IT-branschen i Sverige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-branschen i Sverige"

Transkript

1 Ura 2000:8 ISSN IT-branschen i Sverige - Var finns de framtida jobben? Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som utges av AMS Utredningsenhet.

2 Innehållsförteckning Sid FÖRORD...3 SAMMANFATTNING INLEDNING SYFTE OCH MÅL METOD LÄSANVISNING BAKGRUND SVENSKA STUDIER Med IT mot nya organisations- och arbetsformer Hur förändras våra livsvillkor? Efter Sverige Nyttan av IT - i en småföretagares ögon Elektronikindustri och IT-relaterade tjänsteföretag i Sverige INTERNATIONELLA STUDIER Gartner Group - The voice of IT What will be Platsen som inte finns DEFINITION AV NÅGRA IT-BEGREPP DEFINITION AV IT DEFINITION AV IT-BRANSCHEN SYSSELSÄTTNING SYSSELSÄTTNINGSTILLVÄXT SYSSELSÄTTNING, KÖN SYSSELSÄTTNING, UTBILDNINGSNIVÅ SYSSELSÄTTNING, ANSTÄLLNINGSFORM SYSSELSÄTTNING, REGIONAL FÖRDELNING Län Huvudregioner Arbetsmarknadsregioner SLUTSATSER...45

3 5. INTERVJUER MED BRANSCHFÖRETRÄDARE MARKNADSUTVECKLING SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING REKRYTERINGSBEHOV OCH KOMPETENSKRAV REKRYTERINGSSVÅRIGHETER - BRISTYRKEN OCH KONSEKVENSER ETABLERINGAR SYNEN PÅ IT-UTBILDNINGAR OCH SAMARBETET MED HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET TILLVÄXTBEFRÄMJANDE INSATSER - SAMHÄLLE OCH ARBETSMARKNADSPOLITIK IT-UTBILDNINGAR I SVERIGE IT-UTBILDNINGAR VID UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR I SVERIGE UTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD FÖR IT-SPECIALISTER HÖGSKOLEUTBILDADE TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN UTBILDNINGSINSATSER INTERVJURESULTAT - HÖGSKOLOR OCH UNIVERSITET INTERVJURESULTAT - SWIT-YRKESUTBILDNING SLUTSATSER TILLGÅNG OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT SAMMANFATTANDE SLUTSATSER REFERENSER TABELLBILAGA

4 Förord IT är ett otydligt och svårdefinierbart begrepp, särskilt för de som är verksamma inom området. Vi har ställt frågan om vad som kan avses med IT som begrepp och bransch till en rad olika företrädare för IT-sektorn: företag, branschorganisationer samt högskola/universitet. Några av de frågeställningar vi har valt att belysa är den framtida sysselsättningsutvecklingen inom IT-området, tendenserna kring nya kompetenskrav samt de framtida anställningsbehoven utifrån de nya kraven. Dessutom belyses vilka utbildningar som finns idag samt vilka insatser som är viktiga för att möta den växande efterfrågan på arbetskraft. Rapporten är en delstudie i det pågående projektet Nya tillväxtbranscher/nya yrken i framtiden. I samma projekt har även rapporten De miljörelaterade jobbens framtid i Sverige producerats i början av Torbjörn Israelsson vid utredningsenheten, AMS, har varit projektledare och medverkat vid framtagning av den statistik som har använts samt bidragit med stöd och kommentarer under arbetets gång. Det statistiska materialet har levererats av Statistiska Centralbyrån (SCB). Avslutningsvis vill vi framföra vårt tack till alla de personer som har deltagit i de intervjuer som genomförts. Stockholm i augusti 2000 Helen Lundqvist Arbetsförmedlingen Karlshamn Ann-Christin Johnreden Länsarbetsnämnden Stockholms län 3

5 4

6 Sammanfattning Syftet med rapporten är att försöka ge en framtida bild av en av de snabbast växande tillväxtbranscherna idag - IT-sektorn. I studien görs en kartläggning av tillväxten avseende sysselsättning samt vilka typer av yrken som kommer att skapas, bland annat utifrån kompetenskrav och anställningsformer. Vidare görs en bedömning av det framtida utbudet och efterfrågan av arbetskraft samt vilka insatser som är viktiga för att möta den växande efterfrågan på arbetskraft med IT-kompetens. Rapporten bygger på 60 djupintervjuer med branschföreträdare, representerade av både företag, branschorganisationer samt högskola/universitet. De huvudsakliga slutsatserna som dras i rapporten är följande: IT-branschen går mot en ökad specialisering med fokus på kärnverksamhet och området fortsätter att växa p.g.a. en snabb utveckling av nya tekniker och en ytterligare datorisering av samhället. Skilda verksamheter väntas gå samman, till exempel inom telekom, datakom, mobiltelefoni och Internet, med ökad konkurrens och polarisering inom branschen. Den ökade internationaliseringen kommer att bidra till ökad konkurrens men bedöms även skapa nya expansionsmöjligheter för svenska företag som ligger långt framme inom IT. Sysselsättningen har ökat med ca personer under perioden , i en bransch som sysselsätter drygt personer eller 5 procent av arbetsmarknaden. Ökningen under perioden kan ställas i relation till att det tillkom arbetstillfällen på hela arbetsmarknaden under samma period. Den generella tillväxten inom IT-näringen får dock olika effekter på sysselsättningen mellan de olika delbranscherna. Datakonsultnäringen kommer liksom under de senaste tio åren att stå för den största ökningen av antalet sysselsatta under de närmaste åren, medan motsvarande utveckling inom telekomnäringen bedöms vara oförändrat antal anställda. Dock kvarstår behovet av kvalificerad arbetskraft inom hela IT-sektorn. Koncentrationen av IT-verksamhet i de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt universitets- och högskoleorterna har varit påtaglig under de senaste fem åren. Mellan åren 1994 och 1998 har antalet sysselsatta ökat med 35 procent eller personer i dessa områden, och har därmed stått för i stort sett hela uppgången i riket. I skogslänen har de 5

7 nya arbetstillfällena däremot varit få eller t.o.m. färre i antal under de senaste åren. Nedgången har dock inte gällt samtliga delnäringar inom ITsektorn. T.ex. har Norrlands inland haft den största procentuella tillväxten, 157 procent under perioden Till antalet är det en ökning med personer och ett värdefullt tillskott på en arbetsmarknad där antalet arbetstillfällen minskat med inom övriga sektorer under samma period. Ökningen har framför allt skett under åren 1995 och 1998 och kan sannolikt förklaras av fler arbetstillfällen inom den expansiva callcenterverksamheten. Fyra faktorer är direkt avgörande vid en framtidsbedömning av sysselsättningen inom IT-sektorn. Dessa är graden av kommande rationaliseringar eller s.k. outsourcing, dvs. huruvida företagens produktion av varor och tjänster kommer att läggas ut på andra företag, den framtida förekomsten av företagsuppköp, kommande expansionsstrategier och satsningar på nya marknader samt tillgången på kvalificerad arbetskraft. Generellt krävs högskoleutbildning eller någon form av certifiering, men för många av de efterfrågade yrkesgrupperna krävs även branscherfarenhet. Men eftersom företagens verksamheter utökas mot angränsande branscher blir även behovet av kontinuerlig vidareutbildning och efterfrågan på dubbla kompetenser allt viktigare. Framtidsutsikterna är i viss mån även goda för gymnasieutbildade inom IT. Det gäller framför allt yrkesgruppen tekniska säljare inom delbranschen handeln med IT-varor samt personer med Internetkunskaper. Den vanligaste anställningsformen inom IT-sektorn är fasta anställningar, hela 94 procent. Andelen har ökat inom datakonsultnäringen, där förkla r- ingen kan vara att fler företag erbjuder fast anställning som ett sätt att knyta till sig personal och försöka dämpa den sedan länge påtagliga bristen på kvalificerad arbetskraft. Förutsättningarna för företagsetableringar är inte desamma över landet. Tillgången på kvalificerad arbetskraft är avgörande för flertalet IT-företag, men även tillgången till god infrastruktur, närheten till högskola, kunder och nätverk av företag med liknande verksamhet är några viktiga villkor. Delar av produktionsverksamheten samt callcenterservice är dock några exempel på områden som inte är beroende av dessa faktorer och kan därmed förläggas oberoende av geografiskt läge. Det är dock möjligt att på sikt bryta trenden, bland annat genom en ökad användning av ny teknik i utbildningssammanhang. 6

8 De arbetsområden som IT-företagen behöver rekrytera personal till är främst produktutveckling av program och tjänster, t.ex. Internet- och mobiltelefonitjänster med hjälp av ny trådlös teknik, underhåll och utveckling av utrustning, system/applikationer, nät och tjänster, t.ex. e-handelslösningar och webbsidor. Vidare kommer branschen att i allt större utsträckning integrera angränsande tekniska områden som t.ex. data och telekom. Utöver detta blir andra viktiga yrken försäljare och projektledare och tekniker med kunskaper i till exempel ekonomi. Även personer med kunskaper inom reklam och marknadsföring, ekonomi, Internet, media och projektledning samt ledar- och chefspersonal kommer att efterfrågas. Vad gäller drift- och nätverkstekniker samt projektledare krävs mer tvärvetenskapliga kunskaper som t.ex. MDA-teknik, dvs. kopplingen människa-datateknik-arbetsliv. IT-företagens svårigheter att hitta såväl yrkeserfaren som utbildad arbetskraft består. De senaste årens satsningar på utbyggnad av IT-utbildningar inom högskolan har ännu inte hunnit ge resultat i form av fler utbildade trots att det finns ett stort intresse genom att antalet sökande har varit fler än tillgången på utbildningsplatser. Vidare har genomströmningen av studenter med IT-utbildning varit överlag lägre än inom flertalet övriga naturvetenskapliga och tekniska utbildningar. Samtidigt har utbildningstiden förlängts, vilket gör att antalet nya platser i realiteten blir färre. Volymen examinerade från IT-utbildningar inom högskolan beräknas vara i snitt per år för de kommande tio åren, vilket är en fördubbling av 1990-talets volymer, samtidigt som det bedömda personalbehovet skulle motsvara en årlig sysselsättningstillväxt på personer. Det innebär att antalet examinerade bör vara minst det dubbla för att täcka arbetsmarknadens behov av utbildad arbetskraft. Det måste dock påpekas att antalet personer med IT-kompetens kommer att vara högre än vad som kan utläsas av antalet examinerade eftersom många väntas avsluta sina studier utan att ta ut examen. Det finns dock goda förutsättningar att utbilda flera eftersom intresset för IT-utbildningar är stort med undantag för vissa mer renodlat tekniska utbildningar. Vidare ökar andelen studenter som väljer IT-utbildningar med mer tvärvetenskaplig inriktning. Det ligger i linje med de kompetenser som efterfrågas, vilket innebär att antalet utbildningsplatser inom i princip samtliga IT-inriktningar måste utökas. En förutsättning för att dels kunna möta det växande intresset och dels klara av att tillgodose arbetsmarknadens behov på sikt, är att lyckas rekrytera personal med lärar- och forskarkompetens till utbildningarna. Dessutom är 7

9 ett ökat samarbete mellan olika lokala och regionala parter i form av nätverk eller kluster särskilt viktigt för att kunna säkra personalförsörjningen inom branschen. Vidare finns ett behov av bättre fungerande utvärderingar av utbildningsprogram för att kunna anpassa och förändra IT-utbildningarnas innehåll efter bland annat marknadens behov. Utbildningarna bör både anpassas mot arbetsmarknadens behov och efter intresse hos studenterna. Ett sätt är att komplettera de renodlat tekniska ITutbildningarna med andra ämnen. Idag finns redan en trend mot tvärvetenskapliga utbildningar som samtidigt är intressanta för studenter. Enligt statistik från HSV fanns totalt inom IT-relaterade högskoleutbildningar hösten 1999, med drygt två sökande per plats. Av dessa utgjorde platser eller 17 procent tvärvetenskapliga IT-utbildningar. Några exempel på eftertraktade kunskaper utöver de tekniska är inom projektledning, mediateknik, marknadsföring samt företagsekonomi eller industriell ekonomi. Nya tekniker i utbildningen bör användas i större utsträckning, i form av distansutbildning med hjälp av Internet och övrig virtuell teknik. Fler studenter skulle därmed kunna få tillgång till utbildning via nya tekniker, vilket dessutom är av stort regionalt intresse eftersom fler skulle kunna utbildas på distans och därigenom på sikt bryta dagens kraftiga IT-koncentration kring storstäderna. 8

10 1. Inledning 1.1 Syfte och mål Rapporten syftar till att ge en kartläggning av en av de snabbast växande branscherna på arbetsmarknaden - IT-sektorn. Syftet är vidare att försöka beskriva och ge en bild av de kommande tillväxtområdena inom branschen och utvecklingen av sysselsättningen. Delstudien om IT-sektorn avser vidare att beskriva vilka typer av yrken som kommer att skapas under de närmaste åren, bland annat med avseende på kompetenskrav och anställningsformer. Några andra viktiga frågeställningar är vilka kompetenser som kommer att efterfrågas och hur stora de framtida anställningsbehoven blir utifrån nya kompetenskrav. Dessutom tar vi upp vilka utbildningar som finns idag samt vilka insatser som är viktiga för att möta den växande efterfrågan på arbetskraft. En annan i sammanhanget betydelsefull fråga är dagens svårigheter för ITföretagen att expandera. Här försöker vi i rapporten ge både en nulägesbild men även en bedömning om framtiden utifrån de intervjuer med företag som har genomförts. Därutöver finns den regionala aspekten - kan IT-sektorn kan expandera över hela landet eller finns det regionala skillnader när det gäller förutsättningarna för tillväxt? 1.2 Metod Syftet med rapporten är att med hjälp av intervjuer med branschföreträdare samt statistiskt material som underlag försöka ge en bild av den framtida branschutvecklingen enligt tidigare nämnda frågor. IT-branschen har representerats av både företag, branschorganisationer samt högskola/universitet, sammanlagt 60 intervjuer under arbetets gång. När det gäller IT-företagens geografiska representation har vi valt att avse verksamheten i landet samt främst storstadsregionerna Stockholm och Malmö samt Blekingeregionen. 9

11 Det statistiska materialet är levererat från SCB i form av data hämtat från den registerbaserade sysselsättningsstatistiken (RAMS, tidigare kallad Årsys - regional arbetsmarknadsstatistik), den kortperiodiska sysselsättningsstatistiken (KS) samt i viss mån från Centrala företags- och arbetsställeregistret (CFAR) som innehåller sysselsättningssiffror för samtliga arbetsställen och företag. Perioden har varit samt även 1999 för KS-statistiken. Avgränsning Den största svårigheten ligger i att försöka beskriva vad som ingår i begreppet IT. En snäv avgränsning har därför varit nödvändig. I rapporten har vi utgått ifrån NUTEK:s vedertagna definition av IT-verksamhet. Den följer Statistiska Centralbyråns (SCB) näringsgrensindelning, SNI92, och omfattas av två verksamhetsområden, elektronikindustrin samt IT-relaterade tjänsteföretag. Den första delen består av tillverkningsindustrin där det produceras elektronikprodukter och den andra gruppen avser parti- och detaljhandel, teletjänstföretag, viss uppdragsverksamhet samt vissa forsknings- och utvecklingsföretag (för en närmare beskrivning, se avsnitt eller 3.2). I rapporten belyses således inte angränsande IT-områden som företag inom t.ex. reklam- och medieverksamhet, dvs. andra som använder, utvecklar eller formger IT-produkter. 1.3 Läsanvisning Kapitel 2 är en genomgång av ett urval av den litteratur, både svensk och utländsk, som finns kring IT. Kapitel 3 beskriver kortfattat den indelning av ITsektorn som vi har valt att utgå ifrån. Kapitel 4 är en genomgång av sysselsättningen inom IT-näringen utifrån bearbetat statistiskt material, beställt från SCB. I kapitel 5 redovisas resultaten från de genomförda intervjuerna med ITföretagen. I kapitel 6 görs en genomgång av IT-utbildningar i Sverige inkl intervjuresultat med utbildningsföreträdare. Det bör noteras att avsnitten med slutsatser är uppdelade något annorlunda i kapitel 5 jämfört med 6. I kapitel 5 avslutas varje delavsnitt med slutsatser medan de står sist i kapitel 6. Kapitel 7 innehåller sammanfattande slutsatser av rapporten. 10

12 2. Bakgrund Det pågår en ständig diskussion om IT-branschen och dess potential att växa, men även dess påverkan på individen som samhället i stort. Många av de budskap som förs fram härrör från olika framtidsforskare, vilka säljer sina teman med varierande innehåll och budskap. Budskapen kan vara motsägelsefulla och förekomsten av väl underbyggda studier saknas ganska ofta. Kunskapen om den nya IT-branschen är med andra ord inte så stor eftersom det saknas bredare studier av tillväxtbranscher inte minst ur ett arbetsmarknadsperspektiv. I förberedelserna med denna rapport har en litteraturstudie genomförts för att kartlägga vad som tidigare skrivits och sammanställts inom detta ämne. I denna studie har såväl material från framtidsforskare som statistiska utredare använts. Nedan följer en genomgång av de källor som är relevanta för denna rapport. 2.1 Svenska studier Med IT mot nya organisations- och arbetsformer Rapporten är en empirisk kartläggning av det svenska distansarbetet, utförd av Kommunikationsberedningen Den har valts att presenteras med utgångspunkt av den stora koncentrationen av IT-företag till storstäderna och deras svårigheter att få tag på kompetent arbetskraft och för att utröna om ökade satsningar på distansarbete skulle kunna vara en möjlig väg att lösa vissa rekryteringsproblem. Författarna har kommit fram till att svenskar regelbundet arbetade på distans 1995, vilket motsvarar cirka 20 procent av arbetskraften (men endast av dem på heltid). Med regelbundet distansarbete avses i undersökningen personer som arbetar på distans i omfattningen 1-2 dagar per vecka. Vidare 1 Engström, Mats G och Johansson, Rickard, Med IT mot nya organisations- och arbetsformer, Kommunikationsberedningsrapport KFB 1997:28. 11

13 konstateras att det finns en potential på personer som både kan och vill övergå till distansarbete i motsvarande omfattning. Det mesta distansarbetet utförs av tjänstemän med hög utbildning, företagare och fria yrkesutövare och inom de traditionella tjänstenäringarna - offentlig sektor, bank- och försäkring, fastighet och övriga privata tjänster. Karaktäristiska arbetsuppgifter är: Inläsning Administration Planering, förberedelse och uppföljning Jourtjänstgöring Kundkontakter Rapport, PM- och artikelskrivande Nyckelfaktorn är alltid tiden, dvs. att uppgifterna kan göras snabbare på distans från bostaden eller fritidsbostaden. Fördelarna med att arbeta på distans är: Lättare att kombinera yrkesarbete och privatliv Bättre ordnad barntillsyn Färre arbetsresor Slippa fasta arbetstider Mer ostörd arbetsmiljö Frihet vad gäller arbetets uppläggning Nackdelarna med att arbeta på distans är: Sämre kontakt med arbetskamrater Avsaknad av arbetsmaterial Färre och sämre tekniska hjälpmedel Inkräktar på bostadsutrymmet Svårare att koppla av från arbetet på fritiden Sämre möjligheter att arbeta ostört 12

14 Slutligen menar man att utvecklingen kommer att bl.a. karaktäriseras av ett allt större beroende av IT-hjälpmedel, vilket kommer medföra en bättre regional balans och en större flexibilitet genom att flertalet fysiska och tidsmässiga lå s- ningar enligt tidigare funktionssätt blir möjliga att avveckla. Det innebär att möjligheterna till ökat distansarbete bli större i takt med att IT-hjälpmedel utvecklas Hur förändras våra livsvillkor? Emin Tengström 2 ställer en rad olika frågor om vad IT-utvecklingen kommer att få för inverkan på samhället och närvarande strukturer. Följande avsnitt belyser några utvalda frågeställningar kring detta område. Kan IT ersätta resandet i framtiden? En möjlighet som ofta åberopas i debatten är att man med hjälp av IT (telefonoch videokonferenser m.m.) kan låta bli att resa. Erfarenhet har hittills dock visat på att förbättrade telekommunikationer lockar fram ett ökat resande. Skälen till detta är flera. Allt fler skaffar sig ett vidare geografiskt kontaktnät och behovet av att träffas i verkligheten ökar i samband med detta. Vidare leder kunskapen om konferenser och billiga resmål, t.ex. via Internet, till ett ökat resande. Naturligtvis kan man även se en rad olika möjligheter till att ersätta det fysiska resandet med IT, främst vad gäller arbetspendling och inköpsresor, men förändringarna har dock hittills varit marginella. Vad får IT för betydelse för svenskt näringsliv? Tengström menar att IT:s betydelse för svenskt näringsliv snarare ligger i att den kan användas som ett hjälpmedel i en alltmer komplex ekonomisk verklighet än att den är en nyskapande faktor som förändrar företagandet på ett mer genomgripande sätt. Även detta gör IT:s samlade effekter på sysselsättningen svårbedömda. 2 Tengström, Emin (1998), Hur förändras våra livsvillkor? 13

15 Vad får IT för betydelse för offentlig förvaltning? IT kommer att få en stor praktisk betydelse för den offentliga förvaltningen men den förväntade utvecklingen medför stora risker för försämrade relationer mellan medborgare och myndigheter. Vidare ökar sårbarheten, särskilt i samband med internationella kriser. Som ett exempel på ovanstående resonemang om risken för försämrade relationer med medborgarna kan nämnas Arbetsmarknadsverkets (AMV) Internettjänster. Både Platsbanken och Sökandebanken ökar tillgängligheten av AMV:s tjänster för såväl arbetsgivare som arbetssökande, vilket också är den primära avsikten. Det som däremot kan öka risken för försämrade relationer är om AMV ser dessa tjänster enbart som en rationaliseringsmöjlighet, dvs. att arbetsförmedlingarna ska hänvisa till tjänsterna i betydligt större omfattning än idag. Den nya och förändrade metodiken kan då medföra att kunderna inte får det stöd eller den service de behöver med därmed försämrade relationer till Arbetsförmedlingen som följd. Hur ska visionen om kunskapssamhället förverkligas? Enligt Tengström kommer inte IT att vara nyckelfaktorn för visionen om ett kunskapssamhälle. Den vilar på ett löst antagande om att det är ny teknik som skapar historisk förändring. I stället handlar de historiska förändringarna om hur olika grupper av aktörer påverkar utformningen och användningen av ny teknik. Att förverkliga kunskapssamhället innebär att öka medborgarnas intresse och engagemang för utbildning och vidareutbildning under hela livet. För att få med sig breda grupper i samhället fordras det en social uppfinningsrikedom, som enligt författaren är lösningen till nyckelfrågan om hur man ska kunna skapa ett framtida kunskapssamhälle. IT ur ett internationellt näringslivsperspektiv Tengström refererar slutligen frågan om IT ur ett internationellt näringslivsperspektiv till I kant med Kaos (SIFO Studie från 1995) som beskriver tre olika scenarier. I ett av dessa, det neoindustriella kunskapssamhället, är förnyarna den drivande kraften. Under de närmaste 15 åren kommer nya former för värdeskapande att utvecklas inom det internationella näringslivet. Grunden för detta är föreningen mellan datorer och teleförbindelser. I takt med att kunder och marknader blir allt mer fragmenterade och komplexa, framstår det som viktigt att förstå helheter. Detta blir då den avgörande faktorn för värdeskapandet. 14

16 Den globala utvecklingen antas samtidigt få sin prägel av miljöförstöring, befolkningsökning och konflikter om naturresurser. Det politiska traditionella ledarskapet utmanas av denna utveckling, men i t.ex. Sydostasien och Nordeuropa har dock politikerna förstått den nya tidens krav och anpassat sig till de nya villkoren för värdeskapande. För Sveriges del handlar det bland annat om en förskjutning från den typiske industriarbetaren och tjänstemannen till kunskapsarbetaren. Utifrån detta lyfter Tengström fram tre motfrågor, eftersom han menar att det finns uppenbara brister vad gäller logiken i ovanstående resonemang: Hur skall globala miljöproblem och konflikter om naturresurser kunna lösas genom nya former för värdeskapande? Vad finns förmågan till helhetstänkande? Vilka är de nya värdena som styr människans liv? Efter Sverige 3 Globalisering - fälla, myt eller möjlighet? Tolkningen av globaliseringsfrågan utgår från ett s.k. transformationalistiskt synsätt. Med det menas att begrepp som suveränitet, statsmakt och territorium blir alltmer komplexa och måste ställas i relation till andra, som t.ex. multinationella företag, transnationella sociala rörelser och påtryckningsgrupper samt internationella regelsystem och organisationer. Globaliseringens orsaker som alla är överens om är följande enligt författaren: Politiska händelser Teknikutvecklingen (IT och telekom) Den globala handeln Transportutvecklingen Det globala kapitalet, arbetet, företagen och kulturen De globala hoten (miljöförstöring, brottslighet, terrorism etc.) 3 Wahlström, Bengt (1998), Efter Sverige. 15

17 För denna rapport är det två av ovanstående punkter som har betydelse, nämligen teknikutvecklingen och det globala kapitalet, arbetet, företagen och kulturen. Den snabba globaliseringen bygger på en snabb teknikutveckling. Det globala arbetet förutsätter att man kan ha direktkontakt mellan olika arbetsplatser via ny teknik. Vidare växer den globala handeln bland annat p.g.a. nya datoriserade logistiklösningar. Med denna teknikutveckling påverkas inte bara globaliseringen utan är även en avgörande faktor för framväxten av det nya nätverkssamhället. Globaliseringen är därmed en av de två förutsättningarna för ett nä t- verkssamhälle, den andra är teknikutvecklingen. När det gäller det globala kapitalet, arbetet, företagen och kulturen är konkurrensen om arbetstillfällena redan hård, och den antas öka än mer i framtiden. Traditionella industriarbeten med relativt lågt kunskapsinnehåll blir allt mer konkurrensutsatta med löneminskningar som följd. Vidare utvecklas de multinationella företagen till globala enheter och likaså blir kulturen global främst till följd av Internets betydelse för spridning av media och underhållning. Utvecklingen mot det digitala samhället Sverige är på väg att bli världens datortätaste land. Nya skatteregler, LO-datorer och särskilda statliga satsningar, t.ex. på lärare och offentliganställda kvinnor, gör att många fler snart kommer att vara mycket förtrogna med datorer och Internet. Det digitala samhällets arbete har dock två sidor. Dels vad som händer på traditionella arbetsplatser, där det återstår mycket att göra innan de är datoriserade, dels distansarbetet, som utvecklas i en långsammare takt än väntat. Wahlströms bedömning är att cirka en fjärdedel av svenskarna kommer att handla dagligvaror via Internet inom fem år. Avgörande faktorer för hur näthandeln kommer att utvecklas är förtroende- och säkerhetsfrågan, det vill säga kons u- menternas förtroende för säljaren och det medium som de använder för att överföra betalningen, samt att tekniken fungerar. Utvecklingen går mot ett kontantlöst samhälle, men det tar tid och kommer att kräva att systemen förenklas. För att öka intresset kan nya grepp vara nödvändiga, t.ex. att banker delar ut gratis kontantkort. Den enda slutsats som kan dras idag om de nya framtida teknikerna är att de utvecklas med en oerhörd hastighet eller byts ut mot morgondagens. Snabbare och billigare är två nyckelord. Med dem följer automatiskt ständigt nya mö j- 16

18 ligheter att digitalisera allt fler av människors vardagliga aktiviteter, vare sig det handlar om arbete, hem, skola, sjukvård eller fritid och nöjen. Två faktorer är betydelsefulla för att Sverige ska kunna klara en tillvaro i det nya nätverkssamhället. Dessa är synen på ekonomisk framgång samt den konkreta betydelsen av ett mångkulturellt samhälle. Tillspetsat menar Wahlström att de enda grupper som tillåts tjäna pengar i dagens svenska samhälle är idrottsstjärnor och popidoler. Enligt författaren är påståendet den svenska bilden av vad som är framgång och denna begränsade självbild kan försvåra övergången till nätverkssamhället. Vidare borde det mångkulturella samhället vara en kraft att räkna med i det nya nätverkssamhället. I verkligheten tycks dock segregationen öka, men samtidigt har insikten om att invandrare är en tillgång börjat sprida sig. Här återstår emellertid mycket att göra, arbetsmarknads- och bostadspolitiken är två viktiga områden liksom fortsatta utbildningsinsatser inom språkområdet. Det digitala nätverkssamhället Arbetsmarknadspolitiken i Nätverkssverige kommer enligt Wahlström att utgå från ett antal förutsättningar, där trygghet och flexibilitet är två nyckelord. Den viktigaste frågan är på vilket sätt den individuella tryggheten ska kunna frikopplas från fast anställning, vilket ökar flexibiliteten. Ett möjligt sätt skulle kunna vara ett system med medborgarlön. En sådan modell skulle innebära att arbetstagare och arbetsgivare kan skapa nya relationer, byggda på kompetens, kreativitet, effektivitet, efterfrågan osv. En annan mycket viktig insats är kompetensutveckling. Arbetslivet genomgår ett ständigt kunskapslyft som måste hanteras på något sätt. En väg är kompetensförsäkring, vilket ger den anställde möjlighet att under en begränsad tid ta ledigt för studier med bibehållen lön. En tydlig utveckling på arbetsmarknaden är ökad konkurrens om de välutbildade, och då i synnerhet personer med IT-utbildning. Men författaren menar att det också måste finnas en klar strategi för att hantera såväl lågkvalificerade, manuella som högkvalificerade, kunskapsintensiva arbetstillfällen, eftersom den globala konkurrensen kommer att öka inom båda områden. I det regionala och kommunala perspektivet står Sverige enligt Wahlström inför en delning av landet; i den nya storstaden och den nya glesbygden, vilket med stor sannolikhet kräver olika strategier. Som exempel på att denna uppdelning redan är ett faktum nämns att det i dag i stort sett endast är storstadskommuner och universitetsstäder som ökar sin befolkningsmängd. Vidare tas det 17

19 även i sammanhanget upp att de flesta jobben förväntas tillkomma i storstäderna, enligt AMS arbetsmarknadsprognoser. Wahlström menar att en åtgärd som kan mildra glesbygdsproblematiken utifrån ett näringslivsperspektiv är att se till att det finns välutbildade ungdomar i glesbygden, vilket möjliggör fler företagsetableringar. Möjligheten att kunna utbilda sig på hemorten är därigenom viktig, såväl gymnasie- som högskoleutbildning på distans är därför en central fråga. Företaget i nätverkssamhället Distans och delaktighet, motivation och mervärde är några av de nyckelbegrepp som gäller nätverksföretagens arbetsvillkor. De egenskaper som anställda i nätverksföretagen skall ha är (förutom att de förväntas ha ett eget kontaktnät med potentiella kunder): Ledaregenskaper Taktiska/strategiska kunskaper Engagemang Det finns idag en tydlig tendens att de tillverkande företagen konsekvent minskar antalet underleverantörer samtidigt som de knyter de kvarvarande hårdare till sig. Det mesta pekar på att nästa stora förändring för underleverantörerna är näthandeln enligt Wahlström. Resultatet kan på sikt leda till en fullständig genomlysning av hela underleverantörsmarknaden med en helt ny konkurrenssituation och en dramatisk prispress, som få företag antas klara. Det finns en annan utvecklingslinje som kan skönjas enligt författaren, den mot att alltfler företag renodlar sina verksamheter. I takt med att nya, datoriserade produktionssätt får genomslag blir produkter och tjänster alltmer lika. Det innebär att i stort sett alla aktörer på marknaden har likartade kombinationer av pris och kvalitet. Allt fler företag inser följaktligen att det enda område de kan utveckla är kärnverksamheten, övriga delar överlåts till andra företag som har specialkunskaper inom området, s.k. outsourcing. Nätverkstanken kommer inte bara att få effekter på hur ett företag organiserar sig utan troligen kommer den även att ändra balansen på marknaden. Det gäller att satsa och expandera för att öka sina marknadsandelar kraftigt, men högst ett fåtal kommer att lyckas. Orsaken till detta är att det kommer att ske en över- 18

20 gång i ekonomin som går ut på att primärt förädla information. I och med detta så upphör lagen om den avtagande marginalavkastningen. Wahlströms slutsatser om företaget i det nya nätverkssamhället kan sammanfattas enligt följande punkter: De svenska storföretagen är fortfarande avgörande för ett framgångsrikt Sverige, men deras betydelse i ett nätverkssamhälle kan ifrågasättas. Nya företag och faktorer kommer att bli avgörande. Den allra viktigaste framgångsfaktorn är medarbetarnas förmåga att utvecklas. En nyckelfråga är kunskapsspridning som innebär att medarbetarnas kunskaper skall kunna delas och bli tillgängliga för andra, t.ex. via program i intranät. Om medarbetarna är nyckeln till framgång, så är arbetet med rekrytering av stor betydelse. Därmed kommer personalchefens betydelse att öka. Balansen mellan konkurrenter förändras. Trenden går mot coopetition, en strategi där företagen, beroende på situation, varierar mellan konkurrens och samarbete. Produktionen utvecklas. Antalet robotar och digitala fabriker ökar i takt med att tekniken blir billigare. I en värld där informationsexplosionen har blivit verklighet gäller det för alla företag att i första hand kunna marknadsföra sig. En annan del är att varumärket blir allt viktigare. De fria agenterna kommer att bli allt fler. I gruppen ingår alla typer av egensysselsättare, egenföretagare, uthyrningspersonal, projektarbetare och andra tillfälligt anställda Nyttan av IT - i en småföretagares ögon Undersökningen 4 är gjord inom ramen för NUTEK:s projekt Före den 31 juni år 2000 har NUTEK som målsättning att skapa en överblick över vad som pågår runt om i landet för att främja IT-användningen i småföretag. I denna publikation redovisas resultat och tillhörande analyser från en enkätundersökning som genomförts med hjälp av bland andra Statistiska centralbyrån (SCB). Den bygger på ett urval av företag och en svarsfre- 4 NUTEK (1999), Nyttan av IT - i en småföretagares ögon. 19

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund

A2003:018. En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund A2003:018 En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund En lärande omvärldsanalys för Krokom och Östersund ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063

Läs mer

Regeringens skrivelse 1997/98:176

Regeringens skrivelse 1997/98:176 Regeringens skrivelse 1997/98:176 Lärandets verktyg nationellt program för IT i skolan Skr. 1997/98:176 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 maj 1998 Göran Persson Ylva

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015

Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Ura 2002:9 ISSN 1401-0844 Den framtida personalförsörjningen inom Bygg och anläggning tillgång och rekryteringsbehov till år 2015 Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår i serie Ura som

Läs mer

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund

Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund R 2006:08 Villkor och strategier för unga företagare med utländsk bakgrund Handlingsvillkor, förhållningssätt samt resurser för unga företagare med utländsk bakgrund Villkor och strategier för unga företagare

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL

FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL FAKTISKA KONSEKVENSER AV TURORDNINGSREGLERNA I LAS OCH AVTAL EN RAPPORT AV SVENSKT NÄRINGSLIV OCH PTK Sverker Rudeberg Helena Hedlund Juni 2011 2 Förord Uppdrag Svenskt Näringsliv och PTK har den gemensamma

Läs mer

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se IKT-utbildning efter bubblan tillgång, tillskott, efterfrågan

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2013 Sida: 2 av 203 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 5 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 6 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

tillverkningsindustrin

tillverkningsindustrin tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. tillverkningsindustrin ur ett chefsperspektiv Ledarna är Sveriges enda fackliga organisation

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Samhällsomvandling och arbetsliv

Samhällsomvandling och arbetsliv Samhällsomvandling och arbetsliv Centrum för arbetsmiljöforskning Arbetsmiljöinstitutet forskar, utbildar och informerar om arbetsmiljö. Institutet är Sveriges största centrum för forskning inom arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Partihandelns utveckling

Partihandelns utveckling Forskningsrapport Partihandelns utveckling Nyetableringar, företagsmigration och företagstillväxt inom svensk partihandel Niklas Rudholm (red), HUI Research Forskningsrapport 2011:4, Partihandelns utveckling,

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad

Helene Norberg och Sofia Nerbrand. Vingarnas trygghet. reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad #8 Helene Norberg och Sofia Nerbrand Vingarnas trygghet reformer för en trygg och rörlig arbetsmarknad Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning:

Läs mer

Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling?

Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling? Rätt informatik- och IT-kompetens för tjänsteutveckling? En översikt av utbildning och forskning vid universitet och högskolor Av Maria Kaarto 1 Kompetensläget för tjänsteutveckling IT-kommissionen har

Läs mer

Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen

Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen Scenarier för utbildning i Stockholmsregionen Tryck från Regionplane- och trafikkontoret Rapporter 1995 1 Regionplanering i praktiken 95 2 Regionplanering i Stockholmsregionen under 1960-, 70-, 80- och

Läs mer

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON

NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON NÄTVERK OCH DESS BETYDELSE FÖR LOKALA INNOVATIONSMILJÖER LINA BJERKE SARA JOHANSSON Förord Denna rapport är en sammanfattning av den forskning om sambanden mellan kunskapsnätverk och dess betydelse för

Läs mer

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE

FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE FÖRETAGENS KOMPETENS- BEHOV EN VIKTIG UTMANING FÖR SVERIGE En undersökning av svenska företags kompetensbehov Text: Anders Johnson Form: Copine Design Tryck: Brommabrolins DEL 1 NÄRINGSLIVET UNDER SNABB

Läs mer

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG

ARBETSMARKNADSSTUDIE HELSINGBORG ARBETSMARKNADSSTUDIE Local Agenda Network for Employment HELSINGBORG The Project is supported by the European Commission, DG Employment and Social Affairs RAPPORT Bo Eriksson FRAMTIDSUTBILDNING AB 2001-07-05

Läs mer

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER

FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER Avsedd för Sveriges kommuner och landsting Dokumenttyp Rapport Datum April 2014 FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA KOMMUNER FAKTORER SOM SPELAR ROLL FÖR FÖRETAGSKLIMATET I SVENSKA

Läs mer

De senaste rapporterna från ÅSUB

De senaste rapporterna från ÅSUB ÅSUB Rapport 2006:2 Det framtida behovet av utbildning på Åland De senaste rapporterna från ÅSUB 2004:1 Konjunkturläget våren 2004 2004:2 Turismens samhällsekonomiska betydelse för Åland 2003 2004:3 Konjunkturbedömning

Läs mer

Kompetensutveckling i mikroföretag

Kompetensutveckling i mikroföretag Kompetensutveckling i mikroföretag Företagsakademin2 2009-2011 Kompetensutvecklingsprojekt för personal i företag som har verksamhet i Stockholms län med upp till nio verksamma personer Följeforskning

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter

IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter TRITA-NA-D0402 CID-253 ISSN 1403-0721 Department of Numerical Analysis and Computer Science IT-företagen i Kista Verksamhet, nätverk, kompetens och platsens kvaliteter Åke Sandberg, Anne Lintala och Fredrik

Läs mer