Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar"

Transkript

1 Årsredovisning

2 INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18 Revisionsberättelse...25 Fem år i sammandrag...26 Nyckeltal...27 Koncernledning...28 Styrelse...29

3 4 - VD HAR ORDET VD HAR ORDET - 5 De senaste tio åren har Luleå Energi gjort en fantastisk resa, både när det gäller de ekonomiska resultaten och topplaceringarna i SKI:s kundundersökning. Tillsammans utgör de ett kvitto på att det faktiskt går att kombinera affärsmässighet och lönsamhet med hög servicegrad, tillgänglighet och kundfokus. Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar När vi nu lägger 2013 till handlingarna kan vi konstatera att året gått som förväntat med ett resultat efter finansiella poster på 94,3 miljoner kronor. Jämfört med 2012 års resultat på 112,5 miljoner kronor, innebär det visserligen en försämring på 18,2 miljoner kronor, men då berodde fjolårets rekordresultat på vissa engångseffekter. Däribland återfinns omläggningen till elprisområden samt att ett antal investeringar sköts på framtiden. En bättre och mer rättvisande bild ges om resultatet istället jämförs med 2011, då utfallet blev 86,8 miljoner kronor. I år ökar vi dessutom kraftigt utdelningen till vår ägare. Från att 2012 ha delat ut 24 miljoner kronor till Luleå Kommunföretag AB, delar vi i år ut 100 miljoner kronor. SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR SJUNDE ÅRET I RAD Luleå Energis strävan att alltid sätta kunden först, har för sjunde året i rad resulterat i en topplacering i Svenskt Kvalitetsindex (SKI) mätning av kundnöjdheten bland landets energibolag. Även i år tar vi förstaplatsen både när det gäller privat- och företagskunder. Riktigt roligt. Men vi sitter inte stilla och är nöjda, utan arbetar hårt på att fortsätta vässa oss ytterligare. NYTT KUNDINFORMATIONSSYSTEM OCH NY WEBBPLATS För att ytterligare höja servicegraden för våra kunder, har vi under 2013 arbetat med att införa ett nytt kundinformationssystem. Servicen Mina sidor kommer till exempel att ge en förbättrad information till våra kunder när det gäller den egna energiförbrukningen och fakturor. Kundinformationssystemet är själva hjärtat i vår kundservice. Den hanterar på årsbasis bland annat över en kvarts miljard mätvärden från våra kunder och cirka fyrahundratusen fakturor. Vi är emellertid fortfarande i en införandefas, men förhoppningen är att allt ska flyta på som planerat till sommaren Efter ett antal år med nuvarande webb, har vi under året också påbörjat arbetet med att bygga en ny, mer överskådlig och mer kundvänlig webbplats. Lanseringen är tänkt att ske under våren LÄGET I VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN Resultatet för affärsområde Elhandel utföll i linje med det förväntade. Under året har elpriserna varit låga och vi förväntar oss fortsatta låga elpriser de närmaste åren. Då vi är återförsäljare av el, kommer den enskilda effekten av de ihållande låga elpriserna mer att märkas på minskade omsättningssiffror, än att ha en direkt negativ effekt på resultatet. Marknadssatsningarna i Norrbotten fortsätter. Under året har vi bedrivit en regional kampanj där ambitionen har varit att fler och fler norrbottningar ska välja oss som sin elleverantör. >>

4 6 - VD HAR ORDET AFFÄRSOMRÅDEN - 7 >> Affärsområde Värme och Kyla visar upp ett något sämre resultat än väntat. Detta beror framför allt på en minskad tillgång på gas från SSAB, vilket i sin tur gav ökade kostnader för alternativa bränslen. Under året har även det milda vädret hållit ner kundernas fjärrvärmeförbrukning Vi fortsätter att utveckla våra energitjänster och ser tydligt att allt fler kunder, både på privat- och företagssidan, intresserar sig för att trygga och effektivisera sin energianvändning. De populäraste tjänsterna är Energikartläggning tillsammans med fjärrvärmetjänsterna TryggVärme och Byte av fjärrvärmecentral. Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB har överträffat resultatförväntningarna. Anledningen till detta går att hitta i ett flertal orsaker som sammantaget har haft en positiv påverkan. Det genererade överskottet stannar kvar i dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB och kommer bland annat att användas till framtida investeringar i elnätet. Under 2013 har vi investerat 74 miljoner kronor i ett flertal åtgärdsprojekt för att säkra fortsatt god leveranssäkerhet. Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB befinner sig på en tuff marknad där konkurrensen om kunderna är hård. På grund av en minskad tillgång på torkgas har dessutom produktionen under året drabbats negativt. Trots detta har det resultatmässigt gått något bättre än väntat, mycket tack vare att marknaden i år varit något stabilare och att vi haft en bra försäljningsmix. Intressebolaget Lunet AB fortsätter att utöka fibernätet. Under året har man påbörjat anslutningen av Mjölkudden, Notviken och Råneå. Under 2014 kommer dessa områden att färdigställas och förfrågningar om anslutning kommer att gå ut till boende på Gültzaudden. TVÅ NYA ARENOR Under året har vi haft det stora nöjet att få inviga två nya arenor i Luleå. Den första, Luleå Energi Arena, tidigare Pontushallen, invigdes 31 augusti efter ett omfattande renoveringsarbete. För oss var satsningen på arenan självklar. Vi har alltid varit, och ska alltid vara, ett engagerat energibolag en viktig del av samhället och en aktiv deltagare vid bland annat arrangemang för kultur och idrott. Med Luleå Energi Arena får vi en fantastisk möjlighet att göra gott för Luleå samtidigt som vi stärker vårt varumärke. Den andra arenan, vår nya gröna kontorsbyggnad på Porsödalen, är startskottet för en ny era inom Luleå Energi. Efter 40 år i Luleå centrum samlas nu majoriteten av koncernens verksamheter på en och samma plats. Ambitionen är att på så sätt använda koncernens samlade styrkor ännu effektivare. Den miljöklassade byggnaden invigdes den 16 november med årets energirikaste familjeevent, Energi Närmare tusen nyfikna Luleåbor hade sökt sig till oss för att få information om energifrågor, titta på våra lokaler och träffa spelare från Luleå Hockey, Northland Basket och LF Basket. Att vi har satsat rätt förstod vi ganska omgående då vi hörde besökarnas positiva kommentarer. Förutom att vi som arbetar i de nya lokalerna är positiva till den nya gemensamma arbetsplatsen, innebär det även lägre lokalkostnader för koncernen. VI INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN Investeringarna i koncernen kommer att fortsätta ligga på en hög nivå de kommande åren. Förutom de investeringar vi genomför för att stärka och förbättra service och leveranssäkerhet, kommer investeringsvolymerna även att påverkas uppåt av redan beslutade och förväntade myndighetsbeslut. Därför är det viktigt att vi idag har en stabil ekonomi som gör att vi står väl rustade inför framtiden. Vi och övriga bolag i branschen har påbörjat ett omfattande generationsskifte. Vi kommer ha stora behov av att rekrytera nya medarbetare då den stora generationen fyrtiotalister går i pension. Därför är det glädjande att se att intresset för energibranschen hela tiden ökar bland ungdomar. Jag både hoppas och tror att de kommer att se branschen som en attraktiv arbetsgivare och att vi framöver får se många nya ansikten i våra nya lokaler. De senaste tio åren har Luleå Energi gjort en fantastisk resa, både när det gäller de ekonomiska resultaten och topplaceringarna i SKI:s kundundersökning. Tillsammans utgör de ett kvitto på att det faktiskt går att kombinera affärsmässighet och lönsamhet med hög servicegrad, tillgänglighet och kundfokus. Och det ska vi fortsätta med i framtiden. TACK Avslutningsvis vill jag tacka våra kunder för de fina betygen i SKI:s kundundersökning och våra duktiga medarbetare för ännu ett fantastiskt år. Utan er är vi inget. Nu blickar vi fram emot ett ännu bättre a n n e l i s j ö m a r k, v d Affärsområdet TJÄNSTER underlättar Luleåbornas vardag och hjälper dem att lära sig mer om sin energianvändning, samt erbjuder energi- och mättjänster. Förnybar energi som bränslepellets är miljömässigt korrekt. Dotterbolaget BIOENERGI I LULEÅ AB tillverkar dessutom pellets med energigaranti som ger maximalt med värme för pengarna. Affärsområdet ELHANDEL är en trygg leverantör som säljer el med hög service. Oavsett vilket av våra avtal kunderna väljer, kan de vara säkra på att vi är en leveranssäker och kostnadseffektiv aktör. Affärsområdet VÄRME OCH KYLA ersätter uppvärmning med el och olja. Ett miljövänligt alterna tiv till Sveriges lägsta priser. Våra affärsområden Luleå Energi-koncernen levererar affärsmässiga produkter och tjänster med maximal kundnytta inom energi och digital kommunikation. Bolaget verkar främst regionalt, men även nationellt, med en vision att vara en drivkraft för kund, samhälle och näringsliv. Vårt intressebolag LUNET AB erbjuder privatpersoner och företag digital kommunikation i form av internet, TV och telefoni prydligt förpackat. Det helägda dotterbolaget LULEÅ ENERGI ELNÄT AB garanterar att Luleåborna får energi i sitt dagliga liv, dessutom till en av Sveriges lägsta nätkostnader.

5 8 - ÅRET SOM GÅTT ÅRET SOM GÅTT - 9 Invigning av Luleå Energi Arena Den 31 augusti invigdes Luleå Energi Arena, Luleåbornas nyaste mötesplats för både sport och andra nöjen. Intresset för den nya multiarenan gick inte ta miste på. Under invigningsdagen kom massvis av nyfikna besökare och tog del av tävlingar, uppvisningar med mera. Att arenan är hemmaarena för våra elitlag i bland annat basket, känner nog de flesta till. Men att det sammanlagt är drygt 100 olika föreningar som nyttjar arenan året runt, är det nog inte fullt så många som vet. För oss är det självklart att genom sponsring bidra till ett aktivt liv för Luleåborna. Unga och gamla. Elitidrottare och amatörer. Det är en del av det vi menar med våra värdeord; Närhet och Omtanke. Invigning av vårt nya gröna kontor i Porsödalen Efter drygt 40 år som hyresgäster på Skeppsbrogatan 32 i Luleå centrum, packade vi under sensommaren 2013 väskorna och flyttade majoriteten av koncernens verksamheter till en och samma plats i Porsödalen. Det första spadtaget till det nya miljöklassade kontoret togs den 15 maj 2012 och den 15 september 2013 stod kontoret klart för inflyttning. Den 16 november var det dags för invigning i samband med familjeevenemanget Energi Närmare tusen nyfikna Luleåbor tittade förbi för att se byggnaden och kommentarerna var överväldigande positiva. Genom att samla större delen av verksamheten i Porsödalen får vi en rad positiva effekter bättre möjligheter till samverkan, bättre logistik samt en förbättrad arbetsmiljö och ekonomi.

6 10 - FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE - 11 Förvaltningsberättelse Luleå Energi AB. Org.nr: Styrelsen och verkställande direktören för Luleå Energi AB får härmed avge årsredovisning och koncernårsredovisning för räkenskapsåret Allmänt om verksamheten Koncernens affärsidé är att erbjuda kunder energileveranser och tjänster med god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Vår vision är att vara en drivkraft för kund och samhälle. Koncernen består av moderbolaget Luleå Energi AB, det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB och det till 91 % ägda dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB. Lunet AB ägs till 50 % av Luleå Energi AB. Moderbolaget är ägare till 29 % i bolaget Kalix Vindkraft AB. Luleå Energi startade sin verksamhet den 1 januari Moderbolaget ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Moderbolaget Luleå Energi AB:s affärsområden omfattar elhandelsverksamhet, energitjänster samt produktion och distribution av fjärrvärme och fjärrkyla. Bolaget utför även administrativa tjänster åt dotterbolag och joint venture bolag. Elnätverksamhet bedrivs i dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB och produktion av träpellets sker i fabrik som ägs av dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB. Bolaget Lunet AB tillhandahåller fiberbaserade infrastrukturprodukter och tjänster i ett öppet bredbandsnät. I intressebolaget Kalix Vindkraft AB produceras el från totalt tre vindkraftverk uppsatta i Axelsvik i Kalix kommun samt fem verk på Seskarö i Haparanda kommun. Sammantaget är årets resultat för koncernen i linje med det förväntade. För fjärrvärmeverksamheten i moderbolaget Luleå Energi AB innebar årets vädermässigt milda avslutning tillsammans med en periodvis begränsad tillgång på gas, minskade intäkter respektive ökade kostnader för alternativa bränslen. Sammantaget har detta inneburit ett lägre resultatmässigt utfall i fjärrvärmeverksamheten än det förväntade. Elhandelsverksamhetens resultat utföll i linje med det budgeterade. Aktieinnehavet i det minoritetsägda Kalix Vindkraft AB har nedskrivits beroende på sämre framtidsutsikter på grund av de fortsatt förväntade låga prisnivåerna på el och elcertifikat. För moderbolaget som helhet blev resultatet 10,8 mkr lägre än budgeterat. För det helägda dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB blev 2013 års resultat 9,3 mkr högre än det budgeterade. Anledningen till detta står att finna i ett antal faktorer som samverkar. De huvudsakliga förklarningarna till resultatförbättringen är en ökad investeringstakt som ger lägre underhållskostnader, färre vädermässiga störningar än befarat, lägre nätförluster än tidigare år samt återföring av tidigare reserverad kostnad. För dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB är marknadsförhållandena på pelletsmarknaden fortsatt utmanande med hård konkurrens och tuff prispress. Resultatet för helåret blev trots detta något bättre än det budgeterade, främst beroende på en relativt god och ökande efterfrågan på våra produkter, framförallt från mellan- och storskaliga kunder. Resultat i det till hälften ägda joint venture bolaget Lunet AB blev i nivå med det budgeterade. Produktionen i vårt intressebolag Kalix Vindkraft AB:s åtta vindkraftverk har i stort fungerat enligt förväntningarna. Dock innebar de låga priserna på el samt elcertifikat att årets resultat blev något sämre än det förväntade. Värdet på minoritetsinnehavet i Kalix Vindkraft AB bedöms kontinuerligt genom kassaflödesvärderingar. Värdet på innehavet påverkas bland annat av elprisets och räntans utveckling. Prisjämförelser, bl a den årliga Nils Holgersson-undersökningen, som årligen genomförs av Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen, visar att Luleå Energi AB:s fjärrvärmepris är lägst i landet samt att våra elnätspriser är bland de lägsta i landet. Av det hetvatten som används i fjärrvärmesystemet köps ca 90 % av det av kommunen hälftenägda bolaget Lulekraft AB. Resterande 10 % produceras i Luleå Energi AB:s egna anläggningar. All hetvattenproduktion samordnas av Lulekraft AB oavsett vilken anläggning som producerar. Fjärrvärmenät, mätinsamling och kundkontakter hanteras av Luleå Energi AB. Fjärrvärmen är nu i princip färdigutbyggd inom kommunens tätortsdelar och endast ett fåtal befintliga fastigheter kvarstår möjliga att ansluta. Affärsområdet Tjänster har till uppgift att erbjuda energitjänster och rådgivning till näringsidkare och privatpersoner. Energitjänsterna kompletterar kärnverksamheterna för att skapa konkurrenskraftiga energilösningar för ett hållbart samhälle. Luleå Energi Elnät AB har fortsatt fokus på att vädersäkra kv-nätet på landsbygden. Ökade satsningar har genomförts inom regionätet samt en övergripande satsning på skärgårdsnätet har påbörjats. Under året har det inträffat ett avbrott överstigande 12 timmar som drabbade 58 kunder där avbrottsersättning har betalats ut. Hösten 2013 invigdes den nya kontorsbyggnaden i Porsödalen som kompletterar den redan befintliga kontors- och förrådsbyggnaden på samma område. Detta innebär att majoriteten av koncernens medarbetare nu är samlade på ett och samma ställe vilket ger oss ännu bättre möjligheter till samverkan inom koncernen. Kunder Den årliga kundnöjdhetsundersökningen som sker i regi av Svensk Kvalitetsindex bland energibolag i Sverige, visar att Luleå Energi för sjunde året i rad har bland Sveriges nöjdaste kunder. Investeringar Koncernens materiella investeringar uppgick till 188,5 mkr (105,9 mkr) varav moderbolagets investeringar utgjorde 96,8 mkr (56,0 mkr) och Luleå Energi Elnät AB:s investeringar 74,4 mkr (36,1 mkr). Bioenergi i Luleå AB investerade i fabriken för produktion av träpellets för 0,9 mkr (0,7 mkr). Lunet AB redovisas enligt klyvningsmetoden varför 50 % av dess investeringar ingår i koncernen, vilket innebär 16,4 mkr (13,0 mkr). Finanspolicy Koncernen är genom sin verksamhet exponerad för olika slag av finansiella risker. Med finansiella risker avses fluktuationer i företagets resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, refinansierings- och kreditrisker. Koncernens finanspolicy för hantering av finansiella risker har utformats av styrelsen och bildar ett ramverk av riktlinjer och regler i form av riskmandat och limiter för finansverksamheten. Ansvaret för koncernens finansiella transaktioner och risker hanteras av moderbolagets ekonomiavdelning. Den övergripande målsättningen för finansfunktionen är att tillhandahålla en kostnadseffektiv finansiering samt att minimera negativa effekter på koncernens resultat på grund av marknadsfluktuationer. Resultat Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick 94,3 mkr (112,5 mkr). Av resultatet svarade moderbolaget för 55,9 mkr (83,3 mkr), Luleå Energi Elnät AB för 27,8 mkr (22,1 mkr) och Bioenergi i Luleå AB 5,8 mkr (1,7 mkr). Koncernens andel av joint venture bolaget Lunet AB:s resultat uppgick till 4,9 mkr (5,4 mkr). Ägare, måluppfyllelse och utdelning I ägardirektiven för 2013 anges ägarnas krav för koncernen på avkastning på totalt kapital till 5,5 % och soliditet om minst 60 %. Ägarnas krav är uppfyllda för 2013 med en avkastning på totalt kapital på 6,4 % (7,6 %) och en soliditet om 71,8 % (68,8 %). Luleå Energi AB föreslås lämna en aktieutdelning om 100 mkr för räkenskapsåret. Framtida utveckling Ekonomiskt krävs fortsatt goda resultat i koncernen, en nödvändighet för att kunna genomföra de planer och utmaningar koncernen står inför kommande år. Koncernen fortsätter sin satsning på energitjänster och kommer att etablera fler tjänster för privat- och företagskunder. Förutsättningarna för fjärrvärmeverksamheten i det energisamarbete som finns i kommunen fortsätter enligt det avtal som gäller till och med år Avtalet tillförsäkrar Luleå Energi AB och dess kunder goda förutsättningar för värmeförsörjningen i framtiden. I och med moderbolagets förvärv av Luleå Kommunföretag AB:s ägarandel i Lulekraft AB i början av 2014, äger nu Luleå Energi AB 50 % av bolaget. Då Luleå Energi AB är en av de direkt involverade parterna i fjärrvärmesystemet är detta ett strategiskt viktigt förvärv. Luleå Energi Elnät AB kommer under 2014 och några år framåt att fokusera på att ytterligare förbättra leveranssäkerheten genom satsningar på regionnätet samt skärgården. En pågående investering i ett nytt nätinformationsystem kommer att ge bolaget förbättrade och mer detaljerade kontrollmöjligheter över elkraftsystemet, vilket på sikt innebär en effektivisering och även en förbättrad kundinformation. Vår bedömning är att koncernens totala investeringsvolymer fortsatt kommer att öka inom de närmaste åren. Ökade och förändrade myndighetskrav på energibranschen som helhet, fortsatt stora satsningar på elnätet och en förändring av fjärrvärmens reserv- och spetslastkapacitet på de egna fjärrvärmeanläggningarna kommer sannolikt att bidra till detta. För Bioenergi i Luleå AB kommer marknaden även i den närliggande framtiden att präglas av en starkt föränderlig marknad. I det korta perspektivet har produktionskapaciteten bland annat i lågprisländer, byggts ut och nya volymer söker köpare samtidigt som en del av den inhemska produktionen har försvunnit. Fortfarande råder pressade priser inom de olika produktsegmenten både för industripellets och för konsumentpellets. För bolaget är det viktigt att fortsätta med anpassningar till nya förhållanden för att behålla sin lönsamhet. Efterfrågan fortsätter att öka för fiberverksamheten i Lunet AB. Tillgång till fiber och det öppna stadsnätet ses numera som en självklar infrastruktur. Arbete med att garantera och säkerställa hög tillgänglighet och kvalitet fortsätter tillsammans med reinvesteringar och satsningar på nyanslutningar. Miljöpåverkan Moderbolagets verksamhet Värme och Kyla bedriver verksamhet som regleras enligt miljöbalken (1998:808) 9 kap 6. Merparten av den totala fjärrvärmeenergin till Luleånätet levereras till Luleå Energi AB av Lulekraft AB. Som komplement till denna finns hos Luleå Energi AB fyra anläggningar som kan producera värme vid behov och som reservanläggningar. Detta sker vid så kallade spetslastbehov till exempel mycket kall väderlek, eventuella störningar och vid revisioner i huvudanläggningen. Sammantaget utgör produktionen av fjärrvärme i Luleå Energis anläggningar 10,5 % (95 GWh) av den totala årsproduktionen på 904 GWh. Vid sidan av huvudnätet finns en produktionsanläggning i Råneå, som svarar för 2,9 % (26 GWh) av årsproduktionen och en närvärmecentral i Antnäs. Fyra av anläggningarna klassas som tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter och innehar tillstånd enligt miljöbalken. Anläggningen i Råneå och Antnäs klassas som anmälningspliktiga verksamheter. Tillstånden avser drift av panncentralerna med olika begräsning av produktionen. Med miljöbalkstillstånden följer villkor. I den årliga miljörapporten redovisas bland annat hur tillstånd med villkor har efterlevts. En förändring av reserv- och spetslastkapacitet inom de egna anläggningarna kommer att behövas under de kommande åren, vilket gör att förnyade tillstånd kommer att bli aktuella. Luleå Energi Elnät AB bedriver ingen verksamhet som är klassad som tillståndspliktig enligt miljöbalken (1998:808). Bolaget har dock två anläggningar som klassas som anmälningspliktiga i form av mellanlagring av impregnerat trä. Bioenergi i Luleå AB bedriver anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Bioenergi har trots det ansökt och beviljats tillstånd enligt miljöbalken. Lunet AB bedriver ingen tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet ur miljösynpunkt. FLERÅRSÖVERSIKT KONCERNEN (tkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Räntabilitet på eget kapital (%) 6,7 8,4 7,0 6,7 7,7 Räntabilitet på totalt kapital (%) 6,4 7,6 6,4 5,9 6,9 Soliditet (%) 71,8 68,8 62,1 59,2 65,6 Investeringar inklusive elcertifikat Antal anställda FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Eget kapital Räntabilitet på eget kapital (%) 5,9 9,0 7,8 7,3 9,8 Räntabilitet på totalt kapital (%) 5,3 7,7 6,7 6,1 8,5 Soliditet (%) 69,4 65,4 59,7 56,6 65,4 Investeringar inklusive elcertifikat Antal anställda Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets vinst disponeras så att till aktieägaren utdelas 555,56 kr per aktie i ny räkning överföres Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser och tilläggsupplysningar.

7 12 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 13 Resultaträkning Balansräkning tkr Not tkr Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Förändring av lager och pågående arbete för annans räkning Aktiverat arbete för egen räkning Punktskatter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Minoritetens andel i årets resultat TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Rättigheter för elcertifikat Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Förbättringar på annans fastighet Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag 18, Fordringar hos koncernföretag Andelar i joint venture företag 20, Fordringar hos joint venture företag Andelar i intresseföretag 22, Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager mm Råvaror och förnödenheter Färdiga varor och handelsvaror Pågående arbete för annans räkning ÅRETS RESULTAT Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 14 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 15 Balansräkning Kassaflödesanalys KONCERNEN tkr Not tkr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 27 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Balanserad vinst eller förlust Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsintressen Obeskattade reserver Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Avsättningar för uppskjuten skatt Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag Skulder anslutningslån Kortfristiga skulder Skulder anslutningslån Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet* Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Avyttring av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Utdelning Förändring av kortfristiga placeringar Amortering av fordran joint venture Amortering av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut *Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Vinst vid avyttring av anläggningstillgångar Förlust vid avyttring av anläggningstillgångar Förändring av pensionsreserv Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag

9 16 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 17 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli reglerade. Övriga tillgångar, skulder samt avsättningar har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Vid försäljning av varor redovisas företagets inkomster som intäkt när företaget har överfört de väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande till köparen, när företaget inte behåller något engagemang i den löpande förvaltningen som förknippas med ägande och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts, när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, när det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som företaget ska få av transaktionen kommer att tillfalla företaget samt när de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Företaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med huvudregeln i BFNAR 2003:3. Pågående, ej fakturerade tjänsteuppdrag, tas i balansräkningen upp till det beräknade faktureringsvärdet av utfört arbete och redovisas i posten övriga fordringar. Koncernredovisning Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Intresseföretag är företag som koncernen har ett betydande inflytande över, men inte bestämmande inflytande. Detta anses föreligga vid en ägarandel på lägst 20 % och högst 50 % av rösterna. Joint venture är företag där det finns en avtalsenlig överenskommelse med en eller flera samägare om ett gemensamt bestämmande inflytande över företagets finansiella och operationella strategier. Innehavet i Kalix Vindkraft AB redovisas i enlighet med anskaffningskostnadsmetoden i koncernredovisningen med hänvisning till att företaget har ringa betydelse med hänsyn till årsredovisningens krav på rättvisande bild. Innehav i joint venture företag redovisas, i koncernredovisningen, enligt klyvningsmetoden. Det innebär att bolagen redovisas som om de vore dotterföretag med den skillnaden att endast koncernens ägarandel av företagets intäkter och kostnader respektive tillgångar och skulder redovisas i koncernens resultat- och balansräkningar. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar i balansräkningen. På basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättrats i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden med beräknat restvärde och sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Komponentavskrivning tillämpas delvis. Följande avskrivningstider tillämpas: Koncernen Moderbolaget Byggnader år år Markanläggningar år år Förbättringar på annans fastighet 20 år 20 år Maskiner och andra tekniska anläggningar år år Inventarier, verktyg och installationer 3-7 år 3-7 år Det egna arbete som under året har aktiverats i egna anläggningar redovisas i resultaträkningen som aktiverat arbete för egen räkning. Finansiella instrument och värdepappersinnehav Finansiella instrument värderas och redovisas i enlighet med reglerna i Redovisningsrådets Rekommendation RR 27. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inkluderar likvida medel, värdepapper, fordringar, rörelseskulder och upplåning. Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden. Varulager Varulagret, värderas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd 2000:3. Redovisningen av varulager har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen enligt den så kallade först-in först-ut principen (FIFU) respektive verkligt värde. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats. Skatter Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd 2001:1 Inkomstskatter. Årets totala skatt för företaget utgörs av aktuell skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt och förändringar i uppskjuten skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skattregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla väsentliga temporära skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar, skulder och avsättningar. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. I företaget redovisas på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. I koncernredovisningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Koncernuppgifter Luleå Energi AB är ett helägt dotterföretag till Luleå Kommunföretag AB, organisationsnummer , med säte i Luleå. Av koncernens totala inköp och försäljningar mätt i kronor avser 8,1 % (7,6 %) av inköpen och 5,3 % (5,0 %) av försäljningen till andra företag inom bolagskoncernen. Av moderbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 3,2 % (2,4 %) av inköpen och 3,8 % (4,1 %) av försäljningen till andra företag inom bolagskoncernen.

10 18 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 19 Noter Belopp i tkr om inget annat anges Noter Belopp i tkr om inget annat anges NOT 1 Nettoomsättningens fördelning per rörelsegren KONCERNEN Försäljning elhandel Försäljning värme och kyla Försäljning pellets Försäljning elnät Försäljning bredband Uppdragsverksamhet elnät Punktskatter Övrigt Koncernens elimineringar NOT 2 Övriga rörelseintäkter Medelantalet anställda Kvinnor Män Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader för styrelse och verkställande direktör Pensionskostnader för övriga anställda Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, andra ersättningar och sociala kostnader Hyresintäkter Återvunna tidigare avskrivna fordringar Pensionsförpliktelser Tidigare styrelse och verkställande direktör Årets betalda leasingavgifter uppgick i koncernen till tkr (6 829 tkr). Årets leasingavgifter avser fordon och byggnader. Årets betalda leasingavgifter avseende leasingavtal för moderbolaget, uppgick till 368 tkr (237 tkr). Årets leasingavgifter avser fordon. Försäkringsersättningar Övriga rörelseintäkter NOT 3 Leasingavtal Inom ett år Senare än ett år men inom fem år Senare än fem år Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen 52 % 52 % 44 % 44 % Andel män i styrelsen 48 % 48 % 56 % 56 % Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare 22 % 22 % 29 % 29 % Andel män bland övriga ledande befattningshavare 78 % 78 % 71 % 71 % NOT 6 Avskrivningar Byggnader och markanläggningar Avtal om avgångsvederlag: Verkställande direktören betalas, vid uppsägning från företagets sida, lön under 24 månader under förutsättning att inte annan anställning påbörjats. Styrelseledamöterna har inga avtal om avgångsvederlag. Förbättringar på annans fastighet Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag. KPMG AB Ersättning för revisionsuppdraget Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier, verktyg och installationer NOT 7 Resultat från andelar i intresseföretag Erhållna utdelningar Nedskrivningar

11 NOT 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter NOT 11 Skatt på årets resultat NOT 13 Byggnader och mark 20 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 21 Noter Belopp i tkr om inget annat anges Noter Belopp i tkr om inget annat anges liknande resultatposter Ränteintäkter från kreditinstitut Ränteintäkter från koncernbolag Resultat från försäljningar Återföring av nedskrivningar Övriga ränteintäkter NOT 9 Räntekostnader och Räntekostnader till kreditinstitut Räntekostnader till koncernbolag Övriga räntekostnader Ingående anskaffningsvärden Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark NOT 14 Förbättringar på annans fastighet I anskaffningsvärdet för byggnader och mark för Bioenergi i Luleå AB ingår aktiverad ränta med tkr (1 632 tkr). NOT 10 Bokslutsdispositioner Återföring från periodiseringsfond Avsättning till periodiseringsfond Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Aktuell skatt Aktuell skatt lämnade koncernbidrag Uppskjuten skatt Uppskjuten skatt hänförlig till ändrad skattesats Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Inköpta och erhållna Avyttrade och annullerade Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde I anskaffningsvärdet för maskiner och andra tekniska anläggningar för Bioenergi i Luleå AB ingår aktiverad ränta med tkr (2 161 tkr).

12 22 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 23 Noter Belopp i tkr om inget annat anges Noter Belopp i tkr om inget annat anges Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 21 Specifikation andelar i joint venture företag Namn Rösträttsandel Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Lunet AB 50 % 50 % Org.nr Säte Eget kapital Resultat Lunet AB Luleå Eget kapital och resultat avser Luleå Energi AB:s andel av Lunet AB:s justerade egna kapital och resultat Med eget kapital avses den ägda andelen av företagets egna kapital inklusive eget kapitalandelen i obeskattade reserver. Med årets resultat avses ägarandelen av företagets resultat efter skatt inklusive eget kapitalandelen i årets förändring av obeskattade reserver. Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden NOT 17 Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar KONCERNEN Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Utgående redovisat värde NOT 18 Andelar i koncernföretag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Ingående nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde NOT 23 Specifikation andelar i intresseföretag Namn KONCERNEN Antal andelar Bokfört värde Kapitalandel Rösträttsandel Kapitalandel Rösträttsandel Antal andelar Bokfört värde Kalix Vindkraft AB 29 % 29 % % 29 % Org.nr Säte Eget kapital Resultat Org.nr Säte Eget kapital Resultat Kalix Vindkraft AB Kalix * Kalix * 0 Värdet på minoritetsinnehavet i Kalix Vindkraft AB bedöms kontinuerligt genom kassaflödesvärderingar. *Ägarandelen av kapitalet avses. NOT 19 Specifikation andelar i koncernföretag Namn Kapitalandel Antal andelar Bokfört värde Luleå Energi Elnät AB 100 % 100 % Bioenergi i Luleå AB 91 % 91 % Summa Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Avser innehav i Svenska Värmeverkens Ekonomiska Förening. Org.nr Säte Eget kapital Resultat Luleå Energi Elnät AB Luleå Bioenergi i Luleå AB Luleå NOT 20 Andelar i joint venture företag Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde NOT 25 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter KONCERNEN Upplupna intäkter värme och kyla Upplupna elintäkter Upplupna elnätsavgifter Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13 24 - ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING - 25 Noter Belopp i tkr om inget annat anges ABCD Revisionsberättelse Till årsstämman i Luleå Energi AB, org. nr NOT 26 Kortfristiga placeringar NOT 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Bokfört värde Marknadsvärde NOT 27 Förändring av eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver KONCERNEN Årets resultat Aktiekapital Bundna reserver Upplupna löner Upplupna investeringskostnader värme och kyla Upplupna kostnader elcertifikat Upplupna kostnader inköp el Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Fria reserver Årets resultat Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma Utdelning Koncernbidrag Skatteeffekter koncernbidrag Aktieägartillskott Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång NOT 28 Obeskattade reserver Periodiseringsfond vid 2013 års taxering Ackumulerade överavskrivningar av maskiner och andra tekniska anläggningar Luleå den 21 februari Mona Blom Bernt Grahn Stina Blombäck Peter Bergström Christina Sandkvist Ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Mattias Karlsson Jens Lundqvist Ann-Helene Willberg Erland Spiik Anneli Sjömark Ledamot Ledamot Personalrepresentant Personalrepresentant Verkställande direktör Min revisionsberättelse har lämnats den 28 mars 2014 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Luleå Energi AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Luleå Energi AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Luleå den 28 mars 2014 KPMG AB Anders Westman Auktoriserad revisor Anders Westman Auktoriserad revisor

14 26 - FEM ÅR I SAMMANDRAG NYCKELTAL - 27 Fem år i sammandrag koncernen Nyckeltal EKONOMI Rörelseintäkter, totalt koncernen mkr rörelsegren elhandel mkr rörelsegren värme och kyla mkr rörelsegren elnät mkr rörelsegren pellets mkr rörelsegren bredband mkr Rörelseresultat efter avskrivningar mkr Resultat efter finansiella poster mkr Årets resultat mkr Investeringar materiella anläggningstillgångar mkr ENERGIOMSÄTTNING Elkraftshandel GWh Fjärrvärmeproduktion 1 GWh Eldistribution (nät) GWh Graddagar (SMHI) 2 GD Pelletsproduktion Ton ABONNEMANG Eldistribution (nät) Antal Fjärrvärmedistribution 3 Antal PERSONAL Medelantal anställda Antal Utbetalda löner och andra ersättningar mkr ANLÄGGNINGAR, ELDISTRIBUTION Mottagningsstationer 130/40 kv Antal Regionledningar 130 kv km Högspänningsledningar 40 kv Luftledning km Jordkabel km Fördelningsstationer kv/20 10 kv Antal Högspänningsledningar kv Luftledning km Luftledning isolerad km Jordkabel km Nätstationer 0,4 kv Antal Lågspänningsledningar 0,4 kv Luftledning km Jordkabel km Nyckeltal koncernen Räntabilitet på totalt kapital 6,4 % 7,6 % 6,4 % 5,9 % 6,9 % Räntabilitet på eget kapital 6,7 % 8,4 % 7,0 % 6,7 % 7,7 % Kassalikviditet 190,9 % 197,0 % 149,7 % 136,5 % 164,6 % Balanslikviditet 199,2 % 204,6 % 160,3 % 144,8 % 178,1 % Soliditet 71,8 % 68,8 % 62,1 % 59,2 % 65,6 % Självfinansieringsgrad 81,5 % 165,9 % 253,0 % 164,7 % 173,9 % Nyckeltal moderbolaget Räntabilitet på totalt kapital 5,3 % 7,7 % 6,7 % 6,1 % 8,5 % Räntabilitet på eget kapital 5,9 % 9,0 % 7,8 % 7,3 % 9,8 % Kassalikviditet 177,3 % 177,6 % 150,9 % 136,7 % 162,8 % Balanslikviditet 179,0 % 178,9 % 152,4 % 138,4 % 165,7 % Soliditet 69,4 % 65,4 % 59,7 % 56,6 % 65,4 % Självfinansieringsgrad 73,8 % 178,7 % 700,6 % 320,4 % 254,4 % Nyckeltalsdefinitioner Räntabilitet på totalt kapital Rörelseresultat + finansiella intäkter Genomsnittlig balansomslutning Räntabilitet på totalt kapital talar om hur väl företaget lyckas förränta de tillgångar företaget disponerar över. Räntabilitet på eget kapital Resultat efter finansiella poster schablonskatt (22 %) Genomsnittligt eget kapital Kassalikviditet Balanslikviditet Räntabilitet på eget kapital talar om hur väl företaget lyckas förränta ägarnas kapital. Omsättningstillgångar varulager Kortfristiga skulder Kassalikviditet visar på företagets kortsiktiga förmåga att betala sina skulder. Omsättningstillgångar Kortfristiga skulder ANLÄGGNINGAR, FJÄRRVÄRME Produktionsanläggningar, permanenta Antal Total effekt MW Huvudkulvertledningar mm km Fördelnings- och servisledningar mm km Produktionen baseras på överskottsgas, el, olja och biobränsle. 2 Graddagar ger ett mått på hur temperaturen för året avvikit från den normala temperaturen. Normala graddagar för Luleå är Enskild förbindelse kan betjäna flera användare, exempelvis i flerfamiljsfastigheter och större företag. Soliditet Självfinansieringsgrad Balanslikviditet visar på företagets effektivitet när det gäller lagerhantering och försäljning. Eget kapital Balansomslutning Soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Kassaflöde före förändring i rörelsekapital och investeringar Årets investeringar Självfinansieringsgraden är ett mått på hur stor del av årets investeringar som kunnat finansieras med under året internt tillförda medel.

15 28 - KONCERNLEDNING STYRELSE KONCERNLEDNING 1. Sofia Antonsen Chef Marknad och Utveckling 2. Patrik Andersson 2. Christina Sandkvist Chef Elhandel Ledamot Anneli Sjömark Vd och koncernchef 4. Magnus Johansson Chef Värme och Kyla 5. Bengt Hietaniemi Chef Fastighet och Försörjning 6. Katharina Frank Personalchef 7. Vidar Langås Ekonomichef 8. Tommy Haapala Chef Elnät 9. Lars Stenberg Vd Bioenergi STYRELSE 1. Peter Bergström Ledamot 3. Erland Spiik Personalrepresentant 4. Bernt Grahn Ledamot 5. Mona Blom Ordförande 6. Stina Blombäck Ledamot 7. Mattias Karlsson Ledamot 8. Jens Lundqvist Ledamot 9. Ann-Helene Willberg Personalrepresentant 8. 9.

16 30 - ÅRSREDOVISNING Vi vill göra fler norrbottningar nöjdare. Låt oss få kontakt. De senaste sex åren har vi på Luleå Energi haft Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex årliga nöjd-kundundersökning. Men bara för att vi råkar heta Luleå Energi så innebär inte det att vi endast har nöjda kunder i Luleå. Inte alls. Vi levererar el till tusentals nöjda kunder i hem och stugor runt om i hela Norrbotten så oavsett var du bor eller vilket av våra elavtal du väljer kan du vara helt säker på att få en personlig, pålitlig medspelare som brinner för länet och som stöttar det norrbottniska föreningslivet. Till skillnad från andra energibolag tror vi inte att lönsamhet måste ske på bekostnad av samhällsnytta och kundvärde och därför väljer vi hellre att kundmaximera än att vinstmaximera. Det vill säga att vi står på våra kunders sida och alltid gör vårt bästa för att de ska vara nöjda. Nöjdast i Sverige. Vill du också bli en lite nöjdare norrbottning, prata elavtal med oss på Kiruna Pajala Gällivare Övertorneå Jokkmokk Överkalix Haparanda Arjeplog Kalix Boden Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Norrbottens! Exempel på annons från Norrbottenkampanjen Vi har haft Sveriges nöjdaste kunder de senaste sju åren och varför inte låta fler kunder runt om i Norrbotten bli en del av dessa? Under året fortsatte vi vår satsning för att göra fler norrbottningar ännu nöjdare genom att låta dem köpa el till inköpspris i 3 månader av ett norrbottniskt energibolag som brinner för länet. Kampanjen under våren bestod av annonsering i Kalix, Haparanda, Gällivare och Malmberget samt frekventa besök av våra elhandlare på strategiska välbesökta platser. Kampanjen har fallit väldigt väl ut och idag har vi fått många nya kunder ute i länet. Kamp(anj)en för att få ännu fler nya och nöjda kunder går vidare.

17 Luleå Energi AB, Box 50100, Luleå. Telefon vinter. Foto: Anders Alm, Tomas Bergman

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Karlsborgs Energi Försäljning AB

Karlsborgs Energi Försäljning AB Arsredovisning för Karlsborgs Energi Försäljning AB Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB

Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB 20 0 Arsredovisn ing Lärande i Sverige AB Org.nr. 556571-5892 Räkenskapsår 2012-07-01-13-06-30 Org.nr 556571-5892 Årsredovisning för räkenskapsåret 201 2-07-01-201 3-06-30 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Swecure AB (publ.) Årsredovisning för 556881-0526. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Swecure AB (publ.) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning Tillväxt Motala AB

Årsredovisning Tillväxt Motala AB Årsredovisning Tillväxt Motala AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tillväxt Motala AB avger härmed

Läs mer

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret

Org.nr. 897001-1154. Årsredovisning. för. Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stiftelsen Haparandabostäder 897001-1154 Räkenskapsåret 2013 1 1 Styrelsen för Stiftelsen Haparandabostäder f$ rhärmed avge $rsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer