H A L M S T A D KartoteK 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "H A L M S T A D KartoteK 1"

Transkript

1 H A L M S T A D Kartotek 1

2 KARTOTEK - AV STÖD- OCH REHABILITERINGSVERKSAMHETER INOM PARTERNA I SAMORDNINGSFÖRBUNDET I HALLAND Detta Kartotek är tänkt att användas som stöd i arbetet för de samverkande myndigheterna i förbundet som möter människor i sitt arbete med behov av vård, stöd och/eller rehabilitering. Individer som omfattas av samordnade insatser ska med Kartotekets hjälp kunna få en överblick av alla de verksamheter som finns i dagsläget. Kartoteket är ett levande dokument och kommer att utvecklas efter hand. Vänligen meddela därför eventuella förändringar i beskrivna verksamheter till Beredningsgruppen för Samordningsförbundet i Halland. Adress: Samordningsförbundet i Halland Storgatan Halmstad Tel Samuel Grahn, förbundschef Besök oss gärna på

3 ÖVERSIKT Halmstad... 2 Arbetsförmedlingen... 2 Försäkringskassan... 2 Kommunen... 2 Region.Halland Laholm Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Region.Halland Hylte Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Region.Halland Kungsbacka Arbetsförmedlingen Servicekontor Kommunen Region.Halland Varberg Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Kommunen Region.Halland Falkenberg Arbetsförmedlingen Servicekontor Kommunen Region.Halland Omslagsfoto: Emelie Windh Mediarummet Layout: Mediarummet AME

4 ARBETSFÖRMEDLINGEN HALMSTAD Besöksadress: Skansgatan 1E, Halmstad Postadress: Box 274, Halmstad, Halmstad Hemsida: Telefon: Telefontider: Mån-Fre Fax: Besökstider: Mån-Fre På arbetsförmedlingen finns arbetsförmedlare med olika ansvarsområden och uppdrag bla ungdomar (upp till 25 år), arbetssökande över 25 år, arbetssökande med behov av att klargöra sina arbetsförutsättningar, gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Arbetslivsintroduktion, SIUS (Särskilt Introduktions och Uppföljningsstöd), nyanlända, samordnare för Unga funktionshindrade, mfl. Specialistkompetenser på Arbetsförmedlingen Arbetar konsultativt på uppdrag mot förmedlarna på Arbetsförmedlingen i Halmstad, Hylte och Laholm. Vid frågor och önskan om kontakt sök respektive yrkesgrupp via AF s växel: Arbetsterapeut/sjukgymnast: Arbetar konsultativt mot förmedlare med att klargöra arbetsförutsättningar och att anpassa arbetssituationen. Ger rekommendation om hjälpmedel/anpassningar i arbete eller vid arbetsmarknadsutbildning. Arbetspsykologer: APU, fördjupad vägledning och stödjande/motiverande samtal. Socialkonsulenter: Utför arbetssociala utredningar och arbetar konsultativt mot förmedlare angående arbetssökandes sociala situation i relation till arbete. Bumerang Projekt Bumerang drivs av ABF SydHalland i samverkan med Arbetsförmedlingen i Halland. Projektet är delfinansierat av Europeiska Socialfonden, ESF. Vi arbetar med arbetsintegrerande sociala företag. I dessa företag får personer som av någon anledning står längre ifrån arbetsmarknaden möjlighet att komma åter. Projekt Bumerang riktar sig till personer som har någon form av funktionsnedsättning. För vidare kontakt med projekt Bumerang är du välkommen att höra av dig till alternativt eller besöka oss på Eslövsvägen 38 i Halmstad. FÖRSÄKRINGSKASSAN Besöksadress: Fredriksvallsgatan 7, Halmstad Besökstider: Mån-Fre Telefon: Telefontider: Måndag-Fredag Lördag Söndag KOMMUNEN Utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningen Vägledningscentrum En mötesplats för information och vägledning i samarbete mellan Halmstads kommun och Arbetsförmedlingen. Hos oss på Skansgatan 1E kan du träffa professionella studie- och karriärvägledare måndag-fredag kl Mellan kl har vi begränsad service. Vi har även öppet varje måndag till kl Vi erbjuder: vägledningssamtal individuell karriär- och studieplanering hjälp att söka och sortera på internet utbildningskataloger och ansökningsblanketter information om arbete och studier utomlands information om studievägar, behörigheter och studieekonomi Vägledningscentrum Halmstad Skansgatan 1E Telefon: E-post: 2

5 H A L M S T A D Vuxenutbildningen Skånegatan 59, Halmstad Dyslexi eller dyskalkyli Nu kan du få hjälp oavsett vilken utbildning du går på Vuxenutbildningen. Vi kan erbjuda dig kartläggning och hjälp om du har dyslexi/läs- och skrivsvårigheter, dyskalkyli/matematiksvårigheter och övriga funktionshinder. Särvux Särvux (särskild undervisning för vuxna) är kommunens vuxenutbildning för personer över 20 år med en intellektuell funktionsnedsättning som beror på utvecklingsstörning, autism eller förvärvad hjärnskada. Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. På särvux kan du utveckla dina kunskaper och din kompetens för att klara dig bättre i arbets- och samhällslivet. Särvux finns på två olika nivåer, grundläggande särvux och gymnasial särvux. På kurserna får du betyg eller intyg. Undervisningen sker i små grupper i lugn takt. Tillsammans med lärare planerar du dina studier utifrån behov, förmåga, tidigare kunskaper och intressen. Regelverk och kursplaner hittar du på Om du har lönebidrag och lämnar arbetet för att studera kan du söka ekonomiskt bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten. Mer information och ansökningsblankett finns på Ekonomiskt bistånd Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av arbetslivsnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans resurser att leva ett självständigt liv. (Utdrag ur socialtjänstlagen.) Alla som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt har rätt till bistånd i form av socialbidrag. I första hand ska dock ekonomin lösas genom egna inkomster eller genom samhällets övriga bidragssystem, exempelvis sjukpenning, bostadsbidrag eller arbetslöshetsförsäkring. När dessa möjligheter är uttömda, eller inte räcker till i avvaktan på att de utbetalas, kan rätt till ekonomiskt bistånd finnas. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Skansgatan 1C AME Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten samverkar med andra aktörer för att stärka möjligheterna för personer i åldern år att komma in på arbetsmarknaden. Anställning och praktik erbjuds inom hela arbetsmarknaden, samt inom speciellt anordnade verksamheter och projekt. Ungdomar i åldern år är en prioriterad grupp bland de arbetslösa. Genom Undomskraft erbjuds kartläggning, råd, stöd och vägledning som ska hjälpa ungdomarna vidare till arbete, praktik, utbildning eller annan lämplig sysselsättning. Som en röd tråd genom arbetsmarknadsenhetens verksamhet löper samverkan med andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen och andra myndigheter, det lokala näringslivet, landstinget med flera. Arbetsmarknadsenheten har således ett väl etablerat nätverk, där Arbetsförmedlingen är den viktigaste aktören. Tolkförmedling Arbetsmarknadsenheten ansvarar också för kommunens tolkförmedling, som servar alla myndigheter. Telefon, Praktik - en väg ut i arbetslivet Som arbetssökande har du möjlighet att få en praktikplats genom kommunens arbetsmarknadsenhet. En praktik kan ske antingen vid någon kommunal förvaltning eller inom näringslivet. För att få tillgång till praktik ska du vara arbetslös, år och vara anvisad till arbetsmarknadsenheten. En sådan anvisning sker i regel från Arbetsförmedlingen eller försörjningsstödsenheten. Syftet med en praktik är främst att du ska få ökad arbetslivserfarenhet men den kan också ha andra syften, till exempel om du vill testa ett visst yrke. För den som av någon anledning varit borta från arbetsmarknaden under längre tid finns också möjlighet till praktik i form av arbetsprövning/-träning. Ungdomskraft Verksamheten vänder sig till arbetslösa ungdomar år, främst med inriktning på fördjupad vägledning, jobbsökaraktiviteter, samhällsintroduktion, praktik och samtalsstöd. Syftet med denna verksamhet är att rusta och vägleda för att ungdomen ska kunna stärka sina möjligheter att komma ut i arbetslivet eller gå vidare till studier. Adress: Strandgatan 12, Tel: Haldahuset Knäredsgatan 23 Haldahuset består av olika verkstäder med yrkeskunniga arbetsledare. Exempel på verksamheter är sömnad, tapetserarverkstad, träverkstad, metallverkstad, cykelverkstad, dekormålning, byggverksamhet mm. Haldahuset utför arbetsuppgifter på uppdrag av kommunens förvaltningar. I Haldahuset erbjuds även kompetenshöjande inslag för olika målgrupper med utgångpunkt från individens behov. Exempel på inslag är arbetsmarknadsinformation, jobbsökaraktiviteter, samhällsinformation, IT-träning, studieträning, föreläsningar, vägledning, friskvårdsinslag samt förberedande inslag för yrkesutbildning. I samarbete med vuxenutbildningen anordnas även orienteringskurser (ORK). 3

6 H A L M S T A D Aleskogens Hunddagis riktas till ungdomar för arbetsprövning/praktik. Daglig skötsel av hundar. Utöver förekommande uppgifter på ett hunddagis erbjuds ungdomarna även vägledning, studiebesök, IT- träning mm. Syftet är att motivera ungdomarna till att gå vidare till arbete eller studier. Stadsbondgården Olofstorp riktas till arbetslösa år. Arbetsuppgifterna består av djurskötsel, växtodling, gårdsskötsel, guidning mm. Mediarummet - verksamheten bedrivs i samverkan med AF och är i första hand riktad till ungdomar med fysiska funktionshinder. Syftet är att underlätta deltagarnas inträde på arbetsmarknaden. Deltagarna arbetar med modern multimedia, och trycksaksproduktion åt olika uppdragsgivare. Byggåtervinningen Fyllinge riktad till arbetslösa år. Arbetet består av att återvunnet byggnadsmaterial tillvaratas, klassificeras, sorteras och säljs till allmänheten. EB riktar sig till arbetslösa som fyllt 25 år och uppbär ekonomiskt bistånd. Insatsen innebär bla stöd i jobbsökarprocessen, vägledning inför utbildning, branschvisa introduktionskurser, praktik på kommunen el inom näringslivet. Haldahusets verkstäder används för praktik och arbetsträning. Kretsloppan Butik riktas till arbetslösa år. I butiken säljs saker som har tillverkats el renoverats i Haldahusets olika verkstäder, tex möbler, cyklar etc. Projekt inom AME eller i samverkan med andra Bildstationen riktas till ungdomar med funktionsnedsättning. Det är ett samverkansprojekt med Länsmuseet i Halmstad och AF. Arbetsuppgifterna består av digitalisering av museets kulturhistoriska material som bilder, arkivmaterial och övriga samlingar. Det goda livet Socialt resurscenter riktas till långtidsarbetslösa/långtidssjukskrivna invandrarkvinnor. Det är ett projekt i samarbete med ABF där syftet är att skapa helt nya och otraditionella arbetstillfällen för invandrarkvinnor som har outnyttjad kompetens och har svårt att kommas in på arbetsmarknaden. Handtaget riktas till arbetslösa år och syftar till att motverka isolering bland äldre funktionsnedsatta genom att erbjuda hjälp utöver det som hemtjänsten kan bidra med. Det kan tex handla om ledsagarservice till läkare el frisör, tidningsläsning el att gå ut på promenader. KRAMI riktas till arbetslösa män från 18 år. Det är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, AF och Halmstads kommun. Projektet erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Prova på-platser riktas till arbetslösa år. Det är ett projekt i samverkan med AF och ska ge ungdomarna en inblick i hur det är att jobba inom kommunen samtidigt som kommunen kan profilera sig och visa upp olika yrkesområden och arbetsuppgifter. Tre månaders praktik åtföljs av en tidsbegränsad anställning på tre månader. Sommarkraft är ett sommarprojekt som erbjuder feriearbeten i form av tre veckors anställning inom kommunala verksamheter till 340 ungdomar. Syftet är att ge ungdomar en första kontakt med arbetslivet, efter gymnasiets första år samt ge Halmstads kommun en möjlighet att profilera sig som arbetsgivare. Skogs/naturvård riktas till arbetslösa år. Projektet bedrivs i samverkan med teknik och fritidsförvaltningen och syftar till att ge deltagarna arbetslivserfarenhet samt rusta dem för ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsuppgifterna består bla av skogsvård såsom gallring, röjning av planeringar, naturparksarbete, kustservice samt underhåll av vandringsleder. SLHD Svensk Lokalhistorisk Databas inleddes som ett länsomfattande projekt i Halland 1997, men har successivt kommit att omfatta produktionsenheter även utanför länet. Deltagarna arbetar med att digitalisera sockenstämmooch kommunalstämmoprotokoll i en databas. Detta historiskt rika källmaterial beskriver bland annat det lokala självbestämmandets utveckling och demokratiseringen av samhället i stort. Databasen gör materialet tillgängligt för historisk forskning och för allmänheten. SVAR Verksamheten bedrivs i samarbete med Riksarkivet. Deltagarna i projektet digitaliserar kyrkoböcker och annat material i syfte att bevara historik för eftervärlden och tillgängliggöra material för olika forskningsändamål. Trygghetsvärdar riktas till arbetslösa år. Det är ett samarbetsprojekt med barn och ungdomsförvaltningen som ska verka för en tryggare miljö för barn och unga i skolan och motverka mobbning men också förebygga förstörelse, sprida brandinformation och bidra till en ökad miljömedvetenhet. Återbruk Flygstaden riktas till arbetslösa år. Det är ett samarbetsprojekt med Halmstad Energi och Miljö AB som bedrivs på Flygstadens återvinningscentral. Vid stationen Återbruk kan kommuninvånarna välja att istället för att slänga sina kasserade föremål, skänka dem till Kretsloppan eller Byggåtervinningen. 4

7 H A L M S T A D SOCIALFÖRVALTNINGEN På socialförvaltningen är det avdelningen för personer med Beroende eller Psykiskt funktionshinder som svarar för kommunens insatser för personer som har en långvarig och allvarlig psykisk funktionsnedsättning. Personer med psykisk funktionsnedsättning kan behöva olika former av stöd i den dagliga livsföringen. Exempel på insatser är: kontaktperson personligt stöd i form av socialsekreterarekontakt boendestöd (tidigare socialt stöd) bostad med särskild service Alla stöd- och hjälpinsatser ska ges så att du kan leva ett så oberoende och självständigt liv som möjligt. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för att människor med psykisk funktionsnedsättning får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Ansökan om de insatser som önskas görs genom att kontakt tas med socialsekreterare på vuxenenheten. Socialsekreterare utreder behovet och rätten till insatsen. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats kan överklaga till Förvaltningsrätten. Personal på socialförvaltningen har tystnadsplikt. Verksamheten omfattas av sekretesslagen vilket innebär att uppgifter inte lämnas ut utan ditt godkännande. Vuxenenheten Kungsgatan 12 Socialjour För akuta frågor, vid tider utanför kontorstid, kan du vända dig till socialjouren. Socialjouren är i tjänst under kvällar, veckoslut och helger, när övrig socialtjänst inte finns tillgänglig. Telefon Socialjouren 112 Råd och stöd Region halland ansvarar för att personer med stora och varaktiga funktionshinder kan få rådgivning och annat personligt stöd. Det gäller såväl barn som vuxna. Rådgivning och annat personligt stöd kan också ges till anhöriga. Boendeformer Kommunen kan erbjuda olika former av boende, anpassade efter olika behov. För att kunna få tillgång till någon av boendeformerna som beskrivs här krävs ett beslut från Socialtjänsten. Vänd dig till en handläggare på socialförvaltningens vuxenenhet för att få mer information om de olika boendeinsatserna som finns i Halmstad. Garantiboende Garantiboende innebär att du som av olika anledningar inte har möjlighet att skaffa ett boende på egen hand, får hjälp att ordna lägenhet via socialförvaltningen. Socialförvaltningen är lägenhetsinnehavare och du hyr lägenheten i andra hand. Det innebär också att en skriftlig planering upprättas om tillsynen av lägenheten. Tillsynen sköts via enheten för socialt stöd. Du som är bostadslös och har uttömt dina egna möjligheter att hitta ett boende har möjlighet att få garantiboende. Bostad med särskild service Bostad med särskild service kan vara ett boendealternativ för dig som till följd av din funktionsnedsättning har ett stort behov av stöd och service. Antalet lägenheter kopplade till bostad med särskild service är begränsade för att man ska undvika känslan av institution. Lägenheterna ligger samlade i direkt anslutning till en gemensam lokal/lägenhet. Där får du tillgång till personalstöd dygnet runt och kan också vara med i gemensamma aktiviteter om så önskas. Vuxenenheten Kungsgatan 12 Stöd i boendet Boendestöd (tidigare socialt stöd) Boendestöd beviljas enligt socialtjänstlagen och biståndet är kostnadsfritt. Dina behov och egna val utformar stödets innehåll och omfattning. Boendestöd kan erbjuda såväl hjälp i boendet som stöd i att kunna ta del av samhällets aktiviteter och gemenskap. Boendestöd innebär att du har en regelbunden kontakt med en boendestödjare. Tillsammans med boendestödjaren kan du få hjälp och stöd för att själv kunna utföra olika praktiska vardagsgöromål och att komma igång med fritidsaktiviteter och sysselsättning. Satellitstöd Satellitstöd är till för dig med psykisk funktionsnedsättning som bor i egen lägenhet. Det som kännetecknar satellitstöd är kopplingen till bostad med särskild service och att möjlighet finns att besöka och ta del av verksamheten där, som att: ha möjlighet att äta gemensamma måltider utöva social samvaro under t ex kvällstid eller helger medverka i boendeenhetens olika aktiviteter Satellitstödets innehåll och omfattning utgår från dina behov och personliga val. Vuxenenheten Kungsgatan 12 5

8 H A L M S T A D Gemenskap, rehabilitering och sysselsättning Enheten för psykiatrisk rehabilitering och sysselsättning. Är du över 20 år med psykisk funktionsnedsättning, eller över 18 år med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och vill ha något att sysselsätta dig med? Då kan du vända dig till enheten för psykiatrisk rehabilitering och sysselsättning på Bredgatan 3. Det finns olika verksamheter i huset, som till exempel olika slags hantverk. Du har själv möjlighet att påverka innehållet i verksamheten. Tanken är att du ska erbjudas något att göra som känns meningsfullt för just dig. Personalen på Bredgatan har bland annat till uppgift att ta emot dig och ta reda på vad du vill sysselsätta dig med. Vart vänder du dig? Du behöver inte ansöka om denna insats utan kan ta kontakt direkt med personalen, antingen genom att ringa till eller besöka Bredgatan Bredgatan 3 Psykiatrisk rehabilitering för personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning Vi erbjuder rehabilitering till dig som lever med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och är bosatt i Halmstad kommun. Rehabilitering är till för dig som är intresserad av att utvecklas eller att förändra något i ditt liv. Vi arbetar med en rehabiliteringsmetodik som utvecklats vid Boston University. Det innebär att vi kan ge dig stöd att välja, skaffa och behålla olika mål i ditt liv. Det kan handla om mål som har att göra med boende, utbildning, arbete eller fritid. Hur kommer man till oss? Det går bra att kontakta oss via telefon eller e-post. Om en person inte själv känner sig redo att ta kontakt, går det utmärkt om någon närstående eller kontaktperson i annan verksamhet tar den första kontakten. Vi startar med ett informationsmöte där vi presenterar oss själva och berättar om rehabiliteringsprocessen / / / Bredgatan 3, CLAVIS CLAVIS är till för dig som är år och har en psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. För att kunna delta i CLAVIS verksamhet ska du ha varit sjukskriven minst sex månader, eller ha sjukersättning. CLAVIS erbjuder dig: Träffpunkt Temagrupper och studiecirklar Sociala kontakter Rehabilitering Praktikplatser Anhöriginformation CLAVIS arbetar också med att öka kunskapen om och förståelsen för personer med psykisk ohälsa. Är du intresserad? Ta kontakt direkt med personalen, antingen genom att ringa till eller besöka Bredgatan. CLAVIS, Bredgatan / / Bredgatan 3, våning 2, Ledsagarservice Ledsagarservice ska ge den som har en funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett så normalt liv som möjligt och att vara med i samhällets gemenskap. Servicen ska vara personligt utformad och underlätta att t ex att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturliv eller bara för att komma ut och promenera. Vuxenenheten Kungsgatan 12 Kontaktperson En kontaktperson är en medmänniska att känna samhörighet med och som kan vara ett stöd i olika situationer. Det är en person som underlättar för en funktions-nedsatt person att leva ett så självständigt liv som möjligt genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Sammantaget att ge dig möjlighet att delta i samhällslivet. Vuxenenheten Kungsgatan 12, Avlösarservice och korttidsvistelse För den som har omvårdnad om en person med psykisk funktionsnedsättning i sitt hem finns det möjlighet till stöd och avlastning. Syftet med denna är att den anhörige ska få möjlighet till avkoppling, egna aktiviteter, att ägna sig åt den övriga familjen etc. Det finns olika former av avlastning: Avlösarservice innebär att den som i sitt hem har omvårdnad om anhörig med funktionshinder, har möjlighet att få avlösning i hemmet. Det kan också innebära boendestöd eller socialt stöd. Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte samtidigt som anhöriga får avlösning. Vuxenenheten Kungsgatan 12 Anhörigkonsulent Anhörigkonsulenten erbjuder bland annat rådgivning, anhöriggrupper och studiecirklar. Anhörigkonsulent / Bredgatan 3 6

9 H A L M S T A D Personlig assistans Den som har stora och varaktiga, främst fysisk funktionsnedsättning har möjlighet att få personlig assistans för sin dagliga livsföring. Avgörande är om behov finns av assistans med de så kallade grundläggande behoven, exempelvis för att tvätta och klä sig, vid måltider, att kommunicera med andra eller med annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionsnedsättning. Vuxenenheten Kungsgatan 12 Ekonomisk ersättning och bidrag Den som har en funktionsnedsättning kan omfattas och ha rätt till olika förmåner och bidrag från socialförsäkringen. Försäkringskassan beslutar om rätten till och betalar ut ersättning/bidrag för bland annat aktivitetsersättning, bostadstillägg och sjukersättning. Försäkringskassan ansvar även för: Assistansersättning Bilstöd Handikappersättning Speciella behov av tandvård Försäkringskassan Fredriksvallsgatan 7 Intyg om rätt till uppsökande och nödvändig tandvård Enligt Tandvårdslagen har personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård i vissa fall. Hit hör personer med varaktig psykisk funktionsnedsättning som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara stor och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Rätt till munhälsobedömning och nödvändig tandvård har också personer som är bosatta i egen bostad och som har motsvarande behov av vård eller omsorg som de personer som omfattas av LSS (se ovan). För den nödvändiga tandvården betalar du samma avgift som gäller inom den öppna hälso- och sjukvården. Intyget kan utfärdas av socialsekreterare på vuxenenheten. Vuxenenheten , Kungsgatan 12, Hemvårdsbidrag och anhöriganställning i Halmstads kommun Hemvårdsbidrag kan utgå från hemvårdsförvaltningen till anhörig som vårdar familjemedlem i hemmet. Bidraget utbetalas till hjälpmottagaren. Hemvårdsförvaltningen kan också bevilja anhöriganställning om den anhöriges vårdbehov överstiger 17 timmar per vecka. Den anställde får inte uppbära någon form av pension. Hemvårdsförvaltningen Personligt ombud Du som har en psykisk funktionsnedsättning och är år, kan få stöd av ett personligt ombud. De personliga ombuden har en fristående ställning gentemot myndigheter. Ombudets arbetsuppgifter är: Att tillsammans med dig identifiera och beskriva dina behov av vård, stöd och service. Att tillsammans med dig se till att olika myndigheters insatser planeras, samordnas och genomförs. Att vara ett stöd för dig i kontakten med olika myndigheter. Att se till att du får vård, stöd och service utifrån dina önskemål, behov och lagliga rättigheter , Bredgatan 3 God man och förvaltare När man fyller 18 år blir man myndig. Den som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har svårt att bevaka sina rättigheter eller att sköta sin ekonomi kan få hjälp med detta av en god man eller förvaltare. Man kan själv föreslå någon som man tycker är lämplig för uppdraget. Ansökan om god man/förvaltare görs hos överförmyndaren men det är tingsrätten som beslutar. Överförmyndarnämnden: , Donationsfonder Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om utdelning av medel från donationsfonder som kommunen fått från privatpersoner eller andra. Ansökan ska vara inne senast den 31 augusti för att kunna behandlas. Vid ansökan om medel ur fonderna används en särskild blankett som finns på kommunens hemsida. Vill du att ansökningsblanketten skickas hem till dig, ring receptionen. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen Resor Färdtjänst Du som på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har stora svårigheter att använda kollektivtrafiken eller att förflytta dig på egen hand kan ansöka om färdtjänst. Det är Hallandstrafiken som ansvarar för färdtjänst. Hallandstrafiken vardagar kl

10 H A L M S T A D Hemtjänst Många personer med funktionsnedsättning behöver hjälp i hemmet med service och personlig omvårdnad. Hemtjänsten omfattar en rad olika insatser som ska underlätta boendet och den dagliga livsföringen. Avgift betalas i förhållande till inkomsten. Hemvårdsförvaltningen Södra vägen 5 Kommunala Handikapprådet, KHR Det kommunala handikapprådet består av valda representanter från de politiska partierna och handikapporganisationerna. Till rådet finns knuten en referensgrupp med representanter från samtliga handikapporganisationer i kommunen. Rådet är kommunens remissorgan i handikappfrågor. Representanter från rådet ingår också i olika arbetsgrupper i kommunen. I dessa grupper behandlas frågor av stor betydelse för personer med funktionshinder. Ytterligare information om Handikapprådets verksamhet kan fås av handikappkonsulenten på socialförvaltningen. Handikappkonsulenten Kungsgatan 12 Föreningar och intresseorganisationer AHR anhörigas riksförbund Föreningens mål är bland annat att stödja anhörigvårdare och ta tillvara deras intressen. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. Call-center Ananke Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor med tvångssyndrom (OCD) och deras anhöriga. Ananke Attention Halmstad Attention är en intresseorganisation för barn, ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD, Damp, Tourettes syndrom, tal- och språkstörningar, tvångssyndrom och Aspergers syndrom. Attention Halmstad Nässjögatan 10 Föreningen Balans Är en stödorganisation om upplevd depressioner eller omväxlande deprimerande och maniska perioder. Närstående kan genom föreningen få information, råd, hjälp och stöd. Föreningen Balans Handikappförbundens samarbetsorgan Är en paraplyorganisation som består av en rad handikappförbund. Uppdraget är att vara handikapprörelsens enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Handikappförbunden Halland Sperlingsgatan 5 IFSAP Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Förbundet är en intresse-och handikapporganisation som arbetar för att tillvarata intresset för dem som drabbats av schizofreni eller liknade psykossjukdomar. IFS Södra Halland FUB Föreningen för utvecklingstörda barn, ungdom och vuxen. Nässjögatan 10 RSMH Riksförbundet för social och mental hälsa arbetar för att människor med psykisk ohälsa skall ges goda förutsättningar att komma tillbaks till ett gott liv. RSMH Halmstad/Gemenskapen Nässjögatan 10 Riksförbundet Ungdom för Social hälsa - RUS RSMH: s ungdomsförbund. Målgruppen är barn och ungdomar med psykiska eller sociala problem som är upp till 35 år. RUS grundpelare är kamratstöd och intressepolitik. RUS arbetar mycket med bemötande och att motverka alla fördomar som finns om denna målgrupp i samhället. RUS SPS Stödförening för drabbade av panikångest och social fobi. SPS 8

11 H A L M S T A D Svenska Föreningen för psykiskhälsa (SFPH) Sfph är en ideell intresseförening som arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa. Detta sker främst genom att sprida kunskap om psykiska risk- och friskfaktorer. Sfph arbetar för att påverka opinionen och relevanta samhällsinstanser att agera för hälsofrämjande åtgärder. SFPH ÅSS Svenska Ångestsyndromsällskapet är en ideell förening som är politiskt och religiöst neutral. Föreningen verkar i hela landet och utgör ett viktigt stöd för personer som drabbats av olika ångestsjukdomar. ÅSS i Halmstad har träffar varje tisdag mellan kl ÅSS i Halmstad , Kungsgatan 24B, hass.hinet.nu Phir.se vägar till psykisk hälsa Phir är en Internettjänst som vänder sig till den som mår psykiskt dåligt, eller som har någon i sin närhet som gör det. På webbplatsen kan du själv, genom att kombinera olika kriterier och sökord som beskriver din situation och den typen av hjälp du söker, finna vägar till psykologisk hjälp och annat stöd. Bakom Phir står svenska föreningen för psykisk hälsa och Nationella hjälplinjen. Projektet drivs med medel från Allmänna arvsfonden. phir.se Föreningsregister Kulturförvaltningen är tillsammans med Teknik- och fritidsförvaltningen gemensamt ansvariga för att upprätthålla ett föreningsregister för kulturföreningar, studieförbund, handikapporganisationer/ handikappföreningar och pensionärsorganisationer samt idrottsföreningar, scoutföreningar, kyrkliga organisationer och övriga föreningar. I föreningsregister finns alla föreningar som registrerat sig hos Halmstads kommun. Ansvariga för föreningsregistret / / , www7.halmstad.se/forening Jourtelefoner Det finns många människor som arbetar med att ge stöd och råd åt människor i svåra livssituationer. Den som ringer har rätt att vara anonym De har tystnadsplikt De registrerar inte samtalen Röda Korsets telefonjour När man saknar någon att prata med. Om man har råkat ut för något svårt, är orolig för någon i sin närhet eller känner sig ensam och vill byta några ord med en annan människa. Telefonsamtalet kostar motsvarande ett lokalsamtal. Röda Korsets telefonjour alla dagar kl Nationella hjälplinjen För människor som behöver någon att prata med. Nationella hjälplinjen erbjuder rådgivning via telefon för människor i akut psykisk kris. Man kan ringa för egen del eller som närstående. Samtalen är kostnadsfria och anonyma. Nationella hjälplinjen Mån-tors kl Fre-sön kl Å-sikten Du kan hjälpa oss att bli bättre! Å-sikten är en service för att du som medborgare på ett enkelt och obyråkratiskt sätt ska kunna nå kommunen med dina åsikter om verksamheterna. Vi som arbetar i Halmstads kommun vill gärna veta om du är nöjd med den service vi erbjuder. Därför vill vi gärna ha dina åsikter om våra verksamheter och lära av dessa både om de utgörs av förslag, klagomål eller beröm. OBS! Detta ersätter inte överklagande i myndighetsbeslut. Lämna dina åsikter på något av följande sätt: Fyll i formuläret på vår webbplats. Skicka e-post. Skicka in vår portofria blankett Å-sikten. Skriv ett vanligt brev. Prata med någon anställd på kommunen. Alla anställda i Halmstads kommun är beredda att ta emot dina åsikter. Vill du ha svar från oss? Tänk på att skriva namn och adress så att vi kan nå dig. Du kan också lämna dina åsikter anonymt. Behandling av personuppgifter Uppgiftslämnaren informeras härmed om, i enlighet med PuL (personuppgiftslagen) att lämnade uppgifter kommer att registreras och behandlas i samband med handläggning av åsikterna. Åsikterna som kommer in är allmän handling om de inte sekretessbelagts vid registreringen. Å-sikten, Halmstads kommun Kyrkogatan 5 Rådhuset, Stora Torg 9

12 H A L M S T A D Bojen Bojen är en mötesplats för barn, ungdomar och familjer med en eller flera neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD, ADD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom, tal- och skrivsvårigheter eller liknande tillstånd. Vad erbjuder Bojen? Bojen erbjuder verksamhet efter handläggarbeslut enligt LSS och SoL: Avlastning för familjen och den unge. Familjen och syskon kan få egen tid, när den unge åker på en lägerhelg eller är på tillsyn med kamrater. Möten erbjuds i öppen verksamhet genom spontana och bestämda möten, som rådgivning i olika former, via telefon eller besök, gruppsamtal, föreläsningar, temakvällar, föreningsmedverkan och föräldraaktiviteter/kurser. Aktivitet erbjuds som en träffpunkt, dit man kan komma och umgås. Här kan erbjudas café, prova på olika saker, spela spel, film, musik, föreläsningar, ungdomsteman, vuxenteman och föreningar. Programverksamheten ska vara lyhörd för besökarnas önskemål. Bojen finns på Kungsgatan 36 i hörnet av Erik Olsons gata och Kungsgatan. Det är ett centralt läge med närhet till bussterminal, city med dess utbud och exempelvis det nya stadsbiblioteket. Det är även nära till rekreationsområden. Supported Employment På CLAVIS finns möjlighet att få stöttning i sin arbetsrehabilitering med hjälp av handledare som är utbildad i IPS supported employment, vilket är en manualbaserad metod i syfte att stötta personen ifråga vidare ut i arbetslivet. Inget biståndsbeslut behövs för deltagande i någon av projektets delar. Verksamheten finns på Bredgatan 3 andra våningen , , Bredgatan 3, Halmstad Missbruk och beroende Öppenvårdsbehandling Althea: Bedriver öppenvårdsbehandling för personer med alkoholmissbruk. De arbetar antingen med individuella samtal eller gruppbehandling. Verksamhet finns också för närstående. Behandlingen är öppen för alla i Halmstad kommun och biståndsbeslut behövs ej. Avanti riktar sig till personer som har ett narkotika- eller blandmissbruk. Behandlingen sker företrädesvis i grupp. Insatsen är biståndsbedömd. Handläggare på socialförvaltningens vuxenenhet tar emot ansökan och utreder behovet. Utrednings- och akutenheten Enheten är en dygnet runtverksamhet där personer med beroende under den period socialförvaltningen utreder hur behov av stöd/behandling ser ut, har möjlighet att få heldygnsomsorg. Insatsen är biståndsbedömd. Handläggare på socialförvaltningens vuxenenhet tar emot ansökan och utreder behov av placering. För mer info om samtliga insatser se kommunens hemsida Omsorg och stöd Kommunen erbjuder råd, stöd och behandling till familjer, som till exempel: föräldrautbildning att vårda er relation i förebyggande syfte hjälp att lösa problem i relationen rådgivande samtal med barn, ungdomar och familjer stödfamilj Kommunen har ett särskilt ansvar för att alla barn och ungdomar i åldern 0-20 får en trygg uppväxt. Vi utgår ifrån att alla insatser i första hand ska vara frivilliga och att de ska formas tillsammans med dig. Vår ambition är att så tidigt som möjligt möta familjen för att ge rätt hjälp i rätt tid. Den öppna verksamheten kan du kontakta och få stöd utan att det registreras. Något biståndbeslut behövs inte. Du kan också vara anonym. Kontakt Är du osäker på vilken hjälp du eller din familj behöver är du välkommen att kontakta barn- och ungdomsavdelningens mottagningsenhet för mer information och rådgivning. Mottagningsenheten har telefonnummer Familjemottagningen: Erbjuder: samtal information hjälp med att hitta rätt organisation eller myndighet 10

13 H A L M S T A D Familjemottagningens mål är att kunna erbjuda en samtalskontakt inom två veckor. Vi har möjlighet att träffa dig/familjen några gånger. I samtalen utgår vi ifrån dina upplevelser. Samtalen kan till exempel handla om konflikter i familjen eller oro för ett barns eller en ungdoms utveckling. Har du ett mera omfattande behov av hjälpinsatser kan familjemottagningen hjälpa dig vidare till annan verksamhet. När någon får hjälp från socialförvaltningen utan föregående utredning och biståndsbeslut är detta att betrakta som en serviceinsats för kommunens invånare. Detta innebär att ingen journal eller annan dokumentation sker och möjligheterna till klagomål på insatsen till tillsynsmyndighet (socialstyrelsen) begränsas. Vi har våra telefoner öppna så ofta vi har möjlighet. Når du inte oss ringer vi upp så fort vi kan om du lämnat meddelande. Dessutom har vi fasta telefontider tisdagar och fredagar klockan Familjemottagningen Familjerätten Familjerättsenheten handlägger familjerättsliga ärenden som gäller barn och ungdomar under 18 år. utreder och fastställer faderskap för alla barn till föräldrar som inte är gifta. arbetar med frågor som handlar om vårdnad, boende och umgänge för barn vars föräldrar inte lever tillsammans arbetar med adoption erbjuder frivilliga samtal som samarbetssamtal, när föräldrar till exempel har svårt för att komma överens om hur man bäst ska lösa situationen för barnen Alla besök på familjerättsenheten är kostnadsfria. Familjerättsenheten finns på Axel Olsons gata 4B, mitt emot stadsbiblioteket, intill Österskans bussterminal. Vi har telefontid: måndag, tisdag, onsdag och fredag kl. 9:00-11:00 samt torsdag kl. 13:00-15:00 Kommunens växel Familjerådgivningen Familjerådgivningen kan hjälpa till med de samlevnadsproblem som kan uppkomma mellan makar och sammanboende och även relationsproblem mellan barn och vuxna eller med närstående släktingar. De som separerat är också välkomna att reda ut kvarstående problem. De som arbetar på familjerådgivningen är socionomer med lång yrkeserfarenhet och med olika familjeterapeutiska och individualterapeutiska vidareutbildningar. Varje samtal varar ca 1½ timme och kostar 150 kronor per gång. Möjlighet till avgiftsbefrielse finns. Vi ska alltid kunna erbjuda en tid inom 14 dagar Karl XI:s väg 61, Halmstad Observera att vi är skyldiga att diarieföra inkommande e-post med annat innehåll än att beställa, ändra eller avboka tid. Förmodligen kommer du här att mötas av en telefonsvarare som ger dig aktuell information om veckans telefontider. Vi har telefontid 1 timme varje vardag. Du får då prata direkt med en familjerådgivare. Här får du också möjlighet att göra en tidsbeställning. Vid andra tidpunkter kan du lämna ett meddelande på samma telefonsvarare, så ringer vi upp dig. Det går att använda e-post enligt ovan. Familjebehandling Hit kommer man efter utredning eller efter kontakt med familjemottagningen. Familjesamtal Kognitiv beteendeterapi Barnorienterad familjeterapi Samspelsmetoden, Marte Meo MST, en familje- och hemmabaserad behandlingsmodell Familjebehandlingen har sekretess men har skyldighet att informera socialtjänsten om vi får veta att ett barn behöver skyddas. Föräldrautbildning Kometen Föräldrautbildning som är en del av folkhälsoarbetet i Halmstad. Kontakt och intresseanmälan genom familjemottagningen Familjeverkstan Familjeverkstan består av nio träffar, där du ser korta filmer som skildrar vardagliga situationer i familjelivet. Varje träff bygger på en av filmerna, som alla har ett tema. Detta följs av teorigenomgång och diskussioner. Varje film ska fungera som ett underlag för diskussion utan att ge färdiga svar. Svaren ska istället komma i gruppdiskussioner. Mellan träffarna får föräldrarna hemuppgifter med praktiska övningar. Exempel på teman är rutiner och förberedelser, välja strider och positiv kommunikation. Syftet är att fundera över sitt beteende som förälder och att pröva nya vägar. Materialet riktar sig till alla föräldrar och inte bara de som upplever att de har problem. telefon /

14 H A L M S T A D REGION HALLAND Vårdenhetens åtagande Varje vårdenhet ska ge invånarna all den vård som inte kräver sjukhusens resurser. Vården ska ha god kvalitet, tillgänglighet och kontinuitet och ges utifrån en helhetssyn på vad som skapar hälsa. När de egna kompetenserna inte räcker till ska vårdenheten lotsa vidare till specialistvård eller psykiatri. Alla vårdenheter har samma uppdrag. ge hälso- och sjukvård ge råd om hälsa och arbeta förebyggande ge barnhälsovård utifrån behov ansvara för rehabilitering ge hemsjukvård enligt avtal med Hallands komuner utfärda olika typer av intyg så som vårdintyg, rättsintyg, medicinskt underlag till Försäkringskassan mm förskriva hjälpmedel För mer info, se länk: Rehabiliteringsgaranti Vad är rehabiliteringsgarantin? Undvika sjukskrivning Rehabiliteringsgarantin är ett statsbidrag till landstingen för att personer som riskerar att bli sjukskrivna eller redan är det snabbt ska få behandling. Målet är att den som får del av rehabiliteringsgarantin ska kunna börja arbeta igen eller undvika en sjukskrivning. För att kunna få behandling enligt rehabiliteringsgarantin ska man antingen ha haft ont i ryggen, nacken eller axlarna i minst tre månader, eller sedan en tid ha mått dåligt på grund av ångest, depression eller stress. Har man den här typen av besvär kontaktar man en läkare på vårdcentralen som gör en bedömning av vilket behov man har och hänvisar till den behandling som är lämplig. Man kan få behandling enligt rehabiliteringsgarantin om man är mellan 16 och 67 år. Gäller för två behandlingsformer Rehabiliteringsgarantin gäller för två behandlingsformer. Om man har besvär i rygg, nacke och axlar ingår behandling med så kallad multimodal smärtbehandling. Om man har psykiska besvär får man behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, eller interpersonell psykoterapi, IPT. Det finns en vårdgaranti som innebär att man ska få träffa en läkare på vårdcentral inom sju dagar. Efter att man har blivit utredd och fått veta att man kan behandlas enligt rehabiliteringsgarantin ska behandlingen börja inom 90 dagar. Om inte landstinget eller regionen där man bor kan erbjuda behandlingen har man rätt att få den i ett annat landsting eller en annan region. Multimodal smärtbehandling Behandlingen anpassas efter vilka besvär man har. I behandlingen ingår föreläsningar, ofta i grupp. Föreläsningarna kan till exempel handla om stresshantering, sömnvanor, om smärta och hur man kan hantera den samt hur olika läkemedel fungerar tillsammans. I behandlingen ingår också fysisk träning och man får pröva olika former för att hitta något som passar. Det kan till exempel vara promenader och anpassad lätt styrketräning. Man kan också få övningar att träna på hemma för att kunna hantera och minska smärtan. En del av behandlingen är alltid individuell, det kan till exempel vara enskilda samtal. Behandlingen brukar pågå i sex till åtta veckor med ett par tillfällen per vecka. Behandlingen är ett teamarbete och ofta samarbetar sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare och kurator eller psykolog. Behandlingen kan ske på exempelvis en vårdcentral eller en specialistmottagning. Behandling med psykologiska metoder Kognitiv beteendeterapi Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en samtalsbehandling som går ut på att man ska förändra sitt beteende, och förändra hur man uppfattar och tolkar sig själv och sin omgivning. Behandlingen är inriktad på att man ska utveckla nya sätt att hantera och förhålla sig till sina problem så att dessa försvinner, minskar eller inte längre är ett stort hinder i livet. KBT betonar vikten av självhjälp och träning av förmågan att lära sig handskas med sina problem. Man kan få KBT individuellt eller i grupp. Olika övningar och hemuppgifter är en viktig del i behandlingen. Man får behandling hos en person som har utbildning i kognitiv terapi, till exempel en psykolog, psykoterapeut eller kurator. Hur många gånger och hur ofta behandlingen sker skiljer sig åt beroende på vilket behov man har. Det brukar sammanlagt vara mellan fem till tio gånger. Interpersonell psykoterapi Interpersonell psykoterapi fokuserar främst på hur man handskas med konfliktfyllda relationer, men också med problem som rör det egna känslolivet och självbilden. När man går i behandling enligt IPT träffar man en terapeut, som kan vara psykolog, psykoterapeut eller ha en annan utbildning. Antalet tillfällen som man träffas varierar. De kan vara upp till 16 gånger, oftast ett samtal i veckan. Interpersonell psykoterapi är en ovanligare behandlingsform än KBT och finns inte heller i hela landet. För mer info, samt 12

15 H A L M S T A D Vårdgaranti Halland Om du behöver hjälp kontakta Vårdgarantiservice Om vi i Halland inte kan erbjuda dig vård inom vårdgarantins tidsgränser har du rätt att få hjälp hos annan vårdgivare inom Region Halland eller i annat landsting och region. Vårdgarantiservice hjälper dig till en ny vårdgivare. Du kan också kontakta dem om du vill veta landstingets regler för vårdgaranti, väntetider, vård utomlands och valfrihet. Har du fått besked om att din väntetid överstiger vårdgarantins tidsgränser vänd dig till Vårdgarantiservice så får du hjälp att komma till en annan vårdgivare med kortare väntetid, i Halland eller annat landsting eller region. Vårdgarantiservice ansvarar för det vårdgarantiintyg som du måste ha med dig som betalningsförbindelse från Region Halland. Intyget ger dig också rätt till reseersättning. Vårdgarantiservice ger även besked om: - regionens regler för valfrihet och vårdgaranti, väntetider för läkarbesök och olika typer av operationer och behandlingar i Halland och övriga Sverige - och vård utomlands. Mer information om just väntetider finns också på webbplatsen Där kan du jämföra inom vilket antal veckor som olika sjukhus och mottagningar kan erbjuda vård. Vårdgarantiservice har öppet: måndag-fredag kl 08:00-14:30 Tfn: E-post: Vårdgarantiservice Regionkontoret Region Halland Box Halmstad VÅRDCENTRALER För mer information om vårdcentralerna och deras utbud, se Amadeuskliniken Fyllinge, Halmstad Besöksadress: Gäddvägen 171, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Fredag 8-12 Öppettider: Måndag-torsdag 8-17 Amadeuskliniken Söndrum, Halmstad Besöksadress: Jutarumsvägen 8, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider Måndag-fredag 8-17 Capio Citykliniken, Halmstad Besöksadress: Brogatan 6 och13, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-torsdag 8-18 Fredag 8-17 Lördag 9-13 Läkargruppen Tre hjärtan, Halmstad Besöksadress: Slottsmöllan, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag 8-16, Tisdag-torsdag 8-14, Fredag 8-12 Öppettider: Måndag 8-16, Tisdag-torsdag 8-14, Fredag 8-12 Söndrumskliniken, Halmstad Besöksadress: Jutaplatsen 2, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-tisdag 8-17, Onsdag 8-12, Torsdag 8-17, Fredag 8-15 Öppettider: Måndag-tisdag 8-17, Onsdag 8-12, Torsdag 8-17, Fredag 8-15 Tudorklinikens allmänläkarmottagning, Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Viktoriakliniken Eldsberga, Halmstad Besöksadress: Viktoriagatan 1, 2 tr, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-torsdag 7:45-17, Fredag 7:45-15 Öppettider: Måndag-fredag 7:

16 H A L M S T A D Viktoriakliniken Kungsgatan, Halmstad Besöksadress: Viktoriagatan 1, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-torsdag 7:45-17, Fredag 7:45-15 Öppettider: Måndag-fredag 7:45-17 Vårdcentralen Andersberg, Halmstad Besöksadress: Skolgången 2, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 7:30-16:45 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Vårdcentralen Bäckagård, Halmstad Besöksadress: Bäckagårdsvägen, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Vårdcentralen Getinge Besöksadress: Doktorsgatan 4, Getinge Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 7:30-16:50 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Vårdcentralen Hertig Knut, Halmstad Besöksadress: Köpmansgatan 29, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 7:30-16:50 Öppettider: Måndag-fredag 7:30-17 Vårdcentralen Nyhem, Halmstad Besöksadress: Långgatan 32, Halmstad Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Vårdcentralen Oskarström Besöksadress: Parkvägen 4, Oskarström Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 7-16:50, Fredag 8-16:45 Öppettider: Måndag-torsdag 8-17 Vårdcentralen Vallås, Halmstad Besöksadress: Vallås Centrum Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 7:30-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Vuxenhabilitering Habiliteringen arbetar med barn, ungdomar och vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar som medför svårigheter i det dagliga livet. Nedsättningarna är antingen medfödda eller förvärvade under uppväxten. Vuxenhabiliteringen arbetar med tvärfackliga team med insatser som stöd i övergången till vuxenlivet, information och vägledning i hur vardagen kan anpassas efter individens behov. Förmedla kontakt med andra verksamheter och information om samhällsstöd. Träning eller råd om träning i olika vardagsaktiviteter, information och utprövning av hjälpmedel. Anpassning av miljön, exempelvis bostaden. Samtalsstöd och även stöd kring struktur och planering PSYKIATRI Den specialistpsykiatriska verksamheten erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk sjukdom. Till Psykiatrin Halland behöver man ingen remiss, men i första hand bör man ta kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen och i andra hand sin vårdcentral. Distriktsläkaren skriver vid behov en remiss till psykiatrin. Sjukvårdsrådgivningen är tillgänglig dygnet runt: Tel: 1177 Webb: För den som behöver akut psykiatrisk hjälp, börja med att ringa psykiatriska akutmottagningen på Hallands sjukhus Halmstad (Piva), tel

17 H A L M S T A D Den som redan har en etablerad kontakt inom specialistpsykiatrin ska ringa sin öppenvårdsmottagning, måndag fredag kl På övriga tider och på helger gäller telefonnumret ovan. Vuxenpsykiatrisk mottagning Halmstad Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som arbetar med medicinska, psykologiska och sociala utredningar och behandlingar av samtliga psykiatriska diagnoser. Även stöd till närstående erbjuds. Besöksadress: Bergsgatan 26 Telefon: Telefontider: Måndag fredag 9 11, Öppettider Måndag fredag Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP) Halmstad Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på Besöksadress: Fiskaregatan 8 Telefon: Telefontider: Måndag fredag 8 12, Öppettider: Måndag fredag 8 12, Ungdomspsykiatrimottagningen Halmstad För patienter mellan 16 och 25 år med nedstämdhet, oro, ångest och andra typer av psykiska besvär. Behandling i form av samtal, rådgivning eller medicinska insatser. Besöksadress: Brogatan 1 Telefon: Telefontider: Måndag , tisdag 13 14, onsdag fredag Öppettider: Måndag fredag 8 16 Drop-in: Måndag ÖVRIGA VÅRDENHETER Ungdomsmottagning Halmstad Besöksadress: Hamngatan 17 Telefon: Öppettider: Månd 10-16, lunch 12-13, Tisdag-torsdag 8:30-16, lunch 12-13, Fredag 8:30-15, lunch Hjälpmedelscentralen Halmstad Besöksadress: Kistingevägen 2 Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-12, Öppettider: Måndag-fredag 8-12, Kartläggning och förskrivning av hjälpmedel sker via distriktsarbetsterapeut på vårdcentralen. Hjälpmedelscentralen har konsulenter som är specialiserade på olika områden. De ansvarar för rådgivning och kan vara behjälpliga vid utprovning. Kontaktperson för kognitiva hjälpmedel är bland annat Ulla Utterfors. Övrigt Nya Set Up Behöver du stöd och hjälp i din utveckling mot en mer fungerande vardag? Under tre månader får du möjlighet att pröva, känna på och förbereda dig med målsättningen att förkorta din sjukskrivning eller arbetslöshet och att återfå din arbetsförmåga. Välkommen till Medborgarskolan. PÅ G Vi vänder oss till dig som är år och inskriven vid Arbetsförmedlingen. Genom stimulerande och kul aktiviteter får du redskap och kontakter för att hitta fram till rätt jobb eller utbildning. Tanken är att du ska bli mer delaktig i samhället och känna att du kan påverka din vardag och de val du gör. Vill du veta mer om projekt PÅ G kan du ringa eller maila till Helene Ungberg

18 LAHOLM ARBETSFÖRMEDLINGEN Besöksadress: Östertullsgatan 16, Laholm, Telefon växel: Postadress: Box 35, Laholm Hemsida: Arbetsförmedlingen har öppet för personlig service måndag, onsdag och fredag mellan kl Öppet för självservice måndag fredag mellan kl På arbetsförmedlingen finns arbetsförmedlare med olika ansvarsområden och uppdrag bla ungdomar (upp till 25 år), arbetssökande över 25 år, arbetssökande med behov av att klargöra sina arbetsförutsättningar, Gemensam kartläggning mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, Arbetslivsintroduktion, SIUS (Särskilt Introduktions och Uppföljningsstöd), nyanlända mfl. Specialistkompetenser på Arbetsförmedlingen arbetar konsultativt på uppdrag mot förmedlarna på Arbetsförmedlingen i Halmstad, Hylte och Laholm. Vid frågor och önskan om kontakt sök respektive yrkesgrupp via AF s växel: Arbetsterapeut/sjukgymnast: Arbetar konsultativt mot förmedlare med att klargöra arbetsförutsättningar och att anpassa arbetssituationen. Ger rekommendation om hjälpmedel/anpassningar i arbete eller vid arbetsmarknadsutbildning. - Arbetspsykologer: APU, fördjupad vägledning och stödjande/motiverande samtal. - Socialkonsulenter: Utför arbetssociala utredningar och arbetar konsultativt mot förmedlare angående arbetssökandes sociala situation i relation till arbete. FÖRSÄKRINGSKASSAN Försäkringskassan har inget lokalkontor I Laholm utan träffas endast för bokade besök. Telefon: Telefontider: Måndag-fredag Lördag Söndag LAHOLMS KOMMUN Enheten för Arbete och Försörjning Försörjningsstöd Bor du i Laholms kommun och kan inte försörja dig eller din familj har du rätt att ansöka om försörjningsstöd. Kontakt: Medborgarservice, Växel: , Direkt: , Fax: , Humlegången 6, Laholm, Arbetsmarknadsinsatser Servcenter Här finns fyra avdelningar där det erbjuds platser för arbetsprövning. Legoavdelningen med enklare produktion åt industrin Bokbinderiet som utför uppdrag med hantverksmässig framtoning tex lagning av böcker, framtagning av informationsmaterial samt monteringsarbeten Återvinningen utför underhåll och reparationer samt träbearbetning och montering Röjarna är behjälpliga med snöröjning, iordningsställande av tex kanotleder och annat röjningsarbete Här finns även: Föreningsrådet skapar arbete åt personer med arbetsnedsättning. Medlemsföreningarna kan hyra arbetskraft genom föreningsrådet för kortare eller längre uppdrag. Kontakt Servcenter: Växel: , Direkt: , Fax: , Repslagaregatan 18 Ungdomslotsen Ungdomslotsen finns på Osbecksområdet och hjälper arbetssökande ungdomar mellan 16 och 25 år att förkorta deras väg till självförsörjning. Ansvarar även för det kommunala informationsansvaret och anordnar Introduktionsprogrammets yrkesintroduktion. Öppet för alla ungdomar. Kontakt Ungdomslotsen: Direkt: Vuxenutbildningsenheten, Vägledningscentrum Vägledningscentrum en plats för oberoende och obunden studie- och yrkesvägledning för alla vuxna i Laholms kommun. Kontakt: Direkt Vuxenutbildningen med datautbildning, grundläggande vuxenutbildning, gymnasiala kurser, yrkesvux, högskola på distans, svenska för invandrare och särvux Kontakt:

19 L A H O L M Självhjälpsgrupper ger verktyg att stärka förmågan att hjälpa sig själv att känna igen och hantera olika symtom och därmed bryta en ond cirkel. Kursen bygger på kognitiv inlärningspsykologi och har utvecklats efter flera års erfarenhet av sjukdomsspecifika utbildningar. Vänder sig till den som har varit sjukskriven en längre tid eller riskerar att bli sjukskriven. Kontakt: Direkt Socialförvaltningen Humlan Beroenderehabilitering, ( motiverande stödjande och rehabiliterande samtal) tillsyn, viss form av boendestöd kan förekomma, NADA, gruppverksamhet för missbrukare/beroendepersoner. Biståndsbedömning erfordras, men 3-5 samtal kan initieras inledningsvis av klienten själv. Kontakt: Växel: , Besöksadress: Trädgårdsgatan 15, Laholm LSS Vuxna Är du vuxen och funktionsnedsatt kan du få olika former av hjälp och stöd. Det kan gälla din sysselsättning, under din fritid eller i andra vardagliga situationer. Dessa insatser kan du ansöka om enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen. Socialpsykiatrisk rehabilitering Rehabilitering enligt Bostonmodellen. Biståndsbedömning, 3-5 samtal. Har 3 anställda certifierade rehabiliterare. Växel: , Besöksadress: Lagahöjden, Doktorsstigen 3, Laholm Lyran Öppen verksamhet som riktar sig till personer med psykisk ohälsa. Öppet dagtid mån fre och kvällstid på torsdagar. Kontakt: Boendestöd Stöd i vardag/vardagssituationer som innebär ett gemensamt arbete tillsammans med brukaren arbetar för att uppnå/återfå resurser att leva ett självständigt liv. Insatsen är biståndsbedömd. Ingen avgift. Verksamheten är i gång dygnet om. Rikitar sig framför allt till personer med psykisk ohälsa, missbruk, eller för personer inom LSS-lagens verksamhetsområde. Kontakt. Växel Konsumentrådgivning Råd kring allmän konsumenträtt. Kontakt: Nätverkslaget Har till uppgift är att hjälpa till att skapa konstruktiva möten. Träffar den eller dem det berör och samtalar om vilka som finns i familjens nätverk, hur relationerna ser ut, vilka man skulle vilja bjuda in och vad som är förväntningar med ett nätverksmöte. Växel: Lagahöjden, Doktorsstigen Laholm Kognitiva hjälpmedel Bedömning/kartläggning utförs av distriktsarbetsterapeut på vårdcentral innan förskrivning sker. En utställning finns på Lagahöjden, Möjligheternas rum, där man kan titta på olika hjälpmedel. Kontakt, växel: Personligt ombud Personligt ombud är till för personer över 18 år som har psykisk funktionsnedsättning och behöver hjälp och stöd i vardagen. Hjälpen kan vara att få del av de insatser som man har rätt till, följa med på olika möten samt att göra individens röst hörd. Kontakt: REGION HALLAND För information om vårdcentralerna och deras utbud, se Familjeläkarna i Laholm Besöksadress: Storgatan 21 C, Laholm Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Hemsida: Familjeläkarna vid Torget, Laholm Besöksadress: Köpmansgatan 3 C Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Hemsida: Göran Svensson Husläkarmottagning, Laholm Besöksadress: Bokbindaregatan 8, Laholm Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-16:30 Öppettider: Måndag-fredag 8-16:30 Hemsida: 17

20 L A H O L M HälsoRingen Glänninge, Laholm Besöksadress: Glänningeleden 5, Laholm Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-12, 13-16:45 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Hemsida: HälsoRingen Knäred Besöksadress: Prästgårdsvägen 5, Knäred Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-12, Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Hemsida: Vårdcentralen Centrum, Laholm Besöksadress: Hasselgränd, Laholm Telefon: Telefontider: Måndag-fredag 8-17 Öppettider: Måndag-fredag 8-17 Hemsida: PSYKIATRI Den specialistpsykiatriska verksamheten erbjuder utredning, diagnostik, behandling, omvårdnad och rehabilitering av personer med psykisk sjukdom. Till Psykiatrin Halland behöver man ingen remiss, men i första hand bör man ta kontakt med 1177 Sjukvårdsrådgivningen och i andra hand sin vårdcentral. Distriktsläkaren skriver vid behov en remiss till psykiatrin. Sjukvårdsrådgivningen är tillgänglig dygnet runt: Tel: 1177 Webb: För den som behöver akut psykiatrisk hjälp, börja med att ringa psykiatriska akutmottagningen vid Hallands sjukhus Halmstad (Piva), tel Den som redan har en etablerad kontakt inom specialistpsykiatrin ska ringa sin öppenvårdsmottagning, måndag fredag kl På övriga tider och på helger gäller telefonnumret ovan. Vuxenpsykiatrisk mottagning Laholm Specialistpsykiatrisk öppenvårdsmottagning som arbetar med medicinska, psykologiska och sociala utredningar och behandlingar av samtliga psykiatriska diagnoser. Även stöd till närstående erbjuds. Besöksadress: Doktorsstigen 2 4 Telefon: Telefontider: Måndag fredag 8 16 Öppettider: Måndag fredag Barn- och ungdomspsykiatrimottagningen (BUP) Laholm Öppenvårdsmottagning för bedömning, diagnostisering och behandling av psykisk ohälsa hos barn och ungdomar upp till 18 år. Du som söker BUP för första gången vänder dig till BUP-linjen på Besöksadress: Doktorsstigen 2 4 Telefon: Öppettider: Måndag och fredag Ungdomspsykiatrimottagning Se Halmstad ÖVRIGA VÅRDENHETER Ungdomsmottagning Laholm Besöksadress: Vårdcentralen Centrum Telefon: Telefontider: Måndag-torsdag 11:30-12:30 Öppettider: Måndag-torsdag

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka.

Stöd och service. för dig som har ett psykiskt funktionshinder. Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Stöd och service för dig som har ett psykiskt funktionshinder Här finner du kontaktuppgifter till olika former av stöd och service i Nacka. Människor med psykiska och neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp vid psykisk ohälsa En informationsguide för dig i Sorsele Kommun Stöd och hjälp om du eller någon annan drabbas

Läs mer

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning

Information om Vård, stöd och service. för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Information om Vård, stöd och service för dig som har en psykisk funktionsnedsättning Senast ändrad april 2015 Människor som har en psykisk funktionsnedsättning har rätt till vård, stöd och service Stöd

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö

Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Vart art vänder jag mig? En guide för personer med funktionshinder och anhöriga i Tyresö Text och layout: Gunnar Hagberg och Steve Johansson. Foto: Steve Johansson och Urban Kvarnefält. Tryck Edita 2007

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa BJURHOLMS KOMMUN INFORMATIONSGUIDE För hjälp och stöd vid psykisk ohälsa I den här guiden kan du lätt hitta information om verksamheter och kontaktställen som kan hjälpa dig i din vardag. Guiden kan också

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare

Vård och omsorg i Enköpings kommun. en guide till dig som medborgare Vård och omsorg i Enköpings kommun en guide till dig som medborgare 2015 Copyright 2015 Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Andra upplagan 2015 Kopiera gärna men ange källa! Redaktör: Åsa

Läs mer

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen

Stöd till anhöriga. vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Stöd till anhöriga vägledning till kommunerna för tillämpning av 5 kap. 10 socialtjänstlagen Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar

Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar FORUM FUNKTIONSHINDER Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag och stöd till Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar Kort om bidrag från A-Ö Adresser

Läs mer

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008

LSS Riktlinjer. Riktlinjer. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 r LSS r Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Faställd av kommunstyrelsen 109/2008 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Innehållsförteckning r LSS 1 1 LSS Personkretsar

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa

Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Informationsguide om stöd och hjälp vid psykisk ohälsa Här kan du hitta information om verksamheter i Vilhelmina som ger hjälp, råd och stöd till vuxna personer med psykisk ohälsa. Här finns telefonnummer,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd

Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd Vägar till hjälpmedel och samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning Reviderad 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Illustrationer: Lennart Gustafsson Ansvarig handläggare: Ulla-Britt Blomquist

Läs mer