IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006"

Transkript

1 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel

2

3 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik... 5 Kvalitetssäkring... 5 Finansiering av forskning... 5 Inriktning på forskningen... 7 Var bedrivs forskningen?... 8 Typ av projekt... 9 Forskning inom IT och lärande samtliga projekt Blekinge högskola Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Högskolan i Halmstad Handelshögskolan Högskolan i Borås Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan Kristianstad Högskolan Väst Interaktiva institutet Karlstads universitet Karolinska institutet KTH Linköpings universitet Luleå tekniska universitet Lunds universitet Lärarhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mitthögskolan Stockholms universitet SLU Umeå universitet Uppsala universitet Växjö universitet Bilaga Utskick till kontaktpersoner

4 Sammanfattning Redan då motsvarande kartläggning gjordes för två år sedan var KKstiftelsen den aktör som finansierade flest forskningsprojekt inom IT och lärande och denna position har man befäst ytterligare. Kartläggningen visar att mer än var fjärde forskningsprojekt helt eller delvis finansieras från KKstiftelsen. Den forskning som bedrivs sker främst i form av forskningsprojekt med inriktning mot skolan. Drygt 60 procent av all forskning är forskningsprojekt och knappt hälften av projekten har en tydlig koppling till skolan. Göteborgs universitet har mist sin dominerande roll sett till antalet projekt. Även om man fortsatt är störst så drivs ett stort antal projekt även på KTH, Umeå universitet och på Interaktiva institutet. Sedan 2002 har antalet nya forskningsprojekt inom IT och lärande per år successivt minskat. Bakgrund Som aktör inom forskningsområdet IT och lärande är det av stor vikt för KK-stiftelsen att hålla sig informerad om vilken forskning som bedrivs inom området. Sedan 2003 har KK-stiftelsen en gång per år anlitat företaget Metamatrix för att kartlägga aktuell forskning inom IT och lärande inom skolområdet. Vid ett tidigare tillfälle, 2004, utvidgades kartläggningen till att även innefatta forskning om IT och lärande som inte har skolan i fokus. Under jan feb 2006 har en revidering av denna breda forskningsöversikt skett. Datainsamling Kartläggningen gör inget anspråk på att vara komplett, men vår ambition är att den ska täcka merparten av den forskning som bedrivs om IT och lärande på svenska lärosäten. Avgränsning av området IT och lärande För att ett forskningsprojekt eller motsvarande ska få vara med i denna översikt måste informationstekniken och lärandet vara studieobjekt i forskningen. Det räcker med andra ord inte att forskaren t.ex. använder 4

5 datorer i sin forskning eller att forskaren själv lär sig om IT under sin forskning. I övrigt har IT och lärande som begrepp inte definierats eller avgränsats av oss, utan har forskarna själva använt dessa termer i sin beskrivning av sin egen forskning tas projektet med i förteckningen. Metodik Insamlingen har huvudsakligen skett genom desk research, dvs informationssökning via internet. De källor vi bl.a. tittat på är: Kända forskningsfinansiärers databaser och hemsidor. Kända forskningsprograms databaser och hemsidor. Övriga webbplatser som kan tänkas ha information om forskning inom IT och lärande (bl.a. genom googling på forskning* IKT och lärande ). Kvalitetssäkring Efter genomförd datainsamling har ett e-postbrev gått ut till dem som stått som kontaktperson för ett forskningsprojekt. Bifogat e-postbrevet har kontaktpersonen fått en lista över samtliga forskningsprojekt (kap 8) med en förfrågan om att verifiera att uppgifterna om det egna projektet är korrekta, samt komplettera med information om sådan saknas. Vi har även bett de personer som kontaktats att tipsa om projekt som inte finns med på listan. Totalt har vi fått feedback från kontaktperson i 81 av 179 de redovisade projekten (45 %). 45 av projekten har vi fått återkopplingen på under hösten och vintern Övriga har vi fått granskade och godkända vid tidigare utskick 2003 och Denna andra revision av översikten innefattar 30 nya projekt. 45 projekt har blivit bortplockade pga. att slutår är 2001 eller tidigare (i denna finns endast projekt som pågår eller är avslutade 2002 eller senare) eller att projektet, utifrån den information vi har fått, ändrat karaktär. Finansiering av forskning Kartläggningen visar att KK-stiftelsen är den aktör som finansierar flest forskningsprojekt om IT och lärande. 28 procent av de projekt som medverkar i översikten finansieras via KK-stiftelsen. Detta kan jämföras 1 Revidering av IT och lärande med koppling till skolan skedde under hösten

6 med Vetenskapsrådet som finansierar 13 procent av forskningen inom området. Distansutbildningsmyndigheten, (Distum) som är nummer tre sett till antalet projekt som finansieras, lades ner Bland de övriga finansiärerna är det ingen som är engagerad i mer än två projekt. Uppgift om finansiering saknas för 24 procent av forskningsprojekten. Det är rimligt att anta att finansieringen av en stor del av dessa projekt sker inom ramen för universitetens och högskolornas fakultetsanslag. Ingen uppgift om finansiär 24% KK-stiftelsen 28% Fakultetsanslag 3% Vetenskaprådet 13% Övriga 23% Vinnova 2% DISTUM 7% Diagram 1. Finansiering av forskning inom IT och lärande. Baserat på totalt 179 projekt. Vid en jämförelse med den kartläggning som skedde 2004 har andelen projekt finansierade av KK-stiftelsen ökat något, samtidigt som Vetenskapsrådet andel är oförändrad KK-stiftelsen 25 % 28 % Vetenskapsrådet 13 % 13 % Distum 8 % 7 % 2 Baserat på totalt 194 projekt. 6

7 Inriktning på forskningen För att ge en bild av inom vilka områden forskning om IT och lärande bedrivs har vi gjort en grov kategorisering av projekten. Då KK-stiftelsen har ett speciellt intresse av forskning som riktar sig mot den svenska grundoch gymnasieskolan (42 % av de projekt som KK-stiftelsen finansierar har skolkoppling) har vi först och främst tittat på om och bedömt om projekten har koppling till skolan. Genomgången visade att knappt hälften (49 %) av projekten hade en skolkoppling. För att ge en bild över inriktningen för de övriga projekten har dessa kategoriserats utifrån vetenskapsområdena: humaniora, naturvetenskap, teknik, medicin, utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap. Humaniora 4% Medicin 11% Naturvetenskap 1% Skolan 49% Samhällsvetenskap 9% Teknik 11% Utbildningsvetenskap 15% Diagram 2. Forskning inom IT och lärande indelat per vetenskapsområde respektive med skolkoppling. Baserat på totalt 179 projekt. Den förändring som skett sedan 2004 är att andelen projekt som kan placeras i gruppen teknik och medicin har ökat, samtidigt som antalet projekt inom utbildningsvetenskap och samhällsvetenskap är färre. 7

8 Humaniora 2 % 4 % Naturvetenskap 0 % 1 % Teknik 6 % 11% Medicin 4 % 11 % Utbildningsvetenskap 25 % 15 % Samhällsvetenskap 17 % 9 % Skolan 46 % 49 % Var bedrivs forskningen? Flest projekt, 19 st, inom området IT och lärande bedrivs på Göteborgs universitet. Denna bild överensstämmer från tidigare kartläggningar. KTH, Umeå universitet, Interaktiva Institutet och Lunds universitet är andra lärosäten där relativt många projekt inom området bedrivs. Diagrammet nedan visar även hur stor andel av projekten som finansieras av KKstiftelsen Blekinge Tekniska högskola Chalmers tekniska högskola Göteborgs universitet Halmstad Högskola Handelshögskolan Högskolan i Borås Högskolan i Halmstad Högskolan i Jönköping Högskolan i Kalmar Högskolan i Kristianstad Högskolan Väst Interaktiva Institutet Karlstads Universitet Karolinska Institutet KTH Linköpings Universitet Luleå Tekniska Universitet Lunds Universitet Lärarhögskolan i Stockholm Malmö högskola Mitthögskolan Stockholms universitet Sveriges Lantbruksuniversitet Umeå Universitet Uppsala Universitet Växjö Universitet Övriga KKS Diagram 3. Forskning inom IT och lärande utifrån det lärosäte där forskningen bedrivs. Baseras på 179 projekt. 8

9 I jämförelse med kartläggningen 2004 har Göteborg mist sin dominerande ställning och antalet projekt inom IT och lärande har minskat från 28 till 19. Detta kan ha ett samband med att LearnIT som har Göteborgs universitet som säte är planerat att avslutas 2007 och att antalet projekt inom programmet successivt blir färre. Både hos KTH och hos Umeå universitet har antalet projekt ökat något Göteborgs universitet 28 (14 %) 19 (11 %) KTH 15 (8 %) 18 (10 %) Umeå universitet 13 (7 %) 16 (9 %) Interaktiva institutet 11 (6 %) 14 (8 %) Lunds universitet 14 (7 %) 13 (7 %) Uppsala universitet 13 (7 %) 12 (7 %) Typ av projekt När det gäller forskningstyp är majoriteten forskningsprojekt eller avhandlingar. Sedan kartläggningen 2004 har antalet avhandlingar inom området ökat. Detta kan ha ett samband med att information om avhandlingar blivit mer tillgänglig genom bl.a. DIVA-projektet. DIVA, Digitala vetenskapliga arkivet, syftar till att synliggöra vilken forskning som bedrivs på svenska lärosäten. Projektet som drivs av Uppsala universitet har pågått sedan 2000, men det är först på senare tid som det blivit riktigt intressant. Detta pga av att fler högskolor och universitet har valt att samarbeta med DIVA. Typ Forskningsprojekt 60 % 62 % Avhandling 14 % 26 % Post doc-projekt 2 % 2 % Utvärdering 2 % 2 % Förstudie 1 % 1 % Nätverk 1 % 1 % Samverkansprojekt - 1 % i.u. 10 % 6 % Vid en granskning av när de forskningsprojekt som återges i översikten påbörjades (uppgift om startår finns för 62 % av projekten) framträder en bild som pekar på att forskningen inom IT och lärande ökade successivt fram till år 2002 för att sedan minska kraftigt. Bland den forskning som redovisas i denna rapport är endast tre projekt påbörjande under

10 Projekt som är finansierade av KK-stiftelsen är relativt jämt fördelade över åren KKS övriga Diagram 4. Visar när forskningsprojekten startades, samt vilka som fått finansiering genom KK-stiftelsen. Baseras på 111 projekt. 10

11 Forskning inom IT och lärande samtliga projekt Forskningsprojekten redovisas utifrån det lärosäte där forskningen huvudsakligen bedrivs. I de fall där fler forskningsprojekt ingår i ett och samma forskningsområde har vi försökt att samgruppera projekten. Den information om projekten är den vi hittat i projektdatabaser, hemsidor eller fått från forskaren, muntligen eller via mejl. Vi har inte redigerat de beskrivningar om projekten utan de återges as is. Blekinge högskola Lärosäte: Blekinge högskola Finansiär: Titel: Lärobjekt inom vård och vårdutbildningar Startår: Slutår: Kontaktperson: Peter Blaschke E-post: Beskrivning: Learning Lab utvecklar i dagsläget en rad s.k. lärobjekt som kan användas i olika sammanhang. I ett av projekten sker samverkan med Vårdhygien, Blekingesjukhuset och korta fristående filmer utvecklas i syfte att användas inom både vårdutbildningar och inom hälso- och sjukvården. Lärobjekten publiceras via webb eller CD och ska fungera som instruktion och information. I steg 2 finns tanken att kunna skapa interaktiva delar i lärobjektet. Tänkta användningsområden: - Komplement till metodbeskrivning - Lättillgängligt via webb - Möjlighet att nå informationen vid behov - Möjlighet att nå ut till ett stort antal studenter och personal. - Kompletterar litteratur och undervisning Metodiken vid produktion: - Definiera behovet - Gör en schematisk metodbeskrivning av det aktuella arbetsmomentet - Rådgör med en expert - Diskutera med berörda personer - Filma arbetsmomenten - Redigera i olika etapper diskutera 11

12 - Lägg till en speakerröst. Lärosäte: Blekinge högskola Finansiär: Typ: Avhandling Titel: Instruktion lärande Startår: Slutår: Kontaktperson: Berthel Sutter E-post: Projektets grundfråga är hur instruktion i vid mening förhåller sig till lärande. Mer precist ställs frågan: I vilken mån och på vilket sätt är lärande förmedlat (medierat) av andra personer och av artefakter av olika slag? Ur projektets perspektiv kulturhistorisk verksamhetsteori handlar det om tre saker: 1) instruktion och lärande som särskilda verksamheter; 2) instruktioner och lärande som fenomen inbäddade i andra verksamheter; och 3) artefakters instruktiva karaktär. Empiriskt studeras två miljöer: videoförmedlade hjärtkonferenser mellan Karlskona och Lund, och den så kallade Femte Dimensionen, en mikrovärld för lek, lärande och utveckling, en miljö där datorer och andra IT-artefakter har en framträdande plats. Lärosäte: Blekinge tekniska högskola Finansiär: Titel: Kummelprojektet Startår: 2003 Slutår: 2004 Kontaktperson: Eva Norling E-post: 12

13 Kummelprojektet är ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Blekinge tekniska högskola. Projektet ska ta fram kursutvecklingsmodeller för inspiration och hjälp till lärare verksamma i Nätuniversitetet. Kursutvecklingsmodellens syfte är att visa på den pedagogik, metoder och teknik som är lämpliga för IT-stödd distansutbildning. Projektet ska skapa goda förutsättningar för alla inblandade i utvecklandet och genomförandet av en nätbaserad kurs med hänsyn taget till pedagogiska möjligheter och tekniska fallgropar genom framtagning av olika stödfunktioner. Ett virtuellt laboratorium (för nätkurser) kommer att skapas bestående av olika exempel på kursmoment, kursgenomförande, tekniker samt stödfunktioner för kursutveckling i form av verktyg, checklistor och handledningar. Projektet omfattar även ett antal test för erfarenhetsåterkoppling samt kunskapsspridning. Lärosäte: Blekinge tekniska högskola Finansiär: Titel: South Africa Sweden. Collaborative Learning in Virtual Communities Startår: Slutår: Kontaktperson: Lasse Bourelius E-post: Learning Lab och Inst.för hälso- och naturvetenskap vid BTH har i ett samarbete med University of Pretoria utvecklat metoder att bedriva gemensam undervisning via nätet. Via nätet ska man utbyta olika erfarenheter och kunskaper, utföra gemensamma arbetsuppgifter och där studenternas olika bakgrund, kulturellt, socialt och nationellt blir en tillgång i kursen. Projektet avser att skapa en metod där gemensamma grupper arbetar i s.k. virtuella projektrum med olika uppgifter. Projektet använder metoder för 13

14 collaborative learning and work. Metoden ska senare kunna appliceras på andra utbildningsområden. Projektet är ett forsknings- och utvecklingsprojekt med forskare inom såväl Public Health, pedagogik samt telematik knutna till projektet. Utveckling av nätbaserad undervisning pågår inom resp institutioner och behovet att hitta metoder som fungerar över nätet samt skapar mervärden inom utbildningarna är stort. Dessa metoder, inte minst för att bedriva kurser gemensamt internationellt, behöver utvärderas och studeras. BTH har en lång erfarenhet att använda olika verktyg för nätbaserat lärande men har också ett behov av att bli mer internationaliserade. Telematikavdelningen hos UP och Learning Lab hos BTH präglas båda av didaktiskt nytänkande, en vilja att satsa på teknik som är användbar för stora grupper av användare och att använda många olika media gärna i kombination med varandra. Som vetenskaplig rådgivare och observatör kommer Samhällsmedicinska institutionen i Malmö att medverka. Örebro universitet och institutionen för vårdvetenskap och omsorg bedriver egna nätbaserade kurser inom området och deltar i projektet som utvärderare och kommer därmed att bidra med ett professionellt stöd för både metod och kursutveckling. Chalmers tekniska högskola Lärosäte: Chalmers tekniska högskola Finansiär: C-SELT Titel: LIKT-13 Startår: Slutår: Kontaktperson: Per Lundgren E-post: Within the framework of this project we want to develop the use of remote laboratories as a learning tool both pedagogically and technically. What we learn from the proposed phenomenographical study of how student perceive and use remote laboratories, will be used to develop our remote laboratory 14

15 platform, I-lab, in the most relevant way from a student learning perspective. This work will be done in collaboration with partners within the European emerge project. en.pdf Göteborgs universitet Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: KK-stiftelsen Digitala läromedel Titel: Design och implementering av digitala läromedel en systematisk analys (DID) Startår: 2004 Slutår: 2006 Kontaktperson: Mikael Alexandersson E-post: Projektet ska studera hur gymnasieelevers interaktion och lärande präglas av hur digitala läromedel är designade och hur de används. Tre fallstudier av hur elever arbetar med en särskild typ av läromedel (lärospelen VETA) ska utgöra den empiriska grunden. I samband med varje fallstudie ska videoupptagningar, observationsdata och bakgrundsdata samlas in. En fjärde fallstudie ska följa upp de tre första. Även en mindre kvantitativ studie av digitala lärospels inverkan på elevprestationer planeras att genomföras. Den teoretiska grunden för projektet är ett sociokulturellt perspektiv, i kombination med Erving Goffmans ramanalys där den sociokulturella traditionen ska förenas med Goffmans mer mikrosociologiska angreppssätt. Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: Distum och Vetenskapsrådet Titel: Distanspedagogik bland folkbildare 15

16 Startår: 2001 Slutår: 2004 Kontaktperson: Eva Andersson E-post: Distanspedagogik bland folkbildare (DiFo) är ett forskningsprojekt som ursprungligen finansierades av Distansutbildningsmyndigheten i Härnösand, Distum. Det ansvaret har övergått till Utbildningsvetenskapliga kommittén, Vetenskapsrådet. Syfte Projektet syftar till att belysa distansutbildares förhållningssätt till IKT och därvid fokusera de pedagogisk-didaktiska föreställningar som ligger till grund för val och användning av dessa resurser. Övergripande frågeställningar Vilka motiv finns till distansformen? Vilka är de pedagogiska utgångspunkterna? Hur påverkar intentionerna uppläggningen? Vilka är de särskilt användbara IKT-resurserna? När används IKT av deltagarna? När används IKT av folkbildarna? Hur avläses och värderas resultat? Vad har distansformen tillfört eller försvårat? Vilka pedagogiska slutsatser kan dras? Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: KK-stiftelsen LearnIT Typ: Post doc-projekt Titel: saknas Startår: 2002 Slutår: 2006 Kontaktperson: Göran Larsson E-post: FD Göran Larsson, Göteborgs universitet, innehar en post doc-tjänsten på samhällsnivå. Hans forskning är främst inriktad på att studera hur muslimska minoritetsgrupper upplever problem och nya möjligheter när det gäller traditionsförmedling och ny informations- och kommunikations- 16

17 teknologi. Forskningen syftar till att ta fram både ny empiri och utveckla teoretiska och metodologiska ansatser för att studera internet och ny informations- och kommunikationsteknologi ur ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Forskningen berör också frågor som kan relateras till islamisk epistemologi, klassisk teologi och det islamiska utbildningsväsendets framväxt. (Koranskolor, universitet, on-line kurser, etc.) Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: KK-stiftelsen LearnIT Typ: Avhandling Titel: Simulations in education for the health-care professions. Startår: 1998 Slutår: 2002 Kontaktperson: Hans Rystedt E-post: info saknas Ofta framhålls avståndet mellan teoretisk utbildning och arbete som ett hinder för effektivt lärande. I avhandlingen visas hur datorsimuleringar kan erbjuda unika möjligheter att länka samman viktiga uppgifter i narkossjuksköterskors arbete med teoretiska resonemang. Genom att olika patientfall representeras i simuleringsprogram får studenter möjligheter att träna viktiga uppgifter för sin framtida profession i säkra utbildningsmiljöer. På datorskärmen kan de söva simulerade patienter genom att ge narkosmedel, samt ge smärtstillande preparat, dropp osv. Studenterna kan också följa blodtryck, puls, andning och en rad andra värden som är viktiga att övervaka och reglera under ingreppet. Uppgiften består i att balansera effekter och bieffekter av läkemedel på ett sådant sätt att livsviktiga funktioner upprätthålls, något som dessutom försvåras av de sjukdomar eller skador som byggts in i patientfallen. Resultaten i avhandlingen visar att studenterna använde sig både av erfarenheter från klinisk verksamhet och teoretiska studier för att förstå och agera i förhållande till simulerade händelseförlopp. Studenterna behandlade i hög grad fallen som autentiska vårdproblem och det framtida yrkesansvaret för patienters hälsa och välbefinnande präglade deras sätt att ta sig an de simulerade patientfallen. Det visade sig också att framgångsrika lösningar av problemen oftast blev möjliga först genom att studenterna 17

18 använde sig av teoretiska resonemang grundade i medicinska ämnesområden. Såväl procedurer i arbetssituationer, yrkesetik och teoretiska begrepp blev därmed viktiga i studenternas lärande med simuleringen. Avhandlingen visar i likhet med en rad tidigare studier att simulerade förlopp kan vara svåra att tolka och dra slutsatser av. I analyser av samspelet mellan studenterna och simuleringen framhålls hur lärarens guidning kan bidra till att deras uppmärksamhet riktas mot centrala aspekter av det simulerade narkosförloppet, vilket bidrog till att studenterna bättre kunde förstå effekter av läkemedel och andra åtgärder i samband med narkos. På så sätt kunde studenterna också komma fram till förklaringar som visade sig fungera som resurser för fortsatt problemlösning och som också är viktiga i deras framtida profession. Simuleringens dynamik och inbyggda stödfunktioner bidrog till att både erfarenheter från kliniska situationer och teori kunde integreras i lärandesituationen. Snabba förändringar i scenarierna krävde ofta ett rutinbaserat handlande, medan riktigheten i samma handlande kunde diskuteras med stöd av kompletterande information om fysiologiska tillstånd och läkemedelseffekter i datorprogrammet. En viktig slutsats är att införandet av simuleringar i formell utbildning i sig inte leder till förväntat lärande. Tidigare forskning har främst varit inriktad mot hur studenters bakgrundskunskaper, simuleringens design och undervisningens uppläggning var för sig påverkar vad studenter lär sig av att arbeta med simuleringar. Genom detaljerade studier av själva lärandeprocessen fokuseras i avhandlingen hur alla dessa aspekter samtidigt formar studenternas lärande. Därmed lyfts de konkreta villkoren fram för hur simuleringar fungerar i ett specifikt utbildningssammanhang, villkor som också belyser en mer generell problematik kring hur simuleringar kan utformas och vävas in i formell utbildning för att bidra till lärande för yrkeslivet. Författare: Hans Rystedt, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet och Institutionen för omvårdnad, Högskolan Trollhättan/Uddevalla Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: KK-stiftelsen LearnIT Typ: Avhandling Titel: Renderings and Reasoning: Studying artifacts in human knowing Startår:

19 Slutår: 2004 Kontaktperson: Jonas Ivarsson E-post: Jonas disputerade 2004 vid Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet på avhandlingen Renderings & Reasoning: Studying artifacts in human knowing. Han har en bakgrund i kognitionsvetenskap med inriktning mot kommunikation. Hans avhandlingsprojekt rör i huvudsak frågor kring samspelet mellan kommunikation, kognition och lärande. Empirin hämtas från samtal kring och arbete med olika former av (natur)vetenskapliga representationer. Avsikten är att förstå hur olika representationer allt från fysiska/stabila till digitala/interaktiva kan fungera som ett stöd för lärande och begreppsbildning. Frågorna gäller i första hand kommunikationens natur i de diskursiva praktiker som etableras och arbetsfördelningen mellan teknik och tänkande. Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: Vetenskapsrådet UVK Typ: Post-doc Titel: Representation in imaginative practice: Studying learning and design among students of architecture (Representationer i skapande praktiker: En studie av lärande och design hos studenter i arkitektur) Startår: 2006 Slutår: 2009 Kontaktperson: Jonas Ivarsson E-post: Projektet kommer att undersöka hur arkitekturstudenter arbetar med och löser designproblem i sin utbildning. Av särskilt intresse är användningen av modern datorteknik som stöd i designprocessen. Det är väl känt att teknik kan avlasta människor i en rad olika sammanhang genom att ta över vissa arbetsuppgifter. Frågan som detta projekt försöker besvara är på vilka sätt ny teknik kan stötta och förstärka människors kreativa förmågor. Skapar informationsteknologin nya kreativa möjligheter och hur tas dessa tillvara i praktiken? Användningen av datorprogram vid design och olika skapande projekt är numera något som återfinns inom utbildningssystemets alla nivåer. Från förskolan ända upp till högskola och universitet får elever och studenter lära 19

20 sig att använda datorer som kreativa verktyg och som artistiska uttrycksmedel. I detta sammanhang utgör gruppen arkitekturstudenter ett belysande exempel, då datorbaserade verktyg för design och produktion av grafiska representationer utgör ett mycket viktigt moment i deras utbildning. I projektet kommer studenternas utbildning att följas och dokumenteras med hjälp av video. I analysen kommer främst tal, gester, verktyg och olika objekt som används av deltagarna att studeras. Dessa analyser kommer att leda till bättre förståelse för hur grafiska representationer används och på vilka sätt de utgör en del av kreativa processer. Resultaten kan därigenom användas för att skapa nya lärandemiljöer och utbildningar som tar till vara på den nya teknikens fördelar på ett bättre sätt än tidigare. Intressanta målgrupper för projektets resultat är i huvudsak lärare och utbildningsanordnare inom områden som berör teknik och skapande verksamhet Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: KK-stiftelsen LearnIT Typ: Avhandling Titel: Distributed Problem-Based-Learning Studies of a Pedagogical Model in Practice Startår: Slutår: 2004 Kontaktperson: Ulric Björck E-post: I en ny doktorsavhandling i pedagogik, Distributed Problem-Based Learning: Studies of a Pedagogical Model in Practice studerar Ulric Björck centrala aspekter av problembaserat lärande i universitetskurser på distans. Studenters lärande präglas vanligtvis av att lärare och utbildningssystem kontrollerar eller reglerar vad som lärs in. Avhandlingens resultat visar på hur studenter i högre grad själva tar kontroll över sitt lärande än i traditionell utbildning. Två nätbaserade universitetskurser om vardera ett läsår följdes genom en omfattande utvärdering samt genom att alla konferensmeddelanden sparades. Utifrån meddelanden studeras studenters kommunikativa mönster och användandet av problembaserat lärande i olika grupper. Undersökningen fokuserar sedan på vilket sätt studenterna interagerade med 20

21 varandra och handledare. Handledaren har i problembaserat lärande traditionellt tillmätts stor betydelse, så även här. Två olika handledningsstrategier, aktivt deltagande och metakommentarer, kunde urskiljas vilka gav de studerande olika utbildningsupplevelser. Undersökningen poängterar handledarens betydelse för att studenterna skall bli aktiva deltagare genom att kommentera varandras kommentarer på utförda arbeten, metakommentarer. Att kursdeltagarna är tvingade till att uttrycka sig i text ger i vissa fall upphov till kvalitativt nya former att lära. Studien visar att studenters deltagande och interaktion når högre nivåer när deras egna idéer diskuteras eller när de själva tar beslut om hur de skall arbeta. Detta tyder på att studenter gärna ägnar tid åt att utveckla sig själva. För de som är intresserade av att använda problembaserat lärande på nätet har avhandlingen ett centralt förslag: Etablera en praxis för utbildning där studenter kommenterar varandras arbeten. Det finns dock en lång tradition av individuell examination inom den högre utbildningen och det kan vara svårt att bryta det mönstret. Om examinationen baseras på studenters metakommentarer kan den ändå vara individuell samtidigt som den bidrar till en meningsfull utveckling av lärande på nätet. Avhandlingsarbetet syftar till att skapa en bättre pedagogisk förståelse för användandet av conferencing. Conferencing innebär att datorn används som ett redskap för kommunikation. Avhandlingen syftar specifikt till att belysa de studerandes förhållningssätt till problembaserat lärande (PBL) kombinerat med den form av conferencing som betecknas "online kurser". Intresset är inriktat både på hur de studerande uttalar sig om denna kombination och hur de använder PBL i sin faktiska utbildning Lärosäte: Göteborgs universitet Finansiär: KK-stiftelsen LearnIT Typ: Titel: Skolan och informationstekniken Startår: 2002 Slutår: 2004 Kontaktperson: Östen Ohlsson E-post: Genom KK-stiftelsens satsningar i mitten av 1990-talet ställdes stora resurser till förfogande för kommuner/skolor att utveckla undervisningen med hjälp av informationsteknik. Dessa satsningar omfattade utbyggnad av infrastruktur i skolan, utbildning av lärare och inrättande av nya utbildnings- 21

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

Pedagogernas inställning till surfplattor

Pedagogernas inställning till surfplattor Södertörns högskola Interkulturell lärarutbildning mot förskola, Kombinations utbildning Utbildningsvetenskap C 30 hp Examinationsarbete 15 hp HT 2013 Pedagogernas inställning till surfplattor Surfplattan

Läs mer

Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg?

Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? GÖTEBORG STUDIES IN EDUCATIONAL SCIENCES 248 Lisa Asp-Onsjö Åtgärdsprogram - dokument eller verktyg? En fallstudie i en kommun GÖTEBORGS UNIVERSITET ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS Åtgärdsprogram -

Läs mer

I början fick vi använda vår fantasi

I början fick vi använda vår fantasi Linköpings Universitet Institutionen för utbildningsvetenskap I början fick vi använda vår fantasi. Utvärdering av elevers och lärares lärande och utveckling inom NTA projektet Jan Schoultz, Glenn Hultman,

Läs mer

KI Digital Commons på Karolinska Institutet

KI Digital Commons på Karolinska Institutet KI Digital Commons på Karolinska Institutet En rapport från KIB till Styrelsen för Utbildning 5 februari 2010 Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande- Ickekommersiell- IngaBearbetningar

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig

Malmö högskola Lärarutbildningen. Examensarbete 15 högskolepoäng. Pascal Deraed. IT-classroom. Skolutveckling och ledarskap. Examinator: Jan Härdig Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng IT-classroom Pascal Deraed Lärarutbildning 90 hp 2009-06-02 Examinator: Jan Härdig Handledare: Lisbeth Amhag

Läs mer

I samspel med surfplattor. Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan

I samspel med surfplattor. Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan I samspel med surfplattor Om barns digitala kompetenser och tillträde till digitala aktiviteter i förskolan Abstract Interacting with tablet computers: Preschool children's digital competencies and everyday

Läs mer

Framtidens läxläsning

Framtidens läxläsning Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan JONATAN FOGELQUIST Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 Framtidens läxläsning Hur mobilteknologi kan komma att förändra grundskolan

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Sociala medier och skolbibliotek

Sociala medier och skolbibliotek KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:1 Sociala medier och skolbibliotek En användarundersökning om efterfrågan

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Medvetande och kultur

Medvetande och kultur HÖGSKOLAN KRISTIANSTAD Institutionen för Beteendevetenskap Magisteruppsats i Pedagogik (61-80) 20 poäng Medvetande och kultur en studie av hur högstadieelever arbetar med källkritik på material från nätet

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Digital (o)jämlikhet

Digital (o)jämlikhet DS DS Digital (o)jämlikhet IKT-användning i skolan och elevers tekniska kapital ULLI SAMUELSSON School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 23 2014 Digital (o)jämlikhet?

Läs mer

En elev - en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan HÅKAN FLEISCHER

En elev - en dator. Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan HÅKAN FLEISCHER DS DS En elev - en dator Kunskapsbildningens kvalitet och villkor i den datoriserade skolan HÅKAN FLEISCHER School of Education and Communication Jönköping University Dissertation Series No. 21 2013 En

Läs mer

Effektiv miljötillsyn

Effektiv miljötillsyn Henrik Artman, Joel Brynielsson, Lena Edlund, Per Fallgren, Lars Forsberg, Gebrenegus Ghilagaber, Jonathan Gustavii, Mathias Herzing, Jonas Häckner, Adam Jacobsson, Eva-Maria Jacobsson, Håkan Källmén,

Läs mer

Redskap för lärande?

Redskap för lärande? Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper Statsvetenskap Agneta Grönlund Redskap för lärande? Återkoppling i samhällskunskap på gymnasiet Karlstad University Studies 2011:10 Agneta Grönlund Redskap

Läs mer

Flexibel utbildning - för vem?

Flexibel utbildning - för vem? Estetisk-filosofiska fakulteten Pedagogik Ulf Olsson Flexibel utbildning - för vem? Framgångsfaktorer i en universitetskurs DOKTORSAVHANDLING Karlstad University Studies 2007:30 Ulf Olsson Flexibel utbildning

Läs mer

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och

Världen i Sverige. En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. LUNDS UNIVERSITET. Emma Henriksson och Världen i Sverige En studie om förskolepedagogers arbete med barn och föräldrar med dubbel kulturtillhörighet. Emma Henriksson och Haliz Shafik LUNDS UNIVERSITET Socialhögskolan Kandidatuppsats SOPA63

Läs mer

Lärarens väg genom klassrummet

Lärarens väg genom klassrummet Lärarens väg genom klassrummet Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet Marie Tanner Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete DOKTORSAVHANDLING Karlstad

Läs mer

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill gothenburg studies in educational sciences 337 Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

Läs mer

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå

Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå DOKTORSAVHANDLING Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till en förbättrad algebraundervisning på gymnasienivå Per-Eskil Persson Räkna med bokstäver! En longitudinell studie av vägar till

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer

Förord. Umeå november 2005. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen

Förord. Umeå november 2005. Anders Hanberger Projektledare för utvärderingen Förord I denna rapport belyser och granskar fil dr Päivi Jokela och fil dr Peter Karlsudd, Kalmar Högskola, IT-säkerheten inom Nätuniversitetet. Studien har gjorts på uppdrag av UCER och utgör en delstudie

Läs mer

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet

och forskare forskning Lärare som praktiker om undervisning och lärande Utges av Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet forskning om undervisning och lärande 5 Februari 2011 Lärare som praktiker och forskare om praxisnära forskningsmodeller Björn Andersson, Ingrid Carlgren, Maria Hagberg-Ripellino, Sara Lundström, Ingrid

Läs mer

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap

Examensarbete. Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv. Hösten 2007. www.hkr.se. Institutionen för Beteendevetenskap Examensarbete Hösten 2007 Institutionen för Beteendevetenskap Magisterutbildning med ämnesbredd med inriktning mot IT-stödd distansutbildning Boken Flexibel utbildning på distans ur nya perspektiv Författare

Läs mer

En egen dator som redskap för lärande

En egen dator som redskap för lärande Helena Hallerström Martin Tallvid En egen dator som redskap för lärande Utvärdering av projektet En-till-En i två grundskolor i Falkenbergs kommun Delrapport 1 SOCIOLOGY OF LAW LUND UNIVERSITY Research

Läs mer