' 11M/L-. Lars Johnsson M) -~ tcd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "' 11M/L-. Lars Johnsson M) -~ tcd"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (37) Plats och tid: Sammanträdesrum 1, Stadshuset,, kl. 13:30-15:00 Ajournering 14:35-14:50 Beslutande Lars Johnsson (M) ordförande Ledamöter Joachim Fors (S) Camilla Lindoff (S) Irene Nilsson (S) Henrik Backlund (S) Hans-Göran Hansson (MP) Per-Åke Purk (V) PatrikJönsson (SD) Ulf Berggren (SD) Sven Lundh (SD) Hanna Nilsson (SD) Agneta Olsson Enochsson (L) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Ersättare Ingrid Nyman, Christer Caesar, Lena Svensson Ola Lindahl, Johan Kronqvist, Magnus Åkeborn, Björn Widmark, Allan Ljungqvist, Douglas Roth, Kenny Hansson, Wmnie Aronsson. Kommundirektör Bengt-Arne Persson, bitr. förvaltningschef KLK Charlotte Nygren Bonnier, kanslichef Elisabeth Aidemark, personalchef Marie Söderqvist, sekreterare Louise Davidsson. Joachim Fors Camilla Lindoff ens plats, tid : Kommunledningskontoret, \~ Justerade paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare ' 11M/L-. Lars Johnsson M) -~ tcd JÖachini ~S)

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (37) Anslag I bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum när anslaget sätts upp Datum då anslaget tidigast får tas ner Förvaringsplats för protokoll Underskrift Datum då anslaget togs ner Kommunledningskontoret... ~----~~ :.~ Louise Davidsson Signatur

3 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 3 (37) Innehållsförteckning Integrations- och arbetsmarknadsfrågor 159 Motion gällande flexiblare anställningsformer - en attraktivare 160 arbetsgivare Motion om försöksperiod av arbetstidsförkortning på 161 socialförvaltningen Äskande av medel för utökning av personal inom tekniska 162 förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen Förslag till ny prislista gällande avgift för återställning efter 163 förläggning av rör och ledningar i al mark Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsförvaltningen 164 avseende teknikcollegesamordnare Aterrapportering av åtgärdsförslag från nämnder/förvaltningar som 165 prognostiserar underskott 2018 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för samordningsförbundet 166 Skåne Nordost Motion om gode män i 167 Motion - Förbättra företagsklimatet i en 168 Motion om att införa tjänsten "skattekollen" 169 Förlängd utredningstid avseende koncerngemensam fordonsenhet 170 Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet 171 Val av revisorsersättare i Emmaljunga Byggnadsförening 172 Anmälan av delegationsbeslut 173 Övriga anmälningar 17 4

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (37) 159 Integrations- och arbetsmarknadsfrågor Beskrivning av ärendet Ingen ny inf orrnation finns att lämna.

5 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 5 (37) Sam m anträdesdatum 160 Motion gällande flexiblare anställningsformer - en attraktivare arbetsgivare Dnr: KLK 2017/859 Beslut föreslår fullmäktige följande beslut: 1. Motionen bifalles mot bakgrund av att s fortlöpande arbete med utredning och bevakning av personalförmåner behöver kompletteras, avseende tjänstebil, hushållsnära tjänster samt personalförmåner kopplat till kollektivtrafiken. 2. ges i uppdrag att utreda och besluta om nuvarande personalförmåner ska kompletteras avseende tjänstebil, hushållsnära tjänster och förmåner kopplat till kollektivtrafiken. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Per-Åke Purk (V) yrkar avslag på motionen. Christer C.aesar (KD) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Omröstning Ordförande ställer bifall till liggande förslag till beslut mot avslag av detsamma och finner förslaget bifallet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade överlämna motion från Kristdemokraterna, Christer C.aesar, till ledningskontoret för handläggning. I motionen föreslås att styrelsen ges i uppdrag att utreda hur en mer flexibel ersättningsmodell kan se ut och införas för koncernens anställda. I motionen lyfts ens utmaning att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare till verksamheterna, som en följd av bland annat nuvarande ersättnings modell. ~ --S:F

6 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 6 (37) Arbetet med att höja attraktiviteten för arbetsgivaren är ett pågående prioriterat arbete, som bedrivs på många olika sätt. Det övergripande arbetet leds av personalutskottet och iceras av organisationens övergripande HR-funktion. För att nå framgång i rekryteringsutmaningen väljer att ta ett helhetsgrepp om arbetsgivarvarumärket, där förmåner utgör en del. Andra sätt att möta rekryteringsutmaningen är exempelvis att skapa medarbetarengagemang, en god arbetsmiljö, arbeta med heltid som norm samt ett nära ledarskap av hög kvalitet. Forskning visar på att organisationer med tydligt icerade värderingar och trygga närvarande chefer skapar en företagskultur som vida konkurrerar med höga löner och generösa förmåner. arbetar aktivt både med värderings- och ledarskapsf rågor. Värderingsfrågor har genom koncernens medarbetar- och ledarpolicy fått en framträdande roll och genomsyrar arbetet i verksamheterna. Omfattande satsningar görs också på ens chefer och ledare, i syfte att skapa förutsättningar för att utöva ett kvalitativt ledarskap. Goda förutsättningar i ledarskapet omtalas och kan på så sätt locka nya medarbetare att välja som arbetsgivare. s medarbetare erbjuds i dagsläget löneväxling till pensionsförsäkring, möjlighet till sporadiskt arbete på annan plats (avgörs av respektive chef), ständig utveckling och utprovning av nya arbetstidsmodeller, önskad sysselsättningsgrad, flextidsavtal - arbete pågår med modernisering av befintligt avtal, flexibla arbetsverktyg med koppling till verksamhetens behov. 25, 31 respektive 32 dagars semester beroende på ålder (reglerat i kollektivavta~. Vidare erbjuds möjlighet till byte av semesterdagstilägg mot lediga dagar, rätt till förlängd ledighet för vård av barn, friskvårdsbidrag, synf elsbehandling med bruttolöneavdrag, blodgivning och mammografi på arbetstid. Inledande diskussioner har förts med Skånetrafiken - gällande personalförmåner kopplat till kollektivtrafiken, vidare utredning pågår. Friskvårdsbidragets på 750 kr/år uppfattas som lågt, detta kommer utredas i särskild ordning. För att eventuellt komplettera förmånspaletten kommer utredning av tjänstebil, hushållsnära tjänster samt personalförmåner kopplat till kollektivtrafik att göras, 6 ~F

7 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 7 (37) varpå beslut i frågan fattas av styrelsens personalutskott i enlighet med styrelsens reglemente. Ärendets tidigare behandling Personalutskottet föreslår , 12, styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: Motionen bifalles mot bakgrund av att s fortlöpande arbete med utredning och bevakning av personalförmåner behöver kompletteras, avseende tjänstebil, hushållsnära tjänster samt personalförmåner kopplat till kollektivtrafiken. ges i uppdrag att utreda och besluta om nuvarande personalförmåner ska kompletteras avseende tjänstebil, hushållsnära tjänster och förmåner kopplat till kollektivtrafiken. Sänt till: Marie Söderqvist, KLK Karin Wendt, KLK 6 Z>F

8 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 8 (37) 161 Motion om försöksperiod av arbetstidsförkortning på socialförvaltningen Dnr: KLK 2017/860 Beslut föreslår fullmäktige att avslå motionen. Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Lena Svenson (Q, Hans-Göran Hansson (MP) och Socialdemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. Yrkande Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till motionen. Ulf Berggren (SD) och Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Omröstning Ordförande ställer personalutskottets förslag till beslut mot Per-Åke Purks yrkande och finner personalutskottets förslag bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla personalutskottets förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla motionen röstar nej." 7 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 7 avstår från att rösta. Följande röstar ja: Patrik Jönsson (SD), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Agneta Olsson Enochsson (L), Christer Caesar (KD), Lars Johnsson (M). Följande röstar nej: Per-Åke Purk (V). Följande avstår från att rösta: Ingrid Nyman (S), Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (Q, Hans-Göran Hansson (MP). I )

9 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 9 (37) Beskrivning av ärendet Motion med förslag på att utreda om försöksperiod av arbetstidsförkortning på socialförvaltningen inkom I motionen föreslås att under ett års tid genomföra försök med arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Syftet med förslaget är att attrahera arbetskraft för att värna om arbetsmiljön för nuvarande personal samt för att minska de ekonomiska effekter som sjukskrivningar och anlitande av konsulter medför. Socialnämnden avslog motionen med motiveringen att det inte finns ekonomiska förutsättningar att förkorta arbetstiden i kombination med bibehållen lön då det innebär behov av ytterligare tjänster. Att genomföra försök som inte kan realiseras efter försöksperioden är inte meningsfullt. Socialnämnden lyfter fram att de både har fokus på den viktiga arbetsmiljön och prioriterar den högt. Personalavdelningen gör utifrån socialnämndens motivering bedömningen att ett tidsbegränsat projekt med förkortning av arbetstid inte hinner ge den efterfrågade effekten avseende ökad attraktivitet och minskad ekonomisk påverkan. Förslagets konsekvenser för verksamhetens brukare Risk kan finnas att verksamhetens brukare påverkas av svårigheten att attrahera personal, av omsättning på personal samt av personal som upplever en ansträngd arbetsmiljö. Ärendets tidigare behandling Personalutskottet föreslår , 19, styrelsen föreslå fullmäktige följande beslut: 1. Motionen avslås Ledamöter som avstår från att delta i beslutet: Hans-Göran Hansson (MP) Arne Persson (Q Sänt till: Socialnämnden Personalavdelningen

10 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 10 (37) 162 Äskande av medel för utökning av personal inom tekniska förvaltningen, mark- och exploateringsavdelningen Dnr: KLK 2018/320 Beslut beslutar följande: 1. Tekniska nämnden får under år 2018 använda kronor från statsbidraget Byggbonus för finansiering av en tillsvidareanställd exploateringsingenjör på 100 procent. Budgetmedel på kronor omdisponeras från byggnadsnämndens projekt för statsbidrag Byggbonus till tekniska nämnden. 2. Tekniska nämnden får under år 2019 använda kronor från statsbidraget Byggbonus för finansiering av en tillsvidareanställd exploateringsingenjör på 100 procent. 3. Tekniska nämnden får under åren 2020 och framåt årligen använda kronor från statsbidraget Byggbonus för finansiering av en tillsvidareanställd exploateringsingenjör på 100 procent. 4. Om regeringen beslutar om att avskaffa statsbidraget Byggbonus får finansieringen av en exploateringsingenjör på 100 procent hanteras av budgetberedningen. Reservationer Lars Johnsson (M), Agneta Olsson Enochsson (L) och Christer Caesar (KD) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet. Protokollsanteckning Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. Yrkande Ulf Berggren (SD) yrkar avslag på ärendet. 6 'SF

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (37) H ssleholms Ageneta Olsson Enochsson (L) och Christer Caesar (KD) yrkar återremiss för att inhämta underlag från tekniska nämnden om hur de ska komma till rätta med sitt underskott. Joachim Fors (S), Per-Åke Purk (V), Hans-Göran Hansson (MP) och Lena Svensson (Q yrkar bifall till förslaget i ledningskontorets tjänsteskrivelse. Omröstning Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer därefter under proposition om förslaget i ledningskontorets tjänsteskrivelse ska bifallas eller avslås och finner förslaget bifallet. Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. "Den som vill bifalla förslaget röstar ja. Den som vill avslå detsamma röstar nej." 8 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 3 avstår från att rösta. Följande röstar ja: Ingrid Nyman (S), Joachim Fors (S), Camilla Lindoff (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Lena Svensson (Q, Hans-Göran Hansson (MP), Per-Åke Purk (V). Följande röstar nej: Patrik Jönsson (SD), Hanna Nilsson (SD), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD). Följande avstår från att rösta: Agneta Olsson Enochsson (L), Christer Caesar (KD), Lars Johnsson (M). har därmed beslutat enligt tjänsteskrivelsens förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Befolkningen och näringslivet i växer och nya områden behöver kontinuerligt tas fram för att möta efterfrågan på bostäder, verksamheter och utbyggnad av infrastruktur. Utöver den byggtakt som nu råder har kommit överens med Sverigeförhandlingen om ett stopp i Hässleholm och med anledning härav åtagit sig att tillsammans med Kristianstads bygga bostäder i stationsnära lägen fram till år sr

12 SA1v1MANTRÄDESPROTOKOLL 12 (37) Mark- och exploateringsavdelningen på tekniska förvaltningen har idag fyra anställda som arbetar med markanvisningsavtal, exploateringsavtal, detaljplaner, försäljningar, förvärv, rivningar, saneringar, arrenden, nyttjanderätter, markavtal, ledningsrätter och dylika rättigheter. Befintliga exploateringsingenjörer arbetar 100 procent och nuvarande arbetsuppgifter hinns inte med att utföras i den takt som önskas av näringsliv, privatpersoner och en självt. Om byggtakten hålls i och även ska ökas anses behovet av ny personal obestridligt. Tekniska nämnden anser att personalstyrkan behöver utökas med ytterligare en tjänst som exploateringsingenjör. För denna tjänst önskas nya medel. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 115, styrelsen följande beslut: 1. Tekniska nämnden får under år 2018 använda 350 tkr från statsbidraget Byggbonus för finansiering av en tillsvidareanställd exploateringsingenjör på 100 procent. Budgetmedel på 350 tkr omdisponeras från byggnadsnämndens projekt för statsbidrag Byggbonus till tekniska nämnden. 2. Tekniska nämnden får under år 2019 använda 300 tkr från statsbidraget Byggbonus för finansiering av en tillsvidareanställd exploateringsingenjör på 100 procent. 3. Tekniska nämnden får under åren 2020 och framåt årligen använda 600 tkr från statsbidraget Byggbonus för finansiering av en tillsvidareanställd exploateringsingenjör på 100 procent. 4. Om regeringen beslutar om att avskaffa statsbidraget Byggbonus får finansieringen av en exploateringsingenjör på 100 procent hanteras av budgetberedningen. Ulf Berggren (SD) reserverar sig mot beslutet. Lenar Wallentheim (S) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Ulf Berggren (SD) yrkar avslag på ärendet. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner liggande förslag till beslut bifallet. 6 sf

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (37) Bilaga: Protokollsanteckning, Björn Widrnark (FV) Sänt till: Tekniska nämnden Byggnadsnämnden Ekonomiavdelningen cl) --sr

14

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (37) 163 Förslag till ny prislista gällande avgift för återställning efter förläggning av rör och ledningar i al mark Dnr: KLK 2018/326 Beslut föreslår fullmäktige följande beslut: 1. Fastställa prislistan gällande avgift för återställning efter förläggning av rör och ledningar i al mark enligt bilagt förslag. 2. Prislistan gäller från och med den 1 oktober 2018 och justeras årligen utifrån asfaltsentreprenörens indexreglering. Yrkande Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Anita Johannesson(-) har väckt en motion i fullmäktige, i vilken hon yrkar att tekniska förvaltningen ges i uppdrag att utreda ny prismodell för återställning efter rör- och ledningsarbeten med ett 30 procentigt påslag på självkostnaden. Som grund för yrkandet anför hon följande. Efter att ala och privatägda ledningsägare förlagt eller reparerat rör och ledningar i marken utförs återställningen (asfaltering med mera) av upphandlade entreprenörer som beställs ut av tekniska förvaltningen. Kommunen fakturerar sedan ledningsägaren enligt en prislista som grundar sig på en pris lista år Pris listan är idag omodern, svårtolkad och saknar transparens. Istället bör en ny prismodell utredas som följer allagens princip om självkostnad, där det 30 procentiga påslaget läggs på självkostnaden (entreprenörens räkning till en). Prislistan blir då transparent, lätt att tolka och följer för tiden de upphandlade entreprenörernas pnser. Motionen har remitterats till tekniska nämnden som i yttrande uttalar sitt stöd för motionen och beslutade därmed den 27 mars 2018, 29, om förslag till en

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (37) ny prislista gällande återställning efter förläggning av rör och ledningar i al mark enligt bilagt förslag. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 116, styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: 1. Fastställa prislistan gällande avgift för återställning efter förläggning av rör och ledningar i al mark enligt bilagt förslag. 2. Prislistan gäller från och med den 1 oktober 2018 och justeras årligen utifrån asfaltsentreprenörens indexreglering. Sänt till: Tekniska nämnden Ekonomiavdelningen 6 ST-

17 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 16 (37) 164 Begäran om utökad budgetram för barn- och utbildningsförvaltningen avseende teknikcollegesamordnare Dnr: KLK 2018/419 Beslut föreslår fullmäktige följande beslut: 1. Barn- och utbildningsnämndens begäran på kronor 2018 för finansiering av tjänst som teknikcollegesamordnare bifalls. 2. Barn- och utbildningsförvaltningens begäran på kronor 2018 för aktiviteter inom SSA (Samverkan Skola Arbete) och Teknikcollege bifalls. 3. Finansiering för år 2018 sker genom att kronor ianspråktas från fullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. 4. För år 2019 och framåt ska de årliga kostnaderna om kronor arbetas in i barn- och utbildningsnämndens driftbudget. Protokollsanteckning Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. Yrkande Joachim Fors (S), Lena Svensson (Q, Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till liggande förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Arbetsmarknad och kompetensutveckling, barn- och utbildningsförvaltningen samt ens tillväxtavdelning driver tillsamman sedan projektet Framtidens Teknikutbildningar. Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Efter beslut i fullmäktige ansökte barn- och utbildningsnämnden samt arbetsmarknad och kompetensutveckling om certifiering som Teknikcollege i Håssleholms gymnasieskolor och vuxenutbildning. Riksföreningen Teknikcollege ~'51

18 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 17 (37) godkände i juni 2017 Håssleholms s ansökan om att bli certifierade som Teknikcollege. Flera program på Håssleholms Tekniska Skola, Jacobsskolan och utbildningar på Yrkeshögskolan Syd blev certifierade som Teknikcollege. En SSA-funktion (Samverkan Skola Arbete) byggdes upp efter beslut i styrelsen. T eknikcollegesamordnaren är en sammanhållande funktion som ansvarar för samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare inom Teknikcollege Håssleholm. Teknikcollegesamordnaren är även processledare för Framtidens Teknikutbildningar med ansvar för budget, administration, och för att rapportera till styrgruppen. Teknikcollegesamordnaren kommer att placeras på barn- och utbildningsförvaltningen från och med , i samband med detta upphör nuvarande finansiering via Europeiska regionala utvecklings fonden, varför ny finansiering av tjänsten behövs. Ett årligt ekonomiskt tillskott behövs även för finansiering av aktiviteter inom SSA och Teknikcollege, som studiebesök, resor, marknadsföring, informationsinsatser och medlemskap i Teknikcollege. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 117, styrelsen att föreslå fullmäktige följande beslut: 1. Bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran på kronor 2018 för finansiering av tjänst som teknikcollegesamordnare. 2. Bifalla barn- och utbildningsförvaltningens begäran på kronor 2018 för aktiviteter inom SSA (Samverkan Skola Arbete) och Teknikcollege. 3. Finansiering för år 2018 sker genom att kronor ianspråktas från fullmäktiges konto för oförutsedda kostnader. 4. För år 2019 och framåt ska de årliga kostnaderna om kronor arbetas in i barn- och utbildningsnämndens driftbudget. Lena Wallentheim (S) yrkar att punkten 4 i ordförandes förslag ska ändras till att medel för tjänsterna, kronor, ska arbetas in barn- och utbildningsnämndens driftbudget. Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget med den av Lena Wallentheim förslagna budget.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 (37) Lars Johnsson (lvi) bifaller Lena Wallentheims ändringsyrkande. Ordförande ställer ordförandeförslaget med Lena Wallentheims föreslagna ändring under proposition och finner förslagen bifallna. Bilaga: Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden AK-förvaltningen Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen Ekonomiavdelningen ~ :sf

20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (37) 165 Återrapportering av åtgärdsförslag från nämnder/förvaltningar som prognostiserar underskott 2018 Dnr: KLK 2018/586 Beslut beslutar följande: 1. har tagit del av barn- och utbildningsnämndens redovisade åtgärdsförslag enligt bilaga 1 och uppmanar barn- och utbildningsnämnden att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för har tagit del av socialnämndens redovisade åtgärdsförslag enligt bilaga 2 och uppmanar socialnämnden att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för har tagit del av ledningskontorets redovisade åtgärdsförslag enligt bilaga 3 och uppmanar ledningskontoret att verkställa föreslagna åtgärder för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för Tekniska nämnden påminns om att få en budget i balans 2018 och uppmanas därmed att återrapportera till styrelsen senast den 29 augusti 2018 om vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för Reservationer Agneta Olsson Enochsson (L), Christer Caesar (KD) och Lars Johnsson (lvl) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet. Protokollsanteckning Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. Yrkande Agneta Olsson Enochsson (L) yrkar att ärendet ska återremitteras. rd ':)f

22 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 20 (37) Omröstning Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller om det ska återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Han ställer därefter liggande förslag till beslut under proposition och finner bifallet. Beskrivning av ärendet I månadsuppföljningen per den 31 mars 2018 visade tre nämnder en helårsprognos på totalt-42,0 mnkr i underskott; barn-och utbildningsnämnden -29,1 mnkr, tekniska nämnden -7,9 mnkr samt ledningskontoret -5,0 mnkr. såg mycket allvarligt på det prognostiserade underskottet och beslutade den 2 maj 2018, 96 om att barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och ledningskontoret måste få en budget i balans och uppmanade därmed nämnderna om att vidta åtgärder för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för Återrapportering på vilka åtgärder som kommer att genomföras under 2018 för att hålla den av fullmäktige beslutade budgeten ska ske till styrelsen senast den 8 august1. I månadsuppföljningen per den 30 april 2018 visade ytterligare en nämnd underskott. Socialnämnden prognostiserade då en helårsprognos på-3,1 mnkr. beslutade den 23 maj 2018, 136 om att socialnämnden måste få en budget i balans och uppmanade därmed nämnden om att vidta åtgärder för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för Återrapportering på vilka åtgärder som kommer att genomföras under 2018 för att hålla den av fullmäktige beslutade budgeten ska ske till styrelsen senast den 8 augusti. Vid månadsuppföljningen den 31 maj 2018 prognostiserade nämnderna ett underskott på totalt-40,4 mnkr mot driftbudgeten varav följande nämnder/förvaltningar visade underskott på totalt-44,4 mnkr. Barn- och utbildningsnämnd Teknisk nämnd Socialnämnd Fiberutbyggnadsprojektet - 24,6 mnkr - 8,1 mnkr - 7,1 mnkr (som är underställt ledningskontoret) - 4,6 mnkr Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har återrapporterat vilka åtgärder som kommer att vidtas för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för 2018, se bilaga 1 och 2. Gällande socialnämnden så kommer de att 6 "5\' Josteciog

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (37) komma in med ytterligare en redovisning på åtgärder eftersom den redovisning som de lämnat in avser prognosunderskottet som de redovisade i månadsuppföljningen per den 30 april 2018 och som uppgick till-3,1 mnkr inom verksamhetsområde Ensamkommande barn. I månadsuppföljningen per den 31 maj 2018 redovisade socialnämnden ett underskott på -7, 1 mnkr och socialförvaltningen har på nämndens uppdrag tagit fram ytterligare åtgärdsförslag som kommer att redovisas på socialnämnden den 4 september 2018 för vidare behandling i styrelsen. Kommunledningskontoret har återrapporterat förslag på åtgärder enligt bilaga 2 och föreslår styrelsen att godkänna åtgärdsförslagen. Trots ett prognosunderskott på -8,1 mnkr har tekniska nämnden ännu inte beslutat om vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för Tekniska nämnden påminns om att få en budget i balans 2018 och uppmanas därmed att återrapportera till styrelsen senast den 29 augusti 2018 om vilka åtgärder som nämnden kommer att vidta för att hålla den av fullmäktige beslutade budgetramen för Bilaga: Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) Sänt till: Barn- och utbildningsnämnden Tekniska nämnden Socialnämnden Kommundirektören Ekonomiavdelningen

24

25 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 22 (37) 166 Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för samordningsförbundet Skåne Nordost Dnr: KLK 2018/479 Beslut föreslår fullmäktige att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Protokollsanteckning Agneta Olsson Enochsson (L) medges lämna protokollsanteckning med följande lydelse: "Det är ett viktigt samråd med goda intiativ. Årsredovisningen visar tyvärr delvis på en bristande uppföljning av verksamheterna. Det finns också många exempel på mindre lyckade satsningar. Vi anser att en total utvärdering av projekten på SSN behövs, för att nå en förbättringspotential. En hel del av de olika insatserna har inte visat på tillräckliga utfall anser vi, förhållande till de stora ekonomiska satsningarna." Yrkande Irene Nilsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Beskrivning av ärendet Samordningsförbundet Skåne Nordost har till en överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas för verksamhetsåret representerades 2017 genom ordföranden i styrelsen Lena Nilsson (S). Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 119, styrelsen att föreslå fullmäktige att bevilja styrelsen i Samordningsförbundet Skåne ~1F

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 (37) Sam m anträdesdatum Nordost ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sänt till: Samordningsförbundet Skåne Nordost r6 -sr

