PARADIGM BILAGA 1 ANSÖKAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARADIGM BILAGA 1 ANSÖKAN"

Transkript

1 AB Denna handling finns på URL: Till VINNOVA Stockholm BILAGA ANSÖKAN PARADIGM Företaget wesee ab och samarbetande partner ansöker i Vinnova utlysning Every day IT - IT-demonstrations kr för wesee E-cards STATE OF THE ART Vi har valt namnet Paradigm på vår ansökan. Thomas Kuhn beskrev år 1962 begreppet i boken De vetenskapliga revolutionernas struktur. Ordet brukar användas som beteckning på byte av vetenskapliga tankemönster och förebilder. Det kännetecknas av ett tankemönster, normalvetenskap, som forskarsamhället självt inte är direkt medvetet om, genomgår vissa faser. Fas 1: Problemlösning inom tankemönstrets eller föreställningens ramar. Web 1 dynastin efterföljs av web 2 och web 3 dynastierna som innebär förenklingar för användarna samtidigt som den tekniska komplexiteten ökar med skalteknik, JAVA-programmering, Bloggteknik, CSS, databaser mm. Fas 2: Något onormalt som kollektivet inte förmår ta till sig, eftersom de fastnat i sina tankemönster, eller den utbredda föreställningen är så grundmurad att dess sanning är överordnad vad som motsäger den, inträffar. När jag träffade Vinnovas IT expert Herbert Sanders sa han flera gånger Man kan... och utgick då från sitt tankemönsters ramar. På den halvtimma vi hade på oss klarade jag inte av att få honom att tänka på annat sätt. Andra exempel är Steve Jobs i mötet med IBM s direktörer. Fas 3: Paradigmskiftet inträder när någon bryter kollektivets tankemönster och förklarar anomalin som en del i en större felaktig föreställning eller världsbild, och detta nya tankemönster vinner gehör.

2 Uppfinningen E-card åren Det ligger inget märkligt i att E-card uppstår i extrem glesbygd långt borta från universitetens kollektiv. Fas 4: Forskningen uppnår förvetenskaplig fas, där det nya paradigmet fastställs. XMP och länkar mellan objekt i bilder, dokument och foldrar (2005). Förverkligande och Global utvidgning (denna ansökan). Fas 5: Därefter kommer en ny fas av normalvetenskap inom det nya paradigmet. E-card kommer endast att delvis ersätta Hemside- och Databasteknik. I stället kommer E-card att skapa en ny parallell marknad på samma sätt som Netscape en gång gjorde. Paradigm är ojämförbara, inkommensurabla, och måste bedömas utifrån en position i ett paradigm. När Vinnova begär State of the art så är det en mycket svår fråga att besvara eftersom State of the art på E-card inte existerar förrän paradigmet skett. När Mosaic och Netscape skapades var det svårt att beskriva jämförande eftersom något likartat inte fanns. Få kunde förutse, jämför: en fluga som flyger förbi. Synen på företeelserna paradigm och paradigmskifte har blivit generellt accepterad inom både naturvetenskap och humaniora. Jämför: Sökningar vid Amerikanska och Europeiska patentmyndigheter visar, att E-card är ensam om sin teknik. State-of-the art: Fortsätter på Bilaga 1:01 VINNOVA inbjuder små- och medelstora företag att, med stöd av IT-utvecklare, forskare och problemägare, inkomma med ansökan om finansiering av projekt inom utlysningen Var dags IT-demonstratorer inom Innovativ användning av IT. Syftet med utlysningen är att utgå från användarnas egna behov för att generera nyskapande IT-baserade produkter och tjänster som efterfrågas av individer. Ämnesområdet för utlysningen är IT-baserade produkter och tjänster som för individen skapar en mer praktisk och effektiv vardag (nytta som drivkraft för innovation) eller bidrar till att individens fritid blir nöjsam och mer inspirerande (nöje..). Vår Vykortmetod, E-card, har så vitt användningsområde att den lika bra passar in i temat nytta som nöje. Det ställs krav på att vissa roller är tillsatta, se figur nedan tv. - Problemägare, som i projektet ska representera och engagera individen. - Forskare, som i projektet nyttiggör och bygger upp (akademisk) kunskap. - IT-utvecklare, som kan utveckla de tekniska lösningarna. Vi kommer att arbeta med en iterativ projektmodell som illustreras av figuren th. Problemägare är samtliga: Forskare, Programmerare, Användare och Projektledning i minst någon av sina vardagliga livsroller. Det innebär att vår modellen inte kan få så skarpa konturer som i Vinnovas modell nedan till vänster. 2

3 VÅRA STARKA SIDOR Digital Vykortteknik, här kallat E-card, är ett paradigmskifte i förhållande till Hemsideoch Databasteknik som är den väsentligaste konkurrenten. E-card tekniken är enkel i jämförelse med Hemsidor och Databaser och når därför en mångfalt större marknad. Enkelheten innebär låg användarkostnad vilket medför mycket stor marknad. Marknaden består av ca 2 miljarder PC och ännu fler än så mobiltelefonanvändare. Tekniken har överlägsna egenskaper för digital informationslagring i hundratals år. Med E-card kan vissa saker utföras som det är omöjligt att åstadkomma med Hemsideteknik av principiella skäl. Med E-card kan mer än hundra miljoner årligen sparas till svenskt kultur och näringsliv. Produkten kan marknadsföras med lavineffekt. Ingen annan känd produkt har den möjligheten. Vi erbjuder Vinnova som motprestation programvarulicenser till ett värde motsvarande bidragets storlek. Förslag: Statliga museer samt länsmuseer. Förmodligen kan E-card göras kompatibel i PC och Mobiltelefoner. Vi har de förutsättningar som krävs för att utveckla tekniken som knappast skulle kunnat uppstå i ett universitets eller en storstads innovationsmiljö. Tekniken kan komma att bli ett nytt Google. Företaget wesee ab är flexibelt. Vi har inget dyrt team. Dock, var dag som går innebär för oss en kostnad och förlust av marknad. SVÅRA SIDOR Paradigmskiften är svåra att förklara, på några få sidor, innan de ägt rum. Vår situation liknar inte det man är van vid och det som är annorlunda skapar ofta misstänksamhet och rädsla. Ju mer abstrakt och ju större innovationshöjd, desto svårare blir uppgiften att skriva en förtroendeingivande ansökan. På den svenska finansmarknaden finns inga affärsänglar som går in i tidiga skeden i mjukvaror. Vinnova är därför vår enda möjlighet. Ett företag som startas med syfte att utveckla en uppfinning har givetvis inga intäkter förrän produkten når marknaden. Det är normalt men på svensk kapitalmarknad finns ett tomrum just här. Många företag har en ekonomisk situation och en styrelse som utan svårighet kan finansiera företagets behov av FoU om de vill och tror tillräckligt mycket på idén och marknaden. Mot det kan vi endast konkurrera med innovationshöjd och stor marknad, men där har vi ju rätt mycket att komma med. Vi ligger mitt i prick för EU s och svenska regeringens strävanden om fler innovativa svenska företag och fler innovationer som når fram till marknaden. Men vi är inte säkra på att Vinnovas utvärderingskriterier premierar det. Kulturskillnader mellan Vinnovas universitetskultur och näringslivets (vårt) behov av behovsinriktad FoU. På många företag skapas en kultur där nya idéer och uppfinningar har lika stor chans att slå rot som en smörklick i helvetet. / CIO Sweden SVAGA SIDOR Vi saknar kapital för att skapa det team som behövs för att komma vidare. Vi behöver verkligen Vinnovas bidrag för att skapa ett team och bidra till att nå EU s och svenska regeringens mål i2010. E-card passar bra för både Nytta och Nöje. 3

4 HISTORIK 1989 Uppfinnarjocke använder databasteknik för att bevara det digitala kulturarvet Men han känner att det inte fungerar bra och letar efter annat sätt att arbeta Jocke hittar IPTC (Vykortmetoden) och börjar på försök använda det Jocke hittar XMP som är bättre än IPTC Staffan Wallström på Nutek förstår Jockes vision och beviljar såddfinansiering Företaget wesee ab bildas Ett team skapas och försöksverksamhet påbörjas Det går bättre än väntat. Nya idéer, men pengarna tar slut. Teamet splittras Jocke söker kapital och blir finansmarknadsexpert Nya idéer har mognat Ansökan TJUSTKORGEN lämnas till Vinnova Avslag, Man får inte ha en redan färdig produkt. Det har vi inte, men protester ignoreras Ansökan DELIGHTED lämnas till Vinnova Avslag. De av Vinnovas handläggare muntligt framförda skälen för avslag sammanfaller inte med de i protokoll och angivna skälen. Se nästa avsnitt Ansökan PARADIGM skriven utifrån tidigare erfarenheter och beslutsprotokoll. Erfarenheter från tidigare ansökningar. Vi har sökt TjustKorgen våren 2008 och Delighted hösten Båda har avslagits. Analys: TjustKorgen (Avslagsbeslut daterat , Alexander Nilsson) Fördelar: Konsortie relevant del i genomförandet. Starkt engagemang. Nackdelar: 01 - Ansökningen presenterar inte på ett övertygande sätt behovet av produkten från användarnas sida. C: Denna ansökan är mer utförlig Ansökningen visar inte upp en tillfredställande state of the art (tex bild av befintliga, etablerade tekniker som kan hantera samma uppgift eller behov; bild av möjligheterna med HTML-sidor) C: Denna ansökan är mer utförlig Kapaciteten hos sökande företag är inte övertygande. Exempelvis har man inte haft någon omsättning sedan C: Det är en normal situation för företag som skapas utifrån en uppfinning. Att satsa på sådana nystartade innovativa företag är helt i överensstämmelse med i2010 och Regeringens uppdrag till Vinnova Man avser att konkurrera med www. C: Ja, men det beror litet på hur www definieras förväntar sig ha 40 miljoner användare till 2010 utan att övertygande kunna beskriva... C: Om vi kunde övertygande beskriva skulle vi kunna låna erforderligt kapital i en bank och högriskkapital från Vinnova skulle ej behövas Budgeten är svårläst och genomförbarheten blir därmed svårbedömd. C: Utrymmet i ansökan är begränsat. Fråga gärna om något är oklart,

5 Delighted (Avslagsbeslut daterat , Alexander Nilsson) Fördelar: Stort engagemang och storslagna idéer. Tillämpningsområden många, varierande och tankeväckande. Konsortie med bred IT-kompetens och bra forskningskompetens. Behovet av att förenkla hanteringen av bildmaterial bedöms trovärdig. Nackdelar: 07 - Brister, otydligheter, felaktigheter och motsägelsefulla beskrivningar gör ansökan svårförståelig. C: Anmärkningen är vag och kan ej bemötas. Vad är fel och motsägelsefullt? 08 - Budgeten är otydlig. C: Se punkt 06 ovan Ansökan presenterar heller ingen tydlig state of the art. Hur den tänkta tjänsten förhåller sig till andra tjänster som syftar till att möta samma användarbehov. C: Det finns inte någon annan teknik som kan möta användarnas behov av enkelhet och låg kostnad. Däremot finns det etablerad teknik som kan åstadkomma likartad funktion, dock ej fullt ut, med komplicerad och därmed dyr teknik, vanligen Javastödd skalteknik. Det saknas annan teknik som kan åstadkomma E-cards -funktion. Det finns ej heller annan teknik som klarar långtidsbevaring av metainformation. Inte heller finns det annan teknik som kan hantera flera språk på objektnivå. Såvitt vi vet kan annan teknik endast hantera bilder, vi klarar även folder och dokument. Vi klarar även tredimensionella objekt och GeoTime och det är vi troligen ensamma om. Vi har möjlighet att med vektorteknik skapa hierarkiska nät och det klarar inte traditionell HTML-teknik. Våra objekt är inte begränsade till en fysisk utsträckning i en bild utan kan även vara abstrakta av arten relation och händelse och det är vi ensamma om. Det finns några program som mycket rudimentärt hanterar objekt i bilder. Av oss kända sådana program är Sofie utvecklat av länsmuseet i Umeå och Carpe Cultura utvecklat i Påskalavik. Hur de bär sig åt för att undvika intrång på patentansökan US är okänt. Förmodligen känner de inte till att de gör patentintrång. En mer ingående jämförelse med Hemside- och Databastek finns i bilagorna 1:01 och 1:02. Hur marknaden skall nås är en del av FoU-uppgiften. Vi har givit de grundläggande idéerna men de är ännu outvecklade så som de skall vara enligt utlysningen Var-Dags-IT Ansökan bedöms vara dåligt disponerad. C: Vi anstränger oss för att bli bättre. Övrigt: Flera av de muntligt framförda invändningarna för avslag finns inte med i de skrivna protokollen. Det är därför svårt att få en klar uppfattning om de verkliga skälen till avslag. Men om man inte förstår produkten då går det varken att förstå marknaden eller hur den kan nås. En orsak som framförts som skäl för avslag har varit Liknande tillämpningar finns. Jag har då frågat Nämn en och ej fått något svar på den frågan. Vi har givetvis sökt, men inte hittat något liknande. Se Bilaga 1:01. 5

6 BESKRIVNING AV E-CARD E-card tekniken baseras på bilder och dokument, vanligtvis Jpeg, Tiff och Pdf men även Mappar kan hanteras på samma sätt. I bildfilen kan man lägga in information om bilden (XMP-teknik). Men vi har utvecklat tekniken mycket längre än så. I många avseenden kan den ersätta Hemsidor och databaser och PowerPoint eller vara ett komplement till databaser. Det går att söka på flera olika sätt, lokalt i egen dator, intranet och globalt. Ingen annan sökmotor klarar det. E-card tillhör Web 2 och Web 3 dynastierna och har förutsättningar att kunna utvecklas till ett nytt Google. Databasteknik från Hedenhös tid samt HTML, JAVA och annat svårt och därför dyrt från Web 1-dynastin används inte. Det innebär att kostnaden för E-card ofta blir endast 2% - 20% av motsvarande Hemside- och databasteknik. Trots det går det att utföra många saker som det är omöjligt att åstadkomma med Hemsideteknik av principiella skäl. Med E-card tekniken kan man markera objekt i bilder och dokument. Man kan skapa länkar till och från sådana objekt som kan vara tredimensionella tex Tif- och Pdf-filer och även Mappar. Länkarna kan ha en operator, tex en film som visar hur två trästycken i en stol limmas ihop. De kan dessutom vara hierarkiska med vektor i sju riktningar eller mer. Ett exempel på sådan användning är att beskriva dina familjerelationer: - Far, Mor = ned. - Vänner = inåt. - Son, dotter = upp. - Hustru = vänster. - Syskon = höger. - XXX = utåt. - Clon = centrerat. Clon är du själv i dina skilda livsroller och äktenskap. Familjer kan man länka samman till hela släkter jorden runt. Allt behöver inte finnas på samma server eller domän och även brutna länkar kan ofta fås att hitta rätt. Bilderna kan sändas som , objekten och länkarna bibehålls och fungerar direkt hos mottagaren. Relationerna behöver inte vara människor, det kan vara växter, djur, virus, proteiner, molekyler, galaxer eller reservdel till en motorcykel. Och det kan vara polisens arbete med att kartlägga terrorister och andra ligor eller en arkitekts beskrivning av möbler i ett hus eller föremål från en arkeologisk utgrävning i tre dimensioner. Eller en frimärksamlares arkiv, en kommuns konstsamlingar, ett museum och för turister intressanta fornlämningar på en karta. En restaurang kan visa dagens meny, en teater månadens reperteoar och en affär veckans erbjudanden förutom en karta så att det går lätt att hitta dit och på flera samtidiga språk. Det som ovan beskrivits klarar man inte med nuvarande teknik ens om man har gott om pengar. Men E-card tekniken är kostnadseffektiv och den är långtidsstabil, bilden och dess information finns i samma fil och kan inte av misstag, glömska, brist på teknik eller pengar skiljas åt. Jämför gärna vykort (bild på ena sidan, text och adresser på den andra) med ett brev som innehåller många bilder samt en separat lång lista på vad bilderna föreställer och hur de hör samman. I våra lådor och på museer finns det gott om bilder där brevet försvunnit och man därför inte vet vad bilderna föreställer. Ännu svårare blir det i framtiden med en enorm mängd digitala bilder. Tror du att det kan vara intressant för dig som privatperson och i ditt yrke? Teknikbeskrivningen fortsätter i bilaga 1:02. 6

7 ANSÖKAN s OMFATTNING Figuren visar UPPFINNINGSSTEGEN. I figuren har avgränsats områden A - G som är olika utvecklingsetapper där: A - Den grundläggande tekniken XMP utvecklad av Adobe och som ingår i alla Adobe s produkter. Redan år 2001 tog jag initiativ till en förbättrad internationell standard som har givit vissa resultat. Men på den tiden fanns endast IPTC. B - Vår grundläggande uppfinning som utvecklats med ekonomiskt stöd från Nutek s såddfinansiering, Regionförbundets konsultcheckar för patentansökan samt vårt eget kapital och arbete. Det är nu en hjälpligt fungerande produkt men alltför ofullständig för att vara allmänt användbar. C - En kedja av uppfinningar som gör produkten till en fullvärdig medtävlare och konkurrent till Hemsideteknik. Det är för det avgränsade området C som vi sökt Vinnovas stöd i ansökningarna TJUSTKORGEN och DELIGHTED. I ansökan ingår även en förstudie av hantering av många språk samt användning i mobiltelefoner. D - E-card tekniken har överlägsna fördelar i att använda många språk jämfört med Hemsideteknik. I ansökan ingår en förstudie. E - E-card tekniken kan med fördel även användas i mobiltelefoner. Se Tilläggsansökan i Bilaga 1:05. G - E-card tekniken gör det möjligt att söka globalt efter bilder och dokument med en räckvidd och en precision som tex Picsearch och Google Bildsökning inte kan uppnå av principiella skäl. Jag tror inte heller att det pågående arbetet med Protage har en chans att åstadkomma något liknande. Arbetet i Etapp-G startar när Etapp-C är klart och det bör ske i samarbete med en partner av arten Picsearch/Stockholm, Google eller Ask Jeeves. Arbetet i Etapp-E kan ske i samarbete med tex Ericsson och universiteten i Linköping och Lund. Vi söker 1.5 milj kr för FoU som avser område C och som tillägg 0.5 milj kr som avser område E. 7

8 MARKNAD Nuvarande Databasteknik är från Hedenhös tid, den är svår, dyr och relativt kortlivad och har därför en mycket begränsad marknad. Nuvarande Hemsideteknik med HTML, JAVA mm samt skalteknik är 15 år gammal. Den är svår, därför dyr med liten marknad bestående av väl utbildade IT-tekniker. Vår uppfinning E-card kan för många behov ersätta Databas, Hemside- och skalteknik. Med en drastisk kostnadssänkning i kombination med en teknik som kan göra mer än vad många andra dyra program inte klarar ens om man lägger ihop dem, har vi plötsligt en helt ny och stor marknad om mer än en miljard människor, dvs tusenfalt fler än vad nuvarande teknik har någon möjlighet att nå. Den är dessutom långtidsstabil på ett sätt som nuvarande teknik inte är. Kalkylen kan komma att se ut på följande sätt: Marknad under sju år = 2 miljarder PC-användare. Marknadsandel = 1% Intäkt per licens = 50 Möjliga intäkter under sju år = 1 miljard. Till det kommer möjligheten till OEM-försäljning samt intäkter av reklam ungefär som Google. Marknaden för tekniken applicerad på Mobiltelefoner har ännu inte värderats. Marknadsbeskrivningen fortsätter mer utförligt på Bilaga 1:04. BUDGET Av Vinnovas medel 1.5 milj kr fördelas: (A) :- på St Anna Research för FoU. 8

9 (B) :- på wesee ab för ledning och FoU varav en betydande del utförs av St Anna Research. (C) :- på försöksverksamhet. Av den senare delen (C) går ca hälften till utprovning och hälften till FoU för att återvinna erfarenheter och idéer i en iterativ process. Av sökt tilläggsanslag :- går :- till St Anna Research för forskning och utveckling av demonstrator och :- till projektledning och utprovning. Om något uppfattas som otydligt, vänligen kontakta Lars Cornell, PROCESSPLAN 1 - När Vinnovas positiva besked erhålls sammanträder Teknikgruppen för att upprätta en detaljplan och detaljera specifikationen. Vissa principiella frågeställningar behandlas och beslutas. 2 - Arbetet med en Prototyp påbörjas. 3 - Användargruppen träffas för genomgång och arbetsfördelning. Inventering av personalresurser görs. Önskade resultat specificeras. Planläggning av arbetet görs. 4 - Produktgruppen förbereder det arbete som skall utföras när produkterna blir användbara. 5 - Forskargruppen startar sitt arbete. 6 - Teknikgruppen leder arbetet med att utveckla produkterna till användbart skick Användargrupperna startar arbetet med att metadatera bilder och dokument och montera dem på Internet. 8 - Erfarenhetsåtermatning sker, buggar rätttas och produkten förbättras iterativt. 9 - Slutresultatet skall bli en uppvisning både av Vykortteknikens möjligheter och delar av Tjustbygden så långt resurserna räcker. Vi hoppas att på det sättet få internationell uppmärksamhet för tekniken så att fortsatt utveckling kan vara självfinansierande. För Intresseföreningarna och övriga medverkande återstår det att organisera underhåll av det som åstadkommits så att det inte förfaller på det sätt som ofta sker med Hemsideteknik därför att kapital att betala experter för underhåll saknas.

10 Bakgrund, behov och potential Hemsidor, Java, Skalteknik och Databaser är en gammal teknik baserad på forntida datorers egenskaper. Den är svår, därför dyr och det finns behov av något som är bättre. E-card tekniken riktar sig inte till organisationer utan till människor. Jämför: Inget företag har någon användning av mobiltelefoner. Men människorna på företaget har det. Eftersom E-card är en helt ny teknisk kultur är nyhetsvärdet = 100%, se bilaga 1:01 State of the art. Genomförande För att kunna genomföra försöken behövs en fungerande prototyp. Det är inget som man uppnår vid en viss tidpunkt, utan egenskaper tillförs kontinuerligt och gör prototypen mer användbar. Därför kan aktiviteter vid Västerviks Museum starta betydligt tidigare än aktiviteter vid skolor. Det förväntade slutresultatet är en ändamålsenlig prototyp samt kunskap så att vi därefter kan ta språnget till den globala marknaden. Vi förväntar oss även att E-card metoden efter provperioden skall vara väl känd i hela Sverige och att prov spontant skall pågå på många platser av många människor. UTVÄRDERINGSMODELLER Det har utvecklats en bedömningsmodell med åtta grundstenar. Det är närmast ett pedagogiskt instrument för undervisning, och används alltför urskillningslöst i många andra situationer. Det är märkligt att inte konkurrens och risk finns med som grundstenar. En bedömning av E-card produkten och företaget wesee ab utifrån den modellen ser ut på följande sätt. - Den första värderingen är NU. - Den andra värderingen DÅ är 12 månader efter det att kapital erhållits. KATEGORI IDÉ OCH MARKNAD Grundstenar NU DÅ Not 1 Idé 5 5 Ett paradigmskifte. 2 Produkt 1 5 Produkten behöver utvecklas. 3 Marknad 5 5 En global var-dags-världsmarknad. Summa medel 3 5 KATEGORI FÖRETAGET Grundstenar NU DÅ Not 4 Organisation 1 4 Not 1 5 Kompetens 3 4 Not 1 6 Drivkrafter Kundrelationer 0/4 4 Not 2 8 Övriga relationer 3 3 Not 3 Summa medel 2 4 Not 1 Vi söker kapital för att bilda ett mycket kompetent team. Not 2 Det skall inte finns kundrelationer innan produkten är kundfärdig. Not 3 Övriga relationer kan inte blir en 5:a rätt över eftersom vi har konkurrens om kapital, kulturkrock, tävlan mm som påverkar relationer med omvärlden. Riskbedömning NU: 3 * 2 = 6/25 dvs stor risk. Riskbedömning DÅ: 5 * 4 = 20/25 dvs nästan ingen risk. Ett paradigm är inte så lätt för alla att förstå. Vi anhåller därför om att de externa konsulternas utvärderingar tillställs oss, innan Vinnovas beslut fattas, så att beslut grundat på felaktiga uppfattningar undviks. 10

11 Sammanfattning (enligt mall) 1 - Idéerna uppstod åren utifrån ett behov beroende på att databasteknik fungerade dåligt för enskilda individers behov. Jag Lars Cornell identifierade problemen och är upphovsman till idéerna som nu är skyddade med två patent, se bilaga 1:01. Målgrupp är 1-2 miljarder PC-användare Drivkrafterna var enklare teknik och lägre kostnader för att hantera digitala arkiv. Vi förväntar oss att kostnaden sänks till 2 % - 20 % av nuvarande teknik. Alla som hanterar digitala bilder och dokument tjänar på det. Resultat och effektmål Vinnova skriver: Sökande ges möjlighet att genomföra ett för företaget unikt FoU-projekt. Medlen avser att stödja sådan verksamhet som annars inte kommer till stånd, i sammanhang där FoU-budgeten är för liten för att kunna rymma även outvecklade men väldigt intressanta idéer. Till skillnad från många andra företag, med affärsänglar och andra finansiärer som ägare och i styrelsen, behöver vi verkligen Vinnovas stöd för att komma vidare. Ett team kostar och har man inget kapital så har man inget team. Vi behöver kapital för att skapa det team som skall utveckla tekniken och föra ut den på marknaden Nivån är liktydigt med ett paradigmskifte och således mycket hög. Nyhetsvärdet har prövats av patentverken i USA och EU och visar att inget liknande tidigare finns. Utmaningarna och svårigheterna är att övertyga andra och kan liknas vid Darwins svårigheter med att övertyga prästerskapet och Steve Jobs misslyckande med att övertyga IBM s direktörer om PC n. Projektmetodiken är iterativ. Eftersom alla, dvs forskare och utvecklare samtidigt är användare blir Vinnovas modeller något suddiga. 2.3 Vi kan se två flaskhalsar: (1) Ekonomi i tidigt utvecklingsskede är ett problem i synnerhet i Sverige, (2) På många företag skapas en kultur där nya idéer och uppfinningar har lika stor chans att slå rot som en smörklick i helvetet. / CIO Sweden 3 - Genomförande - se Processplan Roller - se sid Resursbehovet består i kapital för vilket vi kan köpa erforderliga tjänster. Behovet därutöver för datorer, material och resor är förhållandevis litet. Egen insats består i redan investerat kapital ca 1.5 milj kr och eget arbete 2 manår. Vi har tidigare erbjudit programvarulicenser till samma värde som Vinnovas bidrag, men vet inte om Vinnova uppskattar det Projektplan - se processplan och budget Intäkter och kostnader - se Budget. Resultaten redovisas i form av demonstrator som är ett dataprogram som kan laddas ned i valfri PC och där prövas av alla. 11 Det är svårt att tänka sig att någon medtävlare kan ha större innovationshöjd och större marknad än vi. Eftersom E-card för med sig ett nytt förhållningssätt till databehandling vidgar det kunskapsramarna och tillför Var-Dags-IT en mycket stor potential och bidrar till en ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt. I provperiodens slut bör en god omsättning ha uppnåtts så att fortsatt utveckling är självfinansierad. E-card tekniken kan spara mer än 100 miljoner kr årligen till svensk kultur och näringsliv (*). Det är då märkligt att vi i Sverige har svårt att hitta de 2 milj kr som behövs för att utveckla en användbar produkt. Kanske har Vinnova invändningar mot oss som förmånstagare av FoU-bidrag. Men då ber vi att Vinnova på något sätt ger Sveriges 8 milj och Europas 500 milj invånare förmånen att prova och använda E-card tekniken. (*) Om > små företag och föreningar sänker sina www-kostnader från 8 000:- till 3 000:- blir redan det > 100 milj kr. Tjust Lars Cornell

12 STATE OF THE ART BILAGA 1:01 E-card technique Method of creating, using and maintaining links in file archives Patent application US and PCT/SE2008/ (wesee): Compared to patent application US (Svendsen): A method and system for providing a network-based photosharing service. There are many photosharing services established. Examples from the market are: Cumulus, Sofie, Prelude, Picasa, Carpe Cultura, acdsee, Portfolio, sockenbilder.se and several systems made for special purposes. Also the program PowerPoint can be mentioned here. They all have in common a centralistic technology based on a central database. It is the same with the Svendsen patent The photosharing service includes a central photosharing site having a server and a plurality of peer nodes each containing digital images. Some of the above mentioned examples can also handle objects in pictures. The wesee application is different, clear as a bell ringing, as it is an invention within the web 2 and web 3 dynasties. At information search for patent, nothing like this has been found in litterature. Main differences - Objects. Mapping is a well known technique, often made with the HTML-language, to mark an area (object) within an other area. In this other area you can put a picture making an illution that the picture has a marked area. If you rezize the picture or put an other picture in the same area the information will be erroneous. Main differences - www. With E-cards you can create a World Wide Web. It differs from the existing www, defined by Wikipedia, as follows. Method WWW E-card HTTP Used Used Hyperlinks URL Used Used HTML Used Not used Adobe XMP Not used Used Klient-server Used Can be used Internet Yes Yes Web browser Yes Not used E-card browser No Used Flash-browser Can be used Can be used 1 - Structure, language. Svendsen anticipate and make use of Database and Homepage (HTML) technology. wesee use XMP-technology in order to omit the need of complicated and costly Databases and HTML-pages. The wesee E-card technique does not work like that. Instead we identify the area by means of coordinates stored in the same file as the picture. No misstake can be made, the picture can be moved, resized, copied, sent as an and renamed and everything is sill correct. Futhermore it can be a three dimentional picture and the object a volume within that picture. Objects can be as described above, but not limited to that. An object can also be an event such as wedding and a relation such as father. Related to an object you can have satelite objects which can be frames containing text, a picture from an other file, a film or music. Fig 1. The innovation ladder above, is covered by patent application US and PCT/SE2008/

13 Fig 2 A. Fig 2 B. 2 - Structure, storing information. Svendsen and wesee have in common that we handle objects in Pictures. The Svenden application describes a method to connect the information about objects in pictures stored somewhere else than in the picture file and to handle problems related to the fact that the meta information and the pictures are stored in separate files. FIG 7C and 7D shows how the metadata is handled separated from the picture files. The wesee application describes a method to use objects in Folders, Pictures and documents stored in the same file by use of XMP in order to avoid the complicated situation that metadata and the pictures are not located in the same place. The method to update Internet Servers are completely different, see figure 2 A and B. 3 - Search. Uploading in accordance with the Svendsen method. The method to search for pictures is different. In the Svendsen application Abstract you can read the sentence: In the response to the peer server receiving search criteria based on the metadata submitted from a first one of the Uploading in accordance with the wesee E-card method. peer nodes, the peer server returns a list of image locators for image matching the search criteria to the first peer node. Svendsen uses a special Search Engine (58 in Fig 3). You send a standardized query to the Database and will receive a hit list. We can use - general search engines like PicSearch and Google for global searches. - a support search generator for rapid search in servers with a large number of files. - our program wesee for search within specified folders in local computer and/or Internet. Our XMP-based E-card technology is compatible with the Svendsen method, but not the other way around. The difference between the Svendsen patent and ours can as a summary be described as follows: - Svendsen anticipate homepage and database technology (web 1) and describe a method to handle metadata using Homepage Mapping technology. - We describe a method to store meta information in such a way that it can be used in order to replace homepage, homepage mapping and database technology (web2 and web 3). Handling objects in a picture is nothing new. It has been done since decades with mapping in Homepages. - Svendsen application is based on Peer technology peer node, see fig.10 on page 1 in the pat appl. 13

14 We handle pictures, Folders and documents wherever they can be fount and transported. You can use our technology even in combination with . What you see on the picture useas .jpg cannot be made with the Svendsen technology. The prove is fig. 7C and 7D where you can see Associate Metadata with the image and Send data for the image to the Peer Server. With our invention we never do that. 1 - Svendsen uses database technology, we do not, we use XMP-technology and that is an essential difference. (Document mail date , page 5) As to claim 3, Svendsen teaches wherein in the step of entering link information, the link information is entered in an XML-formatted part of the second digital file (the universal schema is defined using XML; [0049], line 6-8). Differences: (A) Svendsen store link information and metadata in a second file. As you can read out from fig 7 it seems to be in a database file. When we enter/store link information and metadata it is always made in the same file. (B) The Svendsen links are between files. Our links always start from an object and points to a Folder, File or an other object. There are many utilities of (A)+(B): - We can create a net similar to the WWW but without using HTML-pages. Svendsen cannot do that. - We can send a picture file via and the links are still working. - We can link from for example a person in a school picture to a folder with more material about that special person. Svendsen cannot do that. - We can handle different types of objects such as: - - One ore more areas within a picture. - - One ore more volumes within a three dimensional picture. - - An object which is an event for example a wedding. - - An object which is a relation for example your father. - - A satellite object such as an area containing text information, a picture from an other file, a film or music related to the main object. State of the art, Jämförande Kalkyl Det finns ett flertal dataprogram baserade på Hemside-, Java och databasteknik för att lagra bilder (bildarkiv) samt information om bilderna så att det går att söka. Gemensamt är att de kräver en hel del utbildning för att det skall fungera och ganska stora årliga kostnader. Nedan har vi valt att ställa det nya Carpe Cultura som nu införs i Kalmar län mot motsvarande kostnader för Vykortmetoden. Databasen Carpe Cultura 5000:- engång :-/år för max bilder och 50% fyllning, = :-/5000 = 42:- sek per bild i tio år. Not: De flesta dataprogram tillåter användaren att själv bestämma vilken server som skall användas. Carpe Cultura och vissa andra bildarkiv kräver att kunden använder just deras Internetserver. Vykortmetoden wesee E-card 5x500:- engång + 150:-/år för 1 Gbyte (*), = 4000:-/10000 = 40 öre/bild i tio år, Slutsats Vykortteknik är det enda sättet som man varaktigt kan lagra bilder och dokument under lång tid, hundra år och mer. Beräkningsexemplet ovan visar en kostnadsskillnad på 100/1. Mer normalt är troligen 2 % till 20 % mellan Hemsideteknik och teknik. 14

15 TEKNIK BILAGA 1:02 Det finns behov av en teknik och/eller ett dataprogram som möter nutidens och framtidens krav på en tillförlitlig och lätthanterlig arkivering, sökning och visning av bilder och dokument och dessas innehåll utan att en pedantisk ordning råder. Objekt skall kunna identifieras i bilder och dokument och länkas samman. Objekten skall kunna sökas lokalt och globalt. Grundprincip och egenskaper. E-card tekniken baseras på bilder och dokument, vanligtvis Jpeg, Tiff och Pdf men även Mappar kan hanteras på samma sätt. I bildfilen kan man lägga in information om bilden (XMP-teknik). Precis som för ett vykort (därav namnet E-card), följs bilden och dess information alltid åt. Skicka bilden som och informationen följer med automatiskt. Den nya teknik som här beskrivs baseras huvudsakligen på standard i överensstämmelse med The World Wide Web Consortium (W3C) (se respektive XML (Extensible Markup Language) och Dublin Core. XML-tekniken finns beskriven på Tekniken tillhör Web 2 och Web 3 dynastierna. I många avseenden kan E-card ersätta Hemsidor och Databaser, Bildarkiv och PowerPoint eller vara ett komplement till databaser. Man kan markera intressanta objekt i bilderna och länka samman dem till nät. Det går att söka på flera olika sätt, lokalt i egen dator, intranet och globalt. Ingen annan sökmotor klarar det. Länkarna kan vara tredimensionella tex Tif- och Pdf-filer och även Mappar. E-card kan således användas på två- och tredimensionella röntgenbilder. Men länkarna kan även vara sådana att de beskriver en operator, tex en film som visar hur två trästycken i en stol skall limmas ihop. Länkarna kan dessutom vara hierarkiska med vektor i minst sju riktningar. Allt behöver inte finnas på samma server eller internetdomän. Familjer kan man således länka samman till hela släkter jorden runt, ingen annan teknik klarar det. Bilderna kan sändas som , objekten och länkarna bibehålls och fungerar direkt hos mottagaren. Även brutna länkar kan ofta fås att hitta rätt. Se även: Det som ovan beskrivits klarar man inte med nuvarande teknik ens om man har gott om pengar. Men E-card tekniken är kostnadseffektiv eftersom HTML, JAVA, Databaser och annat svårt och dyrt inte behövs. Man kan beskriva skillnaden så här: - Nuvarande teknik fokuserar på processen, hur information hanteras. - E-card fokuserar på hur information struktureras och lagras. Av samma skäl är den långtidsstabil, bilden och dess information finns i samma fil och kan inte av misstag, glömska, brist på teknik eller pengar skiljas åt. Jämför gärna vykort (bild på ena sidan, text och adresser på den andra) med ett brev som innehåller många bilder samt en separat lång lista på vad bilderna föreställer och hur de hör samman. På våra museer finns det gott om bilder där brevet försvunnit och man därför inte vet vad bilden föreställer. Ännu svårare blir det i framtiden med en enorm mängd digitala bilder. Text ingående i metadata i BDF-filer kan hanteras med flera språk samtidigt och genom användning av automatisk översättning. Den beskrivna wesee-metoden medger universell formulärhantering med samtidig manuell och/eller automatisk språkbehandling. Nästan alla brukar vara positiva till de här nya möjligheterna. Det finns dock en grupp IT-tekniker som gillar komplicerad teknik eftersom det är deras levebröd. Till dem brukar det uppstå en rivalitet ungefär som mellan Darwin och Prästerskapet. 15

16 Definitioner: Inledningsvis några definitioner av använda förkortningar: Filtyperna för bilder (vanligtvis jpeg- eller tiff-), dokument (vanligtvis pdf-) och folder (utan suffix) benämnes här sammanfattande med BDF-fil. Metadata brukar användas för att beteckna information om information. Här används ordet för all XML/XMP-information om en Folder, Bild eller Dokument lagrad inuti respektive BDF-fil. XMP är en variant av XML utvecklad av Adobe, först publicerad i augusti UID = Unik Identifierare / Unique Identifier. GUI = Grafiskt användargränssnitt / Graphic User Interface. E-card (tekniken) och wesee (företaget) = Används omväxlande och är synonymer. Figur 1 16

17 Figur 1 visar de ingående byggkomponenterna, där den första utgörs av redan känd teknik för metadata, nämligen IPTC och XMP. XMP är en tillämpning av XML som utvecklats av Adobe och som har stöd i alla deras program. Byggkomponent två (2) i figur 1 och 2 medger att objekt i digitala bilder och även i flersidiga dokument kan identifieras. Bilder, dokument och objekt kan vara av olika art såsom: MULTI till exempel många människor på samma foto. MAP oftast en karta i grafisk form av en bild. BIO biografisk information om en person, men även växter, djur, bakterier, proteiner mm. FORM formulär, en utökning av funktionen MULTI. OOO andra optioner efter behov. Byggkomponent 3 (tre) i figur 1 och 2 visar funktionen att objekt kan länkas samman. Objekten kan innehålla länkar som leder till mål i egen dator eller globalt via Internet. Målet kan vara en mapp (folder), en fil eller ett objekt i en fil. De är vanligtvis av arten: -jpg, -tif och -pdf men även andra filtyper kan förekomma. Byggkomponent 4 (fyra) i figur 1 och 3 visar funktionen med länkar innehållande operator (OP) och riktning (RANK (en vektor)). Länkar kan innehålla en operator som beskriver relationer eller förhållanden mellan de två objekt som länkas samman. Som exempel kan en operator vara ett set bilder eller en film som visar hur två delar i en stol limmas ihop. Länkar kan ha riktningsinformation vanligtvis av hierarkisk art UP, DOWN, LEFT, RIGHT, FORWARD, BACKWARD och CLONE. Det möjliggör användning för enkel Material- och Produktionsstyrning. Ett specialfall av användning av operator och rank är att bygga ett släktträd där operatorer och ranking finns inbyggda i samma ord: FATHER, MOTHER, SON, DAUGHTER, BROTH- ER, SISTER, CLONE etc. Det går att bestämma om man vill att operatorn FATHER etc skall vara synonymt med upp, ned, vänster eller höger beroende på hur grafen önskas ritad på bildskärmen och vid utskrift. Byggkomponent fem (5) visar avancerad adressering med hjälp av UID. Genom att använda UID, Unique Identification, kan målet för en länk ofta hittas även om filen flyttas och namnändras, tillsammans med Byggstenarna 6 och 7 kan det åstadkommas. En annan möjlighet är att samverka med sökverktyg som t ex Google och Picsearch för att finna UID-information när så behövs. I ett lokalt länkregister lagras senast kända adress för använda länkar, men det är inte helt nödvändigt för att det skall fungera utan mer ett komplement för att arbeta snabbt. Byggkomponent 6 (sex) är en vaktmästare, Watchman. Vid hämtning, uppdatering och sökning av XMPdata behöver inte hela bild- eller dokumentfilen öppnas, det räcker med att den del som innehåller XMP-data öppnas. Det innebär att wesee-programmet kan skanna små bild- och dokumentarkiv (upp till några tusen filer) på kort tid. För större arkiv ( > tio tusen filer) tar det för lång tid för att användaren skall vilja vänta på resultat. För att minska tiden lagras index och vissa metadata i 17

18 ett register eller en indexfil. Notera, att registret inte innehåller primär information, ändamålet är endast att snabba upp sökningen. Eftersom filer kan flyttas till och från datorn och server på ett för wesee-programmet icke kontrollerbart sätt hålls det ovan nämnda registret uppdaterat med Watchmanteknik där en bakgrundsprocess med låg prioritet söker efter förändringar. Om ändringstidpunkt för en wesee-modifierad fil inte stämmer överens med samma tidsangivelse i registerfilen indikerar det att uppdatering behövs och verkställs därefter. Byggkomponent nr 7 (sju) utgörs av Meta deposition. Ovan nämnd Watchman-teknik (Spindel-teknik) fungerar inte över Internet. Naturligtvis kan då sökmotorer såsom Google och Picsearch, som själva använder den tekniken anropas, men det är otillräckligt. Det förutsätter dessutom att dessa sökmotorer läser XMP-data och så är ej alltid fallet. Dessutom hittar sådana sökmotorer ej BDF-filer som saknar URL-länkar och Internetservrar låter vanligtvis inte utomstående få tillträde till en domäns innehåll utan att ange rätt/exakt URL. För att kunna söka snabbt i små och stora bildoch dokumentarkiv över Internet förbereder och uppdaterar wesee-programmet därför indexfiler varje gång ftp-funktionen används. Nedanstående filförteckning illustrerar principen för hur det sker, där filer med namnet ws-index.xml innehåller ett extrakt av XMP-metadata från samtliga filer i Foldern, nödvändig för snabb sökning: 1 Foldername01 2 ws-index.xml 2 ws-tn001.zip 2 Picture01.jpg 2 Picture02.jpg 2 Picture03.jpg 2 Picture04.tif 2 Document01.pdf 2 Document02.pdf 2 Document03.pdf 2 Foldername02 3 ws-index.xml 3 ws-tn001.zip 3 ws-tn002.zip 3 ws-tn003.zip 3 Picture01.jpg 3 Picture02.jpg 3 Foldername03 4 ws-index.xml 4 Picture01.jpg 4 Picture02.jpg 4 Picture03.jpg 3 Picture03.jpg 3 Picture04.tif 3 Document01.pdf 3 Document02.pdf 3 Document03.pdf etc. Filen ws-index.xml kan beskrivas som en del av en distribuerad databas som snabbt och enkelt kan nås och hämtas av wesee-programmet för snabb sökning. Tekniken öppnar fantastiska möjligheter till internationellt samarbete. Exempel: En turismmässa i Berlin har deltagare från samtliga EU-länder och det beslutas att wesee-tekniken skall användas i stället för som tidigare Hemside-teknik. Det innebär att webbmaster och databastekniker inte behövs. En eller några från varje land svarar för landets behov av det som skall visas via Internet. Det den grekiske tjänstemannen gör är omedelbart tillgängligt för alla. Det kan uppstå en konfliktsituation så att fler än en vill uppdatera samma fil samtidigt. Med semaforer kan sådana problem hanteras på sedvanligt sätt. Filerna med namnen ws-tn01.zip, ws-tn02.zip etc är tumnaglar av bilder i foldern. De har inget annat syfte än att göra visningen av folderinnehållet snabbare. Det är en option som kan väljas i Inställningar till wesee-programmet om de skall skapas eller ej. Det bör finnas några algoritmer för val av alternativ att välja mellan. Det är t ex inte särskilt meningsfullt att göra en tumnagel av en liten bild som själv inte är större än en tumnagel. Det finns ett antal olika situationer som kan hanteras med Watchman- och semafor-teknik. (A) Ett kluster av datorer uppdaterar samma Internet-domän. Med hjälp av semaforer hindras kollision vid uppdatering av samma fil. Om samma semaforer används även på ws-index.xml-filen leder det till att ej fler än en kan uppdatera innehållet i en folder samtidigt. Det kan då vara bättre att acceptera att hjälpfilen ws-index.xml ej blir korrekt uppdaterad i sådana situationer. Felet kommer att efter kort tid upptäckas och rättas genom Watchman-teknik, se dito ovan. (B) Egen dator är likställd eftersom programmet wesee kan uppdatera samma fil genom flera parallella processer och eftersom flera wesee-program kan vara igång samtidigt i en dator. Se vidare avsnittet CLUSTERTEKNIK. 18

19 Byggkomponent 8 (åtta) avser generell hantering av olika språk. Språkteknik är viktig för en rik kultur, kulturarv och ekonomisk framgång. Tekniken måste vara så enkel att använda att den är tillgänglig för alla och inte bara för ett fåtal. Detta kan endast åstadkommas med ett integrerat system utformat för enkelhet hela vägen från människa till en digital fil någonstans i världen och därefter åter till en annan människa. Följdenligt och utifrån grundläggande principer kan detta inte uppnås med Hemsideteknik. Med wesee-teknik däremot är det möjligt att utforma ett system som gör det enkelt för alla att kommunicera över språkbarriärer. Detaljer och GUI överlåts till GUI-experter och programmerare att utforma. Principen är som följer: 1. Alla som skriver text till XMP-metadata skall lätt kunna se aktuellt språk. 2. Texten skall märkas med språkkod. 3. Det skall vara enkelt att byta språk mellan varje ord. 4. När så behövs skall det vara enkelt att sända ett textavsnitt till automatisk översättning. 5. När den översatta texten tas emot skall det vara möjligt att redigera och ändra den och lagra den som ny text förutsatt att skrivrättigheter finns för filen. Det är viktigt att hålla isär följande: - Typsnitt/teckensnitt (fonts) som sammanhänger med olika språk. Att hantera typsnitt är en uppgift för operativsystemet. - Landkod, vanligtvis enligt ISO-standard Språkkod vanligtvis ISO-standard Det är viktigt att hålla isär språk och landkod även om ofta ett lands flagga som ikon brukar symbolisera ett visst språk. Se även: - och ISO 639-2, utgiven år 1998 med tre tecken och 460 språk. - SIL med mer än språk. I ett dokument: Well-structured XML Goes Cosmopolitan av Hari Aamio, , framgår It is sometimes challenging to create and organize XML documents. This is even more true if the document content needs to be presented in several different languages. It makes it harder to keep the document content up to date. But don t despair. When supporting multiple languages in XML, the key to success is to pay close attention to how you structure your documents. Following a few simple rules will help a lot. I den citerade utredningen beskrivs följande sätt att hantera många språk i XML-dokument. 1 Content-oriented structure. 2 Transforming the content-oriented structure for multilingual resume. 3 Language-oriented structure for a multilingual resume. 4 Transforming the language-oriented structure for a multilingual resume. 5 Separating each language into its own document. 6 XSL stylesheet to produce the localized language version from separate XML documents. EU-kommissionären för mångspråkighet, Leonard Orban, använder metod 5, vilket troligen är det enda praktiska sättet vid Hemside-teknik. Se En eller flera av de ovan nämnda sätten är lämpliga att kombinera med wesee-teknik. Viktigt är det att utveckla en effektiv GUI för att välja och presentera valt språk och metainformation vid varje tillfälle. Här finns två möjligheter, direkt (M=manuell) och indirekt (A= automatisk), för att åstadkomma en lättanvänd funktion. Ingen av dem är möjlig med Hemside-teknik av principiella skäl. M - Inskrivning av data: Text på flera språk skrivs och lagras i metadelen av bild- eller dokumentfilen. M - Läsning av data: På skärmen visas text endast på det språk som bäst stämmer överens med prioritetslistan i användarens dator. A: Metadata sänds för automatisk översättning, tas emot översatt och visas på skärmen. Att göra en språklista är en standardfunktion i Macintosh. I Windows måste sådan prioritetslista åstadkommas på annat sätt, troligen bäst i programmets avsnitt Inställningar. När det är klart kan aktuell text matchas med prioritetslistan och bästa valet visas. 19

20 Byggkomponent 9 (nio) avser hantering av många språk med automatisk översättning. Om den erforderliga språkversionen inte finns tillgänglig som XMP-data kan användaren välja att sända texten för automatisk översättning. Eftersom det utförs objekt för objekt är det enklare att hantera på ett trevligare sätt än motsvarande med Hemside-teknik. Översättningen kan dessutom göras bättre eftersom det är möjligt att ange typ av fackspråk som används. Man kan förutse behov av fyra klasser av textfält: 1. Fixed Texten kan varken modifieras eller översättas. Användningsområde: Namn. 2. Mod Texten kan modifieras men inte översättas. Användningsområde: Namn. 3. Fixed-Trans Texten kan ej modifieras men kommer att översättas om det är möjligt. 4. Mod-Trans Texten kan modifieras och kommer att översättas om det är möjligt. Den text som skall översättas, packas av weseeprogrammet till paket som sammanförs till containrar som sänds till översättare. Varje container innehåller adress och metadata som beskriver omständigheter. Varje paket innehåller huvud och text som skall översättas. Huvudet innehåller nödvändig information för översättaren, om möjligt även ämnesområde för val av lämplig fackordlista. Den översatta texten returneras på likartat sätt, packas upp och visas på sina rätta ställen. Texten lagras tillfälligt i datorns minne, om användaren så begär, och efter möjlig förbättring lagras den nya texten i filen för kommande behov i direkt metod, se ovan. På en eller några URL finns information om vilka automatiska språköversättare som finns, deras egenskaper, eventuell kostnad och betalningssätt, beskrivning av hur texten skall vara förberedd mm. I wesee-programmet finns inbyggd funktion att anropa sådan URL och utvinna nödvändig information. Byggkomponent 10 (tio) blanketteknik. Det behövs inget extra för att använda wesee för att hantera formulär. Formulärets bakgrundsbild, med eller utan text, kan åstadkommas med program som t ex Photoshop, PowerPoint och Illustrator. Men det kan även göras för hand på ett papper eller vara ett existerande formulär som skannas till datorn som en digital bild. Magnetiska stödlinjer kan underlätta att få objekten snyggt och exakt placerade. Att hantera wesee-formulär i kombination med manuell och automatisk språköversättning är en mycket intressant möjlighet i synnerhet för EU:s 24 timmars-myndigheter. Komponent 11 (elva) utgörs av gränssnitt. 1 GUI avseende gränssnitt mot människan / användaren. Liksom det mänskliga ögat ofta kallas själens spegel, så blir ett programs GUI uppfinningarnas spegel och visar kvaliteten på bakomliggande arbete. I grunden är programmet wesee en sofistikerad bild- och dokument-visare som fungerar lika bra lokalt i den egna datorn som globalt över Internet samt andra avbildade exempel visar den principiella kommunikationen mellan människa och maskin, medan den bildmässiga utformningen kan ges en något annorlunda utseende. 2 Gränssnitt mot omgivande teknik, främst Internet och den lokala datorn, är en fråga för programmerare att utforma på bästa sätt. 3 Utformning av de olika komponenterna ingående i wesee-tekniken och deras anpassning till varandra är avgörande för kvalitet och ergonomi och påverkar möjligheterna att skapa god GUI. Figur 5 visar programmets uppbyggnad som består av en programkropp med inbyggda interface för de grundläggande funktionerna. För särskilda behov finns det möjlighet att programmera så kallade insticksprogram eller Plug-Ins som fogas till programkroppen. Med syfte att underlätta för sådan användning bör det gränssnittet vara väl strukturerat och öppet specificerat. Följande exempel på användning beskriver funktionen: Museer i EU, USA och Kina kanske använder olika standard och GUI för att visa digitala arkivbilder. Med insticksprogram kan man då anpassa till dessa speciella behov. Hästavel, hundavel mm, djurparker och enskilda människor önskar och har behov av att följa upp djurs släktförhållanden. Till det kan användas samma teknik som motsvarande för människor, men vokabulär och omständigheter skiljer. Sådant kan åstadkommas med hjälp av insticksprogram. Interpol kan ha behov av särskild sekretess och speciella funktioner för bekämpning av terror och sökning av personer och föremål. Röntgendiagnostik liknar mycket polisens uppgift att på fotografier från en brottsplats, eller att vid en arkeologisk utgrävning, identifiera och beskriva föremål, men det finns även skillnader. Dessa skillnader kan hanteras av insticksprogram som samtidigt formar ändamålsenlig GUI. Befintliga bildarkiv av arten FileMakerPro, Sofie och iphoto skulle med hjälp av ett insticksprogram kunna konverteras till wesee-teknik och därefter bli accessbart på båda sätten, om detta se vidare Komponent 12 nedan. 20

TEKNISK BESKRIVNING AV E-CARD

TEKNISK BESKRIVNING AV E-CARD AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu lars@wesee.eu Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta 0493-67074 076-1120808 Utgåva: 2009-01-22 Det här dokumentet finns på: www.wesee.eu/pom/tkn.pdf TEKNISK

Läs mer

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM

PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM 1 (7) Mål nr 10-198 PATENTBESVÄRSRÄTTENS DOM meddelad i Stockholm den 4 juni 2013 Klagande LC SAKEN Patent på "Digital vykortsteknik" ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Patent- och registreringsverkets (PRV) beslut

Läs mer

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12

Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Demonstration driver English Svenska Beijer Electronics AB 2000, MA00336A, 2000-12 Beijer Electronics AB reserves the right to change information in this manual without prior notice. All examples in this

Läs mer

OFFERT Innovativ Upphandling av Innovativ Teknik

OFFERT Innovativ Upphandling av Innovativ Teknik wes ee AB Org nr: 556315-5679 Phone: +46-76-1120808 +46-493-67074 www.wesee.eu lars@wesee.eu Det här dokumentet finns på www.wesee.eu/2015/n2015-1453-if.pdf Ref 1: www.wesee.eu/2015/description.pdf Till

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for Parcel Search 2011-10-18 Version: 1 Doc. no.: I04306 Sida 2 av 5 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2011-10-18 1.0.0 PD First public version.

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3

2.1 Installation of driver using Internet Installation of driver from disk... 3 &RQWHQW,QQHKnOO 0DQXDOÃ(QJOLVKÃ'HPRGULYHU )RUHZRUG Ã,QWURGXFWLRQ Ã,QVWDOOÃDQGÃXSGDWHÃGULYHU 2.1 Installation of driver using Internet... 3 2.2 Installation of driver from disk... 3 Ã&RQQHFWLQJÃWKHÃWHUPLQDOÃWRÃWKHÃ3/&ÃV\VWHP

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Hur man skyddar sig på internet

Hur man skyddar sig på internet Hur man skyddar sig på internet Säkerhet är obehagligt Men vi har ju virusskydd!! Webbläsare Webbläsare Vårt största hot idag Tydligare vid fel, phishing, flikar SSL Tunnlar och certifikat, brutna certifikat,

Läs mer

Stackning av bilder JAN NILSSON

Stackning av bilder JAN NILSSON Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (3): 51 55, 2009 Stackning av bilder TEKNIK JAN NILSSON Abstract Image stacking. A short presentation of the software "CombineZP" which is designed to process stacks of digital

Läs mer

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit.

Alternativet är iwindows registret som ni hittar under regedit och Windows XP 32 bit. TNT ExpressShipper installation. Om ni redan har en ExpressShipper installation på företaget behöver ni först ta reda på vilken version som är installerad och sökvägen till databasen. Versionen ser ni

Läs mer

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill...

Översättning av galleriet. Hjälp till den som vill... Hjälp till den som vill... $txt['aeva_title'] = 'Galleri'; $txt['aeva_admin'] = 'Admin'; $txt['aeva_add_title'] = 'Titel'; $txt['aeva_add_desc'] = 'Beskrivning'; $txt['aeva_add_file'] = 'Fil att ladda

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl.

Annonsformat desktop. Startsida / områdesstartsidor. Artikel/nyhets-sidor. 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Format 1060x180 px + 250x240 pxl. Annonsformat desktop Startsida / områdesstartsidor 1. Toppbanner, format 1050x180 pxl. Bigbang (toppbanner + bannerplats 2) Format 1060x180 px + 250x240 pxl. 2. DW, format 250x240 pxl. 3. TW, format 250x360

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp

Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Högskolan i Borås Institutionen för data- och affärsvetenskap Malin Nilsson Tentamen Tentamen på kursen Webbdesign, 7,5 hp Tentamenstid: 2012-05-28, kl. 9-13 Hjälpmedel: Inga hjälpmedel tillåtna Betyg:

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat.

[HUR DU ANVÄNDER PAPP] Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. PAPP Papp är det program som vi nyttjar för att lotta turneringar och se resultat. Förberedelser inför en turnering. Ladda ner papp för windows, spara zipfilen på lämpligt ställe på din dator och lägg

Läs mer

INVEST IN NORDIC CLEANTECH

INVEST IN NORDIC CLEANTECH INVEST IN NORDIC CLEANTECH Sedan 2009 En unik och oslagbar kanal i världen för att sälja och marknadsföra svensk miljöteknik utomlands och nationellt. F R O M S W E D E N A N D T H E N O R D I C S Bakgrund

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

BESKRIVNING AV E-CARD (Vykort - Digital Postcards)

BESKRIVNING AV E-CARD (Vykort - Digital Postcards) AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu lars@wesee.eu Lars Cornell Fiskartorpsholmen 59493 Lofta 0493-67074 076-1120808 2008-11-30 Det här dokumentet finns på: www.wesee.eu/pom/pom.pdf www.wesee.eu/pom/index.htm

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov

Webbtillgänglighet. Tillgänglighet på webben. Hörselskadades behov. Synskadades behov. Kognitivt funktionshindrades behov. Rörelsehindrades behov Webbtillgänglighet Tillgänglighet på webben Att göra webbsidor så att de är tillgängliga för alla oavsett vilka funktionsnedsättningar man har Att göra sidor tillgängliga oavsett vilken inoch utmatningsutrustning

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers

ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers ORCID medlemskap och implementering vid Chalmers Mötesplats Open Access 2014 2014-04-01 Jonas Gilbert Chalmers bibliotek jonas.gilbert@chalmers.se http://orcid.org/0000-0001-6599-1376 Open Researcher &

Läs mer

Lathund för Thunderbird 0.8

Lathund för Thunderbird 0.8 Lathund för Thunderbird 0.8 1. Var hamnar breven och attachments? 2. Lägga in sin signatur 3. Hur man vidarebefordrar text som brödtext 4. Fetstil mm i brödtexten 5. Prioriteringsgrader på mail 6. Adressboken

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4

INTERAKTIVA UTBILDNINGAR. UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. KUND: Agresso Unit4 ANTON IVANOV portfolio illustrationer 2000-2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Trafikutbildning åt Örebro kommun. UND: Agresso Unit4 2 ANTON IVANOV 2008 INTERATIVA UTBILDNINGAR UPPDRAG: Arbetsmiljöutbildning

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Komma igång med Adobe Presenter ver.7

Komma igång med Adobe Presenter ver.7 Komma igång med Adobe Presenter ver.7 (Adobes guide med tillägg av Tove Forslund, Lärcentret 7.2.2009) Adobe Presenter Presenter gör det möjligt att förbättra dina presentationer genom att Banda in eller

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes

Vad kännetecknar en god klass. Vad kännetecknar en god klass. F12 Nested & Inner Classes Vad kännetecknar en god klass F12 Nested & En odelad, väldefinierad abstraktion Uppgiften kan beskrivas kort och tydlig Namnet är en substantiv eller adjektiv som beskriver abstraktionen på ett adekvat

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Quick Start Guide Snabbguide

Quick Start Guide Snabbguide Quick Start Guide Snabbguide C Dictionary Quick Start Thank you for choosing C Dictionary and C-Pen as your translation solution. C Dictionary with its C-Pen connection will make translation easy and enable

Läs mer

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö,

Om integritet och sekretess på nätet. Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, Om integritet och sekretess på nätet Stefan Ternvald, SeniorNet Lidingö, 2017-10-09 Påståenden kopplade till integritet: Rätten till Internet är en mänsklig rättighet. Jag har inga hemligheter. Jag har

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750

Användarhandbok. MHL to HDMI Adapter IM750 Användarhandbok MHL to HDMI Adapter IM750 Innehåll Inledning...3 MHL to HDMI Adapter-översikt...3 Komma igång...4 Smart Connect...4 Uppgradera Smart Connect...4 Använda MHL to HDMI Adapter...5 Ansluta

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1

Användarhandbok. Trio Visit Web. Trio Enterprise 4.1 Användarhandbok Trio Visit Web Trio Enterprise 4.1 COPYRIGHT NOTICE: No part of this document may be reproduced, distributed, stored in a retrieval system or translated into any language, including but

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

Geo installationsguide

Geo installationsguide Geo installationsguide 2010 SBG AB Geo installationsguide 2010 SBG AB. All rights reserved. Detta dokument innehåller information om Geo installationspaket. Minsta rekommenderade systemegenskaper Operativsystem:

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Equips people for better business

Equips people for better business Equips people for better business The Corn Philosophy When I was young, I used to spend time with my grandparents on their farm. One day my granddad asked me to fix the fence. Instead I went swimming with

Läs mer

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se

Ren Katt. Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee. Översatt av Bokkok.se Ren Katt Författare Deepa Balsavar Illustratör Kanchan Bannerjee Översatt av Bokkok.se Det här är mitt hus. Mamma, pappa och Cheena bor också här. 2 Den bästa stolen i huset är till för mig. Men att sitta

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html

http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html & ' ( ( ) * +, ', -. / ' 0! 1 " 2 # 3 / /! 1 $ 4, % 5 # 3, http://www.sm.luth.se/~andreas/info/howtosearch/index.html Andreas Tips och trix till sökningar i Cyberrymnden Här försöker jag att gå igenom

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Introduk+on +ll programmering i JavaScript

Introduk+on +ll programmering i JavaScript Föreläsning i webbdesign Introduk+on +ll programmering i JavaScript Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Språk Naturliga språk Mänsklig kommunika+on T.ex. Svenska, engelska,

Läs mer

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten

MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG. Din lokala elleverantör. Starka på hemmaplan. Din guide till Karlshamnsporten 1000 MBIT BREDBAND VI ÄGS AV INVÅNARNA I KARLSHAMN REGISTRERA DIG IDAG Din guide till Karlshamnsporten Din lokala elleverantör Starka på hemmaplan Hej, Karlshamnsporten är en tjänstevalsportal där du själv

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions:

Grafisk teknik IMCDP IMCDP IMCDP. IMCDP(filter) Sasan Gooran (HT 2006) Assumptions: IMCDP Grafisk teknik The impact of the placed dot is fed back to the original image by a filter Original Image Binary Image Sasan Gooran (HT 2006) The next dot is placed where the modified image has its

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

Lektion 3. Anteckningar

Lektion 3. Anteckningar Lektion 3 Anteckningar Fraser: Tid Klockan Uttal (pronunciation) Långa och korta ljud + melodi Grammatik: Word order + Basics of the clause elements Vi lär oss klockan! Halv Kvart i, kvart över Tjugo i,

Läs mer

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN

KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN KAMPANJ- VERKTYGSLÅDAN 2.0 PIMP MY CAMPAIGN ART & SCIENCE DIGITALT TAR ÖVER LEDARTRÖJAN Din nya huvudvärk som beställare: Deltagarperspektiv Gemenskap/VI Medskapande Moment friendly Kan de som står er

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15

ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 ipad-tips elektroniska dokument i Tibro kommun 2013-05-15 I Tibro kommun har vi liksom många andra kommuner fastnat för Apples modell ipad för att ta del av handlingar inför och efter politiska möten.

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer