18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val av justerare Tur attjustera Jan Preben Olsen, måndagen den 23 mars 2015 kl Anmälan av övriga ärenden 4. Information från förvaltningen 5. Politikerbesök 6. Information från MAS 7. Patientsäkerhetsberättelse Val av politiska kontaktpersoner Föredragande tjänsteman Maria Ljung MariaLjung Anteckningar Kl Bestämmelser om ekonomisk ersättning till fötiroendevalda för 2015 Val av representant i Tillgänglighetsrådet Information från IFO Riktlinjer ekonomiskt bistånd Rappmi framtid Kronoberg Barnahus stiftelsen solängen Information Hållbar ekonomi Delegationsbeslut Helena Clemedtson Kl Gunilla Österman Kl Kristina Jonasson Kl Sofie Qvist Kristina Jonasson Kl. l 0.40 PPT info på mötet ca 30 minuter

2 18. Kurs- och konferensinbjudningar 19. Meddelanden Tingsryd Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19, måndagen den 9 mars 2015, kl Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

3 Arende 6 Information från MAS Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen.

4 6 : l Socialförvaltningen M aria Lju ng, medicinskt ansvarig sjuksköterska mari a. Information till socialnämnden från MAS Det pågår en utredning angående smittspridning av magsjuka Det har varit ett influensautbrott på ett av kommunens äldreboende i kommunen Maria Ljung Medicinskt ansvarig sjuksköterska

5 Arende 7 Patientsäkerhetsberättelse 2014 Förslag till beslut: Socialnämnden fastställer föreslagna patientsäkerhetsberättelse

6 r.ltingsryds ~kommun Socialförvaltningen Maria Ljung Till Socialnämnden 1 (1) Patientsäkerhetsberättelsen 2014 Bakgrund Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att fastställa föreslagna patientsäkerhetsberättelse MariaLjung Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tingsryds kommun Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress nackegatan 12 Tingsryd telefon tax (vx) e-post/hem sida

7 Socialförvaltningen Maria Ljung, medicinskt ansvarig sjuksköterska PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE FÖR TINGSRYDS KOMMUN 2014 Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivaren beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår i en så kallad patientsäkerhetsberättelse som ska skrivas senast 1 mars varje år och göras tillgänglig för den som vill ta del av den. Patientsäkerhetsberättelsen baseras på kommunens verksamhetsplan och styrkort för hälso- och sjukvården Patientsäkerhetsberättelsen publiceras på kommunens hemsida så alla medborgare har möjlighet att ta del av den, enligt 3 kap. 10 i Patientsäkerhetslagen (PSL) Det organisatoriska ansvaret för patientsäkerheten i kommunen är beslutat i socialnämnden genom delegationsordning för verksamhetschef enligt 29 Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och delegationsordning samt funktionsbeskrivning för medicinskt ansvarig sjuksköterska. Den besparing som hela verksamheten i socialförvaltningen har tvingats göra under året och det underskott i ekonomin som är, har påverkat de process- och strukturmål som beslutades att arbeta mot, för att öka patientsäkerheten och utveckla vården under Ett övergripande mål som socialnämnden beslutat för kommunens hälso-och sjukvård år 2014 är god vård. Resultatmål för antalläkemedelsavvikelser är satt till150 och är inte uppnått eftersom läkemedelsavvikelserna under 2014 var 625. Fall med skada är satt till400 och är uppnått eftersom verksamheten har rapporterat in 90. Alla patienter, med några få undantag, som har behandlats färdigt på sjukhuset har erbjudits vård i kommunen inom de fem dagar kommunen har för att förbereda en trygg och patientsäker hemsjukvård. statistik visa att användandet av olämpliga läkemedel för personer över sjuttiofem år har konsekvent minskat under året. Rutiner och arbetsprocesser för skyddsåtgärder är skrivet och finns på intranätet. Det används mest skyddsåtgärder inom särskilt boende i form av sänggrind och olika larm. Det är cirka hälften av alla skyddsåtgärder som har en aktuell vårdplan och det är en betydande ökning sedan Mål att 40% specialistutbildade sjuksköterskor ska finnas i verksamheten för att upprätthålla en patientsäker hälso- och sjukvård i kommunen uppnås inte, men vid nyanställning läggs stor vikt vid att personen som anställs ska vara specialistutbildad. De personalneddragningarna som är gjorda under året på grund av besparingsåtgärder har påverkat kvaliteten i vård och omsorg. Det finns mindre tid till att utföra de uppgifter som åligger personalen och mindre tid för utbildning. Det innebär i praktiken att prioriteringar måste göras och de arbetsuppgifter som innebär direkt kontakt med patienten/brukaren prioriteras emedan dokumentation, städning, avvikelsearbetet, teamträffar och övriga uppgifter som är lika viktiga för en patientsäker vård, inte alltid bli utfört på ett tillfredsställande sätt. När prioriteringar måste göras krävs det personal med god kunskap och rätt

8 utbildning som kan se risker och konsekvenserna av den prioritering som görs och i tid kan signalera när patientsäkerheten är hotad. När det saknas kunskap eller rätt utbildad personal i verksamheten, har det kompenserats under året med utbildning och fortbildning inom verksamheten. Patientsäkerhetsarbetet under 2014 Patientsäkerhetsarbetet har bedrivits genom utbildningar för personal, egenkontroller av verksamheten och ett förändringsarbete i hela organisationens struktur. Samverkan mellan olika professioner i kommunen och mellan kommun och region är ett ständigt pågående arbete som påverkar patientsäkerheten i hög grad. Verksamheten har haft extern granskning och information till personalen från regionens vårdhygienenhet och Apoteket AB. Handlingsplaner upprättades, kommuniserades och åtgärdades inom de områden som behövde förbättras. Åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten under året har bedrivits i enlighet med de processmål och strukturmål som beslutades i förra årets patientsäkerhetsberättelse. Nya rutiner för delegeringsprocessen skrevs under våren och implementerades i verksamheten innan sommaren och har fungerat väl. När det gäller avvikelsehanteringen och implementering av introduktion till nyanställda sjuksköterskor har det inte under året funnits kapacitet att arbeta med dessa processer i den utstäckning som var planerat men arbetet kommer att återupptas i samband med utvecklingen av kvalitetsledningssystemet. Det är under året valt och beslutat i socialförvaltningens ledningsgrupp vilket system som ska användas för kvalitetsledning och en styrgrupp är utsedd. l en analys utifrån 2013 års punktprevalensmätning bedömdes sjuksköterskornas arbetsmiljö som en patientsäkerhetsrisk eftersom sjuksköterskorna var väldigt trötta och hade mycket övertid. Det startades en arbetsgrupp som skulle se över arbetsmiljön i förhållande till patientsäkerheten och ett förslag lämnades till socialförvaltningens ledningsgrupp i februari Det har pågått ett besparingsarbete under sommaren och hösten i förvaltningen med bland annat neddragningar av hemsjukvårdens bemanning som följd. Omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och sjukgymnast har blivit färre, samtidigt som patienterna kommer hem tidigare från sjukhuset och behöver mer avancerad vård, vilket innebär att hela hälso-och sjukvårdsorganisationen haltar. Det fanns sedan tidigare ett större behov av samverkan mellan sjuksköterskor, sjukgymnaster/ fysioterapeuter och arbetsterapeuter, som blev tydligt när tidsmarginalerna blev mindre och i vissa fall försvann. En åtgärd är att ett kommunikationsverktyg som heter ISBAR (Identifikation, Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd och Rekommendation) ska användas både muntligt och skriftligt mellan personal för att relevant information ska ges och för att förhindra missförstånd. Alllegitimerad personal har fått utbildning 2014 och under första delen av 2015 ska all omvårdnadspersonal få utbildning i ISBAR. Detta ska även användas i kontakt med sjukhuset och ambulansen kommer det att införas ett Beslutsstöd för sjuksköterskorna vid bedömning av om en patient ska skickas in till sjukhuset eller om sjuksköterskan ska ta kontakt med distriktsläkaren. Alla sjuksköterskor i länet kommer att utbildas och det är en fortsättning i utvecklingen av kommunikationsverktyg för att underlätta samverkan mellan verksamheter i kommun och region.

9 Arbetsterapeuter, sjukgymnaster/fysioterapeuter och hjälpmedelstekniker allmänt kallad rehabgruppen saknar gemensam arbetsstruktur och har inget gemensamt verksamhetssystem att arbeta utifrån. Patientsäkerheten upprätthålls genom att varje person har sitt eget system. Detta är en patientsäkerhetsrisk när personal slutar och/eller blir sjukskrivna. Det går heller inte att kvalitetsgranska det arbetet som utförs eller planeras, utifrån ett patientperspektiv. Det har påbörjats ett arbete inom rehabgruppen och en omorganisation är genomförd så att personalen antingen arbetar med patienter i ordinärt boende eller patienter i särskilt boende. Detta arbete kommer att fortsätta under och 2014 har det pågått ett arbete att bilda kompetensgrupper inom viktiga hälso-och sjukvårdsområden för att kunna hålla sig uppdaterad inom ny forskning och sprida ny kunskap inom verksamheten för att arbetet ska bedrivas evidensbaserat utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Aktiva kompetensgrupper finns i dag inom sårbehandling, diabetesvård, inkontinensvård, smärtlindring, läkemedelshantering, dokumentation, kommunikation, journalgranskning, kost och nutrition. Varje kompetensgrupp består av ansvariga personer som ska vara en resurs för hela kommunen inom sitt kompetensområde. Kompetensgruppen ska träffas regelbundet och tillsammans informera övrig personal om ny kunskap och driva på utvecklingen i kommunen. Kompetensgrupperna ska bestå av personal från olika professioner med ett gemensamt ansvar att samverkan sker runt patientens problem eller i verksamhetens utveckling, utifrån var och ens kunskap. Alla sjuksköterskor har genomgått utbildning i avvikelsehantering, dokumentationsrutiner, verksamhetssystemet Treserva och klassifikationssystemet ICF. Rehabgruppen kommer att få samma utbildning under All omvårdnadspersonal och alla sjuksköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter tillsammans med områdeschefer, inkontinensombud och inkontinens förskrivande sjuksköterskor har fått utbildning i urininkontinens för att kvalitetssäkra arbetet och kunna utvärdera ekonomin. Två sjuksköterskor har slutfört sin specialistutbildning i inkontinens Det har en stor inverkan på en persons livskvalitet att ha ett rätt förskrivet inkontinensskydd dag och natt, som sitter på rätt sätt och det är samtidigt en stor och onödig utgift för kommunen om det hanteras fel. Egenkontroller i form av journalgranskning och punktprevalensmätning följer systematiskt upp patientsäkerheten och visar efter dokumentationsutbildningen en viss förbättring och en större förståelse för verksamhetssystemet Treserva och dokumentationsrutinerna. Det är fortfarande stora brister i patientdokumentationen och den största orsaken till att det inte dokumenteras är tidsbrist, uppger personalen överlag. Den tekniska utrustningen som personalen har i form av mobiltelefoner och datorer är mycket undermålig och behöver bytas ut. Nya arbetssätt diskuteras och provas för att kunna möta de behov av hälso-och sjukvård som kommunen har, så som stor flexibilitet och stor medicinsk kunskap samtidigt som resursen av personal minskar och patienter med komplexa medicinska behov blir fler. l det pågående förändringsarbetet av organisationens struktur ingår en fortsatt utveckling av att det ska vara lätt att hitta information i patientens i journal, så även den personal som inte känner patienten, snabbt ska kunna ta del av viktig information och ha möjlighet att ta ansvar för patientens vård genom att kunna göra patientsäkra bedömningar, uppföljningar, vårdplaner och riskbedömningar. Dokumentationen är en viktig faktor för flexibilitet i organisationen och samverkan mellan professionerna i den

10 legitimerade gruppen och mellan den legitimerade gruppen och omvårdnadspersonalen för att vården ska vara patientsäker. Punktprevalensmätningen utförs den första vardagen i november varje år och är en egenkontroll där sjuksköterskor, arbetsterapel)ter och fysioterapeuter utifrån sitt eget ansvarsområde svara på ett antal frågor för att systematiskt följa upp delar av patientsäkerheten. Mätningen ger inte detaljkunskap utan visar helhet och ska resultera i nya undersökningar, utredningar och arbetsmål för kommande år. Demenssköterskan har haft utbildningar i Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (BPSD) under våren och hösten och har haft återträffar för de som hon tidigare utbildat till BPSD administratörer. Demensombuden har träffats tre gånger och alla enheter är nu anslutna till BPSD registret. Det pågår ett arbete med att hitta samverkansformer mellan vårdcentral och kommun. Demenssköterskan har rådgivning och handledning med kommunens personal och biståndshandläggare och även läkare kan ringa och konsultera henne. BPSD administratörerna har kommit igång och implementerar BPSD arbetssätt ute i verksamheten. Demenssköterska upplever att chefer ger förutsättningar och stöttar kommunens demensvård. Det är ett meningsfullt arbete, intressant och ger goda resultat för patienten som får ett förutsägbart bemötande. Det är många av de som bor på särskilt boende som har ett dement beteende men av olika orsaker inte har en demensdiagnos vilket är en utmaning för personalen att hantera. Senior Alert arbetet pågår i kommunen men det är många utmaningar för att det ska fungera fullt ut. Det finns en rutin för teamträffar men på grund av struktur- och tidsbrist hos personalen fungerar dessa träffar dåligt och det arbete som personalen gör med att riskbedöma personer kommer inte patienten tillgodo eftersom åtgärdsplanen för dem där risk föreligger, i många fall inte blir aktuell. Den ska skapas och följas upp på teamträffa rna. En hypotes är att om teamarbetet runt patienter med fallrisk hade fungerat hade vi kunnat minska fallskadorna avsevärt. Detsamma gäller för patienter med risk för trycksår, fot-och bensår. När det gäller befintliga sår i kommunen finns det en tendens till att det ökar, vilket systematiskt kommer att följas upp och utvärderas Genomförda utredningar, allvarliga vårdskador och anmälan enligt lex Maria Händelse 1 Patient i ordinärt boende som inte får ordinerat insulin på grund av missförstånd Bedömning Patienten skadas inte av händelsen men utredningen visar allvarliga brister i samarbete och kommunikation mellan personal och mellan personal och patient/närstående samt att dokumentationsrutiner inte följs. Allvarlig risk för att liknande händelser kan inträffa igen är stor. Åtgärd Anmäld som lex Maria tillinspektion för vård och omsorg (IVO) Handlingsplan för åtgärder upprättas

11 Händelse 2 Vårdskadeutredning på grund av att patient på särskilt boende faller nattetid och skadar sig och fallrutinen följs inte Bedömning Personalen lyfter upp patienten som fallit och ligger illa, utan att rådfråga sjuksköterska vilket ska göras enligt fall rutin. Utredningen visar att patientens skada hade kunnat förvärras om patienten inte snabbt hade lyfts upp. Åtgärd Bedöms inte som vårdskada. Personalen gjorde en riktig bedömning när de medvetet frångick rutinen och snabbt lyfte upp patienten. Händelse 3 Patient i ordinärt boende med mekanisk hjärtklaff får inte blodförtunnande läkemedel under tre dagar på grund av glömska hos personalen. Bedömning Den aktuelle personalens delegering dras omedelbart in, områdeschefen tar upp händelsen i personalgruppen och MAS samtalar med personalen som glömt ge läkemedel Åtgärd Personalen återfår inte sin delegering, och går någon månad senare i pension. Avvikelsen upptäcktes i tid och bedömdes inte som en allvarlig vårdskada Mål för hälso- och sjukvården satt av socialnämnden för 2015 är God vård Läkemedelsavvikelser 150 Fall med skada 400 Tingsryds kommun Maria Ljung Medicinskt ansvarig sjuksköterska

12 Arende 8 Val av politiska kontaktpersoner Förslag till beslut: 1. Socialnämnden utser ledamöter och ersättare till politiska kontaktpersoner för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänstområden samt funktionshinderomsorgen under mandatperioden enligt förslag. 2. Socialnämnden antar instruktioner som gäller vid besöken enligt förslag

13 20IS"/S1 SN 1-Jo ~ : l Socialförvaltningen 1(2) Renale Tschap Till Socialnämnden Förslag till val av politiska kontaktpersoner inom äldre- och funktionshinderomsorg samt instruktioner avseende besöken Förslag till beslut l. Socialnämnden utser ledamöter och ersättare till politiska kontaktpersoner för äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänstområden samt funktionshinderomsorgen under mandatperioden enligt förslag. 2. Följande instruktioner gäller vid besöken: Socialnänmdens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att i egenskap av politisk kontaktperson göra verksamhetsbesök två gånger om året. Besöken görs därför att ledamöterna och ersättarna är intresserade av att se verksamheten för att förbättra sina kunskaper i frågor av övergripande karaktär. Kontaktpersonen ska inte ta ställning och utfärda löften till brukai e eller personal. Däremot kan de till socialnänmdens sammanträden ställa frågor med anledning av iakttagelser som inte besvarats i samband med besöken. Kontaktpersonerna genomför besöken minst två tillsammans. Förvaltningschefen ska informeras om besöket i förväg. Kontaktpersoner bjuds in av mmådeschefen (se förteclming Socialnänmdens beslutsattestanter). Arvode utbetalas för en och en halv timme per besök. Reseräkning ska lämnas till socialnärrmdens sekreterare. Funktionshinderomsorgen Ordinarie ledamot Magnus Carlberg Ann-Christine Johansson Ersättare Håkan Klasson Olof Andersson Konga Allhus Ingrid Johansson Ann-Christine J o hans son Carina Jönsson Olof Andersson Lindegården John Hed Marie Fransson Jimmy Blondin Björn Elmqvist Solhaga Andrea Curtsby J o han Karlsson Åke Gummesson Håkan Klasson solängen Cecillia Cato ;. :, Ingrid J o hans son Barbro Loeb Jimmy Blondin Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon tax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida

14 2(2) Tingsgården/Örnen J o han Karlsson Magnus Carlberg Lena Rundqvist Barbro Loeb Hemtjänsten Tingsryd Cecila Cato JohnHed Lena Rundqvist Carina Jönsson Älmegården Jan Preben Olsen Andrea Curtsby Björn Elmqvist Eva Hagelberg Äppelgården Marie Fransson Jan Preben Olsen Eva Hagelberg Åke Gummesson Renate Tschap Nämndsadministratör. ~ :' Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hem sida

15 Arende 9 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015 Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen.

16 Tingsryds kommun Cf : f Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller får ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer och tjänstgörande revisorsersättare samt för valförrättare som utses av valnämnden. Bestämmelserna gäller även för ledamöter i kommunfullmäktige vid justering av protokoll eller annan förrättning, som beslutas av fullmäktige utöver sammanträden. Vid fullmäktiges sammanträden utgår ett grundarvode enligt belopp som framgår av beloppsbilagan till vatje tjänstgörande ledamot. Inget timarvode utgår. Anvisning till 1 A. Förutsättning för att ersättning skall utbetalas är, att ledamöter och tjänstgörande ersättare valts av kommunfullmäktige eller som utsetts av nämnd/styrelser i enlighet med reglemente som antagits av kommunfullmäktige. Enligt 6 kap. 14 kommunallagen kan en nämnd tillsätta sådana beredningar, som är av tillfällig karaktär och som rör speciella frågor. Hur nämnden i övrigt skall organisera sin verksamhet framgår av gällande reglemente. Sådana tillfälliga nämndberedningar, som nämnden själv har utsett, ger rätt tillförrättningsersättningar. B. För fullmäktige gäller att reseersättning och ett grundarvode utgår vid kommunfullmäktiges sammanträden. Arvode utgår vidare vid förrättning, som beslutats av kommunfullmäktige samt vid justering av protokoll (dock ej för tjänstgörande ordförande). Fullmäktiges ordförande och i hans ställe förste och andre vice ordfåranden har rätt att besluta om egna förrättningar. För övriga ordfåranden gäller att nämnden måste besluta om förrättningen om förrättningsarvode kommer att begäras. Huvudregeln enligt dessa anvisningar är att ingen själv ska kunna besluta över omfattningen av sitt uppdrag. 2 Ersättningsberättigade sammanträden mm Ledamöter och tjänstgörande ersättare har rätt till ersättning i nedan angivna typ av sammanträden och förrättningar: l. Sammanträde med fullmäktigeberedning, kommunstyrelse och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden.

17 2. Sammanträde med utredningskommitteer, projektgrupper och arbetsgrupper. 3. Protokolljustering. 4. Konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har direkt samband med det kommunala uppdraget. 5. Förhandlingar eller förberedelser till förhandlingar med personalorganisation eller annan motpart. 6. Överläggningar med företrädare får annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör. 7. Fullgörande av granslmingsuppgift inom ramen får ett revisionsuppdrag. Anvisning till 2 I 2 finns en upprälming på förrättningar, som ger rätt till ersättning. Exempelvis finns inte partigruppsmöte med i uppräkningen. Sådana möten ger därfår aldrig rätt till ersättning. När nämnderna utser kontaktpersoner, som inte harfasta arvoden, skallnämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott en gång VCilje mandatperiod inlämnaförslag till maximerad tidsåtgång per år. Tid med ersättningför kontaktpersoner beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott. När ersättning utgår mm Ersättning kan utgå mellan kl enligt huvudregeln. Vid fårhandlingar som pågår efter kl kan dock ersättning utgå. Ersättningen är år 2015 maximerat till 1950 kronor/dygn. Dock får valförrättare under valdagen ersättning får faktisk tjänstgöring även om beloppet överstiger 1950 kronor/dygn (år 20 15). 3 Förlorad arbetsinkomst Kommunfullmäktige fastställer skälig ersättning för förlorad arbetsinkomst och semesterersättning till belopp enligt bilaga. För förtroendevald som kan visa att förlorad arbetsinkomst inträffar vid sammanträde eller motsvarande, utgår ersättning motsvarande mellanskillnaden. Totalt kan dock maximalt belopp utgå per dygn enligt bilaga 2.

18 Anvisning till 3 Fullmäktige har fastställt skälig generell ersättning for förlorad arbetsfdrtiänst till 195 kronor per timme år Vid sammanträde i nämnd eller utskott utgår ett grundarvode for forsta timmen, som inkluderar restid och forberedelser for sammanträde. Grundarvode för 2015 är 585 kronor. Förlorad arbetsinkomst Fötiroendeman som kan visa att löneavdragen i arbetet är större än den utbetalade ersättning erhåller ersättning for förlusten. A v dragets storlek skall intygas av fö1iroendemannens arbetsgivare. Ersättning för år 2015 är maximerat till2 297 kronor per dygn for förlorad arbetsförtjänst. Skillnaden mellan forrättningsarvode och sammanträdesersättning (som ger grundarvode f6r l:a timmen) Några exempel: Typ av sammanträde Protokollfört sammanträde i nämnd Protokollföti sammanträde i kommunstyrelsens Au Arbetsgrupp inom nämnd med eller utan protokoll Ersättningsregler Grundarvode forsta timmen inkl restid och förberedelser Grundarvode forsta timmen inkl restid och forberedelser Timarvode som utgår från det man lämnar hemmet/arbetsplatsen och återvänder dit 4 Förlorad pensionsförmån Fötiroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad pensionsförmån, dock ej ATP med belopp som per tjänstgöringsår inte får överstiga 3% av basbeloppet. 5 Förlorad semesterförmån Fötiroendevald har rätt till ersättning för styrkt belopp för förlorad semesterförmån i den utsträckning, som förlusten överstiger den semesterförmån, som utbetalas enligt 3.Vad som kan betalas ut utöver den schabloniserade semesterförmånen enligt 3 får dock inte överstiga l O % av basbeloppet per år. 6 Ersättning för heltidsengagerat kommunalråd och deltidsengagerade ordförande Heltidsengagerat kommunalråd och ordforande i barn- och utbildningsnämnden, ordforande i socialnämnden samt ordförande i samhällsbyggnadsnämnden har ersättning med fastställt arvode. Bestämmelserna i l, 3, 4 och 5 gäller inte. För pension finns särskilda bestämmelser. Heltidsengagerat kommunalråd forutsätts enligt reglemente ägna heltid åt uppdraget medan de båda tre ordförandena enligt 6 med 50 % av heltid.

19 Ordforande, som omfattas av bestämmelserna enligt 6, har rätt tillledighet i samma omfattning, som gäller anställda. Dock utgår ingen semesterdagsersättning eller särskild ersättning vid sjukdom. Det är heller inte möjligt att spara semesterdagar. Vid frånvaro Kommunstyrelsens arbetsutskott ska pröva frågan om ersättning ska utgå eller inte när ordforande har varit borta från uppdraget mer än två månader. 7 Arsarvode Förtroendevalda som inte är heltidsengagerade eller deltid enligt 6,får arvode enligt fullmäktiges särskilda beslut. I det fasta arvodet ingår följande: l. Ansvaret for att verksamheten bedrivs i respektive organ på ett fullgott sätt. 2. Kontakter med allmänheten. 3. Regelbundna besök på respektive förvaltning. 4. Justering av protokoll. Vid nedan upprälmade tillfällen hat ledamot med fasta arvoden rätt till förrättningsersättning: l. Kallelse till möte från kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges ordförande eller någon annan som är i hans ställe. 2. Kallelse från länsstyrelsen eller andra statliga länsmyndigheter eller till domstolar. 3. Kurs eller konferens som beslutats av nämnden. 4. Arbete för kommunen under strejk eller lockout, som beslutats av nämndens ordforande efter anvisningar från kommunens personalorgan. 5. Protokollfört sammanträde i nämnd, utskott eller beredning. 6. Gymnasieråd, pensionärsråd, handikappråd eller andra organ, som tillkommit genom statliga rekommendationer. Föa heltidsengagerade och deltidsengagerade ordförande enligt 6 ingår all ersättning i det fasta arvodet. OBS! Kommunstyrelsens arbetsutskott utgår från att respektive nämnd eller styrelse diskuterar hur ledamöter med fasta arvoden med ovanstående utgångspunkter skall organisera sin verksamhet. Ett mått som finns på omfattningen av uppdraget är enligt följande: Årsarvode l Aktuellt timarvode = l Antalet timmar per år l l = Antalet timmar/vecka Antalet veckor per år Exempel: Ordföranden har kronorlår kr l 195 kr= timmar per år l 50 veckor timmarlår = 4,7 timmar/vecka

20 Ordfåranden har sålunda i detta exempel4,7 timmar i ersättning för uppdraget. Inom dessafår han prioritera vad som är viktigast. Om han är osäker kan han vända sig till sin nämnd. Ordforande och andra med fasta arvoden har enligt nuvarande regler en ersättning för hela uppdraget utom föt protokollförda sammanträden. I en del fall kan det emellertid vara omöjligt för en enskild ordförande att planera sin tid, när hon/han blir kallade av andra. Exempelvis ger möte med kommunstyrelsen, länsmyndigheter och andra statliga organ rätt till förrättningsersättning. Så gäller även kurser som beslutats av nämnden. Se punkterna l - 6 ovan. 8 Vid sjukdom och dyl Nämnd eller styrelse skall till kommunstyrelsens arbetsutskott anmäla när ordförande, vice ordfårande eller annan ledamot med årsarvode varit borta från uppdraget två månader eller entledigats från uppdraget. Kommunstyrelsens arbetsutskott kan på nämndens önskemål temporärt omreglera arvodet till annan ledamot. 9 Resekostnader Kostnader för resor till och från sammanträden eller motsvarande ersätts enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare. From är ersättningen 2,90 kr/km. 1 O Barntillsynskostnader Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem och ej heller får tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 11 Vård av handikappad Ersättning utgår för kostnader som fåranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad person, som vistats i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem. 12 Handikappad förtroendevald Ersättning utgår till handikappad fårtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och liknande.

21 13 Ersättning för övriga kostnader För andra utgifter som inte omnämnts i bestämmelserna utgår ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dem. Fråga om ersättning enligt denna paragraf prövas i varje särskilt fall av kommunstyrelsens arbetsutskott. Anvisning till 9-12 Ersättning för barntillsynskostnader, vård av handikappad och till handikappad förtroendeman utgår enligt För andra kostnader, som är forenat med uppdraget, kan förtroendemannen får ersättning. I övrigt gäller att kommunstyrelsens arbetsutskott avgör tolkningen av dessa bestämmelser. 14 Gemensamma bestämmelser om ersättning För att få ersättning skall den fortroendevalde anmäla detta till sekreteraren i nämnden. Yrkande om förlorad arbetsinkomst skall anmälas inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilket förlusten hänför sig. Yrkande om förlorad semesterformån skall framställas senast inom två år från dagen for sammanträdet eller motsvarande till vilket forlusten hänför sig. Yrkande om andra ersättningar skall framställas inom ett år. 15 Tolkning av bestämmelserna Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2014 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och tjänstgörande ersättare i nämnder och fullmäktigeberedningar

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN TILL FÖRTROENDEVALDA I FALKENBERGS KOMMUN 2015-2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-24 235 med ändring 2014-12-16 235 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

Läs mer

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Dnr KS 2010-37 Rev. KF 2012-12-20 92 REGLER FÖR ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun

Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE ARVODESBESTÄMMELSER 2014-09-18 Arvodesbestämmelser och övriga ersättningar för förtroendevalda i Kils kommun I kommunallagen (1991:900) finns de grundläggande bestämmelserna om ersättning

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun

Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun Antagna av kommunfullmäktige 2011-03-14, KF 20 Regler för ersättning till förtroendevalda i Olofströms kommun 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 101/10 Ändring av kommunfullmäktige 211/12, 120/13, 181/14 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m

Bestämmelser. om arvoden och ersättningar. till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun. Fr.o.m Bestämmelser om arvoden och ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Laxå kommun Fr.o.m. 2001-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 21 september 2016, 118 Bestämmelser om arvoden och ersättningar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN Ersätter KFS 2011:12 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2011:40 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER 6:04:1-10 TILL FÖRTROENDEVALDA Fastställda av kommunfullmäktige 2006-08-29, 70 med ändring 2006-11-28, 100 o 106, att gälla fr o m 2007-01-01 samt ändring 2010-12-21,

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun. Reviderat KF 2014-11-27 Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Tyresö kommun Reviderat KF 2014-11-27 Tyresö kommun / 2014-10-13 2 (8) Innehållsförteckning Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna...

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Valdemarsviks kommun Fastställda av kommunfullmäktige 2015-06-01, 48. 1. Allmänna bestämmelser 2. Ersättningsformer 3. Ersättningsberättigade

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS FÖRTROENDE- VALDA ATT GÄLLA MANDATPERIODEN 2015-2018 Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2015-05-18 94 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Valår Följas upp: Vid behov BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNENS

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda FÖRFATTNING 5.1 Antagen av kommunfullmäktige 126/06 Bestämmelser om ersättning till kommunala förtroendevalda Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda att tillämpas fr o m 2007-01-01,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA

REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL KOMMUNALA FÖRTROENDEVALDA Reglementet är antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 3 att gälla fr o m 1992-01-01 Reviderat av kommunfullmäktige 2014-12-10, 171 1 Bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Ersätter Utbytt den Sign 1:1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda

Läs mer

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun

Bestämmelser. om arvoden och andra ersättningar. till förtroendevalda i. Lysekils kommun Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i Lysekils kommun Antagna av kommunfullmäktige 2008-12-18, 191 Bestämmelser om arvoden och andra ersättningar till förtroendevalda i

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING G 1 1(7) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1201 024 Antagen: kommunfullmäktige 1991-12-16 och ändrad senast 2014-12-15 143 (ersätter: KS AU 2014-11-05 216) Bestämmelser

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (7) REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA Tillämpningsområde 1 Reglementet gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder samt i beredningar,

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda ARVODESREGLEMENTE Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Hofors kommun reviderad av KF 62/2013-06-10 Reviderad av KF 81/2013-09-16 Arvodesreglementet gäller från och med 2014-01-01 1

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad

Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Bestämmelser rörande arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Landskrona stad Gällande fr o m 2015-01-01 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Sid 1 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1

FÖRFATTNINGSSAMLING Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 Beslut: 2014 11 24 164 Dnr: 2013/258 Sid: 1 REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen

Läs mer

Ersättningsreglemente

Ersättningsreglemente Ersättningsreglemente 1. Årsarvode 1.1 Årsarvode utgår till ordf/vice ordf i styrelser, nämnder och dess utskott samt fullmäktige. 1.2 Arvodet utgår med av fullmäktige fastställd procentsats beräknad utifrån

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16

Kungsörs kommuns författningssamling Nr A.16 Arvodesreglemente för Kungsörs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2007-06-18, 167 Reviderat av kommunfullmäktige - 2007-11-26, 215-2010-10-25, 72 (arvode till valnämndens ordförande) - 2011-02-28, 82

Läs mer

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige

Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige Dnr. 09/KS0062 Arvodesreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-04-21 48 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För förtroendevalda som fullgör

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Kommunledningsförvaltningen 2014-10-27 1 (10) Personalenheten Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26, 146. 1 Förtroendevalda som

Läs mer

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun

Bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Lilla Edets kommun Bestämmelser om arvoden och ersättningar till i Lilla Edets kommun Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller för som avses i 4 kapitlet 1 kommunallagen. 2 Ersättningar till enligt dessa bestämmelser

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Grundläggande bestämmelser Reglementet gäller för kommunens förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen (1991:900) d.v.s. ledamöter och ersättare

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01

ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda. Bergslagens kommunalteknik. Gäller fr o m 2015-01-01 ARVODESREGLEMENTE Ersättning till förtroendevalda Bergslagens kommunalteknik Gäller fr o m 2015-01-01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA 1 Allmänna bestämmelser: Dessa bestämmelser

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7)

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda i Rättviks kommun 1(7) Stab och serviceförvaltningen Kanslienheten Webbredaktör webmaster@rattvik.se 2013-11-15 Antagen KF 2010-12-09, 104 Allmänna

Läs mer

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden

Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden REGLEMENTE Datum Antagen av Kommunfullmäktige Reviderad datum Paragraf 85 1(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda i Grums kommun för tiden 2015-2018 2(7) Reglemente för ersättning till förtroendevalda

Läs mer

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev ,

BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige , rev , BESTÄMMELSER OM EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA I ORSA KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2010-09-27, rev 2010-11-29, 2011-01-31 Allmänna bestämmelser Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN STYRDOKUMENT Dnr 1 (9) Kamsliet 2015-01-01 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentnamn Ersättningsbestämmelser Fastställd

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(6) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomisk kompensation till förtroendevalda Antagen i kommunfullmäktige 2014-12-04 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för ersättning till förtroendevalda med flera Antagna av fullmäktige 2010-12-15, 136 att gälla fr.o.m. 2011-01-01 Reviderade av fullmäktige 2011-06-15, 90 att gälla fr.o.m. 2011-07-01 Reviderade

Läs mer

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden

Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2017-01-04 Kommunstyrelsen Revidering av regler för ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Karlsborgs kommun mandatperioden 2015-2018 Beredningens förslag Kommunfullmäktige beslutar att fastställa

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m

Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m Id 49478 Bestämmelser om ersättning till Vimmerby kommuns förtroendevalda med giltighet fr o m 2016-03-01 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-02-29 35 1 Innehåll ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 FÖRTROENDEUPPDRAG

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN

ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNGS KOMMUN Antaget av fullmäktige 2014-01-27, 7 Reviderat 2015-02-23, Kf 30 ARVODESREGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I GULLSPÅNGS KOMMUN FÖR MANDATPERIODEN 2015-2018 ALLMÄNNA

Läs mer

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommittéer samt revisorernas sammanträden -1-2011 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2006-12-12 322 att gälla fr o m 2007-01-01. Personalutskottets beslut 2010-12-06 51- uppräkning med 2,47%.

Läs mer

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Riktlinjer för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Dokumenttyp Riktlinje Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentinformation Fastställt av Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2014-09-24 74 Förvaring Castor

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018

Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Arvodesreglemente för kommunalt förtroendevalda för mandatperioden 2015 2018 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 76. 1 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till kommunalt förtroendevalda för mandatperioden

Läs mer

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden

I BENGTSFORS KOMMUN. Reglemente för förtroendemannaarvoden I BENGTSFORS KOMMUN POLICY Dalum 2014.811.024 1(5) Kommunlednlnqskontoret, kanslienheten Ulrika Thorell, kommunsekreterare, 0531-526002 ulrika.thorell@bengtsfors.se Anlagen av Kommunfullmäktige Reglemente

Läs mer

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda i Oskarshamns kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2004-06-04 68 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-11-12 182 Gäller från och med 2012-07-17 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Reglemente för förtroendevalda

Reglemente för förtroendevalda REGLEMENTE Dokumentets syfte För alla förtroendevalda i Nacka kommun gäller följande gemensamma bestämmelser. I begreppet nämnd innefattas även kommunstyrelsen, annan nämnd benämnd styrelse samt i tillämpliga

Läs mer

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda

Burlövs kommun. Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda 1 Burlövs kommun Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19, 145 Reviderade 1998-12-21, 142, 1999-06-21, 64, 2002-12-16, 130, 2006-08-21, 69, 2007-10-15,

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA 1 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL PITEÅ KOMMUNS FÖRTROENDEVALDA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 1 Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen (1991:900). För

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun.

SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27. Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun. SÄFFLE KOMMUN Kommunledningskontoret Lorina Larsson 0533 68 15 27 Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Säffle kommun förenklad version 1 Observera att detta är en förenklad version av Arvodesbestämmelserna

Läs mer

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014

Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 30 november 2010 234 Reviderad: Reglemente med bestämmelser om ersättningar för förtroendevalda år 2011-2014 Tillämpningsområde 1 Dessa bestämmelser gäller

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 1 MOTALA KOMMUN 06/KS 185 KFS 2007:03 Ers KFS 2007:01 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA I MOTALA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 26 mars 2007, 87 gäller fr

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) IJ. 1 REGLER FÖR ARVODEN M. M TILL FÖRTROENDEVALDA I LOMMA KOMMUN 1 GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Dessa regler gäller för förtroendevalda, som avses i 4 kap. 1 kommunallagen och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2015-05-25 103 2015-06-01

Läs mer

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Arvodesbestämmelser för förtroendevalda Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 22 maj 2014, 70 Reviderad av kommunfullmäktige den 26 mars 2015, 25 Reviderad av kommunfullmäktige den

Läs mer

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01.

-1- BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. -1-2015 BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 2014-11-11 184 att gälla fr.o.m. 2015-01-01. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda

Arvodesreglemente för förtroendevalda Antagen av Kommunfullmäktige 2014 11 26, 168. Dnr: KS 1623/14 903 Gäller fr.o.m. 2015 01 01 Arvodesreglemente för förtroendevalda Förtroendemän Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER FÖR EKONOMISKA FÖRMÅNER

Läs mer

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda

Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Regler för arvoden och ersättningar till förtroendevalda Typ av dokument: Regler Dnr KS 2010-37 Handläggare: Administrativchef Administrativa enheten

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 1 LINDESBERGS KOMMUN Författningssamling BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Antagen av kommunfullmäktige 117 2010-12-13, reviderad av kommunfullmäktige 92 2013-06-25 Redaktionellt

Läs mer

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar

Förtroendemän - Reglemente för ersättningar Antagen av Kommunfullmäktige den 8 december 2010, 198 Dnr: KS 1142/10 903 Tillägg av Kommunfullmäktige den 27 februari 2013, 29 Dnr: KS 99/13 903 Förtroendemän - Reglemente för ersättningar BESTÄMMELSER

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018

Arvodesreglemente för förtroendevalda. Regler för partistöd 2015-2018 Arvodesreglemente för förtroendevalda Regler för partistöd 2015-2018 Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-28, 119, Tolkning 23 beslutat av KsAu 2014-12-01, 231 Allmänna bestämmelser 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128.

Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. 1 (8) Gäller från och med KF 294.2014 2016-04-01 KF 128.2012 Beslutade av kommunfullmäktige den 19 juni 2006, 91 och reviderat av kommunfullmäktige den 26 maj 2008, 94, och den 2 maj 2012, 128. Arvodesprinciper

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun

Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Ersättningsregler 2010-09-07 1 (8) Dnr 2010/287 101 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar mm till förtroendevalda i Mora kommun Beslut i kommunfullmäktige 2010-09-27, att gälla fr o m 2011-01-01. Allmänna

Läs mer

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015

Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 Sidan 1 av 9 Bilaga 2, KF 51/2014 Ersättningar och förmåner till förtroendevalda i Östhammars kommun 2015 www.osthammar.se Personalkontoret 2014-08-27 Sidan 2 av 9 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...

Läs mer

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5)

Svedala Kommuns 5:04 Författningssamling 1(5) Författningssamling 1(5) Reglemente rörande sammanträdesersättning m m till kommunalt förtroendevalda i Svedala kommun antaget av kommunfullmäktige 2014-06-09, 80 Gäller från 2015-01-01 1 Förtroendeuppdrag

Läs mer

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda

Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda Arvode utges för inställelse till och deltagande i sammanträde eller förrättning, samt i form av fast årsarvode. Ersättning för inläsningstid ingår i samtliga

Läs mer

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160

Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun. Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 Arvodes- och ersättningsreglemente för kommunalt förtroendevalda i Trosa kommun Fastställd KF 2014-11-05, 110 dnr 2014/160 2 Giltighetstid 1 Dessa bestämmelser gäller från och med 2015-01-01. Tillämpningsområde

Läs mer

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018

Bestämmelser om ekonomiska förmåner för förtroendevalda i Bollebygds kommun 2014-2018 Styrdokument 1 (7)2014-06-30 Fastställd: 2014-06-18 Kommunfullmäktige 2014-06-18 61 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Kanslichef Reviderad: Dnr : KS2013/503-11 Bestämmelser

Läs mer

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16

BESTÄMMELSER OM. - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN. Antagna av fullmäktige 2011-02-16 BESTÄMMELSER OM - EKONOMISKA FÖRMÅNER TILL FÖRTROENDEVALDA i PERSTORPS KOMMUN Antagna av fullmäktige 2011-02-16 2 Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda i Perstorps kommun ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1. Kf 172/10 BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNING TILL KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 108/04 2005-04-01 Kf 7 1 2006-04-01 Ändring Kf 63/06 Kf 89/06 Klu 173/09 Kf 171/10 Kf 172/10 Kf 184/13 Kf 29/15 2006-05-29 Ändring 2006-11-06 Ändring 2007-01-01

Läs mer

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag

Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och för styrelseledamöter i kommunens helägda bolag REGLEMENTE Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktige 124/2014 Dnr 14/544-024 1(8) Slutbetänkande Arvodesberedningen Författningssamling MBLAFS 2014:1 Reglemente om ekonomiska förmåner till förtroendevalda och

Läs mer

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA

BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Personalsektionen 2013-01-08 1(9) BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Enligt beslut i kommunfullmäktige 207/06 gäller från och med 1 januari 2007. Reviderad 2013-03-04 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun

Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun 1(8) Arvoden och ersättningar med mera till förtroendevalda i Mullsjö kommun Antaget av kommunfullmäktige 25 maj 2010, 66, reviderat 22 mars 2011, 16, reviderat 21 juni 2011, 77, reviderat 25 februari

Läs mer

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, ,

Antagna av kommunfullmäktige Reviderat , 28, , Reviderat , 6, , 1 (11) BESTÄMMELSER OM EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA Antagna av kommunfullmäktige 1994-12-19 175. Reviderat 1999-02-22, 28, 2000-08-28 128, Reviderat 2003-01-27, 6, 2006-12-18 269, 2010-12-20

Läs mer

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Sidan 1 av 13 Kommunfullmäktige Arvodesreglemente för förtroendevalda i Strömstads kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 17 december 2010 35. Reviderad med bastal för 2012 den 21 oktober 2011. Allmänna

Läs mer

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun

Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Kommunal författningssamling Reglemente för arvoden och ersättningar till förtroendevalda i Motala kommun Gäller från 1 januari 2015 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 10/KS 0147 Datum: 2010-08-23

Läs mer

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel

Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel Regler för ersättning till förtroendevalda med flera läsanvisningar och räkneexempel 1 Tillämpningsområde 1.1 Dessa bestämmelser gäller för a. Ledamöter och ersättare i fullmäktige beredning som utsetts

Läs mer

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se

REGLEMENTE. Hemsida: www.dalsed.se E-post: kommun@dalsed.se REGLEMENTE ARVODEN Antaget av kommunfullmäktige 2001-05-16, 44 Revidering av kommunfullmäktige 2007-06-13, 57 Revidering av kommunfullmäktige 2009-06-17, 51 Revidering av kommunfullmäktige 2012-12-19,

Läs mer

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24

Dnr KS 25-2013/42. Arvodesreglemente. Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Dnr KS 25-2013/42 Arvodesreglemente Antaget av kommunfullmäktige 126/2014-11-24 Innehåll Arvodesregler för förtroendevalda i Degerfors kommun... 3 Årsarvoderad förtroendevald... 3 Pension... 4 Fasta arvoden...

Läs mer

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser

Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Ekonomiska ersättningar för förtroendevalda Allmänna bestämmelser Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Ekonomiska ersättningar för Förtroendevalda Allmänna bestämmelser 2015-03-31,

Läs mer

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER

1 (8) Administrativa avdelningen REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2 ERSÄTTNINGSFORMER 1 (8) REGLEMENTE FÖR FÖRTROENDEVALDA I BERGS KOMMUN 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE Dessa bestämmelser gäller för ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer

Läs mer

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5)

SORSELE KOMMUN ARVODES- OCH ERSÄTTNINGSREGLEMENTE 1 (5) 1 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning... 2 2 Ersättningsberättigade sammanträden m m... 2 3 Årsarvoden... 3 4 Uppgifter som täcks inom ramen för årsarvodet... 3 5 Sammanträdesarvode och arvode för justering...

Läs mer

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN

TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Sida Vårgårda kommun Sektorschef Annelie Fischer, 0322 600800 annelie.fischer@vargarda.se EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I VÅRGÅRDA KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2010-11-24 KF 126 Reviderad

Läs mer

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden

Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden Ersättningsreglemente för Töreboda kommuns förtroendevalda mandatperioden 2011-2014. 1 Tillämpningsområde Dessa bestämmelser gäller för förtroendevald som avses i 4 kap 1 kommunallagen (SFS 1991.900) det

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser Inledande bestämmelser 1 Ersättningsformer Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utbetalas i enlighet med dessa bestämmelser i form av årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR

ARVODESREGLEMENTE FÖR ARVODESREGLEMENTE FÖR GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av fullmäktige 2016-10-31, KF 159 Dnr: KS 2016/595 Gäller från 2017-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Arvodesreglemente Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

Arvodesreglemente Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Antaget av kommunfullmäktige den 24 oktober 2016 118 Arvodesreglemente Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda Ersättning utgår i huvudsak enligt följande: 1. Arvoden. 2. Sammanträdesarvode

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 006.5 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 1991-11-25 108 1992-01-01 1991/556-024 Kf 2007-01-29 7 2007-01-01 2007/40-006 Kf 2013-06-17 109 2013-07-01

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun

Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun 1 (6) Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda i Fagersta kommun Antagen av kommunfullmäktige (KF) i Fagersta den 26 april 2005, 36, att gälla från 2005-06-01. Ändringar antagna av KF 2006-12-19,

Läs mer

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN

EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN LULEÅ KOMMUN FASTSTÄLLT STYRDOKUMENT Dnr 1 (12) 2016-02-29 Gunilla Lundin EKONOMISKA ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA I LULEÅ KOMMUN Dokumenttyp Regeldokument Dokumentansvarig Kommunsekreterare Dokumentnamn

Läs mer

Om Försörjningsstöd. Utg 1501

Om Försörjningsstöd. Utg 1501 Om Försörjningsstöd Utg 1501 Vem kan få försörjningsstöd? I socialtjänstlagen 4 Kap. 1 st följande; Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till

Läs mer

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010

Ersättningar. Ersättning till kommunalt förtroendevalda 2012-12-17 KS-838/2012 024. Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Ersättningar 2012-12-17 Ersättning till kommunalt förtroendevalda KS-838/2012 024 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-17. Ersätter KS-688/2010 Detta dokument innehåller bestämmelser om ersättning till

Läs mer

Ersättningar till förtroendevalda

Ersättningar till förtroendevalda Ersättningar till förtroendevalda Arvoden Årsarvoden utgår till ordförande, vice ordförande Sammanträdesarvoden till ledamöter och suppleanter Undantag, Revisionen. KS och KSAU Sammanträdesarvoden Sammanträdesarvode

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Underlag till bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda VK400S v1.0 031003 L:\Dokument\Författningssamling\Flik 3.23 Ekonomisk ersättning för förtroendevalda från 2015.doc FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 3.23 Antagen av kommunfullmäktige 1999-02-22, 12. Gäller från

Läs mer

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015

REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA. från och med 1 januari 2015 REGLER FÖR ERSÄTTNINGAR TILL FÖRTROENDEVALDA från och med 1 januari 2015 Kommunledningsförvaltningen januari 2015 Regler för ersättningar till förtroendevalda Antagna av kommunfullmäktige den 2014-11-24

Läs mer

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA

ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA ARVODESREGLEMENTE FÖR KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA Gällande från den 1 januari 2011 Fastställt av kommunfullmäktige den 18 oktober 2010, 165 1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER Detta reglemente gäller för förtroendevalda

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 2.3 Sid 1 (7) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/327 2016/282 2015-01-01 2017-01-01 Kf 2014-12-15 141 Kf 2016-11-21 135 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Läs mer