18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val av justerare Tur attjustera Jan Preben Olsen, måndagen den 23 mars 2015 kl Anmälan av övriga ärenden 4. Information från förvaltningen 5. Politikerbesök 6. Information från MAS 7. Patientsäkerhetsberättelse Val av politiska kontaktpersoner Föredragande tjänsteman Maria Ljung MariaLjung Anteckningar Kl Bestämmelser om ekonomisk ersättning till fötiroendevalda för 2015 Val av representant i Tillgänglighetsrådet Information från IFO Riktlinjer ekonomiskt bistånd Rappmi framtid Kronoberg Barnahus stiftelsen solängen Information Hållbar ekonomi Delegationsbeslut Helena Clemedtson Kl Gunilla Österman Kl Kristina Jonasson Kl Sofie Qvist Kristina Jonasson Kl. l 0.40 PPT info på mötet ca 30 minuter

2 18. Kurs- och konferensinbjudningar 19. Meddelanden Tingsryd Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19, måndagen den 9 mars 2015, kl Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

3 Arende 6 Information från MAS Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen.

4 6 : l Socialförvaltningen M aria Lju ng, medicinskt ansvarig sjuksköterska mari a. Information till socialnämnden från MAS Det pågår en utredning angående smittspridning av magsjuka Det har varit ett influensautbrott på ett av kommunens äldreboende i kommunen Maria Ljung Medicinskt ansvarig sjuksköterska

5 Arende 7 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Förslag till beslut: Socialnämnden fastställer föreslagna patientsäkerhetsberättelse

6 r.ltingsryds ~kommun Socialförvaltningen Maria Ljung Till Socialnämnden 1 (1) Patientsäkerhetsberättelsen 2014 Bakgrund Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagna patientsäkerhetsberättelse MariaLjung Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tingsryds kommun Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress nackegatan 12 Tingsryd telefon tax (vx) e-post/hem sida

7 Socialförvaltningen Maria Ljung, medicinskt ansvarig sjuksköterska PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2014 Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår i en så kallad patientsäkerhetsberättelse som ska skrivas senast 1 mars varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen baseras på kommunens verksamhetsplan och styrkort för hälso- och sjukvården Patientsäkerhetsberättelsen publiceras på kommunens hemsida så alla medborgare har möjlighet att ta del av den, enligt 3 kap. 10 i Patientsäkerhetslagen (PSL) Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten i kommunen är beslutat i socialnämnden genom delegationsordning för verksamhetschef enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och delegationsordning samt funktionsbeskrivning för medicinskt ansvarig sjuksköterska. Den besparing som hela verksamheten i socialförvaltningen har tvingats göra under året och det underskott i ekonomin som är, har påverkat de process- och strukturmål som beslutades att arbeta mot, för att öka patientsäkerheten och utveckla vården under Ett övergripande mål som socialnämnden beslutat för kommunens hälso-och sjukvård år 2014 är god vård. Resultatmål för antalläkemedelsavvikelser är satt till150 och är inte uppnått eftersom läkemedelsavvikelserna under 2014 var 625. Fall med skada är satt till400 och är uppnått eftersom verksamheten har rapporterat in 90. Alla patienter, med några få undantag, som har behandlats färdigt på sjukhuset har erbjudits vård i kommunen inom de fem dagar kommunen har för att förbereda en trygg och patientsäker hemsjukvård. statistik visa att användandet av olämpliga läkemedel för personer över sjuttiofem år har konsekvent minskat under året. Rutiner och arbetsprocesser för skyddsåtgärder är skrivet och finns på intranätet. Det används mest skyddsåtgärder inom särskilt boende i form av sänggrind och olika larm. Det är cirka hälften av alla skyddsåtgärder som har en aktuell vårdplan och det är en betydande ökning sedan Mål att 40% specialistutbildade sjuksköterskor ska finnas i verksamheten för att upprätthålla en patientsäker hälso- och sjukvård i kommunen uppnås inte, men vid nyanställning läggs stor vikt vid att personen som anställs ska vara specialistutbildad. De personalneddragningarna som är gjorda under året på grund av besparingsåtgärder har påverkat kvaliteten i vård och omsorg. Det finns mindre tid till att utföra de uppgifter som åligger personalen och mindre tid för utbildning. Det innebär i praktiken att prioriteringar måste göras och de arbetsuppgifter som innebär direkt kontakt med patienten/brukaren prioriteras emedan dokumentation, städning, avvikelsearbetet, teamträffar och övriga uppgifter som är lika viktiga för en patientsäker vård, inte alltid bli utfört på ett tillfredsställande sätt. När prioriteringar måste göras krävs det personal med god kunskap och rätt

8 utbildning som kan se risker och konsekvenserna av den prioritering som görs och i tid kan signalera när patientsäkerheten är hotad. När det saknas kunskap eller rätt utbildad personal i verksamheten, har det kompenserats under året med utbildning och fortbildning inom verksamheten. Patientsäkerhetsarbetet under 2014 Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits genom utbildningar för personal, egenkontroller av verksamheten och ett förändringsarbete i hela organisationens struktur. Samverkan mellan olika professioner i kommunen och mellan kommun och region är ett ständigt pågående arbete som påverkar patientsäkerheten i hög grad. Verksamheten har haft extern granskning och information till personalen från regionens vårdhygienenhet och Apoteket AB. Handlingsplaner upprättades, kommuniserades och åtgärdades inom de områden som behövde förbättras. Åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten under året har bedrivits i enlighet med de processmål och strukturmål som beslutades i förra årets patientsäkerhetsberättelse. Nya rutiner för delegeringsprocessen skrevs under våren och implementerades i verksamheten innan sommaren och har fungerat väl. När det gäller avvikelsehanteringen och implementering av introduktion till nyanställda sjuksköterskor har det inte under året funnits kapacitet att arbeta med dessa processer i den utstäckning som var planerat men arbetet kommer att återupptas i samband med utvecklingen av kvalitetsledningssystemet. Det är under året valt och beslutat i socialförvaltningens ledningsgrupp vilket system som ska användas för kvalitetsledning och en styrgrupp är utsedd. l en analys utifrån 2013 års punktprevalensmätning bedömdes sjuksköterskornas arbetsmiljö som en patientsäkerhetsrisk eftersom sjuksköterskorna var väldigt trötta och hade mycket övertid. Det startades en arbetsgrupp som skulle se över arbetsmiljön i förhållande till patientsäkerheten och ett förslag lämnades till socialförvaltningens ledningsgrupp i februari Det har pågått ett besparingsarbete under sommaren och hösten i förvaltningen med bland annat neddragningar av hemsjukvårdens bemanning som följd. Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och sjukgymnast har blivit färre, samtidigt som patienterna kommer hem tidigare från sjukhuset och behöver mer avancerad vård, vilket innebär att hela hälso-och sjukvårdsorganisationen haltar. Det fanns sedan tidigare ett större behov av samverkan mellan sjuksköterskor, sjukgymnaster/ fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som blev tydligt när tidsmarginalerna blev mindre och i vissa fall försvann. En åtgärd är att ett kommunikationsverktyg som heter ISBAR (Identifikation, Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation) ska användas både muntligt och skriftligt mellan personal för att relevant information ska ges och för att förhindra missförstånd. Alllegitimerad personal har fått utbildning 2014 och under första delen av 2015 ska all omvårdnadspersonal få utbildning i ISBAR. Detta ska även användas i kontakt med sjukhuset och ambulansen kommer det att införas ett Beslutsstöd för sjuksköterskorna vid bedömning av om en patient ska skickas in till sjukhuset eller om sjuksköterskan ska ta kontakt med distriktsläkaren. Alla sjuksköterskor i länet kommer att utbildas och det är en fortsättning i utvecklingen av kommunikationsverktyg för att underlätta samverkan mellan verksamheter i kommun och region.

9 Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker allmänt kallad rehabgruppen saknar gemensam arbetsstruktur och har inget gemensamt verksamhetssystem att arbeta utifrån. Patientsäkerheten upprätthålls genom att varje person har sitt eget system. Detta är en patientsäkerhetsrisk när personal slutar och/eller blir sjukskrivna. Det går heller inte att kvalitetsgranska det arbetet som utförs eller planeras, utifrån ett patientperspektiv. Det har påbörjats ett arbete inom rehabgruppen och en omorganisation är genomförd så att personalen antingen arbetar med patienter i ordinärt boende eller patienter i särskilt boende. Detta arbete kommer att fortsätta under och 2014 har det pågått ett arbete att bilda kompetensgrupper inom viktiga hälso-och sjukvårdsområden för att kunna hålla sig uppdaterad inom ny forskning och sprida ny kunskap inom verksamheten för att arbetet ska bedrivas evidensbaserat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Aktiva kompetensgrupper finns i dag inom sårbehandling, diabetesvård, inkontinensvård, smärtlindring, läkemedelshantering, dokumentation, kommunikation, journalgranskning, kost och nutrition. Varje kompetensgrupp består av ansvariga personer som ska vara en resurs för hela kommunen inom sitt kompetensområde. Kompetensgruppen ska träffas regelbundet och tillsammans informera övrig personal om ny kunskap och driva på utvecklingen i kommunen. Kompetensgrupperna ska bestå av personal från olika professioner med ett gemensamt ansvar att samverkan sker runt patientens problem eller i verksamhetens utveckling, utifrån var och ens kunskap. Alla sjuksköterskor har genomgått utbildning i avvikelsehantering, dokumentationsrutiner, verksamhetssystemet Treserva och klassifikationssystemet ICF. Rehabgruppen kommer att få samma utbildning under All omvårdnadspersonal och alla sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillsammans med områdeschefer, inkontinensombud och inkontinens förskrivande sjuksköterskor har fått utbildning i urininkontinens för att kvalitetssäkra arbetet och kunna utvärdera ekonomin. Två sjuksköterskor har slutfört sin specialistutbildning i inkontinens Det har en stor inverkan på en persons livskvalitet att ha ett rätt förskrivet inkontinensskydd dag och natt, som sitter på rätt sätt och det är samtidigt en stor och onödig utgift för kommunen om det hanteras fel. Egenkontroller i form av journalgranskning och punktprevalensmätning följer systematiskt upp patientsäkerheten och visar efter dokumentationsutbildningen en viss förbättring och en större förståelse för verksamhetssystemet Treserva och dokumentationsrutinerna. Det är fortfarande stora brister i patientdokumentationen och den största orsaken till att det inte dokumenteras är tidsbrist, uppger personalen överlag. Den tekniska utrustningen som personalen har i form av mobiltelefoner och datorer är mycket undermålig och behöver bytas ut. Nya arbetssätt diskuteras och provas för att kunna möta de behov av hälso-och sjukvård som kommunen har, så som stor flexibilitet och stor medicinsk kunskap samtidigt som resursen av personal minskar och patienter med komplexa medicinska behov blir fler. l det pågående förändringsarbetet av organisationens struktur ingår en fortsatt utveckling av att det ska vara lätt att hitta information i patientens i journal, så även den personal som inte känner patienten, snabbt ska kunna ta del av viktig information och ha möjlighet att ta ansvar för patientens vård genom att kunna göra patientsäkra bedömningar, uppföljningar, vårdplaner och riskbedömningar. Dokumentationen är en viktig faktor för flexibilitet i organisationen och samverkan mellan professionerna i den

10 legitimerade gruppen och mellan den legitimerade gruppen och omvårdnadspersonalen för att vården ska vara patientsäker. Punktprevalensmätningen utförs den första vardagen i november varje år och är en egenkontroll där sjuksköterskor, arbetsterapel)ter och fysioterapeuter utifrån sitt eget ansvarsområde svara på ett antal frågor för att systematiskt följa upp delar av patientsäkerheten. Mätningen ger inte detaljkunskap utan visar helhet och ska resultera i nya undersökningar, utredningar och arbetsmål för kommande år. Demenssköterskan har haft utbildningar i Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) under våren och hösten och har haft återträffar för de som hon tidigare utbildat till BPSD administratörer. Demensombuden har träffats tre gånger och alla enheter är nu anslutna till BPSD registret. Det pågår ett arbete med att hitta samverkansformer mellan vårdcentral och kommun. Demenssköterskan har rådgivning och handledning med kommunens personal och biståndshandläggare och även läkare kan ringa och konsultera henne. BPSD administratörerna har kommit igång och implementerar BPSD arbetssätt ute i verksamheten. Demenssköterska upplever att chefer ger förutsättningar och stöttar kommunens demensvård. Det är ett meningsfullt arbete, intressant och ger goda resultat för patienten som får ett förutsägbart bemötande. Det är många av de som bor på särskilt boende som har ett dement beteende men av olika orsaker inte har en demensdiagnos vilket är en utmaning för personalen att hantera. Senior Alert arbetet pågår i kommunen men det är många utmaningar för att det ska fungera fullt ut. Det finns en rutin för teamträffar men på grund av struktur- och tidsbrist hos personalen fungerar dessa träffar dåligt och det arbete som personalen gör med att riskbedöma personer kommer inte patienten tillgodo eftersom åtgärdsplanen för dem där risk föreligger, i många fall inte blir aktuell. Den ska skapas och följas upp på teamträffa rna. En hypotes är att om teamarbetet runt patienter med fallrisk hade fungerat hade vi kunnat minska fallskadorna avsevärt. Detsamma gäller för patienter med risk för trycksår, fot-och bensår. När det gäller befintliga sår i kommunen finns det en tendens till att det ökar, vilket systematiskt kommer att följas upp och utvärderas Genomförda utredningar, allvarliga vårdskador och anmälan enligt lex Maria Händelse 1 Patient i ordinärt boende som inte får ordinerat insulin på grund av missförstånd Bedömning Patienten skadas inte av händelsen men utredningen visar allvarliga brister i samarbete och kommunikation mellan personal och mellan personal och patient/närstående samt att dokumentationsrutiner inte följs. Allvarlig risk för att liknande händelser kan inträffa igen är stor. Åtgärd Anmäld som lex Maria tillinspektion för vård och omsorg (IVO) Handlingsplan för åtgärder upprättas

11 Händelse 2 Vårdskadeutredning på grund av att patient på särskilt boende faller nattetid och skadar sig och fallrutinen följs inte Bedömning Personalen lyfter upp patienten som fallit och ligger illa, utan att rådfråga sjuksköterska vilket ska göras enligt fall rutin. Utredningen visar att patientens skada hade kunnat förvärras om patienten inte snabbt hade lyfts upp. Åtgärd Bedöms inte som vårdskada. Personalen gjorde en riktig bedömning när de medvetet frångick rutinen och snabbt lyfte upp patienten. Händelse 3 Patient i ordinärt boende med mekanisk hjärtklaff får inte blodförtunnande läkemedel under tre dagar på grund av glömska hos personalen. Bedömning Den aktuelle personalens delegering dras omedelbart in, områdeschefen tar upp händelsen i personalgruppen och MAS samtalar med personalen som glömt ge läkemedel Åtgärd Personalen återfår inte sin delegering, och går någon månad senare i pension. Avvikelsen upptäcktes i tid och bedömdes inte som en allvarlig vårdskada Mål för hälso- och sjukvården satt av socialnämnden för 2015 är God vård Läkemedelsavvikelser 150 Fall med skada 400 Tingsryds kommun Maria Ljung Medicinskt ansvarig sjuksköterska

12 Arende 8 Val av politiska kontaktpersoner Förslag till beslut: 1. Socialnämnden utser ledamöter och ersättare till politiska kontaktpersoner för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänstområden samt funktionshinderomsorgen under mandatperioden enligt förslag. 2. Socialnämnden antar instruktioner som gäller vid besöken enligt förslag

13 20IS"/S1 SN 1-Jo ~ : l Socialförvaltningen 1(2) Renale Tschap Till Socialnämnden Förslag till val av politiska kontaktpersoner inom äldre- och funktionshinderomsorg samt instruktioner avseende besöken Förslag till beslut l. Socialnämnden utser ledamöter och ersättare till politiska kontaktpersoner för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänstområden samt funktionshinderomsorgen under mandatperioden enligt förslag. 2. Följande instruktioner gäller vid besöken: Socialnänmdens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att i egenskap av politisk kontaktperson göra verksamhetsbesök två gånger om året. Besöken görs därför att ledamöterna och ersättarna är intresserade av att se verksamheten för att förbättra sina kunskaper i frågor av övergripande karaktär. Kontaktpersonen ska inte ta ställning och utfärda löften till brukai e eller personal. Däremot kan de till socialnänmdens sammanträden ställa frågor med anledning av iakttagelser som inte besvarats i samband med besöken. Kontaktpersonerna genomför besöken minst två tillsammans. Förvaltningschefen ska informeras om besöket i förväg. Kontaktpersoner bjuds in av mmådeschefen (se förteclming Socialnänmdens beslutsattestanter). Arvode utbetalas för en och en halv timme per besök. Reseräkning ska lämnas till socialnärrmdens sekreterare. Funktionshinderomsorgen Ordinarie ledamot Magnus Carlberg Ann-Christine Johansson Ersättare Håkan Klasson Olof Andersson Konga Allhus Ingrid Johansson Ann-Christine J o hans son Carina Jönsson Olof Andersson Lindegården John Hed Marie Fransson Jimmy Blondin Björn Elmqvist Solhaga Andrea Curtsby J o han Karlsson Åke Gummesson Håkan Klasson solängen Cecillia Cato ;. :, Ingrid J o hans son Barbro Loeb Jimmy Blondin Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon tax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida

14 2(2) Tingsgården/Örnen J o han Karlsson Magnus Carlberg Lena Rundqvist Barbro Loeb Hemtjänsten Tingsryd Cecila Cato JohnHed Lena Rundqvist Carina Jönsson Älmegården Jan Preben Olsen Andrea Curtsby Björn Elmqvist Eva Hagelberg Äppelgården Marie Fransson Jan Preben Olsen Eva Hagelberg Åke Gummesson Renate Tschap Nämndsadministratör. ~ :' Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hem sida

15 Arende 9 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015 Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen.

16 Tingsryds kommun Cf : f Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller får ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och tjänstgörande revisorsersättare samt för valförrättare som utses av valnämnden. Bestämmelserna gäller även för ledamöter i kommunfullmäktige vid justering av protokoll eller annan förrättning, som beslutas av fullmäktige utöver sammanträden. Vid fullmäktiges sammanträden utgår ett grundarvode enligt belopp som framgår av beloppsbilagan till vatje tjänstgörande ledamot. Inget timarvode utgår. Anvisning till 1 A. Förutsättning för att ersättning skall utbetalas är, att ledamöter och tjänstgörande ersättare valts av kommunfullmäktige eller som utsetts av nämnd/styrelser i enlighet med reglemente som antagits av kommunfullmäktige. Enligt 6 kap. 14 kommunallagen kan en nämnd tillsätta sådana beredningar, som är av tillfällig karaktär och som rör speciella frågor. Hur nämnden i övrigt skall organisera sin verksamhet framgår av gällande reglemente. Sådana tillfälliga nämndberedningar, som nämnden själv har utsett, ger rätt tillförrättningsersättningar. B. För fullmäktige gäller att reseersättning och ett grundarvode utgår vid kommunfullmäktiges sammanträden. Arvode utgår vidare vid förrättning, som beslutats av kommunfullmäktige samt vid justering av protokoll (dock ej för tjänstgörande ordförande). Fullmäktiges ordförande och i hans ställe förste och andre vice ordfåranden har rätt att besluta om egna förrättningar. För övriga ordfåranden gäller att nämnden måste besluta om förrättningen om förrättningsarvode kommer att begäras. Huvudregeln enligt dessa anvisningar är att ingen själv ska kunna besluta över omfattningen av sitt uppdrag. 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning i nedan angivna typ av sammanträden och förrättningar: l. Sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden.

17 2. Sammanträde med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 3. Protokolljustering. 4. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har direkt samband med det kommunala uppdraget. 5. Förhandlingar eller förberedelser till förhandlingar med personalorganisation eller annan motpart. 6. Överläggningar med företrädare får annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. 7. Fullgörande av granslmingsuppgift inom ramen får ett revisionsuppdrag. Anvisning till 2 I 2 finns en upprälming på förrättningar, som ger rätt till ersättning. Exempelvis finns inte partigruppsmöte med i uppräkningen. Sådana möten ger därfår aldrig rätt till ersättning. När nämnderna utser kontaktpersoner, som inte harfasta arvoden, skallnämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång VCilje mandatperiod inlämnaförslag till maximerad tidsåtgång per år. Tid med ersättningför kontaktpersoner beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. När ersättning utgår mm Ersättning kan utgå mellan kl enligt huvudregeln. Vid fårhandlingar som pågår efter kl kan dock ersättning utgå. Ersättningen är år 2015 maximerat till 1950 kronor/dygn. Dock får valförrättare under valdagen ersättning får faktisk tjänstgöring även om beloppet överstiger 1950 kronor/dygn (år 20 15). 3 Förlorad arbetsinkomst Kommunfullmäktige fastställer skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning till belopp enligt bilaga. För förtroendevald som kan visa att förlorad arbetsinkomst inträffar vid sammanträde eller motsvarande, utgår ersättning motsvarande mellanskillnaden. Totalt kan dock maximalt belopp utgå per dygn enligt bilaga 2.

18 Anvisning till 3 Fullmäktige har fastställt skälig generell ersättning for förlorad arbetsfdrtiänst till 195 kronor per timme år Vid sammanträde i nämnd eller utskott utgår ett grundarvode for forsta timmen, som inkluderar restid och forberedelser for sammanträde. Grundarvode för 2015 är 585 kronor. Förlorad arbetsinkomst Fötiroendeman som kan visa att löneavdragen i arbetet är större än den utbetalade ersättning erhåller ersättning for förlusten. A v dragets storlek skall intygas av fö1iroendemannens arbetsgivare. Ersättning för år 2015 är maximerat till2 297 kronor per dygn for förlorad arbetsförtjänst. Skillnaden mellan forrättningsarvode och sammanträdesersättning (som ger grundarvode f6r l:a timmen) Några exempel: Typ av sammanträde Protokollfört sammanträde i nämnd Protokollföti sammanträde i kommunstyrelsens Au Arbetsgrupp inom nämnd med eller utan protokoll Ersättningsregler Grundarvode forsta timmen inkl restid och förberedelser Grundarvode forsta timmen inkl restid och forberedelser Timarvode som utgår från det man lämnar hemmet/arbetsplatsen och återvänder dit 4 Förlorad pensionsförmån Fötiroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån, dock ej ATP med belopp som per tjänstgöringsår inte får överstiga 3% av basbeloppet. 5 Förlorad semesterförmån Fötiroendevald har rätt till ersättning för styrkt belopp för förlorad semesterförmån i den utsträckning, som förlusten överstiger den semesterförmån, som utbetalas enligt 3.Vad som kan betalas ut utöver den schabloniserade semesterförmånen enligt 3 får dock inte överstiga l O % av basbeloppet per år. 6 Ersättning för heltidsengagerat kommunalråd och deltidsengagerade ordförande Heltidsengagerat kommunalråd och ordforande i barn- och utbildningsnämnden, ordforande i socialnämnden samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har ersättning med fastställt arvode. Bestämmelserna i l, 3, 4 och 5 gäller inte. För pension finns särskilda bestämmelser. Heltidsengagerat kommunalråd forutsätts enligt reglemente ägna heltid åt uppdraget medan de båda tre ordförandena enligt 6 med 50 % av heltid.

19 Ordforande, som omfattas av bestämmelserna enligt 6, har rätt tillledighet i samma omfattning, som gäller anställda. Dock utgår ingen semesterdagsersättning eller särskild ersättning vid sjukdom. Det är heller inte möjligt att spara semesterdagar. Vid frånvaro Kommunstyrelsens arbetsutskott ska pröva frågan om ersättning ska utgå eller inte när ordforande har varit borta från uppdraget mer än två månader. 7 Arsarvode Förtroendevalda som inte är heltidsengagerade eller deltid enligt 6,får arvode enligt fullmäktiges särskilda beslut. I det fasta arvodet ingår följande: l. Ansvaret for att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 2. Kontakter med allmänheten. 3. Regelbundna besök på respektive förvaltning. 4. Justering av protokoll. Vid nedan upprälmade tillfällen hat ledamot med fasta arvoden rätt till förrättningsersättning: l. Kallelse till möte från kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller någon annan som är i hans ställe. 2. Kallelse från länsstyrelsen eller andra statliga länsmyndigheter eller till domstolar. 3. Kurs eller konferens som beslutats av nämnden. 4. Arbete för kommunen under strejk eller lockout, som beslutats av nämndens ordforande efter anvisningar från kommunens personalorgan. 5. Protokollfört sammanträde i nämnd, utskott eller beredning. 6. Gymnasieråd, pensionärsråd, handikappråd eller andra organ, som tillkommit genom statliga rekommendationer. Föa heltidsengagerade och deltidsengagerade ordförande enligt 6 ingår all ersättning i det fasta arvodet. OBS! Kommunstyrelsens arbetsutskott utgår från att respektive nämnd eller styrelse diskuterar hur ledamöter med fasta arvoden med ovanstående utgångspunkter skall organisera sin verksamhet. Ett mått som finns på omfattningen av uppdraget är enligt följande: Årsarvode l Aktuellt timarvode = l Antalet timmar per år l l = Antalet timmar/vecka Antalet veckor per år Exempel: Ordföranden har kronorlår kr l 195 kr= timmar per år l 50 veckor timmarlår = 4,7 timmar/vecka

20 Ordfåranden har sålunda i detta exempel4,7 timmar i ersättning för uppdraget. Inom dessafår han prioritera vad som är viktigast. Om han är osäker kan han vända sig till sin nämnd. Ordforande och andra med fasta arvoden har enligt nuvarande regler en ersättning för hela uppdraget utom föt protokollförda sammanträden. I en del fall kan det emellertid vara omöjligt för en enskild ordförande att planera sin tid, när hon/han blir kallade av andra. Exempelvis ger möte med kommunstyrelsen, länsmyndigheter och andra statliga organ rätt till förrättningsersättning. Så gäller även kurser som beslutats av nämnden. Se punkterna l - 6 ovan. 8 Vid sjukdom och dyl Nämnd eller styrelse skall till kommunstyrelsens arbetsutskott anmäla när ordförande, vice ordfårande eller annan ledamot med årsarvode varit borta från uppdraget två månader eller entledigats från uppdraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan på nämndens önskemål temporärt omreglera arvodet till annan ledamot. 9 Resekostnader Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare. From är ersättningen 2,90 kr/km. 1 O Barntillsynskostnader Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och ej heller får tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 11 Vård av handikappad Ersättning utgår för kostnader som fåranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad person, som vistats i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem. 12 Handikappad förtroendevald Ersättning utgår till handikappad fårtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

21 13 Ersättning för övriga kostnader För andra utgifter som inte omnämnts i bestämmelserna utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott. Anvisning till 9-12 Ersättning för barntillsynskostnader, vård av handikappad och till handikappad förtroendeman utgår enligt För andra kostnader, som är forenat med uppdraget, kan förtroendemannen får ersättning. I övrigt gäller att kommunstyrelsens arbetsutskott avgör tolkningen av dessa bestämmelser. 14 Gemensamma bestämmelser om ersättning För att få ersättning skall den fortroendevalde anmäla detta till sekreteraren i nämnden. Yrkande om förlorad arbetsinkomst skall anmälas inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. Yrkande om förlorad semesterformån skall framställas senast inom två år från dagen for sammanträdet eller motsvarande till vilket forlusten hänför sig. Yrkande om andra ersättningar skall framställas inom ett år. 15 Tolkning av bestämmelserna Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

SOCIALNÄMNDEN Kallelse

SOCIALNÄMNDEN Kallelse HAPARANDA STAD SOCIALNÄMNDEN Kallelse Tid: Tisdag 2014-09-30 kl. 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare Marlene Haara 2 Prognos augusti och delår SN

Läs mer

Nämnden för Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Nämnden för Individ & Familjeomsorg Jullunch 2014-12-10, Storgatan 1, kl. 13-14.30. Sammanträde 2014-12-10, kl 15, sammanträdesrummet Näsbofjorden, våning 1, Teknikgatan 12, Kungsbacka

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN

KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN KALLELSE TILL SOCIALNÄMNDEN Socialnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 12 mars år 2015 kl 14:00 i Leja, Lindesbergs kommunhus. Ledamot som är förhindrad att delta, bör själv kalla sin ersättare.

Läs mer

Innehållsförteckning (rev mars 2013)

Innehållsförteckning (rev mars 2013) Innehållsförteckning (rev mars 2013) 1. INLEDNING... 9 1.1 Befogenhet att utfärda riktlinjer... 9 1.2 IFO: s inriktning... 9 1.2.1 Kvalitet... 9 1.3 Riktlinjernas syfte och tillämpning... 10 1.4 Utgångspunkter

Läs mer

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten

Ekonomiskt bistånd. Handbok för socialtjänsten Ekonomiskt bistånd Handbok för socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg

Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 1(28) Vård, omsorg och IFO Antagen av Kommunstyrelsen Diarienummer 2014.730.241 KS 109/14 Riktlinjer bistånd enligt SoL inom vård och omsorg 2 Innehåll Inledning... 4 Ansvarsfördelning för invånare som

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Vägledning LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade En beskrivning av insatserna och begreppet goda levnadsvillkor samt en vägledning för handläggning och utförande Beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (82) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Eskilstuna kommun 2 (82 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun

Riktlinjer inom äldreomsorgen i Huddinge kommun 1 (27) Antaget av kommunfullmäktige 2005-06-14, 111, 2006-09-11, 151, 2007-03-19, 42 med ändring i äldreomsorgsnämnden 2007-11-14, 133, 2009-05-11, 105, 2010-04-19, 57, 2010-12-14, 136, 2011-10-10, 195,

Läs mer

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100)

Riktlinjer ekonomiskt bistånd. Innehållsförteckning 1(100) Riktlinjer ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 1 RIKTLINJERNAS SYFTE OCH TILLÄMPNING... 6 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET... 6 1.2 BARNPERSPEKTIV... 7 1.3 KVINNOFRIDSPERSPEKTIV

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (68) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen 2013-11-25 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2013-11-25 Eskilstuna kommun 2 (68) Eskilstuna kommun 3 (68) Riktlinjer för

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun LSS-verksamheten Kjell Handfast Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Laxå kommun Antagna av social- och omsorgsnämnden den 13 december 2010 www.laxa.se 2 Innehållsförteckning Med lagen

Läs mer

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vid prövning av bistånd. Riktlinjer SoL och LSS. Vård- och omsorgsförvaltningen Vid prövning av bistånd Riktlinjer SoL och LSS Vård- och omsorgsförvaltningen I nnehållsförteckning Syfte...3 Bistånd enligt SoL och insatser enligt LSS...3 Socialtjänstlagen...3 Behoven tillgodosedda

Läs mer

xx Dan Munther, (KD) 39

xx Dan Munther, (KD) 39 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 2 24 Omsorgsnämnden 2013-02-25 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl13:30-15:05, ajournering får rast mellan

Läs mer

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar

Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Ekonomiskt bistånd 2014 - riktlinjer och anvisningar Antagen av humanistiska nämnden 2014 Antagen av: Humanistiska nämnden 2014-09-16, 108 Dokumentägare: Avdelningschef Social utredning Ersätter dokument:

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT

Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Malmö stad Stadskontoret RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH EKONOMISKT BISTÅND FÖR LIVSFÖRING I ÖVRIGT Innehåll Allmänna riktlinjer för arbetet med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument

1(20) Myndighetsbeslut - LSS. Styrdokument 1(20) Myndighetsbeslut - LSS Styrdokument 2(20) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 Dokumentansvarig Områdeschef, Inger Höglund Reviderad 3(20) Innehållsförteckning

Läs mer