1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inbjudan till upphandling av Litteratur"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inbjudan till upphandling av Litteratur 1.1. Inbjudan Inbjudan till upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, i fortsättningen kallad Statens inköpscentral, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivaren eller Leverantören, att inkomma med anbud avseende Ramavtal för Litteratur. Tecknade Ramavtal kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten, i fortsättningen kallade avropsberättigade myndigheter, se punkt Statens inköpscentrals uppdrag och syfte Statens inköpscentral ansvarar sedan den 1 januari 2011 för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen. Detta innebär att Statens inköpscentral ingår ramavtal avseende varor och tjänster avsedda för statliga myndigheter inom områdena administrativa tjänster, kontorsvaror, resor, boende, fordon, drivmedel, it, telekom, skydd och säkerhet. Syften med de statliga Ramavtalen är att: - kostnadseffektivisera avropande myndigheters inköpsverksamhet och därigenom hushålla med statens medel. - tillgodose avropande myndigheters behov inom efterfrågat område. - skapa fördelaktiga ramavtalsvillkor inom ramen för upphandlingsområdet. - verka för att minska den tid det tar för avropande myndigheter att införskaffa varor och tjänster. För mer information om Statens inköpscentral, se För ytterligare information om våra upphandlingar, ramavtal och praktisk vägledning, se Utskrivet: :44 Sida 1 av 49

2 Bakgrund Det finns ett befintligt statligt ramavtal för området Litteratur som löper ut I ramavtalet fanns det förlängningsoptioner som har utnyttjats. Statens inköpscentral har genomfört en förstudie och efter en sammantagen bedömning har Statens inköpscentral beslutat om att en ny ramavtalsupphandling ska genomföras Statistik 2009 omsatte avtalet totalt kr omsatte avtalet totalt kr omsatte avtalet totalt kr. Observera att den angivna statistiken enbart ska ses som en upplysning. Statens inköpscentral kan inte garantera några volymer Berättigade att avropa Nedan följer de som under Ramavtalsperiod är berättigade att avropa från Ramavtal. 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 2. Staten närstående myndigheter - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB Utskrivet: :44 Sida 2 av 49

3 Ramavtalsperiod Ramavtal träder i kraft efter det att Statens inköpscentral och Leverantören har undertecknat Ramavtal. Ramavtalet gäller i två (2) år från och med ramavtalstecknandet. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En eller flera förlängningar av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till totalt högst två (2) år Indelning i anbudsområden Upphandlingen är indelad i tre (3) anbudsområden enligt nedan: Anbudsområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur Anbudsområde B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur Anbudsområde C: Juridisk litteratur Med svensk litteratur menas litteratur utgiven i Sverige och med utländsk litteratur menas litteratur utgiven utomlands. Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med tre (3) leverantörer per anbudsområde, om det är möjligt. Anbud kan lämnas på ett eller på flera anbudsområden. Anbudsgivare ska ange på vilket eller vilka anbudsområden som man lägger anbud på. Lämnas anbud på anbudsområde A (ja/nej)? (Fritextsvar) Lämnas anbud på anbudsområde B (ja/nej)? (Fritextsvar) Lämnas anbud på anbudsområde C (ja/nej)? (Fritextsvar) Har anbudsgivaren angett på vilka anbudsområden man lämnar anbud på? (/ svar) Upphandlarens avstämning, har anbudsgivaren i anbudet angett på vilka anbudsområden man lämnar anbud på? (/ svar) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlagets består av nedanstående kapitel och bilagor: Kapitel 1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Kapitel 2. Administrativa bestämmelser Kapital 3. Utvärdering Kapitel 4. Leverantörskvalificering Kapitel 5. Kravspecifikation samtliga anbudsområden Kapitel 6. Kravspecifikation anbudsområde A Svensk litteratur Kapitel 7. Kravspecifikation anbudsområde B Utländsk litteratur Kapitel 8. Kravspecifikation anbudsområde C Juridisk litteratur Kapitel 9. Ramavtalsutkast Kapitel 10. Allmänna villkor Bilaga 1: Prisbilaga Bilaga 2: Anbudets underskrift och sanningsförsäkran Utskrivet: :44 Sida 3 av 49

4 Bilaga 3: Leverantörsuppgifter Bilaga 4: Factoringbolag Utskrivet: :44 Sida 4 av 49

5 2. Administrativa bestämmelser 2.1. Administrativa bestämmelser Allmänt Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Ska-krav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. Om Anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven eller frågorna kommer detta att tolkas som att kraven inte uppfylls eller att kravet inte accepteras av anbudsgivaren. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kan anbudet förkastas. Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i förfrågningsunderlaget i TendSign. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att den efterfrågade informationen verkligen finns med i anbudssvaret samt kontrollera att samtliga bilagor bifogats anbudet Upphandlande myndighet Kammarkollegiet, org nr: Statens inköpscentral Box Stockholm Besöksadress: Birger rlsgatan Kontaktperson Mattias Ek, upphandlare Statens inköpscentral, Enheten för upphandling av varor och tjänster Tel: E-post: Upphandlingsförfarande Upphandlingens genomförs som ett öppet upphandlingsförfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Observera att anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Anbudsgivare uppmanas därför vid anbudstillfället lämna ett så förmånligt anbud som möjligt. Det är av största vikt att Anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Sista dag för anbud Anbud ska lämnas elektroniskt i TendSign senast nedan angivet datum. För sent inkomna anbud beaktas inte :59 Avstämning upphandlare, inkom anbudet i tid? (/ svar) Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i tio (10) månader efter sista anbudsdag. Vid en eventuell överprövning kan giltighetstiden för anbuden komma att förlängas. Statens Utskrivet: :44 Sida 5 av 49

6 inköpscentral kommer i sådana fall att begära bekräftelse hos Anbudsgivaren att denne godkänner förlängningen. Accepterar Anbudsgivaren kraven på anbudets giltighetstid? (/ svar) Anbudets språk Anbud ska vara på svenska eller engelska. Avstämning upphandlare, uppfylls det obligatoriska kravet avseende språk i anbudet? (/ svar) Inlämning av elektroniskt anbud Statens inköpscentral använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget Visma TendSign för hantering av upphandling. Visma TendSign ägs av Visma Opic AB, som är en oberoende tredje part. Anbudsgivaren ansluter sig personligen till tjänsten Visma TendSign genom att registrera ett användarkonto genom formuläret på TendSigns hemsida, https://tendsign.com/public/register_seller.aspx?frompublic=true. Anbudsgivaren uppmanas att registrera användarkontot i god tid innan inlämning (notera att supporten inte har öppet dygnet runt). Anbudsgivaren uppmanas att vid användande; logga in, gå in under Annonser -> Aktuella annonser, välj upphandlande enhet " Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet" och upphandling "Litteratur Dnr ". Anbud ska lämnas elektroniskt via systemet Visma TendSign, vilket innebär att anbudsansökan inte kan lämnas i pappersformat eller via fax eller e-post. Anbudsgivning genom Visma TendSign innebär bl.a. att: Anbud skickas krypterat, vilket innebär att endast Anbudsgivaren och Statens inköpscentral kan läsa innehållet. Anbud skickas med ett tidlås som gör att Statens inköpscentral inte kan öppna det förrän anbudstiden löpt ut. Tänk på att: De bifogade dokument (bilagor) till förfrågningsunderlaget, som ska fyllas i och bifogas anbudet, sparas ner på anbudsgivarens dator, namnges med ursprungligt "bilaga namn", fyllas i och slutligen bifogas till det elektroniska anbudet. Skapa bifogade dokument i Word, Excel eller i PDF-format. Anbudssvar på frågor och krav lämnas på anvisade platser i TendSign. Vid Fritextssvar kan separat bilaga lämnas. Hänvisa i dessa fall till bilagans namn och eventuellt bilagenummer i fritextrutan. Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan TendSigns support kontaktas på telefon Det är även möjligt att komma i kontakt med TendSign via deras hemsida, Då TendSigns support inte har öppet dygnet runt är det viktigt att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk support. Den e-postadress som Anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller Utskrivet: :44 Sida 6 av 49

7 för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Statens inköpscentral. För mer information se Elektronisk underskrift av ramavtal med E-tjänstlegitimation Statens inköpscentral kommer under hösten 2012 att övergå från undertecknande av ramavtal på papper till elektroniskt undertecknande (e-signering) av ramavtal. Rutinändringen ställer krav enligt nedan på blivande ramavtalsleverantörer. För att kunna utföra e-signering i Statens inköpscentrals upphandlingsverktyg Tendsign ska ramavtalsleverantör ha en e-tjänstlegitimation hos utfärdare av e-tjänstelegitimationer samt konto hos Chambersign för tjänsten CSign och signering. Konto och signering av Statens inköpscentrals ramavtal via CSign är kostnadsfri för ramavtalsleverantör. CSign stöder ett flertal e-tjänstelegitimationer. Läs mer på för beställning av e-tjänstelegitimation samt för anslutning till CSign och konto för e-signeringstjänst. Accepterar Anbudsgivaren kravet på elektronisk avtalsundertecknande vid eventuellt vinnande anbud? (/ svar) Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för Anbudsgivaren fyller i och undertecknar Bilaga 2 Anbudets underskrift och sanningsförsäkran, skannar in den och bifogar den tillsammans med anbudet. Om anbudet undertecknas av någon som är behörig att företräda Anbudsgivaren utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för styrkande av rätten att underteckna anbudet i efterhand komma att inhämtas. Har Bilaga 2 Anbudets underterskrift och sanningsförsäkran, undertecknats, scannats och bifogats anbudet? (/ svar) Upphandlarens avstämning, har undertecknad Bilaga 2, Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran, undertecknats, scannats och bifogats anbudet? (/ svar) Frågor och svar Den e-postadress som Anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Statens inköpscentral. För att samtliga Anbudsgivare ska ges samma förutsättningar och för att få en opartisk och icke diskriminerade behandling av anbud kommer alla frågor och händelser som bedöms vara av betydande art besvaras och förmedlas likalydande till samtliga Anbudsgivare. Statens inköpscentral lämnar alltid eventuella förtydliganden och kompletteringar genom TendSign. Sista dagen för att ställa frågor är Frågor ställda senare kommer inte att Utskrivet: :44 Sida 7 av 49

8 besvaras. Under vecka och vecka kommer frågor inte att besvaras. Frågor och svar samt eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget utgör en del av förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor från Anbudsgivare, eller av någon annan anledning, kommer skriftlig komplettering att finnas i frågor och svarsfunktionen och via e-post sändas till alla som via TendSign hämtat förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare kan i efterhand endast åberopa skriftlig kommunikation. Lämnade svar avseende förfrågningsunderlaget är endast bindande om svaren lämnas via TendSign. Anbudsgivaren är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av den information som publiceras under anbudstiden. Om Anbudsgivaren inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan Statens inköpscentral inte garantera att all information om frågor och svar under anbudstiden kommer Anbudsgivaren till handa. Anbudsgivaren ansvarar då själv för att kontrollera och hämta tillkomna upplysningar via Tendsign Eventuella kostnader i samband med anbudsgivningen Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen Alternativa anbud tillåts inte I anbudet får inga alternativa anbud, så kallade sidoanbud, förekomma. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Accepterar Anbudsgivaren kravet att reservationer och alternativa anbud inte får förekomma? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning äger rum i närvaro av två (2) personer från Statens inköpscentral, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång Kommersiella villkor Kommersiella villkor för denna upphandling framgår i kapitel 9 Ramavtalsutkast och kapitel 10 Allmänna villkor. De kommersiella villkoren ska accepteras i sin helhet. Standardavtal, allmänna villkor etc. från Anbudsgivaren accepteras inte. Accepterar Anbudsgivaren de kommersiella villkoren sin helhet? (/ svar) Tilldelning av kontrakt Tilldelningsbeslut som sänds ut efter genomförd upphandling innebär endast att Statens inköpscentral har fattat beslut om utgången av anbudsutvärderingen och dess vinnare. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Statens inköpscentral och vinnande Anbudsgivare sluts Utskrivet: :44 Sida 8 av 49

9 genom att ett ramavtal undertecknas av båda parter och träder i kraft först efter det att den tidsperiod som anges i 16 kap. LOU löpt ut Avropsordning Villkoren i ramavtalen är fastställda och avrop sker enligt rangordning enligt 5 kap. 6 LOU. Avropsberättigade myndigheter kommer att genomföra avrop genom att ställa förfrågan till den först rangordnade ramavtalsleverantören. I det fall den först tillfrågade ramavtalsleverantören inte kan leverera går förfrågan vidare till den ramavtalsleverantör som rangordnas som nummer två (2) osv. Statens inköpscentral kommer att ta fram en instruktion till ramavtalsleverantörerna samt vägledning och avropsmallar för avropande myndigheter. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på Sekretessbestämmelser Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden enligt huvudprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) offentliga allmänna handlingar. Delar av anbuden kan dock omfattas av kommersiell sekretess Kommersiell sekretess För kommersiell sekretess till skydd för en Anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för Anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall Anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan Anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av kommersiell sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamka Anbudsgivaren om uppgifterna röjs. I det fall Anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud ska detta anges i anbudet. Observera dock att uppgifter i anbudet som kommer att utvärderas endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. Prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. Statens inköpscentral kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess. Löften om sekretess kan inte ges då Statens inköpscentral är en statlig myndighet och ska hantera inkomna handlingar enligt 2 kap i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Vid en eventuell senare inkommen begäran om att få ta del av upphandlingens akt så kommer ansvarig handläggare att vid varje sådant tillfälle göra en sekretessbedömning varvid bl.a anbudsgivares sekretessbegäran prövas. Åberopar Anbudsgivaren "Kommersiell sekretess"? (/ svar) Om Anbudsgivaren åberopar kommersiell sekretess ange vilka delar av anbudet som sekretessen avser samt vilken skada Anbudsgivaren skulle åsamkas alt. hänvisa till bilaga! (Fritextsvar) Utskrivet: :44 Sida 9 av 49

10 Upphandlarens avstämning, begär anbudsgivare sekretess? Om, är sekretessbegäran bifogad? (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Ramavtal med avtalspriser/rabattsatser och kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet, Detta för att underlätta avropen för de avropsberättigade myndigheterna. Anbudsgivaren ska acceptera att ramavtal med avtalspriser/rabattsatser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Accepterar Anbudsgivaren att ramavtal publiceras på (/ svar) Lagändring För den händelse lagar, förordningar, föreskrifter eller motsvarande kan komma att förändras under den tid som upphandlingen varar, förbehåller sig Statens inköpscentral rätten att förändra kraven i förfrågningsunderlaget och ramavtalet i enlighet med dessa. Utskrivet: :44 Sida 10 av 49

11 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering Anvisning för ett komplett anbud Ett komplett anbud omfattar svar på samtliga ställda krav och frågor i förfrågningsunderlaget och innehåller alla i förfrågningsunderlaget begärda handlingar. Notera att det är Anbudsgivaren som är ansvarig för att samtliga ska-krav är uppfyllda och att begärda dokument bifogas anbudet. Statens inköpscentral kan begära att anbudet förtydligas eller kompletteras under förutsättning att det kan ske utan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivaren har ingen motsvarande rätt att få ett förtydligande eller en komplettering till stånd Prövning och utvärdering Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som Anbudsgivaren redovisat i sitt skriftliga anbud. Prövningen och utvärdering av inkomna anbud sker i fyra steg. Steg 1. KOMPLETT ANBUD: Kontroll att inlämnade handlingar (lämnade uppgifter och dokument) i anbud är kompletta. Vid eventuell avsaknad och/eller otydlighet i en handling kan Statens inköpscentral begära förtydligande. Steg 2. LEVERANTÖRSKVALIFICERING: Prövning av att de ska-krav som ställs på Anbudsgivaren. Steg 3. PRÖVNING AV SKA-KRAV: De anbud som uppfyller steg 1 och steg 2 övergår därefter till en prövning av de ställda ska-kraven i kravspecifikationerna. Prövningen sker per anbudsområde. Steg 4. UTVÄRDERING: Anbud som uppfyller steg 1, 2 och 3 utvärderas per anbudsområde. Besked kommer därefter att meddelas samtliga anbudsgivare om utfallet så snart tilldelningsbeslut är fattat Utvärderingsmodell Statens Inköpscentral kommer att vid utvärdering använda sig av modell lägsta pris. Utvärderingen baserar sig på Anbudsgivarens, i anbudet, lämnade påslag/rabatter och priser, för mer detaljerad information se Kravspecifikation för respektive anbudsområde, punkt Anbudspriser. Utvärderingen görs separat för varje anbudsområde. Den anbudsgivare som erhållit lägst utvärderingspris inom respektive anbudsområde kommer att tilldelas plats ett (1) i rangordningen. Den anbudsgivare som erhållit näst lägst utvärderingspris kommer att tilldelas plats två (2) i rangordningen, osv. Utskrivet: :44 Sida 11 av 49

12 4. Leverantörskvalificering 4.1. Anvisningar Detta avsnitt innehåller de ska-krav som ställs på Anbudsgivaren i egenskap av ramavtalsleverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att de ramavtal som Statens inköpscentral kommer att sluta, efter genomförd upphandling, blir utförda i enlighet med de behov som de avropsberättigade myndigheterna har. Ställda krav avser såväl Anbudsgivaren som eventuella underleverantörer (t. ex. systerföretag, dotterbolag, underleverantör). Således ska Anbudsgivarens svar avse helheten, dvs. Anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantörer. Detta gäller utom i de fall där kravtexten uttryckligen medger att svaret endast ska omfatta endera anbudsgivaren eller underleverantörer. Statens inköpscentral förbehåller sig även rätten att kontrollera alla lämnade uppgifter Anbudsgivaren Registrerat namn och kontaktuppgifter behörig företrädare Anbudsgivaren ska lämna uppgifter enligt nedan: Anbudsgivarens namn enligt registreringsbevis från Bolagsverket eller för utländsk leverantör likvärdigt bevis. (Fritextsvar) Anbudsgivarens organisationsnummer. (Fritextsvar) Behörig företrädare: (Fritextsvar) Befattning: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett registrerat namn och kontaktuppgifter för behörig företrädare? (/ svar) Leverantörsuppgifter Anbudsgivaren ska fylla i leverantörsuppgifter i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter och bifoga den till anbudet. Har Anbudsgivaren bifogat ifylld Bilaga 3 Leverantörsuppgifter till anbudet? (/ svar) Avstämning upphandlare, är ifylld Bilaga 3 Leverantörsuppgifter bifogad till anbudet? (/ svar) Ramavtalsansvarig kontaktperson Under hela ramavtalstiden ska det finnas en särskild ramavtalsansvarig kontaktperson hos Leverantören för Statens inköpscentral. Kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig kontaktperson ska anges i Bilaga 3 Utskrivet: :44 Sida 12 av 49

13 Leverantörsuppgifter som ska bifogas anbudet. Har Anbudsgivaren angett ramavtalsansvarig kontaktperson i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett ramavtalsansvarig kontaktperson i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Generell e-postadress Anbudsgivaren ska tillhandahålla en generell e-postadress (icke personbunden organisations e-postadress) till vilken avropsberättigade myndigheter ska kunna skicka sina beställningar. Anbudsgivaren ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt. Generell e-postadress ska anges i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter som ska bifogas anbudet. Har Anbudsgivaren angett fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress) i bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress) för avropsförfrågningar i bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) 4.3. Krav på anbudsgivaren Uteslutningsgrunder Uteslutning av anbudsgivare, 10 Kap 1 LOU Enligt 10 Kap 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i en kriminell organisation 2. bestickning 3. bedräger, eller 4. penningtvätt. Är Anbudsgivaren en juridisk person, ska Anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Statens inköpscentral kan komma att begära att Anbudsgivaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap 1 LOU? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 13 av 49

14 Uteslutning av anbudsgivare, 10 Kap 2 LOU En Anbudsgivare får, enligt 10 Kap 2 LOU uteslutas från deltagande i en upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, och Statens inköpscentral kan påvisa detta. 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet. 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är Anbudsgivaren en juridisk person, får Anbudsgivare uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Statens inköpscentral kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger samt att krav på registrering uppfylls. Statens inköpscentral kan även komma att begära in uppgifter från Anbudsgivaren avseende övriga uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om grund för uteslutning föreligger. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap 2 LOU? (/ svar) Juridisk ställning Registerat bolag - svenska anbudsgivare Anbudsgivare ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register, vara registrerade för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis. För att kontrollera att ovanstående krav uppfylls inhämtar Statens inköpscentral elektroniskt uppgifter från Skatteverket (information motsvarande den i blankett SKV 4820). Ovanstående krav ska vara uppfyllda per den dag Statens inköpscentral inhämtar uppgifterna från Skatteverket. I de fall det inte är möjligt för Statens inköpscentral att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när Statens inköpscentral så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden i samarbete med Skatteverket och/eller kreditupplysningsbolag. Uppfyller svensk Anbudsgivare det obligatoriska krav på registrering i aktiebolags-, handelsbolags- eller likande register, för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 14 av 49

15 Avstämning upphandlare, uppfyller svensk Anbudsgivare krav på registrerat bolag, mervärdesskatt och F-skattebevis? (/ svar) Registrerat bolag - utländska anbudsgivare Utländska Anbudsgivare ska kunna styrka registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register med bevis från myndighet likvärdig Bolagsverket. En kopia på styrkande bevis ska bifogas anbudet. Intyget ska vara maximalt tre (3) månader gammalt. Ovan nämnd handling ska vara i svensk eller engelsk version. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden. Uppfyller utländsk Anbudsgivare krav på registrering? Om anbudsgivare är svensk ges som svar. (/ svar) Har utländsk Anbudsgivare bifogat dokument om registrering som är maximalt tre (3) månader? Om anbudsgivare är svensk ges som svar. (/ svar) Avstämning upphandlare, har utländsk Anbudsgivare bifogat bevis som styrker registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande myndighet likvärdig Bolagsverket som är maximalt tre (3) månader för Anbudsgivaren? Om Anbudsgivare är svensk anges av upphandlaren svaret. (/ svar) Skatter och sociala avgifter - svenska anbudsgivare Svenska Anbudsgivare ska ha fullgjort sina åtaganden och skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter i Sverige. Statens inköpscentral kommer att kontrollera detta genom att inhämta uppgifter från Skatteverket (information motsvarande den i blankett SKV 4820). I de fall det inte är möjligt för Statens inköpscentral att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när Statens inköpscentral så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden i samarbete med Skatteverket och/eller kreditupplysningsbolag. Uppfyller svensk Anbudsgivare krav på betalning av skatter och sociala avgifter? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 15 av 49

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av hyrbilar 1(19) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Diarie.nummer Eva Johnson 2010-12-21 110-3394-2010 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Länsstyrelsen i Värmland inbjuder härmed intresserade företag att lämna anbud avseende Upphandling

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Sista anbudsdag: 2009 05 04 Anbudets giltighet: 2009 09 15 2009-04-06 Förfrågningsunderlag 1(24) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Linköpings universitet genomför en förenklad upphandling av ramavtal för konferenstjänster. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud i enlighet med förutsättningarna

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015

1. Inledning. 2. Krav på anbudsgivaren. 3. Krav på anbudet. Diarienummer: 452-182-2015 Diarienummer: 452-182-2015 1. Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län inbjuder till anbudsgivning när det gäller att bedriva skogsbrandsbevakning i Södermanlands län. Upphandlingen genomförs som ett

Läs mer

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor)

Upphandling av konferensanläggning i anslutning till Polisens utbildningsplats i Rosersberg utanför Stockholm (4 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Josefin Gundel 2014-09-16 E-post josefin.gundel@polisen.se Saknr och diarienummer 912-A086.206/2013 Upphandling av konferensanläggning

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1 RAMAVTAL. Referensnr: 96-83-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Små konferenser och möten (t.o.m.75 pers) helpension plus Referensnr: Upph. ref.nr: 96-83-2014:016

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

nuvarande resmönster.

nuvarande resmönster. Anbudsförfrågan 1 (17) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Sara Kinnander Upphandlare Datum 2013-12-20 Diarienr (åberopas vid korresp) A204.411/ /2013 Sista

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG UPPHANDLING AV UPPHANDLINGSKONSULTTJÄNST 1. Allmän information... 3 1.1 Om Tredje AP-fonden... 3 1.2 Upphandlande Myndighet... 3 1.3 Upphandlingen... 3 2. Anbudsspecifikation... 3

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0704933442 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Hotelltjänster 2015 Kvalitetskategori 3 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-12-2015:024 96-12-2015 2015-07-01 Slutdatum: 2017-06-30

Läs mer

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) Ekonomisystem 2010-11-12 Org.nr 222000-0158 Löp nr Beteckning Delges FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Upphandling av ekonomisystem FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 1 (18) FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ekonomisystem 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2 (18) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 4 1.1 Upphandlande enhet / myndighet... 4 1.2 Upphandlingsobjekt... 5

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer