Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8"

Transkript

1 * Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8

2 I NNEHALL Sveriges första bokbat 1-3 Elise Adelsköld, f d länsbibliotekarie 4 Brev 1 5 Brev 2 6 Turlista 7 Bokbåtens möte med skärgårdsborna Dagens problematik 14-15

3 SVERIGES FORSTA BOmT ; I Lidingö stadsbibliotek, sedan år 1948 centralbibliotek och numera länsbibliotek för Stockholms län, väcktes i början på 1950-talet tm- ken p5 en bokbåt. Centralbiblioteken brukade sända ut vandringsbibliotek i boklådox:.. För boklånarna är det dock bättre att själva få välja i ett större bokbestånd och att kunna få sakkunnig vägledning när så erfordras. I Stockholms län började länsbokbussen 1952 och kunde ge fastlandet denna förbzttrade service. Nu var det öbornas tur och på försök gjordes ett par resor med båt. egen båt till förfogande och var själv kapten. resor med besök och inspektion bibliotek i boklådor. öborna och gav mersmak. Professor Josua Tillgren ställ.de sin Det var härliga sjö- de öm som tidigare haft vandrings- Eessa strandhiigg blev myclcet upsskattade av '?id en "Bibliotekskurs i skärgården'' som bi a handlade om skärgårdens kulturproblem och som hölls på Muskö 1951 tog byrådirektör Hj elmqvist upp frågan om bokbaten. På öarna behövdes ett fast bok- bestånd sant någon intresserad person som såg till att böckerna blev utlånade. När Lidingö stadsbiblioteks styrelse hos landstinget begär- de anslag för bokbat blev svaret första gången nej. Hösten 1952 be- viljades emellertid fanonor till försöksverksamhet. Stockholins lans landsting har därefter ställt sig mycket positivt- till länsbib- liotekets kulturella verksanhet. Sverige hade fått sin första bokbat. I Finland hade Hitis landsbygds- kommun i Bbo-Björneborgs skärgård och i lhmrk Svendborgs by og amts bibliotek varit föregångare. De hade gjort försök med boketar merl under så skild2 förhållanden att man inte kunde utnyttja deras er- f tirenheter. TAsbibliotekarie Elise Adelsköld - pionjär - fick uppgift~~n att förvalta id6 och anslag. Hennes närmaste medhjälpare var l : e central- biblioteksassistenten Ulla Stahre, som 1975 efterträdde Elise Ade1c:köld som länsbibliotekarie i Stockhohs län och chef för Lidingö stadsbfh- lictek. Medhjälpare var också bibliotekarie Gertmd Tillgren som alltsedan 1953 haft ansvaret för de årliga bokbåtsturerna och p2 e-tt suveränt satt skött allt vad detta innebär.

4 Wcken möda lades ned att finna en lämplig %t. Kustartilleriets "Rindö" tjänstgjorde ett tiotal dr och sedan 'Ellinor av Elchagen", en ' privat husbåt. Nu används sedan flera år M/S "G'urEi", en mindre ;ng- En bokbat bör gärna ha ett bokbestånd av minst ca volymer sjös-a hyllor och dessutom gott om plats för reservlager. Flera låntagare ska Icunna vara ombord samtidigt för att välja Mcker och utbyta erfarenheter. Stora krav ställs också på kaptenen och hans medhjälpare för att det hela ska gå smidigt och vara trivsamt. Till första resan med bokb&tenkstäl1desefter moget standardhyllor av typen monterbara träkonstruktioner". För att böckerna ska stå kvar under sjögång ställs hyllorna i sned vinkel mot väggen.. Hyllorna har varit slitstarka och monteras fortfarande efter 25 år in före varje sjöresa och bort igen vid återkomsten. Den första resrouten sträckte sig från Arholma i norr till. Landsort i söder. Bokbatens storhetstid inföll i slutet av 1950-talet och un- der 1960-talet, då man hade upp till 65 utlhingsstationer och angjorde lika &~ga bryggor. Vid varje a~7halt finns det frivilliga ombud, som väljer ut böcker och ser till att dessa lånas ut under halvåret fram till nästa bokbats- besök. Dessa ombud kan vara kommunbibliotekarier, lärare, hemmafm~lr, handlanden, postexpeditörer, atbyggare eller andra bokintresserade och hjälpsamma. personer. Gmbuden får ca 14 dagar i förväg en respl.an och af f ischer som förkunnar plats och t idpunkt f ör bokbåtens ankomst. Konstnären och skärgårdskännaren Sten Rinaldo har gjort affischen med bokbaten som motiv. Detalj av. den pryder denna uppsats omslag. Efter hand som broar byggts och färjor satts in övertog länsbiblioteltets bokbuss flera av bokbatens anhalter. Efter kommunreformen 1971, då många s&ommuner gick upp i storkomerna och biblioteken rustades upp, blev behovet av bokbatssservice mindre på n-ihga håll. För de mest isolerade platserna i skärgården, dit kulturens hela utbud inte når, är bokbaten dock viktigare än någonsin och betydelsefull Inte minst ur PR-synpunkt.

5 På 1950-talet gjordes v&- och höstresor, som vardera sträckte sig över 10 dagar. Senare varade resorna 6 dagar. Ar Resor per år Antal utlån l. 649 band " " Bokbaten har beskrivits otaliga gånger i pressen. Den inspirerade också signaturen H, d v s Alf Henrikson, till ett kväde: W bl6~e4 nohdunk öveh gli&kande aj; näh Kabka kammm ZitX Ljunitehfi. GCieek hörn maartnu a f i öva a;titömming och Lä ja nah Schopenhaum hornmm a%&? Möja. %t gungm betych3g;t på NCundÖ djcvrd n&t ScutfcLe vundm Ll/t på din Lme vwd. Ejdkmna blänga uh kubbanna heden natr Madac ndhu i ffunmöleden. Och iifiaitman vanhm bttyggan na n& den Sutande b&en i hund& han 4e.t. Och d& hkchatt 46 ~tl.l&amt L ~Ltandc~n v&en niin en landgång lägga uk W kuktuhdebatten. (Dagens Nyheter, )

6

7 b3cbc.tens vå.rn+sa den 9-13 rraj 1977 Bokbcften Gmli gör sin vh som vanligt i mj. hen den %x gibgefr kan vi ta red oss Ggot rer än böctu?. Eari~ksf6~ a-;-t~ följer red hela veckan och unde-rhållw b;ll-i-i~2 vid vissa bryggor. Det ser ut som om två fgrfattm r&ste byta av ~r~usandra. Vi rl3ddelm nmen, så snmt vi f& 'klmecken fr& 3;- f attamentmrii, soi-n svarar f ijr f8mxdling av fcipfatt:cumrrdver:~cl~. Dess~~tom inbjuder vi sk&g&bo~i~!a f's2nst EC~:2idrm, l:barf? och annan skol'pe,rsonal, ja, alla som intressemr sig f6r bzmens utvecjcl, till diskussionsafton tisdag, onsdag to:sd&g )s.,irig S;: L&- "Kultur f& ban - vad & det?" Medverkande a förutom ixim.b!<s- författare bernk~ibliotelcmiw kitt Isf~?sson, sum saan n2g-a m- betar md TIlU-prop~a, fr&st OiY-pro~m-~~~ o& föllx&;1'itmi &?'i;i-;en. Vi fgrläg,er diskussionen till Gurlis amc'i.sd o= och bjudcp Givetvis kan man också h a böcker i saband nr?d pr~gw,rz:e.t. kcsfe. Länsb ibj_i.otp,ket har hift eri 8verl&":plln,y riircsr!de b:>>:",.?t:sverks3~~iz1-~~~k~n rizd rs;jresentmter fii? kulturrgknderr~a i s!;z~;~yjs.ic~.m!~r~~~, cc>h 1aiid~tin~:~:t. De mdd l&cbiblioteket til-l. sitt IC~fog~,~.: i?- nevamdc & g6r det inte rrlij1i.a fiiir oss att köp rya. böcker till bokiii?it.~vwk~~heten. Vi koriier dariih3 - b~m.a.~;ligt RO^ - dema &ng så gott som litan $va nytillskott i f.~&st~,ni"lr.t, Vi hi^? I<~,:i~i~t ö~laxns red biblioteksdxfe~na i bexördil korrm2r att vi skall altemil de b ~~k~r~il om nya böckm, sm vi f a x~..lie~ ~ Ix3kbi:;ts?-~~rc?.r:, och överlanria dem till msp k ~ ~ i b ~ oftjc t eer'fektucz%&. k Vi hopp att vika v>jxler i trots Gotta kar-, f2 glndjc av bkb3.ten. Turlista bifogs jämte afaffisch att fyllas i av va? och eri. Q3 n.igaii dnskw &&irig av tidma, så var sdill zti- mzdcleiit oss o'ct G;. $2C21- Dart. Dct kanske kan ordnas, Med hjärtlig h;ilcrzbg D

8 Po:::b%tens v$msa den m "--.,.--p ;h ST? det- k1dppi.t och klart- het:r>;iffa.~:de rn~dverksr~cle för fatt are 1.?:i?t:en. t. i4;lndag och ti.sdcig f5l.j~~ Murii:<a Zcik rnd Fbi-1 lj<i~ skpivit ~5cker f& &-fl\ om :.,;*i-.~i i fr2rrrrii'in.jr cr-h V id hk tcns ~ol.-!i.~t:cre~a m;?vcl:?l<i?,c?e?roni c.?. e;<rj-1- i.ska V~\I.~C?S$.&ZF. under c!en tiden, c% fijrldes. Gen noma delen av bi3;t!-r"lti;-~.tte~i gpi-icszi- Med hj 2C-tli.g hälsxl-:.ng Ulla Stdhre Bi. 7

9 Hers~~.rudsv3g~!n 1, LTLzING~ Tel Beräknade t.i.der k bom.zten v&en w -- -.p Utö, Spr&ga R;3ï?ilpupai Tisd OTnö kypka Barr~pn~flam Avas sa 1.'~. 30 XXrnc!U St):~sv& 16,OU Basripngran Kulbir för barn - vad &k clel:'? Norru StavslJCIda Möja, k ~ g 1E.3G hr nymg-um Kulti.~ Er barn - vad det? lkgmarsö hpmr"pam Kultur för barn - vad är det? 18.00

10 \. Bokbatens möte med skärgårdsborna! M/S Gurli är Sveriges äldsta båt i trafik. Hon byggdes 1871 och maf ikerade till en början hgermnälven. Nu är hon bl a bokbat och forslar biblioteksböcker till läshungriga öbor. Jag har följt med på Gurlis v h 1977 och berättar här om en okonventionell och efterlängtad kulturförmedling. En &ad före varje resa börjar en febril verksamhet för personalen: utsäridningav affischer med bomtens ankomsttider, kontakt tas med författare och olika kulturarbetare som ska följa nied på resan och bokning av nattlogi för personalen. Under tiden plockas böcker ut ur länsbibliotekets stora bestånd och packas i lådor. Snickare beställs till dagen D. De ska infinna sig kl 6 på rnorgonen och montera bokhyllor med vinklade hyllplan så inte böckerna ramlar ner vid batens eventuella rullningar. Mat till kaptenen och hans medhjälpare samt bibliotekspersona1 och gäster har inhandlats och stuvas i kyl och skafferi. När hyllorna är på plats komer personalen och packar upp och ställer i ordning Eckerna och ser till att baten blir ett flytande bibliotek. En del lådor med reservböcker s-talls p5 undantag för att tas fram när det glesnar pa hyllorna. Vid utsatt tid är allt klart, samtliga har anlänt. Kapten Kjell Widing hissar en apelisnfärgad flagga som det står Bokbat på och signalerar avgång. Etsrrian Hamy Forsberg kastar loss och så lämnar baten Strandvägen, som är Gurlis ordinarie kajplats. Vi får vara med om en hisnande vacker färdn,%rastrandkanter genom Stockholms innersta farleder. Vi njuter av den vårliga grönskan. Först går färden genom smala simd där öam ligger tätt, men snart är vi ute p3 öppnare vatten. Gurli strävar söderut mot Utö. Qessförilman lägger båten till vid GränC, som inte är större än att man vid bryggan kan se ens längd, men den är hög och otillgänglig och inte ett enda hus är synligt. Länge upp i en dal finns dock några hus. På bryggan möter oss en ensam man, en pensionerad fiskare. Vi är efterlängtade och med stor omsorg val-jer han ut 32 böckeul. Urvalet är stort så här i början. På sommaren är öns befoking större. Det är en härlig ö helt när Saltsjöbaden, men änc% isolerad gem vattnet. En gång i veckan kommer taxibåten och hämtar vår m utan extra kostnad, för färd till närmaste affär. Vill man till stan för besök hos läkare eller tandläkare eller rent av ett teaterbesök kan man ringa taxiflyg. Helikopter hämtar då. Det kostar

11 40 kronor tur och retur och man komer ända in till Riddarfjärden. 9 Nästa anhalt är Björkö. H:-:r bor Gun och Pelle Jansson. De har två döttrar som är utflugna och en son som är lantbruksstuderande på Berga. Pelle Jansson fiskar och säljer bensin. anrätta ombord till middagen. Vi köper nyfångad torsk för att Pelle är med i Södra skärgårdens intresse- förening. Hans fru har just köpt vävstol av största storleken. Ibland skjutsar Pel;- henne i sin leaftiga motorbat till likasinnade vävkunniga för att de skall få utbyta erfarenheter och lära av varandra. hallningen är stor. Vi blir bjudna på kaffe med nybakat dopp. Samman- Två båtar anländer med fler bokintresserade, som tyvärr inte f& besök av bokbaten, men som söker sig till den i stället. Här f& vi lämna en depå med 150 böcker och lika kga f& vi åter sen föregående besök. I första hand valde damerna böcker om färgning och vävning, historiska romaner samt re- seskildringar. höver från den. De längtar efter bokbaten och lånar all litteratur de be- &da sen starten 1953 har de lånat. Under vår fortsatta fä~d stoppar vi bokkort i de återlämnade böckerna, som sen ska upp i hyllorna så titt det inte finns några tomrum där när vi anländer till nästa brygga. Vi ralanar också statistik. Några ombud vill ha listor för att lättare kunna samla in sina böcker till nåsta gång. förrän bokbåten är hemma igen. Listornac-inds dock inte ut g& färden mot Utö. Vi lägger till vid Spr&ga, där skolan ligger och där kommunens biblioteksfilial finns. Hit kommer barn fr& Nåttarö och bor under veckan hos Ingegärd Larsson, som har skolhushåll för dem. Dess- utom odlar hon biodynamiskt med stor framgång och delger oss sina erfaren- heter. Läraren kommer med lästa böcker och väljer 150 nya. Skolbarnen infinner sig mangrant och blir underhållna av författarinnan Monika Zak, som visar diabilder och berattar om indianernas liv. Efter det att den pinfärska torsken blivit tillredd ochpnjuten drar kapten och Gtsmn sig till- baka till kajutan och vi f& lift av skolskjutsen de 3 lan fram till Stenhotellet vid Utö nu nedlagda gruva. Hotellet är nyinrett och pietetsfullt renoverat. TraMens konstnärer har fått bidraga med inredningsdetaljer, t ex design till trasmattor och smid- da lyktor. Det & viktigt att öborna får sin utkomst p& ön så att den inte blir avfolkad vinteeid. Att köra skolskjutsen ger en viss inkomst. Den kvinnliga chauffören - med ett skolbarn - arbetar på kontoret militära skjutfältet om dagarna. Tidigt följande morgon efter en god natt hämtas vi innan det är tid för skolbarnens skjuts. Vi f& en härlig frukost ombord och så lämnar vi bryggan det

12 I farleden får vi sällskap med och möter flottans jagare ute på Öv- ningar. K1 9 angör vi bryggan vid Omiö mka. Här går det livligt till. Flera lärare och Aga skolbarn väntar på oss. na barnvagnar över landgången. bam. också här. 10 SrMbamismammor rullar si- Mannen från båtvarvet k o m med frni och En äldre gråhårig herre från Polen och biblioteksföreståndaren är Det är en större. deg som h a Carlsson håller i. Hon lånar ut böcker på lördagsförmiddagarna i kommunens biblioteksfilial på hö. De övriga dagarna i veckan tjänstgör hon på biblioteket i Jordbro. är bosatt på hö, har man och barn, men har ordnat bostad på fastlandet också. Det finns färjförbindelse, så helt isolerade är Omöborna inte, men ön är vidsträckt, så behovet av bokde$ Hon och bokbatsbesök är som till- lagg till komens filial på ön stort, och depån är livligt utnyttjad. Här byts 350 böcker. Alla hoppas att bokbatsturernia inte skall upphöra. De betyder så mycket för befolkningen. som blir mycket uppskattat. Monika Zak gör ett barnprogram Efter bara en kort tids gång hämtar vi upp en lantbrukarhustru i Avassa som också ligger på hö. Vi får lha bryggan och ligga för ankar en bit ut medan hon väljer böcker. Vinden ligger -p3 alltför kaftigt mot bryggan. Det blir 21 fackböcker och 2 romaner. På gården håller hori och hennes man biffkor. N3ndG är nästa stora ö, och vårt mål är Sands brygga. n6ter med en skrinda fullastad med böcker som hon vill byta. Bojan Bengtsson Tidigare har Bojan och hennes man innehaft en specieriaffär med lämpligt läge alldeles vid kunde man lägga till med Gt och handla mt och bensin en gång eller komma vägledes från det inre av ön. I en liten snurra komer Sonja Kilbom, 25 år, och Sven Erik Blomstedt, 28 år, farande. De bor några hundra meter bort och arrenderar där ett jordbruk av Stockholms stad. De har hastar och kor, vilket är ratt ovan- ligt i skärgården av i dag. de sig av. Så fort de valt ut ett tiotal böcker ger De är mitt uppe 'i vårbruket och håller just på att harva. Ivar Gustafsson är en pensionär på 74 år som tidigare varit verksam som rörmokare på Värmdön. Nu har han reumatism men brukar bedriva f icke och sälja fångsten, ungefär 50 kg, samt hjälpa sommargäster med litet av varje när den tiden är. Sik, abborre och f lundror är vad han fångar. Han tar sig en lång pratstund med bibliotekarie MarkneSchUck, som han Mrmer sen många bokbatsbesök, och välj er så ut nåwa böcker med st& stil. Bland låntagarna är också Inga Wbth, 26 år, som säger att hon är helt otypisk. Hon arbetar som posttjänsteman 3 tinunar om dagen på

13 l l vintern och 5 1/2 på sommaren. För det f& hon en hy-gglig årsinkomst. Eon har låga levriadsomkostnader då hon bebor ett hus p5 sina föräldrars mark mot att hon rustar och underhåller det. Hon hugger själv sin ved och odlar litet grönsaker. Inga har en egen häst och trivs med att bo 'på landet. Ibland tar hon sig till stan för att gå teater eller bio. Bokbaten är välkommen och Inga Winroth förser sig med all slags litteratur. Efter någon timmes gång når vi Swsviks brygga G Runmarö. Har är det liv och rörelse. &ten från Stavsnäs på Värmdölandet anländer flera gånger under vårt uppehåll. Monika Zak lärmar med salaiad Gurli och i stället infinner sig adaren och barniboksrecensenten i Aftonbladet, Ingegärd Martinell, som kommer att överta barnprogrammen, och barnboksförfattmen.c). barnbibliotekarien Britt Isaksson. Tillsanmms gör de ett program om barmböcker och barnkultur, som ska äga rum de återstående kvällarna pi bokbåten. Handelsboden är en livlig träffpunkt. Anne Forslund kommer för bokdepåns ralaning och har med sig sina tre söner. Tidigare har svärmor innehaft den uppgiften. Ingen vill att bokbaten skall upphöra. J% laallenär det samkväm och det komer 7 personer för att höra Britt Isaksson tala om barnbokens svårigheter för att hävda sig på den sveriska och internationella marknaden. Hon har Ingegärd Martinell som sekundant, vilket gör att det blir en trevlig och givande afton. Kaffe och förfrishingar serveras i aktersalongen medan diskussionen pågår. Till alla personer bosatta på öar utan fast broförbindelse eller statlig vägfärja överlämar Vaxholmsbolaget ett kort som berättigar till gratis resor i skärgården. Landstinget står för kostnaden. Sent om aftonen anlöper vi Sandhamn. Skolläraren cyklar förbi och önskar oss välkomna. Med morgonbåten från Stavsnäs anländer biträdande bibliotekschefen Märet Lindström och kulturnämndens representant Lars Waldenström för att följa Gurli: fortsatta färd. Först f& vi möta Sandhamnsborna. Lararen med sin skolklass är på plats och barnen väljer ivrigt ut de böcker de vill ha. Deras för stunden enda bekymmer 2r att de bara får låna fyra böcker var, men laaren lånar en ordentligt barnboksreserv. Sen är det dags för barnen att följa med Ingegärd Martinell ned i salongen. Det är fascinerande att lyssna, när hon berättar om en del av innehållet i en bok. Hon slutar så lägligt så man vill vetamer och absolut ds-te läsa boken genast. l% vill det till att Gertrud Tillgren och Marianne Schtick har boken och kanske kan trolla fram fler än ett exemplar frar! reservlagret, som jag narrnide tidigare. Under tiden väljer några av öns övriga invånare ut böcker. Bl. a. Bianca Bianchini, som sedan hon lämnat chef sskapet vid Norrköpings stadsbibliotek återvänt till sin barndoms

14 Sandhamn. Tidigare år, då Eten kormit senare på dagen och inte lmat.. ön förrän följande morgon, hm hon bjudit bldudtsfolket hem ls the czch en trevlig pratstund. Margareta Carlsson, född i Lidingö, har bott i Sand-,hm i trettio &. Hon arbetar på psten och är gift med öns byggmästa- r& och 'siar sen femton år tillbaka skött bokdepån. 12 Hos henne byter Sand- hamsborna simböcker. Margareta har tagit emot låntagma i sitt hem en timme varje torsdag vintern och tre till fyra kvällar sommrtid, då befolkningen ökar kraftigt. Sandhamn har 135 bofasta, utav dessa %P trogna låntagare. Margareta Carlsson väljer ut omkring 400 gckw. Inte ens TV kom, gick låneintresset ned. Sandhamnsbornia vill helst ha tjocka böcker om romantik och ävenw. Solen tränger just fram i den disiga förmiddagen da vi vinkar farväl till Sandhamnsfolket och sätter kurs mot Korsö. (Inte det militära Korsö som ligger rakt över farleden vid Sandhamn, utan en större ö längre norrut. folkningen. 'Den bebos vintertid bara av fyra bröder, men sommartid ökar be- En ortsbo hyr ut en del av ön, en byggmästare be- bor ett större orrieåde och den övriga delen är brödernas och deras slaktingars. Dessa fyra äldre m& lasep helst sk&g&dslitteratur och fyl- ler en hel skottkärra med böcker som de med högtidlig glädje &m uppför den branta backen fr& Korsö brygga. Här var underbart vackert och fridfullt och alla gick sina promenader intåt ängarna f ör att bese Adam och Eva och andra vårblommor. När j ag avslutat mina sysslor, gjorde även jag så, inspirerad av de andras h&- förda uttalanden. Dessv:-imje hann jag inte tillbaka föm& baten lagt ut, utan jag hörde hennes råmande signal, när kaptenen upptäckt att jag saknades och så vände de åter. Men inte la de till ordentligt, å nej då, en hand racktes ut och jag fick som den bäste sjömn svinga mig ombo~d. Vilket äventyr! På Södra Stavsudda v ktw Brian och Margit Olsson. Brian sköter varvet tillsammans med två söner. De har både plåtslageri och batvarv. Sönerna, 31 respektive 34 år, är gifta och har familjer, och dottern 28 år lika- ledes. Hennes man arbetar och bor i stan, men kommer ut varje weekend. När familjen ska handla far de till Möja. Läsintresset är mycket stort. Det blir mest underhållningslitteratm och några resehandböcker samt barn- och bilderböcker som var och en väljer ut. Norra Stavsudda består av åtta till nio hushåll. Gunnel Rydström står för depån här, Det blir 128 band som lånas till 25 personer. För att kom till stan på vintern reser man med Skarpö till Solle~~a, sen är det 4 mil till stan med buss. På somrriaren går "vind"-båtma direkt in till innerstan, det är t ex Nordan och Östa11 och dessutom Havsörnen.

15 Så var det dags för det jordgubbsomtalade Möja. Berg. Närmare bestämt till Här kommer skolklasser och det blir återigen barnprogram. Präst-, frun Aina Lindstr5m får god hjälp med att plocka ut olika typer av böcker. Hela 328 lån. Till henne kan man komma och byta böcker när man vill. Det blir mycket deckare och romaner. Antalet lantagare bara ökar. gång övernattar vi på gymnastiksalens golv i Möja skola. vi med oss. Följande morgon är Husarö vårt första mål. om böckerna. Denna Sovsäckar har Affärsföreståndaren har hand Den bofasta befolkningen är inte stor. En extra bkker för scoutläger med konf~dundervisning väljes ut. Svartsö, som är en stor ö till ytan, har flera unga familjer, affär och skola. Ett lärarpar sköter utlåningen. Tidigare var det libarfruns mor 4 somhadehand om depån. Hon är egentligen lantbrukarhustru, men jordbruket minskar och ibland sköter hon lekskoleverksamhet med den äran trots att hon saknar utbildning härför. Senare p% dagen anländer vi till Ingmarsö som har skola och affär och en biblioteksfilial som lyder under Vaxholms kom. Liksom tidigare år övernattar vi i en sonnriarvilla byggd vid sekelskiftet. Den tillhör v%mer till Gertmd Tillgren. Fredagen, som är sista dagen för sjöturen, anländer vi till Lådna d& affärsföreståndaren välkomnar oss. Här är intresset för lyrik stort, har det visat sig genom åren. På sommaren är utlåningen livlig när alla sommargäster anlänt. På Edö är det bara fyra personer som lånar. Tidigare levde och verka- de Hugo Alfvbs bror här, en kunnig och originell låntagare, agronom. bsö är litet men har en stor affär och därför är det ständigt manniskor i rörelse. Trots att de bofasta är få till antalet är utlåningen stor och man är mycket intresserad av att bokbaten kommer. Sista anhalten är Grinda, där representanter för Stockholms stads fri- tidsomåde väljer ut en stor samling böcker. Vädret denna andra vecka i maj var omväxlande, soligt med en och annan regnskur. Det var vårligt i markerna men ganska kyligt. För mig var det en stor upplevelse att på detta sätt få kontakt med människor och deras förhållanden i Stockholms skärgård. Jag tackar länsbiblioteket och dess personal för inbjudan, trevlig samvaro och gott arbete.

16 DAGENS PROBLEMATIK Det 2r ett önskemål för att inte säga krav från skärgårdsbefolk- ningen att bokbaten skall fortsätta sin vwksamhet. Men vem skall bekosta den? Kulturchefen för Stockholms läns landsting Kurt Nilsson vill att länets bokbatsverksa&et inte såsom nu skall be- lasta landstingets anslag till länsbiblioteket utan bekostas av, de kommuner, vilkas öar bokbaten besöker, nämligen Vad~olm, Värmdö och Haninge. Verksamheten kan samordnas och skötas genom länsbibliotekets försorg, då en bokbåt för varje komirnrn skulle bli alltför kostsam. K& Nilsson önskar också ett bredare kulturutbud med artoteksverk- saninet i forn av Konstfrämjandets kollektioner, barnteater och barn- program samt författaraftnar för vuxna. Denna verksamhet har bokbåten prövat $ försök några gånger. Artoteksverksarrheten har blivit en stor succe'. Man har förutom en fullständig kollektion - vilken brukar innehålla 25 tavlor - flera exemplar av de tavlor som förmodas bli sarskilt omtyckta. Allt har blivit utlånat. B m - program och barnteater hm också varit populära. Däremot har författaraftnar för vuxna inte rönt den anslutning som man väntat sig. Lansbiblioteket har också till uppgift att hjälpa de utlåningsstationer som har fasta bokbestånd med allmänna biblioteksproblem såsom val av och inredning av lokal, inköp och gallring av böcker m m. Efter personligt sammanträffande vid bokbatsbesöken kan denna hjälp förmedlas per telefon eller brevledes. De öar, som bokbaten besöker, ligger alla i ytterområdena av sina respektive komuner. I-!uvudbiblioteket ligger på fastlandet i kommunens centrum, och dit 2e det dåliga förbindelser. Haninge och Värmdö hör till länets fattigaste kommuner, vilket innebär att de har svårt att försörja sin skärgårdsbefolhing med böcker. Haninge k o m har dock fi- lialer i egna lokaler i Sandhamn, Runmarö och j$ Möja och har börjat anslå pengar till bokinköp dit. Tidigare hm dessa öar haft ett ytterst litet anslag från konmunen. Lansbiblioteket kommer att fortsätta att besöka dessa öar för att ge dem ett tillskott av böcker, liksom förut. Vaxholms kom, dit

17 några av öarna hör, har bästa ekonomin bland skärgårdskommunerna. De flesta öarna, som hör hit, är SG och har goda kommunikationer., På Ingmrsö har Vaxholms komun en välskött och trevlig filial. I Sverige finns ännu en bokbat. Den sänds ut av länsbiblioteket i Göteborgs och Bohus län. Den har en annorlunda funktion än boaten i Stockholms län. Göteborgslänets bokbat gör två turer per 14 dagar vardera med ca 60 uppehåll. Bade allmanhet och bibliotekspersonal kommer och välj er bland de 7.O 0 0 volymer som bokbaten har på sina hyllor. Bokbaten medför också utställningar -6 bildckärmar, som allmanhet och bibliotekspwsonal kan gå ombord och bese. Man inriktar sig på kvalificerad facklitteratur och utländsk litte- ratur samt invandrarböcker. Göteborgs länsbibliotelc slutade i början 70-talet att ta med bmnböcker på bokktsturerna. Varje komrmin bör själv anskaffa barnböcker.

18 Adelsköld, E. : Med bokbat i Stockholms skärgård. - (Biblioteks- bladet; 38, 1953, s ) Adelsköld, E.: Biblioteket går till sjöss. - (Biblioteket och Vi; 11, 1958, s ) MUNTLIGA KXLLOR Bibliotekarierna Elise Adelsköld Ulla Stahre Gertrud Tillgren Marianne Schtick

19

20

21

22

23 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning!

EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007. Landsortstrafiken går året runt. Pensionär på Hjälmö. Följ med på vårens vänkryssning! EN TIDNING FRÅN SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN NR 2/2007 Landsortstrafiken går året runt Pensionär på Hjälmö Följ med på vårens vänkryssning! Landsort Familjen Österman Släktkrönikan om familjen Österman skildrar

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu

SKÖRDETID. Stångmärket TEMA. ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria. Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat. Tuffa villkor förr och nu Stångmärket #4 / 2011 PRIS 25 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE ANNIE OCH BANDI En speciell kärlekshistoria Ät närodlat och i säsong Slow Food, ö-slakteri och gourmetmat FISKARBÖNDER I SKÄRGÅRDEN Tuffa villkor

Läs mer

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN

Stångmärket TEMA UTFLYKTER. VÄNRESOR! Till Nämdö, Tärnskär och Grönskär SKÄRGÅRDEN SOM JOBB SEMESTERVÄDER FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN Stångmärket #3 / 2012 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE SKÄRGÅRDEN SOM JOBB Träffa tillsynsman Petter Lundgren SEMESTERVÄDER Lage Larsson om skärgårdssommaren FULL RULLE I SKÄRGÅRDEN På upptäcksfärd med

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014

Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Nytt från Nämdöskärgården Nummer 33 / November 2014 Pris: 50 kr En ömklig seglats När hunden morrar Orgelafton i Nämdö Kyrka Nya tag för Nämdös framtid! 1 Pettsons hak Varje gång båten närmade sig Isbergs

Läs mer

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet.

All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Möten med INTERNET-GENERATIONEN av Håkan Anderberg Copyright Håkan Anderberg, Juli 2014. Published at Smashwords All rights reserved. Kopiering för personligt behov och utbildningsyfte tillåtet. Tidigare

Läs mer

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna

HÄRLIGA HÄRINGE. Välkommen till Skärgårdsstiftelsens fastlandsområden. VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna #2 / 2015 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE VÅRENS VÄNRESOR Möja, Mariefred och Själbottna KONST INSPIRERAD AV HAMMERSTA Mah-Jong-klädernas skapare Veronica Nygren BO OCH RESA TILL HUVUDSKÄR Reguljära

Läs mer

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet

Stångmärket HÖSTMYS. Bästa tiden för skärgårdsbesök. PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister. ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet Stångmärket #4 / 2013 PRIS 30 KR SKARGARDSSTIFTELSEN.SE PIONJÄR PÅ GRINDA Möt entreprenör Jan Pfister ANDAS UT PÅ FJÄRDLÅNG Höstbesök på Norrötorpet RESA TILLBAKA I TIDEN Anna Lindhagens Sandböte HÖSTMYS

Läs mer

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition

NUMMER TVÅ 2005. vision och tradition NUMMER TVÅ 2005 vision och tradition IKONER i n n e h å l l Ledare............................................... 3-4 Mr Scandinavia = Mr Harrison! BENGT HJELMQVIST.............................................5

Läs mer

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun

lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun Julen 2010 lilla tidningen Gruppförsändelse till hushållen i och kring Söderköpings kommun lilla tidningen önskar alla läsare EN RIKTIGT GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Fotograf Thomas Pettersson lilla tidningen

Läs mer

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg

Mycket vilar på mig. När en anhörig har hemtjänst. Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst Mymmel Blomberg Mycket vilar på mig När en anhörig har hemtjänst mel Blomberg Mymmel Blomberg FoU SocialCentrum Region Halland FoU-verksamheten på Region

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan

FÖRDELAR- DOSAN. Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan. läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR- DOSAN Nr 98 december 2012 - februari 2013 Pris icke medlem 25 kr Medlemstidning för Hallands Fordonsveteraner Lars-Olof Johansson vann Finlandsresan läs reseberättelsen på sista sidan FÖRDELAR-

Läs mer

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård

Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård 36 36 114 22 -- 2014 2014 Ordföranden har ordet Sidan 2 Rapport från Maritiman Sidan 3 FLOTTANS MÄN KAMRATFÖRENING FÖR ALLA SOM Bertil Andreasson överlämnar ordförandeklubban till Lars-Erik Uhlegård TJÄNSTGÖR

Läs mer

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse

SYSKONBANDET 3 /09. Årgång 101. David kandidat till Syskonbandets styrelse Årgång 101 3 /09 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet David kandidat till Syskonbandets styrelse Årsmöte 2009 - kom med till Ramnäs - allt under ett tak - fantastisk

Läs mer

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet.

Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Nr 53-16 februari 2007 Foto: Bo Axhammar Byaföreningen och Ersnäsbladet 10 år Så här såg det ut, det första Ersnäsbladet. Där kunde läsas att byn fått igång byaföreningen, protokollet fanns med och en

Läs mer

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten

Vikensonen med världen som arbetsfält. Möt tre generationer tomatodlare. Bakom kulisserna på höghusdebatten Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #38 Vikensonen med världen som arbetsfält SID. 8 Möt tre generationer tomatodlare SID. 16 Bakom kulisserna på höghusdebatten SID. 29 1 Byaluren

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr

Bild. Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Nytt från Nämdöskärgården Nummer 10/April 2007 Pris 10 kr Ung våg! Skärgården behöver en ung våg om de levande samhällena ska fortsätta utvecklas. Det har aldrig varit lättare att bo i Värmdö skärgård

Läs mer

Skärgårdsresor Från Arholma i norr till Landsort i söder med Waxholmsbolaget

Skärgårdsresor Från Arholma i norr till Landsort i söder med Waxholmsbolaget Skärgårdsresor Från Arholma i norr till Landsort i söder med Waxholmsbolaget Waxholmsbolaget höst, vinter och vår. Sommaren är vacker, men vintern är magisk. Skridskoåkare, sportfiskare och weekendgäster.

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6

Resan till norra Irak. Innehållsförteckning. Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande. Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 1 2 Resan till norra Irak Innehållsförteckning Inledning 3 Syftet 3 Metod 4 Studiens utförande S t a r t e n 4 Förberedelse och uppläggning 4 Besök vid kvinnocenter 6 E r b i l 8 Nineveområdet 10 Bagdede

Läs mer

Frivillighetens kraft

Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Frivillighetens kraft Lena Liljeroth Timbro/CVV FÖRFATTAREN OCH AB TIMBRO 2000 OMSLAG: SILVER SÄTTNING: ATELJÉ TYPSNITTET AB TRYCK: ELANDERS GOTAB, STOCKHOLM 2000 ISBN 91-7566-473-9

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Stockholms skärgård. Med skärgården som kontor HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN FRÅN MEDIAPLANET Maj 2008 Stockholms skärgård Med skärgården som kontor Följ med ribbåtsföraren Micke på en vanlig arbetsdag sid 4 Hitta ditt drömhus En guide för dig som letar

Läs mer

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst

Läs om Vikens äldsta familj. Möt den ofrivillige kommunpampen. Vi ser på Christel Jönssons konst Byaluren Byaföreningens tidning om livet i Viken - förr & idag #39 Möt den ofrivillige kommunpampen SID. 14 Vi ser på Christel Jönssons konst SID. 12 Läs om Vikens äldsta familj SID. 4 1 FOto: fredrik

Läs mer

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944

Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 Vi kom som flyktingar till Sverige 1944 av Anu Frithiof Att berätta, framför allt att skriva självbiografiskt, är skapande sorg. Det är att försöka fasthålla värmen att gripa efter något som inte längre

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer