Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8"

Transkript

1 * Bi bliotekshögs ulan Specialarbete 1978:%8

2 I NNEHALL Sveriges första bokbat 1-3 Elise Adelsköld, f d länsbibliotekarie 4 Brev 1 5 Brev 2 6 Turlista 7 Bokbåtens möte med skärgårdsborna Dagens problematik 14-15

3 SVERIGES FORSTA BOmT ; I Lidingö stadsbibliotek, sedan år 1948 centralbibliotek och numera länsbibliotek för Stockholms län, väcktes i början på 1950-talet tm- ken p5 en bokbåt. Centralbiblioteken brukade sända ut vandringsbibliotek i boklådox:.. För boklånarna är det dock bättre att själva få välja i ett större bokbestånd och att kunna få sakkunnig vägledning när så erfordras. I Stockholms län började länsbokbussen 1952 och kunde ge fastlandet denna förbzttrade service. Nu var det öbornas tur och på försök gjordes ett par resor med båt. egen båt till förfogande och var själv kapten. resor med besök och inspektion bibliotek i boklådor. öborna och gav mersmak. Professor Josua Tillgren ställ.de sin Det var härliga sjö- de öm som tidigare haft vandrings- Eessa strandhiigg blev myclcet upsskattade av '?id en "Bibliotekskurs i skärgården'' som bi a handlade om skärgårdens kulturproblem och som hölls på Muskö 1951 tog byrådirektör Hj elmqvist upp frågan om bokbaten. På öarna behövdes ett fast bok- bestånd sant någon intresserad person som såg till att böckerna blev utlånade. När Lidingö stadsbiblioteks styrelse hos landstinget begär- de anslag för bokbat blev svaret första gången nej. Hösten 1952 be- viljades emellertid fanonor till försöksverksamhet. Stockholins lans landsting har därefter ställt sig mycket positivt- till länsbib- liotekets kulturella verksanhet. Sverige hade fått sin första bokbat. I Finland hade Hitis landsbygds- kommun i Bbo-Björneborgs skärgård och i lhmrk Svendborgs by og amts bibliotek varit föregångare. De hade gjort försök med boketar merl under så skild2 förhållanden att man inte kunde utnyttja deras er- f tirenheter. TAsbibliotekarie Elise Adelsköld - pionjär - fick uppgift~~n att förvalta id6 och anslag. Hennes närmaste medhjälpare var l : e central- biblioteksassistenten Ulla Stahre, som 1975 efterträdde Elise Ade1c:köld som länsbibliotekarie i Stockhohs län och chef för Lidingö stadsbfh- lictek. Medhjälpare var också bibliotekarie Gertmd Tillgren som alltsedan 1953 haft ansvaret för de årliga bokbåtsturerna och p2 e-tt suveränt satt skött allt vad detta innebär.

4 Wcken möda lades ned att finna en lämplig %t. Kustartilleriets "Rindö" tjänstgjorde ett tiotal dr och sedan 'Ellinor av Elchagen", en ' privat husbåt. Nu används sedan flera år M/S "G'urEi", en mindre ;ng- En bokbat bör gärna ha ett bokbestånd av minst ca volymer sjös-a hyllor och dessutom gott om plats för reservlager. Flera låntagare ska Icunna vara ombord samtidigt för att välja Mcker och utbyta erfarenheter. Stora krav ställs också på kaptenen och hans medhjälpare för att det hela ska gå smidigt och vara trivsamt. Till första resan med bokb&tenkstäl1desefter moget standardhyllor av typen monterbara träkonstruktioner". För att böckerna ska stå kvar under sjögång ställs hyllorna i sned vinkel mot väggen.. Hyllorna har varit slitstarka och monteras fortfarande efter 25 år in före varje sjöresa och bort igen vid återkomsten. Den första resrouten sträckte sig från Arholma i norr till. Landsort i söder. Bokbatens storhetstid inföll i slutet av 1950-talet och un- der 1960-talet, då man hade upp till 65 utlhingsstationer och angjorde lika &~ga bryggor. Vid varje a~7halt finns det frivilliga ombud, som väljer ut böcker och ser till att dessa lånas ut under halvåret fram till nästa bokbats- besök. Dessa ombud kan vara kommunbibliotekarier, lärare, hemmafm~lr, handlanden, postexpeditörer, atbyggare eller andra bokintresserade och hjälpsamma. personer. Gmbuden får ca 14 dagar i förväg en respl.an och af f ischer som förkunnar plats och t idpunkt f ör bokbåtens ankomst. Konstnären och skärgårdskännaren Sten Rinaldo har gjort affischen med bokbaten som motiv. Detalj av. den pryder denna uppsats omslag. Efter hand som broar byggts och färjor satts in övertog länsbiblioteltets bokbuss flera av bokbatens anhalter. Efter kommunreformen 1971, då många s&ommuner gick upp i storkomerna och biblioteken rustades upp, blev behovet av bokbatssservice mindre på n-ihga håll. För de mest isolerade platserna i skärgården, dit kulturens hela utbud inte når, är bokbaten dock viktigare än någonsin och betydelsefull Inte minst ur PR-synpunkt.

5 På 1950-talet gjordes v&- och höstresor, som vardera sträckte sig över 10 dagar. Senare varade resorna 6 dagar. Ar Resor per år Antal utlån l. 649 band " " Bokbaten har beskrivits otaliga gånger i pressen. Den inspirerade också signaturen H, d v s Alf Henrikson, till ett kväde: W bl6~e4 nohdunk öveh gli&kande aj; näh Kabka kammm ZitX Ljunitehfi. GCieek hörn maartnu a f i öva a;titömming och Lä ja nah Schopenhaum hornmm a%&? Möja. %t gungm betych3g;t på NCundÖ djcvrd n&t ScutfcLe vundm Ll/t på din Lme vwd. Ejdkmna blänga uh kubbanna heden natr Madac ndhu i ffunmöleden. Och iifiaitman vanhm bttyggan na n& den Sutande b&en i hund& han 4e.t. Och d& hkchatt 46 ~tl.l&amt L ~Ltandc~n v&en niin en landgång lägga uk W kuktuhdebatten. (Dagens Nyheter, )

6

7 b3cbc.tens vå.rn+sa den 9-13 rraj 1977 Bokbcften Gmli gör sin vh som vanligt i mj. hen den %x gibgefr kan vi ta red oss Ggot rer än böctu?. Eari~ksf6~ a-;-t~ följer red hela veckan och unde-rhållw b;ll-i-i~2 vid vissa bryggor. Det ser ut som om två fgrfattm r&ste byta av ~r~usandra. Vi rl3ddelm nmen, så snmt vi f& 'klmecken fr& 3;- f attamentmrii, soi-n svarar f ijr f8mxdling av fcipfatt:cumrrdver:~cl~. Dess~~tom inbjuder vi sk&g&bo~i~!a f's2nst EC~:2idrm, l:barf? och annan skol'pe,rsonal, ja, alla som intressemr sig f6r bzmens utvecjcl, till diskussionsafton tisdag, onsdag to:sd&g )s.,irig S;: L&- "Kultur f& ban - vad & det?" Medverkande a förutom ixim.b!<s- författare bernk~ibliotelcmiw kitt Isf~?sson, sum saan n2g-a m- betar md TIlU-prop~a, fr&st OiY-pro~m-~~~ o& föllx&;1'itmi &?'i;i-;en. Vi fgrläg,er diskussionen till Gurlis amc'i.sd o= och bjudcp Givetvis kan man också h a böcker i saband nr?d pr~gw,rz:e.t. kcsfe. Länsb ibj_i.otp,ket har hift eri 8verl&":plln,y riircsr!de b:>>:",.?t:sverks3~~iz1-~~~k~n rizd rs;jresentmter fii? kulturrgknderr~a i s!;z~;~yjs.ic~.m!~r~~~, cc>h 1aiid~tin~:~:t. De mdd l&cbiblioteket til-l. sitt IC~fog~,~.: i?- nevamdc & g6r det inte rrlij1i.a fiiir oss att köp rya. böcker till bokiii?it.~vwk~~heten. Vi koriier dariih3 - b~m.a.~;ligt RO^ - dema &ng så gott som litan $va nytillskott i f.~&st~,ni"lr.t, Vi hi^? I<~,:i~i~t ö~laxns red biblioteksdxfe~na i bexördil korrm2r att vi skall altemil de b ~~k~r~il om nya böckm, sm vi f a x~..lie~ ~ Ix3kbi:;ts?-~~rc?.r:, och överlanria dem till msp k ~ ~ i b ~ oftjc t eer'fektucz%&. k Vi hopp att vika v>jxler i trots Gotta kar-, f2 glndjc av bkb3.ten. Turlista bifogs jämte afaffisch att fyllas i av va? och eri. Q3 n.igaii dnskw &&irig av tidma, så var sdill zti- mzdcleiit oss o'ct G;. $2C21- Dart. Dct kanske kan ordnas, Med hjärtlig h;ilcrzbg D

8 Po:::b%tens v$msa den m "--.,.--p ;h ST? det- k1dppi.t och klart- het:r>;iffa.~:de rn~dverksr~cle för fatt are 1.?:i?t:en. t. i4;lndag och ti.sdcig f5l.j~~ Murii:<a Zcik rnd Fbi-1 lj<i~ skpivit ~5cker f& &-fl\ om :.,;*i-.~i i fr2rrrrii'in.jr cr-h V id hk tcns ~ol.-!i.~t:cre~a m;?vcl:?l<i?,c?e?roni c.?. e;<rj-1- i.ska V~\I.~C?S$.&ZF. under c!en tiden, c% fijrldes. Gen noma delen av bi3;t!-r"lti;-~.tte~i gpi-icszi- Med hj 2C-tli.g hälsxl-:.ng Ulla Stdhre Bi. 7

9 Hers~~.rudsv3g~!n 1, LTLzING~ Tel Beräknade t.i.der k bom.zten v&en w -- -.p Utö, Spr&ga R;3ï?ilpupai Tisd OTnö kypka Barr~pn~flam Avas sa 1.'~. 30 XXrnc!U St):~sv& 16,OU Basripngran Kulbir för barn - vad &k clel:'? Norru StavslJCIda Möja, k ~ g 1E.3G hr nymg-um Kulti.~ Er barn - vad det? lkgmarsö hpmr"pam Kultur för barn - vad är det? 18.00

10 \. Bokbatens möte med skärgårdsborna! M/S Gurli är Sveriges äldsta båt i trafik. Hon byggdes 1871 och maf ikerade till en början hgermnälven. Nu är hon bl a bokbat och forslar biblioteksböcker till läshungriga öbor. Jag har följt med på Gurlis v h 1977 och berättar här om en okonventionell och efterlängtad kulturförmedling. En &ad före varje resa börjar en febril verksamhet för personalen: utsäridningav affischer med bomtens ankomsttider, kontakt tas med författare och olika kulturarbetare som ska följa nied på resan och bokning av nattlogi för personalen. Under tiden plockas böcker ut ur länsbibliotekets stora bestånd och packas i lådor. Snickare beställs till dagen D. De ska infinna sig kl 6 på rnorgonen och montera bokhyllor med vinklade hyllplan så inte böckerna ramlar ner vid batens eventuella rullningar. Mat till kaptenen och hans medhjälpare samt bibliotekspersona1 och gäster har inhandlats och stuvas i kyl och skafferi. När hyllorna är på plats komer personalen och packar upp och ställer i ordning Eckerna och ser till att baten blir ett flytande bibliotek. En del lådor med reservböcker s-talls p5 undantag för att tas fram när det glesnar pa hyllorna. Vid utsatt tid är allt klart, samtliga har anlänt. Kapten Kjell Widing hissar en apelisnfärgad flagga som det står Bokbat på och signalerar avgång. Etsrrian Hamy Forsberg kastar loss och så lämnar baten Strandvägen, som är Gurlis ordinarie kajplats. Vi får vara med om en hisnande vacker färdn,%rastrandkanter genom Stockholms innersta farleder. Vi njuter av den vårliga grönskan. Först går färden genom smala simd där öam ligger tätt, men snart är vi ute p3 öppnare vatten. Gurli strävar söderut mot Utö. Qessförilman lägger båten till vid GränC, som inte är större än att man vid bryggan kan se ens längd, men den är hög och otillgänglig och inte ett enda hus är synligt. Länge upp i en dal finns dock några hus. På bryggan möter oss en ensam man, en pensionerad fiskare. Vi är efterlängtade och med stor omsorg val-jer han ut 32 böckeul. Urvalet är stort så här i början. På sommaren är öns befoking större. Det är en härlig ö helt när Saltsjöbaden, men änc% isolerad gem vattnet. En gång i veckan kommer taxibåten och hämtar vår m utan extra kostnad, för färd till närmaste affär. Vill man till stan för besök hos läkare eller tandläkare eller rent av ett teaterbesök kan man ringa taxiflyg. Helikopter hämtar då. Det kostar

11 40 kronor tur och retur och man komer ända in till Riddarfjärden. 9 Nästa anhalt är Björkö. H:-:r bor Gun och Pelle Jansson. De har två döttrar som är utflugna och en son som är lantbruksstuderande på Berga. Pelle Jansson fiskar och säljer bensin. anrätta ombord till middagen. Vi köper nyfångad torsk för att Pelle är med i Södra skärgårdens intresse- förening. Hans fru har just köpt vävstol av största storleken. Ibland skjutsar Pel;- henne i sin leaftiga motorbat till likasinnade vävkunniga för att de skall få utbyta erfarenheter och lära av varandra. hallningen är stor. Vi blir bjudna på kaffe med nybakat dopp. Samman- Två båtar anländer med fler bokintresserade, som tyvärr inte f& besök av bokbaten, men som söker sig till den i stället. Här f& vi lämna en depå med 150 böcker och lika kga f& vi åter sen föregående besök. I första hand valde damerna böcker om färgning och vävning, historiska romaner samt re- seskildringar. höver från den. De längtar efter bokbaten och lånar all litteratur de be- &da sen starten 1953 har de lånat. Under vår fortsatta fä~d stoppar vi bokkort i de återlämnade böckerna, som sen ska upp i hyllorna så titt det inte finns några tomrum där när vi anländer till nästa brygga. Vi ralanar också statistik. Några ombud vill ha listor för att lättare kunna samla in sina böcker till nåsta gång. förrän bokbåten är hemma igen. Listornac-inds dock inte ut g& färden mot Utö. Vi lägger till vid Spr&ga, där skolan ligger och där kommunens biblioteksfilial finns. Hit kommer barn fr& Nåttarö och bor under veckan hos Ingegärd Larsson, som har skolhushåll för dem. Dess- utom odlar hon biodynamiskt med stor framgång och delger oss sina erfaren- heter. Läraren kommer med lästa böcker och väljer 150 nya. Skolbarnen infinner sig mangrant och blir underhållna av författarinnan Monika Zak, som visar diabilder och berattar om indianernas liv. Efter det att den pinfärska torsken blivit tillredd ochpnjuten drar kapten och Gtsmn sig till- baka till kajutan och vi f& lift av skolskjutsen de 3 lan fram till Stenhotellet vid Utö nu nedlagda gruva. Hotellet är nyinrett och pietetsfullt renoverat. TraMens konstnärer har fått bidraga med inredningsdetaljer, t ex design till trasmattor och smid- da lyktor. Det & viktigt att öborna får sin utkomst p& ön så att den inte blir avfolkad vinteeid. Att köra skolskjutsen ger en viss inkomst. Den kvinnliga chauffören - med ett skolbarn - arbetar på kontoret militära skjutfältet om dagarna. Tidigt följande morgon efter en god natt hämtas vi innan det är tid för skolbarnens skjuts. Vi f& en härlig frukost ombord och så lämnar vi bryggan det

12 I farleden får vi sällskap med och möter flottans jagare ute på Öv- ningar. K1 9 angör vi bryggan vid Omiö mka. Här går det livligt till. Flera lärare och Aga skolbarn väntar på oss. na barnvagnar över landgången. bam. också här. 10 SrMbamismammor rullar si- Mannen från båtvarvet k o m med frni och En äldre gråhårig herre från Polen och biblioteksföreståndaren är Det är en större. deg som h a Carlsson håller i. Hon lånar ut böcker på lördagsförmiddagarna i kommunens biblioteksfilial på hö. De övriga dagarna i veckan tjänstgör hon på biblioteket i Jordbro. är bosatt på hö, har man och barn, men har ordnat bostad på fastlandet också. Det finns färjförbindelse, så helt isolerade är Omöborna inte, men ön är vidsträckt, så behovet av bokde$ Hon och bokbatsbesök är som till- lagg till komens filial på ön stort, och depån är livligt utnyttjad. Här byts 350 böcker. Alla hoppas att bokbatsturernia inte skall upphöra. De betyder så mycket för befolkningen. som blir mycket uppskattat. Monika Zak gör ett barnprogram Efter bara en kort tids gång hämtar vi upp en lantbrukarhustru i Avassa som också ligger på hö. Vi får lha bryggan och ligga för ankar en bit ut medan hon väljer böcker. Vinden ligger -p3 alltför kaftigt mot bryggan. Det blir 21 fackböcker och 2 romaner. På gården håller hori och hennes man biffkor. N3ndG är nästa stora ö, och vårt mål är Sands brygga. n6ter med en skrinda fullastad med böcker som hon vill byta. Bojan Bengtsson Tidigare har Bojan och hennes man innehaft en specieriaffär med lämpligt läge alldeles vid kunde man lägga till med Gt och handla mt och bensin en gång eller komma vägledes från det inre av ön. I en liten snurra komer Sonja Kilbom, 25 år, och Sven Erik Blomstedt, 28 år, farande. De bor några hundra meter bort och arrenderar där ett jordbruk av Stockholms stad. De har hastar och kor, vilket är ratt ovan- ligt i skärgården av i dag. de sig av. Så fort de valt ut ett tiotal böcker ger De är mitt uppe 'i vårbruket och håller just på att harva. Ivar Gustafsson är en pensionär på 74 år som tidigare varit verksam som rörmokare på Värmdön. Nu har han reumatism men brukar bedriva f icke och sälja fångsten, ungefär 50 kg, samt hjälpa sommargäster med litet av varje när den tiden är. Sik, abborre och f lundror är vad han fångar. Han tar sig en lång pratstund med bibliotekarie MarkneSchUck, som han Mrmer sen många bokbatsbesök, och välj er så ut nåwa böcker med st& stil. Bland låntagarna är också Inga Wbth, 26 år, som säger att hon är helt otypisk. Hon arbetar som posttjänsteman 3 tinunar om dagen på

13 l l vintern och 5 1/2 på sommaren. För det f& hon en hy-gglig årsinkomst. Eon har låga levriadsomkostnader då hon bebor ett hus p5 sina föräldrars mark mot att hon rustar och underhåller det. Hon hugger själv sin ved och odlar litet grönsaker. Inga har en egen häst och trivs med att bo 'på landet. Ibland tar hon sig till stan för att gå teater eller bio. Bokbaten är välkommen och Inga Winroth förser sig med all slags litteratur. Efter någon timmes gång når vi Swsviks brygga G Runmarö. Har är det liv och rörelse. &ten från Stavsnäs på Värmdölandet anländer flera gånger under vårt uppehåll. Monika Zak lärmar med salaiad Gurli och i stället infinner sig adaren och barniboksrecensenten i Aftonbladet, Ingegärd Martinell, som kommer att överta barnprogrammen, och barnboksförfattmen.c). barnbibliotekarien Britt Isaksson. Tillsanmms gör de ett program om barmböcker och barnkultur, som ska äga rum de återstående kvällarna pi bokbåten. Handelsboden är en livlig träffpunkt. Anne Forslund kommer för bokdepåns ralaning och har med sig sina tre söner. Tidigare har svärmor innehaft den uppgiften. Ingen vill att bokbaten skall upphöra. J% laallenär det samkväm och det komer 7 personer för att höra Britt Isaksson tala om barnbokens svårigheter för att hävda sig på den sveriska och internationella marknaden. Hon har Ingegärd Martinell som sekundant, vilket gör att det blir en trevlig och givande afton. Kaffe och förfrishingar serveras i aktersalongen medan diskussionen pågår. Till alla personer bosatta på öar utan fast broförbindelse eller statlig vägfärja överlämar Vaxholmsbolaget ett kort som berättigar till gratis resor i skärgården. Landstinget står för kostnaden. Sent om aftonen anlöper vi Sandhamn. Skolläraren cyklar förbi och önskar oss välkomna. Med morgonbåten från Stavsnäs anländer biträdande bibliotekschefen Märet Lindström och kulturnämndens representant Lars Waldenström för att följa Gurli: fortsatta färd. Först f& vi möta Sandhamnsborna. Lararen med sin skolklass är på plats och barnen väljer ivrigt ut de böcker de vill ha. Deras för stunden enda bekymmer 2r att de bara får låna fyra böcker var, men laaren lånar en ordentligt barnboksreserv. Sen är det dags för barnen att följa med Ingegärd Martinell ned i salongen. Det är fascinerande att lyssna, när hon berättar om en del av innehållet i en bok. Hon slutar så lägligt så man vill vetamer och absolut ds-te läsa boken genast. l% vill det till att Gertrud Tillgren och Marianne Schtick har boken och kanske kan trolla fram fler än ett exemplar frar! reservlagret, som jag narrnide tidigare. Under tiden väljer några av öns övriga invånare ut böcker. Bl. a. Bianca Bianchini, som sedan hon lämnat chef sskapet vid Norrköpings stadsbibliotek återvänt till sin barndoms

14 Sandhamn. Tidigare år, då Eten kormit senare på dagen och inte lmat.. ön förrän följande morgon, hm hon bjudit bldudtsfolket hem ls the czch en trevlig pratstund. Margareta Carlsson, född i Lidingö, har bott i Sand-,hm i trettio &. Hon arbetar på psten och är gift med öns byggmästa- r& och 'siar sen femton år tillbaka skött bokdepån. 12 Hos henne byter Sand- hamsborna simböcker. Margareta har tagit emot låntagma i sitt hem en timme varje torsdag vintern och tre till fyra kvällar sommrtid, då befolkningen ökar kraftigt. Sandhamn har 135 bofasta, utav dessa %P trogna låntagare. Margareta Carlsson väljer ut omkring 400 gckw. Inte ens TV kom, gick låneintresset ned. Sandhamnsbornia vill helst ha tjocka böcker om romantik och ävenw. Solen tränger just fram i den disiga förmiddagen da vi vinkar farväl till Sandhamnsfolket och sätter kurs mot Korsö. (Inte det militära Korsö som ligger rakt över farleden vid Sandhamn, utan en större ö längre norrut. folkningen. 'Den bebos vintertid bara av fyra bröder, men sommartid ökar be- En ortsbo hyr ut en del av ön, en byggmästare be- bor ett större orrieåde och den övriga delen är brödernas och deras slaktingars. Dessa fyra äldre m& lasep helst sk&g&dslitteratur och fyl- ler en hel skottkärra med böcker som de med högtidlig glädje &m uppför den branta backen fr& Korsö brygga. Här var underbart vackert och fridfullt och alla gick sina promenader intåt ängarna f ör att bese Adam och Eva och andra vårblommor. När j ag avslutat mina sysslor, gjorde även jag så, inspirerad av de andras h&- förda uttalanden. Dessv:-imje hann jag inte tillbaka föm& baten lagt ut, utan jag hörde hennes råmande signal, när kaptenen upptäckt att jag saknades och så vände de åter. Men inte la de till ordentligt, å nej då, en hand racktes ut och jag fick som den bäste sjömn svinga mig ombo~d. Vilket äventyr! På Södra Stavsudda v ktw Brian och Margit Olsson. Brian sköter varvet tillsammans med två söner. De har både plåtslageri och batvarv. Sönerna, 31 respektive 34 år, är gifta och har familjer, och dottern 28 år lika- ledes. Hennes man arbetar och bor i stan, men kommer ut varje weekend. När familjen ska handla far de till Möja. Läsintresset är mycket stort. Det blir mest underhållningslitteratm och några resehandböcker samt barn- och bilderböcker som var och en väljer ut. Norra Stavsudda består av åtta till nio hushåll. Gunnel Rydström står för depån här, Det blir 128 band som lånas till 25 personer. För att kom till stan på vintern reser man med Skarpö till Solle~~a, sen är det 4 mil till stan med buss. På somrriaren går "vind"-båtma direkt in till innerstan, det är t ex Nordan och Östa11 och dessutom Havsörnen.

15 Så var det dags för det jordgubbsomtalade Möja. Berg. Närmare bestämt till Här kommer skolklasser och det blir återigen barnprogram. Präst-, frun Aina Lindstr5m får god hjälp med att plocka ut olika typer av böcker. Hela 328 lån. Till henne kan man komma och byta böcker när man vill. Det blir mycket deckare och romaner. Antalet lantagare bara ökar. gång övernattar vi på gymnastiksalens golv i Möja skola. vi med oss. Följande morgon är Husarö vårt första mål. om böckerna. Denna Sovsäckar har Affärsföreståndaren har hand Den bofasta befolkningen är inte stor. En extra bkker för scoutläger med konf~dundervisning väljes ut. Svartsö, som är en stor ö till ytan, har flera unga familjer, affär och skola. Ett lärarpar sköter utlåningen. Tidigare var det libarfruns mor 4 somhadehand om depån. Hon är egentligen lantbrukarhustru, men jordbruket minskar och ibland sköter hon lekskoleverksamhet med den äran trots att hon saknar utbildning härför. Senare p% dagen anländer vi till Ingmarsö som har skola och affär och en biblioteksfilial som lyder under Vaxholms kom. Liksom tidigare år övernattar vi i en sonnriarvilla byggd vid sekelskiftet. Den tillhör v%mer till Gertmd Tillgren. Fredagen, som är sista dagen för sjöturen, anländer vi till Lådna d& affärsföreståndaren välkomnar oss. Här är intresset för lyrik stort, har det visat sig genom åren. På sommaren är utlåningen livlig när alla sommargäster anlänt. På Edö är det bara fyra personer som lånar. Tidigare levde och verka- de Hugo Alfvbs bror här, en kunnig och originell låntagare, agronom. bsö är litet men har en stor affär och därför är det ständigt manniskor i rörelse. Trots att de bofasta är få till antalet är utlåningen stor och man är mycket intresserad av att bokbaten kommer. Sista anhalten är Grinda, där representanter för Stockholms stads fri- tidsomåde väljer ut en stor samling böcker. Vädret denna andra vecka i maj var omväxlande, soligt med en och annan regnskur. Det var vårligt i markerna men ganska kyligt. För mig var det en stor upplevelse att på detta sätt få kontakt med människor och deras förhållanden i Stockholms skärgård. Jag tackar länsbiblioteket och dess personal för inbjudan, trevlig samvaro och gott arbete.

16 DAGENS PROBLEMATIK Det 2r ett önskemål för att inte säga krav från skärgårdsbefolk- ningen att bokbaten skall fortsätta sin vwksamhet. Men vem skall bekosta den? Kulturchefen för Stockholms läns landsting Kurt Nilsson vill att länets bokbatsverksa&et inte såsom nu skall be- lasta landstingets anslag till länsbiblioteket utan bekostas av, de kommuner, vilkas öar bokbaten besöker, nämligen Vad~olm, Värmdö och Haninge. Verksamheten kan samordnas och skötas genom länsbibliotekets försorg, då en bokbåt för varje komirnrn skulle bli alltför kostsam. K& Nilsson önskar också ett bredare kulturutbud med artoteksverk- saninet i forn av Konstfrämjandets kollektioner, barnteater och barn- program samt författaraftnar för vuxna. Denna verksamhet har bokbåten prövat $ försök några gånger. Artoteksverksarrheten har blivit en stor succe'. Man har förutom en fullständig kollektion - vilken brukar innehålla 25 tavlor - flera exemplar av de tavlor som förmodas bli sarskilt omtyckta. Allt har blivit utlånat. B m - program och barnteater hm också varit populära. Däremot har författaraftnar för vuxna inte rönt den anslutning som man väntat sig. Lansbiblioteket har också till uppgift att hjälpa de utlåningsstationer som har fasta bokbestånd med allmänna biblioteksproblem såsom val av och inredning av lokal, inköp och gallring av böcker m m. Efter personligt sammanträffande vid bokbatsbesöken kan denna hjälp förmedlas per telefon eller brevledes. De öar, som bokbaten besöker, ligger alla i ytterområdena av sina respektive komuner. I-!uvudbiblioteket ligger på fastlandet i kommunens centrum, och dit 2e det dåliga förbindelser. Haninge och Värmdö hör till länets fattigaste kommuner, vilket innebär att de har svårt att försörja sin skärgårdsbefolhing med böcker. Haninge k o m har dock fi- lialer i egna lokaler i Sandhamn, Runmarö och j$ Möja och har börjat anslå pengar till bokinköp dit. Tidigare hm dessa öar haft ett ytterst litet anslag från konmunen. Lansbiblioteket kommer att fortsätta att besöka dessa öar för att ge dem ett tillskott av böcker, liksom förut. Vaxholms kom, dit

17 några av öarna hör, har bästa ekonomin bland skärgårdskommunerna. De flesta öarna, som hör hit, är SG och har goda kommunikationer., På Ingmrsö har Vaxholms komun en välskött och trevlig filial. I Sverige finns ännu en bokbat. Den sänds ut av länsbiblioteket i Göteborgs och Bohus län. Den har en annorlunda funktion än boaten i Stockholms län. Göteborgslänets bokbat gör två turer per 14 dagar vardera med ca 60 uppehåll. Bade allmanhet och bibliotekspersonal kommer och välj er bland de 7.O 0 0 volymer som bokbaten har på sina hyllor. Bokbaten medför också utställningar -6 bildckärmar, som allmanhet och bibliotekspwsonal kan gå ombord och bese. Man inriktar sig på kvalificerad facklitteratur och utländsk litte- ratur samt invandrarböcker. Göteborgs länsbibliotelc slutade i början 70-talet att ta med bmnböcker på bokktsturerna. Varje komrmin bör själv anskaffa barnböcker.

18 Adelsköld, E. : Med bokbat i Stockholms skärgård. - (Biblioteks- bladet; 38, 1953, s ) Adelsköld, E.: Biblioteket går till sjöss. - (Biblioteket och Vi; 11, 1958, s ) MUNTLIGA KXLLOR Bibliotekarierna Elise Adelsköld Ulla Stahre Gertrud Tillgren Marianne Schtick

19

20

21

22

23 BADA BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV Detta är ett inskannat och digitaliserat specialarbete från BHS (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås. Specialarbeten skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen mellan åren 1974 och Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. De digitaliserade specialarbetena är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv (BADA), som är högskolans system för digital publicering. Upphovsrätten tillhör författarna. Publiceringsår i BADA: 2012

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011

Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek 2011 Diarienummer: Datum: 2011-11-12 Handläggare: Lena Gullmert, Karin Fernström Kundvals- och finansieringsavdelningen Kulturenheten Kultur- och fritidsnämnden Kundundersökning av mötesplatser/ö-bibliotek

Läs mer

Bakgrund och frågeställning

Bakgrund och frågeställning Bakgrund och frågeställning Jag har i flera åkt besökt Berlin. Den internationella och mångkulturella atmosfären gör att så fort jag sätter min fot i staden känner jag mig välkommen. Så när det var dags

Läs mer

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK

VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK VÄLKOMMEN! S:T MATTEUS FÖRSAMLINGSBIBLIOTEK HISTORIK Det var en tid då nästan alla innerstadsförsamlingar hade ett eget bibliotek. Idag finns endast två kvar, det ena är S:t Matteus Församlingsbibliotek

Läs mer

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta

Rapport 2001:01. Skärgårdsfakta Rapport 2001:01 Skärgårdsfakta Förord Stockholm ska bli världens bästa region att vistas, verka och växa i. Det uppnås genom att människor, företag, kommuner och regioner skapar attraktiva miljöer och

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk.

lampor Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. Lampa Lampor Det finns fem verb grupper. Grupp ett är en-ord som slutar på -a. Grupp två är Svenska en-ord och grupp tre är en-ord som kommer från andra språk. som inte slutar på vokal. En Grupp 1 En lampa

Läs mer

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum

Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum SPF Seniorerna Rosenkälla - Endagsresa Konsthallen ARTIPELAG och Nacka Forum Tisdag den 31 mars 2015 En endagsresa till - Artipelag - den nya privata konsthallen vid Baggensfjärden, på Värmdö, som invigdes

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis]

Välkommen till Willy o Ingers gästbok. Kina hösten 2005. [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] Sida 1 av 7 Välkommen till Willy o Ingers gästbok Kina hösten 2005 [Skriv nytt] - [Skapa ny gästbok] [Spara som favorit] - [Tipsa en kompis] 169 personer har besökt gästboken som innehåller 31 meddelanden.

Läs mer

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur

Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Slutrapport - En dikt om dagen att marknadsföra smal litteratur Syfte Projektets syfte var att utifrån olika marknadsföringsåtgärder motverka en hyllifiering av den statligt stödda litteraturen eller med

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken

Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken 1(5) Trafikavdelningen Försäljning och kundservice Handläggare Sara Catoni 08-686 1937 Sara.catoni@sll.se Trafiknämnden 2015-09-08, info punkt 30 Resvaneundersökning 2014 för sjötrafiken Ärendebeskrivning

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3

Innehållsförteckning. Medieplan för Alfta bibliotek 3 1 Innehållsförteckning Medieplan för Alfta bibliotek 3 Facklitteratur Avdelning A 4 Avdelning B 5 Avdelning C 6 Avdelning D 7 Avdelning E 8 Avdelning F 9 Avdelning G 10 Avdelning I. 11 Avdelning J. 12

Läs mer

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg

Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Linköpings- pirken ett symmetriskt mästerverk. Av Björn Borg Jag träffade upphovsmannen av Linköpingspirken, Börje Nilsson, en vacker sommardag hemma i hans trevliga lägenhet i södra Linköping. När vi

Läs mer

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse.

Jóhann F ś Ridresor. Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Jóhann F ś Ridresor Jóhann Fri geirsson inbjuder dig att vara med om en exklusiv Islandshästupplevelse. Nu välkomnar han alla oss, som han har lärt känna under sina år i Sverige, att komma hem till honom

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut.

Resa Skåne runt. 10-13 augusti 2015. Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Resa Skåne runt 10-13 augusti 2015 Vid Sverige är fästat en liten jordlapp som kallas Skåne, för att visa detta Sverige hur övriga Europa ser ut. Så sa en man som hette Stjernswärd i mitten av 1800-talet

Läs mer

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer!

Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Resebrev nr 2, 2013 Finike marina under mars månad, o allt det lilla som där händer! Lite om vad som händer i marinan, o det är inte lite det! Egentligen så är denna period mest tänkt till att jobba på

Läs mer

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD

VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD VÅRENS PROGRAM 2015 FÖR DIG SOM HAR ANHÖRIGSTÖD MÖTESPLATSER Kom för att träffa andra anhöriga under en enkel samvaro. Det serveras kaffe till självkostnadspris och vanligtvis görs en aktivitet. Kom ensam

Läs mer

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april

Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Tjuvstarta sommaren 2016 med en härlig yogavecka i Nerja 9-16 april Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Andalusien. Den 9-16 april

Läs mer

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/

Birgittiner klosterkyrkan. 1 Nådendal. Muuntui»! (Qrmmi/ Birgittiner klosterkyrkan 1 Nådendal Muuntui»! (Qrmmi/ 240: Stockholm, ENDAST EN NATT för överfarten från Stockholm till Åbo med en av de turbåtarna dagliga»wellamo» (FÅA),»BORE I» (Bore),»BRYNHILD» (Svea)

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST

METROPOLEN ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST RESA TILL ISTANBUL STADEN DÄR ÖST MÖTER VÄST Istanbul metropolen vid Bosporen är gräns och smältdegel på samma gång. Här tycks Europa möta Asien inför en slutgiltig kraftmätning. Öst mot väst. Ur denna

Läs mer

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN

KONFERENS PÅ BOCKHOLMEN Bockholmen ligger endast ca 15 minuter från Stockholms hjärta, beläget vid havet i Bergshamra på en liten holme. Kanske är vi därmed Stockholms närmaste skärgårdsupplevelse? Så nära, men ändå så långt

Läs mer

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10.

KAPITEL 2. Publicerat med tillstånd Bankrånet Text Anna Jansson Bild Mimmi Tollerup Rabén & Sjögren 2010. Bankrånet inl.indd 18 2010-08-24 10. KAPITEL 2 De hade knappt kommit ut på gatan förrän Emil fick syn på Söndagsförstöraren. Tant Hulda brukade komma och hälsa på varje söndag, fast Vega som bott i huset före familjen Wern hade flyttat för

Läs mer

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015

Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Österrike, Alpendorf Avresa 1: 27 feb - 8 mars 2015 Avresa 2: 13-22 mars 2015 Upplev underbar skidåkning i Alperna 10 dagar Följ med på årets skidresa till fantastiska Alpendorf- St. Johann i Österrike.

Läs mer

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014

Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Solsäkra din höst med en Yogavecka i vackra, soliga Nerja 9-16/9 2014 Har glädjen att kunna erbjuda en en vecka med YOGA på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga, Andalusien.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA

VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA RESA MALTA VÄLKOMMEN TILL REPUBLIKEN MALTA Den vackra östaten Malta ligger i mellersta Medelhavet, mellan Libyen i söder och Italien i norr. Malta är Europas sydligaste stat och har drygt 400 000 invånare.

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal

JUBILEUMS- FESTEN. www.caprin.net. Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014. bilder från. meny. Entrée. Plat principal bilder från JUBILEUMS- FESTEN Hotell Strandbaden, Falkenberg 10 oktober 2014 meny Entrée Getostsallad på vit Caprin från Skärvångens gårdsmejeri. Badet Clément Cuvée Prestige blanc Plat principal Serranoinlindad

Läs mer

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling

travcentrum för uppfödning och träning under utveckling travcentrum för uppfödning och träning under utveckling Rundbana Tränlingsanläggning Fornminne Rakbana Sisyfos Välkommen till Sisyfos på Söderby Gård, en anläggning för människor och travhästar. Gården

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla

Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla Användarenkät om högskolebiblioteket 2013 - Snabbrapport alla 1. 1.1 Kön Kommentar: skulle gärna ha fått vara fler. Vi lade ut enkäten på högskolans hemsida och försökte locka med biobiljetter. Det totala

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER

FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER RESA FLORENS FLORENS EN STAD ATT FÖRUNDRAS ÖVER Florens är utan tvekan en av världens mest omtalade och lovsjungna Det är en svindlande känsla att upptäcka det övermått av sevärdheter städer. Staden är

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 5/2014: 12 mars. Danmark i Skåne. 33 deltagare. 8 km. Danmark i Skåne heter en bok som jag köpte för längesen på loppis för 10 kr. Författare är Palle Lauring. Den är på danska och väldigt trevligt skriven. Författaren gör en resa i Skåne och berättar historier

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

Prov svensk grammatik

Prov svensk grammatik Prov svensk grammatik Markera det alternativ som du anser vara rätt i meningarna nedan. Det är bara ett av alternativen som är rätt i varje mening. 1. När farfar hade ätit åt har ätit, sov han middag.

Läs mer

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland

PROGRAM 2015. Tallinnkryssningar. Sparesor till Pärnu. Hotellövernattningar i Tallinn. Temaresor till Estland PROGRAM 2015 Tallinnkryssningar Sparesor till Pärnu Hotellövernattningar i Tallinn Temaresor till Estland Välkomna med på resan vi hoppas att ni hittar någon resa som passar just er Vi som jobbar på Peters

Läs mer

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS

Skärgårdsidyll med stors. - i modern design 46 2/2008 INTERIÖR TIMMERHUS Skärgårdsidyll med stors - i modern design 46 2/2008 TIMMERHUS & INTERIÖR Liten pärla i skärgården Altanen omger tre av husets fyra sidor vilket ger möjlighet att följa solen från morgon till kväll. Vi

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen

Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Originalets titel är Kemono no souja I Touda hen Till svenska av Kami Anani Korrektur av Irene Elmerot, red.språkkonsult www.red.se Omslagsbild av Takahiro Asano Omslagsformgivning av Triturus HB Satt

Läs mer

Benessere 5-12 Oktober 2013

Benessere 5-12 Oktober 2013 Benessere 5-12 Oktober 2013 I ett arrangemang med välmående på den prestigefyllda vingården Villa Sparina i Italien, välkomnar vi Dig att boka plats till nästa resa där programmet består av avkoppling,

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se HÖSTENS PROGRAM 201 3 Kävlinge bibliotek Kvarngatan 17 244 31 Kävlinge 046-73 94 72 kavlinge.bibliotek@kavlinge.se Löddeköpinge bibliotek Barsebäcksvägen 60 246 30 Löddeköpinge 046-73 95 30 loddekopinge.bibliotek@kavlinge.se

Läs mer

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås

VÄNTJÄNST. Hosjö. Danholn. Bjursås VÄNTJÄNST I väntjänsten kan Du finna en medmänniska som vill vara till hjälp och sällskap. Det kan gälla småtjänster i hemmet, sällskap på promenader eller läkarbesök, smakråd vid klädinköp, skjuts till

Läs mer

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011

INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 2011-02-21 Till FMCK Riksstyrelse, hedersledamöter i FMCK RF, samtliga kårer, valberedning samt revisorer INBJUDAN TILL RIKSSTÄMMA 2011 FMCK Värmland har tillsammans med FMCK Riksförbund äran att inbjuda

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen

Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Service - Boende - Hantverkare i Linsell - Glöte - Lofsdalen Uppgifter inrapporterade till Glöte Byalag 2014-11-11 Aktuella uppgifter finns alltid på Glöte Byalags hemsida www.glotebyalag.se SERVICE Linsell

Läs mer

Sammanställning av svaren

Sammanställning av svaren Sammanställning av svaren Utvärderingsfrågor Barnboksveckorna 2009 1. Hur tycker ni att det länsövergripande samarbetet kring Barnboksveckorna har fungerat? Vad var bra? Vad var dåligt? Tanken på ett länsövergripande

Läs mer

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015

Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Låt sommaren börja redan i april med en Yogavecka i solen i Nerja 9-16 April 2015 Har glädjen att kunna erbjuda en yogakurs på din resa till vackra Nerja vid Medelhavets strand, Costa del sol, Malaga,

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka

Vad Hände 2004? 2005. 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Vad Hände 2004? 2005 12 december Luciatåg i Ursvikens kyrka Dom som var i den proppfulla kyrkan denna dag fick se ett underbart luciatåg med massor av barn. Det blev mycket sång och dans under ledning

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Vietnam & Kambodja LIGHT

Vietnam & Kambodja LIGHT Vietnam & Kambodja LIGHT 12 DAGAR HO CHI MINH CITY - SIEM REAP - SIHANOUKVILLE - PHNOM PENH NYHET! Upplev södra Vietnam och Kambodjas allra främsta sevärdheter. Vi inleder vår resa i spännande Ho Chi Minh

Läs mer

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu!

Nyhetsbrev Juni. Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Göteborg 150615 Nyhetsbrev Juni Hej! Sommarvädret dök plötsligt upp! Solen skiner och värmen har anlänt. Hoppas den håller i sig ett bra tag nu! Bifogat i detta nyhetsbrev finns senaste anteckningar från

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret.

Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Vätterrundan 2009 och vi hade inte tur med vädret. Så var det då dags för vår första (och sista?) Vätternrunda. Vi hade ängsligt följt väderrapporterna i veckan och till sist var det bara att inse att

Läs mer

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn

Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Nr 3/2007 Dags för e-tidningen Ur innehållet Fokusera Rutiner och ritualer Jaget, vädret och betraktandet Nybyggaren i Lappmotjärn Fokusera Under söndagspromenaderna med gubbarna i byn behandlas inte bara

Läs mer

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården

Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården KUN 2012-05-22, p 10 Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2012-05-08 KN 2011/13 Handläggare: Margaretha Häggroth Redovisning av stöd till kulturverksamhet i skärgården 2011

Läs mer

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade.

Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. ISLANDSRESA ISLAND ETT SAGOLIKT LANDSKAP Island är ett land som lämnar sina turister alltjämt förvånade och förundrade, hänförda och förtrollade. Än i dag syns spåren tydligt efter hur naturen har format

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2014 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar ANTNÄSBÖRSTSKÄR KUNOÖN MANNÖN LULEÅ KALLAXÖN GERMANDÖN SANDÖN KÄNGSÖN LAXÖN STORLÅNGÖREN BRÄNDÖN LÅNGHOLMEN SIGFRIDSÖN HAMNÖN SANDSKÄRET ALTAPPEN LIKSKÄR KLUBBVIKEN

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

SPF 010 alltid på väg!

SPF 010 alltid på väg! 24/5-2/6 Det gemytliga och gästvänliga Tyrolen i Österrike Upplev den romantiska Tyrolen där de vackra dalgångarna slingrar sig fram mellan snöklädda alptoppar. Här njuter vi av Salzkammerguts bedårande

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj sdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmq wertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj SEGELÄVENTYR MED BARNBARN OCH SOM ENSAMSEGLARE SEP. 2010 klöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwerty uiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxc

Läs mer

Atacamaöknen, Chile 2013.

Atacamaöknen, Chile 2013. Atacamaöknen, Chile 2013. Den sista utflykten blev en fantastisk biltur längs en mycket hög väg, som går till Argentina och Bolivia. Gränsen mellan Chile och Bolivia går rakt genom båda vulkanernas topp

Läs mer

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142

Åtgärdsprogram 2013. Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 564/02.00/2013. Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Stadsstyrelsen 142 10.06.2013 Kulturnämnden 70 14.08.2013 Åtgärdsprogram 2013 564/02.00/2013 Stadsstyrelsen 10.06.2013 142 Beredare och föredragande: Stadsdirektör Folke Öhman, tfn 040 707 3155 Kommunernas

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården

Jul på Vättern 2009. från Jönköping och Motala. Jönköping. Motala. Nyhet! S/S Motala Express. M/S Nya Skärgården Jul på Vättern 2009 från Jönköping och Motala Nyhet! Fartygen byter hemmahamn under julbordssäsongen 2009 S/S Motala Express Jönköping M/S Nya Skärgården Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord!

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Lördag 5 juli. Hoppfull som gryningen -Thomas Bailey Aldrich (1836-1907)

Lördag 5 juli. Hoppfull som gryningen -Thomas Bailey Aldrich (1836-1907) Lördag 5 juli 06.30 Avgång från Luleå Busstation 06.35 Vandrarhemmet i Luleå 06.45 Avresa till Bodens tågstation 07.15 Frukostpicknick med smörgås, yoghurt, kokt ägg och kaffe/te på Bodens tågstation 08.00

Läs mer

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala

Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul på Vättern 2008 från Jönköping och Motala Jul till sjöss - på Vättern Välkommen ombord! Inled julfirandet på något av våra fantastiska flytande kulturskatter, M/S Nya Skärgården från 1915 i Jönköping

Läs mer

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest)

Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Gäddfiske på vättern (Fest eller Pest) Så kom den äntligen, min drömgädda! Det hela började på ett rödingpass i en båt ute på vättern, där vi så när som på avfärdstid spikade en helg tillägnad norra vätterns

Läs mer

POSTMÄSTERSKAP I GOLF

POSTMÄSTERSKAP I GOLF På uppdrag av Postens Idrottsförbund inbjuder Spik, Stockholm till: POSTMÄSTERSKAP I GOLF Årets PM i golf kommer att avgöras ute vid Arlanda närmare bestämt på Arlandastadsgolfbana. Ni som hänger med vet

Läs mer

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015.

Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Utställningstexter till Magistern och jag. Skolplanscher från Kvisthamraskolan. Mörka Gången, Norrtälje museum. 20 maj 30 sept 2015. Skolplanscher väcker nostalgi hos många som känner igen dem från klassrummet

Läs mer

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar

TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar 2015 TURLISTA Luleås skärgårdsbåtar INNEHÅLLSFÖRTECKNING Prislistor Biljetter, information, priser reguljära turer sid 3 Turlistor Luleå skärgård, reguljära turer Turlista Högsäsong, M/S Symfoni sid 4

Läs mer

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011.

Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Verksamhetsberättelse för VIF:s Friluftssektion år 2011. Styrelsen i VIF:s Friluftssektion har efter avslutat årsmöte 2011 konstituerat på följande vis. Ordf. Mikael Bernsten V. Ordf. Anders Abrahamsson

Läs mer