1. Inbjudan till upphandling av Litteratur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Inbjudan till upphandling av Litteratur"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Litteratur Mattias Ek Sista anbudsdag: Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Inbjudan till upphandling av Litteratur 1.1. Inbjudan Inbjudan till upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet, i fortsättningen kallad Statens inköpscentral, inbjuder företag, i fortsättningen kallad Anbudsgivaren eller Leverantören, att inkomma med anbud avseende Ramavtal för Litteratur. Tecknade Ramavtal kommer att kunna användas av statliga myndigheter samt stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten, i fortsättningen kallade avropsberättigade myndigheter, se punkt Statens inköpscentrals uppdrag och syfte Statens inköpscentral ansvarar sedan den 1 januari 2011 för upphandlingsverksamheten inom den statliga inköpssamordningen. Detta innebär att Statens inköpscentral ingår ramavtal avseende varor och tjänster avsedda för statliga myndigheter inom områdena administrativa tjänster, kontorsvaror, resor, boende, fordon, drivmedel, it, telekom, skydd och säkerhet. Syften med de statliga Ramavtalen är att: - kostnadseffektivisera avropande myndigheters inköpsverksamhet och därigenom hushålla med statens medel. - tillgodose avropande myndigheters behov inom efterfrågat område. - skapa fördelaktiga ramavtalsvillkor inom ramen för upphandlingsområdet. - verka för att minska den tid det tar för avropande myndigheter att införskaffa varor och tjänster. För mer information om Statens inköpscentral, se För ytterligare information om våra upphandlingar, ramavtal och praktisk vägledning, se Utskrivet: :44 Sida 1 av 49

2 Bakgrund Det finns ett befintligt statligt ramavtal för området Litteratur som löper ut I ramavtalet fanns det förlängningsoptioner som har utnyttjats. Statens inköpscentral har genomfört en förstudie och efter en sammantagen bedömning har Statens inköpscentral beslutat om att en ny ramavtalsupphandling ska genomföras Statistik 2009 omsatte avtalet totalt kr omsatte avtalet totalt kr omsatte avtalet totalt kr. Observera att den angivna statistiken enbart ska ses som en upplysning. Statens inköpscentral kan inte garantera några volymer Berättigade att avropa Nedan följer de som under Ramavtalsperiod är berättigade att avropa från Ramavtal. 1. Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning. 2. Staten närstående myndigheter - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Riksdagens Ombudsmän Riksdagsförvaltningen Riksrevisionen Sveriges Riksbank Förvaltning skild från staten - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag Hjälpmedelsinstitutet Nordiska Museet Norrlandsfonden Riksteatern Stiftelsen Dansens Hus Stiftelsen för Föremålsvård i Kiruna Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning Stiftelsen Högskolan i Jönköping Stiftelsen Skansen Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet Stiftelsen Tekniska Museet, Svenska Filminstitutet, Sveriges Civilförsvarsförbund Statliga aktiebolag - deltar efter särskild anmälan (fullmakt) Radiotjänst i Kiruna AB Specialfastigheter Sverige AB Utskrivet: :44 Sida 2 av 49

3 Ramavtalsperiod Ramavtal träder i kraft efter det att Statens inköpscentral och Leverantören har undertecknat Ramavtal. Ramavtalet gäller i två (2) år från och med ramavtalstecknandet. Eventuell förlängning av ramavtalet sker på initiativ av Statens inköpscentral. En eller flera förlängningar av ramavtalets avtalsperiod kan uppgå till totalt högst två (2) år Indelning i anbudsområden Upphandlingen är indelad i tre (3) anbudsområden enligt nedan: Anbudsområde A: Svensk litteratur exkl. juridisk litteratur Anbudsområde B: Utländsk litteratur exkl. juridisk litteratur Anbudsområde C: Juridisk litteratur Med svensk litteratur menas litteratur utgiven i Sverige och med utländsk litteratur menas litteratur utgiven utomlands. Statens inköpscentral avser teckna ramavtal med tre (3) leverantörer per anbudsområde, om det är möjligt. Anbud kan lämnas på ett eller på flera anbudsområden. Anbudsgivare ska ange på vilket eller vilka anbudsområden som man lägger anbud på. Lämnas anbud på anbudsområde A (ja/nej)? (Fritextsvar) Lämnas anbud på anbudsområde B (ja/nej)? (Fritextsvar) Lämnas anbud på anbudsområde C (ja/nej)? (Fritextsvar) Har anbudsgivaren angett på vilka anbudsområden man lämnar anbud på? (/ svar) Upphandlarens avstämning, har anbudsgivaren i anbudet angett på vilka anbudsområden man lämnar anbud på? (/ svar) Innehållsförteckning Förfrågningsunderlagets består av nedanstående kapitel och bilagor: Kapitel 1. Inbjudan till upphandling av Litteratur Kapitel 2. Administrativa bestämmelser Kapital 3. Utvärdering Kapitel 4. Leverantörskvalificering Kapitel 5. Kravspecifikation samtliga anbudsområden Kapitel 6. Kravspecifikation anbudsområde A Svensk litteratur Kapitel 7. Kravspecifikation anbudsområde B Utländsk litteratur Kapitel 8. Kravspecifikation anbudsområde C Juridisk litteratur Kapitel 9. Ramavtalsutkast Kapitel 10. Allmänna villkor Bilaga 1: Prisbilaga Bilaga 2: Anbudets underskrift och sanningsförsäkran Utskrivet: :44 Sida 3 av 49

4 Bilaga 3: Leverantörsuppgifter Bilaga 4: Factoringbolag Utskrivet: :44 Sida 4 av 49

5 2. Administrativa bestämmelser 2.1. Administrativa bestämmelser Allmänt Anbudsgivaren ska i anbudet visa att de uppställda förutsättningarna och kraven i förfrågningsunderlaget är uppfyllda. Ska-krav är obligatoriska krav som måste uppfyllas. Om Anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven eller frågorna kommer detta att tolkas som att kraven inte uppfylls eller att kravet inte accepteras av anbudsgivaren. Uppfylls inte samtliga obligatoriska krav kan anbudet förkastas. Anbudsgivaren uppmanas att följa anvisningarna i förfrågningsunderlaget i TendSign. Det är av yttersta vikt att anbudet innehåller samtliga efterfrågade uppgifter. Anbudsgivaren uppmanas att gå igenom sitt anbud mycket noga innan det lämnas in för att kontrollera att den efterfrågade informationen verkligen finns med i anbudssvaret samt kontrollera att samtliga bilagor bifogats anbudet Upphandlande myndighet Kammarkollegiet, org nr: Statens inköpscentral Box Stockholm Besöksadress: Birger rlsgatan Kontaktperson Mattias Ek, upphandlare Statens inköpscentral, Enheten för upphandling av varor och tjänster Tel: E-post: Upphandlingsförfarande Upphandlingens genomförs som ett öppet upphandlingsförfarande enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU). Observera att anbud kommer att antas utan föregående förhandling. Anbudsgivare uppmanas därför vid anbudstillfället lämna ett så förmånligt anbud som möjligt. Det är av största vikt att Anbudsgivaren redan vid anbudsgivningen lämnar ett fullständigt anbud Sista dag för anbud Anbud ska lämnas elektroniskt i TendSign senast nedan angivet datum. För sent inkomna anbud beaktas inte :59 Avstämning upphandlare, inkom anbudet i tid? (/ svar) Anbudets giltighetstid Anbudsgivaren ska vara bunden av sitt anbud i tio (10) månader efter sista anbudsdag. Vid en eventuell överprövning kan giltighetstiden för anbuden komma att förlängas. Statens Utskrivet: :44 Sida 5 av 49

6 inköpscentral kommer i sådana fall att begära bekräftelse hos Anbudsgivaren att denne godkänner förlängningen. Accepterar Anbudsgivaren kraven på anbudets giltighetstid? (/ svar) Anbudets språk Anbud ska vara på svenska eller engelska. Avstämning upphandlare, uppfylls det obligatoriska kravet avseende språk i anbudet? (/ svar) Inlämning av elektroniskt anbud Statens inköpscentral använder sig av det webbaserade upphandlingsverktyget Visma TendSign för hantering av upphandling. Visma TendSign ägs av Visma Opic AB, som är en oberoende tredje part. Anbudsgivaren ansluter sig personligen till tjänsten Visma TendSign genom att registrera ett användarkonto genom formuläret på TendSigns hemsida, https://tendsign.com/public/register_seller.aspx?frompublic=true. Anbudsgivaren uppmanas att registrera användarkontot i god tid innan inlämning (notera att supporten inte har öppet dygnet runt). Anbudsgivaren uppmanas att vid användande; logga in, gå in under Annonser -> Aktuella annonser, välj upphandlande enhet " Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet" och upphandling "Litteratur Dnr ". Anbud ska lämnas elektroniskt via systemet Visma TendSign, vilket innebär att anbudsansökan inte kan lämnas i pappersformat eller via fax eller e-post. Anbudsgivning genom Visma TendSign innebär bl.a. att: Anbud skickas krypterat, vilket innebär att endast Anbudsgivaren och Statens inköpscentral kan läsa innehållet. Anbud skickas med ett tidlås som gör att Statens inköpscentral inte kan öppna det förrän anbudstiden löpt ut. Tänk på att: De bifogade dokument (bilagor) till förfrågningsunderlaget, som ska fyllas i och bifogas anbudet, sparas ner på anbudsgivarens dator, namnges med ursprungligt "bilaga namn", fyllas i och slutligen bifogas till det elektroniska anbudet. Skapa bifogade dokument i Word, Excel eller i PDF-format. Anbudssvar på frågor och krav lämnas på anvisade platser i TendSign. Vid Fritextssvar kan separat bilaga lämnas. Hänvisa i dessa fall till bilagans namn och eventuellt bilagenummer i fritextrutan. Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kan TendSigns support kontaktas på telefon Det är även möjligt att komma i kontakt med TendSign via deras hemsida, Då TendSigns support inte har öppet dygnet runt är det viktigt att ta kontakt i god tid innan sista anbudsdag för att på så sätt garanteras teknisk support. Den e-postadress som Anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller Utskrivet: :44 Sida 6 av 49

7 för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Statens inköpscentral. För mer information se Elektronisk underskrift av ramavtal med E-tjänstlegitimation Statens inköpscentral kommer under hösten 2012 att övergå från undertecknande av ramavtal på papper till elektroniskt undertecknande (e-signering) av ramavtal. Rutinändringen ställer krav enligt nedan på blivande ramavtalsleverantörer. För att kunna utföra e-signering i Statens inköpscentrals upphandlingsverktyg Tendsign ska ramavtalsleverantör ha en e-tjänstlegitimation hos utfärdare av e-tjänstelegitimationer samt konto hos Chambersign för tjänsten CSign och signering. Konto och signering av Statens inköpscentrals ramavtal via CSign är kostnadsfri för ramavtalsleverantör. CSign stöder ett flertal e-tjänstelegitimationer. Läs mer på för beställning av e-tjänstelegitimation samt för anslutning till CSign och konto för e-signeringstjänst. Accepterar Anbudsgivaren kravet på elektronisk avtalsundertecknande vid eventuellt vinnande anbud? (/ svar) Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran Det elektroniska anbudet och samtliga villkor i upphandlingen godkännes genom att behörig företrädare för Anbudsgivaren fyller i och undertecknar Bilaga 2 Anbudets underskrift och sanningsförsäkran, skannar in den och bifogar den tillsammans med anbudet. Om anbudet undertecknas av någon som är behörig att företräda Anbudsgivaren utan att vara behörig firmatecknare kan dokument för styrkande av rätten att underteckna anbudet i efterhand komma att inhämtas. Har Bilaga 2 Anbudets underterskrift och sanningsförsäkran, undertecknats, scannats och bifogats anbudet? (/ svar) Upphandlarens avstämning, har undertecknad Bilaga 2, Anbudets undertecknande och sanningsförsäkran, undertecknats, scannats och bifogats anbudet? (/ svar) Frågor och svar Den e-postadress som Anbudsgivare använt för sin inloggning i systemet, är den som gäller för all vidare kommunikation gällande upphandling både från och till Statens inköpscentral. För att samtliga Anbudsgivare ska ges samma förutsättningar och för att få en opartisk och icke diskriminerade behandling av anbud kommer alla frågor och händelser som bedöms vara av betydande art besvaras och förmedlas likalydande till samtliga Anbudsgivare. Statens inköpscentral lämnar alltid eventuella förtydliganden och kompletteringar genom TendSign. Sista dagen för att ställa frågor är Frågor ställda senare kommer inte att Utskrivet: :44 Sida 7 av 49

8 besvaras. Under vecka och vecka kommer frågor inte att besvaras. Frågor och svar samt eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget utgör en del av förfrågningsunderlaget. Om förfrågningsunderlaget behöver kompletteras med anledning av frågor från Anbudsgivare, eller av någon annan anledning, kommer skriftlig komplettering att finnas i frågor och svarsfunktionen och via e-post sändas till alla som via TendSign hämtat förfrågningsunderlaget. Anbudsgivare kan i efterhand endast åberopa skriftlig kommunikation. Lämnade svar avseende förfrågningsunderlaget är endast bindande om svaren lämnas via TendSign. Anbudsgivaren är själv skyldig att hålla sig uppdaterad och ta del av den information som publiceras under anbudstiden. Om Anbudsgivaren inte registrerar sig på utan hämtar förfrågningsunderlaget på annat sätt, kan Statens inköpscentral inte garantera att all information om frågor och svar under anbudstiden kommer Anbudsgivaren till handa. Anbudsgivaren ansvarar då själv för att kontrollera och hämta tillkomna upplysningar via Tendsign Eventuella kostnader i samband med anbudsgivningen Anbudsgivaren äger inte rätt till ersättning för anbudet eller för kostnader i samband med anbudsgivningen Alternativa anbud tillåts inte I anbudet får inga alternativa anbud, så kallade sidoanbud, förekomma. Om Anbudsgivaren lämnar förbehåll eller reserverar sig mot villkor i förfrågningsunderlaget kan anbudet komma att förkastas. Anbudsgivaren uppmanas därför att undvika att lämna information som inte efterfrågas och som kan tolkas som en reservation mot uppställt krav. Accepterar Anbudsgivaren kravet att reservationer och alternativa anbud inte får förekomma? (/ svar) Anbudsöppning Anbudsöppning äger rum i närvaro av två (2) personer från Statens inköpscentral, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång Kommersiella villkor Kommersiella villkor för denna upphandling framgår i kapitel 9 Ramavtalsutkast och kapitel 10 Allmänna villkor. De kommersiella villkoren ska accepteras i sin helhet. Standardavtal, allmänna villkor etc. från Anbudsgivaren accepteras inte. Accepterar Anbudsgivaren de kommersiella villkoren sin helhet? (/ svar) Tilldelning av kontrakt Tilldelningsbeslut som sänds ut efter genomförd upphandling innebär endast att Statens inköpscentral har fattat beslut om utgången av anbudsutvärderingen och dess vinnare. Ett civilrättsligt bindande avtal mellan Statens inköpscentral och vinnande Anbudsgivare sluts Utskrivet: :44 Sida 8 av 49

9 genom att ett ramavtal undertecknas av båda parter och träder i kraft först efter det att den tidsperiod som anges i 16 kap. LOU löpt ut Avropsordning Villkoren i ramavtalen är fastställda och avrop sker enligt rangordning enligt 5 kap. 6 LOU. Avropsberättigade myndigheter kommer att genomföra avrop genom att ställa förfrågan till den först rangordnade ramavtalsleverantören. I det fall den först tillfrågade ramavtalsleverantören inte kan leverera går förfrågan vidare till den ramavtalsleverantör som rangordnas som nummer två (2) osv. Statens inköpscentral kommer att ta fram en instruktion till ramavtalsleverantörerna samt vägledning och avropsmallar för avropande myndigheter. Dessa dokument kommer att finnas tillgängliga på Sekretessbestämmelser Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av absolut sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Därefter blir anbuden enligt huvudprincipen i 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) offentliga allmänna handlingar. Delar av anbuden kan dock omfattas av kommersiell sekretess Kommersiell sekretess För kommersiell sekretess till skydd för en Anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser affärs- eller driftförhållanden för Anbudsgivaren samt att det av särskild anledning kan antas att Anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs. För det fall Anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad som erfordras för kommersiell sekretess, kan Anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om att handlingarna inte ska lämnas ut på grund av kommersiell sekretess. Sådan begäran ska innehålla precisering av vilka uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamka Anbudsgivaren om uppgifterna röjs. I det fall Anbudsgivaren väljer att begära kommersiell sekretess avseende delar av sitt anbud ska detta anges i anbudet. Observera dock att uppgifter i anbudet som kommer att utvärderas endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. Prövning sker i samband med att en uppgift begärs ut. Statens inköpscentral kommer inte på förhand att ge besked om en viss uppgift kommer att omfattas av sekretess. Löften om sekretess kan inte ges då Statens inköpscentral är en statlig myndighet och ska hantera inkomna handlingar enligt 2 kap i tryckfrihetsförordningen (1949:105). Vid en eventuell senare inkommen begäran om att få ta del av upphandlingens akt så kommer ansvarig handläggare att vid varje sådant tillfälle göra en sekretessbedömning varvid bl.a anbudsgivares sekretessbegäran prövas. Åberopar Anbudsgivaren "Kommersiell sekretess"? (/ svar) Om Anbudsgivaren åberopar kommersiell sekretess ange vilka delar av anbudet som sekretessen avser samt vilken skada Anbudsgivaren skulle åsamkas alt. hänvisa till bilaga! (Fritextsvar) Utskrivet: :44 Sida 9 av 49

10 Upphandlarens avstämning, begär anbudsgivare sekretess? Om, är sekretessbegäran bifogad? (Fritextsvar) Publicering av avtalsdokument Ramavtal med avtalspriser/rabattsatser och kontaktpersoner m.m. kommer att publiceras på Internet, Detta för att underlätta avropen för de avropsberättigade myndigheterna. Anbudsgivaren ska acceptera att ramavtal med avtalspriser/rabattsatser och kontaktpersoner m.m. publiceras på Accepterar Anbudsgivaren att ramavtal publiceras på (/ svar) Lagändring För den händelse lagar, förordningar, föreskrifter eller motsvarande kan komma att förändras under den tid som upphandlingen varar, förbehåller sig Statens inköpscentral rätten att förändra kraven i förfrågningsunderlaget och ramavtalet i enlighet med dessa. Utskrivet: :44 Sida 10 av 49

11 3. Utvärdering 3.1. Utvärdering Anvisning för ett komplett anbud Ett komplett anbud omfattar svar på samtliga ställda krav och frågor i förfrågningsunderlaget och innehåller alla i förfrågningsunderlaget begärda handlingar. Notera att det är Anbudsgivaren som är ansvarig för att samtliga ska-krav är uppfyllda och att begärda dokument bifogas anbudet. Statens inköpscentral kan begära att anbudet förtydligas eller kompletteras under förutsättning att det kan ske utan ske utan risk för särbehandling eller konkurrensbegränsning. Anbudsgivaren har ingen motsvarande rätt att få ett förtydligande eller en komplettering till stånd Prövning och utvärdering Prövning och utvärdering av inkomna anbud kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som Anbudsgivaren redovisat i sitt skriftliga anbud. Prövningen och utvärdering av inkomna anbud sker i fyra steg. Steg 1. KOMPLETT ANBUD: Kontroll att inlämnade handlingar (lämnade uppgifter och dokument) i anbud är kompletta. Vid eventuell avsaknad och/eller otydlighet i en handling kan Statens inköpscentral begära förtydligande. Steg 2. LEVERANTÖRSKVALIFICERING: Prövning av att de ska-krav som ställs på Anbudsgivaren. Steg 3. PRÖVNING AV SKA-KRAV: De anbud som uppfyller steg 1 och steg 2 övergår därefter till en prövning av de ställda ska-kraven i kravspecifikationerna. Prövningen sker per anbudsområde. Steg 4. UTVÄRDERING: Anbud som uppfyller steg 1, 2 och 3 utvärderas per anbudsområde. Besked kommer därefter att meddelas samtliga anbudsgivare om utfallet så snart tilldelningsbeslut är fattat Utvärderingsmodell Statens Inköpscentral kommer att vid utvärdering använda sig av modell lägsta pris. Utvärderingen baserar sig på Anbudsgivarens, i anbudet, lämnade påslag/rabatter och priser, för mer detaljerad information se Kravspecifikation för respektive anbudsområde, punkt Anbudspriser. Utvärderingen görs separat för varje anbudsområde. Den anbudsgivare som erhållit lägst utvärderingspris inom respektive anbudsområde kommer att tilldelas plats ett (1) i rangordningen. Den anbudsgivare som erhållit näst lägst utvärderingspris kommer att tilldelas plats två (2) i rangordningen, osv. Utskrivet: :44 Sida 11 av 49

12 4. Leverantörskvalificering 4.1. Anvisningar Detta avsnitt innehåller de ska-krav som ställs på Anbudsgivaren i egenskap av ramavtalsleverantör. Syftet med dessa krav är att säkerställa att de ramavtal som Statens inköpscentral kommer att sluta, efter genomförd upphandling, blir utförda i enlighet med de behov som de avropsberättigade myndigheterna har. Ställda krav avser såväl Anbudsgivaren som eventuella underleverantörer (t. ex. systerföretag, dotterbolag, underleverantör). Således ska Anbudsgivarens svar avse helheten, dvs. Anbudsgivaren inklusive eventuella underleverantörer. Detta gäller utom i de fall där kravtexten uttryckligen medger att svaret endast ska omfatta endera anbudsgivaren eller underleverantörer. Statens inköpscentral förbehåller sig även rätten att kontrollera alla lämnade uppgifter Anbudsgivaren Registrerat namn och kontaktuppgifter behörig företrädare Anbudsgivaren ska lämna uppgifter enligt nedan: Anbudsgivarens namn enligt registreringsbevis från Bolagsverket eller för utländsk leverantör likvärdigt bevis. (Fritextsvar) Anbudsgivarens organisationsnummer. (Fritextsvar) Behörig företrädare: (Fritextsvar) Befattning: (Fritextsvar) Telefonnummer: (Fritextsvar) E-postadress: (Fritextsvar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett registrerat namn och kontaktuppgifter för behörig företrädare? (/ svar) Leverantörsuppgifter Anbudsgivaren ska fylla i leverantörsuppgifter i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter och bifoga den till anbudet. Har Anbudsgivaren bifogat ifylld Bilaga 3 Leverantörsuppgifter till anbudet? (/ svar) Avstämning upphandlare, är ifylld Bilaga 3 Leverantörsuppgifter bifogad till anbudet? (/ svar) Ramavtalsansvarig kontaktperson Under hela ramavtalstiden ska det finnas en särskild ramavtalsansvarig kontaktperson hos Leverantören för Statens inköpscentral. Kontaktuppgifter till ramavtalsansvarig kontaktperson ska anges i Bilaga 3 Utskrivet: :44 Sida 12 av 49

13 Leverantörsuppgifter som ska bifogas anbudet. Har Anbudsgivaren angett ramavtalsansvarig kontaktperson i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett ramavtalsansvarig kontaktperson i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Generell e-postadress Anbudsgivaren ska tillhandahålla en generell e-postadress (icke personbunden organisations e-postadress) till vilken avropsberättigade myndigheter ska kunna skicka sina beställningar. Anbudsgivaren ansvarar för att den angivna e-postadressen är korrekt. Generell e-postadress ska anges i Bilaga 3 Leverantörsuppgifter som ska bifogas anbudet. Har Anbudsgivaren angett fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress) i bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) Avstämning upphandlare, har Anbudsgivaren angett fast e-postadress (icke-personbunden organisations e-postadress) för avropsförfrågningar i bilaga 3 Leverantörsuppgifter? (/ svar) 4.3. Krav på anbudsgivaren Uteslutningsgrunder Uteslutning av anbudsgivare, 10 Kap 1 LOU Enligt 10 Kap 1 LOU ska en upphandlande myndighet utesluta en anbudsgivare från att delta i en offentlig upphandling, om myndigheten får kännedom om att Anbudsgivaren enligt en lagakraftvunnen dom är dömd för brott som innefattar: 1. sådan brottslighet som innefattar deltagande i en kriminell organisation 2. bestickning 3. bedräger, eller 4. penningtvätt. Är Anbudsgivaren en juridisk person, ska Anbudsgivaren uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brottet. Statens inköpscentral kan komma att begära att Anbudsgivaren visar att det inte finns någon grund för uteslutning enligt ovan. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap 1 LOU? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 13 av 49

14 Uteslutning av anbudsgivare, 10 Kap 2 LOU En Anbudsgivare får, enligt 10 Kap 2 LOU uteslutas från deltagande i en upphandling om denne: 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat liknande förfarande. 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott avseende yrkesutövningen. 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, och Statens inköpscentral kan påvisa detta. 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i det egna landet. 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna bestämmelse. Är Anbudsgivaren en juridisk person, får Anbudsgivare uteslutas om en företrädare för den juridiska personen har dömts för brott som avses i punkt 3 eller gjort sig skyldig till sådant fel som avses i punkt 4. Statens inköpscentral kan komma att kontrollera att grund för uteslutning inte föreligger samt att krav på registrering uppfylls. Statens inköpscentral kan även komma att begära in uppgifter från Anbudsgivaren avseende övriga uteslutningsgrunder eller på annat sätt kontrollera om grund för uteslutning föreligger. Föreligger uteslutningsgrunder enligt 10 kap 2 LOU? (/ svar) Juridisk ställning Registerat bolag - svenska anbudsgivare Anbudsgivare ska vara registrerade i aktiebolags- eller handelsbolagsregister eller liknande register, vara registrerade för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis. För att kontrollera att ovanstående krav uppfylls inhämtar Statens inköpscentral elektroniskt uppgifter från Skatteverket (information motsvarande den i blankett SKV 4820). Ovanstående krav ska vara uppfyllda per den dag Statens inköpscentral inhämtar uppgifterna från Skatteverket. I de fall det inte är möjligt för Statens inköpscentral att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när Statens inköpscentral så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden i samarbete med Skatteverket och/eller kreditupplysningsbolag. Uppfyller svensk Anbudsgivare det obligatoriska krav på registrering i aktiebolags-, handelsbolags- eller likande register, för mervärdesskatt samt inneha F-skattebevis? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 14 av 49

15 Avstämning upphandlare, uppfyller svensk Anbudsgivare krav på registrerat bolag, mervärdesskatt och F-skattebevis? (/ svar) Registrerat bolag - utländska anbudsgivare Utländska Anbudsgivare ska kunna styrka registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register med bevis från myndighet likvärdig Bolagsverket. En kopia på styrkande bevis ska bifogas anbudet. Intyget ska vara maximalt tre (3) månader gammalt. Ovan nämnd handling ska vara i svensk eller engelsk version. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden. Uppfyller utländsk Anbudsgivare krav på registrering? Om anbudsgivare är svensk ges som svar. (/ svar) Har utländsk Anbudsgivare bifogat dokument om registrering som är maximalt tre (3) månader? Om anbudsgivare är svensk ges som svar. (/ svar) Avstämning upphandlare, har utländsk Anbudsgivare bifogat bevis som styrker registrering i det land verksamheten bedrivs enligt landets regler om aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande myndighet likvärdig Bolagsverket som är maximalt tre (3) månader för Anbudsgivaren? Om Anbudsgivare är svensk anges av upphandlaren svaret. (/ svar) Skatter och sociala avgifter - svenska anbudsgivare Svenska Anbudsgivare ska ha fullgjort sina åtaganden och skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter i Sverige. Statens inköpscentral kommer att kontrollera detta genom att inhämta uppgifter från Skatteverket (information motsvarande den i blankett SKV 4820). I de fall det inte är möjligt för Statens inköpscentral att få tillgång till de aktuella uppgifterna ska Anbudsgivaren när Statens inköpscentral så begär vara beredd att tillhandahålla dessa uppgifter. Kontroll av ovanstående kommer att ske fortlöpande under ramavtalstiden i samarbete med Skatteverket och/eller kreditupplysningsbolag. Uppfyller svensk Anbudsgivare krav på betalning av skatter och sociala avgifter? (/ svar) Utskrivet: :44 Sida 15 av 49

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur RAMAVTALET LITTERATUR Sid 1 (15) 2015-02-27 Dnr 96-15-2012 Vägledning för avrop från Litteratur Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin från slutna behållare, tankar och fettavskiljare 1(9) Tjänstekoncession avseende insamling av slam, fett och humanurin

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011

Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 1(8) Anbudsinbjudan Handläggare Tel.nr. Datum Ärendenummer Niclas Olofsson 0144-350 36 2011-12-10 12/2011 Leveransadress Anbudsgivare Anbudsadress Anbud ska vara kommunen tillhanda Anbud - Maskintjänster

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan.

Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan. Anbudsförfrågan Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Handläggare Cassandra Utas Stokic Telefon 010-56 369 11 E-post cassandra.utas-stokic@polisen.se Datum 2014-03-06

Läs mer

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN

Förfrågningsunderlag. LEKRÄTT - Valfrihetssystemet enligt LOV. Om upphandling enligt LOV VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Ansök an Om upphandling enligt LOV att bedriva hemtjänst i kommunerna Leksand och Rättvik Förfrågningsunderlag VÅRD & OMSORG - SOCIALFÖRVALTNINGEN Leksands kommun Rättviks kommun - Valfrihetssystemet enligt

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan.

1 FÖRUTSÄTTNINGAR Förutsättningarna för upphandlingen framgår nedan. ANBUDSFÖRFRÅGAN Datum Rikspolisstyrelsen 2013-08-19 Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen Diarienr (åberopas vid korresp) A054.552/2013 saknr 261 Upphandlande myndighet Rikspolisstyrelsen

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Härmed intygas att vi tagit del av förfrågningsunderlaget för upphandling av hemtjänst genom kundval och bifogar

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN

ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA HEMTJÄNST I HUDDINGE KOMMUN ANSÖKAN OM ATT UTFÖRA I HUDDINGE KOMMUN Vänligen fyll i denna ansökningsblankett elektroniskt. Med nedanstående underskrift intygar vi att informationen i dokumentet är aktuell, sanningsenlig och korrekt,

Läs mer

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01.

Avtalsperiod: tillsvidare enligt lagen om läkarvårdsersättning eller från och med tiden för avtalets ingående dock tidigast: 2015-07-01. Ansökningsinbjudan om att få ingå samverkansavtal vid ersättningsetablering enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning, diarienummer HSNG 2015-00365 Ni inbjuds att inkomma med ansökan om att få ingå

Läs mer

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad

Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Vaxholms stad Socialförvaltningen 185 83 Vaxholm Ansökan om godkännande som extern utförare av serviceoch/eller omsorgsinsatser inom hemtjänst i Vaxholms stad Denna ansökan ska tas ut på papper och undertecknas

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning

Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning 2008-03-27 Dnr Adm 2008/24 Förfrågningsunderlag för upphandling av tjänster: grafisk design/formgivning av trycksaker och montrar Härmed inbjuder Statens kulturråd leverantörer att lämna anbud på tjänster:

Läs mer

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster

1) Om EKN. 2) Bakgrund. Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Datum/Date 2012-03-12 Beteckning/Reference 2012-80036 Handläggare/Attending to this matter Förfrågningsunderlag avseende upphandling av juridiska tjänster Exportkreditnämnden (EKN) inbjuder Er att lämna

Läs mer

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare

Valfrihetssystem inom boendestöd. Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare UPPDRAGSBESKRIVNING 1 (8) Dnr: 2014:115 Valfrihetssystem inom boendestöd Boendestöd - Kapitel 2 Kravkatalog - Utförare Socialtjänsten Sociala avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81

Läs mer

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling

Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Upphandlingsfunktionen 2009-01-13 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Trädde ikraft 2008-01-01 Disposition: Kap 1-14 Över tröskelvärdena (varor och tjänster: > 200 000 Euro) Kap 15 Under tröskelvärdena

Läs mer

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan

1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1. Anvisningar för inlämnande av ansökan 1.1 Ansökningshandlingar 1.1.1 Ansökan Intresserade inbjuds att ansöka om att bli godkända att få driva vård inom vårdval för fysioterapi/sjukgymnastik inom primvårdsrehabilitering.

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun

Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ansökningsblankett LOV service Arvika kommun Ifylld ansökan skickas till: Arvika kommun Inköp LOV Östra Esplanaden 5 671 81 Arvika. Bilaga 1 Fyll i samtliga uppgifter, OBS! Ansökan skall vara på papper

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun

Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun Ansökan om godkännande som utförare av hemtjänst i Färgelanda Kommun 1. Sökande företag Företagets namn Organisationsnummer Utdelningsadress Postnummer Postadress Hemsida Plusgiro/bankgironummer 2. Kontaktperson,

Läs mer

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR

BILAGA L ANBUDSFORMULÄR Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Upphandlingssektionen ANBUDSFORMULÄR Bilaga L Diarienr (åberopas vid korrespondens) BILAGA L ANBUDSFORMULÄR 1 FÖRETAGSUPPGIFTER Anbudsgivarens kontaktuppgifter Kontaktperson

Läs mer

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket

Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Datum Diarienummer 2009-11-18 137-899-2009 Intresseanmälan för att lämna anbud på digitaliseringsrobot till Kungl. biblioteket Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek och förvaltar det tryckta

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne

Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering för Kognitiv Beteendeterapi (KBT) inom ramen för Rehabiliteringsgarantin i Hälsoval Skåne UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

1. Allmän orientering

1. Allmän orientering Förfrågningsunderlag 2014-10-28 Upphandlande organisation Upphandling SKL Kommentus Inköpscentral AB Läromedel 2014 Johanna Höglund Elmstedt 10245 Sista anbudsdag: 2014-12-08 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 2013-11-05 Dnr 9622/13 Aktbil 1 ANBUDSFÖRFRÅGAN Anbudsförfrågan för reklambyråtjänster Ni inbjuds att till Brottsoffermyndigheten inkomma med anbud på reklambyråtjänster enligt nedanstående kravspecifikation.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud

Fyrhjuling till Storstans Kommun Direktupphandlingen avser Vara Tjänst Anbud Exempel på inbjudan till direktupphandling Obs! Detta är endast ett exempel. Samtliga uppgifter i exemplet är påhittade. Text markerad med blå färg i dokumentet fylls i av leverantören som lämnar anbudet.

Läs mer

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland

Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland Förfrågningsunderlag Upphandling av Översättare engelska för Swedish Lapland 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Projektets syfte och målgrupp...

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform

1. Information om sökande företag Företagsnamn Organisationsnummer Företagsform Omsorgsförvaltningen 2013-12-11 1(5) 6 - ansökan om godkännande som utförare inom Stadens valfrihetssystem för hemvården Undertecknad ansöker härmed att nedanstående företag godkänns som utförare av hemvård

Läs mer

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan:

Datum 04.00. Förutsättningarna för denna upphandling framgår nedan: 1 (10) Datum 04.00 2015-11-16 Diarienr (åberopas) Saknr 936 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Handläggare Daniel Gottberg E-post daniel.gottberg@polisen.se Upphandling av handskar (6 bilagor)

Läs mer

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Kompetensutvecklingsinsatser i form av utbildning för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM)

HÄLSOVAL SKÅNE. Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) HÄLSOVAL SKÅNE Ansökan om Ackreditering och Avtal Barnmorskemottagning (BMM) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN

Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN Förfrågningsunderlag Föredragshållare till Seminarium för ESF projektet KUL PÅ LIMHAMN 1. UPPHANDLINGSFORMALIA 1.1 Upphandlande myndighet PÅ Limhamns Ekonomiska förening. 1.2 Upphandlingsform Förenklad

Läs mer

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN

ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN 1(6) ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR VÅRDVAL ALLMÄN BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD NORRBOTTENS LÄN Ansökan gäller för externa vårdgivare. Leverantörsuppgifter Leverantör som ansöker om godkännande för flera enheter

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket

Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket PM 2006-03-09 Dnr 0602-0137-53 Förfrågningsunderlag upphandling avseende rekryteringstjänster till Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. Upphandlande

Läs mer

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige

Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige 2008-04-30 161-5-2008 Anbudsansökan sortering, paketering samt boktransporter mellan främst statliga bibliotek i Sverige Inbjudan för att ansöka om att få lämna anbud på boktransporter. Kungl. biblioteket

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

2012-11-08. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Kontorsstöd som molntjänst 2012

2012-11-08. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Kontorsstöd som molntjänst 2012 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-11-08 Upphandlingsansvarig Upphandling Kontorsstöd som molntjänst 2012 Daniel Melin 93-37-10 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller

Läs mer

2015-03-11. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tjänstefordon och förmånsbilar 2015

2015-03-11. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Förfrågningsunderlag 2015-03-11 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Fredrik Björnström 96-77-2014 Sista anbudsdag: 2015-04-29

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2013-03-18 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Skåne, Koncerninköp Upphandling av produktions- och konsultinsatser inom område information och kommunikation,

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster

Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Diarienummer 09-495 Datum 2009-08-26 Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-495 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m

HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m HÄLSOVAL SKÅNE A n s ö ka n o m Ackreditering och Avtal Barnavårdscentral(BVC) UPPGIFTER OM SÖKANDE Fyll i blanketten med hjälp av datorn. Datum ska skrivas i formatet XXXX-XX-XX. FIRMA-/FÖRETAGSNAMN Företagets/personens

Läs mer

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning.

Om Vårdgivare avser att ansöka om godkännande för flera mottagningar lämnas en ansökan per mottagning. Ansökan om godkännande inom Vårdval Uppsala län Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

LEVERANTÖRSINFORMATION

LEVERANTÖRSINFORMATION 07.1 Formulär till anbud 2015-05-05 1 av 5 LEVERANTÖRSINFORMATION För anbudsgivare i annat land än Sverige gäller motsvarande krav i tillämplig omfattning Denna bilaga ska bifogas anbud, samtliga uppgifter

Läs mer

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5)

2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsrapport Datum Vår referens Sida 2010-08-26 Dnr: 10-6510/9.72 1(5) Upphandlingsenheten Caroline Sandlin caroline.sandlin@pts.se 1. Upphandling av ramavtal för auktionskonsulttjänster 1.1. Bakgrund

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Grafisk designer för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 3 1.4 Projektets syfte

Läs mer

Litteratur 2013. Avropsstöd. Vägledning Litteratur 2013 2013-01-16

Litteratur 2013. Avropsstöd. Vägledning Litteratur 2013 2013-01-16 Avropsstöd Vägledning Litteratur 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Delområde 1. Böcker och ljudböcker... 3 2.2. Delområde 2. Böcker och ljudböcker med biblioteksutrustning... 3 2.2.1.

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Individ- och familjeförvaltningen 1(11) Datum 2012-11-20 Handläggare Vår Referens Magnus Hillborg 2012/00119 080 710 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av dödsboanmälningar Förfrågningsunderlaget är indelat

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006

Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling. Dnr 08-1006 Upphandling av ramavtal för verksamhetsutveckling Dnr 08-1006 2(10) 1 Om PTS... 3 2 PTS behov... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 4 3.1 Skattekontroll... 4 3.2 Sanningsförsäkran... 4 3.3 Registreringsbevis...

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06

Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Övertorneå kommun - Offertförfrågan 2013-09-06 Ny utebelysning till ridanläggningen i Haapakylä Denna upphandling görs som en direktupphandling till lågt värde enligt LOU. Offert önskas på ny utebelysning

Läs mer

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014

2014-05-20. Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida Colakovic 96-23-2014 Förfrågningsunderlag 2014-05-20 Upphandlande organisation Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Vaktmästerier, laboratorier och verkstadsmiljö (F) (Arkiv- och förvaringslösningar) Aida

Läs mer

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster

Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal. AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Bilaga 3 KOMMERSIELLA VILLKOR AVTAL Dessa kommersiella villkor kommer även att gälla som avtal AVTAL Däck till fordon samt vissa tillhörande tjänster Detta avtal har upprättats mellan AB bolaget nedan

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3

Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m. Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 1 (6) Vår referens Anbud ska vara inkommet senast Anbud ska vara bindande t o m Robert Eriksson, 08-797 64 76 Se U3.2 Se U3.3 STOCKHOLM - ARLANDA AIRPORT Konsultuppdrag Bussdepå

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Sista anbudsdag: 2013-09-09. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2013-12-15

Sista anbudsdag: 2013-09-09. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2013-12-15 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av bageri-/konditorivaror och enklare catering Sista anbudsdag: 2013-09-09 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2013-12-15 1 Upphandling av bageri- och konditorivaror

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015

2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 2015-01-01 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 2015 Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet.

Läs mer

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN

2014-03- 24 ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE AV PSYKOTERAPI INOM LOV ÖREBRO LÄN Ansökan kan delvis fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut för underskrift. Efterfrågade uppgifter och intyg ska biläggas ansökan. Ansökan med

Läs mer

Anbudsinbjudan/Administrativa krav

Anbudsinbjudan/Administrativa krav DiarieNr: INK-10-002 Handläggare Katarina Gip 0530-189 82 Dalslandskommunernas Kommunalförbund Dalsland Center 464 72 Håverud 1. Allmän information Anbudsinbjudan/Administrativa krav Dalslandskommunerna

Läs mer

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget

Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 1 (14) Datum 2010-12-14 Förvaltning, handläggare, telefon Kommunstyrelseförvaltningen Bengt-Åke Biller, 0620-68 21 31 Ansökningsinbjudan Upphandling av hyresavtal avseende Hotell Hallstaberget 2 (14) 1

Läs mer

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board

Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board Förfrågningsunderlag Upphandling av Webbyrå för Swedish Lapland Visitors Board 1. ALLMÄN ORIENTERING... 2 1.1 Upphandlingsförfarande... 2 1.2 Uppdraget... 2 1.3 Pris... 2 1.4 Syfte och målgrupp... 3 2.

Läs mer