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24 (37) 167 Motion om gode män i Dnr: KLK 2018/182 Beslut föreslår fullmäktige att motionen ska avslås. Yrkande Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. Joachim Fors (S) och Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Omröstning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. Beskrivning av ärendet Patrik.Jönsson och Ulf Berggren, båda Sverigedemokraterna, har väckt en motion i fullmäktige i vilken de på anförda skäl yrkar följande. 1) Att ge berörd nämnd i uppdrag att utreda och föreslå en maxgräns för hur många uppdrag/ adepter en god man bör tilldelas. 2) Att ge berörd nämnd i uppdrag att kartlägga situationen i angående antal uppdrag för gode män. 3)Att ge berörd nämnd i uppdrag att ta fram en ny utbildningsprocess för gode män inför framtiden. Motionen har remitterats till överförmyndaren som i yttrande anför bland annat följande. 1. Maxgräns Överförmyndaren i har sedan länge riktlinjer om hur många uppdrag en god man bör tilldelas. Omkring maximalt tio uppdrag per god man anses generellt lämpligt. Även uppdrag i andra er vägs in. Något exakt antal har inte bedömts adekvat eftersom det är många faktorer som avgör hur väl en god

28 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 25 (37) man kan sköta sina uppdrag. Förutom antalet uppdrag är viktiga faktorer hur mycket tid den gode mannen har att lägga på sina uppdrag, hur erfaren den gode mannen är, vilken typ av uppdrag det rör sig om och hur tidskrävande och avancerade dessa ärenden är m.m. Det är t.ex. stor skillnad på hur många uppdrag en heltidsarbetande person har möjlighet att åta sig i jämförelse med en person som endast ägnar sig åt uppdrag som god man. 2. Kartläggning antal uppdrag/ god man De gode män som har flest uppdrag som ställföreträdare i en har idag 14 uppdrag vardera. Den ena personen har uppdrag som god man och förvaltare enligt föräldrabalken och är pensionär. Uppdragen har skötts väl under många år. Den andra personen "arbetar heltid" som god man för ensamkommande barn och har endast sådana uppdrag, vilka även de har skötts väl under åren. 3." En ny utbildnings process" Sedan den 1 januari 2015 har överförmyndaren ett lagstadgat ansvar för att gode män och förvaltare erbjuds den utbildning som behövs. Överförmyndaren i har idag två olika utbildningsalternativ beroende på vilken typ av uppdrag en ny ställföreträdare vill ha. Gällande godmanskap för ensamkommande barn tillämpas en webbutbildning som tagits fram av bl.a. SKL. Efter genomgången utbildning erhålls ett diplom som skickas in till överförmyndaren. Denna utbildningsmodell har hittills fungerat väl och överförmyndaren ser i nuläget inget behov av en ny utbildning. Beträffande uppdrag som god man enligt föräldrabalken ska nya företrädare köpa boken "God man och förvaltare -en handbok". Till boken finns en webbutbildning som ska genomföras och redovisas med diplom innan personen får ett uppdrag. Detta utbildningsalternativ har nyligen införts och kommer att utvärderas löpande. Årligen erbjuds ställföreträdare att delta i en genomgång av den ekonomiska redovisningen och hur denna ska presenteras i årsräkningsblanketten. Under årens lopp har olika utbildningsalternativ undersökts och övervägts, t.ex. samarbete med bildningsförbund såsom ABF, storföreläsningar med inhyrd föreläsare och utbildning i egen regi. Det hade varit önskvärt att årligen kunna genomföra en utbildning internt för både nya och gamla gode män. Detta har dock inte varit möjligt att prioritera på grund av bristande resurser. Med beaktande av det ovanstående finner överförmyndaren inte anledning att ha någon fast maxgräns för antalet uppdrag per ställföreträdare eller att ta fram någon ny utbildningsprocess, eftersom vi har goda rutiner vad gäller tillsättande av jjj~

29 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 26 (37) uppdrag samt fungerande och adekvat utbildning finns. Länsstyrelsen har vid sina årliga inspektioner bedömt handläggningen sker "på ett rättssäkert och lämpligt sätt i enlighet med reglerna i föräldrabalken och förmynderskapsförordningen". Bedömning Av 19 kap 1 och 2 föräldrabalken framgår att det ska väljas en överförmyndare väljas för varje och att en kan besluta att det i stället för överförmyndare skall finnas en överförmyndarnämnd. I finns en överförmyndare och därmed inte någon överförmyndarnämnd. Inte heller lyder överförmyndaren under någon annan nämnd. Någon "berörd nämnd" att "ge uppdrag" finns därför inte. Av överförmyndarens yttrande framgår att överförmyndaren redan har riktlinjer för hur många uppdrag en god man bör ha. I det av överförmyndaren förda registret kan fortlöpande information erhållas om hur många uppdrag respektive gode man har. Når god man ska förordnas för ett nytt uppdrag kan det därför kontrolleras om den för uppdraget föreslagna personen redan har uppdrag som god man och i så fall hur många. Det behövs således inte någon kartläggning av dessa frågor. Av vilken anledning det skulle behövas "en ny utbildningsprocess" för gode män framgår inte av motionen. Av överförmyndarens yttrande framgår att utbildning tillhandahålls på olika sätt och att utvärdering av utbildningen sker fortlöpande. Mot denna bakgrund saknas anledning att överväga någon åtgärd i anledning av motionärernas yrkande. Med åberopande av det ovan anförda föreslås att motionen ska anses besvarad. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 120, styrelsen att föreslå fullmäktige att motionen ska avslås. Ulf Berggren (SD) och Lars Johnsson (lvl) reserverar sig mot beslutet. Lena Wallentheim (S) yrkar att motionen ska avslås. Ulf Berggren (SD) yrkar bifall till motionen. Lars Johnsson (lvl) yrkar att motionen ska anses vara besvarad. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att motionen ska avslås. 6 -st

30 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 27 (37) Sänt till: Kommunledningskontoret

31 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 28 (37) 168 Motion - Förbättra företagsklimatet i en Dnr: KLK 2018/281 Beslut föreslår fullmäktige att motionen ska anses besvarad. Beskrivning av ärendet Anita Johannesson(-) har i fullmäktige väckt en motion med rubriken "Förbättra företagsklimatet i en". I motionen yrkar hon på anförda skäl att en ser över utbildningsmöjligheterna för chefer, handläggare och politiker i vår organisation som kommer i kontakt med näringslivet i syfte att förbättra bemötande och service till näringslivet. Motionen har remitterats till ledningskontorets tillväxtavdelning som i yttrande anför i huvudsak följande. Sedan 2015 har olika insatser genomförts både inom vår internt samt i samverkan med de övriga Skåne Nordosterna. Insatserna har avsett bl a utbildning för politiker och tjänstemän. Dessa insatser pågår och har även utökats i nya satsningar från våren En av dessa insatser är den av Sveriges Kommuner och Landsting initierade satsningen Förenkla helt enkelt. Inom ramen för Skåne Nordostsamarbetet samverkar avdelningen med de andra erna i bl a Förenkla helt enkelt. En ny gemensam Förenkla Helt Enkelt-dag för samtliga Skåne Nordoster planeras till den 9 november 2018 i Kristianstad. Utgångspunkten denna gång blir en blandning av föreläsare, återkoppling från ernas arbete under senaste åren samt erfarenhetsutbyte. Goda exempel, nya mål och eventuella samarbeten kommer att vara på agendan. Genom benchmarking, förenklande åtgärder, ikation och i vissa av våra ers lots-funktioner, vill vi inom Skåne Nordost-samarbetet vara de bästa erna i Sverige på företagsservice. Utbildningsmöjligheter i syfte att förbättra skånska ers bemötande och service till näringslivet kommer även göras inom ramen för det av Tourism in Skåne nystartade projektet CAPS, O:>mpetence Acadamy- Public Sector. Svenska ESF-rådet har beviljat medel från Socialfonden för projektet, som syftar till att identifiera kompetensbehovet hos deltagande ers turism- näringslivs och tillväxtorganisationer. Ett 30-tal er, däribland deltar i projektet.

32 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 29 (37) Bedömning Av tillväxtavdelnings yttrande får enligt ledningskontorets uppfattning anses framgå att det både inom en och i samarbete med andra er redan pågår och planeras för ambitiösa utbildningsåtgärder för att på olika sätt förbättra bemötande och service till näringslivet. Motionen ska därför anses besvarad. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 121, styrelsen att föreslå fullmäktige att motionen ska anses besvarad. Sänt till: Kommunledningskontoret r6 or.

33 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 30 (37) 169 Motion om att införa tjänsten "skattekollen" Dnr: KLK 2018/355 Beslut föreslår fullmäktige att motionen bifalls. Reservationer Sverigedemokraternas ledamöter samt Agneta Olsson Enochsson (L), Christer Caesar (KD) och Lars Johnsson (11) reserverar sig mot beslutet. Yrkande Lena Svensson (C), Joachim Fors (S), Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. Agneta Olsson Enochsson (L), Ulf Berggren (SD) och Christer Caesar (KD) yrkar avslag på motionen. Omröstning Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till beslut bifallet. Beskrivning av ärendet Lena Svensson (C) har väckt en motion i fullmäktige i vilken hon på yrkar att ska ansluta sig till "skattekollen". Som grund anför hon bland annat följande. För den som inte är insatt i ens ekonomi är det svårt att ha förståelse för hur skattepengarna används, och missnöje kan lätt uppstå när ens ekonomi kommer på tal. Skattekollen, som återfinns på skattekollen.se, är en extern tjänst som på ett enkelt och informativt sätt visar hur ens skatteintäkter fördelas. Många er har infört Skattekollen på sina hemsidor. I Skåne har till exempel Höganäs, Sjöbo och Staffanstorp redan gjort det. Våra invånare fyller bara i sin inkomst i skattekollen, och ser direkt hur den skatt som de betalar in fördelas inom vår s budget. Det skapar både öppenhet och möjlighet till insyn. Kommunen kan också presentera de olika verksamheterna i tjänsten.

34 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 31 (37) Motionen har remitterats till ekonomiavdelningen ledningskontoret, som menar att sidan 9 i ens årsredovisning, som visar hur 100 kr i skatt till en används, ger en bra insyn i den ala ekonomin för Håssleholms invånare. Bedömning Skattekollen är en tjänst som er kan ansluta sig till på internet. Tjänsten kostar, för en av Håssleholms storlek, kr per månad och läggs ut på ens hemsida. Den som vill kan där genom att skriva in sin inkomst få reda på hur mycket av den som går till olika skattefinansierade utgifter i en. Tjänsten är måhända mer pedagogisk och utförlig än presentationen i årsredovisningen, som dock enligt ledningskontorets uppfattning ger en tillräckligt klar bild av vad skatteintäkterna används till. Att ansluta en till skattekollen framstår därför och även mot bakgrund av kostnaden inte som särskilt angeläget. Ärendets tidigare behandling s arbetsutskott föreslår , 122, styrelsen att föreslå fullmäktige att motionen bifalls. Lars Johnsson (M) reserverar sig mot beslutet. Lena Svensson (Q yrkar bifall till motionen. Ordförande ställer liggande förslag till beslut mot Lena Svenssons förslag och finner Lena Svenssons förslag bifallet. Sänt till: Kommunledningskontoret rtj -s f

35 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 32 (37) 170 Förlängd utredningstid avseende koncerngemensam fordonsenhet Dnr: KLK 2017/977 Beslut föreslår fullmäktige följande beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna styrelsens begäran avseende förlängd utredningstid gällande gemensam fordonsenhet. Redovisning ska ske till fullmäktige senast i december Ledamöter som avstår från att delta i beslutet Socialdemokraternas ledamöter samt Lena Svensson (Q, Hans-Göran Hansson (MP) och Per-Åke Purk (V) avstår från att delta i beslutet. Protokollsanteckning Björn Widmark (FV) lämnar bilagd protokollsanteckning. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade att ge styrelsen i uppdrag att återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet. Beslutsförslaget ska föreläggas fullmäktige senast i augusti beslutade att ge direktören i uppdrag att verkställa fullmäktiges utredningsuppdrag att återkomma med förslag på en koncerngemensam fordonsenhet och redovisa detta till fullmäktige senast under augusti Kommundirektören har överlämnat uppdraget till teknisk chef att i samarbete med övriga berörda verkställa uppdraget. Utredning är delvis genomförd men ledningskontoret gör bedömningen att det kravs kompletterande underlag vad gäller bland annat ekonomiska och organisatoriska konsekvenser samt även konsekvensbeskrivning för berörd personal. I det pågående uppdraget om att eventuellt inrätta en serviceförvaltning benämns även ovanstående utredning.

36 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33 (37) Bilaga: Protokollsanteckning, Björn Widmark (FV) Sänt till: Tekniska nämnden Kommundirektör

37

38 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34 (37) 171 Information i frågor angående Skåne Nordostsamarbetet Beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Beskrivning av ärendet Kornmundirektör, Bengt-Arne Persson, informerar om redovisning som gavs vid föregående Skåne Nordost-sammanträde enligt utdelat protokoll.

39 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 35 (37) 172 Val av revisorsersättare i Emmaljunga Byggnadsförening Dnr: KLK 2018/492 Beslut bordlägger valet av revisorsersättare i Emmaljunga Byggnadsförening tills organets mandatperiods slut varefter det behandlas i vanlig ordning. Beskrivning av ärendet Ny revisorsersättare i Emmaljunga Byggnadsförening ska utses efter Richard Bemsheim (M) som avlidit. Valet bordlades av styrelsen den 13 juni Sänt till: Troman Personalavdelningen Emmaljunga Byggnadsförening

40 SAMMANIBÄDESPROTOKOLL 36 (37) 173 Anmälan av delegationsbeslut Beslut Följande material läggs med godkännande till handlingarna: AK 2018/218-1 Arbetsmarknad- och kompetensutveckling - Protokoll över beslut fattade av förvaltningschef Karina Hansson avseende anställningsförhållanden tom RTJ 2018/18-1 Räddningstjänsten - Protokoll över sotning och brandskyddskontroller utförda maj 2018 RTJ 2018/2018/19-1 Räddningstjänsten - Sotning och brandskyddskontroller maj 2018 KLK 2018/589-1 Kommunledningskontoret - Delegations beslut tagna av personalchef kvartal KLK 2018/597-1 Kommunledningskontoret - Anmälan av delegationsbeslut avseende anställningar ledningskontoret Ql och Q2 2018

41 SAMMANIRÄDESPROTOKOLL 37 (37) Kommunstyre/sen 174 Övriga anmälningar Beslut beslutar att lägga följande anmälningsärenden med godkännande till handlingarna: KLK Kansliavdelningen - Synpunkt- Brandvärnet i Vittsjö KLK Kansliavdelningen - Tack för delaktighet i EU-handslaget KLK Ekonomiavdelningen - Totalrapport för kapitalföivaltning per den 31 maj 2018 KLK Ekonomiavdelningen - Totalrapport för kapitalföivaltning per den 30 juni 2018 KLK Ekonomiavdelningen - Sveriges Kommuner och Landsting - Ekonomirapport maj 2018 Protokoll Kommunledningskontorets föivaltningssamverkan protokoll Regionfullmäktiges protokoll