NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATIONALMUSEUM. Verksamhetsplan OMMV"

Transkript

1 NATIONALMUSEUM Verksamhetsplan OMMV

2 Innehåll O P Q S T U V NM NN NQ NS NT ON OO OQ OR OT OU PO PQ Nationalmuseums verksamhetsplan för OMMV Styrdokument Utifrån kommande mål Vision Organisationsplan Överintendentens mål Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV: Kärnverksamhet Kärnverksamhet Avdelning Forskning, arkiv och bibliotek Avdelning Konservering Avdelning Samlingar Avdelning Statens porträtt- och slottssamlingar Fotoavdelning Marknadsavdelning Avdelning Pedagogik Avdelning Utställningar och lån Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV: Stödverksamhet Administrativ avdelning Avdelning Säkerhet, teknik och transport Överintendentens kansli

3 Nationalmuseums verksamhetsplan för OMMV ê O M M V â ç ã ã É ê ~í í Ö i förändringens tecken. På valborgsmässoafton skall Statens Fastighetsverk lämna in den förstudie som sysselsatt medarbetare på SFV och Nationalmuseum under de sista månaderna av OMMU och första kvartalet OMMV. Parallellt handskas myndigheten med det faktum att byggnaden på Blasieholmen är otjänlig för modern museiverksamhet. Vi förbereder en total evakuering av hela byggnaden OMNN, vilket innebär att OMMV blir ett intensivt år för digital registrering och arbete med föremålsdatabasen Nydona. Det arbetet är en förutsättning för en säker och kontrollerad flytt av hundratusentals föremål av oskattligt värde ur såväl kulturarvs- som ekonomiska aspekter. Samtidigt arbetar vi enligt visionen med betraktaren i centrum och kommer att bedriva utställnings- och pedagogisk verksamhet som vanligt. Den andra delen av visionen vänder sig till Nationalmuseum som arbetsplats och min intention är att den interna dialogen och samverkan under OMMV ska bidra till goda lösningar på våra framtidsfrågor. För att skapa en rimligare arbetsmiljö för oss alla har utställningsperioder förlängts och antalet utställningar begränsats. År OMMV medför stora utmaningar med vittgående konsekvenser av och krav på väl grundade beslut. För att hantera detta på ett tillfredsställande sätt för såväl den enskilde som myndigheten arbetar en personalstrateg med HR-frågor och å ~í á ç å ~ ä ã ì ë É ì ã ë î É ê â ë ~ ã Ü É í ë é ä ~ å Ñ ê O M M V O

4 support för förändring och utveckling. Det långsiktiga arbetet med flytt och verksamhet hanteras i de olika projekten Nydona, Kronomagasinet-UT, NM-UT samt Museum utan hus. OMMV innebär alltså ett år av ordinarie verksamhet parallellt med förberedelser för ett år fyllt av flyttkartonger, packmaterial, logistik och nystart. Jag ser med tillförsikt fram emot det kommande året tillsammans med en kompetent och engagerad stab av medarbetare. Nationalmuseum OMMUJNOJOV Solfrid Söderlind Överintendent Styrdokument Kulturpolitiska mål Riksdagen har beslutat om följande mål för en nationell kulturpolitik (prop. NVVSLVTWPI bet. NVVSLVTWKrU1, rskr. NVVSLVTWNOVFW Att värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla attanvända den. Att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och tillkulturupplevelser samt till eget skapande. Att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Att ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället. Att bevara och bruka kulturarvet. Att främja bildningssträvandena. Att främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. ë í ó ê Ç ç â ì ã É å í P

5 Utifrån kommande mål Miljöledningsarbetet vid myndigheten Nationalmuseums bidrag till växthuseffekten skall minska. Om möjligt skall miljökrav ställas vid alla inköp. Nationalmuseum skall ha ett fungerande källsorteringssystem för avfall. Miljökompetensen hos museets personal skall utvecklas. Långsiktiga mål Att alla medarbetare skall inhämta kunskaper i miljöfrågor och ansvara för att arbetsinsatserna skall vara optimalt miljöanpassade. Att hushålla med resurser, förebygga föroreningar och värna om god hälsa. Att sträva efter återanvändning och återvinning. Att föra en aktiv dialog med våra samarbetspartners. Verksamhetsmål OMMV Att i planeringen och genpmförandet av evakueringen av kronomagasinet och Nationalmuseum arbeta med målet att energiförbrukningen ska vara så låg som möjligt. ì í Ñ ê å â ç ã ã ~ å Ç É ã ä Q

6 R

7 Vision Externt Mötesplats för konst, kunskap och upplevelser. Stimulerande tilltal, rika konstsamlingar och angelägna utställningar. Ett europeiskt kulturarv från antiken till idag. Öppet för alla, ägt av alla. Nationalmuseum är Sveriges ledande konst- och designmuseum Berör, berikar och engagerar med betraktaren i centrum Internt Arbetsplats som attraherar och utvecklar Sveriges främsta kompetens inom sitt område. En öppen organisation där medarbetarna samverkar med ömsesidig respekt och tillit. En organisation som ständigt utvecklas i samverkan med omvärlden. î á ë á ç å S

8 Organisationsplan Överintendenten Kärnverksamhet Myndigheten skall särskilt: NK Vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. OK Inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten. Avdelning Forskning, arkiv och bibliotek Avdelning Konservering Avdelning Samlingarna Avdelning Statens porträtt- och slottssamlingar Myndigheten skall särskilt: hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlåningsoch depositionsverksamhet. Fotoavdelning Marknadsavdelning Avdelning Pedagogik Avdelning Utställningar och lån Stödverksamhet Administrativ avdelning Ekonomi och registratur IT Personal Avdelning Säkerhet, teknik och transport Säkerhet och lokaler Teknikenhet Transportenhet Överintendentens kansli Informationsenhet Samordning Sekretariat Försäljningsenhet Sponsring ç ê Ö ~ å á ë ~í á ç å ë é ä ~ å T

9 Överintendentens övergripande mål De viktigaste målen för museets framtid är att få till stånd adekvata lokaler för museiverksamheten och en rimlig grundfinansiering av den statligt ägda egendomen (lösöret) och uppdraget. Det betyder att museet har följande övergripande mål: Att planera för framtida verksamhet i enlighet med gällande internationella standardkrav och med hänsyn till kulturella och samhälleliga förutsättningar. Att i teori och praktik förbereda en om- och tillbyggnad av Nationalmuseum för att skapa en modern museimiljö med plats för tillfälliga utställningar, ett sammanhållet forum för konsthantverk och design, funktionella magasin samt konst, konserveringslokaler, verkstäder och kontorsarbetsplatser. Att stärka myndighetens grundfinansiering för att säkra verksamheten långsiktigt. Interna mål De interna mål som prioriteras under verksamhetsåret OMMV är därför: Att presentera en plan för visning och förvaring av museisamlingarna under perioden OMNOÓOMNR (Museum utan hus), samt organisera flytt och evakuering på ett säkert och effektivt sätt. Att stärka infrastrukturen genom förbättrade IT-verktyg och högre kunskapsnivå så att Nationalmuseums processtyrning i framtiden kan ske digitalt. Att arbeta verksamhetsövergripande med mångfald, tillgänglighet och jämställdhetsfrågor. Att skapa förutsättningar för en tvärvetenskaplig analysoch forskningsverksamhet när det gäller bevarandefrågor. î É ê á å í É å Ç É å í É å ë ã ä U

10 Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV Kärnverksamhet â ê å î É ê â ë ~ ã Ü É í V

11 Kärnverksamhet Myndigheten skall särskilt: NK Vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de samlingar som har anförtrotts myndigheten. OK Inom sitt område vetenskapligt bearbeta övriga samlingar av konst och konsthantverk som tillhör eller understöds av staten. Förordning OMMTWNNTR med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. ì é é Ç ê ~Ö É í Ö É å ç ã Ñ ê ë av de fyra avdelningarna Forskning, arkiv och bibliotek, Konservering, Samlingarna samt Statens porträtt- och slottssamlingar, De tre sist nämnda arbetar i direkt kontakt med museets föremålssamlingar. De olika avdelningarna förvaltar och presenterar samlingarna samt producerar tillfälliga utställningar med olika berättelser och tilltal beroende av publikgrupp. I förekommande fall publiceras tillhörande publikationer. Avdelningarna tar fortlöpande del av ny forskning inom respektive samlingsområde. Inom forskningsorganisationens ram bearbetas och publiceras kunskaper som utgår från och berör samlingarna. Arbetet utförs ofta i projektform utanför den egna avdelningen. â ê å î É ê â ë ~ ã Ü É í N M

12 Avdelning Forskning, arkiv och bibliotek î á Ç ~î Ç É ä å á å Ö É å bedrivs ett flertal forskningsprojekt med inriktning på Nationalmuseums ansvarsområden. Forskningen berör frågeställningar som attribution, datering, kontext, material- och teknikforskning, arkiv- och proveniensfrågor, samlings- och receptionshistorik, konstpedagogisk forskning, estetisk teori och metodik. Verksamheten är främst finansierad via externa medel. Projekten kvalitetssäkras och diskuteras i forskningsråd och seminarier för att antas i museets ledningsgrupp. Resultaten publiceras i resonerande kataloger, i utställningskataloger, vetenskapliga serier och artiklar samt utmynnar i symposier, seminarier och utställningar. Till avdelningen hör publikationsverksamheten som organiserar, kvalitetssäkrar och utvecklar Nationalmuseums bokutgivning. Arkivet ansvarar för att myndighetens arkivsamlingar hanteras och förvaras i enlighet med gällande föreskrifter, samt tillhandahåller arkivhandlingar för museets tjänstemän. I uppdraget ingår att uppdatera, utforma och införa fungerande arkivbildningsrutiner. Konstbiblioteket är en gemensam resurs för Nationalmuseum och Moderna Museet. Det är ett av Nordens största specialbibliotek för litteratur om konst och konsthantverk. Biblioteket förvärvar, katalogiserar, lånar ut och vårdar boksamlingar som utgör en resurs i forsknings- och utställningsarbetet vid de två myndigheterna. Konstbiblioteket tillhandahåller även digitala databaser som är tillgängliga för såväl interna som externa användare. Både Konstbiblioteket och Arkivet har öppet för externa forskare och den intresserade allmänheten. Biblioteket har också en extern referenstjänst och tar årligen emot ett stort antal såväl svenska som utländska referensfrågor per e-post och telefon. Ñ ç ê ë â å á å Ö I ~ ê â á î ç Å Ü Ä á Ä ä á ç í É â N N

13 Långsiktiga mål Att driva följande forskningsprojekt: Carl Gustaf Tessins konstsamling, Italienskt måleri, Tyskt måleri, Italiensk majolika och fransk fajans, Nederländska, holländska och flamländska mästarteckningar samt Tessin d.y:s teckningssamling över konsthantverk och inredningskonst, Pigment i Sverige under stormaktstiden samt ett infrastrukturellt projekt med syfte att katalogisera och digitalisera Nationalmuseums arkitekturritningssamling. Att vara ansvarig för ordförandeskapet i projektet Museum utan Hus. Att bygga upp nätverk och samarbetsformer inom forskarsamhället nationellt och internationellt. Att vidareutveckla rutiner inom publikationsverksamheten. Att fördjupa samarbetet mellan NM, Stockholms Universitet samt Uppsala Universitet för att uppnå ökad samverkan. Att höja kompetensen inom arkivverksamheten inför övergång till processorienterad arkivredovisning. Att fortsätta utvecklingen av arkivfunktionen som stöd till föremålssamlingarna och aktuell forskning inom museets forskningsverksamhet och externt vid museer, universitet och högskolor. Att verka för att nämndprotokollen digitaliseras/skannas in. Att informera och utbilda berörda medarbetare från NM/MM och PEW i hur man söker i de olika databaserna, i det lokala bibliotekssystemet (MONA) samt i den digitaliserade kortkatalogen. Att katalogisera Bibliotekets bytesförvärv från OMMOÓOMMU. Att se över och vidareutveckla arbetsrutiner inom mikromarc. Att sammanställa en vårdplan för bibliotekets samlingar. Ñ ç ê ë â å á å Ö I ~ ê â á î ç Å Ü Ä á Ä ä á ç í É â N O

14 Verksamhetsmål OMMV Att avsluta följande forskningsprojekt: En dynasti blir till. Medier, myt och makt kring Karl XIV Johan, Silverprojektet (etapp N inom projektet Konsthantverk och design & dess källor), Flamländskt måleri samt Gustav III:s antiksamling. Antik skulptur i Kongl. Museum samt beståndskatalogen för Gripsholms slott. Att förbereda utställningen Rubens och van Dyck. Att avsluta det digitala projektet Rembrandts självporträtt och Claudius Civilis. Att utveckla rutiner för kvalitetssäkring avseende forskningsprojekten. Att publicera följande publikationer: Silverkatalogen volym I, NM Årsbok, NM Bulletin, utställningskatalogerna Prerafaeliter, Caspar David Friedrich och Hans Hammarskiöld. Att stärka publikationsverksamheten med en vetenskaplig samt en förlagsredaktör. Att flytta arkiv förvarade i museets centralförråd till arkivlokaler i KB i syfte att göra materialet praktiskt tillgängligt för forskning. Att införa rutiner för att protokollföra förvärvsmöten. Att anpassa verksamheten efter de möjligheter den nya mikromarc-versionen erbjuder, tex lånekrav via e-post. Att låta skanna in det register över utställningar och konstnärer (ca SMKMMM kort) som idag enbart är analogt sökbara. Ñ ç ê ë â å á å Ö I ~ ê â á î ç Å Ü Ä á Ä ä á ç í É â N P

15 Avdelning Konservering á ~î Ç É ä å á å Ö É å för konservering ingår arbete med materialkategorierna konst på papper, miniatyrer, måleri, ramar, möbler samt skulptur, konsthantverk och design. Syftet är att med förebyggande åtgärder se till att de föremål Nationalmuseum förvaltar förvaras, hanteras och presenteras så att de inte skadas samt att minimera nedbrytning. Avdelningen dokumenterar undersökningar och konserveringsåtgärder och tar även del av ny kunskap inom ansvarsområdet. Avdelningen bedriver uppdragsverksamhet för statliga beställare. Målsättningen är att med nationell spetskompetens och internationell standard vårda och konservera föremål, vara drivande i utvecklingsarbetet rörande klimat- och ljusförhållanden i museets lokaler. Avdelningen verkar även för metodutveckling och forskning om föremålens material, teknik och fysiska kondition. Långsiktiga mål Att starta en tvärvetenskaplig analys- och forskningsverksamhet för bevarandefrågor. Att upprätta en strategisk bevarandeplan för att säkra samlingarnas förvaring och bevarande inför en om- och tillbyggnad. Att utveckla dokumentationen av föremålens tillstånd genom materialtekniska undersökningar samt konserveringsåtgärder i samarbete med Nydona-projektet. Verksamhetsmål OMMV Att prioritera i samlingarnas vårdbehov med avseende på den kommande evakueringen (NM-UT). Att kravspecificera lokalbehov i samband med evakuering respektive om- och tillbyggnad. â ç å ë É ê î É ê á å Ö N Q

16 â ç å ë É ê î É ê á å Ö N R Att delta i arbetet med planering av packning och evakuering av museets föremålssamlingar (NM-UT). Att tillsammans med intendenter utarbeta en kravspecifikation för restvärdesplan för Nationalmuseums samlingar. Att slutföra flytten av miniatyrsamlingen till specialgjorda skåp i målerimagasinet. Att vårda miniatyrer till den permanenta utställningen. Att bistå med tekniska undersökningar till de vetenskapliga katalogerna av flamländskt och tyskt måleri samt italiensk och fransk keramik. Medverka i forskningsprojekten Flamländska och nederländska teckningar samt Arkitekturritningssamlingen på Nationalmuseum. Att medverka i projektsamordningsgruppen för NM förstudie. Att utarbeta rutiner för hantering, förvaring och montering av fotografiska porträtt i Statens porträttsamling. Att fortsätta skadeinventeringen av konst på papper på Prins Eugen Waldemarsudde. Att införa ansvariga för att strukturera de ekonomiska förloppen kring uppdragsverksamheten. Att planera och genomföra vård av föremål i samband med flytten av Kronomagasinet (KRM-UT).

17 Avdelning Samlingar ë ~ ã ä á å Ö ~ ê å ~ omfattar måleri och skulptur, teckning och grafik, konsthantverk och design samt digital dokumentation. Samlingarna är rådgivande och beslutande i museets utlån, bevakar konstmarknaden för nyaccession, registrerar och dokumenterar nyförvärv. Avdelningen bidrar med sakkunskap och projektledning i stora delar av museets utställningsverksamhet. En grundförutsättning för professionell museiverksamhet är arbetet med samlingarnas digitala dokumentation. Arbetet utförs med nationell spetskompetens och hög internationell nivå för att bevara, dokumentera digitalt, ställa ut, och genom förvärv och forskning utveckla samlingarna. Långsiktiga mål Att i projektform ansvara och planera för evakuering av Nationalmuseums byggnad i samband med ombyggnad (projekt NM UT). Att delta med sakkunskap i planeringen av samlingarnas exponering inom och utanför landet åren OMNOÓOMNR (projekt Museum utan hus ). Att inventarieföra föremålen i Gustavsbergssamlingen och fortsätta digitaliseringen av övriga samlingar. Att leda och delta i arbetet med den nya föremålsdatabasen (projekt Nydona). Verksamhetsmål OMMV Att göra en generalplan för evakuering av föremål, möbler, inventarier och inredning samt utse kontaktpersoner för Samlingarnas lokaler/områden i museibyggnaden (NM UT). Att inventera och fortsätta registrering av konsthantverks- och designsamlingarna inför evakuering (NM UT). ë ~ ã ä á å Ö ~ ê å ~ N S

18 Att skapa en förteckning/enklare databas över samtliga portföljer och hurtsar i teckning- och grafiksamlingen (NM UT). Att migrera och implementera den nya föremålsdatabasen (projekt Nydona). Att som sakkunnig avdelning och projektledarfunktion förbereda och genomföra och utställningarna Prerafaeliterna, och C.D. Friedrich. Att som sakkunnig avdelning bidra till förslag för utställningssamarbeten och visningar under OMNOÓOMNR (projekt Museum utan hus). Avdelning Statens porträttoch slottssamlingar ~î Ç É ä å á å Ö É å ë övergripande målsättning är att med nationell spetskompetens och hög internationell nivå vårda, bevara, förteckna, ställa ut och vetenskapligt bearbeta de ingående samlingarna. Dessa inbegriper samtliga material och tekniker, inklusive foto. Vidare bedriver avdelningen forskning inom specialområdena porträtt, bildkonst inom kunglig miljö samt herrgårdskultur. Avdelningen hanterar inkommande låneärenden, bevakar konstmarknaden och föreslår inköp, dokumenterar och registrerar nyförvärv. På Gripsholms slott ansvarar avdelningen för visningsverksamheten på Gripsholms slott genom rekrytering och arbetsledning av museilärare samt utveckling av det pedagogiska innehållet. Dessutom producerar avdelningen regelbundet tillfälliga utställningar på Läckö och Gripsholms slott samt bidrar även aktivt till utställningsverksamheten inne i Nationalmuseibyggnaden. ë í~í É å ë é ç ê í ê í í J ç Å Ü ë ä ç í í ë ë ~ ã ä á å Ö ~ ê N T

19 Långsiktiga mål Att öka tillgängligheten till samlingarna på Läckö, Nynäs och Gripsholm genom att utveckla de pedagogiska metoderna. Att verka för nya ändamålsenliga lokaler för den moderna delen av Statens porträttsamling. Verksamhetsmål OMMV Att ansvara för, planera och projektera flytten av Kronomagasinet samt övriga slottsmagasin (Drottningholm, Rosersberg och Strömsholm (projekt KRM-UT). Att avsluta det tryckfärdiga manuskriptet för beståndskatalog för Statens porträttsamling. Att slutföra inventeringen och dokumentationen av Nynässamlingen. Att genomföra en sommarutställning på Läckö. Att administrativt överlämna ansvaret för de kvarstående Slottssamlingarna till Samlingarna. Att färdigställa och ge ut manuskriptet för vägledningen för kronprinsvåningen på Gripsholms slott. Att som sakkunnig avdelning och projektledarfunktion förbereda och genomföra och utställningarna Hammarskiöld och Kejsarmöte samt experimentutställningen om dagsljus. Att producera en vägledning för kronprinsvåningen på Gripsholms slott. ë í~í É å ë é ç ê í ê í í J ç Å Ü ë ä ç í í ë ë ~ ã ä á å Ö ~ ê N U

20 N V

21 Tisdag & torsdag Onsdag, fredag, lördag & söndag Nu ställer vi ut 400 ur som tickar, rinner och skickarskuggoriförsökattmätatiden. Varmt välkommen, hoppasdukanfålossentimmeellertvå. Tidens form O M

22 Myndigheten skall särskilt: hålla ett urval av de samlingar som är avsedda för utställning tillgängligt för allmänheten, bedriva utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet samt bedriva utlånings- och depositionsverksamhet. Förordning OMMTWNNTR med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde. ã ç í ì é é Ç ê ~Ö É í arbetar Fotoavdelningen, Marknadsavdelningen, Avdelningen för Pedagogik samt Utställningar och lån. Avdelningarna har alla den gemensamma målsättningen att öka tillgängligheten till Nationalmuseum och dess samlingar. Avdelningarna arbetar målgruppsanpassat med delaktighet och tillgänglighet till utställningar och aktiviteter i såväl fysisk miljö som digital. Fotoavdelning Ñ ç í ç ~î Ç É ä å á å Ö É å består av Fotoateljén samt Fototeket med svenska porträttarkivet. Fotoateljéns verksamhet utgörs av fotografering och bildbearbetning av föremål ur museets samlingar och av inlånade föremål till utställningskataloger. Fototeket och fotoateljén förser interna och externa kunder med bilder samt underhåller, vårdar och bygger upp fotografiska arkiv över museets samlingar, allmänna fotoarkiv över svensk och utländsk konst samt det svenska porträttarkivet, SPA. Fotoavdelningen har som målsättning att vara Sveriges ledande bildcentrum inom konstområdet. Långsiktiga mål Att effektivisera lönsamheten i den kommersiella verksamheten. Att öka tillgängligheten till Fototekets bildsamlingar genom organiserad digitalisering. Ñ ç í ç ~î Ç É ä å á å Ö É å O N

23 Verksamhetsmål OMMV Att medverka vid implementeringen av ett nytt bildhanteringssystem. Att utarbeta vård- och digitaliseringsplaner för bildsamlingarna. Att planera och genomföra flytten av Fototeket till Skeppsholmen. Marknadsavdelning ~î Ç É ä å á å Ö É å är uppdelad i marknad, formgivning, webbplats och intern service. Marknadsavdelningen ansvarar för varumärket Nationalmuseum. Avdelningen samordnar kampanjer för Nationalmuseums utställningar, samlingar, programverksamhet och övrig riktad verksamhet. Avdelningen är också ansvarig för den grafiska profilen, publikundersökningar, skyltgruppen samt framtagning och upphandling av reklam. Avdelningen arbetar med kataloger, skyltar, texter, annonser och foldrar och är ansvarig för den externa webbplatsen. I intern service ingår posthantering, telefoni, allmän service samt museets tryckeri & adressregister. Långsiktiga mål Att museet ska uppfattas som inspirerande, kunskapsgivande, tillgängligt och aktuellt. Att målgruppsanpassa kommunikation/information till Nationalmuseums besökare. Att museet ska ta fram nyskapande, attraktiv och kostnadseffektiv marknadskommunikation i samarbete med ledande partners inom reklam- och kommunikation. Att integrera Statens porträtt- och slottssamlingar i den generella marknadsplanen. ã ~ ê â å ~ Ç O O

24 Verksamhetsmål OMMV Att utveckla planer för marknadsbearbetning vid och inför utflyttning ur Nationalmuseibyggnaden, Blasieholmen. Att genomföra en kartläggning av Nationalmuseums existerande och potentiella partners inom de akademiska, musei, design och konsthantverks områdena mfl intressenter, samt lägga en plan för utökat samarbete. Att nå PRM MMM besök på Nationalmuseum, Blasieholmen, varav NVM MMM betalande. Att genomföra kampanjer för Prerafaeliterna, Experimentutställningen om dagsljus, Caspar David Friedrich samt en sommarkampanj riktad till turister i Stockholm. Att vidareutveckla Nationalmuseums nya webbplats och uppnå högre betyg för kundnöjdhet vad gäller navigering och design. Att genomföra marknads- och kommunikationsaktiviteter för Gripsholms Slott för att öka antalet besökare. Att intensifiera marknadsföringen av Nationalmuseum som en lärande resurs till skolan. Att fortsätta att utveckla kvalitén samt att bibehålla en fortsatt lönsam extern försäljning av tryckeriets tjänster. Att lämna över telefoniansvaret till annan lämplig avdelning med tanke på evakuering och framtidsscenarion. Att utreda möjligheterna kring en webbshop. ã ~ ê â å ~ Ç O P

25 Avdelning Pedagogik Ç É å é É Ç~Ö ç Ö á ë â ~ avdelningen arbetar med fem övergripande områden: skolverksamhet, öppen verksamhet för barn och vuxna, visningar, ateljéverksamhet för barn och vuxna och pedagogiskt utvecklingsarbete. Nationalmuseums pedagogiska verksamhet strävar efter att uppmuntra lärande kring- och upplevelser av museets samlingar. Avdelningen arbetar mot definierade målgrupper med dialogen som grund. Verksamheten i Ateljén syftar till att genom praktiskt arbete skapa en konkret förståelse av bilden och formen och ge möjligheter att kommunicera det egna bildspråket. Den pedagogiska verksamheten har som mål att bli ledande inom landet för utveckling av konst- och bildpedagogisk metodik för bildförståelse och visuell kommunikation. Långsiktiga mål Att utveckla pedagogiska material och metoder anpassade till olika målgrupper. Att öka tillgängligheten för publikkategorier med särskilda behov. Att göra Nationalmuseum till en läranderesurs för alla skolformer oavsett geografisk och ekonomisk belägenhet. Verksamhetsmål OMMV Att utarbeta en vägledning till Samlingarna för familjer och barn. Att utarbeta NÓO vägledningar för den allmänna publiken utifrån redan befintliga temavisningar. Att i samarbete med projektet Landstinget förebygger Aids (LAFA) utveckla metodik för samlingarna som utgångspunkt för undervisning om sex och samlevnad för högstadiet. é É Ç~Ö ç Ö á â O Q

26 Att föreslå och ansvara för pedagogik i det digitala projektet Rembrandts självporträtt. Att utarbeta ett webbmaterial kring konstnärliga tekniker och material för skolan. Att dokumentera barns synpunkter på det framtida NM. Att utarbeta underlag för offentliga visningar i hörsalen i samband med Prerafaeliterna och C.D Friedrich. Att i samarbete med Moderna Museet, Riksutställningar, Statens Konstråd, Västra Götalandsregionen och Region Skåne arrangera ett seminarium med inriktning museer och lärande. Att utveckla och testa olika pedagogiska metoder i och kring experimentutställningen om dagsljus. Utveckla metoder för samlingarna som läranderesurs med inriktning på språkutveckling (bilden som inspirationskälla för språket, språket som inspirationskälla för bilden). Bearbeta ateljèprogrammen för skolorna: Symboler, Omöjliga kroppar och Ansikten, Fejs och Nyllen. Lansera två nya skolprogram: Se upp och Formen i Sverige NRMMÓNTMMK Inventera möjligheter och hinder för samlingarna som läranderesurs. Avdelning Utställningar och lån ~î Ç É ä å á å Ö É å arbetar med administrativt stöd till utställningar och lån liksom långtidslån. I uppdraget ingår att vara en resurs gällande exponering och hantering av Nationalmuseums samlingar i samarbete med internationella museer, statliga myndigheter, läns- och konstmuseer. Lånehandläggarna ska verka för exponering av museets föremål, i såväl kulturhistoriska som samtida miljöer, nationellt och internationellt. ì í ë í ä ä å á å Ö ~ ê ç Å Ü ä å O R

27 Långsiktiga mål Att implementera den nya organisationens mål i arbetet. Att planera för virtuella presentationer av Nationalmuseums samlingar och utställningar. Att planera för utlån inom landet (projekt Museum utan hus). Verksamhetsmål OMMV I samarbete med Moderna Museet se över nuvarande Statsgaranti och föreslå ändringar i syfte att få ner kostnaderna för utställningsprojekten. Att se över interna riktlinjer för kurirresor. Att se över och söka effektivisera kontanthanteringen gällande traktamenten för externa kurirer. Att utarbeta en lathund för utställningsarbetet. ì í ë í ä ä å á å Ö ~ ê ç Å Ü ä å O S

28 Långsiktiga mål och verksamhetsplaner OMMV Stödverksamhet ë í Ç î É ê â ë ~ ã Ü É í O T

29 Administrativ avdelning ~ Ç ã á å á ë í ê ~í á î~ avdelningen innefattar funktionerna ekonomi och registratur, personal och IT. Avdelningen ansvarar för myndighetens administration som registrering, redovisning och övriga ekonomifrågor, IT-drift och -support, personaladministration, övriga personalfrågor och kontakter med personalorganisationer samt förvaltningskunskap och upphandling. Avdelningen är föredragande i respektive utskott. Avdelningen leder budgetprocessen och samarbetar med Överintendentens kansli för att planlägga, följa upp och optimera resursnyttjandet i verksamhetsplaneringen. Avdelningen ansvarar för att myndigheten uppfyller lagar och förordningar och att myndigheten fungerar effektivt. Ekonomi och registratur Ç É Ü ì î ì Ç ë ~ â ä á Ö ~ uppgifterna är registrering av myndighetens inkommande och utgående ärenden, intern och extern redovisning, bokslut, rapportering, prognoser samt ekonomiska underlag inför beslut inom myndigheten. Funktionen sköter också administrationen av anknutna stiftelser samt systemadministrationen av ekonomisystemet Agresso. Långsiktiga mål Att bidra till att myndigheten ges en rimlig grundfinansiering genom att tydligt redovisa de fasta och rörliga kostnadernas utveckling samt genom relevanta nyckel- och jämförelsetal. Att effektivisera ekonomihanteringen och informationsuttaget i Agresso. Att verka för ett gemensamt ekonomisystem inom myndigheten. ~ Ç ã á å á ë í ê ~í á î~ ~î Ç É ä å á å Ö É å I É â ç å ç ã á ç Å Ü ê É Ö á ë í ê ~í ì ê O U

30 Verksamhetsmål OMMV Att genom riktade utbildningsinsatser skapa effektivare kostnadsstyrning och uppföljning. Att anlita en extern föreläsare för ledningsgruppen för att öka kunskaperna om statlig budgetering och redovisning. Att genomföra förstudie angående Webinfo, ett system som underlättar budgetuppföljning och annat informationsuttag ur Agresso. Att ansvara för den ekonomiska administrativa delen av arrangemangen kring Sommarnattskonserter. Att sammankalla till minst fyra informations- och samordningsmöten med chefen för Prins Eugen Waldemarsudde. IT á í J Ñ ì å â í á ç å É å ansvarar för upphandling, förvaltning, drift och teknisk utveckling av Nationalmuseums samtliga IT-system, inköp av all IT-relaterad hård- och mjukvara samt säkerhet inom IT-verksamheten. Funktionen ansvarar för support och kompetensutveckling inom IT-området. Långsiktiga mål Att planera IT-miljön vid en om- och tillbyggnad av museet. Att utveckla, underhålla och administrera kostnadseffektiva IT-lösningar med fokus på besökarnas och museets behov i samråd med IT-utskottet. á í O V

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet

Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet Introduktion till Nationalmusems forskningsverksamhet áååéü ää Nationalmuseums forskningsuppdrag Nationalmuseums samlingar som forskningsresurs Forskningssamverkan med andra museer, universitet och högskolor

Läs mer

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum

Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Alströmerhemmet Nationalmuseums partner i pilotprojektet Morgondagens museum Under 2015 inleder Alströmerhemmet och Nationalmuseum ett skede i sitt samarbete för att tillsammans hitta arbetsformer som

Läs mer

Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09

Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09 Regeringen Kulturdepartementet Stockholm den 14 augusti 2009 103 33 STOCKHOLM Dnr: 10-98/09 Uppdrag till Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde Ku2009/1276/KV med reviderat budgetunderlag 2010-2012

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek 2013 Fastställda av överbibliotekarien 10 april 2013 UUB:s uppdrag är att ge användarna bästa tänkbara biblioteksservice. Uppgifterna sammanfattas i

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut

Upprättad av Dokumentansvarig Datum Beslutad av/datum för beslut 1 Bakgrund En stor del av utmaningen i att få en webbplats att fungera på lång sikt är att skapa en tydlig och permanent organisation avseende kompetenser, roller och ansvar. Det är också viktigt att det

Läs mer

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09

Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011. Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsplan för Folkmusikens hus 2010-2011 Rättvik 2010-05-09 Verksamhetsidé Folkmusikens hus är ett resurs- och kompetenscentrum för folkmusik och - dans. Ändamålen är att Bevara, Berätta och Berika.

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING

TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING TEKNISKA MUSEETS POLICY FÖR DOKUMENTATION, INSAMLING OCH GALLRING Denna policy omfattar dokumentation samt insamling och gallring av föremål, skrivna dokument, arkivalier, fotografier, film, inspelat ljud,

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16

Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 Framtida utmaningar bibliotekets roll SLU-bibliotekets strategi 2013-16 SLU-bibliotekets strategi 2013-16 bygger på SLU:s övergripande strategi för samma period. Biblioteket är en integrerad del av SLU

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Informations- policy. Falköpings kommun

Informations- policy. Falköpings kommun Informations- policy Falköpings kommun 1 Informationspolicyn består av två delar. En del som allmänt beskriver informationsarbetet och informationsenhetens roll samt ett styrdokument med övergripande mål,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland

Personalpolitisk plattform. för Landstinget i Värmland Personalpolitisk plattform för Landstinget i Värmland Den personalpolitiska plattformen ger stöd och vägledning för medarbetare, chefer och ledare i arbetet med att förverkliga den politiska visionen:

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning

Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning Årsredovisning 2014 Årsredovisning NMW 2014 Innehållsförteckning ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 SFS 2000:605 Kap 3 1-2 1.1 Inledning 2 REGLERINGSBREV NMW 2014-1 1.2 Kvalitetsanalys

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015

VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 VERKSAMHETSMÅL FÖR FRIDHEMS FOLKHÖGSKOLAS 2014-2015 Ledningens mål Lägga upp en strategi för Fridhems pedagogiska utveckling för de närmaste fem åren. Göra en omvärldsanalys över presumtiva kursdeltagares

Läs mer

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för Neurologiskt Handikappades Riksförbund enligt FS beslut den 31 maj 2008 Innehåll Förord s 3 Kommunikationsarbetet s 4 Övergripande riktlinjer för intern och

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Årsredovisning NMW 2010

Årsredovisning NMW 2010 Årsredovisning OMNM Årsredovisning NMW 2010 ÖVERINTENDENT ENS FÖR ORD 3 1 R ESULTATR EDOVISNI NG 4 1.1 Inledning med läsanvisning 4-5 1.2 Resultaträkning per museum 6 2 VÅRDA, FÖRTECKNA OCH BERIKA 7 2.1

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK

MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK MIN PRAKTIK PÅ METROPOLITAN MUSEUM OF ART I NEW YORK Tack vare bidrag från Er fick jag under hösten 2012 möjlighet att genomföra en åtta veckors praktik hos Nancy Britton, tapetserarkonservator, på Metropolitan

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål

UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV. Uppdrag. Mål HÖGSKOLAN I BORÅS Gemensamma förvaltningen Högskolekansliet Åsa Dryselius, avdelningschef 2012-09-20 UPPFÖLJNING FÖR PERIODEN JUNI - AUGUSTI AV HÖGSKOLEKANSLIETS MÅL ENLIGT VERKSAMHETSPLAN 2012 Uppföljningen

Läs mer

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav

ADMINISTRATIV CHEF. Kompetenskrav ADMINISTRATIV CHEF Kompetenskrav Flerårig utbildning inom administrations- eller personalområdet Utbildning i mellanchefsskap Erfarenhet av löpande administrativt ansvar och projektansvar i större administrativa

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen

Standarder källa till kunskap och utveckling. Arkivarien i den digitala kommunikationen Standarder källa till kunskap och utveckling Arkivarien i den digitala kommunikationen Öppna data G-kataloger Big Data Verksamhetssystem Samarbetsytor Sociala media Ärendehanteringssystem e-arkiv e-post

Läs mer

Intendenturens organisation och ledning

Intendenturens organisation och ledning Verksamhetsplan 2011 2011-01-20 Verksamhetsbeskrivning Beslutsdatum 2011-04-12 Intendenturens organisation och ledning Intendenturen i Blåsenhus omfattar samtliga lokaler i Blåsenhus samt de utrymmen i

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1

Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Kommunikationspolicy för Sundbybergs stad 1 Övergripande inriktningar Information och kommunikation är strategiska styrmedel. Stadens kommunikationsarbete ska bidra till att utveckla, förmedla och förankra

Läs mer

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna

Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Projekt Trafikskola för jämställdhet 2005-2007 Landstinget Dalarna Bakgrund Det krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat. Albert Einstein. Jämställdhet

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015

Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 Rutiner för samråd och styrning 2013-2015 KB och dess partners och nationella kompetenscentra i det nationella utvecklings- och samverkansuppdraget Bakgrund I mars 2012 tog Kungl biblioteket beslut om

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015

Verksamhetsplan Konstfrämjandet Skåne 2015 1(7) Verksamhet Konstfrämjandet Skåne är en ideell förening med en omfattande verksamhet. Vi har länge arbetat med att sätta fokus på samtidskonsten i Skåne och Malmö och att ge befolkningen tillgång till

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv.

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Nämnd. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Stockholms stadsarkiv. STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2011:2 DNR 9.4-1958/11 SID 1 (5) 2011-01-28 Stockholms stadsarkiv BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kulturnämnden

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC)

Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Datum Diarienummer 2012-02-17 811-2011-6663 as p Bidrag till uppbyggnad och drift aven svensk nationell infrastruktur - Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC) Förutsättningar Swedish National

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé

1. Mission. 2. Vision. 3. Värderingar. 4. Verksamhetsidé Strategisk verksamhetsplan för Kulturförvaltningen Kompletterar Kulturpolitiska mål för Värnamo kommun 2011 2014 och Biblioteksplan för Värnamo kommun 2011 2014. Kn 2014-02-19 19 Bilaga 3 1. Mission Kulturnämnden

Läs mer

Polisens medarbetarpolicy

Polisens medarbetarpolicy Polisens medarbetarpolicy Ansvarig utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256, 102 26 Stockholm D nr: HR-799-4653/09 Fotografer: Magnus Westerborn, Karl-Oskar Bjurenstedt, Peter Phillips, Patrick Trägårdh

Läs mer

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS

VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS VIÄG ERKU LTUR ARVE TTIL LSAM MANS Originalfoto: Aron Jonason. Ur Göteborgs stadsmuseums samlingar. Västarvet DETG EMEN SAMM AKUL TURA RVET DEMOKRATI, TILLGÄNGLIGHET OCH SAMVERKAN Arkiv, bibliotek och

Läs mer

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet

Konstpedagogiska Program 2012. Hogstadiet & Gymnasiet Konstpedagogiska Program 2012 Hogstadiet & Gymnasiet Upplev, skapa och kommunicera Bror Hjorths Hus erbjuder visningar på olika teman utifrån konstnären Bror Hjorths konst eller med utgångspunkt i de tillfälliga

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

Årsredovisning NMW 2013

Årsredovisning NMW 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning NMW 2013 ÖVERINTENDENTENS FÖRORD 1 1. RESULTATREDOVISNING 2 1.1 Inledning 2 1.2 Läsanvisning 3 1.3 Resultaträkning per museum 5 2. VERKSAMHET 6 2.1 Myndigheten 6 2.2

Läs mer

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program

Handlingsplan för 2010. Personalpolitiskt program Handlingsplan för 2010 Personalpolitiskt program Personalstrategisk handlingsplan för 2010 Lunds kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare - både för att kunna rekrytera nya medarbetare och för att ta

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning

Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer. en nationell inriktning Kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer en nationell inriktning Frågor och svar om kompetensprofiler för Polisens ledarskapsnivåer Varför behövs kompetensprofiler? Syftet med kompetensprofilerna

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation

Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Miniskrift Mot mer agila former av samarbete och kommunikation Skrift fyra i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Årsredovisning NMW 2009

Årsredovisning NMW 2009 Årsredovisning 2009 Årsredovisning NMW 2009 ÖVERINTENDENT ENS FÖR ORD 3 1 R ESULTATR EDOVISNI NG 1.1 Inledning med läsanvisning 5 2 R ESULTATRÄKN I NG PER MUSEU M 6 3 VÅRDA, FÖRTECKNA OCH BERIKA 3.1 Konservering

Läs mer