Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek"

Transkript

1 Utvecklingscentrum Furugatan LJUSDAL Tel: Fax: Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Bakgrund Projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp Syfte Mål Målgrupp Projektavgränsning Verksamhetsbeskrivningen Övergripande verksamhetsbeskrivning och arbetssätt Sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser Information Brokers (IB) Kundtjänst- och supportföretagen BioLjus Seminarier och mötesplatser Studentarbeten och samarbete med högskolor/universitet Prospektering av studentarbeten FoU-projekt kommersialisering Upparbetade studenttimmar, genomförda examensarbeten och olika lärosäten Teknikmäklare - en gränsgångare mellan näringsliv och högskola Högskolenodverksamhet Högskolan i Gävle (HiG) Forum för småföretagsforsknings (FSF) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag X-Park/Regional Inkubator HIT-projektet Internationell samverkan framtida samverkanspartners Förstudien - Trähus i Frankrike Projektet/Förstudien BioDrivX Ska vi producera biodrivmedel i Gävleborg? Finn-Upp/UF Konkurrensutredning Ljusdals kommun Starta-Eget-Kurs för personer med arbete Konventet Landet Emellan Företagskuvösen Clara Vallis Informationsverksamhet Indikatorer Nya/Skapade arbetstillfällen Kort sikt Lång sikt Sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser... 22

2 5.2 Bevarade arbetstillfällen Kort sikt Lång sikt Sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser Antal företag som har bildats som ett resultat av projektets insatser Projektets påverkan på de övriga i beslutet angivna indikatorerna Projektets påverkan på de genomgående (horisontella) kriterierna Miljöförändrade insatser Projektets direkta påverkan på miljön Åtgärder för att minska påverkan eller att stimulera till utveckling Jämställdhetsinsatser Internationalisering IT-projekt Projektets övriga resultat och erfarenheter Sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser Företagskuvösen Informationsverksamheten Övriga erfarenheter Resultatspridning samt skyltning Resultatspridning Skyltning Kopplingar till andra projekt Bilagor Bilaga 1: Annonsbilaga - Bakgrunden till CVU (LjP ) Bilaga 2: Sammanfattande tabell över aktiviteter redovisade i CVU delrapporter Sidan 2 av 30

3 1. Sammanfattning Denna slutrapport summerar projektet Clara Vallis Utvecklingsmotorn (CVU) med strukturfondernas diarienummer X och NärLjus projektnummer Rapporten sammanfattar tre och ett halvt års projektarbete och EU:s mall för projektrapportering har använts. Den ursprungliga projekttiden för CVU var Det dröjde med besluten om EU-medel vilket medförde att CVU:s projektekonomi var oklar i 8 månader av projektets ursprungliga 36 månader. Detta fick följden att projektets verksamhet gick på lågvarv initialt. För att projektet skulle kunna genomföra planerade aktiviteter beslutade EU att projektet CVU:s projekttid förlängdes till Verksamheten har inrymt två huvuddelar, utvecklingsprocesser och företagskuvös, och en tredje strategiskt viktig del, information. Projektmålen: I kvantitativa termer är resultatet i proportion till de ursprungligt lovade indikatorerna: o 10 företag och 40 arbetstillfällen skulle skapas, 40 arbetstillfällen skulle bevaras, minst 10 examensarbeten skulle drivas per år och 1-2 FoU-projekt per år skulle tas fram o med en budget på 11,6 mkr blev utfallet bättre eller i nivå med uppsatta mål med undantag för genomförda examensarbeten som ligger strax under uppsatta mål. I kvalitativa termer finns många goda resultat att hitta: o Projektet har skapat ökad insikt, positiv atmosfär och vilja till utveckling o Företagskuvösen permanentas och drivs vidare genom Utvecklingscentrums (UC) regi o En aktiv process för examensarbeten har vidareutvecklats i samverkan mellan lokala företag och högskolor/universitet runt om i Sverige och ett regionalt intresse finns att ta efter denna modell o Ett par examensarbeten har efter kvalificering fått stöd för att kunna vidareutvecklas med kommersialisering som mål o Projektet har aktivt medverkat i olika regionala sammanhang; lokal tillväxt genom regional samverkan. Koppling till de regionala initiativ som nu diskuteras har skapats o Viktiga sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser har startats och andra som initierades av ICV har drivits vidare o Utveckling av nätverk till kluster och en mycket god uppslutning på olika aktiviteter, ex. lunchseminarier med mellan deltagare Projektet har arbetat med Triple Helix i åtanke men det finns mycket kvar att göra för att förbättra samverkan mellan Offentlig Sektor, Utbildning och Näringsliv. CVU har utvecklat några praktiska exempel och begreppet har fått viss spridning i kommunen. Pressarkivet på hemsidan ger ett axplock av projektets olika aktiviteter som synts i media. Som referens till vad som beskrivs här kan man även ta del av projektets delrapporter, press, nyhetsbrev och på hemsidan, Sidan 3 av 30

4 2. Bakgrund Projektet Clara Vallis Utvecklingsmotorn (CVU) med NärLjus som projektägare är en vidareutveckling på ett tidigare projekt med namnet Idéum Clara Vallis (ICV) som drevs av NärLjus under (strukturfondernas diarienummer X ). Det finns omfattande information om bakgrunden till CVU i den slutrapport som producerades för ICV 1. Bra grundinformation återfinns även på En överskådlig information om projektets bakgrund lämnas bilaga 1, i form av en annonsbilaga med information om projektet för en bredare publik via Ljusdalsposten.. CVU:s grundfinansiering ordnades från Ljusdals kommun och Länsstyrelsen, vars ekonomiska insatser växlades upp i en EU-ansökan till en total budget om 11,6 mkr. Som nämns i sammanfattningen dröjde besluten om EU-medel för CVU vilket fick till följd att CVU:s projektekonomi var oklar i 8 månader av projektets ursprungliga 36 månader. Projekttiden förlängdes i ett senare skede med sex månader, nytt projektslut blev då Generellt sett har CVU varit mindre fokuserat vid teknik och IT än ICV var. ICV planerades utifrån en tänkt IT-utveckling runt ett lokalt högskoleprogram i programvaruteknik och något av en allmän teknikparksidé. Efter IT-kraschen finns ingen IT-utbildning kvar i Ljusdal och istället har lokala förutsättningar med mer generell utvecklingspotential identifierats. Nedanstående kursiverade text har sitt ursprung i NärLjus ansökan om medfinansiering från EU Mål 1. Detta för att ge den bakgrundsbild till projektet som gällde vid tidpunkten för ansökan. Näringslivet i Ljusdals kommun består till största delen av mikro-, små och medelstora företag. Ett gemensamt drag inom näringslivet är hög kreativitet men med en lägre grad av kommersialisering. Samtidigt har förutsättningarna för näringen i Ljusdals kommun förändrats på ett positivt sätt; Internet har öppnat en marknad för distansoberoende tjänster och ökat möjligheter för nischade marknader. Internetbredband i form av RegNet och LjusNet. Etablering av flera företag som arbetar med ny teknik Tillgång till en relativt hög kompetens inom den nya tekniken Dessutom har ICV skapat en verksam och framgångsrik företagskuvös för mindre kunskapsbaserade företag och skapat kontakter mellan forskare, högskola och kommunens näringsliv. En del av det lokala näringslivet, företrädesvis de små företagen, har inte fullt ut dragit fördel av ovanstående vid tidpunkten för ICV:s projektslut. CVU:s syfte blev därför att förstärka de positiva effekterna av dessa nya förutsättningar. Vilket i sin tur skulle öka graden av kreativitet och kommersialisering. CVU ska således ses som en vidareutveckling ICV. Förutom driften av en företagskuvös lämnade ICV även över ett antal utvecklingsprocesser till CVU att förvalta och vidareutveckla, läs mer om detta under kapitel 4. 1 För den som vill ta del av slutrapporten av ICV så återfinns denna på hemsidan arkiv och projektdokument. Sidan 4 av 30

5 3. Projektbeskrivning och uppfyllelse av syfte, mål och målgrupp I detta kapitel beskrivs CVU:s syfte, mål och målgrupp samt uppfyllelsen i respektive del. Löpande i rapportens senare avsnitt framgår hur CVU har bedömt uppfyllelsen av syfte, mål och målgrupp. 3.1 Syfte CVU:s övergripande syfte var att verka som en utvecklingsmotor för utvecklingen av näringslivet inom Ljusdals kommun. I Strukturfondsdelegationens beslut framgår följande syfte: Projektets syfte är att skapa bättre förutsättningar och miljö för företagens förnyelse och tillväxt vilket ska leda till en förbättrad lönsamhet och en ökad sysselsättning. Projektet ska arbeta för en modernisering av näringslivsstrukturen och att fler innovationer i produkter och processer når marknaden. I projektplanen för CVU utvecklas detta syfte något: CVU syftar till att utveckla näringslivet i Ljusdals kommun med fokus på kunskapsföretagande. Detta ska ge en ny arbetsmarknad i kommunen och skapa grund för långsiktig utveckling med förbättrad konkurrenskraft hos befintliga företag. Syftet är alltså att ge ett kvalitativt tillskott till näringslivet, dvs. det är inte mängden arbetstillfällen som står i fokus utan snarare arbetstillfällen där kunskap och långsiktig konkurrenskraft ör en viktig ingrediens. Ett syfte är också att bygga nätverk, utveckla kluster samt främja samverkan mellan Utbildning, Näringsliv och Offentliga sektorn (Triple Helix). Projektet skall främja samarbeten där utveckling är en stor drivkraft men även kunna bidra till samarbetsformer för områden med lokala förutsättningar som kan utvecklas genom samverkan med olika kompetenser och högre utbildning. När man efter projektet betraktar dessa allmänt hållna projektsyften stämmer utfallet väl överens med syftet. 3.2 Mål Den målbild som anges i Strukturdelegationens beslut är: Projektet ska stärka företagen och företagsutvecklingen i regionen. Målet är att detta ska ge fler nya företag och arbetstillfällen i kunskapsbaserade tjänsteföretag. Projektet ska driva minst 10 examensarbeten om år och skapa en mer utvecklad samverkan med högskolor och universitet. Kopierat ur CVU projektplan återges nedan en något utförligare målbeskrivning. Kvalitativa mål: Stärkta företag och stärkt företagsutveckling Insikt till möjligheter med ny teknik och nya arbetssätt Möjlighet till framsyn för framtida utvecklingsarbete Ökad samverkan och förståelse i mötet mellan människor med olika kompetenser En mer utvecklad och kvalitetsuppföljd samverkan med högskolor och universitet Sidan 5 av 30

6 Kvantitativa mål: 10 nya företag och 40 nya arbetstillfällen Ökat antal arbetstillfällen i små och medelstora företag Driva minst 10 examensarbeten per år Ta fram underlag för 1-2 behovsbaserade forskningsprojekt Projektresultatet ställt i relation till ovanstående målbeskrivning är väl uppfyllt. Ser man på de kvantitativa målen har dock antalet genomförda examensarbeten minskats de senaste åren. Då antalet upparbetade ex-jobbs prospekt ligger på samma nivå som tidigare och marknadsföringen av dessa skötts enligt fastställda rutiner är uppfattningen att denna avvikelse går att härleda till pågående högkonjunktur. Under högkonjunkturen ökar konkurrensen om studenterna och i konkurrens med resursstarka företag i studenternas geografiska närhet får SMF i Ljusdal svårare att hitta studenter till sina examensarbeten. Avseende behovsbaserade forskningsprojekt kan konstateras att två underlag för FoU-projekt har upparbetats under perioden (Automation av lägesfrånställare samt Parallella lyft). Det förstnämnda projektet är under implementering och det senare har stannat av. Mer om examensarbeten och FoU-projekt återfinns i kapitel Studentarbeten och samarbete med högskolor/universitet. 3.3 Målgrupp I Strukturfondsdelegationens beslut framgår att: Målgruppen är företag och entreprenörer i Ljusdals kommun som med hjälp av ny teknik kan skapa innovationer i produkter och processer. Ovanstående målgrupp har nåtts genom projektets aktiviteter. Men projektets målgrupp har varit bredare än formuleringen. Genom företagskuvösens verksamhet har målgruppen även omfattat nystartande och nyetablerande företag samt högskolestuderande över hela landet. Andra som nåtts genom projektet i viss mån är politiker samt tjänstemän. 3.4 Projektavgränsning I CVU:s projektansökan och i projektplan går att läsa: Projektet ska inte arbeta med sedvanlig företagsrådgivning som analys av affärsplaner, finansiering etc. Något som NärLjus övriga handläggare skall användas till, i samråd med CVU. CVU ska inte heller arbeta med teknikstöd som har driftskaraktär utan här blir rollen att förmedla kontakt med företag som kan göra detta. Denna avgränsning stämmer väl med hur projektarbetet bedrivits. Sidan 6 av 30

7 4. Verksamhetsbeskrivningen I detta kapitel lämnas en utförlig beskrivning av den verksamhet som bedrivits inom Clara Vallis Utvecklingsmotorn (CVU). 4.1 Övergripande verksamhetsbeskrivning och arbetssätt Nedanstående bild ger en övergripande illustration av verksamheterna inom CVU:s organisation. CVU:s övergripande syfte har varit att verka som en utvecklingsmotor för näringslivet inom Ljusdals kommun. Verksamheten har varit uppdelad i två verksamhetsområden - företagskuvös och sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser. En tredje viktig komponent för CVU:s verksamhet är information som strategi för att skapa utveckling. I projektets delrapporter har utförda aktiviteter rapporterats genom uppdelning mellan planering och administration, informationsåtgärder och projekt-, samverkans och nätverksaktiviteter. En sammanfattande tabell över rapporterade aktiviteter i projektet CVU återfinns i bilaga Sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser CVU har parallellt med kuvösverksamheten drivit utåtriktade sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser, för att stödja vidareutvecklingen av redan etablerade företag, branscher och kluster. Den utåtriktade verksamheten syftar också till att stimulera till nyetableringar och arbeta fram möjligheter, så att innovationer och nya affärsidéer får grogrund. Detta verksamhetsområde har 3 huvuddelar: 1. Prospektering och etablering: Aktivt främja utvecklingsarbete och attrahera kunskapsföretagande. Stödja innovativa processer och kommersialisering. Processer kan initieras i företag genom intressanta examensarbeten som ges förutsättningar till fortsatt utveckling. Dessutom ska CVU genom kuvösverksamheten erbjuda bra förutsättningar att etablera nya verksamheter. 2. Ökad kompetens. Identifiera övergripande behovsbilder så att bra och anpassade utbildningar kan erbjudas av andra aktörer. Vidare ska seminarier regelbundet arrangeras, vilka ger kompetensinjektioner, delad kunskap och möjligheter till samverkan. Gällande behovsbaserad forskning kan CVU stötta t.ex. förstudier eller forskningsansökningar till nationella finansiärer, som exempelvis Vinnova och Nutek. 3. Samverkan och omvärld: CVU ska öka den regionala/nationella spridningen av resultat samt skapa internationella nätverk. Syftet med det senare är att söka och identifiera mer långsiktiga samverkansparter och bidra till en ökad spridning på europeisk nivå. CVU ska stimulera samverkan genom t.ex. demonstrationsprojekt, gemensamma seminarier, etc. CVU ska också ha en bra omvärldsbevakning och bör genom begränsade pilotprojekt testa nya tillväxtområden. CVU har en viktig roll i att notera omvärldsförändringar och skapa nya tjänster och affärsmöjligheter när tekniken och marknaden är mogen. Sidan 7 av 30

8 En utvecklingsprocess kan ofta hänföras till flera av ovan nämnda huvuddelar (prospektering, etablering, ökad kompetens, samverkan och omvärld). Ingen uppdelning enligt huvuddelarna görs därför i nedanstående beskrivning av projektets genomförda sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser Information Brokers (IB) Information Brokers är en utvecklingsprocess som startades våren 2003 och har drivits vidare av CVU. Information Brokers är ett unikt företagskluster som sedan 1970-talet utvecklats i Ljusdal inom kommersialisering av information. Kärnan i klustret är företag som delar affärslogik; att samla in och genom strukturerat intervjuarbete vidareförädla händelsebaserad information och sedan sälja produkten. Utöver denna kärna har ett antal säljföretag valt att ansluta sig till föreningen som perifera medlemmar. Perioden drevs Information Brokers i projektform finansierat genom Visanu (ett nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster), Länsstyrelsen Gävleborg och IB-företagen. Mer information om detta finns på 2 Efter IB-projektet har CVU genom processledning fortsatt att stötta utvecklingen av Information Brokers ek förening, vilket har resulterat i ett antal CVU-stödda aktiviteter. Utveckling av samverkan med det lokala gymnasieprogram. o Medverkat i kursen telefonförsäljning, där IB-företagen deltagit som lärare. Elever som gått kursen har varit garanterad APU-plats hos något av kärnföretagen. o Deltagit i en utredning rörande Handelsprogrammets framtid o Arrangerat rundtur för kommunens alla niondeklassare till IB-företag o Medverkan rekryteringsmässa Genomförande av kundaktivitet i samband med ExTE World Cup i bandy (2005 och 2006 i samverkan med Ljusdals Mekanföretag). Kontakter med högskolor och universitet. Studiebesök i Ljungby Centrum för informationslogistik samt löpande kontakter med Högskolan i Gävle. Förstudie rörande samverkan kring gemensamt nyttjande av karttjänster (GIS) Ansökan om planeringsbidrag, Vinnovas program Tjänsteinnovationer Projektansökan Information Brokers - en innovativ affärsmodell avslogs dock. Under 2005/2006 har det skett strukturella förändringar bland medlemsföretagen i IB. Kärnföretagen har blivit färre men större; - Ett kärnföretags verksamhet upphörde genom konkurs medan ett annat blev uppköpt. I dag består IB-kärnan av ett antal företag med endast två huvudägare. En diskussion kring föreningens varande och utformning har därför aktualiserats. Huvudspåret som diskuteras mellan NärLjus och företagen nu är en breddning av grupperingen till att även inkludera renodlade säljföretag och kundservice- och supportföretag. Det samlingsbegrepp som nu råder för den samlade grupperingen är Tjänsteföretagen i Ljusdal. 2 Projektet Information Brokers slutrapport återfinns på Där hittar du även annan information om föreningens aktiviteter. Sidan 8 av 30

9 CVU:s bedömning är att utvecklingsprocessen Information Brokers har egen livskraft men är inte självgående än. För att skapa en långsiktig hållbar process kring Tjänsteföretagen i Ljusdal, som är den största branschen i Ljusdals kommun, bör ytterligare resurser tillföras i form av processledning och delfinansiering av Sammanhållna aktiviteter/utvecklingsprocesser Kundtjänst- och supportföretagen CVU har under perioden genomfört att par dialogmöten med representanter för denna företagsgruppering för att undersöka intresset av en egen branschförening liknande IB. Vid dessa möten har behovet att träffas och att nätverka framförts från företagen. I praktiken har det dock varit svårt att få till stånd möten då manfallet varit alltför stort. Genom att sammanföra denna gruppering med IB och kommunens säljföretag finns det mycket som talar för att en bredare gruppering som kan samverka kring frågor som förenar, exempelvis kompetensförsörjning/rekrytering. Se resonemang om Tjänsteföretagen i Ljusdal under Information Brokers BioLjus Denna utvecklingsprocess 3 initierades av CVU genom en förstudie som syftade till att: Sammanställa med övergripande termer hur omvärldens förändringar kommer att påverka framtidens energiproduktion. Beskriva de möjligheter som finns i kommuner som Ljusdals (inlandskommuner med stora skogsområden) beskrivas. Förstudien utmynnade i antal aktiviteter: Ett seminarium om Bioenergi med temat En möjlighet till tillväxt i Ljusdals kommun planerades och genomfördes i september Seminariets syfte var att informera om ett aktuellt ämnesområde men framförallt att diskutera vilka möjligheter till tillväxt som finns i Ljusdals kommun. Seminariet hade ett femtiotal åhörare. Kommunen har börjat diskutera möjligheten med en lokal rötgasanläggning. En annan följd var att Clara Vallis avsatte personella resurser för att medverka i den regionala förstudien BioDrivX som utredde möjligheten att producera biobränsle i länet 4. Kontakt och möten avseende företagsetablering Ett prospekt för examensarbete upprättades med Clara Vallis som beställare våren Uppdraget avsåg en kartläggning av energiflöden i Ljusdals kommun med fokus på att utnyttja och förädla energiresurserna lokalt. De som utfört arbetet är två studenter som läser ett internationellt mastersprogram inom Energisystem på Högskolan i Gävle. Resultatet presenteras i ett seminarium efter projektslut. Denna process lever vidare. CVU har genom omvärldsbevakning ökat kunskapen om en komplex fråga med många dimensioner (klimat, miljö, nya affärer, tillväxt). Tillväxtperspektivet kring denna fråga drivs vidare av NärLjus. Regionalt pågår ett arbete kring att skapa förutsättningar kring de projekt som BioDrivX identifierat i sin förstudie. 3 Läs mer om utvecklingsprocessen BioLjus på under Utvecklingsprocesser/Pågående/BioLjus 4 Läs förstudiens slutrapport på Gävle Dala Energikontors hemsida, under Projekt/BiodDrivX 5 Läs prospektet på under Studentprojekt/Pågående Sidan 9 av 30

10 4.2.4 Seminarier och mötesplatser Under projektet har ett antal seminarier genomförts tillsammans med andra aktiviteter som kan klassificeras som mötesplats. Kunskapsspridning, inspirationskällor, nätverksskapande eller redovisning av goda exempel på begrepp som ger en bra beskrivning på aktiviteternas olika syften. I nedanstående sammanställning återfinns de seminarier och mötesplatser som CVU initierat, arrangerat eller medarrangerat. Ett antal av dem är relaterade till redan redovisade utvecklingsprocesser men medtas för att ge en bild över de seminarier och mötesplatser som CVU medverkat kring : Yngve Bergqvist lunchseminarium med grundaren och ägaren av Icehotel AB, i samband med Gymnasieskolans framtidsdag : Rigmor Robert Människan i fokus i samverkan med Talarforum som då etablerade sig i Ljusdal i Clara Vallis företagskuvös och 20: Landet Emellan. Ett två dagars konvent om tillväxt i perifera regioner. Konventet som initierades av CVU och genomfördes med finansieringen från Länsstyrelsen Gävleborg, Vinnova, Nutek, Glesbygdsverket, Hälsingetidningar AB, Sparbankstiftelsen Nya, Ljusdals kommun och NärLjus. Se separat redovisning : Anders Wiman. Om entreprenörskap och ledarskap, om kommunikation och hur man utvecklar en verksamhet : Seminarium om riskkapitalmarknaden, Saminvest : Examensdagar. Genomförda studentarbeten har årligen presenterats i seminarieform. Se separat redovisning kring studentarbeten : Middagsmöte med föreläsare, Svensk Handel och Företagarna : Diskussionsseminarium med Cali Nuur. Presentation av doktorsavhandling Cluster Dynamics and Industrial Policy In Peripheral Regions : Seminarium med Per Holmqvist No bullshit generation : Seminarium angående patent och mönsterskydd : Bioenergiseminarium. Se utvecklingsprocess BioLjus : Tre starta-eget-kurser för dem med arbete : Seminarium med Kreditgarantiföreningen : Norrlandsfonden och information om konjunkturen : Seminarium i samverkan med Forum för småföretagsforskning (telebild mellan Gävle och Ljusdal) : Seminarium företagsklimat : Nätverks- och diskussionsmöte med Tjänsteföretagen i Ljusdal : Seminarium om finansiering : Nyföretagarträff : Projektets slutaktivitet. Erfarenheten visar att frukost- eller lunchmöten med lätt förtäring fungerar bra eftersom sådana arrangemang påverkar företagarnas produktion minst. Kostnaden för ett lunchseminarium av inspirationskaraktär är i första hand kopplat till vilken föredragshållare som används. Kostnaden för ett känt namn har legat kring tkr, annonseringen 5-10 tkr och lunchen/lokal/teknik 5-10 tkr, något som ger en total kostnad Sidan 10 av 30

11 inom intervallet tkr. I dessa sammanhang har kostnaden kunnat reduceras genom att samverka med andra aktörer. När det gäller informationsspridnings- och nätverksmöten så lämpar sig frukostmöten lika bra som lunchmöten. Kostnaden för dessa är betydligt lägre då kostnaden för en dyr föredragshållare faller bort och även kravet på stor lokal och dyr teknik. Den totala kostnaden uppskattas till intervallet 3-10 tkr beroende på antalet deltagare och ev. kostnader kopplade till föreläsare. Förutom aktivitetens tidpunkt och innehåll är CVU:s erfarenhet att nyckeln till ett högt deltagarantal är direkt marknadsföring genom personlig kontakt med företagsledarna/målgruppen där aktiviteten säljs in får man ett större deltagarantal. Det räcker inte med att skicka e-post och annonsera i press och nyhetsbrev. Att skapa mötesplatser som beskrivs ovan är ett effektivt sätt att nå många människor med information eller ett budskap. Att samla företagare runt en gemensam fråga är ett bra sätt att initiera och utveckla nätverk. Genom NärLjus ordinarie verksamhet kommer det även fortsättningsvis arrangeras seminarier/nätverksträffar om än i mindre utsträckning. Sidan 11 av 30

12 4.2.6 Studentarbeten och samarbete med högskolor/universitet Prospektering av studentarbeten ICV initierade arbetet med att prospektera examensarbeten genom, det Nutek-finansierade projektet IT-SME. Arbetssättet beskrivs här genom citat från slutrapporten 6 för IT-SME och därefter en modell över arbetsprocessen: Konkreta projekt genomförs åt småföretag i form av studentsamarbeten. Projekten föregicks av sk. prospektering där man, utgående ifrån ett antagande att ALLA företag har utvecklingsbehov, urskiljer vad som ska göras och föreslår hur det kan genomföras. Denna prospektering har i projektet utförts av en erfaren konsult. Studenter har sedan rekryterats och man har, antingen enskilt eller i grupper på upp till 5 medlemmar, genomfört projekten. Schematisk bild av arbetsprocessen under projektet IT-SME CVU drev sedan processen att prospektera efter utvecklingsbehov/examensarbeten vidare. Förutom stöd att identifiera och formulera utvecklingsprospekt har projektet stöttat företagen genom att etablera företagens kontakt med studenter och högskola/universitet. Ofta har CVU medverkat vid det första fysiska mötet mellan uppdragsgivare och de studenter som ska genomföra studentarbetet. För att attrahera studenter från annan ort har CVU minskat de praktiska trösklarna. Detta har skett genom att erbjuda studenterna gratis boende och kostnadsersättning för resor till och från Ljusdal och nödvändig litteratur, i rimlig omfattning. CVU har varit en föregångare i länet avseende prospektering av examensarbeten som sedan attraherar studenter från hela landet; Det finns flera kommuner som vill göra likadant. Under 2004 genomfördes Clara Vallis examensarbeten med stöd av Teknikbrostiftelsen i Uppsala FoU-projekt kommersialisering Clara Vallis fick förnyat stöd från Teknikbrostiftelsen för genomförande av examensarbeten under Denna gång var stödet öronmärkt för examensarbeten med speciellt hög potential och teknikhöjd. Två FoU-projekt som kvalificerades har rullat sedan hösten 2005, hos företagen Peges och Ljusdal Energi. Ljusdal Energis utvecklingsprojekt, Autoself, styrning av lägesställare inom elkraftdistribution, lever vidare och en prototyp förväntas att funktionstestas i fält under senare delen av Peges utvecklingsprojekt, styrsystem för elektronisk parallellstyrning har dock stannat av. 6 Slutrapporten för IT SME projektet kan läsas i sin helhet på hemsidan under Utvecklingsprocesser/Genomförda Sidan 12 av 30

13 Ett begrepp som inom CVU används för att beskriva processen att stödja och säkerställa kommersialiseringen av ett utvecklingsprojekt är Industralisator. En naturlig väg till en tydlig Industralisatorprocess är genom utveckling av CVU:s process för prospektering av utvecklingsbehov/studentarbeten. Ett tredje FoU-projekt med en mer indirekt koppling till CVU Forum för småföretagsforsknings (FSF) studie Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Upparbetade studenttimmar, genomförda examensarbeten och olika lärosäten Nedanstående redovisning av upparbetade studenttimmar visar att en betydande utvecklingsresurs tillförts kommunens företag genom CVU. Den arbetsprocess som beskrivs ovan är ett gott exempel på hur företag i en perifer region kan få tillgång till akademisk kompetens för sina utvecklingsbehov. CVU brukar hävda fördelen av att inte ha en lokal högskola. Vi har istället sökt efter rätt kompetens för de lokala utvecklingsbehoven över hela landet. Sedan våren 2004 har studenter från 9 olika lärosäten tillsammans genomfört 34 olika examensarbeten åt 22 olika företag/organisationer i Ljusdals kommun. År 2004: 8400 studenttimmar År 2005: 9600 studenttimmar År 2006: 2800 studenttimmar År 2007: 2200 studenttimmar (prognos) Antalet upparbetade och marknadsförda studentarbeten (prospekt) har legat kring prospekt per år. Däremot har antalet genomförda studentarbeten minskats de senaste åren. Projektmålet att genomföra tio studentprojekt per år har därför inte uppnåtts för 2006 och Orsaken till detta fenomen antas bero på två huvudsakliga faktorer: 1. Högkonjunkturen har medfört att större organisationer i högskolornas/universitetens närhet konkurrerar om studenternas insatser. Förutom fördelen av en geografisk närhet finns det skäl att tro att dessa organisationer representerar en större möjlighet till anställning för studenterna. 2. När arbetet med studentarbeten organiserades tydligt i ett eget projekt var utfallet bättre. Självkritiskt kan man också konstatera att i och med att projektorganisationen förändrades successivt från slutet av 2005 tappades viss skärpa i prospekteringsarbetet. Projektet satsade inte den tid som krävdes för att tillsammans med företagen upparbeta tillräckligt konkurrenskraftiga prospekt med såväl akademisk utmaning som kommersiell potential. I punkt 2 ovan finns en tydlig lärdom; - Kvalitet föregår kvantitet. Kvalitet ger lyckade exempel som kan ge en spridningseffekt och i förlängningen skapa en ökad kvantitet med bibehållen kvalitet. Då krävs insatser i form av i första hand tid från en extern processledare som tillsammans med företagen identifierar utvecklingsprojekt med potential. Ska sedan en kommersialisering åstadkommas krävs det förutom en extern processledare även extern finansiering och ett tydligt engagemang och åtagande från organisationen som äger kommersialiseringsprojektet. Utan det sistnämnda är risken att ett projekt stannar av eller går otillfredsställande långsamt. Sidan 13 av 30

14 Teknikmäklare - en gränsgångare mellan näringsliv och högskola Med stöd från KK-stiftelsen har intresseföreningen Diplomerade Teknikmäklare under hösten 2006 utbildat och diplomerat 15 st. teknikmäklare, varav Kristofer Breig på Clara Vallis är en. De har utbildats i bland annat affärsutveckling, projekthantering, lean production, kvalitetsoch etikfrågor samt IPR och affärsjuridik. Teknisk förnyelse är ofta avgörande för ett företags tillväxt. Tillgång till expertkompetens inom teknik och affärsutveckling är därför avgörande för företag som vill växa. Teknikmäklaren, med en fot i akademin och en fot i näringslivet, är den som ska visa vägen. Genom Clara Vallis insats har projektet säkerställt att Ljusdal är återfinns i denna framväxande kontaktstruktur mellan näringsliv och akademierna. Se gärna sambandet med detta och det resonemang som förs i kapitlet om studentarbeten om att utveckla processen kring prospektering av det lokala näringslivets utvecklingsbehov Högskolenodverksamhet Högskolan i Gävle (HiG) HiG har genom Kontakttorget upparbetat en organisation med högskolenoder i länets kommuner. För Ljusdals räkning har Clara Vallis sedan i slutet av 2005 representerat Ljusdals kommun i detta sammanhang. Som högskolenod ska man föra in företagens behov till högskolan och samtidigt föra ut information om högskolan till företagen. Aktiviteter som CVU genomfört är: Deltagande vid nodmöten Deltagande vid HiG:s årliga exjobbsdag tillsammans med lokala företagare där företag har möjlighet att marknadsföra sina exjobb för de studenter som står inför att välja projekt. Förmedling och förankring av kontakter när företagare önskat utökad samverkan med HiG. Nodverksamheten har genom Hig:s exjobbsdag resulterat i ett antal genomförda studentarbeten. Ett regionalt nätverk har också bidragit till ökad insikt i hur andra arbetar med studentarbeten och kompetensförsörjning. Denna aktivitet har stött dels CVU:s process för prospektering och genomförande av studentarbeten och dels projektets ambition att samverka regionalt. Ser man till högskolenodernas organisatoriska hemvist kan man konstatera att rollen fördelas relativt lika mellan kommunernas näringslivsorganisationer och vuxenutbildningen. Orsaken till detta är sannolikt att frågan ligger i gränslandet mellan dessa organisationers verksamheter (lokal tillväxt och lokal kompetensutveckling/-försörjning). Projektets åsikt är att nodrollens organisatoriska tillhörighet bör ligga på den organisation som äger processen för prospektering och genomförande av studentarbeten. Då nodrollen berör både näringslivsorganisationen och vuxenutbildningen krävs samspel mellan de båda för att uppnå bästa resultat. Sidan 14 av 30

15 4.2.7 Forum för småföretagsforsknings (FSF) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Ljusdals kommun har genom Clara Vallis deltagit som samarbetspartner i forskningsprojektet Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Förutom delaktighet i projektets referensgrupp har CVU agerat som samordnare för de dialogseminarium och intervjuer som FSF höll i Ljusdal. Ljusdal var en av 14 kommuner som studien omfattade. Med mikroföretag menar man här företag med 2 till 9 anställda. FSF valde att begränsa studien till tillverkningsföretag samt företag inom den s k upplevelseindustrin. Vid skrivande stund har FSF lämnat sin huvudrapport som går att läsa i sin helhet på hemsidan Ljusdals kommunrapport är utlovad till 31/ Att medverka i detta projekt kan relateras till CVU:s ambition att bidra med samverkan mellan forskning och företagande. Då Ljusdals företagarstruktur har sin tyngdpunkt i småföretagande var FSF-projektets målgrupp särskilt lämplig. Projektets metod att samla information har även medfört ett antal nätverksaktiviteter. Då kommunrapporten inte är lämnad ännu är det svårt att uttala sig om konkreta resultat. Tanken är att föra en dialog mellan kommun och näringsliv om utfallet, med förhoppningen att ge impulser till kommande aktiviteter som ger ett bättre klimat för kommunens småföretagare X-Park/Regional Inkubator Initialt ett samverkansinitiativ som sannolikt kommer att resultera i två olika regionala initiativ. CVU har deltagit genom personella resurser i arbetsmöten men även genom att tillsammans med övriga teknikparker i Gävleborg finansierat en förstudie om förutsättningarna för att skapa en regional inkubatorstruktur i länet. Lokalt pågår idag en diskussion om hur Clara Vallis Företagskuvös ska kunna vidareutvecklas efter CVU. Utvecklingscentrum, som övertar driften av företagskuvösen efter CVU, arbetar t.ex. med att skapa ett projektunderlag med inriktning på kompetensdriven företagsutveckling. Kontakterna med de regionala initiativen är många (X-Park, Regional Inkubator, Hälsingland for Business för att nämna några). Storleken på Ljusdal kommun utgör inte den kritiska massa som krävs för att t.ex. utveckla en lokal inkubatorprocess som ger kvalificerat stöd till ett mindre antal validerade företag. Däremot finns det lokala företag/initiativ med rätt profil som skulle gagnas av en sådan process och resultera i ökad lokal tillväxt. CVU anser därför att det är rätt strategi att söka utveckling av Clara Vallis Företagskuvös i samverkan med de regionala initiativen; - Regional samverkan för att tillfredställa lokala behov. CVU:s medverkan i dessa processer har bland annat resulterat i att CVU:s representant fått förtroendet att leda förstudien X-Park HIT-projektet Ett projekt som HiG drev genom Kontakttorget inom området Högskola-Innovation-Teknik (HIT). CVU har deltagit i projektets arbetsmöten och medverkat i utformningen och genomförande av en enkät (tekniksparkbarometer) riktat till de företag som återfinns i länets teknikparker. HIT-projektet har avslutats. Sidan 15 av 30

16 Internationell samverkan framtida samverkanspartners CVU har arbetat för att söka internationella samverkanspartners, framförallt under projektets senare hälft har ett antal aktiviteter genomförts. En grundläggande studieresa till Bryssel har genomförts. Regionkontoren för Scotland, East Midlands och Central Sweden besöktes samt DG Näringsliv. Kontakten med East Midland gav positiv respons vilket dock avstannade mycket beroende på storleksförhållandet (Ljusdal med sina invånare jämfört med East Midlands ). Besöket i Bryssel följdes senare upp med att CVU genomförde ett studiebesök hos en teknikpark i Italien, TechnaGrande för att undersöka möjligheterna till samverkan. Dessa diskussioner resulterade inte till någon konkret fortsättning. Huvudorsaken till detta torde stå i Clara Vallis företagskuvös och Ljusdals kommun relativa litenhet i sammanhanget. Dessutom upplevs att EU:s finansieringsstrategi fokus har ändrats från nord-syd integration inom Europa till samverkan med mer nära regioner. En lärdom är att internationell samverkan förutsätter att man hittar en likvärdig samarbetspartner. Representerar samarbetspartnern en större region är sannolikt förutsättningen att möta upp från regionalt håll. CVU har även medverkat i projektet AREE 7 (Samverkansprojekt om utveckling i perifera regioner med deltagare från Sverige, Danmark, Tyskland) och där presenterat Clara Vallis struktur, strategi och idéer i ett par olika sammanhang. Bland annat deltog CVU i en konferens i Berlin och höll där en presentation Förstudien - Trähus i Frankrike En förstudie har genomförts för alla trähustillverkare i Hälsingland. Förstudien genomfördes i kombination med ovan omnämnd studieresa till TechnaGrande. Syftet med förstudien var att utreda förutsättningarna exportera svenska timmer- och blockhus till kontinenten. Denna process med internationella förtecken utmynnade i en fransk intressent och tillgänglig tomt att bygga på. Processen på lokalt plan avstannade dock då den lokala byggherren av olika skäl valde att inte driva processen vidare Projektet/Förstudien BioDrivX Ska vi producera biodrivmedel i Gävleborg? Clara Vallis har deltagit i en av projektet BioDrivX:s arbetsgrupper. Förstudien som pågått under tiden 1 maj april 2007 har haft till syfte att klargöra Gävleborgs regionala förutsättningar för en produktion av biodrivmedel. Resultatet av förstudien presenteras i slutrapporten som går att läsa i sin helhet på hemsidan Clara Vallis övriga insatser kring energiområdet går att läsa i kapitlet om utvecklingsprocessen BioLjus. 7 Läs om projektet på hemsidan Sidan 16 av 30

17 Finn-Upp/UF I maj 2006 fick Stefan Helmersson från Öjeskolan i Järvsö ta emot första pris i den riksomfattande tävlingen Finn upp 8 för unga uppfinnare. Framgångarna fortsatte då han blev utvald som en av två svenska representanter att presentera sin uppfinning på Seoul International Invention Fair Resan till Sydkorea blev en stor framgång då Stefan vann två pris, en guldmedalj från KIPA för sin komprimerbara juiceförpackning och han fick även ett specialpris för uppfinning som är till hjälp för människor i det vardagliga livet som utdelades av Taiwan. Bilden till vänster visar när Stefan får pris från presidenten för KIPA (Korea Institute of Public Administration). CVU såg möjligheten att stödja en tidig innovationsprocess och samtidigt nå ut internationellt med information om sin verksamhet. Uppdrag gavs till medföljande förälder att sprida information om Clara Vallis och upprätta en reserapport om resan till Seoul i Sydkorea. Reserapporten går att läsa i sin helhet på hemsidan, under Arkiv/Dokument 9. CVU har även stöttat Ung Företagsamhet på ett lokalt plan. Personal har avsatts för att fungera som rådgivare/stöd under ett halvår åt ett av de företag som drevs av gymnasieungdomar i Ljusdal. En arbetsplats i företagskuvösen uppläts åt de fyra unga kvinnor som drev företaget UF-Presentpåsen. Att sitta i en skarp företagsmiljö uppskattades och motiverade ungdomarna. Även om insatsen från CVU var relativt liten har erfarenheten inspirerat diskussionen om UC och företagskuvösens framtid. Projektägaren NärLjus har också tydligt markerat att man avser stödja såväl UF som Finn Upp. 8 Läs mer om Finn upp på hemsidan 9 Sidan 17 av 30

18 Konkurrensutredning Ljusdals kommun CVU genomförde hösten 2006 en utredning rörande konkurrensfrågan och kommunala verksamheter. Utredningen innefattade bl.a. förankring av uppdraget hos Företagarnas i Ljusdals styrelse samt ett antal intervjuer med företagare från olika branscher. Utredningen resulterade i en skriftlig rapport som innehöll ett antal förslag på utvecklingslinjer i frågan. Utredningen går att läsa i sin helhet på hemsidan under Arkiv/Dokument 10. Se sambandet med engagemanget FSF studie om företagsklimat och mikroföretag Starta-Eget-Kurs för personer med arbete CVU har under perioden oktober 2006 till april 2007 finansierat tre Starta-Eget kurser på kvällstid i Ljusdal för personer med arbete. Femtiofyra personer har genomfört kursen. Efter det första kurstillfället gjordes en enkätuppföljning vilket gav ett positivt resultat. På en skala på 1-6 gav kursdeltagarna 5,03 i genomsnitt på frågan om hur nöjd de var med utbildningen i sin helhet. Efterfrågan på detta upplägg är fortsatt stor och därför avser projektägaren NärLjus att fortsätta med denna aktivitet. Företagskuvösen kan användas som resurs i detta sammanhang. Ett par personer som gått starta-eget kurs har erbjudits plats i företagskuvös under en tidsbegränsad period för att genomföra marknadsundersökning Konventet Landet Emellan Den april 2005 genomfördes ett nationellt konvent i Ljusdal. Konventet hade under de två dagarna 220 deltagare (varav hela 38 % från den privata sektorn). CVU var initiativtagare till konventet. Själva konventet finansierades av Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, Vinnova, Nutek, Glesbygdsverket, Hälsingetidningar AB, Sparbankstiftelsen Nya och NärLjus. Konventet presenterade lyckade tillväxtexempel utanför storstadskommuner varvat med nationella företrädare inom området. Konventet byggdes upp i en dialog med målgruppens 200 näringslivschefer - mer information finns på hemsidan De tankegångar och slutsatser som kom fram vid konventet sammanfattades och överlämnades till regeringens representanter; kommun- och finansmarknadsminister Sven- Erik Österberg och politiskt sakkunnige Magnus Edberg. 10 Sidan 18 av 30

19 4.3 Företagskuvösen Clara Vallis Sedan 7 november 2002 har Clara Vallis företagskuvös drivits i projektform, först genom ICV och sedan genom CVU Kuvösen har under perioden omvandlats från att ha haft karaktären av teknikpark till att bli ett starthus för nystartande och nyetablerande tjänsteföretag. I och med att CVU avslutas övertar Utvecklingscentrum 11 (UC) driften av företagskuvösen. Att kommunen väljer att driva vidare företagskuvösen är i sig ett kvitto på att verksamheten varit framgångsrik. Under projekttiden har kuvösen haft cirka 50 betalande hyresgäster (organisationer/företag) vilket motsvarar ca 80 personer, se grafer nedan. Hyresgäster har i första har varit företag men även ett antal utvecklingsprojekt har hyrt plats (ex Information Brokers, Ung i Naturen, Enad Kraft). Utöver detta har arbetsplatser i mån av plats upplåtits tillfälligt åt studenter som gör examensarbeten i Ljusdals kommun, personer som gått Starta-eget-utbildning och ville prova sin idé under en begränsad tid och gymnasieelever med ett UF-företag. Projektet kan konstatera att vid högkonjunktur minskar efterfrågan av kuvösplatserna. Man kan påstå att kuvösen har (eller är) en buffertfunktion; Vid lågkonjunktur har företagskuvösen fungerat som kompetensbevarare då personer väljer att pröva sina affärsidéer på hemmaplan istället för att ta en anställning. Vid högkonjunktur har vi noterat att kuvösen fungerat som kompetensförsörjare då befintliga företag anställer/anlitar den kompetens som kuvösens hyresgäster representerar. För hyresgästerna har kuvösen har fungerat som kreativ mötesplats där synergier kan uppstå genom spontana samarbeten mellan hyresgästerna. Detta stärker företagen affärsmässigt. Ett exempel är den samverkan som uppstod mellan Clara Vallis, UC och IDTM, ett samarbete som direkt möjliggjort ett projekt (EU mål 1) på 700 kkr. Ytterligare exempel är Helsingebilder, som började som två separata examensarbete, vidare en förstudie bekostad av Clara Vallis, vilket utmynnade i ett Leader+-projekt på över en miljon SEK. Förutom den affärsmässiga aspekten finns även den sociala aspekten, där man mår bättre av att umgås med andra människor i samma situation. 11 Läs mer om Utvecklingscentrums verksamhet på deras hemsida Sidan 19 av 30

20 Slutligen betyder naturligtvis den support och stöd hyresgästen får mycket. De första sex månaderna kostar en plats i kuvösen 950 kr. Sedan höjs hyran med 500 kr per månad var sjätte månad. De sista månaderna är hyran uppe på 1950 kr/plats och det blir ett naturligt steg att titta efter alternativ. CVU har i första hand avsatt resurser i form av administrativ och IT-support för kuvösen. De aktiviteter som anordnats i form av seminarier och liknande har haft större målgrupp än bara företagen i kuvösen. Men en eller ett par gånger om året har det anordnats riktade aktiviteter för hyresgästerna med syfte att stärka samhörigheten och öppna upp för spontan samverkan. Ljusdal kommun kännetecknas av högt företagande och högt nyföretagande. Att intresset för nyföretagande är fortsatt stort i kommunen visar NärLjus/Clara Vallis satsning på starta-eget utbildning för personer med arbete; Femtiofem personer har gått utbildningen som genomförts tre gånger sedan hösten Det finns anledning att dra slutsatsen att det även fortsättningsvis kommer att finnas ett behov av en företagskuvös i kommunen. Clara Vallis företagskuvös är idag ett etablerat och starkt varumärke. Verksamheten har gott anseende såväl lokalt som regionalt. Företagskuvösen har en tydlig potential att kunna vidareutvecklas. UC som huvudman för kuvösen medför bland annat en starkare koppling mellan näringslivsutveckling och kompetensutveckling i kommunen. En uppföljning av karaktären Nöjdkundindex har genomförts under våren/sommaren CVU kontaktade 48 tidigare/nuvarande hyresgäster. Uppföljningen gav 36 svar vilket får anses statistiskt sett tillfredställande. Hyresgästerna bedömning av nyttan med att hyra plats i Clara Vallis så var medelvärdet 4,5 på en skala 1 till 5. Möjligheter till utveckling som framkom var i första hand: fler organiserade aktiviteter för kuvösföretagen utbildning, interaktionsmöten, nätverksträffar lokalen - ge tillgång till pentry, bättre ventilation Clara Vallis företagskuvös har en tydlig potential att kunna vidareutvecklas. UC som huvudman för kuvösen medför bland annat en starkare koppling mellan näringslivsutveckling och kompetensutveckling i kommunen. Kuvösen är en resurs som kan utgöra bas för nya projekt. I sammanhanget är det intressant att nämna att UC kommer att leverera Starta-Eget utbildning till AF i Ljusdal från och med hösten Här kommer kopplingen till Clara Vallis skarpa företagarmiljö och den kompetens som finns hos kuvösföretagen att kunna flätas in i utbildningen. Potentialen som ligger i synergin mellan UC och Clara Vallis Företagskuvös blir tydlig. Den grund till utbildningsplattform som kommer att byggas upp kring Starta-Eget utbildningen ligger dessutom i direkt linje med UC planer på att vidareutveckla konceptet Clara Vallis. Sidan 20 av 30

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag

Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag Arbetsrapport 2006 49 Att möta kompetensbehov hos små och medelstora företag En studie av KK-stiftelsens satsningar på Expertkompetensprogrammet ENRICO DEIACO, PETER SCHILLING & ÅSA SMEDBERG Institutet

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014

Slututvärdering av Företagsakademin 3.0. CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta. Januari 2014 Slututvärdering av Företagsakademin 3.0 CSR och företagande att förena samhällsnytta med affärsnytta Januari 2014 Anette Moberg Contextio Ethnographic AB Sammanfattning Projektet CSR 1 och företagande

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning

Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Arbetsrapport 2005 40 Ju mer vi är tillsammans Utvärdering av Delegationen för regional samverkan om högre utbildning Enrico Deiaco, Maria Johansson & hans Westlund Institutet för tillväxtpolitiska studier

Läs mer