Uppdat. nr Ej pt Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdat. nr 2012-06-20 7399-11 Ej pt Stockholm"

Transkript

1 DOMAR 2012 Uppdatering Nr Kammarrätterna prövar överklaganden av avgöranden enligt följande Kammarrätten i Stockholm: Förvaltningsrätten i Stockholm Förvaltningsrätten i Uppsala Kammarrätten i Göteborg: Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Malmö Förvaltningsrätten i Karlstad Kammarrätten i Jönköping: Förvaltningsrätten i Jönköping Förvaltningsrätten i Linköping Förvaltningsrätten i Växjö Kammarrätten i Sundsvall: Förvaltningsrätten i Falun Förvaltningsrätten i Härnösand Förvaltningsrätten i Luleå Förvaltningsrätten i Umeå HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOMAR 2012 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Länsrätten/ Förvaltningsrätten Uppdat. nr Ej pt Stockholm *) *) 3 *) Uppgifter saknas Ej pt Stockholm *) *) 3 *) Uppgifter saknas. Antagligen ej pt i kammarrätten Ej pt Jönköping *) *) 3 *) Ej inhibition. KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2012 Kammarrätt Datum Mål nr Underinstans Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm Förvaltningsrät *) 1

2 ten Uppsala *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att räddningstjänsten utfärdat två tillsynsförelägganden (varav ett med vite). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Förvaltningsrätten konstaterade att de påtalade bristerna rättats till. Bristerna hade dock varit så allvarliga att det inte var tillräckligt med en erinran enligt domstolen. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann att de konstaterade bristerna i brandsäkerheten varit så allvarliga och visar på en sådan bristande lämplighet att någon annan åtgärd än återkallelse inte kan komma ifråga. 9 kap. 18. Stockholm Förvaltningsrätten Stockholm *) 2 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brister i bokföringen. Skatteverket hade vid kontroll funnit att all försäljning inte registrerades i samband med köp utan först senare på dagen och därmed att kvitto vid flera tillfällen inte erbjöds kunderna. Skatteverket hade av det skälet påfört tillståndshavaren en kontrollavgift om kr. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten i Stockholm som biföll överklagandet. Kommunen överklagade till kammarrätten som ändrade till en erinran. I kammarrätten framförde tillståndshavaren bl.a. att han erlagt kontrollavgift och att en påföljd enligt alkohollagen skulle innebära en otillbörlig dubbelbestraffning. Kammarrätten ansåg att det inte fanns skäl att vidta en åtgärd med hänvisning till brister i bokföringen men att bristerna i kassahanteringen och underlåtenheten att lämna kvitton visat på ekonomisk misskötsamhet och att det av den anledningen fanns skäl att ifrågasätta tillståndshavarens lämplighet. Vad gällde frågan om dubbelbestraffning anförde kammarrätten att en erinran inte är en form av bestraffning utan en administrativ åtgärd med sociala motiv. 9 kap. 17. Anm. Det kan också konstateras att en erinran inte har någon särskild rättsverkan. Stockholm Förvaltningsrät *) 4 ten Stockholm *) Avvisning eftersom klaganden eller ombudet inte inkommit med egenhändigt undertecknande av överklagandet. Klaganden överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och återförvisade målet till förvaltningsrätten. FPL 3. Stockholm Förvaltningsrätten Stockholm *) 5 *) Kommunen överklagade förvaltningsrättens beslut om inhibition av kommunens beslut om återkallelse av serveringstillståndet (brister i ordning och nykterhet). Kammarrätten biföll överklagandet och upphävde beslutet om inhibition. Göteborg Förvaltningsrätten Göteborg *) 1 *) Kammarrätten avskrev överklagandet eftersom tiden för serveringstillståndet löpt ut. Dock ansåg domstolen att det ändå fanns ett intresse för klaganden av få saken belyst. Frågan gällde utifrån vilka kriterier som skulle gälla vid villkor om antal ordningsvakter. Kommunen utgick från sina riktlinjer som kommunen tolkade som att antalet vakter skulle utgå ifrån hur många gäster som lokalerna var godkända för. Kammarrätten ansåg att det var det faktiska antalet besökande gäster som skulle vara avgörande. Göteborg Förvaltningsrätten Göteborg *) 1 *)Kommunen återkallade serveringstillståndet i samband med att bolaget bytte ägare eftersom det inte visats hur en del av köpeskillingen ( kr) finansierats. Resterande belopp, kr, hade erhållits genom ett sk. bryggerilån. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade därefter till kammarrätten som upphävde beslutet om återkallelse och meddelade en erinran. Kammarrätten fann att av de kr som inte redovisats hade kr lånats av två personer som dels haft ekonomiska möjligheter att låna ut pengarna och dels att beloppet överförts via bank till låntagaren. Det resterande beloppet, kr hade enligt uppgift från bolaget lånats ut av tre andra personer. Detta hade inte bolaget kunnat dokumentera men kammarrätten fann det

3 inte osannolikt att så ändå varit fallet. Kammarrätten ansåg inte att denna oklarhet beträffande en mindre del av köpeskillingen ska föranleda att bolagets serveringstillstånd återkallas. Domstolen hade dessförinnan i sitt resonemang kring finansiering uttalat Att ställa upp krav som innebär att medel som används för förvärv av tillståndspliktiga verksamheter ned till sista kronan ska kunna härledas till legala inkomster för utifrån hur lagen utformats alltför långt. Vad gäller den erinran som kammarrätten meddelade avsåg den ett par tidigare restföringar och betalningsuppmaningar. 9 kap. 18. Göteborg Förvaltningsrätten Göteborg *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ekonomisk misskötsamhet (skatteskulder och restföringar av stor omfattning). Skatteverket hade återkallat tillståndshavarens F-skattsedel i dec Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som avslog överklagandet och bl.a. konstaterade att bolaget även efter beslutet om återkallelse drabbats av restföringar. 9 kap. 18. Göteborg Förvaltningsrätten Göteborg *) 2 *) Ej prövningstillstånd. Göteborg Förvaltningsrätten *) 4 Göteborg *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte visat hur finansieringen av köpet skett. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen godtog vittnesmål och kvitton som upprättade i efterhand. Rättens ordförande var skiljaktig och konstaterade bl.a. att vissa delar av finansieringen inte styrkts. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet. Kammarrätten fann att sökanden inte kunnat visa hur en stor del av köpet av restaurangen finansierats. 8 kap. 12. Göteborg Förvaltningsrätten Göteborg *) 5 *) Kommunen hade avslagit en ansökan om utvidgat serveringstillstånd (servering till en viss publikkategori i inglasade loger i direkt anslutning till läktarplatser för allmänheten). Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Kommunen överklagade denna dom till kammarrätten som avslog kommunens överklagande. Kommunen har överklagat till Högsta Förvaltningsdomstolen.8 kap. 17 (även 8 kap. 9 ). Göteborg Förvaltningsrätten Göteborg *) 5 *) Fråga om antal ordningsvakter. Kommunen överklagade förvaltningsrättens dom men kammarrätten avskrev målet eftersom den aktuella tillståndsperioden löpt ut. Göteborg Förvaltningsrätten Malmö *) 5 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brott vid två tillfällen mot förvaringsförbudet i 8 kap. 24 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och hävdade att de två flaskor det varit fråga om hade omhändertagits från gäster och därefter förvarats i baren. Domstolen ändrade till en erinran och anförde bl.a. att förvaringsförbudet i första hand antas syfta på sådana alkoholdrycker vars hantering serveringsstället och dess personal förfogar över medan alkoholdrycker som medförs av gäster inte på samma sätt kan anses förvaras i lokalen. Anm. I det fall gästers drycker måste tillfälligtvis omhändertas av tillståndshavaren bör dessa lämpligen märkas med gästens namn och dessutom inte förvaras på ett ställe där dryckerna riskerar att sammanblandas med tillståndshavarens. Gäster som förtär egna starkare alkoholdrycker bör avvisas. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som biföll överklagandet. Kammarrätten anför bl.a. att det i förevarande fall inte enbart är frågan om förvaring av alkoholhaltiga drycker som under ett

4 restaurangbesök tillfälligt lämnats över till restaurangens personal under sådana former att det kunnat säkerställas att dryckerna inte sammanblandats med de som serveras i lokalen. Alkoholdrycker har vid olika tillfällen omhändertagits och därefter förvarats i anslutning till alkoholhaltiga drycker som serverats med stöd av serveringstillstånd. Omständigheterna är sådana att det som inträffat ligger klart utanför vad som tidigare varit tillåtet. Överträdelserna av lagens bestämmelser ska därför leda till åtgärd. Kammarrätten ansåg att påföljden skulle bli varning eftersom det varit fråga om upprepade förseelser och alkoholdryckerna hanterats på ett sätt som innebär att det varit mycket svårt att kontrollera om restaurangen endast serverar alkohol som köpts in i enlighet med serveringstillståndet. 9 kap. 17. Göteborg Förvaltningsrät *) 6 ten Göteborg *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att kommunen ansåg att det förelåg ett bulvanförhållande. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagade. Domstolen ansåg det inte visat att innehavaren av serveringstillståndet var bulvan för någon annan. Kammarrätten biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut efter det att motparten tillstyrkt bifall till överklagandet. Verksamheten skulle läggas ner. 9 kap. 18. Jönköping Förvaltningsrätten Jönköping *) 1 *) Kommunen överklagar och kammarrätten meddelar prövningstillstånd samt inhibition, se under förvaltningsrätten i Jönköping nedan. Jönköping Förvaltningsrätten Jönköping *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till kl 01 och avslog därmed serveringstid till kl 02. Polismyndigheten hade av ordningsskäl avstyrk servering efter kl 01. Dessutom meddelades villkor om att serveringen på uteserveringen skulle avslutas senast kl samt att endast bordsservering fick förekomma på densamma. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och yrkade serveringstid till kl 02 inomhus samt att villkoret om bordsservering utomhus skulle tas bort. Förvaltningsrätten avslog överklagandet ifråga om serveringstiden men undanröjde villkoret om bordsservering. Vad gäller frågan om bordsservering ansåg förvaltningsrätten att möjligheterna att ha uppsikt över uteserveringen är goda och att det inte framkommit tillräckliga skäl för att anse att villkoret kan motiveras ur ordningssynpunkt eller av annan anledning. Kommunen överklagade frågan om villkor rörande bordsservering till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd och inhibition av förvaltningsrättens dom. Kammarrätten höll syn på stället och avslog därefter kommunens överklagande varmed inhibitionen upphörde att gälla. 8 kap. 1 och 19. Jönköping Förvaltningsrätten Växjö *) 4 *) Kommunen meddelade en varning samt återtog tidigare meddelad utsträckt serveringstid mellan kl 01 och kl 03. Anledning till ingripandet var i huvudsak brister i ordning och nykterhet i oktober Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet och bl.a. konstaterade att tillståndshavaren meddelats en varning år Tillståndshavaren överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet i den del som avsåg den återtagna utsträckta serveringstiden. Enligt kammarrättens uppfattning kan missförhållandena (som förekommit vid ett tillfälle), oavsett att bolaget tidigare meddelats varning för en händelse som inträffade i nov 2009, inte anses vara sådana att en återkallelse av det utökade serveringstillståndet är nödvändig. Bakgrunden till denna bedömning är att det framstår som att missförhållandena varit av tillfällig natur och att bristerna, efter påpekande från polisen, åtgärdats i stort sett omedelbart. Den omständigheten att bolaget tidigare tilldelats en varning är visserligen allvarlig, men då denna förseelse som föregick denna varning är av annan natur än den nu aktuella situationen och det inte framkommit att bolaget underlåtit att rätta till tidigare missförhållanden framstår en förnyad varning som en tillräckligt ingripande åtgärd. 9 kap. 17. Sundsvall Förvaltningsrätten Falun *) 4

5 *) Efter överklagande av kommunen upphävde kammarrätten förvaltningsrättens beslut om inhibition Kommunen hade återkallat serveringstillståndet vilket beslut föregåtts av två varningar, 2010 och Sundsvall Förvaltningsrätten Härnösand *) 5 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brister i ordning, överservering och tobaksförsäljning av någon som inte varit anställd av tillståndshavaren. Dessutom hade rökning tillåtits i ett tält på en uteservering. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen fann att tillståndshavaren rättat till de förhållanden som förelåg 2009 och 2010 vid två sommarfester. Tidpunkten för den påstådda överserveringen hade inte kunnat fastställas och bör därför inte ligga till grund för ett ingripande. Ordningsläget 2011 som ansågs bristfälligt bestod av tomglas och flaskor som inte plockats bort och som får anses som en ringa brist. När det gäller tobaksförsäljningen ansåg förvaltningsrätten inte att bestämmelsen om anställd personal i alkohollagen kräver att personer som säljer tobak ska vara anställda. Härtill fanns ytterligare en överservering som tillståndshavaren kan lastas för. Kommunen överklagade till kammarrätten som biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om varning. Vad gäller tobaksförsäljningen anslöt sig dock kammarrätten till förvaltningsrättens bedömning. 9 kap. 17. FÖRVATNINGSRÄTTERNAS/LÄNSRÄTTERNAS DOMAR 2012 Förvaltningsrätten i Datum Mål nr Ändring (Ä) eller inte (Ej Ä) Sak Uppdatering nr STOCKHOLM Ä *) 2 Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen (Skatteverket hade i samband med en kontroll funnit att inte samtliga luncher registrerats i kassaregistret och att tjänstemannen som gjorde ett provköp inte erbjöds kvitto). Dessutom hade Skatteverket tidigare meddelat två betalningsuppmaningar samt påfört tre förseningsavgifter. Härtill anmärktes på att tillståndshavaren inte meddelat förändring av ägarförhållande i bolaget. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Domstolen konstaterade bl.a. att Skatteverket återfört de pengar som betalningsanmaningarna avsåg. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. underskott på skattekontot och restföringar. Vidare hade förändringar i bolagets styrelse inte anmälts till kommunen i förväg. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten ansåg att bristerna sammantagna var så allvarliga att det fanns skäl att återkalla tillståndet. 9 kap. 18. STOCKHOLM *) 2 *) Överklagandet (ansökan om utökad serveringstid) avvisades av förvaltningsrätten eftersom överklagandet saknade underskrift och inte heller inkom någon sådan till domstolen. 3 FPL. STOCKHOLM Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd eftersom finansieringen inte kunnat styrkas och då en långivare som bedömdes vara en PBI inte uppfyllde alkohollagens krav på lämplighet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap 12. STOCKHOLM Ej Ä *) 2 *) Kommunen meddelade en erinran eftersom det på restaurangen förekommit brister i ordning och nykterhet lotteri med drinkbiljetter som vinster. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och anförde bl.a. att det inte förekommit något lotteri men att däremot stammisbiljetter som ger rabatt bl.a. på alkohol hade delats ut i samband med en tävling och till utvalda gäster. Domstolen avslog överklagandet och anförde bl.a. att tillståndshavaren förutom bristerna i ordningen brutit mot alkohollagen på så vis att tillståndshavaren genom förfarandet med biljetter hade förmått sina gäster till inköp av alkoholdrycker. 9 kap. 17.

6 STOCKHOLM Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande restföringar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att merparten av de äldre restföringarna betalats men att det tillkommit ytterligare restföringar under innevarande år. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd men avslog ansökan om serveringstid till kl 02 i den del som avsåg söndagar-tisdagar. Polismyndigheten hade avstyrkt serveringstid till kl 02 under dessa dagar med hänsyn till risken för oordning. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet och hänvisade till polismyndighetens bedömning. Vad klaganden anfört om att konkurrerande restauranger har serveringstid till kl 02 gav inte annan bedömning. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om utökade serveringstider på en flygplatsrestaurang. Sökanden hade serveringstillstånd på två platser, den ena dit alla hade tillträde (serveringstid 11-01) och den andra dit resande med biljett hade tillträde (serveringstid 06-01). Tillståndshavaren hade ansökt om att få servera dygnet runt på båda platserna. I överklagandet till förvaltningsrätten yrkade tillståndshavaren i andra hand att få påbörja serveringen kl 06 i det allmänna utrymmet. Domstolen avslog överklagandet och hänvisade till de alkoholpolitiska motiv som ligger bakom reglerna i alkohollagen om serveringstid. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen medgav år 2012 att servering av alkoholdrycker fick ske på tillståndshavarens uteservering med serveringstid till kl 22. Medgivandet gällde under en prövotid av ett år. Serveringstid efter kl 22 avslogs. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten konstaterade att polismyndigheten avstyrkt serveringstid efter kl 22 p.g.a. risk för ordningsstörningar som kan medföra störningar för närboende. När det gällde prövotiden konstaterade domstolen att tillståndshavaren haft tillstånd för uteservering under 2011, även det en prövotid. Dock hade kommunen tidigare under 2012 meddelat tillståndshavaren en erinran för att ha brutit mod bestämmelserna i alkohollagen. Denna omständighet medförde att domstolen ansåg att tillståndet för uteserveringen skulle förenas med ytterligare ett prövoår. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en erinran p.g.a. att märkbart påverkade personer tillåtits befinna sig på serveringsstället och även serverats alkohol. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen avvisade en ansökan om serveringstillstånd för ett enstaka tillfälle till slutet sällskap eftersom kommunen ansåg att det inte behövdes något serveringstillstånd. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och angav som motiv att han inte ville riskera att den alkohol han serverade skulle kunna beslagtas av polisen. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att tillställningen avsåg en 50-årsfest för släktingar och vänner och att festdeltagarna kommer att få lägga ett frivilligt bidrag för mat och dryck. 8 kap. 1. Anm. Om ett påstått frivilligt bidraget överstiger kostnaden för inköp av dryckerna kan det ifrågasättas om 8 kap. 1 tredje stycket kan tillämpas. Detta sagt för att domen inte ska tas till intäkt för att det i andra liknande fall alltid skulle vara lagenligt att servera med stöd av undantagsbestämmelsen i nämnda lagrum. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid på en uteservering från kl 24 till kl 03. Beslutet motiverades med risk för olägenheter i fråga om ordning och nykterhet samt närboendestörningar vilket bl.a. framförts av polismyndigheten och miljöförvaltningen. Polismyndigheten baserade sin uppfattning bl.a. på att det förekommit ett stort antal anmälningar om brott i närområdet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 19.

7 STOCKHOLM Ej Ä *) 3 Kommunen meddelade en erinrar p.g.a. att det funnits påverkade gäster som serverats alkoholdrycker, en bedömning som gjorts av polis ( gästerna var märkbart påverkade, talade osammanhängande och hade svårt att fästa blicken ). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd med serveringstid på uteserveringen till kl 23 i stället för som ansökt kl 01. Polismyndigheten hade avstyrk p.g.a. risk för ordningsstörningar. Polisen beskrev området som ganska hårt belastat med berusade personer och med en hög brottsfrekvens. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. brister i sökandens lämplighet. Bolaget hade de tre senaste åren inkommit med årsredovisningen för sent vilket påpekats av bolagets revisor. Ett närstående bolag hade dessutom fått anmärkningar av sin revisor vilken inte kunnat tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 12. STOCKHOLM *) 3 *) Avvisning eftersom klaganden eller ombudet inte inkommit med egenhändigt undertecknande av överklagandet. FPL 3. Klaganden överklagade till Kammarrätten i Stockholm som , nr , biföll överklagandet och återförvisade målet till förvaltningsrätten. STOCKHOLM Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en erinran eftersom tillståndshavaren, ett KB, underlåtit att meddela byte av bolagsman (kommanditdelägare). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att det såväl före ändringen som efter är samma person som är komplementär och firmatecknare och att det således inte skett någon ändring av den som har det väsentliga inflytandet. Därför ansåg domstolen att det inte förelåg någon anmälningsskyldighet. 9 kap. 17. STOCKHOLM *) 4 *) Ej inhibition (återkallelse av serveringstillstånd). STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till kl 01 men avslog serveringstid efter kl 01 med hänsyn till risk för närboendestörningar. Närboende överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att servering skulle få ske längst till kl 21. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 8 kap. 19. STOCKHOLM *) 4 *) Avskrivning av målet sedan klaganden återkallat sitt överklagande. STOCKHOLM Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen och oanmälda förändringar av ägare samt dessas finansiering. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 03 i samband med skolavslutning för ett gymnasium. Beslutet motiverades med risk för närboendestörningar. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att miljöförvaltningen avstyrk och att det dessutom tidigare inkommit klagomål på buller från verksamheter i området. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade serveringstillståndet med sluttider för serveringen som varierade från kl 01 till kl 02 med beaktande av polismyndighetens yttrande rörande risk för ordnings- och närboendestörningar. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 5

8 *) Kommunen meddelade varning p.g.a. marknadsföring på Facebook som uppmanat till alkoholbruk. Vidare hade förekommit brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen, alkoholdrycker som inte inköpts i enlighet med serveringstillståndet hade förvarats i lokalen och försäljning av alkohol hade skett efter serveringstidens utgång. Dessutom hade det varit tillåtet för gäster att ta med sig alkoholdrycker till toaletterna, vilka inte var insynade som serveringslokaler. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. oklara ägarförhållanden vilka kommunen upprepade gånger gett tillståndshavaren möjlighet att reda ut. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen fann att det förekom även andra brister vilket sammantaget medförde att tillståndet skulle återkallas. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Närboende klagar på ett av kommunen utfärdat serveringstillstånd och yrkar serveringstiden skall vara längst till kl 20 resp. 21 p.g.a. ljudstörningar. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och konstaterade att kommunen i samband med sitt beslut beaktat de av de klagande anförda omständigheterna. 8 kap. 17. STOCKHOLM Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om uteservering (till kl 24 enl. ansökan) på en innergård. Beslutet motiverades med allmän risk för störning p.g.a. uteserveringens belägenhet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som delade kommunens mening om att det fanns skäl att avslå servering till kl 24 men att kommunen inte närmare utrett förutsättningarna för servering som slutade vid en tidigare tidpunkt. Därmed återförvisade domstolen målet för vidare utredning. 8 kap. 17. STOCKHOLM Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. bl.a. brister i ordning och nykterhet, förvaring av annans alkohol i ett till serveringsstället hörande källarförråd samt felaktig restaurangrapport. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade bl.a. att tillståndshavarens kassaregister inte var certifierat och att redovisade inköpsvolymer och försäljningssiffror visade stora differenser mot faktiska förhållanden. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om utökning av serveringstiden under fem dagar till kl 05 inomhus men medgav serveringstid till kl 03 och gällande under tre dagar. Inskränkningen med anledning av risk för störningar av närboende. Miljöförvaltningen hade avstyrkt serveringstid efter kl 03 och polismyndigheten hade avstyrkt ansökan i sin helhet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 19. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att tillståndshavaren haft en marknadsföring som är inriktad enbart på alkoholdrycker och som inte uppfyller lagens krav på måttlighet. Marknadsföringen hade gjorts på Facebook och riktat sig till medlemmar och är därmed uppsökande. Dessutom hade det förekommit problem avseende ordning och nykterhet på serveringsstället vid upprepade tillfällen. Tillståndshavaren hade förvarat alkohol på serveringsstället som inte var inköpt med stöd av tillståndet. Försäljning av alkoholdrycker hade vid flera tillfällen skett efter serveringstiden utgång. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att få en erinran i stället för en varning. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att berusade personer omhändertagits av polis vid tre tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till en erinran. Domstolen fann att det vid ett tillfälle inte var styrkt att den omhändertagne varit inne på restaurangen. Domstolen tog även hänsyn till att det varit relativt lång tidsperiod mellan de två händelser som kunde läggas tillståndshavaren till last. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ej Ä *) 6

9 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet och p.g.a. att tillståndshavaren förvarat annans alkohol i sina lokaler (ett källarförråd). Dessutom fanns brister i bokföringen och en restaurangrapport innehöll felaktiga uppgifter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning och nykterhet, för sent inlämnade restaurangrapporter vid två tillfällen samt ägarförändringar (bl.a. hade en person under 20 år varit styrelseledamot) som inte anmälts till kommunen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i ordning (bl.a. hade under ett halvårs tid det förekommit sex fall av misshandel på restaurangen) och nykterhet, inte inbetalda skatter och avgifter inom föreskriven tid, brister i redovisningen av inkomster samt hade inte all försäljning registrerats. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. STOCKHOLM Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en erinran p.g.a. att tillståndshavaren inte fört personliggare på korrekt sätt (brister vid två tillfällen långt tillbaka i tiden varav det ena rörde en person i företagsledande ställning). Det fanns elva anmälningar av våldsbrott utanför restaurangen och restaurangen hade vid ett tillsynstillfälle brutit mot kravet på återhållsam alkoholservering. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att våldsbrottens koppling till restaurangen var oklara och de två bristerna i personalliggaren låg långt tillbaka i tiden. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en varning och återtog den tidigare meddelade utsträckta serveringstiden mellan kl 01 och kl 03. Anledningen till beslutet var brister i ordning och nykterhet vid flera tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll i den del som avsåg den återtagna serveringstiden men avslog ifråga om varningen. 9 kap. 17. STOCKHOLM Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet i huvudsak p.g.a. att bolagets ägare dömts för rattfylleri och brott mot utlänningslagen, att bolaget ådragit sig omfattande restföringar samt att ledamöter i bolagets styrelse bytts ut utan att detta anmälts till kommunen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. UPPSALA Ä *) 1 *) Kommunen avslog med hänvisning till risken för olägenheter en ansökan om serveringstillstånd i ett stationshus. Restaurangens huvudsakliga målgrupp var resenärer. Närpolisen hade avstyrkt tillstånd ur ordningssynpunkt (bl.a. var det ofta bråkigt vid stationen) medan polismyndigheten i länet inte hade haft något att erinra (baserat på den statistik om ingripanden som myndigheten förfogar över). Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och anförde bl.a. att restaurangen inte skulle ha öppet längre än till kl 20 och att avsikten var att ha en åldersgräns på 23 år. Förvaltningsrätten biföll överklagandet och återförvisade målet till kommunen för en prövning av övriga omständigheter. 8 kap. 17. UPPSALA Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid till kl 03. Tillståndshavaren hade haft serveringstid till kl 03 under 2011 men det hade gett upphov till närboendestörningar och ordningsstörningar vilket framgick av polismyndighetens yttrande. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 19. UPPSALA Ä *) 3

10 *) Kommunen återkallade i januari 2012 serveringstillståndet. Kommunen hade i februari 2011 meddelat tillståndshavaren en varning p.g.a. brister i ordning och nykterhet. Bl.a. hade överservering förekommit. I november 2011 gjordes två tillsynsbesök varvid bl.a. framkom att det fortfarande fanns brister i ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen ansåg att kommunen haft fog för att misstänka att överservering skett på restaurangen och att detta borde föranlett kommunen att mera fortlöpande utöva sin tillsyn. Domstolen ansåg att det underlag som kommunen haft för sitt beslut att återkalla serveringstillståndet inte varit tillräckligt för en så ingripande åtgärd. 9 kap. 18. Anm. Det kan tilläggas att det av handlingarna i målet framgår att det gjorts ett flertal andra tillsynsbesök från kommun och polis mellan beslutet om varning och återkallelse men att dessa inte föranlett anmärkningar eller varit bristfälligt dokumenterade. UPPSALA Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. ekonomisk misskötsamhet, bl.a. restföringar. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 12. UPPSALA Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande lämplighet. En styrelseledamot var misstänkt för brott mot ordningslagen vid fem tillfällen. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 12. UPPSALA Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och anförde att det som legat till grund för varningen inte kommunicerats med tillståndshavaren. Domstolen fann att beslutet inte tillkommit i laga ordning och återförvisade målet till kommunen för förnyad handläggning FL. UPPSALA Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om ändrad serveringstid mån-fre från kl 11 istället för från kl 16. Beslutet motiverades med att serveringen närhet till en gymnasieskola. Polismyndigheten hade avstyrkt utökad serveringstid. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 17. UPPSALA *) 6 *) Ansökan om serveringstillstånd som avslagits av kommunen överklagades. Förvaltningsrätten avskrev målet sedan klaganden återkallat sitt överklagande. LINKÖPING Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. tillståndshavarens underlåtelse år 2008 att anmäla en betydande ägarförändring. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till en erinran. Förvaltningsrätten konstaterade att kommunen bedömt att den nye bolagsmannen uppfyllde kravet på lämplighet men att det i sig inte kunde ses som en förmildrande omständighet. Den omständigheten att tillståndshavaren tidigare uppvisat en god skötsamhet medför dock att en erinran får anses som en tillräckligt ingripande åtgärd. 9 kap. 17. LINKÖPING *) 1 *) Avskrivning sedan överklagandet återkallats (beslut om återkallelse av serveringstillstånd). LINKÖPING *) 2 *) Ej inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). LINKÖPING *) 3 *) Avskrivning sedan överklagan återkallats (beslut om återkallelse av serveringstillstånd). LINKÖPING *) 4 *) Inhibition (återkallelse av serveringstillstånd- fråga om besittningsrätt till lokalerna). LINKÖPING Ej Ä *) 4

11 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren inte längre hade besittningsrätt till lokakerna. Det fanns även indikationer på att tillståndshavaren inte längre bedrev verksamhet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. LINKÖPING Ä *) 6 *) Kommunen avslog en förenings ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (dec 20012) p.g.a. att kommunen inte ansåg att verksamheten var av tillfällig art. Föreningen återkom varje år med liknande ansökningar. Kommunen var av den uppfattningen att föreningen skulle söka ett stadigvarande tillstånd. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att föreningen under åren sökt tillfälliga serveringstillstånd vid i huvudsak två tillfällen per år, varav ett tillfälle har avsett 1-2 veckor samt i övrigt någon enstaka dag. Under 2012 har föreningen tidigare ansökt och beviljats tillfälligt serveringstillstånd den 12 och 13 oktober. Förvaltningsrätten finner att detta inte kan anses utgöra mer än enstaka tillfällen och att det inte kan anses vara fråga om en regelbunden verksamhet. 8 kap. 2 och 15. JÖNKÖPING Ej Ä *) 1 *) Kommunen meddelade serveringstillstånd till kl 01 och avslog därmed serveringstid till kl 02. Polismyndigheten hade av ordningsskäl avstyrk servering efter kl 01. Dessutom meddelades villkor om att serveringen på uteserveringen skulle avslutas senast kl samt att endast bordsservering fick förekomma på densamma. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och yrkade serveringstid till kl 02 inomhus samt att villkoret om bordsservering utomhus skulle tas bort. Förvaltningsrätten avslog överklagandet ifråga om serveringstiden men undanröjde villkoret om bordsservering. Vad gäller frågan om bordsservering ansåg förvaltningsrätten att möjligheterna att ha uppsikt över uteserveringen är goda och att det inte framkommit tillräckliga skäl för att anse att villkoret kan motiveras ur ordningssynpunkt eller av annan anledning. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , , meddelade prövningstillstånd och inhibition av förvaltningsrättens dom. Därefter avslog kammarrätten överklagandet varmed inhibitionen upphörde att gälla. 8 kap. 1 och 19. JÖNKÖPING Ä 1 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. servering av alkoholdrycker till en underårig vid ett tillfälle. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som upphävde beslutet. Domstolen konstaterade att den underårige, vars alkoholhalt i blodet uppgick till 2,0 promille i samband med en provtagning senare samma kväll, själv lämnat uppgifterna om att hon skulle serverats alkohol på restaurangen. Tillståndshavaren å sin sida uppgav att det skett sedvanlig legitimationskontroll. Domstolen ansåg inte att det gick att sätta större tilltro till den berusades uppgifter än till tillståndshavarens. Det kunde alltså inte uteslutas att den underårig berusat sig någon annanstans. 9 kap. 17. JÖNKÖPING Ej Ä *) 2 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden inte hade till huvudsakligt syfte att tillhandahålla lagad mat (annan verksamhet var det huvudsakliga syftet med rörelsen) i den mening som avses i alkohollagen och att det inte fanns något godkänt kök. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 15. JÖNKÖPING Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden lämnat olika uppgifter om hur finansieringen av restaurangköpet skett. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 12. JÖNKÖPING Ej Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. upprepade överträdelser av alkohollagens bestämmelser och att tillståndshavaren meddelars erinringar vid två tillfällen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. JÖNKÖPING Ej Ä *) *) Kommunen meddelade vid två tillfällen erinringar p.g.a. brister i nykterhet. Tillståndshavaren överklagade besluten till förvaltningsrätten som avslog överklagandena. 9 kap. 17.

12 JÖNKÖPING Ej Ä *) 5 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. vissa brister i finansieringen. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att sökanden visserligen haft möjlighet att spara aktuellt belopp men att pengarna hållits utanför banksystemet och att det saknades möjlighet att i tillräcklig grad följa transaktionerna inför investeringen. 8 kap. 12. JÖNKÖPING Ej Ä *) 6 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet p.g.a. att kraven på lämplighet inte var uppfyllda (en PBI-finansiär, hade stora skatteskulder och hade varit inblandad i en konkurs). Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade bl.a. att sökanden var beroende av en person -PBI eller inte- som inte var lämplig att bedriva alkoholservering. 8 kap. 12. JÖNKÖPING Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. misstänkt bulvanförhållande. Kommunen ansåg att bolaget inte förmått visa att den nya innehavaren kan bedriva verksamheten självständigt gentemot de tidigare ägarna (den nye innehavarens bröder vilka av kommunen inte ansågs uppfylla lämplighetskravet i alkohollagen). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen fann flera omständigheter som talade för ett bulvanförhållande men även sådana som talade för motsatsen. Domstolen konstaterade även att de omständigheter som legat till grund för återkallelsen i huvudsak var kända för kommunen vid tidpunkten för beviljande av serveringstillståndet. 9 kap. 18. JÖNKÖPING Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ekonomisk misskötsamhet (restföringar). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att skatteskulden visserligen var omfattande men var relativt ny och härrörde sig till en kortare tidsperiod. 9 kap. 19. VÄXJÖ Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar och p.g.a. att tillståndshavaren avregistrerats för F-skatt. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. 9 kap 18. VÄXJÖ Ej Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning samt återtog tidigare meddelad utsträckt serveringstid mellan kl 01 och kl 03. Anledning till ingripandet var i huvudsak brister i ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet och bl.a. konstaterade att tillståndshavaren meddelats en varning år Tillståndshavaren överklagade till Kammarrätten i Jönköping som , nr , biföll överklagandet i den del som avsåg den återtagna utsträckta serveringstiden. 9 kap. 17. VÄXJÖ Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar. Det hade även förekommit brister i skattedeklarationer. Skatteverket hade återkallat bolagets F-skattsedel. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. VÄXJÖ Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillståndet från en ishockeyklubb avseende servering vid ca 30 tillfällen under en säsong. Motivet för kommunens ställningstagande framgår inte av domen men torde vilat på bestämmelsen i 8 kap. 17. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. VÄXJÖ *) 3 *) Avvisning av överklagandet (överklagande av ett förslag till beslut). FPL 4. VÄXJÖ Ä *) 4

13 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det inte funnits föreskrivna ordningsvakter, att det funnits brister i brandsäkerheten och att tillståndshavaren tidigare meddelats en varning. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Kommunen hade även åberopat att det inte funnits något tillståndsbevis i restauranglokalen vilket domstolen konstaterade att det inte finns något krav på i alkohollagen eller någon annanstans. Vidare hade kommunen gjort gällande att en serveringsansvarig var olämplig. Domstolen ansåg att en person som varit ägare till en restaurang för vilken serveringstillståndet återkallats inte är lämplig som serveringsansvarig men konstaterade att det bristande omdömet från tillståndshavarens sida att utse en sådan person knappast är tillräckligt för att grunda en varning eller återkallelse. 9 kap. 18. MALMÖ Ej Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om stadigvarande utökning av serveringstiden på två uteserveringar varav en belägen på en innergård (men medgav utökad tid under en prövotid). I samband härmed upptäckte kommunen att servering skett redan tidigare på innergården utan att det fanns något medgivande därtill från kommunens sida. Beslutet motiverades med att det fanns risk för olägenheter. Tillståndshavaren överklagade till och anförde bl.a. att kommunen inte tidigare haft invändningar mot serveringen på innergården och att tillståndshavaren således hade rätt att servera där. Förvaltningsrätten som avslog överklagandet och anförde bl.a. att ett serveringsområde måste fastställas genom ett positivt myndighetsbeslut. Den omständigheten att kommunen inte tidigare anmärkt på att tillstånd saknades för innergården kan inte tillmätas den betydelsen att ett giltigt serveringstillstånd i enlighet med tillståndshavarens påståenden kan anses uppkommit. 8 kap. 19. MALMÖ Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brott vid två tillfällen mot förvaringsförbudet i 8 kap. 24 alkohollagen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och hävdade att de två flaskor det varit fråga om hade omhändertagits från gäster och därefter förvarats i baren. Domstolen ändrade till en erinran och anförde bl.a. att förvaringsförbudet i första hand antas syfta på sådana alkoholdrycker vars hantering serveringsstället och dess personal förfogar över medan alkoholdrycker som medförs av gäster inte på samma sätt kan anses förvaras i lokalen. 9 kap. 17. Anm. I det fall gästers drycker måste tillfälligtvis omhändertas av tillståndshavaren bör dessa lämpligen märkas med gästens namn och dessutom inte förvaras på ett ställe där dryckerna riskerar att sammanblandas med tillståndshavarens. Gäster som förtär egna starkare alkoholdrycker bör avvisas. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Göteborg som biföll överklagandet. MALMÖ , *) , *) Kommunen påförde tillsynsavgifter för ett aktiebolags tre serveringsställen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och hävdade att avgifterna står i strid med självkostnadsprincipen i kommunallagen. Domstolen avslog överklagandet och anförde bl.a. att grunderna för avgiftsuttag i kommunen har fastställts genom laga kraft vunnet beslut av kommunfullmäktige Enligt förvaltningsrättens mening utgör detta förhållande emellertid inte något hinder mot att i sak pröva efterkommande beslut om avgifter. Då alkohollagen inte alls berör storleken på avgifter gäller regleringen i 8 kap. 3 c kommunallagen enligt vilken kommunen inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som kommunen tillhandahåller. Enligt förvaltningsrättens uppfattning har kommunen på ett godtagbart sätt redovisat att tillståndsenhetens tjänster svarar mot kommunens kostnader. 8 kap. 10. MALMÖ Ej Ä *) 1 *) Ett annat restaurangbolag men i övrigt samma frågeställning och domslut som i de tre målen ovan.8 kap. 10. MALMÖ Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar och annan ekonomisk misskötsamhet. Vidare hade en av bolagsmännen tagit befattning med narkotika. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18.

14 MALMÖ Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade serveringstillståndet på en kanalbåt med serveringstider kl Sökanden överklagade till förvaltningsrätten och yrkade att serveringen skulle få påbörjas kl 10- resenärerna kan känna sig sugna på en öl eller ett glas vin under tiden båten slussar innan lunch serveras kl Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att den i alkohollagen angivna normaltiden kl 11 har sin grund i tidpunkten för lunchservering och att den sociala hänsynen får väga över. 8 kap. 19. MALMÖ Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden i samband med ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd ingivit ofullständigt underlag samt brutit mot reglerna i 8 kap. 24 alkohollagen. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som visade målet åter till kommunen för fortsatt handläggning. Domstolen anförde bl.a. att den omständigheten att sökanden i samband med tidigare ansökningar om tillfälliga serveringstillstånd ingivit ofullständigt underlag i och för sig kan utgöra skäl att återkalla redan beviljat tillstånd men att det som därvid framkommit inte kan ligga till grund för avslag på den i målet aktuella senare gjorda ansökan. Vad gäller överträdelsen av 8 kap. 24 konstaterade domstolen att åklagaren inte väckte åtal och att omständigheterna kring den påstådda överträdelsen var oklara. 8 kap. 12. MALMÖ Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande ekonomisk lämplighet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att det inte var möjligt att se hur finansieringen skett. 8 kap. 12. MALMÖ Ej Ä *) 3 *)Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande ekonomisk lämplighet. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att en företrädare för sökandebolaget drivit ett annat bolag som haft betalningsuppmaningar och restföringar samt att aktiekapitalet i det bolaget varit förbrukat de senaste tre åren utan att i aktiebolagslagen föreskrivna åtgärder vidtagits. Vidare hade inte bolagets företrädare deklarerat någon inkomst de senaste åren och har heller inte kunnat visa hur han klarat sin försörjning under den tiden. 8 kap. 12. MALMÖ Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att det vid flera tillfällen varit brister i ordning och nykterhet samt att mat inte tillhandahållits. Härutöver fanns en stor restföring och bolagets F-skattsedel hade dragits tillbaka. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Bl.a. konstaterade domstolen att tillståndshavaren fått två erinringar under 2011, dels p.g.a. brister i ordning och nykterhet och dels p.g.a. att villkor om ordningsvakter inte efterlevts. Vad gäller tillhandahållande av lagad mat hade miljöförvaltningen noterat att ingen livsmedelshantering skett under de tre tillsynsbesök som gjorts kvällstid. Vid ett tillsynsbesök konstaterades att mat hade tagits från ett angränsande matställe. Domstolen anförde angående detta förhållande att bolaget fått sitt serveringstillstånd för att man tillhandahåller mat från eget kök och genom att inte leva upp till detta har bolaget brutit mot bestämmelserna i alkohollagen. 9 kap. 18. MALMÖ Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att det inte fanns ett visst avgränsat område för serveringen (serveringsytan delades av nio restauranger/caféer) samt att uteserveringen var belägen intill en lekplats. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Förvaltningsrätten konstaterade att det var fritt fram för gästerna att välja sin sittplats inom restaurangtorget och att det då blir omöjligt för serveringspersonalen att kontrollera vilka gäster som får tillgång till alkoholdrycker samt kunna upptäcka om olägenheter uppstår. Domstolen konstaterade även att det inte fanns förutsättningar i detta fall att tillämpa bestämmelsen om särskilt serveringstillstånd i 8 kap. 14. Vad gäller frågan om uteserveringens placering intill en lekplats ansåg domstolen dock inte att det förhållandet var grund för avslag. 8 kap. 14. MALMÖ Ej Ä *) 3

15 *) Kommunen meddelade en varning sedan bolagets aktiekapital varit förbrukat till mer än hälften under 2009 och Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. MALMÖ Ej Ä *) 3 *) Kommunen meddelade en erinran p.g.a. oordning i restauranglokalen. I samband med tillsyn hade iakttagits flaskor, glas och glaskross på serveringsytan samt hade en stor golvyta varit blöt av dricka. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. MALMÖ Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om utsträckt serveringstid från kl 01 till kl 02 p.g.a. risk för sena ljudstörningar samt att bolaget inte motsvarade lämplighetskravet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 19. Anm. Den ifrågasatta lämpligheten berördes inte av domstolen men domstolen noterade att tillståndshavaren 2011 tilldelats en varning vilken måhända är skälet till att lämpligheten nämndes i kommunens beslut. MALMÖ Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en erinran p.g.a. att det i samband med tillsyn inte funnits någon serveringsansvarig tillgänglig. Härutöver hade kommunen i samband med tillsynen anmärkt på prissättningen men uttalat att den frågan inte var så allvarlig att den skulle föranleda ett administrativt ingripande. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att den serveringsansvarige varit frånvarande i endast sju minuter. Överklagandet vad gäller frågan om prissättning avvisades eftersom uttalandet inte hade sådan rättslig verkan att det föreligger ett överklagbart beslut. 9 kap. 17. MALMÖ Ej Ä *) 4 *) Kommunen meddelade en erinran sedan det konstaterat att tillståndshavaren inte vare sig marknadsförde mat eller serverade någon. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. MALMÖ Ej Ä *) 5 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. av ekonomisk olämplighet, brister i ordning och nykterhet, brister i matutbud och dess marknadsföring, avsaknad av alkoholfria alternativ, bristande avgränsning av uteservering samt inte följt villkor om ordningsvakter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen konstaterade att tillståndshavaren år 2011 meddelats en varning av delvis andra skäl än de nu aktuella. 9 kap. 18. MALMÖ Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i bokföringen och undanhållande av intäkter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. GÖTEBORG *) 1 *) Avskrivning sedan tiden för serveringstillståndet löpt ut (villkor om ordningsvakter). Dock prövade ändå förvaltningsrätten sakfrågan. GÖTEBORG Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i bokföringen och misskötta skatte- och avgiftsinbetalningar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Dock var det huvudsakliga skälet till domstolens ställningstagande att tillståndshavaren inte längre disponerade över lokalerna där verksamheten bedrevs. 9 kap. 18. GÖTEBORG Ej Ä *) 1 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. omfattande brister i bokföringen samt restföringar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. GÖTEBORG Ej Ä *) 1

16 *) Kn återkallade serveringstillståndet p.g.a. att innehavarna av serveringsstället innehaft och brukat narkotika på restaurangen. 9 kap. 18. GÖTEBORG *) 1 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd (ekonomisk misskötsamhet). GÖTEBORG *) 1 *) Avskrivning sedan klaganden återkallat överklagandet (ansökan om serveringstillstånd). GÖTEBORG Ä *) 1 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. att sökanden skönstaxerats för mervärdesskatt. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen fann att de huvudsakliga invändningarna var att sökanden genom förbiseende under en kort period använt fel momssats i samband med viss försäljning av mat. 8 kap. 12. GÖTEBORG Ä *) 1 *) Kommunen meddelade i samband med serveringstillstånd villkor om två ordningsvakter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som delvis ändrade kommunens beslut till att under vissa veckodagar avse endast en ordningsvakt. GÖTEBORG *) 1 *) Avskrivning sedan tillståndshavaren/klaganden försatts i konkurs. GÖTEBORG Ej Ä *) 2 *) Kommunen meddelade varning p.g.a. personalen på restaurangen inte kunde uppge vem som var serveringsansvarig och att en gäst drack whisky ur en egen medhavd flaska. Denne gäst var dessutom kraftigt berusad. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. GÖTEBORG Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. restföringar. Dessutom hade tillståndshavarens F- skattesedel återtagits av Skatteverket. Den återficks dock innan kommunens beslut. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. Domstolen konstaterade bl.a. att tillståndshavaren inte tidigare meddelats erinran eller varning. 9 kap. 18. GÖTEBORG Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. brister i redovisningen och underlåtenhet att registrera försäljningen. Dessutom hade det förekommit betalningsanmaningar, en mindre restföring samt anordnande av offentlig tillställning utan polismyndighetens tillstånd. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som, att efter att först meddelat inhibition, avslog överklagandet. Domstolen konstaterade dels att Skatteverket inte presterat tillräcklig bevisning i förvaltningsrätten i det mål som rörde tillståndshavarens redovisning, dels att övriga omständigheter inte var tillräckligt allvarliga för att serveringstillståndet skulle återkallas. Dock fann domstolen att tillståndshavaren numer inte längre disponerade över restauranglokalerna ifråga och att det av den anledningen inte fanns skäl att ändra kommunens beslut. 9 kap. 18. GÖTEBORG Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren inte längre disponerade över lokalerna (hyreskontraktet hade överlåtits till ett annat bolag) samt att en tänkt efterträdare fått köpa tillståndshavarens lager av alkoholdrycker innan efterträdaren meddelats serveringstillstånd. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap 18. GÖTEBORG Ej Ä *) 3

17 *) Kommunen avslog en ansökan om serveringstillstånd från ett aktiebolag p.g.a. att bolagets ledamot och firmatecknare tidigare bedrivit verksamhet i lokalen (med serveringstillstånd) men att verksamheten överlåtits till aktiebolaget i mars 2010 men att först i augusti 2011 inkom en ansökan om serveringstillstånd för aktiebolaget. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen fann i likhet med kommunen att sökanden drivit verksamheten i 18 månader utan serveringstillstånd. 8 kap. 12. Anm. Varför det aktuella förhållandet inte upptäcks av kommunen tidigare framgår inte men en tänkbar förklaring är att det inte skedde eftersom det varit fråga om samma fysiska person som företrädde den ursprungliga firman och därefter aktiebolaget. Ansvaret faller dock på tillståndshavaren som inte informerat kommunen om tänkta förändringar och inte omedelbart, när förändringarna var genomförda, ansökte om nytt tillstånd. GÖTEBORG Ej Ä *) *) Närboende fastighetsägare överklagade ett beslut av kommunen att utöka restaurangens användbarhet. Detta p.g.a. befarad risk för olägenheter. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. Domstolen konstaterade bl.a. att polismyndigheten och miljöförvaltningen inte haft några invändningar. 8 kap. 17. GÖTEBORG Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. ett tillsökandebolaget närstående bolag vid flera tillfällen påförts kontrollavgifter av Skatteverket åren Kommunen ifrågasatte dessutom hur en överlåtelse av andelar i ett bolag gått till och att kravet på uppvisande av finansieringsplan inte var uppfyllt. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade vad gäller kontrollavgifterna att bolaget skött sig efter Köpet hade genomförts utan någon egentlig köpeskilling men med avtal om en resultatfördelning för försäljningsåret vilket föranledde domstolen att inte ifrågasätta finansieringen. 8 kap. 12. GÖTEBORG Ej Ä *) 3 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att Skatteverket funnit att bolagets redovisning inte bedömts vara tillförlitlig, bl.a. ansåg Skatteverket att personalliggare manipulerats och att det förekommit oredovisade löneutbetalningar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet efter det att förvaltningsrätten i ett annat mål rörande skattefrågan funnit att det förekommit oredovisade löner. 9 kap. 18. GÖTEBORG Ä *) 4 *9 Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. ekonomisk misskötsamhet samt brister i ordning och nykterhet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till varning. 9 kap. 18. GÖTEBORG *) 6 *) Inhibition av beslut om återkallelse av serveringstillstånd. KARLSTAD Ä *) 1 *) Kommunen återkallade år 2012 serveringstillståndet p.g.a. restföringar. Tillståndshavaren hade av samma skäl meddelats en erinran år Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att skulderna var betalda och att rutinerna för skatteinbetalningar skärpts. 9 kap. 18. KARLSTAD Ej Ä *) 2 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet. Tillståndshavaren överklagade beslutet till förvaltningsrätten och begärde anstånd med att utveckla grunderna för sin talan men hördes därefter inte av. Förvaltningsrätten avslog överklagandet. 9 kap. 18. FALUN Ä *) 3

18 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan polismyndigheten vid ett tillfälle stängt restaurangen efter ett bråk mellan gäster. Det hade hela kvällen varit stökigt och polisen hade vid flera tillfällen kallats till restaurangen av ordningsvakterna. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till en varning. Förvaltningsrätten konstaterade bl.a. att de brister som kommunen uppmärksammat vid tidigare tillfällen hade medfört dialoger med tillståndshavaren men hade avslutats utan administrativt ingripande. 9 kap. 18. FALUN *) 4 *) Inhibition (återkallelse av serveringstillstånd). FALUN Ä *) 5 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. bristande utbud av mat och p.g.a. att servering syntes ha skett före serveringstidens början (vilket framgick av kassaapparatens journalminne). Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till en erinran. Domstolen godtog klaganden förklaring om att den försäljning som vid några tillfällen registrerats före kl 11 i själva verket var försäljning från kvällen innan. Vad gäller matutbudet fann domstolen att det fanns vissa brister men inte så stora att det fanns grund för ingripande enbart på den grunden. 9 kap. 17. FALUN Ej Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att tillståndshavaren vis två tillfällen underlåtit att anmäla ägarförändringar. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 17. FALUN Ej Ä *) 6 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet sedan tillståndshavaren meddelats en varning 2010 och 2012 p.g.a. brister i ordning och nykterhet och p.g.a. att missförhållandena fortsatt. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. HÄRNÖSAND Ä *) 1 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. brister i ordning, överservering och tobaksförsäljning av någon som inte varit anställd av tillståndshavaren. Dessutom hade rökning tillåtits i ett tält på en uteservering. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen fann att tillståndshavaren rättat till de förhållanden som förelåg 2009 och 2010 vid två sommarfester. Tidpunkten för den påstådda överserveringen hade inte kunnat fastställas och bör därför inte ligga till grund för ett ingripande. Ordningsläget 2011 som ansågs bristfälligt bestod av tomglas och flaskor som inte plockats bort och som får anses som en ringa brist. När det gäller tobaksförsäljningen ansåg förvaltningsrätten inte att bestämmelsen om anställd personal i alkohollagen kräver att personer som säljer tobak ska vara anställda. Härtill fanns ytterligare en överservering som tillståndshavaren kan lastas för. Kommunen överklagade till Kammarrätten i Sundsvall som , nr , biföll överklagandet och fastställde kommunens beslut om varning. Vad gäller tobaksförsäljningen anslöt sig kammarrätten till förvaltningsrättens bedömning. 9 kap. 17. HÄRNÖSAND Ej Ä *) 3 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande lämplighet (en företrädare för sökandebolaget hade varit engagerad i andra bolag som under de tre senaste åren registrerats för betalningsuppmaningar och restföringar) och p.g.a. lokalens beskaffenhet och verksamhetens inriktning (maten bestod av prefabricerade ingredienser, texmexmat, som uppvärmdes). Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. Domstolen delade kommunens uppfattning och konstaterade även att restaurangen är belägen i ett köpcentrum en bit utanför centrum dit bil är det naturligaste transportmedlet och att även detta talade mot att bevilja serveringstillstånd. 8 kap. 12 och15. HÄRNÖSAND Ä *) 3

19 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet samt beslutade vid samma tillfälle att avslå en ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd i samband med en festival. Kommunen hade uppmärksammat att det skett servering av alkoholdrycker efter stängningstiden. Vid ett annat tillfälle hade gäster tagit med sig drinkglas utanför restaurangen. Vid ytterligare ett tillfälle hade gäster befunnits sig bakom restaurangens bardisk. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som dels ändrade till varning och dels biföll ansökan om ett tillfälligt serveringstillstånd. 9 kap 18. HÄRNÖSAND Ä *) 3 *) Kommunen avslog utökad serveringstid till kl 04 i samband med en efterfest i anslutning till en konsert. Serveringstid till kl 03 meddelades dock. Skälet angavs vara att undvika alkoholpolitiska olägenheter och att det följde kommunens riktlinjer. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterad bl.a. att polismyndigheten tillstyrkt ansökan. 8 kap. 19. HÄRNÖSAND Ä *) 3 *) Kommunen återtog (tekniskt sett genom att återkalla serveringstillståndet och samtidigt meddela ett nytt) en tidigare meddelad serveringstid till kl 03 och satte serveringstiden till kl 02. Detta eftersom tillståndshavaren, ett aktiebolag, bytt ägare och kommunen tillämpade en kvalificeringsperiod för nya fysiska personer (enligt kommunens riktlinjer skulle restaurangen de två senaste åren drivits av en majoritet av i huvudsak samma fysiska personer). Härutöver hade en mindre anmärkning riktats mot restaurangen. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som biföll överklagandet. Domstolen konstaterade att inte enbart en hänvisning till en generell kvalificeringsperiod i kommunens riktlinjer kunde utgöra skäl för en återkallelse. 9 kap. 18. HÄRNÖSAND Ej Ä *) 4 *) Kommunen återkallade serveringstillståndet p.g.a. att tillståndshavaren trots en tidigare varning (okt 2010) inte betalade skatter och avgifter. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 9 kap. 18. HÄRNÖSAND Ä *) 6 *) Kommunen meddelade en varning p.g.a. att gästerna gått omkring i lokalen och druckit direkt ur champagneflaskorna vilket enligt kommunen visar att serveringspersonalen inte haft kontroll över de drycker som serverats. och p.g.a. att gäster tillåtits ta med sig champagneflaskor från serveringsstället. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten som ändrade till en erinran. Domstolen konstaterade därvidlag att tillståndshavaren inte misskött sig tidigare. 9 kap. 17. UMEÅ Ej Ä *) 4 *) Kommunen avslog ansökan om serveringstillstånd p.g.a. bristande lämplighet hos bolagsmännen samt brister i finansieringen. Sökanden överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. 8 kap. 12. LULEÅ Ä *) 1 *) Kommunen hade meddelat en tillfälligt utsträckt serveringstid till kl 02. Några månader efter att den tillfälliga serveringstiden löpt ut beslutade kommunen att avslå fastställandet av det tidsbegränsade serveringstillståndet. Tillståndshavaren överklagade till förvaltningsrätten och yrkade serveringstid till kl 02. Domstolen konstaterade dels att tillståndshavaren inte ansökt om att den utsträckta serveringstiden skulle permanentas och avvisade därför det yrkande. Vad gäller kommunens beslut undanröjde domstolen detta. Domstolen konstaterade dels att kommunen inte haft någon laglig möjlighet att pröva frågan om utsträckt tid utan att tillståndshavaren ansökt om det och dels att det var meningslöst av kommunen att avslå fastställandet av ett beslut som redan upphört.

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Göteborgs stad Tillståndsenheten Box 5282 402 25 Göteborg MOTPART Fortress Restaurang AB,

Läs mer

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen

Ärendena är sorterade under i målet huvudsakligt lagrum i alkohollagen Statens folkhälsoinstitut Referat av serveringsärenden i förvaltningsdomstolarna 2004 Regeringsrätt och kammarrätter: samtliga sakprövade mål. Länsrätter: ett urval (kompletteras efter hand). Ärendena

Läs mer

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

Ansvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en ansvarsfull

Läs mer

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum Ärendenummer 1 (6) FÖRSLAG TILL BESLUT MRN/2017:67 Robert Janeling Miljö- och räddningstjänstnämnden Varning enligt 9 kap. 17 alkohollagen, Vita Huset i Eskilstuna

Läs mer

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten

DOMAR 2007. Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr. Datum Mål nr Dom Kammarrätten DOMAR 2007 Uppdatering Nr 11 2008-02-25 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2007 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2007-09-17 2027-06 Ej pt Sthlm 2006-03-03 1307-06 *) AB 8 *) Kommunen återkallade

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. P1 2. P2 Ombud för 1 och 2: Advokat

Läs mer

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER

Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER Översiktsbild ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER ALKOHOLLAGEN (AL 2010:1622) SERVERINGSBESTÄMMELSER En kort presentation från enheten för serveringstillstånd Lite historik 1467 Brännvinet

Läs mer

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr

DOMAR 2008. Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008. Datum Mål nr Dom Kammarrätten. Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr DOMAR 2008 Uppdatering Nr 7 2008-12-08 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2008 Datum Mål nr Dom Kammarrätten Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. nr 2008-01-16 30-08 Ej pt Sundsvall 2007-12-20 3695-07 1 2008-04-15 1715-08

Läs mer

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2011. Uppdatering Nr 11 2012-04-12. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2011 Uppdatering Nr 11 2012-04-12 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) lades samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

ansvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol Den här broschyren är tänkt som ett stöd för dig som är politiker/beslutsfattare i kommunen och har till uppgift att fatta beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Har du frågor eller vill beställa

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun RIKTLINJER Gäller från och med 2012-12-01 och tillsvidare Antaget av fullmäktige 2012-11-12 124 RIKTLINJER 1 Riktlinjer för serveringstillstånd i Håbo kommun

Läs mer

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga:

Tillsammans med ansökan skall den sökande bifoga: 2009-04-16 Serveringstillstånd Tillstånd beviljas utifrån följande kriterier. Sökandens lämplighet (AL 7 kap 7 ) Serveringsställets lämplighet (AL 7 kap 8 ) Olägenheter ur alkoholpolitisk synpunkt (AL

Läs mer

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd

Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Bra att veta för dig som har serveringstillstånd Innehållsförteckning Vad kontrollerar tillståndsenheten när de besöker ditt serveringsställe?...2 Vilka är ansvariga personer för serveringstillståndet

Läs mer

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD

Tjänsteskrivelse TILLSTÅNDSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNAD Tjänsteskrivelse 1(6) Ulrika Söderlund 2011-09-05 Översyn av taxor och avgifter för ansöknings- och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel (Dnr SMN2011/277)

Läs mer

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering

Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1(9) Staffanstorp kommuns riktlinjer för alkoholservering 1 Allmänt Det är av stor vikt att kommunen har tydliga riktlinjer som redogör för gällande alkohollag (2010:1622) och anslutande föreskrifter samt

Läs mer

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5

Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 www.fhi.se 2011-12-29 Dnr TILLS 2011/91 Frågor och svar om alkohollagen, Nr 5 Bjudregeln 3 kap. 9 på ett serveringsställe Fråga: Vilken åldersgräns gäller för bjudregeln på ett serveringsställe? Är det

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 mars 2010 KLAGANDE Convivium Strix Restaurang Aktiebolag Ombud: AA Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare Sveavägen 25 111 34 Stockholm MOTPART

Läs mer

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18

TILLSYNSPLAN ÅR 2015 AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN. Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 TILLSYNSPLAN AV SERVERINGSTILLSTÅND I KATRINEHOLMS KOMMUN ÅR 2015 Antagen av Socialnämnden 2014-12-18 1 Innehållsförteckning TILLSYNSPLAN... 0 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2015 KATRINEHOLMS KOMMUN... 2 2. BAKGRUND

Läs mer

Antagen av socialnämnden SN2012/0158

Antagen av socialnämnden SN2012/0158 RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND I DANDERYD Antagen av socialnämnden 2012-12-17 SN2012/0158 1 Krogmiljön i Danderyd kan sammanfattas som angenäm och trevlig. Danderyds kommun kommer att arbeta för

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd

Tillsynsplan av serveringstillstånd Tillsynsplan av serveringstillstånd Innehåll Tillsynsplan av serveringstillstånd... 1 Innehåll... 2 Tillsynsplan... 3 Bakgrund och beskrivning av tillsynsplanens innehåll... 4 Inledning... 4 Alkohollagens

Läs mer

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009

DOMAR 2009. Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 DOMAR 2009 Uppdatering Nr 11 2010-01-25 KAMMARRÄTTERNAS DOMAR 2009 Kammarrätt Datum Mål nr Länsrätt Datum Mål nr Sak Uppdatering nr Stockholm 2009-01-09 478-08 AB 2007-12-20 24303-07 *) 1 *) Kommunen meddelade

Läs mer

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010

DOMAR 2010. Uppdatering Nr 10 2011-01-14. Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 DOMAR 2010 Uppdatering Nr 10 2011-01-14 Ny länsrättsorganisation 15 februari 2010 - Länsrätterna i Visby (I) och Stockholm (AB) läggs samman till Förvaltningsrätten i Stockholm. -Länsrätterna i Västerås

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö

Riktlinjer för alkoholservering. Socialnämnden i Mullsjö Riktlinjer för alkoholservering Socialnämnden i Mullsjö Inledning Alkohollagen är en skyddslag. Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för kommunerna är att skyddet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 15 februari 2016 KLAGANDE RundEllen AB, 556457-4241 Västergatan 19 413 13 Göteborg MOTPART Göteborgs kommun Box 5282 402 25 Göteborg ÖVERKLAGAT

Läs mer

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat.

Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. DOMAR 2006 Uppdatering Nr 11 domar tom 2006-12-31 REGERINGSRÄTTENS DOMAR 2006 Datum Mål nr Dom Kammarrätten nr Datum Mål nr Dom Lr Uppdat. 2006-05-10 5986-05 Ej pt Gbg 2005-10-07 6319-04 *) O 5 *) Kommunen

Läs mer

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13

Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 Uppdatering Nr 13a 2006-01-18, redaktionell ändring av uppdat nr 13 REGERINGSRÄTTEN 2005 Datum Mål nr Dom Kammar Datum Mål nr Dom Lr Uppdat nr rätten 2005-01-17 7034-04 Ej pt Sthlm 2004-11-22 5522-04 *)

Läs mer

Information angående. serveringstillstånd

Information angående. serveringstillstånd Information angående serveringstillstånd Alkohollagstiftningen är i första hand en skyddslagstiftning som kommit till för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Därför får serveringstillstånd vägras

Läs mer

Riktlinjer för. Servering av alkohol

Riktlinjer för. Servering av alkohol Riktlinjer för Servering av alkohol Riktlinjer för servering av alkoholhaltiga drycker Serveringstillstånd Den svenska alkoholpolitikens mål är att främja folkhälsan genom att minska alkoholens medicinska

Läs mer

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden

Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun. Socialnämnden Tillsynsplan av serveringstillstånd i Katrineholms kommun Socialnämnden 2016 Innehållsförteckning 1. TILLSYNSPLAN FÖR ÅR 2016 KATRINEHOLMS KOMMUN... 3 2. BAKGRUND OCH BESKRIVNING AV TILLSYNSPLANENS INNEHÅLL...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND KOMMUNALA RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN AVSEENDE SERVERINGSTILLSTÅND Enligt 8 kap 9 alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla riktlinjer för tillämpningen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer för i Sollentuna kommun Antagna av fullmäktige 2012-12-12, 139 Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Alkoholpolitiska mål... 2 3 Kommunens informationsskyldighet... 2 4 Ansökan... 2 5 Handläggning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 22 juni 2011 KLAGANDE Sociala resursnämnden i Malmö stad Tillståndsenheten 205 80 Malmö MOTPARTER 1. Restaurang Gustav Adolf AB (f.d. Becky

Läs mer

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker

Riktlinjer för servering av alkoholdrycker 1 (8) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: SN 2012-05-02 Uppdateras: Riktlinjer för servering av alkoholdrycker Innehållsförteckning 1. Allmänt 2. Utredning och beslut om

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun RIKTLINJER Riktlinjer för serveringstillstånd i Upplands-Bro kommun 2 Innehåll Bakgrund... 3 Mål... 3 Inledning... 4 Servering av alkoholdrycker... 4 Ansökan... 4 Serveringstillstånd... 4 Kunskapsprov...

Läs mer

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker

Namn. Restaurangnummer. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest e dyl) gäster. Starköl Vin Spritdrycker Andra jästa alkoholdrycker ANSÖKAN - BESLUT om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) (1994:1738) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr/

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se SLUTLIG BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2007-001 Datum: 2007-03-12 Utredare: Mårten Hyltner Utredning om indragna serveringstillstånd

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Riktlinjer för alkoholservering ÖFS 2013:14 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 4:19 Dnr KS 2012/506-702 2013-14 Riktlinjer för alkoholservering v 4 13-05-20 13:15

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJER SOCIALNÄMNDEN socialnämnden Riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen RIKTLINJE antas av socialnämnden Riktlinjer säkerställer riktigt agerande och god kvalitet i stadens arbete.

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 16 (19) Socialnämndens arbetsutskott 2015-05-11 63 Ansökan om stadigvarande utökad serveringstid, Nya Våning 1 (SN 2015.081) Beslut Arbetsutskottet beslutar att

Läs mer

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011.

Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. 1 Ny alkohollag Vad innebär det för dig som redan har serveringstillstånd? Ny alkohollag (SFS 2010:1622) trädde i kraft den 1 januari 2011. Ändringar: Serveringsansvarig personal Den eller de som du från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING BOXHOLMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR ALKOHOLSERVERING I BOXHOLMS KOMMUN Kf 81 20120924 Dnr 12.224.700 Sn 107 20120822 Dnr 12.018.750 Riktlinjer för alkoholservering i Boxholms kommun Alkohollagen (2010:1622), som är en skyddslag,

Läs mer

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister. HFD 2016 ref. 81 Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister. 39 kap. 7 andra stycket och 50 kap. 1 första och andra stycket skatteförfarandelagen

Läs mer

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS.

BESLUT. (org. nr 556746-6189) tillstånd att bedriva enskild verksamhet avseende personlig assistans enligt 9 2 LSS. '" 1nspekt1onen för vård och omsorg 2014-12-02 Avdelning mitt Gustav Grek gustav.grek@ivo.se BESLUT Dnr 8.7.3-33481/2014-1 1(6) Personlig Brukareassistans i Skandinavien AB Köpmangatan 7, 1 tr 702 10 Örebro

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Gotlands län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Gotlands län Kommunens del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (54) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75

SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 SOCIALFÖRVALTNINGEN Alkoholtillstånd Box 13, 360 50 LESSEBO Tfn: 0478-125 75 Fax: 0478-126 75 ANSÖKAN om serveringstillstånd Ansökan sänds till: LESSEBO KOMMUN Socialnämnden Att: Alkoholtillstånd Box 13

Läs mer

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23

Krokoms kommun. Alkoholpolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Krokoms kommun Alkoholpolicy Antagen av kommunstyrelsen 2000-01-26 Ändringar i enlighet med ändringar i Alkohollagen Beslut 2010-02-23 Policy antagen av Kommunstyrelsen Serveringsbestämmelser, allmänna

Läs mer

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län

Svarsöversikt Länsrapporten 2013. Blekinge län Svarsöversikt Länsrapporten 2013 Blekinge län Kommunens del Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2 (86) Tolkningshjälp av tabeller Exempel 1: Fråga 8.2. Vilka områden omfattade denna samverkan? Tillsyn

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18

Riktlinjer för alkoholservering. 2013-02-07, Dnr 2013/23-702. Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 1 för alkoholservering 2013-02-07, Dnr 2013/23-702 Antagna av Arbetsmarknads- och socialnämnden 2013-02-14, Asn 18 2 Innehåll Inledning... 3 Syfte och målsättning med kommunala riktlinjer... 3 Ansökan

Läs mer

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker

Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Ansökan tillfälligt tillstånd att servera alkoholdrycker Den här blanketten används för: Tillfälligt tillstånd till allmänheten För att det ska vara fråga om ett tillfälligt tillstånd får serveringen inte

Läs mer

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd

Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd Taxa och riktlinjer för serveringstillstånd och för detaljhandel med ÖL klass II Kommunstyrelsen Antagen 091006 av mbn 82. Fastställd av fullmäktige 2009-11-23, 91 och för detaljhandel med öl klass II

Läs mer

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Dnr 2016/KS Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Dnr 2016/KS 0041 Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017 Tyresö kommun / 2016-01-18 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Tillsyn över serveringstillstånd... 3 Serveringstillstånd

Läs mer

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län

ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER. Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län ALKOHOLLAGENS REGLER VID SERVERING AV ALKOHOLDRYCKER Information till Dig som arbetar med alkoholservering i Kronobergs län Alkohollagen bakgrund Alkohollagens regler som styr hur servering av alkoholdrycker

Läs mer

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh

Kävlinge kommun. Riktlinjer. SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh Kävlinge kommun SOCIALTJÄNSTEN 2013-08-20 Elisabeth Lindh för serveringstillstånd i Kävlinge kommun enligt alkohollagen (2010:1622) Bakgrund Kommunen skall enligt kap 8 9 Alkohollagen tillhandahålla information

Läs mer

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare

Alkohollagen 2010:1622. Prop. 2009/10:125. Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen 2010:1622 Prop. 2009/10:125 Elisabeth Moberg Alkoholhandläggare Alkohollagen en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. Skyddet för människors hälsa går före

Läs mer

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738)

Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Information till sökanden av tillstånd för tillfällig servering av alkoholdrycker enligt alkohollagen (SFS 1994:1738) Riktlinjer Servering till allmänheten Det är möjligt att ansöka om tillstånd för servering

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) M. 2.1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND I LOMMA KOMMUN 1. Bakgrund Ett huvudmål för svensk alkoholpolitik är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Alkoholservering i Ljungby kommun

Alkoholservering i Ljungby kommun www.ljungby.se Alkoholservering i Ljungby kommun Riktlinjer för serveringstillstånd anvisningar för allmänheten 2013-05-16 Ett rikt restaurangliv - en levande kommun I dialog och samverkan med restaurangbranschen

Läs mer

Förslag till riktlinjer för alkoholservering

Förslag till riktlinjer för alkoholservering Styrdokument 1 (6) 2016-10-27 Fastställd: Kommunfullmäktige år-månaddag x Gäller för: Dokumentansvarig: Bygg- och miljöchef Dnr : 81714 Förslag till riktlinjer för alkoholservering Postadress Besöksadress

Läs mer

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapportens undersökning 2014: Gotlands kommun Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 2014 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning

Läs mer

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap.

Organisationsnummer. Postnummer och postort. Fax. Restaurang Provsmakning vid tillverkningsställe Cateringverksamhet för slutet sällskap. Socialnämnden ANSÖKAN STADIGVARANDE TILLSTÅND enligt 8 kap. 2, 4, 7 alkohollagen (2010:1622) SÖKANDE Organisationsnummer Gatuadress Postnummer och postort Telefon Fax Epostadress ANSöKAN AVSER Restaurang

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen

Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen 1(11) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Uppsala kommuns riktlinjer för serveringstillstånd enligt alkohollagen Antagen vid nämndens sammanträde den 16 december 2015 Postadress: Uppsala kommun, Miljöförvaltningen

Läs mer

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19

Division Social omsorg. TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014. Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 Division Social omsorg TILLSYNSPLAN Serveringstillstånd NYKÖPINGS KOMMUN ÅR 2014 Division Social omsorg Socialnämnden 2013-12-19 1 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte med tillsynsverksamheten enlig alkohollagen...

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd

Riktlinjer för serveringstillstånd för serveringstillstånd samt tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-20, 48, dnr KS 2012/79 Innehåll Inledning... 3 Handläggning vid ansökan... 3 Kommunens informationsskyldighet

Läs mer

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-08-31 ALKOHOLSERVERING I EKSJÖ - RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 2 ETT RIKT RESTAURANGLIV - EN LEVANDE STAD I dialog och samverkan med restaurangbranschen vill

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II 1 RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND OCH DETALJHANDEL MED ÖL KLASS II ALKOHOLLAGEN/ALLMÄNNA RIKTLINJER Riksdagen beslutade att införa en ny Alkohollag (1994-1738), som från och med 1995-01-01 ersatt Lagen

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ).

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 december 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 77 Möjligheten att få tillstånd att förvara vapen hos någon annan förutsätter inte att vapeninnehavaren är bosatt i Sverige och inte heller att förvaringen är en tillfällig lösning. 5 kap.

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för serveringstillstånd MBN Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente. Strategi Taxa MBN16-102 407 Riktlinjer för serveringstillstånd Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Upprättad 2016-02-24 Beslutade av MBN 2016-03-10 5 Innehåll RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND...

Läs mer

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND

ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND ALKOHOLSERVERING I MARK RIKTLINJER FÖR SERVERINGSTILLSTÅND 1 INLEDNING Syftet med socialnämndens riktlinjer för serveringstillstånd är att begränsa alkoholens skadeverkningar, till exempel överkonsumtion

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för alkoholservering Alkoholservering 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Socialnämndens arbetsutskott 2016-11-29 180 Tillsynsplan för utövande av tillsyn i Vallentuna kommun enligt alkohollagen och tobakslagen (SN 2016.184) Beslut Arbetsutskottet beslutar

Läs mer

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd:

Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: Sida 1 (5) ANVISNINGAR A2 TILLFÄLLIGT TILLSTÅND FÖR SERVERING TILL ALLMÄNHETEN Den här blanketten kan användas för följande två typer av tillfälligt serveringstillstånd: 1. Tillfälligt tillstånd för servering

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen

Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2014-2015 Tyresö kommun / 2014-01-30 2 (10) Tyresö kommun / 2014-01-30 3 (10) Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 2 Tillsyn över serveringstillstånd...

Läs mer

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten

Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Ansökan om tillfälligt tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten Alla som mot betalning vill servera spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker (t.ex. cider och fruktviner)

Läs mer

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel

Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel 1 (7) Anders Rickler Alkoholhandläggare 2008-11-14 Dan Ottosson Alkohol- och drogsamordnare Riktlinjer serveringstillstånd, folköl, tobak och nikotinläkemedel Inledning Den gällande alkohollagen antogs

Läs mer

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning

Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Karlskrona kommuns riktlinjer för folkölsförsäljning Riktlinjerna är antagna av socialnämnden 2009-02-22 Riktlinjerna är antagna av kommunfullmäktige 2009-04-23 Innehåll Innehållsförteckning sid. 2 Inledning

Läs mer

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen

Båten i Karlstad AB./. Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad angående tillämpning av alkohollagen ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Serveringstillstånd och tillsyn Yttrande, Karlstad 2014-01-08 Torbjörn Tetzlaff, 054-540 51 58 torbjorn.tetzlaff@karlstad.se Förvaltningsrätten i Karlstad Mål nr

Läs mer

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning

Ev. restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl) Inkommet datum Diarienummer Diareplansbeteckning ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org nr / pnr Tel nr Namn Adress Fax nr E-post Namn Ev. restaurang nr. Gatuadress Postnr och postort Serveringens omfattning Servering ska ske till (ange till vilka alkoholservering

Läs mer

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap.

Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Alkoholservering till slutet sällskap Information till sökande tillstånd för servering av alkoholdrycker till slutet sällskap. Vad är ett slutet sällskap? För att det skall kunna vara fråga om ett slutet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-18

Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(12) Plats och tid Nämndrummet, våningsplan 5 i Värjan klockan 08:30 Beslutande Marie Svensson, ordförande (S) Göran Andersson (S) Sirpa Mäkipää (S) Ove Eriksson (S) Kerstin Jonsson (S) Theresia Hägglund

Läs mer

Ansöknings- och tillsynsavgifter

Ansöknings- och tillsynsavgifter Styrdokument Ansöknings- och tillsynsavgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter för folköl Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.08) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 250

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II

RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II RIKTLINJER FÖR SERVERINGS- TILLSTÅND OCH ÖL KLASS II Fastställd av kommunfullmäktige 2009-09-28 1 ( 12) INLEDNING Från och med 2002-04-01 kommer Essunga kommun att köpa en restaurangsinspektörstjänst från

Läs mer

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015.

Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Frågorna i denna enkät avser kommunernas arbete enligt alkohollagen under 2015. Syftet med enkäten är att fånga upp kommunernas arbete med tillsyn enligt alkohollagen. Resultaten från undersökningen är

Läs mer

I Mark Socialförvaltningen

I Mark Socialförvaltningen I Mark ALKOHOLSERVERING I MARK för serveringstillstånd Inledning Varje kommun beslutar om tillstånd för servering och provsmakning som sker i kommunen. Kommunen ska informera om alkohollagen (010:16),

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016

Riktlinjer för alkoholservering 2012-2016 1 2012-05-04 Son 2012/142 r för alkoholservering 2012-2016 Alkohollagen - en skyddslag Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar samt att skydda människors hälsa, tex. berusningsdrickande

Läs mer

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering.

Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. UTBILDNING Kommunen arrangerar en utbildning i ansvarsfull alkoholservering. För dig som redan har serveringstillstånd erbjuder vi möjligheten att skriva Folk hälsomyndighetens kunskapsprov gratis. Under

Läs mer

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622)

Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Förvaltning Mariette Svensson 0413-621 55 VoO.2012.0311 2013-02-05 Vård- och omsorgsnämnden Förslag till beslut gällande tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Ärendebeskrivning har enligt nedan angivna

Läs mer

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl

Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd) samt försäljning av folköl Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Riktlinjer Riktlinjer för alkoholservering (serveringstillstånd)

Läs mer

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jämtland. Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jämtland Kommunernas del - Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder sig

Läs mer

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln

Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln 2017 Tillsynsplan avseende alkoholservering på restauranger samt folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel inom detaljhandeln TILLSYN AV SERVERINGSTILLSTÅND Servering av starköl, vin, spritdrycker och

Läs mer

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd

Tillsynsplan enligt alkohollagen. Tillsyn av serveringstillstånd ÅTVIDABERGS KOMMUN Sid 1 av 7 Tillsynsplan enligt alkohollagen Alkohollagen är en skyddslagsstiftning med mål att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har företräde framför

Läs mer

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol

A nsvarsfull. tillståndsgivning. Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol A nsvarsfull tillståndsgivning Information till dig som fattar beslut om tillstånd att servera alkohol 1 Vad är ansvarsfull tillståndsgivning? Att som politiker fatta beslut enligt alkohollagen är en mycket

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda

Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda Antaget av myndighetsnämnd Lärande och Omsorg 2013-03-12 32 Riktlinjer för serveringstillstånd och tillsyn ansvarsfull alkoholhantering i Vårgårda 2(14) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Alkohollagen

Läs mer

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31

Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 2015-01-01--2018-12-31 1 (12) Alkoholpolitiska riktlinjer Bergs kommun 1 Allmänt Alkohollagen (2010:1622) (i texten benämnd som AL) är en social skyddslagstiftning

Läs mer

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett.

Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Anvisningar till ansökan om tillstånd för servering av alkoholdrycker Ansökan om serveringstillstånd ska vara skriftlig på särskild blankett. Följande uppgifter ska framgå av ansökan: Uppgifter om sökande

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 30 november 2016 KLAGANDE Hos Pelle Danielsson AB, 556383-8795 Ombud: Branschjurist Anna Sandborgh Visita Box 3546 103 69 Stockholm MOTPART

Läs mer

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen

Länsrapport 2014 Jönköpings län. Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Länsrapport 4 Jönköpings län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen Om länsrapportens undersökning 4 Målgrupper Länsrapportens undersökning är en totalundersökning som vänder

Läs mer

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7)

Utredning och beslut om serveringstillstånd. Sökandens lämplighet (alkohollagen 7 kap, 7) Socialnämnden Policy för servering av alkoholdrycker i Härjedalens kommun fr o m 2002-01-01, antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26, 105 Serveringsbestämmelser, allmänna överväganden Det övergripande

Läs mer

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun

Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun 1(8) Antagen av Kommunstyrelsen den 13 juni 2012, 185, Dnr: KS 1007/12 700 Riktlinjer för serveringstillstånd inom Båstads kommun Enligt Alkohollagen (2010:1622) ska kommunen tillhandahålla information

Läs mer