Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark"

Transkript

1 Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g) Uppsala (UU och SLU) bilaga 5 h) Hela landet (VC och CONNECT) Författare är VINNOVA om inte annat anges. VINNOVA har stått för bearbetning av materialet layoutmässigt samt viss redigering. VINNOVA har även som underbilagor tagit med berättelser som uttrycker författarnas personliga erfarenheter och synpunkter och ska ses som bidrag från dessa personer och inte från högskolan i fråga.

2 Bilaga 5 a) Göteborg - Chalmers tekniska högskolas innovationssystem (Lisa Emanuelsson mars 2003) - Göteborgs universitets innovationssystem (Lisa Emanuelsson mars 2003) - Teknikbrostiftelsen i Göteborgs stipendieprogram (Marie Ivarsson mars 2003)

3 Chalmers Tekniska Högskola Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola Forskningsinstitut IVL, SP, IVF, IFP, IMEGO, SIK, SIQ, ITM Stiftelsen Drivhuset Innovationskapital Göteborgs universitet Chalmers tekniska högskola Entreprenörsskolefonden Champs AB Framtidens företag Teknikbrostiftelsen Chal mers technology licensing AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Region/kommun Övriga Chalmers Lindholmen Högskola AB Stiftelsen Chalmers Innovation Stiftelsen Chalmers Industriteknik Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola: -Inst. för innovationsteknik -Entreprenörsskolan -CIP -Kontraktsförhandlare Lindholmen Science Park AB TBS i Göteborg Projekt inom Västra Götalandsregionen Vid Chalmers utbildas doktorer, licentiater, civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer och nautiker. Skolan grundades 1829 med donationsmedel från William Chalmers. Skolans första rektor var Carl Palmstedt. Sedan den 1 juli 1994 är Chalmers en stiftelsehögskola. Vid Chalmers är runt personer verksamma, varav drygt är studenter i grundutbildningen. Varje år examineras omkring 250 doktorer och licentiater samt drygt 850 civilingenjörer och arkitekter. Ungefär 40 % av Sveriges civilingenjörer och arkitekter har utbildats vid Chalmers. Chalmers omsättning är ca 1.7 miljarder kronor om året varav mer än två tredjedelar är relaterad till forskning. Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Den 1 juli 1994 är ett viktigt datum i Chalmers historia. Då övergick driften av Chalmers tekniska högskola från staten via en nybildad stiftelse till Chalmers tekniska högskola AB. Efter 57 år som statlig högskola stod Chalmers åter på egna ben. Förändringen hade på några håll först mötts med skepsis, men den kunde genomföras under god uppslutning från anställda och studerande. De nya stadgar som ersatte den tidigare förordningen gav Chalmers större handlingsfrihet, större möjligheter att pröva nya vägar, givetvis med oförändrat höga krav på utbildning och forskning. Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers verksamhet bedrivs till största del här. Stiftelsen förvaltar i princip bara kapitalet och kontraktet med staten. 1

4 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola In stitutionen för innovationsteknik Institutionen för innovationsteknik startades i slutet av 1970-talet. Under åren har flera avhandlingar kring ämnet forskningsbaserade innovationer framlagts vid institutionen. Två viktiga aktörer i Chalmers innovationssystem är idag knutna till institutionen; Chalmers Entreprenörskola och Center for Intellectual Property Studies. Chalmers Entreprenörskola (CE) CE startade 1997 som en spetsutbildning inom entreprenörskap med målsättningen att också kommersialisera ny teknik. Utgångspunkten var att i jämförelse med goda idéer och riskvilligt kapital, så var entreprenören den största bristvaran. Vidare såg man att den forskning som bedrevs på Chalmers sällan resulterade i kommersialisering. CE bygger på antagandet att uppfinnare inte alltid kan eller vill bli entreprenörer. Genom att koppla samman unga och drivna entreprenöriella människor med uppfinnare och sedan understötta en vinna-vinna relation är Chalmers Entreprenörskola en unik mekanism för startandet av bärkraftiga företag. Utbildningen var från starten två terminer lång, men förlängdes 2001 till att omfatta tre terminer och inkluderar studenter från bl.a. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt sker i samverkan med Chalmers Innovation, Chalmerinvest, Connect Väst och Venture Cup Väst. CE rymmer också sedan 2001 en fond, den s k Entreprenörskolefonden, som investerar i de projekt som deltar. CE drivs som en avdelning under institutionen för innovationsteknik vid Chalmers i-sektion. Kärnan består av en skolledning på 6 personer, varav två på heltid är engagerade med skolan. Utöver dessa engageras mer än 50 personer i olika uppdrag runt skolan under året. Sammantaget har CE två huvuduppgifter; entreprenörsutbildning och förinkubation. Detta innebär att särskilda ekonomiska förutsättningar har skapats för att ta del i det värde som skapas inom CE. Totalkostnaden för att driva entreprenörskolan är mycket högre än för vanlig utbildning (ca kronor per student och år). Majoriteten av kostnaderna går att härröra till ambitionen att kommersialisera forskningsresultat. Dessa pengar kommer sedan 2001 från Entreprenörskolefonden, i vilken Chalmerinvest och Teknikbrostiftelsen i Göteborg har investerat. Utbildningsdelen i CE får också institutionsmedel för examinerade studenter. Under uppbyggnadsskedet av CE har stöd givits från Nutek och Chalmers stiftelse. Centre for Intellectual Property studies (CIP) CIP bildades formellt i juni 2000, men såväl forskning som utbildning startades betydligt tidigare. Syftet är att öka kompetensen inom IPR såväl forskningsmässigt som utbildningsmässigt för att stärka både näringsliv och akademi. CIP drivs som en centrumbildning med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Operationellt fungerar centrat i mångt och mycket som en egen institution, nära knuten till Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. CIP driver ett antal forskningsprogram, vilka alla i relativt stor utsträckning är relevanta för innovationssystemet. Detta innebär att Chalmers innovationssystem i sin närhet har tillgång till väl utvecklad kompetens när det gäller t.ex. värdering av immateriella tillgångar, strategisk IPR och det som kallas innovationskontraktet. Även om CIP inom ramen för sitt uppdrag inte kan stå till tjänst med direkta konsulttjänster är man en viktig samtalspartner och individer från CIP deltar, inom och utanför sin tjänst, på olika sätt i det arbete som sker inom ramen för innovationssystemet. Genom de utbildningar CIP ger och deltar i bidrar man också med ökad kompetens och tvärvetenskaplig insikt hos studenter på olika nivåer och med olika utbildningsbakgrund. CIP är dessutom idag t.ex. inblandat i en kompetenshöjande satsning för inkubatorerna i Västra Götaland. CIP samarbetar nära med Chalmers Entreprenörskola (CE) och spelar en viktig roll i såväl 2

