FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(61) FoU inom universitets- och högskolesektorn 2007 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(61) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Utbildning och forskning 0.2 Statistikområde Statistikområde: Forskning och utveckling 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Postadress: Box 24300, Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Anna Bengtsson Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Postadress: Box 24300, Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Anna Bengtsson Telefon: Telefax E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger för statliga högskolor enligt 6 i lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99)

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(61) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter Inga gallringsföreskrifter föreligger. 0.9 EU-reglering Comission regulation No 753/ Syfte och historik Syftet med statistik över forskning och utveckling (FoU), är att ge kvantitativa data om insatta personella och ekonomiska resurser i forsknings- och utvecklingsverksamheten. SCB genomför undersökningar av FoU-verksamheten i Sverige i fyra olika sektorer, en av dessa är universitetsoch högskolesektorn. De övriga är företagssektorn, offentliga sektorn samt privata ickevinstdrivande sektorn. SCB har sedan slutet av 1960-talet genomfört undersökningar som främst avsett teknisk och naturvetenskaplig FoU-verksamhet, dock inte inom UoH-sektorn. FoUstatistiken avseende universitet och högskolor har successivt byggts ut sedan 1982/83 och omfattar from 1993/94 års undersökning praktiskt taget hela sektorn. Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för FoU-statistik som utarbetats av OECD och publiceras i Proposed for Surveys of Research and Experimental Development. Frascati manual 2002, OECD 2002 FoU-statistik behövs som underlag för forskningspolitisk analys och planering och som underlag för politisk och forskningspolitisk debatt där man behöver övergripande bakgrundinformation om det allmänna tillståndet och utvecklingstendenserna i FoU-systemet. Statistiken används även som underlag för forskningspolitiska analyser Statistikanvändning Huvudanvändare är bl.a. departementen (främst Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) samt Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Vinnova och Högskoleverket samt forskare. Även EU och OECD är användare av statistiken Uppläggning och genomförande Undersökningen består av två separata delar: 1. Årsverken för FoU (även kallad individundersökningen) och 2. Intäkter för FoU.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(61) 1. Årsverken för FoU (individundersökningen) Från och med undersökningsåret 2005 samlas uppgifter om årsverken för FoU in via en urvalsundersökning till de anställda vid universitet och högskolor. Enkäterna innehåller förtryckta uppgifter om högskola och institutionstillhörighet, vilka det fanns möjlighet att ändra om uppgifterna var felaktiga. Uppgiftslämnaren kompletterade med uppgifter om genomsnittlig arbetad tid per vecka samt arbetstidens fördelning på forskning och utvecklingsverksamhet, undervisning på grundutbildningsnivå (som lärare), undervisning på forskarutbildningsnivå (som lärare), utbildning/kurser inom den egna forskarutbildningen, administration vid sidan av egen forskning/undervisning, expert- och förtroendeuppdrag inom ramen för anställningen/befattningen samt annan verksamhet. Uppgiftslämnare som har varit tjänstlediga under hela 2007 har kryssat i en sådan ruta på enkäten. Personer som arbetar vid universitet och högskolor men som ej är anställda har inte ingått i undersökningen. Undersökningspopulationen utgjordes av de som var anställda inom högskolan i oktober 2007 enligt registret över högskolans personal. Därefter har de enheter där ingen FoU-verksamhet bedömdes utföras rensats bort och rampopulationen uppgick därmed till Från rampopulationen drogs ett urval på individer. Till dessa skickades enkäter ut den 25 april 2008 och svar kom in. Därefter rensades ett antal enkäter bort då svaren var ofullständiga och antalet enkäter uppgick därmed till Uppgifter om årsverken har fram tom 2003 inhämtats via enkäter till universitetsinstitutionerna där uppgiftslämnaren kompletterade med uppgifter om arbetstidens fördelning. Mellan 2003 och 2005 har det skett en minskning med ca FoU-årsverken. Förändringen av antalet FoU-årsverken beror bl.a. på att olika insamlingsmetoder använts samt att antalet personer som sysslar med FoU vid universiteten och högskolorna har minskat. 2. Intäkter för FoU Uppgifterna om intäkter för FoU hämtas in via elektroniska enkäter till universitet och högskolor. En enkät sändes till varje lärosäte. De lärosäten som är uppdelade på fakulteter lämnar ett svar för varje fakultet. I svaren redovisas intäkter för forskning och forskarutbildning (alltså inte FoU) med uppdelning på ämne och finansiär. Investeringsutgifter, avskrivningar och lokalkostnader redovisas per fakultet/lärosäte. Den del som inte räknas som FoU, utbildningsmomentet i forskarutbildningen, ska räknas bort liksom även avskrivningar. De totala FoU-utgifterna beräknas genom att intäkter för FoU och investeringar för FoU adderas efter att ett antal beräkningssteg genomförts. Intäkter för FoU beräknas genom att från intäkterna för forskning och forskarutbildning exkluderas kostnaden för utbildningsmomentet inom forskarutbildningen samt avskrivningarna. Investeringar för FoU tas fram genom att exkludera kostnaden för utbildningsmomentet inom forskarutbildningen från investeringarna för forskning och forskarutbildning. Beräkningarna har gjorts på följande sätt: För varje lärosäte och fakultet beräknas en avskrivningskvot enligt följande: Avskrivningar 1 Intäkter För lärosäten utan fakultet beräknas endast en kvot. Insamlade data från respektive lärosäte och fakultet multipliceras därefter med motsvarande kvot. Därefter reduceras intäkterna efter avskrivningar med den så kallade FoU-kvoten, per lärosäte och fakultet. FoU-kvoten beräknas på följande sätt:

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(61) 1 Intäkter för Kostnader för utbildningsmomentet forskning och forskarutbildning efter avskrivningar Där kostnader för utbildningsmomentet är den kostnad lärosätet har för utbildning av de forskarstuderande. Enkäten sändes ut till de 40 uppgiftslämnarna 29 april Insamlingen avslutades i november. Enkäten besvaras vanligen av den centrala ekonomiadministrationen vid resp. lärosäte. Alla lärosäten inkom med svar Internationell rapportering Uppgifter rapporteras årligen till Eurostat i enlighet med förordningen 753/2004 och till OECD Planerade förändringar i kommande undersökningar Den nationella förteckningen över forskningsämnen är planerad att bytas ut till OECD:s klassifikation, Field of Science and Technology (FoS). Internationella statistikjämförelser efterfrågas i större utsträckning och med en internationellt anpassad förteckning blir det lättare att göra jämförelser.

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(61) 1 Översikt Syftet med undersökningen är att ta fram uppgifter om hur många personer och hur mycket av deras arbetstid som går åt till FoU-verksamhet. Undersökningen vill också ge en bild av hur mycket ekonomiska resurser som används till FoU vid universitet och högskolor. Undersökningen utförs i enlighet med riktlinjerna i den så kallade Frascatimanualen, Proposed Practice for Surveys of Research and Experimental Development, Frascati Manual, OECD I så stor utsträckning som möjligt omfattar undersökningen samma variabler som finns i undersökningarna av övriga sektorer som företagssektorn, offentlig sektor samt privat ickevinstdrivande sektor. 1.1 Observationsstorheter Observationsstorheterna för att mäta FoU-årsverken är anställda vid universitet och högskolor som ingår i registret över högskolans personal. Observationsstorheterna för att mäta intäkter (driftkostnader) är lärosätena. 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Lärosäte, kön Årsverken inom FoU Tjänstekategori, kön Årsverken inom FoU Lärosäte, kön Vetenskapsområde, kön Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Tjänstekategori, kön Årsverken inom FoU Vetenskapsområde, tjänstekategori, kön Lärosäte, tjänstekategori, kön Vetenskapsområde, tjänstekategori, kön Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Antal Antal Andel, % Andel, % Andel, % Andel, % Antal Antal

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(61) Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Lärosäte, vetenskapsområde, kön Högskoleregion, vetenskapsområde, kön Län, kön Lärosäte, utbildningsnivå, kön Lärosäte, tjänstekategori, utbildningsnivå, kön Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Tjänstekategori, kön Genomsnittlig arbetstid Ämne, finansiär Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, ämne Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, finansiär Intäkter (driftkostnader) Fakultet, ämne Intäkter (driftkostnader) Ämne Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, fakultet Investeringsutgifter Verksamhetsområde Totala FoUutgifter Finansiär Intäkter (driftkostnader) Antal Antal Antal Andel, % Antal Timmar Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Andel, % Lärosäte: Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet Kungliga tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(61) Mittuniversitetet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mälardalens högskola Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Institutet för Rymdfysik Danshögskolan Dramatiska institutet Konstfack Kungliga Konsthögskolan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Operahögskolan i Stockholm Teaterhögskolan i Stockholm Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Sophiahemmet Högskola Tjänstekategori: Professorer Forskarassistenter Lektorer Adjunkter Forskare Forskningsassistenter Doktorander Administrativ personal och övrig teknisk personal Forskningsingenjörer, laboratoriebiträden Kön: Män Kvinnor Vetenskapsområde: Humanistisk-samhällsvetenskapligt Medicinskt Naturvetenskapligt Tekniskt Sveriges lantbruksuniversitet Övrigt/Gemensamt Högskoleregion: Stockholms högskoleregion

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(61) Uppsala högskoleregion Linköpings högskoleregion Lunds högskoleregion Göteborgs högskoleregion Umeå högskoleregion Utbildningsnivå: Forskarutbildning Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Gymnasial utbildning 3 år eller längre Gymnasial utbildning kortare än 3 år Förgymnasial utbildning Ämne: Humaniora och religionsvetenskap Rättsvetenskap/Juridik Samhällsvetenskap Matematik Naturvetenskap Teknikvetenskap Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering Medicin Odontologi Farmaci Veterinärmedicin Övriga forskningsområden Ej ämnesuppdelat Finansiär: Direkta statsanslag Anslag till vetenskapsområden Övriga FoU-anslag ALF-medel Forskningsråd Vetenskapsrådet FAS FORMAS Universitet och högskolor Statliga myndigheter exkl. forskningsråd och UoH VINNOVA Kommuner och landsting Offentliga forskningsstiftelser Företag i Sverige Privata icke-vinstdrivande organisationer i Sverige Exkl. stiftelser och fonder förvaltade av lärosätena Utlandet EU-medel Övrigt Fakultet: Humanistisk Konstnärlig Teologisk Juridisk

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(61) Filosofisk Samhällsvetenskaplig Medicinsk Vårdvetenskap Odontologisk Farmaceutisk Matematisk - Naturvetenskaplig Teknisk Teknisk Naturvetenskaplig Jord- och skogsbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk Lärarutbildning Fakultetsövergripande Mindre och medelstora högskolor Verksamhetsområde: Naturvetenskap Teknik Medicin, odontologi, farmaci Lantbruks-, skogsvetenskap och veterinärmedicin Samhällsvetenskap, juridik, tema och lärarutbildning Humaniora, teologi och konstnärlig verksamhet Fakultetsövergripande samt övrigt 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistik om FoU inom sektorn universitet och högskolor publiceras i de statistiska databaserna, på SCB:s webbplats under utbildning och forskningsstatistik samt i det statistiska meddelandet UF 13. Det slutliga observationsregistret finns i en SQL-databas (avidentifierat för individundersökningen). Blanketterna avseende årsverken för FoU makuleras. Uppgifter lämnade till undersökningen om intäkter för FoU lagras på enheten. 1.4 Dokumentation och metadata Uppgifter för 2007 finns lagrade i en SQL-databas (avidentifierat för individundersökningen). Arbete pågår med att lägga in uppgifter från tidigare år i samma databas. Idag ligger materialet i olika typer av filformat. För dokumentation av metadata, se kapitel 4. En mer detaljerad dokumentation av statistikproduktionen 2007 finns i produktionsdokumentationen.

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(61) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Årsverken för FoU (individundersökningen) SCB har ett register över alla anställda vid universitet och högskolor som avser oktober varje år. Följande lärosäten har inte några medel för forskning och tas därför bort ur registret: Beckmans designhögskola Beteendeterapeutiska Föreningen Center för Cognitiv Psykoterapi o Utb. i Göteborg Gammelkroppa skogsskola Göteborgs Psykoterapi Institut Johannelunds teologiska högskola Linnéstadens Psykoterapi Institut Otterhällans institut Psykoterapisällskapet i Stockholm AB Röda korsets högskola S:t Lukas Stockholms akademi för psykoterapiutbildning Stockholms musikpedagogiska institut Svenska föreningen för Klinisk & Exp. Hypnos Svenska institutet för kognitiv psykoterapi Svenska psykoanalytiska institutet Svenska psykoanalytiska sällskapet Teologiska högskolan, Stockholm Örebro teologiska högskola Tjänstekategorier som inte ägnar sig åt FoU tas bort ur registret. Dessa är: Arvodister Lokalvårdare Timlärare En förfrågan skickades ut vid förra undersökningsomgången Lärosätena tillfrågades då om vilka deras administrativa enheter var. Utifrån denna förfrågan plockas hela enheter (OrgHem) eller personnummer bort som är rent administrativa respektive arbetar vid enheter som är rent administrativa. Det som är kvar av registret används som ram till undersökningen om årsverken för FoU. Ramen består av rader. Lärosätena grupperas i högskolegrupper Universitet Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet Karolinska institutet

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(61) Kungliga tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Mittuniversitetet Växjö universitet Örebro universitet Högskolor med vetenskapsområde Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mälardalens högskola Övriga högskolor Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Forskningsinstitut Institutet för Rymdfysik Konstnärliga-, teologiska och vårdhögskolor Danshögskolan Dramatiska institutet Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Operahögskolan i Stockholm Teaterhögskolan i Stockholm Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Sophiahemmet Högskola Tjänstebenämningskoderna grupperas till tjänstekategorier Professorer Dekanus Eu-gästprofessor Gästprofessor Konstnärlig professor Prof/Distriktsläkare Prof/Sjukhusfysiker Professor Professor adjungerad Professor i Professor ii Professor iii Professor, befordrad Professor, befordrad universitetslektor Professor, förste sjukhuskemist

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(61) Professor, gäst Professor/Arbetsterapeut Professor/Biomedicinsk analytiker Professor/Chefsepidemiolog Professor/Logoped Professor/Sjukgymnast Professor/Sjuksköterska Professor/Specialistläkare Professor/Tandhygienist Professor/Överläkare Professor/Överläkare,befordrad universitetslektor/överläkare Professor/Övertandl Forskarassistenter Forskarassistent Lektorer Docent Gästlektor Högskolelektor Klinisk lärare Lektor Lektor i konsthistoria Lektor, adjungerad Lektor, biträdande Prefekt Professor bitr Specialistläkare Univ lekt/bi övtandl Univ lekt/bitr övläk Univ lekt/distriktsläkare Univ lekt/logoped Univ lekt/sjukgymnast Univ lekt/specialistläkare Univ lekt/överläkare Univ lekt/övertandl Universitetslektor Universitetslektor, adjungerad Universitetslektor, befordrad adjunkt Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt Universitetslektor, bitr/övertandläkare Universitetslektor, biträdande Universitetslektor/Förste kemist Universitetslektor/Klinisk anställning Universitetslektor/Sjuksköterska Universitetslektor/Uroterapeut Universitetslektor/Överläkare/Specialistläkare Vetenskaplig ledare Överläkare Adjunkter Ackompanjatör Adjunkt Adjunkt, adjungerad Amanuens Amanuens förste Amanuens grundutb

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(61) Assistent klinisk Dyslexipedagog Försöksledare Gästadjunkt Gästlärare Högskoleadjunkt Högskoleadjunkt, adjungerad Idrottspedagog Industridesigner Instruktionstandtekn It-pedagog Klinikveterinär Laboratorieveterinär Lektor nordisk Lektor utländsk Lär i rörelse Lärare Lärare scenframställning Musiker Prefekt,bitr Projektassistent/Universitetsadjunkt Psykolog Psykoterapeut Rörelsepedagog Specialpedagog Sångpedagog Tekniklektor Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt med klinisk anknytning Universitetsadjunkt, adjungerad Universitetsadjunkt/Bitr övertandläkare Universitetsadjunkt/Klinikchef Universitetsadjunkt/Övertandläkare Forskare Biolog Distriktsförsöksled Doktor Eu-forskare Eu-postdoc Forskare Forskare förste Forskare post-doktoral Forskare/Determatolog Forskningschef Forskningsledare Forskningsläkare Fältentomolog Fältmykolog Fältpatolog Gästforskare Klinikchef Kompositör Konstnärlig ledare Laboratorieforskare Marie curie-forskare Marinbiolog

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(61) Medicinsk biolog Multimediapedagog Pedagogisk ledare Postdoktor Postdoktor, klinisk Programansvarig Programledare Projektforskare Provutvecklare Rådsforskare Seniorforskare Seniorforskare, klinisk Statsagronom Teknikentreprenör Tekniklektor, biträdande Forskningsassistenter Ekotoxikolog förste Fackredaktör Forskare bitr Forskningsamanuens Forskningsass förste Forskningsassistent Forskningsassistent mc (marie curie) Fou-praktikant Klinisk assistent Teknologist Undervisningsassistent Övningsassistent Doktorander Assistent akad läroanst Assistent m doktorandtj Assistent m utbildn bidrag Doktorand Doktorand/Projektassistent Doktorand/Universitetsadjunkt Eu-doktorand Fofu-ingenjör Forskar-at Industridoktorand Marie curie-doktorand Administrativ och övrig teknisk personal Adb-administratör Ladokadministratör Adb-ansvarig Ladokansvarig Adb-samordnare Ladokhandläggare Adb-tekniker Ladoksamordnare Administrationsansvarig Lagledare Administrativ assistent Lantmäteriingenjör Administrativ chef Layoutare Administrativ dir Ledamot Administrativ handläggare Ledare för rektorsutbildningen Administrativ koordinator Ledarskapsstrateg Administrativ laboratoriekoordinator Ledningssekreterare Administrativ ledare Lektör Administrativ samordnare Ljudingenjör

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(61) Administrativt ansvarig Ljudtekniker Administratör Lokal administratör Administratör/Sekreterare Lokalbokningsadministratör Affärsjurist Lokalbokningsansvarig Affärsjurist, bitr Lokalhandläggare Affärsutvecklare Lokalintendent Akademiadministratör Lokalplanerare Akademidirektör Lokalvårdssamornare Akademiintendent Läkarsekreterare Akademiintendent, bitr Lärarassistent Akademiombudsman Läromedelsintendent Akademiombudsman, biträdande Löne-och pensionssamordnare Akademiräntmästare Löne/Ekonomiass Akademisekreterare Löneadministratör Akademiträdgårdsmäst Lönechef Alumnadministratör Lönehandläggare Alumnikoordinator Lönesekreterare Alumnisamordnare Lönespecialist Analytiker Marknadsassistent Anskaffningschef Marknadschef Anslagsansvarig Marknadschef bitr Ansvarig internationella frågor Marknadsförare Antagningsadministratör Marknadskommunikatör Antagningsansvarig Maskiningenjör Antagningsassistent Maskinist Antagningschef Massör Antagningshandläggare Masterkoordinator Antagningskoordinator Materialförvaltare Antagningssekr Mediainstruktör Antikvarie Mediautvecklare Antikvarie förste Mediepedagog Antikvarie, assisterande Medietekniker Applikationsansvarig Miljöanalytiker Arbetsledare Miljöansvarig Arbetslivsinformatör Miljöansvarig/Samordnare Arbetslivskoordinator Miljöchef Arbetslivssamordnare Miljöcontroller Arbetsmiljöhandläggare Miljöhandläggare Arbetsmiljöingenjör Miljökoordinator Arbetsmiljökonsult Miljösamordnare Arbetsrättsjurist Mulitimediautvecklare Arbetsterapeut Multimediaingenjör Arkivadminsitratör Multimediaproducent Arkivarie Museiassistent Arkivarie förste Museichef Arkivarie,bitr Museiintendent Arkivassistent Museiintendent administrativ Arkivbiträde Museiintendent fö Arkivchef Museitekniker Arrangemangsvaktmästare Museivakt Art-director Musiktekniker Assessor Mångfaldskoordinator Assessor i länsrätt Naturvårdsråd Assistent Nutritionist Assistent antagning Nämndsamordnare Assistent/Kansliskrivare Nämndsekreterare Assistent/Sjuksköterska Näringslivschef

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(61) Ateljeföreståndare Näringslivschef, bitr Au-chef Näringslivskonsult Av-tekniker Näringslivssamordnare Av-tekniker Näringslivssekreterare Avdelningsadministratör Nätverksadministratör/Networkmanager Avdelningsassistent Nätverksansvarig Avdelningschef Nätverksexpert Avdelningsdirektör Nätverksspecialist Avdelningsekonom Nätverkstekniker Avdelningsförest Områdesbibliotekarie Avdelningsledare Områdeschef Avdelningssekr Områdeskoordinator Avtalsjurist Omvärldsbevakare Befälhavare Operationskoordinator Befälhavare,bitr Operationskoordinator, bitr Beställningsfaktor Opponent Bibliotekarei/Platschef Ordförande Bibliotelsföreståndare Originalare Bildredaktör/Illustratör Orkestervaktmästare Bilförare Parktekniker Biträde Patentchef Bokbindare Patentsamordnare Bokbinderiförman Pbs-samordnare Branschkoordinator Pc-samordnare Budgetchef Pc-tekniker Budgethandläggare Pedagog Budgetsamordnare Pedagogisk konsult Budgetsekreterare Pedagogisk utvecklare Byggnadschef Pedagogisk utvecklare inom it Byggnadsingenjör Pensions- och lönehandläggare Byggprojektledare Pensionshandläggare Byggprojektsamordnare Pensionskonsult Byråassistent Personal- och ekonomiadministratör Byråchef Personal- och lönehandläggare Byråchef, biträdande Personal- och lönehandläggare med systemansvar Byrådirektör Personal- och organisationsutvecklare Byråingenjör Personal-kursadministratör Byråingenjör förste Personaladm Byråsekreterare Personalansvarig Byråsekreterare fö Personalassistent Cermoniansvarig Personalchef Chaufför Personalchef bitr Chef Personaldirektör Chef f administrativa avdelningen Personalexpert Chef f artdatabanken Personalhandläggare Chef f avd för uppdrag och projektverksamhet Personalintendent Chef f avdelningen för campusfrågor Personalkonsulent Chef f informationsavdelning Personalkonsult Chef f infrastrukturavdelningen Personalkoordinator Chef f international office Personalman Chef f internationel avd Personalplanerare Chef f it Personalsamordnare Chef f learning lab Personalsekreterare Chef f ledningskansliet Personalspecialist Chef f lokalfunktionen Personalstrateg Chef f marknadskommunikation och försäljning Personalutvecklare

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(61) Chef f näringslivsservice Personalutvecklingsansvarig Chef f plan- och lokalavdelningen Persondatorkonsult Chef f processkontor Pianostämmare Chef f stud.service Planerare Chef f studerandeavdelningen Planeringsansvarig Chef f studerandeenheten Planeringschef Chef f studieadministrativa avdelningen Planeringschef bitr Chef f universitetsservice Planeringsdirektör Chef för avdelningen utbildning och information Planeringskoordinator Chef för fastghets-och it-enheten Planeringssamordnare Chef för fundraising Planeringssekr Chef för sekretariatet Planhandläggare Chef, biträdande Platschef Chefredaktör Postchef Chefsadministratör Postdistributör Chefsarkivarie Praktikadministratör Chefscontroller Praktikant Chefsekonom Praktikförmedlare Chefsjurist Praktikhandläggare Chefsregistrator Praktiksamordnare Chefssekreterare Pre-pressoperatör Chefstelefonist Prefektassistent Controller Pressansvarig Controller, biträdande Presschef Databasadministratör Pressinformatör Databasansvarig Process coordinator Databasutvecklare Processchef Datachef Processledare Datadriftledare Producent Dataekonom Producent, digitala miljöer Dataingenjör Produktionsansvarig Datakonsult Produktionschef Dataoperatör Produktionsledare Dataregistrerare Produktionssamordnare Datasamordnare Produktionstekniker Datatekniker Programadministratör Datatekniker/Tekniker Programassistent Datatjänsteman(sj) Programchef Datautbildare Programdirektör Datordriftchef Programdirektör, bitr Datorsystemansvarig Programhandläggare Datortekniker Programkoordinator Dietist Programmerare Director musices Programplanerare Direktör Programsamordnare Distansutbildningskoordinator Programsekreterare Distansutbildningspedagog Programutvecklare Djurhusintendent Programvaruspecialist Djursjukhuschef Project manager Doktorandombudsman Projektadministratör Doktorandrådgivare Projektanställd Dokumentalist Projektansvarig Donationschef Projektassistent, adm Drift- och systemadministratör Projektdirektör Driftadministratör Projektekonom Driftansvarig Projekthandläggare

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(61) Driftassistent Projektkoordinator Driftchef Projektkoordinator byh Driftchef biträdande Projektledare bitr Driftingenjör Projektmedarbetare Driftledare Projektsamordnare Driftoperatör (dropr) Projektsekreterare Drifttekniker Promotionshandläggare Däcksman(frig färja) Prorektor Effica-koordinator Psykologpraktikant Ekonom Publikationsadministratör Ekonom, bitr Receptionist Ekonomi- och administrativ koordinator Receptionist, förste Ekonomi- och lokaladministratör Redaktionschef Ekonomi-/Löneadministratör Redaktionssekr Ekonomi-kursadministratör Redaktör Ekonomi-kursassistent Redaktör/Informatör Ekonomi-och personalassistent Redaktör/Kommunikatör Ekonomi-och studieadministratör Redigerare Ekonomi-personaladministratör Redovisningsadm Ekonomi-personalhandläggare Redovisningsansvarig Ekonomiadministratör Redovisningsass Ekonomiansvarig Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsekonom Ekonomibiträde Redovisningshandläggare Ekonomichef Redovisningsspecialist Ekonomichef, bitr Registerhandläggare Ekonomicontroller Registrator Ekonomidirektör Registrator,bitr Ekonomihandlägg amu Registrator/Sekreterare Ekonomihandläggare Rekryterare Ekonomiintendent Rekryteringshandläggare Ekonomiintendent, bitr Rekryteringssamordnare Ekonomiråd Rektor Ekonomisamordnare Rektor biträdande Ekonomisekreterare Rektor, vice Elektroingenjör Rektors handsekreterare Elevassistent Rektors rådgivare Elingenjör Rektorsassistent Eltekniker Rektorssekreterare Enhetsadministratör Reporter Enhetschef Reproansvarig Enhetschef bitr Reprokoordinator Enhetsledare Reprotekniker Enhetssekreterare Reseadministratör Eu-handläggare Revisionschef Eu-koordinator Rådgivare Evenemangsansvarig Sakkunnig Evenemangssamordnare Samordnare Examens- och utbildningshandläggare Samordnare för funktionshindrade studenter Examensadministratör Samordnare för internationella frågor Examensansvarig Samordnare löner Examenshandläggare Samordnare student/arbetsliv Examenssekreterare Samordnare studenthälsa Excerpist Samordnare, uppdragsutbildning Exp vakt/vaktm fö Samordningsansvarig Exp vakt/vaktmäst Samverkansdirektör Expeditionsassistent Samverkanskoordinator

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(61) Expeditionsbiträde Samverkansledare Expeditionsförman Scentekniker Expeditionsvakt förste Schema- och temtamenssamordnare Expert Schemaadministratör Faktor Schemaläggare Fakultetsadministratör Sekretariatchef Fakultetscontroller Sekreterare Fakultetsdirektör Sekreterare, forskning Fakultetsekonom Sekreterare, utbildning Fakultetsekonom/Controller Sektionsadministratör Fakultetshandläggare Sektionschef Fakultetskoordinator Sektionschef, biträdande Fakultetssamordnare Sektionskoordinator Fakultetssekreterare Sektionssekreterare Fastighetsassistent Sektionsstudievägledare Fastighetschef Sektionstekniker Fastighetsdirektör Senior advisor Fastighetsekonom Seniorkonsult Serviceansvarig vid fastighets- och serviceavdelningen Fastighetsförvaltare Fastighetsskötare Serviceassistent Fastighetstekniker Serviceassistent Filialföreståndare Serviceassistent Finanschef Servicechef Formgivare grafisk Servicechef bitr Forskarutbildningsadministratör Serviceenhetschef Forskarutbildningskoordinator Serviceförman Forskn bibliotekarie Servicehandläggare Forsknings- och studieadministratör Serviceingenjör Forsknings- och utbildningsstrateg Servicekoordinator Forskningsadministratör Serviceledare Forskningshandl Servicesamordnare Forskningsinformatör Servicetekniker Forskningsjournalist Servitris, förste Forskningsredaktör Sjukgymnast Forskningsrådgivare Sjuksköterska Forskningssamordnare Skeppare Forskningssekr Skeppare förste Forskningsstrateg Skogstekniker Fortbildningsledare Skolutvecklare Fou-handläggare Skribent Fou-samordnare Skrivningsvakt Fou-strateg Skrivvakt Friskvårdare Skyddsingenjör Friskvårdskonsulent Socionom Friskvårdskoordinator Specialist Funktionsansvarig Språkhandledare Föreläsare mm Språkkonsult Föreståndare Språkpedagog Föreståndare biträd St-tandläkare Företagsläkare Stabschef Företagssjukgymnast Stallförman Företagssköterska Statistiker Förhandlingschef Statskonsulent Förlagschef Sterilbiträde Förlagsredaktör Stipendieadministratör Förman Stipendiehandläggare

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Arbetsskador 2013 2013 AM0602

Arbetsskador 2013 2013 AM0602 Enheten för statistik och analys 2014-11-14 1(15) Arbetsskador 2013 2013 AM0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 RM/L 2015-02-17 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Bilagor 4-6 till publikation. Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys

Bilagor 4-6 till publikation. Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys Bilagor 4-6 till publikation Lärares utbildning och undervisning i skolan. Kartläggning och analys Bilaga 4 Teknisk beskrivning av enkät- och registerstudien Hur data har bearbetats Eftersom det är vanligt

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning

VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning VEM SKA GÖRA VAD? En studie av kopplingen mellan forskning och utbildning Ett arbete inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift

Läs mer

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901)

Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) STATISTISKA CENTRALBYRÅN Fördjupad dokumentation av statistiken Fördjupad dokumentation statistiken Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) (prod.nr. JO0901) 1. Kort om dokumentation och undersökning

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer