NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV"

Transkript

1 NATIONALMUSEUM Verksamhetsplan OMMV

2 Innehåll O P Q S T U V NM NN NQ NS NT ON OO OQ OR OT OU PO PQ Nationalmuseums verksamhetsplan för OMMV Styrdokument Utifrån kommande mål Vision Organisationsplan Överintendentens mål Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV: Kärnverksamhet Kärnverksamhet Avdelning Forskning, arkiv och bibliotek Avdelning Konservering Avdelning Samlingar Avdelning Statens porträtt- och slottssamlingar Fotoavdelning Marknadsavdelning Avdelning Pedagogik Avdelning Utställningar och lån Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV: Stödverksamhet Administrativ avdelning Avdelning Säkerhet, teknik och transport Överintendentens kansli

3 Nationalmuseums verksamhetsplan för OMMV ê O M M V â ç ã ã É ê ~í í Ö i förändringens tecken. På valborgsmässoafton skall Statens Fastighetsverk lämna in den förstudie som sysselsatt medarbetare på SFV och Nationalmuseum under de sista månaderna av OMMU och första kvartalet OMMV. Parallellt handskas myndigheten med det faktum att byggnaden på Blasieholmen är otjänlig för modern museiverksamhet. Vi förbereder en total evakuering av hela byggnaden OMNN, vilket innebär att OMMV blir ett intensivt år för digital registrering och arbete med föremålsdatabasen Nydona. Det arbetet är en förutsättning för en säker och kontrollerad flytt av hundratusentals föremål av oskattligt värde ur såväl kulturarvs- som ekonomiska aspekter. Samtidigt arbetar vi enligt visionen med betraktaren i centrum och kommer att bedriva utställnings- och pedagogisk verksamhet som vanligt. Den andra delen av visionen vänder sig till Nationalmuseum som arbetsplats och min intention är att den interna dialogen och samverkan under OMMV ska bidra till goda lösningar på våra framtidsfrågor. För att skapa en rimligare arbetsmiljö för oss alla har utställningsperioder förlängts och antalet utställningar begränsats. År OMMV medför stora utmaningar med vittgående konsekvenser av och krav på väl grundade beslut. För att hantera detta på ett tillfredsställande sätt för såväl den enskilde som myndigheten arbetar en personalstrateg med HR-frågor och å ~í á ç å ~ ä ã ì ë É ì ã ë î É ê â ë ~ ã Ü É í ë é ä ~ å Ñ ê O M M V O

4 support för förändring och utveckling. Det långsiktiga arbetet med flytt och verksamhet hanteras i de olika projekten Nydona, Kronomagasinet-UT, NM-UT samt Museum utan hus. OMMV innebär alltså ett år av ordinarie verksamhet parallellt med förberedelser för ett år fyllt av flyttkartonger, packmaterial, logistik och nystart. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande året tillsammans med en kompetent och engagerad stab av medarbetare. Nationalmuseum OMMUJNOJOV Solfrid Söderlind Överintendent Styrdokument Kulturpolitiska mål Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. NVVSLVTWPI bet. NVVSLVTWKrU1, rskr. NVVSLVTWNOVFW Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla attanvända den. Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och tillkulturupplevelser samt till eget skapande. Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Att bevara och bruka kulturarvet. Att främja bildningssträvandena. Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. ë í ó ê Ç ç â ì ã É å í P

5 Utifrån kommande mål Miljöledningsarbetet vid myndigheten Nationalmuseums bidrag till växthuseffekten skall minska. Om möjligt skall miljökrav ställas vid alla inköp. Nationalmuseum skall ha ett fungerande källsorteringssystem för avfall. Miljökompetensen hos museets personal skall utvecklas. Långsiktiga mål Att alla medarbetare skall inhämta kunskaper i miljöfrågor och ansvara för att arbetsinsatserna skall vara optimalt miljöanpassade. Att hushålla med resurser, förebygga föroreningar och värna om god hälsa. Att sträva efter återanvändning och återvinning. Att föra en aktiv dialog med våra samarbetspartners. Verksamhetsmål OMMV Att i planeringen och genpmförandet av evakueringen av kronomagasinet och Nationalmuseum arbeta med målet att energiförbrukningen ska vara så låg som möjligt. ì í Ñ ê å â ç ã ã ~ å Ç É ã ä Q

6 R

7 Vision Externt Mötesplats för konst, kunskap och upplevelser. Stimulerande tilltal, rika konstsamlingar och angelägna utställningar. Ett europeiskt kulturarv från antiken till idag. Öppet för alla, ägt av alla. Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum Berör, berikar och engagerar med betraktaren i centrum Internt Arbetsplats som attraherar och utvecklar Sveriges främsta kompetens inom sitt område. En öppen organisation där medarbetarna samverkar med ömsesidig respekt och tillit. En organisation som ständigt utvecklas i samverkan med omvärlden. î á ë á ç å S

8 Organisationsplan Överintendenten Kärnverksamhet Myndigheten skall särskilt: NK Vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. OK Inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten. Avdelning Forskning, arkiv och bibliotek Avdelning Konservering Avdelning Samlingarna Avdelning Statens porträtt- och slottssamlingar Myndigheten skall särskilt: hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlåningsoch depositionsverksamhet. Fotoavdelning Marknadsavdelning Avdelning Pedagogik Avdelning Utställningar och lån Stödverksamhet Administrativ avdelning Ekonomi och registratur IT Personal Avdelning Säkerhet, teknik och transport Säkerhet och lokaler Teknikenhet Transportenhet Överintendentens kansli Informationsenhet Samordning Sekretariat Försäljningsenhet Sponsring ç ê Ö ~ å á ë ~í á ç å ë é ä ~ å T

9 Överintendentens övergripande mål De viktigaste målen för museets framtid är att få till stånd adekvata lokaler för museiverksamheten och en rimlig grundfinansiering av den statligt ägda egendomen (lösöret) och uppdraget. Det betyder att museet har följande övergripande mål: Att planera för framtida verksamhet i enlighet med gällande internationella standardkrav och med hänsyn till kulturella och samhälleliga förutsättningar. Att i teori och praktik förbereda en om- och tillbyggnad av Nationalmuseum för att skapa en modern museimiljö med plats för tillfälliga utställningar, ett sammanhållet forum för konsthantverk och design, funktionella magasin samt konst, konserveringslokaler, verkstäder och kontorsarbetsplatser. Att stärka myndighetens grundfinansiering för att säkra verksamheten långsiktigt. Interna mål De interna mål som prioriteras under verksamhetsåret OMMV är därför: Att presentera en plan för visning och förvaring av museisamlingarna under perioden OMNOÓOMNR (Museum utan hus), samt organisera flytt och evakuering på ett säkert och effektivt sätt. Att stärka infrastrukturen genom förbättrade IT-verktyg och högre kunskapsnivå så att Nationalmuseums processtyrning i framtiden kan ske digitalt. Att arbeta verksamhetsövergripande med mångfald, tillgänglighet och jämställdhetsfrågor. Att skapa förutsättningar för en tvärvetenskaplig analysoch forskningsverksamhet när det gäller bevarandefrågor. î É ê á å í É å Ç É å í É å ë ã ä U

10 Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV Kärnverksamhet â ê å î É ê â ë ~ ã Ü É í V

11 Kärnverksamhet Myndigheten skall särskilt: NK Vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. OK Inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten. Förordning OMMTWNNTR med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. ì é é Ç ê ~Ö É í Ö É å ç ã Ñ ê ë av de fyra avdelningarna Forskning, arkiv och bibliotek, Konservering, Samlingarna samt Statens porträtt- och slottssamlingar, De tre sist nämnda arbetar i direkt kontakt med museets föremålssamlingar. De olika avdelningarna förvaltar och presenterar samlingarna samt producerar tillfälliga utställningar med olika berättelser och tilltal beroende av publikgrupp. I förekommande fall publiceras tillhörande publikationer. Avdelningarna tar fortlöpande del av ny forskning inom respektive samlingsområde. Inom forskningsorganisationens ram bearbetas och publiceras kunskaper som utgår från och berör samlingarna. Arbetet utförs ofta i projektform utanför den egna avdelningen. â ê å î É ê â ë ~ ã Ü É í N M

12 Avdelning Forskning, arkiv och bibliotek î á Ç ~î Ç É ä å á å Ö É å bedrivs ett flertal forskningsprojekt med inriktning på Nationalmuseums ansvarsområden. Forskningen berör frågeställningar som attribution, datering, kontext, material- och teknikforskning, arkiv- och proveniensfrågor, samlings- och receptionshistorik, konstpedagogisk forskning, estetisk teori och metodik. Verksamheten är främst finansierad via externa medel. Projekten kvalitetssäkras och diskuteras i forskningsråd och seminarier för att antas i museets ledningsgrupp. Resultaten publiceras i resonerande kataloger, i utställningskataloger, vetenskapliga serier och artiklar samt utmynnar i symposier, seminarier och utställningar. Till avdelningen hör publikationsverksamheten som organiserar, kvalitetssäkrar och utvecklar Nationalmuseums bokutgivning. Arkivet ansvarar för att myndighetens arkivsamlingar hanteras och förvaras i enlighet med gällande föreskrifter, samt tillhandahåller arkivhandlingar för museets tjänstemän. I uppdraget ingår att uppdatera, utforma och införa fungerande arkivbildningsrutiner. Konstbiblioteket är en gemensam resurs för Nationalmuseum och Moderna Museet. Det är ett av Nordens största specialbibliotek för litteratur om konst och konsthantverk. Biblioteket förvärvar, katalogiserar, lånar ut och vårdar boksamlingar som utgör en resurs i forsknings- och utställningsarbetet vid de två myndigheterna. Konstbiblioteket tillhandahåller även digitala databaser som är tillgängliga för såväl interna som externa användare. Både Konstbiblioteket och Arkivet har öppet för externa forskare och den intresserade allmänheten. Biblioteket har också en extern referenstjänst och tar årligen emot ett stort antal såväl svenska som utländska referensfrågor per e-post och telefon. Ñ ç ê ë â å á å Ö I ~ ê â á î ç Å Ü Ä á Ä ä á ç í É â N N

13 Långsiktiga mål Att driva följande forskningsprojekt: Carl Gustaf Tessins konstsamling, Italienskt måleri, Tyskt måleri, Italiensk majolika och fransk fajans, Nederländska, holländska och flamländska mästarteckningar samt Tessin d.y:s teckningssamling över konsthantverk och inredningskonst, Pigment i Sverige under stormaktstiden samt ett infrastrukturellt projekt med syfte att katalogisera och digitalisera Nationalmuseums arkitekturritningssamling. Att vara ansvarig för ordförandeskapet i projektet Museum utan Hus. Att bygga upp nätverk och samarbetsformer inom forskarsamhället nationellt och internationellt. Att vidareutveckla rutiner inom publikationsverksamheten. Att fördjupa samarbetet mellan NM, Stockholms Universitet samt Uppsala Universitet för att uppnå ökad samverkan. Att höja kompetensen inom arkivverksamheten inför övergång till processorienterad arkivredovisning. Att fortsätta utvecklingen av arkivfunktionen som stöd till föremålssamlingarna och aktuell forskning inom museets forskningsverksamhet och externt vid museer, universitet och högskolor. Att verka för att nämndprotokollen digitaliseras/skannas in. Att informera och utbilda berörda medarbetare från NM/MM och PEW i hur man söker i de olika databaserna, i det lokala bibliotekssystemet (MONA) samt i den digitaliserade kortkatalogen. Att katalogisera Bibliotekets bytesförvärv från OMMOÓOMMU. Att se över och vidareutveckla arbetsrutiner inom mikromarc. Att sammanställa en vårdplan för bibliotekets samlingar. Ñ ç ê ë â å á å Ö I ~ ê â á î ç Å Ü Ä á Ä ä á ç í É â N O

14 Verksamhetsmål OMMV Att avsluta följande forskningsprojekt: En dynasti blir till. Medier, myt och makt kring Karl XIV Johan, Silverprojektet (etapp N inom projektet Konsthantverk och design & dess källor), Flamländskt måleri samt Gustav III:s antiksamling. Antik skulptur i Kongl. Museum samt beståndskatalogen för Gripsholms slott. Att förbereda utställningen Rubens och van Dyck. Att avsluta det digitala projektet Rembrandts självporträtt och Claudius Civilis. Att utveckla rutiner för kvalitetssäkring avseende forskningsprojekten. Att publicera följande publikationer: Silverkatalogen volym I, NM Årsbok, NM Bulletin, utställningskatalogerna Prerafaeliter, Caspar David Friedrich och Hans Hammarskiöld. Att stärka publikationsverksamheten med en vetenskaplig samt en förlagsredaktör. Att flytta arkiv förvarade i museets centralförråd till arkivlokaler i KB i syfte att göra materialet praktiskt tillgängligt för forskning. Att införa rutiner för att protokollföra förvärvsmöten. Att anpassa verksamheten efter de möjligheter den nya mikromarc-versionen erbjuder, tex lånekrav via e-post. Att låta skanna in det register över utställningar och konstnärer (ca SMKMMM kort) som idag enbart är analogt sökbara. Ñ ç ê ë â å á å Ö I ~ ê â á î ç Å Ü Ä á Ä ä á ç í É â N P

15 Avdelning Konservering á ~î Ç É ä å á å Ö É å för konservering ingår arbete med materialkategorierna konst på papper, miniatyrer, måleri, ramar, möbler samt skulptur, konsthantverk och design. Syftet är att med förebyggande åtgärder se till att de föremål Nationalmuseum förvaltar förvaras, hanteras och presenteras så att de inte skadas samt att minimera nedbrytning. Avdelningen dokumenterar undersökningar och konserveringsåtgärder och tar även del av ny kunskap inom ansvarsområdet. Avdelningen bedriver uppdragsverksamhet för statliga beställare. Målsättningen är att med nationell spetskompetens och internationell standard vårda och konservera föremål, vara drivande i utvecklingsarbetet rörande klimat- och ljusförhållanden i museets lokaler. Avdelningen verkar även för metodutveckling och forskning om föremålens material, teknik och fysiska kondition. Långsiktiga mål Att starta en tvärvetenskaplig analys- och forskningsverksamhet för bevarandefrågor. Att upprätta en strategisk bevarandeplan för att säkra samlingarnas förvaring och bevarande inför en om- och tillbyggnad. Att utveckla dokumentationen av föremålens tillstånd genom materialtekniska undersökningar samt konserveringsåtgärder i samarbete med Nydona-projektet. Verksamhetsmål OMMV Att prioritera i samlingarnas vårdbehov med avseende på den kommande evakueringen (NM-UT). Att kravspecificera lokalbehov i samband med evakuering respektive om- och tillbyggnad. â ç å ë É ê î É ê á å Ö N Q

16 â ç å ë É ê î É ê á å Ö N R Att delta i arbetet med planering av packning och evakuering av museets föremålssamlingar (NM-UT). Att tillsammans med intendenter utarbeta en kravspecifikation för restvärdesplan för Nationalmuseums samlingar. Att slutföra flytten av miniatyrsamlingen till specialgjorda skåp i målerimagasinet. Att vårda miniatyrer till den permanenta utställningen. Att bistå med tekniska undersökningar till de vetenskapliga katalogerna av flamländskt och tyskt måleri samt italiensk och fransk keramik. Medverka i forskningsprojekten Flamländska och nederländska teckningar samt Arkitekturritningssamlingen på Nationalmuseum. Att medverka i projektsamordningsgruppen för NM förstudie. Att utarbeta rutiner för hantering, förvaring och montering av fotografiska porträtt i Statens porträttsamling. Att fortsätta skadeinventeringen av konst på papper på Prins Eugen Waldemarsudde. Att införa ansvariga för att strukturera de ekonomiska förloppen kring uppdragsverksamheten. Att planera och genomföra vård av föremål i samband med flytten av Kronomagasinet (KRM-UT).

17 Avdelning Samlingar ë ~ ã ä á å Ö ~ ê å ~ omfattar måleri och skulptur, teckning och grafik, konsthantverk och design samt digital dokumentation. Samlingarna är rådgivande och beslutande i museets utlån, bevakar konstmarknaden för nyaccession, registrerar och dokumenterar nyförvärv. Avdelningen bidrar med sakkunskap och projektledning i stora delar av museets utställningsverksamhet. En grundförutsättning för professionell museiverksamhet är arbetet med samlingarnas digitala dokumentation. Arbetet utförs med nationell spetskompetens och hög internationell nivå för att bevara, dokumentera digitalt, ställa ut, och genom förvärv och forskning utveckla samlingarna. Långsiktiga mål Att i projektform ansvara och planera för evakuering av Nationalmuseums byggnad i samband med ombyggnad (projekt NM UT). Att delta med sakkunskap i planeringen av samlingarnas exponering inom och utanför landet åren OMNOÓOMNR (projekt Museum utan hus ). Att inventarieföra föremålen i Gustavsbergssamlingen och fortsätta digitaliseringen av övriga samlingar. Att leda och delta i arbetet med den nya föremålsdatabasen (projekt Nydona). Verksamhetsmål OMMV Att göra en generalplan för evakuering av föremål, möbler, inventarier och inredning samt utse kontaktpersoner för Samlingarnas lokaler/områden i museibyggnaden (NM UT). Att inventera och fortsätta registrering av konsthantverks- och designsamlingarna inför evakuering (NM UT). ë ~ ã ä á å Ö ~ ê å ~ N S

18 Att skapa en förteckning/enklare databas över samtliga portföljer och hurtsar i teckning- och grafiksamlingen (NM UT). Att migrera och implementera den nya föremålsdatabasen (projekt Nydona). Att som sakkunnig avdelning och projektledarfunktion förbereda och genomföra och utställningarna Prerafaeliterna, och C.D. Friedrich. Att som sakkunnig avdelning bidra till förslag för utställningssamarbeten och visningar under OMNOÓOMNR (projekt Museum utan hus). Avdelning Statens porträttoch slottssamlingar ~î Ç É ä å á å Ö É å ë övergripande målsättning är att med nationell spetskompetens och hög internationell nivå vårda, bevara, förteckna, ställa ut och vetenskapligt bearbeta de ingående samlingarna. Dessa inbegriper samtliga material och tekniker, inklusive foto. Vidare bedriver avdelningen forskning inom specialområdena porträtt, bildkonst inom kunglig miljö samt herrgårdskultur. Avdelningen hanterar inkommande låneärenden, bevakar konstmarknaden och föreslår inköp, dokumenterar och registrerar nyförvärv. På Gripsholms slott ansvarar avdelningen för visningsverksamheten på Gripsholms slott genom rekrytering och arbetsledning av museilärare samt utveckling av det pedagogiska innehållet. Dessutom producerar avdelningen regelbundet tillfälliga utställningar på Läckö och Gripsholms slott samt bidrar även aktivt till utställningsverksamheten inne i Nationalmuseibyggnaden. ë í~í É å ë é ç ê í ê í í J ç Å Ü ë ä ç í í ë ë ~ ã ä á å Ö ~ ê N T

19 Långsiktiga mål Att öka tillgängligheten till samlingarna på Läckö, Nynäs och Gripsholm genom att utveckla de pedagogiska metoderna. Att verka för nya ändamålsenliga lokaler för den moderna delen av Statens porträttsamling. Verksamhetsmål OMMV Att ansvara för, planera och projektera flytten av Kronomagasinet samt övriga slottsmagasin (Drottningholm, Rosersberg och Strömsholm (projekt KRM-UT). Att avsluta det tryckfärdiga manuskriptet för beståndskatalog för Statens porträttsamling. Att slutföra inventeringen och dokumentationen av Nynässamlingen. Att genomföra en sommarutställning på Läckö. Att administrativt överlämna ansvaret för de kvarstående Slottssamlingarna till Samlingarna. Att färdigställa och ge ut manuskriptet för vägledningen för kronprinsvåningen på Gripsholms slott. Att som sakkunnig avdelning och projektledarfunktion förbereda och genomföra och utställningarna Hammarskiöld och Kejsarmöte samt experimentutställningen om dagsljus. Att producera en vägledning för kronprinsvåningen på Gripsholms slott. ë í~í É å ë é ç ê í ê í í J ç Å Ü ë ä ç í í ë ë ~ ã ä á å Ö ~ ê N U

20 N V

21 Tisdag & torsdag Onsdag, fredag, lördag & söndag Nu ställer vi ut 400 ur som tickar, rinner och skickarskuggoriförsökattmätatiden. Varmt välkommen, hoppasdukanfålossentimmeellertvå. Tidens form O M

22 Myndigheten skall särskilt: hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet. Förordning OMMTWNNTR med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. ã ç í ì é é Ç ê ~Ö É í arbetar Fotoavdelningen, Marknadsavdelningen, Avdelningen för Pedagogik samt Utställningar och lån. Avdelningarna har alla den gemensamma målsättningen att öka tillgängligheten till Nationalmuseum och dess samlingar. Avdelningarna arbetar målgruppsanpassat med delaktighet och tillgänglighet till utställningar och aktiviteter i såväl fysisk miljö som digital. Fotoavdelning Ñ ç í ç ~î Ç É ä å á å Ö É å består av Fotoateljén samt Fototeket med svenska porträttarkivet. Fotoateljéns verksamhet utgörs av fotografering och bildbearbetning av föremål ur museets samlingar och av inlånade föremål till utställningskataloger. Fototeket och fotoateljén förser interna och externa kunder med bilder samt underhåller, vårdar och bygger upp fotografiska arkiv över museets samlingar, allmänna fotoarkiv över svensk och utländsk konst samt det svenska porträttarkivet, SPA. Fotoavdelningen har som målsättning att vara Sveriges ledande bildcentrum inom konstområdet. Långsiktiga mål Att effektivisera lönsamheten i den kommersiella verksamheten. Att öka tillgängligheten till Fototekets bildsamlingar genom organiserad digitalisering. Ñ ç í ç ~î Ç É ä å á å Ö É å O N

23 Verksamhetsmål OMMV Att medverka vid implementeringen av ett nytt bildhanteringssystem. Att utarbeta vård- och digitaliseringsplaner för bildsamlingarna. Att planera och genomföra flytten av Fototeket till Skeppsholmen. Marknadsavdelning ~î Ç É ä å á å Ö É å är uppdelad i marknad, formgivning, webbplats och intern service. Marknadsavdelningen ansvarar för varumärket Nationalmuseum. Avdelningen samordnar kampanjer för Nationalmuseums utställningar, samlingar, programverksamhet och övrig riktad verksamhet. Avdelningen är också ansvarig för den grafiska profilen, publikundersökningar, skyltgruppen samt framtagning och upphandling av reklam. Avdelningen arbetar med kataloger, skyltar, texter, annonser och foldrar och är ansvarig för den externa webbplatsen. I intern service ingår posthantering, telefoni, allmän service samt museets tryckeri & adressregister. Långsiktiga mål Att museet ska uppfattas som inspirerande, kunskapsgivande, tillgängligt och aktuellt. Att målgruppsanpassa kommunikation/information till Nationalmuseums besökare. Att museet ska ta fram nyskapande, attraktiv och kostnadseffektiv marknadskommunikation i samarbete med ledande partners inom reklam- och kommunikation. Att integrera Statens porträtt- och slottssamlingar i den generella marknadsplanen. ã ~ ê â å ~ Ç O O

24 Verksamhetsmål OMMV Att utveckla planer för marknadsbearbetning vid och inför utflyttning ur Nationalmuseibyggnaden, Blasieholmen. Att genomföra en kartläggning av Nationalmuseums existerande och potentiella partners inom de akademiska, musei, design och konsthantverks områdena mfl intressenter, samt lägga en plan för utökat samarbete. Att nå PRM MMM besök på Nationalmuseum, Blasieholmen, varav NVM MMM betalande. Att genomföra kampanjer för Prerafaeliterna, Experimentutställningen om dagsljus, Caspar David Friedrich samt en sommarkampanj riktad till turister i Stockholm. Att vidareutveckla Nationalmuseums nya webbplats och uppnå högre betyg för kundnöjdhet vad gäller navigering och design. Att genomföra marknads- och kommunikationsaktiviteter för Gripsholms Slott för att öka antalet besökare. Att intensifiera marknadsföringen av Nationalmuseum som en lärande resurs till skolan. Att fortsätta att utveckla kvalitén samt att bibehålla en fortsatt lönsam extern försäljning av tryckeriets tjänster. Att lämna över telefoniansvaret till annan lämplig avdelning med tanke på evakuering och framtidsscenarion. Att utreda möjligheterna kring en webbshop. ã ~ ê â å ~ Ç O P

25 Avdelning Pedagogik Ç É å é É Ç~Ö ç Ö á ë â ~ avdelningen arbetar med fem övergripande områden: skolverksamhet, öppen verksamhet för barn och vuxna, visningar, ateljéverksamhet för barn och vuxna och pedagogiskt utvecklingsarbete. Nationalmuseums pedagogiska verksamhet strävar efter att uppmuntra lärande kring- och upplevelser av museets samlingar. Avdelningen arbetar mot definierade målgrupper med dialogen som grund. Verksamheten i Ateljén syftar till att genom praktiskt arbete skapa en konkret förståelse av bilden och formen och ge möjligheter att kommunicera det egna bildspråket. Den pedagogiska verksamheten har som mål att bli ledande inom landet för utveckling av konst- och bildpedagogisk metodik för bildförståelse och visuell kommunikation. Långsiktiga mål Att utveckla pedagogiska material och metoder anpassade till olika målgrupper. Att öka tillgängligheten för publikkategorier med särskilda behov. Att göra Nationalmuseum till en läranderesurs för alla skolformer oavsett geografisk och ekonomisk belägenhet. Verksamhetsmål OMMV Att utarbeta en vägledning till Samlingarna för familjer och barn. Att utarbeta NÓO vägledningar för den allmänna publiken utifrån redan befintliga temavisningar. Att i samarbete med projektet Landstinget förebygger Aids (LAFA) utveckla metodik för samlingarna som utgångspunkt för undervisning om sex och samlevnad för högstadiet. é É Ç~Ö ç Ö á â O Q

26 Att föreslå och ansvara för pedagogik i det digitala projektet Rembrandts självporträtt. Att utarbeta ett webbmaterial kring konstnärliga tekniker och material för skolan. Att dokumentera barns synpunkter på det framtida NM. Att utarbeta underlag för offentliga visningar i hörsalen i samband med Prerafaeliterna och C.D Friedrich. Att i samarbete med Moderna Museet, Riksutställningar, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionen och Region Skåne arrangera ett seminarium med inriktning museer och lärande. Att utveckla och testa olika pedagogiska metoder i och kring experimentutställningen om dagsljus. Utveckla metoder för samlingarna som läranderesurs med inriktning på språkutveckling (bilden som inspirationskälla för språket, språket som inspirationskälla för bilden). Bearbeta ateljèprogrammen för skolorna: Symboler, Omöjliga kroppar och Ansikten, Fejs och Nyllen. Lansera två nya skolprogram: Se upp och Formen i Sverige NRMMÓNTMMK Inventera möjligheter och hinder för samlingarna som läranderesurs. Avdelning Utställningar och lån ~î Ç É ä å á å Ö É å arbetar med administrativt stöd till utställningar och lån liksom långtidslån. I uppdraget ingår att vara en resurs gällande exponering och hantering av Nationalmuseums samlingar i samarbete med internationella museer, statliga myndigheter, läns- och konstmuseer. Lånehandläggarna ska verka för exponering av museets föremål, i såväl kulturhistoriska som samtida miljöer, nationellt och internationellt. ì í ë í ä ä å á å Ö ~ ê ç Å Ü ä å O R

27 Långsiktiga mål Att implementera den nya organisationens mål i arbetet. Att planera för virtuella presentationer av Nationalmuseums samlingar och utställningar. Att planera för utlån inom landet (projekt Museum utan hus). Verksamhetsmål OMMV I samarbete med Moderna Museet se över nuvarande Statsgaranti och föreslå ändringar i syfte att få ner kostnaderna för utställningsprojekten. Att se över interna riktlinjer för kurirresor. Att se över och söka effektivisera kontanthanteringen gällande traktamenten för externa kurirer. Att utarbeta en lathund för utställningsarbetet. ì í ë í ä ä å á å Ö ~ ê ç Å Ü ä å O S

28 Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV Stödverksamhet ë í Ç î É ê â ë ~ ã Ü É í O T

29 Administrativ avdelning ~ Ç ã á å á ë í ê ~í á î~ avdelningen innefattar funktionerna ekonomi och registratur, personal och IT. Avdelningen ansvarar för myndighetens administration som registrering, redovisning och övriga ekonomifrågor, IT-drift och -support, personaladministration, övriga personalfrågor och kontakter med personalorganisationer samt förvaltningskunskap och upphandling. Avdelningen är föredragande i respektive utskott. Avdelningen leder budgetprocessen och samarbetar med Överintendentens kansli för att planlägga, följa upp och optimera resursnyttjandet i verksamhetsplaneringen. Avdelningen ansvarar för att myndigheten uppfyller lagar och förordningar och att myndigheten fungerar effektivt. Ekonomi och registratur Ç É Ü ì î ì Ç ë ~ â ä á Ö ~ uppgifterna är registrering av myndighetens inkommande och utgående ärenden, intern och extern redovisning, bokslut, rapportering, prognoser samt ekonomiska underlag inför beslut inom myndigheten. Funktionen sköter också administrationen av anknutna stiftelser samt systemadministrationen av ekonomisystemet Agresso. Långsiktiga mål Att bidra till att myndigheten ges en rimlig grundfinansiering genom att tydligt redovisa de fasta och rörliga kostnadernas utveckling samt genom relevanta nyckel- och jämförelsetal. Att effektivisera ekonomihanteringen och informationsuttaget i Agresso. Att verka för ett gemensamt ekonomisystem inom myndigheten. ~ Ç ã á å á ë í ê ~í á î~ ~î Ç É ä å á å Ö É å I É â ç å ç ã á ç Å Ü ê É Ö á ë í ê ~í ì ê O U

30 Verksamhetsmål OMMV Att genom riktade utbildningsinsatser skapa effektivare kostnadsstyrning och uppföljning. Att anlita en extern föreläsare för ledningsgruppen för att öka kunskaperna om statlig budgetering och redovisning. Att genomföra förstudie angående Webinfo, ett system som underlättar budgetuppföljning och annat informationsuttag ur Agresso. Att ansvara för den ekonomiska administrativa delen av arrangemangen kring Sommarnattskonserter. Att sammankalla till minst fyra informations- och samordningsmöten med chefen för Prins Eugen Waldemarsudde. IT á í J Ñ ì å â í á ç å É å ansvarar för upphandling, förvaltning, drift och teknisk utveckling av Nationalmuseums samtliga IT-system, inköp av all IT-relaterad hård- och mjukvara samt säkerhet inom IT-verksamheten. Funktionen ansvarar för support och kompetensutveckling inom IT-området. Långsiktiga mål Att planera IT-miljön vid en om- och tillbyggnad av museet. Att utveckla, underhålla och administrera kostnadseffektiva IT-lösningar med fokus på besökarnas och museets behov i samråd med IT-utskottet. á í O V

Nya Nationalmuseum, inifrån och ut. En beskrivning av Nationalmuseum och ändamålsfastigheten på Blasieholmen idag och imorgon NATIONALMUSEUM

Nya Nationalmuseum, inifrån och ut. En beskrivning av Nationalmuseum och ändamålsfastigheten på Blasieholmen idag och imorgon NATIONALMUSEUM Nya Nationalmuseum, inifrån och ut En beskrivning av Nationalmuseum och ändamålsfastigheten på Blasieholmen idag och imorgon NATIONALMUSEUM Foto Hans Thorwid Nationalmuseum Omslagsbild foto Hans Thorwid

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04

Verksamhetsplan. Stockholms läns museum 2014. Antagen 2014-02-04 Verksamhetsplan Stockholms läns museum 2014 Antagen 2014-02-04 Innehållsförteckning INLEDNING ÖVERGRIPANDE... 2 Vision 2 Verksamhetsidé.. 2 Övergripande mål. 2 Strategier. 4 Målgrupper. 5 Verksamhetsperspektiv..

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken

Förord. Om oss. Året i siffror. Utställningar. Program och debatt. Samverkan med andra myndigheter och aktörer. Arkitektur- och designpolitiken Innehållsförteckning Förord Om oss Året i siffror Utställningar Program och debatt Samverkan med andra myndigheter och aktörer Arkitektur- och designpolitiken Pedagogik Samlingar och bibliotek Forskning

Läs mer

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06

SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik. Daniel Hall. Institutionen för ABM. Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Institutionen för ABM SESAM öppnade arkiven? En studie av SESAM-projektet i teori och praktik Daniel Hall Kandidatuppsats, 10 poäng ht-06 Handledare: Johanna Widenberg ISSN 1651-6087 1 Inledning...3 1.2

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter

KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter KUNSKAP I DET ALLMÄNNAS TJÄNST En kartläggning av fem fristående forskningsorganisationer och utvärderingsmyndigheter Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

It i människans tjänst

It i människans tjänst It i människans tjänst en digital agenda för Sverige 2 Produktion Näringsdepartementet Foto Maskot, istockphoto Tryck: åtta.45, Stockholm, oktober 2011 Artikelnummer N2011.12 Diarienummer 2011/342/ITP

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38)

Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) ÅRSREDOVISNING 2010 Dnr MM 2011-01 ÅRSREDOVISNING 2010 1(38) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ÖVERINTENDENTENS INLEDNING...3 2. RESULTATREDOVISNING...4 2.1 INLEDNING... 4 2.1.1 Verksamhetens indelning... 4 2.1.2

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33

Resultatredovisning... 3. Finansiell redovisning... 33 Årsredovisning 2013 Generaldirektörens förord... 2 Resultatredovisning... 3 Inledning... 3 Verksamhetsområden... 8 Insamling, dokumentation och bevarande... 9 Forskning, utveckling och vetenskaplig bearbetning...

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek

Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Gemensam plattform för digitala folkbibliotek Utredningsrapport juni 2014 Mottagare: Svensk Biblioteksförening SAMMANFATTNING Rapporten beskriver resultatet av en utredning om förutsättningarna för att

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE

VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE VARUMÄRKESGUIDE REGION SKÅNE UPPDATERAD JULI 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt 1...Varumärkespolicy Avsnitt 2...Kommunikationspolicy Avsnitt 3...Kommunikationsstrategi Avsnitt 4...Medieanvisningar Avsnitt

Läs mer

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13

Studentkåren Malmös Verksamhetsplan 12/13 1 (20) Studentkåren Malmös 1 Nuläge och omvärld Verksamhetsåret 11/12 har inneburit kontinuitet för Studentkåren Malmös organisation. Förbättringarna som gjordes under året 10/12 för att anpassa verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer

Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 Statens maritima museer Årsredovisning 2012 för Statens maritima museer Dnr 2.2-2013-112 Layout: Giv Akt Information AB, givakt.se Foto:

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter

Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Utvärdering av extern verksamhet vid VTIs bibliotek och informationscenter Slutrapport Wolfgang Heller, Birgit Maxe, Margaretha Nelke, Claes Ottne 2003-12-31 VTIs BIC utredning 2003 2(54) Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag

Centraler i ett nytt bibliotekslandskap. Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag Centraler i ett nytt bibliotekslandskap Lånecentraler, depåbiblioteket och internationella biblioteket - översyn och förslag November 2011 Jan Holmquist Dnr 109-KB 1263-2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Alltid kön, men inte bara kön

Alltid kön, men inte bara kön Alltid kön, men inte bara kön Kartläggning och analys av arbetet med könsuppdelad statistik vid Statens musikverk Stockholm 2014 Peter Bjerkesjö, Erika Edquist, Miriam Hurtado Bodell, Maria Stenman Innehåll

Läs mer