5 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola projektrekrytering som under själva utbildningen, där man ansvarar för en kurs i Styrning av intellektuellt kapital. Individer från CIP fungerar dessutom som coacher och styrelseledamöter i de olika projekten. Eftersom CE analyserar ett väldigt stort antal projekt under projektrekryteringen kommer kompetensen inom CIP många tillgodo genom deltagandet i denna process. K ontraktsförhandlare Hösten 2002 startade Chalmers ett nytt projekt: Kontraktsförhandlingsprojektet. Projektet finansieras med medel från Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Projektet har sitt ursprung i de tendenser som uppstått mot att beakta kunskap som ett intellektuellt kapital (IP), vilket leder till nya processer, nya strukturer och nya nätverksbindningar. För att fungera på en kunskapsmarknad måste kunskapen identifieras, paketeras, definieras och kontrolleras. Kontrakten bli allt viktigare verktyg för att bygga strukturer som styr samverkan. Inriktningen går sannolikt mot att betrakta kontraktet som ett medel för kommunikation istället för konfliktslösning. Projektet syftar till att: - etablera ett kraftfullt och samordnat förhandlingsstöd för forskargruppernas olika samverkansprojekt. - få en bättre förståelse för näringslivspartens intresse och behov av kontrollposition - designa kontraktuella modeller och lösningar - bedriva en aktiv rådgivning och kunskapsöverföring i frågor rörande hur intellektuellt kapital(ip) och immaterialrättigheter(ipr) skall hanteras på Chalmers. Projektet omfattar de tre processerna: - uppdragsforskning/industriavtal - Chalmers innovationssystem/entreprenöriella avknoppningar - IP strategi/position/policy Chalmers Lindholmen Högskola AB Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) beslöt den 29 oktober 1998 att sektionen Ingenjörs - och sjöbefälsskolan skulle organiseras som ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Detta skulle ge Ingenjörs- och Sjöbefälsskolan en friare ställning inom Chalmersfamiljen med målet att skapa en tydligare identitet. Den 13 april 1999 beslöt Chalmers rektor att bilda Chalmers Lindholmen högskola AB och att Ingenjörs- och Sjöbefälsskolans verksamhet skulle föras in i detta bolag per den 1 juli Ägare till bolaget är Chalmers tekniska högskola AB. Chalmers Lindholmen har fyra verksamhetsområden, 7 institutioner och olika enheter. Industrihögskolan ligger under Chalmers Lindholmen högskola AB och påbörjade sin verksamhet 1999 och erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer, tekniker och sjöbefäl och är sedan våren 2001 den samordnade enheten för Chalmers fortbildningsverksamhet. Pga rådande marknadsläge, har dock verksamheten inte utvecklats i den takt som var tanken från början. B eskrivning av aktörer runt stiftelsen Chalmers tekniska högskola: Teknikbrostiftelsen i Göteborg Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG) är en av sju i landet. Teknikbrostiftelsen i Göteborg arbetar inom tre programområden (A-C), där Biovetenskap och kultur/media/design är profilområden. A. Kommersialisering av forskning B. Entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt C. Samverkan mellan högskola och små & medelstora företag TBSG arbetar genom att: 3

6 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola - Påverka attityder till entreprenörskap och kommersialisering av kunskap bland studenter, forskare och lärare vid högskolan, samt attityder till högskolan bland små och medelstora företag. - Utveckla högskolans infrastruktur för innovationsutveckling och näringslivssamverkan. - Öka klusterbildning speciellt inom profilområdena; Biovetenskap och Kultur/media/design. TBSG har spelat en mycket viktig roll i uppbyggnaden av de stödstrukturer som finns inom Chalmers innovationssystem. TBSG, Chalmers Innovation och Chalmersinvest har skrivit ett saminvesteringsavtal, vilket innebär att TBSG skall inbjudas att investera på lika villkor. TBSG har avsatt 20MSEK för detta projekt, de har också utfärdat en kredit till Chalmersinvest på 15MSEK, denna är dock inte utlöst. Vidare har Venture Cup Väst, Connect Väst, Stiftelsen Drivhuset och Framtidens Företag fått finansiering från TBSG. Samtliga aktörer inom Chalmers innovationssystem anger att TBSG varit en mycket viktig aktör i uppbyggnaden av systemet, de har förutom att finansiera systemet, med sitt förhållningssätt och arbetssätt främjat samarbete och samsyn mellan de olika aktörerna. AB Chalmersinvest AB Chalmersinvest är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB och har till uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg identifiera FoU resultat som kan komma till nytta i samhället i form av groddföretag med tillväxtpotential. Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer initialfinansiering till förfogande och engagerar sig tillsammans med upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling med sikte på god värdetillväxt. Företaget bildades 1997 och har sedan starten investerat i 24 projekt. Chalmerinvest har också investerat i riskkapitalbolaget Innovationskapitals två fonder. Chalmerinvest har tre dotterbolag: Forskarpatent i Västsverige, Chalmers Technology Licensing AB samt Elsago AB. Chalmersinvest hade från början av 1998 en kapitalbas om 30 MSEK tillgänglig för sin verksamhet. Kapitalbasen bestod till hälften av eget stiftelsekapital, och till hälften av ett villkorat lån från Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Denna kapitalbas har nu vuxit till ca 45 MSEK varav huvuddelen är utnyttjade (bokfört värde 40,4MSEK). På grund av svårigheter att kunna genomföra avyttringar under nuvarande marknadssituation minskar de tillgängliga medlen snabbt. Chalmerinvest har därför tecknat kreditavtal med såväl Chalmers tekniska högskola samt Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Chalmerinvest har under 2002 tecknat ett avtal med Teknikbrostiftelsen i Göteborg som ger Teknikbrostiftelsen en möjlighet att investera till samma villkor som Chalmerinvest. Dessa engagemang förvaltas av Chalmerinvest. Lindholmen Science Park AB Lindholmen Science Park bildades 1999 och ägs i dag av Chalmers, Göteborgs Universitet, Göteborg Stad och näringslivet. Lindholmen Science Park finns på Norra Älvstranden i Göteborg. Området är totalt ca kvm. Inom teknikparksområdet växer idag fram ett kluster av utvecklingsintensiva företag inom mobilt internet, telematik och modern mediaindustri i närkontakt med forskning och utbildning på universitetsnivå. Flera stora företag har redan etablerat sig här, bla Ericsson och Volvo. Göteborgs universitet är redan på plats genom IT-universitetet och Chalmers genom Chalmers Lindholmen. Champs AB Champs var tidigare en stiftelse, men ombildades vid årsskiftet 2002 till ett AB. Champs har åtta anställda och arbetar bland annat med försäljning, paketering och genomförande av uppdragsutbildning inom området technology management. Champs är idag ett mycket starkt 4

7 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola varumärke inom stora teknikbaserade företag (Volvo, Telia, Ericsson, Saab etc.), men pga. rådande marknadsläge har verksamheten legat på en lägre nivå än förväntat. Chalmers Technology Licensing AB (CTL) Chalmers Technology Licensing grundades 1996 under namnet Forskarpatent i Västsverige med syftet att medverka till ökad kommersialisering av nya teknologier från Västsvenska universitet. Företaget grundades ursprungligen av Teknikbrostiftelsen och under 2000 flyttades majoriteten av verksamheten över till Forskarpatent i Väst. Detta företag ägdes av Teknikbrostiftelsen, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola. Sedan den 1 november 2001 ägs båda dessa företag av Chalmersinvest. Under 2002 bytte Forskarpatent i Väst namn till Chalmers Technology Licencing AB. I partnerskap med uppfinnarna är CTL s affärsidé att addera värde till forskningsresultat och utveckla dem till kommersiellt gångbara innovationer som marknadsförs på marknadsmässiga grunder. CTL genomgår omstrukturering från att ha varit ett bolag med fokus på att kommersialisera s k operativ IP till att bli en IPR-ägarstruktur under AB Chalmers som skall hantera strategisk IP. Entreprenörskolans ägarbolag samt Entreprenörskolefonderna Entreprenörskolan har ett ägarbolag, Elsago AB, som är ett helägt dotterbolag till Chalmersinvest. Ägarbolagets uppgift är att agera komplementär i tre kommanditbolag KB01-03, de sk Entreprenörskolefonderna. Syftet med Entreprenörskolefonden är att kunna tillföra medel till och investera i de bolag som befinner sig i Entreprenörskolans för-inkubator. Den första fonden startade 2001, med medel från Chalmersinvest. I årets fond KB03, som är den största hitintills på 3 MSEK, har även Teknikbrostiftelsen i Göteborg investerat. Fonden kan under utbildningstiden satsa upp till SEK i varje projekt. För detta tar de en ägarandel på 15-20%. Fonden kan också följa upp sina investeringar med mellan SEK efter utbildningens slut, de tar då ytterligare ägarandelar på upp till 5 %. När ett projekt går in i Entreprenörskolan är det sällan något bolag bildat, vilket leder till att det är något komplicerat att fördela ut ägarandelar. Innan ett bolag bildas sköts detta genom att avtal tecknas. Stiftelsen Chalmers Innovation Stiftelsen Chalmers Innovation (CI) är en företagsinkubator. CI startades 1999 och har idag 9 anställda. Grunden för verksamheten är en generös donation på 50 MSEK som Chalmers erhöll från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur Stiftelsen Chalmers Innovation bildades och en fastighet, Holtermanska sjukhuset, köptes in. Chalmers innovation stödjer nystartade teknikbaserade groddföretag från universitet och högskolor samt avknoppningar från Göteborgsregionens industriföretag att växa de första åren. Målet är att de ska bli kommersiellt bärkraftiga tillväxtföretag och erbjudas en möjlighet att korta tiden till marknaden genom en snabbare innovationsprocess. Konceptet är uppbyggt i två delar med en inkubatordel och en förinkubatordel. CIs verksamhet finansieras genom att företagen i inkubatorn betalar hyra för infrastrukturen och som ersättning för den affärsutvecklande verksamheten tar CI ägarandelar i inkubatorföretagen. Västra Götalandsregionens satsning på inkubatorer samt att CI sedan 2002 är pilot i VINNOVAs ambitioner i att skapa ett nationellt inkubatorprogram. Totalbudget för affärsutvecklingen var 2002 ca 3MSEK. Utöver detta så genomför CI vissa konsultinsatser för Västra Götalandsregionens såddprogram och utveckling av regionens inkubatorer. CI är en icke-vinstdrivande organisation, ägarandelarna tas endast för att säkra den långsiktiga finansieringen av verksamheten där CI får avkastning på det värde som tillförs företagen i inkubatorn. Skulle något av företagen växa och ge en överavkastning kan dessa pengar återföras till Chalmers. 5

8 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) Chalmers Industriteknik (CIT) är en rörelsedrivande stiftelse bildad av Chalmers tekniska högskola. Stiftelsen bildades 1984 efter att högskoleledningen identifierat ett behov av ökad forskningssamverkan med främst industrin. Tillstånd inhämtades från regeringen och ett stiftelsekapital på 1000 SEK tillsköts från en av högskolans fonder (idag hade förmodligen AB-formen valts). CIT s ändamål är att initiera, organisera och genomföra projekt vari Chalmers vetenskapliga personals kompetens direkt nyttiggörs i industrins och övriga näringslivets utvecklingsprocesser. Verksamheten skall drivas: - med stark resultatorientering med kundtillfredsställelse i centrum; - med affärsmässighet som grund och på ett ekonomiskt självbärande sätt; - med beaktande av högskolans värdesystem och forskarnas/lärarnas intressen; - med spännvidd över Chalmers alla kompetensområden och experimentresurser. Verksamheten har idag ca 30 heltidsanställda. De flesta av dessa har doktorsgrad och erfarenhet från industrin. 5 personer har oavlönade docenttjänster på Chalmers och flera av Chalme rs fast anställda personal medverkar i specifika projekt på CIT. Under de senaste två åren har CIT ökat sin omsättning från 18 MSEK till drygt 36 MSEK. Stiftelsen Chalmers Teknikpark Chalmers Teknikpark grundades 1984 och fastigheten ägs av Fastighet KB, forskarbyn, ett partnerskap mellan Skanska AB och F.O Peterson & Söner Byggnads AB och stiftelsen Chalmers Teknikpark stiftades av Chalmers, Göteborgs stad och Västsvenska handelskammaren. Teknikparken verkar helt på kommersiella villkor och ett avtal finns mellan fastighetsägaren och stiftelsen för att säkerställa fortsatt strategisk utveckling av parken. Huvuddelen av utrymmet i parken är uthyrt till stora företags forsknings- och utvecklingsavdelningar och de företag som bedöms kunna ha ett nära samarbete med Chalmers akademiska styrkor ges förtur till lokalerna. Idag arbetar ca 450 personer i lokalerna, varav 230 är civilingenjörer och 80 har en forskarexamen. Stiftelsen Drivhuset Drivhuset i Göteborg arbetar för att studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers skall utveckla idéer och starta livskraftiga företag eller projekt. Drivhusets vision är också att bli den mest betydelsefulla länken mellan kreativa studenter och näringslivet i regionen. Drivhuset erbjuder studenter ett forum där de kan utveckla de förmågor och tankebanor som blir allt viktigare att behärska i dagens företagsklimat. Genom bland annat praktisk rådgivning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk får studenter hjälp med att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Drivhusets erbjudande är helt kostnadsfritt för alla studenter. Verksamheten bedrivs i stiftelseform, där Chalmers har inflytande genom en styrelseplats. Drivhuset i Göteborg är idag landets största med fem heltidsanställda projektinspiratörer. Kontor finns på Handelshögskolan, Chalmers Gibraltar och Chalmers Lindholmen. Framtidens Företag Framtidens Företag syftar till att bygga upp en inkubator för kunskapsföretag från Göteborgs universitet och Chalmers. Inkubatorn grundades år 2000 av Göteborgs universitet, Chalmers, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Nyföretagarcentrum och Civilekonomföreningen. Flera andra företag i Göteborgs region har idag gått in som medlemmar. Framtidens Företag drivs idag som en ideell förening, där förutom grundarna ytterligare 7 företag är medlemmar. Inkubatorn erbjuder tillgång till bra och billiga kontorslokaler, samarbete med andra företag samt tillgång till ett större nätverk, till högskoleutbildade vid kommersialisering och 6

9 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola företagsutveckling av kunskapsföretag i samverkan med högskolorna och det etablerade näringslivet. Totalt har 40 företag suttit i inkubatorn. Idag är 27 aktiva, varav 19 drivs på heltid. Omsättningen uppgår sammanlagt till 19 MSEK och 25 av företagen går med vinst. Totalt sysselsätter de 78 personer, varav 49 är heltid och 29 deltid samt 25 timanställda. Innovationskapital Innovationskapital startades 1994 på initiativ av Chalmers tekniska högskola och investmentbolaget Bure med syftet att investera i tidiga faser. Investeringsstrategin är följande: - företag inom Information & Kommunikations teknologi och Hälsovård & Life Sciences - Företag som behöver för-sådd, sådd eller expansionskapital - Företag som är baserade i Norden. Sedan starten 1994 har Innovationskapital satt upp tre olika fonder, Inkap1-3. Chalmers har investerat i samtliga dessa fonder, men det formella inflytandet har minskat under åren. Idag finansierar Innovationskapital en doktorandtjänst på Chalmers. I övrigt finns många informella kopplingar till Chalmers genom att t.ex. personal på Innovationskapital har ett förflutet på Chalmers etc. Göteborgs universitet Det finns flera samarbeten mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Inom kommersialiseringsområdet finns framför allt Center for Intellectual Property studies. CIP drivs som en centrumbildning med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Operationellt fungerar centrat i mångt och mycket som en egen institution, nära knuten till Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Göteborgs universitet har inom sin organisation ett antal affärsjurister anställda, dessa bistår ibland Chalmers med hjälp kring avtalshantering. Västra Götalandsregionen (VGR) Sedan starten av Chalmers Innovation 1999 har man haft ett nära samarbete med de myndigheter och organisationer som sköter den offentliga riskfinansieringen av nya företag. Inkubatorn var ombud för Nuteks såddfinansiering, men när denna upphörde övergick denna verksamhet i ett nytt samarbete med Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsorganisationen är en sammanslagning av tre landsting per den 1 januari På försök har Västra Götalandsregionen tagit över det regionala utvecklingsansvaret för kommunikationer, näringslivs- och regionalpolitik från länsstyrelsen. Samarbetet mellan Chalmers Innovation och Västra Götalandsregionen innebär att Chalmers innovation utreder och tar fram förslag till beslut i regionens såddfinansieringsärenden. Totalt ledde detta till 25 företag fick finansiering från VGR under 2002, vilket motsvarande 46% av de länsmedel som fördelas över hela landet. 7

10 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola Sammanställning Aktörer org.form ägare/stiftare/medlemmar Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Stiftelse Staten stiftare Chalmers Tekniska Högskola AB AB Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Chalmers Lindholmen Högskola AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Invest AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Lindholmen Science Park AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Champs AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Technology Licensing AB AB Chalmers Invest AB Elsago AB, Entreprenörskolefonden, KB01-03 AB/KB Chalmers Invest AB Stiftelsen Chalmers Innovation Stiftelse Chalmers stiftare samt tillsätter styrelse Stiftelsen Chalmers Industriteknik Stiftelse Chalmers stiftare samt tillsätter styrelse Stiftelsen Chalmers Teknikpark Stiftelse Chalmers, Göteborgs stad och Västsvenska handelskammaren stiftare Teknikbrostiftelsen i Göteborg Stiftelse Chalmers har styrelsepost Stiftelsen Drivhuset Stiftelse Chalmers har styrelsepost Venture Cup Väst Ideell förening Chalmers medlem samt styrelsepost Connect Väst Ideell förening Chalmers medlem samt styrelsepost Framtidens Företag Ideell förening Chalmers medlem samt styrelsepost Innovationskapital Fond Chalmers investerat i Inkap1-3 Forskningsinstitut Varierande Varierande Göteborgs universitet Myndighet Staten sammanslagning av landsting med regionalt utvecklingsansvar för kommunikationer, näringslivs- och Västra Götalandsregionen regionalpolitik Staten 8

11 Göteborgs universitet Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sahlgrenska Science Park AB Lindholmen Science Park AB Forskningsinstitut IVL, IVF, IFP, SIK, SIQ, SP, IMEGO, Institutet för tillämpad matematik Stiftelsen Drivhuset GU Holding AB Projekt inom Västra Göta landsregionen GU Framtidens Företag Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Technology Licencing AB Göteborgs universitet -IT-universitetet, -GU Kontakt, -GU Affärsutveckling, -Entreprenörskapsutbildningen, - TBS i Göteborg Teknikbrostiftelsen Region/kommun Övriga Göteborgs universitet grundades år 1954 genom en sammanslagning av Göteborgs Högskola och Medicinska Högskolan, som hade etablerats År 1967 inrättades den odontologiska fakulteten, och år 1971 införlivades Handelshögskolan (grundad 1923) med universitetet. Som en följd av en högskolereform år 1977 inkorporerades ett stort antal tidigare fristående utbildningsinstitutioner med universitetet. Det är sedan dess Göteborgs universitet har sin bredd och storlek - det näst största universitetet i landet. Universitetet har studenter, 4930 anställda och en årsomslutning på ca 3,7 miljarder. Göteborgs universitet IT-Universitetet IT-universitetet är en del av Chalmers och Göteborgs Universitet, och således ingen egen juridisk enhet. Tillsammans bedrivs IT-relaterad forskning och utbildning. IT-universitetet startade upp ny verksamhet på Lindholmen hösten 2000 med fem magisterprogram. Hösten 2002 startade ytterligare fyra magisterprogram samt ett kandidatprogram. Utbildningarna på Lindholmen har en inriktning mot tillämpad informationsteknologi. På IT-universitetet, Lindholmen, läser idag ca 450 studenter G U Kontakt GU Kontakt är universitetets organisation för samordning och förmedling av kontakter mellan universitetet och näringslivet. Ligger under avdelningen för information och omvärldskontakter. G U Affärsutveckling GU Affärsutveckling är en del av avdelningen för information och omvärldskontakter vid Göteborgs universitet. GU affärsutveckling skall på bästa sätt medverka till att kommersialisera den kunskap och de idéer som genereras inom universitetet, vilket stärker verksamheternas ekonomi och bidrar till samhällsutvecklingen i stort. Inom avdelningen finns idé- och affärsutveckling, affärsjuridisk rådgivning, immaterialrätt och kommersiella nätverk.

12 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Inom idé- och affärsutveckling erbjuder GU Affärsutveckling vägledning i att utveckla idéer och innovationer, de genomför uppsökande verksamhet ute på institutionerna, bistår vid företagsstart samt inkubatorverksamhet och samarbete med entreprenörsutbildningarna. Inom affärsjuridisk rådgivning kan man få hjälp med affärsförhandlingar och avtalsfrågor samt tillgång till seminarier och utbildningar på institutionsnivå. Inom immaterialrätt kan man få vägledning i patent- och upphovsrätt, immaterialrättsliga avtal, områdesbevakning samt tillgång till seminarier och utbildningar på institutionsnivå. GU affärsutveckling har ett stort nätverk av aktörer som arbetar inom och utanför högskolevärlden som utgör stöd i innovations- och utvecklingsprocessen, t ex Venture Cup Väst, Connect Väst, Drivhuset etc. Idag arbetar fyra personer på GU Affärsutveckling, varav två är affärsjurister. Entreprenörskapsutbildningen Entreprenörsutbildningen är en kurs på 40 poäng inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Företag, forskare och/eller enskilda entreprenörer har möjligheten att få hjälp att utveckla sina idéer under ett år. Detta genom att studenterna i grupper om ca 2 till 3 personer tar sig an idéer till kommersiellt bärkraftiga projekt och utvecklar dem så långt möjligt under sitt studieår. Projekten utsätts för ingående granskning med hjälp av såväl intern som extern expertis löpande under året och lämpliga nätverk för idéns förverkligande skapas. Utbildningens övergripande mål är att utveckla studenters entreprenöriella förmåga och förmedla ett entreprenöriellt förhållningssätt där en grund för entreprenörskap skapas samt att ett antal nya verksamheter kommer till stånd. Under utbildningen skall studenterna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna identifiera affärsmöjligheter, starta egna affärsverksamheter och/eller verka som intraprenörer inom redan existerande verksamheter. Affärsidén som studenten arbetar med under året kan vara såväl egen som extern. Under våren och sommaren samlas intressanta affärsidéer in av kursledningen från olika idégivare och vid terminsstart och framåt arbetar studenterna bland annat med att utveckla eventuella egna idéer. Samtliga affärsidéer granskas av en bedömningskommitté som sållar ut de idéer som anses ha bäst potential att kommersialiseras. Bedömningskommittén består av ett antal riskfinansiärer, entreprenörer samt kursledningen som förbehåller sig rätten att avgöra vilka idéer som är passande att utveckla inom ramen för entreprenörsutbildningen. Entreprenörsutbildningen har ett väl utbyggt samarbete med näringsliv och utbildningen förfogar f.n. över arbetsplatser i egna lokaler i Konsthögskolan Valands byggnad. Genom samverkan med företagsinkubatorn i grannhuset, E-huset, träffar projektgrupperna redan existerande företag i en kreativ miljö och introduceras i olika nätverk. Eleverna får också viss finansiering för sina dagliga kostnader med projekten. Studierna och examination är otraditionella. Kunskapsföretag från Göteborgs universitet Ett kunskapsföretag från Göteborgs universitet är ett bolag (i valfri form) som ägs av anställd/anställda vid universitetet, inom ramen för godkända bisysslor, och vars verksamhet baseras på utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Hit räknas även dataarbete av akademisk karaktär. Tanken är att man, framför allt under uppstarten av bolaget och några år framöver, skall kunna finnas i universitetets närhet för ömsesidig kunskapsöverföring och utveckling. Genom att avtala om samarbete får företagaren möjlighet att utnyttja universitetets resurser i vissa avseenden och denne betalar en licens för rätten att använda universitetets namn, i på förhand bestämda sammanhang (ej logotyp) och hyra för lokaler, nät, mm.

13 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Beskrivning av aktörer runt Göteborgs universitet: GU Holding AB GU Holding är ett av Göteborgs universitet helägt holdingbolag. Verksamheten består i att äga, förvalta och försälja aktier i hel- eller delägda projekt- eller tjänstebolag, i vilka syftet skall vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Göteborgs universitet. Ägandet är långsiktigt och fokuserar på uppbyggnaden av mervärden i dotterbolagen inom GU Holding-gruppen, vilken omfattas av ett antal dotter- och intressebolag. GU Holding gruppen har under sin totala verksamhetstid köpt forskning och andra tjänster från forskarmiljöerna inom Göteborgs universitet för sammanlagt 45 MSEK. Holdingbolaget vid Göteborgs universitet har med viss framgång lyckats föra ett antal forskningsidéer till kommersiellt attraktiva projekt och företag. Resursbehovet har dock underskattats och inslag av tveksamhet i styrningsfunktionerna och ägardirektiv har hämmat den nödvändiga tillväxten av verksamheten. Under de två senaste åren har också den svikande riskkapitalmarknanden bidragit till inlåsningseffekter som försvårat försäljningar och nyemissioner. Sammantaget har detta lett till att GU Holding under 2002 haft en hel del finansiella problem, vilket lett till att bolagen upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december En utredning har tillsatts av teknikbrostiftelsen, som kommer att vara klar i slutet av mars GU Holding AB arbetar just nu för att säkra sin fortlevnad. De har fått besked från utbildningsdepartementet att det för närvarande inte finns intresse för ytterligare insatser av riskvilligt ägarkapital till holdingbolagen. Bolaget har utnyttjat alla kreditmöjligheter och har förutom Teknikbrostiftelsen i Göteborg, TBSG, ingen support från offentliga bidrags- eller lånekällor. Fram till januari 2003 hade GU Holding gjort insatser för 16 avknoppningar, baserade på drygt 50 patent. Ackumulerade kostnader var knappt 70 Mkr, varav knappt 40 Mkr för ägarandelar i avknoppningar och drygt 30 Mkr i driftskostnader inom bolaget. Finansieringen har varit följande: Lån från TBSG 15,4 Mkr, bidrag från TBSG 11,5 Mkr, intäkter från sålda ägarandelar 14 Mkr, eget kapital 6 Mkr och externa rörelsekrediter 18 Mkr. TBSG har gått in med ytterligare knappt 4 Mkr i avknoppningsföretag och givit nya bidrag under 2003 på knappt 3 Mkr. Totalt är därmed TBSGs insats i form av direkta eller indirekta lån eller bidrag till GU Holding närmare 35 Mkr fram till och med halvåret Avknoppningsföretagen i innehavet som i dag sysselsätter ca 125 personer i Sverige har å sin sida attraherat drygt 300 Mkr i riskkapital från andra aktörer. Teknikbrostiftelsen i Göteborg Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG) är en av sju i landet. Teknikbrostiftelsen i Göteborg arbetar inom tre programområden (A-C), där Biovetenskap och kultur/media/design är profilområden. A. Kommersialisering av forskning B. Entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt C. Samverkan mellan högskola och små & medelstora företag TBSG arbetar genom att: - Påverka attityder till entreprenörskap och kommersialisering av kunskap bland studenter, forskare och lärare vid högskolan, samt attityder till högskolan bland små och medelstora företag.

14 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet - Utveckla högskolans infrastruktur för innovationsutveckling och näringslivssamverkan. - Öka klusterbildning speciellt inom våra profilområden; Biovetenskap och Kultur/media/design. TBSG har spelat en mycket viktig roll i uppbyggnaden av de stödstrukturer som finns inom Chalmers innovationssystem. TBSG, Chalmers Innovation och Chalmersinvest har skrivit ett saminvesteringsavtal, vilket innebär att TBSG skall inbjudas att investera på lika villkor. TBSG har avsatt 20MSEK för detta projekt, de har också utfärdat en kredit till Chalmersinvest på 15MSEK, denna är dock inte utlöst. Vidare har Venture Cup Väst, Connect Väst, Stiftelsen Drivhuset och Framtidens Företag fått finansiering från TBSG. Samtliga aktörer inom Chalmers innovationssystem anger att TBSG varit en mycket viktig aktör i uppbyggnaden av systemet, de har förutom att finansiera systemet, med sitt förhållningssätt och arbetssätt främjat samarbete och samsyn mellan de olika aktörerna. Lindholmen Science Park AB Lindholmen Science Park bildades 1999 och ägs i dag av Chalmers, Göteborgs Universitet, Göteborg Stad och näringslivet. Lindholmen Science Park finns på Norra Älvstranden i Göteborg. Området är totalt ca kvm. Inom teknikparksområdet växer idag fram ett kluster av utvecklingsintensiva företag inom mobilt internet, telematik och modern mediaindustri i närkontakt med forskning och utbildning på universitetsnivå. Flera stora företag har redan etablerat sig här, bla Ericsson och Volvo. Göteborgs universitet är redan på plats genom IT-universitetet och Chalmers genom Chalmers Lindholmen. Chalmers Technology Licensing AB (CTL) Chalmers Technology Licensing grundades 1996 under namnet Forskarpatent i Västsverige med syftet att medverka till ökad kommersialisering av nya teknologier från Västsvenska universitet. Företaget grundades ursprungligen av Teknikbrostiftelsen och under 2000 flyttades majoriteten av verksamheten över till Forskarpatent i Väst. Detta företag ägdes av Teknikbrostiftelsen, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola. Sedan den 1 november 2001 ägs båda dessa företag av Chalmersinvest. Under 2002 bytte Forskarpatent Väst namn till Chalmers Technology Licencing AB. I partnerskap med uppfinnarna är CTL s affärsidé att addera värde till forskningsresultat och utveckla dem till kommersiellt gångbara innovationer som marknadsförs på marknadsmässiga grunder. CTL genomgår omstrukturering från att ha varit ett bolag med fokus på att kommersialisera s k operativ IP till att bli en IPR-ägarstruktur under AB Chalmers som skall hantera strategisk IP. CTL arbetar både gentemot Chalmers och Göteborgs universitet. Stiftelsen Drivhuset Drivhuset i Göteborg arbetar för att studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers skall utveckla idéer och starta livskraftiga företag eller projekt. Drivhusets vision är också att bli den mest betydelsefulla länken mellan kreativa studenter och näringslivet i regionen. Drivhuset erbjuder studenter ett forum där de kan utveckla de förmågor och tankebanor som blir allt viktigare att behärska i dagens företagsklimat. Genom bland annat praktisk rådgivning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk får studenter hjälp med att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Drivhusets erbjudande är helt kostnadsfritt för alla studenter. Verksamheten bedrivs i stiftelseform, där Göteborgs universitet har inflytande genom en styrelseplats. Drivhuset i Göteborg är idag landets största med fem heltidsanställda projektinspiratörer. Kontor finns på Handelshögskolan, Chalmers Gibraltar och Chalmers Lindholmen.

15 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sahlgrenska Science Park Sahlgrenska Science Park bildades för att ta tillvara och stödja den entreprenörsanda som präglar Göteborgsregionen. Målsättningen är att skapa en god tillväxtmiljö för forskningsanknutna biomedicinska företag, och genom detta stödja nyföretagande och kommersialisering. Det sedan länge etablerade samarbetet mellan sjukvården, akademin och näringslivet har skapat unika förutsättningar på Medicinareberget. Forskarparken fungerar nu som en plattform där olika discipliner samverkar och utbyter erfarenheter och kunskap För att som företag ingå i Sahlgrenska Science Park är det en förutsättning att man bedriver medicinsk forskning och utveckling. Detta ska ske med anknytning till den forskningen vid Sahlgrenska Akademin, Chalmers eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten är i första hand riktad mot följande tre företagskategorier inom den biomedicinska sektorn: Groddföretag som ursprungligen kommer från universitetet, avknoppningsföretag från etablerad industri samt forskningssatelliter från etablerade företag, som har behov av närheten till universitet och sjukhus. Verksamheten tillhandahåller viss administrativ service och tillgång till gemensamma lokaler såsom lunchrum och konferensrum med tillhörande teknisk utrustning. Inkubatorn bistår också entreprenörerna med rådgivning inom exempelvis ekonomi, juridik, affärsutveckling och marknadsföring. Företagen erbjuds också deltagande i utbildning och seminarier. För att ge många grodd- och avknoppningsföretag möjlighet att utvecklas i denna stimulerande miljö är målet att företagen ska ha utvecklat sin produkt / tjänst inom tre år. De erbjuds då en plats i andra lokaler i forskarparken. Sahlgrenska Science Park AB ägs av en intresseförening med fyra medlemmar; Göteborgs Kommun, Mölndals Kommun, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregion. Framtidens Företag Framtidens Företag syftar till att bygga upp en inkubator för kunskapsföretag från Göteborgs universitet och Chalmers. Inkubatorn grundades år 2000 av Göteborgs universitet, Chalmers, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Nyföretagarcentrum och Civilekonomföreningen. Flera andra företag i Göteborgsregionen har idag gått in som medlemmar. Framtidens Företag drivs idag som en ideell förening, där förutom grundarna ytterligare 7 företag är medlemmar.. Inkubatorn erbjuder tillgång till bra och billiga kontorslokaler, samarbete med andra företag samt tillgång till ett större nätverk, till högskoleutbildade vid kommersialisering och företagsutveckling av kunskapsföretag i samverkan med högskolorna och det etablerade näringslivet. Totalt har 40 företag suttit i inkubatorn. Idag är 27 av dess 40 aktiva, varav 19 drivs på heltid. Omsättningen uppgår sammanlagt till 19 MSEK och 25 av företagen går med vinst. Totalt sysselsätter de sammanlagt 78 personer, varav 49 är heltid och 29 deltid samt 25 timanställda. Chalmers tekniska högskola Det finns flera samarbeten mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Inom kommersialiseringsområdet finns framför allt Center for Intellectual Property studies. CIP drivs som en centrumbildning med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Operationellt fungerar centrat i mångt och mycket som en egen institution, nära knuten till Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Göteborgs universitet har inom sin organisation ett antal affärsjurister anställda, dessa bistår ibland Chalmers med hjälp kring avtalshantering. Västra Götalandsregionen (VGR)

16 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sedan starten av Chalmers Innovation 1999 har man haft ett nära samarbete med de myndigheter och organisationer som sköter den offentliga riskfinansieringen av nya företag. Inkubatorn var ombud för Nuteks såddfinansiering, men när denna upphörde övergick denna verksamhet i ett nytt samarbete med Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsorganisationen är en sammanslagning av tre landsting per den 1 januari På försök har Västra Götalandsregionen tagit över det regionala utvecklingsansvaret för kommunikationer, näringslivs- och regionalpolitik från länsstyrelsen. Samarbetet mellan Chalmers Innovation och Västra Götalandsregionen innebär att Chalmers Innovation utreder och tar fram förslag till beslut i regionens såddfinansieringsärenden, vilket också omfattar projekt från Göteborgs universitet. Totalt ledde detta till att 25 företag fick finansiering från VGR under 2002, vilket motsvarande 46% av de länsmedel som fördelas över hela landet.

17 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sammanställning Aktörer org.form ägare/stiftare/medlemmar Göteborgs universitet Myndighet Staten GU Holding AB AB Göteborgs universitet Lindholmen Science Park AB AB GU Holding AB delägare Teknikbrostiftelsen i Göteborg Stiftelse GU har styrelsepost Stiftelsen Drivhuset Stiftelse GU har styrelsepost Venture Cup Väst Ideell förening GU medlem samt styrelsepost Connect Väst Ideell förening GU medlem samt styrelsepost Sahlgrenska Science Park AB AB Intresseförening, Göteborgs- och Mölndals Kommun, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregionen. GU styrelsepost Framtidens Företag Ideell förening GU medlem samt styrelsepost Forskningsinstitut Varierande Varierande Chalmers tekniska Högskola AB AB Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Chalmers Technology Licencing AB AB Chalmers tekniska högskola sammanslagning av landsting med regionalt utvecklingsansvar för kommunikationer, näringslivs- och Västra Götalandsregionen regionalpolitik Staten

18 Teknikbrostiftelsens i Göteborg stipendier för idéutveckling 1(7) Bilaga 5a Göteborg Stipendieprogram Alla Teknikbrostiftelser har någon form av stipendieprogram för studenter och forskare med kommersiella idéer. Teknikbron i Göteborg har den längsta erfarenheten och i dag den största volymen. Marie Ivarsson, Teknikbrons projektledare, har sammanställt följande text. Den avslutas med en summering från en utvärdering av programmet som gjordes våren Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG) delar varje år ut sammanlagt två miljoner kronor i Stipendier för Idéutveckling. Innovativa forskare, lärare och studenter vid västsvenska högskolor får genom dem en hjälp på vägen i sin utveckling av nya eller förbättrade produkter och tjänster. Stipendierna vill uppmuntra till högskolenära entreprenörskap, eget företagande och kommersialisering. Stipendierna inrättades efter beslut i TBSG:s styrelse TBSG:s satsning på Stipendier för Idéutveckling omfattar sedan starten totalt 8,93 miljoner kronor. 111 stipendieprojekt (195 individer) inom ett stort antal ämnesområden, allt från medicin, hälsa/sjukvård, teknik, naturvetenskap, kultur/musik och design till humaniora och IT, har genomförts. En utvärdering av projekten visar att drygt hälften av mottagarna startat företag, att drygt 40 procent har sökt patent, samt att en betydande attitydpåverkan skett hos individer och i det västsvenska högskolesystemet. Syfte och mål Syftet med Stipendier för Idéutveckling är tvådelat: att påverka attityder till entreprenörskap, eget företagande och kommersialisering inom högskolan, både på system- och individnivå. att stödja vidareutveckling av innovativa idéer ur högskoleutbildning och forskning till nya eller förbättrade produkter eller tjänster på marknaden, och därmed bidra till Västsveriges tillväxt och konkurrenskraft (en form av tidig såddfinansiering). Stipendierna utgör en viktig del av TBSG:s verksamhet. Det är därför nödvändigt att se verksamheten i ljuset av de tre arbetssätt som stiftelsen slagit fast: Påverka attityder till entreprenörskap och kommersialisering i högskolan, samt attityder till högskolan bland små- och medelstora företag.

19 2(7) Bilaga 5a Göteborg Stipendieprogram Utveckla högskolans infrastruktur för innovationsutveckling och näringslivssamverkan Öka klusterbildningen särskilt inom profilområdena biovetenskap och kultur/media/design. Målgrupp Stipendierna kan sökas av doktorander, forskare, lärare eller studenter vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs eller Karlstads Universitet, högskolorna i Borås, Uddevalla/Trollhättan, Halmstad, Jönköping, Skövde eller vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara, som har en idé eller ett forskningsresultat som man bedömer kan utvecklas till en produkt/tjänst som efterfrågas på marknaden. Stipendierna riktar sig till dem som vill starta ett eget företag kring sin produkt-/tjänsteidé eller skydda eller sälja den till ett befintligt företag (patentering/licensiering). Utlysning/marknadsföring Stipendierna har sedan inrättandet utlysts åtta gånger. Till och med år 2000 skedde detta en gång per år. Från och med år 2001 utlyses de två gånger per år 1 april respektive 1 oktober - och ramen för stipendiemedlen fördubblades från 1 Mkr till 2 Mkr per år. Marknadsföringen har utvecklats över åren. Den viktigaste informationskanalen är TBSG:s hemsida, dit också de sökande hänvisas. Där finns all information lättillgängligt presenterad. Ansökningsförfarandet är också enkelt med hjälp av ett elektroniskt ansökningsformulär. Vidare används tryckt material (affischer, vykort, informationsbrev) som distribueras brett inom högskolorna, liksom e-postutskick till institutionerna via kontaktpersoner/urvalsansvariga på högskolorna. Dessutom sker annonsering i student-, högskole- och fackpress. Det nära samarbete som TBSG har med affärsrådgivare/-utvecklare vid högskolorna och entreprenörskapsprojekt som t ex Drivhuset och Venture Cup Väst underlättar marknadsföringen av stipendierna. Genom den nära relation som TBSG:s kansli har med enskilda personer ute på högskolorna medverkar man där aktivt till att sprida information om stipendierna. I flera fall erbjuder personal vid högskolornas näringslivsfunktioner stöd för framför allt studenterna i formuleringen av ansökningar. Omfattningen av stipendiemedel TBSG:s styrelse fattar årligen beslut om budget för stipendierna. Omkostnadsbudgeten för marknadsföring och andra aktiviteter relaterade till

20 3(7) Bilaga 5a Göteborg Stipendieprogram stipendierna uppgår till cirka 10 procent av projektbeloppet exklusive projektledarens lön. Det belopp som kunde ansökas t.o.m. år 2001 var kronor oavsett sökande. Från och med år 2002 är beloppsgränserna relaterade till vem som söker. Doktorander/forskare/lärare med en forskningsbaserad idé kan ansöka om ett stipendium mellan kr. Grundutbildningsstudenter med en idé baserad på utbildningen kan ansöka om ett stipendium mellan kr. Stipendiet är personligt och utgör inte skattepliktig inkomst. Det kan användas till att täcka levnadsomkostnader och/eller utvecklingskostnader (material, rådgivning etc.) samt bekosta en patentansökan. Projekttiden varierar mellan 6-18 månader. Antal sökande och satsningens storlek Chalmers och Göteborgs universitet dominerar vad gäller antalet ansökningar i förhållande till de regionala högskolorna, vilket beror på det större student- och forskarunderlaget. Statistik Omgång Antal ansökningar Totalt utdelat Antal stipendieprojekt Studentprojekt Forskarprojekt Totalt antal stipendiater ,1 Mkr ,2 Mkr ,18 Mkr ,43 Mkr vt/ht ,94 Mkr vt/ht ,08 Mkr SA: ,93 Mkr Studenter, forskare och lärare konkurrerade initialt med varandra vilket innebar en konkurrensfördel för forskarprojekten. För att åstadkomma en mer rättvis konkurrenssituation infördes fr.o.m. år 2001 två kvotgrupper; studenter respektive lärare/forskare, samtidigt som den totala finansieringen för stipendierna fördubblades. Kvotgrupperna baseras således på idéägarens ursprung (student eller forskare). Vissa projekt som söker stipendier drivs dock av studenter, men där idéägaren är

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3

Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT. Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Regional utveckling UTREDNINGSRAPPORT Samverkansorgan mellan högre utbildning och näringsliv i Skåne 1999:3 Region Skåne, Näringslivsenheten Christian Lindell 1 FÖRORD Talesätten Regionerna ökar i betydelse

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 INNEHÅLL STUNS INITIATIVTAGARE OCH PÅDRIVARE 3 Vägval Uppsala En innovationsstrategi för Uppsalaregionen 4 Vägval Uppsala Finansiering av tillväxtföretag 5 AGC en regional finansiell

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 130 Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science

Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Ett konkurrenskraftigt ekosystem för Life Science Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Uppdraget 5 3. Vad är Life Science-sektorn? 6 4. Om företagen 7 5. Demografisk utveckling 9 6. Hur har vi utfört uppdraget

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd

Guide till såddinvesteringsverksamhet. Projektet Svensk Tillväxtsådd Guide till såddinvesteringsverksamhet Projektet Svensk Tillväxtsådd 1 Innehåll Inledning... 4 1. Bakgrund... 4 1.1. Syfte... 4 1.2. Generella erfarenheter... 5 1.2.1. Behovet av finansiering i tidiga skeden...

Läs mer

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt

En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt En politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innovationspolitik en politik för innovation, entreprenörskap och tillväxt Innehållsförteckning Förord................................................5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08-09

Verksamhetsberättelse 08-09 Verksamhetsberättelse 08-09 Industrifondens verksamhetsberättelse 2008-09 Industrifonden 1979-2009 Genom åren har Industrifonden finansierat cirka 1000 bolag med totalt tio miljarder kronor. Nedan och

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet

Entreprenörskap stort och smått. Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Entreprenörskap i stort och smått Lärdomar från det nationella entreprenörskapsprogrammet Nutek Stockholm 2008 Infonr:

Läs mer

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

EN NY INSTITUTSSEKTOR. En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv EN NY INSTITUTSSEKTOR En analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv Sverker Sörlin Kungl. Tekniska högskolan (KTH) 20 juni 2006 Förord...

Läs mer

En fondstruktur för innovation och tillväxt

En fondstruktur för innovation och tillväxt En fondstruktur för innovation och tillväxt Betänkande av utredningen Statliga finansieringsinstanser Stockholm 2015 SOU 2015:64 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes

Läs mer

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige

Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Förslag till varaktig finansiering av tidiga life science-bolag och projekt i Sverige Gemensamt framtagen av åtta svenska life science-inkubatorer: GU Holding Umeå Biotech Incubator Karolinska Institutet

Läs mer

Tio år som stiftelsehögskola

Tio år som stiftelsehögskola Tio år som stiftelsehögskola - 1 - Innehåll Förord av stiftelsens ordförande... 3 Chalmers får större frihet... 5 Tidig strävan efter större frihet... 9 Stiftelsehögskolan ifrågasätts... 13 Skillnader

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Redesign låna och laga

Redesign låna och laga DESTINATION INSPIRATION, FAKTA OCH TIPS FRÅN UNGAS INNOVATIONS- KRAFT Redesign låna och laga Plaggiat har gått från idé till handling Knepen för att bli mer kreativ Metoderna för att få innovationskraft

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer