motioner och utlåtanden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "motioner och utlåtanden"

Transkript

1 motioner och utlåtanden

2 Motioner och utlåtanden Byggnads kongress 2010

3

4 REGISTER Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK)...4 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)...9 Arbetsrätt Arbetsmiljö och hälsa (AH)...21 Medbestämmande och inflytande (MBL)...36 Semester (SEM)...42 Arbetstidsfrågor (AT)...44 Ekonomisk politik (EP)...47 Facklig utbildning (FU)...48 Fackligt arbete i Europa och övriga världen (FAE)...57 Förbundsstadgar (FS)...59 Grundorganisationen (GO) Lönepolitik (LP) Samhälle, byggande och näringspolitik (SBN) Trygghetsfrågor A-kassan (AKA) Avtals- och medlemsförsäkringar (AVF) Pension och pensionsålder (PP) Sjuk- och arbetsskadeförsäkringar (SJA) Ungdomsverksamhet (UV) Yrkesutbildning (YU)

5 byggnads kongress 2010 Allmänna kommunikations- och informationsfrågor (AK) Motionerna AK 1 AK 5 MOTION AK 1 Bygg 21:an Jönköping Byggnads har under senare år använt sig mer av sponsring, reklam och annonser i olika former. Detta görs antagligen för att stärka förbundet utifrån medlemmarnas bästa. Det finns dock olika åsikter bland medlemmarna om nyttan av sponsring, reklam och annonser. En del är klart för och har åsikten att marknadsföring behövs för att Byggnads ska vara en känd och tydlig röst för medlemmarna. Andra tycker att det bara kostar pengar och inte har något värde. att förbundsstyrelsen får i uppdrag att ta fram en marknadsföringspolicy som utmynnar i mål och syften med framtida sponsring, reklam och annonser. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AK 1 Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är viktigt att ha en genomtänkt strategi för köp av reklam, sponsring och liknande. Man måste alltid göra en avvägning om hur medlemmarnas pengar används på bästa sätt. Då är det nödvändigt att det finns en tydlig marknadsföringspolicy att gå efter och som är beslutad av förbundsstyrelsen. att motion AK 1 bifalles. MOTION AK 2 Byggnads Dalarna Många är vi som kliat oss i huvudet och undrar vad det som står i avtalet betyder. Ännu fler är de som på förhand anser att avtalet är för krångligt att titta i. Många samtal till avdelningarna handlar om frågor som står i 4

6 motioner och utlåtanden avtalet och borde gå att läsa. Vi tror att vi tappar en del medlemmar för att det är så svårt att tolka avtalet, så inte ens förtroendevalda kan svara på vad som gäller. Det leder till osäkerhet och ifrågasättande av medlemsskapets värde. Det borde gå att få till en text som är enkel och konkret som alla medlemmar kan ta till sig vid behov. Därför föreslår vi att en lathund tas fram som enkelt och tydligt beskriver vad man kommit överens om på förståelig svenska att avdelningarna sammanställer de vanligaste frågorna från medlemmarna som underlag till texten att alla medlemmar får lathunden, förslagsvis med medlemsalmanackan. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AK 2 Förbundsstyrelsen förstår motionärens önskan om en lathund kring de olika avtalen. Man måste dock komma ihåg att avtalen innehåller komplicerade texter som är ett resultat av vad två eller flera parter har kommit överens om. Ibland uppkommer tolkningsfrågor som måste avgöras av t ex domstol. Förbundsstyrelsen ser en risk med att skapa lathundar av avtalen som många då kanske kommer att tro är avtalen. Det finns också risk för att lathunden innehåller förenklingar som kanske strider mot själva avtalet och som går att tolka på olika sätt. Eftersom avtalen skrivs tillsammans med motparten är en lathund som skrivs av Byggnads något som kan bli ett hinder vid framtida tolkningstvister. att motion AK 2 avslås. MOTION AK 3 J Frank, Byggnads Södra Skåne Enskild Ofta när man träffar andra medlemmar dyker frågan upp om hur mycket TV-reklamen har kostat för Byggnads. Och om hur mycket man hade kunnat sänka medlemsavgiften om man avstått från TV-reklamen. att Byggnads framgent ej ska göra reklam i TV. 5

7 byggnads kongress 2010 Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AK 3 Förbundsstyrelsen menar att det alltid är viktigt att föra en diskussion om hur marknadsföring ska ske på bästa sätt. Förbundsstyrelsen kommer därför att utarbeta en marknadsföringspolicy som på ett tydligt sätt ska ange riktlinjer för hur marknadsföring ska ske. Däremot menar förbundsstyrelsen att det vore fel att förbjuda en viss typ att reklam, som t ex TV-reklam. Det är viktigt att inte stänga några dörrar för hur marknadsföring kan ske, men att det då finns en policy att gå efter. att motion AK 3 avslås. MOTION AK 4 Byggnads Södra Skåne Tidningen Byggnadsarbetaren är enligt vad vissa säger en välläst tidning. Det är dock inte utan problem vid flertalet tillfällen då tidningen skriver artiklar som inte på något sätt gagnar ägarna = Byggnads medlemmar. Det är vid de tillfällen detta sker oftast opinionsbildande mot den fackliga organisationen. Samtidigt hörs det då och då att det budskap vi vill ha ut till medlemmarna publiceras i tidningen. Föreslår att representantskapet beslutar följande. att tidningen Byggnadsarbetaren blir en tidning/informationsskrift för förbundet. att halva tidningen utgör reportage och annan journalistisk del. att andra halvan av tidningen utgör en informationsdel från förbundet. att chefredaktören för tidningen svarar för den ena delen och att förbundsstyrelsen svarar för den andra delen. att om kongressen inte bifaller ovan att-satser, att då ansvaret för hela tidningen överförs på förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AK 4 Undersökningar visar att tidningen Byggnadsarbetaren är en av de mest populära tidningarna inom fackförbundspressen. Tidningen läses av en stor majoritet av Byggnads medlemmar och är mycket uppskattad. Den största anledningen till tidningens popularitet är att det är en självständig journalistisk produkt. Byggnadsarbeta- 6

8 motioner och utlåtanden rens redaktion följer noggrant de frågor som rör Byggnads medlemmar och bevakar byggbranschen i stort. Det är förbundsstyrelsens uppfattning att det vore en fel väg att gå att ta ifrån journalisterna den journalistiska friheten och förvandla Byggnadsarbetaren till en renodlad informationsskrift. Då riskerar tidningen att förlora sin läsvärdhet och popularitet. Idag finns de s k Inblickssidorna längst bak i tidningen och dessa kan bestå av fem sidor, det har hittills varit fullt tillräckligt för att informera om de frågor som förbundsstyrelsen vill nå ut med. Till detta kommer både hemsidan och de elektroniska nyhetsbrev som har startats upp nu i vår. Självklart ska det alltid finnas en diskussion om innehållet i tidningen och förbundsledningen har alltid en nära dialog med tidningens chefredaktör om tidningens allmänna inriktning. att motion AK 4 avslås. MOTION AK 5 Byggettan Idag har vi svårigheter att enkelt hitta uppgifter om företag har kollektivavtal eller hängavtal. Jag vill att den informationen skall vara lika lättillgänglig för Byggnads medlemmar som den idag är för HRF:s medlemmar. De har en aktuell avtalsförteckning Schysta Listan på sin hemsida, där både kunder och medlemmar lätt kan söka information. Jag är dessutom övertygad om att många privatkunder faktiskt skulle välja ett företag med kollektivavtal framför att samarbeta med de som är avtalslösa, och om informationen är lättillgänglig kan inte heller någon hävda okunskap om missförhållanden. att Byggnads publicerar gällande kollektiv- och hängavtal på hemsidan. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AK 5 Förbundsstyrelsen menar att det är bra om vi på så många sätt som möjligt visar på vikten av att ha kollektivavtal. Om allmänheten alltid väljer företag som har tecknat kollektivavtal, skulle det hjälpa till att skapa en marknad med företag som har schysta villkor. Ett sätt kan vara att på hemsidan redogöra för vilka företag som vi har kollektivavtal med. Det är viktigt att reda ut olika aspekter kring detta. Är det 7

9 byggnads kongress 2010 möjligt att redogöra för vilka företag vi har avtal med på hemsidan utan att det strider mot gällande lagstiftning, t.ex personuppgiftslagen (PUL)? Hur håller vi våra listor uppdaterade och vilket ansvar tar vi på oss för företagens seriositet? Förbundsstyrelsen vill utreda dessa frågor närmare och avser att tillsätta en utredning som får i uppdrag att återkomma med förslag på om och hur en publicering på hemsidan är möjlig. att motion AK 5 anses besvarad. 8

10 motioner och utlåtanden Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM) Motionerna AM 1 AM 8 MOTION AM 1 Bygg 12:an Jag önskar att vi ska ha en egen arbetsförmedling. att vi startar en egen arbetsförmedling. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 1 Frågan om en egen arbetsförmedling har diskuterats länge. Många menar att Byggnads fungerat som en informell arbetsförmedling under många år eftersom många jobb förmedlats informellt inom organisationen. Men man ska ha i åtanke att det handlar om medlemmar som tipsar andra medlemmar om arbete, inte ett organiserat arbetsförmedlande. När vi fått se hur den borgerliga regeringen hanterat både arbetsförmedling och A-kassa den senaste mandatperioden finns det anledning att fundera över vad det innebär att ha ansvar för myndighetsutövning. Vi har genom a-kassan fått administrera ett regelverk och avgiftssystem där medlemmar klivit ur för att reglerna blivit för krångliga och för att egenavgiften blivit för hög. Det är absolut inte okomplicerat att ha ansvar för myndighetsutövning på arbetsmarknadsområdet. Under mandatperioden har vi också kunnat se en lika stor förändring hos arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingens roll som aktiv aktör har genom politiska riktlinjer i det närmaste helt raderat alla aktiva arbetsmarknadspolitiska verktyg och ensidigt satt arbetsförmedlingen att med piska tvinga arbetslösa sitta och söka jobb som varken finns eller skapas. Arbetsförmedlare sitter med vad som kan liknas vid ett beting och måste redovisa hur många arbetssökande man fått ut på praktik. Allt för att visa upp bra siffror i arbetslöshetsstatistiken. Att starta en egen arbetsförmedling kan ha sina fördelar men har också avgörande nackdelar. Byggnads möjlighet att agera fritt och kritiskt gentemot en arbetsmarknadspolitik begränsas om man på 9

11 byggnads kongress 2010 samma gång blir den som tvingas verkställa politiken genom myndighetsutövning i form av egen arbetsförmedling. Det finns onekligen förtjänster med en egen arbetsförmedling, men nackdelarna väger ändå tyngre. att motion AM 1 avslås. MOTION AM 2 Byggnads Norrbotten Sysselsättningsfrågorna diskuteras såväl inom bekantskapskretsen som på alla andra sammankomster. Ungdomarnas situation på arbetsmarknaden är en fråga som engagerar många. Att finna rätt lösning är mycket svårt. En stor del av den äldre generationen fördömer bl.a. ungdomsgarantin samt andra typer av stimulansåtgärder som kan resultera i gratis arbetskraft. att förbundet tillsätter en arbetsgrupp i syfte att under 2010 skapa förutsättningar att antingen avtals- eller lagstiftsningsvägen återinföra friåret. MOTION AM 3 Bygg 6:an Väst När det uppstår arbetsbrist i företag drabbas dom med kortast anställningstid först. Vanligtvis är det äldre som får vara kvar på bekostnad av de yngre. För att trygga återväxten i branschen kan man inrätta en omställningsfond där man kan ansöka om medel för att ge en äldre byggnadsarbetare möjligheten att gå hem till förmån för en yngre byggnadsarbetare. Man skulle kunna finansiera omställningsfonden genom att FORA tar in avgiften i branschen. Finansiering och regelverk får utredas närmare. att förbundsstyrelsen får i uppdrag att utreda frågan utifrån motionens intentioner. 10

12 motioner och utlåtanden MOTION AM 4 Byggettan Avlönad samhällstjänst efter gymnasiet Sverige är i dag belastad med en ungdomsarbetslöshet som tillhör Europas högsta. Skälen anges ofta från borgerligt håll vara bl a lagen om anställningsskydd (LAS). Man brukar säga att spottar man på stenen så urholkas den till slut, ofta p g a undermåliga kunskaper om arbetslöshetens orsaker. Skälen till den höga arbetslösheten (27,3 %) för ungdomar mellan år är flera och beror bl a på arbetsförmedlingens omorganisaion, samtidigt med att vårt land anpassas i en ny arbetsrättslig legitimitet efter EU-domstolens utslag i t ex, Vaxholm, Niedersachsen, Lex Britannia med flera. Vidare är det så att den borgerliga regeringen anser att det främst är ett kommunalt ansvar inte ett statligt att sörja för sina ungdomars arbete/skolgång till och med december månad det år eleven lämnar gymnasiet, d v s arbetslöshet bland åringar. I övrigt är arbetslösheten en konjunkturfråga alt en fråga om att ställa den unga människans behov mot den äldres med många gånger arbetsnedsättning i någon form i sitt bagage, vilket i sig är både omoraliskt och förkastligt tals ungdomar står i dag inskrivna som arbetslösa fr o m juni månad när de slutat gymnasiet. Tidigare var vi delvis hjälpta av att många deltog 7 månader upp till ett år i den allmänna värnplikten, vilket inte minst fick många att mogna inför kommande yrkes- eller utbildningsval något som förvärrat statistiken ytterligare. Det pratas ofta om att vårt samhälle blivit hårdare där allt fler ser till sitt eget utan att solidariskt verka för allas rätt, ungdomar stökar och tänder eld på bilar i våra förorter, brandmän hotas i sitt arbete, klotter, ungdomsvåld, snatteri. Listan är lång på problem som följer av bl a ungdomsarbetslöshet. att förbundet verkar för ett införande av rätten till ett avlönat år i samhällstjänst att förbundet verkar för att året delas mellan stat och kommun att förbundet verkar för att arbetet skall inriktas på vård, skola och omsorg att förbundet verkar för att ideella organisationers samhällsarbete skall omfattas att förbundet verkar för att kommunerna skall ta sitt ansvar och tillerkänna avgångseleverna i juni månad ytterligare en termin i gymnasiet i en särskild utbildningsinsats. 11

13 byggnads kongress 2010 Förbundsstyrelsens utlåtande över motionerna AM 2 AM 4 Inom arbetsmarknadspolitiken är s k generationsväxlingar alltid en utmaning. Om dessa generationsväxlingar dessutom sammanfaller med en långkonjunktur eller kanske finanskris blir utmaningen än större. Inom byggnadsarbetarkåren ser vi problem med att ge lärlingar möjligheter att slutföra sina utbildningar samtidigt som många äldre gör sina sista år innan pensionen utan att kunna föra över sina kunskaper på en yngre generation. Ett friår skulle kunna vara ett verktyg för att bland annat ta hand om generationsväxlingar. I motion AM 4 berörs ungdomars situation på arbetsmarknaden i ett bredare perspektiv. Det är ett fattigdomstecken när ett samhälle skjuter ungas inträde i vuxenlivet på framtiden. Av samhällsekonomiska skäl är det förkastligt att sätta stora delar av våra ungdomskullar på avbytarbänken i väntan på bättre tider. De senaste åren har vi för första gången fått se ungdomsgenerationer träda in på arbetsmarknaden med sämre förutsättningar än sin föräldrageneration. Det är första gången i modern tid och kan bara beskrivas som ett misslyckande. På arbetsmarknaden ser vi också politiska utspel från högerhåll som menar att om vi bara gör tillvaron tillräckligt otrygg i form av försämrade arbetsrättsliga regler för unga, undantag i LAS m.m. så kommer arbetsgivare att våga anställa. När den politiska lösningen på ett problem med ungdomar på avbytarbänken blir försämrade villkor och ett sämre skydd är vi på väg åt fel håll. Förslagen om friår och avlönat år i samhällstjänst bör utredas djupare och kompletteras. Under kommande kongressperiod föreslås att vi tillsätter en arbetsgrupp med uppdrag att sätta fokus på våra ungdomars situation på arbetsmarknaden socialt, arbetsrättsligt och vad gäller utbildning i enlighet med motionerna. att motionerna AM 2 AM 4 anses besvarade. 12

14 motioner och utlåtanden MOTION AM 5 Byggnads Gästrikland Att stora delar av den svenska fackföreningsrörelsen råkat ut för en ideologisk kollaps råder det ingen tvekan om. Vi har mängder av exempel på detta. Wanja Lundby-Wedins vittnesmål om sin starka religiösa uppfattning där hon betonade att så ofta hon har tid deltar hon i den kyrkliga verksamheten är i sanning att ge den fackliga ideologin ett nytt och främmande innehåll. Vidare är det lönesänkningsavtal som träffats mellan IF-Metall och Teknikföretagen något nytt. Där har man avtalsvägen tagit bort de orättvisor som rent klassmässigt finns i samhället och som tidigare var fackföreningsrörelsen grundförutsättning för att överhuvudtaget existera. Ett annat exempel är LO:s största förbund Kommunal och dess ordförande Ylva Thörn som förklarat att en förkortning av arbetstiden med målsättning om 6 timmars arbetsdag inte längre är aktuellt. Samhället har inte råd är hennes budskap. För alla med ett uns av facklig ideologi i behåll är arbetstidens längd en fråga om fördelning av produktionsresultatet. Eller för att exakt säga fördelningen av arbetarnas skapade mervärde. att förbundet skall verka för en kortare dagarbetstid såsom 35 timmars arbetsvecka med 7 timmars arbetstid 5 dagar i veckan. På sikt är målsättningen 6 timmars arbetsdag. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 5 Kraven om arbetstidsförkortning har funnits med länge. Det råder ingen tvekan om att det är en angelägen fråga och har funnit med i avtalsförhandlingarna under många år. Oavsett vilken ideologisk utgångspunkt man tar är en förkortning av arbetstiden inte kostnadsneutral. Det innebär att arbetstidsförkortningen har ett pris och kommer att påverka löneutrymmet. I varje avtalsförhandling finns frågan med och vägs mot andra krav. Vi kommer aldrig att sluta kämpa om en bättre fördelning av produktionsresultatet då det är ett viktigt fundament för Byggnads som fackförbund. Men frågan om förkortad arbetstid måste alltid vägas mot andra krav som ställs i våra avtalsförhandlingar att motion AM 5 anses besvarad. 13

15 byggnads kongress 2010 MOTION AM 6 Byggnads Gästrikland Företagens rätt att provanställa personal upp till 6 månader och därefter utan att motivera ha rätt att avskeda de anställda har under senare tid allmer kommit att bli ett instrument för att avskeda personal med fackliga förtroendeuppdrag. Så skedde exempelvis vid MT Höjgaards brobygge över Södertälje kanal. Där sade företaget upp lagbasen samt ytterligare 4 anställda. Efter detta fortsatte bygget utan lagbas, skyddsombud eller MB grupp. Ingen ville ta på sig ett fackligt förtroendeuppdrag då risken för uppsägning ansågs vara överhängande. att förbundet skall verka för rätten att provanställa utbildad personal upp till 6 månader tas bort ur LAS. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 6 6 är redan i dagsläget dispositiv (förhandlingsbar) vilket innebär att möjligheten att förändra formerna för provanställning redan finns utan att förändra lagen. Möjligheten att provanställa ( 6) tillkom i lagen om anställningsskydd 1982 och omfattade då 6 månaders rätt till provanställning utökade den dåvarande borgerliga regeringen provanställningsperioden till 12 månader. Efterföljande socialdemokratiska regering återställde möjligheten till provanställning till 6 månader genom en så kallad återställare Man kan konstatera att det finns olika syn på syftet med provanställning. Rimligen borde 6 månader räcka för att pröva om en person är kvalificerad. Det finns också goda skäl att ifrågasätta provanställning av yrkesutbildade inom bygg. Men att förändra LAS så att yrkesarbetare inte kan provanställas är att branschanpassa en ramlag på sätt som strider mot idén med dispositiva ramlagar på arbetsmarknadsområdet. att motion AM 6 avslås. 14

16 motioner och utlåtanden MOTION AM 7 Byggnads Dalarna TSL är en omställningsförsäkring som medlemmarna avstått lön för att få. Nu anlitas entreprenörer av olika slag som coacher till varslade medlemmar. I samma stund som försäkringen löses ut kasserar entreprenören in kronor. I de flesta fall får den varslade behålla jobbet och får jobb utan behov av coachning, därmed är pengarna borta och inte tilll någon nytta för medlemmarna. För att höja medlemsskapets värde och behålla servicen och pengarna inom rörelsen föreslår vi att Byggnads genom ett dotterbolag startar coachning av varslade medlemmar. att vi tillvaratar den interna kompetens som finns inom organisationen för att höja medlemsskapets värde. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 7 Motionären tar upp problem som handlar om regelsystemet för omställningsförsäkringen TSL. Under senaste finanskrisen och lågkonjunkturen har ett stort antal individer under en relativt kort tid fått möjlighet att ta del av försäkringen. Olika aktörer på området har med olika framgång hjälpt uppsagda och arbetslösa. Regelverket är skapat för att ta hand om dem som vill/behöver hjälp med en omställning till att arbeta med något annat än man tidigare gjort. De erfarenheter vi har bland våra medlemmar är att man gärna vill ha utbildning men inte vill ha omställning. Det gör att själva omställningsförsäkringen är svår att tillämpa inom nuvarande regelverk. Våra medlemmar efterfrågar inte det omställningsförsäkringen är skapad att erbjuda. Det är inte självklart att vi löser detta branschspecifika problem genom att skapa ett dotterbolag som måste agera inom nuvarande regelverk om själva problemet är kopplat till regelverket och inte till själva aktören. Motionärens intentioner att vi ska ta tillvara vår interna kompetens för att utveckla medlemskapets värde är svår att tolka beroende på vilket perspektiv som avses. I ett bredare perspektiv med en mer abstrakt innebörd är att-satsen självklar. I ett mer begränsat perspektiv (omställning/utbildning) är det svårt att tolka den annorlunda än att det är utbildning för medlemmen i en arbetssituation som avses. TSL är då inte skapad för utbildning vilket gör det svårt att utveckla medlemsnytta om det är utbildning som avses. 15

17 byggnads kongress 2010 att motion AM 7 anses besvarad. MOTION AM 8 Byggettan I mitten av 1970 talet skapades LAS - lagen om anställningsskydd. I lagen skulle arbetstagarnas rätt vid anställning, anställningens upphörande etc. regleras. Anpassningen och utformningen av lagens texter har genomgått vissa förändringar och också i vissa delar tillåtit ett visst utrymme inom varje näringsgren att ändra och anpassa vissa delar till branschernas egna förutsättningar och behov. Dessutom har via prövningar i AD en del justeringar gjorts under hela tiden där utslagen behandlats som prejudikat och därefter styrt tolkningen. Under senare år har arbetsmarknaden utsatts för snabba och stora förändringar genom globaliseringar på olika sätt överstatlighet, EU inträden etc. men framför allt ökar takten i förändringar på och i arbetsmarknaden genom internationaliseringen av kapitalet och företagen. I samma grad som kapitalets ägare minskat sitt inflytande och önskningar om framgång lokalt i en ort, region eller t o m i ett land till förmån för ett globalt ägandeskap och att det ekonomiska intresset inte längre gäller det enskilda företaget, orten, regionen, landet minskar också omsorgen om medarbetaren lokalt. Istället blir arbetskraftens ökade rörlighet och möjligheten till att styra mer över arbetskraftens arbetstidsförläggning eller antalet anställda i vissa perioder viktigare. Ansvaret för och nyttan av fast eget anställda minskar till förmån för en ny syn på anställningsbarhet, arbetstider och i stort arbetsrätt. Därför har också de senaste årens diskussioner från främst Svenskt Näringsliv också anammats av och framförts av BI, som också de vill minska inflytandet över arbetsrätten för facken, förändra LAS och ge arbetsgivarna möjligheter att både ställa upp reglerna som sköta dem inom företagen utan facklig inblandning. Man slår därför nu hårt på organisationerna, våra fackliga föreningar, därför att de står för vår egentliga styrka gemenskapen och numera även för sammanhållningen vilka är de enda garanterna för vår möjlighet att vinna i de här frågorna. Vägarna för SN att nå framgång är fler. Dels kan de via centrala över- 16

18 motioner och utlåtanden enskommelser med huvudförbunden, LO t ex, begränsa eller minska LAS kraft, dels kan de rent politiskt vinna framgång i en borgerlig politisk majoritet för försämringar i LAS, dels kan de via lokala överenskommelser på lokalplanet i företag övertyga arbetstagarna om riktigheter att ändra eller undanta personal, dels kan de centralt fackligt som t ex. i överenskommelsen om och med Metall vinna nya vägar för att både förändra synen som i praktiken skjuta fram gränserna, dels kan de med andra alternativa anställningsformer och tillfälliga möjligheter till anställningar vinna mark för sina önskemål. Syftet för BI är att vinna flexibilitet precis som det är att slippa ansvar alltså i slutändan strikt ekonomiska överväganden. De senaste åren har arbetsgivarsidan vunnit alltmer gehör för sina idéer och önskemål, framför allt i den borgerliga regeringens politik och då främst från Maud Olofsons idévärld. Men även (s) har fallit näringslivet till föga och ser utvecklingen av småföretagandet som en mycket viktig väg inför framtiden. Belackare av (s) nymornade känsla för småföretagsverksamheten ser det som ett utslag för att fiska röster men den är en reell och fastlagd politisk väg man beträtt som i konsekvensen måste syfta till uppluckring av reglerna, arbetsrätt inkluderat LAS. I vår bransch är inte problemen, som för t ex. Kommunal, så stora med deltidsarbeten. Möjligheterna till anställning för viss, begränsad och avtalad tid är inte heller vårt stora problem så länge som facket finns på arbetsplatserna och aktiva kunniga MB grupper kan reglera detta utan främst möjligheten för företagen att reglera behovet med anställda från bemanningsföretag. De större tongivande byggföretagen har samtliga på ett eller annat sätt de senaste åren sökt utnyttja den möjligheten att reglera toppar med att hyra in personal. Detta möjliggjordes sen de allmänna begreppen och reglerna kring entreprenader ändrades till att företag kan hyra in andra företagares personalkraft utan att de höll med material etc. Alltså en ändring i entreprenadbegrepp och regler vilket även prövades i bl.a. AD med beklämmande resultat för oss. Efter det har antalet renodlade bemanningsföretag ökat dramatiskt och i många, många fall göms bemanningen under en tunn polityr av att det är små byggföretag som tas in men de utför i praktiken ingen entreprenad utan är armar och ben åt andra. Till midsommar 2009 fördes i Jordbro utanför Stockholm en märklig men mycket viktig facklig strid som rörde sig kring arbetsrätt, anställningsformer, bemanningsföretag och i slutändan är en fråga om våra 17

19 byggnads kongress 2010 mänskliga rättigheter och om moral. Konflikten gällde om företaget skulle kunna säga upp egen personal och samtidigt eller inom kort tid ta in arbetare från bemanningsföretag. Alltså om de istället för att vara skyldiga att återanställa de egna anställda kunde anställa andra och om företaget kunde säga upp egna samtidigt som de tog in bemanningsföretagets anställda. Att ensidigt kunna bestämma om antalet anställda och utan att behöva ta hänsyn till att följa några anställningsskydd eller behöva följa uppsägningstider och/eller turordningar är förstås skälet till att näringslivet idag är så pigga på att rucka på återanställningsrätten, vilken de tidigare bara lyckats nagga lite i kanten på genom att få ner den från att gälla i 12 till 9 månader. Idag har de en borgerlig politisk enhet som stöder tanken men också en vacklande politisk opposition. Frågan om bemanningsföretag har alltså blivit till en fråga inte bara om vem som ska vara anställd var, vilka löneregler som ska gälla och om bemanningspersonal ska kunna användas som lönekonkurrenter utan även till frågan om att följa en lag, lagen om anställningsskydd, vilket arbetsgivarna vill slippa göra. Dessutom har den löneföljsamhet Almegaavtalet kräver alltså att bemanningsföretagets personal ska ha lika lön som det inhyrande företagets har på bygget kringgåtts när endast inhyrda bemanningsanställda utför jobbet åt en entreprenör. Ett sätt att kringgå löneregler och likalöner har öppnats i och med att bemanningsföretagen vuxit genom företagarnas önskan om flexibilitet. Ett ytterligare sätt att runda LAS skrivning för att säkra arbetskraften är en juridisk spetsfyndighet som upptäcktes först för ca 15 år sedan. Innan dess var den arbetade tid en arbetstagare kunde få tillräkna sig all den tid han arbetat i ett företag. Den tiden bestämmer hans/hennes plats i turordningen och ger en relativt sett proportionerligt skydd. Det togs bort i och med att de strikt juridiska termerna om att ett bolag är dess nummer, jämfört med våra personnummer, är dess identitet. Alltså kunde en arbetstagare som var arbetslös helt plötsligt inte vid återanställning tillgodoräkna sig tidigare arbetad tid hos en företagare om han under tiden bytt organisationsnummer. Arbetsgivarna kan genom att omstrukturera sig och då byta organisationsnummer byta identitet, till skillnad från oss och våra personnummer, och sopa bort tusentals års anställningsår och trygghet. Det utan att ens den mäktigaste MB-grupp kan annat än att protestera för detta är en av de områden där arbetsgivarna helt själva kan ta besluten utan att MBL ger något stöd. 18

20 motioner och utlåtanden Kanske kommer arbetsgivarna att återigen i lågkonjunkturens spår använda sig av detta medel för att rensa i och nollställa tidigare anställningstider som arbetskraften jobbat upp. Frågan om hur vi möter en ny värld är både lika besvärlig som nödvändig att ställa oss. Att vi måste ha svar på många frågor framöver likväl som idéer om hur de ska mötas är nödvändigt. Det saknar vi idag. Vi saknar en bred debatt om på vilka sätt vi måste bidra till att förenkla arbetstidsreglerna utan att försvaga dem. Vi måste diskutera hur vi ska resonera och agera när arbetsgivarna och samhället kräver skiftarbeten för att driva jobb och vad vi kan vinna och erbjuda i den ökade konkurrens om jobben det innebär med arbetstagare från helt andra kulturer och med större möjligheter än vi kan acceptera helt andra arbetstider. att förbundet under kongressperioden bedriver en omfattande diskussion med medlemmarna om en facklig strategi för framtidens arbetsrätt. I syfte att utröna hur förändringar i arbetsrätten och arbetsgivarnas krav på dem kan bemötas på bästa sätt och på vilka sätt nya anpassningar till krav från samhälle och arbetsliv kan godtas. att förbundet kraftfullt avvisar varje nytt försök att attackera återanställningsrätten. att förbundet verkar för ett avskaffande av organisationsnummer som identitet för anställningstryggheten, och att koncernbegreppet återställs i tidigare betydelse och praktisk omfattning. Förbundsstyrelsens utlåtande över motion AM 8 Förbundsstyrelsen instämmer i stora delar i den beskrivningen som presenteras i motion AM 8. Det är av högsta vikt att följa utvecklingen på det arbetsrättsliga området i tider av globalisering och internationalisering. Svensk arbetsmarknad har inte stått oberörd av omvärldsförändringar och framför allt kan vi idag med lite perspektiv se effekter av EU-medlemskapet. Vi kan inte välja att inte föra diskussioner på området, avstår vi kommer vi inom en snar framtid se hur vårt inflytande och initiativ på arbetsmarknaden dramatiskt minskar. Det är i sig inget nytt, den diskussionen har alltid varit nödvändig. Det som möjligen har förändrats är den allt snabbare takten och antalet aktörer som påverkar och som måste påverkas. En omfattande diskussion har funnits, på utbildningar, på möten, vid demonstrationer, genom facklig politiskt arbete och opinionsarbete under en lång tid och kommer alltid att finnas. I denna diskussion 19

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN

MOTIONER OCH UTLÅTANDEN MOTIONER OCH UTLÅTANDEN REGISTER REGISTER A-kassan (AKA)... 2 Arbetsmarknadspolitik och sysselsättning (AM)... 13 Arbetsmiljö och hälsa (AH)... 21 Arbetstidsfrågor (AT)... 31 Avtals- och medlemsförsäkringar

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Ny reglering av tidsbegränsad anställning

Ny reglering av tidsbegränsad anställning Institutionen för handelsrätt Department of Commercial Law Handelsrätt C Uppsats VT 2007 Ny reglering av tidsbegränsad anställning - Konsekvenser för bemanningsbranschen? Författare: Ann-Sofie Liljergren

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013

LAS i förändring. ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 LAS i förändring ett kunskapsunderlag om anställningsskydd, kompetens och omställning Maj 2013 Helena Larsson Samuel Larsson Eva Oscarsson Lena Maier Söderberg Omslag: Vian Tahir är pressekreterare på

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag

Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Konsekvenser av LAS En kartläggning av anställningsskyddets effekter i svenska teknikföretag Förord I stenhård global konkurrens exporterar svenska teknikföretag varor och tjänster till världsmarknaden.

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag.

PARAGRAF. Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. PARAGRAF 22 Arbetsmarknaden förändras hela tiden. Ändå finns paragraf 22. Så drabbar LAS svenska företag. Paragraf 22 Svenskt Näringsliv, 2009 2 Redaktörer: PARAGRAF Alice Teodorescu 22 och Henrik Svidén

Läs mer

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden

Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. Motioner och utlåtanden Förslag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 Motioner och utlåtanden A STADGEFRÅGOR A:1 Fackavgiften Enskild medlem, sektion Skellefteå Vård och Service, Kommunal Västerbotten Jag vet

Läs mer

Sjukas rätt till stöd

Sjukas rätt till stöd Sjukas rätt till stöd En idéskrift om morgondagens sjukförsäkring Författare: Åsa Forssell och Linda Grape, Näringspolitiska enheten. Förord Allt för många människor är sjukskrivna allt för länge, utan

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell

Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Kollektivavtal som arbetsmarknadsmodell Underlagsrapport till LOs 27e ordinarie kongress 2012 På omslaget: Ivo Gouweleeuw, 37 år, SEKO Civil: 401 Klubb Högskolor & Kultur Stiftelsen Skansen, Park- och

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte C: Full sysselsättning. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte C: Full sysselsättning Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte C Full sysselsättning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen (motionerna

Läs mer