Universitetsstyrelsebeslut Dnr: 2012/495

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495"

Transkript

1 Årsredovisning 2012

2 Universitetsstyrelsebeslut Dnr: 2012/495

3 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen 2012 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, samt förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll. Beslut Dnr: 2012/495 Beslutet har fattats av styrelsen vid sammanträde den 20 februari Vi intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning. Vi bedömer vidare att den interna styrningen och kontrollen vid Linnéuniversitet är betryggande. Dan Brändström Ordförande Stephen Hwang Rektor Thomas Carlzon Dilsa Demirbag-Sten Catharina Larsson Anna Soltorp Bengt Söderström Claes Thegerström Kajsa Wejryd Maria Olaussen Per Larsson Jakob Allanson Susanna Svensson Dennis Persson 3

4 Årsredovisning

5 Årsredovisning 2012 Rektor har ordet 6 Linnéstudenterna har ordet 8 Om Linnéuniversitetet 9 Återrapportering av regleringsbrev 10 Resultatredovisning 14 Förutsättningar för resultatredovisningen 14 En attraktiv kunskapsmiljö 14 Utbildningsutbud 14 Studentrekrytering och efterfrågan på utbildningar 15 Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrader 16 Distansutbildning 21 Examina på grundnivå och avancerad nivå 21 Studentinflytande 23 Universitetets service till studenter 23 Prestationer inom utbildningsområdet 24 Framstående forskning 25 Forskningsinriktning och Linnaeus University Centres 25 Utbildning på forskarnivå 25 Externfinansierad forskning 27 Havsmiljöinstitutet 28 Vetenskapliga publikationer 28 Prestationer inom forskningsområdet 29 Samhällelig drivkraft 31 EU och regionen 32 Entreprenörskap och kommersialisering 33 Holdingbolag 34 Prestationsmått inom samverkan 34 Globala värden 35 Internationalisering 35 Hållbar utveckling 37 Lika villkor 38 Annan verksamhet 40 Institutet för fortbildning av journalister (Fojo) 40 Polisutbildningen 40 Kompetensförsörjning 41 Kvalitetsarbete 44 Övergripande kvalitetsarbete 44 Fakulteterna kvalitetsarbete 44 Intern styrning och kontroll 44 Universitetsbibliotek 46 Andra stödfunktioner 47 Lokalförsörjning 47 Universitetsförvaltning 47 Ekonomisk redovisning 48 Ekonomisk utveckling 48 Avgiftsfinansierad verksamhet 50 Stiftelser 51 Kapitalförändring per verksamhetsområde 51 Väsentliga uppgifter 52 Resultaträkningar 53 Balansräkningar 54 Anslagsredovisning 55 Redovisnings- och värderingsprinciper 56 Noter 59 Bilagor 64 5

6 Rektor har ordet Rektor har ordet 2012 var ett till stora delar mycket framgångsrikt år. Internt har vi lyckats genomföra en stor förändring av vår organisation i syfte att kunna stå bättre rustade för att hantera de möjligheter och utmaningar som väntar framöver. Jag ser den nya organisationen som en nyckel till en positiv framtida utveckling av verksamheten. Våra utbildningar utgör vår största verksamhet och här har vi ännu en gång kunnat glädja oss åt ett rekordstort intresse för att studera på Linnéuniversitetet. Detta innebär att vi använt den av statsmakterna tilldelade anslagsramen fullt ut och mer därtill, då vi överskridit ramen med drygt en procent. Detta är ett mycket bra resultat. Vi har lyckats anpassa vår verksamhet från en relativt stor överproduktion 2011, där vi använt sparade anslag, till en betydligt mindre och hanterbar överproduktion. Vårt mål att under året öka prestationsgraden, har också burit frukt. Noterbart är att även prestationerna på avancerad nivå och distansutbildningarna ökat. 6

7 Rektor har ordet Fakulteterna har under året arbetat hårt med att prioritera i sina utbildningsportföljer för att nå fram till årets minskade volym. Det har varit ett framgångsrikt arbete som lägger god grund inför framtiden. Vårt breda utbud av utbildningar, allt ifrån de med professionsinriktning till fristående kurser med bildningsinriktning är något som vi är stolta över och som bidrar till att vi uppfattas som ett attraktivt modernt universitet. Framåt gäller det att fortsätta prioriteringsarbetet för att kunna stå starka, nu när de stora ungdomskullarna har börjat minska var ett relativt händelserikt år inom vår forskningsverksamhet. Familjen Kamprads stiftelse beviljade under året anslag till flera projekt på universitetet, vilket varit mycket glädjande. Sammantaget gäller det projekt för mer än tjugo miljoner kronor. De flesta av dessa projekt bedrivs i nära samarbete med näringsliv och offentliga aktörer. För att ytterligare stärka universitetets möjligheter i förhållande till stiftelsen påbörjades ett ambitiöst strategiarbete. Som en del i detta strategiarbete inbjöds alla forskare att inkomma med förslag på forskningsprogram och projekt kopplade till de prioriterade områdena för stiftelsen (medicin, bättre livskvalitet för de äldre, entreprenörskap och miljö). Det resulterade i ett stort antal förslag, närmare ett femtiotal, som nu håller på att läsas av tre olika expertpaneler. Dessa experter kommer under 2013 att ge förslag på strategier för det fortsatta arbetet. Vi har under året inrättat ytterligare ett Linnaeus University Centre, Biomaterials Chemistry, som därmed blir vårt fjärde centra för forskning av högsta internationella kvalitet. Fakulteterna har under året arbetat hårt med att öka externfinansieringen av forskningen. Vi har en liten ökning i externa anslag för året i absoluta tal, medan relativt sett är andelen i stort sett oförändrad. Här behöver vi fortsätta ansträngningarna med att se över vilka insatser och omprioriteringar som måste göras. Glädjande nog kan vi se att vi ökar antalet publikationer med ca sju procent jämfört med motsvarande inventering förra året. En jämförelse visar också att universitetets publikationer citeras i betydligt högre omfattning än riksgenomsnittet i förhållande till de totalt tillgängliga resurserna har också varit ett aktivt år i vår strävan att vara ett universitet med stort engagemang för samhällets utveckling. Vårt goda samarbete med regionala aktörer har fortsatt och fördjupats. Under året har vi arbetat med de många projekt som vi tillsammans med dessa aktörer bedriver och som delfinansieras av EU:s strukturfonder. Ett av dessa är projekt, Det entreprenöriella universitetet har haft stor framgång med ca åtta hundra intresserade studenter, som deltagit i de aktiviteter som drivs inom ramen för projektet. Ett delprojekt som särskilt bör nämnas är det nätverk för kvinnliga entreprenörer som skapats. Ett annat projekt som tagit fart under året är vår satsning på Kina tillsammans med regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län. Invigningen av ett gemensamt kontor i Shanghai bemannad av personal från både regionförbunden och oss är nyckeln till att öka vårt engagemang i Kina och exempelvis rekrytera fler studenter från Kina. Detta är en del av den medvetna strategi i linje med den policy för internationaliseringsarbetet som under året blev klart. Vårt samarbete med de tre andra nya universiteten inom ramen för ett gemensamt innovationskontor kallat Fyrklövern fortsätter. Det är ett mycket gott samarbete som gör att innovationsarbetet har utvecklats på ett ur nationellt perspektiv föredömligt sätt. Ett bevis på hur framgångsrik verksamheten har varit är att antalet nystartade företag av studenter och anställda kopplade till våra universitet har varit närmare femhundra under en treårsperiod! Därmed står det universitetsknutna nyföretagandet för en stor och viktig andel i våra regioner. Nyckeln till en framgångsrik verksamhet är kompetenta och engagerade medarbetare. Den riskanalys som gjordes under året pekar entydigt på att kompetensförsörjningen upplevs som det enskilt största hotet i framtiden. Under året har stora ansträngningar gjorts för att öka antalet disputerade lärare. Detta har resulterat i en ökning av andelen disputerade lärare. Under 2013 fortsätter ansträngningarna att rekrytera god kompetens till oss. Jag vill till sist rikta ett stort tack till alla medarbetare som bidragit till årets verksamhet och de framgångar som vi skördat. Ett stort tack också till alla våra engagerade studenter i synnerhet till Linnéstudenterna och deras representanter för deras stora arbete med att hjälpa oss att förbättra vår verksamhet! Stephen Hwang Rektor 7

8 Linnéstudenterna har ordet Linnéstudenterna har ordet Linnéuniversitetet har, i Linnés anda, växt med ett kontinuerligt högt söktryck. Studenter med nyfikenhet och nytänkande fortsätter att komma till Linnéuniversitetet. I samma takt har även Linnéstudenterna fortsatt att växa som organisation och lämnar med dessa ord följande synpunkter på det gångna året: Studentinflytandet är ett av studentkårens viktigaste arbetsområden. Linnéuniversitetet och Linnéstudenterna bör arbeta mer gemensamt för att säkerställa ett kvalitativt studentinflytande. Vi vill se att studenternas röst fortsätter att höras i universitetets nya organisation. Studenterna ska få möjlighet att ge sin röst i beslut som rör studenternas utbildning och tillvaro på universitetet. Linnéstudenterna har under året sett Familjen Kamprads stiftelse växa fram som en möjlighet för Linnéuniversitetet att stärka sina forskningsmiljöer. Vi vill dock uppmana Linnéuniversitetet att se Kampradstiftelsen även som ett verktyg för att förbättra grundutbildningens forskningsanknytning i verksamheten som idag bedrivs på universitetet. Grundutbildning och forskning ska kunna dra fördelar från varandra och på så vis skapa attraktiva utbildningar. Lärare med en hög pedagogisk kompetens är något som studenterna på Linnéuniversitetet vill se mer av. Linnéstudenterna vill se att Linnéuniversitetet gör det möjligt för lärare att meritera sig pedagogiskt. Pedagogiken är av lika stor vikt som själva ämneskunskapen. Linnéstudenterna har också under året uppmärksammat Linnéuniversitetet på bostadsproblematiken, där vi har krävt att universitetet sätter sig in i frågan. Linnéstudenterna ser positivt på att universitetet nu ska tillsätta en bostadssamordnare som kan ta tag i denna för studenterna viktiga fråga. Vi kräver dock att bostadssamordnaren ska ha en tydlig uppgift och befattning. Bostadssamordnarens tjänst måste påbörjas snarast möjligt. Ingen student ska behöva säga nej till en utbildning på Linnéuniversitetet på grund av en brist på bostäder. Vi hoppas på ett fortsatt stöd från Linnéuniversitetet när frågan drivs mot beslutfattarna på kommunal nivå. Linnéstudenterna vill att Linnéuniversitetet som ett internationellt universitet i Småland ska satsa inte bara på starka internationella utbyten för studenter och forskare, utan även på internationaliseringen på hemmaplan. Linnéstudenterna vill att universitetet satsar på att förbättra och bibehålla lärarnas och personalens språkkunskaper, särskilt inom engelska. Detta är en mycket viktig strategisk satsning, i synnerhet för de hundratals internationella studenter som kommer till Linnéuniversitetet varje år. Universitetets framtida lokalisering i Kalmar har varit ett uppmärksammat samtalsämne under året. Linnéstudenterna ser positivt på en framtida gemensam samlingsplats för studenterna i Kalmar på Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna kommer att fortsätta att vara delaktiga i frågan för att garantera att inga eventuella resursfördelningar till lokaliseringen ska påverka utbildningarnas kvalitet i en negativ riktning. Likt Linnéuniversitetet har vi som studentkår blivit en stark aktör i regionen för studenternas välmående och för utbildningarnas kvalitet på Linnéuniversitetet. Linnéstudenterna sätter stort värde på ett fortsatt gott samarbete med Linnéuniversitetet i att skapa en attraktiv arbetsoch kunskapsmiljö för studenterna att växa i. Så tror vi att Carl von Linné hade velat ha det. Dennis Persson Utbildningsbevakare Växjö Jakob Allanson Ordförande Susanna Svensson Studiesocialt Ansvarig Kalmar 8

9 Om Linnéuniversitetet Om Linnéuniversitetet Linnéuniversitetets vision formuleras som Linnéuniversitetet en attraktiv och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. Universitetets strategi , En resa in i framtiden, innehåller tolv mål inom fyra strategiska områden. En attraktiv kunskapsmiljö är överordnat och de tre övriga, Framstående forskning, Samhällelig drivkraft och Globala värden är stödjande områden. Universitetet bedömer att ökad konkurrenskraft inom forskningen, kompetensförsörjningen och utvecklingen av utbildningsutbudet är de faktorerer som är mest kritiska för att universitetet ska kunna upprätthålla en hög kvalitet och nå strategiska mål. Under 2012 har universitetet beslutat om och förberett en ny organisation som på ett bättre sätt ska stödja universitetets strategiska utveckling och förutsättningarna kring autonomireformen. Den nya organisationen innebär att ledningsansvaret för planering och uppföljning blir tydligare. Universitets verksamhet finns främst på de båda studieorterna Kalmar och Växjö. Institutet för fortbildning av journalister (Fojo) finns i Kalmar och polisutbildningen i Växjö. Universitetsbiblioteket och universitetsförvaltningen finns på båda orter. För 2012 har Linnéuniversitetet helårsstudenter och 350 studerande på forskarnivå. Universitetet har drygt anställda. De totala intäkterna uppgick 2012 till Mkr, varav 65 procent utgjorde utbildning enligt uppdrag i universitetets regleringsbrev, åtta procent uppdragsutbildning och 27 procent utgjorde forskning och utbildning på forskarnivå. 9

10 Återrapportering av regleringsbrev Återrapportering av regleringsbrev Rekryteringsmål för professorer: Under ska minst 36 procent av de professorer som anställs vara kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer. Av de professorer som under året har anställts var andelen kvinnor 33 procent. Universitetet håller på att ta fram ett åtgärdsprogram för att öka antalet kvinnliga professorer. Tabell 1. Professorsrekrytering Befattning Professorsrekrytering 2012 Totalt Kvinnor Andel kvinnor Professorer 3 1 Befordrade professorer 6 2 Gästprofessorer % 10

11 Återrapportering av regleringsbrev Studieavgifter för tredjelandsstudenter: I årsredovisningen ska den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning redovisas. Årsredovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på lärosätets övriga verksamhet. Universitet och högskolor ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som har deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska universitet och högskolor redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat. Antalet studieavgiftsfinansierade studenter uppgick till 63 och har fördubblats sedan Studierna sker framförallt i ämnen som företagsekonomi, informatik och juridik. Prestationsgraden för studieavgiftsfinansierade tredjelandsstudenter ligger på en lägre nivå än för utbildningsutbudet i övrigt. Antalet inresande tredjelandsstudenter inom utbytesavtal är i stort sett oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 678. Någon större förändring i utbytesavtalsverksamheten med tredjeland har inte skett. Tabell 2. Registrerade tredjelandsstudenter Antal studieavgiftsfinansierade studenter Antal tredjelandsstudenter inom utbytesavtal Källa: Diver/Ladok Tabell 3. Studieavgiftsfinansierade helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrad1 per utbildningsnivå Utbildning på grundnivå Helårsstudenter 12 6 Helårsprestationer 6 1 Prestationsgrad 50 % 17 % Utbildning på avancerad nivå Helårsstudenter 17 7 Helårsprestationer 11 3 Prestationsgrad 65 % 43 % Totalt Helårsstudenter Helårsprestationer 17 4 Prestationsgrad 59 % 31 % 1 Helårsstudenter är en omräkning av antal studenter till helårsekvivalenter. Helårsprestationer utgörs av antal godkända högskolepoäng omräknat till helårsekvivalenter. Prestationsgraden är helårsprestationer dividerat med helårsstudenter. Definitionerna finns beskrivna i universitetets regleringsbrev. Källa: Diver/Ladok Då antalet studieavgiftsfinansierade studenter är relativt litet har de ingen större påverkan på universitetet som helhet. Däremot har de positiv påverkan och bidrar till internationalisering på hemmaplan på utbildningar som särskilt attraherar denna studentgrupp. Antalet inresande tredjelandsstudenter inom Linnéuniversitet har ett bra samarbete med Migrationsverket i Växjö. Informationsutbyten i handläggningsärenden, såsom till exempel förfrågningar avseende studieavgiftsstatus eller studentärenden, sker åt båda håll. Svar i ärenden sker med kort väntetid. De informella kontakterna är värdefulla och besparar de båda myndigheterna onödigt utredningsoch inläsningsarbete. Information om betalda studieavgifter sker från LADOK centralt direkt till Migrationsverket, och ligger till grund för beslut om upphållstillstånd. För att förkorta handläggningstiderna och säkra handläggningsprocessen för uppehållstillstånd lämnar Linnéuniversitetet också fortlöpande information om dessa betalningar direkt till Migrationsverket lokalt. Hela regelverket och processen avseende ansökan om uppehållstillstånd för studier behöver fortlöpande ses över nationellt och förbättras, i syfte att förkorta och förenkla handläggningsprocessen. 11

12 Återrapportering av regleringsbrev Lärarutbildning: Universitet och högskolor som har tillstånd att utfärda förskollärar- och lärarexamina ska planera för dimensioneringen av olika inriktningar och ämneskombinationer, så att den svarar mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens nationella och regionala behov. Åtgärder och vilka överväganden som har gjorts för att informera och vägleda studenterna i detta val ska redovisas i årsredovisningen. Linnéuniversitetet bedriver en av Sveriges största lärarutbildningar. Nämnden för utbildningsvetenskap har beslutat om riktlinjer för progressionen av studenternas professionskunnande och vetenskaplighet i de nya lärarprogrammen. Dessutom har nämnden fattat beslut om en plan för systematiskt kvalitetsarbete för utbildning på grund- och avancerad nivå på lärarprogrammen. Rekrytering till lärarutbildningen är framgångsrik för flera av programmen, i synnerhet till förskollärarprogrammet, men även till vissa ämnen inom ämneslärarprogrammets inriktning mot gymnasieskolan och den nystartade kompletterande pedagogiska utbildningen, KPU. Den nystartade utbildningen syftar till att komplettera tidigare förvärvade ämneskunskaper så att en ämneslärarexamen kan erhållas med inriktning mot undervisning i grundskolans årskurs 7-9 eller gymnasieskolan. Utbildningen varvas med utbildningsvetenskaplig kärna, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning. Däremot är det svårt att locka sökande till ämneslärarprogrammets inriktning mot grundskolans årskurs 7-9. Nämnden beslutade som en konsekvens av det låga söktrycket att i likhet med flera andra lärosäten i landet göra ett antagningsuppehåll till inriktningen inför hösten Ämneslärarprogrammets inriktning mot gymnasieskolan ges utökade platser med information till de sökande om att utbildningen också ger behörighet för årskurs 7-9. Problemet har på Linnéuniversitetets initiativ tagits upp vid det så kallade nationella Lärarutbildningskonventet och en arbetsgrupp har tillsatts för att utreda inriktningens förutsättningar vid samtliga lärosäten. Inför beslut om dimensionering och programutbud 2013 gjordes en utredning av lärarutbildningens förutsättningar och villkor, bland annat arbetsmarknadens behov, söktryck, genomströmning, forskningsbas och examenstillstånd. Det resulterade i ett beslut om en profilerad grundlärarutbildning från och med hösten 2013, som inrymmer en verksamhetsintegrerad inriktning i Kalmar och en interkulturell fördjupning i Växjö. Beslut togs också om att utreda formerna för förenad distans- och lärcentradistribution av förskollärarprogrammet från och med hösten 2014 med en tydligare regional koppling och där Linnéuniversitetets organisation för verksamhetsförlagd utbildning i regionen ska utnyttjas. Nämnden har också under året fattat beslut om en handlingsplan för internationalisering med riktlinjer för lärarutbildningens internationaliseringsarbete både vad gäller grundutbildning, forskning och samverkan. 12

13 Återrapportering av regleringsbrev Särskilda åtaganden I årsredovisningen ska en redovisning av Fojos verksamheten lämnas. Redovisningen hänvisas till avsnitt Annan verksamhet. Samfinansiering: I årsredovisningen ska det framgå i vilken omfattning anslagsmedel efter beslut har använts för att samfinansiera bidragsfinansierad verksamhet. Redovisningen ska delas upp i de två områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå respektive forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå. Både belopp och andel av den totala finansieringen ska framgå av redovisningen. Anslagsmedel har använts för att samfinansiera projekt inom bidragsfinansierad verksamhet. Omfattningen redovisas i tabell 4. Tabell 4. Samfinansiering av externa projekt tkr Procent av totalt anslag tkr Procent av totalt anslag tkr Procent av totalt anslag Utbildning på grundnivå och avancerad nivå ,4 % 909 0,1 % ,1 % Forskning o utb. på forskarnivå ,5 % ,0 % ,5 % ,2 % ,8 % ,1 % Oförbrukade bidrag: I årsredovisningen ska omfattning och förändring av de oförbrukade bidragen och hur de inbetalade forskningsbidragen har utvecklats, redovisats och kommenteras. Oförbrukade bidrag uppgick per till 199 Mkr, vilket var på samma nivå som föregående år. För att få en fullständig bild av bidragsförbrukningen har även hänsyn tagits till upplupna bidragsintäkter. I tabell 5 redovisas såväl fordran som skulden och nettoskulden samt årets inbetalningar till projekten. De oförbrukade nettobidragen var på samma nivå som årets inbetalningar, vilket betyder att inbetalningarna omsattes under ett år. Tabell 5. Upplupna bidrag, fordringar och skulder Upplupna bidragsintäkter IB Förändring UB Oförbrukade bidrag IB Förändring UB Netto Inbetalningar Omsättningshastighet i år -1,04-1,00-1,31 1 Projektet Chrisgas med Energimyndigheten som uppdragsgivare avslutades i praktiken 2010 och drygt 40 Mkr ska återbetalas till Energimyndigheten. Projektredovisningen har ännu inte slutbehandlats av uppdragsgivaren varför skulden fortfarande ingår i posten oförbrukade bidrag. I tabell 5 har därför beloppen för Chrisgas eliminerats. Övrig återrapportering Linnéuniversitetet samverkar med forskningsråden och Verket för innovationssystem i fråga om utveckling av rutiner för utbetalning av forskningsbidrag. Avgiftsfinansierad verksamhet och resultat av högskoleprovet redovisas i avsnitt Ekonomisk redovisning, tabell

14 Resultatredovisning Förutsättningar för resultatredovisningen Linnéuniversitetets verksamhet redovisas utifrån lärosätets uppdrag enligt högskolelagen och regleringsbrevet för Redovisningen återkopplas i enlighet med universitetsstyrelsebeslut till universitets strategi som har sin grund i uppdraget enligt högskolelagen. Universitetets arbetssätt syftar till en integrering av arbetet med intern styrning och kontroll med verksamhetsplanering/-uppföljning och sker i enlighet med universitetets kvalitetspolicy. Enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag skall universitetet också redovisa sina prestationer. Med prestationer avses, enligt Ekonomistyrningsverkets handledning, varor och tjänster som har lämnat myndigheten. För 2012 redovisar Linnéuniversitetet i enlighet med universitetsstyrelsebeslut prestationerna helårsstudenter, helårsprestationer och antal vetenskapliga publikationer samt studerande på forskarnivå. Universitetet har under året fortsatt att införa de universitetsövergripande resultatindikatorerna enligt fastställd tidplan. Några av dessa redovisas i årsredovisningen för Principen för redovisning av vetenskapliga publikationer har förändrats. Antal vetenskapliga publikationer 2012 redovisas i årsredovisningen Kostnad för verksamhetsområde Forskning och Utbildning på forskarnivå 2010 relateras till antal vetenskapliga publikationer för Orsaken till principförändringen är att registrering av publikationer sker med eftersläpning. I årsredovisningen 2012 används namnet Högskoleverket, som från och med 1 januari 2013 namnändrats till Universitetskanslersämbetet. En attraktiv kunskapsmiljö Mål enligt strategi : Linnéuniversitetet ska vara en integrerad utbildnings- och forskningsmiljö som samverkar med det omgivande samhället vara en plats för engagerade, kreativa och kritiska medarbetare och studenter erbjuda utbildningar som är attraktiva, efterfrågade och har högt ställda kunskapsmål erbjuda en kunskapsmiljö som kännetecknas av pedagogik av högsta kvalitet 14 Utbildningsutbud Utbildningen vid Linnéuniversitetet är mångfacetterad och omfattar områdena humaniora, samhällsvetenskap, media, beteendevetenskap, vårdvetenskap, naturvetenskap, medicin, teknik, design och sjöfart. Inom grundnivå och avancerad nivå bedriver Linnéuniversitetet utbildning inom såväl program som fristående kurser erbjöds ett nittiotal utbildningsprogram på grundnivå, samt ett femtiotal program på avancerad nivå. Drygt en tredjedel av universitetets studenter går på professionsutbildningar och nästan 30 procent studerar på distans. Generellt uppvisar Linnéuniversitetets utbildningar hög attraktivitet och efterfrågan och både totalt antal sökande och förstahandsökande har ökat sedan bildandet av universitetet Utbildningarnas kvalitet och attraktivitet är en prioriterad fråga för universitets utveckling. Universitetsstyrelsen bedömer att utveckling av utbildningsutbudet är ett av tre områden som för närvarande är mest kritiskt för att universitetet ska kunna upprätthålla en hög kvalitet och nå sina strategiska mål. En viktig utgångspunkt för förändringar i utbildningsutbudet har under 2012 varit anpassningen till medelstilldelningen. Universitetet har under några år finansierat delar av utbildningen med anslagssparande och således bedrivit utbildning till ett värde överstigande takbeloppet. Ökad ersättning per capita inom utbildningsområdena humaniora och samhällsvetenskap samt ökad genomströmning har resulterat i färre helårsstudenter. Antalet helårsstudenter ökar på programutbildning och minskar på fristående kurser.

15 Utveckling av utbildningsutbudet sker med utgångspunkt i Högskoleverkets utvärderingar. Linnéuniversitetet uppvisade ett blandat resultat i 2012 års utvärderingar. Flertalet utbildningar hade hög kvalitet medan några bedömdes ha bristande kvalitet. Med resultaten från utvärderingarna som grund, har ett omfattande förbättringsarbete påbörjats. Förutom att erfarenheter från genomförda utvärderingar sprids på universitetet har lärare inom flertalet fakulteter genomgått kompetensutveckling såsom den så kallade Den gula tråden. Den syftar till att förbättra kvaliteten i kursplanerna och betonar en konstruktiv länkning mellan förväntade studieresultat examination och undervisningsinnehåll. Därigenom skapas förutsättningar för förbättrad kurskvalitet vid Linnéuniversitet. Universitetet har dessutom tagit fram en modell för lärares pedagogiska meritering. Under 2012 har också fakultetsledningarna påbörjat en genomgång av utbildningsutbudet utifrån olika perspektiv. Fakulteten för ekonomi och design har till exempel genomfört en översyn av samtliga program med hjälp av externa bedömare och den har handlat om såväl innehåll som form med avseende på utbildningarnas konkurrenskraft och aktualitet. Fakulteten för teknik arbetar vidare med att förstärka universitetets teknik- och ingenjörsutbildningar. Ämnet byggteknik vid Linnéuniversitetet har som enda lärosäte i Sverige erhållit KK-stiftelsemedel, Expertkompetens för innovation steg 2, för att utveckla kurser på avancerad nivå i nära samarbete med näringslivet. Nämnden för utbildningsvetenskap har beslutat om en profilerad grundlärarutbildning från och med hösten Profileringen innebär en verksamhetsintegrerad inriktning i Kalmar och en interkulturell fördjupning i Växjö. Universitetets mål är att inom tre år öka andelen studenter på avancerad nivå till 15 procent. För 2012 var andelen åtta procent, densamma som Antal registrerade programstudenter på avancerad nivå har dock ökat från 801 hösten 2011 till 931 hösten Linnéuniversitetet förbereder en utökning av sjuksköterskeutbildningen med tio helårsstudenter från och med höstterminen För att garantera en fortsatt god kvalitet av den verksamhetsförlagda utbildningen utökas erbjudandet om kompetenshöjande utbildning för sjuksköterskor i omgivande landsting och kommuner. Bland annat ges kurser med möjlighet att komplettera äldre sjuksköterskeutbildning upp till kandidat- och magisternivå samt handledarutbildning utifrån vårdvetenskaplig teori. Universitetet erbjuder även sju olika specialistutbildningar. Tydliga krav ställs på yrkesverksamma sjuksköterskors kompetens enligt avtal som ingåtts mellan landstingen och universitetet. Inom samarbetsprogrammet The Bridge satsar Linnéuniversitetet i samverkan med IKEA extra på att knyta utbildning till både forskning och arbetsmarknad. Samarbetet inrymmer en professur som finansieras i tio år och främst är inriktad på utbildnings- och forskningsområdet Life at Home. Området berör i första hand produktutveckling och dess betydelse för livet hemma och det är främst teknik, ekonomi och design som involveras i samarbetet. Under 2012 har samarbetet resulterat i kurser och ett gemensamt masterprogram är under utveckling. Studentrekrytering och efterfrågan på utbildningar Arbetet med att sprida Linnéuniversitetet varumärke som ett nytt, starkt och attraktivt universitet har fortsatt. Under året genomförde Linnéuniversitetet två större studentrekryteringskampanjer inför vår- respektive höstantagning samt mindre efterrekryteringskampanjer. Kampanjens budskap var Välj ett universitet där allt är möjligt. Den primära målgruppen för kampanjen var personer mellan 18 och 25 år i södra Sverige, närregionen och storstadsområdena. Våren 2012 besöktes gymnasieskolor och mässor runtom i landet och universitetet deltog i flera större sommarevenemang. Under hösten deltog Linnéuniversitetet i nationella utbildningsmässor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Dessutom arrangerades under hösten för första gången en samlad informationsdag för gymnasieelever i Kalmar. Motsvarande informationsdag arrangeras varje vår i Växjö. Genomförda utvärderingar till nya studenter hösten 2012 visar att det bland studenterna finns en mycket positiv attityd till Linnéuniversitetet och dess rekryteringskoncept. Sökstatistik Antalet förstahandssökande till vårterminerna har mellan 2010 och 2012 ökat från till , vilket är en ökning med 62 procent sedan Totalt antal förstahandssökande till höstterminerna har ökat med 14 procent, från till , sedan Sökande i första hand till höstterminens program har ökat med 22 procent. Ökningen av sökande kan till största delen förklaras med många sökande till psykologprogrammet. 15

16 Tabell 6. Antal sökande på grundnivå och avancerad nivå Vt 2012 Vt 2011 Vt Ht 2012 Ht 2011 Ht 2010 Sökande totalt Sökande totalt i första hand Sökande enbart program Sökande program i första hand På grund av eftersläpning av registrering i NyA var antalet sökande totalt för vt 2010 ungefär studenter för lågt. Detta gäller även sökande totalt i första hand. Källa: VHS/NyA. Nyckeltalet antal behöriga sökande i första hand i förhållande till antal antagna studenter ger en indikation på universitetets förmåga att fylla sina studieplatser. För vårterminen 2012 har utbildningsprogrammen 2,33 behöriga sökande per antagen och för höstterminen 2012 utgjorde värdet 1,48. Generellt har en succesiv förbättring skett sedan Tabell 7. Behöriga sökande i första hand och antagna urval 2, grundnivå och avancerad nivå Vt 2012 Vt 2011 Vt 2010 Ht 2012 Ht 2011 Ht 2010 Sökande/antagna1, totalt 0,94 0,92 0,95 1,11 1,04 0,98 Sökande/antagna1, program 2,33 1,88 1,89 1,48 1,41 1,40 1 Kvot mellan behöriga sökande i första hand och antagna (i urval två). Källa: VHS/NyA. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrader Universitetet arbetar med att anpassa utbildningsvolymen till det så kallade takbeloppet, vilket har resulterat i 578 färre helårsstudenter. Antalet helårstudenter för 2012 uppgick till Linnéuniversitetet utbildar studenter till ett värde av 981 Mkr, vilket överstiger takbelopp med 35 Mkr. Prestationsgraden har under de tre senaste åren ökat med två procentenheter årligen till 79 procent

17 Tabell 8. Studenter på grundnivå och avancerad nivå Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad2 79 % 77 % 75 % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter 2 Helårsstudenter är en omräkning av antal studenter till helårsekvivalenter. Helårsprestationer utgörs av antal godkända högskolepoäng omräknat till helårsekvivalenter. Prestationsgraden är helårsprestationer dividerat med helårsstudenter. Definitionerna finns beskrivna i universitetets regleringsbrev. Källa: Diver/Ladok Måttet prestationsgrad för kalenderår har en viss svaghet, då terminstiden för hösten sträcker sig över årsskiftet och avslutas i januari. Universitetet har därför också tagit fram det mer verksamhetsanpassade måttet prestationsgrad per läsår. Även det måttet visar på en ökning. Tabell 9. Studenter per läsår på grundnivå och avancerad nivå1 2011/ /2011 Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad2 78 % 76 % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter 2 Helårsstudenter är en omräkning av antal studenter till helårsekvivalenter. Helårsprestationer utgörs av antal godkända högskolepoäng omräknat till helårsekvivalenter. Prestationsgraden är helårsprestationer dividerat med helårsstudenter. Definitionerna finns beskrivna i universitetets regleringsbrev. Källa: Ladok I universitets lokala antagningsordning har reglerna kring avregistrering av studenter tydliggjorts. Fördelning programutbildning och fristående kurser Utbildningsutbudet utgjordes av 66 procent programutbildningar och 34 procent fristående kurser. Den minskade utbildningsvolymen har resulterat i en ökning av programstudenter och motsvarande minskning av studenter på fristående kurser. Andelen professionsutbildningar, det vill säga utbildningar som leder till en yrkesexamen, utgjorde drygt en tredjedel av det totala utbildningsutbudet. Civilekonomerna ökade mest med tolv procent och hade 627 helårsstudenter för Professionsutbildningarna såsom sjuksköterske-, sjökaptens-, sjöingenjörs-, socionom-, optiker- och lärarutbildning hade högre prestationsgrad än annan programutbildning. Prestationsgraden på fristående kurser uppgick till 64 procent, en ökning med fyra procentenheter. Tabell 10. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrader Professionsutbildning2 Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 90 % 91 % 90 % Andel professionsutbildning 35 % 33 % 32 % Annan programutbildning Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 82 % 82 % 77 % Andel annan programutbildning 31 % 29 % 30 % Fristående kurser Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 64 % 60 % 60 % Andel fristående kurser 34 % 38 % 38 % 1 Exklusive uppdragsutbildning. 2 Programutbildning avseende professionsutbildningar i enlighet med Högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen. Källa: Diver/Ladok. 17

18 Fördelning utbildning grundnivå respektive avancerad nivå Utbildning på grundnivå utgjorde 89 procent av det totala antalet helårsstudenter. Andelen helårsstudenter på avancerad nivå var åtta procent och har legat stabilt sedan Universitetets mål är att öka andelen till 15 procent inom tre år. För kurser som startade hösten 2012 ökade antalet registrerade studenter på avancerad nivå med 16 procent. Prestationsgraden på avancerad nivå har ökat från 73 procent år 2010 till 82 procent år Tabell 11. Helårsstudenter, helårsprestationer och prestationsgrad per utbildningsnivå Grundnivå Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 79 % 77 % 75 % Avancerad nivå Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 82 % 80 % 73 % Ej klassad utbildningsnivå2 Helårsstudenter Helårsprestationer Prestationsgrad 40 % 51 % 46 % 1 Exklusive uppdragsutbildning. 2 Ej klassad utbildningsnivå är till exempel basårsutbildning. Källa: Diver/Ladok. Utbildningsområden Linnéuniversitetet bedriver utbildning inom 14 av totalt 20 utbildningsområden enligt regeringens regleringsbrev. Musik, media och design utgör konstnärliga utbildningsområden. Det samhällsvetenskapliga utbildningsområdet utgjorde det enskilt största med 29 procent av det totala antalet helårstudenter. Inom de utbildningsområden där universitetet har flest studenter, samhällsvetenskapligt, tekniskt, humanistiskt och naturvetenskapligt, ökade prestationsgraden i jämförelse med 18

19 föregående år. Prestationsgraden för undervisning minskade 2012 efter att 2011 ha ökat tillfälligt med anledning av reglerna kring lärarlegitimation. Dessa regler ledde till ett ökat intresse för att slutföra sin utbildning och därmed kunna ta ut examen. Tabell 12. Helårsstudenter (hst), helårsprestationer (hpr) och prestationsgrad per utbildningsområde1 Utbildningsområde Hst Hpr Prestationsgrad Hst Hpr Prestationsgrad Design % % Farmaceutiskt % % Humanistiskt % % Idrott % % Juridiskt % % Medicin % % Media % % Musik % % Naturvetenskapligt % % Samhällsvetenskapligt % % Tekniskt % % Undervisning % % Vård % % Övrigt % % % % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter. 2 Utbildningsområden enligt regleringsbrev. 3 För de konstnärliga utbildningsområdena design, media och musik kan universitetet endast avräkna högst 115, 10 respektive 20 helårs-studenter/helårsprestationer. Helårsstudenter/helårsprestationer utöver detta tak avräknas mot utbildningsområde naturvetenskap. Källa: Diver/Ladok. Kvinnor utgjorde en majoritet av studenterna, 62 procent, vilket var samma proportion som Andelen kvinnor var särskilt hög inom utbildningsområdena humaniora, vård, medicin och undervisning. Inom teknik var andelen män störst. Andelen helårsstudenter under 25 år ökade. Åldersstrukturen varierar dock mellan olika utbildningsområden. Tabell 13. Andel kvinnor och andel under 25 år per utbildningsområde1 Utbildningsområde2 Andel3 kvinnor Andel3 < 25 år Design 73 % 74 % 50 % 50 % Farmaceutiskt 92 % 89 % 27 % 27 % Humanistiskt 72 % 71 % 40 % 40 % Idrott 42 % 43 % 67 % 67 % Juridiskt 64 % 64 % 64 % 64 % Medicin 84 % 84 % 42 % 42 % Media 56 % 57 % 75 % 75 % Musik 33 % 27 % 46 % 46 % Naturvetenskapligt 48 % 47 % 44 % 44 % Samhällsvetenskapligt 64 % 63 % 51 % 51 % Tekniskt 31 % 33 % 40 % 40 % Undervisning 80 % 80 % 35 % 35 % Vård 83 % 82 % 41 % 41 % Övrigt 57 % 58 % 46 % 46 % 62 % 62 % 45 % 43 % 1 Exklusive uppdragsutbildning och inklusive betalande tredjelandsstudenter. 2 Utbildningsområden enligt regleringsbrev. 3 För kön och ålder är andelen baserad på helårsstudenter. 19

20 Källa: Diver/Ladok. Andelen helårsstudenter under 25 år var högst inom civilekonom- och lärarutbildningarna. På fristående kurser var andelen lägst med 32 procent. Diagram 1. Ålderspridning Helårsstudenter Helårsstudenter 2012, spridning Ålder Diagrammet visar 2012 års åldersfördelning av helårsstudenter. Linnéuniversitetet har flest helårsstudenter i åldern 23 år. Det fanns utfall av helårstudenter i åldersintervallet år. 20

Universitetsstyrelsebeslut Dnr: 2012/495

Universitetsstyrelsebeslut Dnr: 2012/495 Årsredovisning 2012 Universitetsstyrelsebeslut 2013-02-20 Dnr: 2012/495 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2012 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Årsredovisning Innehålls PM

Årsredovisning Innehålls PM Fastställt av Årsredovisning Innehålls PM 1. Syfte Enligt förordningen (SFS 2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten årligen upprätta och till regeringen lämna årsredovisning senast

Läs mer

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020

Fakulteten för teknik. Strategi 2015 2020 Fakulteten för teknik Strategi 2015 2020 Attraktivt utbildningsutbud. Starka forskningsmiljöer. Samhörighetskänsla, ansvar och tydliga mål. Välkommen till Fakulteten för teknik! Fakulteten för teknik Strategi

Läs mer

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet

Årsredovisning 2011. Linnéuniversitetet Ärende 10 2012-02-17 Universitetsstyrelsen Dnr: LNU 2011/547 Årsredovisning 2011 för Linnéuniversitetet 1 BESLUT Dnr LNU 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitet verksamhetsår 2011

Läs mer

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå

Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Dnr: FAK 2011/467 Principer vid prövning av ämne för examensrätt på forskarnivå Fastställda 2011-12-16 av ordförande i Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Fakultetsnämnden

Läs mer

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl.

Kontaktperson för årsredovisningen 2012 är verksamhetscontroller Maria Nyberg Ståhl. Mittuniversitetets årsredovisning 2012 Dnr: MIUN 2013/199 Omslagsbild: Bland Mittuniversitetets studenter finns en hög andel som studerar via nätet. En stor del av dem genomför sina studier på distans,

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora

Strategisk plan för fakulteten för konst och humaniora Dnr: 2013/39-2.2.4 Strategisk plan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-01 Innehåll Inledning 3 1. Kompetensförsörjning 5 2. Utmanande utbildningar 5 3. Framstående

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut I:12 Utbildningsdepartementet 2013-12-12 U2013/5575/UH U2013/7500/UH U2013/7484/SAM (delvis) Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende universitet och högskolor 6bilagor

Läs mer

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner

Verksamhetsgren Grundläggande högskoleutbildning med stödfunktioner Bilaga 2: Lunds universitet Riksdagen har beslutat om Lunds universitets verksamhet för budgetåret 2006. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2006 för Lunds universitet och nedan

Läs mer

årsred Årsredovisning 2013 ovisning 2013 391 82 Kalmar / 351 95 Växjö Telefon 0772-28 80 00 E-post info@lnu.se

årsred Årsredovisning 2013 ovisning 2013 391 82 Kalmar / 351 95 Växjö Telefon 0772-28 80 00 E-post info@lnu.se Årsredovisning 2013 Universitetsstyrelsebeslut 2014-02-19 Dnr: 2013/436-1.2 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2013 Beslut Dnr: 2013/436-1.2 Styrelsen för Linnéuniversitetet

Läs mer

Universitetsstyrelsebeslut Dnr: 2011/547

Universitetsstyrelsebeslut Dnr: 2011/547 Årsredovisning 2011 Universitetsstyrelsebeslut 2012-02-17 Dnr: 2011/547 Fastställande av årsredovisning för Linnéuniversitetets verksamhetsår 2011 Styrelsen för Linnéuniversitetet fastställer härmed årsredovisningen

Läs mer

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13

Rekordmånga tog examen i högskolan läsåret 2012/13 STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning / löpunmmer 214-1-28 / 1 Analysavdelningen Handläggare Magdalena Inkinen 8-653 85 4 magdalena.inkinen@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:5 Utbildningsdepartementet 2014-12-22 U2014/7521/SAM (delvis) U2014/6413, 7553/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor 8bilagor Riksdagen

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning

1 VERKSAMHET. 1.1 Verksamhetsstyrning Bilaga 4: Göteborgs universitet Riksdagen har beslutat om anslagen till Göteborgs universitet för budgetåret. Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret för Göteborgs universitet och nedan

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010

1(6) Patricia Staaf BESLUT. 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621. Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 MAH /Centrum för kompetensbreddning 1(6) 2008-11-27 Dnr Mahr 12-2008/621 Handlingsplan för breddad rekrytering 2008 2010 Inledning Malmö högskola hade redan vid starten 1998 ett uttalat uppdrag att locka

Läs mer

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet.

Högskolan i Halmstad. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet. Program den 18 mars Högskolesystemet och Högskolans profil Forskningen Utbildningen Samverkan Paneldiskussion och frågor Vad

Läs mer

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå

Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Lokala regler för inrättande och avveckling av ämne på forskarnivå Beslutat av Rektor Gäller från 2016-04-18 Innehåll Inledning 3 1 Inrättande av ämne och inriktning 4 1.1 Ansökan 4 1.2 Bedömningsgrunder

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Vad är ett universitet?

Vad är ett universitet? Vad är ett universitet? Webbteknisk introduktion (1IK415) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se GRATTIS! Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2013

Verksamhetsplan och budget 2013 Universitetsstyrelsebeslut -12-12 D nr LNU /190 Verksamhetsplan och budget Verksamhetsplan... 2 Övergripande inriktning... 2 En attraktiv kunskapsmiljö... 3 Mål enligt strategi 2010-2015... 3 Inriktning...

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader

Nytt mått tydliggör bilden av sjunkande prestationsgrader Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-5630 8671 lena.eriksson@ukambetet.se www.uk-ambetet.se 2013-03-12 2013/2 Uppdatering december 2013: I denna statistiska analys är uppgifter om helårsstudenter

Läs mer

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten

Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPRT DNR: 3.1.1-215-786 Bilaga 2. Riksrevisionens enkät till lärosäten RiR 216:15 Det livslånga lärandet inom högre utbildning RIKSREVISINEN Sida 2 av 8 3. Bedriver ert lärosätet,

Läs mer

Färre helårsstudenter i högskolan 2016

Färre helårsstudenter i högskolan 2016 STATISTISK ANALYS 1(11) Avdelning / löpnummer 2017-03-14 / 2 Analysavdelningen Handläggare Johan Gribbe 08-563 087 54 johan.gribbe@uka.se Färre helårsstudenter i högskolan 2016 Universitetskanslersämbetets

Läs mer

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015

Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 MITTUNIVERSITETET Fakultetskansliet för humanvetenskap Ramverk för utbildningsutbud vid fakulteten för humanvetenskap 2012 2015 dnr MIUN 2012/361 Fastställt av humanvetenskapliga fakultetsnämnden 2012

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

en introduktion till den svenska högskolan 11

en introduktion till den svenska högskolan 11 Introduktion till den svenska högskolan Högskolan är den enskilt största statliga verksamheten i Sverige, uttryckt i antal anställda. År 2012 kostade verksamheten drygt 60 miljarder kronor och totalt står

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:9 Utbildningsdepartementet 2015-06-25 U2014/07215/UH U2015/01681/UH U2015/03560/SAM (delvis) U2015/03647/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende universitet

Läs mer

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015

Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 HÖGSKOLAN DALARNA BESLUT DUC 2014/2098/10 Rektor 2014-12-19 Rev. 2015-02-09 Rev. 2015-03-09 Rev. 2015-08-24 Verksamhetsuppdrag för Humaniora och medier 2015 Ärendet Rektor beslutade 2014-12-19 om verksamhetsuppdrag

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen

Dnr 2015/4. Verksamhetsplan Institutionen för nordiska språk. Fastställd av institutionsstyrelsen Dnr 2015/4 Verksamhetsplan 2015 Institutionen för nordiska språk Fastställd av institutionsstyrelsen 2015-02-25 Innehållsförteckning Bakgrund och förutsättningar 3 Utbildning på grundnivå och avancerad

Läs mer

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden

Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Handläggningsordning för att inrätta, revidera, ställa in eller avveckla program och kurser, samt för att inrätta eller avveckla huvudområden Fastställd av rektor 2015-05-19 Dnr: FS 1.1-707-15 Denna handläggningsordning

Läs mer

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola

LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola Studentcentrum Dnr CF10-506/06 Beslutad 2006-10-30 Reviderad 2011--11-08 Dnr MDH 2.1-262/10 LOKAL EXAMENSORDNING vid Mälardalens högskola för högskoleutbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

Läs mer

Hur många platser finns det i högskolan?

Hur många platser finns det i högskolan? STATISTISK ANALYS 1(10) Avdelning / löpunmmer 2013-12-10 / 13 Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad

Färre nybörjare i högskolan för femte året i rad STATISTISK ANALYS 1(8) Avdelning /löpnummer 215-12-8/7 Analysavdelningen Handläggare Niklas Karlsson 8-563 87 88 niklas.karlsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av formerna

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar

Statistisk analys. Antalet nybörjare i högskolan minskar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Analysavdelningen 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2011-11-22 2011/10 Antalet nybörjare i högskolan minskar Läsåret 2010/11 började nästan 106 000 nya studenter

Läs mer

Introduktion till den svenska högskolan

Introduktion till den svenska högskolan Introduktion till den svenska högskolan Uttryckt i antal anställda är högskolan den största statliga verksamheten i Sverige, och cirka 415 000 studenter studerade på heltid eller deltid läsåret 2012/13.

Läs mer

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020

Rekryteringsplan för fakulteten för konst och humaniora 2015 2020 Dnr: 2013/281-2.2.4 Rekryteringsplan för fakulteten för 2015 2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för Gäller från 2015-01-0 Inledning För att kunna locka attraktiv kompetens har fakultetsstyrelsen för beslutat

Läs mer

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd:

Ann-Sofie Axelsson, Akademichef Fastställd: för utbildning och forskning vid Inledning :s vision, mål och strategi för utbildning och forskning (hädanefter benämnd VMS-A3 ) beskriver vision och mål för akademins kärnverksamhet utbildning och forskning

Läs mer

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14

Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 UF 20 SM 1502 Universitet och högskolor Genomströmning på grundnivå och avancerad nivå till och med 2013/14 Higher Education. Throughput at first and second cycle studies up to and including 2013/14 I

Läs mer

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö

En resa in i framtiden Strategi 2010 2015. Kalmar Växjö En resa in i framtiden Strategi 2010 2015 Kalmar Växjö Rektor har ordet 5 Ett universitet i Linnés anda 6 Linnéuniversitetet en resa in i framtiden Strategi 2010 2015 En resa in i framtiden 9 Vägen mot

Läs mer

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17

Dnr: 2014/396-1.1. Regeldokument. Språkpolicy. Beslutat av Rektor. Gäller från 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Regeldokument Språkpolicy Beslutat av Rektor Gäller från 2014-11-17 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2014-11-17 Dnr: 2014/396-1.1 Innehåll Inledning 3 Linnéuniversitetet en kreativ kunskapsmiljö

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Webbteknisk introduktion (1IK415) HT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Webbteknisk introduktion (1IK415) HT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Webbteknisk introduktion (1IK415) HT 2012 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier VAD ÄR

Läs mer

Trender och tendenser i högskolan

Trender och tendenser i högskolan Trender och tendenser i högskolan Högskolans utbildningskapacitet på grundnivå och avancerad nivå utnyttjas nu till fullo. Sedan flera år utbildar universiteten och högskolorna fler studenter än anslagen

Läs mer

Nyckeltal för yrkesexamensprogram

Nyckeltal för yrkesexamensprogram Nyckeltal för yrkesexamensprogram I detta avsnitt redovisas antalsuppgifter och andra karakteristika för ett antal utbildningsprogram som leder till en yrkesexamen på grundnivå eller avancerad nivå. Nyckeltal

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola

för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Lokal Examensordning för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Röda Korsets Högskola Dnr: 61/2011 Examensordningen är fastställd av Rektor vid Röda Korsets Högskola 2011-10-18 och ersätter den

Läs mer

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde

Bilaga till protokoll från rektorssammanträde Bilaga till protokoll från rektorssammanträde 2002-04-09 GÖTEBORGS UNIVERSITET VERKSAMHETSUPPDRAG B1 1700/01 2000-2002, ssk 2002 Humanistiska fakultetsnämnden Övergripande mål och riktlinjer för verksamheten

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet

Vad är ett universitet? Dagens agenda. Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Vad är ett universitet? Introduktion till informationsteknik (1IK426) VT 2013 Patrik Brandt patrik.brandt@lnu.se Dagens agenda Vad är ett universitet? Linnéuniversitetet Allmänna tips om universitetsstudier

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016

ANMÄLNINGSSTATISTIK. En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 2016 ANMÄLNINGSSTATISTIK En lägesrapport för Göteborgs universitet inför hösten 216 Katarina Borne/ Analys och utvärdering, Forsknings- och innovationskontoret PM: 216:1, Dnr V 216/396 GÖTEBORGS UNIVERSITET

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi Dnr: HS 2014/499 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i företagsekonomi (Doctoral studies in Business Administration) Karlstads universitet 651 88 Karlstad

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

:22 Karlstads universitet: Forskning och forskarutbildning :23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning PROP. 0/: UTGIFTSOMRÅDE 6 Tabell 8.: Härledning av anslagsnivån 0 05 0 0 0 05 Anvisat 0 59 9 59 9 59 9 59 9 5 8 805 77 7 6 Beslut -5 5-6 78-8 0-9 66 anslag 559-5 -70-8 58 Övrigt -80-80 anslag 56 76 565

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro

Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Förslag till nationellt reglerad specialistutbildning samt masterutbildning i Örebro Christina Karlsson/Anita Hurtig Wennlöf Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet Innehåll Utbildningssystemet

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012

Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 UF 46 SM 1201 Universitet och högskolor Sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå höstterminen 2012 Higher Education. Applicants and admitted to higher education at first

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH

Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH ANVISNING Gäller från och med 2007-07-01 Anvisning om uppdragsutbildning vid KTH Gäller fr o m 2007-07-01 Fastställd av rektor 2004-09-29 och 2005-03-31 Denna anvisning grundar sig på: Förordning om uppdragsutbildning

Läs mer

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen

Vägledning för ansökan om tillstånd att utfärda examen PRÖVNINGAR AV EXAMENSTILLSTÅND för om tillstånd att utfärda examen Generell och konstnärlig masterexamen BILAGA 2 för om prövning av tillstånd att utfärda examen: Bilaga 2 Generell och konstnärlig masterexamen.

Läs mer

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Studieplan

Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Studieplan Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Studieplan Studieplan för utbildning på forskarnivå i fysik (Doctoral studies in Physics) vid Karlstads universitet Fastställd av fakultetsrådet (Dnr F1/98) Reviderad

Läs mer

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent

Högskolan i Skövde. Andel med högutbildade föräldrar, nybörjare respektive läsår, procent Högskolan i Skövde Kort om högskolan Högskolan i Skövde har drivits som högskola sedan 1983. Högskolan har ett visst samarbete inom grundutbildningen med Högskolan i Borås och Högskolan Väst som går under

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad

Dnr: LNU 2012/432. Regeldokument. Organisationsplan. Beslutat av Universitetsstyrelsen. Gäller från Reviderad Regeldokument Organisationsplan Beslutat av Universitetsstyrelsen Gäller från 2013-01-01 Reviderad 2015-02-19 Organisationsplan Med stöd av 2 kap. 2 8p högskoleförordningen (1993:100) meddelar Linnéuniversitetet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-44/2007 Sida 1 (5) SYSTEMUTVECKLARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Development, 120 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende universitet och högskolor Regeringsbeslut III:4 Utbildningsdepartementet 2015-12-18 U2015/01913,05184/UH U2015/04976/UH(delvis) U2015/05895/SAM(delvis) U2015/05953/UH Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Lokala föreskrifter- Examensordning

Lokala föreskrifter- Examensordning Lokala föreskrifter- Examensordning Fastställt av högskolestyrelsen 2015-06-04 HIG-STYR 2015/63 Innehåll INLEDNING... 3 Examensrätt vid Högskolan i Gävle... 3 SÄRSILDA BESTÄMMELSER... 4 1. Huvudområde...

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora

Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutsdatum: 2014-03-25 Dnr: 2013/415-1.1 Fakulteten för konst och humaniora Plan för systematiskt kvalitetsarbete för grundnivå och avancerad nivå vid fakulteten för konst och humaniora Beslutat av Fakultetsstyrelsen

Läs mer

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14

Antalet examinerade fortsatte att öka läsåret 2013/14 STATISTISK ANALYS 1(6) Avdelning / löpunmmer 2015-02-03 / Nr 2 Analysavdelningen Handläggare Aija Sadurskis 08-563 086 03 aija.sadurskis@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10

Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 UF 20 SM 1103 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2009/10 Higher education Throughput and result at first and second cycle studies up to 2009/10

Läs mer