Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland"

Transkript

1 Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland avseende ny certifieringsperiod Regional organisation Vård- och omsorgscollege Västmanland med följande lokala collegeområden: Vård- och omsorgscollege: - Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) - Västerås - Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) - Sala - Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) Samtliga tio kommuner i Västmanland har kommunstyrelsebeslut från 2007/2008 om att delta i och utveckla ett Vård- och omsorgscollege Västmanland regionalt med fem lokala collegeområden. Dessutom finns politiska beslut att en fast organisation för Vård- och omsorgscollege Västmanland ska vara framtagen till den 1/ Version 3, rev

2 Innehåll Därför bildades Vård- och omsorgscollege (VO-College) Västmanland 3 Några exempel på viktiga mål i siffror Så arbetar Vård- och omsorgscollege Västmanland 5 Röster från aktörer som samverkar inom Vård- och omsorgscollege i Västmanland 7 Bilaga 1 - Övergripande utvecklingsområden för VO-College Västmanland 8 Bilaga 2 - Samverkande parter inom VO-College Västmanland 9 Bilaga 3 - Översikt antal elever och utfärdade diplom Bilaga 4 - Kontaktuppgifter 12

3 Därför bildades Vård- och omsorgscollege (VO-College) Västmanland Kvalitetssäkring, anställningsbarhet, kompetensutveckling, attraktion och status Samverkan inom VO-College mellan arbetslivet och utbildningarna syftar till att kvalitetssäkra utbildningar av hög kvalitet på modern undersköterskenivå. Anställningsbarhet är ett nyckelbegrepp, likaså kompetensutveckling av redan verksam personal. Dessutom ska attraktion och status för utbildningar och arbeten inom vård och omsorg ökas genom denna samverkan inom VO-College. Modern undersköterskenivå efterfrågas av arbetsgivarna Denna utbildningsnivå innebär bland annat att den utbildade har gedigna kunskaper i demens-sjukdomar, grundläggande sjukvård, åldrande och funktionshinder, psykiatri/neuropsykiatri, åldrande och utvecklingsstörning, dokumentation, läkemedelskunskaper samt kost och näringslära. Utbildningarna inom VO- College Västmanland (gymnasier/vuxenutbildning) utgick tidigare från Omvårdnadsprogrammet och nu från nya Vård- och omsorgsprogrammet (enligt gymnasiereformen Gy 2011 och vuxenutbildningsreformen VUX 12). Garanterade sommarjobb för gymnasielever, som är godkända i sina studier har införts/införs i flertalet av länets kommuner för att förstärka utbildningen ytterligare samt öka attraktionen för utbildningarna. Yrkeshögskola/YH - VO-College Västmanland ser behov av fler utbildningar inom vård och omsorg Inom VO-College Västmanland förs sedan 2011 en kontinuerlig diskussion lokalt, om och hur VO-College kan vara inspirerande och stödjande part, för att fler YH-utbildningar inom vård- och omsorg ska kunna utvecklas och startas i Västmanland enligt arbetslivets behov, som till exempel den pågående YH-utbildningen Medicinsk sekreterare. VO-College fungerar i dag som branschråd regionalt och lokalt VO-College Västmanland är indelat i fem lokala collegeområden med lokal styrgrupp i respektive collegeområde. Regional styrgrupp plus dem fem lokala styrgrupperna omfattar 80-talet personer. Regional styrgrupp och lokala styrgrupper inom VO-College Västmanland definierar sig från 2011 som branschråd. VO-College har i dag breda samverkansytor VO-College Västmanland samverkar bland annat med Arbetsförmedlingen, Landstinget Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanlands län, Mälardalens högskola, övriga VO-College-regioner i Sverige samt med de organisationer som ingår i Nationella Rådet för Vård- och omsorgscollege: Sveriges Kommuner och Landsting/SKL, Kommunalarbetareförbundet samt Almega). En samverkan som även hjälper aktörerna inom VO- College i deras omvärldsbevakning. 3

4 Några exempel på viktiga mål i siffror Öka antalet sökande till nya Vård- och omsorgsprogrammet Inom gymnasiet på länsbasis från dagens (ht 2012) drygt ett 80-tal i länet till 200 vid certifieringsperiodens slut Behålla nuvarande antal vuxenstuderande inom vård och omsorg, vilka siktar mot diplomgivande utbildning motsvarande undersköterskenivå För närvarande runt 600 personer på årsbasis räknat. Handledar- och valideringsledarutbildningarna inom VO-College Västmanland, kontinerligt pågående Ska leda till att vid certifieringsperiodens slut 2016 minst personer i länet har genomgått VO-College Västmanlands utbildning för praktikhandledare APU/APL (Arbetsplatsförlagd utbildning/arbetsplatsförlagt lärande, varav merparten motsvarande 100 gymnasiepoäng). År har 700 personer genomgått handledarutbildning motsvarande 25 gymnasiepoäng, varav 400 fortsatt/fortsätter till 100 gymnasiepoäng. Antal inom VO-College Västmanland utbildade valideringsledare ska under 2013 täcka behovet i länet (cirka 50 personer). Kompetenshöjande utbildningar för redan yrkesverksam personal Cirka 800 personer beräknas under perioden ha genomgått kompetenshöjande utbildningar inom Omvårdnadslyftet och ESF/KIVO-projektet. Inom Vård- och omsorgscollege Västmanland finns intresse och potential att samverka kring fler länsövergripande projekt för kompetensutveckling, under certifieringsperioden

5 Så arbetar Vård- och omsorgscollege Västmanland Regionala utvecklings-/nätverksgrupper kartlägger och tar fram underlag och kvalitetssäkringsprogram åt regionala styrgruppen, som fastställer och rekommenderar de lokala collegeområdena att följa dessa underlag/program. Regional nätverksgrupp Programrektorer Regional nätverksgrupp APU/handledning Validering Regional nätverksgrupper Marknadsföring Regional nätverksgrupp Baskompetens Regionala arbetsgrupper med högskolan (MDH): -Samverkan -Hälsoperspektiv Finns/fortsätter ny femårsperiod Två grupper Finns/fortsätter ny femårsperiod Finns/fortsätter ny femårsperiod Arbete slutfört. Beredskapsläge för bl.a. utvärderingar Samverkansgrupp finns och fortsätter under ny femårsperiod. Arbgr hälsopersp. börjar 2013 Regionala styrgruppen - stöd för det regionala samarbetet och utvecklingen lokalt - Regionala styrgruppen tillsätter nätverksgrupper och arbetsgrupper, vilka sätts samman med representanter från våra fem lokala college. Förslagen från dessa analyseras sedan av AU och regionala styrgruppen och läggs till grund för uttalade rekommendationer och uppdrag, som gäller de lokala collegeområdena. Regionala styrgruppen är även den instans som ska lösa eventuella byråkratiska problem, som uppstår mellan collegeområden som vill samverka. Vad gör de regionala nätverksgrupperna? Regional nätverksgrupp programrektorer Programrektorerna inom VO-College Västmanland har i sitt uppdrag att bland annat samverka kring utveckling av temaveckor inom länet, länsövergripande projekt för elever, uppdragsutbildningar, marknadsföring samt utveckling av spetskompetenskurser. Regional nätverksgrupp: APU/handledning samt Validering APU/Handledning Enhetlig regional APU-dokumentation för elevers praktik (APU/APL) framtagen av VO-College Västmanland, började användas i januari 2010 för Omvårdnadsprogrammets gymnasiet/vuxenutbildning. Parallellt började vi lokalt genomföra våra handledarutbildningar, för handledare som ska få handleda VO-Collegeelever. Utvecklingsarbete/uppföljningar inom dessa områden ska fortsätta kontinuerligt och anpassas successivt efter GY 11 och Vux 12 (ett arbete som inleddes under maj 2011). Validering (Värdering av arbetslivserfarenhet) På valideringsområdet har länet gått från total spretighet till enhetliga principer inom alla fem college i Västmanland, när det gäller validering mot betyg inom Omvårdnadsprogrammet/Nya Vård- och omsorgsprogrammet, vuxenundervisningen. 5

6 Dokument gällande valideringsverktyg har tagits fram regionalt. En valideringsledarutbildning är framtagen genom regional samverkan, för att kunna validera den praktiska delen i en validering. Dessa kvalitetssäkrade utbildningar påbörjas våren Projektledningen från VO-College Västmanland har varit/är aktiv sedan 2010 inom Nationella nätverket för projektledare/samordnare, för att få till stånd ett motsvarande nationellt principmaterial om validering. Ett arbete som nu förs genom direkt kommunikation med YH-myndigheten. Regional nätverksgrupp Marknadsföring VO-College Västmanlands officiella hemsida (inklusive dokumentbank) finns integrerad i VKL:s hemsida. En marknadskommunikationsplan har tagits fram för regional och lokal nivå. VO-College Västmanland avser att fortsätta enligt kommunikationsplanen och bredda utbudet av reklam och information, för att intressera fler att gå utbildningar samt för att höja attraktionen i arbeten inom vård och omsorg. Ett gemensamt marknadsföringsmaterial för VO-College i länet, med enhetlig layout, har tagits fram i form av broschyrer, informationsblad, roll-up och dekal. Material som använts vid olika evenemang för information, som olika mässor och aktiviteter och öppna hus. Regional nätverksgrupp Baskompetens Ett regionalt definitionsdokument inom VO-College avseende baskompetenser inom vård och omsorg har tagits fram, vilket ska genomsyra hela utbildningen. Materialet kommer under de närmaste åren att spridas till personal ute i verksamheterna, för att fördjupa diskussionen bland yrkesverksamma om vad dessa baskompetenser innebär. Materialet används redan (2011) i handedarutbildningar för APU/APL och i materialet för valideringsledarutbildning. Regional arbetsgrupp för samverkan Mälardalens högskola (MDH) VO-College Västmanland har idag tillsammans med MDH ett samverkansprogram, där elever från Omvårdnadsprogrammet/nya Vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet samt motsvarande inom vuxenutbildningen, inbjuds vid flera tillfällen till högskolan för information och föreläsningar. Ytterligare samverkan fasas in från 2012, som till exempel: MDH-studenter ges möjlighet att från 2012 få göra egna uppsatser/projektarbeten i samverkan med VO-Collegeaktörer, lärare/doktorander planeras besöka VO-Collegeverksamheter (både utbildningar och arbetsplatser inom vård och omsorg) för att berätta om sina specialområden. September 2012 deltar personal inom VO-College i MDH:s Forskarfredag, en dag med korta populärvetenskapliga föredrag, som VO-Collegepersonal varit med att önska. 6

7 Röster från aktörer som samverkar inom Vård- och omsorgscollege i Västmanland Vi är så många och har gjort så mycket (Enhetschef som sammanfattade den omfångsrika återcertifieringsansökan för perioden ) I och med VO-College har samverkan blivit mycket bättre och närmare mellan utbildningar och arbetsgivarna. De kontaktnät vi nu har lokalt och i regionen fanns inte före Vård och omsorgscollege. Erfarenhetsutbytet och samarbetet mellan skolan och verksamheterna har ökat slående. En milstolpe är passerad: Äntligen vet vi vad vi ska göra med eleverna, säger handledarna. Nu fattar vi att praktiken är viktig och genomtänkt, säger eleverna. Genom handledarutbildningen har lärare och handledare ökat sitt samarbete. Våra arbetsgivare har endast särskilt utbildade handledare och elevansvariga handledare. Det mesta fungerar smidigare, vi har en bättre och tryggare samverkan. Insikten och delaktigheten bland personal i verksamheterna har ökat och också engagemanget. Genom lokala styrgruppsmöten har det uppstått en sammansvetsad organisation, med förståelse för varandras kunskaper och problem. Arbetsgivarna blir genom VO-Collegesamarbetet insatta i kursplanerna och kan även vara med och påverka dessa, för att kunna bidra till en höjd kvalitet och kompetens på elever samt öka anställningsbarheten. Det finns även en givande dialog vad gäller t.ex. skolornas utbud av valbara kurser som kan styras efter behov och efterfrågan hos arbetsgivarna. Arbetslivets mervärde består i att få en klar möjlighet att påverka utformningen och innehåll i utbildningen. På detta sätt ökar graden av anställningsbarhet för deltagarna i utbildningen. Kvalitetssäkrad utbildning med diplom ger på sikt högre status till yrken på undersköterskenivå. I dag kan vi med de andra aktörerna inom VO-College systematiskt planera och genomföra kompetenshöjande utbildningar för redan verksam personal (dels genom olika projekt som EFS/KIVO, men också i samverkan med Mälardalens högskola (MDH). MDH ser i dag Omvårdnadsprogrammet och det nya Vård och omsorgsprogrammet som en intressant rekryteringsbas för Akademin för Hälsa, Vård och Välfärd. 7

8 Bilaga 1 - Övergripande utvecklingsområden för VO-College Västmanland enligt regional ansökan 2008 samt lokala ansökningar Gäller även under ny certifieringsperiod Handledare/handledarutbildningar kvalitetssäkring och enhetlig, kvalitetssäkrad dokumentation i hela länet. Tillräckligt antal utbildade handledare enligt vår VO-Collegemodell. 2. APU-/APL-platser kvalitetssäkring, tillräckligt antal platser i länet. 3. Valideringsinstrument/-principer. Likvärdighet regionalt och kvalitetssäkrade utbildningar för valideringsledare, enligt vår VO-collegemodell. 4. Baskompetens, definitioner samsyn i länet (usk-nivå utbildning/arbetsliv). 5. Programrektorer i samverkan - planering/genomförande/utveckling. Bland annat av uppdragsutbildningar, temaveckor inom länet, länsövergripande projekt för elever, spetskompetenskurser. 6. Marknadsföring, marknadskommunikation - gemensam plan, enhetligt material. 7. Kompetensutveckling för VO-College Västmanlands avnämarpersonal och lärare. 8. Högskolesamverkan Mälardalens högskola följer konkreta målområden. 9. IT som informationskanal och för marknadsföring. 10. Hälsoperspektivet inom utbildningar och verksamheter. 11. Branschråd VO-College som branschråd lokalt, regionalt. 12. Omvärldsbevakning metoder relevanta för VO-College. 13. Mångfald, genusperspektiv insatser tillämpliga för VO-College. 14. Individuella utvecklingsplaner personal inom vård-/omsorgsverksamheter. 15. Yrkesbeteckning - undersköterskenivå. 16. Nya karriärmöjligheter inom/från undersköterskenivån. 8

9 Bilaga 2 - Samverkande parter inom VO-College Västmanland De fem collegeområdena har följande geografiska indelning, där även samverkande parter visas. Parter som anslutits under pågående VO-Collegeverksamhet anges med anslutningsår. Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) Avnämare/facklig organisation Köpings kommun vård & Omsorg Kolsva kommundel, vård/omsorg Arboga kommun vård/omsorg Kungsörs kommun, vård/omsorg Kommunalarbetareförbundet Landstinget Västmanland Utbildningar Ullvigymnasiet; Köping Kompetenscenter/Komvux, Köping Arboga högskolecentrum/komvux Kungsör vuxenutbildning Mälardalens högskola (MDH) Vård- och omsorgscollege Västerås Avnämare/facklig organisation Utbildningar proaros vård/omsorg, Västerås proaros gymnasie- och vuxenutbildning Skultuna Kommundel, vård/omsorg Carlforsska gymnasiet, Västerås Attendo, Västerås MedLearn, Västerås Tillberga GrannskapsService Mälardalens Högskola (MDH) Kooperativet Hjärtpunkt Skiljebo Hermods, Västerås (ansluten 2010) Carema äldreomsorg, Västerås Kommunalarbetareförbundet KompetensUtvecklingsInstitutet/KUI (söker anslutning 2012) Landstinget Västmanland Lernia (anslutning 2012) InDies Omsorg, funktionshindrade (anslutning 2012) Vård- och omsorgscollege Sala Avnämare/facklig organisation Utbildningar Sala kommun, vård och omsorg Kungsängsgymnasiet, Sala Heby kommun/apu-platser Enheten för vuxnas lärande, Sala Kommunalarbetareförbundet Mälardalens högskola Landstinget Västmanland Attendo, äldreomsorg (anslutning 2010) Inagården, äldreomsorg/apu-platser (anslutning 2011) Heby kommun (Uppsala län) avtal om APU och handledarutbildning (anslutning 2011) Vård- och omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) Avnämare/facklig organisation Fagersta kommun (vård/omsorg) Norbergs kommun (vård/omsorg) Skinnskattebergs kommun (vård/omsorg) Kommunalarbetareförbundet Landstinget Västmanland Utbildningar NVU, Norra Västmanlands Utbildningsförbund Brinellgymnasiet, Vuxenundervisningen NVU Mälardalens högskola (MDH) 9

10 Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar/Surahammar) Avnämare/facklig organisation Utbildningar Socialförvaltningen Hallstahammar, Lernia (anslutning 2012) Verksamheten för äldre och Mälardalens högskola (MDH) funktionshindrade, Surahammar Kommunalarbetareförbundet Landstinget Västmanland 10

11 Bilaga 3 - Översikt antal elever och utfärdade diplom Översikt antal elever som fått diplom under första certifieringsperioden i relation till antal studerande, inom respektive lokalt Vård- och omsorgscollege i Västmanland (ungdomsgymnasium, vuxenutbildning). De första elever som kunde nå diplom gick ut vuxenutbildningen eller gymnasiet vt Antal utfärdade diplom gymnasiet i relation till antal inskrivna elever Antal utfärdade diplom vuxenutbildningen i relation till antal inskrivna elever *) Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) 46/75 Arboga 37/40 Kungsör 32/35 Köping 99/103 Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) (Ej ungd OP) 32/79 Västerås 14/36 Hermods 1/90 MedLearn 48/118 Sala 8/13 28/66 Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) 8/11 0/105 De första klara 2012 för diplom SUMMA utfärdade diplom: Ungdomsutbildning 76/138, Vuxenutbildning 250/593. *) Kommentar vuxenutbildningen: Vuxenutbildningen innehåller till stora delar distans- och flexutbildning. Bland angivet antal inskrivna elever finns därför även elever, som påbörjat studier under första certifieringsperioden , men som kommer att kunna nå diplom först under ny certifieringsperiod Hermods, Västerås anslöts som ny aktör under pågående certifieringsperiod Lernia som anslöts 2012 i både Västerås och Kolbäcks-ådalen har elever som börjat under 2011 och kommer att nå diplom

12 Bilaga 4 - Kontaktuppgifter Regionorganisationen Vård- och omsorgscollege Västmanland Eva Söderling, regionala styrgruppens ordförande VO-College Göran Wänglöf, förbundschef, ordförande regionala styrgruppens arbetsutskott VO-college Emma Brusling, projektledare, VO-College Västmanland Ove Svenson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) Lokala college - ordförande i lokal styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västra Mälardalen (Köping, Arboga, Kungsör) Eva Saaw, utvecklare Vård & Omsorg, Köpings kommun, Vård- och omsorgscollege Västerås Maud Falk Vård- och omsorgscollege Kolbäcksådalen (Hallstahammar, Surahammar) Cecilia Östlund, enhetschef socialförvaltningen Vård- och omsorgscollege Sala Helena Duske, verksamhetschef Omsorg om äldre Sala, Vård- och omsorgscollege Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg) Lena Perrault, rektor vuxenutbildning,

Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland

Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland Snabbfakta om Vård- och omsorgscollege Västmanland avseende ny certifieringsperiod 2012-2016 Regional organisation Vård- och omsorgscollege Västmanland med följande lokala collegeområden: Vård- och omsorgscollege:

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Västmanland

Vård- och omsorgscollege Västmanland Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare Vård- och omsorgscollege VästmanlandV 073-910 53 92 anders.bjornstig@vasteras.se Välkommen till VästmanlandV

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Västmanland

Vård- och omsorgscollege i Västmanland En snabbguide för alla som kommer i kontakt med Vård- och omsorgscollege i Västmanland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Vård- och omsorgscollege Anders Björnstig,

Läs mer

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012

Verksamhet under fortsatt projekttid 2011-2012 Vård- och omsorgscollege Västmanland /Regional styrgrupp April 2011 En kvalitetssäkrad samverkan mellan arbetsliv och utbildning Vård- och omsorgscollege Västmanland Verksamhet under fortsatt projekttid

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2014 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016

Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016 Ansökan till Nationella Rådet - återcertifiering av Vård- och omsorgscollege Västmanland 2012-2016 Efter att denna återcertifieringsansökan i mars 2012 godkänts har Nationella rådet för Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Vård- och omsorgscollege i Halland

Vård- och omsorgscollege i Halland En snabbguide inför uppstarten av Vård- och omsorgscollege i Halland en modern samverkansform mellan arbetsliv och utbildningar inom vård och omsorg Baserad på underlag från Vård-och omsorgscollege Västmanland

Läs mer

Ettårsuppföljning av regionalt Vård- och omsorgscollege

Ettårsuppföljning av regionalt Vård- och omsorgscollege Ettårsuppföljning av regionalt Vård- och omsorgscollege Ettårsuppföljningen skickas åter till Nationella Rådets kansli inom 6 veckor. Utskickad den Ankom VO-C Västmanland 30/9 2009. Region Västmanland

Läs mer

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens

VALIDERING. Vård- och omsorgscollege Västmanland. Struktur, process och principer för validering GY 2011. + Vux 2012. Omvårdnadsoch omsorgskompetens VALIDERING Vård- och omsorgscollege Västmanland Struktur, process och principer för validering GY 2011 + Vux 2012 Professionell Omvårdnadsoch omsorgs Rehabiliterande Etisk Ergonomisk Pedagogisk 1 Vård-

Läs mer

2011-11-21. 1 Inledning

2011-11-21. 1 Inledning 2011-11-21 Särskild bilaga till reglemente för Gemensamma nämnden vård, omsorg och hjälpmedel (VOHJS-nämnden) avseende regionalt Vård och omsorgscollege Sörmland (VO-College) 1 Inledning Vård och omsorgscollege

Läs mer

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland

VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015. Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för. Vård- och omsorgscollege Västmanland VISIONER OCH MÅLBILDER 2010-2015 Detta material är bland annat avsett för regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege Västmanland, lokala styrgrupper, arbets- och nätverksgrupper samt projektledare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse tvåårsuppföljning

Verksamhetsberättelse tvåårsuppföljning Verksamhetsberättelse tvåårsuppföljning Regional två-årsuppföljning av Vård- och omsorgscollege Västmanland inklusive ett-årsuppföljning av regionens fem lokala collegeområden Regionala styrgruppen Vård-

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Fredag den 20/2-2015, kl. 09.00-11.30 Närvarande Anna Porsaeus, ecilia Östlund, Maud Falk, Eva Saaw, Kristina Holmgren, Susanne

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är en modell där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Det övergripande syftet med samverkan är att trygga framtida

Läs mer

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper

Bakgrund: risk för personalbrist i branschen. Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Bakgrund: risk för personalbrist i branschen Åldrande befolkning Stora pensionsavgångar Krav på mer kvalificerade kunskaper Syfte: Med samlade krafter arbeta för en god kompetensförsörjning inom vård och

Läs mer

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt?

Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vad är Vård och Omsorgscollege? - och varför är det viktigt? Vård och omsorgscollege; är en samverkansform för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling mellan utbildningsanordnare, arbetslivet och de fackliga

Läs mer

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Vård- och omsorgscollege är ett koncept där utbildningsanordnare, arbetsgivare och fackförbund samverkar för att höja kvaliteten på vård och omsorg. Uppdraget Föreningen skapar förutsättningar för hållbara

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0047 Delår 1 2015 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård 1. Återcertifiering Första delåret för Vård och omsorgscollege (VO-C) Sörmland har en stor del av processledarens

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2016 2 (10) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 3 3.1 Styrelsen... 3 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna

1 Ordförande öppnar mötet och önskar alla välkomna V Å R D - O C H O M S O R G S C O L L E G E 2014-05- 12 PROTOKOLL FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MÅNDAGEN DEN 12 MAJ 2014 Närvarande Frånvarande Anita Andersson Hagsgård, Falköping

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post

Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post Lokalt VO-College Vård- och omsorgscollege Ystad-Österlen Kontaktperson för lokal samordning Kerstin Persson Telefon 0707437430 E-post kerstin.persson@sydgym.se Styrgruppens ordförande Kristina Privér

Läs mer

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Växa i Västmanland. Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Växa i Västmanland Arbetsmarknad och kompetensförsörjning Slutrapport Växa i Västmanland 1 december Referensgrupp Kompetensrådet - Länsstyrelsen sammankallande Arbetsförmedlingen, Folkbildningen, Jobba

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Vilka söker upp äldre?

Vilka söker upp äldre? RAPPORT 2005 : 31 Vilka söker upp äldre? En sammanfattning av verksamhetstillsyn avseende uppsökande verksamhet för äldre i Västmanlands län år 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet och status

Läs mer

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro

Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Samverkansavtal och avtal om handledare mellan utbildningsanordnare, arbetsgivare och facklig organisation inom lokalt Vård- och omsorgscollege Örebro Bakgrund Vård- och Omsorgscollege är en samverkansform

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE På väg mot VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 Vuxenutbildningen 2015-01-23 INNEHÅLL Verksamhetschefen har ordet 5 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen 6 Kunskaper 6 Utbildningsval Arbete och Samhälle 7 Bedömning

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa pågår Statsbidrag för att utveckla regionala stödfunktioner mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år A R B E T S L Ö S A PROGRAM: AKT.STÖD 1 ARBETSLÖSA KÖPING 884 5,7 195 794 5,1 392 1 678 10,8 587 689 4,4 402 2,6 1 091 7,0

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Fredag den 19/2-2016, kl. 09.00-11.30 Närvarande Anna Porsaeus, Anna Björk, Susanne Olsson, lrika Blom, ecilia Östlund, Nina From,

Läs mer

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege

Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Kommunikationsplan för föreningen Vård- och omsorgscollege Bakgrund Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan arbetsliv och utbildning inom vård och omsorg. Samarbetet ska leda till höjd kvalitet

Läs mer

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016

Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Verksamhets- och kommunikationsplan 2016 Lokalt college Nordöstra Skåne Inför certifiering Bakgrund Vård- och omsorgscollege, VO-College, är ett samarbete mellan arbetsliv, utbildning, privata vårdgivare,

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-12-06 GNVO11-020 38 Regionalt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland - särskild

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s)

2012-10-09. Ulrika Spårebo (s) Britt-Inger Fröberg (s) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2012-10-09 Mötesanteckningar VKL;s personalberedning 2012-05-11 Kl 9 12 Aros Congress Center Västerås Närvarande ledamöter Staffan Jansson (s) Ordförande Ingrid

Läs mer

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015

Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män i Västmanland för verksamhetsår 2015 tiilaga ~s 2015/36/1 Kriscentrum för Män SALA KOMMUN Vård- och omsorgsförvaltningen Ink. 2015-01- O 2 Till Socialnämnden i Sala kommun Ansökan om bidrag till Kriscentrum för män för verksamhetsår 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård

Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård SOVIS15-0032 Verksamhetsberättelse 2014 Rapport till Gemensamma nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Vård- och omsorgscollege... 3 3. Vård och omsorgscollege

Läs mer

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten

Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten Verksamhetsuppföljning för region Norrbotten 2014-2015 1 Innehåll 1. Inledning 2. Verksamheten - Regionala styrgruppsmöten - Regionala arbetsutskott - Lokala styrgrupper - Nätverksmöten - Besök i lokala

Läs mer

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR

Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR KOMMUNALFÖRBUNDET GR Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg 120906 120830 Inbjudan till möte i Vård- och omsorgscollegerådet inom GR Tid: Torsdag 6 september 2012, kl 13.00-16.00 Plats: GR, Rum Hållö Ärendelista:

Läs mer

Erfarenheter från Örebro län

Erfarenheter från Örebro län Erfarenheter från Örebro län Innehåll i kommande timme Övergripande tankar om tiden sedan första certifieringen Regionala mål, aktiviteter och effekter Vad har vi gjort och vad är på gång Framgångsfaktorer/Viktiga

Läs mer

En samverkansform för utbildning

En samverkansform för utbildning En samverkansform för utbildning Bakgrund Generationsväxling Personalbrist 2015 2020 Över 20% går i pension Efterfrågan på personal inom vård- och omsorg med utbildning både på gymnasial nivå kommer att

Läs mer

Välkomna till en dag kring karriärvägar!

Välkomna till en dag kring karriärvägar! Välkomna till en dag kring karriärvägar! Program under dagen Vad är Vård- och omsorgscollege och vad är karriärvägar egentligen? Tankar om yrkeslivet och karriärmöjligheter inom vård och omsorg Fika Hur

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015

Sammanträdesdatum 2015-03-02. Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskoltet Sammanträdesdatum 2015-03-02 7 (11) 37 Dnr 2015/7 Ansökan från Kriscentrum för män i Västmanland om bidrag till verksamhetsåret 2015 INLEDNING Kriscentrum

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20

Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20 Styrgrupp för regionalt Vård- och omsorgscollege Norrbotten Bilaga 2 Version 2015-01-20 Representerar A = Arbetsgivare U = Utbildningsanordnare F= Facklig Ö = Övriga Ordförande och kontaktperson GULMARKERADE=

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG

MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG MINNESANTECKNINGAR FRÅN STYRGRUPPSMÖTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE SKARABORG 131127 Närvarande: Anita Andersson Hagsgård, Falköping Anna-Lena Skatt, Tidaholm Lisbet Sjödin, Skövde Lars Stäring, Mariestad

Läs mer

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU)

2014-02-18. Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45. Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2014-02-18 Mötesanteckningar Barn och Ungdomsberedningen (BoU) Datum: 2014-02-05 Tid: 13.30 15.30 Plats: VKL Närvarande ledamöter Roger Eklund, ordförande Ingrid

Läs mer

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege

Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Kvalitetskriterium för ansökan om certifiering av ett lokalt Vård- och omsorgscollege Övergripande En kontaktperson för styrgruppen ska anges: Namn Adress Postadress Fakturaadress, E-postadress Telefon

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar 2014-12-18 Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 18 december kl. 10:00-15:00 Plats: Smedjan, Landstingshuset, Strömgatan 13, Kalmar Deltagare: Esbjörn Grandalen, processledare Elisabeth

Läs mer

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden!

Vård- och omsorgsutbildning 3 terminer Ett yrke för framtiden! 3 terminer Ett yrke för framtiden! Utbildningen vänder sig till dig som vill ha ett spännande och omväxlande arbete inom vård och omsorg. Kombinationen att jobba med människor och goda möjligheter att

Läs mer

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24

WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 WORKSHOP REGIONAL STYRGRUPP VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE UPPLAND 2013-09-24 Närvarande: Monica Jonsson, Ulrika Norman, Fredrik Andersson, Louise Öhman, Irene Hansson, Christina Hanson, Kristoffer Hoflund,

Läs mer

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege

Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege MISSIV 2015-02-26 RJL2015/221 Kommunalt forum Länsövergripande regionalt Vård- och Omsorgscollege Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd skrivelse till Kommunalt

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE

VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE VÅRD- OCH OMSORGSCOLLEGE för dig som vill arbeta inom vården Utbildning och arbetsliv i samverkan i sydöstra Skåne 1 REKTORERNA Vi gör det tillsammans! Behoven av välutbildad personal inom vård och omsorg

Läs mer

2014-11-11. Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege

2014-11-11. Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege 1 Innehåll Definition av validering... 3 Bakgrund struktur... 3 Riktlinjer för validering inom Vård- och omsorgscollege... 4 Bilagor Bilaga 1. Europeisk

Läs mer

Vad är Vård- och omsorgscollege idag?

Vad är Vård- och omsorgscollege idag? Vad är Vård- och omsorgscollege idag? 22 regionala college 82 lokala VO-College 176 kommuner 20 landsting/region 114 gymnasieskolor Nationellt likvärdigt innehåll i YH- utbildningar VO-College arbetar

Läs mer

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län

Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Nyhetsbrev, Vård- och omsorgscollege i Kalmar län Kalmar län har startat en process som syftar till att inrätta ett Vård- och omsorgscollege i regionen. Nedan beskrivs vad ett Vård- och omsorgscollege

Läs mer

Flyktingmottagning i Västmanlands län

Flyktingmottagning i Västmanlands län Flyktingmottagning i Västmanlands län 2011 0622 3 eller färre i någon cell har plockats bort ur tabellerna, för att inte röja identitet. Därför ser summorna inte alltid ut att stämma. Kommunmottagna 2010

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet

MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 2014 Remissfrihet MEDBORGARPANELEN 214 Rapport 6 Remissfrihet? MEDBORGARPANEL Nummer 6 juni 214 Remissfrihet Enkät nummer sex är nu slutförd Erfarenheter från andra landsting har visat att införande av remissfrihet har

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2017 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 3. Organisation... 4 3.1 Styrelsen... 4 3.2 Verkställande direktör... 4 3.3 Föreningens

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland Fredag den 22 april -2016, kl. 09.00-11.30 Närvarande Anna Porsaeus, Eva Saaw, Anna Björk, Susanne Olsson, ecilia Östlund, Nina

Läs mer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer

Ej verkställda domar och beslut för äldre personer RAPPORT 2006 : 4 Ej verkställda domar och beslut för äldre personer i Västmanlands län den 31 december 2004 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN FÖRORD Samhällsbyggnadsenheten Förord Länsstyrelserna och

Läs mer

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet

Anvisningar för anställning av personer med utbildning från Vård- och omsorgsprogrammet 1 (5) Handläggare: Datum 2016-09-01 Gunilla Length Persson Diarienummer: RS 2016-04725 Koncernstab HR Koncernkontoret Tel: 0702 371486 gunilla.length-persson@vgregion.se Västra Götalandsregionen Anvisningar

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län

Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Protokoll: Regional styrgrupp VO-College i Kalmar län Tid: 10 maj 09:00-12:00 Plats: Nova Oskarshamn Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman valdes till sekreterare Val av justerare Ida, Elisabeth Johansson

Läs mer

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län

Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Regionalt styrgruppsmöte, VO-College i Kalmar län Datum för mötet: 2015-03-17 kl. 09:00-12:00 Plats för mötet Oskarshamn Nova s huvudbyggnad (Varvsgatan 15) Närvarande (beslutande): Elisabeth Johansson,

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens

Läs mer

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg

Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg 2013-04-15 Kommunikationsplan för Vård- och omsorgscollege Kronoberg Detta dokument beskriver gemensamma och övergripande principer avseende kommunikationen för Vård- och omsorgscollege Kronoberg, såväl

Läs mer

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län

Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Protokoll: Styrgrupp NORR VO-College i Kalmar län Tid: 11 maj 10:00-12:00 Plats: Oscarsgymnasiet Dagordning Val av sekreterare Emma Sohlman Val av justerare Jörgen Jonsson, Joakim Nyman Godkännande av

Läs mer

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp

Minnesanteckningar Regional Styrgrupp Minnesanteckningar Regional Styrgrupp 16-11-22 Närvarande: Namn Organisation Representerar Caroline Eklöf Fagerlund Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Annette Källström Tierps kommun Utbildare Helena

Läs mer

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg.

Vårdutbildningar. som ger dig möjligheter. Studera i grupp. Studera på distans. Studera flexibelt - individuella upplägg. Gymnasial vuxenutbildning Vårdutbildningar som ger dig möjligheter Studera i grupp Studera på distans Studera flexibelt - individuella upplägg Studera effektivt Studera för framtiden Falun@svok.se Västra

Läs mer

i Västmanlands län 2005

i Västmanlands län 2005 RAPPORT 2006 : 15 Anmälningar enligt 14 kap 2 Socialtjänstlagen Lex Sarah i Västmanlands län 2005 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN LÄNSSTYRELSEN RAPPORT Västmanlands län Datum Dnr Samhällsbyggnadsenheten 2006-05-31

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA)

2015-12-14. Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Ove Svenson, utvecklingsstrateg 021-39 79 45 2015-12-14 Mötesanteckningar Lärande och Arbetsmarknadsberedningen (LoA) Mötesdatum: 2015-12-10 Tid: 9-11 Ledamöter Carin Lidman (S), ordförande Monna Ridderström

Läs mer

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege

Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Bilaga 5 Struktur på en lokal kommunikationsplan Vård- och omsorgscollege Inledning För att lättare kunna strukturera arbetet kring de kommunikationsinsatser som krävs lokalt i och med certifieringen av

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Validering vid VO-C Gävleborg

Validering vid VO-C Gävleborg VO-C GÄVLEBORG Validering vid VO-C Gävleborg Policy och struktur för validering av formell och reell kompetens inom ramen för Vård- och omsorgsprogrammet vid VO-C Gävleborg 2015-02-06 Bakgrund Validering

Läs mer

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård

Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Minnesanteckningar från den gemensamma arbetsdagen på Karstorps Kursgård Närvarade: Inger Levin Skaraborgs Sjukhus Lena Larsson Skaraborgs Sjukhus Christina Högberg Skaraborgs Sjukhus Lars Stäring Lokalt

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län

PROTOKOLL Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro län Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Regional utveckling, Utbildning och arbetsmarknad, 2016-09-06 Protokoll Linda Carlsson PROTOKOLL 160902 Regionalt styrgruppsmöte Vård- och omsorgscollege Örebro

Läs mer

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09

Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Anteckningar regional styrgrupp VO-Colllege 2012-02-09 Närvarande: Monica Jonsson, Monica Söderström, Irene Hansson, Helena Carlsson, Petra Selberg, Ulrika Norman, Ingrid Berglin Eriksson, Christina Hanson,

Läs mer

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna

Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Stödmall för lokal ansökan om VO- College för GR-kommunerna Övergripande Den lokala VO- Collegeansökan ska ge en beskrivning av utbildningsanordnarens arbete och samverkan med avnämare och övriga utbildningsanordnare

Läs mer

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg

Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg 1 Omcertifiering VTS 1. Varför Vård och omsorgscollege? Vision Säkra tillgången på kompetent arbetskraft till yrken inom vård och omsorg Mål Trygga god kvalitet och tillgång på utbildad vård och omsorgspersonal

Läs mer

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014

Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Tabell 1: Utbildningar i Arboga kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 24 27 51 41 143 Lärling Bygg och anläggning 2 2 Hälsa, vård och omsorg

Läs mer

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering

ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING. Avsiktsförklaring. om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering ENHETEN FÖR REGIONAL UTVECKLING Avsiktsförklaring om samverkan kring nyanlända flyktingars etablering 1 Avsiktsförklaring om samverkan kring flyktingmottagning i Västmanlands län Kommunerna i Västmanlands

Läs mer

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College!

Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! Välkommen till Utvecklingsdialog med regionala ordföranden och samordnare inom VO-College! En utvecklingsresa startar Planering för utvecklingsarbetet Under september genomförs tre dialogmöten norra, mellersta

Läs mer

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län

Yh Mälardalen. Örebroregionen. Sörmland. Västmanland. En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Yh Mälardalen Örebroregionen En huvudprojektledare samt en delprojektledare i varje län Västmanland Sörmland Samarbete mellan tre län inom ramen för ett regionalfondsprojekt under 3 år Historik Yh Mälardalen

Läs mer

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för

Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Minnesanteckningar från möte med styr- och arbetsgruppen för Vård- och omsorgscollege Skaraborg. Tid Torsdag den 13/9 kl. 8.30-15.00 2012. Plats Portalen, Gothia Science Park, lokal: Vänern och Vättern

Läs mer

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne

Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Framgångsfaktorer och utmaningar för VO-C Skåne Funnits sedan 2008 Regional processledare åter Tog ett samlat grepp och omstrukturerade den regionala styrgruppens sammansättning våren 2011. Från förvaltande

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer