PÅ UPPSPÅRET NR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PÅ UPPSPÅRET NR 1 2012"

Transkript

1 PÅ UPPSPÅRET NR

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET I skrivande stund har våren kommit och klubbens årsmöte är avklarat. Den valda styrelsen tackar för förtroendet och nu gäller det att alla hjälps åt med att kraftsamla inför kommande avtalsrörelse. En avtalsrörelse som nu har startat upp med förhandlingar för hela Spårtrafikområdet. När de förhandlingarna är klara fortsätter förhandlingar med SJ AB. Nuvarande avtal går ut den 31 mars. Klubbens årsmöte samlade sig omkring tre yrkanden som valdes ut bland alla som inkommit från er medlemmar till styrelsen. Yrkandena finns redovisade på annan plats i denna tidning. Vilka yrkanden som i slutändan kommer att drivas i kommande förhandlingar med SJ AB fastställs på SEKO Förhandlingsorganisation SJ avtalskonferens den 29 mars. Martin Alnebring är klubbens representant på avtalskonferensen. Den 13 mars var jag på huvudförhandling i Arbetsdomstolen angående skadeståndsfrågan rörande ca brott mot arbetstidsbestämmelserna i Spåra-SJ. Brotten som SJ gjort sig skyldiga till och erkänt, uppstod under perioden januari-februari 2009 då SJ tillämpade turer för ombordpersonal som inte var förhandlade med SEKO. I de lokala- och centrala tvisteförhandlingarna som tidigare genomförts, har inte skadeståndsfrågan kunnat lösas. Dom i skadeståndsfrågan ska meddelas den 2 maj i år. SEKOs årsmöte med representantskapet 2012 kommer att hållas i Stockholm den 24 maj. Den stora frågan på mötet kommer att bli val av en ny avtalssekreterare. SEKO Förhandlingsorganisation SJ, har tillsammans med ett antal andra delar inom SEKO beslutat att nominera Valle Karlsson till uppdraget. Valle som idag arbetar på förbundets förhandlingsenhet har tidigare varit lokförare i Linköping och fackligt aktiv inom SEKO SJ. Vilka övriga som ev. är nominerade vet vi då nomineringstiden går ut den 16 april. Den 28 mars kommer jag att vara i Köpenhamn och träffa fackliga kamrater från Norge och Danmark inom ramen för det fackliga samarbete vi har inom NTF, Nordiska Transportarbetarefederationens utskott för ombordpersonal. De stora frågorna på mötet kommer att vara frågan om certifiering av ombordpersonal inom EU och skapande av ett formellt samarbete för ombordpersonal inom ETF, den Europeiska Transportarbetarefederationen, NTFs motsvarighet i Europa. Ska vi klara av att driva fackliga frågor i framtiden måste vi också organisera oss så att vi kan påverka dagens beslut inom EU som i morgon kommer att påverka oss ombord på tågen i Sverige. Hälsningar Stefan Zetterlund Ordförande

3 AVTALSNYTT Lönerevision 2012 har börjats på spårtrafikområdet. Dessa förhandlingar sker på Almega och omfattar samtliga företag inom bransch Spårtrafik. Första träffen hölls den 7 mars, sedan är det inbokade förhandlingsdagar 22, 23, 30 mars samt 2 april. SEKO:s krav i årets löneförhandlingar är följande: 3,5 % och löneökning med minst 860 kr/ månad Höjning av lägstalönerna Förbättra reglerna för tidsbegränsad anställning Förbättrade regler för nattarbete Observera att denna information avser endast de löneförhandlingar som sker centralt på bransch Spårtrafik. Först när dessa förhandlingar är avklarade startar lokala löneförhandlingar på SJ AB. SEKO SJ håller en avtalskonferens den 29 mars då skall klubbarnas yrkanden i de lokala förhandlingarna skall behandlas. På årsmötet den 13 mars 2012 blev SEKO Järnvägsklubben Hallsberg eniga om att skicka dessa tre yrkanden till SEKO SJ avtalsutskott: 1. BORTAVARO Skall sluta senast före ledig dag om ej personlig överenskommelse görs. Skall börja tidigast efter ledig dag om ej personlig överenskommelse görs. Kvartstid ska regleras. Införas ett max tak hur mycket kvartstid en enskild kan ha per månad. Max en överliggning per vecka. 2. ALLMÄN VISSTID Max ett år som allmän visstid, sedan tills vidare anställning. Anställningstid räknas hela kontraktstiden, oavsett hur många dagar man tjänstgör. 3. TURÄNDRINGAR Man får ej ändra turer i fast lista utan överenskommelse med den enskilde. Turändringar efter månadslista skall hela turen betalas med kvalificerad övertid. Tidsförskjutningstillägg. Yrkar på att en timmes förskjutning skall leda till 500 kr. Oavsett när ändringen görs och per gång.

4 Under hösten har representanter för SEKO Järnvägsklubben Hallsberg fört en dialog med Hallsbergs kommun angående våra möjligheter att finna parkeringsplatser. På ett möte den 7:e oktober framförde vi vår syn på marken som omger Östra Storgatan 13. Beslut kom i frågan den 7:e december. Protesterna från facket mot snäva begränsningar hjälpte. På delar av parkeringen vid Bergööska huset blir det tillåtet att stå tre dygn. Upp mot Storgatan gäller fortfarande tretimmarsbegränsningen. Ned mot järnvägen blir det däremot tillåtet att parkera i tre dygn. För hela parkeringen gäller dock att man måste ha P-skiva. På samma vis sträcker man ut parkeringstiden på parkeringen mitt emot kommunhuset, från tre till fyra timmar. På Stortorget blir det tillåtet att stå två timmar i stället för bara en timma. P-skiva krävs. Vi vill vara lite generösare än vi har varit, säger Ritzman. De ihärdiga påtryckningarna från SEKO Järnvägsklubben Hallsberg hjälpte till slut. NYA MEDARBETARE SEKO Järnvägsklubben Hallsberg vill önska de nya medarbetarna välkomna till SJ. Under utbildningstiden har klubben haft en information gällande klubben och vårat arbetssätt. Vi har meddelat att klubben följer utvecklingen gällande nya timmisar noggrant. Under våren kommer även en facklig introduktionsutbildning att erbjudas med fokus på anställningsvillkor och arbetsmiljö. UTHÄMTNING AV UNIFORM Skyddsorganisationen har kommit överens med SJ att om olägenheter uppstår vid uthämtning av uniform, så skall man finna en lösning med sin närmaste chef. Hur den lösningen ser ut är individuell. I klartext finns nu möjligheten att få sitt paket levererat till arbetsstället.

5 Förhandling T.12 Sommar Förhandling med SJ AB, gällande turlistorna för ombord och lokförarpersonal, under perioden 1/7 11/ är nu klara. När det gäller planeringen inför sommaren, enades vi och SJ AB om att en grov planering av perioden ska anslås på arbetsplatserna innan den 31/5. Detta gäller för de som går på grupp. Eventuella F-dagar samt alla FP-dagar skall också ligga kvar under perioden. SEKO tog upp detta med att ha Reserv på borta-station. Begreppet Reserv finns inte med i Spåra SJ och ska därför inte ritas med på turlistan. Detta för att minimera problemen som kan uppstå med operativ arbetsledning. Vi påpekade också att det var ritat turer med Regina mellan Göteborg-Karlstad. SJ AB hävdade bestämt att fordonen skall trafikera sträckan och att utbildning skall genomföras för personalen efter påsk. Passresa som förlänger 5-timmarsregeln är något vi diskuterade. Vi på SEKO anser att man ska ha en rast innan passresan, då man kan tas i tjänst under passresans gång och på detta sätt, bli tvingad att bryta mot 5-timmarsregeln. SJ AB svarade då med att på dessa turer, så skall ingen tas i tjänst. I förra förhandlingen gällande hela T.12, så tog vi i SEKO upp att vi ville sätta oss ner och förtydliga för- och efter-arbetstider, klargöringstider samt den faktisk förflyttningstid, man ibland kan behöva på borta station. SJ AB svarade med att man inom kort ska kalla till en sådan arbetsgrupp, där begreppen ska redas ut. De samråd som varje åkstation skulle ha genomfört innan förhandling, har av någon anledning uteblivit för Hallsberg och Karlstad ombord samt för lokförare Eskilstuna. Av denna anledning auktionerades förhandlingen och återupptogs veckan efter. SEMESTER Den 19:e mars var SEKO kallade till en MBL 11 förhandling gällande semestervalet i Hallsberg. SEKO framförde att direktiven angående utköp av sommarsemester var otydliga och att SJ AB har kringgått valordningen för hösten 2012.

6 KLUBBENS SPÅRA SJ TIPS Fridagsperiodens omfattning avseende Fp och Fv Fridagsperioden för Fp och Fv ska förutom fridagen/fridagarna omfatta ytterligare minst 12 timmar. Fridagsperioden för Fp och Fv bör om möjligt omfatta tiden från kl. 19 dagen före fridagen/fridagarna till kl. 05 dagen efter fridagen/fridagarna. Fridagstillägg Om ordinarie egentlig arbetstid eller jour fullgörs på en fredag efter kl. 19 dag före Fp-dag och detta inte beror på arbetstagaren har arbetstagaren rätt till fridagstillägg om 100 kr per timme. Semestertillägg ingår i beloppet. NYTT MEDLEMSKORT Den 13:e april kommer ni att få ett nytt medlemskort för SEKO utsänt tillsammans med SEKO tidningen. Detta kort kommer att vara fyllt med rabatter och erbjudanden. Vidare information kommer ni att finna på seko.se. SKYDDSOMBUDEN SJ AB INFORMERAR Stängd ombordförsäljning - vad händer? Många medarbetare efterfrågar information om SJ AB beslut att man har för avsikt att sluta sälja biljetter ombord på tågen, prel. juni i år. Då SJ AB inte själva lämnar ut någon information till medarbetarna väljer skyddsombuden att göra det. Bakgrund: År 2009 genomfördes ett arbete med syfte att stänga ombordförsäljningen, av detta blev intet. Hösten 2011 presenterade SJ AB att man med start i februari 2012 avsåg att stänga all biljettförsäljning ombord på resandetåg. Med den utgångspunkten tillsattes en partsammansatt grupp med representation från skyddsorganisationen och SJ AB, för att på uppdrag av chefen för Trafik & Service enhet service, Henrik Månsson kartlägga och bedöma arbetsmiljöriskerna med att inte sälja biljetter ombord på tågen. Denna riskanalys gjordes i oktober Det kan idag konstateras att det slutgiltiga dokumentet från det arbetet inte är avstämt med dem som deltog i arbetet, ej heller de slutsatser som framkommer i riskanalysen. Efter att detta arbete genomförts så har i princip ingenting hänt. Nuläget: SJ AB har nu startat ett nytt arbete på direkt uppdrag av VD Jan Forsberg. SJ AB har nu kallat skyddsombud från samtliga koncept och personalorganisationerna till tre möten med start den 21 februari. Vår syn: Om det är SJ AB ambition att minska hot- o våldsituationer ombord i samband med biljettförsäljning, så är det vår övertygelse att det kommer att bli tvärtom. Hot o våld kommer att öka, vilket tydligt har visat sig hos andra operatörer som slutat att sälja biljetter ombord, både i Sverige och i Danmark. Skyddsombuden förutsätter att det blir en bra och konstruktiv diskussion på kommande möten och har för avsikt att återkomma med ytterligare information allt eftersom arbetet fortskrider. Skyddsombuden SJ AB Division Trafik & Service

7 Den 8 mars hade skyddsorganisationen ett skyddskommittémöte. Några av de ärenden som skyddsorganisationen har skickat in för utredning är *Framförande av fordon där lokförare inte utbildats i plats/linjekännedom. Lokförarna ska känna till linjeförhållanden och ha platskännedom där de både planenligt och vid driftstörningar utför växling av fordon. Här fick Torbjörn Eriksson som jobbar på Trafikledningen och Driftsstöd tillsammans med Ronald Nilsson som är TSS i uppdrag att skissa på en bestämmelse som kompletterar JTF-bestämmelserna. De ska också koppla detta till de bangårdar/platser man anser extra krångliga. *Skyddsorganisationen begär rutiner och/eller instruktioner då förare sitter och kör och får besked från SJ Trafikledning via sms om att man ska framföra fordonet i reducerad hastighet förbi X pga olika anledningar. Jan Jansson som är chef för Trafik ska ta detta vidare till Jonas som är chef på TL. Även ska förtydligande gå till Fjärren då de ska kontakta föraren där instruktionen är tydlig. d.v.s. hastighet 30 km/tim gäller. * Skyddsorganisationen begär rutiner och/eller instruktioner då förare sitter och kör och får reda på att man ska syna banan till exempel då annan förare anmält att man kört på något men inte sett var det var? Jan har tagit detta med TrV. Ett förtydligande till samtliga förare bör gå ut med uppgiften om att föraren har rätt att säga NEJ. * Föreskrifter som berör lokförare och som skrivs av division Fordon meddelas inte alltid av Trafik. Förslag från HSO: Gemensamma riskanalyser för att undvika föreskrifter som inte är genomtänkta. Det bör alltid läggas på remiss till Trafik. Ronald menar att det ska gå ut på remiss men kontaktar FD för att säkerställa deras rutiner. Vi hoppas att ni alltid skriver rapporter om ni är med om något utöver det vanliga då ni kör tåg eller växlar eller övrigt är i tjänst. En lapp i vår skyddsombudslåda och en kopia till PL är önskvärt. Är du fundersam hur du ska agera får du gärna ringa om hjälp eller råd till oss skyddsombud. Sköt om er därute och tänk på säkerheten först! Hallsberg 25 december 2012 SEKO Blogg om Hagalund Sitter i tåget hem. Jag åker pass. Har haft rast i Hagalund där jag spenderade tid i gymlokalerna vid personallokalerna som ligger ovanpå spår Känner vilka bra faciliteter det ändå finns. Tog en varm dusch och slumrade sedan till i massagestolen. Hann också med att äta, jag värmde min matlåda. Det fanns gaffel. Tack! Vad jag frågar mig själv och som bekymrar mig är om man får ha det så här bra efter januari 2012? Det har ju skrivits en hel del angående städpersonalen som SJ ska anställa och om det sker på rätt sätt men vart alla ska få plats? Lite historia för att förtydliga min oro. Depå Produktion Fordon beslöt att bygga nya lokaler. Dessa beräknades för antalet anställda d v s ett 80 tal. Det blev fint och bra. Då beslutar någon inom SJ AB att dela förarna i Stockholm, hälften ut till Hagalund. Ingen tänkte på hur dessa skulle få plats. Man konstaterade bara att det fanns nya lokaler i Hagalund och kastade in 50 förare + produktionsledare + produktionsplanerare. Det blev trångt. Den strukturella ledarskapskrisen som SEKO uppmärksammat, har visat sig även innefatta arbetsmiljön. Skyddsombuden har gjort ett jättearbete i att försöka förklara för arbetsgivaren vad man bör tänka på då man slår ihop två olika personalkategorier i samma lokaler. Skyddsombuden påpekade att möbler skulle bli smutsiga och då löser SJ detta genom att köpa vita stolsdynor. Dessa fick man då kasta inom ett par veckor då de var fulla av olja.

8 SJ sa också att växlingspersonalen varje gång de går in i rastlokalerna skulle hänga av sig sina oljiga kläder på krokarna vid entrén. Tyvärr har dessa för tighta scheman så de hinner inte detta och följden blir oljiga möbler. En bra lösning som kommit fram är att matsalen utrustats med stolar med dels blåa och dels orangea säten, detta för att förhindra att vi förare får oljiga uniformer. Efter många turer har lokalerna blivit i acceptabelt skick fast lite trånga och då ska alla dessa ca 100 personer som bl a ska städa våra tåg, in i dessa lokaler och det har presenterats oroväckande planer på detta. Det var först sagt att det fina gym-rummet skulle bort men tack igen till skyddsombuden som trycker på. Jag önskar att SJ lyssnar på de skyddsombud som arbetar med detta projekt och hittar lösningar till problemen innan man låter alla börja här, så denna turbulens som varit slipper upprepas och att man kan få ha tillgång till gymrum, bra ombytesmöjligheter och massagestol även efter januari Vid pennan Annika Laursén Nu hoppas vi på att våren ska göra intåg på allvar! Styrelsen Seko Järnvägsklubben Hallsberg Ansvarig utgivare Martin Alnebring

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2015 Ordförande har ordet Hösten har även i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för tågen i Sverige. Ett mycket intensivt fackligt år går nu mot sitt slut. Många frågor har

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Strukturell ledarskapskris på SJ! Nummer 4 2011 December. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Strukturell ledarskapskris på SJ! Nummer 4 2011 December. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB Nummer 4 2011 December SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på elva klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att bevaka och

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2012

PÅ UPPSPÅRET NR 2 2012 PÅ UPPSPÅRET NR 2 2012 ORDFÖRANDE HAR ORDET I förra numret av klubbens tidning skrev jag bland annat om behovet av kraftsamling inför den då kommande avtalsrörelsen. Föga anade jag då att förhandlingarna

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingarna återupptagna. Nummer 5 oktober 2012. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingarna återupptagna. Nummer 5 oktober 2012. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB SEKO SJ NYTT Nummer 5 oktober 2012 SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik

*Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg. Centrala förhandlingarna. Insändare från Västtrafik *Lokförarbladet* nr 39, Juni 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Centrala förhandlingarna Insändare från Västtrafik Enkäten om våra grupper Information inför konflikten Vad

Läs mer

Ordförande har ordet. Hoppas att vi ses på klubbens medlemsmöte i november, kallelse kommer att sändas ut senare. Hälsningar

Ordförande har ordet. Hoppas att vi ses på klubbens medlemsmöte i november, kallelse kommer att sändas ut senare. Hälsningar PÅ UPPSPÅRET Ordförande har ordet I skrivande stund har hösten slagit till med full kraft och risken för att vintern snart är här är uppenbar. Det innebär också att det börjar bli hög tid att planera för

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Avtalsförhandlingarna äntligen klara! OB tilläggen har höjts med ramen 2,6 %. Ny lön samt retroaktiv lön from 1 april, betalas ut på november lönen.

Avtalsförhandlingarna äntligen klara! OB tilläggen har höjts med ramen 2,6 %. Ny lön samt retroaktiv lön from 1 april, betalas ut på november lönen. SEKO SJ NYTT Nummer 6 November 2012 SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

Nummer April 2015 Nummer 3-2011

Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nummer April 2015 Nummer 3-2011 Nytt HSO på Klaraporten Sidan 2 Av Per Hammarqvist Sidan två Kontakt med Sacoföreningen vid SJ AB Mail: Saco-TJ@sj.se Per Hammarqvist tel. 010-751 5343 Olle Östman tel.

Läs mer

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg.

Sidan 1 av 5 SEKO Järnvägsklubben Hallsberg. 4st Tvisteförhandlingar LAS 6g I lagen står att anställd som vill veta sin sammanlagda anställningstid skall få dessa uppgifter av arbetsgivaren efter senast 3 veckor. Några allmänt visstidsanställda medlemmar

Läs mer

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23.

Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. ST inom migrationsområdet Avdelningsstyrelsen Skyddsombud inom ST Riktlinjer fastställda av avdelningsstyrelsen 2008-01-23. Uppdraget som skyddsombud är ett fackligt uppdrag och ett skyddsombud har förtroendemans

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

På Uppspåret Nr 2 2014

På Uppspåret Nr 2 2014 På Uppspåret Nr 2 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg Ordförande har ordet Hösten har i år dragit sig kvar lite extra länge, kanske tur för den verksamhet som vi är verksamma i. Vi har från Seko vid flera

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Centrala förhandlingar

Centrala förhandlingar SEKO SJ NYTT Nummer 2 2012 April SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på elva klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att

Läs mer

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund.

Samverkansavtal. Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. Samverkansavtal Mellan Praktiska Sverige AB, Movant AB, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Sverige Skolledarförbund. SAMVERKANSAVTAL Parter: Praktiska Sverige AB och Movant AB

Läs mer

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL

TIPS &RÅD LÖNESAMTAL TIPS &RÅD LÖNESAMTAL 2 Sveriges Arkitekter 2014 OM LÖN Sveriges Arkitekter anser att lönen ska vara individuell och differentierad mellan grupper och individer. Lönen ska spegla din prestation i förhållande

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Infobladet Maj 2013. Inledning. Turlistor

Infobladet Maj 2013. Inledning. Turlistor Maj 2013 Huvudartiklar: Inledning Turlistor Skyddsombuden Lönejämförelse Seko klubb Västtåg har beslutat att vi ska ge ut ett månadsblad. Tillsammans med email, hemsidan, Facebook, anslagstavlor och medlemsmöten

Läs mer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FACKTUELLT v. 6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken i stora drag

Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken i stora drag Historisk avtalsutveckling inom pendeltågstrafiken i stora drag December år 1999 Pendeltågstrafiken drivs av SJ. Vi kör pendeltåg blandat med övrig SJ tågtrafik enligt SJ AVA, lokalt avtal på SJ. Slutlön

Läs mer

På Uppspåret Nr 1 2015

På Uppspåret Nr 1 2015 På Uppspåret Nr 1 2015 Ordförande har ordet Vill börja med att på hela styrelsens vägnar att tacka för det förtroende ni gett oss i och med valen på klubbens årsmöte den 10 mars. Vi har tillsammans ett

Läs mer

ANI R L 2 IU 0 L 2 AR 1 0I 3 1 2 3015 NR 2 NR R

ANI R L 2 IU 0 L 2 AR 1 0I 3 1 2 3015 NR 2 NR R APRIL JANUARI 2013 2015 NR 2 1 ÅRGÅNG 60 62 www.sekosjvast.se klubben@sekosjvast.se ÅTERKOMSTEN 2 Blickpunkten nr 1 januari 2015 Ordföranden har ordet Hej allesammans och god fortsättning på det nya året.

Läs mer

PÅ UPPSPÅRET NR 1 2013

PÅ UPPSPÅRET NR 1 2013 PÅ UPPSPÅRET NR 1 2013 ORDFÖRANDE HAR ORDET Vill börja med att på hela styrelsens vägnar att tacka för det förtroende ni gett oss i och med valen på klubbens årsmöte den 12 mars. Vi har tillsammans ett

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige

ARBETSTIDSLAGEN. Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige ARBETSTIDSLAGEN Maria Nyman, Arbetsmiljöverket, Sverige Arbetstidslagen 2014-12-03 1 ARBETSTIDSLAGEN (SFS 1982:673) Nationella bestämmelser samt bestämmelser baserade på EU-direktivet 2003/88/EG Arbetsmiljöverket

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

INLEDNING PERSONALIDÉ

INLEDNING PERSONALIDÉ INLEDNING Det personalpolitiska programmet anger 4H:s principiella inställning i personalfrågor. Programmet redovisar de värderingar som ska ligga till grund för personalfrågornas behandling. Syftet med

Läs mer

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Arbetsgivarcirkulär Avtalsfrågor Massa/Papper Nr. 3 7 april 2017 Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Den 31 mars 2017 träffade Industriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

Lokalt semesteravtal för lokförare och tågvärdar anställda vid Stockholmståg

Lokalt semesteravtal för lokförare och tågvärdar anställda vid Stockholmståg Version 100121 Lokalt semesteravtal för lokförare och tågvärdar anställda vid Stockholmståg 1 Omfattning Detta semesteravtal kompletterar reglerna i branschavtalets Allmänna anställningsvillkor, 11. 2

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation

Februari 2014. Inledning. Pensions- och försäkringsinformation Huvudartiklar: Februari 2014 Inledning Mystery shoppers Månadens kollektivavtalsfråga Årsmöte Vintern är i full gång med tillhörande snö, is och klassiska vinterproblem för järnvägen. När vi nu skriver

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingar på SJ AB 2012. Nummer 4 2012 Juli. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB

SEKO SJ NYTT. Avtalsförhandlingar på SJ AB 2012. Nummer 4 2012 Juli. En tidning för SEKO-medlemmar som jobbar på SJ AB SEKO SJ NYTT Nummer 4 2012 Juli SEKO är den största fackföreningen på SJ AB. SEKO SJ organiserar ca: 2000 anställda på SJ AB fördelat på tio klubbar över hela landet. SEKO SJ:s främsta uppgift är att bevaka

Läs mer

Personalavdelningen 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4

Personalavdelningen 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4 MALMÖ HÖGSKOLA Personalavdelningen FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 4 februari 1999 Dnr Mahr 45-99/4 Parter: Malmö högskola SACO OFR SEKO-civil Skåne 1 Parterna sluter avtal om ändrade arbetstidsbestämmelser för

Läs mer

Handbok för arbetsplatsombud

Handbok för arbetsplatsombud Välkommen som arbetsplatsombud för Arbetsplatsombudets kännedom om institutionens/enhetens verksamhet och medlemmarnas villkor är en tillgång för att bättre ta tillvara medlemmarnas intressen. Ombudets

Läs mer

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm

Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm Välkommen! HR-frågor inom vården Stockholm 2016-10-11 Program Att anställa Anställningsformerna, anställningsavtal Under anställning Lön, semester, ledigheter enligt lag Avsluta anställning uppsägning

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom Privat/Statlig verksamhet samt Kyrkans avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland

Läs mer

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp

Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Arbetstidsavtal Samverkansgrupp Avtalsstruktur Villkorsavtal-T Centralt avtal Arbetsgivarverket och Saco-S Lokalt arbetstidsavtal Lokalt avtal SPSM och Saco-S Villkorsavtal Centralt avtal Arbetsgivarverket

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

aktuellt EXTRA Arbetsgivar 24 FEBRUARI 2015 Innehåll Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Bakgrund Endast till medlemmar inom bransch Idrott

aktuellt EXTRA Arbetsgivar 24 FEBRUARI 2015 Innehåll Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Bakgrund Endast till medlemmar inom bransch Idrott Arbetsgivar aktuellt EXTRA 24 FEBRUARI 2015 Endast till medlemmar inom bransch Idrott Nytt kollektivavtal för bransch Idrott Förhandlingarna om ett nytt avtal för bransch Idrott är avslutade avseende både

Läs mer

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING

CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING CHECKLISTA FÖR VÄRDEHANTERING SÅ HÄR ANVÄNDER DU CHECKLISTAN Chefen/arbetsledaren i samverkan med skyddsombudet använder checklistan som underlag och hjälpmedel under skyddsronden. Checklistans funktion

Läs mer

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor

Övergångsregler om pensioner, semester samt trygghetsfrågor Klass Dokumenttitel A Övergångsregler om pensioner, semester Dokumentnummer Dokumentkategori Giltig från Utgåva Sida A 78-17 Policydokument 2004-04-22 1 1 (10) Utgivande funktion Sakredaktör Ansvarig utgivare

Läs mer

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv

Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Unionens krav Bra jobb ska löna sig Balans i tid Ett utvecklande arbetsliv Detta vill Unionen i avtalsrörelsen Målet för avtalsrörelsen är att förbättra vår vardag och våra villkor. Utgångspunkten är vår

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg

DELEGERINGSORDNING. Vårdförbundet Avdelning Gävleborg DELEGERINGSORDNING Vårdförbundet Avdelning Gävleborg Antagen av styrelsen den 15 december 2015 Skapad den Senast ändrad den Författare 2015-11-19 2015-12-17 Vinita Thyberg Förbundsombudsman Delegeringsordning

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare:

SKYDDSROND: Arbetstid. datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: ansvarig chef: skyddsombud: övriga deltagare: SKYDDSROND: Arbetstid datum: förvaltning eller motsvarande: arbetsplats: chef: skyddsombud: övriga deltagare: Bestämmelserna kring organisatorisk och social arbetsmiljö handlar bland annat om medarbetarnas

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun.

RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN. Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 2014-11-04 1(7) RUTIN FÖR BISYSSLA INOM KARLSBORGS KOMMUN 1 Bisyssla Denna rutin reglerar hur bisyssla ska hanteras inom Karlsborgs kommun. 1.1 Vad är bisyssla? Bisyssla är ett uppdrag som en person fullgör

Läs mer

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda

Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda Arbetsplatsbesök med syfte att rekrytera förtroendevalda På arbetsplatser där det finns förtroendevalda har Vårdförbundet fler medlemmar. Genom att utse förtroendevalda på arbetsplatsen skapar vi bättre

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige

Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Dina rättigheter som bärplockare i Sverige Alla som arbetar i Sverige har rätt till goda arbetsvillkor. Det spelar ingen roll om du har svenskt medborgarskap eller om du arbetar här en begränsad tid du

Läs mer

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

Foto: Jeanette Andersson. KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Foto: Jeanette Andersson KFOs LATHUND OM FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Om förhandlingsprotokoll 1 Förhandlingar 4 a) Olika typer av förhandlingar 4 b) Förhandlingens genomförande 4 2 Allmänt om protokoll 5 3 Protokollets

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal

Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal 1 Lokalt kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan - ramavtal De centrala parterna har ett gemensamt synsätt om samverkan och kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet i kommuner och landsting.

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed Protokoll från styrelsmöte 2013-05-14 Plats: Sunne Tid: 10.00-15.30 Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed 1) Mötets öppnande Johan förklarar

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an

Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an Kommunal Norrbotten Sektion 12 12: an 2009-06-12 Hej alla medlemmar! Nu närmar sig sommaren med snabba steg och som vanligt pågår diskussioner om sparåtgärder inom Bodens kommun. den strategiska planen

Läs mer

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme.

Frågor och svar. Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Frågor och svar Påstående: Veolia vill säga upp 250 anställda och anställa dem på timme. Påstående: Veolia vill sänka lönerna. Påstående: Veolia tvingar personalen till otrygga deltidsanställningar med

Läs mer

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda Protokoll styrelsemöte 2013-04-23 Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: 10.00-15.00 Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda 1) Mötets öppnande Mikke förklarar mötet öppnat 2) Närvarande Staffan,

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna

1997-05-16 Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna Samverkan mellan landstinget och de fackliga organisationerna SAMVERKAN mellan landstinget och de fackliga organisationerna (Detta avtal ersätter samverkansavtalen 1992-02-28 och 1995-12-07) Inledning

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medarbetarenkäten. Gordon har ordet. Korsord OKTOBER 2014 OBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 5 6 Medarbetarenkäten Genom att svara på frågorna i medarbetarenkäten ger ni oss konkret statistik som vi kan använda

Läs mer

Anvisningar för klubbar

Anvisningar för klubbar Göteborg den 3 december 2012 Till Klubbar inom Region Väst Anvisningar för klubbar Här kommer ett dokument som ska vara till hjälp i klubbarbetet under 2013 och framöver. Dessa anvisningar för klubbar

Läs mer

NR 1 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg

NR 1 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg PÅ UPPSPÅRET NR 1 2014 Seko Järnvägsklubben Hallsberg ORDFÖRANDE HAR ORDET Vill börja med att på hela styrelsens vägnar tacka för det förtroende ni gett oss i och med valen på klubbens årsmöte den 11 mars.

Läs mer

Identifiera dina kompetenser

Identifiera dina kompetenser Sida: 1 av 5 Identifiera dina kompetenser Har du erfarenheter från ett yrke och vill veta hur du kan använda dina erfarenheter från ditt yrkesliv i Sverige? Genom att göra en självskattning får du en bild

Läs mer

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde

FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde FÖRHANDLINGSORDNING För förtroendevalda inom SKL/Pactas avtalsområde Vårdförbundet avdelning Halland Antagen av styrelsen Sida 1 av 5 Inledning Vårdförbundet avdelning Halland har ansvaret för den lokala

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013

Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Sektionsstyrelsemöte per telefon 11 juni 2013 Närvarande: Rolf Carlsson Jan Hamrén Ida Tideholt Lilian Litzell Thomas Zemturis 1. Öppnande Rolf hälsade alla välkomna till detta telefonmöte och öppnade

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg

6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg 6 Arbetstid gällande för tågvärdar vid Stockholmståg Mom 1 Ordinarie arbetstid Mom 1:1 Arbetstidens längd Den ordinarie arbetstiden får inte överstiga 40 timmar per helgfri vecka i genomsnitt under en

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen).

Kriminalvården lyder under regeringen (11 kap 6 regeringsformen). 1(5) Anne-Chatrine Älgevik 2006-014810 Samverkansavtal 1. Avsikt Alla chefer, medarbetare och personalorganisationer har ansvar för Kriminalvårdens verksamhet, dess utveckling, värdegrund och vision Bättre

Läs mer

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln

Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln Bilaga 6 Avtal om arbetstidsbestämmelser för tjänstemän inom detaljhandeln 1 Avtalets omfattning 1.1 Tillämpningsområde Detta avtal gäller tjänstemän som omfattas av avtalet för tjänstemän inom detaljhandeln.

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet 2 Blickpunkten nr 2 Juni 2010 Ordföranden har ordet Vinterns stora problem blev till sist produktionsledarnas problem. SJ valde att ge oss ett upplevelsepaket som tack för den insats vi gjorde i vintern.

Läs mer

Våren 2011. Bib 2011

Våren 2011. Bib 2011 Våren 2011 1 Väg & Banavtalet 2010-04-01 till 2012-02-29 (ME till 2012-03-31) Höjningar av utgående lön för yrkesarbetare 287 kr per månad (1,65 kr/tim) 2010-06-01 461 kr per månad (2,65 kr/tim) 2011-04-01

Läs mer

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att

Det är Arbetsgivarverkets, OFR/S,P,O, Saco-S och Sekos utgångspunkt att Partsgemensam avsiktsförklaring för det statliga avtalsområdet De centrala parterna inom det statliga avtalsområdet, Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko ser det som angeläget att bidra till att

Läs mer

ST inom Sveriges Domstolar

ST inom Sveriges Domstolar ST inom Sveriges Domstolar September 2005 Reviderad februari 2012 2 INNEHÅLL: sid Viktiga paragrafer i MBL... 3 Information.. 4 Informationsmottagning 4-5 Begäran om förhandling 5 Kallelse till förhandling..

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal

Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Nyheter i Energiavtalet med Kommunal Den 19 juni 2013 tecknade KFS och Kommunal ett treårigt avtal med ett värde om 6,8 procent. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar

Läs mer

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING

6 MBL 6.1 FÖRHANDLINGSORDNING 1 6.1 Förhandlingsordning vid 6.1.1 MBL och dess tillämpning Allt fackligt medinflytande i gällande arbetsrättslig lagstiftning och andra för statsförvaltningen gemensamma lagar och avtal har sin grund

Läs mer

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Förtroendearbetstid till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

LOKFÖRARTIPS. Tips och råd för vardagen till lokförarna på SJ

LOKFÖRARTIPS. Tips och råd för vardagen till lokförarna på SJ LOKFÖRARTIPS Tips och råd för vardagen till lokförarna på SJ FÖRORD... 4 STÖD FRÅN FÖRTROENDEVALDA... 5 ARBETSPASS... 6 PAUS... 6 RAST... 7 RASTLOKAL... 8 ARBETSPERIOD... 9 ÖVERTID... 10 RESEKOSTNADER

Läs mer

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013

AVTAL GAF. Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari mars 2013 Till förtroendevalda för Sveriges Ingenjörer inom Gruvornas Arbetsgivarförbunds avtalsområde Avtalet Gruvornas Arbetsgivarförbund Sveriges Ingenjörer 1 februari 2012-31 mars 2013 KOMMENTARER INFÖR LOKALA

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer