INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL)"

Transkript

1 INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I SCANDI STANDARD AB (PUBL) joint lead managers och joint book runners co-lead manager

2 VIKTIG INFORMATION INFORMATION TILL INVESTERARE Prospektet ( Prospektet ) har upprättats med anledning av erbjudandet till allmänheten i Sverige och ansökan om upptagande till handel på NASDAQ OMX Stockholm, av aktier i Scandi Standard AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag) ( Erbjudandet ). Scandi Standard, Bolaget eller Koncernen avser, beroende på sammanhanget, Scandi Standard AB (publ), koncernen i vilken Scandi Standard AB (publ) är moderbolag eller dotterföretag i Koncernen. Begreppet Huvudägarna avser Kansas Holding B.V. som direkt ägare i Bolaget, eller fonder som rådges av CapVest Associates LLP som indirekta ägare av Kansas Holding B.V., eller CapVest Associates LLP och närstående (inklusive CapVest Special Partners II, LP), beroende på sammanhanget, och Lantmännen Kycklinginvest AB (publ), eller Lantmännen ek för (som kontrollerar Lantmännen Kycklinginvest AB (publ)), beroende på sammanhanget. Begreppet Joint Lead Managers eller Managers avser Carnegie Investment Bank AB (publ) ( Carnegie ) och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ( Danske Bank ). Begreppet Co-Lead Manager avser DNB Markets, del av DNB Bank ASA, Sverige filial ( DNB Markets ). För fler definierade termer, se avsnitt Definitioner. Belopp som anges i Prospektet har i vissa fall avrundats och därför summerar tabellerna i Prospektet inte alltid nödvändigtvis exakt. Samtliga finansiella belopp presenteras i svenska kronor om inget annat anges. Om inget annat anges, har ingen finansiell information i Prospektet reviderats eller granskats av Bolagets revisor. Finansiell information som rör Bolaget i Prospektet och som inte är en del av den information som har reviderats eller granskats av Bolagets revisor i enlighet med vad som anges häri, har inhämtats från Bolagets interna bokförings- och rapporteringssystem eller affärsinformationssystem eller andra interna källor. För att underlätta förståelsen av trender och drivkrafter i Scandi Standards historiska resultat, och möjliggöra en jämförelse mot 2013 års proformaresultat, har vissa historiska siffror för Kronfågel Holding och Cardinal Foods AS sammanställts för tolvmånadersperioderna som avslutas den 31 december 2011 samt De sammanställda siffrorna är inte reviderade, men de underliggande siffrorna har upprättats i enlighet med, eller omräknats till, IFRS och har reviderats. Räkenskaperna för Cardinal Foods AS har reviderats i norska kroner och sedan konverterats från norska kroner till svenska kronor. Vid denna konvertering har valutakurser (NOK/SEK) om 1,1641 respektive 1,1587 använts för 2012 och Se vidare avsnittet Utvald finansiell information Presentation av finansiell information. Erbjudandet riktar sig inte till allmänheten i andra länder än Sverige och de EES-jurisdiktioner i vilka Bolaget, efter eget gottfinnande, kan komma att besluta, att vidta nödvändiga åtgärder för att göra ett erbjudande till allmänheten tillåten. Erbjudandet riktar sig inte heller till personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder annat än de som följer av svensk lag. Prospektet, anmälningssedeln och/eller andra dokument hänförliga till Erbjudandet får inte spridas i något land där Erbjudandet förutsätter åtgärder som beskrivits ovan eller strider mot reglerna i dessa länder. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas i någon annan jurisdiktion än Sverige som skulle tillåta ett erbjudande av aktierna till allmänheten, innehav av aktier, spridning av Prospektet eller annan information hänförlig till Erbjudandet, Bolaget eller aktierna i någon sådan jurisdiktion. Anmälan att förvärva aktier i strid mot det ovanstående kan komma att anses ogiltig. Personer som mottar exemplar av Prospektet är ålagda av Bolaget och Managers att informera sig om, och följa, sådana restriktioner. Vare sig Bolaget, Huvudägarna eller någon av Managers tar något juridiskt ansvar för några överträdelser av sådana restriktioner, oavsett om sådana överträdelser begås av en potentiell investerare eller någon annan. Aktierna i Erbjudandet har inte blivit rekommenderade av någon amerikansk federal eller delstatlig myndighet. Vidare har ingen sådan myndighet bekräftat riktigheten i eller bedömt lämpligheten av Prospektet. Varje påstående om motsatsen är en brottslig handling i USA. Aktierna i Erbjudandet har inte blivit registrerade och kommer inte att bli registrerade i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ( Securities Act ) eller någon delstatlig värdepapperslag. Aktierna i Erbjudandet erbjuds och säljs i USA endast till kvalificerade institutionella investerare som definieras i, och med tillämpning av, Rule 144A i Securities Act och erbjuds och säljs i offshore-transaktioner i enlighet med Regulation S i Securities Act. Potentiella investerare, som är kvalificerade institutionella investerare, är härmed underrättade om att säljarna av aktierna i Erbjudandet kan komma att förlita sig på undantaget från registreringskraven i avsnitt 5 i Securities Act som föreskrivs i Rule 144A. Aktierna får inte erbjudas eller säljas inom USA annat än med tillämpning av undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act samt i överensstämmelse med eventuell tillämplig delstatlig värdepapperslag. I USA tillhandahålls Prospektet på konfidentiell basis uteslutande i syfte att möjliggöra för potentiella investerare att överväga att förvärva de specifika värdepapper som beskrivs häri. Informationen i Prospektet har tillhandahållits av Bolaget och andra källor som identifieras häri. Spridning av Prospektet till andra personer än sådana som angivits av Managers eller representanter för dessa, och personer som har anlitats för att ge råd till sådan mottagare rörande Prospektet, är förbjudet, och röjande av innehållet i Prospektet utan föregående skriftligt medgivande från Bolaget är förbjudet. Prospektet är personligt för varje mottagare och utgör inte ett erbjudande till någon annan person eller till allmänheten i USA att förvärva aktier i Erbjudandet. Erbjudandet och Prospektet regleras av svensk rätt. Tvister i anledning av Erbjudandet eller Prospektet ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännande och registrering innebär inte någon bekräftelse från Finansinspektionen att sakuppgifterna i Prospektet är riktiga eller fullständiga. Prospektet har upprättats i en svensk och en engelsk version. I händelse av att versionerna inte överensstämmer ska den svenska versionen äga företräde. Om inget annat anges, har det vid beräkning av ägarandelar i Prospektet antagits att Erbjudandet kommer att bli fulltecknat och att övertilldelningsoptionen som beskrivs i Prospektet har utnyttjats fullt ut, och att den nuvarande ägarstrukturen i Bolaget, inklusive aktieägarlån, preferensaktier och stamaktier, har omvandlats till en aktiestruktur med ett aktieslag baserad på mittpunkten i prisintervallet för Erbjudandet. För ytterligare information, se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden Konvertering av tidigare ägarstruktur. STABILISERING I samband med Erbjudandet kan Managers komma att genomföra transaktioner i syfte att stödja priset i Erbjudandet och upprätthålla en ordnad marknad för aktierna. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på NASDAQ OMX Stockholm, OTC-marknaden eller på andra sätt, och kan komma att genomföras när som helst under perioden som startar första dagen för handel i aktierna på NASDAQ OMX Stockholm och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter. Managers har inga skyldigheter att vidta någon stabilisering och det finns ingen garanti för att stabilisering kommer att vidtas. Stabilisering, om påbörjad, kan avbrytas när som helst utan förvarning. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än priset i Erbjudandet. Inom en vecka efter stabiliseringsperiodens utgång kommer Managers att offentliggöra huruvida stabilisering utfördes, det datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes. FRAMTIDSINRIKTAD INFORMATION Prospektet innehåller vissa framtidsinriktade uttalanden. Framtidsinriktad information är alla uttalanden i Prospektet som inte hänför sig till historiska fakta och händelser samt sådana uttalanden som är hänförliga till framtiden och som exempelvis innehåller uttryck som anser, uppskattar, förväntar, väntar, antar, förutser, avser, kan, vill, ska, bör, enligt uppskattning, anser, får, planerar, potentiell, beräknar, såvitt man känner till eller liknande uttryck som identifierar information som framtidsinriktad. Detta gäller särskilt uttalanden och åsikter i Prospektet som avser framtida resultat, finansiella ställning, kassaflöde, planer och förväntningar på Scandi Standards verksamhet och ledning, framtida tillväxt och lönsamhet och allmän ekonomisk och regulatorisk omgivning samt andra omständigheter som påverkar Scandi Standard. Framtidsinriktade uttalanden är baserade på nuvarande uppskattningar och antaganden, vilka har gjorts i enlighet med vad Bolaget känner till. Sådana framtidsinriktade uttalanden är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan medföra att de faktiska resultaten, inklusive Scandi Standards resultat, finansiella ställning och kassaflöde, kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena, eller medföra att de förväntningar som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs, i uttalandena inte infrias eller visar sig vara mindre fördelaktiga jämfört med de resultat som uttryckligen eller indirekt ligger till grund för, eller beskrivs i, uttalandena. Scandi Standard är exponerat för ett antal risker och osäkerheter som kan medföra att framtidsinriktat uttalande blir felaktigt eller en uppskattning eller beräkning inkorrekt. Potentiella investerare ska därför inte utan vidare undersökningar förlita sig på den framtidsinriktade informationen häri, och potentiella investerare uppmanas att läsa följande avsnitt i Prospektet: Samman fattning, Riskfaktorer, Marknadsöversikt, Verksamhetsbeskrivning, Utvald finansiell information och Operationell och finansiell översikt, vilka inkluderar en mer detaljerad beskrivning av faktorer som kan ha en inverkan på Scandi Standards verksamhet och den marknad varpå Scandi Standard bedriver verksamhet. Varken Bolaget, Huvudägarna eller Managers kan lämna några garantier såvitt avser riktigheten i de framtidsinriktade uttalanden som görs häri eller såvitt avser det faktiska inträffandet av förutsedda utvecklingar. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden är det möjligt att framtida händelser som nämns i Prospektet inte kommer att inträffa. Dessutom kan framtidsinriktade uttalanden och prognoser som härrör från externa parters undersökningar visa sig vara felaktiga. Faktiska resultat, prestationer eller händelser kan avvika väsentligt från de i sådana uttalanden, exempelvis till följd av: förändrad efterfrågan från konsumenter (exempelvis sjukdomsutbrott, dagligvaruhandelns varuexponeringsstrategier, innovation eller mattrender), varumärken, kundberoende, förmåga att kompensera för ökade priser på insatsvaror, driftsstörningar, Bolaget hyr vissa av sina anläggningar, effektiv leverantörskedja, leverantörsstörningar, logistik och distribution, förhandling med kunder och leverantörer, produktfel, beroende av nyckelpersoner, fel strategi, felaktigt implementerad strategi, förvärv, avyttringar och geografisk expansion, integration av Koncernen, konkurrenter, import, politisk risk och marknadsreglering, priser på exportmarknaden, risk för tvister, miljörisker, försäkringsskydd, finansierings risk, räntesvängningar, kreditrisk och betalningsvillkor, risk kopplad till kassaflödet från dotterföretag, valutarisk, skatterelaterade risker samt risker kopplade till värdet av goodwill och andra immateriella tillgångar. Bolaget frånsäger sig uttryckligen alla skyldigheter att uppdatera dessa framtidsinriktade uttalanden för att spegla eventuella ändringar i dess förväntningar eller någon förändring av händelser, villkor eller omständigheter på vilka sådana uttalanden är baserade, om inte sådan skyldighet följer av lag eller NASDAQ OMX Stockholms Regelverk för emittenter. Alla efterföljande skriftliga och muntliga uttalanden om framtiden hänförliga till Bolaget eller till personer som agerar för dess räkning görs helt med förbehåll för de osäkerhetsfaktorer som omnämns ovan och som finns på andra ställen i Prospektet, inklusive de som anges under avsnittet Riskfaktorer. BRANSCH- OCH MARKNADSINFORMATION Prospektet innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik och beräkningar hämtade från branschrapporter och -studier, marknadsundersökningar, offentligt tillgänglig information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identifieras genom hänvisning till källa. Viss information om marknadsandelar och andra uttalanden i Prospektet, bland annat avseende den bransch inom vilken Koncernens verksamhet bedrivs samt Koncernens ställning i förhållande till sina konkurrenter, är inte baserad på publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits från bransch- och affärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt information som har publicerats av Bolagets konkurrenter. Bolaget anser att sådan information och sådana uttalanden är användbara för investerares förståelse av den bransch i vilken Bolaget är verksam och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siffrorna, marknadsinformationen och annan information som hämtats från offentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende verifieringar av den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer. Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte verifierats av någon oberoende källa och Bolaget kan inte garantera dess riktighet. Varken Bolaget, Huvudägarna eller Managers tar något ansvar för riktigheten i någon marknadsandels- eller branschinformation i Prospektet. Bolaget bekräftar att den information som tillhandahållits av tredje part har återgetts korrekt och, såvitt Bolaget kan känna till och försäkra genom jämförelse med annan information som har publicerats av sådan tredje part, har inte några uppgifter utelämnats som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande. VIKTIG INFORMATION OM FÖRSÄLJNING AV AKTIER Vänligen observera att besked om tilldelning till allmänheten sker genom utskick av avräkningsnotor, vilket beräknas ske den, eller omkring den, 27 juni Efter det att betalning för de tilldelade aktierna har hanterats av Carnegie och Danske Bank, kommer betalda aktier att överföras till av förvärvaren anvisad värdepappersdepå eller anvisat VP-konto. Som ett resultat av den tid som erfordras för överföring av betalning samt överföring av betalda aktier till förvärvarna av aktierna i Scandi Standard, kommer sådana aktier inte vara tillgängliga för förvärvaren på den anvisade värdepappersdepån eller det anvisade VP-kontot före den 2 juli Vänligen se avsnitt Villkor och anvisningar. Handel i Scandi Standards aktier på NASDAQ OMX Stockholm beräknas komma att påbörjas den, eller omkring den, 27 juni Som en konsekvens av det faktum att aktier inte kommer finnas tillgängliga på förvärvarens VP-konto eller värdepappersdepå innan den 2 juli 2014, kommer förvärvaren inte ha möjlighet att sälja aktierna över börsen från den dag då handeln i aktierna påbörjas utan först när aktierna finns tillgängliga på värdepappersdepån eller VP-kontot. II

3 Innehåll Sammanfattning 2 Riskfaktorer 13 Inbjudan till förvärv av aktier i Scandi Standard 21 Bakgrund och motiv 22 Villkor och anvisningar 23 Marknadsöversikt 27 Historik 36 Verksamhetsbeskrivning 38 Proforma 55 Revisorsrapport på proforma 59 Utvald finansiell information 60 Operationell och finansiell översikt 67 Kapitalisering, skuldsättning och övrig finansiell information 76 Styrelse, ledande befattningshavare och revisorer 79 Bolagsstyrning 83 Aktiekapital och ägarförhållanden 87 Bolagsordning 90 Legala frågor och kompletterande information 91 Skattefrågor i Sverige 96 Finansiell information (F-sidor) F-1 Definitioner A-1 Adresser A-2 Erbjudandet i sammandrag Preliminär tidplan Anmälningsperiod (för allmänheten i Sverige): juni 2014 Anmälningsperiod (institutionellt erbjudande): juni 2014 Notering på NASDAQ OMX Stockholm: 27 juni 2014 Likviddag: 2 juli 2014 Övrigt ISIN: Kortnamn på NASDAQ OMX Stockholm: SE SCST Antal aktier som erbjuds Erbjudandet omfattar högst aktier, vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka Erbjudandet med ytterligare högst aktier vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Huvudägarna har utfärdat en option till Managers att förvärva ytterligare högst existerande aktier från Huvudägarna för att täcka eventuell övertilldelning i Erbjudandet vid antagande om ett pris i Erbjudandet motsvarande mittpunkten i prisintervallet. Prisintervall och slutligt pris i Erbjudandet Priset i Erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet kronor per aktie. Det slutliga priset i Erbjudandet kommer att fastställas genom ett anbudsförfarande. Det slutliga priset i Erbjudandet förväntas offentliggöras genom pressmeddelande omkring den 27 juni

4 Sammanfattning Sammanfattningen består av informationskrav uppställda i punkter ( Punkter ). Punkterna är num rerade i avsnitten A E (A.1. E.7.) Denna sammanfattning innehåller alla de Punkter som krävs i en sammanfattning för aktuell typ av värdepapper och emittent. Eftersom vissa Punkter inte är tillämpliga kan det dock finnas luckor i Punkternas numrering. Även om det krävs att en Punkt inkluderas i sammanfattningen för aktuella värdepapper och emittent, är det möjligt att ingen relevant information kan ges rörande Punkten. I sådant fall finns en kort beskrivning av Punkten i sammanfattningen tillsammans med angivelsen ej tillämplig. Avsnitt A Introduktion och varningar A.1 Introduktion och varningar A.2 Finansiella mellanhänder Denna sammanfattning bör läsas som en introduktion till Prospektet. Varje beslut om att investera i värdepapperen ska baseras på en bedömning av Prospektet i dess helhet från investerarens sida. Om yrkande avseende information i Prospektet anförs vid domstol, kan den investerare som är kärande i enlighet med medlemsstaternas nationella lagstiftning bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Prospektet innan de rättsliga förfarandena inleds. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas de personer som lagt fram sammanfattningen, inklusive översättningar därav, men endast om sammanfattningen är vilseledande, felaktig eller oförenlig med de andra delarna av Prospektet eller om den inte, läst tillsammans med andra delar av Prospektet, ger nyckelinformation för att hjälpa investerare när de överväger att investera i sådana värdepapper. Ej tillämplig. Finansiella mellanhänder har inte rätt att använda Prospektet för efterföljande återförsäljning eller slutlig placering av värdepapper. Avsnitt B Emittent B.1 Firma och handelsbeteckning B.2 Säte, bolagsform, lagstiftning och land B.3 Nuvarande huvudsaklig verksamhet Scandi Standard AB (publ), organisationsnummer Kortnamnet på NASDAQ OMX Stockholm för Bolagets aktie är SCST. Emittenten är ett svenskt publikt aktiebolag bildat i Sverige enligt svensk rätt och bedriver verksamhet enligt svensk rätt. Bolagets associationsform regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Scandi Standard är ett skandinaviskt livsmedelsbolag som är marknadsledande inom segmentet för kycklingbaserade livsmedelsprodukter, med verksamhet i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget är fokuserat framförallt på produktion och försäljning av närproducerade kycklingbaserade livsmedelsprodukter av hög kvalitet. Produkterna säljs primärt under egna varumärken med stark varumärkeskännedom samt genom private label-lösningar. I Sverige och Danmark bedrivs verksamheten primärt under de ledande varumärkena Kronfågel och Danpo och i Norge under utmanarvarumärket Den Stolte Hane. För att förstärka sin marknads ledande ställning arbetar Bolaget aktivt med att utveckla sitt produktutbud, och genom produktinnovation utökar och anpassar man ständigt sitt produktsortiment. Produkterna säljs till kunder inom dagligvaruhandeln (61 procent av nettoomsättningen proforma 2013), restauranger och storhushåll (16 procent av nettoomsättningen proforma 2013), livsmedelsindustrin (5 procent av nettoomsättningen proforma 2013), export (13 procent av nettoomsättningen proforma 2013) och övrigt (5 procent av nettoomsättningen proforma 2013). 2

5 Sammanfattning B.4a Trender i branschen Under de senaste årtiondena har den globala efterfrågan på proteinbaserade livsmedel ökat stadigt, vilket enligt Bolagets bedömning har drivits av befolkningstillväxt, ekonomisk utveckling i utvecklingsländer och effektivitetsförbättringar i jordbruken, vilket har gjort köttprotein prisvärt för en större andel av befolkningen. Efterfrågan på kyckling baserade livsmedelsprodukter har enligt Bolagets uppfattning ökat relativt snabbare, främst på grund av hälsofördelar, det faktum att det är en kostnads effektiv källa till protein samt att det är enkelt att tillaga. Bolaget anser att en ytterligare bidragande faktor är att konsumtionen av kyckling är accepterad av alla de större religionerna. Bolaget bedömer att den förväntade framtida marknadstillväxten understöds av flera gynnsamma fundamentala långsiktiga trender. Dessa trender innefattar ökat hälsom edvetande, demografiska trender, efterfrågan på bekvämlighet, lägre kostnader, fördelaktig miljöprofil samt stark efterfrågan på lokalt producerade produkter. B.5 Koncernstruktur Scandi Standard är moderbolag i Koncernen, som består av elva direkt och indirekt ägda dotterföretag. B.6 Anmälningspliktiga personer, större aktieägare samt kontroll över Bolaget B.7 Utvald historisk finansiell information Per dagen för Prospektet har Bolaget 22 aktieägare. CapVest och Lantmännen äger cirka 49 procent respektive 45 procent av aktierna i Bolaget före Erbjudandet. Per dagen för Prospektet finns det inga andra fysiska eller juridiska personer som innehar 5 procent eller mer av aktierna eller rösterna. Scandi Standards konsoliderade resultaträkning i sammandrag Scandi Standards resultaträkning i sammandrag presenteras nedan. För räkenskapsåret som avslutades 31 december 2013 samt för perioden 1 januari till 31 mars 2013 har proformerade siffror tagits fram som visar på Bolagets utveckling i dess nuvarande form. Räkenskapsåren som avslutades 31 december 2012 respektive 2011 visas som sammanställda siffror utan bidrag från AB Skånefågel och SweHatch AB. Resultaträkning 1 jan 31 mar 1 jan 31 dec 2014 IFRS 2013 Proforma 2013 Proforma 2012 Sammanställställd 2011 Samman- MSEK Nettoomsättning 1 353, , , , ,7 Övriga rörelseintäkter 3,8 4,0 18,8 13,7 7,0 Totala intäkter 1 357, , , , ,7 Rörelsekostnader exklusive av- och nedskrivningar samt resultat från andelar i intresseföretag , , , , ,2 Justerad EBITDA 120,1 114,0 479,0 399,4 290,5 Av- och nedskrivningar 1) -41,5-39,9-163,5-120,4-108,8 Resultat från andelar i intresseföretag 0,0 0,2 1,7 1,4 1,7 Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 78,6 74,3 317,2 280,5 183,5 Poster av engångskaraktär -8,2-130,5-154,3 Rörelseresultat (EBIT) 70,4-56,1 162,9 280,5 183,5 Finansnetto -35,4-38,4 Resultat efter finansiella poster 35,1-94,5 Skatt -5,8 3,0 Periodens resultat 29,3-91,5 Nedbrytning av rörelsekostnader 2) Kostnad för råvaror och andra förnödenheter , , ,1 Produktionskostnader , , ,0 Övriga rörelsekostnader -430,5-375,9-342,1 Totala rörelsekostnader , , ,2 1) Inkluderar avskrivningar på immateriella tillgångar om 18,4 miljoner kronor för 2013 proforma. 2) ej reviderade siffror baserade på Bolagets interna rapportering. 3

6 Sammanfattning B.7 Utvald historisk finansiell information (forts) Scandi Standards konsoliderade balansräkning i sammandrag balansräkning 31 mar 31 dec 2014 IFRS 2013 Proforma 2013 IFRS 2012 Sammanställställd 2011 Samman- MSEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 776,5 788,3 798,0 710,0 746,0 Immateriella anläggningstillgångar 1) 1 127, , ,7 223,9 206,1 Finansiella tillgångar 2) 54,1 42,3 50,3 41,1 38,9 Övriga anläggningstillgångar 97,3 115,6 90,0 111,7 151,0 Summa anläggningstillgångar 2 055, , , , ,0 Omsättningstillgångar Lager 582,4 478,3 624,4 471,1 459,1 Övriga icke räntebärande omsättningstillgångar 491,6 486,1 497,2 426,6 413,7 Räntebärande omsättningstillgångar 0,0 0,0 0,0 68,9 48,0 Kassa och likvida medel 120,7 1,5 71,8 52,2 13,4 Summa omsättningstillgångar 1 194,7 965, , ,7 934,2 SUMMA TILLGÅNGAR 3 250, , , , ,2 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 466,3 262,2 432, ,8 907,7 Långfristiga skulder 3) 1 969, , ,0 128,7 167,8 Kortfristiga icke räntebärande skulder 592,4 649,5 635,0 535,3 575,9 Kortfristiga räntebärande skulder 222,0 222,0 243,0 385,6 424,9 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 250, , , , ,2 1) inkluderar goodwill om 598,2 miljoner kronor per den 31 mars 2014, om 589,7 miljoner kronor per den 31 december 2013, om 593,0 miljoner kronor per den 31 mars 2013 och om 194,7 miljoner kronor per den 31 december ) inkluderar andelar i intressebolag. 3) inkluderar räntebärande skulder (exklusive aktieägarlån) om 1 438,3 miljoner kronor per den 31 mars 2014, om 1 424,4 miljoner kronor per den 31 december 2013 och om 1 371,2 miljoner kronor per den 31 mars Scandi Standards konsoliderade rapport över kassaflöden i sammandrag justerat fritt kassaflöde 1 jan 31 mar 1 jan 31 dec 2014 IFRS 2013 Proforma 2013 Proforma 2012 Sammanställställd 2011 Samman- MSEK Justerad EBitda 120,1 114,0 479,0 399,4 290,5 Underhållsinvesteringar -8,8 11,6-83,0-42,0-67,0 Justerat fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital 111,3 102,4 396,0 357,4 223,5 Justerat fritt kassaflöde före förändringar i rörelsekapital som % av justerad EBitda 92,7% 89,5% 82,7% 89,5% 76,9% Förändring i rörelsekapital 5,0 32,8 138,9 23,0 n.a. Justerat fritt kassaflöde 116,3 135,2 257,1 334,4 n.a. Justerat fritt kassaflöde som % av justerad EBitda 96,8% 118,6% 53,7% 83,7% n.a. 4

7 Sammanfattning B.7 Utvald historisk finansiell information (forts) segmentsrapportering 1) 1 jan 31 mar 1 jan 31 dec 2014 IFRS 2013 Proforma 2013 Proforma 2012 Sammanställställd 2011 Samman- MSEK GEOGRAFISK PRODUKTION (Försäljning från respektive geografi) Nettoomsättning Sverige 498,5 486, , , ,4 Danmark 547,0 500, , , ,9 Norge 374,9 380, , , ,0 Koncernelimineringar -66,9-86,8-296,1-189,2-253,7 Summa 1 353, , , , ,7 Justerat rörelseresultat (justerad EBIT) 2) Sverige 19,5 24,5 74,9 34,9 4,1 Danmark 23,9 17,5 95,3 92,1 113,7 Norge 42,4 37,2 162,7 149,1 61,2 Övrigt/Koncernelimineringar -7,2-4,8-15,7 4,3 4,4 Summa 78,6 74,3 317,2 280,5 183,5 Justerad rörelsemarginal (justerad EBIT-marginal) 2) Sverige 3,9% 5,0% 4,0% 2,3% 0,3% Danmark 4,4% 3,5% 4,6% 4,4% 5,9% Norge 11,3% 9,8% 10,6% 9,7% 4,5% Summa 5,8% 5,8% 6,1% 5,7% 4,0% Rörelseresultat (EBIT) Sverige 34,9 4,1 Danmark 92,1 113,7 Norge 149,1 61,2 Övrigt/Koncernelimineringar 4,3 4,4 Summa 70,4 56,1 162,9 280,5 183,5 Rörelsemarginal (EBIT-marginal) Sverige 2,3% 0,3% Danmark 4,4% 5,9% Norge 9,7% 4,5% Summa 5,2% 4,4% 3,1% 5,7% 4,0% 1) i tabellen ovan avser Sverige, Danmark och koncernelimineringar enbart Kronfågel Holding AB för perioderna 2011 och För motsvarande perioder avser Norge enbart Cardinal Foods AS. 2) EeBIT och EBIT-marginal för första kvartalet 2014, första kvartalet 2013 proforma och 2013 proforma är justerat för poster av engångs karaktär. 5

8 Sammanfattning B.7 Utvald historisk finansiell information (forts) nyckeltal 1 jan 31 mar 1 jan 31 dec 2014 IFRS 2013 Proforma 2013 Proforma 2012 Sammanställställd 2011 Samman- MSEK Volym sålda produkter (tusen ton) 60,6 54,6 232,5 222,9 204,3 Nettoomsättning (MSEK) 1 353, , , , ,7 Nettoomsättningstillväxt (%) 5,6% n.a. 5,2% 7,4% n.a. Nettoomsättning i konstant valuta (MSek) 1 353, , , , ,5 Nettoomsättningstillväxt i konstant valuta (%) 6,3% n.a. 7,2% 8,8% n.a. Justerad EBitda (MSEK) 120,1 114,0 479,0 399,4 290,5 Justerad EBitda i konstant valuta (MSek) 120,1 112,2 479,0 391,0 278,8 Justerad EBitda-marginal (%) 8,9% 8,9% 9,2% 8,1% 6,3% Justerad EBIT (MSEK) 78,6 74,3 317,2 280,5 183,5 Justerad EBIT i konstant valuta (MSEK) 78,6 72,4 317,2 273,4 174,5 Justerad EBIT-marginal (%) 5,8% 5,8% 6,1% 5,7% 4,0% Nettoomsättning i konstant valuta per sålt kg (SEK/kg) 22,4 23,3 22,3 21,7 21,8 Justerad EBitda i konstant valuta per sålt kg (SEK/kg) 2,0 2,1 2,1 1,8 1,4 Justerad EBIT i konstant valuta per sålt kg (SEK/kg) 1,3 1,3 1,4 1,2 0,9 Not: För 2011 och 2012 avser konstant valuta de valutakurser som använts för 2013 (dkk/sek om 1,160 och nok/sek om 1,109). För första kvartalet 2013 proforma avser konstant valuta de valutakurser som använts första kvartalet 2014 (dkk/sek om 1,187 och nok/sek om 1,060). Väsentliga händelser efter den 31 mars 2014 Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens slut. B.8 Utvald proformaredovisning Syftet med proformaredovisningen är att visa det resultat som skulle kunna ha varit fallet för helåret 2013 om bildande av Koncernen istället hade genomförts den 1 januari Proforma redovisningen nedan har upprättats som en illustration av: De enskilda bolagens hypotetiska resultatutveckling för perioden januari till och med mars 2013 respektive januari till och med maj 2013, det vill säga fram till det verkliga datumet för bildande av Koncernen. Den verkliga resultatutvecklingen för perioden juni till december Koncernens balansräkning per den 31 december 2013 anses vara densamma så som den återges i företagets årsredo visning. 6

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp.

Proformaredovisning avseende Lundin Petroleums förvärv av Valkyries Petroleum Corp. Proformaredovisning avseende Lundin s förvärv av. Bifogade proformaredovisning med tillhörande revisionsberättelse utgör ett utdrag av sid. 32-39 i det prospekt som Lundin AB i enlighet med svenska prospektregler

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt

Oscar Properties avser att notera stamaktier på NASDAQ OMX First North Premier offentliggör prospekt EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm

Com Hem offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på NASDAQ OMX Stockholm EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER ANNAT LAND TILL VILKET SÅDAN DISTRIBUTION

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM

LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN PÅ NASDAQ STOCKHOLM EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, JAPAN ELLER AUSTRALIEN PRESSMEDDELANDE 2014-11-07 LIFCO OFFENTLIGGÖR PROSPEKT OCH PRIS AVSEENDE BÖRSNOTERINGEN

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS och JOINT BOOKRUNNERS Viktig information till investerare Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats med anledning av erbjudandet

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT STARKARE HANZA Information gällande teckning av aktier i HANZA Holding AB (publ) under perioden 4 augusti-18 augusti 2015. Detta är en informationsbroschyr som innehåller översiktlig

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013

AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum. Gällande fr o m den 1 december 2013 1 AktieTorgets riktlinjer för emissionsmemorandum Gällande fr o m den 1 december 2013 Krav på prospekt eller memorandum vid nyemissioner Om ett noterat bolag gör en nyemission krävs, som huvudregel, enligt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent International AB (publ) 2014 Innehåll Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i BioInvent... 3 Tillägg

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen

Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Pressmeddelande 2013-11-18 Platzer har beslutat om notering och fastställt prisintervallet i emissionen Styrelsen för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) har beslutat att fullfölja noteringen på NASDAQ

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm

Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Pressmeddelande Stockholm, 2 februari 2015 Börsintroduktion av Dustin Group på Nasdaq Stockholm Styrelsen och ägarna av Dustin Group AB (publ) ( Dustin eller Bolaget ) har beslutat om att bredda Bolagets

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september 2013 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari september Koncernens omsättning för perioden uppgick till 5,2

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier

Inbjudan till förvärv av aktier Utkast 2014-01-31 Bolagslogotype Inbjudan till förvärv av aktier i Bufab Holding AB (publ) JOINT LEAD MANAGERS AND JOINT BOOKRUNNERS Inbjudan till förvärv av aktier Viktig information till investerare

Läs mer

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL)

INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) INBJUDAN TILL FÖRVÄRV AV AKTIER I DUSTIN GROUP AB (PUBL) Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners Joint BookrunnerS VIktIG InforMATION TILL InvesterARE Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2005:918 Utkom från trycket den 9 december 2005 utfärdad den 1 december 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013

Mekonomen Group. Januari - juni 2013. 27 augusti 2013 Mekonomen Group Januari - juni 2013 27 augusti 2013 Andra kvartalet 2013 Intäkter: 1 591 MSEK (1 341) Försäljningen i jämförbara enheter ökade med 5 procent EBITA: 195 MSEK (154) EBITA-marginal: 12 procent

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011

Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni 2011 Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari juni Header Compression Sweden Holding AB (publ) Delårsrapport januarijuni Header Compression Sweden Holding AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015

GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet 2015 Stockholm, 20 augusti Gripen Oil & Gas AB (publ) Engelbrektsgatan 7 114 32 Stockholm GRIPEN OIL & GAS AB (publ) Delårsrapport, 2:a kvartalet Gripen Oil & Gas AB (publ) (GOG), verksamt inom prospektering

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm

Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen på Nasdaq Stockholm EXCELLENCE IN HOTEL OWNERSHIP & OPERATIONS EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER Pressmeddelande Stockholm, 2015-06-08 Pandox offentliggör prospekt och prisintervall i börsintroduktionen

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FX INTERNATIONAL AB (publ) Juli 2011 - juni 2012 Nettoresultat av valutahandel: 95 tkr. Resultat före extraordinär kostnad: -718 tkr Extraordinär kostnad har belastat resultatet före

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014

Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB delårsrapport för första kvartalet 2014 Scandinavian Standard AB är den marknadsledande specialisten på kycklingbaserade produkter baserad i Sverige, Danmark och Norge och säljer

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 Första kvartalet 2014 Omsättning för koncernen uppgick till 7.927 Tkr och resultatet till 3.798 Tkr. Dotterbolaget Sala Bly har under kvartalet

Läs mer

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286

Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Nordax Finans AB (publ) Organisationsnummer 556647-7286 Delårsrapport januari juni 2008 Om Nordax Finans AB (publ) Nordax Finans AB (publ), nedan kallat Nordax Finans, är ett helägt dotterbolag till Nordax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner.

Bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner enligt denna A. Bolaget ska emittera högst 500 000 teckningsoptioner. Styrelsens för Fingerprint Cards AB (publ) förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2013/2016:B och beslut om godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner med mera Styrelsen för Fingerprint

Läs mer