och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen bildar ett sammanhängande system

Läs mer

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE

KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE KURSPLAN INTERNATIONELL SÄLJARE/ MARKNADSFÖRARE 400 YH-POÄNG Internationell säljare/marknadsförare 400 YHP 1 I N N E H Å L L FÖRSÄLJNING... 2 MARKNADSFÖRING Teoretisk kurs... 4 EKONOMISK STYRNING Teoretisk

Läs mer

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla

Utbildningar. vid. Ronneby Kunskapskälla Utbildningar vid Ronneby Kunskapskälla hösten 2015 Utbildningar med start hösten 2015 Medicinsk sekreterare... 3 Bättre Lean för service & tjänster... 4 Bättre Produktion... 5 Pedagogik I... 6 Psykologi...

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Musik- och eventarrangör Ansvarig utbildningsanordnare: Campus Nyköping Omfattning, poäng: 450 Studieort: Nyköping Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Utbildningsnummer: 201317800

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr.

Som man frågar får man svar. ett häfte om examinationsformer U27-1/9900. Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. U27-1/9900 Sveriges Förenade Studentkårer St. Eriksgatan 63, 6 tr. 112 34 Stockholm Telefon: 08-54 57 01 00 Fax: 08-54 57 01 10 E-post: sfs@sfs.se Internet: www.sfs.se Som man frågar får man svar ett häfte

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

Sfi som blended learning

Sfi som blended learning 227 Ann-Louise Hedman, Petra Johansson & Anders Norberg Sfi som blended learning Var är alla mina kompisar? Jag kan inte Moodle. Jag kommer och lämnar in uppgiften nästa lektion. Jag är ledsen, jag kan

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Riktlinjer för metoden MATHFactor

Riktlinjer för metoden MATHFactor Riktlinjer för metoden MATHFactor [1] Riktlinjer för metoden MATHFactor Le-MATH Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler 2012-2014 www.le-math.eu 526315-LLP-2012-CY-COMENIUS-CMP Riktlinjer för

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer