FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(71) FoU inom universitet- och högskolesektorn 2005 UF0304 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 4 Statistisk bearbetning och redovisning 4.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 4.2 Redovisningsförfaranden 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Slutliga Observationsregister 3.1 Produktionsversioner 3.2 Arkiveringsversioner 3.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången 5 Databehandlingssystem * 5.1 Systemöversikt och systemflöde 5.2 Bearbetningar 5.3 Databasmodell 5.4 Databastabeller och övriga datamängder 5.5 Databastillbehör 5.6 Rapporter 5.7 Säkerhetsrutiner 6 Loggbok * * Avsnitt 5 och 6 enbart avsedda för internt bruk och saknar innehåll i denna version av SCBDOK.

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(71) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Utbildning och forskning 0.2 Statistikområde Statistikområde: Forskning och utveckling 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Postadress: Box 24300, Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Ingela Andersson Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån Postadress: Box 24300, Stockholm Besöksadress: Karlavägen 100 Kontaktperson: Ingela Andersson Telefon: Telefax E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger för statliga högskolor enligt 6 i lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99)

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(71) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 9 kap. 4 sekretesslagen (1980:100). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter Inga gallringsföreskrifter föreligger. 0.9 EU-reglering Comission regulation No 753/ Syfte och historik Syftet med statistik över forskning och utveckling (FoU), är att ge kvantitativa data om insatta personella och ekonomiska resurser i forsknings- och utvecklingsverksamheten. SCB genomför undersökningar av FoU-verksamheten i Sverige i fyra olika sektorer, en av dessa är universitetsoch högskolesektorn. De övriga är företagssektorn, offentliga sektorn samt privata ickevinstdrivande sektorn. SCB har sedan slutet av 1960-talet genomfört undersökningar som främst avsett teknisk och naturvetenskaplig FoU-verksamhet, dock inte inom UoH-sektorn. FoUstatistiken avseende universitet och högskolor har successivt byggts ut sedan 1982/83 och omfattar from 1993/94 års undersökning praktiskt taget hela sektorn. Undersökningen följer huvudsakligen de riktlinjer för FoU-statistik som utarbetats av OECD och publiceras i Proposed Standard for Surveys of Research and Experimental Development. Frascati manual 2002, OECD 2002 FoU-statistik behövs som underlag för forskningspolitisk analys och planering och som underlag för politisk och forskningspolitisk debatt där man behöver övergripande bakgrundinformation om det allmänna tillståndet och utvecklingstendenserna i FoU-systemet. Statistiken används även som underlag för forskningspolitiska analyser Statistikanvändning Huvudanvändare är bl.a. departementen (främst Utbildningsdepartementet och Näringsdepartementet) samt Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Vinnova och Högskoleverket samt forskare. Även EU och OECD är användare av statistiken Uppläggning och genomförande Undersökningen består av två separata delar: 1. Årsverken för FoU (även kallad individundersökningen) och 2. Intäkter för FoU. 1. Från och med undersökningsåret 2005 samlas uppgifter om årsverken för FoU in via en

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(71) urvalsundersökning till de anställda vid universitet och högskolor. Enkäterna innehåller förtryckta uppgifter om högskola och institutionstillhörighet, vilka det fanns möjlighet att ändra om uppgifterna var felaktiga. Uppgiftslämnaren kompletterade med uppgifter om genomsnittlig arbetad tid per vecka samt arbetstidens fördelning på forskning och utvecklingsverksamhet, undervisning på grundutbildningsnivå (som lärare), undervisning på forskarutbildningsnivå (som lärare), utbildning/kurser inom den egna forskarutbildningen, administration vid sidan av egen forskning/undervisning, expert- och förtroendeuppdrag inom ramen för anställningen/befattningen samt annan verksamhet. Personer som arbetar vid universitet och högskolor men som ej är anställda har inte ingått i undersökningen. 2. Undersökningspopulationen utgjordes av de som var anställda inom högskolan i oktober 2005 enligt registret över högskolans personal. Därefter har de enheter där ingen FoUverksamhet bedömdes utföras rensats bort och rampopulationen uppgick därmed till Från rampopulationen drogs ett urval på individer. Till dessa skickades enkäter ut den 12 april 2006 och svar kom in. Därefter rensades ett antal enkäter bort då svaren var ofullständiga och antalet enkäter uppgick därmed till Uppgifter om årsverken har fram tom 2003 inhämtats via enkäter till universitetsinstitutionerna där uppgiftslämnaren kompletterade med uppgifter om arbetstidens fördelning. Mellan 2003 och 2005 har det skett en minskning med ca FoU-årsverken. Förändringen av antalet FoU-årsverken beror bl.a. på att olika insamlingsmetoder använts samt att antalet personer som sysslar med FoU vid universiteten och högskolorna har minskat. 3. Uppgifterna om intäkter för FoU hämtas in via elektroniska enkäter till universitet och högskolor. En enkät sändes till varje lärosäte. De lärosäten som är uppdelade på fakulteter lämnar ett svar för varje fakultet. I svaren redovisas intäkter för forskning och forskarutbildning (alltså inte FoU) med uppdelning på ämne och finansiär. Investeringsutgifter, avskrivningar och lokalkostnader redovisas per fakultet/lärosäte. De totala FoU-utgifterna beräknas genom att intäkter för FoU och investeringar för FoU adderas efter att ett antal beräkningssteg genomförts. Intäkter för FoU beräknas genom att från intäkterna för forskning och forskarutbildning exkluderas kostnaden för utbildningsmomentet inom forskarutbildningen samt avskrivningarna. Investeringar för FoU tas fram genom att exkludera kostnaden för utbildningsmomentet inom forskarutbildningen från investeringarna för forskning och forskarutbildning. Enkäten sändes ut till de 43 uppgiftslämnarna 28 april Insamlingen avslutades i december. Enkäten besvaras vanligen av den centrala ekonomiadministrationen vid resp. lärosäte Internationell rapportering Uppgifter rapporteras årligen till Eurostat i enlighet med förordningen 753/2004 och till OECD Planerade förändringar i kommande undersökningar Inkludera forskande personal som inte är anställd i urvalsundersökningen avseende årsverken.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(71) 1 Översikt Syftet med undersökningen är att ta fram uppgifter om hur många personer och hur mycket av deras arbetstid som går åt till FoU-verksamhet. Undersökningen vill också ge en bild av hur mycket ekonomiska resurser som används till FoU. Undersökningen utförs i enlighet med riktlinjerna i den så kallade Frascatimanualen, Proposed Standard Practice for Surveys of Research and Experimental Development, Frascati Manual, OECD I så stor utsträckning som möjligt omfattar undersökningen samma variabler som finns i undersökningarna av övriga sektorer som företagssektorn, offentlig sektor samt privat ickevinstdrivande sektor. 1.1 Observationsstorheter Observationsstorheterna för att mäta FoU-årsverken är anställda vid universitet och högskolor som ingår i registret över högskolans personal. Observationsstorheterna för att mäta intäkter (driftkostnader) är lärosätena. 1.2 Statistiska målstorheter Objektgrupp Variabel Mått Population Indelning i redovisningsgrupper Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Lärosäte Tjänstekategori Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Tjänstekategori, kön Årsverken inom FoU Lärosäte Vetenskapsområde Tjänstekategori Vetenskapsområde, tjänstekategori Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Antal Antal Andel, % Andel, % Andel, % Andel, % Andel, % Anställda vid Lärosäte, Årsverken inom Antal

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(71) universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Anställda vid universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor Universitet och högskolor tjänstekategori Tjänstekategori, vetenskapsområde Lärosäte, vetenskapsområde Högskoleregion, vetenskapsområde Lärosäte, utbildningsnivå Lärosäte, tjänstekategori, utbildningsnivå FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Årsverken inom FoU Tjänstekategori, kön Genomsnittlig arbetstid Ämne, finansiär Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, ämne Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, finansiär Intäkter (driftkostnader) Fakultet, ämne Intäkter (driftkostnader) Ämne Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, fakultet Investeringsutgifter Verksamhetsområde Totala FoUutgifter Finansiär Intäkter (driftkostnader) Lärosäte, fakultet Avskrivningar för FoU Lärosäte, fakultet Lokalkostnader för FoU Antal Antal Antal Andel, % Antal Timmar Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Mnkr Andel, % Mnkr Mnkr Lärosäte: Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(71) Linköpings universitet Karolinska institutet Kungliga tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Sveriges lantbruksuniversitet Karlstads universitet Mittuniversitetet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mälardalens högskola Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Institutet för Rymdfysik Danshögskolan Dramatiska institutet Konstfack Kungliga Konsthögskolan Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Operahögskolan i Stockholm Teaterhögskolan i Stockholm Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Röda korsets högskola Sophiahemmet Högskola Teologiska högskolan, Stockholm Tjänstekategori: Professorer Forskarassistenter Lektorer Adjunkter Forskare Forskningsassistenter Doktorander Administrativ personal och övrig teknisk personal Forskningsingenjörer, laboratoriebiträden Kön: Män Kvinnor

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(71) Vetenskapsområde: Humanistisk-samhällsvetenskapligt Medicinskt Naturvetenskapligt Tekniskt Sveriges lantbruksuniversitet Övrigt/Gemensamt Högskoleregion: Stockholms högskoleregion Uppsala högskoleregion Linköpings högskoleregion Lunds högskoleregion Göteborgs högskoleregion Umeå högskoleregion Utbildningsnivå: Forskarutbildning Eftergymnasial utbildning 3 år eller längre Eftergymnasial utbildning kortare än 3 år Gymnasial utbildning 3 år eller längre Gymnasial utbildning kortare än 3 år Förgymnasial utbildning Ämne: Humaniora och religionsvetenskap Rättsvetenskap/Juridik Samhällsvetenskap Matematik Naturvetenskap Teknikvetenskap Skogs- och jordbruksvetenskap samt landskapsplanering Medicin Odontologi Farmaci Veterinärmedicin Övriga forskningsområden Ej ämnesuppdelat Finansiär: Direkta statsanslag Anslag till vetenskapsområden Övriga FoU-anslag ALF-medel Forskningsråd Vetenskapsrådet FAS FORMAS Universitet och högskolor Statliga myndigheter exkl. forskningsråd och UoH VINNOVA Kommuner och landsting Offentliga forskningsstiftelser Företag i Sverige Privata icke-vinstdrivande organisationer i Sverige

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(71) Exkl. stiftelser och fonder förvaltade av lärosätena Utlandet EU-medel Övrigt Fakultet: Humanistisk Konstnärlig Teologisk Juridisk Filosofisk Samhällsvetenskaplig Medicinsk Vårdvetenskap Odontologisk Farmaceutisk Matematisk - Naturvetenskaplig Teknisk Teknisk Naturvetenskaplig Jord- och skogsbruk, landskapsplanering och trädgårdsbruk Lärarutbildning Fakultetsövergripande Mindre och medelstora högskolor Verksamhetsområde: Naturvetenskap Teknik Medicin, odontologi, farmaci Lantbruks-, skogsvetenskap och veterinärmedicin Samhällsvetenskap, juridik, tema och lärarutbildning Humaniora, teologi och konstnärlig verksamhet Fakultetsövergripande samt övrigt 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Statistik om FoU inom sektorn universitet och högskolor publiceras i de statistiska databaserna, på SCB:s webbplats under utbildning och forskningsstatistik samt i det statistiska meddelandet UF 13. Det slutliga observationsregistret finns i en SQL-databas (avidentifierat för individundersökningen). Blanketterna avseende årsverken för FoU makuleras. Uppgifter lämnade till undersökningen om intäkter för FoU lagras på enheten. 1.4 Dokumentation och metadata Uppgifter för 2005 finns lagrade i en SQL-databas (avidentifierat för individundersökningen). Arbete pågår med att lägga in uppgifter från tidigare år i samma databas. Idag ligger materialet i olika typer av filformat. För dokumentation av metadata, se kapitel 3. En mer detaljerad dokumentation av statistikproduktionen 2005 finns i produktionsdokumentationen.

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(71) 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande Årsverken för FoU (individundersökningen) SCB har ett register över alla anställda vid universitet och högskolor som avser oktober varje år. Följande lärosäten har inte några medel för forskning och tas därför bort ur registret: Beckmans designhögskola Beteendeterapeutiska Föreningen Center för Cognitiv Psykoterapi o Utb. i Göteborg Gammelkroppa skogsskola Göteborgs Psykoterapi Institut Johannelunds teologiska högskola Linnéstadens Psykoterapi Institut Otterhällans institut Psykoterapisällskapet i Stockholm AB S:t Lukas Stockholms akademi för psykoterapiutbildning Stockholms musikpedagogiska institut Svenska föreningen för Klinisk & Exp. Hypnos Svenska institutet för kognitiv psykoterapi Svenska psykoanalytiska institutet Svenska psykoanalytiska sällskapet Örebro teologiska högskola Tjänstekategorier som inte ägnar sig åt FoU tas bort ur registret. Dessa är: Arvodister Lokalvårdare Timlärare En förfrågan om administrativa enheter har skickats ut till respektive kvarvarande lärosäte. Utifrån denna förfrågan plockas hela enheter (OrgHem) eller personnummer bort som är rent administrativa respektive arbetar vid enheter som är rent administrativa. Det som är kvar av registret används som ram till undersökningen om årsverken för FoU. Ramen består av tjänster. Lärosätena grupperas i högskolegrupper Universitet Uppsala universitet Lunds universitet Göteborgs universitet Stockholms universitet Umeå universitet Linköpings universitet

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(71) Karolinska institutet Kungliga tekniska högskolan Chalmers tekniska högskola Luleå tekniska högskola Handelshögskolan i Stockholm Sveriges lantbruksuniversitet Högskolor med vetenskapsområde Karlstads universitet Mittuniversitetet Växjö universitet Örebro universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Malmö högskola Mälardalens högskola Övriga högskolor Gymnastik- och idrottshögskolan Högskolan i Borås Högskolan i Dalarna Högskolan på Gotland Högskolan i Gävle Högskolan i Halmstad Högskolan i Kristianstad Högskolan i Skövde Högskolan Väst Lärarhögskolan i Stockholm Södertörns högskola Konstnärliga-, teologiska och vårdhögskolor samt Institutet för Rymdfysik Danshögskolan Dramatiska institutet Konstfack Kungl. Konsthögskolan Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Operahögskolan i Stockholm Teaterhögskolan i Stockholm Ericastiftelsen Ersta Sköndal högskola Röda korsets högskola Sophiahemmet Högskola Teologiska Högskolan, Stockholm Institutet för Rymdfysik Tjänstebenämningskoderna grupperas till tjänstekategorier Professorer Dekanus Gästlärare/Professor Gästprofessor Gästprofessor/Övertandläkare Konstnärlig professor Professor Professor adjungerad Professor i Professor ii Professor iii Professor, befordrad universitetslektor Professor, förste sjukhuskemist

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(71) Professor, gäst Professor/Biomedicinsk analytiker Professor/Distriktsläkare Professor/Logoped Professor/Sjukgymnast Professor/Sjukhusfysiker Professor/Sjuksköterska Professor/Specialistläkare Professor/Överläkare Professor/Överläkare, befordrad universitetslektor/överläkare Professor/Övertandläkare Forskarassistenter Forskarassistent Lektorer Docent Gästlektor Gästlärare/Lektor Högskolelektor Klinisk lärare Lektor Lektor i konsthistoria Lektor, adjungerad Lektor, biträdande Prefekt Professor bitr Univ lekt/bi övertandläkare Univ lekt/distriktsläkare Univ lekt/sjukgymnast Univ lekt/specialistläkare Univ lekt/överläkare Univ lekt/övertandläkare Universitetslektor Universitetslektor, adjungerad Universitetslektor, befordrad adjunkt Universitetslektor, befordrad universitetsadjunkt Universitetslektor, biträdande Universitetslektor/Arbetsterapeut Universitetslektor/Bitr överläkare Universitetslektor/Förste kemist Universitetslektor/Klinisk anställning Universitetslektor/Sjuksköterska Universitetslektor/Tandhygienist Universitetslektor/Uroterapeut Universitetslektor/Överläkare/Specialistläkare Vetenskaplig ledare Överläkare Adjunkter Ackompanjatör Adjunkt Adjunkt, adjungerad Amanuens Amanuens grundutbildning Assistent klinisk Dyslexipedagog

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(71) Försöksledare Gästadjunkt Gästlärare Gästlärare/Adjunkt Högskoleadjunkt Högskoleadjunkt, adjungerad Idrottspedagog Industridesigner Instruktionshygienist Instruktionssköterska Instruktionstandtekniker It-pedagog Klinikveterinär Lektor utländsk Lärare Lärare i rörelse Museipedagog Musiker Prefekt,bitr Psykolog Psykoterapeut Rörelsepedagog Scenograf Skådespelare Specialpedagog Tekniklektor Universitetsadjunkt Universitetsadjunkt med klinisk anknytning Universitetsadjunkt, adjungerad Universitetsadjunkt/Bitr övertandläkare Universitetsadjunkt/Klinikchef Universitetsadjunkt/Övertandläkare Forskare Biolog Distriktsförsöksledare Doktor Eu-forskare Eu-postdoc Forskare Forskare förste Forskare post-doktoral Forskningschef Forskningsledare Forskningsläkare Fältentomolog Fältmykolog Gästforskare Klinikchef Konstnärlig ledare Laboratorieforskare Marinbiolog Oceanograf Pedagogisk ledare Pedagogiskt utvecklingsansvarig Postdoktor Programansvarig

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(71) Programledare Projektforskare Provutvecklare Statsagronom Statshortonom Teknikentreprenör Tekniklektor, biträdande Forskningsassistenter Ekotoxikolog förste Fackredaktör Forskare bitr Forskningsamanuens Forskningsassistent Fou-praktikant Teknologist Undervisningsassistent Övningsassistent Doktorander Assistent akademisk läroanstalt Assistent med doktorandtjänst Assistent med utbildningsbidrag Doktorand Eu-doktorand Fofu-ingenjör Forskar-at Industridoktorand Administrativ och övrig teknisk personal Adb-ansvarig Kursassistent Adb-samordnare Kursledare Adb-tekniker Kurssekreterare Administrationsansvarig Kursutvecklare Administrativ assistent Kvalitetekoordinator Administrativ chef Kvalitetshandläggare Administrativ direktör Kvalitetssamordnare Administrativ handläggare Ladok/Ekonomihandläggare Administrativ koordinator Ladokadministratör Administrativ ledare Ladokansvarig Administrativ samordnare Lagledare Administrativt ansvarig Lantmäteriingenjör Administratör Layoutare Administratör projektstöd Ledare för serviceenhet Affärsjurist Ledarskapsstrateg Affärsjurist, bitr Ljudingenjör Affärsutvecklare Ljudtekniker Agressospecialist Lokal administratör Akademiadministratör Lokalbokare Akademidirektör Lokalbokningsansvarig Akademiintendent Lokalplanerare Akademiintendent, bitr Läkarsekreterare Akademiombudsman Lärarassistent Akademiräntmästare Lärarutbildningskoordinator Akademisekreterare Läromedelsintendent Akademisk sekreterare Läromedelsproducent Akademiträdgårdsmästare Löne-/Pa-handläggare

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(71) Alumnikoordinator Löne/Ekonomiassistent Analytiker Löneadministratör Anslagsansvarig Löneassistent Ansvarig internationella frågor Lönechef Antagningsadministratör Lönehandläggare Antagningsansvarig Lönesekreterare Antagningschef Lönespecialist Antagningshandläggare Marknadsansvarig Antagningssekreterare Marknadschef Antikvarie Marknadsförare Antikvarie förste Marknadskommunikatör Applikationsansvarig Maskiningenjör Applikationsgeneralist Maskinist Applikationsutvecklare Materialförvaltare Arbetsledare Mediainstruktör Arbetslivsinformatör Mediaproducent Arbetslivssamordnare Mediautvecklare Arbetsmiljöhandläggare Mediepedagog Arbetsmiljöingenjör Medietekniker Arbetsmiljökonsult Mentor Arbetsrättsjurist Miljöansvarig/Samordnare Arbetsterapeut Miljöhandläggare Arkivarie Miljöinformatör Arkivarie förste Miljösamordnare Arkivarie,bitr Mulitimediautvecklare Arkivassistent Multimediaingenjör Arkivchef Multimediaproducent Arkivintendent Museiassistent Assistent Museichef Assistent antagning Museiintendent Assistent antagning och ladok Museiintendent administrativ Assistent/Sjuksköterska Museitekniker Ateljeföreståndare Museivakt Au-chef Musikproducent Av-tekniker Musiktekniker Avdelningsadministratör Mångfaldskoordinator Avdelningsassistent Nutritionist Avdelningschef Nämndsekreterare Avdelningschef, bitr Näringslivsdirektör Avdelningschef, ställföreträdande Näringslivskonsult Avdelningsdirektör Näringslivssamordnare Avdelningsekonom Näringslivssekreterare Avdelningsföreståndare Nätverksadministratör/Networkmanager Avdelningsledare Nätverksansvarig Avdelningssekreterare Nätverksexpert Avtalsjurist Nätverksingenjör Avtalssamordnare Nätverkstekniker Befälhavare Områdesbibliotekarie Befälhavare,bitr Områdeschef Biblioteksråd Omvärldsbevakare Bildredaktör/Illustratör Operationskoordinator Bilförare Operationskoordinator, bitr Bokbindare Optiker Bokbinderiförman Organisationsdirektör Branschkoordinator Originalare Budgetchef Orkestervaktmästare Budgethandläggare Papperskonservator

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(71) Budgetsamordnare Pc-användarstöd Budgetsekreterare Pc-samordnare Bygghandläggare Pc-tekniker Byggnadschef Pedagog Byggnadsingenjör Pedagogisk konsult Byggprojektledare Pedagogisk utvecklare Byggprojektsamordnare Pensionshandläggare Byråassistent Pensionskonsult Byråchef Personal- och ekonomiadministratör Byrådirektör Personal- och lönehandläggare med systemansvar Byråingenjör Personal- och organisationsutvecklare Byråingenjör förste Personal-kursadministratör Byråsekreterare Personaladm Byråsekreterare förste Personalansvarig Cermoniansvarig Personalassistent Chaufför Personalchef Chef Personalchef bitr Chef f administrativa avdelningen Personaldirektör Chef f avdelningen för campusfrågor Personalexpert Chef f eu-service Personalhandläggare Chef f international office Personalintendent Chef f internationel avd Personalkonsulent Chef f it Personalkonsult Chef f learning lab Personalman Chef f lokalfunktionen Personalplanerare Chef f marknadskommunikation och Personalsamordnare försäljning Chef f näringslivsservice Personalsekreterare Chef f plan- och lokalavdelningen Personalspecialist Chef f stud.service Personalutvecklare Chef f studerandeavdelningen Persondatorkonsult Chef f studerandeenheten Pianostämmare Chef f studieadministrativa avdelningen Planerare Chef f universitetsservice Planeringsansvarig Chef f utbildningsservice Planeringschef Chef för sekretariatet Planeringsdirektör Chef, bitr Planeringskoordinator Chefredaktör Planeringssamordnare Chefsadministratör Planeringssekreterare Chefsarkivarie Platschef Chefscontroller Politiskt sakkunnig Chefsekonom Postchef Chefsintendent Postdistributör Chefsjurist Postförman Chefsregistrator Praktikadministratör Chefssekreterare Praktikant Chefstelefonist Praktikförmedlare Controller Praktikhandläggare Dataadministratör Praktikkoordinator Databasadministratör Praktiksamordnare Databasansvarig Pre-pressoperatör Datachef Prefektassistent Datadriftledare Presschef Dataekonom Pressekreterare Dataingenjör Pressinformatör Datakonsult Processledare Dataoperatör Producent

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(71) Dataregistrerare Produktionsansvarig Datasamordnare Produktionschef Datatekniker Produktionsledare Datatekniker/Tekniker Produktionssamordnare Datatjänsteman(sj) Produktionstekniker Datautbildare Programadministratör Datordriftchef Programassistent Datorsystemansvarig Programchef Datortekniker Programdirektör Delprojektledare Programdirektör, bitr Dietist Programhandläggare Director musices Programkoordinator Direktör Programmerare Distansutbildningskoordinator Programsamordnare Djurhusintendent Programsekreterare Djurtekniker Programutvecklare Doktorandombudsman Programvaruspecialist Doktorandrådgivare Programvägledare Dokumentalist Project manager Drift- och systemadministratör Projektadministratör Driftansvarig Projektanställd Driftassistent Projektansvarig Driftchef Projektassistent, adm Driftchef biträdande Projektdirektör Driftingenjör Projektekonom Driftingenjör förste Projekthandläggare Driftledare Projektkoordinator Driftoperatör Projektkoordinator byh Drifttekniker Projektledare bitr Ekonom Projektledare/Eu-handläggare Ekonom, bitr Projektmedarbetare Ekonom/Administratör Projektsamordnare Ekonomi- och lokaladministratör Projektsekreterare Ekonomi-kursadministratör Prorektor Ekonomi-kursassistent Receptionist Ekonomi-och personalassistent Receptionist, förste Ekonomi-och studieadministratör Redaktionschef Ekonomi-personaladministratör Redaktionssekreterare Ekonomi-personalhandläggare Redaktör Ekonomi/Forskningsadministratör Redaktör/Informatör Ekonomiadministratör Redigerare Ekonomiansvarig Redovisningsadm Ekonomiassistent Redovisningsansvarig Ekonomibiträde Redovisningsassistent Ekonomichef Redovisningschef Ekonomichef, bitr Redovisningschef, bitr Ekonomicontroller Redovisningsekonom Ekonomidirektör Redovisningshandläggare Ekonomihandlägg amu Redovisningsspecialist Ekonomihandläggare Registerhandläggare Ekonomiintendent Registrator Ekonomikoordinator Registrator,bitr Ekonomiråd Rekryterare Ekonomisamordnare Rekryteringshandläggare Ekonomisekreterare Rekryteringssamordnare Elektroingenjör Rektor Elingenjör Rektor biträdande

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(71) Eltekniker Rektors handsekreterare Enhetsadministratör Rektors rådgivare Enhetsansvarig för datorenheten Rektorsassistent Enhetschef Rektorssekreterare Enhetschef bitr Reproansvarig Enhetssekreterare Reprokoordinator Eu-handläggare Reprotekniker Eu-koordinator Revisionschef Eu-samordnare Rådgivare Examens- och utbildningshandläggare Röntgenassistent Examensadministratör Sakkunnig Examensansvarig Samordnare Examenshandläggare Samordnare för funktionshindrade studenter Examenssekreterare Samordnare löner Excerpist Samordningsansvarig Exp vakt/vaktmästare Scentekniker Exp vakt/vaktmästare förste Schemaadministratör Expeditionsassistent Schemaläggare Expeditionsbiträde Sekreterare Expeditionsförman Sekreterare, utbildning Expert Sektionsadministratör Facklig förtroendeman Sektionschef Faktor Sektionschef, ställföreträdande Fakultetsadministratör Sektionsekonom Fakultetscontroller Sektionskoordinator Fakultetsdirektör Sektionssekreterare Fakultetsekonom Sektionstekniker Fakultetssekreterare Senior advisor Fastighetsassistent Senior rådgivare Fastighetschef Seniorkonsult Fastighetsdirektör Serviceansvarig vid fastighets- och serviceavdelningen Fastighetsekonom Serviceassistent Fastighetsförvaltare Serviceassistent Fastighetsskötare Serviceassistent Fastighetstekniker Servicechef Filialföreståndare Servicechef bitr Finanschef Serviceförman Formgivare grafisk Servicehandläggare Forskarutbildningskoordinator Serviceingenjör Forskn bibliotekarie Serviceledare Forsknings- och studieadministratör Servicesamordnare Forskningsadministratör Servicetekniker Forskningshandläggare Sjukgymnast Forskningsinformatör Sjuksköterska Forskningsjournalist Skeppare Forskningsredaktör Skeppare förste Forskningssamordnare Skogstekniker Forskningssekreterare Skolchef Fortbildningsledare Skolutvecklare Friskvårdare Skribent Friskvårdskonsulent Skriftserieredaktör Friskvårdskoordinator Skrivbiträde Funktionsansvarig Skrivningsvakt Föreläsare mm Skyddsingenjör Föreståndare Socionom Föreståndare biträdande Specialist

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(71) Företagsläkare Språkassistent Företagssjukgymnast Språkhandledare Företagssköterska Språkkonsult Förhandlingsansvarig Språkpedagog Förhandlingschef Språkteknolog Förlagsadministratör St-tandläkare Förlagschef Stabschef Förlagsredaktör Stallförman Förman Statistiker Förrådsföreståndare Statskonsulent Förrådsman Sterilbiträde Förrådstekniker Stiftelsehandläggare Förvaltningsadministratör Stipendieadministratör Förvaltningschef Stipendiehandläggare Förvaltningschef, bitr Studentassistent Förvaltningschefssekreterare Studentinformatör Förvaltningsdirektör Studentkurator Förvaltningsdirektör, bitr Studentläkare Förvaltningsjurist Studentpsykolog Förvaltningsrättsjurist Studentsköterska Godshanterare Studentutvecklare Grafiker Studerande- och ekonomiadministratör Grafisk designer Studerandeadministratör Grafisk formgivare Studieadministrativ handläggare Grafisk redaktör Studieadministrativ sekreterare Grafisk tekniker Studieadministratör Granskare Studieassistent Gruppchef Studieinformatör Gruppsamordnare Studiekoordinator Gårdsmästare Studierektor Handledare Studiesekreterare Handledare, lärarutbildning Studievägledare Handläggare Studievägledare/Ekonom Handläggare adm Supportansvarig Handläggare antagning Supporthandläggare Handläggare antagning och ladok Supporttekniker Handläggare examensfrågor System- och nätverkstekniker Handläggare för samverkansfrågor System/Ekonomiadministratör Handläggare högskoleprov System/Löneadministratör Handläggare, fastighetsfrågor Systemadministratör Handläggare, funktionshindrade Systemadministratör/Ekonom Handläggare, handikapp Systemansvarig Handläggare, internationalisering Systemansvarig antagning och ladok Handläggare, internationella frågor Systemansvarig biträdande Handläggare, ladok Systembibliotekarie Handläggare, lokalförsörjning Systemchef Handläggare, personalutbildning Systemerare Help.deskansvarig Systemerare/Programmerare Hemsideredaktör Systemfysiker Hovslagare Systemförvaltare Husfru Systemhandläggare Husfru, biträdande Systemingenjör Hushållstekniker Systemman Husmor Systemoperatör Husmorsbiträde Systemprogrammerare Hustekniker Systemspecialist Husvärd Systemtekniker

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(71) Huvudprojektledare Systemutvecklare Huvudredaktör, bitr Säkerhetingenjör Hyresavtalsförvaltare Säkerhetsadministratör Hälsoekonom Säkerhetsansvarig Högskoledirektör Säkerhetsassistent Högskolejurist Säkerhetschef Högskolerektor Säkerhetshandläggare Högskolerektor, biträdande Säkerhetssamordnare Högskoleråd Säljare Högskolesekreterare Tandhygienist Ikt-ledare Tandläkare Ikt-pedagog Tandsköterska Illustratör Tandtekniker Info konsulent Teamleader Informatiker Teatertekniker Informations- och kvalitetsansvarig Teckenspråkstolk Informationsadministratör Teknikansvarig Informationsansvarig Teknisk handläggare Informationsassistent Teknisk redaktör Informationsbibliotekarie Teleadministratör Informationschef Telebildadministratör Informationschef bitr Telebildtekniker Informationsdirektör Telefoniansvarig Informationshandläggare Telefonist Informationsproducent Telefonist/Reception Informationssamordnare Televäxelansvarig Informationssekreterare Tentamens-/Lokalvårdsansvarig Informationssekreterare byh Tentamensadminist Informationsstrateg Tentamenssamordnare Informatör Tentamensvakt Inköpare Teoriutbildningschef Inköps- och reproansvarig Terapeut Inköpsadministratör Tjänsteman Inköpsansvarig Tolk Inköpsassistent Traktorförare Inköpschef Tryckare Inredningsplanerare Tryckeribiträde Inspektör Tryckerichef Institutionsadministratör Tryckeriförman Institutionsassistent Tryckeritekniker Institutionschef Trädgårdsarbetare Institutionscontroller Trädgårdsassistent Institutionsekonom Trädgårdsbiträde Institutionshandläggare Trädgårdsdirektör Institutionsintendent Trädgårdsförman Institutionskoordinator Trädgårdsintendent Institutionssekreterare/Ekonom Trädgårdsmästare Institutionsssekreterare Trädgårdsmästare förste Instruktör Trädgårdstekniker Intendent Trädgårdsterapeut Intendent biträdande Undersköterska Intendent förste Universitetsantikvarie Intendentursamordnare Universitetsarkivarie Internationell handläggare Universitetsbibliotekarie Internationell koordinator Universitetsbibliotekarie, bitr Internationell projekthandläggare Universitetsdirektör Internationell samordnare Universitetsdirektör, bitr

1996 Referenstid 1 september

1996 Referenstid 1 september Register: Löner och sysselsättning inom statlig sektor 1 Statistikansvarig: Medlingsinstitutet Statistikprodukt: Statsanställda Kontaktperson: Fredrik Strohkirch, tel: 019-17 61 09, e-post: fredrik.strohkirch@scb.se

Läs mer

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317

Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 ES/IFI 2014-10-23 1(11) Forskning och utveckling inom offentlig sektor 2013 UF0317 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST)

Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (35) Företagens kortperiodiska tillgångar och skulder (BAST) Kvartal 2005 NV1006 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn

Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Grundläggande begrepp vid redovisning av officiell statistik inom högskolesektorn Utgiven av Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu.

#4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare. Kunskap för alla. Fler nyheter och nyttiga länkar hittar du på www.uu. UNIVERSEN #4 juni -10 årg 41 En tidning för Uppsala universitets medarbetare Vi satsar på Europa Sid 7 Solig rektorstur Sid 15 Kunskap för alla Sid 6 Foto: STAFFAN CLAESSON Fler nyheter och nyttiga länkar

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

Universitet och högskolor

Universitet och högskolor Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Rapport 2013:2 www.uk-ambetet.se/rapporter Universitet och högskolor Årsrapport 2013 Universitet & högskolor Årsrapport 2013 Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Inkvarteringsstatistik 2011

Inkvarteringsstatistik 2011 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(13) Inkvarteringsstatistik 2011 NV1701 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig

Läs mer

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006

HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(138) HUSHÅLLENS UTGIFTER (HUT) 2006 Utgifter (och disponibel inkomst) HE0201 Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) www.uk-ambetet.se Rapport 2014:2 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2013 och uppföljning av 2012 års granskning (Enstaka kurser) Fastställd 17 december

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m.

Forskningsbiblioteken 2008. Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Forskningsbiblioteken 2008 Mediebestånd, låneverksamhet, personal, driftskostnader m.m. Statistiska centralbyrån

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202

Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 RM/L 2015-02-17 1(12) Jordbruksekonomiska undersökningen (JEU) 2013 JO0202 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE

Sådan är bakgrunden. Elisabeth Lilie och Börje Rosmark EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE RAPPORT NR 15 I PLIKTVERKETS RAPPORTSERIE 15 Sådan är bakgrunden EN BESKRIVNING AV ETT ANTAL BAKGRUNDSFAKTORER HOS EN GRUPP POLISSTUDERANDE Elisabeth Lilie och Börje Rosmark FÖRORD Den undersökning som

Läs mer

Arbetsskador 2013 2013 AM0602

Arbetsskador 2013 2013 AM0602 Enheten för statistik och analys 2014-11-14 1(15) Arbetsskador 2013 2013 AM0602 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999

Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(347) Undersökningen om Hushållens ekonomi (HEK) - tidigare kallad Inkomstfördelningsundersökningen (HINK) 1999 HE0103 (tidigare IF0103) Innehåll 0 Allmänna uppgifter SCBDOK 3.0

Läs mer

Utbildning och. universitetsforskning

Utbildning och. universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 999 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...7 2 Lagförslag... 2. Förslag till lag om

Läs mer

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901

Televerksamhet 2000. A. Allmänna uppgifter TK0901 Televerksamhet 2000 TK0901 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Transporter och kommunikationer A.2 Statistikområde Televerksamhet A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik Ja A.4 Beställare

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

BESTA. Befattningsgruppering för statistik

BESTA. Befattningsgruppering för statistik 2009 BESTA Befattningsgruppering för statistik BESTA Befattningsgruppering för statistik Produktion: Arbetsgivarverket, 2009, tredje reviderade upplagan Tryck: 08Tryck Innehåll BESTA-systemet 7 Generella

Läs mer