Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL"

Transkript

1 Förslag till Nationellt Program för Utvärdering av Elfordon och Laddningsinfrastruktur NATUREL En förstudie rörande test och demomiljöer för elfordon i Sverige ELFORSK Power Circle Test Site Sweden 1

2 2

3 Projektnummer: Studie rörande test- och demomiljöer för elbilar i Sverige Studien fokuserar på den tidiga introduktionsfasen av elfordon och laddhybrider i Sverige. Den identifierar och sammanför lämpliga aktörer och samarbetspartners, samt föreslår hur testflottor och demoplatser kan organiseras, så att kunskapsöverföringen kan maximeras vad gäller praktisk erfarenhet av elfordon, laddhybrider och laddningsinfrastruktur. Studien avser att föreslå lämpliga metoder och tekniker hur datainsamling och användarerfarenheter från fordonstester och affärsinriktade demonstrationsförsök skall tas tillvara, sammanställas och spridas på bästa sätt, liksom hur olika test- och demonstrationsaktiviteter skall uvärderas för att ge maximalt kunskapsutbyte. Likaså skall studien föreslå ett långsiktigt FoU program samt hur vintertester av elfordon kan ske. Studien har genomförts av Elforsk, Test Site Sweden- TSS samt Power Circle. Rapporten har skrivts av Martin Persson, TSS, Olle Johansson, Power Circle och Sten Bergman Elforsk. Projektets styrgrupp har bestått av Hans Folkesson och Peter Öhman, TSS, Bo Normark, Power Circle, Stefan Montin, Elforsk och Anders Lewald, Energimyndigheten. Materialet har sammanställts och editerats av Sten Bergman.Förstudien genomfördes under perioden januari 2010 till aug Stockholm 25 juli 2010 Sten Bergman Elforsk 3

4 Utvärderingsprogrammet NATUREL syftar till att skapa en förståelse kring elbilsanvändningen i Sverige och de problem och möjligheter som hänger ihop med dessa nya typer av fordon. För att erhålla förståelsen måste kunskapen om elfordon, körmönster och laddning m.m. systematiskt byggas upp under en längre tid och effektivt kunna föras ut till alla berörda parter som bidrar eller kan bidra till utvecklingen. Kunskapen bygger på att validerad och relevant information kan erhållas och underbyggas med simulerade och faktiska experiment eller demonstrationer etc. Informationen baseras huvudsakligen på att en mängd data, både kvantitativa och kvalitativa, samlas in, systematiseras, kvalitetsgranskas och görs tillgängliga. 4

5 Innehåll i Sammanfattning Bakgrund Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år Sverige ett perfekt testland för elfordon Tillgången till elfordon inledningsvis begränsad Kostnaden för elfordon initialt mycket hög Behovet av en systematisk kunskapsuppbyggnad Studiens omfattning och avgränsning Syftet med studien Målet med studien Varför är detta viktigt? Allmänt om elbilsutvecklingen och dess utmaningar En accelererande teknisk utveckling Avancerade batterier nyckeltekniken för elbilsutvecklingen Mer räckvidd per lagrad energienhet Laddningsinfrastrukturen Långsam och halvsnabb laddning Snabbladdning och ultrasnabb laddning Batteribyte som laddningsmetod Induktiv laddning Automatisk laddning Laddning under färd Räckviddsförlängning mha nya teknologier Standardisering av laddningstekniken Betalsystem och marknadsmodeller IT-stöd för elbilsanvändare Bilanvändning och mobilitet i Sverige Den svenska fordonsflottan Bilen som det dominerande transportsättet Tunga transporter och busstrafik Mobilitet och bilrörelsemönster

6 2.5.5 Kör- och lastcykler för laddhybrider och elfordon Vilka är utmaningarna? Sammanställning av omvärldssatsningar Frankrike går före Storbritannien och Irland Tyskland, Nederländerna, Österrike och Schweiz Portugal, Spanien, Italien och Israel USA och Kanada Kina, Japan, Taiwan, Korea, Australien, Singapore och Sydafrika Norge, Danmark, Finland och Island EU projekt med inriktning mot elfordon och mobilitet Fordonstillverkares planerade testprogram Tester och demonstrationer av elfordon utanför Sverige Elfordon och laddningsinfrastrukturutveckling i Sverige Svenska fordonstillverkare och deras underleverantörer Volvo Personvagnar SAAB Automobile Scania Volvo AB Electroengine Hybricon, AutoAdapt m.fl Svenska test- och demonstrationsmiljöer med fokus på fordonsteknik Elbolagen Vattenfall EON Fortum Göteborg Energi Jämtkraft och Sundsvall Energi Mälarenergi Gävle Energi/Sandviken Energi Kalmar Energi/Borgholm Energi Gotland Energi Öresundskraft Växjö Energi

7 Umeå Energi Lunds Energi Elföretagens samlade FoU kring elfordon och laddhybrider Utbyggnad av laddningsinfrastrukturen i Sverige Vem bygger laddplatserna? Vem tillverkar laddningssystemen? Var finns laddplatserna? Vilka är utmaningarna? Forskningsverksamhet kring elfordon och laddningsinfrastruktur Svenskt Hybridcentrum SHC Fordons och Trafiksäkerhetscentrum- SAFER Viktoriainstitutet Beteendeveteskaplig forskning inom fordonsområdet Forskningsprogram Bilens sociala och ekonomiska betydelse BISEK Beteendevetenskaplig forskning workshop i mars Övriga relaterade elfordonsaktiviteter i Sverige Upphandling av elfordon EU projekt med Sverigeanknytning SmartGrid projekt med elbilsankytning Behovsbilden-vad vill vi veta? Erfarenheter från tidigare elfordonsprogram i Sverige Vad gjorde vi och vad lärde vi oss? Fordonstillverkare Elföretagen Legala hinder måste undanröjas Myndigheter och Organisationer Företag med tjänstefordon och bilflottor Vad tycker allmänheten om elbilar och vad vill man veta? Sammanställning av behovsbilden Nationellt program för utvärdering av elfordon och laddnings-infrastruktur NATUREL Behov finns av att testa och demonstrera ny teknik Marknadsnära test och demonstration Syftet med programmet - NATUREL Målet med programmet

8 6.3 Förslag till organisation Nationell analysgrupp Förslag till verksamhetsplan En koordinerad test och demoverksamhet Virtuell testmiljö Fordonssimulering Avancerad körsimulator tillgänglig Uppbyggnad av specifik simuleringsmiljö för elfordon Koncentrerad professionell testmiljö Karaktär hos den professionella miljön Geografisk avgränsning av professionella testmiljöer Förslag rörande koordination/support i koncentrerade testmiljöer Distribuerade demoarenor Karaktär hos demoarenorna Test och demonstrationsaktiviteter på gång i Sverige Koordination av utvärdering inom och mellan demomiljöerna Elfordon i vinterklimat Karaktär hos vintertestområden Förslag till vintertestprogram i Sverige Övergripande sammanfattning av koordinerad utvärdering inom test och demomiljöer Datainsamling, analys och utvärdering Behov av systematiserad datainsamling och informationshantering Mätsystem och datainsamling Genomförande av mätkampanjer Installation av mätsystem i fordon Insamling av rörelsemönster från fordon Insamling av teknisk fordonsdata Insamling av attityder från elbilsförare och en bredare allmänhet Uppbyggnad och administration av databas Upphandling av mätdata Kommunikation och resultatspridning Webb-baserad informationsplattform Återkommande konferens om elektromobilitet Internationellt samarbete Långsiktigt forskningsprogram kring elfordon i ett användarperspektiv

9 10.1 Förslag till FoU ramprogram för elektromobilitet Programstyrelse Förslag till lämpliga forskningsområden Kostnadsuppskattning Referenser m.m Rapporter Internet Appendix 1 Nomenklatur kring test och demomiljöer Appendix 2 Incitament och styrmedel för stimulans av elfordonsutvecklingen

10 i Sammanfattning Bakgrund Utvecklingen inom framförallt batteriområdet har under det senaste decenniet resulterat i mycket energitäta batterier baserade på olika Litum-jon teknologier. Jämfört med ett blybatteri kan ett litium-jon batteri erbjuda ggr högre effekt och nästan 10 ggr högre energilagring per kg. Detta innebär att det det har blivit både teoretiskt och praktiskt möjligt att nu bygga fordon som kan köra en substantiell sträcka på el. Med normala transportmönster i världen på allt mellan km per dygn kan en elbil med ett batteri om ca 10 kwh erbjuda en daglig körsträcka om 5-7 mil på en laddning. En elbil med ett batteri om 40 kwh skulle kunna köra upp mot mil per laddning. Den mycket energieffektivare eldriften innebär för konsumenten troligtvis lägre kostnader för bilanvändningen, men kommer sannolikt också att förändra körbeteendet. Med dagens mönster att tanka en bil för upp mot mils körning kommer elbilar att ladda när de står stilla. En personbil körs i snitt 6-10% av dygnets alla timmar. I detta fall kan en långsamladdning (enfas 10/16 A) av bilen ske i hemmet och möjligen också på jobbet, alternativt när man uträttar något ärende. En mellansnabb laddning skulle kunna ske på 1-2 tim och därmed ge en körsträcka upp mot 10 mil. En tjänstebil för distribution, eller en taxi, kör en sträcka om 300 km per dygn och har under dagtid inte möjlighet att långsamladda. I dessa fall kan snabbladdning av batterierna vara en reell möjlighet. Snabbladdning kan ske genom t.ex. batteribyte eller både konduktiv (DC) -laddning eller induktiv (AC) laddning, med effekter upp mot kw. Att tanka en elbil skulle i dessa fall endast ta från några minuter upp till max 10 minuter. Elbilen är nu i snabb utveckling och vi har nog bara sett början på ett troligt teknikskifte. På många håll i världen testas elbilar, batterier och laddningsystem. Tester och demonstrationsprogram sätts upp i snabb takt och alltfler spekulerar kring hur en framtida elbilsmarkand skulle kunna se ut. Syftet med studien Denna studie syftar till att ta fram ett genomarbetat förslag hur test och demonstrationsmiljöer för elfordon skulle kunna organiseras i Sverige, ge förslag till lämpliga vintertester av elfordon samt föreslå lämplig långsiktig forskning kring elfordon och laddningsinfrastruktur. Både tekniska och beteendemässiga frågeställningar kan omfattas. Studien omfattar dock inte ren fordonsforskning, komponentforskning eller forskning kring kollektivtrafik, samt logistiklösningar, annat än vad som kan bli resultat från exempelvis studier rörande nya laddningstekniker/metoder. Målet med studien är att vi skall öka vår samlade kunskap i Sverige kring elfordon som körs under realistiska betingelser och att denna kunskap skall generera intressant teknisk utveckling, skapa nya innovationer och affärsverksamhete, samt på sikt medverka till en ökad sysselsättning. Dessutom skall förslaget kunna medverka till att Sverige tidigt uppfattas som ett föregångsland inom elbilsutvecklingen i världen 10

11 Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år 2020 En kraftfull tillväxt av fordonsflottan av laddhybrider och elfordon skulle i Sverige kunna bidra till att mycket påtagligt minska utsläppen av koldioxid, samt dessutom minska beroendet av importerad olja. En översiktlig analys visar att om samtliga personbilar vore elfordon, skulle den totala utsläppsmängden CO 2 minska med 12 miljoner ton, dvs nästan med en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. Energibesparingen inom vägtrafiken skulle uppgå till närmare 45 TWh per år och behovet av el skulle öka med måttliga TWh eller drygt 8% av nuvarande elbehov. Elföretagen, Svensk Energi, Power Circle, TSS, IVA m.fl. har ställt sig bakom en offensiv vision att Sverige skulle kunna ha 600,000 elfordon år Denna andel elfordon, ca 15% av fordonsflottan, räcker för att personbilstrafiken skall sänka sina koldioxidutsläpp med närmare 20%. Visionen om 600,000 elfordon är dock mycket offensiv och skulle i princip innebära att andelen elfordon som måste nyregistreras i Sverige, från låt säga 2015, bör uppgå till ca 33% av nybilsförsäljningen och därmed ligga runt per år. Detta är dock i paritet med den andel miljöbilar som registrerades under slutet av För att visionen skall kunna uppnås fordras att många faktorer samverkar. Förutom att det finns en reell tillgång till bilar som företag och privatpersoner vill (och kan) köpa, måste en laddningsinfrastruktur finnas på plats som möjliggör att bilarna kan köras på önskvärt sätt. Troligtvis behövs också ett helt batteri med stimulansåtgärder, bidrag, skattereduktioner, m.m. från både staten, kommuner och andra aktörer för att visionen skall kunna bli möjlig. När kommer elbilarna? Fordonstillverkare börjar nu visa upp konceptbilar och tidiga prototyper av både energieffektiva konventionella fordon, elhybrider, laddhybrider, bränslecellfordon, elfordon med räckviddsförlängare och rena elbilar på bilmässor världen över. Några få modeller finns redan till försäljning, men i regel i små kvantiteter och till höga kostnader. En intressant observation är att fordonsflottan ser ut att ytterligare diffrentieras med nya fordon avsedda enbart för stadskörning, s.k. Urban Electric Vehicles eller mikro-bilar. Dessa fordon är relativt små och får troligtvis en relativt begränsad räckvidd. Andra fordon utvecklas med inriktning mot en smäcker design, hög acceleration och en förhållandevis lång körsträcka på el. Vissa företag har specialiserat sig på konverteringar av konventionella fordon till både ren eldrift som till hybridlösningar. Baserat på de aviseringar som nu sker från fordonstillverkarna kan en försiktig bedömning vara att små elbilar kommer att bli kommersiellt tillgängliga i små serier redan från Medelstora rena elbilar kommer att kommersialiseras från Laddhybrider kommer på marknaden från 2012 och bränslecellfordon runt Uppskattningsvis kommer de vanligaste bilmärkena i Europa att ha elfordon och laddhybrider till försäljning i ett flertal modeller från ca 2013 och framåt. Merkostnaden för elfordon uppskattas inledningsvis ( ) att bli mycket hög, men i takt med produktionsökningar, effektivisering i batterifabrikerna och ökade försäljningsvolymer, är det troligt att merkostnaden för elbilar kommer att sjunka relativt snabbt så snart volymerna växer. 11

12 Vilka är utmaningarna? Helt uppenbart står fordonsindustrin inför mycket stora utmaningar med att utveckla en helt ny typ av fordon baserade på elmotorer, batterier, ny kraftelektronik, avancerade styrsystem och nya drivlinor. Det tog bilindustrin nästan 100 år att förfina förbränningsmotortekniken och Toyota mer än 20 år att bygga nödvändig kunskap för att ta fram den första kommersiella elhybriden (Toyota Prius 1997). Nu krävs att fordonsindustrin skall anamma en helt ny teknologi inom möjligen en 5 årsperiod för att vara konkurrenskraftig. Nya aktörer kommer också in på marknaden som bygger på kunskaper om IT och batteriteknologi. En stor utmaning är vidare hur affärskoncepten för elfordon skall se ut om batteritekniken utvecklas fort och underhållsbehovet för elfordon drastiskt minskar. Samhällsplanerare behöver ett bra underlag för att planera hur vägar och samhället skall orienteras med tanke på laddningsfrågor, buller och miljöförändringar. Elfordon kan skapa helt ny urbana miljöer och transporter ske i slutna tunnelsystem utan omfattande krav på ventilation etc. Induktiva laddningssystem har åtminstone en teroetiskt möjlighet att resultera i effektiv och användarvänlig laddning om verkningsgrader och positioneringssystem kan utvecklas och tillhandahållas till låga kostnader. Elfordonsparadigmen öppnar således för många nya möjligheter och skapar samtidigt stora nya utmaningar. Bland annat måste elproduktionssystemet anpassas efter en ny typ av last och ett nytt beteendemönster hos elkunderna. Vad innebär exempelvis att smartladda sitt elfordon när tillgången till billig vindkraftel snabbt kan förändras? Hur skall eldistributionssystemet se ut om vi plötsligt får ett behov av ett stort antal snabbladdningsstationer, kanske långt ut i våra distributionsnät? Vad sker i omvärlden? Många fordonstillverkare har aviserat att nya bilmodeller med varierande grad av hybridisering kommer att lanseras inom de kommande åren. Vissa har långt framskridna planer på tillverkning av laddhybrider och vissa har konceptbilar för ren eldrift eller eldrift med någon form av räckviddsförlängare. Den samlade investeringen i nya Litium-jon fabriker uppgår till över 100 miljarder SEK och dessa skall enligt planerna stå redo senast Uppskattningsvis kommer då batterier till närmare 1,5 miljoner elfordon att kunna produceras årligen. Marknadsbedömningar av Litium-jonbatterier pekar på en total omsättning över 60 miljarder USD per år runt 2030 och 250 miljarder USD efter I så fall skulle produktionen av batterier till elbilar kunna försörja en årlig volym på närmare 10 miljoner elfordon 2030 och 40 miljoner elfordon kring Den globala bilparken bedöms att växa från dagens 800 miljoner fordon till över 2,4 miljarder fordon runt Många länder vill nu profilera sig som elbilsnationer och en mängd initiativ har tagits både från stater, myndigheter, kommuner och fordonstillverkare. 12

13 Vad gör vi i Sverige? Svensk fordonsindustri är känd för att leverera produkter med hög kvalitet, hög komfort och ett stort säkerhetstänkande. Många fordonstillverkare har upptäckt att Sverige har unika fördelar med ett vinterklimat i stor avskildhet och en testinfrastruktur som möjliggör avancerad fordonstestning under en stor del av året. Svensk forskning har under senare år kommit att behandla elfordon och hybrider. Via Vinnova och Energimyndigheten har program som Gröna Bilen genomförts och för närvarande satsas forskningsresurser inom det Fordonstekniska Försöksprogrammet (FFI). Kunskapsutveckling kring körmönster och bilens socioekonomiska roll i samhället studeras inom forskningsprogrammet BISEK. I ett gemensamt initiativ samverkar nu Vattenfall och Stockholm Stad med att få till stånd en större gemensam upphandling av elfordon. F.n. finns ett avsierat intresse från 100-talet företag och organisationer rörande upphandling av drygt 14,000 elfordon och laddhybrider. Dvs kring 3,500 per år. Den 25 maj informerades att Energimyndigheten beviljat 62 miljoner SEK i stöd för elbilsupphandlingen. Detta innebär en förflotta om 50 fordon där stödet kan uppgå till 25% av merkostnaden ( dock max 100,000 SEK), samt stöd upp till SEK per fordon för huvudflottan om dryga fordon. Förflottan beräknas bli upphandlad redan 2010, medan huvudflottan under åren 2011 och En mängd aktiviteter har startas i Sverige för att underlätta elbilsintroduktionen. Både Volvo och Saab driver utvecklingsprojekt i samverkan med Energimyndigheten och i fallet med Volvo även med Vattenfall. Konverteringsföretag som Atoadapt och Hybricon m.fl. konverterar befintliga fordon till eldrift alt. till laddhybrider. Alelion och Effpower utvecklar nya batterityper och styrsystem för dessa. Transic m.fl. utvecklar framtidens kraftelektronik med fokus på fordonstillämpningar. Ett flertal av de svenska elföretagen är aktiva i utveckling av nya affärsmodeller för elfordon och utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen. De svenska elföretagen har också olika program för demonstration av elfordon i verkliga miljöer. Gemensamt förbereder man sig för elbilsintroduktionen genom framåtblickande forskningsprojekt via ELFORSK. Power Circle arbetar med Industriella nyetableringar med bäring på elfordonstillverkning och batteriproduktion i Sverige och Test Site Sweden lanserar Sverige som ett testland för elfordon. Invest in Sweden Agency (ISA) verkar för att utländska aktörer skall etablera sig i Sverige. Inom Näringsdepartementet pågår ett samarbete med Norge för demonstration av elfordon och Stockholm Stad, Fortum, Vattenfall m.fl. är engagerade i storskaliga EU program för demonstration av elfordon. 13

14 Hur ser behovsbilden av ny kunskap ut? Det finns många frågor kring elbilar och laddhybrider och utformningen av en lämplig laddningsinfrastruktur. Behovsbilden av ny kunskap rörande elfordon i verklig miljö är omfattande, trots tidigare stora satsningar på elbilsprogram i Sverige under 70, 80 och 90-talet. Myndigheter påtalar ett direkt behov att kunna kartlägga elbilars körmönster för att bättre kunna planera trafikmiljön. Naturvårdsverket anser sig ha ett stort behov att kunna utveckla realistiska modeller kring emissioner av vägtrafiken i både stadsmiljö och på landsbygd. Myndigheter vill också veta köpbeteende och körsträckor, körmiljöer etc för att kunna planera effektiva styrmedel. Fordonstillverkare vill ha svar på kundpreferenser och säkerhetsaspekter kring elfordon, laddning och funktion under varierade betingelser. Batteritillverkare vill veta laddningsmönster för att kunna optimera batteristorlek, laddningshastighet m.m. Ett stort behov finns att verifiera hur elfordon kommer att bete sig i vinterklimat och när det är extremt kallt. I olika kundundersökningar har attityden till elbilar och laddhybrider undersökts. I takt med att verkliga fordon kommer ut på marknaden finns ett stort behov att kartlägga attitydförändringar och följa allmänhetens (och politikers) allmänna bild av elbilars roll och betydelse för miljö och trafiksituationer, både lokalt och mer övergripande i Sverige. Elföretagen ställer många frågor kring utbyggnaden av laddningsinfrastrukturen och hur marknads, affärs, och betalmodeller kan utvecklas utan att marknaden distorderas. Standardiseringsfrågorna är i fokus för att kunna bedöma vilka system man skall satsa på och man ser framför sig en växande marknad med olika förarstöd och Mobilapplikationer som vägleder elbilsförare, vad gäller lediga laddplatser, förbokning av laddstolpar m.m. En viktig fråga som f.n. diskuteras är om det föreligger ett faktiskt behov av snabbladdning och i så fall vilka kategorier som kan komma i fråga. Likaså finns många frågor kring hur en kostnadseffektiv laddningsinfrastruktur skall byggas upp, som på sikt gynnar alla parter. 14

15 Ett förslag till nationellt program för utvärdering av elfordon och laddningsinfrastruktur NATUREL Denna studie lämnar ett förslag till ett sammanhållet test- och utvärderingsprogram för kommande elbilssatsningar i form av flottor och demonstrationsinsatser. Förslaget bygger på de faktiska behov som uttalats av myndigheter, industri, elföretag, forskningsinstitutioner, organisationer och allmänheten. Programmet är i första hand inriktat mot att skapa en kunskapsbas kring elbilsanvändningen och erfarenheter från alla tester och försök som görs med fordon och laddningsinfrastrukturen. Programmet föreslår även en samlad verksamhet kring systematisk datainsamling och kunskapsspridning. Ett förslag lämnas till ett mer långsiktigt FoU program som rör ElektroMobilitet och som skulle kunna stimulera innovationer och utveckling av ny teknik för framtidsbranscher. Programmet ger förslag till hur uppbyggnad av specifika testmiljöer kan ske och hur organisation kan ske vad gäller insamlig av kunskap från spontana demonstrationsprogram runt om i landet. Ett förslag ges även på vad som skulle kunna vara lämpliga tester att ske i vinterklimat. Programmet föreslås ske inom ramen för etablerade verksamheter inom både Test Site Sweden och Elforsk som ges ett långsiktigt uppdrag att bygga upp och vidmakthålla kompetensen inom området för Elektromobilitet, samt svara för den praktiska databasen, hantering av ett forskningsprogram och omvärlsbevakning, kommunikation etc. Programmets omfattning uppskattas till en volym om 68 MSEK på 4 år, dvs 17 MSEK/år. Figur Renault lanserade två bilmodeller i juli Renault Kangoo samt Renault Fluence. Båda avses komma ut på marknaden under

16 16

17 1. Bakgrund Energimyndigheten skrev i sin utredning 1 till regeringen i maj 2009 följande: Energimyndigheten föreslår [mot bakgrund av ovanstående] att ett nationellt demonstrationsprogram för elbilar och laddhybrider samt utbyggnad av laddinfrastruktur etableras. Vidare att stödet till elbilar och laddhybrider ses över och ökas i relation till andra sk miljöfordon. Demonstration som stödform föreslås därför att merkostnaden för elbilar och laddhybrider de närmaste åren är omfattande men till sin omfattning osäker, att kostnadssänkningar är att vänta, att utbyggnad av laddinfrastruktur är föremål för stark utveckling och standardisering samt att svensk fordonsindustri ska ges möjlighet att delta i utvecklingen av elfordon och laddhybrider. 1.1 Visionen om 600,000 elfordon i Sverige år 2020 Ett stort antal fordonstillverkare har aviserat att man nu utvecklar elhybridfordon som kan anslutas till nätet för laddning och vilka förväntas kunna köra avsevärda sträckor drivna med el som bränsle. Lanseringen av dessa fordon förväntas ske 2010 och åren strax därefter. En kraftfull tillväxt av fordonsflottan av laddhybrider och elfordon skulle i i Sverige kunna bidra till att mycket påtagligt minska utsläppen av koldioxid samt dessutom minska beroendet av importerad olja. En översiktlig analys visar att om samtliga personbilar vore elfordon, skulle den totala utsläppsmängden CO 2 minska med 12 miljoner ton, dvs nästan med en fjärdedel av Sveriges totala utsläpp. Energibesparingen inom vägtrafiken skulle uppgå till närmare 45 TWh per år och behovet av el skulle öka med TWh eller drygt 8% av nuvarande elbehov. Energimyndigheten redovisar i den senaste långsiktsprognosen att antalet elbilar och laddhybrider i Sverige med nuvarande styrmedel antas bli år 2020 och gör vidare bedömningen att batterikostnaden och därmed fordonskostnaden för elbilar och laddhybrider idag utgör det viktigaste hindret för en introduktion av dessa fordonstyper och att laddinfrastrukturen för elbilar och laddhybrider redan idag anses vara tillräcklig för en introduktion av båda typerna av fordon. Hur mycket marknaden för dessa fordon kan expandera genom utbyggnad av laddinfrastruktur går i dagsläget inte att precisera Elföretagen, Svensk Energi, Power Circle, TSS, IVA m.fl. har ställt sig bakom en offensiv vision att Sverige skulle kunna ha 600,000 elfordon år Denna andel elfordon, ca 15% av fordonsflottan, räcker för att personbils-trafiken skall sänka sina koldioxidutsläpp med närmare 20%. 1 KAMEL-Kunskapsunderlag angående marknaden för elbilar och laddhybrider; ER 2009:20. 17

18 Serie Figur 1.1 Uppskattad prognos över totala antalet elfordon i Sverige mellan 2010 och 2020 som erfordras för att nå visionen 600,000 år Den största förändringen i elfordonsbeståndet sker således initialt mellan åren 2010 och 2014 som utgör den inledande fasen då de första elbilarna blir tillgängliga för en bredare kundkrets. Perioden skulle kunna innebära att ett marknadsgenombrott har skett om mer än 20% av fordon som säljs är elbilar eller laddhybrider. Perioden efter 2020 anses vara en massmarknadsperiod med traditionell tillväxt. Figur 1.2. Tillväxten av elfordon i Sverige enligt Vision Baserad på antagande om ca 10-års utvecklingstid mellan varje ny generation fordon. 18

19 1.2 Sverige ett perfekt testland för elfordon Sverige kan vid en första anblick förefalla vara en miljö som lämpar sig mindre väl för elektrifierade fordon. Det är ett land med stor yta, långt mellan städer och jämförelsevis få invånare per kvadratmeter. Vidare är landet relativt kuperat och klimatet bjuder i större utsträckning än många europeiska länder på extrem kyla på vintern och ibland mycket snö och sträng kyla men också varma somrar med periodvis mycket regn. I Sverige finns dock en infrastruktur för transmission och distribution av el som tillhör de absolut mest väl utbyggda och robusta i världen. Distributionsnäten är byggda för att varje hushåll skall kunna värmas med el. I praktiken innebär detta att varje villa och flerbostadshus har tillgång till effekter på 20 kw och trefas distribution är vanligt förekommande. I Sverige finns ett fenomen som i princip är okänt i övriga Europa, nämligen motorvärmare. Det stundvis kalla klimatet har gjort motorvärmaren till en utbredd vardagslyx, och på många parkeringsplatser finns uttag för detta. Uppskattningsvis finns till uttag för motorvärmare på publika och privata parkeringsplatser, i anslutning till bostäder och arbetsplatser samt i parkeringshus runt om i landet. Dessa kan enkelt modifieras för att fungera som laddplatser för elfordon och därmed snabbt ger Sverige en laddinfrastruktur i paritet med de planer som andra länder har till år Förutom dessa fördelar är Sverige ett land där omställning till ny teknik kan gå fort. Ett tydligt exempel är etanol- och biogasdrivna bilar, som fått stor genomslagskraft på marknaden. Introduktionen av dessa fordon har förvisso subventionerats genom statliga och regionala initiativ, men visar att det finns vilja att byta till miljövänligare fordon, givet att politiska beslut visar vägen. En framtida elektrifierad fordonsflotta bidrar till att öka energieffektiviteten i transportsystemet, vilket är en stor vinst i sig. Samtidigt bidrar detta till att uppnå de miljömål som beslutats på EU-nivå då bilarna kommer att drivas på el som till stor del är fri från utsläpp av CO 2. Om hela Sveriges bilflotta på 4,4 miljoner bilar elektrifieras kräver detta ca 10 TWh, vilket kan jämföras med planeringsmålet för vindkraft som ligger på 30 TWh år Det bör klargöras att oavsett elens ursprung, givet att den producerats inom EU, finns stor vinst med att använda den som fordonsbränsle. Inom EU finns ett handelssystem (Cap & Trade) som med utsläppsrätter reglerar hur mycket CO 2 som får emitteras. Inom handelssystemet finns ett tak för CO 2 -utsläpp. Detta innebär att varje elektrifierat fordon bidrar till att mer utsläpp flyttas in i det reglerade handelssystemet, till skillnad från utsläppen från fossilbränsledrivna fordon som hänförs till den icke-handlande sektorn. Sverige har vidare en industri som är erkänt duktig både inom fordons och elkraftteknik. Här finns stora möjligheter att skapa en konkurrenskraftig industri. Sverige borde alltså ha mycket goda möjligheter att bli en elbilsnation som går före många andra, med omfattande industrialisering och positiva miljöeffekter som följd. För att realisera detta krävs en tydlig vision, ett modigt politiskt ledarskap och en genomgripande och samordnad plan. Inte minst för att skaffa den nödvändiga kunskapen kring elfordon. Denna studie syftar till att lägga grunden för det sistnämnda. 19

20 1.3 Tillgången till elfordon inledningsvis begränsad Den förnyade elbilsutveckling som pågår startade blysamt för några år sedan, när Toyota informerade om sin kommande laddhybrid och GM aviserade planer på att ha en kommerisell seriehybrid med räckvidsförlängare (Chevrolet Volt) framme redan under 2010 har idag accelererat markant. För närvarande pågår en kapprustning mellan olika fordonstillverkare både vad gäller konventionella hybrider, laddhybrider och rena elfordon. På batterisidan pågår också en intensiv utveckling. Om Sverige skulle få tillgång till 1 % av marknaden finns en teoretisk möjlighet att vi kan nå volymen elfordon år 2020 med en kraftig tillväxt mellan om ca elfordon/år. Detta kommer dock att kräva en hel del stimulansåtgärder och en samordnad kraftig utbyggnad av laddningsinfrastrukturen från senast Kostnaden för elfordon initialt mycket hög Inledningsvis kommer elfordon att vara mycket dyrare än konventionella fordon utrustade med förbränninsgmotorer. Det övervägande skälet är de mycket höga batterikostnaderna, men också att elfordon i början tillverkas i relativt små serier. Priset för elfordon varierar idag mellan SEK beroende på fordonstyp. En uppskattad prisbildsutveckling för elfordon har bl.a. tagits fram av Fraunhofer Institutet i Tyskland 2. Denna studie visar att produktionskostnaderna för en större elbil borde kunna sänkas från Euro idag till närmare Euro kring år 2020, medan kostnaderna för en mindre elbil borde kunna sänkas från en uppskattad produktionskostnad idag om Euro till Euro. För en elbilskund innebär dock detta en signifikat högre inköpskostnad för elbilar och laddhybrider så länge batterikostnaderna ligger på dagens nivå. Ett antal scenarier har nyligen presenterats, vilka talar om snabbt fallande priser på fordonsbatterier. Skulle exempelvis världsproduktionen av elfordon överstiga 10 %, dvs kring 7-8 miljoner fordon årligen tror en del experter på att batterikostnaderna kommer mer än halveras mot dagens nivåer. Detta skulle i så fall innebära att på sikt (10 års period) kan elbilen komma att kosta lika mycket eller något mindre än än konventionellt fordon utan hybridsystem. Likaså kommer kostnader för elkomponenter och styrsystem högst troligt också att minska i takt med ökade produktionsvolymer. 2 Diverse rapporter från Fraunhoferinstitutet 20

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE

LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE LADDAT FÖR ELEKTRIFIERING GÄVLE 2014-10-23 OLLE JOHANSSON VD, POWER CIRCLE OM POWER CIRCLE PARTNERFÖRETAG/FINANSIÄRER GÄVLE DÄR ALLT BÖRJADE? ELBILSVERIGE 2009 166 laddbara fordon i Sverige 50-tal laddstolpar

Läs mer

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25

Elbilens utmaningar och möjligheter. Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Elbilens utmaningar och möjligheter Per Kågeson Nature Associates 2010-11-25 Verkningsgrad hos elbil % Transmissionsförluster på nätet 8 Förluster vid laddning av batterierna 5 Batteriernas självurladdning

Läs mer

Elbilar och Laddhybrider

Elbilar och Laddhybrider Elbilar och Laddhybrider Preliminärt förslag för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider i Sverige Greger Ledung Energimyndigheten Bakgrund Regeringen har givit Energimyndigheten uppdraget

Läs mer

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten

Bränslen/energi. Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Bränslen/energi Bensin Diesel Naturgas Fordonsgas 50/50 Biogas El Sol, vind och vatten Vad driver utvecklingen mot en miljövänligare fordonsflotta? Medelhavsklimatet kommer en meter närmare varje timme.

Läs mer

Elbil2020 Demostad för elfordon

Elbil2020 Demostad för elfordon Elbil2020 Demostad för elfordon Sten Bergman, Elbil2020 HS2020 Att förnya en ny stad Ett medborgarinitiativ i samarbete med företag, forskare och myndigheter En inkubator - utvecklar vision, idéer och

Läs mer

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras?

Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Hur mycket kommer den svenska fordonstrafiken att elektrifieras? Per Kågeson IVA Vägval El 2015-04-14 Innebörden av elektrifiering Energiåtgången i fordonet reduceras med 50-75 % jämfört med en konventionell

Läs mer

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011

El som drivmedel. Sten Karlsson. Energi och Miljö Chalmers. Snabbladdningsstation Östersund april 2011 El som drivmedel Sten Karlsson Energi och Miljö Chalmers Snabbladdningsstation Östersund april 2011 Presentation 13 Sept 2011 vid Fossiloberoende Transportsektor år 2030 och vägen dit El som drivmedel

Läs mer

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i?

v a r f ö r? v a d ä r t e k n i k e n b a k o m? h u r f o r t k o m m e r d e t a t t g å? v a r s t å r s v e n s k i n d u s t r i? t i l l v ä x t k r ä v e r n y a l ö s n i n g a r, v ä r l d e n v ä l j e r e n e r g i s t r a t e g i, s m a r t a s t ä d e r o c h t r a n s p o r t e r b l i r e n k o n s e k v e n s m e n v a

Läs mer

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle

ELEKTRIFIERING AV FORDON. Mazdak Haghanipour Power Circle ELEKTRIFIERING AV FORDON Mazdak Haghanipour Power Circle OM POWER CIRCLE Varför el? VARFÖR ELEKTRIFIERING? 1. Securityofsupply minskat beroende av importerad olja 2. Förbättrad luftkvalitet 3. Minskade

Läs mer

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten

Demonstrationsprogram. för Elfordon 2011-2015. Erfarenheter hittills 2011-10-24. Magnus Henke -Energimyndigheten Demonstrationsprogram för Elfordon 2011-2015 Erfarenheter hittills 2011-10-24 Magnus Henke -Energimyndigheten Mål för energiforskningen att bygga upp sådan vetenskaplig och teknisk kunskap och kompetens

Läs mer

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28

Olle Johansson VD, Power Circle. Bollnäs 2013-11-28 Olle Johansson VD, Power Circle Bollnäs 2013-11-28 OM POWER CIRCLE POLITIK OCH MILJÖ VARFÖR ELEKTRIFIERING? Interna'onellt; 1. Security of supply minskat beroende av importerad olja 2. Förbä>rad lu?kvalitet

Läs mer

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund

EUROPEAN UNION European Regional Development Fund Vi utvecklar världens främsta gränsregion för biogas och el till fordon! Det började med två ministrar ett gemensamt projekt med Norges Vegdirektorat, Transnova och NVE där huvuduppgiften är att planera

Läs mer

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon

Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon INFORMATION 1 (5) Datum Beviljade projekt Demonstrationsprogrammet för elfordon ProjektNr Titel Sökande Projektledare Totalt sökt/beviljat belopp? 34007-2 Utveckla test- och demomiljöer av elfordon vid

Läs mer

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken

Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Elektriska fordon i fokus 213-9-3 Sociotekniska erfarenheter av elfordonsanvändning i praktiken Martina Wikström Institutionen för Kemiteknik, Avdelningen för Energiprocesser Elbilsupphandlingen Hösten

Läs mer

El framtiden för transportsektorn

El framtiden för transportsektorn El framtiden för transportsektorn Marie Fossum, Fortum Örebro, 12 May 2009 1 Fordonsrelaterade utsläpp ökar Antalet bilar i världen växer stadigt. samtidigt ökar utsläppen från transportsektorn kraftigt

Läs mer

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011

ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 ELBILAR som kommer till Sverige 2010 2011 en sammanställning av de bilmodeller som presenterades av billeverantörer på Vattenfalls och Stockholms stads elbilsseminarium 12 april 2010. Informationen i dokumentet

Läs mer

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try!

Elbilar är roliga att köra! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm. Electric Vehicles are fun! Try! Stockholms stads elbilsarbete - från 1994 till idag... Eva Sunnerstedt, City of Stockholm Elbilar är roliga att köra! Electric Vehicles are fun! Try! 1 Electric Vehicles are fun! Try! 2 From Evolution

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

Volvo Cars Electrification Strategy

Volvo Cars Electrification Strategy Förutsättningar för svenska biltillverkare i jämförelse med europeiska konkurrenter på elbilsområdet Volvo Cars Electrification Strategy Paul Gustavsson Director of Electrification Strategy at Volvo Cars

Läs mer

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften

En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften En färdplan för att främja elfordon i Sverige, nå klimatmålen och samtidigt stärka den svenska konkurrenskraften STARKT ENGAGEMANG Över 80 organisationer och 200 personer har varit involverade AB Storstockholms

Läs mer

Vattenfall och Design open?

Vattenfall och Design open? Vattenfall och Design open? 20090528 Göteborg Camilla Feurst Information It is possible to replace the image on the dividing slide if desired (menu command Insert > Picture > From File ). Afterwards, set

Läs mer

Förnybar energi i trafiken

Förnybar energi i trafiken Förnybar energi i trafiken Nils-Olof Nylund Energikonferens- Vilja, vision och verklighet 15.10.2009 Hanaholmen, Esbo Utmaningar i transportsektorn Innehåll Bilarna idag Projektioner för framtiden Biodrivmedel

Läs mer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer

Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer Fastighetsägare i framkant Satsa på elfordonen sätt upp laddstationer 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya

Läs mer

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020

Att ladda en elbil. Sten Bergman, Elbil2020 Att ladda en elbil Innehåll Ladda elbil Publik och privat miljö Vem erbjuder vad? Ladda snabbt eller långsamt? Vad bör man tänka på om man vill skaffa laddplats till elbilen? 2 Hur lång tid att ladda?

Läs mer

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen

Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen Laddstationen er bästa affär Bli laddad nu kommer elfordonen 2 elfordonen kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet efordon ökat med över 140 procent i Sverige. Överallt dyker nya laddstationer

Läs mer

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID

FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID FRÅGOR OCH SVAR OM PRIUS LADDHYBRID INTRODUKTION 1. Hur fungerar Prius Laddhybrid? Prius Laddhybrid tillhör gruppen Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV) och är en laddbar parallellhybrid. I en parallellhybrid

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider

Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ. En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Vattenfalls och Stockholms Stads mobiliseringsinitiativ En kraftsamling för att göra Sverige till ett föregångsland för elbilar och laddhybrider Varför har Vattenfall och Stockholms stad tagit detta initiativ?

Läs mer

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg

Strategi för att stödja introduktion av elfordon i Göteborg TN 85/10 TN 98/10 Tjänsteutlåtande Trafiknämnden 2010-05-27 2010-06-17 Diarienummer 1046/10 Trafikant och ITS/Analys Camilla Pärlbäck Telefon 031-368 25 36 E-post: camilla.parlback@trafikkontoret.goteborg.se

Läs mer

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden!

Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! Så blir ni en elbilskommun Det är dags att ladda för framtiden! 2 Det är dags att gå över el till! Försäljningen av elfordon och laddhybrider har det senaste året tagit fart på riktigt. De senaste 12 månaderna

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala 2011-08-17 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar Gedin Sid:

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1

Simrishamn, VPS, David Weiner, dweiner Utfärdardatum: 2011-08-19 Sida 1 Sida 1 Miljöpåverkan från transporter Vilka är alternativen Volvos miljöbilar Elsattsningen One Tonne Life Säkerhet i alla faser Sida 2 Utställda bilar C30 DRIVe (115 hk) Bränsleförbrukning 0,38 l/mil

Läs mer

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24

Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer. Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Presenterar Snabbladdningsbara elbussar för hållbara städer Presentation av: Pär Jonsson, Marknadsansvarig, Hybricon AB 2012-01-24 Om företaget Hybricon är ett Umeåbaserat företag som utvecklar hållbara

Läs mer

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson

Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Hur lönsamma är laddhybrider i verklig svensk körning? Sten Karlsson Fysisk resursteori Chalmers Presentation vid Forskningsarena Katrineholm 26-27 aug 2009 Sten Karlsson, Forskningsarena, Katrineholm,

Läs mer

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E)

Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circles remissyttrande avseende Fossilfrihet på väg (SOU 2013:84) (Dnr N2014-7434- E) Power Circle inkommer här med kommentarer på utredningen Fossilfrihet på väg. Power Circle instämmer i utredningens

Läs mer

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se

FFF på FFI. Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se FFF på FFI Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor hakan.johansson@trafikverket.se Klimatmål för transportsektorn Fossiloberoende fordonsflotta till 2030. av Trafikverket och utredningen för

Läs mer

Volvo Personvagnar AB

Volvo Personvagnar AB Volvo Personvagnar AB C30 Electric Annelie Gustavsson, Produkt chef Page 1 Drive towards zero Varför elektrifiering C30 Electric Utmaningar Page 2 Drive Towards Zero Vision : Att konstruera bilar som inte

Läs mer

El i transportsektorn

El i transportsektorn El i transportsektorn Översikt av utvecklingen och trenderna på marknaden för laddbilar Stockholm 13 mars 2009 Fortum ett ledande energiföretag i Norden Fokus på Norden, Ryssland och området runt Östersjön

Läs mer

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman

Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Vad händer i Sverige och Internationellt på eltrafikfronten? Sten Bergman Utvecklingen går allt fortare Benz första patenterade etanolmotor 1888 2 Elfordon på gång sedan 1850. 3 En fordonsindustri i förändring

Läs mer

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar

Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar Anders Erngren PR- och produktchef Mitsubishi Motors: Miljövision 2020 Utveckla elbilstekniken n Mål 2020: 20% av Mitsubishi Motors produktion ska vara elbilar (300 000 bilar) Reducera miljöpåverkan under

Läs mer

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren

Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet. Stefan Nygren Volkswagen Group Sverige Satsningar på hållbar mobilitet Stefan Nygren e-mobility Group Manager Borlänge 20 april 2014 Globala megatrender påverkar hela mänskligheten, speciellt vår mobilitet Global uppvärmning

Läs mer

Utredning avseende klimatkompensering

Utredning avseende klimatkompensering Utredning avseende klimatkompensering Uppsala Utkast 2011-06-30 Reviderad Tema projektledare Box 237 751 05 Uppsala Tel: 018-17 08 10 Fax: 018-17 08 75 Upprättad av: Fredrik Sadjak Granskad av: Gunnar

Läs mer

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED

Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se. Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 I SAMARBETE MED Elbilsupphandlingen! www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer 2 MÅL för Elbilsupphandlingen Tillsammans med andra

Läs mer

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid

Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu. Chevrolet Volt laddhybrid Elbilar och laddhybrider du kan köpa nu Här hittar du de bilar som du kan gå in i en bilaffär och beställa nu. Vi har inte tagit med fordon som klassas som mopeder, arbetsredskap eller fyrhjuliga motorcyklar.

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Framtiden börjar i Ropsten

Framtiden börjar i Ropsten Framtiden börjar i Ropsten Linje 73 mot Karolinska Institutet Välkommen ombord på den nya tidens första busslinje som trafikeras av en ny laddhybridbuss i EU-projektet ZeEUS regi. Hybrid betyder att den

Läs mer

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010

Vattenfall & Stockholms Stad. 12. April 2010 Vattenfall & Stockholms Stad 12. April 2010 PEUGEOT MOTION & EMOTION Teknologi HDI og FAP Elmobilitet e-hdi HDi HYbrid4 Plug-in HDi Hybrid Upplevelse Design Körglädje Telematik Peugeots återförsäljare

Läs mer

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund

GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på. ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund GREEN HIGHWAY Elbilssatsningar i Sverige och på GREEN HIGHWAY ZE SAAB 9 3 projektet Åre 21 april 2010 Christer Asplund RIPASSO ENERGI AB Visste du detta om elkraftnäringarna i Sverige : 130.000 sysselsatta

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001

Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Intresserad av elfordon sedan...? Citroen Berlingo Electrique 2001 Stellan Bergman (stellan.bergman@uadm.uu.se) Civ. Ing. Uppsala F 1980 Intresserad av elfordon sedan...? Äger/kör: Mini-el 1987 Berix Eloped ca 1990 Citroen Berlingo Electrique 2001 Varför elbil? 1) Verkningsgraden!

Läs mer

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö!

Miljöfordon Syd. Vi behöver våra bilar, men även en bra miljö! Energideklaration fordon Analys av fordon som ger lägre kostnader och miljöpåverkan Jonas Lööf Miljöfordon Syd Tylösand 2013-05-14 Miljöfordon Syd Förening för alla bil- och miljöintresserade fler miljöbilar

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

Vilka är vi. Varför Arvika

Vilka är vi. Varför Arvika Vilka är vi. Varför Arvika Vad är YH-utbildning Yrkeshögskoleutbildning är sedan 2009 en ny eftergymnasial utbildningsform med stark arbetslivsanknytning. Utbildningarna är utformade utifrån arbetslivets

Läs mer

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet!

Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! Bli en elbilsvänlig bostadsrättsförening Så här enkelt kan ni ladda elbilar i er fastighet! 2 Elbilarna kommer är ni? redo De senaste 12 månaderna har antalet elfordon ökat med över 140 procent i Sverige.

Läs mer

Elbil Fiat 500 E, Arbetsfordon Nimbell Trigo, elcykeln EcoRide, batteridriven trimmer, el scooter. www.etcab.se 2012-05-09 Carl Johan Rydh

Elbil Fiat 500 E, Arbetsfordon Nimbell Trigo, elcykeln EcoRide, batteridriven trimmer, el scooter. www.etcab.se 2012-05-09 Carl Johan Rydh Program onsdagen den 9 maj 2012 kl 10:00-15:00 10:00 Introduktion, Göran Johansson och Carl Johan Rydh, ETC AB 10:05 Batterimarknaden, Robert Aronsson, ETC AB 10:15 Lagar och standarder för batteridrivna

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi, BRG och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöfordonskunnande

Läs mer

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson

1.1 STARTSIDA. Kenneth Mårtensson 1.1 STARTSIDA Kenneth Mårtensson ÄGARSTRUKTUR SHE-KONCERNEN Sala kommun 87,5% Heby kommun 12,5% Sala-Heby Energi AB 100% 100% Sala-Heby Energi Elnät AB HESAB SHEs AFFÄRSIDÉ Att vara en långsiktig modern

Läs mer

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet

Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet Elbilsupphandlingen! - upphandling av elbilar inom offentlig verksamhet www.elbilsupphandling.se Eva Sunnerstedt, Stockholms stad eva.sunnerstedt@stockholm.se 08-508 28 913 Elbilsupphandlingens aktörer

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal

FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal FÖRSTUDIERAPPORT Etablering av elbilstillverkning i Fyrbodal Lillemor Lindberg Innovatum Teknikpark Trollhättan 2009-06-11 Rapporten är utgiven av Innovatum Teknikpark Textförfattare: Lillemor Lindberg

Läs mer

Välkommen *ll pressmöte

Välkommen *ll pressmöte Välkommen *ll pressmöte Fram&den för Saab Automobile AB Pressmöte Trollhättan 13 juni 2012 Hans L. Bergqvist Anne- Marie Pouteaux Advokat, konkursförvaltare Advoka8irman Delphi Advokat, konkursförvaltare

Läs mer

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad

Elbilsförarenkät. Östersund - årets elbilsstad Elbilsförarenkät Östersund - årets elbilsstad Bakgrundsinformation Elektronisk enkät Mätperiod 110628-111007 Svarsfrekvens: 79,8% (83/104) Könsfördelning: 71,1% män, 28,9%kvinnor Åldersfördelning: 20-30:

Läs mer

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell

Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012. Olle Hådell Klimathot, Peak oil och energi till transporter. Går ekvationen ihop? Stadsbyggnadsdagarna 2012 Olle Hådell Annual production (Gb/yr) Uthållig energiförsörjning för transporter är en kritisk fråga. Transporter

Läs mer

Livet med en laddhybrid

Livet med en laddhybrid Livet med en laddhybrid Erfarenheter från Vattenfalls tester under 2010 2011-06-09, Skånes Energiting Sara-Linnéa Östervall, presenterat av Stefan Liljemark Vattenfall Power Consultant 1 Sara-Linnéa Östervall,

Läs mer

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos

Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Koldioxidutsläpp från transportsektorn Nulägesbeskrivning och prognos Underlagsrapport till Klimatprogram 2012 Västerås stad 2011-10-10 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 4 1.1 Utsläpp

Läs mer

Säker laddning av elfordon

Säker laddning av elfordon Säker laddning av elfordon Gustav Gustavsson, Schneider Electric Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Faktum Energidilemmat Behov Efterfrågan År 2050 Elförbrukning år 2030 Källa: IEA 2007 vs

Läs mer

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet«

Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power TENSOR.»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Blockbatterien Industri Batterier / / Motive Power»Det nya optimerade batteriet för högsta prestanda och maximal lönsamhet« Motive Power > Det unika högeffektbatteriet för maximalt ekonomiskt utbyte Prestanda

Läs mer

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12

Vilken miljöbil ska man välja? www.miljofordonsyd.se Örebro 2009-05-12 Vilken miljöbil ska man välja? Örebro 2009-05-12 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se Mobil:

Läs mer

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global

Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global Hammarby Sjöstad 2020:...att förnya en ny stad Trafiknät Stockholm, den 11 juni 2012 Hammarby Sjöstads profil: - ung och dynamisk, - modern och global One of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Perspektiv på eldrivna fordon

Perspektiv på eldrivna fordon Perspektiv på eldrivna fordon Perspek'v på elfordon Elbilens historia Varför är elfordon bra? Kommer vi kunna göra så många elfordon som vi vill? Elfordon och energiproduk'on Elfordon och infrastruktur

Läs mer

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15

PROTOKOLL 14 (27) Sammanträdesdatum 2013-10-15 PROTOKOLL 14 (27) KS 148 Dnr 2013/KS214 400 Remiss - Regional strategi och handlingsplan för biogas för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. Biogas Sydost har kommit in med förslag till regional strategi

Läs mer

biodrivmedel i energieffektiva fordon

biodrivmedel i energieffektiva fordon biodrivmedel i energieffektiva fordon och vägen till hållbara transporter Världen satsar stort vilken roll vill Sverige spela? I N B J U D A N WORKSHOP Måndag 18 juni kl 9.30-16.00 STOCKHOLM Södra Paviljongen,

Läs mer

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11

Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne. www.miljofordonsyd.se Hässleholm 2009-03-11 Miljögranskning av kommunernas bilflottor i Skåne Hässleholm 2009-03-11 Mina kontaktuppgifter Jonas Lööf Kemiingenjör och miljövetare Arbetat med miljöbilar sedan 1997 Projektledare Miljöfordon Syd jonas@miljofordonsyd.se

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur

Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur Branschgemensamma frågor och svar om laddinfrastruktur och elfordon (2013-09-18) El och elfordon Hur mycket el behöver en elbil? Hur långt går en elbil? Hur mycket el en elbil drar beror på många faktorer,

Läs mer

Omvärldsanalys Batterier för Elektrifiering

Omvärldsanalys Batterier för Elektrifiering Omvärldsanalys Batterier för Elektrifiering Skrivet av Patrik Larsson Volvo Personvagnar efter ett besök på Advanced Automotive Battery Conference Strasbourg, Frankrike 24-28 Juni 2013. Utveckling inom

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt

Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt Välj elbil! Ladda bilen hemma en guide till dig som bor i villa eller hyresrätt 2 Välj eller Mycket har hänt i teknikväg de senaste åren en utveckling som gjort det både enklare och billigare att ladda

Läs mer

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG

FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG FLER ELBILAR I ÖRESUNDSREGIONEN EN INSPIRATIONSKATALOG Förord Kära läsare! Du har fått inspirationskatalogen "Fler elbilar i Öresundsregionen". Katalogen innehåller ett antal förslag på hur svenska och

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar

Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Svar på Elbil Sveriges enkät 2010 om styrmedel och incitament för elbilar Vänsterpartiet svar 100615 Mikael Gustafsson, trafikpolitisk sakkunnig 1. Vilket parti representerar du? SVAR: Vänsterpartiet 2.

Läs mer

Energieffektivisering av transporter

Energieffektivisering av transporter Energieffektivisering av transporter För att undvika de värsta konsekvenserna, bör ökningen av den globala årsmedeltemperaturen inte överstiga 2 C Sverige skall bidra till att ökningen inte blir större

Läs mer

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar

trafik&miljöfordon Lars Bern och Maria Strömberg från Business Region Göteborg termer, säger Lars Bern på BRG och pekar Nyhetsbrev nr 2. 2013 I samverkan mellan Gatubolaget, Renova, Parkeringsbolaget, Miljöförvaltningen, Göteborg Energi och Trafikkontoret trafik&miljöfordon BRG ska sprida Göteborgs miljöbilskunnande utomlands

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009

Miljöbil på villovägar. Per Kågeson SNS Förlag 2009 Miljöbil på villovägar Per Kågeson SNS Förlag 2009 Är vi på rätt väg? Europa menar att 10% biodrivmedel kanske är mer än miljön tål satsar på låginblandning Men Sverige vill nå 100% i kombination med Europas

Läs mer

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities

Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad. Siemens AG 2012. All rights reserved. Sector Infrastructures & Cities Den smarta stadsdelen Hyllie Lösningar för smarta nät och en hållbar stad Page 1 Smarta nät möjliggör integreringen av förnybara energikällor Vindkraftens utveckling i Sverige, 1982-2011 Lillgrund, Öresund

Läs mer

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det?

Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? Systemperspektiv på fordon och drivmedel Hur långt räcker det? (Klimatforum 2013) Jonas Åkerman Avdelningen för miljöstrategisk analys fms /KTH E-post: jonas.akerman@abe.kth.se Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015

Delba2050. Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn. Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH 17/03/2015 Delba2050 www.delba2050.se Innovationsagenda baserad på en långsiktig och bred systemsyn 17/03/2015 Den elbaserade ekonomin 2050 Jörgen Svensson, LTH Delba2050 - Projekt www.delba2050.se Syf t e: öppna

Läs mer

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun

Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar. Enköpings kommun Anvisning till: Riktlinjer för inköp av personbilar Enköpings kommun Denna vägledning till dokumentet Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun ger en djupare förklaring till de olika skrivningarna

Läs mer

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER

DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER DRIVMEDELSVAL I OFFENTLIGA ORGANISATIONER Erfarenheter från 10 års arbete med fordonsflottor, miljöbilar och fordonsbränsle Sustainable Business Hubs årsstämma 2013 29 maj Max Hanander, Trivector Traffic

Läs mer

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder

Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Övervakade, fungerande laddstationer Heltäckande lösningar Användarvänliga hjälpmedel Fakta om laddstandarder Säkrad räckvidd Vi bygger ut stationär räckviddsförlängning i Sverige och gör

Läs mer

Laddhybrider och elfordon Branschgemensam FoU. 6 november 2008 Sten Bergman ELFORSK

Laddhybrider och elfordon Branschgemensam FoU. 6 november 2008 Sten Bergman ELFORSK Laddhybrider och elfordon Branschgemensam FoU 6 november 2008 Sten Bergman ELFORSK Laddhybrider och elfordon Nyckelfaktorer som påverkar utvecklingen Konsekvenser och drivkrafter Vad sker i vår omvärld?

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun

Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Bilden ur Enköpings kommuns grafiska riktlinjer - Grafisk profil. Riktlinjer för inköp av personbilar i Enköpings kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2011-03-07, KS2011/106 Omfattning och syfte Riktlinjerna

Läs mer

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22

Elbilar i Sverige. modeller på marknaden nu och 2014. Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Elbilar i Sverige modeller på marknaden nu och 2014 Per Lundgren E-mission i Öresundsregionen - Avslutningskonferens Malmö 2013-11-22 Antal elbilar i Sverige oktober 2013 (ELIS) Laddbara elbilar totalt

Läs mer

Elektrifiering av tunga vägtransporter

Elektrifiering av tunga vägtransporter Elektrifiering av tunga vägtransporter Harry Frank Per Ranch Presentation för Riksdagens Trafikutskott den 6 april 2010 Agenda Sammanfattning Projektformalia Antaganden Diskussion Resultat Invändningar

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien

Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Europeiska EU-Kommissionen GD Energi och Transport B-1049 Bryssel Belgien Yttrande med anledning av EU-Kommissionens meddelande angående Hållbara framtida transporter: Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt

Läs mer