Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland."

Transkript

1 Nr 48 - oktober 2007 P E R S O N A L T I D N I N G F Ö R T A B Nytt löneavtal för distributörer TU och Transport har efter långa och segdragna förhandlingar kommit överens om nya löner för tidningsdistributörer. Det nya avtalet gäller från 1 oktober 2006 till och med år Retroaktiv lön utbetalas den 23 november. Den här gången har man valt att prioritera de distributörer som varit verksamma länge i yrket. Under avtalsperioden kommer lönejusteringar att äga rum vid tre tillfällen. SIDAN 2 och 5 Låg svarsfrekvens i personalenkät TAB är i stort sett en bra arbetsgivare. Det framkommer i årets personalenkät, som nu är klar och analyserad. Svarsfrekvensen låg på knappt 44 procent, en nivå som TAB:s personalchef inte är nöjd med. Till nästa år måste vi få upp medvetandegraden om hur viktig enkäten är som underlag för vårt arbete att bli den arbetsgivare vi vill vara, säger Göran Persson. SIDAN 3 Lär dig rädda liv! Dina kunskaper i första hjälpen kan vara avgörande för den skadades liv. LABC är namnet på en metod som alla bör kunna. Den kan rädda liv om olyckan skulle vara framme. Metoden praktiseras vid olyckstillfälle där den skadade är medvetslös. Då kan de första fem minuterna vara avgörande för att rädda en människas liv. SIDAN 7 TAB nådde inte målet i somras TAB klarade inte utdelningskvaliteten under årets sommarmånader juni augusti. Reklamationsnivån låg på 1,25 promille visar TU:s nyckeltal. Det är en försämring jämfört med sommaren 2006 på 1,14 promille. TAB:s interna mål för sommaren 2007 var 1,10 promille. SISTA SIDAN Tolv goda råd om friskvård Ät och drick med måtta och tänk på balansen mellan arbete och fritid. SISTA SIDAN Liv Lindsjö känner sig välkommen och uppskattad på sin tur i glesbygden i norra Värmland. Äventyrlig vildmarksfärd Bograngen i norra Värmland en tidig morgon i oktober. Dimman ligger tät och temperaturen är runt noll. Liv Lindsjö och hennes två kolleger förbereder sig för dagens tur. När postbilen från Karlstad kommit och tidningsbuntarna väl är inne i bilen följer Tabloidens reporter med tidningsdistributören Liv Lindsjö på hennes tur. Det visar sig vara rena vildmarkssafarin. Tjäder, orre, älg, räv och rovfågel ser vi klart och tydligt från bilfönstret. Älgfaran är värst. Det har varit nära ögat många gånger, berättar Liv. Vi besöker ensligt belägna hus och byar med lådsamlingar. Utdelningen går snabbt och effektivt. En del pensionärer är tidigt uppe och väntar på sin tidning. Att få sin dagstidning är dagens stora händelse för många i glesbygden. Jag känner mig uppskattad och välkommen när jag kommer, säger Liv som delar ut mellan 250 och 300 tidningar på sin tur. SIDORNA 4 5

2 2 Ett avtal med många effekter Efter många månaders möten, diskussioner, analyser och förhandlingar har Tidningsutgivareföreningen (TU) och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) enats om ett nytt kollektivavtal för tidningsdistributörerna. Arbetsfreden är nu säkrad för en lång period framöver, frågan runt den retroaktiva ersättningen är reglerad och parterna har tillsammans undvikit kostsamma och destruktiva konfliktåtgärder. När man går in i avtalet och analyserar hur det slår för enskilda individer, kommer det naturligtvis att finnas både vinnare och förlorare. Det finns det alltid. Eftersom det nya avtalet innebär relativt stora principiella förändringar kommer det här och var att bli märkbara effekter. Hur man väljer att bedöma avtalet beror naturligtvis på hur det slår mot en själv. Jag tycker ändå att det finns anledning att försöka se igenom kronor och ören och reflektera lite över de utgångspunkter och värderingar som ligger till grund för avtalet. Det är nämligen om dem som avtalet egentligen handlar. Ser ni oss som människor av kött och blod, eller är vi bara något som ni kan utnyttja och slita ut för att tjäna så mycket pengar som möjligt? Denna laddade och retoriska fråga framställdes av en medlem av Transports förhandlingsdelegation när det gemensamma arbetsmötet som hölls den 20:e augusti inleddes. Mötet som i sig var mycket bra hölls för att se om det fanns någon möjlighet att öka samsynen på branschens situation och utgångspunkter. Efter den laddade inledningen kom mycket av resonemanget att handla om att många distributörer i dag inte känner sin sedda och uppskattade av sin arbetsgivare och att man ansåg att man ofta fick utstå mycket besvär för att säkerställa utgivningen. Samtidigt instämde de flesta i att branschen har en besvärlig situation, med fallande upplagor och ökad konkurrens från nya medier och gratistidningar. Vi nådde långt i våra ansträngningar för att nå samsyn, det fundament som sedan möjliggjorde avtalet. Avtalet, som vi nu har slutit, tar fasta på en del frågor som har med människosyn att göra. Trots allt handlar tjänsteproduktion om människor och deras vilja, förmåga och möjligheter och ett avtal som inte tar hänsyn till detta är dömt att misslyckas. Bland annat följande punkter vill jag framhålla i detta sammanhang: Nivåer och intervall för branschvanetillägget har arbetats om för att premiera anställningslojalitet och yrkesvana. Omställningslön motsvarande uppsägningstid kommer att iakttas när lön för distributör sänks till följd av förändrad tidsåtgång/sysselsättningsgrad på distrikt. Tidningstjänst har tidigare tillämpat detta som praxis men nu skrivs det även in i kollektivavtalet. Rätt till betald mertid på grund av yttre omständigheter (t ex extrem väderlek) har införts i avtalet. Vissa villkor måste dock uppfyllas för att mertid skall utgå. Arbetsskyldighetens upphörande har reglerats med klockslag och en skyldighet för arbetsgivaren att prognostisera behov av extratid har införts, allt för att skapa så fasta och förutsägbara villkor som möjligt för den enskilde distributören Distributörer på gång/cykeldistrikt skall erhålla arbetsskor med visst intervall. Ovanstående punkter, kombinerat med en del andra nyheter i kollektivavtalet, har till syfte att säkerställa trygghet och bättre förutsättningar för den enskilde distributören. Det handlar alltså inte om att få ned kostnader för anonyma och utbytbara produktionsfaktorer, det handlar om att kunna rekrytera, motivera och behålla kompetenta medarbetare, trots tidningsdistributionens speciella villkor och ibland prövande charm. Människor av kött och blod har all rätt att känna sig betraktade som sådana. Om någon medarbetare i Tidningstjänst uppfattat att arbetsgivaren tidigare haft någon annan syn, beklagar jag det djupt. Tidningstjänst består av värdefulla människor och vi skapar framtiden tillsammans. Mats Berlin Verkställande direktör Tidningstjänst AB Är du rätt försäkrad? Alla anställda i TAB har, genom TAB:s medlemskap i TU, möjlighet att teckna en frivillig gruppförsäkring i Skandia. En förutsättning för att kunna teckna försäkringen är dock att man har en sammanhängande anställningstid i TAB om minst sex månader. Även make/maka eller sambo till anställd får teckna liv- och olycksfallsförsäkring, privatvårdsförsäkringen samt sjukkapital om den anställde tecknat minst en av de försäkringar som beskrivs nedan. Gruppförsäkringen omfattar totalt sex delar och det är valfritt att välja vilka delar man vill ansluta sig till: 1. Livförsäkring: Vid dödsfall får den försäkrades förmånstagare ett engångsbelopp. Premiens storlek beror på den Hur mycket ska man orka? Mitt distrikt gjordes om för en tid sedan. Det nya distriktet fick cirka 60 trappuppgångar. Eftersom att jag inte orkar alla dessa trappor har jag tvingats till att gå ner i tjänst. Jag vill ställa följande frågor: 1. Finns ingen gräns för antalet trappor per distrikt? 2. Skulle jag gjort något annat än att, utan kompensation, gå ner i tjänst? 3. Det hölls ett s k viktigt möte i samband med organisationsförändringen, men ingen lyssnade på mina farhågor om att det nya distriktet är för tufft. Ska inte ansvariga provgå ett nytt distrikt innan det klubbas igenom? Besviken Svar: Tack för dina synpunkter. Jag försöker besvara dina frågor i tur och ordning: 1. Det finns ingen fastställd gräns för antal trappuppgångar på ett distrikt. När vi gör förändringar i vår organisation måste vi i första hand anpassa distrikten efter utdelningstiden på orten, det vill säga den tid vi kan börja samt den tid när vi måste vara klara med utdelningen. Vi tar även hänsyn till bebyggelse, antal tidningar, sträcka med mera. Vi försöker att göra distrikten ungefär lika stora av bland annat rättviseoch arbetsmiljöskäl. 2. Vid omorganisationer, som ibland kan medföra minskad arbetstid, skall Lagen om Anställningsskydd följas. Den innebär bland annat att distrikten i den nya organisationen fördelas enligt en turordningslista som fastställs i en förhandling med berörd facklig organisation. Listan bestämmer i vilken ordning som distrikten fördelas. Först anställd får välja först och den som är senast anställd får välja sist. 3. Vi försöker i all möjlig mån att ta hänsyn till personliga önskemål från våra anställda men tyvärr så finns det ett antal begränsningar, se t ex svaret på fråga ett ovan. Anders Andersson, Regionchef, Skaraborg Ordet är fritt Välkommen med insändare till vår insändarsida! Högt i tak utlovas. Ordet är fritt! Här får du ställa frågor och komma med synpunkter. Du får gärna vara anonym, men till vår redaktion måste du uppge för- och efternamn, samt adress. Vi ansvarar inte för insänt material och vi förbehåller oss rätten att stryka/korta i texterna. Insänt material returneras ej. Sänd din insändare till Insändare, TAB, Box 1121, STOCKHOLM eller med mail till försäkrades ålder, samt livförsäkringsbelopp. Lägst premie är 6:- per månad och högsta premie är 372:- per månad. 2. Sjukförsäkring: I de fall försäkringstagaren blir sjukskriven minst 25 procent erhålls, efter en karenstid på 90 dagar, en ersättning. Nivån på premien beror på den anställdes månadslön och ålder. Premien varierar mellan 12:- och 176:- per månad. 3. Sjukkapital: En försäkring som utbetalas till försäkringstagare (med en ålder under 60 år) i de fall försäkringstagaren har varit arbetsoförmögen till minst 25 procent i 36 månader under fem år. Ersättningsbeloppet och den försäkrades ålder påverkar premiens nivå. Nivån ligger mellan 32:- och 95:- per månad. 4. Barnförsäkring: Försäkringstagarens barn får ett skydd vid sjukdom och olycksfall upp t o m då barnet fyller 25 år. Försäkringen täcker invaliditetsersättning upp till f n högst cirka 1,2 Mkr. Premien är 80:- per månad och barn. 5. Privatvård: Försäkringstagaren blir efter remiss från läkare inom primärvården remitterad till specialistläkare. Försäkringen omfattar bland annat specilalistvård och behandling av sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat. Premiens nivå beror på den försäkrades ålder och varierar mellan 130:- och 420:- per månad. 6. Olycksfall: En försäkring som gäller både på arbetstid och fritid. Man får bl a ersättning för läkekostnader, resekostnader, samt dödsfallskapital. Den maximala ersättningsnivån är f n :-. Premien är 47:- per månad. För mer information och ansökan om försäkringarna kontakta Skandia på telefon alternativt till Ange avtal (TidningsUtgivarna). Nu kommer lägenhetsnumren! Under åren kommer successivt lägenhetsnummer att införas i Sverige. Det är Riskdagen som beslutat att skapa ett lägenhetsregister. Med registret som grund kommer det att bli enklare och billigare för staten och myndigheter att ta fram information om hushåll och bostäder. Folk- och bostadsräkningar behövs inte längre. Lantmäteriverket har tagit fram bestämmelser. lägenhetsnumreringen ska ske på ett enhetligt sätt, lägenhetsnumren ska anges med fyra siffror, varav de två första anger våningsplan och de två sista lägenhetens läge inom våningsplanet, numreringen av våningsplan börjar med 10 på entréplanet, våningsplanen under entréplanet numreras nedåt med 09, 08 osv. och våningsplanen ovanför entréplanet numreras uppåt med 11, 12 osv., numreringen inom ett våningsplan börjar, när man kommer till våningsplanet nerifrån, med 01 vid den bostadslägenhet som ligger till vänster om trappan och fortsätter medsols, nummer ska reserveras för lokaler och andra utrymmen som skulle kunna byggas om till bostadslägenheter.

3 Personalenkäten ger oss viktiga signaler 3 Överdragsbyxa på väg till distributörer på cykel/gång-distrikt. FAKTA/Arbetskläder Samtliga TAB:s tillsvidareanställda tidningsdistributörer är berättigade till arbetskläder, d v s jacka och byxor. Alla tillsvidareanställda distributörer på cykel- och gångdistrikt är dessutom berättigade till regn/överdragsbyxa. Överdragsbyxor till distributörer TAB kan nu komplettera arbetskläderna med regn/ överdragsbyxor. Något som starkt efterfrågats av TAB:s distributörer på gång- och cykeldistrikt. Byxorna bekostas genom den Centrala Arbetsmiljö Kommittén. Byxtypen som valts används redan av Postens brevbärare. Byxorna andas och kan användas både separat eller som överdragsbyxa utanpå andra byxor. Överdragsbyxorna kommer att tilldelas distributörer på cykel- och gångdistrikt. Leverans av byxorna kommer att ske i oktober/november, men dessförinnan kommer berörda distributörer att bli kontaktade för att kunna beställa rätt storlek på byxorna. Även denna gång gäller att man är fast anställd i TAB. TAB:s personalchef Göran Persson: Nu känns det som vi tagit ytterligare ett steg mot en komplett garderob med arbetskläder. Överdragsbyxorna ger ett mycket bra skydd mot väta i de fall man utsatta för regn och blåst. Årets personalenkät är genomförd och glädjande nog anser TAB:s tidningsdistributörer fortfarande att TAB i stort är en bra arbetsgivare. I år valde 635 distributörer att svara på enkäten, antingen via dator eller via pappersblankett. Det ger totalt en svarsfrekvens på knappt 44 procent. En nivå som vi inte är nöjda med, säger Göran Persson, TAB:s personalchef. Enkäten är ett viktigt signalsystem som, vid tillräckligt många enkätsvar ger tydlig information om vad som är bra och mindre bra inom företaget. Oftast positiv ton Enkätsvaren bryts ner på regionkontor och på budchefsområden. Detta ger information på hur TAB, på olika orter och inom olika regioner, upplevs som arbetsgivare. Vi är i grunden en arbetsgivare med samma värderingar och mål, men sedan sätter TAB:s chefer sin egen ton inom sina ansvarsområden. Oftast är tonen positiv, men tyvärr förekommer även motsatsen. Enbart områden med tillräckligt hög svarsfrekvens ger ett tillförlitligt underlag för åtgärder och förbättringar. Därför är det så viktigt att vi får en så hög svarsfrekvens som möjligt. Tre avsnitt Även i år var enkäten uppdelad i tre avsnitt Min arbetssituation, Min närmaste chef och Slå aldrig vad! TAB:s regionchef i Dalarna, Thomas Landstedt, kommer säkert att i fortsättningen följa rubrikens uppmaning. Något som Thomas borde ha lärt sig innan han slog vad om en viktminskning. Thomas, välbyggd och matglad dalmas, slog 2006 vad om att understiga viss viktgräns sista december Redaktionens Hela företaget. De som svarade fick på en 7-gradig skala betygssätta ett antal påståenden. Ju högre betyg, desto mer tycker man att påståendet överensstämmer med verkligheten. Sammanvägt fick TAB, på den 7-gradiga skalan, betyget 5,5, vilket är samma nivå som 2006 års enkät. Tar vi ytterligheterna i årets enkäten ser de ut så här: Påståenden med lägst betyg: Jag känner att jag kan vara med och påverka min arbetssituation : 4,28 Jag får tillräcklig information om vad som händer i företaget : 4,52 Vi har bra personalmöten (och andra möten) : 4,66 Påståenden med högst betyg: Som min kund ser jag den enskilde tidningsabonnenten : 6,37 Vi i TAB gör ett professionellt jobb : 6,24 Jag ställer upp på de mål vi har : 6,22 Göran Persson, TAB:s personalchef, kommenterar: Enkäten är ett viktigt instrument för våra regionchefer. Med utgångspunkt från regionens svar ska varje regionchef nu sätta sig ner och fundera på vilka områden man bör förbättra sig på och på vilket sätt man kan få tillstånd denna förbättring. Det får inte bli så att enkäten bara blir en pappersprodukt, utan enkäten skall vara ett viktigt signalsystem för våra chefer. Genom enkäten kan var och Annorlunda typ av sportdryck! TAB fick betyget 5,5 på en 7-gradig skala. en av våra ledare se både sina starka och svaga sidor. Enkäten är här för att stanna. Till nästa år måste vi få upp medvetandegraden om hur viktig enkäten är som underlag för oss för att vi ska bli den arbetsgivare som vi vill bli. Jag ser framför mig ett gediget arbete för våra regionoch budchefer då man redovisar och diskuterar sina utfall på kommande personalmöten. Lång dags färd mot natt! totala diskretion förbjuder att närmare gå in på valt kg-mål! Om Thomas, givetvis mot allas vår förmodan, inte skulle nå målet lovade han att gå från TAB:s kontor i Falun till hemmet i Svärdsjö. Den nätta sträckan om 22 ovanligt långa km. Sedan gick det precis som alla (?) hoppades på förutom för vår vän Thomas. Viktmålet överskreds och Thomas fick bita ihop och sätta på sig vandrarskorna, modell väl ingångna träningsskor. Klokt nog inväntade Thomas den ljusa årstiden och värmen innan vandringen genomfördes. Men 5 juni var det dags. En ovanligt varm och solig dag i Dalarna. Regionkontoren ska nu diskutera utfallet av enkäten, säger Göran Persson. Efter fyra timmar och 20 minuter i 26 gradig värme nådde Thomas svettig, röd och trött hemmet i Svärdsjö. Till Thomas försvar bör tilläggas att tiden innehåller ett antal välbehövliga vätskekontroller.

4 4 Hennes tur är som en safari i vildmarken Vi ser tjäder, orre, älg, räv och rovfågel under färden. Vi är nära att kollidera med en älg. En tur med tidningsdistributören Liv Lindsjö i norra Värmland är rena vildmarkssafarin. Vi befinner oss i byn Bograngen en lördag i oktober. Klockan är 05.00, det är kolmörkt ute, dimman ligger tät och temperaturen visar runt nollstrecket. Liv Lindsjö och hennes två kollegor står och huttrar i kylan. Postbilen från Karlstad är just denna morgon försenad en halvtimme. Men när den till slut dyker upp blir det full fart. Tidingsbuntarna fördelas på bryggan och packas in i gula Kangoos. Det är ett tjugotal olika tidningar, mest morgontidningar, som ska ut till sina abonnenter. Runt kommer vi i väg med riktning västra Sysslebäck. Bilen är nu behagligt uppvärmd och välsorterade tidningsbuntar fyller nästan hela förarutrymmet liksom passagerarsätet. Knökfullt, kort sagt. Skråckarberget en av byarna på turen liksom Bastuknappen och Bograngen. Vi färdas sedan mot platser som Skråckarberget, Kindsjön och Bjurberget. Ringlande grusvägar. Titta, en älg! utropar Liv efter en halvtimme i den täta dimman. En stor älgko korsade vägbanan bara någon sekund före. Vi besöker ensligt belägna hus och byar med samlingslådor. Utdelningen går snabbt och effektivt och lådorna fylls smidigt från förarplatsens fönster. Trots den tidiga morgontimman och mörkret står några pensionärer och väntar utanför sina hus. Känner sig välkommen Det är alltid samma personer som är vakna, berättar Liv. Att få sin morgontidning är dagens stora händelse för många i glesbygden. Det blir lite snack om väder och vind innan jag fortsätter vidare. Det är bara kul, man känner sig välkommen och uppskattad. Utdelningsturens sträckning sitter i ryggmärgen på Liv Lindsjö. Hon kan varje vägavsnitt, varje hus, varje kund som rinnande vatten efter sju år som tidningsdistributör. Men jobbet är också riskfyllt. Det hon inte kan förutse är till exempel plötsligt uppdykande älgar. Det och vinterhalka och oplogade vägar. Varg och björn Älgfaran är värst, det har varit nära ögat många gånger, berättar hon. Ärligt talat är det en slump att jag ännu inte har krockat eller kört av vägen. Peppar, peppar. Det är långa transportsträckor mellan byarna. Liv Lindsjö håller en marschhastighet på transportsträckorna på runt 90 km i timmen. För det gäller att hålla tidplanen på tre fyra timmar. Kunderna förväntar sig tidningen samma tid som vanligt. Friheten och naturupplevelsen är tjusningen med jobbet som tidningsdistributör, tycker Liv Lindsjö. Och att uppleva naturen och årstidernas växlingar. Hela den svenska faunan har hon fått uppleva åtskilliga gånger under sina turer. Det som en vanlig stadsbo inte får se under en hel livstid har hon sett flera gånger. Hon har sett varg, björn och lodjur på nära håll. Jobbet är fritt och naturupplevelserna tröttnar hon aldrig på, tidningsdistr När postbilen anländer sorteras och packas tidningsbuntarna. Kargt och glesbefolkat Den starkaste och otäckaste upplevelsen inträffade för några år sedan. Det var en älgkalv som kom skrikande över vägen. Efter kom en björn. Jag hörde hur björnen slog kalven inne i ett buskage, det kändes lite ruskigt. Sju år som tidningsdistributör sex dagar i veckan innebär ett speciellt sätt att leva. Liv Lindsjö stiger upp ur sängen redan klockan varje morgon utom söndagar då hon är ledig. En timme senare ger hon sig ut ensam på sin 12.5 mil Tidningarna viks ihop och stoppas in i lådorna, snabbt och effektivt.

5 5 Så blir din nya lön som distributör butören Liv Lindsjö i Sysslebäck. långa färd genom ett kargt och glesbefolkat landskap på ofta gropig grusväg. Vardagar är sträckan 14.5 mil. Hon är Oslo-tjej från början och i dag gift med maken Frank och bosatt i eget hus i trakten av Sysslebäck. Han jobbar i Karlstad på vardagarna. Paret har två döttrar, Kerstin, 16, och Elin, 21 som båda pluggar i andra orter. Passerar norska gränsen En fråga man kan ställa sig: Vad gör Liv Lindsjö av all sin fritid eftersom arbetsdagen tar slut redan vid tiden? Oj, det är mycket. När man har eget hus hittar man alltid sysselsättning. Jag gillar att baka, syssla med trädgården och har en vävstol. Är också engagerad i Hembygdsföreningen. Vi ska snart arrangera en middag för älgjägare. Från det ena till det andra: Upplever du dig som postanställd? Nej, faktiskt inte. Även om jag jobbade parallellt som vikarie på Posten första året som tidningsdistributör. I dag känner jag mig bara som en i gänget på Tidningstjänst. När turen närmar sig sitt slut passerar vi norska gränsen. I Norge delas inga tidningar ut men vägen på norgesidan är en genväg till Medskogen på den svenska sidan. Men tullen (Tollpost) får en tidning. Vid andra gränspassagen skiljs vi åt. Liv Lindsjö fortsätter vidare mot Sysslebäck. Kanske ska hon hem och baka? MAGNUS BACKLUND FAKTA Sysslebäck ingår i Torsby kommun och har cirka ettusen invånare. Liv Lindsjö är den enda tidningsdistributör inom Tidningstjänst i Sverige som även trafikerar Norge. Efter många och segdragna förhandlingar har nu äntligen TU och Transport kommit överens om nya löner för Sveriges tidningsdistributörer. Det nya löneavtalet gäller hela 51 månader, från 1 oktober 2006 till 31 december För perioden 1 oktober 2006 till 30 september 2007 gäller en retroaktiv löneutbetalning på 2,9 procent på under perioden intjänad bruttolön. Denna retroaktiva lön kommer att utbetalas i löneutbetalning 23 november. Under avtalsperioden kommer sedan lönejusteringar att ske vid tre tillfällen, 1 oktober 2007, 1 januari 2009 och 1 januari Lönebeloppen höjs med 3,9 procent i januari 2009 och med 3,1 procent i januari Nivån på lönejusteringen i oktober 2007 är beroende av hur länge man varit verksam i yrket. I det nya löneavtalet införs nya åldertillägg, 6 månader, 1 år, 2 år och 10 år. Det gamla löneavtalet hade tre ålderstillägg, 6 månader, 2 år och 5 år i yrket. I det nya avtalet har man valt att prioritera de distributörer som varit verksamma i yrket länge, vilket ger relativt höga löneökningar för dessa medarbetare. Samtidigt är lönenivån för en nyanställd distributör oförändrad 1 oktober Andra nyheter i avtalet är att: samtliga distrikt skall vara tidmätta senast sista december en gemensam arbetsgrupp skall utarbeta riktlinjer för hur arbetsmiljö och trafiksäkerhetsaspekter skall beaktas vid tidmätning av distrikt. Gruppen skall även om möjligt komma med rekommendationer om hur mätning av distrikt skall utföras. arbetsgivarna bedömer att samtliga distributionsföretag vid slutet av år 2010 kommer att tillhandahålla tekniskt hjälpmedel för att vid t ex försening informera tidningsdistributören om förseningen. Då kommer distributören att slippa stå och vänta på att tidningsleverans skall ske. parterna är överens om att pensionsöverkommelsen mellan LO och SAF även skall gälla som kollektivavtal mellan TU och Transport parterna är överens om att distributör som frivilligt åtar sig utdelning sju dagar per vecka är undantagen från artikel 5 i EU:s direktiv om arbetstidens förläggning Faktaruta: Fr o m 1 oktober 2007 gäller följande timlöner och OBersättningar: Grundlön: 106:22 Tid i yrket, 6 månader: 116:52 Tid i yrket, 1 år: 119:35 Tid i yrket, 2 år: 121:26 Tid i yrket, 10 år: 126:11 OB-ersättning måndag fredag: 7:20 OB-ersättning, lördag 14:35 OB-ersättning, söndag/heldagar, samt påsk-, pingst, midsommar-, jul och nyårsafton: 21:64 Distributörer som har arbetat länge i yrket prioriteras i avtalet.

6 6 Alla är vi jubilarer... Ett glatt gäng i Dalarna Här kommer det ett glatt gäng som avtackats för 25 års tjänst inom företaget. Från vänster sittande: Jan Olles, Borlänge. Per Ivarsgård Bc Falun. Caroly Jimmy Czuczor, Borlänge. Bakre ledet: Thomas Landstedt Rc, Mikael Morin Bc för Borlänge. Samtliga har jobbat i 25 år eller mer. Jan och Jimmy kör distrikt i Borlänge och Per arbetar som Bc för Falun och Gagnefs kommuner. Buss till kust En solig söndag i slutet av augusti drog ett glatt gäng tidningsdistributörer från TAB:s Skövderegion till Lysekil. Där besöktes Havets Hus och naturligtvis hann man även med ett besök på klipporna vid Stånge huvud Lysekils yttersta utpost mot väster. Resan hade anordnats av Tidningsbudsklubben tillsammans med Transport av 10, samt TAB i Skövde. Birgitta Forsberg, tidningsdistributör i Tibro, fotograferade. Inga Bengtsar avtackad Inga Bengtsar har jobbat i 30 år för TAB i Dalarna. Hon började i november 1977 med att köra distrikt en kort period och kom sedan in på regionkontoret i Falun och där har Inga varit oss trogen ända sedan dess och är fortfarande. Inga har tagit emot cirka samtal under dessa år för att hjälpa abonnenter och åf tillrätta. Nu har Inga fått sin välförtjänta minnesgåva som blev en guldkedja. Thomas Landstedt LULEÅ Från vänster Roger Österlund, Mildred Jönsson, Lennart Nilsson, Stig Åkerlind, Eero Immonen, Marina Lundberg och Åke Tserni. Saknas på bilden gör Anita Lövgren och Per-Olof Saarela. FALUN Lars-Erik Jansson vår förman i Tidningstjänsts packsal i Falun som arbetat för företaget i 30 år. Gerd Sohlman vår förman i packsalen på Dala-Demokraten i Falun som har jobbat i 27 år. Avtackades av Bc Per Ivarsgård och Leif Rask från regionkontoret. KRYSSET Vinn en trisslott Här ett nytt TAB-kryss att koppla av till på lediga stunder. Tre vinnare med rätt lösning får var sin trisslott. Förra numrets priser gick till: Mikael Eklöf, Motala, Lena Larsson, Stora Skedvi och Gunn Hanquist, Visby. Grattis! Skicka in din lösning före den 15 november till Tidningstjänst AB, Box 1121, Stockholm. Märk kuverter TAB-kryss. Namn Adress Postadress......

7 LABC-metoden, en hjälp om olyckan är framme 7 Räddningsinsatsen de första fem minuterna efter en olycka är avgörande för hur stor chans den skadade har att överleva. Det kan ta ganska lång tid för en ambulans att komma till platsen. Då kan dina kunskaper i första hjälpen vara avgörande för om ett liv kan räddas eller ej. Det första du ska göra när du kommer fram till en skadad eller sjuk person är att kontrollera personens medvetandegrad. Tala till personen och svarar personen inte skall du ruska honom försiktigt. Om personen inte reagerar skall du börja med LABC-metoden: L = livsfarligt läge ABC känner nog de flesta till. Nu har L tillkommit. L som i livsfarligt läge. Livsfarligt läge utförs alltid först och innebär att du för bort personen från direkta faror, till exempel brand och vatten. Tänk dock på att aldrig flytta en person i onödan. Då kan skadorna förvärras. Som livsfarligt läge räknas även stora pulsåderblödningar, vilka på snabb tid tömmer den skadade på blod. A = andning Kontrollera personens andning. Gunnar Eriksson lämnar över till Ann Wingård. Ann Wingård ny IT-chef Ann Wingård heter TAB:s nya IT-chef. Ann är 41 år och kommer närmast från ett jobb som IT-chef på Anticimex huvudkontor. Där har Ann arbetat i drygt fem år som ansvarig för IT-avdelningen bestående av ett tiotal personer som sysslat med bland Säkerställ att personen har fri luftväg. Lägg den skadade i framstupa sidoläge. För bort den skadade från faror, men flytta aldrig någon i onödan annat datadrift, IT-support och teknisk systemförvaltning. Ann Wingård ersätter Gunnar Eriksson som IT-chef. Gunnar övergår till att vara senior projektledare fram till sin pensionering i slutet av nästa år. Ann, som ingår i TAB:s ledningsgrupp, hälsas varmt välkommen till oss på TAB! Detta gör du genom att hålla ditt öra en bit ifrån personens mun och lyssna efter andningsljud, samtidigt som du tittar om personens bröstkorg höjer och sänker sig. Andas personen gäller det att du säkerställer att personen även fortsättningsvis har fri luftväg. Lägg personen i framstupa sidoläge! Andas personen inte skall du skapa fri luftväg och därefter kontrollera om personen har börjat andas. Om personen fortfarande inte andas måste du omedelbart börja mun-motmun-andning. B = blödning När personens luftvägar är säkerställda och personen andas gäller det att du därefter stoppa större blödningar. Stora pulsåderblödningar räknas dock som livsfarligt läge. Enklaste sättet att stoppa en blödning är att du håller den skadade kroppsdelen högt och samtidigt trycka med handen på Liten däckskola Många faktorer bidrar till att bilens däck slits snabbt: Varm yttertemperatur Kurvig och kuperad väg Grusväg Ökad hastighet Kraftiga accelerationer och bromsningar Fel lufttryck i däcken Fel hjulinställning och balansering Lagra i låg temperatur och på rätt sätt Som bilförare är det svårt att påverka en del av faktorerna. Vädrets makter bestämmer temperaturen och Vägverkets budget till stor del vägstandarden. Men även bilföraren kan göra en del för att minska däckslitaget: 1. Kör mjukt och inte för fort 2. Kontrollera däckens lufttryck var 14:e dag 3. Balansera både fram- och bakdäcken 4. Undersök däcken regelbundet för att se så att inte fel- Kontrollera däckens lufttryck var fjortonde dag. aktig hjulinställning gör att däcken slits snett/onormalt 5. Lagra däck utan fälg stående och däck på fälg travade på varandra såret. Därefter lägger du ett tryckförband. Blöder förbandet igenom lägger du ytterligare ett förband utanpå det första tryckförbandet. Har du ingen tillgång till sterila kompresser eller liknande får du använda vad som finns tillgängligt t ex en halsduk eller en skjorta. Observera dock att du aldrig skall lägga ett tryckförband runt bröstkorgen eller runt halsen. Det kan försvåra andningen eller blodcirkulationen till hjärnan. I stället skall du vid blödningar på halsen eller bröstkorgen trycka med förbandet lätt mot såret. C = chock Chock eller cirkulationssvikt orsakas av att mängden blod är för liten för att syreförsörjningen till kroppens olika delar skall bli tillräcklig. Detta är livshotande och skall inte förväxlas med den psykiska reaktionen chock. Tecken på chock/cirkulationssvikt är snabb puls, gråblek kallsvettig hud, oro och ångest. En person med cirkulationssvikt skall du placera i stabilt i framstupa sidoläge samt med benen i högläge. Det är viktigt att du behandlar den skadade varsamt då stress och smärta kan förvärra för den skadade. Se dessutom till att den skadade personen hålls varm! Ofta blir personer med cirkulationssvikt törstiga du får aldrig ge den skadade något att dricka eller äta. Det kan försämra tillståndet för den skadade. Vill du lära dig mer kan du kontakta Röda Korset eller Svenska Livräddningssällskapet. De brukar ofta genomföra utbildningar i första hjälpen. Besök gärna deras hemsidor respektive Klarar du Sudokun Fyll i de tomma rutorna så att alla siffror mellan 1 9 finns med i varje lodrät och vågrät rad. Siffran får bara förekomma en gång i varje rad och en gång i varje liten region, de nio små rutorna i samma färg. Copyright Bulls Vänd på tidningen så får du den rätta lösningen

8 POSTTIDNING Utges av Tidningstjänst AB. Adress Box 1121, Stockholm, tel Ansvarig utgivare: Mats Berlin. Tryckning: Dalarnas Tidningar AB, Tolv goda råd om friskvård 1. Se till att du trivs på jobbet! Om inte tala med din chef och dina arbetskamrater. Om inget händer trots din aktiva medverkan lämna jobbet. Att inte trivas och stanna kvar eller känna sig inlåst är livsfarligt. Då är det stor risk för sjukdom! 2. Bidrag till arbetsglädje för dig, dina arbetskamrater och din chef. 3. Se till att du blir sedd och hörd och att du får bidra med din kompetens. Lev efter måttet hellre oersättlig än omöjlig. 4. Tänk på balansen arbete/ fritid för din kropp, själ och ande. Lyssna på signaler som tyder på obalans: sömnstörningar, hjärtklappning, dåligt humör, koncentrationssvårigheter, svettningar, likgiltighet m m. Vid obalans sök genast hjälp via din företagshälsovård. 5. Se till att du hela tiden ökar din kompetens, så att du lätt kan byta jobb om det behövs. Det är farligt att känna sig inlåst. 6. Koppla av helt från jobbet när du återhämtar dig. Träna upp denna förmåga. Har du svårt med det, ta kontakt med din företagshälsovård. Det kan också vara bra att lära sig att koppla av från det man gör hemma, när man är på jobbet. 7. Odla dina nätverk det är viktigt för hälsan att ha många medmänniskor att prata med, gärna om något gemensamt intresse, allt från fotboll till balett. Kom ihåg att din familj är ett viktigt nätverk. Försumma aldrig familjen! 8. Odla kulturella intressen för att vårda och utveckla din mentala hälsa. Det kan vara film, musik, teater, bildkonst, dans m m. 9. Motionera regelbundet 30 minuter varje vardag i veckan, helst utomhus. Gärna med en aktivitet på lågintensiv nivå. Då slipper du de flesta risker för ohälsa. 10. Ät och drick med måtta. Varierad kost och dryck kombinerat med guldkant då och då är det allra bästa. Använd dig av hälftenmetoden, d v s ta hälften av det du brukar, men alltid bara det bästa. Ju bättre du sköter dig till vardags, desto mer kan du slarva till helgen. 11. Vad du än gör, rök aldrig. Det är det allra farligaste för din hälsa. Det är värre än allt annat tillsammans. Om du röker och vill sluta, be om hjälp via din företagshälsovård. Missbruka ej droger, inkl alkohol. 12. Njut av livet så ofta du kan. Ibland känns livet tungt, TAB klarade inte målet i somras TU:s nyckeltal visar att TAB sommaren 2007, d v s juni augusti, hade en reklamationsnivå på vardagar på 1,25 promille. Det är tyvärr en klar försämring mot sommaren 2006 då vi noterades för 1,14 promille. Vårt interna mål för sommaren 2007 var 1,10 promille. Så den här gången missade vi målet ganska rejält! Övriga aktörer i branschen redovisar följande utfall under sommaren 2007: TAB:s entreprenörer: 1,78 promille, SMD: 1,40 promille, VTD: 2,69 promille, TB. 3,40 promille, Premo: 0,93 promille Promille 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 s e a at o e 007 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti Reklamationsmål 2007 Sammanlagt hade branschen under sommaren en reklamationsnivå på 2,02 promille. Diagrammet visar hur TAB:s reklamationer utvecklats under men tänk då att även det kan vara positivt eftersom du med den kontrasten kan känna hur det är när det är bra. Använd dig av den främjande principen, den håller alltid. Hur ska det Visste du att... Naturupplevelse Otso Sampakoski arbetar som tidningsdistributör i Kalix. Linjen täcker delar av landsbygden i västra delen av Kalix kommun. Det område som Otso trafikerar har ett väldigt rikt djurliv. Det är mer eller mindre som en djurpark i det vilda. En natt i maj rapporterar Otso att han iakttagit följande Ny adress till forum Diskussionsforumet för tidningsbud har bytt adress. Den nya adressen är Forumet är öppet för alla tidningsdistributörer. Där pågår Tabloiden rättar I förra numret av Tabloiden hade vi en artikel om tidningsdistributionen i Bergen. I den artikeln insmög sig ett fel, vilket vi vill rätta till. I Bergen vara när det är som bäst? Utifrån den frågan hittar du alltid ett svar. Bakom alla berg finns en ny horisont! Källa: Johnny Johnsson, läkare. Postens brevbärare och chaufförer varje dag besöker 4,5 miljoner hushåll och företag? att det finns Sveriges 168 dagstidningar sysselsätter personer? 54 procent av landets ungdomar, år, använder internet varje dag? Sveriges största fastighetsboxanläggning finns i Turning Torso, Malmö. 147 boxar! Postens hemsida, posten.se, har unika besökare varje dag? på sin 19-milalinje: 7 älgar, 2 renar, 13 harar, 16 tjädrar samt ett stort antal andra flyttfåglar i och omkring vägen. För det mesta klarar han sig med ögonkontakt. En dag blev det dock närkontakt med en älg. Otso klarade sig utan skador, men gick sämre för älgen. Så är livet i skogarna runt Kalix. diskussioner inom olika ämnesområden, till exempel arbetsgivare, fackligt, arbetsmiljö m m. Vidare finns där tidningsdistributörers bilder och bloggar, samt dag- och nattböcker. finns inget kollektivavtal mellan Norska Transport och tidningen. På andra orter i Norge finns dock sådana kollektivavtal. Vi beklagar det inträffade! 5 svarar Hur har utdelningskvalitén varit i ditt område i sommar? Anita Johnsson, budchef Falkenberg: Om vi jämför med förra året så är det ungefär lika. Dock var juli något sämre än vi räknat med. Vi hade 1,39 promille mot 1,02 förra året. Annika Nordkvist, budchef Rättvik: Relativt bra. Jag har bara en linje som har haft mycket reklamationer, de andra vikarierna har fungerat väldigt bra. Sara Persson, budchef Mariestad: Kvalitén har varit jättebra! Vi har haft duktiga vikarier i sommar och ordinarie bud har gjort ett kanonjobb med upplärning och har haft bra ordning. Lars Hietala, budchef Luleå: Genom utmärkta förberedelser av ordinarie distributörer har vi haft de bästa förutsättningar för att ha en bra kvalité i distributionen i sommar. Marie Barnes, budchef Karlstad: I Karlstadsområdet har det varit bättre i år än förra året. Reklamationerna har legat på en lägre nivå och vi har haft färre vikarier som hoppat av jobbet.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv.

SJUKVÅRD. DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. SJUKVÅRD Kliv in och hjälp till DET ÄR BÄTTRE ATT GÖRA NÅGOT ÄN INGET Alla kan du komma i en situation där den kan bli fråga om att rädda liv. Att lära sig rädda liv är inte så svårt Varje år är det tusentals

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa?

Hörmanus. 1 Ett meddelande. A Varför kommer hon för sent? B Vem ska hon träffa? 1 Ett meddelande Lyssna på meddelandet. Sätt kryss för rätt svar. Du får lyssna två gånger. Hej Peter! Jag är lite försenad. Jag hinner inte komma till klockan sex. Jag måste köra mamma till ögonläkaren.

Läs mer

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet.

Behandla barnet varsamt och med tålamod, eftersom oro och smärta kan förvärra allmäntillståndet hos barnet. Medicinsk chock Blodcirkulationen försämras Medicinsk chock betyder att blodtrycket och blodflödet i kroppen minskar. Då får viktiga organ i kroppen syrebrist och arbetar sämre. Tillståndet är allvarligt

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö

Första hjälpen. Din arbetsplats i handeln lär om arbetsmiljö Första hjälpen Innan något händer Ta del av instruktioner om vad du ska göra och tänka på. Ta reda på var första hjälpen-utrustning finns. Ta reda på vem som har kunskap om första hjälpen. Ta reda på vilken

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör buss ska hålla hastighetsgränserna och de

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Flerbostadshus. Instruktioner för lägenhetsnumrering. Innehåll Huvudprincip 2 En huvudentré, två trapphus 3 Loftgångshus 4 7

Flerbostadshus. Instruktioner för lägenhetsnumrering. Innehåll Huvudprincip 2 En huvudentré, två trapphus 3 Loftgångshus 4 7 Flerbostadshus Instruktioner för lägenhetsnumrering Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme

Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Frågor om löneavtal och beräkning av löneutrymme Är uppräkningen till 24 000 kr kopplad till individen som genererar det extra utrymmet eller går det in i hela "potten" och kan läggas på andra som ligger

Läs mer

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring?

Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? Ska alla barn kunna få en bra barnförsäkring? - Vad har vi lärt av Freja? 2011-09-01 Daniel Eriksson Produktdirektör Kunderna äger Folksam Vårt övergripande mål är att ha branschens mest nöjda kunder Vår

Läs mer

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd

Ätstörningar. Att vilja bli nöjd Ätstörningar Ätstörningar innebär att ens förhållande till mat och ätande har blivit ett problem. Man tänker mycket på vad och när man ska äta, eller på vad man inte ska äta. Om man får ätstörningar brukar

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT (BILAGA 1) Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-07-02 Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med deltagare Genomförande och respons

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen

bästa stunden Tillsammans ger vi läsaren den på dagen AD&D Foto: Ingemar Lindewall / Helena Karlsson / Namn Namnssson Tillsammans ger vi läsaren den bästa stunden på dagen Postadress: Box 1121, 111 81 Stockholm Besöksadress: Terminalvägen 14 K2, 171 73 SOLNA

Läs mer

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A.

Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Prov: Möte i korridor, Medicin Svar elev A. Uppgift 1. Vad gör du och hur bemöter du kvinnan? Svar. Jag går framtill henne och säger att jag är undersköterska och säger mitt namn, och frågar vad det är,

Läs mer

Instruktioner för lägenhetsnumrering

Instruktioner för lägenhetsnumrering Flerbostadshus Instruktioner för lägenhetsnumrering Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets

Läs mer

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Negativ eller positiv? Av Henrik Johansen Man ska vara positiv för att skapa något gott. Ryttare är mycket känslosamma med hänsyn till resultatet. Går ridningen inte bra, faller

Läs mer

Olycksfall och krisstöd

Olycksfall och krisstöd Olofströms kommun 1 (5) Krishanteringsplan för Olofströms kommun I denna handlingsplan tar vi upp åtgärder som kan behövas vid olycksfall, akut sjukdom, brand m.m. Dessa åtgärder kan även appliceras vid

Läs mer

SmartFart. - din hastighet gör skillnad

SmartFart. - din hastighet gör skillnad SmartFart - din hastighet gör skillnad 2 SmartFart är en del av Trafikverkets samarbete med kommuner. Tillsammans arbetar vi långsiktigt och systematiskt för att få fler ansvarsfulla förare i lagliga hastigheter.

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Onsdagen den 11 februari, samling klockan 08.10 vid skolans parkering vid fotbollsplan. Där tar vi ett uppropp.

Onsdagen den 11 februari, samling klockan 08.10 vid skolans parkering vid fotbollsplan. Där tar vi ett uppropp. Till elever och föräldrar i år 5 Isvaksdopp Då var det snart dags för årets isvaksdopp. I samband med att ni får hem detta så har teorilektionerna inför isvaksdoppet startat. Vi kommer att genomföra fyra

Läs mer

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får.

Livskvalitet-100. Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Livskvalitet-100 Hur är din livskvalitet för tillfället? Gör testet och se hur många poäng du får. Du får en poäng för varje påstående som stämmer. Poäng: 1. Familj / Relationer Jag är nöjd och belåten

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802

Medlemsförsäkring. för dig i Brandmännens Riksförbund. Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 Medlemsförsäkring för dig i Brandmännens Riksförbund Gäller från 1 jan 2016 Avtal 40802 en gruppförsäkring för medlemmar i Brandmännens Riksförbund Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Sagan om Nallen Nelly

Sagan om Nallen Nelly Sagan om Nallen Nelly Titel Författare Det var en gång en flicka som hette Lisa som bodde i Göteborg. Lisa tog med sig skolans nalle Nelly på resan till mormor som bodde i Kiruna. Lisa åkte tåg med Nelly

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i Unionen

Medlemsförsäkring för dig i Unionen Medlemsförsäkring för dig i Unionen Gäller från 1 jan 2016 en gruppförsäkring för medlemmar i unionen Snabb hjälp när den behövs som mest Vi hjälper dig om något händer. En olycka, en längre sjukskrivning

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ.

Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. Höra 1 Varför kommer de för sent? Lyssna på personerna som berättar varför de kommer försent. Du får höra texten två gånger. Sätt kryss för rätt alternativ. A Ursäkta mig, jag skyndade mig så mycket jag

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13

Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 12_PI_Lönsam_lön 4.doc 2008-06-13 Pharma Industry nr 3/08 Sidan 1 av 5 Lönsam lönesättning Lönen är en av de viktigaste delarna i relationen mellan arbetsgivaren och medarbetaren. I stort sett alla medarbetare vill ha mer lön och många

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun

Vård och omsorg, Staffanstorps kommun RAPPORT Vård och omsorg, Staffanstorps kommun Datum: 2014-09-15 Susanne Bäckström, enhetschef Alexandra Emanuelsson, kvalitetsutvecklare Gustav Blohm, kvalitetsutvecklare 2(13) Intervjuer med boende Genomförande

Läs mer

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig

Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig Lönesamtal Kom väl förberedd till ditt lönesamtal så ökar möjligheterna att få gehör för dina krav. Det gäller såväl när du har en klubb som förhandlar för dig som när du förhandlar din lön själv. Den

Läs mer

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan

Tele 2 Sverige AB. Pensionsplan Tele 2 Sverige AB Pensionsplan giltighetstid 1 maj 2012 30 april 2013 Pensionsförsäkringsplan för Tele2 Sverige, nedan kallat Tele2 Tele2s pensionsförsäkringsplan För att tillförsäkra sina anställda förbättrad

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår

JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår JEHOVAH RAPHA HERREN MIN LÄKARE Jesus, slagen 39 gånger 39 Bibelord om helande genom hans sår (Alla Bibelord ifrån Svenska Folkbibeln) Om du hör Herrens, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se

1 X 2. Läs mer om vad du tjänar på kollektivavtalet och medlemskapet i Unionen på unionen.se 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 X 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 X 2 12 13 14 10 11 12 13 14 Fråga 1: Du börjar känna att du kan arbetsuppgifterna och är sugen på nåt nytt. Men du vet inte om du vill utvecklas i den

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe?

Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Titel: Strävan efter medarbetarengagemang: Choklad, vanilj eller jordgubbe? Av Bill Sims, Jr. Ärligt talat så har vi allvarliga problem med säkerhetskulturen, Bill. Det är verkligen en märklig upplevelse

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap }

STRESS ÄR ETT VAL! { ledarskap } { ledarskap } STRESS ÄR ETT VAL! SLUTA SÄTTA PLÅSTER PÅ DINA SYMPTOM NÄR DU ÄR STRESSAD. LÖS PROBLEMEN VID KÄLLAN ISTÄLLET OCH FUNDERA ÖVER VILKA VAL DU GÖR SOM CHEF. E n undersökning visar att 70 procent

Läs mer

Att vara facklig representant vid uppsägningar

Att vara facklig representant vid uppsägningar Att vara facklig representant vid uppsägningar PASS När beskedet kommit Det är inte lätt att vara en av de få som vet att det är uppsägningar på gång. När kollegorna sedan får beskedet är det inte heller

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Löneprocessen - pågår hela året

Löneprocessen - pågår hela året Löneprocessen - pågår hela året Arbetet med lön är mer än några veckor av traditionellt förhandlingsarbete. Det är en process som pågår hela året. Kretsloppet har många delar: klubbens egen strategi, förhandling,

Läs mer

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009

För din älskade. vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 För din älskade vovve Försäkring för hundar 1 januari 2009 Hur mycket betyder din hund? Säkert är du mån om att din hund ska ha det bra. Det bästa du kan göra för att skydda den är att skaffa en riktigt

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 6 Fredag 24 februari 2012. säger sjuksköterskan Kerstin Nordqvist i Kalix. Operationer flyttas från Kalix LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 6 Fredag 24 februari 2012 NORRBOTTEN Operationer flyttas från Kalix Snart är det stopp för alla planerade operationer vid sjukhuset i Kalix. Operationerna kommer att flyttas till sjukhusen

Läs mer

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad.

Halv tolv på natten kom jag trött men lycklig fram till Karlstad. MITT LIV MED SJ Min syster, som själv nästan aldrig reser med tåg, är upphovet till denna berättelse. Hon och andra som jag berättat för, har roats och oroats av mina upplevelser på mina många resor. Min

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Tiveden 14-16 augusti 2015

Tiveden 14-16 augusti 2015 Tiveden 14-16 augusti 2015 Det närmar sig vår ridtur på Tivedens ridleder. Här kommer lite nyttig information. Är det någon som vill delge några mer tips eller att tänka på inför vår helg så får ni gärna

Läs mer

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar!

Kap.1 Packning. - Ok, säger Elin nu måste vi sätta fart för båten går om fem timmar! Kap.1 Packning Hej jag heter Elin. Jag och min pojkvän Jonathan ska till Gotland med våra kompisar Madde och Markus. Vi håller på att packa. Vi hade tänkt att vi skulle tälta och bada sedan ska vi hälsa

Läs mer

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR

FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR FORTUM BRYR SIG OM DIN PENSION OCH DINA FÖRSÄKRINGAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning - Kunskap och engagemang nyckeln till medvetna förmånsval Pensionstjänsten - En samlad bild av din pension och dina försäkringar

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare

Grundutbildning. för Junisledare. Vilket ansvar har jag som ledare Kurspass 7 Säkerhet Fakta Grundutbildning Vilket ansvar har jag som ledare Ni som ledare har tagit ett ansvar för barn genom att bli ledare för en grupp. Barnens föräldrar har lämnat över ansvaret till

Läs mer

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis

Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ditt skyddsombud Skyddsombudet en arbetskamrat och facklig kompis Ligger du vaken om nätterna och grubblar över hur skyddsombudet har det? Inte det? Byggnads vet i alla fall att många skyddsombud funderar

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer