unionen.se/klubbar/spf

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "unionen.se/klubbar/spf"

Transkript

1 Systembolagets Personalförening Handbok för Förtroendevalda Ett informationsmaterial från SPF unionen.se/klubbar/spf Version 15,september 2010

2 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SPFS ORGANISATION...5 UNIONEN...5 UNIONEN...6 MÅLSÄTTNING FÖR FÖRENINGSSTYRELSEN...7 FÖRHANDLINGSORDNING...8 LATHUND FÖRHANDLINGAR OCH SAMVERKAN...8 REKRYTERING...8 Löneförhandling...9 Försäljare...9 Områdespott för försäljare (borttagen 2010)...9 Butikschef...9 Personal på HK...9 Uppsägningar på grund av personliga skäl och avsked...10 Handläggning av varsel/underrättelse...10 Varselöverläggning...10 Uppsägning på grund av arbetsbrist...11 Försäljare...11 Butikschef...11 Medarbetare på HK...11 Varsel till Länsarbetsnämnd...11 Turordning...12 LAS lista/las tid...12 Avtalsturlista...12 Trygghetsrådet...12 Kollektivavtalsförhandlingar...13 Organisationsförändringar...13 FÖRHANDLINGSORDNING VID OENIGHET VID SAMVERKAN...13 Samverkansnivå 1 (Medarbetare närmaste chef)...13 Chefen och medarbetarna ska på alla sätt försöka lösa frågor i samförstånd på arbetsplatsmötena...13 Central förhandling...13 Samverkansnivå 2 (Områdeschef kontaktombud)...14 Samverkansnivå 3 (Samverkansrådet)...14 ARBETSUPPGIFTER FÖR KLUBBSTYRELSEN...15

3 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 3 ATT VARA FÖRTROENDEVALD INOM SPF ETISKT DOKUMENT...16 Våra medlemmar...16 Vår arbetsgivare...16 KOSTNADSSTÄLLEN...16 ARBETSUPPGIFTER FÖR SPF OMBUD...17 VAL AV SPF OMBUD...18 MEDLEMSKAP I UNIONEN/SPF SAMT REKRYTERING...19 VARFÖR SKALL JAG BLI MEDLEM I UNIONEN OCH SPF...20 AVGIFTER...21 ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER...21 A KASSAN...21 ÅRSMÖTE...22 Inför årsmötet...22 Årsmöteshandlingar...22 Efter årsmötet...22 Hur man skriver en motion...23 Arbetsordning för valberedning...24 LOKALA STUDIEORGANISATÖRER...25 Arbetsuppgifter...25 UTBILDNINGSÖVERENSKOMMELSE MELLAN SPF OCH SYSTEMBOLAGET...26 TIPS OCH TANKAR OM UTBILDNINGS OCH INFORMATIONSARBETE I KLUBBEN...27 ATT TÄNKA PÅ VID ANSÖKAN OM FACKLIG LEDIGHET...27 SPF OMBUDSDAG...27 Förslag och tips...28 PROTOKOLL...29

4 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 4 Lokala klubbar...29 Föreningsstyrelsen...29 Representantskapet (RS)...29 Övriga protokoll...29 FÖRSÄKRINGAR...30 A KASSA...30 KONTAKTPERSONER I SPF...30 Studieansvariga...30 Handboksförfattare och redaktör...30 INLOGGNING PÅ TEKNISK INFORMATION...30 AKTUELLA BROSCHYRER OCH ANNAT INFORMATIONSMATERIAL...31 Blanketter...31 Regelverk och annat informationsmaterial...31

5 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 5 SPFs organisation SPF, som grundades 1915, är en branschorganisation som tillhör Unionen. Anställda vid Systembolaget blir vid inträde i Unionen även medlemmar i SPF. Föreningen omfattar för närvarande ca medlemmar. Ordföranden, som valdes i maj 2010, heter Anna Holgersson och är försäljare på Vinkällarbutiken i Malmö. Alla lokala klubbar har sina egna ordföringar. Den här bilden är ett försök att illustrera SPFs organisation. Det känns liksom pliktskyldigt att ha en sådan här ritning, det ser ganska proffsigt ut, tycker ni inte? SPF (RS) Valberedning Bolagsstyrelsen Skyddskommitt é FÖRENINGSSTYRELSE Samverkansråd Kontaktombud 8 st 4 Chefer / 4 F ö rs ä ljare 7 - grupps - styrelse 1 7- grupps - styrelse grupps - styrelse 3 7 -gruppsstyrelse 4 7-gruppsstyrelse 5 7-gruppsstyrelse 6 7-gruppsstyrelse grupps - styrelse 8 Kontorsklubben Chefsklubbar OC - omr. - 7 F ö rs ä ljarklubbar OC - omr. - 7 Chefsklubbar OC - omr F ö rs äljarklubbar OC - omr. -15 Chefsklubbar OC-omr. -27 Försäljarklubbar OC-omr. -27 Chefsklubbar OC-omr F ö rs ä ljarklubbar OC - omr ombu per butik 1 SP -ombu per butik 1 -ombu per butik 1 - ombu per butik 1 -ombu per avdelning?

6 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 6 Unionen Unionen är Sveriges näst största fackförbund, och politiskt obundet. Förbundet bildades 1 januari 2008 då HTF och SiF slog sina påsar ihop. Vi är ca en halv miljon medlemmar, huvudsakligen tjänstemän i den privata sektorn men också inom exempelvis Handeln och Systembolaget. Unionens vision lyder sammanfattat: Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet. Cecilia Fahlberg, ordförande Vill du veta mer? Besök som medlem skaffar du enkelt en egen inloggning och kan då se vad just din lokala SPF klubb heter. Du hamnar nämligen automatiskt hos din lokala klubb när du loggat in. SPF har också en huvudsida På hemsidan kan du också enkelt bli medlem antingen direkt, eller genom att skriva ut en blankett som du sedan postar. Vill du hellre ringa? Numret är Du som redan är medlem och behöver prata med facket ringer till Unionen Direkt på

7 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 7 SPF är indelat i områden, som i sin tur delas i klubbar för försäljare och butikschefer. Varje klubb representeras i 7 grupper vars struktur i stort följer områdesindelningen. I Stockholm finns även en klubb för kontorspersonal. Där organiseras, förutom HK personalen, även personalen på Skarpö kursgård, i Jordbro samt områdescheferna. Anställda på våra varudepåer har också en egen klubb Depåklubben. Varje arbetsställe skall ha sin fackliga representant, SPF ombudet. Varje försäljarklubb, kontorsklubben och Depåklubben utser på sina respektive årsmöten representanter till Representantskapet (RS), som är SPFs högsta beslutande instans. För butikscheferna gäller, att respektive 7 grupp skickar varsin representant. RS, som har ordinarie sammanträde en gång om året, utser bl a Föreningsstyrelsen och representanter till övriga centrala uppdrag. Förhandlingar rörande löner och allmänna anställningsvillkor handhas av Unionens förhandlingsavdelning. SPF nominerar representanter till branschdelegationen, som utses av Unionens Förbundsråd. Mellan avtalsförhandlingarna råder fredsplikt. Du kan som enskild medlem påverka den demokratiska processen. Kontakta din klubb för ytterligare information om hur du bäst kan driva din fråga. En fullständig förhandlingsordning finns att läsa under gruppen SPF Systembolagets Personalförening, som du hittar på om du är medlem och har inloggning. Klicka på Dokument och därefter Avtal. Målsättning för Föreningsstyrelsen SPFs Föreningsstyrelse skall: Serva klubbarna och hjälpa dem att göra ett bra arbete. Gemensamt med Unionen företräda de anställda i fackliga angelägenheter och verka för en rättvis lönesättning och bästa möjliga anställningsvillkor för medlemmarna, oavsett anställningsform, arbetsplats och tjänsteställning. Arbeta för att öka den fackliga kunskapsnivån och aktiviteten hos medlemmarna. Verka för en god kontakt med och mellan förtroendevalda och klubbarna samt för att aktivera samtliga styrelser. Aktivera SPF ombuden för att på ett effektivt sätt kunna fånga upp medlemsopinionen. Uppmuntra medlemmarna att lokalt delta i Unionens regionala arbete för att den vägen påverka Unionen med våra medlemmars uppfattning i olika frågor. Tillsammans med Unionen genom avtal och överläggningar med företagsledningen söka skapa de praktiska förutsättningarna som behövs för fackligt arbete inom Systembolaget. Genom samverkansråd söka skapa bästa möjliga förutsättningar för SPFs medlemmar. Föreningsstyrelsen ansvarar främst inför sina medlemmar, men har gemensamt med företagsledningen även ett ansvar inför allmänheten, dvs. våra kunder.

8 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 8 FÖRHANDLINGSORDNING SPF är en egen organisation men vi tillhör Unionen, där vi bland annat har en egen ombudsman. Det är en mängd förhandlingar som sker, i stort sett varje dag, och för att alla skall veta på vilka nivåer detta sker finns en Förhandlingsordning. Den är framtagen gemensamt av Systembolaget, SPF och Unionen. Det är en ganska lång och kanske inte så rolig läsning, men vi har valt att återge den i sin helhet i detta material för att du som söker informationen skall kunna hitta den. Så, håll tillgodo! Här är hela texten. Lathund Förhandlingar och Samverkan Vid förhandlingar mellan Systembolaget och dess fackliga parter är ofta många roller/personer inblandade. Detta dokument är en sammanställning i en s.k. Lathund av arbetsrättslagar, vårt kollektivavtal, samverkansavtal och de policys och riktlinjer som reglerar förhållandet arbetsgivare och arbetstagare. Lathunden riktar sig främst till fackliga förtroendemän, chefer och medarbetare på Personalenheten för att förtydliga vem som gör vad i olika förhandlingssituationer. REKRYTERING Innan man påbörjar en rekrytering ska chefen först samverka med sina medarbetare för att diskutera hur man löser vakansen, om det finns möjlighet till att skriva upp kontrakt, om någon har företräde, hur kravprofilen ska se ut mm. Detta gäller vid samtliga rekryteringar. Ansvarig för detta är närmaste chef. Vid tillsättning av chefer ska detta förhandlas med berörda fackliga parter enligt nedan: Så snart ansökningstiden löpt ut skickar personaladministratören en länk till försäljarkontaktombudet för respektive område. Denna länk ger via vårt webbrekryteringsverktyg kontaktombudet tillgång till samtliga ansökningar till aktuell tjänst. På HK kontaktas Kontorskubben och Akademikerföreningen med samma information. Efter ansökningstidens utgång gör personaladministratören ett första urval där sökande som inte uppfyller grundkraven i rollprofilen sorteras bort. Observera att interna sökande aldrig sorteras bort i detta urval. Efter intervjuer, referenstagning och vid externa kandidater, även kontroll av UC och brottsregister, väljer chefen en slutkandidat. Chefen informerar det fackliga ombudet om vem som är slutkandidat. Detta ske vanligen per mail men bör kompletteras med ett telefonsamtal eller SMS för att inte tappa tid. Det fackliga ombudet har därefter ett samtal per telefon med slutkandidaten för att stämma av de berörda medarbetarnas önskemål i kravprofilen. I undantagsfall och vid särskilda omständigheter kan ett personligt möte vara aktuellt. Detta ska hållas inom en vecka från det att informationen från chefen skickades. Därefter förhandlar parterna. Efter avslutad förhandling skriver chefen protokoll och sänder till det fackliga ombudet för underskrift. Detta skickas därefter till personaladministratören för arkivering. Om parterna inte kommer överens ska begäran om central förhandling ske så snart det är möjligt, dock senast 10 kalenderdagar från den dag då den lokala förhandlingen avslutades. Möjlighet finns alltid för den fackliga parten att istället för att begära en central förhandling, reservera sig mot beslutet och då skrivs detta in i protokollet.

9 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 9 Löneförhandling Ansvariga för processen är personalenheten som efter avslutade branschförhandlingar skickar ut tidplan, instruktioner, underlag mm. Chefen är ansvarig för att lönesamtal hålls med varje medarbetare innan förhandlingarna startar. Efter att förhandlingen är avslutad ska chefen meddela den nya lönen och förklara på vilka grunder den är satt. I god tid innan förhandlingarna ska facket undersöka vilka personer som är anslutna till Unionen/SPF (Systembolagets Personalförening) eller andra fackförbund och därefter ta reda på vilka som vill bli företrädda av facklig representant i förhandlingarna. De som vill bli företrädda hamnar på en lista. De personer som inte har någon facktillhörighet eller som inte vill bli företrädda av facklig representant läggs på en annan lista. För försäljare är det SPF ombudet på butiken som är ansvarig för detta. För butikschefer är det den av butikschefsklubben utsedda löneförhandlaren och på HK är det Kontorsklubben resp. Akademikerföreningen. Försäljare Löneförhandling på butik för försäljare sker genom att SPF ombudet och butikschefen förhandlar om lönerna på butiken. Det är butikschefen som i god tid kallar till förhandling och bokar möte med SPF ombudet. Om SPF ombud saknas på butiken skall butikschefen i god tid kalla klubbordföranden för försäljarna i området och boka möte för förhandling. Områdespott för försäljare (borttagen 2010) Eventuell områdespott fördelas i enlighet med vad som överenskommes av de centrala parterna i samband med kollektivavtalsförhandlingarna. (Notering: Områdespotten togs bort i löneavtalet september 2010). Butikschef Löneförhandling för butikschefer sker genom att den av butikschefsklubben utsedda löneförhandlaren förhandlar med områdeschefen. Det är områdeschefen som i god tid kallar till förhandling och bokar möte med utsedd löneförhandlare. Personal på HK Företaget kallar Kontorsklubben och Akademikerföreningen som representeras av klubbstyrelserepresentanter. Arbetsgivaren företräds av avdelningscheferna och personalenheten.

10 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 10 Uppsägningar på grund av personliga skäl och avsked Personalenheten tar kontakt med kontaktombudet i berört område som är mottagare av ärenden såsom uppsägning av personliga skäl, avsked och andra individärenden av allvarligare karaktär. Detta gäller under förutsättning att personen är medlem i Unionen/SPF. I övrigt tas kontakt med den fackliga organisation som medarbetaren tillhör. Efter mottagande av ett ärende informerar kontaktombudet ordföranden i Föreningsstyrelsen och klubbordförande. När det gäller kontorspersonal, så kontaktas Kontorsklubben./Akademikerföreningen. Uppsägning på grund av personliga skäl kan ske på grund av exempelvis bristande duglighet, misskötsamhet eller allvarligare samarbetssvårigheter. Varsel ska göras minst två veckor innan uppsägningen. Vid avsked har den anställde grovt misskött sina skyldigheter mot företaget till exempel åsidosatt företagets policys, förskingrat eller dylikt. Varsel måste göras minst en vecka före avskedandet. Handläggning av varsel/underrättelse 1. Personalenheten meddelar kontaktombud i berört område om man har för avsikt att lägga ett varsel om uppsägning/avsked. Personalenheten informerar även SPF:s ordförande. När det gäller kontorspersonal, så kontaktas Kontorsklubben eller Akademikerföreningen. 2. Kontaktombudet i berörd 7 grupp, skall om möjligt vara med när underrättelsen överlämnas till den anställde, i det fall personen är medlem i Unionen/SPF. 3. Kontaktombudet undertecknar varselhandling från personalenheten, ett exemplar sparas på SPF rummet i låst skåp. Varselöverläggning Om medarbetaren motsätter sig uppsägning en/avskedet begärs varselöverläggning, antigen av facket eller av medarbetaren. Denna begäran måste göras inom 7 dagar efter att den anställde mottagit underrättelsen. Överläggningarna förs mellan kontaktombud i berörd 7 grupp och representant för företaget.

11 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 11 Uppsägning på grund av arbetsbrist Försäljare När övertalighet har konstaterats: 1. Områdeschef eller personalman kontaktar den lokala klubbens försäljarordförande. 2. Områdeschef eller personalman informerar ordförande i Föreningsstyrelsen. 3. Områdeschef och lokala klubbordförande förhandlar och diskuterar tänkbara lösningar. Föreningsstyrelsen finns som stöd, om detta behövs. 4. Vid förhandling på individuell nivå skall kontakt tas med ombud från det fack som personen tillhör. Butikschef När övertalighet har konstaterats: 1. Områdeschef tar kontakt med den lokala chefsklubben förhandlar och tänkbara lösningar diskuteras. Föreningsstyrelsen finns som stöd, om detta behövs. 2. Lokala chefsklubben tar kontakt med Unionen som vid behov medverkar vid förhandlingen. Är medarbetaren medlem i annat fackförbund ska förhandlingen hållas med dessa. Medarbetare på HK När övertalighet har konstaterats: 1. Enhetschef eller personalman kontaktar Kontorsklubben och Akademikerföreningens styrelse. 2. Enhetschef eller personalman informerar ansvarig i Föreningsstyrelsen om det berör SPF. 3. Enhetschef och representant för Kontorsklubben och Akademikerförningen förhandlar och diskuterar tänkbara lösningar. Föreningsstyrelsen finns som stöd, om detta behövs. Är medarbetaren medlem i annat fackförbund ska förhandlingen hållas med dessa. Varsel till Länsarbetsnämnd Företaget måste underrätta/varsla Länsarbetsnämnden (LAN) i länet vid uppsägning på grund av arbetsbrist om det berör mer än 5 anställda. Personalenheten hanterar kontakterna med LAN. Varsel ska lämnas: Minst två månader i förväg, när högst 25 arbetstagare berörs Minst fyra månader i förväg, när arbetstagare berörs Minst sex månader i förväg, när fler än 100 arbetstagare berörs

12 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 12 Turordning Företräde till fortsatt anställning enligt LAS beror på följande faktorer: Sammanlagd anställningstid Tillräckliga kvalifikationer Ålder Turordning sker per driftenhet dvs. vanligen per butik eller hela HK. Om facket så begär kan andra indelningar göras exempelvis att flera butiker på samma ort ingår i samma driftenhet. LAS lista/las tid Företaget tar fram namnlista på alla berörda medarbetare på en driftenhet och sorterar den efter så kallad LAS tid, det vill säga efter sammanlagd anställningstid. Avtalsturlista I enlighet med omställningsavtalet har parterna möjlighet att göra avsteg från LAS och därmed komma fram till en så kallad Avtalsturlista. Enligt Omställningsavtalet ska parterna värdera företagets behov och krav av bemanning och kompetens för att man ska kunna bedriva fortsatt verksamhet. Omställningsavtalet är en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv och PTK där grundtanken är att företaget avsätter ekonomiska medel som ska användas i samband med driftsinskränkning. På det viset ska både företagets behov av arbetsstyrkans sammansättning och uppsagdas krav på ekonomisk kompensation och hjälp till nytt arbete tillgodoses. Se vidare under Trygghetsrådet. Trygghetsrådet Trygghetsrådet (TRR) är en stiftelse som arbetar på uppdrag av arbetsgivare och arbetstagarförbund. Cirka företag som är idag anslutna dit. Finansiering sker genom avsättning av 0,3 % av varje företags lönesumma. Genom TRR kan de som blir uppsagda på grund av arbetsbrist få: råd, vägledning och individuellt stöd i syfte att lättare få ett nytt jobb eller starta ett nytt företag ekonomiskt stöd i form av avgångsersättning (AGE) om man har en lön överstigande kronor. Detta gäller under förutsättningen att man fyllt 40 år, varit anställd hos samma arbetsgivare i minst 5 år och blivit uppsagd pga arbetsbrist.då kan man ansöka om ett kompletterande inkomstskydd som ger upp till 70 % av den gamla lönen i 6 månader och därefter till 50% under max 18 månader

13 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 13 Kollektivavtalsförhandlingar Förhandling om kollektivavtal sker vanligtvis när gällande kollektivavtal löper ut. Dessa förhandlingar föregås från SPFs sida av avtalskonferenser där de krav som skall föras vid förhandlingen sammanställs och graderas. På den centrala avtalskonferensen väljs förhandlingsdelegationen. Förhandlingen sker mellan ombud för Unionen och Svensk Handel. Förhandlingsdelegationer från SPF och företaget finns på plats och deltar genom att ta emot de förslag som den andra parten lägger fram. Förhandlingsdelegationen diskuterar förslagen och lämnar sedan ett motförslag via sin ombudsman. Systembolaget har idag kollektivavtal med Unionen Akademikerförbunden Fastighetsanställdas förbund Organisationsförändringar Chef samverkar med berörd personal om tänkt omorganisation tidigt, så att medarbetarna ges tillfälle att påverka. Vid stor omorganisation bör man kanske börja i mindre grupper, så att alla får chansen att komma till tals. Vid en mindre omorganisation diskuterar chef endast med de närmast berörda. FÖRHANDLINGSORDNING VID OENIGHET VID SAMVERKAN Samverkansnivå 1 (Medarbetare närmaste chef) Chefen och medarbetarna ska på alla sätt försöka lösa frågor i samförstånd på arbetsplatsmötena. Om parterna ändå inte kommer överens är chefen skyldig att vänta med beslutet om det fackliga ombudet på arbetsplatsen begär det. På en arbetsplats som saknar fackligt ombud är det den lokala fackliga organisationen anmäla oenigheten till chefen. Anmälan om oenighet i en fråga ska ske omedelbart till chefen. Saknas lokal facklig representation på arbetsplatsen måste chefen ge medarbetarna rimlig tid att få hjälp av sin fackliga organisation. Anmälan om oenighet ska i detta fall ske inom sju kalenderdagar från det att frågan behandlades på arbetsplatsmötet. Efter att oenighet anmälts så förhandlar parterna (berörd chef och lokalt fackligt ombud) på traditionellt sätt i enlighet med MBL. Om man därefter inte blir överens kan chefen eller lokalt fackligt ombud hänvisa frågan vidare. Då förhandlar chefen förstärkt med sin närmaste chef vid behov med lokalt fackligt ombud förstärkt med klubbstyrelsens ordförande eller av denne utsedd representant. Om parterna inte kommer överens på denna nivå kan endera parten begära att ärendet tas till central förhandling. Begärs inte central förhandling har arbetsgivaren rätt att fatta beslut i ärendet. Central förhandling Om samverkan i en fråga ersatts av lokal förhandling enligt MBL och oenighet uppstått, ska central förhandling begäras senast inom tio kalenderdagar från det att den lokala förhandlingen avslutats.

14 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 14 Samverkansnivå 2 (Områdeschef kontaktombud) Samverkansmöte på områdeschefsnivå sker med två kontaktombud (en bc klubbsrepresentant och en försäljarklubbsrepresentant) per 7 grupp. Vid oenighet kan endera parten begära förhandling i enlighet med MBL. Om man därefter inte blir överens kan endera parten begära att ärendet förs vidare. Då förhandlar områdeschefen förstärkt med försäljningschefen vid behov med kontaktombud förstärkt med representant från SPFs Föreningsstyrelse vid behov. Om parterna inte kommer överens på denna nivå kan endera parten begära att ärendet tas till central förhandling. Begärs inte central förhandling har arbetsgivaren rätt att fatta beslut i ärendet. Samverkansnivå 3 (Samverkansrådet) Samverkansrådet är högsta instans vid lokal samverkan i Systembolaget. Rådet består av: VD, försäljningsdirektör, personaldirektör, ekonomidirektör, inköpsdirektör och representanter för SPF (5 st) och Akademikerföreningen SACO (1 st). Andra personer kan adjungeras till Samverkansrådet. De frågor som behandlas är i första hand framtidsinriktade. Rådet behandlar frågor som rör ekonomi, personal och organisation. Vid oenighet kan endera parten begära förhandling i enlighet med MBL. Om parterna inte kommer överens på denna nivå kan endera parten begära att ärendet tas till central förhandling. Begärs inte central förhandling har arbetsgivaren rätt att fatta beslut i ärendet.

15 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 15 Arbetsuppgifter för Klubbstyrelsen Butiksbesök I mån av tid eller om behov uppstår, gärna vid varje nyetablering eller ny butikschef. Bearbeta butiker utan ombud. Butiksförhandlingar Vid behov Kontakt med andra lokala klubbar I 7 gruppsmöten Kontakt med Föreningsstyrelsen Vid behov ID löneförhandlingar på butiker utan ombud Vid varje lönerevision Inför avtalskonferens medlemsmöte sammanställa avtalskrav Inför SPFs Representantskap (RS): motioner nomineringar till valberedningen styrelsemöte innan RS för genomgång av motioner och övriga möteshandlingar återkoppling till motionär Löpande arbete: Budget Uppdatera klubbwebben Medlemsmöten SPF ombudsdag 1 gång varje år (2 om det är lönerevision) Inrapportering av förtroendevalda (till Unionen och SPF) Låt gärna butikerna veta er agenda, så att de vet när ni har möten Skicka gärna ut ett nyhetsbrev till era butiker efter varje möte. Konstituering Direkt efter årsmötet, rapportera till Föreningsstyrelsen och Unionens region Medlemsrekrytering Löpande Årsmöte Måste hållas mellan 1/1 och 15/2 Årsmötesplanering Höstterminen Årsmötesprotokoll (till Unionen regionalt och Senast 2 veckor efter årsmötet SPFs Föreningsstyrelse) Styrelsemöten Skall protokollföras!

16 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 16 Att vara förtroendevald inom SPF Etiskt dokument Som förtroendevald skall du tänka på vad du gör och föregå med gott exempel. Våra medlemmar Som facklig organisation är vår uppgift att göra våra medlemmars arbetsliv så tryggt och givande som möjligt. Du skall verka för en god arbetsmiljö, både psykosocial och fysisk Du ger stöd till våra medlemmar och värnar om deras integritet. Var medmänniska! Du skall vara lyhörd för medlemmars synpunkter och krav, ge råd och/eller hänvisa dem till rätt instans. Du skall dela med dig av din kunskap. Du skall söka information och se till att den sprids till medlemmarna. Du skall visa engagemang. Genom ditt engagemang värvar vi fler medlemmar så att vi kan fortsätta vara en stark fackförening. Vår arbetsgivare Våra medlemmar har sin försörjning i Systembolaget. Det ligger i den fackliga organisationens intresse att det går bra för vår arbetsgivare. Du skall värna om Systembolagets mål, verksamhet och styrdokument. Du skall känna till och följa Systembolagets riktlinjer och policies, till exempel leverantörspolicyn. Du skall vara professionell och skilja på sak och person. Kostnadsställen Denna information återfinns egentligen i Ekonomihandboken (som är skild från detta material), men är så viktig att den förtjänar att finnas även här: Kostnadsställe 3250 skall alltid konteras med aktivitetsnummer: Aktivitetsnummer Benämning Används till Utbildning av SPF ombud SPF ombudsdagar Bolagsstyrelse För våra representanter i Bolagsstyrelsen SPF Centralt Föreningsstyrelsen, Kontaktombud, Skyddskommitté, Pensionsstiftelse, SPF konferens, 7 gruppsmöten, Samverkansråd SPF Lokalt 80 timmar klubbstyrelse, Medlemsmöten (5h/år/medlem), Löneförhandlingar, Utbildningen En grund att stå på, Lokal förhandling, Rehabstöd

17 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 17 Arbetsuppgifter för SPF ombud Som SPF ombud är du facklig förtroendeman enligt lag och har därmed rätt till den ledighet som krävs för ditt uppdrag. Tid för att sköta ditt fackliga uppdrag begär du av butikschefen. Den skall redovisas på kostnadsställe 3250, aktivitetsnummer Som SPF ombud skall du fungera som kontaktlänk mellan medlemmarna på butiken och de olika organ som finns inom Unionen och SPF. Om medlemmarna på butiken undrar över något, är det meningen att du skall hjälpa dem att finna svaret. Du behöver alltså inte kunna allting själv, men däremot ha lite koll på vart medlemmarna kan vända sig för att få svar på sina frågor. Din lokala klubb är normalt den första kontakt du vänder dig till. I det dagliga butiksarbetet är det Samverkansavtalet som visar hur det är tänkt att medbestämmandet skall fungera. Du skall verka för att alla anställda är medlemmar i Unionen/SPF och informera nyanställda om vår organisation så snart som möjligt. Du skall se till att alla betalar rätt avgift i förhållande till inkomsten. En förutsättning för att avgiften skall kunna hållas rimlig är att alla betalar sin andel av kostnaderna. Du har rätt till överläggningar med butikschefen för att ge personalens samlade syn på hur bl a bemanningsplan och kontrakt bör utformas. Du skall se till att finns en Unionen/SPF anslagstavla på din butik. Använd den för meddelanden av facklig karaktär och se till att dessa tas ner då de inte längre är aktuella. Dela också med dig av den information du själv får. När din lokala klubb kallar till exempelvis års eller medlemsmöte: se till att gå dit, och uppmuntra andra medlemmar på butiken att följa med. Utbildning för ditt uppdrag får du främst via en webbaserad grundkurs hos Unionen. För att få veta mer om detta, kontakta studieansvariga i Föreningsstyrelsen eller i din lokala klubb. Det är viktigt att medlemmarnas synpunkter kommer fram till de förtroendevalda. Hjälp oss genom att tala om vad medlemmarna vill i olika frågor. Vänd dig till din klubb, SPFs Föreningsstyrelse eller till Unionen med synpunkter och frågor.

18 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 18 Val av SPF ombud SPF ombudet utses genom röstning på butiken, lämpligen vid butiksträff eller Samverkansmöte. Det är bara försäljare och kombitjänster som är medlemmar i Unionen som får rösta, inga andra! Ni har rätt att hålla möte utan att butikschefen eller icke medlemmar närvarar, bara ni ser till att hålla mötet på en tidpunkt som inte stör verksamheten i onödan. Var flexibla! Mandatperioden är 3 år. Detta innebär att du måste hålla reda på när det är dags för omval eller val av en efterträdare. I båda fallen måste en ny anmälan göras. Det SPF ombud som slutar eller byter butik ansvarar för att en efterträdare utses. Sedan är det dags att göra en överlämning. Det kan ta några timmar, och skall föras på Prata med chefen om att få tid för detta, så att ni kan göra det i lugn och ro utan att det behöver stöka till butiksarbetet. Blanketten Anmälan av SPF ombud skriver du ut från ViNet under Personal/Facklig Verksamhet/SPF/Allmänt om SPF. Den finns också på under gruppen SPF/Blanketter. Blanketten skall upprättas i fyra exemplar: Ett ex till Unionens Regionkontor Ett ex till Lönekontoret, HK Ett ex till ordföranden i den lokala klubben Ett ex sparas på butiken i ombudets pärm. Skriv också ut A4 affischen Förtroendevalda på denna butik (finns på samma ställen som blanketten). Fyll i lappen och spika upp den på en väl synlig plats i personalutrymmena!

19 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 19 Medlemskap i Unionen/SPF samt rekrytering Rätt att bli medlem har all butiks och kontorspersonal samt kombitjänster inom Systembolaget. Anställda som har flera arbeten skall vara organiserade efter sin huvudsysselsättning. Om till exempel en av våra försäljare med 12 timmarskontrakt också arbetar i Konsum 20 timmar i veckan, skall personen vara medlem i Handels, inte Unionen. Det omvända gäller givetvis om arbetet på Systembolaget överväger. Detta kallas huvudsysselsättningsprincipen. Nyanställda bör bli medlemmar redan från början av sin anställning. Även om provanställningen skulle upphöra kan det vara värdefullt för den anställde att ha medlemskap. Att bli medlem är enkelt besök och fyll i ansökan direkt på hemsidan, eller skriv ut en blankett som du sedan fyller i och postar. Bra att veta är att om inträdesansökan kommer till Unionen efter den 15:e i månaden blir du medlem från nästföljande månad. Det finns inget system där avgiften dras via lönen, däremot tillhandahåller Unionen autogiro, om du inte vill ha inbetalningskort varje månad. Autogiro väljer man vid inträdesansökan, eller genom att kontakta Unionen i efterhand. Om någon som anställs är medlem i annan organisation skall inträdesansökan insändas på vanligt sätt till Unionen. På ansökan anges vilket förbund man tidigare varit medlem i samt sista månad för avgiftsbetalning. Inträde i Unionen sker påföljande månad. Övergångsbevis skall också bifogas, det får man från sitt gamla förbund. Man kan ha olika uppfattningar om fackföreningsrörelsen och om Unionen, men de flesta är ense om att systemet med arbetstagarorganisationer är nödvändigt för att arbetsmarknaden skall fungera med kollektivavtal, försäkringar, pensioner etc. För att kunna påverka sådana frågor eller för att påverka fackföreningen som sådan, krävs medlemskap. Inom Systembolaget är omkring medlemmar i Unionen och SPF. Av dessa är hundratals engagerade, t ex SPF ombud, ledamöter i styrelser på olika nivåer, skyddsombud eller som aktiva medlemmar i övrigt. Många av dessa lägger ned ett betydande arbete och en stor del av sin tid på att förbättra arbetskamraternas löne och anställningsvillkor eller arbetsförhållanden/miljö. På en annan nivå pågår motsvarande arbete inom Unionen, centralt och regionalt, samt inom PTK och TCO. Våra kollektivavtal gäller även för icke medlemmar och alla har således rätt till en del förmåner och villkor inom respektive avtalsområde. Det är givetvis osolidariskt att bara en del anställda betalar kostnaderna för den fackliga verksamheten som alla har nytta av. För att hålla kostnaderna på en rimlig nivå och för att ha en stor medlemskår bakom sig vid förhandlingar är det därför viktigt för Unionen att så många som möjligt är medlemmar. Detta för att få en möjlighet att påverka, för att få personlig hjälp vid problem som rör arbetet, vid konflikt eller arbetslöshet. Dessa exempel är några viktiga skäl till varför varje anställd inom Systembolaget bör vara medlem i Unionen och SPF.

20 Systembolagets Personalförening SPF Sidan 20 Varför skall jag bli medlem i Unionen och SPF räcker det inte att bara gå med i A kassan? A kassan är dyr, och det beror på regeringsbeslut. Många är dock fortfarande bara med i A kassan utan att tänka på vad man går miste om när man inte är fullvärdig medlem i förbundet. Detta får du som medlem i Unionen A kassan Hjälp och stöd i frågor som rör din lön dina anställningsvillkor din framtida trygghet omorganisering och rationalisering på ditt företag Juridisk hjälp vid tvist med din arbetsgivare Tidningen Kollega som ger dig information om din bransch, nya regler, avtal, sociala förmåner och försäkringar a a a a a a Möjlighet att teckna mycket förmånliga försäkringar: gruppliv trygghetsförsäkring vid arbetsskada pensionsförsäkring hemförsäkring barnförsäkring Möjlighet att få bra banklån a a a a a a Ersättning vid arbetslöshet a a Ersättning vid strejk och lockout a Vill du veta din avgift, besök eller ring Unionen Direkt ( ). Unionen erbjuder också en inkomstförsäkring, som ger ersättning utöver A kassan vid högre månadsinkomster. Aktuell information om inkomstförsäkringen finns på

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014

Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar. inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Reviderad juni 2014 Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Reviderad juni 2014 Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm, 08-556 068

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4

Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Innehåll Europeiska företagsråd 3 Introduktion 3 Varför Europeiska företagsråd 3 Regler i korthet 4 Frågor och svar om Europeiska företagsråd 6 Vilka länder kan avtalet omfatta? 6 Vilka företag och enheter

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald

Din roll och ditt uppdrag. som förtroendevald Din roll och ditt uppdrag som förtroendevald Innehållsförteckning Saco-S fackliga politik med fokus på verksamhet och individ sidan 4 Inflytande på arbetsplatsen sidan 6 Saco-S roll i den lokala lönebildningen

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer