Alumnundersökning W företag och sysselsättning baserat på inriktning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Alumnundersökning W företag och sysselsättning baserat på inriktning"

Transkript

1 Alumnundersökning W företag och sysselsättning baserat på inriktning Inriktning: Vattenresurshantering Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 22 Gryaab AB Processingenjör avloppsreningsverk 2 Purenova Miljötekik AB. Processingenjör/projektledare processteknik avloppsrening. Ej uppgift Tomelilla Kommun Kartläggning av ledningsnät för VA. Fältarbete med GPS och Mätstation, samt manuell mätning av vattengångar i brunnar. Data fördes in i ett GIS, beståede av AutoCAD och en Oracledatabas. 1 Purac (Läckeby Water Group) Konstruktör. Mycket ritande i CAD, därefter hydraulik och hållfasthets beräkningar. Samt administrativa uppgifter. 24 Simrishamns kommun Sammanställa kommunens miljöbokslut 2 Jobbar inte för tillfället 25 Trelleborgs kommun Miljöingenjör på miljöförvaltningen Tillsyn enligt miljöbalken, skrivande av lokala miljömål, arbete med Eu projekt 1 VA ingenjör projektering samt modellering av VA system Ej uppgift SWECO Jobbar med kust och vattendrag. 27 WMAwater (konsultfirma i Australien) Jag jobbade främst med att utveckla, kalibrera och köra modeller för översvämningskartering, men också vattenkvalitetsmodellering. 1 Jag doktorerar i Hydrologi vid Uppsala universitet. Mitt projekt handlar om global vattenbalansmodellering. 24 Södra Cell typiska uppgifter som processingenjör, t ex analys och 1 samma företag problemlösning 29 Emåförbundet vattenregleringssamordnare. jobbar med vattenreglering 27 FORACO S.A.S. Projektingenjör i fält permanent. Hantering av löpande administrativa arbetsuppgifter för generalentreprenören vid en omfattande hydrogeologisk undersökning av ett 1 m mäktigt lager lera på 5 m djup i Champagne/Lorraine i Frankrike, som avses tjäna som slutförvar för använt kärnbränsle efter svensk modell. Byggherre: ANDRA (franska SKB) 3 ARKIL A/S, avdelning: Miljøteknik. Stor dansk entreprenör inom exempelvis förorenad mark. Jag är företagets svenska agent och arbetar på kontor i Köpenhamn med anbudsskrivning på svenska upphandlingar och deltar i branschseminarier, konferanser och andra möten runt om i Sverige, samt sköter all kundkontakt på svenska via mail och telefon. Jag kommer således i kontakt med de svenska konsultbolagens projektledare inom förorenad mark i hela landet. Vi erbjuder kärnborrning med Sonic rigg i jord och banvallar, In Situ saneringsanläggningar, andra typer miljösaneringar, grundvattensänkning m.m.

2 29 Göteborg Vatten Trainee inom VA. 6 månader vardera hos konsult, kommun och entreprenör 29 Traineeprogrammet Traineeprogrammet Skåne Nordväst (16 månader): Arbetade Skåne Nordväst som VA ingenjör på kommunal VA avdelning, projektledare (anställd av för starten av kommunens arbete med REVAQ certifiering av Höganäs kommun) avloppsslam, andra arbetsuppgifter i det löpande arbetet på VA avdelningen, samarbete med övriga traineer (med annan bakgrund) i regionalt projekt samt utvecklingsdagar inom programmet. 27 Kalmar Vatten AB Jag arbetade som utredningsingenjör på Kalmar Vatten, vilket är Kalmars kommunala VA bolag. Främst hade jag hand om dagvattenfrågor, samt utredde statusen på ytvattenkroppar inom kommunen genom analys av provtagningsdata. 1 Vatten och Miljöbyrån. Konsult och arbetar med ledningsnät, vattentäkter och miljö. 1 Nordvästra Skånes vatten och avlopp. Avdelningen heter Ledningsnät och projekt. Arbetar som VA ingenjör med dagvatten inklusive dagvattenpolicyer, detaljplanefrågor samt utredningar på spillvattennätet. 1 Nu arbetar jag på Stockholm International Water Institute (SIWI). Främst med media och kommunikationsfrågor, men även en del policyarbete, främst inom ramen för klimatanpassning. Jag har bland annat varit ansvarig för våra kommunikationsoch mediestrategier kring Almedalen, samt har följt klimatförhandlingarna nära de senaste två åren. Som representant för sekretariatet till en koalition av 1 internationella organisationer som syftar till att höja profilen på vattenfrågor i klimatdebatten, har jag varit ansvarig för koalitionens kommunikationsarbete/opinionsbildning samt varit med i att driva vår policyutveckling. Innan jag började arbeta på SIWI läste jag en ettårig journalistutbildning. 1 Samma. Bytte inom företaget till nytt kontor. 28 Sweco Environment Konsult inom vattenresurshantering. Mycket fältarbete relaterat till hydrogeologi. 26 Trelleborgs Utredningsingenjör Vatten & Avlopp: Kommun utredningar, underhållsprogram, arbetsledning mm 25 Länsstyrelsen i Handläggare inom vattenverksamhet 1 ÅF arbetar som miljökonsult. Tar fram MKB:er. Gävle 27 Tetra Pak Produktion 3 Sigma IT & Management. Arbetar med Corporate Performance Management/Business Intelligence 21 Järfälla kommun VA ingenjör och sedan projektledare, arbetsuppgifter jag 1 Ska precis byta till ett företag som har hand om markhade under det första året i kronologisk ordning; administrera och vatten. och ta emot klagomål på dricksvattenkvalitet samt tillståndsansökningar för avfallskvarnar, projekt att öka antalet fettavskiljare i kommunen, ta fram verksamhetsområde för dagvatten, projektledare att ta fram en vattenplan.

3 28 Danmarks tekniska Doktorand inom miljö och vattenteknik med fokus på universitet modellering av småskaliga dagvattensystem 28 Tactel AB Programmeringskonsult åt Sony Ericsson 1 VA SYD, utreder kapacitetsproblem på ledningsnätet 28 VA och Avfallskontoret, Uppsala kommun grundvattenskydd, vattenskyddsområden, dispensärenden, bergvärmeanläggningar, ansökan om vattendom och vattenskyddsområde 2 Uppsala Vatten och Avfall AB. certifiering av slam från reningsverk (REVAQ), uppströmsarbete, interna utredningar i verksamheten (reningsverk o vattenverk), utbildning, handledning exjobbare, recipientkvalitet 26 E.ON Energihandel Nordic AB Jobbade som hydrolog på marknadsanalysavdelningen för E.ON's enrgihandel. Började med implementering av ny hydrologisk modell och därefter hydrologisk prognosverksamhet för nordisk vattenkraftsproduktion. 27 Gislaveds kommun Var driftingenjör och arbetade med kommunens vatten och reningsverk 26 SJ Miljöhandläggare, ansvar för miljöledningssystem och miljöarbetet. 24 Länsstyrelsen Handläggare eg:s ramdirektiv för vatten. Miljöövervakning, analys, samordning provtagningar, utveckling gis metodik, tolkning lagstiftning 28 Grundvattenteknik AB (GVT AB, Falun) 1 Har precis bytt till EMK, Energi Miljö Konsult AB där jag är anställd som mätingenjör. Jobbar främst med provtagningar vid förbränningsprocesser. 1 Är doktorand i VA teknik på LTH 1 Uppsala Universitet, doktorand i glaciologi 1 Jämtkraft. Ansvarig för företagets dammsäkerhetsarbete. Fältingenjör, mätingenjör, CAD och modellering. 1 Golder Associates AB, Luleå. Miljökonsult. Fältarbete med provtagning av jord/vatten/luft. Utvärdering och riskbedömning i rapportformat. 23 Kemira Kemi AB Applikationsingenjör. Teknisk support till försäljningen av vattenreningskemikalier. 25 Sweco Environment AB Konsult (både handläggare och uppdragsledare). Frågor inom Vattenresurser (ex. vattenskyddsområden, tillstånd för vattentäkt, lokalisering av ny vattentäkt, lakvattenproblematik kring deponier) och Förorenade områden (allt från översiktliga miljötekniska undesökningar till huvudstudier och saneringar; planering, fältarbete, riskbedömning, åtgärdsutredning, projektering av sanering, saneringskontroll) 2 Alfa Laval Copenhagen A/S. Jag är Business manager och håller på med support till försäljningen av maskiner till reningsverk. Jobbet består av produktprocess och kommersiell support. 26 Anjo Bygg Arbetsledare på byggföretag som bygger reningsverk. 2 Purenova Miljöteknik AB. Arbetar som konsult med avloppsvattenrening. Räknar och dimensionerar processer.

4 26 AnoxKaldnes Utvecklingsingenjör, laborativt arbete vid pilotanläggning för rening av avloppsvatten. 25 Vateknik & Konsultr med inriktning mot miljöfrågor. MKB, Vattenvård AB tillståndsansökningar, utredningar etc. 29 Uvat AB Miljökonsekvensbeskrivningar, täkttillstånd, VA utredningar, projektera enskilda avlopp 25 Borås Stad Projektering av VA ledningar, utredningar, VA i detaljplan och policy för dagvattenhentering. 22 LTH Projekt på avdelningen för VA teknik hjälpte bla en doktorand med experiment. Började själv doktorera på TVRL efter 4 månader. 21 Alvesta kommun Utredningsingenjör inom vatten och avlopp. ajourhållning av ledningsregister, Revaq certifiering, dagvattenpolicy och andra riktlinjer, miljörapporter..mm 28 AnoxKaldnes AB Processingenjör inom anaerob behandling av vatten och avfall. Ansvarig för labb och pilottester, utredningar och kundkontakt. 27 Ramböll Sverige AB Miljökonsult inom grundvatten, tillståndsärenden, förorenad mark/förorenade byggnader och kemikaliesäkerhet. 27 AECOM Environment, Seattle, WA I m working as a Coastal and Environmental Engineer. I'm currently working on a damage assessment of jetty structures at the mouth of the Coquille River, OR. I m also involved in remedial work at a Superfund site in Seattle, Duwamish Waterway, where we are currently planning the design for inwater excavation of contaminated sediments. 1 Kungliga Tekniska Högskolan, doktorand 1 Tyrens AB Vägprojektör och uppdragsansvarig. 1 Kävlinge kommun VA utredningar och allt förekommande dagligt arbete med VA. 1 DHI Sverige AB. Konsult inom vatten och miljö. Beräknar hydrodynamik i 3D med MIKE3 21 WSP Environmental Konsult, arbetsuppgifterna innefattade olika typer av utredningar inom hydrogeologi. Lite fältarbete, rapportskrivande och kundmöten mm. 28 Det Norske Veritas Oslo Miljökonsult inom marinteknik 1 COWI AB VA planerare och utredare 27 Helsingborg Stad Våtmarkshandläggare, genom fältarbete sammanställa information om redan anlagda våtmarker i Råån, samt genomföra studier i försöksvåtmarker utanför Helsingborg 29 Jönköpings Konsult inom Vattenvård. Projekterar och projektleder främst 1 WSP Environmental miljökonsult arbetar med förorenade områden, provplanering och provtagning av misstänkt förorenad jord och grundvatten. Deltar också vid upprättande av miljökonsekvensbeskrivningar främst för vattennverksamheter och berg och grustäkter

5 Fiskeribiologi fiskvägar och dammutrivningar, men sysslar även en del med miljöövervakning. 23 Lunds kommun Jobbade som miljöinspektör med tillsyn av bla. kemiska industrier på Ideon. Handläggning av ärenden med anknytning till kemiska produkter så som platsbesök, kontroll av lagefterlevnad, författande av rekommendationer. 25 Sweco Jag gjorde diverse utredningar, projekterade ledningar och modellerade vattennät. 3 WSP. Jobbar med förorenad mark. Inventering av förorenade områden, provtagning i fält, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, saneringskontroll och rekommendationer. 2 Jag jobbar för Luftförorenings och klimatsekretariatet. Jag redigerar tidningen Acid News, hanterar hemsida och skriver artiklar. 24 Länsstyrelsen Tillsyn och tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet 1 E.ON tillståndsansökningar inom områdena gas, el och värme 27 SYSAV AB Jag fortsatte på mitt examensarbete: att rena lakvatten med SBR teknik och arbetade vidare som projektingenjör i ett lakvattenprojekt som ingick i EU projektet INTERREG IIIA Källsamarbetet. Inom projektet höll jag ihop fem mindre delprojekt där jag 1 SWECO Environment AB, miljökonsult. Arbetar fortfarande med lakvatten och avfallsfrågor. Har breddat mig och arbetar även med förorenade områden, miljöövervakning i form av samordning av Naturvårdsverkets screeningprojekt mm. utförde teoretiska uppgifter som planering av projekt, uppföljning av budget och utvärdering av resultat så väl som provtagning av lak och grundvatten samt processoptimering av lakvattenreningsanläggningen. Under 28 avslutades EU projektet och arbetet övergick då till att driva SYSAVs interna lakvattenprojekt i form av utredningar om lakvattenhanteringen samt mer driftrelaterade frågor. 26 WSP Environmen Grundvattenmmätningar för Citybanan, 2 Vattenfall. Vattenkraftsplanering, Hydrologiskt utvecklingsarbete 28 AnoxKaldnes Biologisk vattenrening forskning, underhåll av labbprocesser, skriva rapporter. I princip ett labbjobb. 28 Halmstad kommun Vikarierade som process och laboratorieingenjör under en månad. Tog hand om provtagningen på avloppsreningsverken i kommunen. 25 Landskrona kommun Projektledning utredning av bakgrund till nitrifikationshämning på ett avloppsreningsverk 2 WMAwater i Sydney, Australien. Jobbar med översvämningsanalys. Hydrologi, statistik, GIS, skapa modeller för extrema regn (TUFLOW). 2 Vatten och miljö i Väst AB (VIVAB). Jobbar som processingenjör (vikariat) och tillförordnad driftledare. 1 VA SYD. Processingenjör / strateg 5%, industridoktorand 5%. FoU + optimering av reningsprocesser

6 Inriktning: Processteknik Examensår Företag första 28 Bioprocess Control/Bioteknikavdelningen LTH Kort arbetsbeskrivning första Jag arbetade med labbförsök för optimering av biogasproduktion samt produktutveckling av produkt för att mäta gasproduktion från rötkammare i labbskala. 28 AnoxKaldnes Jag har jobbat med utvecklingsarbete, uppstart av reningsanläggningar, uppföljningar, problemlösning, utbildning m.m. Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 1 AnoxKaldnes På AnoxKaldnes jobbar jag med konsultuppdrag inom biogasområdet. Min huvudsakliga uppgift är att ansvara för och utföra labbförsök i syfte att optimera rötningsprocessen. Jobbar även med att optimera fullskaliga rötningsprocesser samt projektering av nya anläggningar. 1 Jag byter jobb om två veckor och kommer då att börja som processingenjör på Perstorp. Eftersom jag ännu inte börjat på min nya arbetsplats så vet jag inte exakt vad alla mina arbetsuppgifter kommer att vara men jag kommer bland annat att jobba med processutveckling och processoptimering. 21 Profu systemanalyser angående avfallshantering och fjärrvärme. ekonomiska riskanalyser. 21 Anoxkaldnes Laborationsstudier på industriella avloppsvatten + design av vattenreningsanläggningar på industrier. 22 LTH Insamling och strukturering av mätdata partiklar inom 2 Sweco Environment, processingenjör inom avloppsrening svinuppfödning. Arbetade med att försöka bygga en och biogas. Beräkningar och utredningar. matlabmodell som beskrev partikelutvecklingen i stallet. 28 BioMil AB Konsult i biogasbranschen. Gör tekniska utredningar om möjlighet att bygga biogasanläggningar, processändringar, utvecklingsprojekt mm 27 Ramböll Sverige AB Konstruktör inom energi och miljöteknik. 1 Chalmers tekniska högskola. Doktorand i optisk fjärranalys. Mätningar av klimatgaser. 27 LTH doktorand på LTH; forskning och undervisning 28 Bioprocess Control Var processingenjör där jag utvärderade kunders biogasanläggningar och tittade på hur de kunde effektiviseras 24 studsvik Projektledare 1 Doktorerar vid Chalmers. Arbetar med experimentell forskning kring indunstning av svartlut från massaindustrin.

7 Inriktning: Miljösystem Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första 27 Svalövs kommun Biträdande projektledare vid sanering av BT Kemi. Mycket information om projektet, några upphandlingar genomfördes vilka jag fick göra med guidning av två erfarna rävar. Deltog i allt som rörde projektet, från provtagning och möten till seminarier och media. 29 IVL Svenska Livscykelanalyser, Carbonfootprint, miljöinstitutet Miljövarudeklarationer både metodutveckling och utförande åt företag, forskning om biodrivmedel (även detta systemanalys). 21 Tyréns AB klimatinventeringar, fastighetsinventering, ecological footprint, EPD Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 2 Skanska Healthcare AB (dotterbolag till Skanska Sverige som bygger Nya Karolinska Solna) Bygger sjukhus där kunden ställt väldigt höga miljökrav. Ansvarar för koordinering av miljöfrågor i produktion. 1 Jordbruksverket, Energi och klimatfrågor som rör jordbruket. Även detta i måga fall relaterat till systemanalyser, förslag till styrmedel m.m. 25 Tetra Pak Mikrobiologiska analyser 1 Verksamhetsledare på Miljöbron i Göteborg. Ansvarar för kontakt med studenter, företag och universitet/högskola,koordinering av projekt, budget, finansiering, måluppfyllnad, hemsida, nyar, marknadsföring, rapportering till styrelsen mm 25 Skånebil AB Införande av miljöledningssystem och kvalitetsledningssystem enligt ISO141 och ISO91 2 Idag håller jag på att skola om mig till lärare! 27 Lunds universitet (VentureLab) Projektledare inom företagande och entreprenörskap, så småningom verksamhetsledare med bland annat ansvar för anställda och ekonomi. 27 Naturvårdsverket Arbete med EU:s system för handel med utsläppsrätter. Rapportering, statistik, information till verksamhetsutövare och länsstyrelser, utveckling av handelssystemet i Sverige och på EU nivå. 26 FB Engineering, numera uppköpt av COWI Handläggning samt projektledning av uppdrag avseende tillståndsärenden enligt Miljöbalken, Plan och bygglagen, Ellagen mfl. 1 Innovator Skåne AB affärsutvecklare. 26 SSAB Merox AB TF Kvalitetschef. Ansvarig för ledningssystem för kvalitet och miljö, lagbevakning, interna revisioner mm. 28 Lantmännen livscykelanalyser på livsmedel 29 Mira Miljö Miljökonsult, arbetade mycket med ledningssystem 2 Demikon AB, miljökonsult med inriktning mot förorenad mark 28 Kommunikations Telias företagslösningar 2 Sweco, konsult Vatten och Miljö.

8 bolag 28 YIT Sverige AB Assisterande projektledare för EPC projekt (energieffektivisering stora fastighetsbestånd) 24 Nolan ITU (Sydney) Environmental Consultant with key responsibilities and duties including: Project management Proposal development Life cycle assessments Data collation, analysis and manipulation 27 EU kommissionen Jag var trainee pa Generaldirektoratet for Miljo pa EUkommissionen. Jag jobbade pa avdelningen som hette "Clean air and transport", framst med sjofartsfragor. 26 Sweco Viak Konsultarbete; MKB, miljöledning, utveckling av miljökurser till högskolan 25 Tetra Pak R&D, Lund Projektanställd laboratorietekniker, genomförde kvalitetstester av förpackningar Davis Langdon (Sydney) Sustainability Leader Key responsibilities and duties include: Development of Australian life cycle assessment based embodied carbon dioxide equivalent factors for materials in the commercial property industry Development of the Davis Langdon Embodied Carbon Metric Development of Davis Langdon s sustainability consultancy offering Sustainability research and publications Development and implementation of Davis Langdon s Australia and New Zealand wide sustainability program including Sustainability Policy, Strategy and Action plan reporting to the Managing Director Management of Davis Langdon s participation in government and industry programs such as City Switch and Sustainability Advantage Responsible for internal and external sustainability communication and reporting Responsible for carbon footprinting for all AECOM offices in Australia and New Zealand Chair of Davis Langdon s CSR Committee reporting to the Management Committee Active member of the GO! (Green Office) Coordinators and Leadership Group Champions within AECOM which reports to the ANZ Executive Committee ADS Insight. Konsultarbete inom EU policy (miljofragor inom transport, energi, avfall m m). Jobbar på Swerea IVF (Mölndal) som forskare i livscykelanalys.

9 Inriktning: Energisystem Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 29 Grontmij AB Konsult, arbetade med biogas och VA, främst utredningar 1 Torsås kommun, VA ingenjör Jobbar med VA i en liten kommun och jobbar framför allt med utredningar och miljöfrågor kopplade till både vatten och avlopp. 28 ClimateWell AB dimensionering och teknisk säljsupport för solkylsystem i Spanien 27 Eolus Vind Självständigt driva vindkraftsprojekt från idé till färdiga tillstånd. 28 Energikonsulterna i Sverige AB Arbete med Green Building certifikat samt energideklarationer för fasitgheter. 2 Clean Air Technologies AB. Rökgaskondensering samt uppfuktning av förbränningsluft i värmeverk. Ansvarar för beräkningarna av värmeeffekter mm samt offertansvarig mot våra underleverantörer/kunder. 28 Grontmij AB Ej uppgift 1 Jag jobbar på en kommun med stor bredd på arbetsuppgifterna. 25 Skanska Miljösamordnare i byggprojekt: marksanering, energianvändning, miljöledningssytem, internutbildning etc. 28 Höganäs AB Projekt (1 år), utförde en detaljerad energikartläggning av stålverken i Höganäs och Halmstad. Ingick bla flödes, gas och temperaturmätningar samt beräkningar och rapportskrivande. 28 Energimyndigheten Handlägger provningar av energikrävande produkter samt utför även provningar praktiskt. Arbetar även med kvalitetsarbetet på enheten. 22 American express Ekonomi, kundsupport i 6 mån (var tjänstledig från mitt gamla jobb). Därefter föräldraledig. Fick efter mammaledighet jobb på svalövs kommun som miljöinspektör. 28 Vestas Wind Systems A/S I september påbörjade jag Vestas Graduate Programme, ett traineeprogram över 2 år uppdelat på 3 åttamånadersmoduler. Under de två första modulerna arbetade jag med skapande/uppdatering och implementering av ett 1 Västra Götalandsregionen. Ansvarar för ett regionalt program som ska stärka markanden för energieffektiva byggnader. Initierar, samordnar och sprider information ifrån olika insatsprojekt inom området. 1 Samma arbetsgivare. Har dock bytt avdelning från Ingenjörs till Miljöavdelningen. 1 Miljöinspektör i Åstorps kommun där jag jobbar framförallt jobbar med förorenad mark. 1 Som nämnts tidigare har jag har 3 moduler inom ett traineeprogram. Utöver det har jag bytt en gång, då mitt traineeprogram avslutades. Jag arbetar idag på Vestas Northern Europe i Malmö. Jag arbetar som Wind & Site Engineer, vilket innebär att jag utför bland annat

10 ledningssystem enligt ISO 91, ISO 141 och OHSAS 181. Jag var stationerad först i Danmark, och sedan i Kina. 27 DONG Energy Inköpare av förvärmare (värmeväxlare till kraftverk) samt 5% processberäkning 25 White arkitekter Miljökonsult i byggbranschen. Sysslade med miljösamordning, MKB, miljögranskning av byggmaterial, miljöinventeringar mm 28 Projektassistent på LTH (5 månader) 29 På Distribution inom Teknik och stadsbyggnadsförva ltningen i Landskrona kommun som senare blev Landskrona Energi AB. 28 Svenska Vindbolaget (delägare) 27 Vattenfall Power Consultant AB 25 Länsstyrelsen i Uppsala län Projekt om el statistik och om hur elanvändningen förändrats efter införande av smarta mätare. Samlade in stor mängd data som analyserades och sammanställdes i en Elforsksrapport. Fjärrvärmeingenjör. Arbetar huvudsakligen med planering, projektering och utbyggnad av fjärrvärmenätet. Även med försäljning av fjärrvärme och kommunikation. Titel: Projektutvecklare vindkraft Hitta lämpliga platser för vindkraft via geografiska informationssystem (GIS). Konsultarbete inom energibranschen, främst inom biobränslebaserad fjärrvärme och kraftvärme. Ansvarig för att utforma hur länsstyrelsens uppdrag att samordna länets energiarbete skulle gå till. Samt som miljöskyddshandläggare för större energianläggningar. Fördelning 5/5 produktions och lastberäkningar på vindkraftverk. 1 COWI, så processingenjör inom avfallsområdet samt pappers och massa industrin. 1 SWECO, energikonsult: arbetat med olika saker inom energiområdet såsom utredningsarbete för exempelvis borrhålslager, energieffektivisering i byggnad, planering av vindkraftspark, energistrategi för kommuner etc. Väldigt brett arbete. 1 Jag har bytt till att vara avdelningschef för den avdelning som jag blev anställd på 2 Chef för affärsområdet förnybar energi Ansvar för att affärsområdet ska växa både vad gäller kompetens och antal anställda. Därutöver arbetar jag som energi och klimatkonsult. 25 Skanska Energiberäkningar 3 Fortfarande Skanska, men annan tjänst; projektchef med energi och miljöansvar vid nybyggnation av bostäder 26 Sweco Projektering av luftbehandling samt energiinventeringar 1 Siemens. Energisparprojekt i fastighetsbranschen då jag och energideklarationer. gör inventeringar, energiberäkningar och kalkylarbete. 27 Länsstyrelsen Arbete med energiprojekt, regionala miljömål, seminarier Östergötland och rapporter 27 Norrenergi AB Driftingenjör, Installera fjärrvärmecentraler, svara på 1 Norrenergi AB. Chef för kundservice. personalansvar för 7

11 kundfrågor, se till att värme och kylamätarna fungerade, se över rutiner mm. 24 Jämtkraft 1 mån projekt med uppgift att se över företagets interna energianvändning och föreslå förbättringar 25 Siemens Industrial Åkte runt i världen och gjorde prestandaprov på våra Turbomachinery gasturbiner på site hos kunden. Trimmade samtidigt in emissioner och temperaturnivåer på turbinen. Utförde även en del ljudmätningar och beräknade onoggrannheter på mätningarna. 25 Chalmers tekniska högskola doktorand (oorganisk miljökemi/energiteknik). Arbetade med utveckling av en ny förbränningsteknik med koldioxidavskiljning. 28 Bjuv kommun VA och trafikingenjör trafikplanering och alltiallo när det kom till VA. Projektledning. Förfrågningsunderlag till upphandlingar.jag frågan är snarare, vad gjorde jag inte Kretsloppsparken Kristianstad AB Uppbyggnad av miljö och kvalitetsledningssystem (ISO) till certifierbart skick. Provtagning (vatten och mark) Tillsynsfrågor Upprätta miljörapporter m.m. personer, utveckling av verksamheten på kundsidan, förbättra våra arbetsprocesser mm 2 Östersunds kommun Teknisk förvaltning Fastighet. Energiingenjör/energicontroller för kommunens fastighetsbestånd. Även kvalitetsfrågor. 1 Fortfarande Siemens. Idag är jag utvecklingsingenjör och arbetar med dynamisk prestanda på gasturbinerna. Jag bygger modeller i ett simuleringsprogram och räknar på transienta förlopp. Ser över nya sätt att styra gasturbinen på, så att det blir så optimalt som möjligt med avseende på prestanda, men samtidigt att turbinerna har de skydd som behövs. 1 Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, projektledning och utredning av diverse VA frågor (dagvattenhantering och ledningsläggning)

12 Inriktning: Riskhantering Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 24 Lunds Universitet Doktorand 29 Tyrens Förorenade områden. Markundersökningar, utvärdering, riskbedömningar och redovisning. 28 DNV Konsult och utför riskanalyser inom säkerhet för personer. Jobbar mest mot olja & gas och maritima branschen. Ingen Öresund Safety Riskanalyser map hantering och transport av kemikalier, uppgift Advisers/Tyréns rådgivning/klassificering av kemikalier, miljöriskanalyser, hänsyn till risker i samhällsplaneringen mm 29 Vägverket Konsult Arbete med riskanalys i infrastrukturprojekt (konsult) 1 Vattenfall Power Consultant Arbete med reaktorsäkerhet = deterministiska och probablistiska analyser samt säkerhetsredovisning. 27 Sweco i Göteborg Riskutredningar för detalplaner, vägar, MKB främst för människor men även miljö. Kostnads nyttoanalyser: av översvämningsåtgärder, utsläpp och säkerhetsförbättringar. mm 28 Det Norske Veritas Konsult i riskhantering inom säkerhet, hälsa och miljö. 1 Scandpower AB, senior konsult i riskhantering (DNV) 27 Sweco Statistisk utvärdering av miljöövervakningsdata. Risk och 1 Scandpower AB. Riskhantering inom tågbranschen. sårbarhetsanalys för influensa. 26 Linuhönnun hf Riskanalyser av oliks slag samt brand och 2 FSD Fire Safety Design utrymningssimuleringar 211 Demikon markundersökning och sanering samt miljöinventering av byggnader. 24 Sysav Miljöinjenjör, miljöledning o miljöcertifiering inom avfallsbranschen. 2 Arbetsmiljöverket, tillsyn inom arbetsmiljölagen. Myndighetsutövninf.

13 Inriktning: Technology management Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 28 McKinsey & Company Managementkonsult. Jobbade på projekt inom flertal branscher och med olika former av problemställningar. 1 Regeringskansliet, Miljödepartementet. Jag är politiskt sakkunnig i miljöministerns stab med särskilt ansvar för klimatfrågan. 27 Vattenfall Konsult inom management, energi och miljö. Inriktning: Naturvård Examensår Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 26 Eolus Vind Tillståndprocess enligt 9 kap MB för vindkraft. 1 WSP Environmental. Som konsult. Tillståndsprocesser enligt 9 kap MB för vindkraft och annan typ miljöfarlig verksamhet. Även andra miljöjuridiska frågeställningar. 25 Vägverket Miljöspecialist 3 Naturvårdsverket. Infrastrukturhandläggare, MKBvägledning, Konventionsarbete. 25 Länsstyrelsen i Inventering av träd och planering av skötsel i Söderåsens 3 Länsstyrelsen i Blekinge, Naturvårdsförvaltare Skåne nationalpark. 27 Sydved Energileveranser Produktionsledning inom skogsflis (skogsbranschen): inköp, produktionsplanering, försäljning, miljöledning 1 Malmberg Water AB, arbetar som processingenjör och dimensionerar biogas och vattenreningsanläggningar. AB Inriktning: Finns inga uppgifter angivna Examensår Företag första 28 Helsingborgs kommun Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter VA ingenjör utredningsarbete. 2 NSVA VA utredning dagvattenlösningar, detaljplanering, simulering, översvämningsåtgärder, vattenmodellering.

14 Inriktning: Individuella inriktningar som inte har tydlig beröring med någon av ovan angivna inriktningar Examensår Inriktning Företag första Kort arbetsbeskrivning första Antal byten Beskrivning Nuvarande arbetsgivare/arbetsuppgifter 28 Miljövänlig Fordonsteknik 28 Ekotoxikologi förorenad mark 25 Livsmedelsteknik Högskolan på Gotland Länsstyrelsen Kalmar län Tetra Pak 26 Förorenade områden Länsstyrelsen i Örebro län 25 Avfall/kretslopp Bilfinger Berger 26 Ekotoxikologi, vattenvård 28 Modellering, jordförorening 28 Förorenade Områden (jord och vatten) AB Sydsten Krüger A/S i Søborg, DK Tyréns AB Lärare i högskolekurser inom området vindkraft 1 Idag arbetslös. Jobbat som säljare fram tills nyligen. Inga uppgifter Informationssökning inom för företaget nya områden, samt utvärdering och kategorisering av olika standardtyper av förpackningar och skapande av en databas. Som inventerare av förorenade områden enligt MIFOmetodiken. Miljö och arbetsmiljösamordnare på ett företag i anläggningsbranschen; dels i anbudsarbete dels ute i projekt. Kemikaliehantering, kontakt med byggherre och myndigheter, intern miljöutbildning, skydds och miljöronder, riskanalyser. Kvalitets och miljöansvarig. Ansvar för uppdatering och utveckling av ledningssystem (ISO 91, 141). Myndighetskontakter. Arbetsskydd. Egenkontroll. Modellering av avloppsystem, översvämningsanalyser i ArcGIS/DHI Mouse, styrning av avlopps och färskvandssystem Jag är konsult och miljögeotekniker och jobbar med att utreda förorenade områden. Utför provtagning i jord och vatten, gör riskbedömningar och är saneringskontrollant. 2 IFF International Flavors and Fragrances AB. Jag jobbar som applikationstekniker vilket innebär att jag är produktutvecklingskonsult åt våra kunder i livsmedelsindustrin. Vi tillverkar aromer och kryddblandningar som jag hjälper våra kunder använda på rätt sätt för att få fram önskvärd smak/textur/kvalitet i nya produkter. 1 Faveo Projektledning där jag främst jobbat som projektör mm inom ett stort miljösanerings projekt. 2 Har bytt till NCC Construction och därefter tillbaka till Bilfinger Berger igen. Arbetar nu som site engineer/arbetsledare på ett stort infrastrukturprojekt i Stockholm. Arbetsuppgifterna består i arbetsledning och att styra o följa upp underentreprenörers och egen personals arbete. 28 Ekotoxikologi WSP Arbete som miljökonsult inom förorenade områden och 1 Sweco Environment AB, samma arbetsuppgifter men mer

Uppföljning och bokslut 2015

Uppföljning och bokslut 2015 MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-15 2014-1962-AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Uppföljning och bokslut 2015 Förslag till beslut: miljö- och hälsoskyddsnämnden

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

och fastighetssektorns miljöarbete

och fastighetssektorns miljöarbete Boverket Boverket Bygg- Landskapets och fastighetssektorns upplevelsevärden miljöarbete - vilka är de och var finns de? Miljömålsprojekt Rapport om särskilt sektorsansvar för miljömålsarbete 2007 Bygg-

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige

Miljöteknikmöjligheter i Västsverige Miljöteknikmöjligheter i Västsverige En sammanfattning av Kartläggning av miljötekniksektorn i Västra Götaland - 2011 Sammanställd av Jonas Norrman & Rebecca Brembeck, Nätverket GAME, samt Catarina Hedar,

Läs mer

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader.

En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. En jämförelse mellan miljöklassningssystem för befintliga byggnader. Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör ELIS JAKUBOVA, JOHANNA MILLANDER Institutionen för Energi- och miljö Avdelningen

Läs mer

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt

Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Rapport Nr 2012 03 Kommunala VA-planer en kunskapsöversikt Mats Johansson Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget FoU-program om kommunal

Läs mer

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS

3/13. Projekt. Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA UNITED BY OUR DIFFERENCE ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS Projekt & Affärer NYTT STADSHUS I KIRUNA 3/13 ILLUSTRATION: HENNING LARSEN ARCHITECTS UNITED BY OUR DIFFERENCE VI ÄR PÅ SPÅRET Som konsultföretag gäller det att aldrig slå sig till ro. Vill man leda utvecklingen

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen

KRETSLOPP. 73 miljöutbildningar. presenteras på 14 sidor 1-2002. Bilen i miljösamhället Köpenhamn inför köravgifter Bil pooler gör susen WWW.NOVATOR.SE MÄNNISKORNA LIVSSTILEN POLITIKEN TEKNIKEN ERFARENHETERNA BYGGER DET HÅLLBARA SAMHÄLLET KRETSLOPP FORUM FÖR MILJÖ / EKOTEKNIK 73 miljöutbildningar presenteras på 14 sidor 1-2002 Ekobygget

Läs mer

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod

KTH bygger broar. Länkar samman akademi och industri för hållbar infrastruktur. Standard Magazine. Alla talar om BIM. Från Kina till Kinna samma metod STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE 14 sidor om bygg och anläggning Standard Magazine Nr 4 December 2013 Pris 65 kr BYGGBRANSCHEN Alla talar

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

Miljöredovisning. Region Skåne 2013

Miljöredovisning. Region Skåne 2013 Miljöredovisning Region Skåne 2013 Innehåll 2 Miljöpolicy 3 År 2013 i korthet 4 Miljömål 1. / Fossilbränslefri, klimatneutral och klimatanpassad verksamhet 8 Miljömål 2. / Hälsosam miljö 10 Miljömål 3.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie

Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Granskas riskbedömningar likvärdigt på Sveriges Länsstyrelser och tillämpas ny kunskap från Hållbar Sanering? En enkätstudie Lill Samuelsson Examensarbete i Miljövetenskap Nivå: D Nr: 008:M5 Högskolan

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

Årsredovisning 201 1

Årsredovisning 201 1 Årsredovisning 2011 Omslag: QuickBird data över Kiruna. Utsnitt med kratrar som visar hur marken sjunker in vid gruvan och som orsakar att delar av staden måste flyttas. Copy (QuickBird Digitalglobe/Eurimage

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Sammanfattning 3. Förord 4

Sammanfattning 3. Förord 4 Innehåll Sammanfattning 3 Förord 4 Så här genomfördes undersökningen 5 Bakgrund 5 Urval av branscher och företag 5 Styrgrupp för projektet 6 Anslutande projekt 6 Näringslivets miljöarbete och Sveriges

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning 09 Hållbarhetsredovisning Välkommen till Hertz hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter.

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport

Towards sustainable energy. Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Towards sustainable energy Hållbarhetsredovisning 2011 Resultatrapport Innehåll Innehållsförteckning enligt GRI 1 Redovisningsprofil 3 Styrning av hållbarhetsarbetet 4 Miljö 8 Samhälle 16 Ekonomi 27 Vattenfalls

Läs mer

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör

Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör Miljöklassade kontorsbyggnader - En studie i intresset bland hyresgäster och investerare Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör REBECKA GUNNARSSON Institutionen för bygg- och miljöteknik

Läs mer

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift

Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift Kommunerna och miljömålen Samspel på lokal nivå en idéskrift BESTÄLLNINGAR Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen Box 110 93 161 11 Bromma Internet:

Läs mer