unionen.se/klubbar/spf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unionen.se/klubbar/spf"

Transkript

1 Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010

2 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SPFS ORGANISATION...5 UNIONEN...5 UNIONEN...6 MÅLSÄTTNING FÖR FÖRENINGSSTYRELSEN...7 FÖRHANDLINGSORDNING...8 LATHUND FÖRHANDLINGAR OCH SAMVERKAN...8 REKRYTERING...8 Löneförhandling...9 Försäljare...9 Områdespott för försäljare (borttagen 2010)...9 Butikschef...9 Personal på HK...9 Uppsägningar på grund av personliga skäl och avsked...10 Handläggning av varsel/underrättelse...10 Varselöverläggning...10 Uppsägning på grund av arbetsbrist...11 Försäljare...11 Butikschef...11 Medarbetare på HK...11 Varsel till Länsarbetsnämnd...11 Turordning...12 LAS lista/las tid...12 Avtalsturlista...12 Trygghetsrådet...12 Kollektivavtalsförhandlingar...13 Organisationsförändringar...13 FÖRHANDLINGSORDNING VID OENIGHET VID SAMVERKAN...13 Samverkansnivå 1 (Medarbetare närmaste chef)...13 Chefen och medarbetarna ska på alla sätt försöka lösa frågor i samförstånd på arbetsplatsmötena...13 Central förhandling...13 Samverkansnivå 2 (Områdeschef kontaktombud)...14 Samverkansnivå 3 (Samverkansrådet)...14 ARBETSUPPGIFTER FÖR KLUBBSTYRELSEN...15

3 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 3 ATT VARA FÖRTROENDEVALD INOM SPF ETISKT DOKUMENT...16 Våra medlemmar...16 Vår arbetsgivare...16 KOSTNADSSTÄLLEN...16 ARBETSUPPGIFTER FÖR SPF OMBUD...17 VAL AV SPF OMBUD...18 MEDLEMSKAP I UNIONEN/SPF SAMT REKRYTERING...19 VARFÖR SKALL JAG BLI MEDLEM I UNIONEN OCH SPF...20 AVGIFTER...21 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER...21 A KASSAN...21 ÅRSMÖTE...22 Inför årsmötet...22 Årsmöteshandlingar...22 Efter årsmötet...22 Hur man skriver en motion...23 Arbetsordning för valberedning...24 LOKALA STUDIEORGANISATÖRER...25 Arbetsuppgifter...25 UTBILDNINGSÖVERENSKOMMELSE MELLAN SPF OCH SYSTEMBOLAGET...26 TIPS OCH TANKAR OM UTBILDNINGS OCH INFORMATIONSARBETE I KLUBBEN...27 ATT TÄNKA PÅ VID ANSÖKAN OM FACKLIG LEDIGHET...27 SPF OMBUDSDAG...27 Förslag och tips...28 PROTOKOLL...29

4 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 4 Lokala klubbar...29 Föreningsstyrelsen...29 Representantskapet (RS)...29 Övriga protokoll...29 FÖRSÄKRINGAR...30 A KASSA...30 KONTAKTPERSONER I SPF...30 Studieansvariga...30 Handboksförfattare och redaktör...30 INLOGGNING PÅ TEKNISK INFORMATION...30 AKTUELLA BROSCHYRER OCH ANNAT INFORMATIONSMATERIAL...31 Blanketter...31 Regelverk och annat informationsmaterial...31

5 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 5 SPFs organisation SPF, som grundades 1915, är en branschorganisation som tillhör Unionen. Anställda vid Systembolaget blir vid inträde i Unionen även medlemmar i SPF. Föreningen omfattar för närvarande ca medlemmar. Ordföranden, som valdes i maj 2010, heter Anna Holgersson och är försäljare på Vinkällarbutiken i Malmö. Alla lokala klubbar har sina egna ordföringar. Den här bilden är ett försök att illustrera SPFs organisation. Det känns liksom pliktskyldigt att ha en sådan här ritning, det ser ganska proffsigt ut, tycker ni inte? SPF (RS) Valberedning Bolagsstyrelsen Skyddskommitt é FÖRENINGSSTYRELSE Samverkansråd Kontaktombud 8 st 4 Chefer / 4 F ö rs ä ljare 7 - grupps - styrelse 1 7- grupps - styrelse grupps - styrelse 3 7 -gruppsstyrelse 4 7-gruppsstyrelse 5 7-gruppsstyrelse 6 7-gruppsstyrelse grupps - styrelse 8 Kontorsklubben Chefsklubbar OC - omr. - 7 F ö rs ä ljarklubbar OC - omr. - 7 Chefsklubbar OC - omr F ö rs äljarklubbar OC - omr. -15 Chefsklubbar OC-omr. -27 Försäljarklubbar OC-omr. -27 Chefsklubbar OC-omr F ö rs ä ljarklubbar OC - omr ombu per butik 1 SP -ombu per butik 1 -ombu per butik 1 - ombu per butik 1 -ombu per avdelning?

6 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 6 Unionen Unionen är Sveriges näst största fackförbund, och politiskt obundet. Förbundet bildades 1 januari 2008 då HTF och SiF slog sina påsar ihop. Vi är ca en halv miljon medlemmar, huvudsakligen tjänstemän i den privata sektorn men också inom exempelvis Handeln och Systembolaget. Unionens vision lyder sammanfattat: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Cecilia Fahlberg, ordförande Vill du veta mer? Besök som medlem skaffar du enkelt en egen inloggning och kan då se vad just din lokala SPF klubb heter. Du hamnar nämligen automatiskt hos din lokala klubb när du loggat in. SPF har också en huvudsida På hemsidan kan du också enkelt bli medlem antingen direkt, eller genom att skriva ut en blankett som du sedan postar. Vill du hellre ringa? Numret är Du som redan är medlem och behöver prata med facket ringer till Unionen Direkt på

7 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 7 SPF är indelat i områden, som i sin tur delas i klubbar för försäljare och butikschefer. Varje klubb representeras i 7 grupper vars struktur i stort följer områdesindelningen. I Stockholm finns även en klubb för kontorspersonal. Där organiseras, förutom HK personalen, även personalen på Skarpö kursgård, i Jordbro samt områdescheferna. Anställda på våra varudepåer har också en egen klubb Depåklubben. Varje arbetsställe skall ha sin fackliga representant, SPF ombudet. Varje försäljarklubb, kontorsklubben och Depåklubben utser på sina respektive årsmöten representanter till Representantskapet (RS), som är SPFs högsta beslutande instans. För butikscheferna gäller, att respektive 7 grupp skickar varsin representant. RS, som har ordinarie sammanträde en gång om året, utser bl a Föreningsstyrelsen och representanter till övriga centrala uppdrag. Förhandlingar rörande löner och allmänna anställningsvillkor handhas av Unionens förhandlingsavdelning. SPF nominerar representanter till branschdelegationen, som utses av Unionens Förbundsråd. Mellan avtalsförhandlingarna råder fredsplikt. Du kan som enskild medlem påverka den demokratiska processen. Kontakta din klubb för ytterligare information om hur du bäst kan driva din fråga. En fullständig förhandlingsordning finns att läsa under gruppen SPF Systembolagets Personalförening, som du hittar på om du är medlem och har inloggning. Klicka på Dokument och därefter Avtal. Målsättning för Föreningsstyrelsen SPFs Föreningsstyrelse skall: Serva klubbarna och hjälpa dem att göra ett bra arbete. Gemensamt med Unionen företräda de anställda i fackliga angelägenheter och verka för en rättvis lönesättning och bästa möjliga anställningsvillkor för medlemmarna, oavsett anställningsform, arbetsplats och tjänsteställning. Arbeta för att öka den fackliga kunskapsnivån och aktiviteten hos medlemmarna. Verka för en god kontakt med och mellan förtroendevalda och klubbarna samt för att aktivera samtliga styrelser. Aktivera SPF ombuden för att på ett effektivt sätt kunna fånga upp medlemsopinionen. Uppmuntra medlemmarna att lokalt delta i Unionens regionala arbete för att den vägen påverka Unionen med våra medlemmars uppfattning i olika frågor. Tillsammans med Unionen genom avtal och överläggningar med företagsledningen söka skapa de praktiska förutsättningarna som behövs för fackligt arbete inom Systembolaget. Genom samverkansråd söka skapa bästa möjliga förutsättningar för SPFs medlemmar. Föreningsstyrelsen ansvarar främst inför sina medlemmar, men har gemensamt med företagsledningen även ett ansvar inför allmänheten, dvs. våra kunder.

8 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 8 FÖRHANDLINGSORDNING SPF är en egen organisation men vi tillhör Unionen, där vi bland annat har en egen ombudsman. Det är en mängd förhandlingar som sker, i stort sett varje dag, och för att alla skall veta på vilka nivåer detta sker finns en Förhandlingsordning. Den är framtagen gemensamt av Systembolaget, SPF och Unionen. Det är en ganska lång och kanske inte så rolig läsning, men vi har valt att återge den i sin helhet i detta material för att du som söker informationen skall kunna hitta den. Så, håll tillgodo! Här är hela texten. Lathund Förhandlingar och Samverkan Vid förhandlingar mellan Systembolaget och dess fackliga parter är ofta många roller/personer inblandade. Detta dokument är en sammanställning i en s.k. Lathund av arbetsrättslagar, vårt kollektivavtal, samverkansavtal och de policys och riktlinjer som reglerar förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Lathunden riktar sig främst till fackliga förtroendemän, chefer och medarbetare på Personalenheten för att förtydliga vem som gör vad i olika förhandlingssituationer. REKRYTERING Innan man påbörjar en rekrytering ska chefen först samverka med sina medarbetare för att diskutera hur man löser vakansen, om det finns möjlighet till att skriva upp kontrakt, om någon har företräde, hur kravprofilen ska se ut mm. Detta gäller vid samtliga rekryteringar. Ansvarig för detta är närmaste chef. Vid tillsättning av chefer ska detta förhandlas med berörda fackliga parter enligt nedan: Så snart ansökningstiden löpt ut skickar personaladministratören en länk till försäljarkontaktombudet för respektive område. Denna länk ger via vårt webbrekryteringsverktyg kontaktombudet tillgång till samtliga ansökningar till aktuell tjänst. På HK kontaktas Kontorskubben och Akademikerföreningen med samma information. Efter ansökningstidens utgång gör personaladministratören ett första urval där sökande som inte uppfyller grundkraven i rollprofilen sorteras bort. Observera att interna sökande aldrig sorteras bort i detta urval. Efter intervjuer, referenstagning och vid externa kandidater, även kontroll av UC och brottsregister, väljer chefen en slutkandidat. Chefen informerar det fackliga ombudet om vem som är slutkandidat. Detta ske vanligen per mail men bör kompletteras med ett telefonsamtal eller SMS för att inte tappa tid. Det fackliga ombudet har därefter ett samtal per telefon med slutkandidaten för att stämma av de berörda medarbetarnas önskemål i kravprofilen. I undantagsfall och vid särskilda omständigheter kan ett personligt möte vara aktuellt. Detta ska hållas inom en vecka från det att informationen från chefen skickades. Därefter förhandlar parterna. Efter avslutad förhandling skriver chefen protokoll och sänder till det fackliga ombudet för underskrift. Detta skickas därefter till personaladministratören för arkivering. Om parterna inte kommer överens ska begäran om central förhandling ske så snart det är möjligt, dock senast 10 kalenderdagar från den dag då den lokala förhandlingen avslutades. Möjlighet finns alltid för den fackliga parten att istället för att begära en central förhandling, reservera sig mot beslutet och då skrivs detta in i protokollet.

9 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 9 Löneförhandling Ansvariga för processen är personalenheten som efter avslutade branschförhandlingar skickar ut tidplan, instruktioner, underlag mm. Chefen är ansvarig för att lönesamtal hålls med varje medarbetare innan förhandlingarna startar. Efter att förhandlingen är avslutad ska chefen meddela den nya lönen och förklara på vilka grunder den är satt. I god tid innan förhandlingarna ska facket undersöka vilka personer som är anslutna till Unionen/SPF (Systembolagets Personalförening) eller andra fackförbund och därefter ta reda på vilka som vill bli företrädda av facklig representant i förhandlingarna. De som vill bli företrädda hamnar på en lista. De personer som inte har någon facktillhörighet eller som inte vill bli företrädda av facklig representant läggs på en annan lista. För försäljare är det SPF ombudet på butiken som är ansvarig för detta. För butikschefer är det den av butikschefsklubben utsedda löneförhandlaren och på HK är det Kontorsklubben resp. Akademikerföreningen. Försäljare Löneförhandling på butik för försäljare sker genom att SPF ombudet och butikschefen förhandlar om lönerna på butiken. Det är butikschefen som i god tid kallar till förhandling och bokar möte med SPF ombudet. Om SPF ombud saknas på butiken skall butikschefen i god tid kalla klubbordföranden för försäljarna i området och boka möte för förhandling. Områdespott för försäljare (borttagen 2010) Eventuell områdespott fördelas i enlighet med vad som överenskommes av de centrala parterna i samband med kollektivavtalsförhandlingarna. (Notering: Områdespotten togs bort i löneavtalet september 2010). Butikschef Löneförhandling för butikschefer sker genom att den av butikschefsklubben utsedda löneförhandlaren förhandlar med områdeschefen. Det är områdeschefen som i god tid kallar till förhandling och bokar möte med utsedd löneförhandlare. Personal på HK Företaget kallar Kontorsklubben och Akademikerföreningen som representeras av klubbstyrelserepresentanter. Arbetsgivaren företräds av avdelningscheferna och personalenheten.

10 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 10 Uppsägningar på grund av personliga skäl och avsked Personalenheten tar kontakt med kontaktombudet i berört område som är mottagare av ärenden såsom uppsägning av personliga skäl, avsked och andra individärenden av allvarligare karaktär. Detta gäller under förutsättning att personen är medlem i Unionen/SPF. I övrigt tas kontakt med den fackliga organisation som medarbetaren tillhör. Efter mottagande av ett ärende informerar kontaktombudet ordföranden i Föreningsstyrelsen och klubbordförande. När det gäller kontorspersonal, så kontaktas Kontorsklubben./Akademikerföreningen. Uppsägning på grund av personliga skäl kan ske på grund av exempelvis bristande duglighet, misskötsamhet eller allvarligare samarbetssvårigheter. Varsel ska göras minst två veckor innan uppsägningen. Vid avsked har den anställde grovt misskött sina skyldigheter mot företaget till exempel åsidosatt företagets policys, förskingrat eller dylikt. Varsel måste göras minst en vecka före avskedandet. Handläggning av varsel/underrättelse 1. Personalenheten meddelar kontaktombud i berört område om man har för avsikt att lägga ett varsel om uppsägning/avsked. Personalenheten informerar även SPF:s ordförande. När det gäller kontorspersonal, så kontaktas Kontorsklubben eller Akademikerföreningen. 2. Kontaktombudet i berörd 7 grupp, skall om möjligt vara med när underrättelsen överlämnas till den anställde, i det fall personen är medlem i Unionen/SPF. 3. Kontaktombudet undertecknar varselhandling från personalenheten, ett exemplar sparas på SPF rummet i låst skåp. Varselöverläggning Om medarbetaren motsätter sig uppsägning en/avskedet begärs varselöverläggning, antigen av facket eller av medarbetaren. Denna begäran måste göras inom 7 dagar efter att den anställde mottagit underrättelsen. Överläggningarna förs mellan kontaktombud i berörd 7 grupp och representant för företaget.

11 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 11 Uppsägning på grund av arbetsbrist Försäljare När övertalighet har konstaterats: 1. Områdeschef eller personalman kontaktar den lokala klubbens försäljarordförande. 2. Områdeschef eller personalman informerar ordförande i Föreningsstyrelsen. 3. Områdeschef och lokala klubbordförande förhandlar och diskuterar tänkbara lösningar. Föreningsstyrelsen finns som stöd, om detta behövs. 4. Vid förhandling på individuell nivå skall kontakt tas med ombud från det fack som personen tillhör. Butikschef När övertalighet har konstaterats: 1. Områdeschef tar kontakt med den lokala chefsklubben förhandlar och tänkbara lösningar diskuteras. Föreningsstyrelsen finns som stöd, om detta behövs. 2. Lokala chefsklubben tar kontakt med Unionen som vid behov medverkar vid förhandlingen. Är medarbetaren medlem i annat fackförbund ska förhandlingen hållas med dessa. Medarbetare på HK När övertalighet har konstaterats: 1. Enhetschef eller personalman kontaktar Kontorsklubben och Akademikerföreningens styrelse. 2. Enhetschef eller personalman informerar ansvarig i Föreningsstyrelsen om det berör SPF. 3. Enhetschef och representant för Kontorsklubben och Akademikerförningen förhandlar och diskuterar tänkbara lösningar. Föreningsstyrelsen finns som stöd, om detta behövs. Är medarbetaren medlem i annat fackförbund ska förhandlingen hållas med dessa. Varsel till Länsarbetsnämnd Företaget måste underrätta/varsla Länsarbetsnämnden (LAN) i länet vid uppsägning på grund av arbetsbrist om det berör mer än 5 anställda. Personalenheten hanterar kontakterna med LAN. Varsel ska lämnas: Minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs Minst fyra månader i förväg, när arbetstagare berörs Minst sex månader i förväg, när fler än 100 arbetstagare berörs

12 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 12 Turordning Företräde till fortsatt anställning enligt LAS beror på följande faktorer: Sammanlagd anställningstid Tillräckliga kvalifikationer Ålder Turordning sker per driftenhet dvs. vanligen per butik eller hela HK. Om facket så begär kan andra indelningar göras exempelvis att flera butiker på samma ort ingår i samma driftenhet. LAS lista/las tid Företaget tar fram namnlista på alla berörda medarbetare på en driftenhet och sorterar den efter så kallad LAS tid, det vill säga efter sammanlagd anställningstid. Avtalsturlista I enlighet med omställningsavtalet har parterna möjlighet att göra avsteg från LAS och därmed komma fram till en så kallad Avtalsturlista. Enligt Omställningsavtalet ska parterna värdera företagets behov och krav av bemanning och kompetens för att man ska kunna bedriva fortsatt verksamhet. Omställningsavtalet är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK där grundtanken är att företaget avsätter ekonomiska medel som ska användas i samband med driftsinskränkning. På det viset ska både företagets behov av arbetsstyrkans sammansättning och uppsagdas krav på ekonomisk kompensation och hjälp till nytt arbete tillgodoses. Se vidare under Trygghetsrådet. Trygghetsrådet Trygghetsrådet (TRR) är en stiftelse som arbetar på uppdrag av arbetsgivare och arbetstagarförbund. Cirka företag som är idag anslutna dit. Finansiering sker genom avsättning av 0,3 % av varje företags lönesumma. Genom TRR kan de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist få: råd, vägledning och individuellt stöd i syfte att lättare få ett nytt jobb eller starta ett nytt företag ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning (AGE) om man har en lön överstigande kronor. Detta gäller under förutsättningen att man fyllt 40 år, varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år och blivit uppsagd pga arbetsbrist.då kan man ansöka om ett kompletterande inkomstskydd som ger upp till 70 % av den gamla lönen i 6 månader och därefter till 50% under max 18 månader

13 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 13 Kollektivavtalsförhandlingar Förhandling om kollektivavtal sker vanligtvis när gällande kollektivavtal löper ut. Dessa förhandlingar föregås från SPFs sida av avtalskonferenser där de krav som skall föras vid förhandlingen sammanställs och graderas. På den centrala avtalskonferensen väljs förhandlingsdelegationen. Förhandlingen sker mellan ombud för Unionen och Svensk Handel. Förhandlingsdelegationer från SPF och företaget finns på plats och deltar genom att ta emot de förslag som den andra parten lägger fram. Förhandlingsdelegationen diskuterar förslagen och lämnar sedan ett motförslag via sin ombudsman. Systembolaget har idag kollektivavtal med Unionen Akademikerförbunden Fastighetsanställdas förbund Organisationsförändringar Chef samverkar med berörd personal om tänkt omorganisation tidigt, så att medarbetarna ges tillfälle att påverka. Vid stor omorganisation bör man kanske börja i mindre grupper, så att alla får chansen att komma till tals. Vid en mindre omorganisation diskuterar chef endast med de närmast berörda. FÖRHANDLINGSORDNING VID OENIGHET VID SAMVERKAN Samverkansnivå 1 (Medarbetare närmaste chef) Chefen och medarbetarna ska på alla sätt försöka lösa frågor i samförstånd på arbetsplatsmötena. Om parterna ändå inte kommer överens är chefen skyldig att vänta med beslutet om det fackliga ombudet på arbetsplatsen begär det. På en arbetsplats som saknar fackligt ombud är det den lokala fackliga organisationen anmäla oenigheten till chefen. Anmälan om oenighet i en fråga ska ske omedelbart till chefen. Saknas lokal facklig representation på arbetsplatsen måste chefen ge medarbetarna rimlig tid att få hjälp av sin fackliga organisation. Anmälan om oenighet ska i detta fall ske inom sju kalenderdagar från det att frågan behandlades på arbetsplatsmötet. Efter att oenighet anmälts så förhandlar parterna (berörd chef och lokalt fackligt ombud) på traditionellt sätt i enlighet med MBL. Om man därefter inte blir överens kan chefen eller lokalt fackligt ombud hänvisa frågan vidare. Då förhandlar chefen förstärkt med sin närmaste chef vid behov med lokalt fackligt ombud förstärkt med klubbstyrelsens ordförande eller av denne utsedd representant. Om parterna inte kommer överens på denna nivå kan endera parten begära att ärendet tas till central förhandling. Begärs inte central förhandling har arbetsgivaren rätt att fatta beslut i ärendet. Central förhandling Om samverkan i en fråga ersatts av lokal förhandling enligt MBL och oenighet uppstått, ska central förhandling begäras senast inom tio kalenderdagar från det att den lokala förhandlingen avslutats.

14 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 14 Samverkansnivå 2 (Områdeschef kontaktombud) Samverkansmöte på områdeschefsnivå sker med två kontaktombud (en bc klubbsrepresentant och en försäljarklubbsrepresentant) per 7 grupp. Vid oenighet kan endera parten begära förhandling i enlighet med MBL. Om man därefter inte blir överens kan endera parten begära att ärendet förs vidare. Då förhandlar områdeschefen förstärkt med försäljningschefen vid behov med kontaktombud förstärkt med representant från SPFs Föreningsstyrelse vid behov. Om parterna inte kommer överens på denna nivå kan endera parten begära att ärendet tas till central förhandling. Begärs inte central förhandling har arbetsgivaren rätt att fatta beslut i ärendet. Samverkansnivå 3 (Samverkansrådet) Samverkansrådet är högsta instans vid lokal samverkan i Systembolaget. Rådet består av: VD, försäljningsdirektör, personaldirektör, ekonomidirektör, inköpsdirektör och representanter för SPF (5 st) och Akademikerföreningen SACO (1 st). Andra personer kan adjungeras till Samverkansrådet. De frågor som behandlas är i första hand framtidsinriktade. Rådet behandlar frågor som rör ekonomi, personal och organisation. Vid oenighet kan endera parten begära förhandling i enlighet med MBL. Om parterna inte kommer överens på denna nivå kan endera parten begära att ärendet tas till central förhandling. Begärs inte central förhandling har arbetsgivaren rätt att fatta beslut i ärendet.

15 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 15 Arbetsuppgifter för Klubbstyrelsen Butiksbesök I mån av tid eller om behov uppstår, gärna vid varje nyetablering eller ny butikschef. Bearbeta butiker utan ombud. Butiksförhandlingar Vid behov Kontakt med andra lokala klubbar I 7 gruppsmöten Kontakt med Föreningsstyrelsen Vid behov ID löneförhandlingar på butiker utan ombud Vid varje lönerevision Inför avtalskonferens medlemsmöte sammanställa avtalskrav Inför SPFs Representantskap (RS): motioner nomineringar till valberedningen styrelsemöte innan RS för genomgång av motioner och övriga möteshandlingar återkoppling till motionär Löpande arbete: Budget Uppdatera klubbwebben Medlemsmöten SPF ombudsdag 1 gång varje år (2 om det är lönerevision) Inrapportering av förtroendevalda (till Unionen och SPF) Låt gärna butikerna veta er agenda, så att de vet när ni har möten Skicka gärna ut ett nyhetsbrev till era butiker efter varje möte. Konstituering Direkt efter årsmötet, rapportera till Föreningsstyrelsen och Unionens region Medlemsrekrytering Löpande Årsmöte Måste hållas mellan 1/1 och 15/2 Årsmötesplanering Höstterminen Årsmötesprotokoll (till Unionen regionalt och Senast 2 veckor efter årsmötet SPFs Föreningsstyrelse) Styrelsemöten Skall protokollföras!

16 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 16 Att vara förtroendevald inom SPF Etiskt dokument Som förtroendevald skall du tänka på vad du gör och föregå med gott exempel. Våra medlemmar Som facklig organisation är vår uppgift att göra våra medlemmars arbetsliv så tryggt och givande som möjligt. Du skall verka för en god arbetsmiljö, både psykosocial och fysisk Du ger stöd till våra medlemmar och värnar om deras integritet. Var medmänniska! Du skall vara lyhörd för medlemmars synpunkter och krav, ge råd och/eller hänvisa dem till rätt instans. Du skall dela med dig av din kunskap. Du skall söka information och se till att den sprids till medlemmarna. Du skall visa engagemang. Genom ditt engagemang värvar vi fler medlemmar så att vi kan fortsätta vara en stark fackförening. Vår arbetsgivare Våra medlemmar har sin försörjning i Systembolaget. Det ligger i den fackliga organisationens intresse att det går bra för vår arbetsgivare. Du skall värna om Systembolagets mål, verksamhet och styrdokument. Du skall känna till och följa Systembolagets riktlinjer och policies, till exempel leverantörspolicyn. Du skall vara professionell och skilja på sak och person. Kostnadsställen Denna information återfinns egentligen i Ekonomihandboken (som är skild från detta material), men är så viktig att den förtjänar att finnas även här: Kostnadsställe 3250 skall alltid konteras med aktivitetsnummer: Aktivitetsnummer Benämning Används till Utbildning av SPF ombud SPF ombudsdagar Bolagsstyrelse För våra representanter i Bolagsstyrelsen SPF Centralt Föreningsstyrelsen, Kontaktombud, Skyddskommitté, Pensionsstiftelse, SPF konferens, 7 gruppsmöten, Samverkansråd SPF Lokalt 80 timmar klubbstyrelse, Medlemsmöten (5h/år/medlem), Löneförhandlingar, Utbildningen En grund att stå på, Lokal förhandling, Rehabstöd

17 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 17 Arbetsuppgifter för SPF ombud Som SPF ombud är du facklig förtroendeman enligt lag och har därmed rätt till den ledighet som krävs för ditt uppdrag. Tid för att sköta ditt fackliga uppdrag begär du av butikschefen. Den skall redovisas på kostnadsställe 3250, aktivitetsnummer Som SPF ombud skall du fungera som kontaktlänk mellan medlemmarna på butiken och de olika organ som finns inom Unionen och SPF. Om medlemmarna på butiken undrar över något, är det meningen att du skall hjälpa dem att finna svaret. Du behöver alltså inte kunna allting själv, men däremot ha lite koll på vart medlemmarna kan vända sig för att få svar på sina frågor. Din lokala klubb är normalt den första kontakt du vänder dig till. I det dagliga butiksarbetet är det Samverkansavtalet som visar hur det är tänkt att medbestämmandet skall fungera. Du skall verka för att alla anställda är medlemmar i Unionen/SPF och informera nyanställda om vår organisation så snart som möjligt. Du skall se till att alla betalar rätt avgift i förhållande till inkomsten. En förutsättning för att avgiften skall kunna hållas rimlig är att alla betalar sin andel av kostnaderna. Du har rätt till överläggningar med butikschefen för att ge personalens samlade syn på hur bl a bemanningsplan och kontrakt bör utformas. Du skall se till att finns en Unionen/SPF anslagstavla på din butik. Använd den för meddelanden av facklig karaktär och se till att dessa tas ner då de inte längre är aktuella. Dela också med dig av den information du själv får. När din lokala klubb kallar till exempelvis års eller medlemsmöte: se till att gå dit, och uppmuntra andra medlemmar på butiken att följa med. Utbildning för ditt uppdrag får du främst via en webbaserad grundkurs hos Unionen. För att få veta mer om detta, kontakta studieansvariga i Föreningsstyrelsen eller i din lokala klubb. Det är viktigt att medlemmarnas synpunkter kommer fram till de förtroendevalda. Hjälp oss genom att tala om vad medlemmarna vill i olika frågor. Vänd dig till din klubb, SPFs Föreningsstyrelse eller till Unionen med synpunkter och frågor.

18 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 18 Val av SPF ombud SPF ombudet utses genom röstning på butiken, lämpligen vid butiksträff eller Samverkansmöte. Det är bara försäljare och kombitjänster som är medlemmar i Unionen som får rösta, inga andra! Ni har rätt att hålla möte utan att butikschefen eller icke medlemmar närvarar, bara ni ser till att hålla mötet på en tidpunkt som inte stör verksamheten i onödan. Var flexibla! Mandatperioden är 3 år. Detta innebär att du måste hålla reda på när det är dags för omval eller val av en efterträdare. I båda fallen måste en ny anmälan göras. Det SPF ombud som slutar eller byter butik ansvarar för att en efterträdare utses. Sedan är det dags att göra en överlämning. Det kan ta några timmar, och skall föras på Prata med chefen om att få tid för detta, så att ni kan göra det i lugn och ro utan att det behöver stöka till butiksarbetet. Blanketten Anmälan av SPF ombud skriver du ut från ViNet under Personal/Facklig Verksamhet/SPF/Allmänt om SPF. Den finns också på under gruppen SPF/Blanketter. Blanketten skall upprättas i fyra exemplar: Ett ex till Unionens Regionkontor Ett ex till Lönekontoret, HK Ett ex till ordföranden i den lokala klubben Ett ex sparas på butiken i ombudets pärm. Skriv också ut A4 affischen Förtroendevalda på denna butik (finns på samma ställen som blanketten). Fyll i lappen och spika upp den på en väl synlig plats i personalutrymmena!

19 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 19 Medlemskap i Unionen/SPF samt rekrytering Rätt att bli medlem har all butiks och kontorspersonal samt kombitjänster inom Systembolaget. Anställda som har flera arbeten skall vara organiserade efter sin huvudsysselsättning. Om till exempel en av våra försäljare med 12 timmarskontrakt också arbetar i Konsum 20 timmar i veckan, skall personen vara medlem i Handels, inte Unionen. Det omvända gäller givetvis om arbetet på Systembolaget överväger. Detta kallas huvudsysselsättningsprincipen. Nyanställda bör bli medlemmar redan från början av sin anställning. Även om provanställningen skulle upphöra kan det vara värdefullt för den anställde att ha medlemskap. Att bli medlem är enkelt besök och fyll i ansökan direkt på hemsidan, eller skriv ut en blankett som du sedan fyller i och postar. Bra att veta är att om inträdesansökan kommer till Unionen efter den 15:e i månaden blir du medlem från nästföljande månad. Det finns inget system där avgiften dras via lönen, däremot tillhandahåller Unionen autogiro, om du inte vill ha inbetalningskort varje månad. Autogiro väljer man vid inträdesansökan, eller genom att kontakta Unionen i efterhand. Om någon som anställs är medlem i annan organisation skall inträdesansökan insändas på vanligt sätt till Unionen. På ansökan anges vilket förbund man tidigare varit medlem i samt sista månad för avgiftsbetalning. Inträde i Unionen sker påföljande månad. Övergångsbevis skall också bifogas, det får man från sitt gamla förbund. Man kan ha olika uppfattningar om fackföreningsrörelsen och om Unionen, men de flesta är ense om att systemet med arbetstagarorganisationer är nödvändigt för att arbetsmarknaden skall fungera med kollektivavtal, försäkringar, pensioner etc. För att kunna påverka sådana frågor eller för att påverka fackföreningen som sådan, krävs medlemskap. Inom Systembolaget är omkring medlemmar i Unionen och SPF. Av dessa är hundratals engagerade, t ex SPF ombud, ledamöter i styrelser på olika nivåer, skyddsombud eller som aktiva medlemmar i övrigt. Många av dessa lägger ned ett betydande arbete och en stor del av sin tid på att förbättra arbetskamraternas löne och anställningsvillkor eller arbetsförhållanden/miljö. På en annan nivå pågår motsvarande arbete inom Unionen, centralt och regionalt, samt inom PTK och TCO. Våra kollektivavtal gäller även för icke medlemmar och alla har således rätt till en del förmåner och villkor inom respektive avtalsområde. Det är givetvis osolidariskt att bara en del anställda betalar kostnaderna för den fackliga verksamheten som alla har nytta av. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå och för att ha en stor medlemskår bakom sig vid förhandlingar är det därför viktigt för Unionen att så många som möjligt är medlemmar. Detta för att få en möjlighet att påverka, för att få personlig hjälp vid problem som rör arbetet, vid konflikt eller arbetslöshet. Dessa exempel är några viktiga skäl till varför varje anställd inom Systembolaget bör vara medlem i Unionen och SPF.

20 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 20 Varför skall jag bli medlem i Unionen och SPF räcker det inte att bara gå med i A kassan? A kassan är dyr, och det beror på regeringsbeslut. Många är dock fortfarande bara med i A kassan utan att tänka på vad man går miste om när man inte är fullvärdig medlem i förbundet. Detta får du som medlem i Unionen A kassan Hjälp och stöd i frågor som rör din lön dina anställningsvillkor din framtida trygghet omorganisering och rationalisering på ditt företag Juridisk hjälp vid tvist med din arbetsgivare Tidningen Kollega som ger dig information om din bransch, nya regler, avtal, sociala förmåner och försäkringar a a a a a a Möjlighet att teckna mycket förmånliga försäkringar: gruppliv trygghetsförsäkring vid arbetsskada pensionsförsäkring hemförsäkring barnförsäkring Möjlighet att få bra banklån a a a a a a Ersättning vid arbetslöshet a a Ersättning vid strejk och lockout a Vill du veta din avgift, besök eller ring Unionen Direkt ( ). Unionen erbjuder också en inkomstförsäkring, som ger ersättning utöver A kassan vid högre månadsinkomster. Aktuell information om inkomstförsäkringen finns på

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER

HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER HANDLEDNING FÖR AKADEMIKERFÖRENINGAR OCH KONTAKTPERSONER Juseks uppfattning är att tyngdpunkten i det fackliga arbetet bör ligga lokalt. På detta sätt kan verksamheten anpassas till de förutsättningar

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken

Nu med Bilda chefssektion. Bra struktur på klubben. Klubbstadgar i praktiken Nu med Bilda chefssektion Bra struktur på klubben Klubbstadgar i praktiken Vi har tagit fram det här häftet som ett stöd till dig som är förtroendevald i en Unionenklubb och som funderar kring hur ni

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor

Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Att bilda lokal Akademikerförening hos arbetsgivare på privat sektor Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar

Förhandling -- omorganisation & uppsägningar Förhandling -- omorganisation & uppsägningar En vanlig situation i många företag är organisationsförändringar av olika slag. Ibland syftar förändringen till att göra omprioriteringar och omdisponeringar

Läs mer

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB

Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB Energikontor Sydost är en regional kraft och vägvisare till ett hållbart energi- och transportsystem. Kollektivavtal för samverkan, hälsa och arbetsmiljö på Energikontor Sydost AB 1 Parterna träffar överenskommelse

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting

Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Att bilda lokal SSR-förening i kommun eller landsting Checklista 1. Hitta medlemmarna 2. Bjud in till medlemsmöte och föreslå att förening bildas 3. Bilda gärna arbetsgrupp/interrimsstyrelse för planering

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda

TRRs metodik för uppsagda VAD GÖR TRR? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering som följd. Andra gånger

Läs mer

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent

IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent IF Metall Cirka 440 000 medlemmars på cirka 13 500 arbetsplatser Medlemsavgift i snitt 1,7 procent Kongress var 3e år - 300 valda ombud från avdelningarna. - Högst beslutande organ. - Beslutar om mål och

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Löneförhandling. för försäljare. ID-löner. Ett utbildningsmaterial från Systembolagets Personalförening. Uppdaterat Januari 2009

Löneförhandling. för försäljare. ID-löner. Ett utbildningsmaterial från Systembolagets Personalförening. Uppdaterat Januari 2009 Löneförhandling för försäljare ID-löner Ett utbildningsmaterial från Systembolagets Personalförening Uppdaterat Hela detta material är tillgängligt via SPF:s hemsida Sid 2 ID-löner för försäljare Etiska

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän

Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Personal Handläggare Ulf Åkesson Telefon 08-123 146 02 E-post ulf.akesson@sll.se Riktlinje rörande rutiner och regler för fackliga förtroendemän Inledning En

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige

Normalstadgar. För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige Normalstadgar För föreningar anslutna till Djurskyddet Sverige September 2010 Normalstadgar för Djurskyddet Sveriges föreningar antagna 22-23 maj 2010 vid förbundsstämman i Södertälje. Reviderade vid förbundsstämman

Läs mer

3 Föregående protokoll Nr 01-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Nr 01-14 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna. Protokoll nr 02-14 3 4 februari Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson hälsar välkomna och öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208 Hansa Malmö MN Maria

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

STADGAR. Kost & Näring

STADGAR. Kost & Näring STADGAR för Kost & Näring - en branschförening inom Ledarna Fastställda på Årsmötet 2012-03-24 Sida 1 av 7 Stadgar för Kost & Näring en branschförening inom Ledarna 1 Uppgift och syfte Kost & Näring är

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Fältbiologerna

Stadgar för Fältbiologerna Stadgar för Fältbiologerna Organisationsnummer 802004-2738 Senast reviderade 1. Syfte mom. 1 Fältbiologernas syfte är att: - samla natur- och miljöintresserade barn och ungdomar. - sprida kunskap om och

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16)

SAMVERKANSAVTAL. Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia. Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) SAMVERKANSAVTAL Avtal om samverkan och medarbetarinflytande för Lernia Lernia Samverkansavtal Sid 1 (16) Innehåll 1. Gemensamma utgångspunkter... 3 2. Samverkan... 3 3. Arbetsplatsträff... 4 4. Samverkansgrupp...

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping

Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping 1 (5) Lokala stadgar för Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköping Röda Korsets Ungdomsförbund Norrköpings stadgar innehåller grundläggande bestämmelser för organisationen. Stadgarna ska säkerställa medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen

Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267. Bemanningsföretagen Från och med den 1 januari år 2008 träder Unionen in, och ersätter HTF, som facklig part i detta avtal. Avtalskod 267 Bemanningsföretagen Omställningsavtal Utdrag ur Förhandlingsprotokoll Datum 2004-05-13

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Protokoll nr 10-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 10-11 december Stockholm

Protokoll nr 10-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 10-11 december Stockholm Protokoll nr 10-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 10-11 december Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson hälsar välkomna och öppnar mötet. Föreningsstyrelsen Närvaro: AH

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad

Checklista för idrottens arbetsgivare. - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Checklista för idrottens arbetsgivare - små till medelstora föreningar med upp till fem anställda där styrelsen är ideellt engagerad Innehåll Arbetsgivaransvar Medlemskap i arbetsgivarorganisation Kollektivavtal

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar 1 ST inom Sveriges Domstolar FÖR MEDLEMSREKRYTERING OCH MEDLEMSVÅRD Reviderad 2006-05-31 Reviderad 2008-11-11 2 Innehållsförteckning Medlemsrekrytering allmänt s. 3 Rutiner vid nyanställning s. 4 Rutin

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet

ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Välkommen till Byggnads ditt skyddsnät, din trygghet i arbetslivet Det här får du för din medlemsavgift Rådgivning Har du eller chefen rätt? Var inte rädd att ställa frågor! Vi hjälper dig att förklara

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer