Icke-teknisk Sammanfattning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Icke-teknisk Sammanfattning"

Transkript

1 Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftpark vid Stenkalles grund i norra Vänern Foto: Charles Jansson Icke-teknisk Sammanfattning Postadress/Postal adress Telefon/Telephone Internet Bankgiro/Bank account Org.nr/Reg.No. ReWind Offshore AB Köpmannagatan 2 epost/ Företaget innehar S Karlstad Mobil F-skattebevis SWEDEN

2 Inledning Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning har sammanställts inom ramen för ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en vindpark i norra Vänern. 1 Bakgrund Efter genomförd förstudie har ReWind Vänern AB, ett projektbolag som bildats av ReWind Energy AB som initierade projektet, beslutat att ansöka om att etablera en vindkraftpark i norra Vänern, med 20 vindkraftverk i området sydväst om Stenkalles grund. ReWind Vänern AB står som sökande för vindkraftparken. 2 Beskrivning av ansökt verksamhet Ansökt verksamhet omfattar 20 vindkraftverk sydväst om Stenkalles grund ca 3 km söder om den befintliga Vindpark Vänern I tabellen nedan redovisas ungefärliga data och specifikationer för vindkraftverken. Effekt per verk Navhöjd Rotordiameter Totalhöjd Varvtal Ca 3-4,5 MW Ca m Ca m Ca m Ca 4-15 rpm Elproduktionen i den ansökta verksamheten beräknas uppgå till cirka 200 GWh/år vid en genomsnittlig beräknad parkverkningsgrad på ca 95 procent. Som en jämförelse kan nämnas att elanvändningen i Karlstad elnäts område är ca 650 GWh, samt att den befintliga Vindpark Vänern producerar ca 90 GWh/år. Produktionen hos de nytillkomna vindkraftverken motsvarar förbrukningen för ca eluppvärmda villor eller hushållsel för villor. 2

3 Figur 1. Kartan visar den området och den preliminära placeringen av vindkraftverken. Huvudalternativet är att bygga 20 nya verk på och sydväst om Stenkalles grund, norr om Kycklingarna. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 Verken är placerade i Karlstad kommun. Kablarna från vindkraftverken kommer först att dras norrut förbi eller igenom Vindpark Vänern och sedan följa samma sträckning som kablarna från Vindpark Vänern in till Dingelsundet i Karlstads kommun eller Skoghall i Hammarö kommun. Kablarna kommer att anslutas till elnätet antingen vid Fortums mottagningsstation vid Dingelsundet eller vid Stora Enso alternativt Akzo Nobel, vilket gör sträckningen kortare (se figur 2). Figur 2. Vindparkens interna elnät samt sträckningen till anslutning på land. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 Kablarna förläggs nedgrävda på land längs Dingelsundsådran fram till den punkt där älven korsas av en kraftledning. Kabeln går sedan i ett kabelschakt och följer kraftledningsgatan ca 500 m fram till mottagningsstationen. Om det visar sig möjligt att dra in kablarna till Stora Enso i Skoghall, eller till en befintlig kraftledning på Akzo Nobels industriområde strax intill, kommer de att förläggas i ett borrat hål under sjöbotten den sista biten från kabelstråket in till land, alternativt parallellt med en rörledning som leder ut från Skoghallsfabriken till Kattfjorden (se figur 3). 3

4 Figur 3. Kabelns anslutning till land. Fyra alternativ utreds (uppifrån och ned), in till Dingelsundsådran och vidare på land till Fortums mottagningsstation, in över Kråkudden och vidare till mottagningsstationen, styrd borrning in till Stora Ensos fastighet för vidare anslutning till Akzo Nobels högspänningsledning eller till ställverk vid Skogshallsverken. Alternativt kan kabeln dras längs en befintlig rörledning in till Stora Ensos fastighet. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 De föreslagna alternativen har valts för att undvika att komma i konflikt med sjöfarten in till Skoghall samt för att undvika områden där förekomst av föroreningar befaras på bottnarna, samt minimera ingrepp i Natura2000 området i Dingelsundsådran. 4

5 3 Miljöpåverkan 3.1 Utredda lokaliseringsalternativ I samband med förstudien till den befintliga Vindpark Vänern, som inleddes 1999, inventerades ett stort antal möjliga lokaliseringar för en större vindpark i norra Vänern. I förstudien och processen därefter identifierades 9 möjliga lokaliseringar värda att analysera närmare. Utifrån ett antal urvalskriterier som bland annat omfattade vindresurser, miljöpåverkan, motstående intressen och tekniska förutsättningar återstod slutligen tre tänkbara lägen. 1. Gässlingegrund 2. Stenkalles grund 3. Alfhilds grund Det tredje läget tillkom efter samråd med Sveriges Insjöfiskares Centralorganisation och yrkesfiskarna. Förslaget uppfyller inte de tekniska kriterierna men redovisas ändå i detta underlag som en alternativ placering (3). Gässlingegrund, Stenkalles grund och Alfhilds grund ligger inom det område som utpekats som riksintresse för vindkraft. Stenkalles grund ligger dessutom i huvudsak inom ett område avsatt som lämpligt för vindkraft i Karlstads kommuns förslag till vindkraftsplan som ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. På Gässlingegrund står idag en vindkraftpark med tio stycken 3MW-verk. De planerade vindkraftverken har samlats i en ny vindpark lokaliserad till området sydväst om Stenkalles grund. Efter samråd med yrkesfiskarna verksamma i norra Vänern och Naturskyddsföreningen har det ursprungliga förslaget till lokalisering, som presenterades i underlaget till det tidiga samrådet, samt det fortsatta samrådet, modifierats. De verk som skulle ha störst påverkan på fiskenäring har flyttats längre västerut och verken längst i nordväst flyttats så att avståndet till två fågelskär i Segerstads skärgård minskas samt planen på att förtäta Vindpark Vänern skrinlagts. Huvudskälet till att ansökan inte innefattar förtätningsalternativet är att inte riskera att påverka havsörnsbeståndet väster om Vindpark Vänern. Det föreslagna alternativet är alltså det som ger minst miljöpåverkan och är bäst anpassat till andra intressen (se figur 5). 5

6 Figur 5. Projeket består av 20 vindkraftverk i området vid Stenkalles grund i nordvästa Vänern. De röda symbolerna är de 10 befintliga vindkraftverken i Vindpark Vänern, de blå symbolerna är de planerade 20 nya vindkraftverken vid Stenkalles grund. Positionerna är inte exakta, det krävs geotekniska undersökningar av sjöbotten för att finna de bäst lämpade platserna för bergförankrade fundament. Om större verk används,kan antalet verk komma att minskas något. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 6

7 3.1 Lokaliseringsalternativen Företaget har undersökt tre olika områden, Gässlingegrundet (1), Stenkalles grund (2) samt Alfhilds grund (3), och utvärderat dessa områdens lämplighet för vindkraft (se figur 6). 1. Gässlingegrund 2. Stenkalles grund 3. Alfhilds grund Figur 6. De tre lokaliseringsalternativen i norra Vänern, Gässlingegrund, Stenkalles grund samt Alfhilds grund. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 7

8 En sammanfattning av bedömningen av de alternativa lokaliseringarna ges i det följande; Gässlingegrund (förtätning av Vindpark Vänern med 5 nya vindkraftverk) Grundförhållandena är goda. Området har goda vindförutsättningar. På grunden sker inget regelbundet fiske. Sommarfiske på abborre bedrivs öster om Gässlingegrund, längs farleden. De fem tillkommande verken kommer bara att utvidga området med ankringsförbud marginellt. Farleden till Skoghall ligger öster om Gässlingegrund. Närmaste verk ligger ca 200 m från farleden och uppe på grunden. Goda möjligheter för anslutning av kabel som kan förläggas parallellt med den befintliga kabel som nu går från Vindpark Vänern till Karlstad. Avståndet minskar från vindkraftverk till de närmaste öarna i Segerstads skärgård, där bland annat havsörn häckar. En etablering med endast fem verk är inte tekniskt och ekonomiskt genomförbar. Stenkalles grund (Ny vindpark med 20 vindkraftverk) Grundförhållandena är goda. Området har goda vindförutsättningar. Fiske sker regelbundet vid och runt grunden, dock företrädesvis vid de grund som ligger närmast djupt vatten, i öster. Påverkan på yrkesfisket kan minimeras genom att verken placeras i de områden där inget fiske bedrivs en bit innanför de yttersta grunden. Kablarna dras först upp mot Vindpark Vänern, öster om Gravkultarna, där fiske bedrivs, därefter parallellt med sjökabeln från Vindpark Vänern in till land. Goda möjligheter för anslutning av kablarna. Obetydlig påverkan för fågellivet. Betryggande avstånd till farlederna till Grums/Vålberg respektive Skoghall. Alfhilds grund Djupförhållandena medger inte rimliga tekniska/ekonomiska förutsättningar för byggnation av mer än ett fåtal fundament. Området har goda vindförutsättningar. Inget fiske sker regelbundet vid och runt grunden. Sämre möjligheter för anslutning av kabel (Längre sträckning samt högre kostnader). Står i vägen för sträckande fågel från Hammarö sydspets. 8

9 3.2 Miljökonsekvenser av en förtätning och utvidgning av Vindpark Vänern vid Gässlingegrund (figur 7) Figur 7. Förtätning med 5 nya verk (blå symboler) Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 Miljöpåverkan av uppförandet av Vindpark Vänern vid Gässlingegrund har utretts inom ramen för den MKB, som sedermera godkänts och legat till grund för Miljödomstolens dom som beviljade tillstånd att bygga parken. Av bedömningarna framgår följande; Etablering och drift av vindkraftparken bedöms ha liten påverkan på strömning och akvatiska livsmiljöer i norra Vänern. Häckande fåglar bedöms inte förekomma närmare än tre kilometers avstånd från vindkraftverken. Mot bakgrund av den kunskap som finns bedöms inte verken kunna störa häckande fåglar på dessa avstånd. Flyttningen av fåglar är inte koncentrerad i området för den ansökta lokaliseringen vilket innebär att den inte bedöms påverkas negativt av en vindkraftpark vid Gässlingegrund. Då avståndet till farleden är relativt stort och båttrafiken i området nära Gässlingegrund är liten bedöms en vindkraftpark vid Gässlingegrund ha liten påverkan på sjöfarten i området. Avståndet in till land är ca 4,5 km, vilket innebär att vindkraftparken kommer att vara synlig vid kustlinjen. Den bedöms dock inte utgöra ett dominerande inslag i landskapsbilden på det avståndet. Av ljudberäkningar bedöms inte ljudnivåer från vindkraftverken över 40 db(a) uppkomma vid bostäder. Påverkan under byggskedet av vindkraftparken utgörs framförallt av grumling. Denna bedöms vara ytterst begränsad, dels på grund av att förutsättningar saknas (bottnarna består huvudsakligen av hällar, block, sten och grus.), dels på grund av områdets öppna karaktär vilket medför en snabb utspädning. Utläggning av kabel bedöms endast ge mycket kortvariga effekter i form av grumling. Miljöpåverkan i Dingelsundsådran i samband med grävning av kabeldike parallellt med vattendraget bedöms vara mycket kortvarig, lokalt begränsad och inte vara av nämnvärd betydelse. 9

10 Den planerade vindkraftparken bedöms kunna anläggas och drivas utan betydande risk för olyckor för människa, egendom eller miljö. Miljökonsekvenser av en utvidgning och förtätning av Vindpark Vänern: Fem tillkommande verk kommer inte att förändra förutsättningarna för de punkter som nämnts ovan på något påtagligt vis, bortsett från att något verk kommer närmare häckande fåglar, bland annat havsörn, på öarna väster om parken. Den visuella påverkan ökar något, när parken utökas från 10 till 15 stycken vindkraftverk. De kommer dock att uppfattas som delar av den redan befintliga vindparken, vilket gör att den tillkommande påverkan blir marginell. Nya ljudberäkningar där de föreslagna nya verken ingår har genomförts. Ljudemissionerna ökar något men kommer fortfarande att med god marginal klara de rekommenderade gränsvärdena, även när ljudemissionen från de 20 planerade vindkraftverken vid Stenkalles grund ingår i beräkningen. Påverkan under byggskedet blir betydligt mindre när fem nya verk byggs än när de första tio verken byggdes. Vindkraftverken kommer att anslutas med en ny kabel som dras parallellt med den som idag går från Vindpark Vänern till fastlandet. Det finns fyra alternativ för anslutningen i land, dels via Dingelsundet eller Kråkudden till Fortums mottagningsstation, dels in till Stora Ensos industriområde och vidare till anslutningspunkter på Stora Ensos eller Akzo Nobels områden. 3.3 Miljökonsekvenser av en vindkraftpark vid Stenkalles grund Vindparken sydväst om Stenkalles grund, som benämns ReWind Vänern, ligger drygt 2,5 7 km söder om Vindpark Vänern. Av de utredningar som har gjorts framgår följande. Etablering och drift av vindkraftparken bedöms ha liten påverkan på strömning och akvatiska livsmiljöer i norra Vänern. Häckande fåglar förekommer inte närmare än på 2,5 kilometers avstånd från vindkraftverken, på fågelskäret Äggskär. Flyttningen av fåglar är inte koncentrerad i området för den ansökta lokaliseringen vilket innebär att den inte bedöms påverkas negativt av en vindkraftpark vid Stenkalles grund. Då avståndet till farleden är relativt stort och båttrafiken i området nära Stenkalles grund är liten bedöms en vindkraftpark där ha liten påverkan på sjöfarten i området. Avståndet till närmaste större ö, Bärön, är ca 4,5 km, och till fastland ca 5 km, vilket innebär att vindkraftparken kommer att vara synlig vid kustlinjen. Den bedöms dock inte utgöra ett dominerande inslag i landskapsbilden på det avståndet. Avståndet är så pass stort att ljudet från denna vindpark ger ett obetydligt tillskott till ljudet från Vindpark Vänern. Av ljudberäkningar bedöms inte ljudnivåer från vindkraftverken över 40 db(a) uppkomma vid bostäder. Påverkan under byggskedet av vindkraftparken utgörs framförallt av grumling. Denna bedöms vara ytterst begränsad, dels på grund av att förutsättningar saknas (bottnarna består huvudsakligen av hällar, block, sten och grus), dels på grund av områdets öppna karaktär vilket medför en snabb utspädning. 10

11 Utläggning av kabel bedöms endast ge mycket kortvariga effekter i form av grumling. Miljöpåverkan vid Dingelsundsådran i samband med grävning av kabeldike på land bedöms vara mycket kortvarig, lokalt begränsad och inte vara av nämnvärd betydelse. Samma sak gäller om kablarna i stället dras till Stora Ensos eller Akzo Nobels industriområde. Den planerade vindkraftparken bedöms kunna anläggas och drivas utan betydande risk för olyckor för människa, egendom eller miljö. 3.4 Alternativ lokalisering Alfhilds grund Området har goda vindförutsättningar. Inget fiske sker regelbundet vid och runt grunden. Sämre möjligheter för anslutning av kabel (Längre sträckning samt högre kostnader). Djupförhållandena medger inte byggnation av mer än ett fåtal vindkraftverk. Vindkraftverken står i ett område där flyttfågelsträcket på hösten passerar. Kostnaderna för elanslutning blir för höga om de fördelas på endast fyra vindkraftverk, vilket är det antal som maximalt kan rymmas på Alfhilds grund (se figur 8). Figur 8. Alfhilds grund är ett relativt litet grundområde. Den metod som används för fundament till verken är kostnadseffektiv på djup på meter eller mindre. Vid större djup ökar kostnaden med kuben på vattendjupet. Med dessa begränsningar ryms i bästa fall fyra vindkraftverk där, samtidigt som avståndet till land, och därmed även sjökabelns längd och kostnad, blir betydligt större än för de andra alternativen. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/

12 3.5 Alternativa utformningar De två ursprungliga förslagen, som presenterades på samråden i februari 2010 (se fig 9 och 10) är alternativa utformningar av den föreslagna vindkraftparken. Figur 9. Ursprungligt förslag 1. Figur 10. Ursprungligt förslag 2. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/0151 Dessa alternativ har modifierats utifrån de synpunkter och andra analyser som gjorts efter detta första samråd. Ytterligare några små justeringar gjordes efter det fortsatta samrådet i december 2010, och resultatet av detta är det huvudförslag som presenterats i avsnitt 2 och 3 (se figur 1, och 5). En annan alternativ utformning utgörs av en maximal utbyggnad inom området av riksintresse, som samtidigt pekas ut i Karlstad kommuns förslag till vindkraftsplan (se figur 11). Figur 11. Prioriterat område för vindkraft i Karlstad kommuns förslag till vindkraftsplan. 12

13 Med en parkutformning som bygger på vedertagen kunskap och rekommendationer när det gäller inbördes avstånd mellan vindkraftverk offshore, dvs minst 6 rotordiametrar i rader vinkelrätt mot den förhärskande vindriktningen och 8 rotordiametrar mellan raderna, kan ytterligare 68 vindkraftverk om 3 MW med 100 meters rotordiameter rymmas inom området (se figur 12). Figur 12. Om hela området som avsatts för vindkraft i Karlstad kommuns vindkraftsplan fylls med vindkraftverk, ryms utöver Vindpark Vänerns tio befintliga verk (varav 6 inom området) ytterligare 68 vindkraftverk (markerade med grönt), på djup <20 m. Det innebär dock ett omfattande intrång på yrkesfiskets intressen. Lantmäteriet Gävle Medgivande I 2011/ Miljökonsekvenser av ansökt verksamhet jämfört med nollalternativet Nollalternativet skall motsvara den troliga utvecklingen om den ansökta verksamheten inte kommer till stånd. I nollalternativet sker ingen utbyggnad och därmed ingen lokal påverkan. Elen från vindkraftparken antas i nollalternativet ersättas med marginalel, dvs importerad el framställd genom förbränning av kol. Ett sådant alternativ innebär därför istället miljöeffekter till följd av utsläpp till luft av förbränningsgaser. I följande tabell redovisas beräknade utsläpp i nollalternativet. Koldioxid Svaveldioxid Kväveoxider Stoft Aska ton 200 ton 160 ton 22 ton ton1 1 Aska: Antaget att 5% av bränslet blir till aska och värmevärdet är 27,2 MJ/kg (appendix till Greenhouse Gas Protocol). 13

14 Utöver dessa utsläpp till luft innebär nollalternativet miljöpåverkan i form av förbrukning av naturresurser; genom förbrukning av kol som råvara samt förbrukning av energi för brytning och transport. Brytning ger lokala effekter i form av påverkan på naturmiljön samt utsläpp till luft och vatten. Transporter innebär utsläpp till luft av förbränningsgaser. Sammantaget bedöms den ansökta verksamheten medföra betydligt mindre miljöpåverkan än nollalternativet. I jämförelse med nollalternativet utgör den ansökta verksamheten ett miljömässigt fördelaktigt alternativ. 4 Slutsats Miljökonsekvensbeskrivningen har visat att den vindkraftpark som redan har uppförts i norra Vänern, vid Gässlingegrund, kan kompletteras med en från denna tydligt avskild vindkraftpark vid Stenkalles grund, utan betydande miljöeffekter för människa eller miljö. Den planerade verksamheten är i linje med nationella, regionala och lokala miljömål och medför att betydande utsläpp till luft av klimatgaser och ämnen som medför försurning och övergödning kan undvikas. 14

Icke-teknisk Sammanfattning

Icke-teknisk Sammanfattning Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraftpark vid Stenkalles grund i norra Vänern Foto: Icke-teknisk Sammanfattning Postadress/Postal adress Telefon/Telephone Internet Bankgiro/Bank account Org.nr/Reg.No. ReWind

Läs mer

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796

Vindpark Boge. Sammanfattning av ansökan. 2012-07-19 Boge Vindbruk AB. Boge Vindbruk AB org nr: 556812-8796 Vindpark Boge Fotomontage. Utsikt från Kalbrottet i Slite. Vindkraftverket i förgrund är det befintliga verket Tornsvalan. De sju verken i Vindpark Boge syns i bakgrunden. Sammanfattning av ansökan 2012-07-19

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Samrådsunderlag Figur 1. Vindpark Marvikens öar består av 8-12 stora vindkraftverk placerade på stränder, öar och skär i Marviken. 652 21 Karlstad Sida 1 Vindpark Marviken Konsortiet

Läs mer

[Skriv text] Bilaga 3 B. Rewind Vänern AB

[Skriv text] Bilaga 3 B. Rewind Vänern AB [Skriv text] Bilaga 3 B Rewind Vänern AB Komplettering av ansökan enligt miljöbalken avseende påverkan på Natura-2000 området Klarälvsdeltat i samband med kabeldragning från planerad vindkraftspark vid

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Seawind Lake Vänern Projektbeskrivning

Seawind Lake Vänern Projektbeskrivning Seawind Lake Vänern Projektbeskrivning - 2010-12-06 ReWind Energy AB bildades 2009 och bolaget är baserat i Karlstad. Företaget har ansökt om rådighet för att projektera en vindkraftspark i nordvästra

Läs mer

Vindpark Marvikens öar

Vindpark Marvikens öar Vindpark Marvikens öar Vindpark Marviken Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Offshore AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Marviken Projektet drivs av ett konsortium som består av: Kolmårdsvind

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Finnåberget enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-09 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Vindpark Rata Storgrund

Vindpark Rata Storgrund Vindpark Rata Storgrund Samrådsunderlag Etapp2 Etapp 1 Bild 1. Vindpark Rata Storgrund, etapp 1 och etapp 2, består av tillsammans av ca 23 vindkraftverk 652 21 Karlstad Sida 1 ReWind Offshore AB ReWind

Läs mer

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17

Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge. Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Samråd enligt miljöbalen kap 6 4 Vindkraftprojekt Gröninge Anders Wallin, E.ON Vind Sverige AB 2012-01-17 Agenda Varför är vi här idag? Tillståndsprocessen Presentation av Gröningeprojektet Närliggande

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning

Högkölens vindpark. Projektbeskrivning Högkölens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HÖGKÖLEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03

Vindpark Boge. Projektbeskrivning- 2012-01-03 Vindpark Boge Projektbeskrivning- 2012-01-03 Boge Vindbruk AB bildades sommaren 2010 och bolaget är baserat på Gotland. Företaget avserattsökatillståndtillattbyggaenvindkraftsparkinomdetområdeibogesockenpå

Läs mer

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar

Storflohöjden Bräcke kommun. Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk. Bygglovshandlingar Storflohöjden Bräcke kommun Projektbeskrivning för etablering av vindkraftverk Bygglovshandlingar Mars 2011 www.jamtvind.se 1 Innehållsförteckning Innehåll Inledning 3 Lokalisering 3 Vägar 4 Vindförutsättningar

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken

Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Kolmårdsvind c/o Alf Gustafsson Älgstorp 1 618 92 Kolmården Norrköping 2015-03-10 Samrådsyttrande över Vindpark Marviken Samrådstiden var mycket kort, under senare delen av januari 2015. Naturskyddsföreningen

Läs mer

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning

Orrbergets vindpark. Projektbeskrivning Orrbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING ORRBERGET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo

Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo Hylte kommun Samhällsbyggnadskontoret Storgatan 8 314 80 Hyltebruk Bygglovsansökan för vindkraftanläggning Jonsbo 1 Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckningar: Sökande och byggherre: Kontaktperson:

Läs mer

DOM 2013-03-07 meddelad i Vänersborg

DOM 2013-03-07 meddelad i Vänersborg 1 VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2013-03-07 meddelad i Vänersborg Mål nr M 2109-11 SÖKANDE ReWind Vänern AB, 556836-5265 Köpmannagatan 2 652 26 Karlstad Ombud: Advokaterna Rudolf Laurin och Hannele Engdahl

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2013-04-10 Diarienummer: N137-0148/12 Utvecklingsavdelningen Björn Wadefalk Telefon: 366 40 19 E-post: bjorn.wadefalk@vastra.goteborg.se Remiss Vindplats Göteborg Vinga Vind

Läs mer

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik

Vindpark Gottenvik. Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Vindpark Gottenvik Projektbeskrivning för samråd med Norrköpings kommun 2013-04-11 ReWind Energy AB, Lantvärnsgatan 8, 652 21 Karlstad info@rewindenergy.se Vindpark Gottenvik Projektet

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Velinga vindkraftpark

Velinga vindkraftpark Velinga vindkraftpark Samråd med allmänheten 2011.04.07 Områdesbeskrivning Området domineras av ett kuperat skogslandskap, starkt påverkat av skogsbruk. Skogen består till större delen av barrskog med

Läs mer

ReWind Vänern Bilaga A - Teknisk beskrivning ReWind Vänern AB

ReWind Vänern Bilaga A - Teknisk beskrivning ReWind Vänern AB ReWind Vänern Bilaga A - Teknisk beskrivning ReWind Vänern AB Postadress/Postal adress Telefon/Telephone Internet Bankgiro/Bank account Org.nr/Reg.No. ReWind Offshore AB 070 6506985 www.rewindenergy.se

Läs mer

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten

Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Samrådsunderlag enligt MB och PBL inför samråd med allmänheten Uppförande av vindkraftverk på fastigheten Dal 1:1 Gåsevadsholm Fideikommiss AB avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken och planoch

Läs mer

Vindparken Gärdshyttan

Vindparken Gärdshyttan Vindparken Gärdshyttan Informations- och samrådsmöte den 5 september 2012 I Sörbygdsgården, Dalmark Alla Varmt Välkomna Gärdshyttan Vind AB www.gardshyttanvind.se Gärdshyttan Vind AB Projekteringsbolag

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion

Storrun. Trondheim. Östersund. Oslo. Stockholm. Faktaruta. Antal vindkraftverk 12. Total installerad effekt Förväntad årlig elproduktion storrun vindkraft Storrun Trondheim Östersund Oslo Stockholm Faktaruta Antal vindkraftverk 12 Typ nordex N90 2,5 MW Rotordiameter 90 m Totalhöjd 125 m Total installerad effekt 30 MW Förväntad årlig elproduktion

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK

TROLLEBODA VINDKRAFTPARK TROLLEBODA VINDKRAFTPARK VINDKRAFTPARK I TROLLEBODA Vi undersöker möjligheten att bygga mer vindkraft i Kalmarsund. Våren 2008 fick vi tillstånd av miljödomstolen att bygga 30 vindkraftverk med totalhöjden

Läs mer

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta

Sveriges målsättning. Elcertifikatsystemet. Miljönytta Sveriges målsättning 50 % av Sveriges totala energianvändning ska komma från förnybara energikällor till år 2020. Produktionen från förnyelsebara energikällor ska år 2020 vara 25 TWh. Det ska finnas planeringsförutsättningar

Läs mer

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning

Hornamossens vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING HORNAMOSSEN 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot

Läs mer

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning

Säliträdbergets vindpark. Projektbeskrivning Säliträdbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SÄLITRÄDBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg

Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Projektbeskrivning Vindkraft vid Fjällberg Fjällberg Fjällberg ligger i den mellersta delen av Västerbottens län. Fjällberg ligger ca 40 km sydväst om Lycksele stad och 43 km nordnordost om Åsele stad.

Läs mer

Välkomna till samråd angående Hån vindpark

Välkomna till samråd angående Hån vindpark Välkomna till samråd angående Hån vindpark Syftet med samrådsmötet är att delge aktuell information om det planerade projektet samt att samla in information och synpunkter. Skriv gärna upp er på deltagarförteckningen.

Läs mer

Bilaga C5 - Lokaliseringsutredning

Bilaga C5 - Lokaliseringsutredning Bilaga C5 - Lokaliseringsutredning Lokaliseringsalternativ för en vindpark i området utanför Marviken i Norrköpings kommun Vindform AB Tore Wizelius Vindform AB Org nr: 556785-5649 Banérgatan 79 VAT-nr:

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

FJÄLLBERGET SAXBERGET

FJÄLLBERGET SAXBERGET Antagen av Kf 2007-10-25 214 Laga kraft 2007-11-19 tillhörande fördjupad översiktsplan för Upprättad i juni 2007 Vindkraftverk på Fjällberget Foto: Jan Larspers, Länsstyrelsen Dalarnas län Postadress Besöksadress

Läs mer

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.

Vindpark Marviken. Vindpark Marviken. Projektbeskrivning. ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy. Vindpark Marviken Vindpark Marviken Projektbeskrivning ReWind Offshore AB, Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad info@rewindenergy.se Några Reflektioner om vindkraft VARFÖR? Två huvudskäl EKONOMISKT Ägare slipper

Läs mer

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun

Kompletterande samråd med särskilt berörda i samband med förprojektering av vindkraftverk vid Skäftesfall i Vetlanda kommun Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Södra Statkraft Vindkraft Utveckling AB Ted Kransby 2010-05-10 Kompletterande samråd Till berörda fastighetsägare och boende i närområdet till Skäftesfall vindbruksanläggning

Läs mer

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla

Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Datum 2009-09-10 1 (6) Exempel på vad en tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning för vindkraft på land minst ska innehålla Följande råd när det gäller vad en tillståndsansökan enligt 9 kap Miljöbalken

Läs mer

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Fallåsbergets vindpark. Projektbeskrivning Fallåsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING FALLÅSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda

Bilaga E. Vindpark Östra Frölunda Bilaga E Miljötillståndsansökan Detaljstudie Huvudlayout och alternativa layouter i förhållande till detaljplanelagda områden Vindpark Östra Frölunda Detaljstudie huvudlayout och alternativa layouter i

Läs mer

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun

Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Vindkraftteknik Daniel Johannesson, Johan Bäckström och Katarina Sjöström Kajoda AB presenterar Vindkraftparken Vilhällan Hudiksvalls kommun Underlag till miljökonsekvensbeskrivning Sammanfattning Kajoda

Läs mer

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken

Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Till: Länsstyrelsen i Västerbottens län Miljöprövningsdelegationen Ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken Sökande: Kontaktperson: Saken: Fred. Olsen Renewables AB Västra Norrlandsgatan 29 903

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl.

Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna Bockekulla 1:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Eva-Lena Larsdotter 2014-02-25 KS 2013/0985 Kommunstyrelsen Tillstånd till etablering och drift av vindkraftsanläggning med upp till åtta verk på fastigheterna

Läs mer

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning

Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Bilaga A Markbygden Etapp 2 - Elanslutning Samrådsredogörelse 2015-03-19 Tidigare samråd Bolaget har tidigare genomfört samråd enligt 6 kap 4 miljöbalken för hela projektet Vindkraft i Markbygden i samband

Läs mer

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget

Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget Samrådsunderlag om vindkraft på Broboberget wpd Onshore Broboberget AB planerar för en vindkraftsanläggning längs en höjdrygg på gränsen mellan Rättviks kommun i Dalarnas län och Ovanåkers kommun i Gävleborgs

Läs mer

Samrådsunderlag för ledningssträckning

Samrådsunderlag för ledningssträckning Samrådsunderlag för ledningssträckning 130 kv vindkraftanslutning i område väster om Hammarstrand 2011-09-05 Rapporten är framtagen av SWECO Energuide AB på uppdrag av E.ON Elnät Sverige AB 1 (8) Innehåll

Läs mer

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning

Rämsbergets vindpark. Projektbeskrivning Rämsbergets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÄMSBERGET 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun

Projektbeskrivning för uppförande av vindkraftverk i Härjedalens kommun Sida 2 av 14 Stentjärnåsen Vindkraft AB avser att, enligt miljöbalken och plan- och bygglagen, anmäla, respektive söka bygglov för uppförande av 3 vindkraftverk på fastigheterna Funäsdalen 70:8 och Tännäs

Läs mer

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län

Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Förlängning av nätkoncession för linje för två befintliga markkablar, Laxå kommun, Örebro län Samrådsunderlag September 2016 Ellevio AB avser förlänga nätkoncession för linje för två befintliga 40 kv markkablar

Läs mer

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning

Glötesvålens vindpark. Projektbeskrivning Glötesvålens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GLÖTESVÅLEN 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar

Läs mer

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se

Blekinge Offshore. 2012 Blekinge Offshore AB, www.blekingeoffshore.se Blekinge Offshore Projektbeskrivning Projektet omfattar uppförande av i första hand 700 vindkraftverk med en kapacitet på 2 500 MW och en beräknad produktion på 7-8 TWh per år inom Sveriges elområde 4.

Läs mer

Bilaga 2 Synlighetszoner

Bilaga 2 Synlighetszoner Bilaga 2 Synlighetszoner Länsstyrelsen påpekade i sin begäran om kompletteringar att tabellen i avsnitt 8.4 är föråldrad (se tabell 2 nedan), och inte ger stöd för den slutsats sökanden drar. Att tabellen

Läs mer

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning

Degerhamn Stenbrottet vindpark. Projektbeskrivning Degerhamn Stenbrottet vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING DEGERHAMN STENBROTTET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa.

Läs mer

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12

Vindpark Össjöhult. Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 Vindpark Össjöhult Samråd enligt 6 kap 4 Miljöbalken Sakägare, allmänheten, organisationer och föreningar 2009-05-12 2 (16) Förprojektering av vindkraftverk söder om Vrå, Vrå församling, Ljungby kommun

Läs mer

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning

Granbergs vindpark. Projektbeskrivning s vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING GRANBERG 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en

Läs mer

Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet

Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet Project Org Dokumenttyp Doc no in Captia Rev Kriegers flak 2 PYP Rapport 000 00 4 Titel Author/organisation Approved Kriegers flaks vindkraftpark Redovisning av lokaliseringsstudien för landfästet Status

Läs mer

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76

Diarienummer: 2016/ Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG Sida 1 av 5 Handläggare: E-post: Jonny Berg jonny.berg@bracke.se Bygg- och miljönämnden Ansökan om bygglov för sex vindkraftverk på fastigheterna Övsjö 1:39 och 1:76 Jämtvind AB har

Läs mer

Vattenfalls Vindkraftsplaner

Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfalls Vindkraftsplaner Vattenfall förser idag cirka 400 000 hem i norra Europa med ren el från vindkraft Vattenfall utvecklar vindkraft på land och till havs i nio länder Vattenfall kommer att fördubbla

Läs mer

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE

Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Samrådsmöte Vindkraftpark Fjällbohög enligt Miljöbalken (6 kap.) 2015-06-08 INFOGA BILD FRÅN FOTOMONTAGE Agenda 18:00-21:00 Syfte med samrådet Om Kraftö AB Allmänt om vindkraft Val av lokalisering Presentation

Läs mer

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --."

Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai<tforvahn8 1 - --. BORAS STAD PROTOKOLL Sarnmantradesdatum Miljö- och koncumenmämnden [-.~-*L~V.- 01- *--bai

Läs mer

Vindpark Marviken Icke teknisk sammanfattning Vindpark Marviken. Icke-teknisk sammanfattning. Vindform AB. Vindform AB Org nr:

Vindpark Marviken Icke teknisk sammanfattning Vindpark Marviken. Icke-teknisk sammanfattning. Vindform AB. Vindform AB Org nr: Vindpark Marviken Icke teknisk sammanfattning 2015-02-26 Vindpark Marviken Icke-teknisk sammanfattning Vindform AB Vindform AB Org nr: 556785-5649 Banérgatan 79 VAT-nr: SE556785564901 SE 115 53 Stockholm

Läs mer

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning

Brahehus vindpark. Projektbeskrivning Brahehus vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING BRAHEHUS 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning

Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Bilaga 2 MKB Förstudie nätanslutning Vindpark Kingebol 2011-09-02 PÖYRY SWEDPOWER AB 3116900 2011-08-22 rev 2 VINDPARK KINGEBOL Nätanslutningsutredning 1 Alla rättigheter förbehålles. Mångfaldigande av

Läs mer

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats.

Jacob Bennet ägare av marken där verken ska placeras vill att vi avvaktar tills ett nytt markavtal med Sydax AB är på plats. 2015-03-30 Mi 2015-48 Kenneth Kallin 0413-620 85 Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till beslut avseende miljöanmälan med verksamhetkod 40.100 enligt förordning (2013:251) om utbyte av två vindkraftverk

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008

Mellankommunal och regional planering i samarbete. Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Mellankommunal och regional planering i samarbete Ingegärd Widerström, Länsstyrelsen Kalmar län Vindkraftsutbildning hösten 2008 Två exempel: Kalmarsund och Öland Hav och land Många förfrågningar Motstående

Läs mer

Hjuleberg Vindkraftpark

Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg Vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark Hjuleberg vindkraftpark byggdes under 2013-2014 och ligger i Falkenbergs kommun i Hallands län. Vindkraftparken består av tolv Siemens turbiner med en effekt

Läs mer

Lillgrund vindkraftpark

Lillgrund vindkraftpark Lillgrund vindkraftpark I juni 2008 invigdes Lillgrund vindkraftpark. Den ligger en knapp mil utanför den skånska kusten, strax söder om Öresundsbron. Lillgrund är med sina 48 vindkraftverk Sveriges största

Läs mer

Samråd om vindpark Sögårdsfjället

Samråd om vindpark Sögårdsfjället Till Fastighetsägare och föreningar i närområdet kring Vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede 2014-01-14 Samråd om vindpark Sögårdsfjället Rabbalshede Kraft med dotterbolaget Sögårdsfjällets Vind AB erhöll

Läs mer

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län

Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Gruppstation för vindkraft vid Rödene i Alingsås och Vårgårda kommuner, Västra Götalands län Miljökonsekvensbeskrivning Produktion: Enetjärn Natur AB 2012 2012-06-28 Om dokumentet NV Nordisk Vindkraft

Läs mer

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr

Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr Energimyndigheten registrator@energimyndigheten.se Synpunkter på Energimyndighetens förslag till uppdatering av riksintresseområden vindbruk dnr 2012-2103 Naturskyddsföreningen Gotland anser att Energimyndighetens

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16

Bröcklingbergets Vindkraftpark. Samråd med myndigheter 2009-12-16 Bröcklingbergets Vindkraftpark Samråd med myndigheter 2009-12-16 Ownpower Projects Projekteringsbolag för vindkraft Utvecklar projekt för egen portfölj, för andra och tillsammans med partner Konsultuppdrag

Läs mer

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra

Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag Vindkraft Rågåkra Samrådsunderlag 2010-11-23 Innehållsförteckning 1 Administrativa uppgifter... 3 1.1 Sökande... 3 1.2 Kontaktuppgifter... 3 1.3 Konsult...3 1.4 Verksamhetsuppgifter...

Läs mer

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten

Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning. Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Ur karta Lantmäteriverket Gävle 2007. Medgivande I 2007/0589. Miljökonsekvensbeskrivning Ledning för naturgas från Norge till den svenska västkusten Januari 2008 Sammanfattning Bakgrund Skanled är ett

Läs mer

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun

Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Vårgårda 2011-10-10 Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen 441 81 Alingsås Ansökan om bygglov för vindkraftverk på Upplo 1:1 i Alingsås kommun Sökanden Eolus Vind AB (publ) Huvudkontor

Läs mer

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II

Maevaara vindpark. Projektbeskrivning Etapp II Maevaara vindpark Projektbeskrivning Etapp II 2/5 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015

Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kommunstyrelsens sammanträde den 1 december 2015 Kompletterande handlingar till följande ärenden: 8 Kommunstyrelsens ekonomiska månadsrapport efter november 2015 24 Länsstyrelsen i Kronobergs läns remiss

Läs mer

OBS! Detta är MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring

OBS! Detta är MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring Ha ll i hatten consulting Preliminär MKB för storskalig vindkraft i Hanöbukten OBS! Detta är MKB-övning med varierande grad av verklighetsförankring Markus Carlborg Anders Håkansson Martin Sjöström Handledare:

Läs mer

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15

SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 SAMRÅDSSMÖTE LARSBO/VALPARBO VINDKRAFTSPARK 2013-05-15 Innehåll GreenExtreme AB Samrådsmöte Vindkraft i Sverige Projektet Larsbo/Valparbo Vindkraftspark GreenExtreme AB Startades 2007 Kontor i Göteborg

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen

Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Välkomna till vårens informationsträff för Vindpark Duvhällen Utställningen ger aktuell information om projektet - Vad har skett sedan samrådet - Utförda inventeringar och undersökningar - Kommande inventeringar

Läs mer

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun

Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Vindkraft Solberg Örnsköldsvik och Åsele kommun Projektbeskrivning Maj 2009 Innehåll Innehåll... 2 Sökande... 3 Inledning... 4 Presentation av projektet... 5 Lokalisering... 5 Karta Solbergs vindkraftpark

Läs mer

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk.

Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. VINDKRAFT Information om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen är framtagen i maj 2012. Foto: Filippa Einarsson. I Kristianstads kommun inns det goda förutsättningar

Läs mer

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11

INNEHÅLL. Allmänt 3. Förläggningsmetod 9. Restriktioner kring ledningen 10. Teknisk data mm 11 2 TEKNINSK BESKRIVNING TILLHÖRANDE ANSÖKAN OM NÄTKONCESSION FÖR NY MARKFÖRLAGD 130 KV-KRAFTLEDNING INNEHÅLL 1 Allmänt 3 2 Utformning och utförande 5 2.1 Samförläggning med överföringsledningar (Sobacken

Läs mer

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA

FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA FÖRLÄNGNING AV KONCESSION FÖR 400 kv-ledningarna MELLAN RINGHALS OCH HORRED SAMT MELLAN RINGHALS OCH STRÖMMA SAMMANFATTNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SEPTEMBER 2010 Förlängning av koncession för 400

Läs mer

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning

Svartåsens vindpark. Projektbeskrivning Svartåsens vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING SVARTÅSEN 2/7 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen

Läs mer

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13

Underlag för samråd. Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun. E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun E.ON Elnät Sverige AB 205 09 Malmö 2010-09-13 Titel Utfört av Underlag för samråd Ny 70 kv markkabel i Danderyds kommun Johanna Fransila, Sweco

Läs mer