Granskning av arkivlagens tillämpning Eslövs kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av arkivlagens tillämpning Eslövs kommun"

Transkript

1 Granskning av arkivlagens tillämpning Eslövs kommun Oktober 2008 Eva Lindelöw Sjöö 1

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Syfte Inriktning och genomförande Avgränsning Bakgrund Arkivmyndigheten i en kommun Arkivlagen Tillsyn Arkivmyndigheten i Eslövs kommun Bakgrund och organisation Styrande dokument Centralarkivets personal och uppgifter Verkställande av arkivmyndighetens tillsynsuppdrag Arkivlokalen Myndigheternas ansvar Allmänt Kommunstyrelsen Gymnasie- och vuxenutbildningen Eslövbostäder Slutkommentarer Revisionell bedömning

3 Sammanfattning Revisorerna i Eslövs kommun har uppdragit åt Komrev, inom Öhrlings PwC, att granska i vilken utsträckning och på vilket sätt arkivmyndigheten i kommunen utövar sitt uppdrag enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vilka förutsättningar har arkivmyndigheten vad gäller kompetens, organisation och resurser? Granskningen omfattar den övergripande arkivorganisationen samt verkställigheten av arkivmyndighetens uppgifter i enlighet med lagstiftningen och kommunens arkivreglemente. Kommunen har ett arkivreglemente av vilket det framgår att kommunstyrelsen är arkivmyndighet och att där ska finnas ett centralarkiv. Arkivmyndigheten ska utöva regelbunden tillsyn som följer av arkivlagen och arkivförordningen. Centralarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd och främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Vidare ska centralarkivet ge myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor. Arkivreglementet bygger på Riksarkivets och tidigare Svenska kommunförbundets normalförslag till arkivreglemente. Normalförslaget utgår från en traditionell kommunal organisation med väl avgränsade myndigheter (nämnder). Av detta framgår att varje nämnd/förvaltning har ansvar för sina respektive arkiv. Arkivreglementet omfattar inte kommunens bolag. Arkivreglementet visar ansvarsfördelningen av arbetsuppgifter mellan nämnd/förvaltning och arkivmyndigheten. Rent praktiskt utför kommunarkivarien vid centralarkivet några av förvaltningarnas uppgifter som att upprätta arkivförteckningar och förvalta gallringsbara handlingar och även utföra gallringen. Arkivreglementet behöver kompletteras med uppgift om att det även omfattar kommunens bolag. En skrivning om att arkivreglementet gäller för bolagen måste för att bestämmelsen ska anses vara associationsrättsligt bindande införas i kommunens ägardirektiv eller i respektive bolagsordning. Vidare ska arkivreglementet spegla gällande ansvarsfördelning mellan förvaltningarna och arkivmyndigheten. Tillsynen är ett sätt att i den kommunala organisationen säkerställa tillämpningen av rutiner i syfte att upprätthålla lagstiftningen kring hantering av allmänna handlingar (arkiv). Det förutsätts att varje nämnd/förvaltning har rutiner för hanteringen av sina allmänna handlingar med hänsyn till insynsrätten, det egna behovet av information och inte minst med hänsyn till den enskilde (rättsäkerheten). Arkivmyndigheten utövar ingen tillsyn i kommunen. Hur tillsynen ska organiseras och utföras och av vem är inte uttalat av arkivmyndigheten. En lämplig rutin kan vara att arkivansvarig för arkivmyndigheten, kommundirektören, är den som initierar tillsyn och att den verkställs av t ex kommunarkivarien. I Eslöv finns mycket god kompetens i arkivkunskap och rätt utnyttjad ger det kommunen bra förutsättningar för att uppfylla föreskrivna krav på att organisera hanteringen av allmänna handlingar och arkivvården på ett ändamålsenligt sätt. 3

4 Följande uppmaningar lämnas till arkivmyndigheten som resultat av granskningen: Komplettera arkivreglementet med uppgift om att det även omfattar kommunens företag och säkerställ att innehållet i arkivreglementet överensstämmer med hur ansvar och arbetsuppgifter är tänkta att vara fördelade i Eslöv. Arkivmyndigheten ska utforma rutiner som beskriver hur och när tillsyn ska utövas och av vem/vilka. Följande rekommendationer lämnas till arkivmyndigheten som resultat av granskningen: Tydliggör ansvarsfördelningen mellan centralarkivets respektive övriga förvaltningars arbetsuppgifter i syfte att klargöra centralarkivets uppdrag. Om behov finns att centralarkivet även utför förvaltningarnas uppgifter är det viktigt att tydliggöra detta och därmed behovet av resurser i kommunarkivet. Tydliggör kommunarkivariens arbetsuppgifter i en uppdragsbeskrivning eller motsvarande. Gör dokumenthanteringsplanerna obligatoriska genom att införa en bestämmelse om detta i arkivreglementet. 1. Inledning 1.1 Syfte Revisorerna i Eslövs kommun har uppdragit åt Komrev, inom Öhrlings PwC, att granska i vilken utsträckning och på vilket sätt arkivmyndigheten i kommunen utövar sitt uppdrag enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente. Vilka förutsättningar har arkivmyndigheten vad gäller kompetens, organisation och resurser? 1.2 Inriktning och genomförande Granskningen har genomförts genom intervjuer med berörda tjänstemän och granskning av arkivreglementet. Ytterligare relevanta handlingar utgörs av arkivbeskrivningar, dokumenthanteringsplaner, en rapport kring kommunens behov av att leverera arkivhandlingar till centralarkivet, 1 samt några intervjuer med arkivansvariga och arkivredogörare inom Eslövbostäder och Gymnasie- och vuxenutbildningen. Dessa är slumpvis utvalda. 1.3 Avgränsning Granskningen omfattar den övergripande arkivorganisationen samt verkställigheten av arkivmyndighetens uppgifter i enlighet med lagstiftningen och kommunens arkivreglemente. 1 Alm, Anders. Eslövs kommun-arkivhantering. Studentkraft AB

5 1.4 Bakgrund En kommunal myndighets (nämndens/förvaltningens) arkiv omfattas av de allmänna handlingar som uppstår i myndighetens förvaltning och i dess olika verksamheter. Myndigheten ansvarar för arkivbildningen från och med att en handling inkommer eller upprättas tills dess den arkiveras eller gallras. Till myndighetens arkiv räknas alla allmänna handlingar oavsett medium. Det innebär att allmänna handlingar kan vara pappershandlingar, finnas lagrade på mikrofilm, disketter, hårddiskar eller utgöra filer i en katalog på centrala servrar antingen i kommunens egna lokaler eller hos en systemleverantör som geografiskt kan befinna sig på en helt annan plats. Det saknar betydelse på vilket sätt informationen presenteras. Innehållet i en handling och var den befinner sig i den kommunala beslutsprocessen avgör om det är en allmän handling eller inte. För allmänna handlingar gäller sammanfattningsvis vad som uppräknas nedan. De ska vara sökbara och därmed lättillgängliga. Det ska finnas funktionella register och arkivförteckningar som säkerställer återsökning på såväl kort som lång sikt. Myndigheten måste garantera informationens autenticitet och beständighet över tid. Sekretesskyddade handlingar ska hållas åtskilda från offentliga för att underlätta utlämnande. Gallring av allmänna handlingar ska ske, efter av ansvarig nämnd, fastställda gallringsbeslut. Gallringsfristerna kan anges t ex i en dokumenthanteringsplan. Gallring innebär att man förstör allmänna handlingar. De ska skyddas från förstörelse, skador, stöld och obehörig åtkomst. Ett ändamålsenligt skydd för allmänna handlingar är ett krav. Riksarkivet har lämnat rekommendationer vad det innebär. 2 Arkivansvar och fördelning av uppgifter bör vara klarlagda. Nämnden (myndigheten) har ansvar för sina arkiv och bör lämpligen delegera arkivansvaret. Personal med arkivvårdande uppgifter (arkivredogörare) måste vid sidan av andra arbetsuppgifter få tid till arkivvården samt få den utbildning som behövs. Ansvar för att utforma rutiner och en bra arbetsordning har den som tilldelats arkivansvar, företrädesvis förvaltningschef eller verksamhetsansvarig. Arkivlagen är en del av offentlighetslagstiftningen. 3 Bestämmelser i arkivlagen ger förutsättningar för möjligheten att ta del av allmänna handlingar idag och i framtiden. I tryckfrihetsförordningen, en av våra fyra grundlagar, framgår att alla svenska medborgare har 2 Riksarkivets författningssamling, RA-FS 1994:6 och 1997:3. 3 Tryckfrihetsförordningens 2 kap, sekretesslagen, förvaltningslagen, arkivlagen och arkivförordningen. 5

6 rätt att ta del av allmänna handlingar hos våra myndigheter. Syftet är att insynsrätten i våra myndigheters verksamheter främjar demokratin, den fria åsiktsbildningen och motverkar maktmissbruk. Insynen är vidare en garanti för rättssäkerhet och motiverar effektivitet inom förvaltningen. Sekretesslagen begränsar i vissa delar insynsrätten. I sekretesslagen finns också bestämmelser om myndigheternas skyldighet att registrera allmänna handlingar i syfte att ge allmänheten information om vilka handlingar som inkommit eller upprättats hos myndigheten. Förvaltningslagen reglerar bl a myndigheternas serviceskyldighet samt stadgar om öppettider för att allmänheten ska ges möjlighet att ta del av allmänna handlingar. Samtliga kommunala myndigheter (nämnder och styrelser) omfattas av arkivlagen. Kommunala företag omfattas också av arkivlagen om de uppfyller sekretesslagens bestämmelser om insyn. 4 Bolagsstyrelsen jämställs i detta sammanhang med myndighet. 2. Arkivmyndigheten i en kommun 2.1 Arkivlagen Enligt 7, arkivlagen, framgår att för tillsynen av att myndigheterna fullgör sina skyldigheter kring arkivvården skall det finnas arkivmyndigheter inom den statliga såväl som den kommunala förvaltningen. Arkivmyndighetens huvuduppdrag är alltså tillsyn. Av arkivlagen, 8, följer att kommunstyrelsen är arkivmyndighet i kommunen om inte fullmäktige uppdragit åt annan nämnd/styrelse. Den kommunala arkivmyndigheten ska även se till att sådana juridiska personer som avses i 1 kap 9 sekretesslagen fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen, det vill säga de kommunala företagen. Det finns alltså möjlighet för fullmäktige i en kommun att med stöd av arkivlagen uppdra åt annan nämnd/förvaltning att vara arkivmyndighet. 2.2 Tillsyn I arkivförordningen framgår att arkivmyndigheten regelbundet ska inspektera arkiven. 5 Arkivmyndigheten ska kontrollera att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt 3-6 i arkivlagen och enligt berörda paragrafer i kommunens eget arkivreglemente. 4 Insyn och rätt att ta del av allmänna handlingar gäller i kommunala företag där kommunen ensam eller tillsammans med andra kommuner/landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Närmare definition finns i sekretesslagen 1 kap 9. 5 Arkivförordningen 5. 6

7 Av arkivlagen framgår att arkiven ska bevaras och hållas ordnade och förtecknas så att de tillgodoser allmänhetens rätt till insyn (offentlighetsprincipen), rättskipningen och förvaltningens behov av information, forskningens behov av källmaterial. Tillsynen är ett sätt att i den kommunala organisationen säkerställa tillämpningen av rutiner i syfte att upprätthålla lagstiftningen kring arkiv. Det förutsätts att varje nämnd/förvaltning har rutiner för hantering av sina allmänna handlingar. Syftet med regelbunden tillsyn bidrar till ökad förståelse hos kommunens personal för arkivlagens intentioner och för syftet med arkivvården. En rationell och genomtänkt arkivvård ger en effektiv förvaltning och en god offentlighetsstruktur som bidrar till att upprätthålla förtroende för kommunens verksamheter. Arkivmyndigheten förväntas att inom ramen för tillsynsuppdraget kunna tillhandahålla kompetens, råd och stöd samt metoder för att upprätthålla ändamålsenliga rutiner inom arkivområdet. En viss problematik eller motsättning föreligger mellan dels kommunallagen och dels arkivlagen eftersom kommunallagen begränsar möjligheten för arkivmyndigheten att utöva tillsyn över sig själv. Av kommunallagen framgår att en nämnd inte får utöva i lag eller annan författning föreskriven tillsyn över sådan verksamhet som nämnden själv bedriver. 6 Vidare framgår av samma lag att en förtroendevald eller en anställd hos kommunen är jävig om ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han själv är knuten till Arkivmyndigheten i Eslövs kommun 3.1 Bakgrund och organisation Eslövs kommun är en traditionell kommun med flera nämnder och styrelser och två kommunala bolag. Arkivansvar enligt kommunens arkivreglemente ligger på respektive myndighet, d v s nämnden och övriga organ med självständig ställning. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten utövar lagbunden tillsyn över att kommunens myndigheter fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten skall finnas ett centralarkiv. 8 6 Kommunallagen 3:5. 7 Kommunallagen 6:25, punkt 3. 8 Arkivreglementet i Eslövs kommun, 3. 7

8 Centralarkivet är knutet till kommunledningskontoret och enheten Kommunikation. Chef för enheten är kommunikationschefen. Han har därmed resursansvar och personalansvar för centralarkivet. Enheten har totalt åtta anställda varav en har en heltidstjänst i centralarkivet som kommunarkivarie. Enligt arkivreglementet är centralarkivets uppgift att vårda hos sig förvarat arkivbestånd och främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Vidare ska centralarkivet ge myndigheterna råd i arkivvårdsfrågor Styrande dokument Det finns ett arkivreglemente från Arkivreglementet är utformat i enlighet med Riksarkivets normalförslag till kommunala arkivreglementen, som publicerades som ett av Svenska Kommunförbundets cirkulär, i samband med att arkivlagen trädde i kraft den 1 juli Arkivreglementet omfattar inte kommunens företag. Av arkivreglementet framgår att varje nämnd och styrelse bl a beslutar om gallring. Gallringsfrister anges i dokumenthanteringsplaner. Dokumenthanteringsplanerna styr arkivbildningen inom förvaltningarna. I dessa framgår, utöver uppgifter om gallring eller bevarande, hur handlingar ska hanteras när det gäller förvaring och tidpunkt för överlämnande till centralarkivet. Dokumenthanteringsplaner är inte obligatoriska i Eslövs kommun. Det framgår inte av t ex arkivreglementet att sådana ska upprättas. Samtliga förvaltningar och bolag, förutom Eslövbostäder, har fastställda dokumenthanteringsplaner med gallringsanvisningar. Med undantag för Barn och Familj är de flesta dokumenthanteringsplanerna i behov av översyn. Dokumenthanteringsplanen för Barn & Familj uppdaterades under Övriga är fastställda mellan 2001 och Flera förvaltningar har kontaktat kommunarkivarien för att få hjälp i arbetet. 3.3 Centralarkivets personal och uppgifter Tidigare arbetade i centralarkivet en arkivassistent vars tjänstgöringstid omfattade 50 %. Från och med november 2007 är en kommunarkivarie anställd på heltid. Kommunarkivarien har formell och gedigen utbildning samt tidigare yrkeserfarenhet som arkivarie. Sedan september medger viss övertalighet inom personaladministrationen att det finns ytterligare en person som arbetar ca 3-4 timmar i veckan med praktiska uppgifter i centralarkivet. Kostnader för centralarkivets verksamhet finns inbakade i Kommunikationsenhetens budget. Dessa är inte specificerade särskilt. Det finns ingen särskild arbetsinstruktion fastställd för den nuvarande kommunarkivarien. Av intervjuerna framgår att kommunarkivarien arbetar med nedanstående arbetsuppgifter. Kommunarkivarien tillhandahåller handlingar till allmänheten och forskare. Besökare får komma överens med kommunarkivarien om när det är lämpligt att besöka 9 Arkivreglementet i Eslövs kommun, Svenska Kommunförbundets cirkulär 1991:50, Förslag till arkivreglemente för kommuner. 8

9 centralarkivet. I samband med utlämnande av allmänna handlingar gör kommunarkivarien även sekretessprövningar. När kommunarkivarien har semester eller är borta ersätts hon tillfälligt av den som är verksamhets- och kvalitetsansvarig i växel/receptionen. Handlingar från verksamheterna, som ska bevaras, överlämnas till centralarkivet och förvaras där. Kommunarkivarien tar emot arkivleveranser. Övertagandet kvitteras och formella leveransreversaler lämnas till den överlämnande enheten. Kommunarkivarien upprättar arkivförteckningar. Av arkivreglementet framgår att det är myndigheternas respektive de kommunala företagens ansvar att upprätta arkivförteckningar. I praktiken upprättas arkivförteckningar först när handlingarna överlämnas till arkivmyndigheten och därmed av kommunarkivarien. Kommunarkivarien ger råd och stöd kring frågor om arkiv. Kommunarkivarien medverkar bl.a. när förvaltningarna upprättar dokumenthanteringsplaner. Denne deltar också i projekt eller vid andra tillfällen när förändringar sker i organisationen eller i arbetssätt som påverkar arkivbildningen. Exempel på det är ett pågående arbete med att välja ett kommungemensamt system för ärende- och dokumenthantering. I det arbetet medverkar kommunarkivarien som särskilt sakkunnig. Kommunarkivarien ordnar träffar med kommunens arkivredogörare för att få möjlighet att informera och inbjuda till dialog. Kommunarkivarien medverkar också till att arkiven används i olika sammanhang. För närvarande pågår ett samarbete mellan centralarkivet, skolan och den lokala museiföreningen kring ett arbete som kallas Tidsresan. En annan ambition är att samverka närmare med skolan och få möjlighet att informera om centralarkivet i skolklasserna inför besök i centralarkivet och inför eventuell arkivforskning. Av tradition och beroende på platsbrist har förvaltningarna till centralarkivet överlämnat handlingar för förvaring som ska gallras. Rutinen har inneburit att personal från centralarkivet utför det praktiska arbetet med att förstöra handlingarna och i övrigt ser till att de avlägsnas ur arkivlokalen. Ambitionen med nuvarande kommunarkivarietjänst är, enligt kommunikationschefen, att denne ska arbeta självständigt och endast med frågor som rör arkiv, d v s inte arbeta med andra arbetsuppgifter utanför verksamhetsområdet. Kommunarkivarien ska säkerställa goda leveransrutiner mellan förvaltningarna och centralarkivet. Av olika skäl har centralarkivets tidigare personal haft konflikter med personal ute i förvaltningarna som medfört att centralarkivet som verksamhet haft dåligt rykte. Därför finns en strävan att upprätta förtroende och goda relationer bland annat efter en rekommendation från ledningen om att vara serviceinriktad, samarbetsvillig och beakta gott bemötande. Till exempel hjälper kommunarkivarien till med att hämta handlingar från förvaltningarna som ska överlämnas till centralarkivet. Detta innebär för närvarande en hel del fältarbete och besök ute i förvaltningarna. 9

10 3.4 Verkställande av arkivmyndighetens tillsynsuppdrag Av arkivreglementet framgår att arkivmyndigheten utövar tillsyn, se avsnitt 3.1. För närvarande utövar inte arkivmyndigheten tillsyn i kommunen. Hur tillsynen ska organiseras och utföras och av vem är inte uttalat av arkivmyndigheten. 3.5 Arkivlokalen Stadshuset byggdes 1982 med en större arkivlokal i källaren. I lokalen förvaras handlingar men här pågår också ordnings- och förteckningsarbete samt att man här tar emot besökare. Kommunarkivarien ansvarar för nyckeln och det är till henne man vänder sig då det finns anledning att få ta del av handlingar ur arkivet. Arkivlokalen har vissa brister med hänsyn till dess användningsområde d v s att förvara handlingar i. Bland annat, och då framför allt under sommartid, är luftfuktigheten onormalt hög. En arkivlokal ska inte påverkas av omgivande klimat utan temperatur och luftfuktighet ska kunna hållas konstant. Arbetsmiljön är inte bra och det kan vara värt att påpeka här. Det finns t ex skenor i golvet som hindrar personal att dra in vagnar mellan hyllorna för i- och urlastning. Det betyder att personal måste bära tunga volymer mellan hyllsektionerna. Avstånden mellan sektionerna är också för smala vilket gör det svårt att använda stegar m.m. Framtagning och återställande av volymer försvåras och risken för skador är stor. Det finns också anledning att se över utrymningsvägarna. Den dörr som idag är markerad som utrymningsdörr är låst från utsidan. 4. Myndigheternas ansvar 4.1 Allmänt Varje nämnd eller styrelse med självständig ställning har ansvar för vården av sitt arkiv i enlighet med arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 11 Förvaltningscheferna har enligt de arkivbeskrivningar som finns arkivansvar. 4.2 Kommunstyrelsen Arkivansvarig för kommunledningskontoret är enligt beslut i kommunstyrelsen, kommundirektören. 12 Arkivredogörare är kommunsekreteraren, lönekamreren och ekonomiassistenten vid kassan. 4.3 Gymnasie- och vuxenutbildningen Det finns en arkivbeskrivning från 2003 som visar att Eje Ringborn är arkivansvarig. Den uppgiften får betraktas som inaktuell då förvaltningen idag har en annan förvaltningschef. I arkivbeskrivningen uppges endast en arkivredogörare men denne förklarar under en 11 Arkivreglementet i Eslövs kommun, Beslut kommunstyrelsen, 152,

11 telefonintervju att det finns ytterligare tre stycken vilka representerar Gymnasieskolan, Vuxenutbildningen, Kvalificerad yrkesutbildning och den centrala förvaltningen. Som bilaga till nämndens och förvaltningens arkivbeskrivning finns en dokumenthanteringsplan från Ett allmänt intryck är att det är svårt att få tid till arkivfrågorna. Det behövs utbildning. Förvaltningen är inte så gammal men de äldre arkivhandlingarna har skapat problem eftersom man inte riktigt vet vad som ska göras med dessa. Förvaltningens arkivredogörare från den centrala administrationen träffar kommunarkivarien ca 2 ggr per år tillsammans med kommunens övriga arkivredogörare och uppger att samarbetet med kommunarkivet är gott. 4.4 Eslövbostäder Eslövbostäder är en liten organisation med ca 10 anställda på kontoret. VD uppger att det finns en arkivansvarig och det är ekonomichefen. Ett problem för verksamheten i stort är att den posten varit föremål för viss omsättning av personal och den nu arkivansvarige har endast arbetat 1 år. VD hänvisar till en arkivrapport som upprättades för några år sedan och av vilken det framgår att företaget har god ordning på sina arkivhandlingar och då främst räkenskapshandlingarna. 13 Eslövbostäder har ingen regelbunden kontakt med arkivmyndigheten. Företaget saknar dokumenthanteringsplan och därmed gallringsbeslut. 5. Slutkommentarer 5.1 Revisionell bedömning Styrande dokument Arkivreglementet omfattar inte kommunens bolag. Eftersom de kommunala företagen sedan 1995 omfattas av offentlighetslagstiftningen är det lämpligt att se över innehållet i både arkivreglementet och kommunens ägardirektiv eller aktuella bolagsordningar. För att arkivreglementet ska anses vara gällande för bolagen måste detta också framgå av ägardirektiv eller bolagsordning. Granskningen visar att vissa arbetsuppgifter som ansvarsmässigt vilar på förvaltningarna utförs av kommunarkivarien. Det är viktigt att den faktiska arbetsfördelningen avspeglas i arkivreglementet. Dokumenthanteringsplaner anses vara nyckeldokument när det gäller att få kontroll över arkiv- och dokumenthanteringen i en kommun. Det är en förteckning över samtliga allmänna handlingar och samtidigt en redovisning av hur handlingarna hanteras. En dokumenthanteringsplan är inte föreskriven enligt arkivlagen. I arkivreglementet för Eslövs 13 Alm Anders. Eslövs kommun-arkivhantering. Studentkraft AB

12 kommun finns ingen skrivning om att den är obligatorisk. Det är annars en normal bestämmelse i kommunala arkivreglementen. Beslut om när handlingar gallras är däremot föreskrivna och ska fastställas av respektive nämnd eller styrelse. Då gallringsanvisningar ingår i dokumenthanteringsplanerna utgör de därmed underlag för beslut om gallring. Eftersom en dokumenthanteringsplan normalt tar upp en rad andra väsentliga uppgifter om de allmänna handlingarna, som på vilket sätt de presenteras (elektroniskt, film eller papper), förvaringskrav, återsökningsmöjligheter, leverans till centralarkiv m fl värdefulla uppgifter är det lämpligt att det i arkivreglementet förs in en bestämmelse om att de är obligatoriska. Dokumenthanteringsplanen ger en översikt och möjlighet till kontroll som annars skulle gå förlorad. Möjligheten till insyn i verksamheterna ökar. Arkivmyndigheten och tillsynen Arkivmyndigheten i Eslövs kommun utövar ingen tillsyn. En förklaring som lämnats av företrädarna för centralarkivet är att det inte finns något uppdrag från arkivmyndighetens ledning att tillsyn ska utövas. Enligt arkivreglementet är kommunstyrelsen arkivmyndighet med uppgift att utöva tillsyn över övriga nämnder och styrelser som omfattas av arkivreglementets bestämmelser. Tillsynen följer av arkivlagen. Arkivmyndigheten har ansvar för uppgiften men det är oklart hur innehållet i arkivreglementet ska tolkas avseende verkställandet. Eftersom det av arkivreglementet tydligt framgår vilka uppgifter som centralarkivet har så kan skrivningen i arkivreglementet tolkas som att det är möjligt för arkivmyndigheten att uppdra åt centralarkivet att utföra tillsynen men arkivmyndigheten kan även uppdra åt annan. Vad som är alldeles klart är att tillsyn inte utövas. Tillsynen ska redovisas för respektive granskad förvaltning och bolag och återrapporteras till arkivmyndigheten. Tillsynen ska ses som en del i kommunens kvalitetsarbete och dokumenteras. Kommundirektören är kommunstyrelsens arkivansvarige och därmed arkivansvarig för arkivmyndigheten. En lämplig rutin kan vara att denne initierar tillsynen som ett uppdrag till centralarkivet och kommunarkivarien verkställer det. En tolkning av den kommunala tillsynen är att den mer ska betraktas som någon form av intern kontroll. Kontrollen är ett sätt för kommunen att säkerställa ändamålsenliga rutiner kring hantering av allmänna handlingar. Arkivmyndigheten får en bättre överblick över kommunens arkivbildning. Kommunens samlade arkivbildning sker idag fortfarande traditionellt med växande pappersarkiv men andelen elektroniska handlingar ökar. Allmänna handlingar finns i IT-system som socialtjänstregister och elevadministrativa system för att nämna några exempel. Organisation och ansvarsfördelning I arkivreglementet tydliggörs ansvarsfördelningen mellan nämnd/styrelse och arkivmyndighet. Här framgår förvaltningarnas ansvar respektive arkivmyndighetens. Kommunarkivarien utför, som det ser ut idag, vissa av förvaltningarnas arkivuppgifter som att upprätta arkivförteckningar och genomföra gallring. Det är inte fel att någon annan funktion 12

13 utför arbetsuppgifter åt annan förvaltning men det är lämpligt att ansvarsfördelningen tydliggörs och där centralarkivet utför eller kommer att utföra andras arbetsuppgifter är det rimligt att detta kompenseras och att det inte går ut över centralarkivets ordinarie arbetsuppgifter. Om t ex centralarkivet upprättar förvaltningarnas arkivförteckningar så bör det gälla samtliga förteckningar och inte bara för de arkiv som överlämnas till centralarkivet. I annat fall innebär det att förvaltningar som inte överlämnar arkiv saknar arkivförteckningar. En arkivförteckning är ett föreskrivet insynsdokument som ska återfinnas ute i förvaltningarna. En rutin som innebär att kommunarkivarien förtecknar kan innebära att samtliga förvaltningar, så snart som möjligt, ska överlämna inaktuella arkiv till centralarkivet och att de som inte anser att de vill eller kan överlämna arkivhandlingar själva förtecknar sina arkiv. Rutinerna för överlämnande av arkivhandlingar är tydliga och bra. Med överlämnande av arkivhandlingar menas att en myndighet inte bara överlämnar handlingar till arkivmyndigheten utan också överför ansvar för handlingarna. Sådant överlämnande måste kvitteras vilket också är rutin. Med ansvaret följer t ex att pröva ett utlämnande när någon begär att ta del av allmän handling och i förekommande fall lämna avslagsbeslut. Kommunarkivets personal och uppgifter I Eslövs kommun och inom arkivmyndighetens verksamhet finns mycket god kompetens kring arkiv- och dokumenthantering. Men med hänsyn till vad kommunarkivarien faktiskt gör är det av stor betydelse att se över dennes arbetsuppgifter. Kommunarkivariens kunskap bör tas tillvara i strategiska sammanhang som att utarbeta rutiner, ge råd och stöd, informera och utbilda, medverka i arbetet för att säkerställa ett framtida bevarande av kommunens arkiv och främja arkivens användning i olika sammanhang såväl i undervisning, forskning som i olika kulturella användningsområden där kvaliteten på tillgängligheten av arkiven är mycket viktig. Inom arkivområdet finns åtskilliga mindre kvalificerade uppgifter som är viktiga men tidsödande och som kan utföras av annan personal. Det är vidare angeläget att se över arbetsmiljön. I dag utgör arkivlokalen både arbetsplats för kommunarkivarien och för besökare. Lokalen är inte lämplig att bedriva verksamhet i, av t ex utrymningsskäl och säkerhetsskäl i övrigt. En arkivlokal är till för att förvara handlingar i. För att skydda arkiven från förstörelse, obehörig åtkomst och stöld ska lokalen så långt det är möjligt vara låst och sluten. Det är egentligen bara då det är frågan att hämta handlingar eller komplettering av leveranser som personal måste vistas där. Uppmaningar och rekommendationer med anledning av denna rapport återfinns i sin helhet i den inledande sammanfattningen. 13

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö

REVISIONSRAPPORT. Arkivlagens tillämpning. Granskning av. Mora kommun. Februari 2009. Eva Lindelöw Sjöö REVISIONSRAPPORT Granskning av Arkivlagens tillämpning Mora kommun Februari 2009 Eva Lindelöw Sjöö Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Inriktning och genomförande...4 2.3

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Vem bestämmer om arkiv i kommunen?

Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Vem bestämmer om arkiv i kommunen? Innehåll Presentera uppdraget och resultatet Presentation av förslag till riktlinjer för hantering av arkiv Ansvarsfördelning enligt KL Vem bestämmer vad i en kommun

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6

Grästorps kommun Offentlighet och arkivering. Granskningsrapport. KPMG 2002-11-06 Antal sidor: 6 ering KPMG Antal sidor: 6 Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Revisionsmål 1 2. Genomförande 1 3. Resultat 2 3.1 Kommunstyrelsen som arkivmyndighet 2 3.1.1 Kommunens arkivstruktur 2 3.1.2 Arkivrutiner 2 3.1.3

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING

ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING 2008-10-22 ÄNDAMÅLSENLIG ARKIVHANTERING Grundläggande information för myndigheter RIKSARKIVET Avdelningen för tillsyn 2 Inledning Syftet med denna information är att hjälpa myndigheter med ändamålsenlig

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5,

FÖRFATTNINGSSAMLING Arkivreglemente Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 5, 2016-02-15 Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas.

Läs mer

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Arkivrutiner. Härjedalens kommun Revisionsrapport Arkivrutiner Härjedalens kommun 23 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 2. Resultat... 4 3. Revisionell bedömning... 7 1 Sammanfattning Uppdrag, bakgrund och revisionsfråga

Läs mer

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag

Allmänna handlingar. hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Allmänna handlingar hos kommunala och landstingskommunala företag Offentlighetsprincipen har mycket gamla anor i Sverige. Den infördes

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av arkivrutiner Krokoms kommun 2 februari 2016 Innehåll Sammanfattning... 2 1.Inledning... 3 2.Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer... 7 1 Sammanfattning

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Innehållsförteckning 2 (7)

Innehållsförteckning 2 (7) 2 (7) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Arkivbeskrivning för barn och utbildningsnämnden... 3 1. Barn och utbildningsnämndens organisation och verksamhet... 3 2. Arkivansvar inom barn och

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting. Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting

Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting. Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting Arkivlagen och kommunallagen tillämpning i kommuner och landsting Gävle 17 November 2015 Staffan Wikell Sveriges Kommuner och Landsting Föreskrifter om arkivvården/arkivreglemente Fullmäktige får meddela

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning

Arkivbeskrivning INNEHÅLL OCH ANSVARSFÖRDELNING. Koncernkontoret. Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Koncernkontoret Området för informationsförsörjning och regionarkiv Enheten för informationsstyrning Dokumentslag: Styrande Datum: 2016-04-22 Dokumenttyp: Instruktion Version: 2.2 Arkivbeskrivning INNEHÅLL

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad?

Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Moment 2: Ansvarsfördelning vem ska göra vad? Välkommen till en fördjupningskurs om arkiv- och ärendehantering. Program: 13:00-14:00 Ansvarsfördelning, utlämnande och PUL 14:00-14:30 Paus 14:30-15:30 Informationssäkerhet

Läs mer

256 Arkivreglemente för Höörs kommun

256 Arkivreglemente för Höörs kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-08-29 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/417 256 Arkivreglemente för Höörs kommun Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS TINGSRÄTT STOCKHOLMS STADSARKIV L ANDSA RKI V FÖR S TOCKHOLMS L ÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-16303/11 SID 1 (6) 2011-12-13 SSA 2011:16 Stockholms tingsrätt Att: Anders Eka HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län ÄRENDE 13 2012-03-07 Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Arkivreglemente reviderat Arkivreglemente

Läs mer

PLAN FÖR TILLSYN AV ARKIVVÅRD

PLAN FÖR TILLSYN AV ARKIVVÅRD FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 90/15 2015-03-11 Ks 26 1 PLAN FÖR TILLSYN AV ARKIVVÅRD Dokument Plan för tillsyn av arkivvård Version 1. Fastställd av Kommunstyrelsen Datum 2015-03-11

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2010:43 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Nytt reglemente för Stockholms läns landstings dokumentoch arkivhantering Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingsdirektören

Läs mer

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26 ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 3, 2013-02-26 INNEHÅLL 1 BESKRIVA ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIV... 3 1.1 ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Arkivinstruktion. för Miljö- och hälsoskyddsnämnden SHMF100 v 1.0 2007-03-14 SID 1 (5) 2010-03-08 Arkivinstruktion för Miljö- och hälsoskyddsnämnden Box 8136, 104 20 Stockholm. Telefon 08-508 28 800. Fax 08-508 28 808. registrator@miljo.stockholm.se Besöksadress

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden.

Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar inom Förskola och grundskola, barn- och ungdomsnämnden. DELEGERINGSBESLUT 2010-05-11 1 (6) 1 bilaga Beslutet i original till: Kopia av beslutet till: Kommunstyrelsen Barn- och ungdomsnämnden Gallringsbeslut 2010:2 Dnr Kst 2010/201 Gallring av vissa handlingar

Läs mer

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29

Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun KS-2014/29 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen Datum KS-2014/29 huvudregistrator 2014-01-27 Kommunstyrelsen Införande av digital mellanarkivering, e-arkiv, i Knivsta kommun

Läs mer

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen

Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Tjänsteskrivelse 2013-04-27 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Liljebjörn Arkivtillsyn på samhällsbyggnadsförvaltningen, teknik och fastighetsavdelningen Sammanfattning Inspektion består bland annat av

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om elektroniska handlingar (upptagningar för automatiserad behandling); RA-FS 2009:1 Utkom från trycket den 1

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS JÄRFÄLLA KYRKOFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15935/08 SSA 2008:11 Järfälla kyrkoförvaltning Att: Thomas Waltin INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SKARPNÄCKS SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (7) 2011-11-25 DNR 9.3-16647/11 SSA 2011:13 Skarpnäcks skola, Att: Patrik Forshage Kopia: Utbildningsförvaltningen, Astrid

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben

Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1(5) Inspektion av arkivvården vid Kungliga Svenska Aeroklubben 1. Sammanfattning Riksarkivet (RA) genomförde den 13 oktober 2011 en inspektion hos Kungliga Svenska Aeroklubben (KSAK). Inspektionen omfattade

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun

Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 1 (8) E-Lin projektet 2014-06-05 Riktlinjer Riktlinjer för digital arkivering i Linköpings kommun 2 Innehåll Inledning och bakgrund... 3 Ansvar... 4 Systemupphandling... 4 Gallring... 5 Informationssäkerhet...

Läs mer