F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 2"

Transkript

1 F Ö R S V A R E T S M A T E R I E L V E R K Å R S R E D O V I S N I N G

2

3 FMV Försvarets materielverk Årsredovisning 2012

4 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

5 M å l f ö r v e r k s a m h e t e n Mål för verksamheten Mål Återrapporteringskrav I enlighet med regleringsbrevet för FMV 2012 Hänvisning kapitel 1 Informera om de åtgärder som enskilt och tillsammans med Försvarsmakten har vidtagits för att fullfölja genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen samt hur arbetet med att effektivisera försvarets materiel- och logistikförsörjning har påverkat fullföljandet och genomförandet av beslutad inriktning för materielförsörjningen. Redovisa det samlade resultatet av Handlingsprogram Redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att ta emot och effektuera beställningar från Försvarsmakten på en högre systemnivå samt övriga återrapporteringskrav i enlighet med regeringens beslut. 2 Redovisa vilka omförhandlingar avseende förändring av leveranstidpunkt för Försvarsmaktens beställningar inom försvarsmaterielområdet som genomförts. Orsaken till omförhandlingarna ska redovisas och utförligt specificeras. Redovisningen ska innehålla en jämförelse med de två senaste åren inklusive kommentarer. 3 FMV ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning (inklusive forskning) för stöd till regeringen. 4 FMV ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster. 5 FMV ska redovisa kostnaden för externa konsulter avseende materielanskaffning och tillhörande systemintegration samt materielutveckling. 6 FMV ska redovisa i vilken utsträckning verksamhet har överlåtits till annan huvudman. Redovisningen ska inkludera en bedömning av vilka effektiviseringar som åstadkommits genom överlåtandet i materielprocessen. 7 FMV ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhtsskyddsavtal med andra länder Materielförsörjning Särskilda redovisningar Materielförsörjning Resultat verksamhet Internationella materielsamarbeten och industrifrågor Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter Särskilda redovisningar Särskilda redovisningar Särskilda redovisningar 8 FMV ska redovisa vidtagna åtgärder avseende små och medelstora företag och resultatet av arbetet. Särskilda redovisningar 9 FMV ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas. 12 FMV ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. 13 FMV ska i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten. 14 FMV ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att anpassa personalstrukturen till en högre grad av anskaffning i konkurrens såväl nationellt om internationellt inklusive vilka åtgärder som vidtagits för att öka myndighetens förmåga att fungera som strategisk inköpare. FMV ska vidare redovisa analet överklaganden från tappande part efter tilldelningsbeslut, grund för överklagande, grund för överklagande, utgång av det enskilda ärendet samt eventuella konskvenser för svenska staten. 17 FMV ska, om möjligt, inom 24 timmar från mötets avslutande lämna en skriftlig rapport till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) från de internationella högnivåmöten som representanter från myndigheten deltagit i. 20 FMV ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för varor och tjänster per kund samt i Försvarsmaktens fall även per stridskraft. Särskilda redovisningar Resultat verksamhet Särskilda redovisningar Särskilda redovisningar Särskilda redovisningar Resultat verksamhet F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

6 V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r Viktiga händelser under 2012 FMV anskaffar 48 nya bandvagnar FMV beslutade efter en konkurrensupphandling att anskaffa 48 nya bandvagnar från BAE Systems Hägglunds i Örnsköldsvik Första samköpet med Estland I april levererades de första ökenkängorna till både det svenska och estniska försvaret. Det var det första konkreta resultatet av FMV:s avtal om samköp av försvarsmateriel med Estland. Förmåga att se i mörker FMV levererar de första bildförstärkarna till Försvarsmakten. Grundbeställningen följs sedan av optionsbeställningar för att täcka försvarets hela behov Flexibelt fältarbetsfordon FMV slutlevererar 21 fältarbetsfordon till det svenska försvaret. 6 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

7 V i k t i g a h ä n d e l s e r u n d e r En effektivare försvarslogistik Den 1 mars överlämnade FMV och Försvarsmakten sin redovisning om omdaningen av försvarslogistiken till regeringen. Den följdes av en proposition och sedan ett beslut om genomförande från regeringen i juni. Attraktiv arbetsgivare Nyckeltalsinstitutet, som utser Sveriges mest attraktiva arbetsgivare genom årliga systematiska mätningar avseende personalekonomiska nyckeltal, utsåg FMV till vinnare för fjärde året i rad. Nytt kroppsskydd till svenska soldater FMV upphandlade och utvecklade ett helt nytt personskydd för svenska soldater. Detta kroppsskydd kan anpassas till individen med möjlighet till olika skyddsnivåer beroende på uppdrag. Det förband som åkte ner till Afghanistan under hösten utrustades med det nya skyddet. Förbättrad kustövervakning FMV slutlevererar under hösten 48 nya kustspaningsradarstationer utplacerade längs Sveriges kustlinje. De 48 radarstationerna är sammankopplade i ett datanät och ersätter helt och hållet flera gamla system som togs i bruk från 1960-talet fram till början av 1980-talet. Robot 15 integrerad i Visby Efter ett antal lyckade provskjutningar under året med sjömålsrobot från en Visbykorvett står det klart att FMV lyckats med integrationen av vapnet i ett fartyg med krav på mycket låga signaturer. Lena Erixon ny generaldirektör Regeringen utsåg Lena Erixon till ny generaldirektör för FMV. Hon tillträdde tjänsten i mitten av augusti. Ny målrobot för mer realistiska övningar För att möta behovet att kunna testa och öva mot realistiska luftmål har FMV upphandlat ett nytt system med målrobotar från det amerikanska företaget Composite Engineering Inc Erbjudande om verksamhetsövergång I september fick 1400 medarbetare inom FMLOG erbjudande om verksamhets-övergång till FMV. Tester i ökenförhållanden Två svenska Leopardstridsvagnar, en bärgningsbandvagn och fyra containrar systemmateriel, det var materiel som FMV under sommaren utsatte för tester vid den spanska arméns övningsfält i Zaragoza. Helikopterleveranser i högt tempo FMV har under året levererat och fakturerat nio enheter av det medeltunga helikoptersystemet Black Hawk, Helikopter 16, med stödsystem och underhållsmateriel samt kontrakterat utbildning för piloter och tekniker. Systemet ska användas för transport av materiel och personal samt genomförande av ambulanstransporter. Ökad öppenhet kring materielplanen Försvarsmaktens materielplan, som visar den planerade materielförsörjningen kommande år, blir offentlig för att ge möjlighet för fler leverantörer att förbereda sig inför planerade upphandlingar samt att ta initiativ till samarbeten. Hoppande handgranat Den 5 december belönades FMV:s tekniska expert Ian Kinley med medalj av Kungliga krigsvetenskapsakademien för sitt arbete med den största nyheten inom handgranatsområdet sedan första världskriget, Spränghandgranat 07. FSV POL driftsätts I december driftsattes FSV POL, ett produktionsoch ledningssystem för FMV:s nya verksamhet Förråd, service och verkstäder. FMV levererar Visbykorvetter Under hösten, i augusti och december, levererade FMV de två första av fem korvetter i Visbyklassen i version fem till Försvarsmakten. F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

8 i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet 10 Resultat verksamhet 12 Ekonomiskt resultat 12 Effektivitet mot kund 13 Effektivitet i verksamheten 18 Medarbetare och arbetsmiljö 23 Ny inriktning och förnyelse 23 Åtgärder för att utveckla medarbetare mot verksamhetens krav 23 Ledarförsörjning och ledarutveckling 24 Personalförsörjning 24 Attraktiv arbetsgivare och en god arbetsmiljö 25 Materielförsörjning 27 Inriktning för materielanskaffningen till Försvarsmakten 27 Handlingsfrihet 28 Omdaning av materiel- och logistikförsörjningen 29 Prestationer 31 Prestationer - Anskaffning 31 Prestationer - Driftsstöd 33 8 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

9 i n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Prestationer - Ledningsstöd 34 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor 36 Återrapportering enligt regleringsbrev 36 Prestationer inom strategisk materielförsörjning 36 Prestationer inom internationellt samarbete 37 Exportlicenser 37 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter 38 Väsentliga händelser 131 Ekonomisk redovisning 132 Sammanställning av väsentliga uppgifter 132 Resultaträkning 133 Balansräkning 134 Anslagsredovisning 135 Finansieringsanalys 136 Redovisningsprinciper 137 Intern styrning och kontroll 144 Särskilda redovisningar 39 Handlingsprogram 2012 (HP 12) 39 Säkerhetsskyddsavtal 40 Rapporteringsskyldighet 40 Försvarsunderrättelseproduktion 40 Tjänsteexport 40 Uppföljning avseende gällande OPS-avtal Externa konsulttjänster Anpassning av personalstruktur och överprövningar 128 Små och medelstora leverantörer 130 Miljöanpassning av upphandlingsverksamheten 131 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

10 G e n e r a l d i r e k t ö r e n h a r o r d e t Generaldirektören har ordet Effektiv försvarslogistik när och där den behövs Försvarets Materielverk, FMV, har ett uppdrag från regeringen att förse försvaret med försvarslogistik, det vill säga med försvarsmateriel, tjänster och logistiklösningar. Det ska vi göra kostnadseffektivt och på ett sätt som tillfredsställer Försvarsmaktens och andra kunders behov och krav. Det är på så vis FMV bidrar till den svenska försvarsförmågan. Nya uppgifter Den 1 mars presenterade FMV och Försvarsmakten sitt gemensamma förslag till ansvars- och arbetsfördelning för logistikuppgifterna. Förslaget byggde på principen att Försvarsmakten fortsätter att bedriva insatsnära logistik. FMV tar över den logistikverksamhet som inte är insatsnära. FMV:s nya resultatenhet FSV (Förråd, service och verkstäder) kommer att omfatta nästan 40 procent av Försvarsmaktens tidigare anställda inom FMLOG. Arbetet med att förbereda FMV för de nya arbetsuppgifterna har vi gjort i nära samarbete med Försvarsmakten. Det har varit en intensiv process och den har varit fruktbar trots att vi ibland haft olika utgångspunkter. Så här långt har övergången av logistikverksamheten från FMLOG till FMV fungerat bra. Vi har definierat kundytor och beställningsprocesser. Vi har också arbetat med att förverkliga Försvarsstrukturutredningens förslag om en förändrad materielprocess med tydligare rollfördelning, där Försvarsmakten är beställare och FMV leverantör. Stora projekt Beslutet om att modernisera JAS 39 Gripensystemet och samarbetet med Schweiz innebär att FMV ska genomföra den största affären sedan 1980-talet tillsammans med leverantören Saab. Samtidigt ska vi avveckla A/B-versionerna av Gripen och vidmakthålla C/D-versionerna, inte bara till Försvarsmakten utan också till Sydafrika, Tjeckien, Thailand och Ungern. Vi kraftsamlar inför uppgiften genom att samla Gripen-personalen i en egen resultatenhet för att kunna ha särskilt fokus på uppgiften. Visbykorvettsystemet består av fem multifunktionsfartyg från Kockums med förmåga att verka både under och över vatten. Tillsammans med mycket låga signaturer, vilket gör dem svåra att upptäcka med radar och andra sensorer, är det unika fartyg. Projektet blev inledningsvis försenat, men sedan 2007 levererar vi enligt den tidsplan som FMV kommit överens om med Försvarsmakten. Under december levererade vi den andra helt färdiga Visbykorvetten i version fem till Försvarsmakten. Försvarsmakten behöver kunna ta sig fram i väglös terräng, i snö, gyttja, myrmark och sand. Bandvagnar som 1 0 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

11 G e n e r a l d i r e k t ö r e n h a r o r d e t klarar detta ska också kunna simma över sjöar och åar och samtidigt skydda passagerare och besättning mot fientlig eld och minor. Efter konkurrensupphandling beslutade FMV i början av året att beställa 48 bandvagnar från BAE Hägglunds. De första vagnarna kommer att levereras i början av Tillsammans med Försvarsmakten har FMV på rekordtid anskaffat ett helt nytt medeltungt helikoptersystem. Regeringen fattade beslut om anskaffning i konkurrens sommaren 2010 med målet att kunna genomföra insats i Afghanistan under första halvåret De första helikoptrarna levererades från US Army i slutet av 2011 och de sista i början av Projektet, som under hela perioden legat på kritisk tidslinje, kommer att vara klart på utsatt tid. Det har blivit möjligt tack vare nära samarbete med såväl Försvarsmakten som med amerikanska myndigheter och med tillverkaren Sikorsky Aircraft. Ständig utveckling Varje år hanterar FMV knappt stora och små materielprojekt. 200 nya tillkommer varje år och ungefär lika många avslutas. Inom den nya verksamheten på FSV tillkommer nu ett stort antal beställningar på service och underhåll från Försvarsmakten samt rambeställningar och större upphandlingsuppdrag. Vid sidan av materielprojekten har FMV slutfört Handlingsprogram 2012 med målet att spara 500 miljoner kronor, startat ett arbete för att se över FMV:s mål och styrmodell och börjat införa Lean som arbetsverktyg. Vi har avsatt cirka 3,5 procent av arbetstiden till kompetensutveckling och jobbat hårt med försvarsstrukturfrågorna. Allt detta har vi gjort samtidigt som FMV:s leveransförmåga påverkats marginellt. FMV måste kunna leverera stora och små projekt med hög komplexitet, med ibland knappa tidsramar och i en skiftande omvärld. Samtidigt måste vi ständigt utveckla myndigheten, verksamheten, arbetssätt och vår egen kompetens. Utvecklingen är inte till för vår egen skull utan för att vi ska bli bättre för dem vi är till för. Bättre som partner till Försvarsmakten, bättre på att tidigt i tjänsteleveranser och anskaffningsprojekt identifiera risker och undvika problem och bättre på att vara affärsmässiga. Lena Erixon Generaldirektör Försvarets materielverk F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

12 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Resultat verksamhet FMV redogör i denna årsredovisning för genomförd verksamhet under 2012 i enlighet med Förordningen (2000:605) om Årsredovisning och Budgetunderlag. FMV har valt att beskriva verksamhetens prestationer i form av leveranser (milstolpar) i förhållande till kundernas uttryckta behov i uppdrag till myndigheten. Leveranserna summeras upp och delas in i FMV:s prestationsområden som utgörs av: Anskaffning, Ledningsstöd, Driftsstöd, Internationella materielsamarbeten och industrifrågor samt Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter. För dessa prestationsområden redovisas de totala intäkterna och kostnaderna för 2012, och i jämförelse med tidigare år. Vidare beskrivs och redovisas prestationerna/leveranserna till kostnad och volym, exemplifieras genom de till omsättningen största, samt att ett urval av prestationer beskrivs närmare till innehåll under respektive prestationsområdes avsnitt. 1 Förutom redovisning av prestationer enligt ovan ger FMV en omfattande redovisning av olika indikatorer för att ge en bild av dels effektivitet mot kund och dels effektivitet i verksamheten. Valda indikatorer som speglar effektivitet mot kund är orderstock, leveransförmåga och fakturering i förhållande till kundernas planering. I denna redovisning beskriver flera av indikatorerna FMV:s förmåga att leverera prestationer. Effektivitet i utförd verksamheten illustreras genom indikatorer som myndighetskostnad per debiterad timme samt debiteringsgrad. Ekonomiskt resultat FMV:s ekonomiska mål är full kostnadstäckning över tiden. I delårsrapporten prognostiserades ett negativt resultat på 80 mnkr, årets resultat blev en förlust med 85,1 mnkr. Orsakerna till det negativa resultatet är till del omställningskostnader för pågående förändringsarbetet, till del minskad debitering på grund av vakansläget. Med en omsättning på 18,6 miljarder kronor så ligger resultatet på ca -0,5 procent vilket är nära målsättningen att uppnå ett nollresultat. Ekonomiskt resultat Anskaffning, mnkr Ledningsstöd, mnkr Driftstöd, mnkr Internationella materielsamarbeten och industrifrågor, mnkr Evaluering och certifiering av IT-säkerhetstjänster, mnkr Totalt, mnkr Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat Intäkter Kostnader Resultat I FMV ÅR 2011 angavs felaktiga belopp per prestationsområde för 2011 vilket visar sig vid summering. Totalsumman var korrekt. 1 2 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

13 R e s u l t a t v e r k s a m h e t FMV ska redovisa en nedbrytning av summa intäkter av avgifter för varor och tjänster per kund samt i Försvarsmaktens fall även per stridskraft. Försvarsmaktens stridskrafter 2 definieras här utifrån den med Försvarsmakten överenskomna indelningen avseende produktionsuppföljning och prognos. 3 Intäkter per kund och år (mnkr) 3 Kund Försvarsmakten Övriga kunder Totalt Den uppdelning i Försvarsmaktens stridskrafter som återfinns i ex PROP. 2012/13:1 Utgiftsområde 6 i kap tabell 5 finns inte explicit omsatt i myndighetsgemensam kodning. Definition blir därmed ett närmevärde. 3 I denna tabell redovisas fakturering, vilket inte är det samma som bokförda intäkter som redovisas i tabellen ovan. Skillnaden mellan dessa begrepp är att det senare innehåller de under året upparbetade kostnaderna som ännu ej är fakturerade, s.k. pågående arbete (PGA). En värdering av PGA görs för att bedöma att risk för kundförlust inte föreligger. Intäkter per stridskraft, beställningar från Försvarsmakten (mnkr) Stridskraft Arméstridskrafter Marinstridskrafter Flygstridskrafter Ledning och Logistik HKV centralt (inkl FoT och 1.1) Totalt Effektivitet mot kund Ö v e r s i k t av p r e s tat i o n e r Under året redovisades prestationer i form av milstolpsleveranser till Försvarsmakten och övriga kunder. Totala kundfaktureringen uppgick till knappt 17,8 mdkr. Större delen, drygt 13,3 miljarder kronor, av prestationer i form av milstolpsleveranser inom områdena anskaffning, ledningsstöd och driftstöd exemplifieras nedan. Översikt av prestationer Anskaffning - Modifiera ak 5 Delleveranser modifierade vapen och tillbehör - Finkaliberammunition Delleveranser ny- och återanskaffning - CBRN-materiel Delleveranser indikeringsmateriel CBRN - Artilleriammunition Kvalificerings- resp årsrapporter - Granatkastarammunition Delleveranser rökvinggranater mm - Granatgevärsammunition Delleveranser spränggranater, övningsammunition - Ammunitionsröjningsrobot 5 Delleveranser materiel - Utbildningsanläggning Strid i bebyggelse Delleveranser materiel - Systemmateriel stridsfordon 90, strids- och bärgningsbandvagn Delleveranser verktyg, reservdelar mm - Stridsfordon för internationell tjänst Delleveranser, bärgningsbandvagnar 120B - Stridsfordonsammunition Delleveranser övningsprojektiler - BvS 10 S Delleverans installationer, utbildning mm - Ersättning terrängbil 11/11 Delleveranser (105 fordon, underhållsmtrl mm) - Terrängbilar bl.a. för IO14 Delleveranser 50 terrängbil 171/172/ Ingenjörsfordon Delleveranser 5 ingenjörsfordon INGBV120 - Bildförstärkare, kompl.anskaffning Delleveranser (ex BF Mono 12) - Taktiskt UAV-system UAV03/Örnen Delleveranser (två enheter SSIC, reservdelar mm) - Korvett typ Visby Delleveranser två fartyg i version 5 (HMV Visby resp Nyköping) - Nytt spaningsfartyg Leverans Rapport PDF - Dyksystem dykare OM Delleverans dyksystem och grupputrustning - Ubåt NGU/A26 Delrapport Projektredovisning - Ubåt typ Gotland, modifiering Delleverans en ubåt (ledningssystem, tubanpassning, SIS, KV-antenn mm) - Batterianskaffning Ubåt Delleverans två ubåtsbatterier - MFI och underhållsåtgärder minröjningsfartyg typ Koster Delleverans två åtgärdade fartyg - Satellitkommunikation fartyg Delleveranser, Anskaffad och installerad materiel - Omsättning SRM rb 15 Del- och slutleverans startraketmotorer BRM - Spaningskapsel JAS39 Delleverans ett bildutvärderingssystem (NBUS) - Precisionsvapen JAS 39 Delleverans 4 Litening GIII (kapsel LDP) samt rapport länkförmåga - Modifiering JAS39 Delleverans fem modifierade JAS39 C/D - Modifiering JAS39 MS-version 20 Delleverans två flygplan samt WDR-rapport - Fortsatt utveckling JAS39 Delleverans beslutsunderlag - Utveckling/integration radarjaktrobot Meteor Projektlägesrapport utveckling F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

14 R e s u l t a t v e r k s a m h e t - Utveckling UCAV-demonstrator Neuron Projektlägesrapporter - Statsflygplan Delleverans utrustningar, reservdelar mm - Helikopter 16 Delleverans 9 helikoptrar (varav 5 i insatsversion) inkl utbildning - Telekommunikationsmateriel IO 14 Delleveranser materiel - Kommunikationsutrustning Hemvärn Delleveranser radiomateriel HV buren/fordon - Stabsstödsysystem H/S Verksamhetsrapport - Taktiska datalänkar Delleveranser, rapport och materiel - Radiomateriel Delleveranser radiomateriel - Krypto-/sambandsmateriel Delleveranser utveckling och materiel - Personlig ballistisk skyddsutrustning Delleveranser materiel - Personlig fältutrustning Delleveranser materiel, uniformer Ledningsstöd - Flygteknik utv, MIDCAS Verksamhets-/progressrapport - Systemdefiniering Luftområdet Delredovisning SYD-rapport - Projektledning helikopter 14,15 resp 16 Delredovisning projektrapporter - Geografisk informationsförsörjning Delredovisning rapport - Systemstöd logistikförsörjning Delredovisning rapport - Funktionsanpassning systemlogistik Delredovisning rapport - Systemstöd sjukvårdsmateriel Delredovisning rapport - Stöd Försvarsexportmyndigheten Avrapporterat resursstöd - Teknisk underrättelseinformation Utgivna publikationer och rapporterat stöd - Interoperabilitetsstöd Delredovisning rapport - Modellbaserad förmågeutveckling Delredovisning rapport - Integrationer SAMO3-4 Delredovisning processer/integrationer MPS/PLS-PRIO - Forskning flygteknik Delredovisning rapport - Forskning och Teknikutveckling Delredovisning ett flertal rapporter Driftstöd - Generell utbildningsmateriel Verksamhets- och underhållsrapporter, delleveranser - Tekniskt systemstöd stridsfordon Verksamhetsrapporter - Systemstöd markbaserat luftvärn Verksamhetsrapport - Systemstöd och GÖ Ubåtar Verksamhetsrapporter, installationer - Systemstöd sjöinformationssystem Verksamhetsrapport - Systemstöd Sjöstridskrafter vapen mm Verksamhetsrapport - JAS 39 Systemstöd, Vidmakthållande Verksamhetsrapport - JAS 39 Grundresurs VoV Verksamhetsrapport - JAS 39 Avioniksystem Verksamhetsrapport - JAS39 Gripen Export Stöd och verksamhet åt FXM och kunder - Tp84 Herkules Tillgänglighetsmodifiering Verksamhetsrapport - Basresurser provning T&E Verksamhetsrapport - StriC/Strics Verksamhetsrapport - Vmh Kommunikationsnät Flygbas Verksamhetsrapport och lev utrustning - Renovering radaranläggning 870 Verksamhetsrapport, installationer - Vidmakthållande Fasta Nät och Kärnnät Verksamhetsrapporter - Logistikstödsystem Verksamhetsrapporter - Provningstjänster T&E Test- och provningsrapporter - Anläggningsinstallationer Verksamhetsrapporter installationer K u n d o r d e r s t o c k FMV offererar och överlämnar offerter till kunderna löpande under året. Gentemot Försvarsmakten görs detta utifrån en gemensamt avstämd produktionsplan. Beställningsläget avstäms periodiskt, med Försvarsmakten görs detta vid de månatliga produktionsuppföljningarna. Årets offerter ledde till beställning av cirka 226 nya uppdrag 4, varav 202 stycken från Försvarsmakten, vilket var färre än planerat enligt produktionsplanen. 4 Kundbeställningar /KB 1 4 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

15 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Under året fakturerades kunderna mkr för genomförda leveranser. Cirka 240 uppdrag avslutades efter slutförande/slutleverans. Antalet beställningar från Försvarsmakten uppgick vid ingången av året till 795 stycken och totalt omslöt orderstocken 871 beställningar. Vid utgången av året hade kundorderstocken minskat antalsmässigt med 15 uppdrag och beloppsmässigt med netto cirka mkr. De planerade nya uppdragen i den fastställda produktionsplanen har inte kunnat effektueras fullt ut. Cirka 30 procent av uppdragen blev inte beställda utan beslutades utgå ur produktionsplanen eller beställas senare. Flera orsaker finns till detta. För vissa större uppdrag behöver Försvarsmakten regeringens bemyndigande och det har inte erhållits under året. För andra uppdrag har Försvarsmakten och/eller FMV inte haft personella resurser att slutligt formulera, målsätta och precisera planeringen så att den kunna omsättas i faktiska beställningar. I viss utsträckning kompenseras detta av att andra nyidentifierade och prioriterade behov istället kunnat beställas. Tre nya större investeringsuppdrag och fyra nya större stöduppdrag omsluter cirka 40 % av summa belopp för nybeställningar. Försvarsmakten beställde personterrängbil 4 till IO 14, underhållssystem för helikopter 14 samt nätapplikationer och hårdvara för ledningssystem Swedish Command and Control Information System (SWECCIS). Beställda stöduppdrag är vidmakthållande JAS 39, basresurser för provningsverksamhet, produktionsstöd teknisk tjänst samt projektledning helikopter 14. Inom området Övriga kunder har inga större nybeställningar tillkommit under året. Den kvarvarande orderstocken (prisläge 2012) av beställda uppdrag som ska levereras och faktureras under de kommande åren uppgick vid årsskiftet till mnkr varav Försvarsmaktens andel var miljoner kronor. Beloppsmässigt domineras orderstocken av uppdragen inom följande områden: JAS39 Gripen inkl vapen med mera JAS39 Gripen export Ubåt NGU(A26) Helikopter 14 Pansarterrängbilar Helikopter 16 HTM Ubåt Gotland Ledningsplatser och -materiel Personbilar 4 och 6 Radiosystem, taktiska datalänkar Kommunikationsnät, fasta nät Produktionsstöd Logistik Bandvagn Ny Haubits Archer Mörkerstridsutrustning Fältutrustning, beklädnad Provresurser och provning Korvett typ Visby Signalskyddssystem Telekrigsystem Nytt spaningsfartyg Dessa uppdrag utgör cirka 75 procent av den totala orderstocken. De sex inledande projekten (exkl. Gripen export) omsluter lite drygt hälften av orderstocken gentemot Försvarsmakten. Bland större uppdrag från andra kunder än Försvarsmakten dominerar stödet till Försvarsexportmyndigheten (FXM) avseende Gripenexport samt samanskaffning av Archersystemet med Norge. De närmaste årens leveranser och kundfakturering till Försvarsmakten domineras av anskaffning och vidmakthållande av flygsystem JAS 39 Gripen, anskaffning Helikopter 14 respektive 16, utveckling och anskaffning Nästa Generations Ubåt (NGU) samt anskaffning av personterräng- och pansarterrängbilar. Dessa leveranser och kundfakturering omsluter dryga 50 procent av den beställda orderstocken. Större delen av kundorderstocken är vidarebeställd hos levererande industrier och företag. Antalet uteliggande leverantörsbeställningar uppgick till cirka stycken motsvarande cirka 32,0 mdkr. Skillnaden mellan orderstock och slutna leverantörsavtal utgörs av budgeterade tillkommande leverantörsbeställningar samt FMV:s egna budgeterade timkostnader. I kundfaktureringen för leveranser ingår dessa kostnader. Kundorderstock 2013 Försvarsmakten Övriga kunder Totalt Orderbelopp (mnkr) Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock Antal KB Orderstock > > > Totalt F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

16 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Bedömd fördelning av kundorderstocken efter leveranstidpunkt (mnkr) År Totalt Fördelad orderstock varav Försvarsmakten L e v e r a n s f ö r m å g a Varje månad genomförs en produktionsuppföljning mellan FMV och Försvarsmakten. Utifrån denna myndighetsgemensamma uppföljning har underlag leveransförmåga hämtats. Med leveransförmåga avses antalet genomförda leveranser till Försvarsmakten jämfört med antalet planerade leveranser under aktuellt år. Försenade leveranser från tidigare år som inplanerades för leverans under 2012 ingår också i åtagandet. FMV:s leveransförmåga för 2012 är 90 procent. Det baseras på ett leveransåtagande på 949 leveranser och att 839 av dessa har genomförts under året. Leveransåtagandet har de senaste åren minskat. Detta beror till stor del på att antalet kundbeställningar under motsvarande period har minskat. Leveransförmåga Aktivitet Leveransåtagande Genomförda leveranser Förseningar Omförhandlingar Leveransförmåga (%) FMV:s interna mål för leveransförmågan var för procent. En leveransförmåga på 100 procent är eftersträvansvärt men det är inte ekonomiskt försvarbart att upprätthålla resurser för att säkerställa detta. Inför fastställandet av internt måltal för leveransförmåga gör FMV avvägningar mellan bl. a ekonomi, resursläget, produktionsportföljen och utvecklingsarbete. Det finns även orsaker bortom påverkan, exempelvis förseningar från leverantörer som måste tas i beaktande. Försämringen i leveransförmåga mellan 2011 och 2012 från 94 till 90 procent beror huvudsakligen på kvalitetsbrister i leveranser från industrin. Åtgärderna som då måste vidtas medför försenade leveranser till Försvarsmakten. FMV har startat upp ett arbete med att bättre omhänderta problematiken kring kvalitetsfrågor. Även omdaningen av materiel- och logistikförsörjningen som har engagerat en stor del av FMV:s personal i diverse arbetsgrupper har påverkat leveransförmågan marginellt. Trots detta har FMV överträffat det fastställda interna målet. Förseningar FMV har under 2012 haft 113 försenade leveranser, vilket är 42 fler än vad som redovisades för Totalt sett på antalet förseningar och omförhandlingar har tyngdpunkten 2012 förskjutits något mer åt förseningar än omförhandlingar vilket är motsatt mot Förseningarna delas in i tre huvudkategorier där den orsakande är: Externa leverantörer Ändrade förutsättningar från Försvarsmakten/kund Ändrade förutsättningar inom FMV Huvuddelen av förseningarna står externa leverantörer för. Orsaken till det är kvalitetsbrister hos leverantören eller dess underleverantörer men det kan även vara komponentbrister eller förändringar på marknaden. Orsaken kan också vara av administrativ karaktär som tillstånd gällande exempelvis införsel, export, transport och användarintyg. Ackrediteringar och dokumentation är andra uppgifter som blir släpande och ger upphov till förseningar. När förseningen orsakas av Försvarsmakten kan det vara med anledning av att det görs omprioriteringar av Försvarsmakten. Det i sin tur medför att uppgifter kan komma att tas bort eller läggas till. Försenade kravdokument och regeringsbeslut samt att FMV ej får tillgång till Försvarsmaktens personal eller materiel är andra orsaker. FMV:s förseningar orsakas till största del av resurs- och/ eller kompetensbrist eller problem vid upphandlingar. Det kan handla om överprövningar, ingen leverantör uppfyller ställda krav eller att upphandlingsformen måste omprövas exempelvis riktad- eller konkurrensupphandling. Överprövningarna har under senare år ökat i antal då leverantörerna nyttjat sin lagliga rätt att överpröva. Omförhandlingar För året har antalet omförhandlade leveranser sjunkit jämfört med föregående år, 84 omförhandlingar har genomförts jämfört med 103 under Riktlinjer för när ett uppdrag får omförhandlas regleras i det samordningsavtal som upprättats mellan Försvarsmakten och FMV. Även omförhandlingarna delas in i tre huvudkategorier där den orsakande är: Externa leverantörer Ändrade förutsättningar från Försvarsmakten/kund Ändrade förutsättningar inom FMV 80 % av årets omförhandlingar är orsakade av Försvarsmakten. Till största delen beror det på att uppdraget justeras till antal eller förtydligas. Uppdragen kan även ha fått en ny 1 6 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

17 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Orsak till leveransförseningar 2012 Orsak till omförhandlingar % 50% 17% 3% 80% 14% Externa leverantörer FM/Kund FMV Externa leverantörer FM/Kund FMV inriktning eller målsättning. En del omförhandlingar är en konsekvens av att regeringsärenden avvaktas. Inom flera områden har omstruktureringar genomförts för att uppdragen ska anpassas i tiden mot varandra på ett fördelaktigare sätt. Exempelvis kan det finnas ekonomiska fördelar om en anskaffning kan göras samordnad med ett annat uppdrag. I en del fall har inte Försvarsmakten kunnat bistå FMV med de resurser och materiel som avtalats i uppdraget vilket har resulterat i en omförhandling. Några av omförhandlingarna är en konsekvens av att andra, av Försvarsmakten, högre prioriterade uppdrag kommit till FMV i form av särskilda offertförfrågningar. En del av dessa uppdrag ingick inte i FMV:s åtagande vid ingången av 2012 utan har lagts till i produktionsplanen efter att en konsekvensanalys har genomförts. I vissa fall har det lett till omförhandlingar av lägre prioriterade uppdrag eller så har den särskilda offertförfrågan förändrat ett befintligt uppdrag så pass mycket att en omförhandling krävs. FMV:s orsaker till omförhandling är oftast upphandlingseller avtalsrelaterat samt personal- och/eller kompetensbrist. När leverantören orsakar omförhandling beror det på kvalitetsbrister, ökade kostnader eller problem med underleverantörer. A f f ä r s m ä s s i g h e t FMV har de senaste åren haft stort fokus på att minska antalet leverantörsbeställningar samt att öka konkurrensutsättningen. Dessa två parametrar kan vara kontraproduktiva då ett sätt att minska antalet leverantörsbeställningar är att skapa större uppdrag där industrin får ett helhetsåtagande, vilket reducerar antalet gränsytor mot marknaden. Detta är i linje med statsmakternas inriktning där FMV successivt avvecklar egen integrationskompetens och i allt större utsträckning förlitar sig på industrin som leverantör av systemlösningar. Större och mer komplexa uppdrag kan dock försvåra konkurrens då allt färre aktörer har tillräcklig produktoch kompetensbredd att ta dessa större uppdrag. En stor andel av FMV:s upphandlingar avser även kompletterande materiel och tjänster till de materielsystem som redan är operativa i försvarsmakten. För dessa upphandlingar finns ofta bindningar till ursprungsleverantörerna kopplade till legala rättigheter, kompetens m.m. som försvårar konkurrensutsättning. Vad avser löpande drift och underhåll har förskjutningen av gränsytor varit mer komplex då en betydande del av denna verksamhet bedrivits av Försvarsmakten eller som ett direkt stöd till Försvarsmakten där FMV endast agerat avtalspart. I och med att delar av Försvarsmaktens logistik överförs till FMV skapas nya förutsättningar för FMV att ta ett större ansvar för att hitta kostnadseffektivare sätt att bedriva löpande drift och underhåll och därmed öka konkurrensen. Färre små upphandlingar Som ett led i att öka effektiviteten arbetar FMV med att inom ramen för en bibehållen eller ökad uppdragsvolym minska antalet mindre upphandlingar. Genom att paketera ihop ett antal mindre upphandlingar och ställa högre krav på marknaden att leverera helhetslösningar har FMV reducerat antalet beställningar. Som framgår av tabellen nedan har FMV lyckats minska antalet små beställningar (under 5 mnkr) från till vilket motsvarar en minskning med 19 procent relativt Genom att minska antalet beställningar med tillhörande beställningsadministration har FMV bidragit till att förbättra effektiviteten gentemot Försvarsmakten. Antal leverantörsbeställningar avseende Försvarsmaktens materielförsörjning Beställningsstorlek (mnkr) < > Totalt Värde (mdkr) 20,2 18,3 15,3 F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

18 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Antal leverantörsbeställningar för tre skilda segment Beställningar Leverantörsbeställningar (antal) Inhyrd Tjänster Varor personal Riktad upphandling (%) Konkurrensupphandling (%) Leverantörsbeställningar (antal) Riktad upphandling (%) Konkurrensupphandling (%) Leverantörsbeställningar (antal) Riktad upphandling (%) Konkurrensupphandling (%) Upphandling i konkurrens Materielanskaffningen har under många år präglats av en nära relation mellan industrin och statsmakterna vilket tidigare resulterat i en stor andel riktade upphandlingar. I tabellen nedan redovisas antalet leverantörsbeställningar för tre skilda segment. Av tabellen framgår för varje segment även andelen leverantörsbeställningar som är upphandlade i konkurrens respektive genom riktad upphandling. Sedan materielförsörjningsstrategin fastställdes 2007 har tyngdpunkten förskjutits mot marknadens möjligheter, vilket bekräftas av en tydlig och positiv trend mot ökad konkurrensutsättning samtidigt som antalet leverantörsbeställningar fortsatt att minska. Effektivitet i verksamheten K o s t n a d f ö r p r e s tat i o n e r FMV ska redovisa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. Kostnaden för prestationerna kan avse såväl kostnad per prestationsområde och år som en enskild prestations totala kostnad. Redovisningen lämnas enligt en indelning som myndigheten bestämmer. Kostnader för prestationer bör avse de förvaltningskostnader som kan hänföras till prestationerna. Vid längre projekt, bör kostnader från tidigare år som är hänförbara till prestationen inkluderas i redovisningen. Redovisningen av kostnaden per prestationsområde och år finns i tabellen Ekonomiskt resultat. Generellt är kostnaderna 2012 högre än tidigare år inom anskaffning vilket förklaras av ökade leveranser inom Gripen. Minskningen inom driftstöd förklaras av till största del av minskad verksamhet mot övriga kunder. Ledningsstöd har minskat marginellt. Vad gäller de anslagsfinansierade områdena Internationella materielsamarbeten och industrifrågor samt Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter följer utfallet tilldelat anslag. Kostnad per prestation Redovisningen av förvaltningskostnad och total kostnad per prestation görs i avsnittet nedan. Det statliga regelverket innehåller ingen definition av förvaltningskostnader. Statskontoret definierar förvaltningskostnader som de kostnader myndigheten har för drift och förvaltning, det vill säga kostnader för personal, lokaler, kontorsutrustning samt övrig administration 5. FMV använder Statskontorets tolkning av förvaltningskostnader för redovisning per prestation. På FMV sammanställs kostnader som myndigheten har för sin drift och förvaltning, det vill säga kostnader för personal, lokaler, kontorsutrustning samt övrig administration som FMV:s myndighetskostnad. Myndighetskostnaden ligger till grund för beräkning av FMV:s timpris som debiteras på de kundbeställningar som FMV har. Kundbeställningarna är uppdelade i milstolpar och det är dessa som FMV definierar som prestationer. Genom timdebiteringen härleds FMV:s förvaltningskostnad till kundbeställningarna. Dock möjliggör inte FMV:s redovisnings- och/eller produktionsledningssystem en direkt uppföljning av tidsdebitering per milstolpe då denna inte är redovisningsbar utan är en avgränsning i tid som löper från förra milstolpen till dess att nästa tar vid. En milstolpe kan vara olika lång och det är kostnaderna som under tiden den gäller utgör kostnaden för milstolpen. Detta gör att FMV, för att kunna härleda kostnaderna till milstolpen, genomfört en avancerad och omfattande beräkning för att kunna möjliggöra redovisning av kostnader per prestation (förvaltningskostnad per milstolpe på kundbeställning). Det har gått till genom att se till vilka milstolpar som levererats/fakturerats ett år och sedan spåra dessa bakåt i tiden, en milstolpe kan vara flerårig. I detta arbete återfinns kostnader fr.o.m. år 2008 då det bedömdes att motiv saknades för att gå ännu längre bak i tiden, det skulle inte tillföra mer än marginella förändringar. De kostnader som debiteras på milstolpar som levereras kommande år finns inte med på årets leveranser. Detta gör att FMV:s förvaltningskostnad ett enskilt år inte kan jämföras med summan av de utdebiterade förvaltningskostnaderna mot prestationerna som levererats samma år. FMV har i underlagsframtagningen valt att begränsa redovisningen av kostnader per prestation till de milstolpar som har levererats till huvudkund Försvarsmakten, det är också de milstolpar som redovisas i avsnittet Leveransförmåga. 5 Uppdrag till Statskontoret att utreda Svenska institutets förvaltningskostnader diarie nr 2011/ F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

19 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Analys Under 2012 levererade FMV 839 prestationer till Försvarsmakten och den genomsnittliga förvaltningskostnaden per prestation var tkr, att jämföra med den genomsnittliga totala kostnaden per prestation under året som var tkr. Under 2012 utgjorde alltså, i genomsnitt, förvaltningskostnaden knappt 7,5 procent av den totala kostnaden, som inbegriper de materiel- och tjänsteleveranser som sker utifrån kundbeställningarna. Av förvaltningskostnaden som debiterats mot prestationerna år 2012 är ca 77 procent upparbetad år 2012, ca 19 procent upparbetad år 2011, ca 3 procent upparbetad år 2010 och ca 1 procent är hänförliga till år 2008 och Ser man till den andra storheten, FMV:s totala förvaltningskostnad 2012, är drygt 66 procent upparbetad mot prestationer som har levererats till huvudkund Försvarsmakten under 2012, drygt 2 procent är upparbetat mot prestationer som har levererats till andra kunder och drygt 31 procent är upparbetat mot prestationer som levereras senare än år Kostnad per prestation, leveranser till huvudkund Försvarsmakten Kostnad per prestation Prestationer antal Förvaltningskostnad, tkr Totalkostnad, tkr Sett över åren har antalet prestationer minskat med ca 12 % mellan år 2010 och Denna utveckling följer till dels minskningen i antalet kundbeställningar, se även avsnitt Leveransförmåga. Upparbetningen av kostnader skiljer sig mellan åren och beror på hur materiel- och tjänsteleveranserna faller ut. Tabellen visar att den genomsnittliga totalkostnaden per prestation ökar mer än den genomsnittliga förvaltningskostnaden. Ökningen av den genomsnittliga förvaltningskostnaden mellan åren 2011 och 2012 förklaras av att prestationerna som levererats under 2012 har varit mer personalintensiva. För att analysera förvaltningskostnaderna per prestation över tid måste hänsyn tas till att prestationerna som levereras ett visst år kan ha olika mycket upparbetning från tidigare år. Tabellen nedan redovisar den totala förvaltningskostnaden respektive den totala kostnaden för prestationerna respektive år. Det framgår att andelen förvaltningskostnad av total kostnad är relativt konstant och utgör ca 8 procent per år. Total kostnad för prestationerna som levererats till huvudkund Försvarsmakten Total kostnad för prestationer Totalkostnad, mnkr Varav förvaltningskostnad, mnkr Andel förvaltningskostnad 8,1 % 7,7 % 7,5 % Ser man till hur mycket av förvaltningskostnaden per år som upparbetas mot prestationerna per år och hur mycket som upparbetas mot prestationer senare år är det relativt konstant. I snitt upparbetas ca 29 % av förvaltningskostnaden respektive år mot prestationer som avser senare år. Utdebiterad total förvaltningskostnad per år Förvaltningskostnad Förvaltningskostnad, mnkr Förvaltningskostnad prestationer, mnkr Förskjutning, mnkr Förskjutning, procent 28% 28% 31% E f f e k t i v i t e t o c h g o d h u s h å l l n i n g 6 FMV ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. De resultatindikatorer som FMV har valt att använda för detta syfte är -- myndighetskostnad per debiterad timme -- debiteringsgrad -- effektivitet mot kund. Det sistnämnda, effektivitet mot kund, består av följande delindikatorer 7 : -- leveransförmåga -- fakturering i förhållande till kundernas planering Tillsammans ger dessa resultatindikatorer en grund för att bedöma om verksamheten har bedrivits effektivt och med god hushållning. Myndighetskostnad per debiterad timme FMV:s myndighetskostnad avser kostnader för personal, lokaler, utrustning och IT. Det är kostnaden för de resurser som krävs för att anskaffa den materiel och de tjänster som FMV:s kunder efterfrågar. Myndighetskostnaden täcks av det timpris som kunderna betalar. För att kunna jämföra myndighetskostnaden över tiden har FMV justerat den för extraordinära kostnader 8. Den har också fastprisberäknats med hjälp av olika index. Kostnadsslag och omräkningsgrund: Personal Timlöner inom staten, Konjunkturinstitutet Lokaler, resor, övrigt SCB, konsumentprisindex Resurskonsulter, tjänsteprodukter SCB, tjänsteprisindex 6 I FMV årsredovisning 2011 angavs värdena 1425 för år 2009, 1456 för år 2010 och 1478 för år Under året har FMV haft möjlighet att utveckla redovisningen och väljer därför att korrigera värden utifrån att de ska vara spårbara per projekt. 7 I FMV årsredovisning 2011 ingick även Milstolpseffektivitet som delindikator. I syfte att renodla begreppen redovisas inte denna i årsredovisning Extraordinära kostnader för pensionsavtal och återbetalning från Fortifikationsverket avseende lokalkostnader F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

20 R e s u l t a t v e r k s a m h e t Den första resultatindikatorn är myndighetskostnad i förhållande till antal timmar som debiterats mot kund. Myndighetskostnaden, efter justeringarna och fastprisberäkning, relateras således till de timmar som lagts ned på verksamhet direkt riktad mot kund. På detta sätt erhålls den genomsnittliga kostnaden för varje nedlagd timme mot kund. FMV:s mål är att bedriva verksamheten så effektivt som möjligt genom att hålla myndighetskostnaden på en så låg nivå som möjligt. För att uppnå detta måste FMV ha god kontroll över lönekostnader och kostnaderna för lokaler och IT. Resultatindikatorn, myndighetskostnad per debiterad timme, är en bra indikator på FMV:s produktivitet eller så kallade inre effektivitet. Ju lägre indikatorn är, desto mer effektivt bedrivs verksamheten. Om myndighetskostnaden kan sänkas utan att det går ut över det antal timmar som debiteras kund minskar indikatorn och verksamheten effektiviseras. Om antalet timmar som debiteras kund stiger, givet en oförändrad myndighetskostnad, minskar också indikatorn och effektiviteten ökar. Ett förhållande som måste beaktas vid analysen av utvecklingen är att FMV:s anpassning mot nya krav innebär att den personal som rekryteras kan komma att ha högre lön än den personal som slutar. Detta kan göra att indikatorn inte sjunker så mycket som den annars skulle ha gjort. Utvecklingen av indikatorn måste därför följas och orsaker till förändring analyseras noggrant. Myndighetskostnaden skulle kunna minska till följd av att antalet anställda sjunker. Detta ser positivt ut om enbart indikatorn myndighetskostnad per debiterad timme beaktas, men det kan resultera i att leveranserna till kund försenas. Därför kompletteras den med resultatindikatorn effektivitet mot kund. I det följande redovisas inledningsvis utvecklingen av de olika delarna i myndighetskostnaden mätt i fasta priser. Därefter redovisas utvecklingen av de debiterade timmarna och slutligen utvecklingen av myndighetskostnaden i förhållande till de debiterade timmarna. 9 Myndighetskostnad 9 Mnkr (2012 års priser) Personalkostnader Lokaler Resor Resurskonsulter Tjänsteprodukter Övriga kostnader Totalt Personalkostnaderna ökade från mkr till mnkr. Antalet årsarbetskrafter (i genomsnitt) sjönk från till Mätt per årsarbetskraft ökade personalkostnaden med drygt 1,5 procent. De främsta orsakerna till ökningen 9 I löpande priser: mnkr 2009, mnkr 2010, mnkr 2011 och mnkr 2012 består av att de sociala avgifterna har höjts samt att semesterlöneskulden har ökat. Lokalkostnaderna har ökat med 8 mnkr från 44 mnkr till 52 mnkr. Den främsta orsaken till detta är att vissa underhållstjänster tidigare grupperades under köpta tjänster och redovisades inom Tjänsteprodukter. Ser man till hyreskostnaderna så var dessa år ,8 mnkr och år ,2 mnkr (2012 års prisläge). Den genomsnittliga ytan per arbetsplats, mätt enligt Ekonomistyrningsverkets (ESV) definition 10, är ca 30 kvadratmeter. Detta är ett bra värde enligt ESV 11. Kostnaden per årsarbetskraft är 35 tkr vilket är cirka en tredjedel av medelvärdet för kontorsmyndigheter i Stockholm 12. Kostnaderna för resor var både totalt och per årsarbetskraft i stort sett lika som föregående år. Kostnaderna för resurskonsulter inom den interna verksamheten ökade under Behovet av tillfällig resursförstärkning varierar beroende på vakansläget eller om en särskild kompetens behövs. Under 2012 har konsulter med expertkompetens tagits in för att stödja interna utvecklingsprojekt inom Handlingsprogram 2012, ca 40 procent av utfallet är hänförligt till detta. Inom ramen för omhändertagande av regeringsbeslutet avseende FSU har FMV tagit in konsulter för att säkerställa verksamhetsövertagandets ekonomiska konsekvenser. Ca 30 procent av utfallet är hänförligt till detta. Ökningen på ca 10 mnkr förklaras i sin helhet inom dessa två områden. Kostnaderna för tjänsteprodukter minskade med ca 11 mnkr. Den främsta orsaken till de minskade kostnaderna är att vissa underhållstjänster numera grupperas under Lokalkostnader. Övriga kostnader är i princip oförändrade. Total myndighetskostnad per årsarbetskraft har ökat med drygt 1 procent. Ökningen beror på, enligt analysen ovan på, de ökade kostnaderna för dels personalkostnader och dels resurskonsulter. Den andra delen av resultatindikatorn, debiterade timmar, minskade med 0,2 procent mellan 2011 och 2012, vilket förklaras av att antalet årsarbetskrafter har minskat. Dock har antalet debiterade timmar per årsarbetskraft ökat med 0,3 procent. De totala timmarna per årsarbetskraft timuttaget, ökade med 0,2 procent. Prognosen för resultatindikatorn år 2012 var 846 kr (2012 års prisläge) och utfallet blev 846 kr. Prognosen utgick från att FMV skulle vara årsarbetskrafter och att antalet debiterbara timmar skulle uppgå till ca st. Att utfallet blev så nära prognosen kan förklaras genom att relationerna mellan de olika kostnadsslagen som ingår i myndighetskostnaden, i stort, är oförändrade samt att lägre personalkostnaderna följs av färre timmar. För 2013 kommer effekterna av regeringens beslut om verksamhetsövergången från Försvarsmakten avseende verksamheterna förråd, service och verkstäder, FSV, att förändra förut- 10 Inklusive korridorer, konferensrum, matsal m.m. 11 Nyckeltal för OH-kostnader 2005:3. 12 Nyckeltal för OH-kostnader 2005: F M V : s Å R S R E D O V I S N I N G

Världens tyngsta termiska kameleont

Världens tyngsta termiska kameleont 8 3 9 l e v e r a n s e r av försvarsmateriel och tjänster genomförde FMV under 2012. Två av dessa var multifunktionsfartygen HMS Visby och HMS Nyköping som Försvarsmakten nu kan använda till att jaga

Läs mer

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor

Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Sida 1 (60) Särskilda redovisningar rörande materiel- och industristödsfrågor Regeringsbeslut 28, planeringsanvisningar 2003-06-26, Fö2003/1456/MIL. C HKV Planeringsdirektiv 2:2 FB 04, 2003-09-30, 23 250:74315

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Kronofogdens Årsredovisning

Kronofogdens Årsredovisning Kronofogdens Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning Det här är Kronofogden...2 Rikskronofogden sammanfattar myndighetens resultat...3 Resultatredovisning...5 Redovisningens disposition... 5 Kronofogdens

Läs mer

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93

Innehåll. Underskrift... 89. Tabellbilaga Sammanställning av mått, indikatorer och nyckeltal... 93 Årsredovisning 2009 2 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 9 3 Innehåll Generaltulldirektören har ordet...................... 4 Bedömning av uppfyllelse av målen i regleringsbrevet....

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Ekonomisk rap. Underhållskostnader för Fv och FMTM s förbandsverksamhet.

Ekonomisk rap. Underhållskostnader för Fv och FMTM s förbandsverksamhet. Ekonomisk rap Underhållskostnader för Fv och FMTM s förbandsverksamhet. TEXT: Lena Sköld Gunnarsson, FMV. (I TIFF nr 4/2005 fanns också en Ekonomisk rapport för 2004 där det inte framgick att den var skriven

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014

Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Rapport 2001:01 Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Foto: Christina Fagergren Utgivningsår: 2015 ISBN: 978-91-7281-638-1 Besök också vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS

Läs mer

GD har ordet...4 Året i korthet...6

GD har ordet...4 Året i korthet...6 Årsredovisning 2014 Innehåll GD har ordet...4 Året i korthet...6 KAPITEL 1 Uppdrag och utveckling Uppdrag...9 E-arkiv...12 Kostnadseffektivitet mindre myndigheter...13 Utveckling...14 Kundsamverkan...15

Läs mer

Nyckeltal för OH-kostnader

Nyckeltal för OH-kostnader ESV 2005:3 Nyckeltal för OH-kostnader Vad är en rimlig kostnad för myndigheternas styrning, samordning och administration? Innehåll Förord... 5 Behov av ökad fokus på effektivitet... 7 Definition av OH-kostnader

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014

S A A B Å R S R E D O V IS N IN G 2 0 14 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 VISION Det är en mänsklig rättighet att känna sig säker. MISSION Skapa trygghet för människor genom att överbrygga intellektuella och tekniska barriärer. INNEHÅLL Saab i korthet Saab

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

MYNDIGHETSPRESENTATION

MYNDIGHETSPRESENTATION MYNDIGHETSPRESENTATION Årsberättelse 2008 GD KOMMENTAR GD kommentar Jag kan med glädje konstatera att verket under 2008 blivit miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001. Det är resultatet av ett långsiktigt

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 2

ÅRSREDOVISNING 2012 2 Årsredovisning 2012 2 ÅRSREDOVISNING 2012 Innehållsförteckning GD har ordet...4 Sjöfartsverkets organisation och huvuduppgifter...6 Sjöfartsverkets ledning och styrelse...6 Koncernbolagen...7 Sjöfartsmarknaden...8

Läs mer

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev

Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015. Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev Uppföljning av anslag 2:4 Krisberedskap 2013 och inriktning 2015 Redovisning av uppdrag 28 i MSB regeringsbrev MSB:s kontaktpersoner: Helen Kasström, 010-240 42 75 Publikationsnummer MSB661 - mars 2014

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken

2013:4. Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken 2013:4 Utvärdering av uppföljningssystemet för den nationella folkhälsopolitiken MISSIV DATUM DIARIENR 2013-03-20 2012/132-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2012-05-31 S2012/4059/FS (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86)

TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) TULLVERKETS ÅRSREDOVISNING 2005 1(86) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING... 3 Sammanfattning av måluppfyllelsen... 3 Övergripande mål... 9 Verksamhetsgren In- och utförselrestriktioner... 19 Verksamhetsgren

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin

Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB. Slutgiltig version, 2011-10-19. Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Genomlysning av projekt Mätning 2009, Göteborg Energi AB Slutgiltig version, 2011-10-19 Anders Söderberg, Disa Hammarskjöld, Hanna Tengelin Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 4 2.1 Uppdragets

Läs mer