Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081"

Transkript

1

2 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

3

4 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING INLEDNING BAKGRUND OMRÅDESBESKRIVNING PLANERAD MARKANVÄNDNING HISTORIK FÖRORENINGSSITUATION OCH RISKER INNAN ÅTGÄRD UTFÖRDA UTREDNINGAR OCH FÖRORENINGSSITUATIONEN RISKBEDÖMNING OCH SANERINGSBEHOV ÅTGÄRDSMÅL OCH VAL AV ÅTGÄRD ÖVERGRIPANDE ÅTGÄRDSMÅL VAL AV ÅTGÄRD SÖKT ALTERNATIV MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL ANSVAR OCH FINANSIERING ANSVARSUTREDNING HUVUDMANNASKAP BIDRAGSANSÖKAN ORGANISATION OCH PLANERING AV SANERING ORGANISATION OCH ÖVERGRIPANDE HÄNDELSER UPPHANDLINGAR Upphandling av projektledare Upphandling av mottagningsentreprenad Upphandling av saneringsentreprenör TILLSYN OCH ANMÄLAN GENOMFÖRANDE AV ENTREPRENAD FÖRBEREDANDE ARBETEN RIVNING AV BYGGNADER MARKSANERING KORTFATTAD GENOMFÖRANDEBESKRIVNING MÖTEN MILJÖKONTROLL KONTROLL AV MÄTBARA ÅTGÄRDSMÅL KONTROLL AV OMGIVNINGSPÅVERKAN HANTERING AV FÖRORENADE MASSOR Schaktvolymer Saneringsstrategi Transporter ÅTERSTÄLLANDE AV OMRÅDET Återanvända massor Tillförda massor SÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ UNDER SANERINGEN AVVIKELSER... 32

5 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ RESULTAT OCH MÅLUPPFYLLELSE KVARLÄMNADE FÖRORENINGAR OMGIVNINGSPÅVERKAN UPPFÖLJANDE GRUNDVATTENKONTROLL NYCKELTAL ADMINISTRATIVA ÅTGÄRDER SLUTSATSER KOMMUNIKATION OCH INFORMATIONSINSATSER INFORMATIONSINSATSER STUDIEBESÖK EKONOMI KOSTNADER FÖR SANERINGSPROJEKTET KOMMUNENS EGENINSATS PROJEKTERING PROJEKTLEDNING ÖVRIGT SANERINGSENTREPRENAD MOTTAGNING AV FÖRORENADE MASSOR MILJÖKONTROLL ERFARENHETSÅTERFÖRING ORDLISTA... 42

6 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Förteckning bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Tidsplan Karta som visar kvarlämnade föroreningar Rapport kvarlämnade föroreningar (exl analysprotokoll) Grundvattenkontroll (exl analysprotokoll) Nyckeltal Miljö Nyckeltal Ekonomi Bilaga 7 Erfarenhetsåterföring, sammanställning från möte

7 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Sammanfattning Måluppfyllelse Kristianstads kommun har under förberett och låtit genomföra sanering av fastigheten Gasverket 1, där Kristianstads Gasverk varit i drift från 1902 till och med Föroreningarna på området utgjorde främst ett hot mot den skyddsvärda grundvattenresurs som ligger under Kristianstad, därför placerade Länsstyrelsen objektet i riskklass 1 enligt MIFO. Innan åtgärd bedömdes de ytliga föroreningarna, bl a cyanid, vara ett hot mot hälsa. Objektet bedömdes vara ett akut objekt i enlighet med nationella och regionala delmål för förorenad områden. Stora mängder fasta och flytande biprodukter från det gamla gasverket har sanerats och markföroreningar utgör nu inga hälso- och miljörisker och inte heller något hot mot det mycket skyddsvärda grundvattnet i området. Mer än 99 % av föroreningarna har avlägsnats och de begränsade mängder som kvarlämnats utgör inga risker vid den planerade framtida mindre känsliga markanvändningen. De övergripande åtgärdsmålen bedöms därmed ha uppnåtts. Påverkan på omgivningen under själva saneringsarbetet har också kunnat hållas på en låg nivå beroende på omfattande skyddsåtgärder och miljökontroll. Ekonomi För att genomföra saneringsprojektet har Kristianstads kommun sökt och beviljats bidrag för åtgärder om maximalt 75,6 Mkr dvs 90% av den beräknade totalkostnaden på 84 Mkr. De återstående 10% plus kostnader för rivning av rena byggnader har kommunen stått för. Trots att volymerna förorenat material har ökat kraftigt vilket även medförde längre genomförandetid så har den totala projektkostnaden blivit 4,7 Mkr lägre än kalkylerat. Detta beror dels på att mottagningskostnaderna för förorenade massor blev lägre sedan kalkylen gjordes, men även pga projektet har genomförts på ett kostnadseffektivt sätt från upphandling till avslut. Kostnaderna för projektledning och miljökontroll och de specifika åtgärdskostnaderna (kr/ton jord) är bland de lägsta för statligt finansierade projekt. Saneringsarbete Innan schaktarbetet påbörjades revs samtliga byggnader på området. Tegel och betong från rena byggnader har kunnat återanvändas för återfyllning. Schaktningen utfördes på ett sådant sätt att synliga fasta eller flytande biprodukter från den tidigare gasverksamheten generellt har tagits bort. Detta innebär att i snitt har området grävts ur med ca 2-3 m. Totalt har ca ton jordmassor grävts ur, varav ton har fraktats iväg medan resten har kunnat återanvändas. Det svåraste momentet var saneringen av en underjordisk tjärcistern delvis fylld med flytande tjära och saneringen av naturlig jord som förorenats av flytande tjära och naftalen under och invid cisternen ned till ca 6 m under markytan. För att undvika luktstörningar i omgivningen genomfördes tömningen och saneringen av tjärcisternen i ett tält med rening av frånluften. Saneringen tog totalt ca 16 månader med start i februari 2011 och slutbesiktning i juni

8

9

10

11 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Föroreningssituation och risker innan åtgärd 2.1 Utförda utredningar och föroreningssituationen Föroreningssituationen avseende mark, grundvatten och byggnader inom Kristianstad Gasverk har undersökts i flera omgångar sedan mitten av 1990-talet, se Tabell 1. Sammanlagt har över 100 punkter provtagits och 100tals prover har analyserats m a p metaller, cyanid, PAH och andra organiska ämnen. Tabell 1 Utredningar gällande Kristianstad Gasverk. Titel på undersökning Utförd av År Typ av undersökning Miljöteknisk markundersökning vid Kristianstad f d gasverket. Tyrens Infrastrukturkonsult AB 1996 Förstudie Fastigheten Gasverket 1. Miljöutredning etapp 2 Kristianstad gasverk. Historisk inventering och förslag till provtagningsplan Rapport (R-Miljö). Miljötekniska undersökningsresultat. Kristianstad, Gasverk 1 Miljöinventeringar av Maskinhuset, Ugnshuset och Mymalmsloftet. Tyrens Infrastrukturkonsult AB 1997 Utökad förstudie Hifab 2008 Huvudstudie PQ AB 2008 Huvudstudie Hifab 2008 Huvudstudie Riskbedömning och åtgärdsutredning Hifab 2008 Huvudstudie Sammanfattningsvis visade genomförda undersökningar följande: Hela gasverksområdet var utfyllt med 1 3 m sandiga och grusiga massor som ofta innehåller fasta biprodukter i form av ugnstegel, rivningsmassor, slagg, koks, aska samt gasreningsmassa. I dessa fasta biprodukter är halterna av PAH med medelhög och hög molekylvikt generellt höga eller mycket höga. I den svavelhaltiga gasreningsmassan är cyanidhalterna mycket höga och arsenikhalterna höga. Flytande tjära påträffades dels i stora mängder i och kring tjärcisternen under mark utanför Maskinhuset, dels i naturlig jord över grundvattenytan under Maskinhuset nära nämnda cistern. Strimmor av tjära påvisades i tre punkter kring Maskinhuset ca 5-6 m under markytan. Stelnad tjära observerades i fyllnadsmassor på några ställen. Halterna av PAH med låg, mellanhög och hög molekylvikt var mycket höga i flytande och stelnad tjära. Höga halter av lättflyktiga kolväten såsom BTEX och av vattenlösliga ämnen såsom ammonium, fenoler och kresoler fanns också i tjäran. Vid Maskinhuset var grundvattnet lokalt kraftigt förorenat av PAH med låg molekylvikt, ammonium samt av bensen, som frigjorts från den tjära som fanns i marken. Ammoniumkväve hade spridits mer än 80 m i ost-sydostlig riktning 11

12 medan kolvätena föreföll ha spridits mindre än 50 m. Utbredningen stämde hyfsat väl med den beräknade grundvattenströmningshastigheten. Inom övriga delar av gasverket syntes ingen eller ringa grundvattenpåverkan. Källardelen av Maskinhusets golv och väggar av tegel och betong var i mer eller mindre stor omfattning kontaminerade av tjära som troligen läckt ut från den gasreningsutrustning som tidigare fanns här. I flera fall hade kontamineringen täckts av ny betong eller puts. Även på Maskinhusets utsida syntes spår av den gamla verksamheten. Hela Myrmalmsloftets byggnadsmaterial (främst trä men även lite betong och tegel) var kontaminerad av cyanid p g a den historiska gasverksverksamheten. 2.2 Riskbedömning och saneringsbehov Den fördjupade riskbedömningen visade sammanfattningsvis följande: På grund av förekomsten av mycket giftiga flytande och fasta biprodukter med extremt höga halter av bl a PAH, bensen och cyanid i mark, byggnader och anläggningar bedömdes hälsoriskerna som stora, i synnerhet i framtiden, om inga åtgärder vidtogs. Lokalt låg biprodukter blottlagda i markytan och akuta hälsoeffekter kunde uppkomma vid oförsiktigt handlade. Omfattande åtgärder för att minska sannolikheten för mänsklig exponering var nödvändiga. Förekomsten av flytande tjära i och kring mycket gamla tjärfack under mark < 20 m från en befintlig djupborrad brunn var en stor risk för det primära mycket skyddsvärda grundvattnet i Kristianstad. Det bedömdes vara angeläget att avlägsna den flytande tjäran och täta brunnen. Skyddsvärdet för marklevande organismer var begränsat och området var inhägnat, vilket gör att miljöriskerna på platsen var av underordnad betydelse. I ett längre tidsperspektiv skulle dock skyddsvärdet öka och även högre stående djur skulle kunna komma att exponeras för skadliga haltnivåer. För att minska riskerna för miljön på platsen i framtiden behövde åtgärder vidtas. Den då pågående spridningen av flytande tjära i jordlagren gav upphov till ett förorenat grundvatten som långsamt spred sig mot ett låglänt område i sydost och vidare till Hammarsjön. Åtgärder behövde vidtas för att säkerställa att föroreningens utbredning inte skulle växa. Om nya brunnar skulle installeras inom plymen eller källområdet skulle betydande föroreningsspridning kunna ske ned till den primära grundvattenakvifären. 12

13 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Åtgärdsmål och val av åtgärd 3.1 Övergripande åtgärdsmål Med utgångspunkt från föroreningssituationen, riskbedömningen och den planerade markanvändningen togs följande övergripande åtgärdsmål fram som underlag för val av åtgärdsalternativ: 1. Markföroreningar skall inte förorsaka hälsorisker för människor som vistas inom Gasverksområdet. 2. Dagens föroreningspåverkan på grundvatten inom och utanför området skall minska. 3. Grundvattnet i den primära grundvattenakvifären i glaukonitsandstenen skall inte påverkas. Målen har sedan brutits ner i mätbara mål i saneringsanmälan. 3.2 Val av åtgärd En riskvärdering gjordes där riskerna med föroreningarna på Gasverkstomten vägs mot kostnaderna för föreslagna åtgärder tillsammans med övriga aspekter. Sammanställningen av riskvärderingen gjordes av Huvudstudiens projektgrupp och förankrats tvärsektoriellt inom kommunen, där interna remisser utgått till Miljö- och hälsoskyddskontoret, C4 Teknik, Stadsbyggnadskontoret samt projektorganisationen för arenan. Inkomna synpunkter har sammanvägts i en riskvärderingsmatris där underlaget och slutsatserna förankrats hos kommunledningen. Information har också delgetts kommunstyrelsens arbetsutskott. I en riskvärderingsmatris beskrevs de konsekvenser olika åtgärdsförslag skulle få med avseende på följande faktorer: Riskreduktion Uppskattad kostnad/ Kostnadseffektivitet Begränsningar i markanvändning/grundvattenuttag Omgivningspåverkan under åtgärdsfas Genomförandetid Genomförbarhet Landskap/kultur/miljö Tillstånd/krav på uppföljning Långtidsverkan och beständighet Reduktion av toxicitet, mobilitet och volym Nationella miljömål Av fem olika alternativ, från miniåtgärd (nr 1) till totalsanering (nr 5), valdes nr 4 som var sammantaget det bästa. Åtgärdsalternativ 1 till 3 innebar behov av framtida omfattande 13

14 restriktioner vilket riskerade att åtgärdsmålen inte skulle kunna nås. Den extra riskreduktion som alternativ 5 innebar bedömdes inte stå i relation till de extra kostnaderna. De eventuella kvarlämnade föroreningarna i form av tjärstrimmor på stort djup under markytan bedömdes inte kunna spridas vidare i egen fas eftersom källan avlägsnas och därmed den drivande kraften för spridning i egen fas. 3.3 Sökt alternativ Det sökta åtgärdsalternativet omfattade följande moment: Samtliga byggnader inklusive källar- och grundkonstruktioner saneras och rivs. Förorenade byggnadsmaterial körs till extern mottagningsanläggning medan rena tegel- och betongmassor återanvänds vid återställningen. Blå cyanidhaltig gasreningsmassa grävs bort och transporteras till extern behandlingsanläggning. Befintlig grundvattenbrunn tätas och gjuts igen. Tjärcisternen töms på sitt innehåll och rengörs. Förorenad betong och tegel rivs och körs till extern behandlingsanläggning. Sanering av all förorenad jord (silt, sand och lera) under tjärcisternen och Maskinhuset ner till moränen på ca 6 m djup. Alla urgrävda eller på annat sätt upptagna massor körs till extern behandling. All fyllnadsjord (2-3 m) inom hela gasverkstomten skiftas ut ner till naturliga jordlager. Efter sortering och klassning kan massor med halter under NV-MKM användas för återställning. Resterande del återställs med tillförda rena fyllnadsmassor. Vid saneringsarbetet vidtas omfattande skyddsåtgärder för att minimera omgivningspåverkan och arbetsmiljörisker. Totalt räknade man med att ca ton massor som skulle hanteras varav knappt 25% (ca ton) skulle kunna utsorteras och återanvändas. I Tabell 2 nedan redovisas en fördelning av de mängder som man beräknat skulle uppkomma vid saneringen. Tabell 2 Uppskattade avfallsmängder vid sanering av Kristianstad gasverk Avfallstyp Mängder Omhändertagande Rena rivningsmassor ton Återanvändning inom området Kontaminerade rivningsmassor 700 ton Extern avfallsanläggning Schaktning, sortering och miljöklassning, varav ton Fyllnadsmassor < MKM ton Återanvändning inom området Fyllnadsmassor MKM-Farligt avfall ton Extern avfallsanläggning Fyllnadsmassor Farligt avfall ton Extern avfallsanläggning Jord med flytande tjära/extremhalter ton Extern avfallsanläggning Gasreningsmassa ton Extern avfallsanläggning 14

15 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Mätbara åtgärdsmål Mätbara åtgärdsmål anger, enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual, vilka siffror på exempelvis reduktion av källans storlek, resthalter eller emissioner som ska uppnås. Efter komplettering av saneringsanmälan vid två tillfällen (se avsnitt 6 och 7.11) så gäller följande mätbara mål för saneringen av Kristianstad Gasverk. 1. Inga synliga fasta eller flytande biprodukter från den tidigare gasverksverksamheten får lämnas kvar inom Delområde B och C ovan nivån 3,5 m ö h. 2. Inga synliga fasta eller flytande biprodukter från den tidigare gasverksverksamheten får lämnas kvar inom Delområde A ovan nivån 1,5 m ö h. 3. Acceptabla resthalter i naturlig jord är PAH L 15 mg/kg TS, PAH M 20 mg/kg TS, PAH H 10 mg/kg TS och cyanid (total) 120 mg/kg TS. För tungmetallerna arsenik, bly, koppar, zink, kadmium, vanadin, nickel och kvicksilver gäller Naturvårdsverkets generella riktvärde alternativt lokala/regionala bakgrundshalter. Ingen schaktning sker dock under nivån -1,5 m (ca 4 m under markytan). 4. Fyllnadsmassor utan synligt innehåll av biprodukter med PAH16-halter understigande 10 mg/kg TS får återanvändas inom området. Även rivningsmassor från Ugnshuset och Maskinhuset utan synlig kontaminering från gasverksverksamheten får återanvändas. I övrigt skall halterna av tungmetaller och organiska ämnen understiga Naturvårdsverkets generella riktvärden vid mindre känslig markanvändning. All återanvändning skall ske närmast naturlig jord inom Delområde A. 5. Föroreningshalterna i tillförda massor får inte överskrida halter som motsvarar nivåer för mindre än ringa risk enligt tabell 4, kap. 9 i Naturvårdsverkets handbok för återanvändning av avfall i anläggningsarbeten (Handbok 2010:1). Tillförda massor får inte heller innehålla fast avfall såtillvida det inte handlar om inert tegel och betong från icke förorenade byggnader. 6. Halterna av bensen och naftalen i grundvattnet inom gasverkstomten skall inte öka relativt nuläget (år ). De mätbara målen ovan i kursiv text är mål som är ändrade eller som lagts till de ursprungliga målen. Kontrollmetoder och säkerhet för genomförandet utarbetades under förberedelsefasen och blev sedan förutsättningar i förfrågningsunderlaget vid upphandling av saneringsentreprenör. Den kvarlämnade förorenad jordens utbredning horisontellt och vertikalt samt dess föroreningshalter har dokumenterats genom provtagning med borrbandvagn. Grundvattenrör har installerats vid varje plats där förorenat jord kvarlämnats. Se Bilaga 3. 15

16 4 Ansvar och finansiering 4.1 Ansvarsutredning Länsstyrelsen i Skåne län har tagit fram en ansvarsutredning för Kristianstad Gasverk. I ansvarsutredningen framgå det att Länsstyrelsen ansåg att området var så förorenat att det kunde medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Området omfattades därmed av 10 kap miljöbalken. Eftersom verksamheten avslutades före den 30 juni 1969 då miljöskyddslagen trädde i kraft har Kristianstads kommun som var verksamhetsutövare för gasverket inget ansvar för efterbehandling av fastigheten. Fastighetsägaren Kristianstad kommun förvärvade fastigheten före den 1 januari Reglerna i 10 kap Miljöbalken om fastighetsägares ansvar för sanering var inte tillämpliga eftersom det av övergångsbestämmelserna till miljöbalken framgår att bestämmelserna om fastighetsägares ansvar inte skall tillämpas på förvärv som skett före miljöbalkens ikraftträdande, dvs före den 1 januari Huvudmannaskap Kristianstad kommun har låtit Mark och exploateringsenheten, som tillhör avdelning Strategi och Utveckling på Kommunledningskontoret, ansvara för saneringen. I detta ansvar ingick att ta fram bidragsansökan, se till att saneringen genomfördes inom utsatt tid samt hålla i den ekonomiska uppföljningen av saneringskostnaderna. 4.3 Bidragsansökan Kristianstad kommun utarbetade i samråd med Länsstyrelsen en bidragsansökan. Under arbetet har underhandskontakter varit mycket goda och öppna mellan Kristianstad kommun, konsult, Länsstyrelsen, den bidragsgivande myndigheten Naturvårdsverket samt dess stöd hos Sveriges geologiska undersökning (SGU). Genom samarbetet med SGU var Naturvårsverket väl insatta i projektet när ansökan kom in vilket troligen bidrog till en snabb hantering av bidragsansökan. Kostnaden för saneringen bedömdes till 84 Mkr plus 1 Mkr för rivning av rena byggnader. Kristianstads kommun sökte ett 90% stöd och skulle själva stå för 10% av kostnaderna plus rivning av rena byggnader. Länsstyrelsen ansökte hos Naturvårdsverket om rambidrag den 22:e oktober 2009 och Naturvårdsverket fattade beslut om att Kristianstads Gasverk skulle ingå i Skåne Läns bidragsram för åtgärder den 10:e december

17 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Organisation och planering av sanering 5.1 Organisation och övergripande händelser Huvudstudien, som Hifab slutförde 2008, låg till grund för bidragsansökan som skickades in till Naturvårdsverket oktober Bidragsbeslut från Länsstyrelsen erhölls i februari Parallellt handlades projektledare för projektering och genomförande upp. Kontrakt skrevs med Sweco Environment AB i mars Projekteringen av saneringen påbörjades direkt efter att projektledaren tillsatts. Arbetet utfördes av arbetsgruppen. Nedan, Figur 4, beskrivs organisationen för saneringsprojektet. Tidsplan för hela projektet återfinns i Bilaga 1. Ledningsgrupp Ekonomidirektör, Kristianstads kommun Kommundirektör, Kristianstads kommun Mark & exploateringschef, Kristianstads kommun (Ombud) Huvudfinansiär Naturvårdsverket, genom Länsstyrelsen i Skåne Län Projektgrupp Mark & exploateringschef, KLK, Kristianstads kommun Susanne Weidemanis, Projektledare, KLK, Kristianstads kn Inge Ivarsson, Kontrollant, KA-rivning, C4 Teknik, Kristianstads kn Anders Bank, Beställarstöd Structor Miljö Göteborg AB David Möller, Projektledare, SWECO Management Hans Kronberg, Projekteringsledare, SWECO Environment Mats Andersson och Johan Wigh, Länsstyrelsen i Skåne Län Tillsynsmyndighet Miljö och Hälsoskyddskontoret, Kristianstads kn Anna Bryllert / Martin Jönsson Arbetsgrupp Susanne Weidemanis, Projektledare, Kristianstads kn Inge Ivarsson, Kontrollant, KA-rivning, C4 Teknik, Kristianstads kn Anders Bank, Beställarstöd Structor Miljö Göteborg AB David Möller, Projektledare, SWECO Management Hans Kronberg, Projekteringsledare, SWECO Environment Stödfunktion Hans Gunnar Bjäreborn, Upphandlare C4 teknik, Kristianstads kn Saneringsentreprenör Svevia Sverige AB Platschef: Johnny Palmberg Ombud: Marie Eriksson Mottagningsentreprenör RGS90 Sverige AB Ombud: Håkan Walfridsson Figur 4. Organisationsschema 17

18 Under projekteringen togs beslutet att genomföra saneringen som en delad entreprenad, dvs med en saneringsentreprenör med egen miljökontroll och en mottagningsentreprenör som skulle ta hand om de förorenade massorna. Det var två saker som var avgörande i beslutet att dela upp entreprenaden; 1. Vetskapen om att mottagningskostnaderna sannolikt skulle bli betydligt lägre än vad som utgåtts ifrån i bidragsansökan samtidigt som skillnaderna av mottagningskostnaderna mellan hög- och lågförorenade massor troligen skulle vara små. Projektet skulle gynnas ekonomiskt om mottagningskostnaderna konkurrensutsattes utan påverkan av saneringskostnader. Dessutom undviks entreprenörspåslaget (10 20 %). 2. Ett smidigt genomförande utan stor kontrollorganisation. Genom att dela entreprenaden kan saneringsentreprenören själva hålla i de dagliga provtagningarna och ha full kontroll på arbetet, beställaren gör stickkontroller. Har samma entreprenör både hand om saneringen och mottagning krävs en betydligt mer omfattande kontroll av beställaren så att inte entreprenören tjänar på felaktig klassning. Först handlades mottagningsentreprenören upp och kontrakt kunde skrivas med RGS90 AB i oktober Upphandling av saneringsentreprenör blev klar vid årsskiftet och kontrakt skrevs med Svevia AB i januari Upphandlingar Upphandling av projektledare Inför genomförandet så gjordes en upphandling enligt LOU av projektledare. Kristianstads kommun tog fram förfrågningsunderlag tillsammans med Länsstyrelsen och Statens geotekniska institut (SGI). Målet var att hitta en person med både erfarenhet av liknande saneringsprojekt, men även vara en duktig projektledare. I den utvärderingsmodellen som användes prövas anbudsgivarna mot fyra kriterier. Kriterierna och deras viktning var: genomförandebeskrivning 50% timpris 20% erfarenhet (referensuppdrag) 24% omdöme (referens) 6% Det kom totalt in sju anbud. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet hade Sweco Environment AB i Stockholm som fick uppdraget. Den upphandlade projektledaren slutade sin anställning kort därpå varför våren 2010 präglades av sökande efter en ersättare inom Sweco med motsvarade kompetens som ställts i förfrågningsunderlaget. Först i juni 2010 kunde en ny projektledare från Sweco tillsättas Upphandling av mottagningsentreprenad Projektgruppen beslutade att den upphandlade mottagningsentreprenör skulle ta emot alla de åtta avfallsklasser som de förorenade massorna var uppdelade i. Ett förfrågningsunderlag arbetades fram med grundläggande krav att anbudsgivaren kunde uppvisa tillstånd för att deponera/behandla de åtta avfallsklasserna och ta emot de angivna volymerna. Dessutom skulle anbudsgivaren garantera att mottagningsanläggningen/platsen hade kapacitet att ta emot minst ton massor per dag från 18

19 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Kristianstad gasverk. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet skulle antas efter en utvärdering med hjälp av en beräkningsmodell som tog hänsyn till mottagningsavgift samt både avstånd till och körtid på mottagningsplatsen/anläggningen Förfrågningsunderlaget utgick från ABT 06. Under koden AFD.61 (Ersättning) skrevs det in att lämnade à-priser gäller även när ökning eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser överskrider 25 % eller 0,5 % av kontraktssumman. Förfrågningsunderlaget skickades ut den 1:a juli 2010 för upphandling av totalentreprenad för mottagning av förorenade massor och rivningsmaterial. Två anbud kom in, ett från RGS90 Sverige AB och ett från SAKAB AB. RGS90 AB tilldelades entreprenaden den 15:e september och kontrakt skrevs den 25:e oktober Upphandling av saneringsentreprenör Ett klassiskt förfrågningsunderlag användes med AB04 som underlag med en teknisk beskrivning som ansluter till AMA Anläggning 07. Under AFC.61 (Ersättning) skrevs det in att lämnade a -priser, för kod CBB.79 och kod BDD, med underliggande koder i mängdförteckningen, gäller även när ökning eller minskning av sådant kontraktsarbete som priset avser överskrider 25 % eller 0,5 % av kontraktssumman. Projektgruppen var enig om att saneringsentreprenören skulle ha stor erfarenhet och hög kompetens av tidigare saneringar. Dessa krav sattes som så kallade skall-krav, dvs grundläggande krav för att gå vidare till utvärdering. Följande skall-krav ställdes: Utfört minst 1 st saneringsobjekt med en entreprenadsumma avseende sanering på minst 15 miljoner kronor. I entreprenadsumman skall inte mottagnings- eller behandlingskostnader för förorenade massor ingå. Offererad platsledning skall ha erfarenhet av likvärdiga projekt. Med likvärdiga projekt avses projekt där anbudsgivares angivna platsledning haft arbetsledande ställning och som omfattat grävsanering av markområden förorenade av fasta eller flytande biprodukter från gasverksverksamhet eller sanering av markområden förorenade av kreosot. Grävsanering av mark förorenad av PAH eller tungmetaller räknas inte som likvärdiga projekt. Anbudsgivare skall ha erfarenhet av sanering av jordmassor med flytande tjära eller kreosot. Utvärderingen gjordes med en utvärderingsmodell som tog hänsyn till både anbudssumman och kostnader för simulerade ÄTA-arbeten. Anbudssumman räknades ut som summan i anbudet bifogad mängdförteckning där mängderna var angivna och anbudsgivaren fyllde i kostnaderna. De simulerade ÄTA-arbetena räknades ut med hjälp av den prislista för ÄTA-arbeten som fyllts i av anbudsgivaren. Förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad skickade ut den 22:a oktober Av de sex anbud som kom in hade Svevia AB det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Svevia tilldelades entreprenaden den 4:e januari 2011 och kontrakt tecknades den 24:e januari

20 6 Tillsyn och anmälan I enlighet med 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd lämnade kommunledningskontoret in en anmälan om sanering av Kristianstad gasverk till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor. Ett föreläggande om att vidta åtgärder och skyddsåtgärder i enlighet med anmälan utfärdades av miljö- och hälsoskyddskontoret Miljö- och hälsoskyddskontoret medverkade i de flesta mötena som hölls under förberedelsefasen (projekteringsmöten och informationsmöten) och även under saneringsfasens byggmöten, vilket inneburit att man erhållit kontinuerlig kunskap om hur saneringsarbetet framskridit. Det har därigenom varit möjligt att komplettera anmälan och få snabba beslut vilket underlättat saneringsarbetet. De åtgärdsmål avseende maximala schaktnivåer som angavs i den ursprungliga anmälan har bl a justerats något efterhand som ny kunskap om föroreningssituationen erhållits under saneringsarbetets gång. Två kompletterande anmälningar har lämnats in under projektets gång dels i september 2011, dels i mars Kompletteringen i september avsåg maximal schaktnivå inom södra delen av Gasverkstomten (delområde A) medan kompletteringen i mars 2012 avsåg saneringens omfattning under och invid den f d tjärcisternen. 7 Genomförande av entreprenad 7.1 Förberedande arbeten Innan marksaneringen inledde iordningställdes en hårdgjord yta för tillfällig lagring och utlastning av förorenade massor i nordöstra delen av saneringsområdet. Ytan var genomsläpplig för att hindra uppkomsten av förorenat dagvatten. I övrigt förbättrades befintlig inhägnad och lösa inventarier avlägsnades från området. Figur 5. I nordöstra delen av området iordningsställdes utlastningsytan På det f d gasverksområdet fanns också en grundvattenbrunn som förseglades innan marksaneringen påbörjades. Brunnen fylldes med bentonit. 20

21 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/ Rivning av byggnader Samtliga befintliga byggnader på fastigheten revs mellan februari och maj 2011: Ugnshus (byggnaden där stenkol förgasades mellan talet) Maskinhus (byggnaden där rågasen renades och tjära upparbetades) Myrmalmsloft (byggnaden där gasreningsmassan regenererades) Övriga skjul och förråd Tegel och betong i källardelen av Maskinhuset och alla byggnadsmaterial i Myrmalmsloftet var förorenade och sorterades ut för extern omhändertagande. Utöver att man påträffade lösull på en vind gick saneringen och rivningen av byggnaderna som planerat. Tegel och betong (ca ton) från delar av Maskinhuset och hela Ugnshuset kunde återanvändas vid återställningen. Rivningen kunde genomföras utan klagomål från omgivande verksamhetsutövare. Figur 6. Rivning av Maskinhuset och Myrmalmsloftet samt upplag med rent tegel 7.3 Marksanering kortfattad genomförandebeskrivning Redan i huvudstudieskedet delades objektet in i tre delområden (delområde A, B och C se nedan) utifrån historiska verksamheter, föroreningssituation samt planerad 21

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning.

1.1 Teknik Gällande tekniska åtgärdsbehov utgör denna PM en nulägesbedömning av Sweco s tidigare statusutredning. 2011-01-31, sid 1(6) Byggnad 20 Inventeringsdatum 2010-05-05, luftprovtagning nov 2010 1 Förutsättningar Nedanstående beskrivning är framtagen för att ge en översiktlig bild av byggnadens och de åtgärder

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

Riskvärdering med AHP exempel åtgärdsval för fd kemtvätt i bostadsområde

Riskvärdering med AHP exempel åtgärdsval för fd kemtvätt i bostadsområde Riskvärdering med AHP exempel åtgärdsval för fd kemtvätt i bostadsområde Fredric Engelke, Structor fredric.engelke@structor.se AHP Analytic Hirarchy Process T D H En metod som strukturerar komplexa beslut

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Riskreduktion åtgärdsbehov Den interna cirkulationen av arsenik i Lillesjön och risken för att sedimenten i framtiden

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga:

ANBUDSFORMULÄR. Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder. Kod Text Rev. Begärda handlingar: Lämnas genom: Bilaga: 1 Titel / Kapitelrubrik ANBUDSFORMULÄR Handling 7 Handläggare Susanna Björklöf Status Förfrågningsunderlag Projektnamn Säterprojektet 1b Segenässätern Byggnadsvårdåtgärder Projektnummer Datum 2012-01-23

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum

Förstudierapport. Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum Förstudierapport Översiktlig kartering av tjärförorening i Ankarsrum September 2012 Empirikon Konsult AB Författad av Ulrika Palmér Nilsson, Peter Harms-Ringdahl och Christer Ramström EMPIRIKON Konsult

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun

NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER. i Staffanstorps kommun NS STADSBYGGNAD Diarienr: 2009-0391-1 2009-09-29 TILLSYNSPROJEKT OM PCB I BYGGNADER i Staffanstorps kommun Titel: Författare: Utgiven av: Tillsynsprojekt om PCB i byggnader Göran Eriksson Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm.

Post- och telestyrelsen (PTS), Box 5398, 102 49 Stockholm. Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2009-02-18 Dnr: 09-190 1(10) Upphandlingsenheten Anna-Karin Hellsten anna-karin.hellsten@pts.se 1. Upphandling av tekniska konsulttjänster 1.1. Bakgrund PTS

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan. Berith Juvonen ringde och sa: Avgränsningar mm

Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan. Berith Juvonen ringde och sa: Avgränsningar mm Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan Björn Lindbom, SGU 2010-02-08 Berith Juvonen ringde och sa: SGU rekommenderar att entreprenören ska ta ett större ansvar, till

Läs mer

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad

Byggnad 13 Lackeringsbyggnad 1 (5) Byggnad 13 1. Översiktlig byggnadsbeskrivning Byggnaden som ingår i rivningen har varit lackeringsbyggnad. Den nyare delen av byggnaden med byggår 1970 har betongstomme med lättbetongtak och ytterväggar

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun

Radonmätningar i skolor och förskolor. i Trelleborgs kommun Radonmätningar i skolor och förskolor i Trelleborgs kommun Miljöförvaltningens rapport nr 1/2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDAN SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 3 LAGSTIFTNING 4 GENOMFÖRANDE 4 RESULTAT 5 DISKUSSION

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun

Överprövning av beslut att anta detaljplan för Örsjö 1:63, Skurups kommun asdf BESLUT 1(5) 2012-09-26 Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för samhällsplanering Anna-Mary Foltýn 040-25 27 21 Kommunfullmäktige Skurups kommun 274 80 Skurup Överprövning av beslut att

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun Grap 14180 Kompletterande miljöteknisk markundersökning på Förrådet 2, 3, 4, 5 och 7 i Norrtälje kommun, Sofie Lücke Geosigma AB 2014-09-11 Grapnummer Uppdragsnummer Version 14180 603545 1.0 Uppdragsnr

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Exempel på anbudsvärderingar i efterbehandlingsprojekt

Exempel på anbudsvärderingar i efterbehandlingsprojekt Exempel på anbudsvärderingar i efterbehandlingsprojekt Björn Lindbom, SGU Varför hålla på och tramsa med anbudsvärderingar när man enkelt kan handla upp den billigaste leverantören??? 1 Skräckexempel 1

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

Inför asbestsanering och ROT-arbeten

Inför asbestsanering och ROT-arbeten Inför asbestsanering och ROT-arbeten Detta underlag för upphandling har utvecklats för asbestsanering. Det är inte ovanligt att asbestsanering krävs för att asbest upptäcks under pågående ROT-entreprenad.

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun

Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Grap 15004 PM Miljöteknisk provtagning och kompletterande utredning av nickel inom programområdet Fredrikstrandsvägen, Ekerö kommun Januari 2015 Geosigma AB Grapnummer 15004 Uppdragsnummer Version 1.0

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF)

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02. Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap ASS, FU 2013-05-02 1(6) Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus Totalentreprenad FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Administrativa föreskrifter (AF) Askrike Segelsällskap

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet

Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget. Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet Analys med avseende på PAH16 visar bara toppen av isberget Maria Larsson MTM Forskningscentrum Örebro Universitet Förorenade områden Riskbedömning av förorenad mark baseras på kemisk analys av ett fåtal

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola

Mörbyberget 1 Fribergaskolan etapp 3-6 Danderyd Ombyggnad skola BILAGA 1 Sidantal 5 Mörbyberget 1 Danderyd Sammandrag av: ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Handling litt: 6.01 Totalentreprenad Samverkans entreprenad FN 2011/0016 Upprättad Upprättad av:, Danderyds kommun

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ

ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ ÅTGÄRDSPLAN 2009-2015 HERRGÅRDEN RAMELS VÄG, MALMÖ Ort och datum: Göteborg 2009-11-03 Upprättad av, namn: Hans Niklasson Företagsnamn: Bostads AB Gröningen genom Newsec Asset Management AB Telefon: 031

Läs mer

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66.

RADONPLAN. Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro. Beslutad av Miljönämnden östra Skaraborg den 15 juni 2011, 66. RADONPLAN Radonplan för kommunerna Falköping, Hjo, Skövde, Tibro 2011 2020 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer