Tsar Peter I propagandaskrift och drottning Ulrika Eleonoras genmäle beträffande härjningarna sommaren 1719

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tsar Peter I propagandaskrift och drottning Ulrika Eleonoras genmäle beträffande härjningarna sommaren 1719"

Transkript

1 Tsar Peter I propagandaskrift och drottning Ulrika Eleonoras genmäle beträffande härjningarna sommaren 1719 Wij Peter den första med Gudz nåde Czar och Avthocrator allar Ryssor / &c: &c: &c: Gjörom allom Sweriges Ryckes Inbyggarom af werdzlige eller andelige högra eller lägra Stånde / witterligt: Efftersåsom heela Werlden bekandt är / huru länge denne blodige Kriegen emellan Wår och Sweriges Crohnan påstådt hafwer / och Wij derhooss erfahrit / att icke allenast uti lyffsstådt hafwer hans Kongl. May:t Carl des XII glorwärdigt i Åminnelse / uthan och medh Regeringen närwahrande Konungl. Drottn. Mayt. Sweriges Rykes Inbyggjarom och Undersåtarom / och särdeles dem / hwilcke å Sacksens Omständigheeter intet informerade äre / den den faste concepten imprimerat är / såsom wåre Wij för Wår Oförsohnligheet skuld den eendaste Orsaken till prolongationen af detta så långweirige Krighet / hällst emedan Wy icke en ringaste inclination till Fredh skåhle bewyst / ey heller uppå dhe / af Swenska Sydan gjorde propositioner, den ringaste reflexionen gjort hafwa / och endast och allena till den enda / att antingen Sweriges Ryck aldeeles i kull kasta / och conquestera, eller och ännu några Provincier derifrån att till Oss dragha / fördenskuldh äre Wij neccessiterade, sådane framledne / och närwarande / Oss med största Ogrundh påbördade Uplagor / genom detta Manifest att alidera, och deremoth Wår Oskuldh / Sacksens Rättfärdigheet / och synnerlighe inclination till Fredh hela Werlden för Ögonen att läggia / och huruwähl Wij icke finnande äre alla Orsacker / som Oss till detta Krighet föranlåtit / att föreställa / ändogh så hafwer Wij alldeeles för nödigt erachtat / uthi den möghligaste Kårtheeten / derom att mentionera, och desmeedelst framtee / att ehuruwähl Wij för athskilligge / åth Swenska Sydhan / Oss och Wår Chronan tillfogade Otillbörligheeter / teslykest uti förre seculo emoth Fredhens pactor och alliancer skedde abalienationer, af någre / till Wårt Ryckte / af Ålders här / tillhörige Landh och Provincer, alldeeles nogsahmt raison hafft hade att bryta / så hafwe Wij ändogh ingen Örlogh fördenskull att beginna/ uti Wåre Tanckor hafft / i stället icke dhen / af dhen Tijden warande General Gouberneur Greff Dahlbergh uthi Riga / medh Wår till fremmande Ryckor destinerade Ambassaden, skedde genom-reesan / anställte listigaste insidition till Wårt Liiifwet / Oss därtill nödgat hadde / särdeles / eftersom Wij icke allenast genom dhe / den Tijden hooss Oss subsisterande Swenske Amassadeurer, uthan och genom fremmande Puisancer å wederbörande satisfaction derom anhållit /men icke det ringaste erhålla kunnat / uthan deremoth är Oss genom een/ till Swenska den Tijden hooss Wår Hofwe bestindhlige Residenten Knypercrona, af Konungl. Mayt. afståndde / och genom samma Residenten Oss insinuerade resolutionen till Wår störste bespottelse ett afslagigh Swar medhdehit worden / under den praetexten, som söckte Wij sådant honom med Osanning att påbörda / ändogh Wij uti egen Person icke minder skrift=som mundteligen sådant swenske Ambassaden föreställt / och hans Konungl. Mayt. at föredraga ansöckt hade / och ehuruwähl Kriget / till vindikation af sådant tort/ sitt Fortångh wunnit / så haffwe Wij lickwähl i Beginnelsen af samma /som och sedan in till denna närwarande Tijman / icke mindre uthi Wår Lycka än Olycka Wår Åstundan till Fredh medh Sweriges Chronan till känna gifwit / och wårt moderation uthi Wåre föreslagna conditioner, effter Conjunkturernes Beskaffenheet / nogsambt framteet / men Wij haffwe ändogh /

2 för Konungs i Swerige ringa inclination skull till Fredh / hwarken till Trachtaterne avancera, mindre till samma Fredh komma kunnat; Men so snart Wij Anno 1717 widh Wår närwarande i Holland om Hans Konungl. Mayt. i Swerige intention till Fredh / genom åtskillige dhes Ministrer, först genom dhen i Haag den Tijden subsisterande Secretair Preus, sedemehra genom Generalen Vellingh, och sidst genom Baronen Giörz, part bekomit / och af bem-te Giörzen, Ålandz Hålm Oss till Congress föreslagen worden / så hafwe Wij straxt derutinnan consenterat, och Wår trogne allierade, Hans Kongl. Mayt af Preussen tillicka därtill persvaderat, hälst emedan /fast som Wij wore öfwrige allierade samptelig därtill inviterat, så hafwe Wij ändogh dhesamme till affärdande sina Ministrer till desse Tractater, för dheras / och i synnerheet Konungen i Engelland Mayk för dess / uthur particulairt Ögnemärckte härflytande declination, intet ärtill förmå kunnat/ me sådant allt oacktadthafwe Wij så straxt i Beginnelsen af 1718 Åhr wåre Ministrer till denne Congressen expederat, dhesamme / medh Konungl. Mayts. i Swerige förordnande Plenipotentiarier tractera, och till Hans Konungl. Mayts. aflydande därmedh constituera låtit / widh hwilcke Tractater Wij Sweriges Cronan sådane avantageuse Conditioner tillstädt / att ehuru / wähl Hans Konungl. Mayt / såsom allom kunnigt / ett särdeeles till Kriget inclinerade Gemöhte besuttit / sådane willkåhr lickwähl hooss Hans Mayt. een sådant Ingress funnit / att Wij uthan tmyssell/ i kårtan Tijdh icke allenast på bägge Eydor eett Slut af en ständig Fredh / uthan och eett närmare Förbindelse emellan bägge Crohnor förmodat / i stället någre Weckor ännu / genom den olyckelige Dödsfälet af Hans Konungl. Mayt. i Swerige sådant icke underbrutit wore /menn på thet Wij Wår oprichtige och osmyckade intention till Fredh så mycket klarare framlägga måge / så ehuruwähl Wij med Konungl. May. i Swerige ingen armistitium oprättat / och fördenskull till alla Krigz oerationer frija händer hafft/ och framledne Sommar uti sådant Tillstånd warit / attwij på Wåre i Beredskap warande Galäeerer trettie tusend Man i Swerige debarquera, och därmed in till Residencen penetrera kunnat / hälst emedan Oss icke obekandt warit/ att på den Sidan ingen Anstallt hwarken till Landz eller Wattene / till resistence gjort warit / så hafwe Wij lickwähl sådant för den Endaste Orsacksens skull intet gjöra wehlat/ på thet intet hoos Swenske Undersåtarne een sådant Anseende winna måtte / som skohle Wij under praetexten af Frehdens Tractater, ruinen af dhes Rijcket intendera, hällst emedan Wårt oprichtigt intention warit / med samma Nationen icke allenast een ständigh Freed och och god Wänskap at establera, uthan och uti Commercier och andra avantager dhem sådane ewerderliga Fordelachtigheeter / att tillwäga bringa / som Wår egen Nation nonsyns praetendera kunna / och huruwähl Wij bittie nogh om Kongl. Mayts Dödsfälle / thes lyckest och å dhen / widh Wahlet af närwarande Kongl. Drottnings Mayt förelupne Åordning/ och icke minder om dhen Förlusten som Swenske Troupper / widh dheras Åter-marsch utur Norwegen / lydit hafwe / underrättat warit / till Öfwerflods och ysset emellan Swerige och Finland framleden winters sigh så fast lagt / att man medh heela Armeer Artigleriet och Ammunition därutöfwer marchera kunnat / och Wåre Troupper / Probiant Artiglerie och Ammunition widh Åbo till den Endan uti fullkomligt Redeskapp stådt / så hafwe Wij lykwähl för ofwannämnte Orsackernes skull sådant intet göra wehlat / uthan hafwe till Wåre Troupper sådane expresse ordres afsänt / att dhe föruthan 2 eller 3 små Partyer whilke till nogre Efterrättlsers inhämptande om Sweriges Landes Tillstånd

3 uthkommenderade äre / inge Kriegzoperationer företaga skulle / allt uti dhet säckert Förhopp / att efftersom en nya opprättade Regeringen i Swerige redan uti sitt wederbörlight Form wore / då icke een / uthan många Menskior sigh bemödha skulle / Rycksens och sitt Fädernes Landz Wählstånd och Wählfährd på yttersta sättet att befordra / så att Wij intet annat än tractaternes reassumption, och Fredzens Slut hade att förwänta / fördenskull haffwer Wij genom wåre på Åland subsisterande Minister, så wähl den Swenske Plenipotentiair herr Grefwe Gyllenbourg / nu regerande Kongl. Drottningz Mayt och Rijcksens Ständer/ för en notificationen om Konungens Dödh och Drottningens Förhäfning till Trohnet skedde / om Wår ferme intention till Freed försäckra låtit/ hwaruppå Wij och så wähl mundtelighe / genom samma Minister, som och skrifftelige Notification och Försäckring af Drottnings Mayt. erhullit / att Baronen Lilienstädt i ställe af Baron Giörz / såsom Premier Plenipotentiair afsändas skulle / hwilket till Öfwerflödz Grefwe Gyllenbourg i så måtto affectuerat, att denne Plenipotetiair i Begynnelse af Aprell Månadh till Trataternes reassumerande och Fredhens slutande på Åland sigh ofelbarht infinna skulle / Wij haffwe och därutinnan så mycket mindre någon Twyfelsmåhl sätta kunnat / efftersom nästan mesta dehlen af de föreslagne conditioner rehdan widh Liifstidh af Hans Konungl.Mayk glorwärdigh i Åminnelse / fast om Hans Mayt ännu stoort inclination till Krighet hade/ afgiorde ware / och Sweriges Rijk effter dhe närwarande conjuncturer och wårt succes, derigenom sigh icke ringa avantager förwärfwat hafwa kunat/ hälst emedan samma Crohnan desmedelst sigh många Städer och Länder recuperat, uthan och andra fördelachtighe avavtager torde hafwa profiterat, men ehuruwähl Wij till Junij Månad / uthan någre Kriegsens Operationer att företaga / deruppå wäntat / så är lickwähl på sådane Försäckringer icke det ringaste skiedt / och Plenipotetiaire Lilienstädt på Åland intet ankommit / uthan dhet hafwer till Öfwerflodz Greff Gyllenbourg / på undfångne orders af Hennes Drottning Mayt wårom Ministris een sådat skrifftlig declaration öfwergifwit / hwarutur klarligen sees kan / att Sweriges Crohna till ingen Fredh / utan till Kriegsens med Oss continuerande intentionerat är / hällst emedan uthi denne decarationen nästan alle uthi dhenne Kriegen aftagne Provincier, föruthan att deröfwer att negociera, af Oss fördrass / och i WidrigFälle icke allenast Ministerns afsändning till Åland afsäijes / och med congressen afbrytande och Kriegets prolongation håtes / uthan man disputerar och under hwarijehanda fåfänge praetexter, om Wår trogne allierades Hans Konungl. Mayt af Preussen glorwärdigt i Åminnelse Försäckringh afsändat är / men däreot hafwer Swerige medh andre Puicanser, af whilcke dhe icke hwarken i Kriegs-Tider fahra / ellet i fredelige Tijder nytta haffwer att förwänta / uthi particulaire negociationer sigh inlåtit / Oss utheslutit / och hoter ännu till öwerflöds med hwariehande fahrlige messurers emot Oss företagane / och täncker således medh Åländske congressens prolongation, föruthan att träda till den ringaste negotiationen / Oss omkringh att draga / Och emedan Wij sådant klarligen see och förmärchia / altså finner Wij Oss nödhtwungne / under anropande af Gudz Bijstånd / Wår Tillflycht åter till Wapne att taga / och Wåre Troupper att commendera, dhet dhe uthi Sweriges Rijkes Länder inbryta måge / intet uthi Afseende ännu någre Länder att conquestera och till Oss att draga / uthan endast och allenast den önskelige Fredhen att förwerffwa / whilket Wij / såsom tillförne / altså och nu / på dhe förre proponerade conditioner desiderere, och af Sweriges Chronan intet mehra för

4 Oss praetendera, uthan beredhwillige äre / mycket af dhet conquesterade, hwilket Wij nu i Händer hafwe, / att afträda/ men deremot declarere Wij hermedh ( att så framt Wij förmärcke / att Swerige uthi deres inclination, medh Oss uthi Fredh att inträda / tergiverserar, Wij då medh all Wår Macht / under Gudeligh Bistånd / wåre Kriegsoperationer, in till dhe innarste Sweriges Länder företaga och continuera lärer / men hwadh derigenom Rijksens Inbyggiaren för xxxxxx -nerligh för oskyldig Blodhs Utgiutelse causeras toorde / därföre wille Wij Gudh och then heela honetta Werlden / effter denne Wår uppriktige propos publicerande excuserat wara /hwarutöfwer Wij Gudh till Wittne anroope/ lämbnandes allt på theres Answar / whilcke uthur particulairt pasion och interesse Fredhens Framgång förhindrat hafwe / Wij hoppe altså / det lärer den alldzmäcktige GUdhen uti detta wårt Förehafwande / Wåre Wapne såsom till förrene altså och nu medh sitt nådige Hielp secundera, hwarföre Wij den Anstallt gjort / att detta Manifest, till alle Sweriges Rijckes Undersåtares Efterrättelse måtte publiceras, på thet dhe till deras ruins affböijande / / till helsosame Medell och consilier gripa måtte / hällst emedan sådant genom intet annat / än Fredens Opprättande med Oss affwärjas kan / däremör äre Wij / såsom tillförne å Wår Sijda rehdebogne Fredhen på ofwanmälte Sätt uppå raisonable conditioner att sluta / och på sådan Fälle alla Fientligheeter så straxt att nederläggia. Gifen uppå Wår Slott den Junij Anno 1719 Kongl. Maj:ts Öpne Bref och Warning till samtel des trogne Undersåtare emot Czarens af Muschou utspridde Patenter, gifwit Stockholm den 1 Augusti 1719 Wi Ulrika Eleonora med Gudz nåde /...

5 ... giöre wittwerligit / huruledes Oss förekommit är det Czaren, wid dess trouppers med brand och härjande nyligen skedde infall i Wårt Rike och under dess ströfweri uti lanet låtit kringströ och snslå patenter, i whilka han tagit sig före / icke allenast orsakerne til detta långelige krigets första begynnlse / utan ock skulden hwarföre det / oaktat så fördelachtige så ofta / efter deras föregifwane / af honom tillbudne hwillkor / intet kommit till en önskelig fred / utan den ringastesannings grund / och uppå ett aftertänckeligt sätt / Oss och Wårt Rike att påbörda. Detta patent twifle Wi nu sålunda / med mindre hwar förnuftig och rättsinnig af wåre trogne undersåtare / som någon eftertancka äger / ju så lärer anse såsom såsom kommit från Wår och alles deras hätscke och uppenbare fiende / med flit sammankonstlat til at med sådane falske inbilningar förswaga det underdånige förtroende samtlig Landsens inbyggare böra draga / så til all annor Wår nådige ömhet för deras wälfärd / som i synnerhet at sättja den samma och hela Rijket igenom en drägelig fred / ju förr ju heller / i önskelig säkerhet: utaf sig sielf efterfinnandes at fiendens hela afsicht / til des egen fördel inrättad / går på intet annat ut / än att stifta och upwäckja emellan Öfwerhet och Undersåtare misstroende / samt dem sielfwe inbyrdes emellan twedrächt och oenighet / sine fördärfwerlige anslag och förehafwande / ti alles wår undergång / den Gud nådeligen afwände! derigenom så mycket bättre att främja och utföra. I anseende hwar til Wi ock väl hafwe hållit onödigt emot det samma / såsom såsom med idel obewislige och förwrängde berättelser upfyldt / något widare at anföra. Men på det likwäl om Fredshandlingen / som intet så allmänt är bekandt / samtlige wåre trogne Undersåtare må hafwa rätta tanckar / så bestå de af fienden Oss tillbudne och af honom så kallade fördelachtige wilkor deruti att han / förutan Finland / wil behålla alt hwad han uti detta kriget ifrån Wårt Rike sig inkrätat. Och äro desse de så kallade billige och fördelachtige wilkor / emot whilka Czaren Oss sin wänskap och försonlighet tillbjuder efter et krig / hwilket han / som hela werlden kunnigt är / twärt emot slutne tractater, egne ord och lofwen / så orätmäteligen sielf begynt / med sådan grymhet i första början fördt / jämwäl nu under sielfwa Fredshandlingen / så wäl för / som efter des Ministre Pleniotentiaire canzeli Rådes von Osterman nylige hitkomst med des ultimato, med brand och härjande ännu fullföljer; efter samtlige / så wäl fångarnes som öfwerlöpares enhällige berättelse / endast och allena til att dermed betaga Riksens Inbyggare mod och hierta Wår rättmätige sak mot honom widare att förswara / samt tvinga Oss till att undergå den Lag / han Oss och vårt Rike behagar föreskrifwa. Om Wi nu til sådane wilkor skulle welat samtycka / så kan hwar och en nogsamt besinna / at Wi dåoss sielfwe med hela Wårt Rike på en gång des wija och behag hade undergifwit / hwarken natt elller dag uti Wår egen recidence-stad för des öfwerfal warit säkre / samt dragit öfwer oss alla de faslige fölgder / som Oss derigenom kunat öfwergå. Wi hafwe icke des mindre / til at öfwertyga så wäl alla i gemen om Wår / Gudi bäst bekate / styggelse til allan blods utgjutelse / som Wåre trogne Undersåtare i synnerhet om Wår hiertlige ömhet ör deras wälfärd / Oss i Nåder begifwit til sådane Wilkor / hwarmed han efter hela Werlens omdöme borde wara nögd / och whar uti Wi Oss nästan tagit alt förär. Af whilka tilbud som Wi förmode Wår fogelighet til någorlunda drägelig Fred allom nogsamt för ögonen liggja; så gjöre Wi Oss och nådeligen försäkrade / det samtelige Wåre trogne Undersåtare / af sig sielf eftertänka lära hwad man igenom närmare granskap i längden skulle hafwa at

6 wänta utaf en nabo / som tvärt emot alla med des Förfäder slutne och af honom sjelf med Ed och löfte stadfästade tractater til Fredsbrott sig en gång låtit förleda/ samt med sina grymma wapn och härjande / som för ögonen är / när honom lyster och behagar / kan liggja Oss in i sjelfwa Hiertat af Riket; och för denskul såsom redelige och wälsinte Patrioter, efterföjandes sine Lofwärdige och manlige Förfäders efterdömen / såsom Redelige Swenske Män anstår / för sin Religions, anhöreiges oc hela timmelige wälfärds och frihets försvar/ hellre lära uti tid / och medan något härmed står att uträtta / uppsättja Lif och Blod / än låta sig intaga utaf fiendens smickrande/ som de uppå slutet dock dyrt umgälla skulle / samt ingalunda sjelfwilligt luta halsen under ett Ok / hwilket i längden skulle blifwa dem swårare än själfwa döden / och de sedan ej mera så lättt torde sig kunna avskudda. Herren / som denna fienens obillighet ei mindre än alt högmod wiserligen et mål hafwer föresatt / lärer ofelbart Wår rättmätige sak med sin Nåd och wälsignelse i sinom tid biträda: allenast Wi af första svårigheten ej klenmodigt låtom händerna falla / utan med samnad hand / Enighet / Mandom och Ståndachtighet / Wärket i Herrans Namn och fruchtan angripe / samt igenom hans någige bistånd / Manligen och med tappert mod Oss winlägge til hans Ära at utföra. Hwarom Wi Oss fullkomligen förwissade göre / samt allas och hwars och ens / efter stånd och wärde / här wid bewiste Mandom / Trohet och nit för det käre Fäderneslandets Wälfärd och förswar med all Kongl. Nåd oc Ynnest städse läre erkänna och omfatta. Gifwit Stockholm den 1 Augusti Ulrika Eleonora

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET

TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET TRANSKRIPTION AV DET SWEDENBORGSKA SKÖLDEBREVET 1 2 Sidan. 3 Wij Ulrika Eleonora Med Guds Nåde Sweriges, Giöthes och Wendes Drottning, StorFurstinna till Finland, Hertiginna uti Skåne, Estland, Lifland,

Läs mer

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl.

Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Sverige. Kungl. Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. Maj:ts Nådige Placat, Angående Tobaksplanteringen här i Riket. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 29. Februari 1724. Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Joh. Henr.

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t

Sverige. Kungl. Maj:t Sverige. Kungl. Maj:t Kongl. May:tz Placat Huru alle Skattehemman skola beboos och brukas, så at de genom Ägornes Skifftning i alt för månge Delar icke måge fördärfwas. Daterat Linköping den 10 Junij Anno

Läs mer

( ) - -.,., -. 1702.,, 1700. «:, ,» 1. 1702.,. - XII,, «, /»..., 1714.. - - 2

( ) - -.,., -. 1702.,, 1700. «:, ,» 1. 1702.,. - XII,, «, /»..., 1714.. - - 2 49 ( ) 1702 1700 «:» 1 1702 XII «/» 1714 2 ( 1705) : «6 : Super biae nemo effugit paeans» 3 4 : «Ý» 5 PDF created with pdffactory Pro trial version wwwpdffactorycom 50 : 17001721 (1700) 6 1700 1701 : 7

Läs mer

,. - . XII - (, 1700.:, 1701.: «-»), ( «- , , -., XII ,») 4.,,, ).,

,. - . XII - (, 1700.:, 1701.: «-»), ( «- , , -., XII ,») 4.,,, )., 49.. -., XII «-» 1 (, ). XII - (, ) 1700.:, () 2. 1700 1701.: «-» (), (), ( «-, -». ) («-». ) 3. 1706 1709., -,.,., XII 1708., («, -»)., («, -,») 4.,,, (,, 1702.. ).,, - -. 1707..,, -. -,. - 50, 18000,,

Läs mer

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10)

Alexander I:s proklamation 6/18.2.1808 till Finlands invånare med anledning av kriget (RA/Handlingar rörande kriget 1808-1809, kartong 10) P r o c l a m a t i o n. Det är med det största missnöje som Hans RYSKA KÄJSERLIGA MAJESTÄT min Allernådigste Herre och S t o r m ä c h t i g s t e F u r s t e, ser sig tvungen, at låta Sina under mit

Läs mer

STOCKHOLM/ Tryckt hos JOH. L. HORRN, Kongl. Antiquit. Archiv. Boktr. 1721.

STOCKHOLM/ Tryckt hos JOH. L. HORRN, Kongl. Antiquit. Archiv. Boktr. 1721. En Sanfärdig och på bewisliga skähl sig grundande BERÄTTELSE Om Det så kallade owäsendet i Religion och Kyrckio-Disciplin, För hwilcket Denna Uhmo Församling/igenom någras/dehls argsinnades/dehls oförståndigas

Läs mer

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB

Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Skrift från ombudet för Gavins sterbhus, Lagman Per Stenberg, avskrift från OC prot. 1837-11-02/UB Till Kongl. Quarantaines kommissionen i Götheborg! Ehuru sterbhusdelägarne efter aflidne Handlanden Adam

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Utförlig berättelse, om den lyckelige action, som af öfwerstens och commendantens herr Carl Gustaf Skyttes detacherade partie under herr majoren Freudenfelts commando förelupen är emot ryszarne den 25

Läs mer

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt.

Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. Lag om Rikets Mynt. Swensk författnings-samling. 1873. Nº 31. --- (Uppläses från predikstolen.) Kongl. Maj:ts Nådiga Kungörelse, innefattande Lag om rikets mynt; Gifwen Stockholms Slott den 30 Maj 1873. Wi OSCAR, med Guds

Läs mer

Långa Vimplar, Stinna Segel

Långa Vimplar, Stinna Segel Långa Vimplar, Stinna Segel ELLER Svenska skalders ärekrans Dikterfrän Sveriges stormaktstid MED ORDFÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER ÅNYO UTGIVNA AV LARS HULDÉN Prof. Em. f Utgiven av FIB:S Lyrikklubb i Stockholm

Läs mer

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641

Sverige. Kungl. Maj:t. Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 Sverige. Kungl. Maj:t Förordning huru medh tobaks handelen skal blifwa hållit. [Stockholm] : [Kongl. tryckeriet] 1641 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Tack

Läs mer

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren

Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Sverige. Magistraten i Stockholm Sverige. Överståthållaren Kungörelse, angående underslefs förekommande wid ompackningarne af Sill och andre salta Fisk-waror, utur hela Tunnor i Halftunnor och Fjerdingar.

Läs mer

Berättelse. Brita Christina Wanselii. Gamla Stinas. Barnamörderskan. Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827.

Berättelse. Brita Christina Wanselii. Gamla Stinas. Barnamörderskan. Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827. Gamla Stinas Trowärdiga och Rysliga Berättelse om Barnamörderskan Brita Christina Wanselii Sista stunder och afrättning. STOCKHOLM tryckt i Marquardska Boktryckeriet, 1827. Sistledne Lördag, den 28 Julii,

Läs mer

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963

AV Sven Rydstrand. Ur Hällungen 1963 AV Sven Rydstrand Ur Hällungen 1963 På ön Malmön i Bohusläns skärgård levde under gångna århundraden en mycket egenartad folkstam, som kallades för "Malmöpyttarna" eller "Malmö-barnen. Historieskrivaren

Läs mer

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761

Nordencrantz, Anders. Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 Nordencrantz, Anders Om wäxel-coursen. =(Rubr.)= =Anon.= (Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet 1761.). Stockholm 1761 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

Läs mer

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln)

General von Döbelns avskedstal till de finska trupperna i Umeå 8.10.1809 (RA/Biographica von Döbeln) Tal till Finska Trouppen d[e]n 8. Octob[e]r 1809. Jag har samlat Arméen, at tillkännagifva, det en priliminaer freds Afhandling den 17:de September blifvit gjord emellan Svenska och Ryska magten. Denna

Läs mer

Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor.

Man producerade ca 42 ton på 43 ½ dygn dvs ca 980 kg per dygn eller 10 12 tackor. Tiondejärnslängd 1651 Gl Norbergs socken Som framgår av längden så var Ödgärdshyttan öde. Livdal hade den största produktionen med en tillverkning av 42 ton. Mest stod Kjällfast Gudmundsson för med en

Läs mer

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7)

General H.H. Gripenbergs rapport om kapitulationen (RA/Handlingar rörande kriget , kartong 7) Rapport. Sedan jag, efter att fåfängt hafva låtit föreställa Befälhafvaren för Ryska Trouppere, m. m. Grefve Schouwaloff, at jag hade all anledning förmoda det Underhandlingar snart våre å bane till beredandem

Läs mer

Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). ---------

Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). --------- Stadganden rörande Norrbottens och Westerbottens Fält-Jägare-Korpser. (f. d. Westerbottens Fält-Jägare-Regemente). --------- Stadganden rörande Rotehållaren och Soldaten wid Indelta Infanteri-Regementerne.

Läs mer

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo)

Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808. (i privat ägo) Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 611.5.1808 Tryckt berättelse om den åländska allmogens framgångsrika uppror mot ryska trupper 6-11.5.1808 B e r ä t t

Läs mer

Terminsrapport av Visitatorn i Norra Lappmarksdistriktet L. L. Læstadius 1852

Terminsrapport av Visitatorn i Norra Lappmarksdistriktet L. L. Læstadius 1852 [ Ankomstdatum till Consistorium] Till Maxime Venerandum Consistorium! Enligt 66 af Kongl Majts nådiga Reglemente för Ecclesiastik werket i Lappmarken af den 14 de April

Läs mer

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 14 1755 1756 ANDRA DELEN STOCKHOLM 2011 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1755 1756 Stockholm 2011,

Läs mer

När Eskilstuna blev stad

När Eskilstuna blev stad ABM informerar 8/09 När Eskilstuna blev stad av Nils Mossberg Sigillstamp för Carl Gustafs stad från år 1665, tillhör Eskilstuna stadsmuseums samlingar. Stadens vapen som är avbildat hade samma utseende

Läs mer

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:6:l Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:5. Åren 1730 - ca 1737. l) Carl Solanders memorial 1732 om brännvinsförbud Publicerad december

Läs mer

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766

Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning. Den 26 Junii 1766 1 Kongl. Maj:ts Förnyade Hammar-Smeds- Ordning vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Den 26 Junii 1766 2 Innehållet är skrivet efter Utdrag utur alla ifrån 1764 års slut utkomne publique handlingar, placater,

Läs mer

Den finländska almanackan genom seklerna

Den finländska almanackan genom seklerna 1 Den finländska almanackan genom seklerna Bilaga till Universitetets almanacka för år 2005 Helsingfors universitet Ajasto Osakeyhtiö 2 3 Viktiga årtal i utvecklingen av vår kalender f.kr. 46 Julius Caesar

Läs mer

DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK

DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK KAUTOKEINO AVIOVARA TENO UTSJOK TINGSTEDER 1736 1751 TRANSKRIBERT LENVIK BYGDEMUSEUM 1999. DAG A. LARSEN OG KÅRE RAUØ -1- Original side 619 b: A nno 1736 den 3. 4. 5. Februarii höltz

Läs mer

INNEHÅLL. Underdånig berättelse

INNEHÅLL. Underdånig berättelse INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Lasse Persson i Persbo med de fyra döttrarna

Lasse Persson i Persbo med de fyra döttrarna Sidan 1 av 5 Lasse Persson i Persbo med de fyra döttrarna Arkiv digital Kopparbergs Län och Stora Tuna tingslag Svea Hovrätt Advokatfiskalen Svea Hovrätt- Advokatfiskalen Kopparbergs län EXIe:2746 (1686-1686)

Läs mer

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen)

Major Joachim Zachris Dunckers brev till sin hustru 12.10.1808 (Nationalbibliotekets handskriftssamling, Dunckerska samlingen) Idensallmi den 12 october 1808 Min Söta Marie Charlotte! Din, Gossens och ehr alles välmåga utgör min vesenterliga, och enda sällhet; att gossen lärt sig gå bevisar att han är frisk. Gud välsigne honom!

Läs mer

Storbrand i Runtorp... 2 Arvstvist halvt skattehemman i Runtorp... 4 Mantalslängdens underskrift... 5

Storbrand i Runtorp... 2 Arvstvist halvt skattehemman i Runtorp... 4 Mantalslängdens underskrift... 5 1702 Innehåll 1702... 1 Storbrand i Runtorp... 2 Arvstvist halvt skattehemman i Runtorp... 4 Mantalslängdens underskrift... 5 Födda 2 Döda 1 Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kalmar län EVIIAABA:55 (1702-1702)

Läs mer

AURELIUS' RAKNELARA FRAN 1614. Nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska. Med inledning

AURELIUS' RAKNELARA FRAN 1614. Nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska. Med inledning ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA AURELIUS' RAKNELARA o FRAN 1614 Nyutgåva av den första tryckta läroboken i matematik som skrivits på svenska Med inledning av Bengt Johansson FÖRENINGEN FÖR SVENSK

Läs mer

REGNSKAPSKOMMENTAR LULEÅ LAPPMARK 1618.

REGNSKAPSKOMMENTAR LULEÅ LAPPMARK 1618. REGNSKAPSKOMMENTAR LULEÅ LAPPMARK 1618. Lars Nilsson 2/8 Peder Nilsson 1/2 7/8 Lars Larsson Rymder.618 Amund Andersson 1/2 2/8 Amundt Andersson Rymder.618 Per Nilsson 1/2 1/2 Nils Jonsson Rymder.618 Dessföruthan

Läs mer

Utdrag ur professor Matias Calonius tal med anledning av rektorsskiftet vid Åbo akademi (RA/Biographica Calonius)

Utdrag ur professor Matias Calonius tal med anledning av rektorsskiftet vid Åbo akademi (RA/Biographica Calonius) Utdrag ur professor Matias Calonius tal 21.6.1808 med anledning av rektorsskiftet vid Åbo Utdrag af det utaf Juris Professoren vid Kongl[iga] Academin i Åbo och Riddaren af Kongl[iga] Nordstjerne Orden

Läs mer

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist.

Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. Westerwiks-Weckoblad tisdag den 22 september 1896. Från sjön. Ångaren Dana förlist. I lördags och söndags spred sig här i staden den sorgliga underrättelsen, att ångaren Dana förlist. Olyckan hade inträffat

Läs mer

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 13 1751 1752 STOCKHOLM 2007 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1751 1752 Stockholm 2007, Elanders

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 1993

Smedstorpssläktens medlemsblad 1993 Smedstorpssläktens medlemsblad 1993 Ordföranden har ordet Under den gångna vintern samlades styrelsen i Herrljunga hemma hos Elsa Aronsson och planerade föreningens fortsatta verksamhet. Som jag nämnde

Läs mer

Rannsakningar efter antikviteter Fornminneslagen 1666 Sochnarna i nuvarande Upplands-Bro kommun /nya/lag1666.pdf

Rannsakningar efter antikviteter Fornminneslagen 1666 Sochnarna i nuvarande Upplands-Bro kommun /nya/lag1666.pdf Rannsakningar efter antikviteter Fornminneslagen 1666 Sochnarna i nuvarande Upplands-Bro kommun /nya/lag1666.pdf I samband med fornminneslagens tillkomst 1666 utsändes Kungl Maj:ts brev om denna nya lag

Läs mer

Makrillfisket. Vilhelm von Wright

Makrillfisket. Vilhelm von Wright Makrillfisket. I större delen af Bohuslänska Skärgården bedrifwes detta fiske på ett sådant sätt att man snarare kunde anse det för en folkfest eller ett tidsfördrif, än en winstgifwande näringsgren. Det

Läs mer

BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL BORGARSTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 10 1751 1752 STOCKHOLM 2008 Borgarståndets riksdagsprotokoll 1751 1752 Stockholm 2008, Elanders

Läs mer

A RW I D. Igenom. Wäster-Norrland. Til. Åsehle Lappmark. Anstäld. Med en Geographisk Charta aftagen wid samma tilfälle.

A RW I D. Igenom. Wäster-Norrland. Til. Åsehle Lappmark. Anstäld. Med en Geographisk Charta aftagen wid samma tilfälle. A RW I D EHRENMALMS RESA Igenom Wäster-Norrland Til Åsehle Lappmark Anstäld Uti julii Månad 1741. Med en Geographisk Charta aftagen wid samma tilfälle. STOCKHOLM Uti thet Kongl. Boktryckeriet, hos Directeuren

Läs mer

Smedstorpssläktens medlemsblad 2012

Smedstorpssläktens medlemsblad 2012 Smedstorpssläktens medlemsblad 2012 Ordföranden har ordet Under året har föreningen gett ut ett medlemsblad med bl a den avslutande delen om den muntliga traditionen om länsmannen Börje Bengtsson och hans

Läs mer

Att kika in i mörket

Att kika in i mörket Att kika in i mörket Om nyttan av språkteknologi för projektet Gender & Work Jonas Lindström, Historiska institutionen, Uppsala universitet I samarbete med Maria Ågren (Historiska institutionen) samt Joakim

Läs mer

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo

stadgåb för VBlociped Klubb. Abo stadgåb Abo för VBlociped Klubb. o Till medlem af Abo Velociped Klubb kallas o Abo, den o A Styrelsens vägnar: Ordförande. Sekreterare. STADGfAH Abo för Velociped Klubb. ABO, ÅBO BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

Läs mer

( Avslutning saknas- RL )

( Avslutning saknas- RL ) 1 2 Memorial på alla Jerneskoogz hafwandes ägendom Anno 1642 in Majo. Biblia ny. in folio. gaafs 8 Rijkzdaler deföre Psalm-Böker 3 st. 2 Nyia, 1 gammal. Catechisimi böker Lutheri 6 styck. A B C Böker 6

Läs mer

Fogd Olof Burmans handlinger om Lappmarken 1598.

Fogd Olof Burmans handlinger om Lappmarken 1598. Fogd Olof Burmans handlinger om Lappmarken 1598. Kilde: Danica, rull FR 1186. Handlinger belangdende Laplandh Inlefwerde udhi Canseliiet i Stockholm den 18 Julii Anno.98 Een lithen underuisningh om Alten

Läs mer

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL

PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PRÄSTESTÅNDETS RIKSDAGSPROTOKOLL PÅ RIKSDAGENS UPPDRAG UTGIVNA AV RIKSDAGSFÖRVALTNINGEN GENOM NINA SJÖBERG 14 1755 1756 FÖRSTA DELEN STOCKHOLM 2011 Prästeståndets riksdagsprotokoll 1755 1756 Stockholm

Läs mer

REGNSKAPSKOMMENTAR UMEÅ LAPPMARK

REGNSKAPSKOMMENTAR UMEÅ LAPPMARK REGNSKAPSKOMMENTAR UMEÅ LAPPMARK 1617. Tilpasset ADOBE READER side ved side-visning. side ved side-visning. Anders Nilsson ½ Olluf Jönsson ½ Jon Clementzon ½ hafr. gifuedh för.616 och.617 2 dlr. Snåsenn.

Läs mer

DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK

DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK KAUTOKEINO AVIOVARE TENO UTSJOK TINGSTEDER 1726-1735 -1- Original side 198 a: A nno 1726 den 31. Januarii och 1. Februarii höltz ordinarie Ting och Rättegång med Allmogen af Torneå

Läs mer

Bruksidkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmåner och Skyldigheter Av J A Flintberg Örebro

Bruksidkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmåner och Skyldigheter Av J A Flintberg Örebro Bruksidkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmåner och Skyldigheter Av J A Flintberg Örebro Renskrift av Brage Lundström J A Flintbergs redovisning av Örebro 1789 Renskrivet av B Lundström Sida 1 Örebro

Läs mer

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann

Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Giftermålsbalken handelsmannen som försvann Mål: Att kunna tolka, kritiskt granska olika källor och värdera dem. Material: Utdrag från Allmän efterlysning Utdrag från Giftermålsbalken 1732 Utdrag ur kämnärsrättens

Läs mer

FILIUS PRODIGUS. Samuel Petri Brask. Tryckår 1645. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 deed.sv /

FILIUS PRODIGUS. Samuel Petri Brask. Tryckår 1645. www.dramawebben.se. http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 deed.sv / FILIUS PRODIGUS Samuel Petri Brask Tryckår 1645 www.dramawebben.se http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0 deed.sv / FILIUS FRODIGUS. Seu IMPERITUS PE- REGRINANS. Thet är Een COMOEDIA Om then

Läs mer

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827

General-Tull-Styrelsens underdåniga Skrifvelse af den 8 Oct. 1828 med General-Sammandrag öfver Rikets Import och Export år 1827 INLEDNING TILL Generalsammandrag över Rikets import och export / Generaltullstyrelsen. Stockholm, 1820-1833. Täckningsår: 1819-1831. 1819 med titeln: Kongl. General tull-directionens underdåniga skrifvelse

Läs mer

Det var hårda och tunga år då detta tilldrog sig. Runt om

Det var hårda och tunga år då detta tilldrog sig. Runt om En bysägen från Karl XII:s lid oth dess hislorisiia ballgrund. l Av Erik Modin. Det var hårda och tunga år då detta tilldrog sig. Runt om i landet hade det länge rått hunger och dyr tid; hela raden av

Läs mer

REGNSKAPSKOMMENTAR PITEÅ LAPPMARK 1617.

REGNSKAPSKOMMENTAR PITEÅ LAPPMARK 1617. REGNSKAPSKOMMENTAR PITEÅ LAPPMARK 1617. Bekennes vii efterschne. Oluf Olufzsonn Lendzmahn i Piteå sockn, Oluf Mårthenssonn i Pörtesnäs Birkarr, och Hans Kråke fordom Lapfougde vdi Pitå Lapmrk., och hermz

Läs mer

-147- Tårneå Lappmarck

-147- Tårneå Lappmarck -147- Original side 49: Tårneå Lappmarck Anno 1709 den 1 Februari hölts Laga Ting i Torneå Lappmark med Allmogen af Sigge- och Tingewara byar uppå Jukas Järfwi Tingsställe, när warande Inspectoren och

Läs mer

Växjö stadsbiblioteks bestånd av Kungliga Förordningar (inbundna samlingar)

Växjö stadsbiblioteks bestånd av Kungliga Förordningar (inbundna samlingar) Växjö stadsbiblioteks bestånd av Kungliga Förordningar (inbundna samlingar) OBS! Vid sökning, använd i görligaste mån originalstavning. OBS! Sammandrag af the Kongl. Förordningar, bref och Resolutioner,

Läs mer

Genomförande av PSI-direktivet

Genomförande av PSI-direktivet Genomförande av PSI-direktivet Gustaf Johnssén Vilka regler finns om tillhandahållande av handlingar? Vilka regler finns om vidarutnyttjande av handlingar? Hur passar PSI-direktivet in i det svenska regelverket?

Läs mer

DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK

DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK DOMBOK TORNEÅ LAPPMARK KAUTOKEINO AVIOVARE TENO UTSJOK TINGSTEDER 1639-1725 -1- Original side 454 a: Doomer Och Saacker Aff Tornöö Och Kimi Lappmarker pro Anno 1639. Å Höghwällborne Nådige Herres Wägner,

Läs mer

Den kristliga kärleken

Den kristliga kärleken Den kristliga kärleken Så omöjligt som det vore att förmå snö och is att vara varma, medan de ännu äro snö och is, lika fruktlöst är det att tvinga sig till att rätt älska Gud och rätt älska sin nästa,

Läs mer

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv. Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:5. Åren 1730 - ca 1737. i) Skatt.

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv. Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:5. Åren 1730 - ca 1737. i) Skatt. Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:6:i Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:5. Åren 1730 - ca 1737. i) Skatt. Pite lappar Publicerad december 2011 Forskningsarkivet,

Läs mer

REGNSKAPSKOMMENTAR PITEÅ LAPPMARK 1618.

REGNSKAPSKOMMENTAR PITEÅ LAPPMARK 1618. REGNSKAPSKOMMENTAR PITEÅ LAPPMARK 1618. Bekennes vii Effterne. Nicolaus Martini Gudhz ordz Tienare utii Piitheå Sochen i Vestrebotnn, Olåff Olufsson Länsman i förbete. Piitheå Sochen, Hans Kråka fordom

Läs mer

Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark, Maria Wollstoncraft, Öfwersatte från Engelskan. S T O C K H O L M,

Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark, Maria Wollstoncraft, Öfwersatte från Engelskan. S T O C K H O L M, Bref, Skrifna under et kort wistande i Swerige, Norrige och Danmark, af Maria Wollstoncraft, Öfwersatte från Engelskan. S T O C K H O L M, Tryckt hos J. C. Holmberg, 1798. I N N E H Å L L Första Brefwet.

Läs mer

-112- Tårneå Lapmarck

-112- Tårneå Lapmarck -112- Original side 811 a: Tårneå Lapmarck Anno 1730 den 13. 14. 15. 16. 17. 19 och 20 Januarii höltz ordinarie Laga Häradz Ting och Rättegång med Allmogen af Torneå Lapmarck och Juccasjerfwi Tingzlag

Läs mer

Foton Göran Mörner, Riddarhuset.

Foton Göran Mörner, Riddarhuset. Foton Göran Mörner, Riddarhuset. Sköldebrev för revisionssekreteraren David Ehrenstråle, daterat Stockholms slott den 16 juni 1756. Originalsköldebrevet förvaras på Riddarhuset. Transkription av

Läs mer

Nödmynten och deras plakat

Nödmynten och deras plakat Nödmynten och deras plakat 187 Werner Stensgård Nödmynten och deras plakat Å r 1715 påbörjades präglingen av mynttecknen, populärt kallade nödmynt. Totalt präglades 34 miljoner sådana mynt varav nästan

Läs mer

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv

Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Handskrift 25. Kyrkoherde Erik Nordbergs arkiv Volym 25:5:k Manuskript. Maskinskrivet. Fortsättning av Handskr 25:4. Åren 1724 - ca 1729. k) Kyrkoherde Olof Nicolai Graan Publicerad december 2011 Forskningsarkivet,

Läs mer

Instruction för Lappfogderne. Gifwen Stockholm den 8 Juli anno 1696.

Instruction för Lappfogderne. Gifwen Stockholm den 8 Juli anno 1696. Instruction för Lappfogderne. Jnstruction och Reglemente, hwarefter Lappfogdarne wid Skattens upbärande af Lappallmogen sig underdånigst skola hafwa att regulera och rätta. Gifwen Stockholm den 8 Juli

Läs mer

BARNAMORD I SKOG 1741 En Jon Jonsson slår ihjäl sin 4-årige son... 1 Extra ting inkallas med kort varsel 1 Förhör med mördaren, hans hustru och

BARNAMORD I SKOG 1741 En Jon Jonsson slår ihjäl sin 4-årige son... 1 Extra ting inkallas med kort varsel 1 Förhör med mördaren, hans hustru och BARNAMORD I SKOG 1741 En Jon Jonsson slår ihjäl sin 4-årige son... 1 Extra ting inkallas med kort varsel 1 Förhör med mördaren, hans hustru och hustruns föräldrar...1 Grannarna vittnar 2 Rättens ordförande

Läs mer

STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1811

STOCKHOLM, Tryckt i Kongl. Tryckeriet, 1811 Gränse-Reglerings-Tracktat Emellan Hans Maj:t Konungen af Swerige Och Sweriges Rike Å ena, samt Hans Maj:t Keisaren af Ryssland Och Ryska Riket Å andra sidan, Afhandlad och sluten i Torneå den 20 (8) November

Läs mer

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Tolkning av gamla texter - avancerad

DIS-Filbyter.se. En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Tolkning av gamla texter - avancerad En regionförening inom DIS Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Tolkning av gamla texter - avancerad Innehåll Dag 1 sid 1 Dödbok från Kaga 1694 2-5 2 Dödbok från Malexander 1766 6-8 3 Sockenstämmoprotokoll

Läs mer

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning

Välsignelse över registrerat partnerskap. Försöksordning Välsignelse över registrerat partnerskap Försöksordning Fastställd av Kyrkostyrelsen den 6 december 2006 Allmänna anvisningar Välsignelse över registrerat partnerskap är ett erbjudande till dem som önskar

Läs mer

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män

Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Ordning för vigselgudstjänst mellan två kvinnor eller två män Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik och vigselparet börjar sitt intåg. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras.

Läs mer

Förklaring. Ingifwen till Kongl. Maj:t

Förklaring. Ingifwen till Kongl. Maj:t Förklaring Ingifwen till Kongl. Maj:t af atskilliga s.k. Läsare i Norr- och Westerbottens Län, i anledning af de, mot dem, äfwen hos Kongl. Maj:t utaf Hernösands Konsistorium, och Prostarne i Skellefteå,

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja! LAUDES Intro: L: Vi kommer inför dig Gud, som är kärlek. A: Med allt vad vi är, tillber vi dig. L&A: Ära vare Fadern, Sonen och den helige Ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen. Halleluja!

Läs mer

J A Flintbergs beskrivning av Köping Renskrift B Lundström Sida 1

J A Flintbergs beskrivning av Köping Renskrift B Lundström Sida 1 J A Flintbergs beskrivning av Köping Renskrift B Lundström Sida 1 Köping Afstånd från Stockholm och Ålder Denne Upstad, belägen i Åkerbo Härad, ifrån Stockholm, W. N. W. 14 ¼:dels mil Land 1 och 13 mil

Läs mer

ERIC JONAS ALMQUIST CARL GUSTAF NORDIN OCH UR DERAS PEDAGOGISKA TANKEVÄRLD FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDER VISNINGSHISTORIA

ERIC JONAS ALMQUIST CARL GUSTAF NORDIN OCH UR DERAS PEDAGOGISKA TANKEVÄRLD FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDER VISNINGSHISTORIA ERIC JONAS ALMQUIST OCH CARL GUSTAF NORDIN UR DERAS PEDAGOGISKA TANKEVÄRLD FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDER VISNINGSHISTORIA ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDER VISNINGSHISTORIA =- BOKSERIE GRUNDAD AV B. RUD. HALL OCH

Läs mer

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen.

Sång. Guds ord Här läses bibeltexten som användes vid samlingens början. Stillhet. Bön Här används samlingens inledningsbön igen. Spår Aftonbön Ingång Ledare Kom till oss ikväll, vår Gud. Kom till oss med ljus. Ledare Tala till oss ikväll, vår Gud. Visa oss din sanning. Ledare Bli kvar hos oss ikväll, vår Gud. Bli kvar hos oss med

Läs mer

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder!

EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer än 10 europeiska länder! Handlingar, rörande Götha canal, tjenande till upplysning för dem, som åstunda deltaga i detta för riket wigtiga företag, hwartill subscription kommer att öppnas nästkommande april månad. =(Rubr.)= (S

Läs mer

Växjö stadsbiblioteks bestånd av ACTA PUBLICA

Växjö stadsbiblioteks bestånd av ACTA PUBLICA Växjö stadsbiblioteks bestånd av ACTA PUBLICA OBS! Vid sökning, använd i görligaste mån orginalstavning. OBS! 1: 1500-1637 - Om Kyrkio Lagh 26/5 1538, Om Wederlagh 9/71547 (i separat folder) - Allmennelige

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Andra delen JURE SANGUINIS ERUMPENTES

Andra delen JURE SANGUINIS ERUMPENTES Flores Antiquitates Skanicae IN DOMINO FELICITAS! Andra delen JURE SANGUINIS ERUMPENTES Cap I I långliga tider lärer igenom Jordenes i Syndafloden förändrade utseende, och ther af förorsakade swårigheter,

Läs mer

Vilka äro värdiga nattvardsgäster?

Vilka äro värdiga nattvardsgäster? Vilka äro värdiga nattvardsgäster? Så saligt och välsignat, så rikt på tröst, kraft och vederkvickelse, som vår Herres Kristi lekamens och blods högvärdiga sakrament är, så tänkvärda och för redliga själar

Läs mer

Informationssidan under framtagning.

Informationssidan under framtagning. Informationssidan under framtagning. 1 D:\Agneta\Agneta3\Brog_16 Förtekning på uttagne Documenter.doc Skapat den 2003-07-04 00:20:00 Senast utskrivet 2007-02-04 21:05:00 HUSFÖRHÖRSLÄNGDER ÖVER BRO GÅRD:

Läs mer

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande

Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande Jes 9:1 Men det skall inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar skall han ge ära åt trakten utmed havsvägen, landet

Läs mer

Laestadius artiklar i Den Swenske Nykterhets-Härolden 1846-1857

Laestadius artiklar i Den Swenske Nykterhets-Härolden 1846-1857 [Den swenska nykterhets-härolden 1846] Lappmarken. Karesuando (utdrag ur ett bref). "Jag skulle hafwa åtskilligt att meddela om brännwinets motwerkningar i denna församling, om tid och rum medgåfwe;

Läs mer

Rättsfall, beskrivningar och brev rörande Morlandas befolkning 1680-1719. Kort referat av mål 16 i Orust dombok 16800217.

Rättsfall, beskrivningar och brev rörande Morlandas befolkning 1680-1719. Kort referat av mål 16 i Orust dombok 16800217. Kort referat av mål 16 i Orust dombok 16800217. Börta Wäfwers i Mollösund stämde några bönder på Orust på att de ställt till med bråk med Börtas son Jöns Påfvelsson. Kort referat av mål 9 i Orust dombok

Läs mer

Kongl. Maj:ts utslag på de besvär Provinsialläkaren i Brösarps distrikt C. J. Törnqvist underdånigst anfört deröfver, att, sedan klaganden i en till Kongl. Medicinalstyrelsen ingifven skrift yrkat åläggande

Läs mer

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling

Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Ordning för Vigselgudstjänst i Skanör-Falsterbo församling Vid P: läser präst. Vid F: läser alla tillsammans. NN: står för respektive namn. Inledningsmusik Gudstjänsten inleds med orgelmusik. Annan instrumental-

Läs mer

61mars. 2016. Pris 25 kr. Ljungsäters sjukhus

61mars. 2016. Pris 25 kr. Ljungsäters sjukhus 61mars. 2016 Pris 25 kr Ljungsäters sjukhus Ljungsäters sjukhus Av en tillfällighet I samband med genomgång av gammalt material hittade jag en intressant berättelse om Ljungsäters sjukhus av en de som

Läs mer

q Kråkskinns- Majsa k

q Kråkskinns- Majsa k q Kråkskinns- Majsa k Sagan är satt med typsnittet Kalix kursiv, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på www.omnibus.se/svenskasagor.

Läs mer

UNDERSÅKERS TINGSLAGS DOMBOKSPROTOKOLL

UNDERSÅKERS TINGSLAGS DOMBOKSPROTOKOLL KÄLLOR TILL JÄMTLANDS OCH HÄRJEDALENS HISTORIA utgivna digitalt av Landsarkivet i Östersund och Jämtlands läns fornskriftsällskap UNDERSÅKERS TINGSLAGS DOMBOKSPROTOKOLL 1649 1690 Redigerade av Karin Bark

Läs mer

Kung Lindorm och kung Trana

Kung Lindorm och kung Trana q Kung Lindorm och kung Trana k Sagan är satt med typsnittet Nyfors, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare. De kan hämtas på

Läs mer

Bruks : Idkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmoner och Skyldigheter

Bruks : Idkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmoner och Skyldigheter Bruks : Idkares, Städers och Borgerskaps ömse Förmoner och Skyldigheter av Jacob Albrecht Flintberg, Notarius i Kongl. Maj:ts och Rikets Commerce - Collegio. Boken från 1795 redovisar förhållanden bl.a.

Läs mer

Matematik som ämne för utbildning ett historiskt perspektiv

Matematik som ämne för utbildning ett historiskt perspektiv Matematik som ämne för utbildning ett historiskt perspektiv Matematik som skolämne är ung 400 år gammalt i vårt land. Lindroth (1975) beskriver läget för matematiken i Sverige vid tiden kring år 1600:

Läs mer

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857

Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 INLEDNING TILL Commerce-Collegii underdåniga berättelse om Sveriges inrikes sjöfart. Stockholm, L. J. Hjerta, 1830-1858. Täckningsår: 1828-1857 Efterföljare: Bidrag till Sveriges officiella statistik.

Läs mer

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik

Vigselgudstjänst. Vigselordning. Vid P läser präst. Vid F läser alla tillsammans. NN står för namnen/namnet. Inledningsmusik Vigselgudstjänst Ordningen för vigselgudstjänst i Svenska kyrkan är den som finns i 1986 års kyrkohandbok. Denna ordning gäller från och med 1 nov 2009 även vid vigsel för par av samma kön, dock med några

Läs mer

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud

Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud Om lagen, bättringen och den rättfärdighet, som gäller inför Gud - C-O Rosenius 1818 - Det är så bedrövligt, att det icke kan med bittra tårar nog beklagas, att väckta själar, som söka att ingå genom den

Läs mer