Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL"

Transkript

1 Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1

2 2

3 Projektnummer: Studie rörande test- och demomiljöer för elbilar i Sverige Studien fokuserar på den tidiga introduktionsfasen av elfordon och laddhybrider i Sverige. Den identifierar och sammanför lämpliga aktörer och samarbetspartners, samt föreslår hur testflottor och demoplatser kan organiseras, så att kunskapsöverföringen kan maximeras vad gäller praktisk erfarenhet av elfordon, laddhybrider och laddningsinfrastruktur. Studien avser att föreslå lämpliga metoder och tekniker hur datainsamling och användarerfarenheter från fordonstester och affärsinriktade demonstrationsförsök skall tas tillvara, sammanställas och spridas på bästa sätt, liksom hur olika test- och demonstrationsaktiviteter skall uvärderas för att ge maximalt kunskapsutbyte. Likaså skall studien föreslå ett långsiktigt FoU program samt hur vintertester av elfordon kan ske. Studien har genomförts av Elforsk, Test Site Sweden- TSS samt Power Circle. Rapporten har skrivts av Martin Persson, TSS, Olle Johansson, Power Circle och Sten Bergman Elforsk. Projektets styrgrupp har bestått av Hans Folkesson och Peter Öhman, TSS, Bo Normark, Power Circle, Stefan Montin, Elforsk och Anders Lewald, Energimyndigheten. Materialet har sammanställts och editerats av Sten Bergman.Förstudien genomfördes under perioden januari 2010 till aug Stockholm 25 juli 2010 Sten Bergman Elforsk 3

4 Utvärderingsprogrammet NATUREL syftar till att skapa en förståelse kring elbilsanvändningen i Sverige och de problem och möjligheter som hänger ihop med dessa nya typer av fordon. För att erhålla förståelsen måste kunskapen om elfordon, körmönster och laddning m.m. systematiskt byggas upp under en längre tid och effektivt kunna föras ut till alla berörda parter som bidrar eller kan bidra till utvecklingen. Kunskapen bygger på att validerad och relevant information kan erhållas och underbyggas med simulerade och faktiska experiment eller demonstrationer etc. Informationen baseras huvudsakligen på att en mängd data, både kvantitativa och kvalitativa, samlas in, systematiseras, kvalitetsgranskas och görs tillgängliga. 4

5 Innehåll i Sammanfattning Bakgrund Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år Sverige ett perfekt testland för elfordon Tillgången till elfordon inledningsvis begränsad Kostnaden för elfordon initialt mycket hög Behovet av en systematisk kunskapsuppbyggnad Studiens omfattning och avgränsning Syftet med studien Målet med studien Varför är detta viktigt? Allmänt om elbilsutvecklingen och dess utmaningar En accelererande teknisk utveckling Avancerade batterier nyckeltekniken för elbilsutvecklingen Mer räckvidd per lagrad energienhet Laddningsinfrastrukturen Långsam och halvsnabb laddning Snabbladdning och ultrasnabb laddning Batteribyte som laddningsmetod Induktiv laddning Automatisk laddning Laddning under färd Räckviddsförlängning mha nya teknologier Standardisering av laddningstekniken Betalsystem och marknadsmodeller IT-stöd för elbilsanvändare Bilanvändning och mobilitet i Sverige Den svenska fordonsflottan Bilen som det dominerande transportsättet Tunga transporter och busstrafik Mobilitet och bilrörelsemönster

6 2.5.5 Kör- och lastcykler för laddhybrider och elfordon Vilka är utmaningarna? Sammanställning av omvärldssatsningar Frankrike går före Storbritannien och Irland Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz Portugal, Spanien, Italien och Israel USA och Kanada Kina, Japan, Taiwan, Korea, Australien, Singapore och Sydafrika Norge, Danmark, Finland och Island EU projekt med inriktning mot elfordon och mobilitet Fordonstillverkares planerade testprogram Tester och demonstrationer av elfordon utanför Sverige Elfordon och laddningsinfrastrukturutveckling i Sverige Svenska fordonstillverkare och deras underleverantörer Volvo Personvagnar SAAB Automobile Scania Volvo AB Electroengine Hybricon, AutoAdapt m.fl Svenska test- och demonstrationsmiljöer med fokus på fordonsteknik Elbolagen Vattenfall EON Fortum Göteborg Energi Jämtkraft och Sundsvall Energi Mälarenergi Gävle Energi/Sandviken Energi Kalmar Energi/Borgholm Energi Gotland Energi Öresundskraft Växjö Energi

7 Umeå Energi Lunds Energi Elföretagens samlade FoU kring elfordon och laddhybrider Utbyggnad av laddningsinfrastrukturen i Sverige Vem bygger laddplatserna? Vem tillverkar laddningssystemen? Var finns laddplatserna? Vilka är utmaningarna? Forskningsverksamhet kring elfordon och laddningsinfrastruktur Svenskt Hybridcentrum SHC Fordons och Trafiksäkerhetscentrum- SAFER Viktoriainstitutet Beteendeveteskaplig forskning inom fordonsområdet Forskningsprogram Bilens sociala och ekonomiska betydelse BISEK Beteendevetenskaplig forskning workshop i mars Övriga relaterade elfordonsaktiviteter i Sverige Upphandling av elfordon EU projekt med Sverigeanknytning SmartGrid projekt med elbilsankytning Behovsbilden-vad vill vi veta? Erfarenheter från tidigare elfordonsprogram i Sverige Vad gjorde vi och vad lärde vi oss? Fordonstillverkare Elföretagen Legala hinder måste undanröjas Myndigheter och Organisationer Företag med tjänstefordon och bilflottor Vad tycker allmänheten om elbilar och vad vill man veta? Sammanställning av behovsbilden Nationellt program för utvärdering av elfordon och laddnings-infrastruktur NATUREL Behov finns av att testa och demonstrera ny teknik Marknadsnära test och demonstration Syftet med programmet - NATUREL Målet med programmet

8 6.3 Förslag till organisation Nationell analysgrupp Förslag till verksamhetsplan En koordinerad test och demoverksamhet Virtuell testmiljö Fordonssimulering Avancerad körsimulator tillgänglig Uppbyggnad av specifik simuleringsmiljö för elfordon Koncentrerad professionell testmiljö Karaktär hos den professionella miljön Geografisk avgränsning av professionella testmiljöer Förslag rörande koordination/support i koncentrerade testmiljöer Distribuerade demoarenor Karaktär hos demoarenorna Test och demonstrationsaktiviteter på gång i Sverige Koordination av utvärdering inom och mellan demomiljöerna Elfordon i vinterklimat Karaktär hos vintertestområden Förslag till vintertestprogram i Sverige Övergripande sammanfattning av koordinerad utvärdering inom test och demomiljöer Datainsamling, analys och utvärdering Behov av systematiserad datainsamling och informationshantering Mätsystem och datainsamling Genomförande av mätkampanjer Installation av mätsystem i fordon Insamling av rörelsemönster från fordon Insamling av teknisk fordonsdata Insamling av attityder från elbilsförare och en bredare allmänhet Uppbyggnad och administration av databas Upphandling av mätdata Kommunikation och resultatspridning Webb-baserad informationsplattform Återkommande konferens om elektromobilitet Internationellt samarbete Långsiktigt forskningsprogram kring elfordon i ett användarperspektiv

9 10.1 Förslag till FoU ramprogram för elektromobilitet Programstyrelse Förslag till lämpliga forskningsområden Kostnadsuppskattning Referenser m.m Rapporter Internet Appendix 1 Nomenklatur kring test och demomiljöer Appendix 2 Incitament och styrmedel för stimulans av elfordonsutvecklingen

10 i Sammanfattning Bakgrund Utvecklingen inom framförallt batteriområdet har under det senaste decenniet resulterat i mycket energitäta batterier baserade på olika Litum-jon teknologier. Jämfört med ett blybatteri kan ett litium-jon batteri erbjuda ggr högre effekt och nästan 10 ggr högre energilagring per kg. Detta innebär att det det har blivit både teoretiskt och praktiskt möjligt att nu bygga fordon som kan köra en substantiell sträcka på el. Med normala transportmönster i världen på allt mellan km per dygn kan en elbil med ett batteri om ca 10 kwh erbjuda en daglig körsträcka om 5-7 mil på en laddning. En elbil med ett batteri om 40 kwh skulle kunna köra upp mot mil per laddning. Den mycket energieffektivare eldriften innebär för konsumenten troligtvis lägre kostnader för bilanvändningen, men kommer sannolikt också att förändra körbeteendet. Med dagens mönster att tanka en bil för upp mot mils körning kommer elbilar att ladda när de står stilla. En personbil körs i snitt 6-10% av dygnets alla timmar. I detta fall kan en långsamladdning (enfas 10/16 A) av bilen ske i hemmet och möjligen också på jobbet, alternativt när man uträttar något ärende. En mellansnabb laddning skulle kunna ske på 1-2 tim och därmed ge en körsträcka upp mot 10 mil. En tjänstebil för distribution, eller en taxi, kör en sträcka om 300 km per dygn och har under dagtid inte möjlighet att långsamladda. I dessa fall kan snabbladdning av batterierna vara en reell möjlighet. Snabbladdning kan ske genom t.ex. batteribyte eller både konduktiv (DC) -laddning eller induktiv (AC) laddning, med effekter upp mot kw. Att tanka en elbil skulle i dessa fall endast ta från några minuter upp till max 10 minuter. Elbilen är nu i snabb utveckling och vi har nog bara sett början på ett troligt teknikskifte. På många håll i världen testas elbilar, batterier och laddningsystem. Tester och demonstrationsprogram sätts upp i snabb takt och alltfler spekulerar kring hur en framtida elbilsmarkand skulle kunna se ut. Syftet med studien Denna studie syftar till att ta fram ett genomarbetat förslag hur test och demonstrationsmiljöer för elfordon skulle kunna organiseras i Sverige, ge förslag till lämpliga vintertester av elfordon samt föreslå lämplig långsiktig forskning kring elfordon och laddningsinfrastruktur. Både tekniska och beteendemässiga frågeställningar kan omfattas. Studien omfattar dock inte ren fordonsforskning, komponentforskning eller forskning kring kollektivtrafik, samt logistiklösningar, annat än vad som kan bli resultat från exempelvis studier rörande nya laddningstekniker/metoder. Målet med studien är att vi skall öka vår samlade kunskap i Sverige kring elfordon som körs under realistiska betingelser och att denna kunskap skall generera intressant teknisk utveckling, skapa nya innovationer och affärsverksamhete, samt på sikt medverka till en ökad sysselsättning. Dessutom skall förslaget kunna medverka till att Sverige tidigt uppfattas som ett föregångsland inom elbilsutvecklingen i världen 10

11 Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år 2020 En kraftfull tillväxt av fordonsflottan av laddhybrider och elfordon skulle i Sverige kunna bidra till att mycket påtagligt minska utsläppen av koldioxid, samt dessutom minska beroendet av importerad olja. En översiktlig analys visar att om samtliga personbilar vore elfordon, skulle den totala utsläppsmängden CO 2 minska med 12 miljoner ton, dvs nästan med en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. Energibesparingen inom vägtrafiken skulle uppgå till närmare 45 TWh per år och behovet av el skulle öka med måttliga TWh eller drygt 8% av nuvarande elbehov. Elföretagen, Svensk Energi, Power Circle, TSS, IVA m.fl. har ställt sig bakom en offensiv vision att Sverige skulle kunna ha 600,000 elfordon år Denna andel elfordon, ca 15% av fordonsflottan, räcker för att personbilstrafiken skall sänka sina koldioxidutsläpp med närmare 20%. Visionen om 600,000 elfordon är dock mycket offensiv och skulle i princip innebära att andelen elfordon som måste nyregistreras i Sverige, från låt säga 2015, bör uppgå till ca 33% av nybilsförsäljningen och därmed ligga runt per år. Detta är dock i paritet med den andel miljöbilar som registrerades under slutet av För att visionen skall kunna uppnås fordras att många faktorer samverkar. Förutom att det finns en reell tillgång till bilar som företag och privatpersoner vill (och kan) köpa, måste en laddningsinfrastruktur finnas på plats som möjliggör att bilarna kan köras på önskvärt sätt. Troligtvis behövs också ett helt batteri med stimulansåtgärder, bidrag, skattereduktioner, m.m. från både staten, kommuner och andra aktörer för att visionen skall kunna bli möjlig. När kommer elbilarna? Fordonstillverkare börjar nu visa upp konceptbilar och tidiga prototyper av både energieffektiva konventionella fordon, elhybrider, laddhybrider, bränslecellfordon, elfordon med räckviddsförlängare och rena elbilar på bilmässor världen över. Några få modeller finns redan till försäljning, men i regel i små kvantiteter och till höga kostnader. En intressant observation är att fordonsflottan ser ut att ytterligare diffrentieras med nya fordon avsedda enbart för stadskörning, s.k. Urban Electric Vehicles eller mikro-bilar. Dessa fordon är relativt små och får troligtvis en relativt begränsad räckvidd. Andra fordon utvecklas med inriktning mot en smäcker design, hög acceleration och en förhållandevis lång körsträcka på el. Vissa företag har specialiserat sig på konverteringar av konventionella fordon till både ren eldrift som till hybridlösningar. Baserat på de aviseringar som nu sker från fordonstillverkarna kan en försiktig bedömning vara att små elbilar kommer att bli kommersiellt tillgängliga i små serier redan från Medelstora rena elbilar kommer att kommersialiseras från Laddhybrider kommer på marknaden från 2012 och bränslecellfordon runt Uppskattningsvis kommer de vanligaste bilmärkena i Europa att ha elfordon och laddhybrider till försäljning i ett flertal modeller från ca 2013 och framåt. Merkostnaden för elfordon uppskattas inledningsvis ( ) att bli mycket hög, men i takt med produktionsökningar, effektivisering i batterifabrikerna och ökade försäljningsvolymer, är det troligt att merkostnaden för elbilar kommer att sjunka relativt snabbt så snart volymerna växer. 11

12 Vilka är utmaningarna? Helt uppenbart står fordonsindustrin inför mycket stora utmaningar med att utveckla en helt ny typ av fordon baserade på elmotorer, batterier, ny kraftelektronik, avancerade styrsystem och nya drivlinor. Det tog bilindustrin nästan 100 år att förfina förbränningsmotortekniken och Toyota mer än 20 år att bygga nödvändig kunskap för att ta fram den första kommersiella elhybriden (Toyota Prius 1997). Nu krävs att fordonsindustrin skall anamma en helt ny teknologi inom möjligen en 5 årsperiod för att vara konkurrenskraftig. Nya aktörer kommer också in på marknaden som bygger på kunskaper om IT och batteriteknologi. En stor utmaning är vidare hur affärskoncepten för elfordon skall se ut om batteritekniken utvecklas fort och underhållsbehovet för elfordon drastiskt minskar. Samhällsplanerare behöver ett bra underlag för att planera hur vägar och samhället skall orienteras med tanke på laddningsfrågor, buller och miljöförändringar. Elfordon kan skapa helt ny urbana miljöer och transporter ske i slutna tunnelsystem utan omfattande krav på ventilation etc. Induktiva laddningssystem har åtminstone en teroetiskt möjlighet att resultera i effektiv och användarvänlig laddning om verkningsgrader och positioneringssystem kan utvecklas och tillhandahållas till låga kostnader. Elfordonsparadigmen öppnar således för många nya möjligheter och skapar samtidigt stora nya utmaningar. Bland annat måste elproduktionssystemet anpassas efter en ny typ av last och ett nytt beteendemönster hos elkunderna. Vad innebär exempelvis att smartladda sitt elfordon när tillgången till billig vindkraftel snabbt kan förändras? Hur skall eldistributionssystemet se ut om vi plötsligt får ett behov av ett stort antal snabbladdningsstationer, kanske långt ut i våra distributionsnät? Vad sker i omvärlden? Många fordonstillverkare har aviserat att nya bilmodeller med varierande grad av hybridisering kommer att lanseras inom de kommande åren. Vissa har långt framskridna planer på tillverkning av laddhybrider och vissa har konceptbilar för ren eldrift eller eldrift med någon form av räckviddsförlängare. Den samlade investeringen i nya Litium-jon fabriker uppgår till över 100 miljarder SEK och dessa skall enligt planerna stå redo senast Uppskattningsvis kommer då batterier till närmare 1,5 miljoner elfordon att kunna produceras årligen. Marknadsbedömningar av Litium-jonbatterier pekar på en total omsättning över 60 miljarder USD per år runt 2030 och 250 miljarder USD efter I så fall skulle produktionen av batterier till elbilar kunna försörja en årlig volym på närmare 10 miljoner elfordon 2030 och 40 miljoner elfordon kring Den globala bilparken bedöms att växa från dagens 800 miljoner fordon till över 2,4 miljarder fordon runt Många länder vill nu profilera sig som elbilsnationer och en mängd initiativ har tagits både från stater, myndigheter, kommuner och fordonstillverkare. 12

13 Vad gör vi i Sverige? Svensk fordonsindustri är känd för att leverera produkter med hög kvalitet, hög komfort och ett stort säkerhetstänkande. Många fordonstillverkare har upptäckt att Sverige har unika fördelar med ett vinterklimat i stor avskildhet och en testinfrastruktur som möjliggör avancerad fordonstestning under en stor del av året. Svensk forskning har under senare år kommit att behandla elfordon och hybrider. Via Vinnova och Energimyndigheten har program som Gröna Bilen genomförts och för närvarande satsas forskningsresurser inom det Fordonstekniska Försöksprogrammet (FFI). Kunskapsutveckling kring körmönster och bilens socioekonomiska roll i samhället studeras inom forskningsprogrammet BISEK. I ett gemensamt initiativ samverkar nu Vattenfall och Stockholm Stad med att få till stånd en större gemensam upphandling av elfordon. F.n. finns ett avsierat intresse från 100-talet företag och organisationer rörande upphandling av drygt 14,000 elfordon och laddhybrider. Dvs kring 3,500 per år. Den 25 maj informerades att Energimyndigheten beviljat 62 miljoner SEK i stöd för elbilsupphandlingen. Detta innebär en förflotta om 50 fordon där stödet kan uppgå till 25% av merkostnaden ( dock max 100,000 SEK), samt stöd upp till SEK per fordon för huvudflottan om dryga fordon. Förflottan beräknas bli upphandlad redan 2010, medan huvudflottan under åren 2011 och En mängd aktiviteter har startas i Sverige för att underlätta elbilsintroduktionen. Både Volvo och Saab driver utvecklingsprojekt i samverkan med Energimyndigheten och i fallet med Volvo även med Vattenfall. Konverteringsföretag som Atoadapt och Hybricon m.fl. konverterar befintliga fordon till eldrift alt. till laddhybrider. Alelion och Effpower utvecklar nya batterityper och styrsystem för dessa. Transic m.fl. utvecklar framtidens kraftelektronik med fokus på fordonstillämpningar. Ett flertal av de svenska elföretagen är aktiva i utveckling av nya affärsmodeller för elfordon och utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen. De svenska elföretagen har också olika program för demonstration av elfordon i verkliga miljöer. Gemensamt förbereder man sig för elbilsintroduktionen genom framåtblickande forskningsprojekt via ELFORSK. Power Circle arbetar med Industriella nyetableringar med bäring på elfordonstillverkning och batteriproduktion i Sverige och Test Site Sweden lanserar Sverige som ett testland för elfordon. Invest in Sweden Agency (ISA) verkar för att utländska aktörer skall etablera sig i Sverige. Inom Näringsdepartementet pågår ett samarbete med Norge för demonstration av elfordon och Stockholm Stad, Fortum, Vattenfall m.fl. är engagerade i storskaliga EU program för demonstration av elfordon. 13

14 Hur ser behovsbilden av ny kunskap ut? Det finns många frågor kring elbilar och laddhybrider och utformningen av en lämplig laddningsinfrastruktur. Behovsbilden av ny kunskap rörande elfordon i verklig miljö är omfattande, trots tidigare stora satsningar på elbilsprogram i Sverige under 70, 80 och 90-talet. Myndigheter påtalar ett direkt behov att kunna kartlägga elbilars körmönster för att bättre kunna planera trafikmiljön. Naturvårdsverket anser sig ha ett stort behov att kunna utveckla realistiska modeller kring emissioner av vägtrafiken i både stadsmiljö och på landsbygd. Myndigheter vill också veta köpbeteende och körsträckor, körmiljöer etc för att kunna planera effektiva styrmedel. Fordonstillverkare vill ha svar på kundpreferenser och säkerhetsaspekter kring elfordon, laddning och funktion under varierade betingelser. Batteritillverkare vill veta laddningsmönster för att kunna optimera batteristorlek, laddningshastighet m.m. Ett stort behov finns att verifiera hur elfordon kommer att bete sig i vinterklimat och när det är extremt kallt. I olika kundundersökningar har attityden till elbilar och laddhybrider undersökts. I takt med att verkliga fordon kommer ut på marknaden finns ett stort behov att kartlägga attitydförändringar och följa allmänhetens (och politikers) allmänna bild av elbilars roll och betydelse för miljö och trafiksituationer, både lokalt och mer övergripande i Sverige. Elföretagen ställer många frågor kring utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och hur marknads, affärs, och betalmodeller kan utvecklas utan att marknaden distorderas. Standardiseringsfrågorna är i fokus för att kunna bedöma vilka system man skall satsa på och man ser framför sig en växande marknad med olika förarstöd och Mobilapplikationer som vägleder elbilsförare, vad gäller lediga laddplatser, förbokning av laddstolpar m.m. En viktig fråga som f.n. diskuteras är om det föreligger ett faktiskt behov av snabbladdning och i så fall vilka kategorier som kan komma i fråga. Likaså finns många frågor kring hur en kostnadseffektiv laddningsinfrastruktur skall byggas upp, som på sikt gynnar alla parter. 14

15 Ett förslag till nationellt program för utvärdering av elfordon och laddningsinfrastruktur NATUREL Denna studie lämnar ett förslag till ett sammanhållet test- och utvärderingsprogram för kommande elbilssatsningar i form av flottor och demonstrationsinsatser. Förslaget bygger på de faktiska behov som uttalats av myndigheter, industri, elföretag, forskningsinstitutioner, organisationer och allmänheten. Programmet är i första hand inriktat mot att skapa en kunskapsbas kring elbilsanvändningen och erfarenheter från alla tester och försök som görs med fordon och laddningsinfrastrukturen. Programmet föreslår även en samlad verksamhet kring systematisk datainsamling och kunskapsspridning. Ett förslag lämnas till ett mer långsiktigt FoU program som rör ElektroMobilitet och som skulle kunna stimulera innovationer och utveckling av ny teknik för framtidsbranscher. Programmet ger förslag till hur uppbyggnad av specifika testmiljöer kan ske och hur organisation kan ske vad gäller insamlig av kunskap från spontana demonstrationsprogram runt om i landet. Ett förslag ges även på vad som skulle kunna vara lämpliga tester att ske i vinterklimat. Programmet föreslås ske inom ramen för etablerade verksamheter inom både Test Site Sweden och Elforsk som ges ett långsiktigt uppdrag att bygga upp och vidmakthålla kompetensen inom området för Elektromobilitet, samt svara för den praktiska databasen, hantering av ett forskningsprogram och omvärlsbevakning, kommunikation etc. Programmets omfattning uppskattas till en volym om 68 MSEK på 4 år, dvs 17 MSEK/år. Figur Renault lanserade två bilmodeller i juli Renault Kangoo samt Renault Fluence. Båda avses komma ut på marknaden under

16 16

17 1. Bakgrund Energimyndigheten skrev i sin utredning 1 till regeringen i maj 2009 följande: Energimyndigheten föreslår [mot bakgrund av ovanstående] att ett nationellt demonstrationsprogram för elbilar och laddhybrider samt utbyggnad av laddinfrastruktur etableras. Vidare att stödet till elbilar och laddhybrider ses över och ökas i relation till andra sk miljöfordon. Demonstration som stödform föreslås därför att merkostnaden för elbilar och laddhybrider de närmaste åren är omfattande men till sin omfattning osäker, att kostnadssänkningar är att vänta, att utbyggnad av laddinfrastruktur är föremål för stark utveckling och standardisering samt att svensk fordonsindustri ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av elfordon och laddhybrider. 1.1 Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år 2020 Ett stort antal fordonstillverkare har aviserat att man nu utvecklar elhybridfordon som kan anslutas till nätet för laddning och vilka förväntas kunna köra avsevärda sträckor drivna med el som bränsle. Lanseringen av dessa fordon förväntas ske 2010 och åren strax därefter. En kraftfull tillväxt av fordonsflottan av laddhybrider och elfordon skulle i i Sverige kunna bidra till att mycket påtagligt minska utsläppen av koldioxid samt dessutom minska beroendet av importerad olja. En översiktlig analys visar att om samtliga personbilar vore elfordon, skulle den totala utsläppsmängden CO 2 minska med 12 miljoner ton, dvs nästan med en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. Energibesparingen inom vägtrafiken skulle uppgå till närmare 45 TWh per år och behovet av el skulle öka med TWh eller drygt 8% av nuvarande elbehov. Energimyndigheten redovisar i den senaste långsiktsprognosen att antalet elbilar och laddhybrider i Sverige med nuvarande styrmedel antas bli år 2020 och gör vidare bedömningen att batterikostnaden och därmed fordonskostnaden för elbilar och laddhybrider idag utgör det viktigaste hindret för en introduktion av dessa fordonstyper och att laddinfrastrukturen för elbilar och laddhybrider redan idag anses vara tillräcklig för en introduktion av båda typerna av fordon. Hur mycket marknaden för dessa fordon kan expandera genom utbyggnad av laddinfrastruktur går i dagsläget inte att precisera Elföretagen, Svensk Energi, Power Circle, TSS, IVA m.fl. har ställt sig bakom en offensiv vision att Sverige skulle kunna ha 600,000 elfordon år Denna andel elfordon, ca 15% av fordonsflottan, räcker för att personbils-trafiken skall sänka sina koldioxidutsläpp med närmare 20%. 1 KAMEL-Kunskapsunderlag angående marknaden för elbilar och laddhybrider; ER 2009:20. 17

18 Serie Figur 1.1 Uppskattad prognos över totala antalet elfordon i Sverige mellan 2010 och 2020 som erfordras för att nå visionen 600,000 år Den största förändringen i elfordonsbeståndet sker således initialt mellan åren 2010 och 2014 som utgör den inledande fasen då de första elbilarna blir tillgängliga för en bredare kundkrets. Perioden skulle kunna innebära att ett marknadsgenombrott har skett om mer än 20% av fordon som säljs är elbilar eller laddhybrider. Perioden efter 2020 anses vara en massmarknadsperiod med traditionell tillväxt. Figur 1.2. Tillväxten av elfordon i Sverige enligt Vision Baserad på antagande om ca 10-års utvecklingstid mellan varje ny generation fordon. 18

19 1.2 Sverige ett perfekt testland för elfordon Sverige kan vid en första anblick förefalla vara en miljö som lämpar sig mindre väl för elektrifierade fordon. Det är ett land med stor yta, långt mellan städer och jämförelsevis få invånare per kvadratmeter. Vidare är landet relativt kuperat och klimatet bjuder i större utsträckning än många europeiska länder på extrem kyla på vintern och ibland mycket snö och sträng kyla men också varma somrar med periodvis mycket regn. I Sverige finns dock en infrastruktur för transmission och distribution av el som tillhör de absolut mest väl utbyggda och robusta i världen. Distributionsnäten är byggda för att varje hushåll skall kunna värmas med el. I praktiken innebär detta att varje villa och flerbostadshus har tillgång till effekter på 20 kw och trefas distribution är vanligt förekommande. I Sverige finns ett fenomen som i princip är okänt i övriga Europa, nämligen motorvärmare. Det stundvis kalla klimatet har gjort motorvärmaren till en utbredd vardagslyx, och på många parkeringsplatser finns uttag för detta. Uppskattningsvis finns till uttag för motorvärmare på publika och privata parkeringsplatser, i anslutning till bostäder och arbetsplatser samt i parkeringshus runt om i landet. Dessa kan enkelt modifieras för att fungera som laddplatser för elfordon och därmed snabbt ger Sverige en laddinfrastruktur i paritet med de planer som andra länder har till år Förutom dessa fördelar är Sverige ett land där omställning till ny teknik kan gå fort. Ett tydligt exempel är etanol- och biogasdrivna bilar, som fått stor genomslagskraft på marknaden. Introduktionen av dessa fordon har förvisso subventionerats genom statliga och regionala initiativ, men visar att det finns vilja att byta till miljövänligare fordon, givet att politiska beslut visar vägen. En framtida elektrifierad fordonsflotta bidrar till att öka energieffektiviteten i transportsystemet, vilket är en stor vinst i sig. Samtidigt bidrar detta till att uppnå de miljömål som beslutats på EU-nivå då bilarna kommer att drivas på el som till stor del är fri från utsläpp av CO 2. Om hela Sveriges bilflotta på 4,4 miljoner bilar elektrifieras kräver detta ca 10 TWh, vilket kan jämföras med planeringsmålet för vindkraft som ligger på 30 TWh år Det bör klargöras att oavsett elens ursprung, givet att den producerats inom EU, finns stor vinst med att använda den som fordonsbränsle. Inom EU finns ett handelssystem (Cap & Trade) som med utsläppsrätter reglerar hur mycket CO 2 som får emitteras. Inom handelssystemet finns ett tak för CO 2 -utsläpp. Detta innebär att varje elektrifierat fordon bidrar till att mer utsläpp flyttas in i det reglerade handelssystemet, till skillnad från utsläppen från fossilbränsledrivna fordon som hänförs till den icke-handlande sektorn. Sverige har vidare en industri som är erkänt duktig både inom fordons och elkraftteknik. Här finns stora möjligheter att skapa en konkurrenskraftig industri. Sverige borde alltså ha mycket goda möjligheter att bli en elbilsnation som går före många andra, med omfattande industrialisering och positiva miljöeffekter som följd. För att realisera detta krävs en tydlig vision, ett modigt politiskt ledarskap och en genomgripande och samordnad plan. Inte minst för att skaffa den nödvändiga kunskapen kring elfordon. Denna studie syftar till att lägga grunden för det sistnämnda. 19

20 1.3 Tillgången till elfordon inledningsvis begränsad Den förnyade elbilsutveckling som pågår startade blysamt för några år sedan, när Toyota informerade om sin kommande laddhybrid och GM aviserade planer på att ha en kommerisell seriehybrid med räckvidsförlängare (Chevrolet Volt) framme redan under 2010 har idag accelererat markant. För närvarande pågår en kapprustning mellan olika fordonstillverkare både vad gäller konventionella hybrider, laddhybrider och rena elfordon. På batterisidan pågår också en intensiv utveckling. Om Sverige skulle få tillgång till 1 % av marknaden finns en teoretisk möjlighet att vi kan nå volymen elfordon år 2020 med en kraftig tillväxt mellan om ca elfordon/år. Detta kommer dock att kräva en hel del stimulansåtgärder och en samordnad kraftig utbyggnad av laddningsinfrastrukturen från senast Kostnaden för elfordon initialt mycket hög Inledningsvis kommer elfordon att vara mycket dyrare än konventionella fordon utrustade med förbränninsgmotorer. Det övervägande skälet är de mycket höga batterikostnaderna, men också att elfordon i början tillverkas i relativt små serier. Priset för elfordon varierar idag mellan SEK beroende på fordonstyp. En uppskattad prisbildsutveckling för elfordon har bl.a. tagits fram av Fraunhofer Institutet i Tyskland 2. Denna studie visar att produktionskostnaderna för en större elbil borde kunna sänkas från Euro idag till närmare Euro kring år 2020, medan kostnaderna för en mindre elbil borde kunna sänkas från en uppskattad produktionskostnad idag om Euro till Euro. För en elbilskund innebär dock detta en signifikat högre inköpskostnad för elbilar och laddhybrider så länge batterikostnaderna ligger på dagens nivå. Ett antal scenarier har nyligen presenterats, vilka talar om snabbt fallande priser på fordonsbatterier. Skulle exempelvis världsproduktionen av elfordon överstiga 10 %, dvs kring 7-8 miljoner fordon årligen tror en del experter på att batterikostnaderna kommer mer än halveras mot dagens nivåer. Detta skulle i så fall innebära att på sikt (10 års period) kan elbilen komma att kosta lika mycket eller något mindre än än konventionellt fordon utan hybridsystem. Likaså kommer kostnader för elkomponenter och styrsystem högst troligt också att minska i takt med ökade produktionsvolymer. 2 Diverse rapporter från Fraunhoferinstitutet 20

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1.

Elbilar i Huddinge. Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar RAPPORT 2009:25 VERSION 1. TRAFFIC AB RAPPORT 2009:25 VERSION 1.0 Elbilar i Huddinge Behov, placering och kostnad för uppsättning av stolpar för anslutning och uppladdning av elbilar Dokumentinformation Titel: Elbilar i Huddinge-

Läs mer

Omvärldsanalys Electromobility

Omvärldsanalys Electromobility Omvärldsanalys Electromobility Sammanställning av utgåvor 2011 sammanfattning av 2011 års utgåvor (längre sammanfattning på nästa sida, följt av själva nyhetsbreven) Under året framträdde en bild av att

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

LADDA FÖR NYA MARKNADER

LADDA FÖR NYA MARKNADER FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2010:01 LADDA FÖR NYA MARKNADER Elbilens konsekvenser för elnät, elproduktionen och servicestrukturer Titel : Ladda för nya marknader Elbilens

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Elbilen på väg mot 2030

Elbilen på väg mot 2030 UPTEC STS 10020 Examensarbete 30 hp Mars 2010 Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande av elbilen i Sverige Mats Falås Ulf Troeng Abstract Elbilen på väg mot 2030 Handlingsplan för införande

Läs mer

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet

Fossilfrihet på väg remissvar från 2030- sekretariatet Innehållsförteckning Inledning... 1 Övergripande kommentar... 2 Huvudmål och uttolkning... 3 Prognostänkande... 4 Beteendeförändringar... 5 Upphandling och beställarkompetens... 7 Kontraproduktiva styrmedel

Läs mer

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar

Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar VTI notat 21-2014, reviderad utgåva 1 Utgivningsår 2014 www.vti.se/publikationer Kunskapssammanställning över introduktionen av elbilar Christina Stave Annelie Carlson Hans Antonson Jan Wenäll Förord

Läs mer

Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder

Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Rapport 816-2010-1 Electromobility: Behov av forskning och kompetenshöjande åtgärder Slutversion Sammanfattning Denna rapport har som syfte att ge underlag till beslut kring hur forskning och kunskapshöjande

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil

elbilen elbilen som taxi spelet om kina Historia Vi har testat Teslas superbil MERCEDES BMW E-CAR Vad döljer sig satsar konverterar på under huven? på eldrift löpande band elbilen i sverige EN TIDNING SOM GÅR MED STRÖMMEN EL- OCH HYBRIDBILAR OKTOBER 2013 PRIS: 65 KR Framtiden har

Läs mer

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn

Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn datum: 2012-03-15 dnr: 31-2011-0231 Potential för ny fordonsteknik och förnybara drivmedel inom vägtransportsektorn Riksrevisionen har gett Jonas Åkerman, forskare vid avdelningen för Miljöstrategisk analys,

Läs mer

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik 1(5) Handläggare Jens Plambeck 08-686 16 51 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2015-06-02, info punkt 16 SL 2014-2911 Information om genomförd behovsanalys av övergång till eldriven busstrafik

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt

Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt Smartare elnät för förnybar energi och ökad konsumentmakt En internationell utblick kring politik för forskning, teknikutveckling och innovation i Indien, Japan, Kina, Sydkorea och USA Dnr: 2012/217 Myndigheten

Läs mer

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA

Energianvändning i. transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Energianvändning i transportsektorn EN FAKTARAPPORT INOM IVA-PROJEKTET ENERGIFRAMSYN SVERIGE I EUROPA Utgivare Kungliga ingenjörsvetenskapsakademien, IVA Text Maria Stenkvist, Energi- och Systemanalys,

Läs mer

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror

ELFORSKPerspektiv. Elbilar i USA. För smartare elnät. Orsak till haveriet i Fukushima. Kärnkraft mer reglerbar än många tror ELFORSKPerspektiv ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ELFORSK NUMMER 1 2012 Elbilar i USA Drivmedelspriser inte miljön viktigast när amerikanerna väljer elbil Sid 8 DESIGNFEL Orsak till haveriet i Fukushima Sid 4 REGLERKRAFT

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

Gör plats för svenska bilpooler!

Gör plats för svenska bilpooler! Publ nr 2003:88 Gör plats för svenska bilpooler! Definition, strategi, potentialer och effekter samt IT-lösningar på den svenska marknaden Juli 2003 Titel: Gör plats för svenska bilpooler! Definition,

Läs mer

GREEN HIGHWAY magasin

GREEN HIGHWAY magasin sundsvall östersund Trondheim En utvecklingszon för framtidens transporter www.greenhighway.nu GREEN HIGHWAY magasin 2013/2014 >> Guider Nya Affärer Hållbarhet Globalt GREEN HIGHWAY magasin I din hand

Läs mer

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB

Energi & konkurrenskraft. En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB Energi & konkurrenskraft En rapport från Miljöbyrån Ecoplan AB KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets

Läs mer

Ställ krav för klimatsmartare transporter

Ställ krav för klimatsmartare transporter Ställ krav för klimatsmartare transporter KNEG Resultatrapport 2014 KNEG Klimatneutrala godstransporter på väg Innehåll FÖRORD 5 SAMMANFATTNING 7 INLEDNING 9 DAGSLÄGE OCH MÅLBILD 10 SEKTORN 10 KNEG 17

Läs mer

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport

Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elvägar En studie av elförsörjningen för landsvägsbaserad trådbunden transport Elfrågor/Strömförsörjning Säkerhet/Tillgänglighet System/Affärsmodeller Sten Bergman Elforsk Nov 2011 1 Innehåll Elvägar En

Läs mer

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden

Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden Laddat för kunskap laddstationer Den kompletta guiden 2 Förord Efter en trög start har försäljningen av elfordon och laddhybrider äntligen tagit fart, och det är i samband med det som avsaknaden av laddinfrastruktur

Läs mer

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad

VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad VAD AVGÖR? Nya bilars koldioxidutsläpp analys marknad för marknad Sju länder analyserade 2001 2014 Om 2030-sekretariatet Sveriges fordonsflotta ska vara fossilbränsleoberoende år 2030. Såväl den nuvarande

Läs mer

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING. Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE VINNOVA Analys VA 2011:01 SMART LEDNING Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät. Titel: Smart ledning - Drivkrafter och förutsättningar

Läs mer

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009

Svensk miljöteknik. En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter A2008:009 A2008:009 Svensk miljöteknik En kartläggning av aktörer, marknader och konkurrenter Ulf Andreasson, Martin Flack, Thomas Forsberg, Stefan Jonsson, Måns Lindberg, Elin Vinger och Karin Widegren Svensk

Läs mer

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN

TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN Transportpolitik i Fokus Nr 3 2001 Per Kågeson TRANSPORTSEKTORNS KOLDIOXIDUTSLÄPP OCH DEN SVENSKA MILJÖPOLITIKEN EN KRITISK GRANSKNING VINNOVA Debatt Transportpolitik VD 2001:3 Per Kågeson Transportsektorns

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer