ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm"

Transkript

1 REVIDERAT BESLUT Dnr 11/431 Högskolestyrelsen Handläggare: Peter Liljenstolpe Förvaltningschef, FD ARBETSORDNING för Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Med stöd av Högskoleförordningen (HF) fastställd av styrelsen för Kungl. Musikhögskolan i Stock- holm (KMH) den 11 april 2008, senast reviderad av högskolestyrelsen 13 juni Denna arbetsordning redovisar Kungl. Musikhögskolans (KMH:s) organisation vilka organ och anställda som i olika frågor får fatta beslut för KMH:s räkning hur beslut skall beredas och dokumenteras Högskolestyrelsen och rektor utgör tillsammans högskolans ledning och ansvarar inför statsmakterna. Högskolestyrelsens och rektors befogenheter regleras i högskolelagen (1992:1434, senaste ändring beaktad här 2011: 2002, HL) och högskoleförordningen (1993:100, senaste ändring beaktad här 2011:946, HF). Rena arbetsledningsåtgärder behandlas inte i denna arbetsordning. Dessa anses uttömmande reglerade genom de arbetsrättsliga regler och avtal som gäller för myndigheter under regeringen samt att chefer förordnas för de organisatoriska enheter som redovisas i det följande. 1 Principer för KMH:s organisation KMH:s kärnverksamheter är utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och samverkan med det omgivande samhället. KMH organiseras för att ge lärare och studenter goda förutsättningar i genomförandet av dessa verksamheter. Organisationen ska vidare tillgodose studenternas och de anställdas rättssäkerhet samt att KMH upprätthåller en tillfredsställande funktion som statlig myndighet. Organisationen utgår också från följande principer: Enhetlighet Alla enheter av samma typ har samma funktion. Det innebär här framför allt att alla institutioner skall ha samma ansvar för utbildning, forskning, konstnärligt utvecklingsarbete, samverkan med det omgivande samhället, personal, ekonomi etc. Subsidiaritet Utgångspunkten för ansvarsfördelningen är att beslut fattas så nära verksamheten som möjligt. Skäl för att beslut skall fattas på en högre nivå i organisationen är att det finns föreskrift i författningarna, att det formella beslutsfattandet är en del av kvalitetskontrollen inom KMH, eller att det behövs för att nödvändig likformighet skall uppnås. Akademiskt (konstnärligt/vetenskapligt) ansvar för innehåll och kvalitet i kärnverksamheterna Beslut rörande kärnverksamheterna ska fattas av personer som dels uppfyller HF:s krav på vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, dels har utsetts med lärarkårens gillande. Överensstämmelse mellan ansvar och befogenheter Det kan betraktas som en självklarhet att den som har ett ansvar skall också ha de befogenheter 1

2 som krävs för att kunna vidta de åtgärder som erfordras. Denna symmetri skall upprätthållas både när organisationen förändras och i det dagliga arbetet. Här föreliggande arbetsordning följer de grunddrag i KMH:s organisation som gällt sedan Dessa är att institutionerna lyder direkt under rektor det finns en nämndnivå med ansvar för kvalitetsfrågor i utbildningen och för utveckling och samordning av forskningen. organ på nämndnivå vilka fattar beslut i frågor rörande utbildningen, konstnärligt utvecklingsarbete och forskning ska innehålla ledamöter valda av lärarna och utsedda av studenterna. direktionen är ett rådgivande organ till rektor i vissa frågor. 2 KMH:s styrande och rådgivande dokument Vid KMH ska finnas fyra kategorier av styrande eller rådgivande dokument rörande KMH:s ledning och administration. Anvisningar om styrande dokument för utbildningen finns i KMH:s studieordning. Ordningar styrelsebeslut. Utöver arbetsordningen består KMH:s av styrelsen fastställda regelverk av en anställningsordning, antagningsordning, budgetordning, studieordning och valordning. Om det skulle finnas skillnader mellan vad som sägs i arbetsordningen och vad som framgår av respektive ordning, gäller den senare. Anvisningar - rektorsbeslut, Anvisningar är bindande regelverk för beredning av ärenden inom ramen för överordnat regelverk Riktlinjer beslut av rektor eller förvaltningschefen (tidigare kallade policies), Riktlinjer beslutas av rektor eller, om de endast avser agerande inom högskoleförvaltningen, av förvaltningschefen. Rutiner - förvaltningschefsbeslut I rutiner beskrivs hur processer ska drivas inom KMH såsom ansvarsfördelning inom högskoleförvaltningen, arbetsflöden, rekommenderade tidsutdräkter, utformning av dokument, etc. Sammanställning av beslutsbefogenheter - rektorsbeslut Rektor beslutar om en sammanställning av beslutsbefogenheter inom KMH där de befogenheter som följer av andra dokument sammanställts med de ytterligare detaljeringar och förtydliganden som bedömts erforderliga. 3 Utseende av studentrepresentanter Om inte annat har föreskrivits i lag, förordning eller av KMH:s styrelse skall studentrepresentanter utses av en studentkår som har godkänts av KMH:s styrelse. Kungl. Musikhögskolans studentkår (KMS) är för närvarande (2011) denna studentkår. Studentkåren kan ge uppdrag att vara studentrepresentant för ett avgränsat ärende eller uppdrag, eller för en viss tid eller tillsvidare i ett organ eller i en funktion. Om inte studentkåren meddelat annat skall skriftligt eller muntligt besked från studentkårens ordförande vid utseende av studentrepresentant gälla som studentkårens mening. 2

3 4 Organisationsöverblick 4.1 Organisationsschema Resursdelegation Byggnadsdelegation Lärarförslagsnämnd UtbildningsDoch forskningsnämnd 4.2 Organisationsnivåer Jazz(JZ) Komposition,dirigering,och musikteori(kdm) MusikDochmedieproduktion (MOM) Styrelse Rektor Direktion Institutioner Personalansvarsnämnd Disciplinnämnd Folkmusik(FM) Klassiskmusik(KK) Musik,pedagogikoch samhälle(mps) Förvaltningschef Högskoleförvaltningen KMHBibliotek De olika komponenterna i KMH:s organisation har principiellt olika ansvarsområden. Dessa kan kortfattat beskrivas enligt följande: Styrelsen har övergripande ansvar för all KMH:s verksamhet; Rektor svarar för operativ ledning; Nämndnivå, utbildnings- och forskningsnämnden har ansvar för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt svarar för planering och kvalitetskontroll; lärarförslagsnämnden, disciplinnämnden och personalansvarsnämnden har att bereda ärenden och/eller fatta vissa beslut inom sina specialområden; Institutioner genomför utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete och är organisatorisk hemvist för studenter och lärare; Högskoleförvaltning och bibliotek skall ge administrativt stöd till beslutande organ samt administrativt stöd och service till institutionerna. 3

4 5 Högskolestyrelsen Bestämmelser om högskolestyrelsen återfinns i HF 2 kap. 1 7a. De tre ledamöter som väljs av lärarna ska väljas för 3 år. Högskolestyrelsen fattar, enligt HF 2 kap 2 (Förordning (2010:1064) beslut enligt följande: Högskoleförordningen 1. i viktigare frågor om verksamhetens övergripande inriktning och högskolans organisation 2. om årsredovisningar, delårsrapporter, budgetunderlag och viktigare framställningar i övrigt samt säkerställa att det vid högskolan finns en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt, Tillämpning vid KMH Vid KMH avses bl.a. väsentliga organisationsförändringar och vilka ämnen som skall företrädas av en professor. 3. om åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelser och revisionsrapporter, 4. om riktlinjer och revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer, enligt 10 internrevisionsförordningen 5. i viktigare frågor om den interna resursfördelningen och uppföljning av denna, 6. i frågor som enligt 15 ska avgöras av en personalansvarsnämnd, om det inte har inrättats en personalansvarsnämnd vid högskolan eller om Statens ansvarsnämnd inte ska besluta enligt 4 kap. 16, KMH omfattas inte av förordningen men styrelsen har beslutat att KMH skall ha en intern revision. Detaljer framgår av KMH:s budgetordning Vid KMH är en personalansvarsnämnd inrättad. De frågor som ska prövas av Statens ansvarsnämnd avser frågor avseende professorer eller personer i myndighetsledande ställning. 7. om den antagningsordning som anges i 6 kap. 3 2 st. 8. om en arbetsordning med viktigare föreskrifter om högskolans övergripande organisation, delegering av beslutanderätt, handläggning av ärenden och formerna i övrigt för verksamheten, om inte annat är föreskrivet i lag eller förordning, 9. om en anställningsordning 10. om viktigare föreskrifter i övrigt, och Vid KMH avses bl.a. budget-, studie- och valordning 11. i övriga frågor som är av principiell vikt. Av 2 kap. 8, 10 och 15 framgår att styrelsen också beslutar om förslag till regeringen om utseende av rektor och utser rektors ställföreträdare och beslutar om inrättande av en personalansvarsnämnd. 4

5 6 Byggnadsdelegationen Styrelsen inrättade vid sitt sammanträde den 9 november 2001 en Byggnadsdelegation. I Byggnadsdelegationen ingår en styrelseledamot som utsetts av regeringen (ordförande), rektor, en lärare utsedd av de lärarrepresentanter som är ledamöter i styrelsen samt en representant för studenterna. Byggnadsdelegationen ska bereda förslag till styrelsebeslut avseende geografisk lokalisering, lokalprogram, investeringsnivå och hyresnivå som rör lokalförsörjningen, dock inte rörande de ekonomiska ramarna för delegationens verksamhet. Byggnadsdelegationen får, med rätt till vidare delegering, delegera rätten att besluta i vissa frågor till rektor. 7 Resursdelegationen Styrelsen inrättade vid sitt sammanträde den 28 april 2006 en Sponsringsdelegation. Dess namn ändrades till Resursdelegationen i februari I Resursdelegationen ingår rektor (ordförande), en styrelseledamot som utsetts av regeringen och en som utsetts av lärarna, ytterligare en lärare samt en företrädare för de studerande. Delegationen har till uppgift att, med beaktande av de bestämmelser som gäller för KMH som statlig högskola samt av KMH:s konstnärliga och vetenskapliga oberoende, verka för att få stöd för inredning, utrustning och verksamhet i KMH:s nya byggnad. 8 Rektor och prorektor 8.1 Rektor Rektor avgör, enligt HF 2 kap 3, andra frågor än de som avses i HF 2 om inte 1. annat är föreskrivet i lag eller förordning, eller 2. styrelsen har beslutat något annat. Har i HF eller annars föreskrivits att en viss uppgift ankommer på rektor får dock styrelsen inte ta över den uppgiften. Styrelsen uppdrar åt rektor att besluta i följande ärenden som inte har sådan vikt att styrelsen skall besluta om dem enligt HF 2 kap. 2 : 1. anvisningar, riktlinjer och rutiner med generell tillämpning inom högskolan, 2. mindre organisationsförändringar 3. utseende av prefekter och ställföreträdande prefekter efter att ha hört berörda lärare 4. med utgångspunkt i styrelsens beslut om budget för ett kalenderår rörande fördelning på institutioner av uppdrag och ekonomiska resurser 5. fastställande av högskoleförvaltningens interna budget 6. om lokal- och utrustningsfrågor som inte är av större vikt, 7. om åtgärder för att utvärdera och kvalitetsutveckla verksamheten, 8. utdelning av stipendier. Av dessa ärenden har rektor rätt att vidare delegera beslutsrätt i punkterna 5, 6 och 7. Rektors vidare delegering får dock inte gälla ärende och avtal av principiell natur. Rektor får inte delegera sin beslutsrätt i följande ärenden: 1. utseende av ordförande och vice ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden. 2. anställning av professorer, lektorer och adjunkter. Rektor får dock delegera beslut om anställning för högst 12 månader av adjunkter och lektorer om tjänstgöringens omfattning inte är mer än 50 procent av heltid: 3. träffande av avtal där underskrift av firmatecknare krävs. (Även förvaltningschefen har dock enligt denna arbetsordning rätt att träffa avtal av denna art.) 5

6 8.2 Prorektor Styrelsen utser efter förslag från rektor minst en prorektor. En prorektor är rektors ställföreträdare. På (1) uppdrag av rektor, då (2) rektor inte kan fullgöra sina uppgifter eller då (3) rektor inte kan nås och ett beslut inte bör uppskjutas träder rektors ställföreträdare i rektors ställe. Därvid är rektors ställföreträdare behörig att fatta beslut och delegera beslutsrätt med samma behörighet som i denna arbetsordning tillkommer rektor. 8.3 Delegering Rektor kan, med de undantag som angivits i avsnitt 9.1 ovan, delegera beslutanderätt till organ eller anställda vid KMH. Rektors beslut att delegera beslutanderätt fattas tills vidare med eller utan tidsbegränsning och med eller utan rätt till vidaredelegering. Delegationsbeslut kan genom ett nytt beslut upphävas omedelbart. Rektor kan emellertid inte ändra genom delegation redan fattade beslut. Beslut som fattas på delegation ska dokumenteras och beslutsprotokoll delges rektor. Beslut i arbetsledningsfrågor är delegerade från rektor med rätt till vidaredelegation inom ramen för beslut om KMH:s organisation. 9 Förvaltningschef Vid Kungl. Musikhögskolan skall finnas en förvaltningschef. Rektor beslutar om uppdrag som förvaltningschef efter samråd med styrelsens ordförande. Förvaltningschefen är chef för högskolans förvaltning och bibliotek. 9.1 Delegation till förvaltningschefen Rektor har i samråd med styrelsen delegerat sin beslutanderätt till förvaltningschefen med rätt till vidare delegering såvitt avser högskoleförvaltningens organisation, dess ekonomi och personal, (styrelsens gränsdragning till HF 2 kap. 2 ovan p 2 och 5) ärenden inom områden som säkerhet för materiella tillgångar och information, arbetsmiljö, lokaler etc., (styrelsens gränsdragning till HF 2 kap. 2 ovan p.6) samt utan rätt till vidare delegering sin behörighet att på Kungl. Musikhögskolans i Stockholm vägnar ingå samt underteckna avtal. Beslut av vikt som fattats av förvaltningschefen ska, om de inte noteras i KMH:s diarium eller i annan protokollsserie, anmälas för rektor och biläggas protokollet över rektorsbeslut. 10 Direktionen En Direktion skall finnas enligt KMH:s styrelse beslut den 30 augusti Direktionen är rådgivande till rektor och skall bistå rektor i ledningen av KMH:s utbildning, forskning och konstnärliga utvecklingsarbete. Rektor beslutar i direktionen om viktiga beslutsförslag som skall föreläggas styrelsen viktiga riktlinjer och interna föreskrifter 6

7 ekonomiska ramar och utbildningsuppdrag för institutionerna. Direktionen består av rektor, prorektor(erna), ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, prefekterna, tre företrädare för studenterna samt förvaltningschefen. 11 Beredning av ärenden, attestansvar m.m Ärenden som avgörs av högskolestyrelsen Ärenden som ska avgöras av högskolestyrelsen behandlas i direktionen eller vid en beredning där rektor, förvaltningschefen och föredraganden är närvarande. Prorektorerna samt en representant för studenterna har rätt att närvara och yttra sig. Den föredragandes enhetschef (motsv.) skall ha godkänt att ärendet tas upp i styrelsen och beslutets utformning. Vid förfall för rektor träder rektors ställföreträdare i rektors ställe. Vid förfall för förvaltningschefen träder den som förvaltningschefen utsett till sin vikarie i förvaltningschefens ställe. I förekommande fall sker samverkan med personalorganisationerna i anslutning till beredningen och eventuell MBL-information respektive förhandling efter beredningen Ärenden som avgörs av rektor Ärenden som beslutas av rektor avgörs i närvaro av förvaltningschefen efter föredragning av den som förvaltningschefen utsett. Förvaltningschefen får överta föredragningen av ärendet. Ärenden som beslutas av rektor föredras normalt varje vecka. Besluten förtecknas i protokoll i kronologisk ordning. Vid föredragning har direktionen (inkl. studentrepresentanterna) och föredragandens enhetschef rätt att närvara och yttra sig. Enhetschefen skall även ha godkänt ärenden som föredras för rektor. Föredragande har ansvar för att i tillämpliga fall före beslut ta initiativ till samverkan med studenterna och personalorganisationerna, genom central samverkan eller MBL-information respektive förhandling. Att protokollskoncept rutinmässigt tillställs personalorganisationerna och studentkåren före beslutstillfället fritar inte föredraganden från sitt ansvar att samverka. Vid förfall för rektor träder rektors ställföreträdare i rektors ställe. Vid förfall för förvaltningschefen träder den som förvaltningschefen utsett till sin vikarie i förvaltningschefens ställe Ärenden som avgörs av en prefekt En prefekt får avgöra ärenden utan föredragning (Myndighetsförordningen 20 2 st.). Innan beslut fattas skall prefekten i frågor som har betydelse för utbildningen och studenternas situation i god tid samråda med studentrepresentant utsedd av studentkåren. Innan beslut fattas i frågor som har betydelse inom institutionen ska prefekten samverka med de berörda lärarna. Före beslut som påtagligt påverkar en enskild anställds arbetsförhållanden skall personalorganisationerna underrättas Ärenden som avgörs i övriga beslutande organ Ärenden, som avgörs i övriga beslutande organ, avgörs efter föredragning. Förvaltningschefen utser föredragande efter samråd med ordföranden i organet i fråga. Förvaltningschefen kan uppdra åt en avdelningschef att i sitt ställe utse föredragande. Besluten förtecknas i protokoll i kronologisk ordning. Sekreterare utses av förvaltningschefen efter samråd med ordföranden i organet i fråga. 7

8 Föredragande har ansvar för att i tillämpliga fall före beslut samverka med studenterna och personalorganisationerna Attestansvar I anslutning till de årliga budgetbesluten beslutar rektor om att delegera attestansvar. Delegationen gäller fullständigt attestansvar, vilket innebär godkännande av att rätt vara eller tjänst är korrekt upphandlad, levererad till korrekt pris och leveranstid samt att konto, verksamhet, organisationsenhet och ev. projekt får belastas med kostnaden samt att medel finns tillgängliga för ändamålet i verksamhetens eller projektets budget. Attestansvariges utbetalning till egen person samt rese- och telefonkostnader för denne vilka betalas av KMH, skall attesteras av närmaste chef. För rektor skall utbetalning attesteras av styrelsens ordförande. Attestansvaret får, efter godkännande av rektor, delegeras med rätt till vidare delegering till en annan anställd. Liksom vid annan delegering kvarstår huvudansvaret på den attestansvariga. Den som erhållit vidaredelegerat attestansvar får inte attestera sin chefs räkningar Rektors och förvaltningschefens närvaro- och yttranderätt Rektor och förvaltningschef har rätt att närvara och yttra sig vid alla möten i beslutande och beredande organ inom KMH. 12 Utbildnings- och forskningsnämnden 12.1 Nämndens uppgifter och sammansättning Utbildnings- och forskningsnämnden (i kortform UF-nämnden, ytterligare förkortad UFN) har det samlade ansvaret för planeringen av och kvaliteten i utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. De ekonomiska frågor som har samband med dessa ska avgöras av rektor i direktionen. UF-nämnden ska själv (utan att delegera till någon) besluta om åtgärder för att främja utvecklingen av konstnärligt utvecklingsarbete samt konstnärlig och vetenskaplig forskning vid KMH och ska i sitt arbete nära samverka med samtliga de institutioner som svarar för kurser inom nämndens område. Nämnden kan därvid förstärka beredningen av ett ärende, t.ex. en fråga om fördelning av projektmedel, genom att någon eller några av nämndens ledamöter tillsammans med den föredragande tjänstemannen förbereder frågan. UF-nämnden ska också fatta beslut av principiell vikt och av övergripande betydelse för utbildningen. Detta gäller särskilt fastställande av utbildningsplaner för program på eget initiativ eller efter förslag från ett utbildningsutskott; avseende kursvärderingar och uppföljning av resultaten av dessa; avgivande till KMH:s styrelse av förslag till den antagningsordning som ska finnas. UF-nämnden består av en ordförande och en vice ordförande, fyra ledamöter (lärarrepresentanter) samt tre studenter. Om det i en omröstning i nämnden rösterna skulle vara lika för två alternativ ska ordförandens mening gälla som nämndens. 8

9 UF-nämnden får till ordföranden delegera sin rätt att besluta om mindre justeringar av utbildningsplanerna och av förslag till antagningsordning samt andra frågor som inte är av principiell vikt. Ordförandens beslut skall anmälas vid nästföljande sammanträde med nämnden. UF-nämnden äger möjlighet att inrätta de beredningsorgan som behövs för arbetets utförande. Valbara till UF-nämnden är personer anställda vid KMH vilka är behöriga till anställning som lektor eller professor vid KMH. Behörigheten visas genom anställning som lärare vid KMH eller genom sakkunnigprövning Val och utseende av ledamöter i nämnd Samtliga ledamöter i UF-nämnden, utom studenterna, väljs av KMH:s lärare med en mandattid om 3 år samordnat med valen till KMH:s styrelse. Omval får ske. Röstberättigade i val till nämnden är samtliga lärare som under kalenderåret före valet tjänstgjort vid KMH 15 procent av heltid eller mer. Valberedningen (se KMH:s valordning) ska lämna förslag till ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter i nämnden. Inför förslag till ordförande och vice ordförande i UF-nämnden ska valberedningen samråda med rektor, som sedan fattar beslut om ledamöter i nämnden inkl. ordförande och vice ordförande 13 Lärarförslagsnämnden Lärarförslagsnämndens ska från konstnärliga, vetenskapliga och pedagogiska utgångspunkter föreslå nya medlemmar av lärarkåren. Dess överväganden ska helt och fullt utgå från verksamhetens kvalitetskrav. Med kvalitet förstås här att (1) förmåga att ge bästa förutsättningar för studenternas lärande ska kombineras med (2) förmåga att bidra till forskningen och (3) att delta i det konstnärliga eller vetenskapliga samhällslivet. Lärarförslagsnämnden är ett organ under rektor. Dess ledamöter är utsedda av utbildnings- och forskningsnämnden, den har sitt uppdrag givet enligt denna arbetsordning och detaljerade bestämmelser om dess arbete återfinns i KMH:s anställningsordning Uppgifter Lärarförslagsnämnden ska bereda ärenden rörande anställning som professor (inklusive adjungerad professor och gästprofessor), lektor och forskarassistent (den senare titeln kan komma att ändras till följd av pågående förhandlingar). Nämndens beredning ska utmynna i förslag till rektor rörande vem som ska anställas eller befordras inom sin anställning Ledamöter Nämnden ska bestå av sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, två övriga lärare och tre företrädare för studenterna. Ordförande och vice ordförande utses av utbildnings- och forskningsnämnden efter samråd med rektor. De två övriga lärarna utses av utbildnings- och forskningsnämnden. De tre företrädarna för studenterna utses av studentkåren. 9

10 Samtliga ledamöter som utses av utbildnings- och forskningsnämnden ska vara konstnärligt eller vetenskapligt kompetenta, dvs. behöriga att inneha anställning som professor eller lektor vid KMH Beslutsförhet Lärarförslagsnämnden är beslutsför när minst hälften av ledamöterna däribland ordförande eller vice ordförande är närvarande och då majoriteten av de närvarande uppfyller kraven på vetenskaplig eller konstnärlig kompetens. 14 Disciplinnämnden Bestämmelser om disciplinnämnden återfinns i HF 10 kap. Disciplinnämnden beslutar om disciplinära åtgärder mot studenter. Bestämmelser om nämndens sammansättning, ärendenas handläggning m.m. är givna i högskoleförordningen. Disciplinnämndens uppgifter får inte delegeras. Om ett ärende hänskjutits till nämnden får rektor med omedelbar verkan interimistiskt avstänga student från verksamheten vid högskolan efter samråd med den lagfarna ledamoten (HF 10 kap. 14 ). Beslut om avstängning och varning får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (HF 12 kap. 3 ). Andra beslut av disciplinnämnden än beslut om avstängning får inte överklagas. 15 Personalansvarsnämnd Vid KMH finns en enligt HF 2 kap. 15 av KMH:s styrelse inrättad personalansvarsnämnd. Rektor är nämndens ordförande. Nämnden består därtill av personalföreträdarna i KMH:s styrelse samt de ytterligare ledamöter som utsetts av KMH:s styrelse. Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Personalansvarsnämnden ska pröva frågor om: 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, när anställningen inte är en provanställning, 2. disciplinansvar, 3. åtalsanmälan 4. avstängning Ärenden rörande professorer och personer i verksledande ställning skall dock hänskjutas till Statens ansvarsnämnd. 16 Högskoleförvaltningen Högskoleförvaltningen har till uppgift att ansvara för att KMH:s funktioner som myndighet fungerar bereda och föredra ärenden för styrelse, rektor och nämnder ge rektor, nämnder och institutioner administrativ service svara för förvaltningen av för KMH gemensamma inventarier svara för förvaltningen av de lokaler KMH disponerar svara för teknisk service i för KMH gemensamma lokaler driva och stödja personalutveckling samt personal- och studentsocial verksamhet. 10

11 17 KMH:s bibliotek KMH:s bibliotek är ett högskolebibliotek enligt bestämmelserna i HF 2 kap. 16. Biblioteket leds under förvaltningschefen av en bibliotekschef. 18 Institutioner 18.1 Uppgifter Alla lärare ska vara placerade vid en institution. Detta får inte hindra samarbete med andra institutioner. Studenter skall ha sin hemvist vid den institution som ger huvuddelen de kurser som de följer under läsåret. Varje institution har ansvar för genomförande av kurser och forskning och konstnärligt utvecklingsarbete inom områden i anslutning till dessa kurser så som anges nedan. Preciseringar av ansvarsområdena beslutas av rektor efter hörande av UF-nämnden Institutionen för jazz Kurser med huvudsaklig inriktning på jazz Institutionen för folkmusik Kurser med huvudsaklig inriktning på folkmusik Institutionen för klassisk musik Kurser med huvudsaklig inriktning på västerländsk konstmusik Institutionen för komposition, dirigering och musikteori Kurser med huvudsaklig inriktning på komposition, orkesterdirigering, kördirigering, ensembleledning och musikteori Institutionen för musik- och medieproduktion Kurser med huvudsaklig inriktning på musik- och medieproduktion Institutionen för musik, pedagogik och samhälle Kurser i musikpedagogik inklusive musikterapi, musik främst med utbildningsvetenskaplig inriktning samt kurser inom lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagda utbildning Prefekt Prefekten är chef för institutionen och har ansvar för all dess verksamhet, ekonomi, personal och studenter. Prefekten leder allt arbete vid institutionen. Vid varje institution skall finnas en ställföreträdande prefekt som vid förfall för prefekten kan fatta beslut i dennes ställe. Prefekten har särskilt ansvar för: institutionens ekonomi och för att institutionen genomför kurser inom sitt utbildningsuppdrag. 11

12 institutionens arbetsmiljö, den psyko-sociala miljön avseende all institutionens personal och den fysiska miljön inom de lokaler som varaktigt och huvudsakligen disponeras för institutionens verksamhet. institutionens personal och har initiativskyldighet i personalärenden som skall avgöras av rektor eller KMH:s styrelse, t.ex. nyanställning och upphörande av anställning. schemaläggningen inom institutionen (i samverkan med KMH:s gemensamma schema) och fattar beslut om fördelningen av undervisningen på lärare och om uppdrag som mentor. att institutionens personal och studenter är informerade om verksamhet och utveckling inom KMH och är informerade om och har möjlighet att påverka institutionens utveckling. Prefekten, som ska vara vetenskapligt eller konstnärligt kompetent, utses av rektor efter hörande av lärarna vid institutionen. Ställföreträdande prefekt utses av rektor efter förslag från prefekten. En prefekt får delegera, utan rätt till vidaredelegering, beslut rörande arbetsledning, utbildning (inkl. examination och tillgodoräknande), konstnärligt utvecklingsarbete och forskning till en anställd som är vetenskapligt eller konstnärligt kompetent. Delegationsbeslutet skall vara skriftligt. 19 Institutionernas interna organisation Institutionen ska vara så organiserad att de krav som ställs på information och inflytande från personal och studenter som kan ställas med grund i generella bestämmelser och/eller i ett lokalt samverkansavtal med lätthet kan tillgodoses. Prefekten beslutar efter samråd med rektor om institutionens interna organisation. Därvid ska de benämningar på organisationsdelar eller funktioner som anges nedan användas av samtliga institutioner. Institutionen förutsätts kunna organiseras enligt nedanstående principschema: 12

13 19.1 Studierektor Vid en stor institution eller för vissa speciella uppgifter kan prefekten besluta att en lärare vid institutionen skall vara studierektor och till denne delegera uppgifter med anknytning till utbildningen. Studierektors ansvarsområde beslutas av prefekten. Det kan t.ex. omfatta beslut om fördelningen av undervisningen på lärare och ansvar för schemaläggningen inom institutionen. Studierektorernas arbetsuppgifter får inte organiseras så att studierektorns ansvarsområde blir en ytterligare administrativ nivå inom KMH. Ett uppdrag som studierektor bör omfatta mer än 20 procent av heltid och kombineras med undervisning Mentor En mentor är en lärare som har särskild uppgift att stödja och vägleda studenter. Mentorn skall följa studenterna under läsåret, ge råd i samband med val av kurser och hjälpa studenterna att finna sin roll på arbetsmarknaden. Mentorn bör också ha till uppgift att för respektive nämnds räkning följa upp studentens utbildning. För att fullgöra sina uppgifter skall mentorn ha god kunskap om det program studenten är antagen till ha god kunskap om förutsättningarna för studier i obligatoriska och alternativa kurser inom programmet ha kunskap om KMH:s organisation för att kunna hänvisa studenten till adekvat person eller instans ha kunskap om gällande bestämmelser och rutiner för stöd till studenten vad gäller bl.a. likabehandling och i händelse av kriser 13

14 ha kännedom om tillgängliga resurser i Stockholmsområdet för studenthälsovård och studiesocialt stöd. Ett riktmärke bör vara att en lärare är mentor för upp till 30 studenter. Mentorn bör normalt inte vara studentens lärare i huvudämnet. Prefekterna skall i sin verksamhet beakta mentorernas eventuella behov av stöd i anslutning till deras studentkontakter Institutionskollegium Institutionskollegiet består av samtliga institutionens lärare. Prefekten kallar till möten med Institutionskollegiet. Institutionskollegiet är vid små institutioner forum för samverkan mellan institutionsledning och personal. Vid större institutioner kan en representativ ordning vara att föredra. 14

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet

Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Arbetsordning för universitetsstyrelsen vid Göteborgs universitet Fastställd av styrelsen 2013-12-17, reviderad 2015-12-03. 1. Ansvar och uppgifter Enligt arbetsordningen för Göteborgs universitet, fastställd

Läs mer

Arbetsordning Högskolan Dalarna

Arbetsordning Högskolan Dalarna Arbetsordning Högskolan Dalarna Beslut: Högskolestyrelsen 2011-12-15 Reviderad: 2013-12-19, 2014-12-15 Dnr: DUC 2011/2027/10 Gäller fr o m: 2014-12-15 Ersätter: Arbetsordning, DUC 2011/2027/10, 2013-12-19

Läs mer

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING

Sidan 1 av Dnr Fastställd av högskolestyrelsen ARBETSORDNING Sidan 1 av 10 2016-10-21 Dnr 2016-114-434 Fastställd av högskolestyrelsen 2016-09-07 ARBETSORDNING Sidan 2 av 10 Innehåll 1. INLEDNING... 3 Begreppet vetenskaplig kompetens... 3 2. DELEGERING AV BESLUTANDERÄTT...

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731

Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle. Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr HIG-STYR 2011/1731 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Fastställd av Högskolestyrelsen 2015-02-13 Dnr 1 1(6) Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle fr o m 2015-03-01 Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19

Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 1(6) Högskolan i Gävle Bil 7:1 Ledningskansliet 2010-02-17 H-G Johansson Dnr 17-102/04 Fastställt Högskolestyrelsen 2010-02-19 Arbetsordning för styrelsen vid Högskolan i Gävle Högskolestyrelsens sammansättning

Läs mer

Arbetsordning för Malmö högskola

Arbetsordning för Malmö högskola Dnr Mahr 12-2012/530 Arbetsordning för Malmö högskola Fastställd av högskolestyrelsen 2012-09-28 1. Inledning 3 2. Generella begrepp och beslutande grupper 3 Begreppet vetenskaplig kompetens 3 Beslutande

Läs mer

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12.

Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutsordning för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2013-06-14, dnr 19-2003-1087. Ersätter beslut av högskolestyrelsen 2012-04-12. Beslutad av rektor 2014-03-25, dnr 10-2012-725. Ersätter

Läs mer

Arbetsordning för universitetsstyrelsen

Arbetsordning för universitetsstyrelsen BESLUT 1 (6) 2016-02-12 Dnr STYR 2016/153 Universitetsstyrelsen Arbetsordning för universitetsstyrelsen Denna arbetsordning för styrelsens arbete är fastställd av universitetsstyrelsen 2016-02-12 och ersätter

Läs mer

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket Arbetsordning 2016-02-15 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version D-2016-20 Jenny Forkman Styrelsen

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU FV-1.2.1-1557-14 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2013-04-19 reviderad 2014-05-23 att gälla fr.o.m. 2014-05-23 1 (14) 1. Inledning...

Läs mer

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad

Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Organisationsplan för Högskolan i Halmstad Beslutad av högskolestyrelsen 2015-09-04, dnr 10-2010-2598. Ersätter organisationsplan beslutad av högskolestyrelsen 2015-06-05. Organisationsplan för Högskolan

Läs mer

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet

Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Dnr SU 31-0897-11 Dokument nr. 1 Arbetsordning med regler för delegering vid Stockholms universitet Fastställd av universitetsstyrelsen 2011 04 15 att gälla fr.o.m. 2012 01 10 1 (14) 1. Inledning... 2

Läs mer

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning

Arbets- och beslutsordning. Styrelsen för forskning Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Dnr 841/2012-010 Arbets- och beslutsordning Styrelsen för forskning Fastställd vid sammanträde 2012-01-30 Innehåll Inledning... 2 Övergripande ansvar

Läs mer

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola

Arbetsordning för fakultetsnämnd och dess utskott vid Mälardalens högskola Beslutsdatum: 2013-06-25 MDH 1.1.1 220/13 1 (6) Beslutande: Rektor Handläggare: Maria Spennare Dokumentansvarig: Utbildnings- och forskningssektionen Dokumenttyp: Delegationsordning/organisationsbeslut

Läs mer

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE

ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE ORDNING FÖR DISCIPLINÄRENDEN OCH AVSKILJANDE För Högskolan i Halmstad Fastställd i Högskolestyrelsen 2005-06-10 Reviderad 2006-06-09 Senast reviderad 2010-06-30 Ordning för disciplinärenden och avskiljande

Läs mer

Rektors delegationsordning

Rektors delegationsordning Rektorsbeslut Datum: 2010-10-04 Dnr: 2010/1 Rektors delegationsordning Allmänna regler för delegation vid Linnéuniversitetet Delegation kan avse en grupp av ärenden eller ett enskilt ärende. Delegation

Läs mer

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET

Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET Arbetsordning LUNDS UNIVERSITET ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET 3 Dnr LS 2010/625 11 november 2011 Arbetsordning för Lunds universitet Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8p högskoleförordningen (1993:100),

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 17 februari 2014

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 17 februari 2014 KALLELSE Högskolestyrelsens ordförande 2014-02-07 Nr 1:2014 MDH 2014/30 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco-S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschef Övriga för kännedom

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:1337 Utkom från trycket den 21 december 2007 utfärdad den 13 december 2007. Regeringen föreskriver 1 att 1 kap.

Läs mer

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar

Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier. Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar FHS beteckning 629/2011 1 (6) Arbetsordning för disciplinärenden och avskiljande från studier Nivå 2: Högskoleövergripande styrdokument samt enheters och organs arbetsordningar Innehållsförteckning 5.4

Läs mer

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet

Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet vid Karolinska Institutet Fastställd av konsistoriet 2015-11-30 Dnr: 1-705/2015 Gäller från och med 2016-01-01 Besluts- och handläggningsordning för konsistoriet

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Dnr STYR 2016/702 ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Fastställd av universitetsstyrelsen 2016-06-22, 15. Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer

Läs mer

Lokalt samverkansavtal

Lokalt samverkansavtal Lokalt samverkansavtal på institutions- och avdelningsnivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Tecknat 27 september 2012 mellan arbetsgivaren (KMH) och arbetstagarorganisationerna (SACO-S, OFR/S och

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet

Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Instruktion för Handelshögskolan vid Umeå universitet Fastställd av rektor vid Umeå universitet 2015-01-27 Sid 2 (7) Innehåll 1 Namn...3 HandelshögskolanvidUmeåuniversitet(HH)UmeåSchoolofBusinessandEconomics(USBE)

Läs mer

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB

Disciplinstadga. för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB 1(5) Disciplinstadga för studenter vid Chalmers tekniska högskola AB Fastställd av styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB att gälla fr.o.m. 2014-06-18. Inledning Disciplinstadgan syftar till att värna

Läs mer

Delegationsordning för Karolinska Institutet

Delegationsordning för Karolinska Institutet Delegationsordning för Karolinska Institutet Gäller från och med 2011-03-01 Dnr 901/11-010 ersätter Besluts- och delegationsordning, dnr 456/09-010 Delegationsordning för Karolinska Institutet Dnr 901/11-010

Läs mer

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Styrelsen leder, styr och samordnar förvaltningen av landstingets angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Fastställt av fullmäktige 2014-11-25, 117/14 Reglemente för Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens uppgifter 1 Styrelsen är landstingets ledande politiska förvaltningsorgan och har det övergripande ansvaret

Läs mer

Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen och nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack

Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen och nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack 1 Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till Högskolestyrelsen och nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete (KU-nämnden) vid Konstfack Fastställda av Högskolestyrelsen per capsulam 2013-01-04 (ersätter

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen

Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid universitetsförvaltningen UFV 2011/1902 Uppgifter och beslutanderätter till avdelningschefer vid Fastställd av universitetsdirektören 2012-01-12 Reviderad 2012-09-04 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av förvaltningschef den 1 februari 2008 1 (7) Dnr 434-11-11 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB)

GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 1 (8) Dnr 796-13 GEMENSAMMA FÖRVALTNINGENS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (FOB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMINS FÖR TEXTIL, TEKNIK OCH EKONOMI ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB)

Läs mer

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola

Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola Innehåll Ledamot av styrelsen för ett universitet eller en högskola 3 Universitet och högskolor 3 Universitet och högskolors verksamhet 3 Akademisk

Läs mer

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden

Val till institutionsstyrelse för mandatperioden PM 2014-05-20 Dnr SU FV-1.2.2-1323-14 Anna Riddarström Utredare Ledningskansliet Val till institutionsstyrelse för mandatperioden 2015-01-01 2017-12-31 Allmänt Ny institutionsstyrelse ska väljas under

Läs mer

REGLEMENTE 1 (5) Giltigt fr.o.m. Dok.nummer-Utgåva 24749-1 Reglemente för gemensam kostnämnd mellan Landstinget i Uppsala Län och Landstinget Västmanland från och med 2015 1 PARTER Landstinget i Uppsala

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Reviderad 2014-01-27 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden HÖGSKOLAN I SKÖVDE Styrelsen BESLUT 2016-09-27 Dnr HS 2016/789 Föreskrifter för utseende av ledamöter till fakultetsnämnden Härmed fastställs föreskrifterför utseende av ledamöter till fakultetsnämnden

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet

Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet Il e U UNIVERSITET LINKÖPINGS DNR LiU-2017-01009 BESLUT 1(1) Bestämmelser om val till vissa styrelser samt dekan och prodekan vid Linköpings universitet val av Rektor fastställer med detta beslut bestämmelser

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Förslag till process för rekrytering av rektor

Förslag till process för rekrytering av rektor Sid 1 (7) Förslag till process för rekrytering av rektor Föredragande Ordförande Lennart Evrell Bakgrund Föreliggande dokument utgör handläggningsordning och tidsplan för processen att rekrytera rektor

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET

ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Dnr STYR 2016/1486 ARBETSORDNING FÖR LUNDS UNIVERSITET Fastställd av universitetsstyrelsen 2017-02-15, 17 Med stöd av 2 kap. 2 första stycket 8 p högskoleförordningen (1993:100), nedan HF, fastställer

Läs mer

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ.

Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Förbundsdirektionens verksamhetsområde 1 Förbundsdirektionen är kommunalförbundet Kunskapsförbundet Västs beslutande, förvaltande och verkställande organ. Direktionen fullgör de uppgifter som ankommer

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden REGLEMENTE 1(6) Reglemente för Antagen av kommunfullmäktige 2006-12-11, 90 Dnr 2006.197 003 Gäller fr. o m 2007-01-01 Reviderad av kommunfullmäktige 2008-01-28 Nämndens uppgifter 1 Nämnden ansvarar för

Läs mer

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn

Sametingets arbetsordningar Sametinget Box Kiruna Tfn Sametingets arbetsordningar Sametinget Box 90 981 22 Kiruna Tfn 0980-780 30 Arbetsordning 1 för Sametingets styrelse och nämnder beslutad den 23-26 oktober 2012 2 Allmänt 1 Sametingets plenum ska bland

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde

Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordning vid Högskolan i Skövde Arbetsordningen är fastställd av styrelsen 11 december 2014 och den träder ikraft 1 januari 2015. Arbetsordningen innehåller organisationsplan och beslutsordning. Ändring

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.1.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2010/433 2011-03-01 Ks 2011-01-18 6 2015/11 2015-02-01 Ks 2015-01-20 4 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSENS PERSONALUTSKOTT

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

BESLUT Dnr LiU 454/ (2)

BESLUT Dnr LiU 454/ (2) 2005-04-04 BESLUT Dnr LiU 454/05-10 1(2) Reviderat beslut arbetsfördelningen mellan universitetsstyrelsen och rektor sam arbetsordning för styrelsen, andra beslutsorgan och rektor vid Linköpings universitet

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut

HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING Bilaga till rektorsbeslut 447 2009-03-25 Överklaganden Instruktion för Överklagandenämnden Uppgifter 1 Överklagandenämnden ( nämnden ) för Stiftelsen Högskolan i Jönköping ( högskolan

Läs mer

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015

Fastighetsnämndens delegeringsordning. Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 delegeringsordning Fastställd av fastighetsnämnden den 13 februari 2015 10, Dnr 20/2015 PRINCIPER FÖR BESLUT MED STÖD AV DELEGERINGSBESTÄMMELSER Innebörd Att fatta beslut med stöd av delegeringsbestämmelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för Miljö- och byggnadsnämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Miljö- och byggnadsnämnden ska svara för den verksamhet som ankommer på kommunen enligt miljöbalken,

Läs mer

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna

Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning av lärarutbildningarna Universitetsledningens stab Magnus Petersson PM 1 / 2 2016-05-25 dnr V 2016/462 Universitetsstyrelsen Revidering av arbetsordning för Göteborgs universitet med avseende på ny organisation och styrning

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde

Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde PM 1(4) 2015-08-27 Universitetsledningens kansli Rutiner och ärendehantering för beslut som fattas av rektor vid rektorssammanträde Detta dokument, mallar för rektorsbeslut, tider för rektorssammanträden

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning

Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Sida 1 (7) BILAGA 3 Styrelsens för konsult och service beslutmatris innehållande delegeringsordning samt verkställighetsförteckning Delegeringsordning Anvisningar för delegater Allmänna förutsättningar

Läs mer

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 12 maj 2014

Kallelse till sammanträde med högskolestyrelsen 12 maj 2014 KALLELSE Högskolestyrelsens ordförande 2014-04-29 Nr 2:2014 MDH 2014/225 Högskolestyrelsens ledamöter Företrädare för arbetstagarorganisationer (Saco-S och OFR/S) Prorektor Förvaltningschef Övriga för

Läs mer

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet.

-1-1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. -1-2015 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 Barn- och utbildningsnämnden har det politiska ansvaret i förhållande till medborgarna för kommunal utbildningsverksamhet. NÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 2

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

Arbetsordning för Uppsala universitet

Arbetsordning för Uppsala universitet UFV 2015/1342 Arbetsordning för Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2016-12-14 Innehållsförteckning 1 kap. Inledning 4 2 kap. Generella begrepp 4 Personer med vetenskaplig kompetens 4 Delegation

Läs mer

Arbets-, besluts- och delegationsordning

Arbets-, besluts- och delegationsordning Arbets-, besluts- och delegationsordning Styrelsen för utbildning Dnr 1-230/2015 Fastställd av styrelsen 2015-04-15 Ersätter Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/11-010 Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef

Delegationsordning. Personalärenden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumentansvarig Personalchef Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Personalchef Fastställd Kommunstyrelsen 2015-04-13 Diarienummer 2015/106 002 Delegationsordning Personalärenden i Tingsryds kommun 2 (11) Delegationsordning

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2011-10-01--2014-06-30 1 Bakgrund Befintliga fakultetsnämnders mandatperiod 1 är genom beslut av

Läs mer

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter

UFV 2011/619. Vicerektors uppgifter och beslutanderätter UFV 2011/619 Vicerektors uppgifter och beslutanderätter Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga 1. Uppgiftsfördelning i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid Uppsala

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Ändring i delegationsordning / attestordning

Ändring i delegationsordning / attestordning RÄTTELSEBESLUT 1 2010-09-30 (Korrigerat 2010-12-20) Dnr EK 2010/43 Ändring i delegationsordning / attestordning Bakgrund 2009-01-01 infördes en ny organisation för gemensam förvaltning och service, under

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap

Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap 1 (8) BESLUT 2012-06-07 Dnr SU 31-1926-12 Doknr 1 Områdesnämnden för humaniora, juridik och samhällsvetenskap Susanne Thedéen FD, områdeskanslichef Besluts- och delegationsordning för Områdesnämnden för

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sid 1 (6) REGLEMENTE FÖR KYRKONÄMNDEN I UPPSALA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Fastställt av samfällda kyrkofullmäktige 2006-02-02 22 Kyrkonämndens uppgifter framgår av Kyrkoordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2006:1053) om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1324 Utkom från trycket den 15 december 2006 utfärdad den 23 november

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun

Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun 1 Reglemente för överförmyndarnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Överförmyndarnämnden svarar för

Läs mer

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp

Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från Rekryteringsgrupp 1 Remiss PM 2016-10-27 UFV 2016/1636 Konsistoriet Former för framtagande av förslag till rektor och utseende av prorektor från 2018-01-01 Konsistoriet Enligt 2 kap 8 högskoleförordningen anställs rektor

Läs mer

Arbetsordning för Kungliga Tekniska högskolan

Arbetsordning för Kungliga Tekniska högskolan Arbetsordning för Kungliga Tekniska högskolan 1. Inledning Denna arbetsordning beskriver Kungliga Tekniska högskolans, förkortat KTH, interna organisation och vilket ansvar som åligger de olika funktionerna

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (6) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna (inkl. dekan och prodekan) vid för tiden 2017-07-01--2021-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- & UTBILDNINGSNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Ängelholms Kommun KFS Antagen: Kommunfullmäktige 20 september 1999 80 Gäller fr o m: 1 oktober 1999 Reviderad KF 2007-10-29 179, KF 2009-02-23, 34. 211 A REGLEMENTE FÖR BARN-

Läs mer

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden

Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden Sidnr 1 (7) Regler för val och utseende av ledamöter i fakultetsnämnderna vid Umeå universitet, för tiden 2014-07-01--2017-06-30 1 Bakgrund Innevarande mandatperiod för fakultetsnämndernas ledamöter löper

Läs mer

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter

Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter UFV 2014/1003 Chefen för UU Innovations uppgifter och beslutanderätter Fastställt av rektor 2014-09-16 Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 Organisation och ansvarsfördelning 3 Rättsliga förutsättningar

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet.

UFV 2011/619. Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet. UFV 2011/619 Uppgifter och beslutanderätter för dekan som är ordförande i fakultetsnämnd inom vetenskapsområdet för humaniora och Innehållsförteckning 1 Förutsättningar 3 2 Uppgifter 3 3 Beslut 5 Bilaga

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 6 / 2017 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH SOCIALNÄMNDEN antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2016 och gällande från den 1 januari 2017 1 REGLEMENTE FÖR OMSORGS- OCH

Läs mer

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN

REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) 1 kap. HÖGSKOLANS LEDNING UNDER STYRELSEN HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 072-14 REKTORS ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING (ROB) Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning (SOB) beslutat om övergripande

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Rektors besluts- och delegationsordning

Rektors besluts- och delegationsordning Dnr: ST 2013/165-1.1 Regeldokument Rektors besluts- och delegationsordning Beslutat av Rektor Gäller från 2013-04-22 Senast reviderad 2015-07-01 Beslutat av: rektor Beslutsdatum: 2013-04-22 Dnr: ST 2013/165-1.1

Läs mer