1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inbjudan till upphandling av Litteratur"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inbjudan till upphandling av Litteratur 1.1. Inbjudan Inbjudan till upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, i fortsättningen kallad Statens inköpscentral, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivaren eller Leverantören, att inkomma med anbud avseende Ramavtal för Litteratur. Tecknade Ramavtal kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten, i fortsättningen kallade avropsberättigade myndigheter, se punkt Statens inköpscentrals uppdrag och syfte Statens inköpscentral ansvarar sedan den 1 januari 2011 för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen. Detta innebär att Statens inköpscentral ingår ramavtal avseende varor och tjänster avsedda för statliga myndigheter inom områdena administrativa tjänster, kontorsvaror, resor, boende, fordon, drivmedel, it, telekom, skydd och säkerhet. Syften med de statliga Ramavtalen är att: - kostnadseffektivisera avropande myndigheters inköpsverksamhet och därigenom hushålla med statens medel. - tillgodose avropande myndigheters behov inom efterfrågat område. - skapa fördelaktiga ramavtalsvillkor inom ramen för upphandlingsområdet. - verka för att minska den tid det tar för avropande myndigheter att införskaffa varor och tjänster. För mer information om Statens inköpscentral, se För ytterligare information om våra upphandlingar, ramavtal och praktisk vägledning, se Utskrivet: :44 Sida 1 av 49

2 Bakgrund Det finns ett befintligt statligt ramavtal för området Litteratur som löper ut I ramavtalet fanns det förlängningsoptioner som har utnyttjats. Statens inköpscentral har genomfört en förstudie och efter en sammantagen bedömning har Statens inköpscentral beslutat om att en ny ramavtalsupphandling ska genomföras Statistik 2009 omsatte avtalet totalt kr omsatte avtalet totalt kr omsatte avtalet totalt kr. Observera att den angivna statistiken enbart ska ses som en upplysning. Statens inköpscentral kan inte garantera några volymer Berättigade att avropa Nedan följer de som under Ramavtalsperiod är berättigade att avropa från Ramavtal. 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 2. Staten närstående myndigheter - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB Utskrivet: :44 Sida 2 av 49

3 Ramavtalsperiod Ramavtal träder i kraft efter det att Statens inköpscentral och Leverantören har undertecknat Ramavtal. Ramavtalet gäller i två (2) år från och med ramavtalstecknandet. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En eller flera förlängningar av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till totalt högst två (2) år Indelning i anbudsområden Upphandlingen är indelad i tre (3) anbudsområden enligt nedan: Anbudsområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur Anbudsområde B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur Anbudsområde C: Juridisk litteratur Med svensk litteratur menas litteratur utgiven i Sverige och med utländsk litteratur menas litteratur utgiven utomlands. Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med tre (3) leverantörer per anbudsområde, om det är möjligt. Anbud kan lämnas på ett eller på flera anbudsområden. Anbudsgivare ska ange på vilket eller vilka anbudsområden som man lägger anbud på. Lämnas anbud på anbudsområde A (ja/nej)? (Fritextsvar) Lämnas anbud på anbudsområde B (ja/nej)? (Fritextsvar) Lämnas anbud på anbudsområde C (ja/nej)? (Fritextsvar) Har anbudsgivaren angett på vilka anbudsområden man lämnar anbud på? (/ svar) Upphandlarens avstämning, har anbudsgivaren i anbudet angett på vilka anbudsområden man lämnar anbud på? (/ svar) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlagets består av nedanstående kapitel och bilagor: Kapitel 1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Kapitel 2. Administrativa bestämmelser Kapital 3. Utvärdering Kapitel 4. Leverantörskvalificering Kapitel 5. Kravspecifikation samtliga anbudsområden Kapitel 6. Kravspecifikation anbudsområde A Svensk litteratur Kapitel 7. Kravspecifikation anbudsområde B Utländsk litteratur Kapitel 8. Kravspecifikation anbudsområde C Juridisk litteratur Kapitel 9. Ramavtalsutkast Kapitel 10. Allmänna villkor Bilaga 1: Prisbilaga Bilaga 2: Anbudets underskrift och sanningsförsäkran Utskrivet: :44 Sida 3 av 49

4 Bilaga 3: Leverantörsuppgifter Bilaga 4: Factoringbolag Utskrivet: :44 Sida 4 av 49

5 2. Administrativa bestämmelser 2.1. Administrativa bestämmelser Allmänt Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Ska-krav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. Om Anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven eller frågorna kommer detta att tolkas som att kraven inte uppfylls eller att kravet inte accepteras av anbudsgivaren. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kan anbudet förkastas. Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i förfrågningsunderlaget i TendSign. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att den efterfrågade informationen verkligen finns med i anbudssvaret samt kontrollera att samtliga bilagor bifogats anbudet Upphandlande myndighet Kammarkollegiet, org nr: Statens inköpscentral Box Stockholm Besöksadress: Birger rlsgatan Kontaktperson Mattias Ek, upphandlare Statens inköpscentral, Enheten för upphandling av varor och tjänster Tel: E-post: Upphandlingsförfarande Upphandlingens genomförs som ett öppet upphandlingsförfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Observera att anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Anbudsgivare uppmanas därför vid anbudstillfället lämna ett så förmånligt anbud som möjligt. Det är av största vikt att Anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Sista dag för anbud Anbud ska lämnas elektroniskt i TendSign senast nedan angivet datum. För sent inkomna anbud beaktas inte :59 Avstämning upphandlare, inkom anbudet i tid? (/ svar) Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i tio (10) månader efter sista anbudsdag. Vid en eventuell överprövning kan giltighetstiden för anbuden komma att förlängas. Statens Utskrivet: :44 Sida 5 av 49

6 inköpscentral kommer i sådana fall att begära bekräftelse hos Anbudsgivaren att denne godkänner förlängningen. Accepterar Anbudsgivaren kraven på anbudets giltighetstid? (/ svar) Anbudets språk Anbud ska vara på svenska eller engelska. Avstämning upphandlare, uppfylls det obligatoriska kravet avseende språk i anbudet? (/ svar) Inlämning av elektroniskt anbud Statens inköpscentral använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget Visma TendSign för hantering av upphandling. Visma TendSign ägs av Visma Opic AB, som är en oberoende tredje part. Anbudsgivaren ansluter sig personligen till tjänsten Visma TendSign genom att registrera ett användarkonto genom formuläret på TendSigns hemsida, https://tendsign.com/public/register_seller.aspx?frompublic=true. Anbudsgivaren uppmanas att registrera användarkontot i god tid innan inlämning (notera att supporten inte har öppet dygnet runt). Anbudsgivaren uppmanas att vid användande; logga in, gå in under Annonser -> Aktuella annonser, välj upphandlande enhet " Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet" och upphandling "Litteratur Dnr ". Anbud ska lämnas elektroniskt via systemet Visma TendSign, vilket innebär att anbudsansökan inte kan lämnas i pappersformat eller via fax eller e-post. Anbudsgivning genom Visma TendSign innebär bl.a. att: Anbud skickas krypterat, vilket innebär att endast Anbudsgivaren och Statens inköpscentral kan läsa innehållet. Anbud skickas med ett tidlås som gör att Statens inköpscentral inte kan öppna det förrän anbudstiden löpt ut. Tänk på att: De bifogade dokument (bilagor) till förfrågningsunderlaget, som ska fyllas i och bifogas anbudet, sparas ner på anbudsgivarens dator, namnges med ursprungligt "bilaga namn", fyllas i och slutligen bifogas till det elektroniska anbudet. Skapa bifogade dokument i Word, Excel eller i PDF-format. Anbudssvar på frågor och krav lämnas på anvisade platser i TendSign. Vid Fritextssvar kan separat bilaga lämnas. Hänvisa i dessa fall till bilagans namn och eventuellt bilagenummer i fritextrutan. Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan TendSigns support kontaktas på telefon Det är även möjligt att komma i kontakt med TendSign via deras hemsida, Då TendSigns support inte har öppet dygnet runt är det viktigt att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk support. Den e-postadress som Anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller Utskrivet: :44 Sida 6 av 49

7 för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Statens inköpscentral. För mer information se Elektronisk underskrift av ramavtal med E-tjänstlegitimation Statens inköpscentral kommer under hösten 2012 att övergå från undertecknande av ramavtal på papper till elektroniskt undertecknande (e-signering) av ramavtal. Rutinändringen ställer krav enligt nedan på blivande ramavtalsleverantörer. För att kunna utföra e-signering i Statens inköpscentrals upphandlingsverktyg Tendsign ska ramavtalsleverantör ha en e-tjänstlegitimation hos utfärdare av e-tjänstelegitimationer samt konto hos Chambersign för tjänsten CSign och signering. Konto och signering av Statens inköpscentrals ramavtal via CSign är kostnadsfri för ramavtalsleverantör. CSign stöder ett flertal e-tjänstelegitimationer. Läs mer på för beställning av e-tjänstelegitimation samt för anslutning till CSign och konto för e-signeringstjänst. Accepterar Anbudsgivaren kravet på elektronisk avtalsundertecknande vid eventuellt vinnande anbud? (/ svar) Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för Anbudsgivaren fyller i och undertecknar Bilaga 2 Anbudets underskrift och sanningsförsäkran, skannar in den och bifogar den tillsammans med anbudet. Om anbudet undertecknas av någon som är behörig att företräda Anbudsgivaren utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för styrkande av rätten att underteckna anbudet i efterhand komma att inhämtas. Har Bilaga 2 Anbudets underterskrift och sanningsförsäkran, undertecknats, scannats och bifogats anbudet? (/ svar) Upphandlarens avstämning, har undertecknad Bilaga 2, Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran, undertecknats, scannats och bifogats anbudet? (/ svar) Frågor och svar Den e-postadress som Anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Statens inköpscentral. För att samtliga Anbudsgivare ska ges samma förutsättningar och för att få en opartisk och icke diskriminerade behandling av anbud kommer alla frågor och händelser som bedöms vara av betydande art besvaras och förmedlas likalydande till samtliga Anbudsgivare. Statens inköpscentral lämnar alltid eventuella förtydliganden och kompletteringar genom TendSign. Sista dagen för att ställa frågor är Frågor ställda senare kommer inte att Utskrivet: :44 Sida 7 av 49

8 besvaras. Under vecka och vecka kommer frågor inte att besvaras. Frågor och svar samt eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget utgör en del av förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor från Anbudsgivare, eller av någon annan anledning, kommer skriftlig komplettering att finnas i frågor och svarsfunktionen och via e-post sändas till alla som via TendSign hämtat förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare kan i efterhand endast åberopa skriftlig kommunikation. Lämnade svar avseende förfrågningsunderlaget är endast bindande om svaren lämnas via TendSign. Anbudsgivaren är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av den information som publiceras under anbudstiden. Om Anbudsgivaren inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan Statens inköpscentral inte garantera att all information om frågor och svar under anbudstiden kommer Anbudsgivaren till handa. Anbudsgivaren ansvarar då själv för att kontrollera och hämta tillkomna upplysningar via Tendsign Eventuella kostnader i samband med anbudsgivningen Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen Alternativa anbud tillåts inte I anbudet får inga alternativa anbud, så kallade sidoanbud, förekomma. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Accepterar Anbudsgivaren kravet att reservationer och alternativa anbud inte får förekomma? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning äger rum i närvaro av två (2) personer från Statens inköpscentral, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång Kommersiella villkor Kommersiella villkor för denna upphandling framgår i kapitel 9 Ramavtalsutkast och kapitel 10 Allmänna villkor. De kommersiella villkoren ska accepteras i sin helhet. Standardavtal, allmänna villkor etc. från Anbudsgivaren accepteras inte. Accepterar Anbudsgivaren de kommersiella villkoren sin helhet? (/ svar) Tilldelning av kontrakt Tilldelningsbeslut som sänds ut efter genomförd upphandling innebär endast att Statens inköpscentral har fattat beslut om utgången av anbudsutvärderingen och dess vinnare. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Statens inköpscentral och vinnande Anbudsgivare sluts Utskrivet: :44 Sida 8 av 49

9 genom att ett ramavtal undertecknas av båda parter och träder i kraft först efter det att den tidsperiod som anges i 16 kap. LOU löpt ut Avropsordning Villkoren i ramavtalen är fastställda och avrop sker enligt rangordning enligt 5 kap. 6 LOU. Avropsberättigade myndigheter kommer att genomföra avrop genom att ställa förfrågan till den först rangordnade ramavtalsleverantören. I det fall den först tillfrågade ramavtalsleverantören inte kan leverera går förfrågan vidare till den ramavtalsleverantör som rangordnas som nummer två (2) osv. Statens inköpscentral kommer att ta fram en instruktion till ramavtalsleverantörerna samt vägledning och avropsmallar för avropande myndigheter. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på Sekretessbestämmelser Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden enligt huvudprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) offentliga allmänna handlingar. Delar av anbuden kan dock omfattas av kommersiell sekretess Kommersiell sekretess För kommersiell sekretess till skydd för en Anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för Anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall Anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan Anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av kommersiell sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamka Anbudsgivaren om uppgifterna röjs. I det fall Anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud ska detta anges i anbudet. Observera dock att uppgifter i anbudet som kommer att utvärderas endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. Prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. Statens inköpscentral kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess. Löften om sekretess kan inte ges då Statens inköpscentral är en statlig myndighet och ska hantera inkomna handlingar enligt 2 kap i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Vid en eventuell senare inkommen begäran om att få ta del av upphandlingens akt så kommer ansvarig handläggare att vid varje sådant tillfälle göra en sekretessbedömning varvid bl.a anbudsgivares sekretessbegäran prövas. Åberopar Anbudsgivaren "Kommersiell sekretess"? (/ svar) Om Anbudsgivaren åberopar kommersiell sekretess ange vilka delar av anbudet som sekretessen avser samt vilken skada Anbudsgivaren skulle åsamkas alt. hänvisa till bilaga! (Fritextsvar) Utskrivet: :44 Sida 9 av 49

10 Upphandlarens avstämning, begär anbudsgivare sekretess? Om, är sekretessbegäran bifogad? (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Ramavtal med avtalspriser/rabattsatser och kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet, Detta för att underlätta avropen för de avropsberättigade myndigheterna. Anbudsgivaren ska acceptera att ramavtal med avtalspriser/rabattsatser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Accepterar Anbudsgivaren att ramavtal publiceras på (/ svar) Lagändring För den händelse lagar, förordningar, föreskrifter eller motsvarande kan komma att förändras under den tid som upphandlingen varar, förbehåller sig Statens inköpscentral rätten att förändra kraven i förfrågningsunderlaget och ramavtalet i enlighet med dessa. Utskrivet: :44 Sida 10 av 49

11 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering Anvisning för ett komplett anbud Ett komplett anbud omfattar svar på samtliga ställda krav och frågor i förfrågningsunderlaget och innehåller alla i förfrågningsunderlaget begärda handlingar. Notera att det är Anbudsgivaren som är ansvarig för att samtliga ska-krav är uppfyllda och att begärda dokument bifogas anbudet. Statens inköpscentral kan begära att anbudet förtydligas eller kompletteras under förutsättning att det kan ske utan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivaren har ingen motsvarande rätt att få ett förtydligande eller en komplettering till stånd Prövning och utvärdering Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som Anbudsgivaren redovisat i sitt skriftliga anbud. Prövningen och utvärdering av inkomna anbud sker i fyra steg. Steg 1. KOMPLETT ANBUD: Kontroll att inlämnade handlingar (lämnade uppgifter och dokument) i anbud är kompletta. Vid eventuell avsaknad och/eller otydlighet i en handling kan Statens inköpscentral begära förtydligande. Steg 2. LEVERANTÖRSKVALIFICERING: Prövning av att de ska-krav som ställs på Anbudsgivaren. Steg 3. PRÖVNING AV SKA-KRAV: De anbud som uppfyller steg 1 och steg 2 övergår därefter till en prövning av de ställda ska-kraven i kravspecifikationerna. Prövningen sker per anbudsområde. Steg 4. UTVÄRDERING: Anbud som uppfyller steg 1, 2 och 3 utvärderas per anbudsområde. Besked kommer därefter att meddelas samtliga anbudsgivare om utfallet så snart tilldelningsbeslut är fattat Utvärderingsmodell Statens Inköpscentral kommer att vid utvärdering använda sig av modell lägsta pris. Utvärderingen baserar sig på Anbudsgivarens, i anbudet, lämnade påslag/rabatter och priser, för mer detaljerad information se Kravspecifikation för respektive anbudsområde, punkt Anbudspriser. Utvärderingen görs separat för varje anbudsområde. Den anbudsgivare som erhållit lägst utvärderingspris inom respektive anbudsområde kommer att tilldelas plats ett (1) i rangordningen. Den anbudsgivare som erhållit näst lägst utvärderingspris kommer att tilldelas plats två (2) i rangordningen, osv. Utskrivet: :44 Sida 11 av 49

12 4. Leverantörskvalificering 4.1. Anvisningar Detta avsnitt innehåller de ska-krav som ställs på Anbudsgivaren i egenskap av ramavtalsleverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att de ramavtal som Statens inköpscentral kommer att sluta, efter genomförd upphandling, blir utförda i enlighet med de behov som de avropsberättigade myndigheterna har. Ställda krav avser såväl Anbudsgivaren som eventuella underleverantörer (t. ex. systerföretag, dotterbolag, underleverantör). Således ska Anbudsgivarens svar avse helheten, dvs. Anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantörer. Detta gäller utom i de fall där kravtexten uttryckligen medger att svaret endast ska omfatta endera anbudsgivaren eller underleverantörer. Statens inköpscentral förbehåller sig även rätten att kontrollera alla lämnade uppgifter Anbudsgivaren Registrerat namn och kontaktuppgifter behörig företrädare Anbudsgivaren ska lämna uppgifter enligt nedan: Anbudsgivarens namn enligt registreringsbevis från Bolagsverket eller för utländsk leverantör likvärdigt bevis. (Fritextsvar) Anbudsgivarens organisationsnummer. (Fritextsvar) Behörig företrädare: (Fritextsvar) Befattning: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett registrerat namn och kontaktuppgifter för behörig företrädare? (/ svar) Leverantörsuppgifter Anbudsgivaren ska fylla i leverantörsuppgifter i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter och bifoga den till anbudet. Har Anbudsgivaren bifogat ifylld Bilaga 3 Leverantörsuppgifter till anbudet? (/ svar) Avstämning upphandlare, är ifylld Bilaga 3 Leverantörsuppgifter bifogad till anbudet? (/ svar) Ramavtalsansvarig kontaktperson Under hela ramavtalstiden ska det finnas en särskild ramavtalsansvarig kontaktperson hos Leverantören för Statens inköpscentral. Kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig kontaktperson ska anges i Bilaga 3 Utskrivet: :44 Sida 12 av 49

13 Leverantörsuppgifter som ska bifogas anbudet. Har Anbudsgivaren angett ramavtalsansvarig kontaktperson i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett ramavtalsansvarig kontaktperson i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Generell e-postadress Anbudsgivaren ska tillhandahålla en generell e-postadress (icke personbunden organisations e-postadress) till vilken avropsberättigade myndigheter ska kunna skicka sina beställningar. Anbudsgivaren ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt. Generell e-postadress ska anges i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter som ska bifogas anbudet. Har Anbudsgivaren angett fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress) i bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress) för avropsförfrågningar i bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) 4.3. Krav på anbudsgivaren Uteslutningsgrunder Uteslutning av anbudsgivare, 10 Kap 1 LOU Enligt 10 Kap 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i en kriminell organisation 2. bestickning 3. bedräger, eller 4. penningtvätt. Är Anbudsgivaren en juridisk person, ska Anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Statens inköpscentral kan komma att begära att Anbudsgivaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap 1 LOU? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 13 av 49

14 Uteslutning av anbudsgivare, 10 Kap 2 LOU En Anbudsgivare får, enligt 10 Kap 2 LOU uteslutas från deltagande i en upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, och Statens inköpscentral kan påvisa detta. 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet. 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är Anbudsgivaren en juridisk person, får Anbudsgivare uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Statens inköpscentral kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger samt att krav på registrering uppfylls. Statens inköpscentral kan även komma att begära in uppgifter från Anbudsgivaren avseende övriga uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om grund för uteslutning föreligger. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap 2 LOU? (/ svar) Juridisk ställning Registerat bolag - svenska anbudsgivare Anbudsgivare ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register, vara registrerade för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis. För att kontrollera att ovanstående krav uppfylls inhämtar Statens inköpscentral elektroniskt uppgifter från Skatteverket (information motsvarande den i blankett SKV 4820). Ovanstående krav ska vara uppfyllda per den dag Statens inköpscentral inhämtar uppgifterna från Skatteverket. I de fall det inte är möjligt för Statens inköpscentral att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när Statens inköpscentral så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden i samarbete med Skatteverket och/eller kreditupplysningsbolag. Uppfyller svensk Anbudsgivare det obligatoriska krav på registrering i aktiebolags-, handelsbolags- eller likande register, för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 14 av 49

15 Avstämning upphandlare, uppfyller svensk Anbudsgivare krav på registrerat bolag, mervärdesskatt och F-skattebevis? (/ svar) Registrerat bolag - utländska anbudsgivare Utländska Anbudsgivare ska kunna styrka registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register med bevis från myndighet likvärdig Bolagsverket. En kopia på styrkande bevis ska bifogas anbudet. Intyget ska vara maximalt tre (3) månader gammalt. Ovan nämnd handling ska vara i svensk eller engelsk version. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden. Uppfyller utländsk Anbudsgivare krav på registrering? Om anbudsgivare är svensk ges som svar. (/ svar) Har utländsk Anbudsgivare bifogat dokument om registrering som är maximalt tre (3) månader? Om anbudsgivare är svensk ges som svar. (/ svar) Avstämning upphandlare, har utländsk Anbudsgivare bifogat bevis som styrker registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande myndighet likvärdig Bolagsverket som är maximalt tre (3) månader för Anbudsgivaren? Om Anbudsgivare är svensk anges av upphandlaren svaret. (/ svar) Skatter och sociala avgifter - svenska anbudsgivare Svenska Anbudsgivare ska ha fullgjort sina åtaganden och skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter i Sverige. Statens inköpscentral kommer att kontrollera detta genom att inhämta uppgifter från Skatteverket (information motsvarande den i blankett SKV 4820). I de fall det inte är möjligt för Statens inköpscentral att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när Statens inköpscentral så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden i samarbete med Skatteverket och/eller kreditupplysningsbolag. Uppfyller svensk Anbudsgivare krav på betalning av skatter och sociala avgifter? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 15 av 49

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden

3. Leverantörskvalificering samtliga anbudsområden Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur RAMAVTALET LITTERATUR Sid 1 (15) 2015-02-27 Dnr 96-15-2012 Vägledning för avrop från Litteratur Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR STEG 1

ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Polisens verksamhetsstöd Administration/Upphandling ANBUDSFORMULÄR STEG 1 Bilaga 1 Diarienr (åberopas vid korrespondens) Ärendebeteckning 1 OMBUD MFL. Vårt ombud under anbudstiden är: Frågor med anledning

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

6. Bilaga Leverantörskvalificering

6. Bilaga Leverantörskvalificering 6. Bilaga Leverantörskvalificering 6.1 Inledning I kapitlet preciseras de kvalificeringskrav som ställs på anbudsgivaren. Uppfylls inte kvalificeringskraven, kommer anbudet att förkastas. Syftet med kraven

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral.

2015-02-10. För mer information om Statens inköpscentral, se www.kammarkollegiet.se/statensinkopscentral. Förfrågningsunderlag 2015-02-10 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Brandskydd 2015 Goran Alilovic 96-68-2014 Sista anbudsdag: 2015-03-24 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Statens inköpscentrals uppdrag. 1.2 Innehållsförteckning Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2013-05-15. Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2013-05-15. Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013 Förfrågningsunderlag 2013-05-15 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Profil- och presentartiklar Jeanette Hemmingsson Dnr 96-5-2013 Sista anbudsdag: 2013-06-26

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Uppsala universitet Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster Diarie UH 2013-48 Upphandlare Jens Holmström Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1. ANBUDSINBJUDAN Matilda Olenmark 352/14 Förfrågningsunderlag 2014-09-22 Upphandlande organisation Göteborgs Stads Upphandlings AB Upphandling Lastbilar (IOFF) Matilda Olenmark 352/14 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-10-29 Texten/frågan

Läs mer

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN

KVALIFICERINGSUNDERLAG PLANARKITEKT DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN DIARIE NR: 2014-KS0163 TILL TYRESÖ KOMMUN Tyresö kommun Tel: 08-5782 9100 Org.nr: 212000-0092 Upphandlingsenheten Fax: 08-5782 9154 Marknadsgränd 2 135 81 Tyresö 1(6) INNEHÅLL Beställare:... 3 BESTÄLLARENS

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

2011-06-22. Företagshälsovårdstjänster 2012, dnr 96-38-2011 Jeanette Hemmingsson 760037

2011-06-22. Företagshälsovårdstjänster 2012, dnr 96-38-2011 Jeanette Hemmingsson 760037 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-06-22 Upphandlingsansvarig Upphandling Kammarkollegiet Företagshälsovårdstjänster 2012, dnr 96-38-2011 Jeanette Hemmingsson 760037 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-08-20

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag 2014-08-20 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2014-08-20 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Bevakningstjänster 2013, Multiregionalt Goran Alilovic 96-53-2014 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation 1.1. ANBUDSINBJUDAN 1.2. ALLMÄN ORIENTERING Landstinget Kronoberg Förfrågningsunderlag 2013-11-12 Upphandlande organisation Landstinget Kronoberg Maria Thorstensson Upphandling Psykoterapeutiska tjänster för Landstinget Kronoberg (ny) 13LTK1005 Sista anbudsdag: 2013-12-03

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

1 Krav på ramavtalsleverantören

1 Krav på ramavtalsleverantören 1/6 1 Krav på ramavtalsleverantören Nedan anges de krav som har ställts på anbudsgivaren i den upphandling som föregått avtalet. Leverantören har i anbudet accepterat de krav som gäller för avtalad Leverantör

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Melleruds Kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Molntjänster Diarie UH-2013-16 Ansvarig upphandlare Björn Lindquist Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare

1. Upphandling avseende Ledarskapsutbildning UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Förfrågningsunderlag 2015-11-19 Upphandlande organisation Skatteverket Upphandling UGL - Utveckling av Grupp och Ledare Maj Välimaa 131613036-15/21 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-12-16 23:59 Texten/frågan

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: 1. Inbjudan 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag

Förfrågningsunderlag Upphandlande organisation Upphandling Symbolförklaring: 1. Inbjudan 1.1. Statens inköpscentrals uppdrag Förfrågningsunderlag 2013-10-09 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Elektronikutrustning och elektronikkomponenter 2013 Fredrik Aglo 96-58-2012 Sista anbudsdag:

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-04-05 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Social rehabilitering i arbetskooperativ eller motsvarande verksamheter för vuxna med missbruk/beroende (dygnsvård)

Läs mer

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans.

Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. Landskrona Energi AB BILAGA B. Anbudsformulär och omfattning av leverans. 1(12) Innehåll INNEHÅLL... 2 1ALLMÄNT... 3 1.1Instruktioner för ifyllnad av detta svarsformulär... 3 2KRAV... 3 2.1Anbudsgivarens

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor)

UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum 2017-04-21 Saknr och diarienummer 934-A495.530/2016 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten UPPHANDLING AV SPIKMATTOR MED TILLBEHÖR (5 bilagor) 1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna

Läs mer

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne

Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne Ansökan om Ackreditering och Avtal för Enhet för öppen ögonsjukvård i Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. Ansökan avser uppdrag om

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN

Handläggare Datum Dnr Håkan Häggblad DD KSN Upphandling av tjänst för fakturaskanning och meddelandeväxel ANBUDSINBJUDAN ANBUDSINBJUDAN. Uppsala kommun inbjuder er att lämna anbud i denna upphandling. Omfattning och villkor beskrivs i denna anbudsinbjudan med tillhörande bilagor. ANBUDETS FORM Anbud ska vara skriftliga och

Läs mer

3. Krav på anbudsgivaren

3. Krav på anbudsgivaren Förfrågningsunderlag 2016-07-04 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB HVB Vuxna med missbruk 2016 Christina Öhlund 10296 Sista anbudsdag: 2016-09-14 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter

4.0 Krav på registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter Ludvika kommun genom gemensam nämnd för upphandling Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Städkemiska produkter och städmaterial Falun kommun Diarie UH-2014-56 Upphandlare Kid Berglund Detta dokument

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1 Allmänna föreskrifter Inledning Upphandlande myndighet Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Kriminalvården Upphandling Chefscoachning Jill Hedström 2015-11177 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-06-30 Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans

Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Rapportnummer Datum 2009-03-09 Upphandling av växtskötsel och fruktleverans Upphandling av fruktleverans och växtskötsel Rapportnummer Diarienummer 09-629 ISSN 1650-9862 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT. Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 2012-10-16 FXM 2012/578:3 1/9 Försvarsexportmyndigheten Fredrik Tellman Juridik +46 8 587 133 14 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Sista anbudsdag: 2012-10-29 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVTAL AVSEENDE JURIDISK KONSULT Försvarsexportmyndigheten Box

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas.

Ansökan ska vara angiven adress tillhanda senast 2013-11-20 enligt avsnitt 9. För sent inkommen ansökan får ej prövas. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik, diarienummer HSN11-119-2013 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR. Denna upphandling omfattar två stycken delområden: Delområde 1 Tolktjänster för utländska språk Delområde 2 - Teckentolkar 1.0 INFORMATION OM UPPHANDLINGEN 1.1 INLEDNING Nacka kommun (Kommunen) gör Nacka till en attraktiv plats att leva, vistas och verka på. Kommunen är en av Sveriges mest expansiva kommuner. Inköp av varor

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad

Förfrågningsunderlag. Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms Stad 1(9) Upphandling tjänstekoncession avseende insamling av skrymmande hushållsavfall inom Stockholms

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer