Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081"

Transkript

1

2 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

3

4 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND OMRÅDESBESKRIVNING PLANERAD MARKANVÄNDNING HISTORIK FÖRORENINGSSITUATION OCH RISKER INNAN ÅTGÄRD UTFÖRDA UTREDNINGAR OCH FÖRORENINGSSITUATIONEN RISKBEDÖMNING OCH SANERINGSBEHOV ÅTGÄRDSMÅL OCH VAL AV ÅTGÄRD ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL VAL AV ÅTGÄRD SÖKT ALTERNATIV MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL ANSVAR OCH FINANSIERING ANSVARSUTREDNING HUVUDMANNASKAP BIDRAGSANSÖKAN ORGANISATION OCH PLANERING AV SANERING ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE HÄNDELSER UPPHANDLINGAR Upphandling av projektledare Upphandling av mottagningsentreprenad Upphandling av saneringsentreprenör TILLSYN OCH ANMÄLAN GENOMFÖRANDE AV ENTREPRENAD FÖRBEREDANDE ARBETEN RIVNING AV BYGGNADER MARKSANERING KORTFATTAD GENOMFÖRANDEBESKRIVNING MÖTEN MILJÖKONTROLL KONTROLL AV MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL KONTROLL AV OMGIVNINGSPÅVERKAN HANTERING AV FÖRORENADE MASSOR Schaktvolymer Saneringsstrategi Transporter ÅTERSTÄLLANDE AV OMRÅDET Återanvända massor Tillförda massor SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ UNDER SANERINGEN AVVIKELSER... 32

5 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE KVARLÄMNADE FÖRORENINGAR OMGIVNINGSPÅVERKAN UPPFÖLJANDE GRUNDVATTENKONTROLL NYCKELTAL ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER SLUTSATSER KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSINSATSER INFORMATIONSINSATSER STUDIEBESÖK EKONOMI KOSTNADER FÖR SANERINGSPROJEKTET KOMMUNENS EGENINSATS PROJEKTERING PROJEKTLEDNING ÖVRIGT SANERINGSENTREPRENAD MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR MILJÖKONTROLL ERFARENHETSÅTERFÖRING ORDLISTA... 42

6 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Förteckning bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Tidsplan Karta som visar kvarlämnade föroreningar Rapport kvarlämnade föroreningar (exl analysprotokoll) Grundvattenkontroll (exl analysprotokoll) Nyckeltal Miljö Nyckeltal Ekonomi Bilaga 7 Erfarenhetsåterföring, sammanställning från möte

7 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Sammanfattning Måluppfyllelse Kristianstads kommun har under förberett och låtit genomföra sanering av fastigheten Gasverket 1, där Kristianstads Gasverk varit i drift från 1902 till och med Föroreningarna på området utgjorde främst ett hot mot den skyddsvärda grundvattenresurs som ligger under Kristianstad, därför placerade Länsstyrelsen objektet i riskklass 1 enligt MIFO. Innan åtgärd bedömdes de ytliga föroreningarna, bl a cyanid, vara ett hot mot hälsa. Objektet bedömdes vara ett akut objekt i enlighet med nationella och regionala delmål för förorenad områden. Stora mängder fasta och flytande biprodukter från det gamla gasverket har sanerats och markföroreningar utgör nu inga hälso- och miljörisker och inte heller något hot mot det mycket skyddsvärda grundvattnet i området. Mer än 99 % av föroreningarna har avlägsnats och de begränsade mängder som kvarlämnats utgör inga risker vid den planerade framtida mindre känsliga markanvändningen. De övergripande åtgärdsmålen bedöms därmed ha uppnåtts. Påverkan på omgivningen under själva saneringsarbetet har också kunnat hållas på en låg nivå beroende på omfattande skyddsåtgärder och miljökontroll. Ekonomi För att genomföra saneringsprojektet har Kristianstads kommun sökt och beviljats bidrag för åtgärder om maximalt 75,6 Mkr dvs 90% av den beräknade totalkostnaden på 84 Mkr. De återstående 10% plus kostnader för rivning av rena byggnader har kommunen stått för. Trots att volymerna förorenat material har ökat kraftigt vilket även medförde längre genomförandetid så har den totala projektkostnaden blivit 4,7 Mkr lägre än kalkylerat. Detta beror dels på att mottagningskostnaderna för förorenade massor blev lägre sedan kalkylen gjordes, men även pga projektet har genomförts på ett kostnadseffektivt sätt från upphandling till avslut. Kostnaderna för projektledning och miljökontroll och de specifika åtgärdskostnaderna (kr/ton jord) är bland de lägsta för statligt finansierade projekt. Saneringsarbete Innan schaktarbetet påbörjades revs samtliga byggnader på området. Tegel och betong från rena byggnader har kunnat återanvändas för återfyllning. Schaktningen utfördes på ett sådant sätt att synliga fasta eller flytande biprodukter från den tidigare gasverksamheten generellt har tagits bort. Detta innebär att i snitt har området grävts ur med ca 2-3 m. Totalt har ca ton jordmassor grävts ur, varav ton har fraktats iväg medan resten har kunnat återanvändas. Det svåraste momentet var saneringen av en underjordisk tjärcistern delvis fylld med flytande tjära och saneringen av naturlig jord som förorenats av flytande tjära och naftalen under och invid cisternen ned till ca 6 m under markytan. För att undvika luktstörningar i omgivningen genomfördes tömningen och saneringen av tjärcisternen i ett tält med rening av frånluften. Saneringen tog totalt ca 16 månader med start i februari 2011 och slutbesiktning i juni

8

9

10

11 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Föroreningssituation och risker innan åtgärd 2.1 Utförda utredningar och föroreningssituationen Föroreningssituationen avseende mark, grundvatten och byggnader inom Kristianstad Gasverk har undersökts i flera omgångar sedan mitten av 1990-talet, se Tabell 1. Sammanlagt har över 100 punkter provtagits och 100tals prover har analyserats m a p metaller, cyanid, PAH och andra organiska ämnen. Tabell 1 Utredningar gällande Kristianstad Gasverk. Titel på undersökning Utförd av År Typ av undersökning Miljöteknisk markundersökning vid Kristianstad f d gasverket. Tyrens Infrastrukturkonsult AB 1996 Förstudie Fastigheten Gasverket 1. Miljöutredning etapp 2 Kristianstad gasverk. Historisk inventering och förslag till provtagningsplan Rapport (R-Miljö). Miljötekniska undersökningsresultat. Kristianstad, Gasverk 1 Miljöinventeringar av Maskinhuset, Ugnshuset och Mymalmsloftet. Tyrens Infrastrukturkonsult AB 1997 Utökad förstudie Hifab 2008 Huvudstudie PQ AB 2008 Huvudstudie Hifab 2008 Huvudstudie Riskbedömning och åtgärdsutredning Hifab 2008 Huvudstudie Sammanfattningsvis visade genomförda undersökningar följande: Hela gasverksområdet var utfyllt med 1 3 m sandiga och grusiga massor som ofta innehåller fasta biprodukter i form av ugnstegel, rivningsmassor, slagg, koks, aska samt gasreningsmassa. I dessa fasta biprodukter är halterna av PAH med medelhög och hög molekylvikt generellt höga eller mycket höga. I den svavelhaltiga gasreningsmassan är cyanidhalterna mycket höga och arsenikhalterna höga. Flytande tjära påträffades dels i stora mängder i och kring tjärcisternen under mark utanför Maskinhuset, dels i naturlig jord över grundvattenytan under Maskinhuset nära nämnda cistern. Strimmor av tjära påvisades i tre punkter kring Maskinhuset ca 5-6 m under markytan. Stelnad tjära observerades i fyllnadsmassor på några ställen. Halterna av PAH med låg, mellanhög och hög molekylvikt var mycket höga i flytande och stelnad tjära. Höga halter av lättflyktiga kolväten såsom BTEX och av vattenlösliga ämnen såsom ammonium, fenoler och kresoler fanns också i tjäran. Vid Maskinhuset var grundvattnet lokalt kraftigt förorenat av PAH med låg molekylvikt, ammonium samt av bensen, som frigjorts från den tjära som fanns i marken. Ammoniumkväve hade spridits mer än 80 m i ost-sydostlig riktning 11

12 medan kolvätena föreföll ha spridits mindre än 50 m. Utbredningen stämde hyfsat väl med den beräknade grundvattenströmningshastigheten. Inom övriga delar av gasverket syntes ingen eller ringa grundvattenpåverkan. Källardelen av Maskinhusets golv och väggar av tegel och betong var i mer eller mindre stor omfattning kontaminerade av tjära som troligen läckt ut från den gasreningsutrustning som tidigare fanns här. I flera fall hade kontamineringen täckts av ny betong eller puts. Även på Maskinhusets utsida syntes spår av den gamla verksamheten. Hela Myrmalmsloftets byggnadsmaterial (främst trä men även lite betong och tegel) var kontaminerad av cyanid p g a den historiska gasverksverksamheten. 2.2 Riskbedömning och saneringsbehov Den fördjupade riskbedömningen visade sammanfattningsvis följande: På grund av förekomsten av mycket giftiga flytande och fasta biprodukter med extremt höga halter av bl a PAH, bensen och cyanid i mark, byggnader och anläggningar bedömdes hälsoriskerna som stora, i synnerhet i framtiden, om inga åtgärder vidtogs. Lokalt låg biprodukter blottlagda i markytan och akuta hälsoeffekter kunde uppkomma vid oförsiktigt handlade. Omfattande åtgärder för att minska sannolikheten för mänsklig exponering var nödvändiga. Förekomsten av flytande tjära i och kring mycket gamla tjärfack under mark < 20 m från en befintlig djupborrad brunn var en stor risk för det primära mycket skyddsvärda grundvattnet i Kristianstad. Det bedömdes vara angeläget att avlägsna den flytande tjäran och täta brunnen. Skyddsvärdet för marklevande organismer var begränsat och området var inhägnat, vilket gör att miljöriskerna på platsen var av underordnad betydelse. I ett längre tidsperspektiv skulle dock skyddsvärdet öka och även högre stående djur skulle kunna komma att exponeras för skadliga haltnivåer. För att minska riskerna för miljön på platsen i framtiden behövde åtgärder vidtas. Den då pågående spridningen av flytande tjära i jordlagren gav upphov till ett förorenat grundvatten som långsamt spred sig mot ett låglänt område i sydost och vidare till Hammarsjön. Åtgärder behövde vidtas för att säkerställa att föroreningens utbredning inte skulle växa. Om nya brunnar skulle installeras inom plymen eller källområdet skulle betydande föroreningsspridning kunna ske ned till den primära grundvattenakvifären. 12

13 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Åtgärdsmål och val av åtgärd 3.1 Övergripande åtgärdsmål Med utgångspunkt från föroreningssituationen, riskbedömningen och den planerade markanvändningen togs följande övergripande åtgärdsmål fram som underlag för val av åtgärdsalternativ: 1. Markföroreningar skall inte förorsaka hälsorisker för människor som vistas inom Gasverksområdet. 2. Dagens föroreningspåverkan på grundvatten inom och utanför området skall minska. 3. Grundvattnet i den primära grundvattenakvifären i glaukonitsandstenen skall inte påverkas. Målen har sedan brutits ner i mätbara mål i saneringsanmälan. 3.2 Val av åtgärd En riskvärdering gjordes där riskerna med föroreningarna på Gasverkstomten vägs mot kostnaderna för föreslagna åtgärder tillsammans med övriga aspekter. Sammanställningen av riskvärderingen gjordes av Huvudstudiens projektgrupp och förankrats tvärsektoriellt inom kommunen, där interna remisser utgått till Miljö- och hälsoskyddskontoret, C4 Teknik, Stadsbyggnadskontoret samt projektorganisationen för arenan. Inkomna synpunkter har sammanvägts i en riskvärderingsmatris där underlaget och slutsatserna förankrats hos kommunledningen. Information har också delgetts kommunstyrelsens arbetsutskott. I en riskvärderingsmatris beskrevs de konsekvenser olika åtgärdsförslag skulle få med avseende på följande faktorer: Riskreduktion Uppskattad kostnad/ Kostnadseffektivitet Begränsningar i markanvändning/grundvattenuttag Omgivningspåverkan under åtgärdsfas Genomförandetid Genomförbarhet Landskap/kultur/miljö Tillstånd/krav på uppföljning Långtidsverkan och beständighet Reduktion av toxicitet, mobilitet och volym Nationella miljömål Av fem olika alternativ, från miniåtgärd (nr 1) till totalsanering (nr 5), valdes nr 4 som var sammantaget det bästa. Åtgärdsalternativ 1 till 3 innebar behov av framtida omfattande 13

14 restriktioner vilket riskerade att åtgärdsmålen inte skulle kunna nås. Den extra riskreduktion som alternativ 5 innebar bedömdes inte stå i relation till de extra kostnaderna. De eventuella kvarlämnade föroreningarna i form av tjärstrimmor på stort djup under markytan bedömdes inte kunna spridas vidare i egen fas eftersom källan avlägsnas och därmed den drivande kraften för spridning i egen fas. 3.3 Sökt alternativ Det sökta åtgärdsalternativet omfattade följande moment: Samtliga byggnader inklusive källar- och grundkonstruktioner saneras och rivs. Förorenade byggnadsmaterial körs till extern mottagningsanläggning medan rena tegel- och betongmassor återanvänds vid återställningen. Blå cyanidhaltig gasreningsmassa grävs bort och transporteras till extern behandlingsanläggning. Befintlig grundvattenbrunn tätas och gjuts igen. Tjärcisternen töms på sitt innehåll och rengörs. Förorenad betong och tegel rivs och körs till extern behandlingsanläggning. Sanering av all förorenad jord (silt, sand och lera) under tjärcisternen och Maskinhuset ner till moränen på ca 6 m djup. Alla urgrävda eller på annat sätt upptagna massor körs till extern behandling. All fyllnadsjord (2-3 m) inom hela gasverkstomten skiftas ut ner till naturliga jordlager. Efter sortering och klassning kan massor med halter under NV-MKM användas för återställning. Resterande del återställs med tillförda rena fyllnadsmassor. Vid saneringsarbetet vidtas omfattande skyddsåtgärder för att minimera omgivningspåverkan och arbetsmiljörisker. Totalt räknade man med att ca ton massor som skulle hanteras varav knappt 25% (ca ton) skulle kunna utsorteras och återanvändas. I Tabell 2 nedan redovisas en fördelning av de mängder som man beräknat skulle uppkomma vid saneringen. Tabell 2 Uppskattade avfallsmängder vid sanering av Kristianstad gasverk Avfallstyp Mängder Omhändertagande Rena rivningsmassor ton Återanvändning inom området Kontaminerade rivningsmassor 700 ton Extern avfallsanläggning Schaktning, sortering och miljöklassning, varav ton Fyllnadsmassor < MKM ton Återanvändning inom området Fyllnadsmassor MKM-Farligt avfall ton Extern avfallsanläggning Fyllnadsmassor Farligt avfall ton Extern avfallsanläggning Jord med flytande tjära/extremhalter ton Extern avfallsanläggning Gasreningsmassa ton Extern avfallsanläggning 14

15 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Mätbara åtgärdsmål Mätbara åtgärdsmål anger, enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, vilka siffror på exempelvis reduktion av källans storlek, resthalter eller emissioner som ska uppnås. Efter komplettering av saneringsanmälan vid två tillfällen (se avsnitt 6 och 7.11) så gäller följande mätbara mål för saneringen av Kristianstad Gasverk. 1. Inga synliga fasta eller flytande biprodukter från den tidigare gasverksverksamheten får lämnas kvar inom Delområde B och C ovan nivån 3,5 m ö h. 2. Inga synliga fasta eller flytande biprodukter från den tidigare gasverksverksamheten får lämnas kvar inom Delområde A ovan nivån 1,5 m ö h. 3. Acceptabla resthalter i naturlig jord är PAH L 15 mg/kg TS, PAH M 20 mg/kg TS, PAH H 10 mg/kg TS och cyanid (total) 120 mg/kg TS. För tungmetallerna arsenik, bly, koppar, zink, kadmium, vanadin, nickel och kvicksilver gäller Naturvårdsverkets generella riktvärde alternativt lokala/regionala bakgrundshalter. Ingen schaktning sker dock under nivån -1,5 m (ca 4 m under markytan). 4. Fyllnadsmassor utan synligt innehåll av biprodukter med PAH16-halter understigande 10 mg/kg TS får återanvändas inom området. Även rivningsmassor från Ugnshuset och Maskinhuset utan synlig kontaminering från gasverksverksamheten får återanvändas. I övrigt skall halterna av tungmetaller och organiska ämnen understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden vid mindre känslig markanvändning. All återanvändning skall ske närmast naturlig jord inom Delområde A. 5. Föroreningshalterna i tillförda massor får inte överskrida halter som motsvarar nivåer för mindre än ringa risk enligt tabell 4, kap. 9 i Naturvårdsverkets handbok för återanvändning av avfall i anläggningsarbeten (Handbok 2010:1). Tillförda massor får inte heller innehålla fast avfall såtillvida det inte handlar om inert tegel och betong från icke förorenade byggnader. 6. Halterna av bensen och naftalen i grundvattnet inom gasverkstomten skall inte öka relativt nuläget (år ). De mätbara målen ovan i kursiv text är mål som är ändrade eller som lagts till de ursprungliga målen. Kontrollmetoder och säkerhet för genomförandet utarbetades under förberedelsefasen och blev sedan förutsättningar i förfrågningsunderlaget vid upphandling av saneringsentreprenör. Den kvarlämnade förorenad jordens utbredning horisontellt och vertikalt samt dess föroreningshalter har dokumenterats genom provtagning med borrbandvagn. Grundvattenrör har installerats vid varje plats där förorenat jord kvarlämnats. Se Bilaga 3. 15

16 4 Ansvar och finansiering 4.1 Ansvarsutredning Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram en ansvarsutredning för Kristianstad Gasverk. I ansvarsutredningen framgå det att Länsstyrelsen ansåg att området var så förorenat att det kunde medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Området omfattades därmed av 10 kap miljöbalken. Eftersom verksamheten avslutades före den 30 juni 1969 då miljöskyddslagen trädde i kraft har Kristianstads kommun som var verksamhetsutövare för gasverket inget ansvar för efterbehandling av fastigheten. Fastighetsägaren Kristianstad kommun förvärvade fastigheten före den 1 januari Reglerna i 10 kap Miljöbalken om fastighetsägares ansvar för sanering var inte tillämpliga eftersom det av övergångsbestämmelserna till miljöbalken framgår att bestämmelserna om fastighetsägares ansvar inte skall tillämpas på förvärv som skett före miljöbalkens ikraftträdande, dvs före den 1 januari Huvudmannaskap Kristianstad kommun har låtit Mark och exploateringsenheten, som tillhör avdelning Strategi och Utveckling på Kommunledningskontoret, ansvara för saneringen. I detta ansvar ingick att ta fram bidragsansökan, se till att saneringen genomfördes inom utsatt tid samt hålla i den ekonomiska uppföljningen av saneringskostnaderna. 4.3 Bidragsansökan Kristianstad kommun utarbetade i samråd med Länsstyrelsen en bidragsansökan. Under arbetet har underhandskontakter varit mycket goda och öppna mellan Kristianstad kommun, konsult, Länsstyrelsen, den bidragsgivande myndigheten Naturvårdsverket samt dess stöd hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Genom samarbetet med SGU var Naturvårsverket väl insatta i projektet när ansökan kom in vilket troligen bidrog till en snabb hantering av bidragsansökan. Kostnaden för saneringen bedömdes till 84 Mkr plus 1 Mkr för rivning av rena byggnader. Kristianstads kommun sökte ett 90% stöd och skulle själva stå för 10% av kostnaderna plus rivning av rena byggnader. Länsstyrelsen ansökte hos Naturvårdsverket om rambidrag den 22:e oktober 2009 och Naturvårdsverket fattade beslut om att Kristianstads Gasverk skulle ingå i Skåne Läns bidragsram för åtgärder den 10:e december

17 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Organisation och planering av sanering 5.1 Organisation och övergripande händelser Huvudstudien, som Hifab slutförde 2008, låg till grund för bidragsansökan som skickades in till Naturvårdsverket oktober Bidragsbeslut från Länsstyrelsen erhölls i februari Parallellt handlades projektledare för projektering och genomförande upp. Kontrakt skrevs med Sweco Environment AB i mars Projekteringen av saneringen påbörjades direkt efter att projektledaren tillsatts. Arbetet utfördes av arbetsgruppen. Nedan, Figur 4, beskrivs organisationen för saneringsprojektet. Tidsplan för hela projektet återfinns i Bilaga 1. Ledningsgrupp Ekonomidirektör, Kristianstads kommun Kommundirektör, Kristianstads kommun Mark & exploateringschef, Kristianstads kommun (Ombud) Huvudfinansiär Naturvårdsverket, genom Länsstyrelsen i Skåne Län Projektgrupp Mark & exploateringschef, KLK, Kristianstads kommun Susanne Weidemanis, Projektledare, KLK, Kristianstads kn Inge Ivarsson, Kontrollant, KA-rivning, C4 Teknik, Kristianstads kn Anders Bank, Beställarstöd Structor Miljö Göteborg AB David Möller, Projektledare, SWECO Management Hans Kronberg, Projekteringsledare, SWECO Environment Mats Andersson och Johan Wigh, Länsstyrelsen i Skåne Län Tillsynsmyndighet Miljö och Hälsoskyddskontoret, Kristianstads kn Anna Bryllert / Martin Jönsson Arbetsgrupp Susanne Weidemanis, Projektledare, Kristianstads kn Inge Ivarsson, Kontrollant, KA-rivning, C4 Teknik, Kristianstads kn Anders Bank, Beställarstöd Structor Miljö Göteborg AB David Möller, Projektledare, SWECO Management Hans Kronberg, Projekteringsledare, SWECO Environment Stödfunktion Hans Gunnar Bjäreborn, Upphandlare C4 teknik, Kristianstads kn Saneringsentreprenör Svevia Sverige AB Platschef: Johnny Palmberg Ombud: Marie Eriksson Mottagningsentreprenör RGS90 Sverige AB Ombud: Håkan Walfridsson Figur 4. Organisationsschema 17

18 Under projekteringen togs beslutet att genomföra saneringen som en delad entreprenad, dvs med en saneringsentreprenör med egen miljökontroll och en mottagningsentreprenör som skulle ta hand om de förorenade massorna. Det var två saker som var avgörande i beslutet att dela upp entreprenaden; 1. Vetskapen om att mottagningskostnaderna sannolikt skulle bli betydligt lägre än vad som utgåtts ifrån i bidragsansökan samtidigt som skillnaderna av mottagningskostnaderna mellan hög- och lågförorenade massor troligen skulle vara små. Projektet skulle gynnas ekonomiskt om mottagningskostnaderna konkurrensutsattes utan påverkan av saneringskostnader. Dessutom undviks entreprenörspåslaget (10 20 %). 2. Ett smidigt genomförande utan stor kontrollorganisation. Genom att dela entreprenaden kan saneringsentreprenören själva hålla i de dagliga provtagningarna och ha full kontroll på arbetet, beställaren gör stickkontroller. Har samma entreprenör både hand om saneringen och mottagning krävs en betydligt mer omfattande kontroll av beställaren så att inte entreprenören tjänar på felaktig klassning. Först handlades mottagningsentreprenören upp och kontrakt kunde skrivas med RGS90 AB i oktober Upphandling av saneringsentreprenör blev klar vid årsskiftet och kontrakt skrevs med Svevia AB i januari Upphandlingar Upphandling av projektledare Inför genomförandet så gjordes en upphandling enligt LOU av projektledare. Kristianstads kommun tog fram förfrågningsunderlag tillsammans med Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI). Målet var att hitta en person med både erfarenhet av liknande saneringsprojekt, men även vara en duktig projektledare. I den utvärderingsmodellen som användes prövas anbudsgivarna mot fyra kriterier. Kriterierna och deras viktning var: genomförandebeskrivning 50% timpris 20% erfarenhet (referensuppdrag) 24% omdöme (referens) 6% Det kom totalt in sju anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet hade Sweco Environment AB i Stockholm som fick uppdraget. Den upphandlade projektledaren slutade sin anställning kort därpå varför våren 2010 präglades av sökande efter en ersättare inom Sweco med motsvarade kompetens som ställts i förfrågningsunderlaget. Först i juni 2010 kunde en ny projektledare från Sweco tillsättas Upphandling av mottagningsentreprenad Projektgruppen beslutade att den upphandlade mottagningsentreprenör skulle ta emot alla de åtta avfallsklasser som de förorenade massorna var uppdelade i. Ett förfrågningsunderlag arbetades fram med grundläggande krav att anbudsgivaren kunde uppvisa tillstånd för att deponera/behandla de åtta avfallsklasserna och ta emot de angivna volymerna. Dessutom skulle anbudsgivaren garantera att mottagningsanläggningen/platsen hade kapacitet att ta emot minst ton massor per dag från 18

19 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Kristianstad gasverk. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle antas efter en utvärdering med hjälp av en beräkningsmodell som tog hänsyn till mottagningsavgift samt både avstånd till och körtid på mottagningsplatsen/anläggningen Förfrågningsunderlaget utgick från ABT 06. Under koden AFD.61 (Ersättning) skrevs det in att lämnade à-priser gäller även när ökning eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser överskrider 25 % eller 0,5 % av kontraktssumman. Förfrågningsunderlaget skickades ut den 1:a juli 2010 för upphandling av totalentreprenad för mottagning av förorenade massor och rivningsmaterial. Två anbud kom in, ett från RGS90 Sverige AB och ett från SAKAB AB. RGS90 AB tilldelades entreprenaden den 15:e september och kontrakt skrevs den 25:e oktober Upphandling av saneringsentreprenör Ett klassiskt förfrågningsunderlag användes med AB04 som underlag med en teknisk beskrivning som ansluter till AMA Anläggning 07. Under AFC.61 (Ersättning) skrevs det in att lämnade a -priser, för kod CBB.79 och kod BDD, med underliggande koder i mängdförteckningen, gäller även när ökning eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser överskrider 25 % eller 0,5 % av kontraktssumman. Projektgruppen var enig om att saneringsentreprenören skulle ha stor erfarenhet och hög kompetens av tidigare saneringar. Dessa krav sattes som så kallade skall-krav, dvs grundläggande krav för att gå vidare till utvärdering. Följande skall-krav ställdes: Utfört minst 1 st saneringsobjekt med en entreprenadsumma avseende sanering på minst 15 miljoner kronor. I entreprenadsumman skall inte mottagnings- eller behandlingskostnader för förorenade massor ingå. Offererad platsledning skall ha erfarenhet av likvärdiga projekt. Med likvärdiga projekt avses projekt där anbudsgivares angivna platsledning haft arbetsledande ställning och som omfattat grävsanering av markområden förorenade av fasta eller flytande biprodukter från gasverksverksamhet eller sanering av markområden förorenade av kreosot. Grävsanering av mark förorenad av PAH eller tungmetaller räknas inte som likvärdiga projekt. Anbudsgivare skall ha erfarenhet av sanering av jordmassor med flytande tjära eller kreosot. Utvärderingen gjordes med en utvärderingsmodell som tog hänsyn till både anbudssumman och kostnader för simulerade ÄTA-arbeten. Anbudssumman räknades ut som summan i anbudet bifogad mängdförteckning där mängderna var angivna och anbudsgivaren fyllde i kostnaderna. De simulerade ÄTA-arbetena räknades ut med hjälp av den prislista för ÄTA-arbeten som fyllts i av anbudsgivaren. Förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad skickade ut den 22:a oktober Av de sex anbud som kom in hade Svevia AB det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Svevia tilldelades entreprenaden den 4:e januari 2011 och kontrakt tecknades den 24:e januari

20 6 Tillsyn och anmälan I enlighet med 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnade kommunledningskontoret in en anmälan om sanering av Kristianstad gasverk till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Ett föreläggande om att vidta åtgärder och skyddsåtgärder i enlighet med anmälan utfärdades av miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret medverkade i de flesta mötena som hölls under förberedelsefasen (projekteringsmöten och informationsmöten) och även under saneringsfasens byggmöten, vilket inneburit att man erhållit kontinuerlig kunskap om hur saneringsarbetet framskridit. Det har därigenom varit möjligt att komplettera anmälan och få snabba beslut vilket underlättat saneringsarbetet. De åtgärdsmål avseende maximala schaktnivåer som angavs i den ursprungliga anmälan har bl a justerats något efterhand som ny kunskap om föroreningssituationen erhållits under saneringsarbetets gång. Två kompletterande anmälningar har lämnats in under projektets gång dels i september 2011, dels i mars Kompletteringen i september avsåg maximal schaktnivå inom södra delen av Gasverkstomten (delområde A) medan kompletteringen i mars 2012 avsåg saneringens omfattning under och invid den f d tjärcisternen. 7 Genomförande av entreprenad 7.1 Förberedande arbeten Innan marksaneringen inledde iordningställdes en hårdgjord yta för tillfällig lagring och utlastning av förorenade massor i nordöstra delen av saneringsområdet. Ytan var genomsläpplig för att hindra uppkomsten av förorenat dagvatten. I övrigt förbättrades befintlig inhägnad och lösa inventarier avlägsnades från området. Figur 5. I nordöstra delen av området iordningsställdes utlastningsytan På det f d gasverksområdet fanns också en grundvattenbrunn som förseglades innan marksaneringen påbörjades. Brunnen fylldes med bentonit. 20

21 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Rivning av byggnader Samtliga befintliga byggnader på fastigheten revs mellan februari och maj 2011: Ugnshus (byggnaden där stenkol förgasades mellan talet) Maskinhus (byggnaden där rågasen renades och tjära upparbetades) Myrmalmsloft (byggnaden där gasreningsmassan regenererades) Övriga skjul och förråd Tegel och betong i källardelen av Maskinhuset och alla byggnadsmaterial i Myrmalmsloftet var förorenade och sorterades ut för extern omhändertagande. Utöver att man påträffade lösull på en vind gick saneringen och rivningen av byggnaderna som planerat. Tegel och betong (ca ton) från delar av Maskinhuset och hela Ugnshuset kunde återanvändas vid återställningen. Rivningen kunde genomföras utan klagomål från omgivande verksamhetsutövare. Figur 6. Rivning av Maskinhuset och Myrmalmsloftet samt upplag med rent tegel 7.3 Marksanering kortfattad genomförandebeskrivning Redan i huvudstudieskedet delades objektet in i tre delområden (delområde A, B och C se nedan) utifrån historiska verksamheter, föroreningssituation samt planerad 21

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Bilaga 1. Plankarta Södra Strömgatan 6

Bilaga 1. Plankarta Södra Strömgatan 6 Slutrapport - Sanering av kv. Ljuset (Alingsås gasverk) Alingsås kommun Bilaga 1 Bilaga 1 Plankarta Södra Strömgatan 6 Slutrapport - Sanering av kv. Ljuset (Alingsås gasverk) Alingsås kommun Bilaga 2

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad

Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad Miljö Väst AB Rapport Förslag till åtgärder avseende förorenad mark vid planerade nybyggnationer på fastigheten Gasklockan 2, Örebro stad 1978 För: 2010 Upprättad: Uppdrag: 1215-215 Kungsgatan 18 www.structor.se

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd Sanering av Klippans Läderfabrik Studiebesök Renare Mark Syd 2009-11-03 Översiktskarta Föroreningshalter i fyllnadsmassor Täckmassor på deponierna Utanför området Längst söderut Grundvatten Nedströms

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Efterbehandling vid Åvikenområdet

Efterbehandling vid Åvikenområdet Efterbehandling vid Åvikenområdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hälso- och miljömål 4 Projektering 5 Upphandling 6 Invändig sanering 7 Marksanering 8 Sanering av vatten 9 Resultat och uppföljning

Läs mer

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Lägesrapport 2009 Rivning av byggnader sidan 2 (5) Inledning Rivning och sanering av fd Klippans Läderfabrik finansieras

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas EKA Bengtsfors 2007. Projektstatus rapport nr 6

Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas EKA Bengtsfors 2007. Projektstatus rapport nr 6 Upptäckt av förorenade jordmassor med kvicksilver i fri fas EKA Bengtsfors 2007 2007-10-29 Projektstatus rapport nr 6 Författad av Fredrik Hansson, Empirikon AB 1 Göran Nilsson, Hifab AB 2 1 Projektledning

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet Åtgärd och uppföljning Granskning, bedömning och handläggning av anmälan enligt 28 FMH, beslut, sanering, slutrapport och uppföljning EBH-processen Sen då? Upplägg av passet Handläggning av anmälan -praktikfall

Läs mer

Slutrapport. Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB 2011-12-19

Slutrapport. Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB 2011-12-19 Slutrapport Sanering Sjöparken Alvesta kommun SAKAB AB Upprättad av: Granskad av: Krister Domander Ulrika Wievegg Sammanfattning Sanering av förorenad mark och rivning av ett antal bostadsbyggnader samt

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD

KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD KARLSTAD KOMMUN ANMÄLAN OM SCHAKT I FÖRORENAT OMRÅDE NORRSTRAND 1:1, KARLSTAD FOTO: GRONTMIJ 2014 Umeå 2016-05-11 rev. 2016-07-07 Uppdragsansvarig: KLARA ERIKSSON HIFAB AB Brogatan 1 903 25 UMEÅ Kontaktperson

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark

Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark 2016-05-12 PM Saneringskostnader 160512.docx Bohmans Fastigheter i Oskarshamn AB Laxen 9 och 10 PM Saneringskostnad, förorenad mark Baserat på tidigare undersökningar 1 som utförts bedöms det föreligga

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet Malmö stad Miljöförvaltningen Datum 2006-06-22 Handläggare Miljöinspektör David Lalloo Direkttelefon 040-342019 Till Gullviksborna Ärende: 543:0636-2003 Skrivelse angående markundersökningar på Gullviksområdet

Läs mer

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun

Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun Uppdragsnr: 10171588 1 (5) PM Översiktlig miljöteknisk markundersökning, Mölletorp 11:4, Karlskrona kommun I detta PM beskrivs kortfattat den provtagning som utförts av WSP på uppdrag av Skanska Sverige

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Gamla bruksområdet Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Material framtaget till informationsträff den 24 februari 2009 i Gusums Folkets hus Inledning Kommunen

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader

Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Klippans Läderfabrik 2010-09-24 Lägesrapport 2010 - Sanering av Klippans Läderfabrik avseende Rivning av byggnader Foto: Lennart Hermansson, Klippan Lägesrapport Rivning 2010 sidan 2 (5) Inledning Rivning

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö 2010-12-08 Klippan Anmälan enligt miljöbalken Efterbehandlingsåtgärder inom kvarteren Kastanjen, Klippan, Linden och Palmen inom Klippans tätort

Läs mer

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20

PM Miljö SKANSKA NYA HEM AB. Ekerö Strand. Stockholm 2011-06-20 SKANSKA NYA HEM AB Stockholm 2011-06-20 Datum 2011-06-20 Uppdragsnummer 61151145372 Utgåva/Status Utredning Joakim Persson Uppdragsledare Jeanette Winter Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Minnesanteckningar Ärende Projektgruppsmöte 72 Datum och tid 2016-05-18 kl. 13.30 15.15 Plats Närvarande Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud,

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Upphandling vid efterbehandling av BT Kemi

Upphandling vid efterbehandling av BT Kemi Upphandling vid efterbehandling av BT Kemi, bitr projektledare Svalövs kommun BT Kemi-skandalen i korthet Producerade herbicider och insekticider I Teckomatorp mellan 1965-1977 Första miljöskandalen Grävde

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun.

Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. 2016-02-09 Riskbedömning av dokumenterad restförorening på OKQ8:s f.d. bensinstation 33116, fastighet Syltlöken 1, Mölndals kommun. Inledning (tidigare Sandström Miljö och Säkerhetskonsult AB) genomförde

Läs mer

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02

Teknisk PM Miljö och Geoteknik. Staffanstorps kommun. Åttevägen Hjärup. Malmö 2011-12-02 Staffanstorps kommun Malmö 2011-12-02 Datum 2011-12-02 Uppdragsnummer 61671148440 Anna Fjelkestam Sofia Bergström (Miljö) Anna Fjelkestam Anders Dahlberg (Geo) Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen

Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Uppdragsnummer Sweco 1146009000 Projektnummer: 957 Diarienummer Norrvatten: 2013-03-04_0210 Sedimentprovtagning vid huvudvattenledningen mellan Ra dan och Kaninholmen Sweco Environment AB Rev. 2014-03-19

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2).

Fältundersökning för att avgränsa föroreningen genomfördes den 30 april 2013. Provgropar grävdes i totalt 19 punkter med grävmaskin (Fig. 2). Motala kommun, Motala Datum: Bakgrund I området Hällalund/Olivehult i Borensberg, Motala kommun, håller Stadsbyggnadsenheten på att ta fram ett planförslag för nytt bostadsområde. Vid de geotekniska borrningar

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 MILJÖPROJEKT GUSUM Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 Bakgrund Strax innan jul förra året fick kommunen och länsstyrelsen besked från Naturvårdsverket att vi får ytterligare 5,5 miljoner kronor

Läs mer

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta

Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Alvesta kommun Sjöparken/Sjön Salen, Alvesta Sediment-, vatten och jordprovtagning Datum: 2012-06-28 Rev. Datum: Uppdragsnummer: M&P 5867 01069 Upprättad av: Johan Ericsson Sign. JE Granskad av: Peter

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017 ANSÖKAN 1 (8) 2015-10-27 Dnr 577-4725-2015 Dossnr 2100-001-072 Miljöenheten Ulrika Nilsson direktnr 010-225 14 96 ulrika.nilsson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Ansökan

Läs mer

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s

EV logga från kund RAPPORT. Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) ra04s EV logga från kund Försvarsanläggning (namn och ort) 1 (7) I 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 4 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2 Syfte 4 3 Verksamhetsbeskrivning 4 4 Områdesbeskrivning 4 4.1 Naturvärden

Läs mer

Samråd enligt miljöbalken

Samråd enligt miljöbalken Samråd enligt miljöbalken 1 och 2 dec 2010 1 Hållpunkter för samrådsmötet 1. Inledning närvarande 2. Vad är ett samråd enligt miljöbalken? 3. Varför behöver hamnbassängen saneras? 4. Vilka blir de långsiktiga

Läs mer

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan

TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan VARBERGS KOMMUN FALKENBÄCK 25 TEKNISK PM GEOTEKNIK OCH MILJÖTEKNIK Utredning inför detaljplan 2015-01-16 ÅF-Infrastructure AB Grafiska vägen 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax

Läs mer

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331

RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING, TIPP INOM FASTIGHETEN KUNGSÄNGEN-TIBBLE 1:331 RAPPORT 21 DECEMBER 2012 Uppdrag: 244 238, Brunna Översiktlig markundersökning Titel på rapport: Status: Miljöteknisk

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV PROVTAGNING I FÖRORENADE OMRÅDEN

GENOMFÖRANDE AV PROVTAGNING I FÖRORENADE OMRÅDEN Skede: Förberedelse GENOMFÖRANDE AV PROVTAGNING I FÖRORENADE OMRÅDEN Malmö Handläggare FB ENGINEERING AB Malmö Postadress: Södra Förstadsgatan 26, 211 43 Malmö Telefon: 040-660 25 46 Telefax: 040-660 25

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Baserad på material från: - Structor Miljö Göteborg AB - Naturcentrum AB - Conviro AB Beställare: Klippans kommun Extern projektledare: Conviro AB Projektör: Structor

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

A3. Skäligt och rimligt i praktiken

A3. Skäligt och rimligt i praktiken A3. Skäligt och rimligt i praktiken Nätverket Renare marks Vårmöte 2007 Helena Segervall Föredragets innehåll Utredning och sanering av förorenade områden Tillsynsmyndighetens arbetssätt Den ansvariges

Läs mer

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun

Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdragsnr: 10165793 1 (6) HANDLING 13.5 PM Komplettering av anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningar på kv. Tor i Vaggeryds kommun Uppdrag och syfte WSP har på uppdrag av VSBo gjort en anmälan om

Läs mer

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen

Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Bohus varv: Kompletterande markundersökningar Projektering av saneringen Torgny Mellin, Fil.Dr, M.Sc Entreprenadansvarig och miljösakkunnig COWI AB (tidigare FB Engineering AB) F D BOHUS VARV Fyllnadsmassorna

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Information om hantering och provtagning av massor

Information om hantering och provtagning av massor TVL-info 2014:15 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne Information om hantering och provtagning av massor Informationsmaterialet vänder sig till inspektörer på myndigheter, privatpersoner och till

Läs mer

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin

PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin 2014-01-16 PM: Sluttäckning av Toverumsdeponin Information om sluttäckningsarbeten av Toverum Toverumsdeponin har varit aktiv sedan slutet av 60-talet fram till 2005. Avfall som deponerats är bland annat

Läs mer

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates.

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Renare Mark vårmöte 2016 Norra Djurgårdsstaden Centralt beläget

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm.

Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Sida 1 (11) Markteknisk undersökning av fastigheten Maskinisten 2 i Katrineholm. Uppdragsledare och författare: Helena Westin, Structor Nyköping AB Granskare: Mats Dorell Structor Nyköping AB Sida 2 (11)

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

EFTERBEHANDLING MILJÖKONTROLLPLAN - SCHAKTSANERING

EFTERBEHANDLING MILJÖKONTROLLPLAN - SCHAKTSANERING EFTERBEHANDLING MILJÖKONTROLLPLAN - SCHAKTSANERING DEL AV BRUNN 1:1, VÄRMDÖ KOMMUN SLUTVERSION/UTKAST Stockholm 2014-07-08 Uppdragsansvarig: Beställare: RICKARD WRENE Värmdö Kommun Anna Sandahl HIFAB AB

Läs mer

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING

AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING AROS BOSTAD AB ÖVERSIKTLIG MILJÖTEKNISK MARKUNDERSÖKNING VIGGBYHOLM 15:1, TÄBY KOMMUN Stockholm 2016-01-26 Uppdragsansvarig: Beställare: TOMMY KRŰGER Thomas Hollaus Aros Bostad AB HIFAB AB Box 3291 Sveavägen

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107

Förrådet 4, Sundsvalls kommun. Provtagningsplan. Sundsvall 2013-05-06. Mark- och exploateringsavdelningen. Astrid Göthe. Dnr SBN 2013-00107 Förrådet 4, Sundsvalls kommun Sundsvall 2013-05-06 Mark- och exploateringsavdelningen Astrid Göthe Dnr SBN 2013-00107 Dnr SBN-2013-00107 Sida 2 (5) 1 Bakgrund och syfte Mitthem AB har begärt detaljplaneändring

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar

Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009. 1 Sammanfattning. 2 Bakgrund. 3 Syfte. 4 Utförda provtagningar Uppdragsnr: 10106430 1 (4) PM Kistinge deponi, Stjärnarp 11:5. Referensprovtagning 2009 1 Sammanfattning Halmstads kommun planerar för en ny deponi på Kistinge söder om Halmstad. I samband med detta har

Läs mer

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö

ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Grap 15220 ARBETSMATERIAL Miljöteknisk markundersökning i Högsätra, Lidingö Geosigma AB November 2015 SYSTEM FÖR KVALITETSLEDNING Uppdragsledare: David Engdahl Uppdragsnr: 604044 Grap nr: 15220 Version:

Läs mer