Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8"

Transkript

1 * Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8

2 I NNEHALL Sveriges första bokbat 1-3 Elise Adelsköld, f d länsbibliotekarie 4 Brev 1 5 Brev 2 6 Turlista 7 Bokbåtens möte med skärgårdsborna Dagens problematik 14-15

3 SVERIGES FORSTA BOmT ; I Lidingö stadsbibliotek, sedan år 1948 centralbibliotek och numera länsbibliotek för Stockholms län, väcktes i början på 1950-talet tm- ken p5 en bokbåt. Centralbiblioteken brukade sända ut vandringsbibliotek i boklådox:.. För boklånarna är det dock bättre att själva få välja i ett större bokbestånd och att kunna få sakkunnig vägledning när så erfordras. I Stockholms län började länsbokbussen 1952 och kunde ge fastlandet denna förbzttrade service. Nu var det öbornas tur och på försök gjordes ett par resor med båt. egen båt till förfogande och var själv kapten. resor med besök och inspektion bibliotek i boklådor. öborna och gav mersmak. Professor Josua Tillgren ställ.de sin Det var härliga sjö- de öm som tidigare haft vandrings- Eessa strandhiigg blev myclcet upsskattade av '?id en "Bibliotekskurs i skärgården'' som bi a handlade om skärgårdens kulturproblem och som hölls på Muskö 1951 tog byrådirektör Hj elmqvist upp frågan om bokbaten. På öarna behövdes ett fast bok- bestånd sant någon intresserad person som såg till att böckerna blev utlånade. När Lidingö stadsbiblioteks styrelse hos landstinget begär- de anslag för bokbat blev svaret första gången nej. Hösten 1952 be- viljades emellertid fanonor till försöksverksamhet. Stockholins lans landsting har därefter ställt sig mycket positivt- till länsbib- liotekets kulturella verksanhet. Sverige hade fått sin första bokbat. I Finland hade Hitis landsbygds- kommun i Bbo-Björneborgs skärgård och i lhmrk Svendborgs by og amts bibliotek varit föregångare. De hade gjort försök med boketar merl under så skild2 förhållanden att man inte kunde utnyttja deras er- f tirenheter. TAsbibliotekarie Elise Adelsköld - pionjär - fick uppgift~~n att förvalta id6 och anslag. Hennes närmaste medhjälpare var l : e central- biblioteksassistenten Ulla Stahre, som 1975 efterträdde Elise Ade1c:köld som länsbibliotekarie i Stockhohs län och chef för Lidingö stadsbfh- lictek. Medhjälpare var också bibliotekarie Gertmd Tillgren som alltsedan 1953 haft ansvaret för de årliga bokbåtsturerna och p2 e-tt suveränt satt skött allt vad detta innebär.

4 Wcken möda lades ned att finna en lämplig %t. Kustartilleriets "Rindö" tjänstgjorde ett tiotal dr och sedan 'Ellinor av Elchagen", en ' privat husbåt. Nu används sedan flera år M/S "G'urEi", en mindre ;ng- En bokbat bör gärna ha ett bokbestånd av minst ca volymer sjös-a hyllor och dessutom gott om plats för reservlager. Flera låntagare ska Icunna vara ombord samtidigt för att välja Mcker och utbyta erfarenheter. Stora krav ställs också på kaptenen och hans medhjälpare för att det hela ska gå smidigt och vara trivsamt. Till första resan med bokb&tenkstäl1desefter moget standardhyllor av typen monterbara träkonstruktioner". För att böckerna ska stå kvar under sjögång ställs hyllorna i sned vinkel mot väggen.. Hyllorna har varit slitstarka och monteras fortfarande efter 25 år in före varje sjöresa och bort igen vid återkomsten. Den första resrouten sträckte sig från Arholma i norr till. Landsort i söder. Bokbatens storhetstid inföll i slutet av 1950-talet och un- der 1960-talet, då man hade upp till 65 utlhingsstationer och angjorde lika &~ga bryggor. Vid varje a~7halt finns det frivilliga ombud, som väljer ut böcker och ser till att dessa lånas ut under halvåret fram till nästa bokbats- besök. Dessa ombud kan vara kommunbibliotekarier, lärare, hemmafm~lr, handlanden, postexpeditörer, atbyggare eller andra bokintresserade och hjälpsamma. personer. Gmbuden får ca 14 dagar i förväg en respl.an och af f ischer som förkunnar plats och t idpunkt f ör bokbåtens ankomst. Konstnären och skärgårdskännaren Sten Rinaldo har gjort affischen med bokbaten som motiv. Detalj av. den pryder denna uppsats omslag. Efter hand som broar byggts och färjor satts in övertog länsbiblioteltets bokbuss flera av bokbatens anhalter. Efter kommunreformen 1971, då många s&ommuner gick upp i storkomerna och biblioteken rustades upp, blev behovet av bokbatssservice mindre på n-ihga håll. För de mest isolerade platserna i skärgården, dit kulturens hela utbud inte når, är bokbaten dock viktigare än någonsin och betydelsefull Inte minst ur PR-synpunkt.

5 På 1950-talet gjordes v&- och höstresor, som vardera sträckte sig över 10 dagar. Senare varade resorna 6 dagar. Ar Resor per år Antal utlån l. 649 band " " Bokbaten har beskrivits otaliga gånger i pressen. Den inspirerade också signaturen H, d v s Alf Henrikson, till ett kväde: W bl6~e4 nohdunk öveh gli&kande aj; näh Kabka kammm ZitX Ljunitehfi. GCieek hörn maartnu a f i öva a;titömming och Lä ja nah Schopenhaum hornmm a%&? Möja. %t gungm betych3g;t på NCundÖ djcvrd n&t ScutfcLe vundm Ll/t på din Lme vwd. Ejdkmna blänga uh kubbanna heden natr Madac ndhu i ffunmöleden. Och iifiaitman vanhm bttyggan na n& den Sutande b&en i hund& han 4e.t. Och d& hkchatt 46 ~tl.l&amt L ~Ltandc~n v&en niin en landgång lägga uk W kuktuhdebatten. (Dagens Nyheter, )

6

7 b3cbc.tens vå.rn+sa den 9-13 rraj 1977 Bokbcften Gmli gör sin vh som vanligt i mj. hen den %x gibgefr kan vi ta red oss Ggot rer än böctu?. Eari~ksf6~ a-;-t~ följer red hela veckan och unde-rhållw b;ll-i-i~2 vid vissa bryggor. Det ser ut som om två fgrfattm r&ste byta av ~r~usandra. Vi rl3ddelm nmen, så snmt vi f& 'klmecken fr& 3;- f attamentmrii, soi-n svarar f ijr f8mxdling av fcipfatt:cumrrdver:~cl~. Dess~~tom inbjuder vi sk&g&bo~i~!a f's2nst EC~:2idrm, l:barf? och annan skol'pe,rsonal, ja, alla som intressemr sig f6r bzmens utvecjcl, till diskussionsafton tisdag, onsdag to:sd&g )s.,irig S;: L&- "Kultur f& ban - vad & det?" Medverkande a förutom ixim.b!<s- författare bernk~ibliotelcmiw kitt Isf~?sson, sum saan n2g-a m- betar md TIlU-prop~a, fr&st OiY-pro~m-~~~ o& föllx&;1'itmi &?'i;i-;en. Vi fgrläg,er diskussionen till Gurlis amc'i.sd o= och bjudcp Givetvis kan man också h a böcker i saband nr?d pr~gw,rz:e.t. kcsfe. Länsb ibj_i.otp,ket har hift eri 8verl&":plln,y riircsr!de b:>>:",.?t:sverks3~~iz1-~~~k~n rizd rs;jresentmter fii? kulturrgknderr~a i s!;z~;~yjs.ic~.m!~r~~~, cc>h 1aiid~tin~:~:t. De mdd l&cbiblioteket til-l. sitt IC~fog~,~.: i?- nevamdc & g6r det inte rrlij1i.a fiiir oss att köp rya. böcker till bokiii?it.~vwk~~heten. Vi koriier dariih3 - b~m.a.~;ligt RO^ - dema &ng så gott som litan $va nytillskott i f.~&st~,ni"lr.t, Vi hi^? I<~,:i~i~t ö~laxns red biblioteksdxfe~na i bexördil korrm2r att vi skall altemil de b ~~k~r~il om nya böckm, sm vi f a x~..lie~ ~ Ix3kbi:;ts?-~~rc?.r:, och överlanria dem till msp k ~ ~ i b ~ oftjc t eer'fektucz%&. k Vi hopp att vika v>jxler i trots Gotta kar-, f2 glndjc av bkb3.ten. Turlista bifogs jämte afaffisch att fyllas i av va? och eri. Q3 n.igaii dnskw &&irig av tidma, så var sdill zti- mzdcleiit oss o'ct G;. $2C21- Dart. Dct kanske kan ordnas, Med hjärtlig h;ilcrzbg D

8 Po:::b%tens v$msa den m "--.,.--p ;h ST? det- k1dppi.t och klart- het:r>;iffa.~:de rn~dverksr~cle för fatt are 1.?:i?t:en. t. i4;lndag och ti.sdcig f5l.j~~ Murii:<a Zcik rnd Fbi-1 lj<i~ skpivit ~5cker f& &-fl\ om :.,;*i-.~i i fr2rrrrii'in.jr cr-h V id hk tcns ~ol.-!i.~t:cre~a m;?vcl:?l<i?,c?e?roni c.?. e;<rj-1- i.ska V~\I.~C?S$.&ZF. under c!en tiden, c% fijrldes. Gen noma delen av bi3;t!-r"lti;-~.tte~i gpi-icszi- Med hj 2C-tli.g hälsxl-:.ng Ulla Stdhre Bi. 7

9 Hers~~.rudsv3g~!n 1, LTLzING~ Tel Beräknade t.i.der k bom.zten v&en w -- -.p Utö, Spr&ga R;3ï?ilpupai Tisd OTnö kypka Barr~pn~flam Avas sa 1.'~. 30 XXrnc!U St):~sv& 16,OU Basripngran Kulbir för barn - vad &k clel:'? Norru StavslJCIda Möja, k ~ g 1E.3G hr nymg-um Kulti.~ Er barn - vad det? lkgmarsö hpmr"pam Kultur för barn - vad är det? 18.00

10 \. Bokbatens möte med skärgårdsborna! M/S Gurli är Sveriges äldsta båt i trafik. Hon byggdes 1871 och maf ikerade till en början hgermnälven. Nu är hon bl a bokbat och forslar biblioteksböcker till läshungriga öbor. Jag har följt med på Gurlis v h 1977 och berättar här om en okonventionell och efterlängtad kulturförmedling. En &ad före varje resa börjar en febril verksamhet för personalen: utsäridningav affischer med bomtens ankomsttider, kontakt tas med författare och olika kulturarbetare som ska följa nied på resan och bokning av nattlogi för personalen. Under tiden plockas böcker ut ur länsbibliotekets stora bestånd och packas i lådor. Snickare beställs till dagen D. De ska infinna sig kl 6 på rnorgonen och montera bokhyllor med vinklade hyllplan så inte böckerna ramlar ner vid batens eventuella rullningar. Mat till kaptenen och hans medhjälpare samt bibliotekspersona1 och gäster har inhandlats och stuvas i kyl och skafferi. När hyllorna är på plats komer personalen och packar upp och ställer i ordning Eckerna och ser till att baten blir ett flytande bibliotek. En del lådor med reservböcker s-talls p5 undantag för att tas fram när det glesnar pa hyllorna. Vid utsatt tid är allt klart, samtliga har anlänt. Kapten Kjell Widing hissar en apelisnfärgad flagga som det står Bokbat på och signalerar avgång. Etsrrian Hamy Forsberg kastar loss och så lämnar baten Strandvägen, som är Gurlis ordinarie kajplats. Vi får vara med om en hisnande vacker färdn,%rastrandkanter genom Stockholms innersta farleder. Vi njuter av den vårliga grönskan. Först går färden genom smala simd där öam ligger tätt, men snart är vi ute p3 öppnare vatten. Gurli strävar söderut mot Utö. Qessförilman lägger båten till vid GränC, som inte är större än att man vid bryggan kan se ens längd, men den är hög och otillgänglig och inte ett enda hus är synligt. Länge upp i en dal finns dock några hus. På bryggan möter oss en ensam man, en pensionerad fiskare. Vi är efterlängtade och med stor omsorg val-jer han ut 32 böckeul. Urvalet är stort så här i början. På sommaren är öns befoking större. Det är en härlig ö helt när Saltsjöbaden, men änc% isolerad gem vattnet. En gång i veckan kommer taxibåten och hämtar vår m utan extra kostnad, för färd till närmaste affär. Vill man till stan för besök hos läkare eller tandläkare eller rent av ett teaterbesök kan man ringa taxiflyg. Helikopter hämtar då. Det kostar

11 40 kronor tur och retur och man komer ända in till Riddarfjärden. 9 Nästa anhalt är Björkö. H:-:r bor Gun och Pelle Jansson. De har två döttrar som är utflugna och en son som är lantbruksstuderande på Berga. Pelle Jansson fiskar och säljer bensin. anrätta ombord till middagen. Vi köper nyfångad torsk för att Pelle är med i Södra skärgårdens intresse- förening. Hans fru har just köpt vävstol av största storleken. Ibland skjutsar Pel;- henne i sin leaftiga motorbat till likasinnade vävkunniga för att de skall få utbyta erfarenheter och lära av varandra. hallningen är stor. Vi blir bjudna på kaffe med nybakat dopp. Samman- Två båtar anländer med fler bokintresserade, som tyvärr inte f& besök av bokbaten, men som söker sig till den i stället. Här f& vi lämna en depå med 150 böcker och lika kga f& vi åter sen föregående besök. I första hand valde damerna böcker om färgning och vävning, historiska romaner samt re- seskildringar. höver från den. De längtar efter bokbaten och lånar all litteratur de be- &da sen starten 1953 har de lånat. Under vår fortsatta fä~d stoppar vi bokkort i de återlämnade böckerna, som sen ska upp i hyllorna så titt det inte finns några tomrum där när vi anländer till nästa brygga. Vi ralanar också statistik. Några ombud vill ha listor för att lättare kunna samla in sina böcker till nåsta gång. förrän bokbåten är hemma igen. Listornac-inds dock inte ut g& färden mot Utö. Vi lägger till vid Spr&ga, där skolan ligger och där kommunens biblioteksfilial finns. Hit kommer barn fr& Nåttarö och bor under veckan hos Ingegärd Larsson, som har skolhushåll för dem. Dess- utom odlar hon biodynamiskt med stor framgång och delger oss sina erfaren- heter. Läraren kommer med lästa böcker och väljer 150 nya. Skolbarnen infinner sig mangrant och blir underhållna av författarinnan Monika Zak, som visar diabilder och berattar om indianernas liv. Efter det att den pinfärska torsken blivit tillredd ochpnjuten drar kapten och Gtsmn sig till- baka till kajutan och vi f& lift av skolskjutsen de 3 lan fram till Stenhotellet vid Utö nu nedlagda gruva. Hotellet är nyinrett och pietetsfullt renoverat. TraMens konstnärer har fått bidraga med inredningsdetaljer, t ex design till trasmattor och smid- da lyktor. Det & viktigt att öborna får sin utkomst p& ön så att den inte blir avfolkad vinteeid. Att köra skolskjutsen ger en viss inkomst. Den kvinnliga chauffören - med ett skolbarn - arbetar på kontoret militära skjutfältet om dagarna. Tidigt följande morgon efter en god natt hämtas vi innan det är tid för skolbarnens skjuts. Vi f& en härlig frukost ombord och så lämnar vi bryggan det

12 I farleden får vi sällskap med och möter flottans jagare ute på Öv- ningar. K1 9 angör vi bryggan vid Omiö mka. Här går det livligt till. Flera lärare och Aga skolbarn väntar på oss. na barnvagnar över landgången. bam. också här. 10 SrMbamismammor rullar si- Mannen från båtvarvet k o m med frni och En äldre gråhårig herre från Polen och biblioteksföreståndaren är Det är en större. deg som h a Carlsson håller i. Hon lånar ut böcker på lördagsförmiddagarna i kommunens biblioteksfilial på hö. De övriga dagarna i veckan tjänstgör hon på biblioteket i Jordbro. är bosatt på hö, har man och barn, men har ordnat bostad på fastlandet också. Det finns färjförbindelse, så helt isolerade är Omöborna inte, men ön är vidsträckt, så behovet av bokde$ Hon och bokbatsbesök är som till- lagg till komens filial på ön stort, och depån är livligt utnyttjad. Här byts 350 böcker. Alla hoppas att bokbatsturernia inte skall upphöra. De betyder så mycket för befolkningen. som blir mycket uppskattat. Monika Zak gör ett barnprogram Efter bara en kort tids gång hämtar vi upp en lantbrukarhustru i Avassa som också ligger på hö. Vi får lha bryggan och ligga för ankar en bit ut medan hon väljer böcker. Vinden ligger -p3 alltför kaftigt mot bryggan. Det blir 21 fackböcker och 2 romaner. På gården håller hori och hennes man biffkor. N3ndG är nästa stora ö, och vårt mål är Sands brygga. n6ter med en skrinda fullastad med böcker som hon vill byta. Bojan Bengtsson Tidigare har Bojan och hennes man innehaft en specieriaffär med lämpligt läge alldeles vid kunde man lägga till med Gt och handla mt och bensin en gång eller komma vägledes från det inre av ön. I en liten snurra komer Sonja Kilbom, 25 år, och Sven Erik Blomstedt, 28 år, farande. De bor några hundra meter bort och arrenderar där ett jordbruk av Stockholms stad. De har hastar och kor, vilket är ratt ovan- ligt i skärgården av i dag. de sig av. Så fort de valt ut ett tiotal böcker ger De är mitt uppe 'i vårbruket och håller just på att harva. Ivar Gustafsson är en pensionär på 74 år som tidigare varit verksam som rörmokare på Värmdön. Nu har han reumatism men brukar bedriva f icke och sälja fångsten, ungefär 50 kg, samt hjälpa sommargäster med litet av varje när den tiden är. Sik, abborre och f lundror är vad han fångar. Han tar sig en lång pratstund med bibliotekarie MarkneSchUck, som han Mrmer sen många bokbatsbesök, och välj er så ut nåwa böcker med st& stil. Bland låntagarna är också Inga Wbth, 26 år, som säger att hon är helt otypisk. Hon arbetar som posttjänsteman 3 tinunar om dagen på

13 l l vintern och 5 1/2 på sommaren. För det f& hon en hy-gglig årsinkomst. Eon har låga levriadsomkostnader då hon bebor ett hus p5 sina föräldrars mark mot att hon rustar och underhåller det. Hon hugger själv sin ved och odlar litet grönsaker. Inga har en egen häst och trivs med att bo 'på landet. Ibland tar hon sig till stan för att gå teater eller bio. Bokbaten är välkommen och Inga Winroth förser sig med all slags litteratur. Efter någon timmes gång når vi Swsviks brygga G Runmarö. Har är det liv och rörelse. &ten från Stavsnäs på Värmdölandet anländer flera gånger under vårt uppehåll. Monika Zak lärmar med salaiad Gurli och i stället infinner sig adaren och barniboksrecensenten i Aftonbladet, Ingegärd Martinell, som kommer att överta barnprogrammen, och barnboksförfattmen.c). barnbibliotekarien Britt Isaksson. Tillsanmms gör de ett program om barmböcker och barnkultur, som ska äga rum de återstående kvällarna pi bokbåten. Handelsboden är en livlig träffpunkt. Anne Forslund kommer för bokdepåns ralaning och har med sig sina tre söner. Tidigare har svärmor innehaft den uppgiften. Ingen vill att bokbaten skall upphöra. J% laallenär det samkväm och det komer 7 personer för att höra Britt Isaksson tala om barnbokens svårigheter för att hävda sig på den sveriska och internationella marknaden. Hon har Ingegärd Martinell som sekundant, vilket gör att det blir en trevlig och givande afton. Kaffe och förfrishingar serveras i aktersalongen medan diskussionen pågår. Till alla personer bosatta på öar utan fast broförbindelse eller statlig vägfärja överlämar Vaxholmsbolaget ett kort som berättigar till gratis resor i skärgården. Landstinget står för kostnaden. Sent om aftonen anlöper vi Sandhamn. Skolläraren cyklar förbi och önskar oss välkomna. Med morgonbåten från Stavsnäs anländer biträdande bibliotekschefen Märet Lindström och kulturnämndens representant Lars Waldenström för att följa Gurli: fortsatta färd. Först f& vi möta Sandhamnsborna. Lararen med sin skolklass är på plats och barnen väljer ivrigt ut de böcker de vill ha. Deras för stunden enda bekymmer 2r att de bara får låna fyra böcker var, men laaren lånar en ordentligt barnboksreserv. Sen är det dags för barnen att följa med Ingegärd Martinell ned i salongen. Det är fascinerande att lyssna, när hon berättar om en del av innehållet i en bok. Hon slutar så lägligt så man vill vetamer och absolut ds-te läsa boken genast. l% vill det till att Gertrud Tillgren och Marianne Schtick har boken och kanske kan trolla fram fler än ett exemplar frar! reservlagret, som jag narrnide tidigare. Under tiden väljer några av öns övriga invånare ut böcker. Bl. a. Bianca Bianchini, som sedan hon lämnat chef sskapet vid Norrköpings stadsbibliotek återvänt till sin barndoms

14 Sandhamn. Tidigare år, då Eten kormit senare på dagen och inte lmat.. ön förrän följande morgon, hm hon bjudit bldudtsfolket hem ls the czch en trevlig pratstund. Margareta Carlsson, född i Lidingö, har bott i Sand-,hm i trettio &. Hon arbetar på psten och är gift med öns byggmästa- r& och 'siar sen femton år tillbaka skött bokdepån. 12 Hos henne byter Sand- hamsborna simböcker. Margareta har tagit emot låntagma i sitt hem en timme varje torsdag vintern och tre till fyra kvällar sommrtid, då befolkningen ökar kraftigt. Sandhamn har 135 bofasta, utav dessa %P trogna låntagare. Margareta Carlsson väljer ut omkring 400 gckw. Inte ens TV kom, gick låneintresset ned. Sandhamnsbornia vill helst ha tjocka böcker om romantik och ävenw. Solen tränger just fram i den disiga förmiddagen da vi vinkar farväl till Sandhamnsfolket och sätter kurs mot Korsö. (Inte det militära Korsö som ligger rakt över farleden vid Sandhamn, utan en större ö längre norrut. folkningen. 'Den bebos vintertid bara av fyra bröder, men sommartid ökar be- En ortsbo hyr ut en del av ön, en byggmästare be- bor ett större orrieåde och den övriga delen är brödernas och deras slaktingars. Dessa fyra äldre m& lasep helst sk&g&dslitteratur och fyl- ler en hel skottkärra med böcker som de med högtidlig glädje &m uppför den branta backen fr& Korsö brygga. Här var underbart vackert och fridfullt och alla gick sina promenader intåt ängarna f ör att bese Adam och Eva och andra vårblommor. När j ag avslutat mina sysslor, gjorde även jag så, inspirerad av de andras h&- förda uttalanden. Dessv:-imje hann jag inte tillbaka föm& baten lagt ut, utan jag hörde hennes råmande signal, när kaptenen upptäckt att jag saknades och så vände de åter. Men inte la de till ordentligt, å nej då, en hand racktes ut och jag fick som den bäste sjömn svinga mig ombo~d. Vilket äventyr! På Södra Stavsudda v ktw Brian och Margit Olsson. Brian sköter varvet tillsammans med två söner. De har både plåtslageri och batvarv. Sönerna, 31 respektive 34 år, är gifta och har familjer, och dottern 28 år lika- ledes. Hennes man arbetar och bor i stan, men kommer ut varje weekend. När familjen ska handla far de till Möja. Läsintresset är mycket stort. Det blir mest underhållningslitteratm och några resehandböcker samt barn- och bilderböcker som var och en väljer ut. Norra Stavsudda består av åtta till nio hushåll. Gunnel Rydström står för depån här, Det blir 128 band som lånas till 25 personer. För att kom till stan på vintern reser man med Skarpö till Solle~~a, sen är det 4 mil till stan med buss. På somrriaren går "vind"-båtma direkt in till innerstan, det är t ex Nordan och Östa11 och dessutom Havsörnen.

15 Så var det dags för det jordgubbsomtalade Möja. Berg. Närmare bestämt till Här kommer skolklasser och det blir återigen barnprogram. Präst-, frun Aina Lindstr5m får god hjälp med att plocka ut olika typer av böcker. Hela 328 lån. Till henne kan man komma och byta böcker när man vill. Det blir mycket deckare och romaner. Antalet lantagare bara ökar. gång övernattar vi på gymnastiksalens golv i Möja skola. vi med oss. Följande morgon är Husarö vårt första mål. om böckerna. Denna Sovsäckar har Affärsföreståndaren har hand Den bofasta befolkningen är inte stor. En extra bkker för scoutläger med konf~dundervisning väljes ut. Svartsö, som är en stor ö till ytan, har flera unga familjer, affär och skola. Ett lärarpar sköter utlåningen. Tidigare var det libarfruns mor 4 somhadehand om depån. Hon är egentligen lantbrukarhustru, men jordbruket minskar och ibland sköter hon lekskoleverksamhet med den äran trots att hon saknar utbildning härför. Senare p% dagen anländer vi till Ingmarsö som har skola och affär och en biblioteksfilial som lyder under Vaxholms kom. Liksom tidigare år övernattar vi i en sonnriarvilla byggd vid sekelskiftet. Den tillhör v%mer till Gertmd Tillgren. Fredagen, som är sista dagen för sjöturen, anländer vi till Lådna d& affärsföreståndaren välkomnar oss. Här är intresset för lyrik stort, har det visat sig genom åren. På sommaren är utlåningen livlig när alla sommargäster anlänt. På Edö är det bara fyra personer som lånar. Tidigare levde och verka- de Hugo Alfvbs bror här, en kunnig och originell låntagare, agronom. bsö är litet men har en stor affär och därför är det ständigt manniskor i rörelse. Trots att de bofasta är få till antalet är utlåningen stor och man är mycket intresserad av att bokbaten kommer. Sista anhalten är Grinda, där representanter för Stockholms stads fri- tidsomåde väljer ut en stor samling böcker. Vädret denna andra vecka i maj var omväxlande, soligt med en och annan regnskur. Det var vårligt i markerna men ganska kyligt. För mig var det en stor upplevelse att på detta sätt få kontakt med människor och deras förhållanden i Stockholms skärgård. Jag tackar länsbiblioteket och dess personal för inbjudan, trevlig samvaro och gott arbete.

16 DAGENS PROBLEMATIK Det 2r ett önskemål för att inte säga krav från skärgårdsbefolk- ningen att bokbaten skall fortsätta sin vwksamhet. Men vem skall bekosta den? Kulturchefen för Stockholms läns landsting Kurt Nilsson vill att länets bokbatsverksa&et inte såsom nu skall be- lasta landstingets anslag till länsbiblioteket utan bekostas av, de kommuner, vilkas öar bokbaten besöker, nämligen Vad~olm, Värmdö och Haninge. Verksamheten kan samordnas och skötas genom länsbibliotekets försorg, då en bokbåt för varje komirnrn skulle bli alltför kostsam. K& Nilsson önskar också ett bredare kulturutbud med artoteksverk- saninet i forn av Konstfrämjandets kollektioner, barnteater och barn- program samt författaraftnar för vuxna. Denna verksamhet har bokbåten prövat $ försök några gånger. Artoteksverksarrheten har blivit en stor succe'. Man har förutom en fullständig kollektion - vilken brukar innehålla 25 tavlor - flera exemplar av de tavlor som förmodas bli sarskilt omtyckta. Allt har blivit utlånat. B m - program och barnteater hm också varit populära. Däremot har författaraftnar för vuxna inte rönt den anslutning som man väntat sig. Lansbiblioteket har också till uppgift att hjälpa de utlåningsstationer som har fasta bokbestånd med allmänna biblioteksproblem såsom val av och inredning av lokal, inköp och gallring av böcker m m. Efter personligt sammanträffande vid bokbatsbesöken kan denna hjälp förmedlas per telefon eller brevledes. De öar, som bokbaten besöker, ligger alla i ytterområdena av sina respektive komuner. I-!uvudbiblioteket ligger på fastlandet i kommunens centrum, och dit 2e det dåliga förbindelser. Haninge och Värmdö hör till länets fattigaste kommuner, vilket innebär att de har svårt att försörja sin skärgårdsbefolhing med böcker. Haninge k o m har dock fi- lialer i egna lokaler i Sandhamn, Runmarö och j$ Möja och har börjat anslå pengar till bokinköp dit. Tidigare hm dessa öar haft ett ytterst litet anslag från konmunen. Lansbiblioteket kommer att fortsätta att besöka dessa öar för att ge dem ett tillskott av böcker, liksom förut. Vaxholms kom, dit

17 några av öarna hör, har bästa ekonomin bland skärgårdskommunerna. De flesta öarna, som hör hit, är SG och har goda kommunikationer., På Ingmrsö har Vaxholms komun en välskött och trevlig filial. I Sverige finns ännu en bokbat. Den sänds ut av länsbiblioteket i Göteborgs och Bohus län. Den har en annorlunda funktion än boaten i Stockholms län. Göteborgslänets bokbat gör två turer per 14 dagar vardera med ca 60 uppehåll. Bade allmanhet och bibliotekspersonal kommer och välj er bland de 7.O 0 0 volymer som bokbaten har på sina hyllor. Bokbaten medför också utställningar -6 bildckärmar, som allmanhet och bibliotekspwsonal kan gå ombord och bese. Man inriktar sig på kvalificerad facklitteratur och utländsk litte- ratur samt invandrarböcker. Göteborgs länsbibliotelc slutade i början 70-talet att ta med bmnböcker på bokktsturerna. Varje komrmin bör själv anskaffa barnböcker.

18 Adelsköld, E. : Med bokbat i Stockholms skärgård. - (Biblioteks- bladet; 38, 1953, s ) Adelsköld, E.: Biblioteket går till sjöss. - (Biblioteket och Vi; 11, 1958, s ) MUNTLIGA KXLLOR Bibliotekarierna Elise Adelsköld Ulla Stahre Gertrud Tillgren Marianne Schtick

19

20

21

22

23 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter,

M i t t arbete har varit att ur tv& argangar av dessa bada tidskrifter, Indexering av ett antal facktidskrifter inom ämnet arbetsterapiaför arbetsterapiverksamheten vid Regionsjukhuset i Linkopinq Tidskriften Arbetsterapeuten är det fackliga organet för Förbundet Sveriges

Läs mer

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK

KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK 1 KATALOGISERING AV LYRIK FOR TIDAHOLMS BIBLIOTEK Tidaholms bibliotek ar huvudbibliotek i Tidaholms kommun. Bokbestandet ar ca 32 000 volymer. Av dessa ar ca BOO vo Iymer placerade pa signum Hc-03(s)(som

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Runt sjön Lago Nahuel Huapi

Runt sjön Lago Nahuel Huapi Runt sjön Lago Nahuel Huapi Villa la Angostura är en liten turistort på Lago Nahuel Huapi s norra strand. På riktig spanska uttalas Villa vijja, men här uttalas det vicha. Vi kom dit på nyårsdagen vid

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04

Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004. BestKust Feskarna 04. Augusti 04 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havsfiske Flakstadvåg Senja 2004 Best Kust Feskarna Havsf iskeklubb BestKust Feskarna 04 Augusti 04 Innehåll BestKust Feskarna 04, 3:e resan gick till Flakstadsvåg

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev

Forst katalogiserade vi skonlitteraturen for vuxna. D~r anv~nde vi normal katalogisering, och skrev FORFATTARCENTRUM Forfattarcentrum (FC) ar en av de fria s.k. centrumbildningarna som uppstod i slutet pa 1960-talet inom kulturomradet. Initiativet till bildandet av FC togs av enskilda forfattare. De

Läs mer

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6

Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 Innehåll 2 Inledning 3 Uppgiften 3 Hjälpmedel 3 Undertitel eller anmärkning? 4 Anmarkning: bibliograf i ochleller bilaga 6 INLEDNING Immigrant-Institutet, som grundades 1973 i Stockholm, är en ideell förening

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

BRUKARRÅDEN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR)

BRUKARRÅDEN KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET (KPR) BRUKARRÅDEN Brukarrådets uppgift är att vara en länk mellan befolkning och hälso- och sjukvården. Det finns ett råd vid varje vårdcentral. SPF:s representanter vill gärna ha Dina synpunkter på vården vid

Läs mer

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09

Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Veckobrev från Isbrytaren Oden 2015-08-09 Hej på er igen Ytterligare en vecka har passerat revy och vi har sedan förra brevet lyckats ta oss fram till Petermann Fjorden samt tagit oss hela vägen till Glaciärskanten.

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2016 års paketresor. 2016 har vi en spännande nyhet, nämligen Gruv muséet i Zinkgruvan. Det är nu 13 år sedan vi började med att paketera våra

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö

Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö 128 Bullerö 129 Bullerö Bullerö 130 Bullerö 131 Bullerö 132 Bullerö 133 Bullerö VVågorna piskar mot rutan för det blåser rejält. Kapten styr med van hand taxibåten in i Bullerös hamn Hemviken. Tillsynsman

Läs mer

Yvonne Perman avslutar beskrivningen

Yvonne Perman avslutar beskrivningen Sammandrag av Beskrivarkursen Ett litet sammandrag från Keeshondringens beskrivarkurs, som startade den 10 april 2010 med anatomi m.m, hos Sigrid Hansson i Ucklum och avslutades den 15 maj 2011 på Hörsjöns

Läs mer

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008

VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 VÅR RESA TILL BOSNIEN 2008 MÅNDAG 15/9 Vi träffades tidigt på morgonen, för att ta tåget till Kastrup. Därifrån flög vi till Budapest, sen vidare till Sarajevo. Kärt återseende med regn. Vi tog taxi till

Läs mer

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson

S1_005 Hildur Nilsson g Petersson Hildur Elisabeth Nilsson föddes i nr. 2 Gamla Köpstad i Träslövs församling fredagen den 30 april 1909. Hon var det näst yngsta av 6 syskon. Fyra bröder och två systrar. En av bröderna, Oskar Gottfrid

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0)

VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015. Omslagsfoto: (CC0 1.0) VÅRGÅRDA BIBLIOTEKS HÖSTEN 2015 Omslagsfoto: (CC0 1.0) Sista tisdagen i varje månad, kl.16.00-17.00, med start 25/8: Bokklubb Bokklubb för dig som är 9-12 år. Vi pratar om böcker vi läst/lyssnat på och

Läs mer

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis?

EN SEPTEMBER-REPRIS SFI. Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? SFI EN SEPTEMBERREPRIS Hur är det idag? Får jag låna ditt busskort? Vad vill du ha, kaffe eller te? Vad vill du ha, nötter eller godis? Vill du ha lite mer? Kan du hjälpa mig? Oj, förlåt! Tack för lånet!

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto

SJÖHÄSTARNAS Ö. Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån. www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto SJÖHÄSTARNAS Ö Det var en gång en alldeles speciell ö långt, långt härifrån Alzheimer Centralförbundet 2014 www.muistiliitto.fi/se facebook.com/muistiliitto Penningautomatföreningen har understött uppgörandet

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt

Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Sara och Sami talar ut Arbetsmaterial för läsaren Författare: Tomas Dömstedt Om arbetsmaterialet Det här arbetsmaterialet följer sidorna i boken. Till varje sida finns det ordförklaringar och frågor att

Läs mer

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016

Resa till Dalarna. 8-11 augusti 2016 Resa till Dalarna 8-11 augusti 2016 8 augusti - måndag Resan startar från hemorten på morgonen och färden går upp till rastplatsen Väst Göte, vid Vättern norr om Bankeryd, där vi gör uppehåll, då det blir

Läs mer

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio.

Kapitel 1 Resan. - Oj nu börjar det bli mörkt sa jag till Sergio. Kapitel 1 Resan. Äntligen är jag på väg till Spanien för att spela min första match med Real Madrid. Jag heter Marko och jag är 19 år gammal. Jag och min kompis Sergio är på väg med ett jätte stort kryssnings

Läs mer

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012

SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 SÖDERARMS SKÄRGÅRD torsdag till söndag 12-15 juli 2012 Vi är åtta personer, varav två är ledare, Mats och Heléne. Inför paddlingen har vi önskningar att vädret ska tillåta oss besök på Håkansskär och Torskär

Läs mer

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund!

På grund igen. Ny olycka Även Vale på grund! 1980 På grund igen OJ, Oj, OJ... När marinen övar så går dom grundligt till väga. Bokstavligt talat, alltså. För gårdagens övningar hann knappt börja förrän patrullbåten P 154 Mode rände upp på grund.

Läs mer

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!.

Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Resebrev nr 5, 2013 Sommar i Träslövsläge o tillbaks i Turkiet, besök av Malin o Germos!. Nu var det länge sedan vi skrev ett resebrev o detta kan ju bero på att vi varit hemma i Sverige en hel del i sommar.

Läs mer

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016

PRO Kävlinge på rundtur på Gotland augusti 2016 PRO Kävlinge på rundtur på Gotland 22-26 augusti 2016 Resan startade tidigt i ottan klockan 05:30 från Furulund och 06:00 från Kävlinge! Reseledaren Per Arne, chauffören Joakim och alla vi andra var på

Läs mer

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011

Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Rapport från resa till Tavastehus, Finland, 2011 Söndagen den 7 augusti samlades 53 Frejamedlemmar för resa till Tavastehus i Finland. Resan gick med Lönns buss från Sundsvall vid 9-tiden på morgonen och

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Uppgifter inrapporterade till Glöte Byalag 2014-11-11 Aktuella uppgifter finns alltid på Glöte Byalags hemsida www.glotebyalag.se SERVICE Linsell

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Tältning vid Boserups scoutstuga 21-22 juni

Tältning vid Boserups scoutstuga 21-22 juni Tältning vid Boserups scoutstuga 21-22 juni Avfärd: Onsdagen den 21 juni klockan 9:00 från fritids. Vi cyklar till scoutstugan och har en paus efter halva vägen. Vi har med en bil som barnen kan lägga

Läs mer

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA

MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA MANUS: HUSAN ANNAS HISTORIA Bild 1: Annas bakgrund Anna växte upp i en fattig familj. Många syskon, trångt och lite mat. Föräldrarna arbetade båda två, och även Annas äldre syskon. Anna fick börja arbeta

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

Sportlovsprogram. Orust

Sportlovsprogram. Orust Sportlovsprogram Orust 2016 Vi vill rikta ett stort tack till alla ideella, föreningar, Fritid-Kultur-Fritidsgårdar och Biblioteken som ställer upp med olika aktiviteter under sportlovet. Uppdaterad 2016-02-11

Läs mer

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI

MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI MEDLEMSBLAD 3/2015 JUNI-AUGUSTI Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863 7800

Läs mer

Min andra vandring genom Sarek, del 1

Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra vandring genom Sarek, del 1 Min andra ensamvandring skulle egentligen leda från öst till väst genom Sarek: från Saltoluokta längs Pietsaure, över Guhkesvákkjåhkå, Skarja, Guophervágge till Padjelantaleden

Läs mer

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg.

Hälsningar Lisbeth o Lennart Hedberg. Mannheim 2017. Klockan 3:45 ringer klockan. Det är dags att gå upp, ta packning och bil till Frillesås för att åka till marknaden i Mannheim. Det är tionde gången som Kent Johansson med stab anordnar resan,

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Att dra grisen i svansen

Att dra grisen i svansen Att dra grisen i svansen Om kontrafinalitetens olika yttringar Gemensam inventering och utredning Forskarbyn Ölsdalen OPEN 13-16 augusti 2013 Bruksgården, Degerfors Välkommen! Tema: Kontrafinalitet Vad

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Franska ostar och råttefella- en skidtur 2005

Franska ostar och råttefella- en skidtur 2005 Franska ostar och råttefella- en skidtur 2005 Dag 1 Åslunds Fjällgård, Ljungdalen Dagen solig, vi möttes i Åsarna dit Annette och Sten-Börje kommit med buss från Dorotea. Vägarna sega av jäsande vårmjäla

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Fira FN-dagen med dina elever

Fira FN-dagen med dina elever EN BÄTTRE VÄRLD Fira FN-dagen med dina elever 24 oktober Ett material för grundskolan från Svenska FN-förbundet. Fira FN-dagen med Svenska FN-förbundet och projektet Skolmat blir kunskap. Inför FN-dagen

Läs mer

Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Myrf j ord BestKust Feskarna 2010

Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Myrf j ord BestKust Feskarna 2010 Specialt idning Best Kust Feskarna, Havsf iske Myrf j ord 2010 BestKust Feskarna 2010 Innehåll Årets havsfiskeresor till Norge började med Carlundarna åkte till Rörvik, vidare åkte vi några till Sognefjord

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Lacka. En resa till ön Lacka 28 september Vad såg vi på Lacka

Lacka. En resa till ön Lacka 28 september Vad såg vi på Lacka Lacka En resa till ön Lacka 28 september 2013 Vad såg vi på Lacka En resa till Lacka Lördagen den 28 september träffades 7 förväntansfulla resenärer på morgonen vid Källviks brygga. Pierre Stålnäbb som

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Välkommen till Västergården på Hjälmö

Välkommen till Västergården på Hjälmö Elevblad Hjälmö Bilaga 4:1 Välkommen till Västergården på Hjälmö Den här gården är skärgårdsjordbrukets hjärta och centrum. Det är härifrån allt utgår, här bor djuren på vintern, här finns bostadshusen

Läs mer

Askersunds Skärgårdstrafik AB

Askersunds Skärgårdstrafik AB Askersunds Skärgårdstrafik AB Nu är det dags att presentera 2017 års paketresor. Det är nu 14 år sedan vi började med att paketera våra populära resor för bussbolag och föreningar där vi är spindeln i

Läs mer

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS

JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS JAG LÅG BREDVID DIG EN NATT OCH SÅG DIG ANDAS Christoffer Mellgren Roller: 3 kvinnor, 3 män Helsingfors 060401 1. MOTELLET. (Ett fönster står öppet mot natten. Man hör kvinnan dra igen det, och sedan dra

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Svenska från början. 1 Studieförbundet Vuxenskolan

Svenska från början. 1 Studieförbundet Vuxenskolan Svenska från början 1 1 Hej! - Vad heter du? - Jag heter. - Hur gammal är du? - Jag är år. - Var bor du? - Jag bor på. - Hur många barn har du? - Jag har barn. - Vilket land kommer du ifrån? - Jag kommer

Läs mer

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET

Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nummer 3-4 2010 ORDFÖRANDEN HAR ORDET Nu har vi varit i Sjötorp på varv med Polstjärnan. Vi hade fina resor både dit och hem. Måndagen den 19 september på morgonen gick vi in torrdockan och blev kvar där

Läs mer

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen

Skepplanda Bibliotek. Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande. Marie Greger, Tekniska förvaltningen 2008-10-22 1(4) Tid: 19.00 21.15 Plats: Skepplanda Bibliotek Närvarande: Presidium: Sekreterare: Inbjudna: Antal övriga mötesdeltagare: Kent Carlsson, (s) ordförande Anna Thomander, ( ) 2:e vice ordförande

Läs mer

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar

Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Forum Funktionshinder för dig som vill veta mer om funktionsnedsättningar Vilken hjälp från skolan kan mitt barn få? Vart vänder jag mig för att få en utredning? Hur kan jag få hjälpmedel? Forum funktionshinder

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA

Till Arkösund juli 2015 med SOFIA Till Arkösund juli 2015 med SOFIA En sjöresa efter tjugo års väntan. Sommaren 1995 seglade jag, Sofia och ett par vänner till Arkösund. Nu skall jag och Maggie göra samma resa - äntligen. Och det kommer

Läs mer

Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den april 2011.

Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den april 2011. Studieresa till Madrid; Universidad Juan Carlos III, den 11-15 april 2011. Med två olika stipendier i bagaget reste fem damer från Öppna högskolan till Madrid. Brittmari, Lena och Jennika reste som Grundtvig-stipendiater

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013

Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 Motorcykelgruppe Färöarna primo august 2013 REJSEDAGBOG VED GUIDE MIKAEL ANDERSSON OCH FREDRIK LÖFBERG FRA SVERIGES MOTORCYKLISTER, SOM I SAMARBEJDE MED SMYRIL LINE REJSTE PÅ GRUPPETUR TIL FÆRØERNE I AUGUST

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

www.visitestonia.com

www.visitestonia.com www.visitestonia.com RESAN BÖRJAR Gadgetville är en liten by vid en stillsam plats nära havet. Nästan alla invånarna i byn älskar uppfinningar och att uppfinna saker. Lektionerna i naturvetenskap på skolan

Läs mer

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL

STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL STAND UP PADDLING & YOGA PÅ RÅGSKÄR I STOCKHOLMS YTTERSKÄRGÅRD MED RUNMARÖ SUP & YOGI PAL Långt ut i Stockholms unika ytterskärgård, i Bullerö naturreservat, ligger ett litet torp alldeles vid vattenbrynet

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 30,6 B. Kvinna 83 66,9 C. Annan 3 2,4 Min ålder A. yngre än 25 år 21 16,9 B. 26 45 år 17 13,7 C. 46 65 år 30 24,2 D. äldre än 65 56 45,2 Tid för mitt

Läs mer

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial

Stenåldern SIDAN 1 Lärarmaterial Stenåldern SIDAN 1 Författare: Torsten Bengtsson Mål och förmågor som tränas: Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015

Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 Resa till Lofoten med SPF Seniorerna 485 Björken 28 maj 1 juni 2015 28 maj Solen skiner från en klarblå himmel denna morgon när 47 förväntansfulla medlemmar ska ge sig ut på resa till Lofoten med Högbergs

Läs mer

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch.

RAPPORT FRÅN ZAMBIA. Det fanns tom toalett och dusch. RAPPORT FRÅN ZAMBIA I november besökte Ulla och jag familjen Linyama i Zambia 5 dagar. Ett besök som var efterlängtat från båda parter. Vi togs verkligen emot med stora famnen. Det visade sig att Michael

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

Karlstads del i bokflödet inom länet

Karlstads del i bokflödet inom länet 1 (9) Karlstads del i bokflödet inom länet 1. Inledning 1.1. Bakgrund Hanteringen av böcker och andra medier (hädanefter kallat böcker) på stadsbiblioteket i Karlstad har ökat enormt. Hösten 28 gick 12

Läs mer

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista

h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista h ä x folk et magisk a kr after Jo Salmson Illustrationer av Natalia Batista Kapitel 1 I full galopp Sol Hästarna galopperade så snabbt att Sol fick tårar i ögonen. Hon hann knappt ducka för ett par lågt

Läs mer