Lars-Erik Högemark. Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragraf Agnes Granath Storm, Sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Erik Högemark. Justeringstid Kommunkontoret, 2010-03-18, kl. 16.00 Paragraf 29-54. Agnes Granath Storm, Sekreterare"

Transkript

1 Sida 1 Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret kl Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger (FP) Bengt Viktorsson (M) Lars-Erik Högemark (C) Torbjörn Forsström (S), kl Fredrik Almgren (M), tjänstgörande ersättare Mats Olsson (MP) ej tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), tjänstgörande. ersättare kl , ej tjänstgörande ersättare kl Övriga Kjell Karlsson, kommunchef Emelie Widarson, assistent, 29 Ingrid Jessen, personalchef, 30 Bertil Arfvidsson, teknisk chef, 41 och 42 Anne Wramdemark, redovisningschef, 43 Justerande Lars-Erik Högemark Justeringstid Kommunkontoret, , kl Paragraf Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Agnes Granath Storm, Sekreterare Christer Aronsson, Ordförande Lars-Erik Högemark, Justerande

2 Sida 2 Agnes Granath Storm

3 Sida 3 Ks 29 Dnr Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet Essunga kommun är tillsammans med drygt 60 andra kommuner med i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens Kvalitet i Korthet. Projektet har tagit fram och identifierat viktiga egenskaper hos kommunernas välfärdstjänster, egenskaper som är jämförbara över tid och rum. Resultatet gör att det går att jämföra med andra kommuner men framför allt är resultatet en bra grund för ett fortsatt kvalitetsarbete. Emelie Widarson presenterar 2009 års resultat. Vissa justeringar har skett vad gäller måtten, vissa är nya medan andra har strukits sedan föregående undersökning. Det kan konstateras att vid jämförelse med 2008 års resultat har kommunen förbättrat sig på så gott som alla punkter. I 2010 års budget presenteras också några av måtten i form av mål. Kommunstyrelsen har att reflektera över resultaten och ta ställning till fokusområden i det fortsatta kvalitetsarbetet inom ramen för projektet. Presentation sker i kommunfullmäktige i maj månad. Redovisningen föranleder inget beslut.

4 Sida 4 Ks 30 Dnr Rapport om sjukfrånvaron 2009 Bilaga Sjukfrånvaron för kommunens anställda är 2009 den lägsta sedan Jämfört med 2008 har sjukfrånvaron minskat med 25 %. Sedan 2003 har sjukfrånvaron beräknats i procent av arbetstiden enligt de regler som gäller för hälsobokslut. Tidigare redovisades sjukfrånvaron i antal sjukdagar per anställda och därför finns ingen jämförbar siffra före Ingrid Jessen kommenterar föreliggande rapport.

5 Sida 5 Ks 31 Dnr Eventuellt deltagande i kampanjen Störa langningen Rosa kampanjen Ungdomars alkoholbruk i samband med skolavslutningen och valborgsmässofirandet har tagit sig proportioner som medför allvarliga men för det enskilda barnets hälsa när det gäller förgiftning men också andra allvarliga risker genom att ungdomar i berusat tillstånd blir gärningsmän eller offer för exempelvis våldsbrott. Att komma till rätta med ungdomars alkoholbruk i stort men särskilt vid skolavslutningen är en viktig samhällsfråga och en viktig strategisk fråga för rättsväsendet. I undersökningen om ungdomars alkoholvanor framgår det tydligt att det är den illegalt införda alkoholen som är vanligast förekommande hos dem som utgör den största riskgruppen. Övergripande mål Att motverka alkoholbruket hos underåriga. Att motverka att skolavslutningen och valborgsmässofirandet har en tradition med alkohol för ungdomar i stort och som för vissa medför en alltför tidig alkoholdebut och de risker som kan uppkomma. Att motverka illegal alkoholdistribution. Konstateras att det som efterfrågas är ekonomiskt bidrag från kommunen samt uppsättning och nedtagning av affischer i kampanjen med att störa langningen. Arbetsutskottet 14, , föreslog att kommunen inte ska delta i kampanjen Störa langningen. För att kommunen arbetar aktivt med detta genom egna resurser. Kommunstyrelsen 19, ,beslutade att överlämna ärendet till folkhälsorådet för yttrande. Folkhälsorådet har i 2, , lämnat följande yttrande:

6 Sida 6 Folkhälsorådet anser att kommunen inte skall delta i kampanjen Störa langningen på grund av: - Att det inte går att få ett mer anpassat paket med affischer för en liten kommun som Essunga. - Att vi inte har tillräckligt med underlag för att styrka den text som står på affischerna. - Att det är bättre att fortsätta och stötta de verksamheter som redan pågår mot langning och andra förebyggande åtgärder mot alkoholmissbruk bland ungdomar i kommunen. Kommunstyrelsen beslutar Kommunstyrelsen bifaller folkhälsorådets yttrande.

7 Sida 7 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Au 11 Ks 21 Dnr Kf 4 Ks 32 Motion angående en tobaksfri kommun Au Kommunfullmäktige 117, , beslutade att remittera följande motion från Socialdemokraternas och Centerpartiets fullmäktigegrupper till kommunstyrelsen för beredning: Essunga kommunfullmäktige har fattat beslut om att arbeta för att bli en tobaksfri kommun. Ett balanserat styrkort har också tagits fram för detta arbete. Den allra viktigaste målgruppen i detta arbete är våra ungdomar. Vi ska uppmuntra till att de över huvud taget inte börjar röka. Tonåringar som röker löper nio gånger större risk för att senare utveckla ett alkoholmissbruk eller beroende och 13 gånger större risk för att utveckla ett missbruk eller beroende av narkotika än tonåringar som inte röker. De räcker inte med informationsinsatser, vi behöver också fokusera på förhållningssätt och beteende. Tidigare i år har ett nytt ungdomsförbund startats upp Smart Ungdom. De arbetar för att hjälpa ungdomar att välja den Smarta vägen. Syftet är att med hjälp av positiv förstärkning och individuella kontrakt med barn och ungdomar förhindra och/eller skjuta upp olika slags drogdebuter genom att: Uppmuntra barn/ungdomar att genom egna genomtänkta och medvetna val välja bort osmarta handlingar. Stödja och stärka föräldrar/vårdnadshavare och andra vuxna i deras förhållningssätt till barn/ungdomar kring de frågor som det lokala kontraktet berör. Samla in och sprida idéer och erfarenheter från lokala kontraktsverksamheter samt stödja och uppmuntra dessa verksamheter utifrån deras önskemål och behov.

8 Sida 8 Vi föreslår: att Folkhälsorådet inbjuder representanter för Smart Ungdoms riksorganisation till Essunga kommun där de ges möjlighet att presentera sin verksamhet och sina idéer. att Folkhälsorådet verkar för att Smart Ungdom Essunga startas upp. Nossebro den 26 oktober 2009 Socialdemokraternas fullmäktigegrupp genom/ Maria Radivoj Centerpartiets fullmäktigegrupp genom/ Eva Aronsson Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Motionen bifalls och anses därmed besvarad. Ks Kf Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag. Marie-Louise Svensson (M), Jörgen Dimenäs (M) och Gunilla Hermansson (KD) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, för att inhämta yttrande från folkhälsorådet. Proposition Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Marie-Louise Svenssons med flera yrkande och finner att fullmäktige bifallit Marie-Louise Svenssons med flera yrkande. Ärendet återremitteras därmed till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunfullmäktige beslutar Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Kommunstyrelsen beslutar Ärendet överlämnas till folkhälsorådet för yttrande.

9 Sida 9 Ks 33 Dnr Utse ombud till West Swedens årsstämma Kommunen uppmanas att till 2010 års föreningsstämma för West Sweden utse två ombud samt eventuella ersättare. Årsstämman äger rum den 29 april 2010 i Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutar Anita Persson (S) och Gunilla Hermansson (KD) representerar Essunga kommun vid West Swedens årsstämma den 29 april 2010 i Uddevalla. Lars-Erik Högemark (C) och Nils-Erik Johansson (S) utses till ersättare.

10 Sida 10 Ks 34 Dnr Konferensinbjudan från SmåKom SmåKom kommer den april 2010 att arrangera sin årliga rikskonferens. Rikskonferens äger rum i Uddevalla. Kommunstyrelsen beslutar Essunga kommun deltar vid SmåKoms rikskonferens den april 2010 i Uddevalla. Christer Aronsson och Kjell Karlsson representerar Essunga kommun vid årets konferens.

11 Sida 11 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 21 Dnr Ks 35 Förslag till avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet mellan kommuner i Skaraborg Au Miljöcheferna i Skaraborg har träffats och diskuterat ett förslag till avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Miljöcheferna träffades återigen den 21 januari för att diskutera avtalet. Det visade sig att intresset för att skriva på något avtal var begränsat från vissa kommuner. Ett datum för ett nytt möte har satts till den 17 maj. Avtalet kommer då att diskuteras vidare. Miljönämnden har fått del av förslaget och ställer sig positiva. Nämnden anser att även kommunstyrelsen bör yttra sig över avtalet innan beslut att gå med i samarbetet tas. Miljönämnden 5, , beslutar att överlämna avtalsförslaget till kommunstyrelsen för yttrande och att sedan meddela miljöchefsgruppen i Skaraborg om kommunens ståndpunkt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga I yttrande till miljönämnden tillstyrka upprättat förslag till avtal om samarbete inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Samarbetet skall ske inom befintlig budgetram.

12 Sida 12 Bengt Viktorsson kommenterar föreliggande avtalsförslag. Kommunstyrelsen beslutar Bilaga Enligt arbetsutskottets förslag.

13 Sida 13 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 24 Dnr Ks 36 Gåva till kronprinsessans bröllop Au Kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun, Tord Gustafsson, har överlämnat en skrivelse med anledning av att hertiginnan av Västergötland gifter sig. I skrivelsen föreslås att varje kommun i Västergötland skänker kronor till Västergötlands Handikappsförbund för att användas till insatser som främjar handikappade barn och ungdomars utövande av idrott. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun beslutar att skänka kronor till Västergötlands Handikappförbund för att användas till insatser som främjar handikappade barn och ungdomars utövande av idrott. Medel disponeras från kommunstyrelsens konto för oförutsett, ansvar 10, verksamhet Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag. Antecknas att Lars-Erik Högemark inte deltar i beslutet.

14 Sida 14 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 26 Dnr Ks 37 Remiss Betänkande av Utveckling av lokal service i samverkan: Se medborgarna för bättre offentlig service (SOU 2009:92) Au Essunga kommun har beretts möjlighet att yttra sig i rubricerat ärende. Sveriges Kommuner och Landsting, SmåKom och Hela Sverige ska leva, har valt att skriva ett gemensamt yttrande för att markera den vikt som vi lägger vid att den utveckling som föreslås i utredningen faktiskt kommer till stånd. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga Bilaga Essunga kommun ansluter sig till det yttrande som Sveriges Kommuner och Landsting, SmåKom och Hela Sverige ska leva gemensamt tagit fram, samt SmåKoms tilläggspunkter. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

15 Sida 15 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 27 Ks 38 Dnr Remiss Västtrafiks verksamhetsplan Au Västtrafik har utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för åren Verksamhetsplanen har en uppbyggnad utifrån ägarnas sju övergripande mål. Efter remisshanteringen kommer planen åter att behandlas i Västtrafiks styrelse för att slutligen fastställas i samband med årsstämman i maj Västtrafiks ägare har formulerat sju övergripande mål. Målen är vägledande för hela verksamheten. Västtrafik ska sträva mot dessa mål, både när det gäller långsiktiga och kortsiktiga åtgärder. 1. Västtrafiks marknadsandel och antalet kollektiva resor ska öka. 2. Västtrafik ska bidra till att skola, arbete, service och fritidsaktiviteter inom och utanför Västra Götaland blir mer tillgängliga för invånarna. 3. Västtrafik ska verka för att utveckla de långväga resmöjligheterna så att Västra Götaland blir rundare. 4. Västtrafik ska öka tillgängligheten till kollektivtrafiken för personer med funktionshinder och arbeta för en samordning av allmän och särskild kollektivtrafik. 5. Västtrafik ska utforma kollektivtrafiken så att jämställdhet mellan könen främjas, det vill säga så att både kvinnor och mäns resandebehov tillgodoses. 6. Västtrafik ska erbjuda trafik med god miljöanpassning. 7. Invånarna ska vara mycket nöjda med Västtrafik. Kollektivtrafiken ska uppfattas som det bästa sättet att tillgodose resbehov och uppnå nollvision. Utöver de sju övergripande målen har Västtrafik som mål att ägarna som också är beställare ska vara nöjda med Västtrafiks sätt att sköta verksamheten.

16 Sida 16 Skaraborg Skaraborgs Kommunalförbund antog i september 2009 Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Skaraborg. Arbetet fortsätter nu med att ta fram ett kollektivtrafikprogram 2025 för Skaraborg. Målbilden och kollektivtrafikprogrammet kommer tillsammans med andra styrande dokument utgöra grunden för kollektivtrafikens utveckling i Skaraborg de närmaste åren. För att klara det långsiktiga resandemålet till 2013 bör resandet öka med 13 procent jämfört med resandet Västtrafik planerar att göra följande i Skaraborg : Utveckla regiontrafiken. Satsa på stråk med potential. Utveckla trafiken i områden med lågt resandeunderlag. Förbättra anslutningarna mellan buss och tåg. Utveckla bytesmöjligheterna. Förbättra och utveckla stadstrafiken. Förbättra framkomligheten i tätorterna i dialog med kommunerna. Genomföra linjenätsöversyn i Skara inför kommande upphandling. Bygga ut pendelparkeringar. Tillgodose kollektivtrafikens behov. Medverka till hållbar turism. Förbättra informationen till resenär. Ekonomi Västtrafik redovisar en ekonomisk långtidsprognos för Prognosen omfattar tre alternativa scenarier med olika ambitionsnivåer. Scenarierna är följande; 1. Utökad trafikvolym jämfört med budget Oförändrad trafikvolym jämfört med budget Ägarersättningen ökar med högst 3,5 procent per år. De ekonomiska effekterna av de alternativa scenarierna redovisas i en prognos:

17 Sida Den totala ägarersättningen ökar med 780 mnkr eller genomsnittligt med 9,1 procent per år. 2. Den totala ägarersättningen ökar med 355 mnkr eller genomsnittligt med 4,3 procent per år. 3. Den totala ägarersättningen ökar med 285 mnkr eller genomsnittligt med 3,5 procent per år. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Essunga kommun förordar alternativ 2, Oförändrad trafikvolym. Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka föreslagen remiss till verksamhetsplan för Västtrafik Kjell Karlsson kommenterar förslaget till verksamhetsplan för Västtrafik Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

18 Sida 18 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 29 Dnr Ks 39 Finansiering av kommungemensamma tjänster Au Under senare år har samverkan mellan kommunerna och främst Västra Götalandsregionen blivit alltmer omfattande och då att även gälla behovet av att gemensamt förvalta vissa gemensamma system och åtaganden. Nedan presenteras de nu kända funktioner som vi bör samverka kring, kommunerna emellan, för att uppnå effektivitet både verksamhetsmässigt och ekonomiskt: Samordnad datoriserad vårdplanering av utskrivningsklara patienter på sjukhus. Nytt avtal om försörjning av hjälpmedel från 1 mars Patientdatalagen från 2008 med krav på gemensamma säkerhetslösningar och katalogfunktioner. Nationell IT-strategi inom vård och omsorg. Gemensamt befolkningsregister, Västfolket. E-förvaltning. Västra Götalandsregionen och Västkom har upprättat förslag till avtal om samarbete mellan regionen och de 49 kommunerna i Västra Götaland kring gemensam förvaltning inom IT-området. En gemensam förvaltningsfunktion föreslås byggas upp där Västra Götalandsregionen och kommunkollektivet finansierar 50 % vardera. Föreslås att kommunkollektivets finansiering med 6 kronor/invånare tas från Västra Götalandsregionens årliga bidrag med 26 kronor/invånare.

19 Sida 19 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Bilaga Bilaga Bilaga Godkänna upprättat förslag till avtal mellan Västra Götalandsregionen och Västkom i enlighet med bilaga 1. Godkänna förslaget till finansiering av kommungemensamma tjänster i enlighet med förslaget i bilaga 2. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

20 Sida 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 30 Dnr Ks 40 Utse ordinarie ledamot och ersättare i förbundsstyrelsen GöLiSka IT Au Kommunstyrelsen 150, , beslutade att ansöka om att ingå i Kommunalförbundet GöLiSka IT. Kommunfullmäktige 105, , godkände förbundsordning samt avtal om samverkan med Kommunalförbundet GöLiSka IT. Kommunfullmäktige i Götene, Skara och Lidköpings kommuner har fastställt förbundsordning för Kommunalförbundet GöLiSka IT att gälla från och med Föreslås att Christer Aronsson utses som ordinarie ledamot och Maria Radivoj som ersättare i förbundsstyrelsen för GöLiSka IT. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Christer Aronsson (C) utses som ordinarie ledamot och Maria Radivoj (S) som ersättare. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

21 Sida 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 34 Dnr Ks 41 Årsredovisning för Essunga Bostäder AB 2009 Au Kjell Karlsson kommenterar föreliggande årsredovisning för Essunga Bostäder AB för år Antecknas att bostadsbolagets styrelse skall behandla årsredovisningen vid sitt möte den 3 mars. Arbetsutskottet beslutar Årsredovisningen 2009 för Essunga Bostäder AB överlämnas till kommunstyrelsen. Bertil Arfvidsson kommenterar föreliggande årsredovisning från Essunga Bostäder AB. Kommunstyrelsen beslutar Bilaga Årsredovisningen 2009 för Essunga Bostäder AB överlämnas till kommunfullmäktige.

22 Sida 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 35 Dnr Ks 42 Årsredovisning för Stiftelsen Essunga Industrier 2009 Au Upprättad årsredovisning för Stiftelsen Essunga Industrier år 2009 kommenteras av Kjell Karlsson. Styrelsen för industristiftelsen behandlar årsredovisningen vid sitt styrelsemöte den 3 mars. Arbetsutskottet beslutar Stiftelsen Essunga Industriers årsredovisning för år 2009 överlämnas till kommunstyrelsen. Kjell Karlsson kommenterar föreliggande årsredovisning för Stiftelsen Essunga Industrier. Kommunstyrelsen beslutar Bilaga Stiftelsen Essunga Industriers årsredovisning för år 2009 överlämnas till kommunfullmäktige.

23 Sida 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 36 Dnr Ks 43 Årsredovisning Essunga kommun 2009 Au Anne Wramdemark och Kjell Karlsson gör en genomgång av kommunens bokslut för år Bokslutet kommer att behandlas vid kommunstyrelsens möte den 15 mars. Antecknas att vissa justeringar sker löpande, bland annat i samråd med kommunens revisorer. Årsredovisningen för Essunga kommun 2009 presenteras av Anne Wramdemark och Kjell Karlsson. Kommunstyrelsen beslutar Bilaga 2009 års resultat- och balansräkning fastställs. Kommunstyrelsen godkänner presenterat förslag till årsredovisning. Essunga kommuns årsredovisning för år 2009 överlämnas till kommunfullmäktige.

24 Sida 24 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 28 Dnr Ks 44 Revisionsrapport om tillämpning av policydokument Au Kommunens revisorer har uppdragit åt Komrev inom PricewaterhouseCoopers att genomföra en övergripande granskning av policydokumentens tillämpning i kommunen. Revisionsfrågan i den genomförda granskningen har varit att pröva - Vilka policydokument som finns? Hur definieras en policy? Vem beslutar/fastställer policydokumenten? - Hur sprids information om policydokument? - Tillämpas policydokumenten? Hur säkerställs detta? - Hur och när sker revidering/uppdatering? Vem ansvarar? Revisionen anser sig ha fått tillfredsställande svar på ställda revisionsfrågor och ser i nuläget inte något behov av någon fördjupad granskning. Följande förslag lämnas i rapporten: Definiera vad som kallas policy, program, plan etc. Vilken status ska olika dokument ha? Bestäm på vilken nivå policy, planer, program ska fastställas. Begränsa giltighetstiden/bestäm tid för revidering/översyn och vem som ansvarar för detta. Rapporten överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande vilket bör vara revisorerna tillhanda under mars månad 2010.

25 Sida 25 Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med ledningsgruppen vidare med policydokumenten enligt åtgärdsförslagen i rapporten. Arbetet påbörjas under innevarande år. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag. Överlämnas till fullmäktige för kännedom.

26 Sida 26 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 18 Dnr Ks 45 Medborgarförslag angående asfaltering av gång och cykelvägar Au Kommunfullmäktige 57, , beslutade att remitterar följande medborgarförslag från Bo Andersson till kommunstyrelsen för beredning: Essunga kommun har på ett föredömligt sätt anlagt gång och cykelvägar i kommunen, med olika standard, lysande exempel är gång och cykelvägarna längs Bärebergsvägen och till Essunga station, asfalterade och tillgängliga för alla innevånare oavsett funktionshinder. De senaste åren har det tyvärr anlagts främst gångstråk med en oacceptabel standard med grus som underlag, ändå har det satsats på belysning vilket gör att personer med rörelsehinder som använder manuell rullstol, med små framhjul som gräver ner sig i gruset, samt rullator ej kan använda dem, och kan således ej kunna njuta av dess natursköna omgivningar. Mitt förslag är att nedanstående objekt asfalteras i samband med höstens asfalteringsarbeten eller senast år Detta gäller följande 3 gångstråk. (1) gångvägarna vid gamla badet, utefter Nossan vid det nya villaområdet Strandgatan, till Parkgatan (2) gångvägarna mellan broarna, samt (3) gångvägen vid kvarnen ifrån Bärebergsvägen längs Nossan till den så kallade campingbron. Att: gamla och framtida gång och cykelvägar asfalteras. Dessa åtgärder är också ett led i att uppfylla riksdagens mål om att ta bort enkla hinder för funktionshindrade i den yttre miljön senast år 2010, och även av kommunens mål av fullmäktige antagna handikappolitiska program. Kommunstyrelsens arbetsutskott 176, , beslutade att överlämna medborgarförslaget till tekniska kontoret för synpunkter.

27 Sida 27 Au Thomas Hugosson kommenterar tekniska kontorets yttrande daterat Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Bilaga Med hänvisning till tekniska kontorets yttrande avslås medborgarförslaget. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Gunilla Hermansson (KD) yrkar bifall till medborgarförslaget, och att asfaltering av gång- och cykelvägar läggs in i den långsiktiga investeringsbudgeten. Detta ur rekreationssynpunkt för funktionshindrade. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Gunilla Hermanssons yrkande, och finner att kommunstyrelsen bifallit arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Bilaga Med hänvisning till tekniska kontorets yttrande avslås medborgarförslaget. Medborgarförslaget anses därmed besvarat.

28 Sida 28 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 19 Dnr Ks 46 Medborgarförslag angående handikapparkeringsplatser vid Kerstinsås Au Kommunfullmäktige 56, , beslutade att remittera följande medborgarförslag från Bo Andersson till kommunstyrelsen för beredning: Kerstinsås äldreboende är navet i kommunen, där finns fotvård, restaurang Kaveldunet, bibliotek med mera, där personer träffas. Lokalerna samlar mycket människor till olika aktiviteter, exempelvis bingo, träffar som anordnas av föreningar, kommunen med flera, det som saknas är handikapparkeringsplatser för personer med ett speciellt tillstånd, som på grund av sitt handikapp måste kunna parkera så nära som möjligt, de skall vara placerade mellan meter ifrån ingångarna, de som finns är avsedda för vårdcentralens kunder och är placerade på alldeles för långt avstånd, i dagsläget blir det så kallad vild parkering som i värsta fall blockerar för taxi och räddningsfordon. Jag har tillsammans med Stefan Johansson, vaktmästare på Kerstinsås tittat över den yttre miljön, och där det eventuellt kan anläggas 2 styck handikapparkeringsplatser inom nämnda avstånd, med riktiga mått samt symbol i rutan och framför, detta är också en åtgärd för att uppfylla riksdagens mål om att ta bort enkla hinder för funktionshindrade i den yttre miljön senast år 2010, och även kommunens av fullmäktige antagna handikappolitiska program. Mitt förslag är Att tekniska kontoret får i uppdrag att skyndsamt och i positiv anda utreda och anlägga 2 styck handikapparkeringsplatser med riktiga mått och symbol i rutan och framför mellan meters avstånd till huvudingångarna till Kerstinsås. Kommunstyrelsens arbetsutskott 175, , beslutade att överlämna medborgarförslaget till tekniska kontoret för synpunkter.

29 Sida 29 Au Bertil Arfvidsson kommenterar att tekniska kontoret har påbörjat arbetet med att under 2010 anlägga en styck handikapparkeringsplats. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Medborgarförslaget bifalls till viss del. Tekniska kontoret har påbörjat arbetet med att under 2010 anlägga en handikapparkeringsplats vid Kerstinsås. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

30 Sida 30 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 32 Dnr Ks 47 Handlingsprogram för räddningstjänsten Västra Skaraborg enligt lagen om skydd mot olyckor Au Räddningstjänsten behöver anta ett nytt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för kommunerna Lidköping, Vara, Grästorp och Essunga. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Bilaga Bilaga Handlingsprogram för räddningstjänsten Västra Skaraborg fastställs. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

31 Sida 31 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 33 Dnr Ks 48 Omdisponering av anslag i budget 2010 Au Från och med förändrades transporterna inom särskolan och kommunens matdistribution till äldre så att Västtrafik tog över transporterna från Nossebro Taxi. Vid uppföljning under hösten 2009 kunde konstateras att kostnaderna ökade för matdistributionen och minskade för särskolan. Bosse Svensson föreslår att ett anslag på 100 tkr omdisponeras från utbildningsnämndens konto skolskjutsar till socialnämndens konto matdistribution. Utbildningsnämnden 6, , anhåller hos kommunfullmäktige om att få omdisponera 100 tkr från utbildningsnämndens konto skolskjutsar till socialnämndens konto matdistribution. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Godkänna omdisponering av 100 tkr från utbildningsnämndens ansvar 60, verksamhet 4434 skolskjutsar till socialnämndens ansvar 70, verksamhet matdistribution. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

32 Sida 32 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 42 Dnr Ks 49 Förslag om ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken Au Kommunerna inom regionen i Västra Götaland har under det senaste året diskuterat huvudmannaskapet för kollektivtrafiken. Tre huvudsakliga strukturer har hittills varit aktuella: 1. Västra Götalandsregionen som ensam huvudman för kollektivtrafiken i länet. 2. Ett fortsatt delat huvudmannaskap mellan kommunerna och regionen men med en ny ekonomisk fördelningsmodell. 3. Västra Götalandsregionen som ensam huvudman för all kollektivtrafik i regionen exklusive spårtrafiken i Göteborgs stad. Under ett par års tid har företrädare för kommuner och region utrett, analyserat och diskuterat olika framtidslösningar för kollektivtrafikens organisation, finansiering med mera. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar Västra Götalandsregionen skall från den 1 januari 2012 vara länstrafikansvarig och trafikhuvudman för den lokala och regionala kollektivtrafiken i Västra Götaland enligt lag (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik. En skatteväxling skall genomföras för att möjliggöra detta. Villkoren för ovanstående ska regleras i ett nytt avtal mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen.

33 Sida 33 Kjell Karlsson kommenterar förslaget till ändrat huvudmannaskap för kollektivtrafiken. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

34 Sida 34 Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 43 Dnr Ks 50 Genomförandestudie väg 2504 Nossebro- E20 Södra Härene Au Väg 2504 går mellan Nossebro till E20 Södra Härene och har en längd på cirka 12,7 km. Föreslås att kommunen tillsammans med Vägverket skall ta fram en genomförandestudie för upprustning av väg Genomförandestudie skall visa vilken bärighetsförmåga vägen har idag och vad som krävs för att få en god bärighet. Kostnaderna för studien beräknas att för kommunens del till kronor. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Tillstyrka att en genomförandestudie på väg 2504 tas fram. Anslå kronor från kommunstyrelsens konto för oförutsett, ansvar 10, verksamhet Kjell Karlsson kommenterar förslaget om genomförandestudie av väg 2504 Nossebro-E20 Södra Härene. Kommunstyrelsen beslutar Enligt arbetsutskottets förslag.

35 Sida 35 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott och Au 7 Ks 23 Dnr Au 31 Ks 51 Försäljning av Essunga 2:26 med mera (Essunga skjutbana) Au Fastigheten Essunga 2:26 är en skjutbana som ägs av Essunga kommun och ingår bland de fastigheter som enligt fastighetsutredningen skall avyttras. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet 250, , kommenterade Bo Cerdier att det vid anbudstidens utgång hade kommit in två anbud. Bo Cerdier fick då i uppdrag att kontakta anbudsgivarna om avsikten med hur fastigheten skall användas i framtiden. Antecknades att Daniel Andersson på grund av jäv inte var närvarande vid behandlingen av ärendet. Christer Aronsson och Kjell Karlsson informerar om att man har träffat företrädare för anbudsgivarna för att klargöra vissa frågeställningar. En skrivelse daterad har inkommit från Varatraktens Skyttekrets. Arbetsutskottet diskuterar frågan mycket ingående. Efter avslutad debatt framställs följande yrkanden. Yrkanden Christer Aronsson (C) anser att man skall anta det högsta anbudet, för att anbudsgivaren är villig att teckna ett långvarit arrendeavtal med skytteföreningen. På så sätt säkras skytteföreningens fortsatta verksamhet. Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening. Maria Radivoj (S) anser att de inkomna anbuden ligger alldeles för lågt i förhållande till fastighetens taxeringsvärde. Maria Radivoj yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas och att ny upphandling genomförs.

36 Sida 36 Ordföranden har nu tre förslag att ta ställning till. Barbro Gustafsson (M) tar tillbaka sitt tidigare yrkande och yrkar bifall till Maria Radivojs yrkande. Proposition Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att arbetsutskottet bifallit Maria Radivojs och Barbro Gustafssons yrkande. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar Tidigare inkomna anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Ks Christer Aronsson sammanfattar behandlingen av ärendet och bakgrunden till uppdraget om att avyttra fastigheten. Barbro Gustafsson (M) anser att kommunen skall sälja fastigheten till skytteföreningen enligt deras anbud som var på kronor. Maria Radivoj (S) yrkar att fastigheten avstyckas och att skjutbanedelen säljs till Essunga Skytteförening för en krona. Christer Aronsson (C) vidhåller att man skall sälja till den som lämnat högst anbudet som var på kronor. Gunilla Hermansson (KD) yrkar att hela fastigheten behålls i kommunens ägo. Ajournering Kommunstyrelsen beslutar att ajournera mötet 5 minuter. Mötet återupptas efter ajourneringen. Efter avslutad diskussion framförs följande yrkanden. Yrkanden Maria Radivoj (S) yrkar att de tidigare inkomna anbuden förkastas. Vidare skall möjligheten utredas via Lantmäteriet att fastigheten avstyckas i två delar och skogsdelen säljs via mäklare på den öppna marknaden enligt tidigare beslut. Skjutbanedelen erbjuds skytteföreningen att köpa för en krona. Christer Aronsson (C) och Martin Alfborger (FP) yrkar bifall till Maria Radivojs förslag.

37 Sida 37 Barbro Gustafsson (M) yrkar att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening för kronor. Arbetsutskottets förslag om att tidigare anbud förkastas och ny upphandling genomförs. Propositionsordning 1 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande, Barbro Gustafssons yrkande och arbetsutskottets förslag och finner att arbetsutskottets förslag skall utgå. Propositionsordning 2 Ordföranden ställer proposition på Maria Radivojs med flera yrkande och Barbro Gustafssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Maria Radivojs med flera yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Maria Radivojs med fleras yrkande. Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons yrkande. Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Maria Radivoj (S), Martin Alfborger (FP), Lars-Erik Högemark (C), Torbjörn Forsström (S) och Christer Aronsson (C). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Bengt Viktorsson (M) och Fredrik Almgren (M). Med 5 ja-röster och 4 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs med fleras yrkande. Kommunstyrelsen beslutar Tidigare inkomna anbud på fastigheten Essunga 2:26 förkastas. Kommunchefen får i uppdrag att kontakta Lantmäteriet för att utreda möjligheten att avstycka fastigheten och sälja skogsdelen via mäklare enligt tidigare beslut. Övrig del av fastigheten erbjuds Essunga Skytteförening att köpa för en krona. På så sätt säkras föreningens verksamhet.

38 Sida 38 Au Vid dagens möte diskuterar arbetsutskottet mycket ingående den fortsatta hanteringen av ärendet. Arbetsutskottets beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för ställningstagande. Christer Aronsson gör en sammanfattning över ärendets gång. Kjell Karlsson kommenterar att Lantmäteriet anser att avstyckning av skogen kan genomföras. Kommunstyrelsen diskuterar ärendet mycket ingående. Konstateras att alla vill värna om skytteförenings fortsatta existens. Efter avslutad debatt framförs följande yrkanden: Yrkanden Barbro Gustafsson (M) vidhåller med stöd av Gunilla Hermansson (KD) tidigare yrkande att kommunen säljer fastigheten till Essunga Skytteförening för kronor. Maria Radivoj (S) med stöd av Christer Aronsson (C) yrkar att skogen genom lantmäteriförrättning avstyckas och säljs som rationaliseringsförvärv. Vidare skänker Essunga kommun skjutbanedelen med tillhörande byggnader till Essunga Skytteförening via gåvobrev. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Barbro Gustafssons och Gunilla Hermanssons yrkande mot Maria Radivojs och Christer Aronssons yrkande och finner att kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs och Christer Aronssons yrkande. Omröstning begärs: Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Maria Radivojs och Christer Aronssons yrkande. Nej-röst för bifall till Barbro Gustafssons och Gunilla Hermansson yrkande.

39 Sida 39 Omröstningsresultat: Ja-röster: Nej-röster: Maria Radivoj (S), Martin Alfborger (FP), Lars-Erik Högemark (C), Torbjörn Forsström (S) och Christer Aronsson (C). Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD), Bengt Viktorsson (M) och Fredrik Almgren (M). Med 5 ja-röster mot 4 nej-röster har kommunstyrelsen bifallit Maria Radivojs och Christer Aronssons yrkande. Reservation Barbro Gustafsson (M), Gunilla Hermansson (KD) och Bengt Viktorsson (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar Skogen på fastigheten Essunga 2:26 avstyckas genom lantmäteriförrättning och säljs som rationaliseringsförvärv. Essunga kommun skänker skjutbanedelen med tillhörande byggnader till Essunga Skytteförening genom gåvobrev.

40 Sida 40 Ks 52 Dnr Information om E 20 När det gäller investeringsplaneringen för E 20 så har Västra Götalandsregionen och kommunerna långt ifrån nått de målsättningar som gemensamt satts upp med Vägverket nämligen fyrfältsstandard/motorväg. Planerna för åtgärder ligger i vissa fall långt fram i tiden vilket medför stora problem för berörda kommuner. Nu vill Västra Götalandsregionen tillsammans med Vägverket försöka ta ett nytt grepp för det fortsatta arbetet med utbyggnad av E 20. Det är viktigt att försöka få stöd för och ett uppdrag om ett gemensamt arbete i det nya Trafikverkets ledning och helst också på departementsnivå. Strategin är att få departementet att ge ett uppdrag till Trafikverket och att parterna sedan gemensamt formulerar uppdragets innehåll och formaliserar arbetet. Kostnader, effekter med mera av alternativa utföranden och vägstandarder behöver utredas och jämföras. Här bör också ingå att granska och eventuellt ompröva föreslagna korridorer för E 20. I första hand skall arbetet inriktas på etapperna Vårgårda- Vara, förbifart Skara samt Holmestad-Hassle. Förslagsvis skall det satsas 5 miljoner kr i detta arbete för E 20. Finansieringen skulle kunna ske med 2,5 mkr från Västra Götalandsregionen, 1,25 mkr från Skaraborgs Kommunalförbund samt resterande 1,25 mkr från 8 kommuner i Skaraborg. Varje kommun skall i så fall bidraga med 80 tkr per år i två år. Christer Aronsson och Kjell Karlsson informerar om framtaget förslag till fortsatt arbete med E 20. Ärendet föranleder inget beslut vid dagens sammanträde.

41 Sida 41 Ks 53 Delgivning Protokoll från folkhälsorådet, , 1-7. Protokoll från Essunga Bostäder AB, , Tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel, Mn 4, Välkommen att delta vid Stora Trandansen Leader, Skaraborgs Kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Fågelvägen Har ni mänskliga rättigheter som grund i handikappolitiken? Handikappförbunden. Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om stöd till implementering av nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevården Sverige Kommuner och Landsting.

42 Sida 42 Ks 54 Delegationsbeslut Beslut fattade enligt delegation: Område: Förköp nr 5-10/10 Försäljning av tomter Bostadsanpassning Protokoll , 1-9 Protokoll och , Delegat: Christer Aronsson. Christer Aronsson. Christer Aronsson. Fritidsutskottet Kommunstyrelsens arbetsutskott

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden Protokoll Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Tid för kommunstyrelsens sammanträden. 3 Val av 3 ledamöter och 3 ersättare samt ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott för mandatperioden

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2012-06-04 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 80 Strategiarbete i kommunen 81 Förfrågan från Nossans Golfklubb om ekonomiskt bidrag. 82 Framtid Nossebro ansökan om förlusttäckningsgaranti. 83 Kommunutveckling genom byte

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl.

Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28. Innehållsförteckning. 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. Protokoll Kommunstyrelsen 2011-03-28 Innehållsförteckning 53 Beslut om byggnation i kv. Mejeriet m fl. 54 Natur- och kulturvårdsinsatser längs Nossan i Nossebro. 55 Finansiering konstgräsplan i Nossebro.

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning

Protokoll Kommunstyrelsen 2010-08-16 Innehållsförteckning Protokoll Innehållsförteckning 98 Samråd angående detaljplan för del av Bäreberg 3:13 m. fl. 99 Samråd angående detaljplan för Stallaholm 1:212 m. fl. 100 Remiss av kollektivtrafikprogram för Skaraborg.

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S)

Yvonne Dahlqvist. Pia Fahlgren (C) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande ersättare Kerstin Karlberg (S) Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-04-21 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 17.00 18.00 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Jörgen Dimenäs (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren (C)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2011-05-23 22 Resultatredovisning av Kommunens Kvalitet i Korthet 2010. 23 Ansökan om bidrag till energieffektivisering.

Läs mer

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro

Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Sida 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-04 Kommunstyrelsen 2013-03-18 Kommunfullmäktige 2013-04-08 Au 38 2013.0052 Ks 28 Kf 14 Byggnation/projektering av inomhusbad i Nossebro Au 130304 Ärendebeskrivning

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning

Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-05-31 26 Information - Genomlysning av organisation för hemtjänsten i kommunen. 27 Information

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-06-02 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 13.00 15.45 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Lena Brolin (M) Erik Mali (S) Yvonne Dahlqvist (KD) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut

Protokoll Utbildningsnämnden Innehållsförteckning. 19 Utbildning. 20 Bokslut Protokoll Innehållsförteckning 19 Utbildning 20 Bokslut 21 Omdisponering av anslag i investeringsbudgeten från 2010 till 2011 22 Beslut fattade enligt delegation 23 Delgivningar 24 Information 25 Extra

Läs mer

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande

Justeringstid Kommunkontoret, 2008-06-02, kl.16.00 Paragrafer 52-64. Bo Cerdier, Sekreterare. Lars-Erik Högemark, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-05-26 Plats och tid Nossebro skolas aula, kl. 18.30 19.10 Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Justerande Niclas Johansson och Anita Persson Justeringstid

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare

Bengt Viktorsson. Justeringstid Kommunkontoret, 2008-12-03, kl. 17.00 Paragrafer 231-256. Agnes Granath Storm, Sekreterare Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.00, 13.00-15.00 Beslutande Christer Aronsson (c), ordförande Barbro Gustafsson (m) Maria Radivoj (s) Gunilla Hermansson (kd)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare

Daniel Andersson (M), tjänstgörande ersättare Gunnar Hermansson (C), tjänstgörande ersättare Anita Persson (S), ej tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-02-09 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12.15 Beslutande Barbro Gustafsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Bengt Lundsgård (C), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare

Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Kerstin Karlberg (S) Niclas Johansson (S), tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.55 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Jörgen Dimenäs (M) Lena Brolin (M) Yvonne Dahlqvist (KD) Pia Fahlgren

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-12 1 (5) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande (ej 1 på grund av jäv) Berit Jansson (C) ordförande ( 1) Elisabeth

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2. Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Nr 2 Kommunstyrelsen 2005-02-09 1(16) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 9 februari 2005, klockan 08.30-12.45 Beslutande Robert Svensson (c) Gunnar Karlsson (c) Stig Larsson (fp) Daniel

Läs mer

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande

Närvarolista. Kommunfullmäktige. Beslutande. Övriga närvarande 2(12) Närvarolista Beslutande Ledamöter Barbro Gustafsson (M), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S), 1:e vice ordförande Christer Aronsson (C), 2:e vice ordförande Bengt Viktorsson (M) Maria Radivoj

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29

Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-10-29 95 Information om förstudie Nossebrobadet. 96 Avstämning av arvoden för förtroendevalda.

Läs mer

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl

Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl , Ajournering kl 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 15-16.10, Ajournering kl 15.40-15.55 Beslutande: Övriga närvarande: Justerare: Christer Bäckman (fp), ordförande Ingemar Sandström (c) Kerstin Sjöström (c) Kent

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2012-06-18 47 Budgetramar för år 2013. 48 Fullmäktiges mål år 2013. 49 Nämndsmål i verksamheterna 2013.

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-04-20 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 18.10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M) Pia Fahlgren (C) Bengt Axelsson

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00

Kommunhuset, Revelj 2010-09-08 kl 14.00 17.00 Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 14.00 17.00 ande Mattias Wärnsberg, s Lars Eriksson, kd Stig Andersson, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gillis Gustafsson, m Sylve Rydén,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40

Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-01-30 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 3 Jörgen Dimenäs

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2002-12-18 Beslutsärenden KS 1 Yttrande, buller- och vibrationsutredning för järnvägsnära bostäder 2 Tillsvidareanställning, utbildningschef 3 Arrendekontrakt skidbacke m m 4 Remissvar

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/09

Protokoll Dnr: 0005/09 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/09 SAMMANTRÄDES ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Bo Cerdier, kommunchef Janet Wohlfarth, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 123 Birgitta Nielsen (v), ej tjänstgörande ersättare

Bo Cerdier, kommunchef Janet Wohlfarth, Samordningsförbundet Västra Skaraborg, 123 Birgitta Nielsen (v), ej tjänstgörande ersättare Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-11-24 Plats och tid Nossebro skolas aula, kl. 18.30 19.50 Beslutande Se separat närvarolista Övriga Bo Cerdier, kommunchef Janet Wohlfarth, Samordningsförbundet Västra Skaraborg,

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-06-17 Plats och tid Nossebro skolas konferensrum kl. 15.00 16.50 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Stefan Algebäck (M), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor.

266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-09-11 Ärenden 266 Yttrande över länsstyrelsens redovisning av genomförd tillsyn av kommunens arbete enligt Lag om Skydd mot Olyckor. 267 Försäljning av fastigheten Tälje

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl

Kultur- och fritidsnämnden (9) Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-31 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Femlingen, kommunhuset, Älmhult torsdagen den 31 maj 2012 kl 13.30-15.45 Beslutande Stefan Ferm (M), ordförande Anders Mårtensson

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (15) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-09.30, 09.40-12.00. Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80

Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare. Justeringstid Socialkontoret 2013-12-17 kl. 16.30 Paragrafer 73-80 Sida 1 Sammanträdesdatum 2013-12-11 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 15.00 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande

Läs mer

Gymnasienämnden (9)

Gymnasienämnden (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Birger Sjöberggymnasiet, Idrottsgatan 7, 2002-02-18, kl 15.00-20.00 Beslutande Orvar Carlsson (kd), ordförande Kjell Nilsson (s), 1:e vice ordförande Peter Göthblad

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP)

Protokoll 1 (17) Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie. Martin Kalén. Göran Pettersson (MP) Protokoll 1 (17) Plats och tid Biblioteket i Rydsgård, 2015-02-10, kl. 17.30 19.20 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Maria Christensen, Bibliotekschef Louise Persson, Bibliotekarie Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2008-09-29 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14. 2008-09-29 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 29 september 2008, klockan 13.00 14.35 Anders Tollin (S) Ordförande Leif Carlberg (S) Christina Waster Jansson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola

Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-03-03 Plats och tid Sammanträdesrum vid biblioteket, Nossebro skola 18.00-21.15 Beslutande Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S) Tomas Johansson (C) Anita

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2004-01-21 Beslutsärenden KS 1 Internbudget 2004 2 Optionsavtal, Trivselhus AB 3 Markanvändning, Grindvaktaren 8 och 9 4 Riktlinjer för anställda i Vårgårda kommun vid hantering av IT-system

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c)

Bengt Svensson (s) Annika Kuparinen Larsson (s) Martin Johansson (s) Hagart Valtersson (c) 20d-26 Monica Knutsson (c) NÄMNDEN FÖR INDIVID- OCH FAMILJEOMSORG SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-11 1(12) Plats och tid: Kontoret för arbete och lärande, Parkg. 6, lokal K1, kl. 13.15 16.40 Ajournering 14.25-14.45 Beslutande Siv

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-03-20 Sida 1 (13) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Josef Janosi(m) Anita

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Jan Rylander (NP) och Enar Moberg (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2011-05-04 43 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-05-04 kl 18.00-19.55 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Rickard Simonsson, tf direktör Örebro läns landsting,

Läs mer

FN s barnkonvention har beaktats

FN s barnkonvention har beaktats Plats och tid Torsö, klockan 14-15.45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-03-02 1 Beslutande Lennart Daghed (fp) ordförande/vice ordförande Madeleine Biesert Salen (m) ledamot Anita Ahl (m) ledamot Rune Eriksson

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer