Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark"

Transkript

1 Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g) Uppsala (UU och SLU) bilaga 5 h) Hela landet (VC och CONNECT) Författare är VINNOVA om inte annat anges. VINNOVA har stått för bearbetning av materialet layoutmässigt samt viss redigering. VINNOVA har även som underbilagor tagit med berättelser som uttrycker författarnas personliga erfarenheter och synpunkter och ska ses som bidrag från dessa personer och inte från högskolan i fråga.

2 Bilaga 5 a) Göteborg - Chalmers tekniska högskolas innovationssystem (Lisa Emanuelsson mars 2003) - Göteborgs universitets innovationssystem (Lisa Emanuelsson mars 2003) - Teknikbrostiftelsen i Göteborgs stipendieprogram (Marie Ivarsson mars 2003)

3 Chalmers Tekniska Högskola Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola Forskningsinstitut IVL, SP, IVF, IFP, IMEGO, SIK, SIQ, ITM Stiftelsen Drivhuset Innovationskapital Göteborgs universitet Chalmers tekniska högskola Entreprenörsskolefonden Champs AB Framtidens företag Teknikbrostiftelsen Chal mers technology licensing AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Region/kommun Övriga Chalmers Lindholmen Högskola AB Stiftelsen Chalmers Innovation Stiftelsen Chalmers Industriteknik Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Chalmers tekniska högskola: -Inst. för innovationsteknik -Entreprenörsskolan -CIP -Kontraktsförhandlare Lindholmen Science Park AB TBS i Göteborg Projekt inom Västra Götalandsregionen Vid Chalmers utbildas doktorer, licentiater, civilingenjörer, arkitekter, högskoleingenjörer och nautiker. Skolan grundades 1829 med donationsmedel från William Chalmers. Skolans första rektor var Carl Palmstedt. Sedan den 1 juli 1994 är Chalmers en stiftelsehögskola. Vid Chalmers är runt personer verksamma, varav drygt är studenter i grundutbildningen. Varje år examineras omkring 250 doktorer och licentiater samt drygt 850 civilingenjörer och arkitekter. Ungefär 40 % av Sveriges civilingenjörer och arkitekter har utbildats vid Chalmers. Chalmers omsättning är ca 1.7 miljarder kronor om året varav mer än två tredjedelar är relaterad till forskning. Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Den 1 juli 1994 är ett viktigt datum i Chalmers historia. Då övergick driften av Chalmers tekniska högskola från staten via en nybildad stiftelse till Chalmers tekniska högskola AB. Efter 57 år som statlig högskola stod Chalmers åter på egna ben. Förändringen hade på några håll först mötts med skepsis, men den kunde genomföras under god uppslutning från anställda och studerande. De nya stadgar som ersatte den tidigare förordningen gav Chalmers större handlingsfrihet, större möjligheter att pröva nya vägar, givetvis med oförändrat höga krav på utbildning och forskning. Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers verksamhet bedrivs till största del här. Stiftelsen förvaltar i princip bara kapitalet och kontraktet med staten. 1

4 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola In stitutionen för innovationsteknik Institutionen för innovationsteknik startades i slutet av 1970-talet. Under åren har flera avhandlingar kring ämnet forskningsbaserade innovationer framlagts vid institutionen. Två viktiga aktörer i Chalmers innovationssystem är idag knutna till institutionen; Chalmers Entreprenörskola och Center for Intellectual Property Studies. Chalmers Entreprenörskola (CE) CE startade 1997 som en spetsutbildning inom entreprenörskap med målsättningen att också kommersialisera ny teknik. Utgångspunkten var att i jämförelse med goda idéer och riskvilligt kapital, så var entreprenören den största bristvaran. Vidare såg man att den forskning som bedrevs på Chalmers sällan resulterade i kommersialisering. CE bygger på antagandet att uppfinnare inte alltid kan eller vill bli entreprenörer. Genom att koppla samman unga och drivna entreprenöriella människor med uppfinnare och sedan understötta en vinna-vinna relation är Chalmers Entreprenörskola en unik mekanism för startandet av bärkraftiga företag. Utbildningen var från starten två terminer lång, men förlängdes 2001 till att omfatta tre terminer och inkluderar studenter från bl.a. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, samt sker i samverkan med Chalmers Innovation, Chalmerinvest, Connect Väst och Venture Cup Väst. CE rymmer också sedan 2001 en fond, den s k Entreprenörskolefonden, som investerar i de projekt som deltar. CE drivs som en avdelning under institutionen för innovationsteknik vid Chalmers i-sektion. Kärnan består av en skolledning på 6 personer, varav två på heltid är engagerade med skolan. Utöver dessa engageras mer än 50 personer i olika uppdrag runt skolan under året. Sammantaget har CE två huvuduppgifter; entreprenörsutbildning och förinkubation. Detta innebär att särskilda ekonomiska förutsättningar har skapats för att ta del i det värde som skapas inom CE. Totalkostnaden för att driva entreprenörskolan är mycket högre än för vanlig utbildning (ca kronor per student och år). Majoriteten av kostnaderna går att härröra till ambitionen att kommersialisera forskningsresultat. Dessa pengar kommer sedan 2001 från Entreprenörskolefonden, i vilken Chalmerinvest och Teknikbrostiftelsen i Göteborg har investerat. Utbildningsdelen i CE får också institutionsmedel för examinerade studenter. Under uppbyggnadsskedet av CE har stöd givits från Nutek och Chalmers stiftelse. Centre for Intellectual Property studies (CIP) CIP bildades formellt i juni 2000, men såväl forskning som utbildning startades betydligt tidigare. Syftet är att öka kompetensen inom IPR såväl forskningsmässigt som utbildningsmässigt för att stärka både näringsliv och akademi. CIP drivs som en centrumbildning med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Operationellt fungerar centrat i mångt och mycket som en egen institution, nära knuten till Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. CIP driver ett antal forskningsprogram, vilka alla i relativt stor utsträckning är relevanta för innovationssystemet. Detta innebär att Chalmers innovationssystem i sin närhet har tillgång till väl utvecklad kompetens när det gäller t.ex. värdering av immateriella tillgångar, strategisk IPR och det som kallas innovationskontraktet. Även om CIP inom ramen för sitt uppdrag inte kan stå till tjänst med direkta konsulttjänster är man en viktig samtalspartner och individer från CIP deltar, inom och utanför sin tjänst, på olika sätt i det arbete som sker inom ramen för innovationssystemet. Genom de utbildningar CIP ger och deltar i bidrar man också med ökad kompetens och tvärvetenskaplig insikt hos studenter på olika nivåer och med olika utbildningsbakgrund. CIP är dessutom idag t.ex. inblandat i en kompetenshöjande satsning för inkubatorerna i Västra Götaland. CIP samarbetar nära med Chalmers Entreprenörskola (CE) och spelar en viktig roll i såväl 2

5 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola projektrekrytering som under själva utbildningen, där man ansvarar för en kurs i Styrning av intellektuellt kapital. Individer från CIP fungerar dessutom som coacher och styrelseledamöter i de olika projekten. Eftersom CE analyserar ett väldigt stort antal projekt under projektrekryteringen kommer kompetensen inom CIP många tillgodo genom deltagandet i denna process. K ontraktsförhandlare Hösten 2002 startade Chalmers ett nytt projekt: Kontraktsförhandlingsprojektet. Projektet finansieras med medel från Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Projektet har sitt ursprung i de tendenser som uppstått mot att beakta kunskap som ett intellektuellt kapital (IP), vilket leder till nya processer, nya strukturer och nya nätverksbindningar. För att fungera på en kunskapsmarknad måste kunskapen identifieras, paketeras, definieras och kontrolleras. Kontrakten bli allt viktigare verktyg för att bygga strukturer som styr samverkan. Inriktningen går sannolikt mot att betrakta kontraktet som ett medel för kommunikation istället för konfliktslösning. Projektet syftar till att: - etablera ett kraftfullt och samordnat förhandlingsstöd för forskargruppernas olika samverkansprojekt. - få en bättre förståelse för näringslivspartens intresse och behov av kontrollposition - designa kontraktuella modeller och lösningar - bedriva en aktiv rådgivning och kunskapsöverföring i frågor rörande hur intellektuellt kapital(ip) och immaterialrättigheter(ipr) skall hanteras på Chalmers. Projektet omfattar de tre processerna: - uppdragsforskning/industriavtal - Chalmers innovationssystem/entreprenöriella avknoppningar - IP strategi/position/policy Chalmers Lindholmen Högskola AB Styrelsen för Chalmers tekniska högskola AB (Chalmers) beslöt den 29 oktober 1998 att sektionen Ingenjörs - och sjöbefälsskolan skulle organiseras som ett dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB. Detta skulle ge Ingenjörs- och Sjöbefälsskolan en friare ställning inom Chalmersfamiljen med målet att skapa en tydligare identitet. Den 13 april 1999 beslöt Chalmers rektor att bilda Chalmers Lindholmen högskola AB och att Ingenjörs- och Sjöbefälsskolans verksamhet skulle föras in i detta bolag per den 1 juli Ägare till bolaget är Chalmers tekniska högskola AB. Chalmers Lindholmen har fyra verksamhetsområden, 7 institutioner och olika enheter. Industrihögskolan ligger under Chalmers Lindholmen högskola AB och påbörjade sin verksamhet 1999 och erbjuder kompetensutveckling för yrkesverksamma ingenjörer, tekniker och sjöbefäl och är sedan våren 2001 den samordnade enheten för Chalmers fortbildningsverksamhet. Pga rådande marknadsläge, har dock verksamheten inte utvecklats i den takt som var tanken från början. B eskrivning av aktörer runt stiftelsen Chalmers tekniska högskola: Teknikbrostiftelsen i Göteborg Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG) är en av sju i landet. Teknikbrostiftelsen i Göteborg arbetar inom tre programområden (A-C), där Biovetenskap och kultur/media/design är profilområden. A. Kommersialisering av forskning B. Entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt C. Samverkan mellan högskola och små & medelstora företag TBSG arbetar genom att: 3

6 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola - Påverka attityder till entreprenörskap och kommersialisering av kunskap bland studenter, forskare och lärare vid högskolan, samt attityder till högskolan bland små och medelstora företag. - Utveckla högskolans infrastruktur för innovationsutveckling och näringslivssamverkan. - Öka klusterbildning speciellt inom profilområdena; Biovetenskap och Kultur/media/design. TBSG har spelat en mycket viktig roll i uppbyggnaden av de stödstrukturer som finns inom Chalmers innovationssystem. TBSG, Chalmers Innovation och Chalmersinvest har skrivit ett saminvesteringsavtal, vilket innebär att TBSG skall inbjudas att investera på lika villkor. TBSG har avsatt 20MSEK för detta projekt, de har också utfärdat en kredit till Chalmersinvest på 15MSEK, denna är dock inte utlöst. Vidare har Venture Cup Väst, Connect Väst, Stiftelsen Drivhuset och Framtidens Företag fått finansiering från TBSG. Samtliga aktörer inom Chalmers innovationssystem anger att TBSG varit en mycket viktig aktör i uppbyggnaden av systemet, de har förutom att finansiera systemet, med sitt förhållningssätt och arbetssätt främjat samarbete och samsyn mellan de olika aktörerna. AB Chalmersinvest AB Chalmersinvest är ett helägt dotterbolag till Chalmers tekniska högskola AB och har till uppdrag att inom högskolesfären i Göteborg identifiera FoU resultat som kan komma till nytta i samhället i form av groddföretag med tillväxtpotential. Chalmersinvest medverkar vid företagens bildande, ställer initialfinansiering till förfogande och engagerar sig tillsammans med upphovsmän och entreprenörer i företagens utveckling med sikte på god värdetillväxt. Företaget bildades 1997 och har sedan starten investerat i 24 projekt. Chalmerinvest har också investerat i riskkapitalbolaget Innovationskapitals två fonder. Chalmerinvest har tre dotterbolag: Forskarpatent i Västsverige, Chalmers Technology Licensing AB samt Elsago AB. Chalmersinvest hade från början av 1998 en kapitalbas om 30 MSEK tillgänglig för sin verksamhet. Kapitalbasen bestod till hälften av eget stiftelsekapital, och till hälften av ett villkorat lån från Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Denna kapitalbas har nu vuxit till ca 45 MSEK varav huvuddelen är utnyttjade (bokfört värde 40,4MSEK). På grund av svårigheter att kunna genomföra avyttringar under nuvarande marknadssituation minskar de tillgängliga medlen snabbt. Chalmerinvest har därför tecknat kreditavtal med såväl Chalmers tekniska högskola samt Teknikbrostiftelsen i Göteborg. Chalmerinvest har under 2002 tecknat ett avtal med Teknikbrostiftelsen i Göteborg som ger Teknikbrostiftelsen en möjlighet att investera till samma villkor som Chalmerinvest. Dessa engagemang förvaltas av Chalmerinvest. Lindholmen Science Park AB Lindholmen Science Park bildades 1999 och ägs i dag av Chalmers, Göteborgs Universitet, Göteborg Stad och näringslivet. Lindholmen Science Park finns på Norra Älvstranden i Göteborg. Området är totalt ca kvm. Inom teknikparksområdet växer idag fram ett kluster av utvecklingsintensiva företag inom mobilt internet, telematik och modern mediaindustri i närkontakt med forskning och utbildning på universitetsnivå. Flera stora företag har redan etablerat sig här, bla Ericsson och Volvo. Göteborgs universitet är redan på plats genom IT-universitetet och Chalmers genom Chalmers Lindholmen. Champs AB Champs var tidigare en stiftelse, men ombildades vid årsskiftet 2002 till ett AB. Champs har åtta anställda och arbetar bland annat med försäljning, paketering och genomförande av uppdragsutbildning inom området technology management. Champs är idag ett mycket starkt 4

7 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola varumärke inom stora teknikbaserade företag (Volvo, Telia, Ericsson, Saab etc.), men pga. rådande marknadsläge har verksamheten legat på en lägre nivå än förväntat. Chalmers Technology Licensing AB (CTL) Chalmers Technology Licensing grundades 1996 under namnet Forskarpatent i Västsverige med syftet att medverka till ökad kommersialisering av nya teknologier från Västsvenska universitet. Företaget grundades ursprungligen av Teknikbrostiftelsen och under 2000 flyttades majoriteten av verksamheten över till Forskarpatent i Väst. Detta företag ägdes av Teknikbrostiftelsen, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola. Sedan den 1 november 2001 ägs båda dessa företag av Chalmersinvest. Under 2002 bytte Forskarpatent i Väst namn till Chalmers Technology Licencing AB. I partnerskap med uppfinnarna är CTL s affärsidé att addera värde till forskningsresultat och utveckla dem till kommersiellt gångbara innovationer som marknadsförs på marknadsmässiga grunder. CTL genomgår omstrukturering från att ha varit ett bolag med fokus på att kommersialisera s k operativ IP till att bli en IPR-ägarstruktur under AB Chalmers som skall hantera strategisk IP. Entreprenörskolans ägarbolag samt Entreprenörskolefonderna Entreprenörskolan har ett ägarbolag, Elsago AB, som är ett helägt dotterbolag till Chalmersinvest. Ägarbolagets uppgift är att agera komplementär i tre kommanditbolag KB01-03, de sk Entreprenörskolefonderna. Syftet med Entreprenörskolefonden är att kunna tillföra medel till och investera i de bolag som befinner sig i Entreprenörskolans för-inkubator. Den första fonden startade 2001, med medel från Chalmersinvest. I årets fond KB03, som är den största hitintills på 3 MSEK, har även Teknikbrostiftelsen i Göteborg investerat. Fonden kan under utbildningstiden satsa upp till SEK i varje projekt. För detta tar de en ägarandel på 15-20%. Fonden kan också följa upp sina investeringar med mellan SEK efter utbildningens slut, de tar då ytterligare ägarandelar på upp till 5 %. När ett projekt går in i Entreprenörskolan är det sällan något bolag bildat, vilket leder till att det är något komplicerat att fördela ut ägarandelar. Innan ett bolag bildas sköts detta genom att avtal tecknas. Stiftelsen Chalmers Innovation Stiftelsen Chalmers Innovation (CI) är en företagsinkubator. CI startades 1999 och har idag 9 anställda. Grunden för verksamheten är en generös donation på 50 MSEK som Chalmers erhöll från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur Stiftelsen Chalmers Innovation bildades och en fastighet, Holtermanska sjukhuset, köptes in. Chalmers innovation stödjer nystartade teknikbaserade groddföretag från universitet och högskolor samt avknoppningar från Göteborgsregionens industriföretag att växa de första åren. Målet är att de ska bli kommersiellt bärkraftiga tillväxtföretag och erbjudas en möjlighet att korta tiden till marknaden genom en snabbare innovationsprocess. Konceptet är uppbyggt i två delar med en inkubatordel och en förinkubatordel. CIs verksamhet finansieras genom att företagen i inkubatorn betalar hyra för infrastrukturen och som ersättning för den affärsutvecklande verksamheten tar CI ägarandelar i inkubatorföretagen. Västra Götalandsregionens satsning på inkubatorer samt att CI sedan 2002 är pilot i VINNOVAs ambitioner i att skapa ett nationellt inkubatorprogram. Totalbudget för affärsutvecklingen var 2002 ca 3MSEK. Utöver detta så genomför CI vissa konsultinsatser för Västra Götalandsregionens såddprogram och utveckling av regionens inkubatorer. CI är en icke-vinstdrivande organisation, ägarandelarna tas endast för att säkra den långsiktiga finansieringen av verksamheten där CI får avkastning på det värde som tillförs företagen i inkubatorn. Skulle något av företagen växa och ge en överavkastning kan dessa pengar återföras till Chalmers. 5

8 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT) Chalmers Industriteknik (CIT) är en rörelsedrivande stiftelse bildad av Chalmers tekniska högskola. Stiftelsen bildades 1984 efter att högskoleledningen identifierat ett behov av ökad forskningssamverkan med främst industrin. Tillstånd inhämtades från regeringen och ett stiftelsekapital på 1000 SEK tillsköts från en av högskolans fonder (idag hade förmodligen AB-formen valts). CIT s ändamål är att initiera, organisera och genomföra projekt vari Chalmers vetenskapliga personals kompetens direkt nyttiggörs i industrins och övriga näringslivets utvecklingsprocesser. Verksamheten skall drivas: - med stark resultatorientering med kundtillfredsställelse i centrum; - med affärsmässighet som grund och på ett ekonomiskt självbärande sätt; - med beaktande av högskolans värdesystem och forskarnas/lärarnas intressen; - med spännvidd över Chalmers alla kompetensområden och experimentresurser. Verksamheten har idag ca 30 heltidsanställda. De flesta av dessa har doktorsgrad och erfarenhet från industrin. 5 personer har oavlönade docenttjänster på Chalmers och flera av Chalme rs fast anställda personal medverkar i specifika projekt på CIT. Under de senaste två åren har CIT ökat sin omsättning från 18 MSEK till drygt 36 MSEK. Stiftelsen Chalmers Teknikpark Chalmers Teknikpark grundades 1984 och fastigheten ägs av Fastighet KB, forskarbyn, ett partnerskap mellan Skanska AB och F.O Peterson & Söner Byggnads AB och stiftelsen Chalmers Teknikpark stiftades av Chalmers, Göteborgs stad och Västsvenska handelskammaren. Teknikparken verkar helt på kommersiella villkor och ett avtal finns mellan fastighetsägaren och stiftelsen för att säkerställa fortsatt strategisk utveckling av parken. Huvuddelen av utrymmet i parken är uthyrt till stora företags forsknings- och utvecklingsavdelningar och de företag som bedöms kunna ha ett nära samarbete med Chalmers akademiska styrkor ges förtur till lokalerna. Idag arbetar ca 450 personer i lokalerna, varav 230 är civilingenjörer och 80 har en forskarexamen. Stiftelsen Drivhuset Drivhuset i Göteborg arbetar för att studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers skall utveckla idéer och starta livskraftiga företag eller projekt. Drivhusets vision är också att bli den mest betydelsefulla länken mellan kreativa studenter och näringslivet i regionen. Drivhuset erbjuder studenter ett forum där de kan utveckla de förmågor och tankebanor som blir allt viktigare att behärska i dagens företagsklimat. Genom bland annat praktisk rådgivning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk får studenter hjälp med att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Drivhusets erbjudande är helt kostnadsfritt för alla studenter. Verksamheten bedrivs i stiftelseform, där Chalmers har inflytande genom en styrelseplats. Drivhuset i Göteborg är idag landets största med fem heltidsanställda projektinspiratörer. Kontor finns på Handelshögskolan, Chalmers Gibraltar och Chalmers Lindholmen. Framtidens Företag Framtidens Företag syftar till att bygga upp en inkubator för kunskapsföretag från Göteborgs universitet och Chalmers. Inkubatorn grundades år 2000 av Göteborgs universitet, Chalmers, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Nyföretagarcentrum och Civilekonomföreningen. Flera andra företag i Göteborgs region har idag gått in som medlemmar. Framtidens Företag drivs idag som en ideell förening, där förutom grundarna ytterligare 7 företag är medlemmar. Inkubatorn erbjuder tillgång till bra och billiga kontorslokaler, samarbete med andra företag samt tillgång till ett större nätverk, till högskoleutbildade vid kommersialisering och 6

9 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola företagsutveckling av kunskapsföretag i samverkan med högskolorna och det etablerade näringslivet. Totalt har 40 företag suttit i inkubatorn. Idag är 27 aktiva, varav 19 drivs på heltid. Omsättningen uppgår sammanlagt till 19 MSEK och 25 av företagen går med vinst. Totalt sysselsätter de 78 personer, varav 49 är heltid och 29 deltid samt 25 timanställda. Innovationskapital Innovationskapital startades 1994 på initiativ av Chalmers tekniska högskola och investmentbolaget Bure med syftet att investera i tidiga faser. Investeringsstrategin är följande: - företag inom Information & Kommunikations teknologi och Hälsovård & Life Sciences - Företag som behöver för-sådd, sådd eller expansionskapital - Företag som är baserade i Norden. Sedan starten 1994 har Innovationskapital satt upp tre olika fonder, Inkap1-3. Chalmers har investerat i samtliga dessa fonder, men det formella inflytandet har minskat under åren. Idag finansierar Innovationskapital en doktorandtjänst på Chalmers. I övrigt finns många informella kopplingar till Chalmers genom att t.ex. personal på Innovationskapital har ett förflutet på Chalmers etc. Göteborgs universitet Det finns flera samarbeten mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Inom kommersialiseringsområdet finns framför allt Center for Intellectual Property studies. CIP drivs som en centrumbildning med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Operationellt fungerar centrat i mångt och mycket som en egen institution, nära knuten till Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Göteborgs universitet har inom sin organisation ett antal affärsjurister anställda, dessa bistår ibland Chalmers med hjälp kring avtalshantering. Västra Götalandsregionen (VGR) Sedan starten av Chalmers Innovation 1999 har man haft ett nära samarbete med de myndigheter och organisationer som sköter den offentliga riskfinansieringen av nya företag. Inkubatorn var ombud för Nuteks såddfinansiering, men när denna upphörde övergick denna verksamhet i ett nytt samarbete med Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsorganisationen är en sammanslagning av tre landsting per den 1 januari På försök har Västra Götalandsregionen tagit över det regionala utvecklingsansvaret för kommunikationer, näringslivs- och regionalpolitik från länsstyrelsen. Samarbetet mellan Chalmers Innovation och Västra Götalandsregionen innebär att Chalmers innovation utreder och tar fram förslag till beslut i regionens såddfinansieringsärenden. Totalt ledde detta till 25 företag fick finansiering från VGR under 2002, vilket motsvarande 46% av de länsmedel som fördelas över hela landet. 7

10 Bilaga 5a Göteborg Chalmers tekniska högskola Sammanställning Aktörer org.form ägare/stiftare/medlemmar Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Stiftelse Staten stiftare Chalmers Tekniska Högskola AB AB Stiftelsen Chalmers Tekniska Högskola Chalmers Lindholmen Högskola AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Invest AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Lindholmen Science Park AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Champs AB AB Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Technology Licensing AB AB Chalmers Invest AB Elsago AB, Entreprenörskolefonden, KB01-03 AB/KB Chalmers Invest AB Stiftelsen Chalmers Innovation Stiftelse Chalmers stiftare samt tillsätter styrelse Stiftelsen Chalmers Industriteknik Stiftelse Chalmers stiftare samt tillsätter styrelse Stiftelsen Chalmers Teknikpark Stiftelse Chalmers, Göteborgs stad och Västsvenska handelskammaren stiftare Teknikbrostiftelsen i Göteborg Stiftelse Chalmers har styrelsepost Stiftelsen Drivhuset Stiftelse Chalmers har styrelsepost Venture Cup Väst Ideell förening Chalmers medlem samt styrelsepost Connect Väst Ideell förening Chalmers medlem samt styrelsepost Framtidens Företag Ideell förening Chalmers medlem samt styrelsepost Innovationskapital Fond Chalmers investerat i Inkap1-3 Forskningsinstitut Varierande Varierande Göteborgs universitet Myndighet Staten sammanslagning av landsting med regionalt utvecklingsansvar för kommunikationer, näringslivs- och Västra Götalandsregionen regionalpolitik Staten 8

11 Göteborgs universitet Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sahlgrenska Science Park AB Lindholmen Science Park AB Forskningsinstitut IVL, IVF, IFP, SIK, SIQ, SP, IMEGO, Institutet för tillämpad matematik Stiftelsen Drivhuset GU Holding AB Projekt inom Västra Göta landsregionen GU Framtidens Företag Chalmers Tekniska Högskola AB Chalmers Technology Licencing AB Göteborgs universitet -IT-universitetet, -GU Kontakt, -GU Affärsutveckling, -Entreprenörskapsutbildningen, - TBS i Göteborg Teknikbrostiftelsen Region/kommun Övriga Göteborgs universitet grundades år 1954 genom en sammanslagning av Göteborgs Högskola och Medicinska Högskolan, som hade etablerats År 1967 inrättades den odontologiska fakulteten, och år 1971 införlivades Handelshögskolan (grundad 1923) med universitetet. Som en följd av en högskolereform år 1977 inkorporerades ett stort antal tidigare fristående utbildningsinstitutioner med universitetet. Det är sedan dess Göteborgs universitet har sin bredd och storlek - det näst största universitetet i landet. Universitetet har studenter, 4930 anställda och en årsomslutning på ca 3,7 miljarder. Göteborgs universitet IT-Universitetet IT-universitetet är en del av Chalmers och Göteborgs Universitet, och således ingen egen juridisk enhet. Tillsammans bedrivs IT-relaterad forskning och utbildning. IT-universitetet startade upp ny verksamhet på Lindholmen hösten 2000 med fem magisterprogram. Hösten 2002 startade ytterligare fyra magisterprogram samt ett kandidatprogram. Utbildningarna på Lindholmen har en inriktning mot tillämpad informationsteknologi. På IT-universitetet, Lindholmen, läser idag ca 450 studenter G U Kontakt GU Kontakt är universitetets organisation för samordning och förmedling av kontakter mellan universitetet och näringslivet. Ligger under avdelningen för information och omvärldskontakter. G U Affärsutveckling GU Affärsutveckling är en del av avdelningen för information och omvärldskontakter vid Göteborgs universitet. GU affärsutveckling skall på bästa sätt medverka till att kommersialisera den kunskap och de idéer som genereras inom universitetet, vilket stärker verksamheternas ekonomi och bidrar till samhällsutvecklingen i stort. Inom avdelningen finns idé- och affärsutveckling, affärsjuridisk rådgivning, immaterialrätt och kommersiella nätverk.

12 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Inom idé- och affärsutveckling erbjuder GU Affärsutveckling vägledning i att utveckla idéer och innovationer, de genomför uppsökande verksamhet ute på institutionerna, bistår vid företagsstart samt inkubatorverksamhet och samarbete med entreprenörsutbildningarna. Inom affärsjuridisk rådgivning kan man få hjälp med affärsförhandlingar och avtalsfrågor samt tillgång till seminarier och utbildningar på institutionsnivå. Inom immaterialrätt kan man få vägledning i patent- och upphovsrätt, immaterialrättsliga avtal, områdesbevakning samt tillgång till seminarier och utbildningar på institutionsnivå. GU affärsutveckling har ett stort nätverk av aktörer som arbetar inom och utanför högskolevärlden som utgör stöd i innovations- och utvecklingsprocessen, t ex Venture Cup Väst, Connect Väst, Drivhuset etc. Idag arbetar fyra personer på GU Affärsutveckling, varav två är affärsjurister. Entreprenörskapsutbildningen Entreprenörsutbildningen är en kurs på 40 poäng inom Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Företag, forskare och/eller enskilda entreprenörer har möjligheten att få hjälp att utveckla sina idéer under ett år. Detta genom att studenterna i grupper om ca 2 till 3 personer tar sig an idéer till kommersiellt bärkraftiga projekt och utvecklar dem så långt möjligt under sitt studieår. Projekten utsätts för ingående granskning med hjälp av såväl intern som extern expertis löpande under året och lämpliga nätverk för idéns förverkligande skapas. Utbildningens övergripande mål är att utveckla studenters entreprenöriella förmåga och förmedla ett entreprenöriellt förhållningssätt där en grund för entreprenörskap skapas samt att ett antal nya verksamheter kommer till stånd. Under utbildningen skall studenterna tillägna sig de kunskaper och färdigheter som krävs för att kunna identifiera affärsmöjligheter, starta egna affärsverksamheter och/eller verka som intraprenörer inom redan existerande verksamheter. Affärsidén som studenten arbetar med under året kan vara såväl egen som extern. Under våren och sommaren samlas intressanta affärsidéer in av kursledningen från olika idégivare och vid terminsstart och framåt arbetar studenterna bland annat med att utveckla eventuella egna idéer. Samtliga affärsidéer granskas av en bedömningskommitté som sållar ut de idéer som anses ha bäst potential att kommersialiseras. Bedömningskommittén består av ett antal riskfinansiärer, entreprenörer samt kursledningen som förbehåller sig rätten att avgöra vilka idéer som är passande att utveckla inom ramen för entreprenörsutbildningen. Entreprenörsutbildningen har ett väl utbyggt samarbete med näringsliv och utbildningen förfogar f.n. över arbetsplatser i egna lokaler i Konsthögskolan Valands byggnad. Genom samverkan med företagsinkubatorn i grannhuset, E-huset, träffar projektgrupperna redan existerande företag i en kreativ miljö och introduceras i olika nätverk. Eleverna får också viss finansiering för sina dagliga kostnader med projekten. Studierna och examination är otraditionella. Kunskapsföretag från Göteborgs universitet Ett kunskapsföretag från Göteborgs universitet är ett bolag (i valfri form) som ägs av anställd/anställda vid universitetet, inom ramen för godkända bisysslor, och vars verksamhet baseras på utbildning, forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. Hit räknas även dataarbete av akademisk karaktär. Tanken är att man, framför allt under uppstarten av bolaget och några år framöver, skall kunna finnas i universitetets närhet för ömsesidig kunskapsöverföring och utveckling. Genom att avtala om samarbete får företagaren möjlighet att utnyttja universitetets resurser i vissa avseenden och denne betalar en licens för rätten att använda universitetets namn, i på förhand bestämda sammanhang (ej logotyp) och hyra för lokaler, nät, mm.

13 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Beskrivning av aktörer runt Göteborgs universitet: GU Holding AB GU Holding är ett av Göteborgs universitet helägt holdingbolag. Verksamheten består i att äga, förvalta och försälja aktier i hel- eller delägda projekt- eller tjänstebolag, i vilka syftet skall vara att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete syftande till kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Göteborgs universitet. Ägandet är långsiktigt och fokuserar på uppbyggnaden av mervärden i dotterbolagen inom GU Holding-gruppen, vilken omfattas av ett antal dotter- och intressebolag. GU Holding gruppen har under sin totala verksamhetstid köpt forskning och andra tjänster från forskarmiljöerna inom Göteborgs universitet för sammanlagt 45 MSEK. Holdingbolaget vid Göteborgs universitet har med viss framgång lyckats föra ett antal forskningsidéer till kommersiellt attraktiva projekt och företag. Resursbehovet har dock underskattats och inslag av tveksamhet i styrningsfunktionerna och ägardirektiv har hämmat den nödvändiga tillväxten av verksamheten. Under de två senaste åren har också den svikande riskkapitalmarknanden bidragit till inlåsningseffekter som försvårat försäljningar och nyemissioner. Sammantaget har detta lett till att GU Holding under 2002 haft en hel del finansiella problem, vilket lett till att bolagen upprättat en kontrollbalansräkning per den 31 december En utredning har tillsatts av teknikbrostiftelsen, som kommer att vara klar i slutet av mars GU Holding AB arbetar just nu för att säkra sin fortlevnad. De har fått besked från utbildningsdepartementet att det för närvarande inte finns intresse för ytterligare insatser av riskvilligt ägarkapital till holdingbolagen. Bolaget har utnyttjat alla kreditmöjligheter och har förutom Teknikbrostiftelsen i Göteborg, TBSG, ingen support från offentliga bidrags- eller lånekällor. Fram till januari 2003 hade GU Holding gjort insatser för 16 avknoppningar, baserade på drygt 50 patent. Ackumulerade kostnader var knappt 70 Mkr, varav knappt 40 Mkr för ägarandelar i avknoppningar och drygt 30 Mkr i driftskostnader inom bolaget. Finansieringen har varit följande: Lån från TBSG 15,4 Mkr, bidrag från TBSG 11,5 Mkr, intäkter från sålda ägarandelar 14 Mkr, eget kapital 6 Mkr och externa rörelsekrediter 18 Mkr. TBSG har gått in med ytterligare knappt 4 Mkr i avknoppningsföretag och givit nya bidrag under 2003 på knappt 3 Mkr. Totalt är därmed TBSGs insats i form av direkta eller indirekta lån eller bidrag till GU Holding närmare 35 Mkr fram till och med halvåret Avknoppningsföretagen i innehavet som i dag sysselsätter ca 125 personer i Sverige har å sin sida attraherat drygt 300 Mkr i riskkapital från andra aktörer. Teknikbrostiftelsen i Göteborg Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG) är en av sju i landet. Teknikbrostiftelsen i Göteborg arbetar inom tre programområden (A-C), där Biovetenskap och kultur/media/design är profilområden. A. Kommersialisering av forskning B. Entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt C. Samverkan mellan högskola och små & medelstora företag TBSG arbetar genom att: - Påverka attityder till entreprenörskap och kommersialisering av kunskap bland studenter, forskare och lärare vid högskolan, samt attityder till högskolan bland små och medelstora företag.

14 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet - Utveckla högskolans infrastruktur för innovationsutveckling och näringslivssamverkan. - Öka klusterbildning speciellt inom våra profilområden; Biovetenskap och Kultur/media/design. TBSG har spelat en mycket viktig roll i uppbyggnaden av de stödstrukturer som finns inom Chalmers innovationssystem. TBSG, Chalmers Innovation och Chalmersinvest har skrivit ett saminvesteringsavtal, vilket innebär att TBSG skall inbjudas att investera på lika villkor. TBSG har avsatt 20MSEK för detta projekt, de har också utfärdat en kredit till Chalmersinvest på 15MSEK, denna är dock inte utlöst. Vidare har Venture Cup Väst, Connect Väst, Stiftelsen Drivhuset och Framtidens Företag fått finansiering från TBSG. Samtliga aktörer inom Chalmers innovationssystem anger att TBSG varit en mycket viktig aktör i uppbyggnaden av systemet, de har förutom att finansiera systemet, med sitt förhållningssätt och arbetssätt främjat samarbete och samsyn mellan de olika aktörerna. Lindholmen Science Park AB Lindholmen Science Park bildades 1999 och ägs i dag av Chalmers, Göteborgs Universitet, Göteborg Stad och näringslivet. Lindholmen Science Park finns på Norra Älvstranden i Göteborg. Området är totalt ca kvm. Inom teknikparksområdet växer idag fram ett kluster av utvecklingsintensiva företag inom mobilt internet, telematik och modern mediaindustri i närkontakt med forskning och utbildning på universitetsnivå. Flera stora företag har redan etablerat sig här, bla Ericsson och Volvo. Göteborgs universitet är redan på plats genom IT-universitetet och Chalmers genom Chalmers Lindholmen. Chalmers Technology Licensing AB (CTL) Chalmers Technology Licensing grundades 1996 under namnet Forskarpatent i Västsverige med syftet att medverka till ökad kommersialisering av nya teknologier från Västsvenska universitet. Företaget grundades ursprungligen av Teknikbrostiftelsen och under 2000 flyttades majoriteten av verksamheten över till Forskarpatent i Väst. Detta företag ägdes av Teknikbrostiftelsen, Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska högskola. Sedan den 1 november 2001 ägs båda dessa företag av Chalmersinvest. Under 2002 bytte Forskarpatent Väst namn till Chalmers Technology Licencing AB. I partnerskap med uppfinnarna är CTL s affärsidé att addera värde till forskningsresultat och utveckla dem till kommersiellt gångbara innovationer som marknadsförs på marknadsmässiga grunder. CTL genomgår omstrukturering från att ha varit ett bolag med fokus på att kommersialisera s k operativ IP till att bli en IPR-ägarstruktur under AB Chalmers som skall hantera strategisk IP. CTL arbetar både gentemot Chalmers och Göteborgs universitet. Stiftelsen Drivhuset Drivhuset i Göteborg arbetar för att studenter vid Göteborgs universitet och Chalmers skall utveckla idéer och starta livskraftiga företag eller projekt. Drivhusets vision är också att bli den mest betydelsefulla länken mellan kreativa studenter och näringslivet i regionen. Drivhuset erbjuder studenter ett forum där de kan utveckla de förmågor och tankebanor som blir allt viktigare att behärska i dagens företagsklimat. Genom bland annat praktisk rådgivning, utbildning och kontakter inom Drivhusets nätverk får studenter hjälp med att gå vidare i processen från idéförverkligande till företagsamhet. Drivhusets erbjudande är helt kostnadsfritt för alla studenter. Verksamheten bedrivs i stiftelseform, där Göteborgs universitet har inflytande genom en styrelseplats. Drivhuset i Göteborg är idag landets största med fem heltidsanställda projektinspiratörer. Kontor finns på Handelshögskolan, Chalmers Gibraltar och Chalmers Lindholmen.

15 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sahlgrenska Science Park Sahlgrenska Science Park bildades för att ta tillvara och stödja den entreprenörsanda som präglar Göteborgsregionen. Målsättningen är att skapa en god tillväxtmiljö för forskningsanknutna biomedicinska företag, och genom detta stödja nyföretagande och kommersialisering. Det sedan länge etablerade samarbetet mellan sjukvården, akademin och näringslivet har skapat unika förutsättningar på Medicinareberget. Forskarparken fungerar nu som en plattform där olika discipliner samverkar och utbyter erfarenheter och kunskap För att som företag ingå i Sahlgrenska Science Park är det en förutsättning att man bedriver medicinsk forskning och utveckling. Detta ska ske med anknytning till den forskningen vid Sahlgrenska Akademin, Chalmers eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Verksamheten är i första hand riktad mot följande tre företagskategorier inom den biomedicinska sektorn: Groddföretag som ursprungligen kommer från universitetet, avknoppningsföretag från etablerad industri samt forskningssatelliter från etablerade företag, som har behov av närheten till universitet och sjukhus. Verksamheten tillhandahåller viss administrativ service och tillgång till gemensamma lokaler såsom lunchrum och konferensrum med tillhörande teknisk utrustning. Inkubatorn bistår också entreprenörerna med rådgivning inom exempelvis ekonomi, juridik, affärsutveckling och marknadsföring. Företagen erbjuds också deltagande i utbildning och seminarier. För att ge många grodd- och avknoppningsföretag möjlighet att utvecklas i denna stimulerande miljö är målet att företagen ska ha utvecklat sin produkt / tjänst inom tre år. De erbjuds då en plats i andra lokaler i forskarparken. Sahlgrenska Science Park AB ägs av en intresseförening med fyra medlemmar; Göteborgs Kommun, Mölndals Kommun, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregion. Framtidens Företag Framtidens Företag syftar till att bygga upp en inkubator för kunskapsföretag från Göteborgs universitet och Chalmers. Inkubatorn grundades år 2000 av Göteborgs universitet, Chalmers, Svenskt Näringsliv, Företagarna, Nyföretagarcentrum och Civilekonomföreningen. Flera andra företag i Göteborgsregionen har idag gått in som medlemmar. Framtidens Företag drivs idag som en ideell förening, där förutom grundarna ytterligare 7 företag är medlemmar.. Inkubatorn erbjuder tillgång till bra och billiga kontorslokaler, samarbete med andra företag samt tillgång till ett större nätverk, till högskoleutbildade vid kommersialisering och företagsutveckling av kunskapsföretag i samverkan med högskolorna och det etablerade näringslivet. Totalt har 40 företag suttit i inkubatorn. Idag är 27 av dess 40 aktiva, varav 19 drivs på heltid. Omsättningen uppgår sammanlagt till 19 MSEK och 25 av företagen går med vinst. Totalt sysselsätter de sammanlagt 78 personer, varav 49 är heltid och 29 deltid samt 25 timanställda. Chalmers tekniska högskola Det finns flera samarbeten mellan Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet. Inom kommersialiseringsområdet finns framför allt Center for Intellectual Property studies. CIP drivs som en centrumbildning med Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola som huvudmän. Operationellt fungerar centrat i mångt och mycket som en egen institution, nära knuten till Juridiska institutionen vid Handelshögskolan i Göteborg och Sektionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers. Göteborgs universitet har inom sin organisation ett antal affärsjurister anställda, dessa bistår ibland Chalmers med hjälp kring avtalshantering. Västra Götalandsregionen (VGR)

16 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sedan starten av Chalmers Innovation 1999 har man haft ett nära samarbete med de myndigheter och organisationer som sköter den offentliga riskfinansieringen av nya företag. Inkubatorn var ombud för Nuteks såddfinansiering, men när denna upphörde övergick denna verksamhet i ett nytt samarbete med Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsorganisationen är en sammanslagning av tre landsting per den 1 januari På försök har Västra Götalandsregionen tagit över det regionala utvecklingsansvaret för kommunikationer, näringslivs- och regionalpolitik från länsstyrelsen. Samarbetet mellan Chalmers Innovation och Västra Götalandsregionen innebär att Chalmers Innovation utreder och tar fram förslag till beslut i regionens såddfinansieringsärenden, vilket också omfattar projekt från Göteborgs universitet. Totalt ledde detta till att 25 företag fick finansiering från VGR under 2002, vilket motsvarande 46% av de länsmedel som fördelas över hela landet.

17 Bilaga 5a Göteborg Göteborgs universitet Sammanställning Aktörer org.form ägare/stiftare/medlemmar Göteborgs universitet Myndighet Staten GU Holding AB AB Göteborgs universitet Lindholmen Science Park AB AB GU Holding AB delägare Teknikbrostiftelsen i Göteborg Stiftelse GU har styrelsepost Stiftelsen Drivhuset Stiftelse GU har styrelsepost Venture Cup Väst Ideell förening GU medlem samt styrelsepost Connect Väst Ideell förening GU medlem samt styrelsepost Sahlgrenska Science Park AB AB Intresseförening, Göteborgs- och Mölndals Kommun, Business Region Göteborg samt Västra Götalandsregionen. GU styrelsepost Framtidens Företag Ideell förening GU medlem samt styrelsepost Forskningsinstitut Varierande Varierande Chalmers tekniska Högskola AB AB Stiftelsen Chalmers tekniska högskola Chalmers Technology Licencing AB AB Chalmers tekniska högskola sammanslagning av landsting med regionalt utvecklingsansvar för kommunikationer, näringslivs- och Västra Götalandsregionen regionalpolitik Staten

18 Teknikbrostiftelsens i Göteborg stipendier för idéutveckling 1(7) Bilaga 5a Göteborg Stipendieprogram Alla Teknikbrostiftelser har någon form av stipendieprogram för studenter och forskare med kommersiella idéer. Teknikbron i Göteborg har den längsta erfarenheten och i dag den största volymen. Marie Ivarsson, Teknikbrons projektledare, har sammanställt följande text. Den avslutas med en summering från en utvärdering av programmet som gjordes våren Teknikbrostiftelsen i Göteborg (TBSG) delar varje år ut sammanlagt två miljoner kronor i Stipendier för Idéutveckling. Innovativa forskare, lärare och studenter vid västsvenska högskolor får genom dem en hjälp på vägen i sin utveckling av nya eller förbättrade produkter och tjänster. Stipendierna vill uppmuntra till högskolenära entreprenörskap, eget företagande och kommersialisering. Stipendierna inrättades efter beslut i TBSG:s styrelse TBSG:s satsning på Stipendier för Idéutveckling omfattar sedan starten totalt 8,93 miljoner kronor. 111 stipendieprojekt (195 individer) inom ett stort antal ämnesområden, allt från medicin, hälsa/sjukvård, teknik, naturvetenskap, kultur/musik och design till humaniora och IT, har genomförts. En utvärdering av projekten visar att drygt hälften av mottagarna startat företag, att drygt 40 procent har sökt patent, samt att en betydande attitydpåverkan skett hos individer och i det västsvenska högskolesystemet. Syfte och mål Syftet med Stipendier för Idéutveckling är tvådelat: att påverka attityder till entreprenörskap, eget företagande och kommersialisering inom högskolan, både på system- och individnivå. att stödja vidareutveckling av innovativa idéer ur högskoleutbildning och forskning till nya eller förbättrade produkter eller tjänster på marknaden, och därmed bidra till Västsveriges tillväxt och konkurrenskraft (en form av tidig såddfinansiering). Stipendierna utgör en viktig del av TBSG:s verksamhet. Det är därför nödvändigt att se verksamheten i ljuset av de tre arbetssätt som stiftelsen slagit fast: Påverka attityder till entreprenörskap och kommersialisering i högskolan, samt attityder till högskolan bland små- och medelstora företag.

19 2(7) Bilaga 5a Göteborg Stipendieprogram Utveckla högskolans infrastruktur för innovationsutveckling och näringslivssamverkan Öka klusterbildningen särskilt inom profilområdena biovetenskap och kultur/media/design. Målgrupp Stipendierna kan sökas av doktorander, forskare, lärare eller studenter vid Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs eller Karlstads Universitet, högskolorna i Borås, Uddevalla/Trollhättan, Halmstad, Jönköping, Skövde eller vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara, som har en idé eller ett forskningsresultat som man bedömer kan utvecklas till en produkt/tjänst som efterfrågas på marknaden. Stipendierna riktar sig till dem som vill starta ett eget företag kring sin produkt-/tjänsteidé eller skydda eller sälja den till ett befintligt företag (patentering/licensiering). Utlysning/marknadsföring Stipendierna har sedan inrättandet utlysts åtta gånger. Till och med år 2000 skedde detta en gång per år. Från och med år 2001 utlyses de två gånger per år 1 april respektive 1 oktober - och ramen för stipendiemedlen fördubblades från 1 Mkr till 2 Mkr per år. Marknadsföringen har utvecklats över åren. Den viktigaste informationskanalen är TBSG:s hemsida, dit också de sökande hänvisas. Där finns all information lättillgängligt presenterad. Ansökningsförfarandet är också enkelt med hjälp av ett elektroniskt ansökningsformulär. Vidare används tryckt material (affischer, vykort, informationsbrev) som distribueras brett inom högskolorna, liksom e-postutskick till institutionerna via kontaktpersoner/urvalsansvariga på högskolorna. Dessutom sker annonsering i student-, högskole- och fackpress. Det nära samarbete som TBSG har med affärsrådgivare/-utvecklare vid högskolorna och entreprenörskapsprojekt som t ex Drivhuset och Venture Cup Väst underlättar marknadsföringen av stipendierna. Genom den nära relation som TBSG:s kansli har med enskilda personer ute på högskolorna medverkar man där aktivt till att sprida information om stipendierna. I flera fall erbjuder personal vid högskolornas näringslivsfunktioner stöd för framför allt studenterna i formuleringen av ansökningar. Omfattningen av stipendiemedel TBSG:s styrelse fattar årligen beslut om budget för stipendierna. Omkostnadsbudgeten för marknadsföring och andra aktiviteter relaterade till

20 3(7) Bilaga 5a Göteborg Stipendieprogram stipendierna uppgår till cirka 10 procent av projektbeloppet exklusive projektledarens lön. Det belopp som kunde ansökas t.o.m. år 2001 var kronor oavsett sökande. Från och med år 2002 är beloppsgränserna relaterade till vem som söker. Doktorander/forskare/lärare med en forskningsbaserad idé kan ansöka om ett stipendium mellan kr. Grundutbildningsstudenter med en idé baserad på utbildningen kan ansöka om ett stipendium mellan kr. Stipendiet är personligt och utgör inte skattepliktig inkomst. Det kan användas till att täcka levnadsomkostnader och/eller utvecklingskostnader (material, rådgivning etc.) samt bekosta en patentansökan. Projekttiden varierar mellan 6-18 månader. Antal sökande och satsningens storlek Chalmers och Göteborgs universitet dominerar vad gäller antalet ansökningar i förhållande till de regionala högskolorna, vilket beror på det större student- och forskarunderlaget. Statistik Omgång Antal ansökningar Totalt utdelat Antal stipendieprojekt Studentprojekt Forskarprojekt Totalt antal stipendiater ,1 Mkr ,2 Mkr ,18 Mkr ,43 Mkr vt/ht ,94 Mkr vt/ht ,08 Mkr SA: ,93 Mkr Studenter, forskare och lärare konkurrerade initialt med varandra vilket innebar en konkurrensfördel för forskarprojekten. För att åstadkomma en mer rättvis konkurrenssituation infördes fr.o.m. år 2001 två kvotgrupper; studenter respektive lärare/forskare, samtidigt som den totala finansieringen för stipendierna fördubblades. Kvotgrupperna baseras således på idéägarens ursprung (student eller forskare). Vissa projekt som söker stipendier drivs dock av studenter, men där idéägaren är

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-06-25 U2013/4153/UH Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet (Ds 2013:49)

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

Nyckelaktörsprogrammet

Nyckelaktörsprogrammet Nyckelaktörsprogrammet Nr 1, Sept 2008 VINNOVA lanserade Nyckelaktörsprogrammet 2006. Programmet syftar till att stärka högskolans roll som motor för förnyelse och utveckling av näringsliv och samhälle

Läs mer

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286.

Utveckla din ide. Utveckla ditt foretag. Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Utveckla din ide Utveckla ditt foretag Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. Har du en idé eller vill utveckla ditt företag? Hos oss får du hjälp på vägen med att förverkliga dina planer. Oavsett

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation

Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Biopetrolia integrerar utbildning, forskning och innovation Anastasia Krivoruchko och Florian David, några av delägarna i Biopetrolia. Utvecklingsbolaget Biopetrolia använder jästceller för att utveckla

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag

ALMI INVEST. Kompetens och kapital för tillväxt i bolag ALMI INVEST Kompetens och kapital för tillväxt i bolag Pär Nordström Investerings ansvarig Såddkapital Almi-koncernen i siffor Kontor på 40 orter Över 500 medarbetare. Drygt 350 portföljbolag 3 331 lån

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB

Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling. Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB Utvärderingsrapporter 2012:01 Regional utveckling Följeforskning såddlån, slutrapport Följeforskningen är genomförd av Sweco Eurofuturs AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund 4 1.2 Tidigare

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks

Swedish Incubators & Science Parks Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges inkubatorer och science parks Inspel angående svensk inkubationsverksamhet Sveriges inkubatorer är kärnprocesser både

Läs mer

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd.

FINANSIERING. Tillväxtverket har en rad olika stöd som du som egen företagare kan söka, särskilt du som driver företag på lands- eller glesbyd. Du har en idé och vill komma igång med ditt företag. Frågan är hur du ska finansiera företaget och kunna betala för allt? Här kan du läsa om några olika sätt att finansiera företagsstarten på. Var realistisk

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Strategiska rekryteringar 14

Strategiska rekryteringar 14 Sida 1 (8) UTLYSNING Strategiska rekryteringar 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för strategiska rekryteringar. Stödformen innebär

Läs mer

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009

Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? Oktober 2009 2 Vad kan det offentliga stödsystemet erbjuda Bactiguard? 1. Skåne, det självklara valet 2. Vi hjälper er med etablering 3. Ni får tillgång

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör

Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen. Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Samverkan mellan universitet och kommunen stärker regionen Jens Schollin, rektor Staffan Isling, kommundirektör Örebro en av de snabbast växande kommunerna 142 000 invånare 2014 Vi växer ca 2 000 invånare

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG

UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG UTVECKLA DIN IDE UTVECKLA DITT FORETAG Uppsala. Företagande varje dag. Sedan 1286. HAR DU EN IDÉ ELLER VILL UTVECKLA DITT FÖRETAG? I Uppsala är vi många företagsfrämjande aktörer som kan hjälpa dig vidare

Läs mer

Sammanfattning. Mitt uppdrag

Sammanfattning. Mitt uppdrag Sammanfattning Mitt uppdrag Enligt direktiven (2007:169), bilaga 1, ska jag göra en översyn av de statliga finansieringsinsatserna för nya, små och medelstora företag (SME-företag). Jag ska analysera hur

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet

Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Riskkapital Hur ser en investerares perspektiv ut på MedTech? Claes Post, ALMI INVEST AB och InnovationskontorETT/Linköpings universitet Lite om ALMI INVEST Vårt investeringsfokus Life Science, varför

Läs mer

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig

Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig Innovationssystem för alla? Kent Mrozek, Licensieringsansvarig LTU Business AB är en regional huvudaktör för innovation och tillväxt. Vi främjar samverkan mellan Luleå tekniska universitet, näringsliv

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga

2009-02-19 U2009/973/UH. Enligt sändlista. 1 bilaga Regeringsbeslut II:8 2009-02-19 U2009/973/UH Utbildningsdepartementet Enligt sändlista Uppdrag att utarbeta strategier för innovationskontor 1 bilaga Regeringen uppdrar åt Uppsala universitet, Lunds universitet,

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Stockholm: Universitetshuvudstaden

Stockholm: Universitetshuvudstaden Stockholm: Universitetshuvudstaden Utbildning, forskning och utveckling med Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet i samverkan. Stockholm: Universitetshuvudstaden

Läs mer

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H.

SWElife SIO Folksjukdomar. Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. SWElife SIO Folksjukdomar Finansieringslösningar Sammanställning av några bilder från rapport 12 maj 2015 Jonas Gallon och Lars H. Bruzelius Uppdraget 1. Identifiera lösning som väsentligt ökar möjligheterna

Läs mer

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft

Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 1 2012-03-21 Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft BILD 2 2012-03-21 Högskolornas forskningsfinansiär KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och

Läs mer

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot

BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN. Ideon Innovation: The Creative Plot BILAGA 1 PILOTPROJEKTEN Ideon Innovation: The Creative Plot Projektperiod: 2011-11-01 2013-06-30 Region: Skåne www.ideoninnovation.se www.thecreativeplot.se Ideon Innovation är en av flera inkubatorer

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema

Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Bilaga 1 Stöd till utvecklingsprojekt i akademiska forskningsmiljöer innan företag bildas Tema Läkemedel, bioteknik och medicinsk teknik Syfte Att förstärka det nationella systemet för verifieringsstöd

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås

Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Vad kan praktiker lära av forskningen? Mikael Samuelsson Centrum för Entreprenörskap och Affärsdesign Högskolan i Borås Agenda Presentation Praktiker Entreprenörskap Forskning i Sverige vad vet vi nu?

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt.

Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt. Datum vår referens 2015-09-07 Håkan Eriksson Näringsdepartementet Enheten för kapitalförsörjning Att: Henrik Levin 103 33 Stockholm Remissvar Almega AB vill med anledning av SOU 2015:64 yttra sig om betänkandet

Läs mer

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling

Winn Winn West. Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Idrottens entreprenörskap för lokal och regional utveckling Winn Winn West Projektet som breddar idrottens betydelse från traditionell folkrörelseverksamhet till en aktiv aktör i Västra

Läs mer

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB

Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB R5 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1 (5) Göteborgs universitet Box 100 405 30 GÖTEBORG Göteborgs universitets övertagande av verksamheten i Handelshögskolan kompetens AB Riksrevisionsverket (RRV)

Läs mer

Almi Företagspartner AB

Almi Företagspartner AB Almi Företagspartner AB 40 kontor över hela landet med 500 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Finansiering och rådgivning Riskkapital (expansion)

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13

FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008. Fastställd av styrelsen 2007-12-13 FÖRETAGSCENTRUM I OSKARSHAMN VERKSAMHETSPLAN 2008 2008 Fastställd av styrelsen 2007-12-13 INNEHÅLL 1 Mötesplatser 3 1.1 Bron till kommunen 3 1.2 Företagsbesök 3 1.3 Frukostträffar och seminarier 3 1.4

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd

Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng. From knowledge to business idea and company 5 credits. MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kursplan för Kunskap, affärsidé, företag 5 poäng From knowledge to business idea and company 5 credits MAH, Drivhuset & Venture Cup Syd Kurskod: KA0001 Utbildningsområde: Högskoleövergripande Nivå: A (1-20)

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström

Avdelningen för externa kontakter. Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Avdelningen för externa kontakter Vägen till givande samarbeten Ulla Lundström Huvudmålet för verksamheten är att generera uppdrag inom utbildning och forskning samt donationer och allmän goodwill till

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg

Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL. Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Fokusområde INNOVATIONER UPPFINNINGAR RISKKAPITAL Tillväxtallians Trollhättan/Vänersborg Deltagare Alina Titova, Hans Andersson, Torvald Brahm, Stig-Göran Dennisson, Kjell-Åke Johansson, Per Johansson,

Läs mer

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor YTTRANDE 2012-06-19 AD 411-2012/1081 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delrapporten Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor

Läs mer

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr )

CONNECTs Delfiner. CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) BAKGRUND CONNECT Norr 2011 : CONNECT Norr bidrog till att 42 miljoner kronor i restes i form av nytt kapital. (CONNECT i Sverige som helhet: 77mkr ) Sex Investerarträffar Tolv Företagspresentationer för

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet

Yttrande över betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt, SOU 2015:64, från Göteborgs universitet Institutet för innovation och samhällsförändring YTTRANDE 1 / 5 2015-09-14 dnr VR 2015/73 Näringsdeparementet Enheten för Kapitalförsörjning Henrik Levin Ert Dnr:N2015/4705/KF Yttrande över betänkandet

Läs mer

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt

RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt RegSam - Regional Samverkan för hållbar tillväxt Syfte med RegSam Att skapa förutsättningar för samverkan och hållbar tillväxt Att förstärka och fördjupa samverkansarbetet mellan akademi och företag/organisationer.

Läs mer

Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13

Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13 Bilaga 1 Sida 1(7) KL 1900 Inger Åckander, 630222 Vetenskaplig Konferens Innovationsteknik Eskilstuna 2007-03-13 Studie i ALMI Företagspartners uppföljning för affärsområdet Inledning Historien visar på

Läs mer

Your Business Partner in Innovation Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning

Your Business Partner in Innovation Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning Your Business Partner in Innovation Kommersialisering - så mycket mer än monetär avkastning Klementina Österberg, GU Holding, 2013-09-03 Innehåll Inledning Bakgrundsbeskrivning vice Genomgång av nyckeltal

Läs mer

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå

Adjungering av FoUchef/specialist. på avancerad nivå UTLYSNING 1 Adjungering av FoUchef/specialist för utbildning på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att tillsammans med näringslivet ansöka om finansiering för adjungering av FoU-chef/specialist

Läs mer

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt?

Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? Tillväxt, miljö och regionplanering Innovationskraft Stockholm Hur gör vi Stockholm mer innovativt? 9.00-10.15 Charlotte Hansson, TMR hälsar välkommen Stockholmsregionens innovationsförmåga regionens styrkor

Läs mer